Koncepcja Monitoringu Wizyjnego w Krakowie

download report

Transcript Koncepcja Monitoringu Wizyjnego w Krakowie

KRAKOWSKI MONITORING WIZYJNY
bezpieczeństwo musi kosztować
Wstępna koncepcja i plan działania
Bogusław KOŚMIDER
Jerzy WOŹNIAKIEWICZ
Marek GORZKOWSKI
KRAKOWSKI PAKIET BEZPIECZEŃSTWA
1.
Więcej policjantów na ulicach i w miejscach publicznych
2.
Większy udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy
bezpieczeństwa
3.
Budowa Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta
4.
Rozważenie zmian w sprawie zasad sprzedaży alkoholu
5.
Więcej Strażników Miejskich na ulicach i w miejscach publicznych
6.
Większe zaangażowanie
bezpieczeństwa
Miasta
w
finansowanie
spraw
KRAKOWSKI MONITORING WIZYJNY – Bezpieczeństwo musi kosztować
Streszczenie :
1.
Jak to jest w innych miastach ?
•
•
•
•
2.
Warszawa – 1000 kamer, 17 centrów oglądowych, CBM , prowadzi i finansuje miasto
Poznań – 395 kamer, CZKM, prowadzi i finansuje Miasto Poznań
Wrocław – 103 kamery CM, 1300 kamer ITS, w CZK prowadzi i finansuje Miasto
Mniejsze miasta – Jaworzno, Wieliczka, Myślenice i inne
Jak to jest w Krakowie ?
•
•
•
•
•
•
•
Monitoring Straży Miejskiej, 45 kamer , centra oglądowe
Policja – 26 kamer , w komisariatach
Osobno monitoring drogowy
Osobno nie zintegrowane centrum zarządzania kryzysowego
System jest zużyty technologicznie
Były podejmowane próby rewitalizacji systemu ale nie starczyło środków
Inne podmioty, w tym Spółdzielnie Mieszkaniowe mające odrębne systemy
Jak w Krakowie powinno być ?
3.
•
•
•
•
Krakowski Monitoring Wizyjny jako element Centrum Bezpieczeństwa Miasta
Finansowane i nadzorowane przez samorząd
Wspólne przedsięwzięcie samorządu, Policji , Straży Miejskiej, docelowo inne służby
Nowoczesna technologia
Parametry Krakowskiego Centrum Bezpieczeństwa :
4.
•
•
Nakłady 20-30 mln na infrastrukturę , ok 10 mln zł rozbudowa centrum monitoringu
Koszty roczne ok 2-3 mln zł
5.
Harmonogram w przypadku akceptacji :
Harmonogram prac na lata 2014 – 2016
6.
SWOT
Mocne strony:
+ szybsza reakcja
+ większe poczucie bezpieczeństwa
Szanse:
+ wzrost poczucia bezpieczeństwa
+ integracja z innymi systemami
+ skuteczne zarządzanie
7.
Słabe strony:
- nakłady i koszty
- nowa logistyka
Zagrożenia:
- brak efektów
- złe wykorzystanie
- problemy z finansowaniem
Dlaczego takie pytanie :
•
•
•
•
•
Bo różne zdania dotyczące skuteczności monitoringu
Bo niechęć do inwigilacji
Bo są inne sposoby podnoszenia bezpieczeństwa
Bo są możliwe złe wykorzystania systemu
Bo próbowano i zawsze nie było na to pieniędzy
* Kamery obserwacyjne ZOSM umieszczone są w
różnych miejscach miasta, tak aby zapewnić
maksymalną kontrolę oraz bezpieczeństwo.
* Każda z grup kamer nadzorowana i sterowana z
Centrów Oglądowych podlega pod teren
właściwego Komisariatu lub Komendy Rejonowej
Policji.
