Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския

Download Report

Transcript Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския

Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Дизайн на продукт, съобразен с околната среда
 Формула: “Екология + Икономия = ЕКОДИЗАЙН”;
 Системен подход:
 Проектиране, съобразено с екологичните изискванията за целия
жизнен цикъл на продукта;
 Разкриване на потенциал за подобряване екологичността и
икономичността на продукта.
 Това може да включва:
 Енергийна ефективност на продукта;
 Ограничаване на токсичните вещества;
 Вторична употреба на продукти и компоненти, рециклиране
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Законодателство
Какво е ISO 14001?
Стандартът ISO 14001 е за всички организации, независимо от
вида и размера им. Този стандарт може да се използва от всяка
организация, която има за цел:
 Да създава, прилага и поддържа система за управление на
околната среда;
 Да действа в съответствие с нейната установена политика по
околната среда;
 Да демонстрира, че спазва изискванията на стандарта чрез
самооценка и самостоятелна декларация, както и чрез
потвърждение от трети страни - в това число акредитирани
сертифициращи органи.
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Законодателство
Ползи от внедряване и сертифициране по ISO 14001
 ISO 14001 е важно предимство за бизнеса;
 Откроява потенциални икономии и намаляване на потреблението на
енергия и суровини;
 Намаляване на разходите за обезвреждане на отпадъци;
 По-ниски такси, свързани с използването на природните ресурси;
 Но-ниски разходи за застраховка, поради намаляване на риска;
 Подобряване управлението на организацията (планиране, определяне
на цели и цели и програми);
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Законодателство
Ползи от внедряване и сертифициране по ISO 14001
Намаляване на вредното въздействие върху околната среда;
Структуриран начин за информация и комуникация;
Повишено доверие на заинтересованите страни;
Редовни вътрешни одити и одити от трети страни за бързо откриване
на слаби места;
 Избягване на съдебни процеси (например по отношение на
екологичните щети, аварии).




Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Законодателство
Схема за екологично управление и одит
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
 Регламент № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19
март 2001 година. Това е доброволен инструмент на ЕС за
управление на околна среда.
 EMAS спомага за рационалното използване на ресурсите,
минимизиране на замърсяването, участието на служителите и
печелившия бизнес,
 EMAS цели да направи управлението на околната среда един
постоянен процес, водещ до непрекъснато намаляване на
отрицателното въздействие върху природната среда.
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Законодателство
Схема за екологично управление и одит
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
 Участващите в EMAS организации трябва да внедрят
ефективна система за управление на околната среда със
съответните подходящи начини за контрол и процедури;
 Процесът трябва да бъде наблюдаван и одитиран през
равни интервали, за да се определи доколко се спазват
изискванията на схемата и общите и конкретните цели по
околна среда, поставени от самата организация.
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Законодателство
Схема за екологично управление и одит
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
 EMAS е приложима във всички отрасли и е открита за
всички видове организации в публичния и частния сектор,
които се стремят да подобрят екологичните си резултати.
 Лесната методология на EMAS дава възможност за
въвеждане на схемата дори в МСП с ограничени финансови
и човешки ресурси или с малък вътрешно фирмен
експертен опит.
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Законодателство
Кой може да участва в EMAS
 EMAS е отворен за всички фирми и институции, публичния
и частния сектор
 Участието в системата EMAS е доброволно
 Фирмите, които притежават система EMAS, не е
задължително да са сертифицирани и по ISO 14001
Разликата между EMAS и ISO 14001
 Прилагането на система за управление на околната среда
въз основа на ISO 14001, може да се разглежда като стъпка
към EMAS регистрация
 Основната разлика между EMAS и ISO 14001 е, че фирма
трябва да публикува определените от нея параметри за
опазване на околната среда
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Управление на околната среда
и екологично проектиране на продукти
Екодизайнът:
• Не трябва да се осъществява като самостоятелна
дейност
• Най-ефективен е когато съставлява съществена
част от подхода за управление на околната среда,
обхващащ цялостната дейност на фирмата
• Отчита екологичното влияние на продукта през
всички етапи на жизнения му цикъл, включително
и производството
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Фактори обуславящи необходимостта от екодизайн
 Локални, национални и глобални екологични
проблеми - замърсяване, промяна на климата
 Законови изисквания
 Разходи - енергия, материали, отпадъци
 Държавна политика - данъци, стимули
 Необходими инвестиции – нови технологии,
пречиствателни съоръжения
 Обществен натиск – общности, проблеми със съседи
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Фактори обуславящи необходимостта от екодизайн







