Stroomonderbreking in Beringen?

Download Report

Transcript Stroomonderbreking in Beringen?

Stroomonderbreking in Beringen?
Wat betekent dit voor de bedrijven?
Winteractieplan
OCB Beringen
Stroomvoorziening
in geval van
energieschaarste
Komt er een energieschaarste
deze winter?
Dalende productiecapaciteit
Problemen met nucleaire centrales
Invoercapaciteit is beperkt (investeringen nodig)
Bij aanhoudende vriestemperaturen in België en
de omringende landen van -10°
Verbruik stijgt exponentieel
De kans op schaarste verhoogt
Overheid heeft al in 2012 een plan opgesteld
Geactualiseerd n.a.v. stillegging verschillende
belangrijke energiebronnen
Heeft overheid maatregelen
genomen?
Regering heeft 3 maatregelen genomen om
stroomonderbreking te vermijden:
Een bijkomende “strategische”
elektriciteitsproductie instellen
Buiten werking gestelde centrales terug in dienst
zetten
Afspraken maken met grote
elektriciteitsafnemers
Wanneer nodig, kunnen zij hun activiteiten
verminderen => vraagbeheer
Instellen van een onevenwichtstarief voor
aankopers elektriciteit voor leveranciers
Hoe groot is het stroomtekort?
Piekafname vorig jaar (17/01/2013) - 13.385 MW
Record: (17/12/2007) - 14.033 MW
Er is vandaag in België 15.538 MW productie
aangesloten (en actief in ARP), waarvan
momenteel maximum 12.360 MW operationeel
Daarnaast is er een invoercapaciteit van
maximaal 3500 MW
De marktspelers
Minister van Economie &
Minister van Energie
Verantwoordelijk bevoorradingszekerheid
Elektriciteitsproducenten/ -leveranciers
Contractuele relatie klant – leverancier – producent
Verantwoordelijk voor evenwicht tussen afname- en
injectieportefeuille
ELIA
Stelt zijn net, inclusief koppelingen met buurlanden, ter
beschikking
Ziet toe op het evenwicht tussen injectie en afname
Distributienetbeheerders
Stellen hun net ter beschikking
Zijn zichtbaar in het straatbeeld
Vooraleer er afgeschakeld wordt
Elia maakt prognoses over verbruik &
productie- en invoercapaciteit
Elia activeert 7 dagen op voorhand het crisisplan
indien tekorten dreigen o.a. op basis van
weersvoorspellingen
Restrictieve maatregelen worden eerst genomen
Restrictieve maatregelen
Sensibiliserend:
Oproepen bevolking om niet-noodzakelijk
stroomverbruik te verplaatsen in de tijd (wassen,
drogen …)
Verbodsbepalend:
Grootverbruikers in industrie vragen om activiteiten te
stoppen (gebeurt door Elia)
Doven openbare verlichting
Uitschakelen accumulatieverwarming en boilers
Indien deze restrictieve maatregelen niet volstaan, wordt
overgegaan tot afschakeling van cabines door Elia, in
overleg met de Ministers van Economie en Energie.
Wordt mijn gemeente ook
afgeschakeld?
Ministers beslissen welke zones afgeschakeld
moeten worden op basis van een plan
Indeling op basis van gradualiteit, geografische
spreiding en volgorde van prioriteit
België is ingedeeld in 5 geografische zones:
NW, NO, CE, ZW, ZO
Binnen iedere zone zijn 6 schijven van ongeveer 100 MW
gedefinieerd
Minister beslist welke schij(f)(ven) afgeschakeld worden
Duurtijd afschakeling is afhankelijk van onevenwicht
tussen productie en afname
Afschakelplan
Elke kleur (behalve grijs) in het plan
is 1 afschakelschijf
Geïmpacteerde gemeenten
Beringen en omliggend
Beringen
Afschakelschijf 2
Ham
Afschakelschijf 2
Heusden-Zolder
Afschakelschijf 2
HouthalenHelchteren
Afschakelschijf 2
Leopoldsburg
Afschakelschijf 2
Lummen
Afschakelschijf 2
Tessenderlo
Niet opgenomen in
afschakelplan
Mijn straat ook?