* Monitoring Miejski – 414 kamer zainstalowanych
w 17 dzielnicach
* 323 kamery obsługiwane są przez operatorów na
Centrach Oglądowych
* Zakład Obsługi Systemu Monitoringu podlega
bezpośrednio pod Biuro Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
W zlikwidowanym technikum budowlanym u zbiegu ul. Młynarskiej i Jana Długosza,
powstał nowoczesny, pięciokondygnacyjny gmach Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy,
który stał się nową siedzibą:
• Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy,
• Straży Miejskiej m.st. Warszawy,
• Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu.
W obiekcie zorganizowane zostały również stanowiska Centrum Powiadamiania
Ratunkowego oraz Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania.
Integralną częścią Centrum Bezpieczeństwa Miasta jest:
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu,
samodzielna jednostka organizacyjna m. st. Warszawy.
•
•
•
•
•
•
Skuteczność monitoringu wizyjnego w mieście stołecznym Warszawie nie budzi żadnych wątpliwości.
Według danych z Komendy Stołecznej Policji, w miejscach objętych monitoringiem, przestępczość po
zainstalowaniu kamer monitoringu wizyjnego spada przeciętnie od 40 do 60%.
System monitoringu jest narzędziem bardzo pomocnym w pracy służb.
Pomaga patrolować niebezpieczne miejsca bez użycia własnych jednostek.
Statystki pokazują, że wykorzystanie systemów monitoringu ogranicza przestępczość i czyni miasto
atrakcyjniejsze dla mieszkańców i turystów w tych miejscach gdzie jeszcze niedawno panowała
przestępczość.
Pozwala to na przemieszczenie patroli Policji i Straży Miejskiej w miejsca nie objęte monitoringiem, co
umożliwia efektywniejsze wykorzystanie zasobów personalnych tych służb
Administratorem nagrań pochodzących z Systemu Monitoringu Wizyjnego jest Komenda
Stołeczna Policji
W Poznaniu w ramach monitoringu wizyjnego działa 395
kamer.
System Monitoringu Wizyjnego Miasta finansowany jest z
budżetu miasta, które jest właścicielem systemu.
Wyjątek stanowią 53 kamery, które na mocy porozumienia
zostały przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w
Poznaniu.
W mieście zamontowane są zarówno kamery obrotowe ze
sterowaniem, jak również kamery stacjonarne bez
sterowania.
Urządzenia są wysokiej jakości, dzięki czemu umożliwiają
identyfikację osób zarówno w dzień, jak i w nocy.
System Monitoringu
Wizyjnego Miasta Poznania
W 2000 r. miasto wspólnie z policją podjęło
inicjatywę
zmierzającą
do
poprawy
bezpieczeństwa publicznego polegającą na
budowie w mieście systemu monitoringu
wizyjnego. Uznano, że monitoring wizyjny
stanowi m.in. narzędzie zwiększające szansę na
wykrycie przestępstw i wykroczeń już w
momencie ich popełniania oraz narzędzie
prewencyjne.
Elementy systemu
W systemie zostały zainstalowane kamery obrotowe ze sterowaniem i kamery stacjonarne bez
sterowania. Urządzenia te umożliwiają identyfikację osób zarówno w dzień, jak i w nocy.
Obraz z kamer oglądają i analizują pracownicy specjalnych punktów - Centrów Dozoru. Mogą oni
sterować wszystkimi kamerami obrotowymi z dowolnego Centrum. W systemie działa 6 Centrów
utworzonych w komisariatach policji, w których monitoring obserwują pracownicy Straży
Miejskiej. Dodatkowo obraz z kamer dociera do: Komendy Miejskiej Policji, Centrum Sterowania
Ruchem ZDM, dyspozytorni MPK, Centrum Zarządzania Kryzysowego i do siedziby Straży Miejskiej.
Przesył obrazu do dowolnego centrum możliwy jest dzięki wykorzystaniu Systemu Infrastruktury Służb
Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania. Obrazy archiwizowane są w Komendzie
Wojewódzkiej Policji oraz Urzędzie Miasta Poznania.
