ΚΤΣ-2016 , Ν.Μαρσέλλος , Εκδοσεις Δεδεμάδη

Download Report

Transcript ΚΤΣ-2016 , Ν.Μαρσέλλος , Εκδοσεις Δεδεμάδη

Συγγραφέας: Μαρσέλλος Νίκος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Καθηγητής σεµιναρίων Τ.Ε.Ε - Ι.Ε.Κ.Ε.Μ-Τ.Ε.Ε & Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Μέλος επιτροπών Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη σύνταξη του
ΚΤΣ-97 & ΚΤΣ-2016
Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016
-ΚΤΣ-2016-
Επιτέλους ψηφίστηκε και τίθεται σε ισχύ ο Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος 2016 - ΚΤΣ-2016. Πρόκειται για µια πολυτελή έκδοση 350 σελίδων
σε µέγεθος Α4 όπου ο κ.Μαρσέλλος µέσα από τα γνωστά του σκίτσα και την πολύχρονη
εµπειρία του κάνει απλό και κατανοητό τον νέο ΚΤΣ-2016 σε όλους του νέους &
παλιούς µηχανικούς.
Περιλαµβάνει:
• ΦΕΚ 1561 Β’02.06.2016
• Τεχνική Νοµοθεσία
• Ανάλυση & Ερµηνεία του ΚΤΣ-2016
• Επεξηγηµατικά Σκίτσα
• Παραδείγµατα
• Πλούσια εικονογράφηση
Αναλυτικότερα Επεξηγεί:
Κατηγορίες σκυροδέµατος
Τσιµέντο / Αδρανή υλικά
Σύνθεση Σκυροδέµατος
Ανάµιξη σκυροδέµατος
Μεταφορά & παράδοση σκυροδέµατος
Εργοστασιακό σκυρόδεµα
Εργοταξιακό σκυρόδεµα
Σκυροδέµατα πρόσθετων απαιτήσεων
Έλεγχος σκυροδέµατος
Έλεγχος σκυροδέµατος για αντοχή σε θλίψη
Επανέλεγχοι σε σκληρυµένο σκυρόδεµα
Απαιτήσεις για εκτέλεση έργων από σκυρόδεµα
Ξυλότοιχοι και ικρίωµα υποστήριξης και εργασίας
Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες
∆ιάστρωση σκυροδέµατος
Συµπύκνωση σκυροδέµατος
Συντήρηση σκυροδέµατος
Σκυροδέτηση µε υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος
Σελίδες: 350 Α4 + cd-rom
Τιµή Προσφοράς: 50,00€ από 65,00€
Τηλέφωνο Παραγγελιών: 210 3633620 ή www.dedemadis.gr