Indicatieve straatnamenlijst op website van
alle netbeheerders
www.infrax.be
Afschakelplan op website van de overheid
http://economie.fgov.be
Geen strikt plan, steeds indicatief en is
momentopname van de netinfrastructuur
die continu aan wijzigingen onderhevig is
Waarom mijn buurman niet
en ik wel?
Elke schijf vertegenwoordigt een aantal
onderstations. Elke schijf kan in één beweging
door Elia worden uitgeschakeld
De grenzen van deze schijven lopen niet samen
met de gemeentegrenzen of straten
Beschikbaarheid publieke
voorzieningen?
Continuïteit van aardgas blijft gewaarborgd
Momenteel wordt er een globale analyse
gemaakt over de drinkwatervoorziening
Druk op waterleiding zou kunnen verminderen
Telefonie-, internet- en betalingsverkeer
vallen geleidelijk aan weg vanaf de
onderbreking
Beschikbaarheid publieke
voorzieningen?
Weg- en treinverkeer kan ernstig verstoord
geraken door uitvallen van straat- en
verkeerslichten, het sluiten van
slagbomen,…
Binnenscheepvaart kan stilvallen door
bruggen en sluizen
Impact op werkrelaties bij afschakeling
FAQ’s op website VBO:
Arbeidsovereenkomsten schorsen
Tijdelijke werkloosheid inroepen
…
Hoe verloopt
de afschakeling?
Stroomvoorziening in
geval van
energieschaarste
Wat is het scenario als een
afschakeling noodzakelijk blijkt?
Dagelijkse opvolging van weersvoorspellingen
Minister beslist tot uitvoering van het
afschakelplan, uiterlijk daags voordien
Elia voert uit
Distributienetbeheerders schakelen lijnen terug
in waarop prioritaire klanten aangesloten zijn
Duurtijd van de afschakeling: 3 uur
Schijven 3,4,5,6 komen in aanmerking
Geen vaste volgorde van de schijven die afgeschakeld
worden
Rol van Infrax
Infrax heeft geen leidende rol, maar ondersteunt
de opdrachten die komen van de overheid of van
transmissienetbeheerder Elia
Wanneer afgeschakeld wordt, de lijnen met prioritaire
klanten terug inschakelen (op basis van lijst prioritaire
klanten vastgelegd door de Minister)
Infrax start de volledige energievoorziening terug op na
de afschakelperiode
Kan relatief snel verlopen
Infrax zorgt dat de storingsnummers bereikbaar
blijven
Communicatie
bij afschakeling
Stroomvoorziening
in geval van
energieschaarste
Communicatie
Federale en provinciale crisiscellen zijn
verantwoordelijk voor de communicatie, die
verloopt volgens het crisisplan
Naar het grote publiek gebeurt dit kort voordien
via de media (wellicht 1 dag)
Radio/TV/kranten/sociale media
Websites van crisiscel, FOD, Elia, distributienetbeerder
Stroomindicator
Elke dag op websites, in het weerbericht van VRT, VTM, RTL en RTBF
Sensibiliseringscampagne
OFFON-campagne
Positieve campagne o.l.v. van de overheid
Stickers, affiches, advertenties in alle kranten
OffOn.be: toolbox met affiches, stickers, getuigenissen
Iedereen heeft een voorbeeldfunctie
Provincies, crisiscellen, netbeheerders, leveranciers,
gemeenten, winkelketens, middenveldorganisaties …
Bewustzijn creëren bij alle Belgen
Iedereen doet mee
Sensibiliseringscampagne
Bedrijven werken mee
Vb. geen reclameverlichtingen, accentverlichting enz.
op moment van schaarste (ook in niet-afgeschakelde
gebieden)
Lokale overheden geven het goede voorbeeld
Beperken van feestverlichting
Beperken van straatverlichting
Informatiecampagne
Concrete info naar de bevolking / bedrijven
wordt gegeven op www.winterklaar.be
vanaf 15 november.
Tips en adviezen
Prognoses
Aftellen vanaf dag -7
Contactmogelijkheden
Speciaal telefoonnummer FOD economie 0800 120 33