Efekty monitoringu
Miejski system monitoringu wizyjnego jest skutecznym narzędziem w walce z
przestępczością i przynosi zadowalające wyniki.
Wymiernym efektem wdrożonego już systemu jest m.in.:
spadek przestępczości - według danych policyjnych:,
w rejonie ronda Kaponiera (niemal do zera),
w rejonie Starego Rynku (bójki i pobicia o 40%,
przestępstwa narkotykowe o ok. 60%)
ogólny spadek aktów wandalizmu we wszystkich monitorowanych rejonach,
udaremnienie prób wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych,
spadek kradzieży kieszonkowych,
możliwość pozyskania materiału dowodowego w przypadku popełnienia przestępstwa,
wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
WROCŁAW
(631235 mieszkańców)
Monitoring miejski - 103 kamery obsługiwane
w tzw. Centrum Monitoringu Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego –
operatorem jest Strażnik Miejski.
Monitoring Zarządu Dróg i Komunikacji ok.
1300 kamer na głównych skrzyżowaniach we
Wrocławiu.
Główne Centrum Monitoringu
(Monitoring Prewencyjny Wrocławia)
Podgląd ze 103 kamer z terenu miasta
Wrocławia – głównie okolice centrum
Monitoring Prewencyjny Miasta i
Centrum Zarządzania Ruchem i
Transportem Publicznym jest częścią
składową:
Centrum Zarządzania
Kryzysowego miasta WROCŁAW
Funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Policja
997
Straż Pożarna
998
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Miejska
986
Gazownictwo
Patrol
rozminowania
Organizacje
ochotnicze
Żandarmeria
Wojskowa
Energetyka
Nadzór
budowlany
Straż
Graniczna
Noclegi
Dyspozytorzy Prezydenta
71 770 2222
Sanepid
Czas pracy 24h
CZK
Szpitale
MPK
Lawety
sektor
funkcja
ilość
1
Dyspozytorzy
Prezydenta
3
2
Pogotowie
Ratunkowe
10
3
Straż Miejska
3
Struktura CZK
4
Państwowa Straż
Pożarna
3
5
Policja
10
Koszty związane z przebudową pomieszczeń przy
ul. Strzegomskiej 148 oraz budowa wieży antenowej
na potrzeby CZK – 19.404.492,97 zł
PKP
Izba Celna
Razem 29
Zarządcy dróg
Weterynaria
Prywatni
przedsiębiorcy
Zarządcy
nieruchomości
Koszty utrzymania obiektu w 2014 – 1.476.668 zł
Agregat prądotwórczy
Infrastruktura CZK
Wieża łączności radiowej
Magazyn przeciwpowodziowy
Obecne pomieszczenie Monitoringu
i nowe w budowie – koszt inwestycji 900 tyś. zł
WIZUALIZACJA BUDOWANEGO GŁÓWNEGO
CENTRUM MONITORINGU
Pomieszczenia do pracy
Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Kilka przykładów mniejszych miast
LUBLIN – 100 kamer (347 678 mieszkańców)
BYDGOSZCZ – 117 kamer (360289 mieszkańców)
KALISZ – 40 kamer (100354 mieszkańców)
JAWORZNO – 97 kamer (43305 mieszkańców)
WIELICZKA 72 kamery (21119) mieszkańców
MYŚLENICE – 14 kamer
(18383 mieszkańców)
MYŚLENICE - W mieście zainstalowano 14 kamer, które przez 24 godziny na dobę
rejestrują wszystko, co dzieje się w polu ich widzenia. Nagrania przechowywane są w
archiwum przez 21 dni.
