schetste de situatie

Download Report

Transcript schetste de situatie

Infosessie stroomtekort
Deheegher Tine, Voka
Oktober 2014
Programma




Situatieschets
Stappen vóór afschakeling
Andere aspecten
Acties Voka
Situatieschets
 Structureel probleem? Onvoorziene omstandigheden?
 Al langer waarschuwing voor schaarste
 Geen inlandse investeringen in productiecapaciteit
 Nucleaire uitstap
 Geen vergunning voor steenkoolcentrales
 Markt stimuleert geen nieuwe investeringen in gascentrales
 Interconnectiecapaciteit werd niet verhoogd
 De vorige regering nam maatregelen om het stroomtekort dat
voorspeld werd voor de winter van 2015-2016 op te vangen.
Situatieschets
 Op korte termijn:
 Vrijstelling van federale bijdrage gas
 Sluiting Tihange 1 werd met 10 jaar verlaat
 Strategische reserve (850 MW)
 Aanbesteding voor nieuwe gascentrales (800 MW)
 Nieuw onevenwichtstarief (4.500 €/MWh)
 Op lange termijn:
 De interconnecties
 Het beheer van de vraag
 De opslag
 Een betere integratie van hernieuwbare capaciteit
…
Situatieschets
 Productiepark 2014 in vergelijking met winter 2012-13: -2000 MW
(D3 en T2 waren toen eveneens onbeschikbaar )




HE en WKK : +1800 MW
Klassieke stoomcentrales: -900 MW
Nucleaire centrales: bij onbeschikbaarheid Doel 4: -1.038 MW
Gascentrale: ombouw Vilvoorde: -120 tot -385 MW
 Import van elektriciteit (3500 MW) niet gewijzigd
 Vraag is niet significant gewijzigd
 Strategische reserve: +850 MW
 TEKORT aan capaciteit op winterpiek = 1388 MW
Onvoorziene omstandigheden maken situatie echt precair
 Effect op stroomvoorziening?
Effect op stroomvoorziening?
 Berekening van de LOLE= Lost of load expectation
 20.000 scenario’s
 Rekening houdend met
 Productiebronnen
 Reserves
 Strategische reserves
 Invoer
 Klimatologische variabelen
 Economische activiteit
 Stilleggingen
Effect op stroomvoorziening?
Effect op stroomvoorziening?
 Als vraag > aanbod  frequentiedaling  uitval van het net
 Liever gecontroleerd dan ongecontroleerd afschakelen
 Stappen vóór gecontroleerde afschakeling:
 Gebruikelijke reserves aanspreken
 Flexibiliteit in portefeuille van leveranciers
 Sensibiliseringsmaatregelen
 Verbodsmaatregelen
 Allerlaatste oplossing = afschakeling
Effect op stroomvoorziening?
 Sensibiliseringsmaatregelen
 Vrijwillige besparing (nationale solidariteit)
 Toepassing via communicatiecampagnes
 Tips per doelgroep: particulieren, MKO’s, (overheids)gebouwen
 Risico-analyse op bedrijfsniveau moet 2-ledig zijn:
 Welk risico loop ik bij afschakeling? Welke maatregelen nemen?
 Welke processen/faciliteiten zijn niet echt noodzakelijk?
 Voka-wijzer energie-efficiëntie
 Lerende netwerken over energie-efficiëntie
afschakelplan vermijden door solidariteit!!!
 Verbodsmaatregelen opgelegd door federale, gewestelijke, politionele
besluiten
Andere aspecten
 Andere aspecten
 Nulrisico bestaat niet
 Voorzorgsmaatregelen
 Tewerkstelling
 Verzekering en schade
…
 www.voka.be/winterklaar
Acties Voka
Deheegher Tine, Voka
Oktober 2014
Voka-enqûete
 Probleem voor ondernemingen onder de aandacht
gebracht
 Onmiddellijke lancering enquête
 Meer dan 1,000 reacties op 48h
 Voka-enqûete toont grote bezorgdheid
 Kernboodschap:
 80% is verontrust en vreest schade
 40% kan niet inschatten wat de gevolgen zullen zijn
 25% zal preventieve maatregelen nemen
 15% denkt verzekerd te zijn
 Grote nood aan informatie
Stroomberaad
 Overleg tussen de verschillende betrokken stakeholders
 Doel: oplijsting van vragen & antwoorden, taakverdeling
inzake communicatie
 2 luiken
 Maatregelen om afschakeling te vermijden
 Hoe omgaan met afschakeling
 Samenstelling:
 Verbruikers; Producent/Leverancier;
Hoogspanningsnetbeheerder; Aggregator; Producent
van noodvoorzieningen
 Verontschuldigd: Distributienetbeheerders
Lobby-actie
 Directe betrokkenheid in federale crisiscel
noodplanning
 Overleg met crisiscel + FOD economie
 Vragenlijst op maat van ondernemingen overhandigd
 Samenwerking aangeboden (communicatie, update lijst
SEVESO-bedrijven, energiebesparing,…)
 Aandacht voor ondernemingen in communicatie
gevraagd
 WGO-overleg (Voka, VBO, Boerenbond, Unizo,…)
 Bundeling vragen & antwoorden
 Vraag om 1 aanspreekpunt voor ondernemingen
Lobby-actie
 Parlementaire vragen bij hoorzittingen
 Brief aan gouverneurs
 Brief aan Staatssecretaris Fonck, FOD WASO en FOD
Economie over afschakelplan
 Nu: behandeling van SEVESO-bedrijven
 Toekomst: afschakelplan bij schaarste opstellen op basis
van andere criteria dan de criteria gehanteerd voor
afschakeling bij onvoorziene omstandigheden
Informatieverstrekking