Extra bemanning en langere openingsuren wanneer actie
concreet aangekondigd wordt (vanaf dag -7)
Burgers bereiden zich voor
Tal van tips om energie te sparen op websites
Infrax.be
Offon.be
Winterklaar.be
Zorg voor
Voldoende voorraad om te kunnen eten/drinken (zonder
te hoeven koken)
Kaarsen, zaklampen, radio op batterijen
Bedrijven bereiden zich voor
Voorbereidingen treffen door verbruik te beperken
tijdens piekmomenten waarop de globale vraag
het hoogst is
Piek meestal in de late namiddag en vroege avond door inschakelen
verlichting, elektrische fornuizen, treinen,…
Beperken van risico door productietijden te verschuiven, door
telewerk aan te moedigen,… (risico-analyse opmaken)
Elke actie om verbruik te beperken helpt mee wanneer risico op
schaarste hoog is
Verantwoordelijkheden
Elia staat in voor de stabiliteit op het net i.s.m. de
producenten
Netbeheerders staan enkel in voor de distributie
Een afschakeling is een noodsituatie. Het
technisch reglement vermeldt dat de
transportnetbeheerder en de
distributienetbeheerder voor noodsituaties nooit
aansprakelijk zijn.
Beste advies:
BE READY !
Stroomonderbrekingen
kunnen altijd voorkomen
(storingen)
Verzekeringstechnische bepalingen
Marc Vanstraelen
Wat bij een stroomonderbreking?
 Verleent de brandverzekeraar tussenkomst?
In principe is enkel de accidentele schade gedekt.
Gezien het hier echter gaat om een situatie die op
voorhand aangekondigd zal worden, kan er moeilijk
gesproken worden van een accidentele schade.
Wat bij een stroomonderbreking?
De verzekeringnemer kan op tijd weten wanneer een
stroomonderbreking plaatsvindt. Er mag dan ook
worden verwacht dat hij de nodige
voorzorgsmaatregelen neemt.
Heeft de verzekeringnemer zich niet gedragen als een
goede huisvader, dan is de geleden schade niet
verzekerd. Bij eventuele schade zal er dan ook geen
tussenkomst verleend worden.
Enkele situaties
 De diepvriezer functioneert niet meer en de
inhoud zou kunnen ontdooien.
Dit zal echter niet het geval zijn. Want de inhoud van
de meeste diepvriezers ontdooit niet als deze voldoende
gesloten blijft gedurende deze korte periode van de
stroomonderbreking.
Enkele situaties
 Het alarmsysteem functioneert niet meer.
De meeste alarmsystemen zijn voorzien van een
noodbatterij, die tijdens de stroomonderbreking de
nodige stroom voor het alarmsysteem voorziet.
De noodbatterijen zullen echter maar optimaal werken,
wanneer deze geregeld vervangen worden. Een
onderhoudscontract voorziet in dergelijke vervanging.
In sommige preventiemaatregelen wordt er duidelijk
verwezen naar een verplicht onderhoudscontract met
als sanctie geheel of gedeeltelijk inroepen van verval
van de dekking.
Enkele situaties
 De verwarmingsinstallatie functioneert niet meer.
Een periode van 3 uur is te kort om ervoor te zorgen dat
de waterleidingen of leidingen van de
verwarmingsinstallaties zouden kunnen bevriezen. Een
goede isolatie van die leidingen die blootgesteld kunnen
worden aan extreme koude kan reeds veel schade
voorkomen.
Wat indien er terug stroom
geleverd wordt?
 Verleent de brandverzekeraar tussenkomst bij
eventuele schade door een overstroom?
Indien er terug stroom geleverd wordt en er zou zich
door de inwerking van elektriciteit schade voordoen aan
de elektrische toestellen, wordt er dekking verleent
(dekking elektriciteitsschade).
Tips
 Maak een lijst van mogelijke risico’s die u loopt bij een
stroomonderbreking zodat u vooraf reeds de nodige
maatregelen kan nemen :
 Koelingssysteem