Kamery pracują w systemie dzień-noc, dzięki czemu mogą z powodzeniem funkcjonować
nawet przy niewielkim oświetleniu. Posiadają 23 krotny zoom optyczny oraz 12 krotny
zoom cyfrowy, co daje im możliwość odczytania numerów rejestracyjnych nawet z
odległości 400 m. Po 5 minutach samoczynnie przełączają się w tryb patrolowy i bez
ingerencji operatora obserwują teren.
Pole widzenie kamer ogranicza specjalnie zaprogramowana strefa prywatności. Oznacza
to, że w miejscu okien do mieszkań obywateli pojawia się szary pasek zasłaniający
widoczność.
Struktura systemu
Czy wystąpiły jakieś trudności podczas instalacji?
Wystąpił problem z budową radiolinii, ze względu
na usytuowanie budynków, które uniemożliwiało
łączność radiowa pomiędzy nimi. Problem ten
został rozwiązany poprzez budowę specjalnej
magistrali radiowej, której przebieg wyeliminował
problem i która dodatkowo umożliwiła zwiększenie
wydajności radiowej oraz ułatwienie w przyszłości
dalszej rozbudowy monitoringu miasta.
Obecnie jakie miejsca są monitorowane?
Legenda:
KSM - Komenda Straży Miejskiej
BL1 - Blok Mieszkalny - punkt retransmisyjny
KPP - Komenda Powiatowa Policji
Kamery wiszą na Rynku i na skrzyżowaniach
głównych ulic. Obserwowane są osoby budzące
podejrzenia. Osoby nie łamiące prawa nie powinny
odczuwać ich obecności. W przyszłości system ma
być rozbudowany o kolejne kamery.
Gdzie znajduje się Centrum Monitoringu?
Główne centrum monitoringu znajduje się w Komendzie Powiatowej Policji i jest wyposażone w trzy monitory LCD 22”.
Dodatkowe dwa monitory znajdują się w dyżurce KPP i biurze Straży Miejskiej. Wszystkie trzy punkty mają możliwość
pełnej obsługi.
Urządzenia posiadają atesty i homologacje. Pracownicy zostali specjalnie przeszkoleni w Akademii Monitoringu
Wizyjnego w Komendzie Straży Miejskiej w Krakowie.
KRAKÓW
na tle innych miast
Monitoring wizyjny w Krakowie
Pod tym hasłem w Biuletynie Informacji Publicznej Miasto Kraków
(757 904 mieszkańców) - istnieje zapis:
W Krakowie funkcjonuje, sfinansowany przez samorząd, system monitoringu wizyjnego
obsługiwany przez Policję.
System ten istnieje od 2003 roku. Kamery systemu monitorują ścisłe centrum miasta.
Równolegle funkcjonuje system monitoringu obsługiwany przez Straż Miejską Miasta
Krakowa, obejmujący Nową Hutę i część Kurdwanowa.
System nadzorowany przez Straż Miejską Miasta Krakowa funkcjonuje od 2001 roku.
Od 2008 r. rozbudową obu systemów zajmuje się Straż Miejska Miasta Krakowa.
Więcej informacji na stronach Straży Miejskiej Miasta Krakowa.
Monitoring Straży Miejskiej składa się z 45 kamer obsługiwanych w dwóch centrach
oglądu przez 10 pracowników Straży Miejskiej (cywilnych).
Centra oglądu zlokalizowane są w siedzibach oddziałów Straży Miejskiej:
Oddział III Nowa Huta – os. Centrum C 9
1stanowisko oglądu, 23 punkty kamerowe
(19 kamer obrotowych, 4 kamery stacjonarne),
5 osób obsługi.
System budowany w latach 2001-2009.
Lokalizacja kamer:
Dzielnica XVI (3 kamery) - Bieńczycki Plac Targowy, Rondo Gen.