Изисквания на клиентите – корпоративни и крайни
Конкуренти
Групи за натиск (лобисти)
Загриженост и притеснение на персонала
Акционери
Банки
Застрахователи – влияние върху риска
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Ползи от система за управление на околната среда
 Икономия на разходи чрез повишаване на
ефективността на процесите, намаляване на
отпадъците и използваните материали и енергия
 Задоволяване изискванията на клиента
 Генериране на конкурентно преимущество
 По-ефикасно и ефективно привеждане в
съответствие с правните норми, включително и
избягване на съдебно преследване
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Ползи от система за управление на околната среда
 Подобряване на взаимоотношенията с местните
общности
 Избягване на нежелано внимание от лобистки
групи/медии
 По-атрактивни за инвеститори акционери
 По-лесен достъп до банкови кредити/застрахователни
услуги
 Може да направи фирмата по-привлекателна за
привличане на добри специалисти и повиши гордостта
и производителността сред служителите
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Възможни допълнителни ползи от сертифициране в сравнение
с разработване само на вътрешна система
 По-големи пазарни преимущества – особено, ако
конкуренцията е сертифицирана и клиентите искат това
 По-голяма жизненост и подобрение (ангажимент за
непрекъснато усъвършенстване е едно от изискванията за
сертифициране)
Ползите трябва да бъдат балансирани с вътрешни ресурси или
консултантски разходи за преглед и внедряване на системи за
управление, както и на разходите за оценка и наблюдение,
необходими при сертифициране.
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
СО2 еквивалент
 Какво е въздействието върху околната среда,
причинено от изгарянето на 1 кг гориво?
 Какво количество СО2 се отделя?
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Производство на гориво
Добив на
суров петрол
Транспорт
Рафиниране
ВНГ
Отговор:
Изгарянето на 1 kg гориво
генерира приблизително
3 kg СО2 - еквивалент
Нафта
Бензин
Керосин
Дистрибуция
Изгаряне в
двигател
Дизел
Мазут
Смазочни
масла
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Пример на СО2 – екв. за 1kWh електричество






Австрия:
Германия:
Великобритания:
Норвегия:
Полша:
САЩ:
 Средно за Европа:
443 g СО2 –екв.
772 g СО2 –екв.
684 g СО2 –екв.
46 g СО2 –екв.
1125 g СО2 –екв.
837 g СО2 –екв.
531 g СО2 –екв.
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Пример на „лесен“ продукт (кутия за напитки)