Zorg voor de nodige noodstroomgeneratoren of batterijen.
Tips
 Maak een lijst van mogelijke risico’s die u loopt bij een
stroomonderbreking
 Informaticasystemen


Zorg voor back-ups
Zorg voor een systeem met voedingsbeveiliging dat
stroomstoten opvangt
Tips
 Maak een lijst van mogelijke risico’s die u loopt bij een
stroomonderbreking
 Beveiliging van het gebouw

Controleer of deze enkel elektronisch gebeurt of wat een
mogelijk alternatief is.
Tips
 Maak een lijst van mogelijke risico’s die u loopt bij een
stroomonderbreking
 Verlichting van het gebouw

Zorg voor noodverlichting
Tips
 Maak een lijst van mogelijke risico’s die u loopt bij een
stroomonderbreking
 Toegangs- en evacuatiemogelijkheden van het gebouw

Hoe zit het met de slagbomen en elektrische deuren?
Tips
 Zorg tijdig voor een rampscenario.
 Weet iedereen wat hij moet doen en wanneer?
 Werk de nodige preventie- en actieplannen uit.
 Zorg voor noodgeneratoren of test tijdig uw huidige.
Bedankt voor uw aandacht!
Klaverbladstraat 7 A
3560 Lummen
Tel: 013/35.11.11
Fax: 013/35.11.12
E-mail : [email protected]
Website : www.actiefinsurances.be
Juridische consequenties
3 actoren in het
energieleveringsproces
• Energieleverancier bv. Electrabel, Lampiris…
• Netbeheerder
• Overheid
Energieleverancier vs/ Netbeheerder
• Energieleverancier = aankoop energie
• Netbeheerder= levering en transport van
energie
Energieleverancier
• Contractuele aansprakelijkheid
• Standaardclausule algemene voorwaarden:
“De netbeheerders staan in voor de continuïteit van de levering
van energie en de kwaliteit van de geleverde energie
overeenkomstig de bepalingen vervat in de toepasselijke
wetgeving en reglementen.
Bijgevolg is de energieleverancier daarvoor niet aansprakelijk. In
geval van schade ten gevolge van een onderbreking of een
beperking van of onregelmatigheid in de levering van uw
energie, kunt u uw netbeheerder aanspreken.”
Netbeheerder
• PERIODE TOT EN MET 31.12.2014
• PERDIODE VANAF 1.01.2015
PERIODE TOT EN MET 31.12.2014
• Reglementaire relatie
- Aansluitingsreglement
- Toegangsreglement
- Technisch reglement
•
Buitencontractuele aansprakelijkheid
- Fout
- Schade
- Oorzakelijk verband
Reglementen
Vergoedingen worden beperkt:
- Forfaitair bedrag
- Vanaf 4u durende onderbreking immateriële
schade
OVERMACHT?
• Ruime of restrictieve definitie
• Overmachtsclausules:
‘Beperkingen opgelegd door een overheid’
• Feitelijke beoordeling door de rechter
PERIODE VANAF 1.01.2015
• DECREET 20 DECEMBER 2013
• ∟ Objectieve aansprakelijkheid
MAAR:
-niet-geplande stroomonderbrekingen
-vanaf 4uur
-uitzondering van overmacht blijft behouden
OVERHEID
• Buitencontractuele aansprakelijkheid
• Zorgvuldigheidsnorm
• Marginale toetsing
NETGEBRUIKER?
• Schadebeperkingsplicht
Dankjewel!