Maczka, Rondo Kocmyrzowskie,
Dzielnica XVII (4 kamery) – os. Na Stoku, ul. Poległych w
Krzeszowicach,
Dzielnica XVIII (16 kamer) – Plac Centralny, os. Centrum A i C,
Kopiec Wandy
Oddział V Wola Duchacka – ul. Cechowa 19
3 stanowiska oglądu, 22 punkty kamerowe
(22 kamery obrotowe), 5 osób obsługi
System budowany w latach 2006-2014.
Lokalizacja kamer:
Dzielnica XI os. Kurdwanów Nowy (19 kamer),
Dzielnica XI os. Piaski Nowe (3 kamery)
W 2014 roku zaplanowana jest instalacja 10 kamer ze środków gminy i
8 kamer ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe”.
Zakończenie inwestycji planowane jest w IV kwartale br.
Po zakończeniu inwestycji będzie 40 kamer na terenie Dzielnicy XI.
Łącznie system monitoringu Straży Miejskiej (dwa centra oglądu)
będzie się składał z 63 kamer.
Monitoring Krakowskiej Policji:
W skład systemu administrowanego przez
Policję wchodzi łącznie 26 kamer.
5 pracowników Straży Miejskiej
obsługuje na posterunku Policji
w Rynku Głównym 14 kamer z
centrum Krakowa (Stare Miasto).
Zamieszczone zdjęcie wskazuje ciekawostkę systemu – większość kamer
(14) obserwuje Straż Miejska mimo, że system administruje Policja
Pozostałe 12 kamer podpięte są do komisariatów i obsługiwane są przez
dyżurnych Policji.
Komisariat II ul. Lubicz – 2 kamery;
Komisariat III ul. Pędzichów – 1 kamera;
Komisariat IV ul. Królewska – 3 kamery;
Komisariat V ul. Zamoyskiego – 6 kamer
Nie należy ukrywać, że obsługa tych kamer przez zajmującego się realizacją
policyjnych zadań dyżurnego Komisariatu jest co najmniej sporadyczna.
KILKA CYTATÓW Z KRAKOWSKIEJ PRASY ZOBRAZUJE KRAKOWSKI MNITORING
…Kraków: mamy monitoring, ale z minionej epoki. Prace nad monitoringiem miejskim w
Krakowie rozpoczęły się w 2001 r. Dziś w jego skład wchodzi 26 kamer policji (w centrum
Krakowa: w obrębie Rynku Głównego i pierwszej obwodnicy) i 42 straży miejskiej
(najczęściej na budynkach, rondach, przystankach). To niewiele, porównując choćby ze
spółdzielnią mieszkaniową Bieńczyce. Ta ma 350 kamer i 55 rejestratorów obrazu…
…W dodatku podział odpowiedzialności za obserwacje miasta między służbami mundurowymi
nie zawsze sprzyja poprawie bezpieczeństwa. Kamery w wielu punktach miasta są niemal
ślepe. Niska jakość obrazu uniemożliwia dokładne rozpoznanie sprawcy. Nocą na monitorach
widać zaledwie zarysy postaci…
...Co ciekawe operatorem policyjnego monitoringu na Starym Mieście jest cywilny pracownik
straży miejskiej. Taki bałagan spowodowany jest ponoć problemami z prawem własności
poszczególnych części systemu…
…Policja i straż miejska przyznaje, że kamery obserwujące centrum Krakowa są w
tragicznym stanie. Władze miasta od lat nie mają pomysłu, jak usprawnić rozpadający się
system. Istnieje obawa, że bez kamer zapanuje chaos…
…System monitoringu w centrum jest stary. Jego "śmierć techniczna" to kwestia najbliższych
lat - ocenia Adam Młot, komendant krakowskiej straży miejskiej…
Mamy też w Krakowie i takie przykłady:
Fragment artykułu Dziennika Polskiego
13 lipca 2013r. – BEZPIECZEŃSTWO
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bieńczyce„
ma pięć razy więcej kamer niż straż miejska
i policja w całym Krakowie. Monitoring ten
jest dla policji nieocenioną pomocą w
wykrywaniu sprawców wielu przestępstw.