Добив на боксит в Австралия, превоз до преработвателна фабрика
От 1 боксит – ½ алуминиев окис
Транспорт (3 месеца) на рудата по море до Швеция/Норвегия (ВЕЦ)
2 месеца в металургичен завод: ½ алуминиев окис – ¼ Al на слитъци (10х1м)
2 седмици темпериране – транспорт до прокатен цех (Швеция/Германия)
Загряване до 500°С, изтегляне на листове – склад
Студено валцуване – транспорт до Англия
Щанцоване, щамповане, измиване, изсушаване, нанасяне на покритие
Боядисване, съединяване, нанасяне на защитен слой, палетизиране
Пълначна машина: измиване, пълнене (1500 бр./мин.), запечатване, пакетиране
Дистрибутиране: продажба в рамките на 3 дни
Консумация: изпиване на напитката (няколко минути), изхвърляне (1 секунда)
Великобритания: 88% отопаковките отиват на сметището, САЩ: 3/5 от Al се
добива от суровина
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Енергийно съдържание на алуминий
 За производството на 1 kg първичен
алуминий (процес започващ от
добива на руда) се влагат около 200
MJ енергия
 За производството на 1 kg вторичен
алуминий (процес започващ с
разтопяване на алуминиеви
продукти) се влагат около 10 MJ
 Съотношение 1/20 !
първичен
вторичен
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Основни въпроси при ЕКОДИЗАЙНА
 Какви са основните екологични аспекти за
подобряване на продукта?
 Какви са екологичните изисквания на
заинтересованите страни (съществуващи
и бъдещи правни норми, потребности,
закони …)?
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Пътна карта
Връзка с околната
среда
Усъвършенстване
на продукта
екологични аспекти
Екодизайн задачи
Оценка на
жизнения цикъл
Моделиране на
продукта
Изисквания на
заинтересованите страни
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Етапи на жизнения цикъл на продукта
Разработване
на
продукт
използване
на
материали
производство
дистрибуция
употреба
на
продукта
край на
живота на
продукта
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Определяне на значителните въздействия на продукта върху
околната среда за последващо класифициране на продуктите
използване
на
материали
Производство на
• Полистирен
• Стъкло
• Листова стомана
• Алуминий
• …..
производство
• Шприцоване
• Изтегляне
• Машинна
обработка
• Леене
• Заваряване
• …
дистрибуция
•
•
•
•
•
Камион
Влак
Кораб
Самолет
…
употреба
на
продукта
Консумация на
• Хартия
• Електричество
• Препарати
• …
край на
живота на
продукта
•
•
•
•
Изгаряне
Рециклиране
Депониране
…
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Пример : Електрическа кана
Факти:
Общо тегло на изделието:
870 g
Шприцован корпус:
РР
Срок на експлоатация
3 години
Електрически нагревател
1300 W
Как да подобрим това
изделие от екологичен
аспект?
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
МЕТ матрица
околна среда
Материали
Енергия
Токсичност
Използвани
материали
Производство
употреба
Дистрина
буция
продукта
край на
живота на
продукта
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Енергийни стойности за обсъждане на жизнения цикъл на продукта
 Суровини (РР – 81 MJ/kg, картон – 38 MJ/kg
Производствени процеси (шприцоване - 20 MJ/kg)
Транспортиране (камион – 0,5 MJ/ton-km)
Консумация по време на работа (електричество – 11,8MJ/kWh
Край на жизнения цикъл (рециклиране на пластмасата – 20 MJ/kg
Сумарно енергийно потребление
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Изчисляване на екологичния профил
Къде е най-голямото екологично
въздействие на продукта за целия
му жизнен цикъл?
Определете какъв основен
вид е продуктът
Използвани
материали
Производство
употреба
Дистрина
буция продукта
край на
живота на
продукта
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Основни видове продукти
Основен вид А
(суровинен)
Основен вид В
(производствен)
Основен вид С
(транспортен)
Основен вид D
(потребителски)
Основен вид Е
(утилизационен)
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Данни за жизнения цикъл на продукт Електрическа кана
Материали:
Дистрибуция:
РР (корпус) 330 g
Камион 3000 km
Неръждаема стомана 120 g
Използване на продукта:
РР (капак) 80 g
Срок на експлоатация: 3 години
PVC (кабел) 48 g
Употреба: 3 пъти на ден, 5 дни в
РА6 (прекъсвач) 20 g
седмицата, 50 седмици в годината
Картон (опаковка) 200 g
55 Wh при едно загряване на 0,5 L вода
Производствен процес:
Край на експлоатацията:
Шприцоване
Рециклиране на Cu и стомана
РР – изгаряне
Депониране на останалите части
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Изчисляване на екологичния профил на продукта
 Правят се изчисления, базирани на
спецификацията на материалите и
енергийните им стойности
 Измерват се параметри, за които
липсват данни
 Начертава се екологичния профил
 Идентифицира се съответният етап от
жизнения цикъл на продукта
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Идентифициране вида на продукта
Вид: D – потребителски
Използвани
материали
Производство
употреба
Дистри на
буция
продукта
край на
живота на
продукта
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Стъпки за подобряване на продукта
основен вид
стратегии
екодизайнерски мерки
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Пример: електрическа кана - Стратегии
Стратегии за
подобряване
на екодизайна
Избор на подходящи материали
Рециклиране на материалите
Оптимизиране употребата на
продукта
Намаляване на консумацията
на етап употреба на продукта
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Екодизайнерски задачи, произтичащи от екологичните аспекти
 Намаляване на отрицателното екологично въздействие на продукта.
Указание за пълнене на „правилното“ количество вода.
Предоставяне на информация кога водата е готова за избягване на повторно
кипене.
 Оповестяване готовност за консумация по време на етап употреба.
Измерване на температурата на водата и оповестяване готовност за употреба
за предотвратяване повторно кипене.
 Минимизиране на консумацията на енергия, чрез повишаване ефективността
на продукта.
Снабдяване с чувствителен автоматичен прекъсвач, с по-кратко време за
сработване
 Минимизиране на потреблението на енергия на етап употреба, като се избере
подходящ работен принцип
Изолиране на корпуса за избягване на топлинни загуби (и повторно кипене).
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Подобрения – Електрическа кана
индикатор на
температурата
на водата
за избягване
повторно кипене
двойна стена
на корпуса
за по-добра
изолация
по-чувствителен
прекъсвач
указание как да
се пълни с вода
Лесна употреба: отделна основна плоча
Рециклируеми материали
Без употреба на олово
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Еко – кана
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Ecodesign софтуер
Определяне на въглеродния отпечатък
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Определяне на въглеродния отпечатък на конкретен продукт
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Препоръка към фирмата
 Най-високият въглероден
отпечатък /CFP/ е в периода на
Употреба
 Отрицателното влияние върху
околната среда може да
намали като се замени
двигателят с по-икономичен
и/или използващ гориво с понисък въглероден отпечатък.
Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион
Благодаря за вниманието!
Контакти





БЦП МСП - Русе
7000 Русе, ул. "Кресна" 14
тел./факс: +359 82 821 472
http://bsc.smebg.net/
http://enterprise-europe-network.smebg.net/