1:1 informatie
Basiscommunicatie via Voka-tijdschriften
Overleg met dienstverleners/experten
Infosessies kamers
Website www.voka.be/winterklaar
 Alle informatie overzichtelijk bij elkaar
 Achtergrondinformatie
 Procedure bij schaarste
 Energiebesparing
 Verbodsbepalingen
 Afschakeling
 Risico-analyse
 Noodvoorzieningen
 Verzekeringen
 Tewerkstelling
Procedure bij schaarste
 Als vraag > aanbod  frequentiedaling  uitval van het net
 Liever gecontroleerd dan ongecontroleerd afschakelen
 Stappen vóór gecontroleerde afschakeling:
 Gebruikelijke reserves aanspreken
 Flexibiliteit in portefeuille van leveranciers
 Sensibiliseringsmaatregelen
 Verbodsmaatregelen
 Allerlaatste oplossing = afschakeling
Procedure bij schaarste
 Sensibiliseringsmaatregelen
 Vrijwillige besparing (nationale solidariteit)
 Toepassing via communicatiecampagnes
 Tips per doelgroep: particulieren, MKO’s, (overheids)gebouwen
 Risico-analyse op bedrijfsniveau moet 2-ledig zijn:
 Welk risico loop ik bij afschakeling? Welke maatregelen nemen?
 Welke processen/faciliteiten zijn niet echt noodzakelijk?
 Voka-wijzer energie-efficiëntie
 Lerende netwerken over energie-efficiëntie
afschakelplan vermijden door solidariteit!!!
 Verbodsmaatregelen opgelegd door federale, gewestelijke, politionele
besluiten
Schade en verzekeringen
 Schade binnen eigen onderneming
 Om verzekerbaar te zijn, moet een gebeurtenis een onzeker
karakter hebben.
 Schade door aangekondigde stroomonderbreking  geen
schadevergoeding
 Schade door heropschakeling  onzeker karakter dus wel
vatbaar voor verzekeringsdekking
! Maar : de meeste bedrijfsschadeverzekeringen dekken
enkel schade toegebracht door brand en niet door
elektriciteit.
 Raadzaam om nu nog de verzekeringspolis te controleren en
desgewenst te heronderhandelen.
Schade en verzekeringen
 Verantwoordelijkheid ten opzichte van klanten
 Welke dienstverlening garandeert u aan uw klanten? Zijn er
uitzonderingsclausules voorzien in de contracten?
 Wat is het effect van een stroomonderbreking op uw
dienstverlening?
vb beveiligingsapparatuur: Zal de beveiligingsapparatuur uitvallen? Zal ze
automatisch heropstarten of is er een manuele opschakeling nodig? Moet
u zich organiseren op extra personeel om manuele heropschakelingen bij
klanten te realiseren of kunnen uw klanten zelf heropstarten (mits enige
begeleiding)? Zijn uw klanten op de hoogte van de effecten?
 Bent u zelf gedekt tegen mogelijke schadeclaims? Zijn hier
voorwaarden geformuleerd (zoals bijvoorbeeld
voorzorgsmaatregelen, nalatigheid, …) en hoe moeten deze
geïnterpreteerd worden in het kader van een stroomonderbreking?
Tewerkstelling
 Aangekondigde onderbreking
 Als goede huisvader voorbereidingen treffen om periodes van
aangekondigde stroomonderbrekingen te overbruggen
 Indien geen alternatief voorhanden verder loon uitbetalen.
 Weigering van vervangingswerk  geen loon uitbetalen
 Werknemers te laat of komen niet aan
 Geen aanspraak mogelijk op het loon voor de niet-gewerkte uren
 Best op voorhand duidelijk aankondigen zodat
 Mogelijkheid om in overleg verlof, thuiswerk, aanpassing uurrooster,
etc. overeen te komen
 WGO-overleg inzake mogelijkheid/wenselijkheid inschakeling RVA
(Middel)lange termijn
 Lobby op Vlaams niveau
 Tariefmethodologie en –structuur zodanig ontwerpen dat
er sturing komt van vraag en aanbod, piekshaving,
opslag,…
 Betere integratie van HE in de markt door aangepast
ondersteuningsmechanisme; uitdoving steun; …
 Inzet op energie-efficiëntie
 Lobby op federaal niveau
 Gediversifieerde energiemix; open vizier
 Gunstig investeringsklimaat
 Verhoogde inzet op vraag- en aanbodsturing
(Middel)lange termijn
 Energiepact
 Ontwikkelen van een lange termijn energiestrategie
vanuit het Vlaamse bedrijfsleven
 Tussen producenten, leveranciers, verbruikers,
distributienetbeheerders,…
 Visie opleveren tegen begin 2015