FOT. JOANNA URBANIEC
Trwała walka o wpływy dwóch wrogich grup pseudokibiców. Mieszkańcy byli przerażeni i
apelowali o podjęcie kroków na rzecz poprawy bezpieczeństwa - opowiada Zbigniew
Bargiel, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Bieńczyce". Pojawił się pomysł wynajęcia
ochrony, ale koszt jej utrzymania okazał się zbyt wysoki. A służby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo były bezsilne.
W 2004 r. mieszkańcy bloku na osiedlu Wysokim 2 postanowili wziąć sprawy w swoje ręce.
Wystosowali do spółdzielni pismo z wnioskiem o montaż monitoringu. Zgodzili się na
obciążenie ich kosztami utrzymania kamer.
Program pilotażowy tak bardzo się sprawdził, że w niedługim czasie punkty podglądu
zawisły na wszystkich 47 budynkach należących do spółdzielni - obecnie to 350 kamer.
Obraz z nich jest nagrywany na komputerowych dyskach, a cały materiał przechowywany
przez dwa tygodnie. Każdy mieszkaniec na kanale telewizji kablowej może oglądać obraz z
kamer zamontowanych przy klatce schodowej, w której ma mieszkanie.
Monitoring Wizyjny dla Krakowa
„Obserwować, nie znaczy śledzić”
Radni Platformy Obywatelskiej uważają, że Kraków powinien posiadać sieć
monitoringu miasta, która będzie powodowała wzrost poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców miasta oraz Gości odwiedzających Kraków.
Powinien to być monitoring oddziałujący prewencyjnie, przeciwdziałający aktom
wandalizmu.
Monitoring który faktycznie doprowadzi do zmniejszenia ilości popełnianych
przestępstw, a policji da możliwość sprawnego gromadzenia materiału dowodowego
wobec osób które dopuszczają się przestępstw i wykroczeń.
Wreszcie monitoring, który pozwoli na wspieranie kontroli ruchu drogowego.
• Jest dla nas oczywistym, że sercem projektu nie może być jedynie centrum odglądu.
• Musimy zbudować, lub zaadaptować istniejący budynek na Centrum
Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta…
• Będzie to miejsce codziennej współpracy i koordynacji działań służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w Mieście…
• Działania zarówno pracujących na co dzień w Centrum dyspozytorów jak i
specjalnie powołanych zespołów wspierać ma system monitoringu miasta…
• Z Centrum należy bezpośrednio zintegrować istniejące analogowe sieci monitoringu
Straży Miejskiej, a także umożliwić dostęp do sieci policyjnej…
• Centrum powinno mieć także możliwość dostępu do innych miejskich sieci
monitoringu, takich jak np. monitoring ZIKiT-u, MPK …
• Szczegółowa koncepcja monitoringu wizyjnego Miasta winna się opierać na
wykorzystaniu systemu tzw. „inteligentnego monitoringu”…
• Budowa systemu Monitoringu miasta winna przebiegać we współpracy z
podmiotami administrującymi dużymi terenami publicznymi…
• Wstępne koncepcje budowy systemów monitoringu posiadają: Krakowska Policja,
Straż Miejska Miasta Krakowa, a opracowaniami na ten temat dysponuje też
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK…
• Ścisła współpraca tych podmiotów wsparta przez ekspertów i praktyków z innych
miast winna zaowocować opracowaniem szczegółowej koncepcji Krakowskiego
Monitoringu Wizyjnego…
• Krakowskie system monitoringu wizyjnego stanowić winien sumę dobrych praktyk
Wrocławia i Warszawy, ale również Myślenic czy Jaworzna…
SPRAWY FINANASOWE:
• Dokładne koszty budowy Krakowskiego Monitoringu Wizyjnego mogą być znane dopiero po
opracowaniu szczegółowej koncepcji…
• Przyjąć należy, kierując się doświadczeniami z innych miast, że budowa lub adaptacja
CBiMM wraz z wyposażeniem winna kosztować około 20-30 mln zł…
• Należy też oszacować na około 10 mln zł budowę nowych podsieci monitoringu oraz
rozbudowę i modernizacje istniejących.
• Należy intensywnie zabiegać o pokrycie większości powyższych kosztów ze środków
zewnętrznych..
• Zakładając, że budowa i rozbudowa monitoringu to proces wieloletni, należy przyjąć na
najbliższe trzy lata następującym harmonogramem prac:
HARMONOGRAM:
W 2014 roku:
o Opracowanie audytu potrzeb oraz koncepcji inwestycji: „Budowa Centrum
Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta oraz sieci miejskiego monitoringu wizyjnego”.
o Ustalenie koncepcji finansowania inwestycji
o Rozpoczęcie prac projektowych
W 2015 roku :
o Wykonanie projektu Centrum
o Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych
o Rozpoczęcie inwestycji
W 2016 roku:
o Zakończenie i odbiór inwestycji
o Rozruch i uruchomienie Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta oraz sieci
monitoringu wizyjnego.
Analiza SWOT dla Krakowskiego Monitoringu Wizyjnego:
Zalety/ mocne strony :
+ realna kontrola miejsc zagrożonych co pokazują dane z innych miast
+ większe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach monitorowanych
+ szybsza reakcja na niebezpieczeństwa i zagrożenie
+ wykorzystanie dla celów dowodowych
Wady/strony słabe :
- znaczne nakłady na inwestycje i eksploatację bieżącą,
- konieczna nowa logistyka, w szczególności światłowody lub radio
- nowe zatrudnienie, nowe obowiązki
Szanse:
+ zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
+ zmniejszanie przestępczości w rejonach objętych monitoringiem
+ stworzenie Centrum Bezpieczeństwa Miasta jako miejsca do zarządzania miejskim
Bezpieczeństwem
+ wprowadzenie ustawą czytelnych zasad funkcjonowania monitoringu
Zagrożenia :
- brak widocznych zmian w poczuciu bezpieczeństwa
- zbyt duże poczucie inwigilacji
- niemożność powołania Centrum Bezpieczeństwa Miasta
- społeczna reakcja obojętności na zagrożenia
- Wykorzystywanie dla drugoplanowych działań ( vide Raport NIK )
Krakowski Monitoring Wizyjny – analiza i zabezpieczenie ryzyk :
Ryzyko braku finansowania projektu :
Zabezpieczenia:
• Środki w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej
• Starania o środki UE
• Wpisanie do Strategii Miasta jako wyraźny priorytet
Ryzyko niemożności uzgodnienia projektu (sprzeczne interesy, problemy z finansowaniem,
problemy techniczne i prawne) :
Zabezpieczenia:
• Jednoznaczne ustalenie lidera i głównego finansującego
• Powołanie zespołu sterującego i ścisłego planu
• Wykorzystanie wiedzy innych miast
Ryzyko finansowania kosztem innych ważnych projektów (brak środków dla Policji i Straży):
Zabezpieczenia:
• Ustalenie priorytetu jako zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców
• Równoległe określanie poziomu środków dla Policji i Straży
Ryzyko braku założonych efektów
Zabezpieczenia :
• Uwzględnianie efektów w innych miastach
• Analizowanie bieżące efektów i korekta działań
Ryzyko niewłaściwego wykorzystania systemu do złych działań :
Zabezpieczenia :
• Kontrola GIODO
• Kontrole wewnętrzne
• Ustawa o monitoringu
• Wykorzystywanie tzw. dobrych praktyk
Wnioski SWOT Krakowskiego Monitoringu Wizyjnego :
•
Centrum Monitoringu jest ważnym i koniecznym elementem bezpieczeństwa Miasta ale
elementem nie wystarczającym
•
Centrum Monitoringu to element systemu zarządzania bezpieczeństwem Krakowa, dopiero
wtedy przyniesie pełne efekty- konieczne Centrum Bezpieczeństwa Miasta
•
Centrum Monitoringu może nie dać widocznych korzyści jeżeli nie będzie efektów
współdziałania służb
•
Monitoring wizyjny nie jest wcale jednoznacznym i jedynym sposobem podnoszenia poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców i budzi kontrowersje
•
W opinii autorów Monitoring Wizyjny jest niezbędnym elementem systemu zarządzania
miastem w zakresie bezpieczeństwa
•
Równolegle, zgodnie z Krakowskim Pakietem Bezpieczeństwa będą realizowane działania :
• Zwiększenie ilości policjantów i patroli
• Większy udział społeczny
• Zmiana zasad sprzedaży alkoholu
• Większe zaangażowanie samorządu
• Zwiększenie patroli Straży Miejskiej
Pytanie Referendum Krakowskiego :
Czy jest Pani/Pan za stworzeniem w Krakowie systemu monitoringu
wizyjnego, którego celem byłaby poprawa bezpieczeństwa w Mieście?
Dlaczego takie pytanie w referendum ?
• Bo są tacy, którzy uważają, że monitoring wizyjny nie daje efektów
poprawy bezpieczeństwa i poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
• Bo są tacy, którzy nie chcą być podglądani i poddani obserwacji przez
monitoring
• Bo są tacy, którzy uważają, że monitoring wizyjny może być
wykorzystany w złych zamiarach
• Bo są tacy, którzy uważają, że są inne, lepsze sposoby wpływania na
bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
• Bo są tacy, którzy próbowali przeprowadzić modernizację monitoringu
ale dotychczas monitoring wizyjny nie był zadaniem priorytetowym
Krakowski Monitoring Wizyjny –
PODSUMOWANIE :
•
•
•
•
•
•
•
Bezpieczeństwo to kluczowa potrzeba Krakowian
Kraków w porównaniu z innymi miastami ma monitoring wymagający poważnych
zmian, wielokrotnie takie zmiany były podejmowane
Krakowski Monitoring Wizyjny musi być zbudowany szybko, musi być nowoczesny
i maksymalnie eliminujący ryzyka
Krakowski Monitoring Wizyjny to powinien być element Centrum Bezpieczeństwa
Miasta, funkcjonującego w innych miastach
Monitoring Wizyjny i Centrum Bezpieczeństwa Miasta to zadanie samorządu
Miasta Krakowa
Pozytywna odpowiedź w referendum w sprawie Monitoringu Wizyjnego to szybka
realizacja projektu
Równolegle muszą być realizowane pozostałe działania Krakowskiego Pakietu
Bezpieczeństwa - więcej patroli policji i Straży Miejskiej, większy udział
mieszkańców, zmiany zasad sprzedaży alkoholu, większe finansowanie przez
samorząd spraw bezpieczeństwa
„Bezpieczeństwo musi kosztować
a obserwować nie znaczy śledzić”
W zbliżającym się referendum poprzyjmy idee
budowy Krakowskiego Monitoringu Wizyjnego.
Pokażmy poparcie dla hasła:
„Bezpieczeństwo musi kosztować a obserwować,
nie znaczy śledzić”
KONIEC
W prezentacji wykorzystano fragmenty materiałów:
 prezentacji CZK Wrocław,
 Koncepcji Centrum Zarzadzania i Monitoringu KWP Kraków
 Wpisów umieszczonych na stronach internetowych Straży Miejskich
 Opisów monitoringów miasta Warszawy, Poznania, Lublina, Kalisza, Bydgoszczy,
Jaworzna, Wieliczki, Myślenic zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej
 Fragmenty artykułów prasowych zamieszczonych w Dzienniku Polskim red. Marcina
Warszawskiego