Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Download Report

Transcript Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 101
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 136 71
Τηλ.: 210-2466900 & 210-2444329
Fax: 210-2444329
Email: [email protected]
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8036/1/4-ε΄
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.06.11 11:22:44
EEST
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: 62ΖΡ465ΦΘΕ-3ΞΝ
«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»
Αχαρναί, 11 Ιουνίου 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
υποβολής προσφορών για την επισκευή τριάντα
(30) Υπηρεσιακών Οχημάτων της Δ.Τ.Ε. .
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄-98) .
Του Ν.1481/1984, «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄-152) όπως ισχύουν.
Του άρθρου 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις» του Ν.2198/1994 «Αύξηση
αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, …………… και άλλες διατάξεις» (Α΄-43), όπως ισχύουν.
Του Ν.1599/1986 (Α-75) «Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν.
Του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄-19), όπως ισχύουν.
Του Ν.2362/1995, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄247), όπως ισχύουν.
Του άρθρου 6 «Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» του
Ν.2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1975/1991 και άλλες
διατάξεις» (Α΄-283), όπως ισχύουν.
Του Ν.2690/1999 (Α-45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
Του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41),όπως ισχύουν.
Του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄-248), όπως ισχύουν.
Του Π.Δ.14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄-12), όπως ισχύουν.
Του άρθρου 19 του Ν.3193/2003 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις» (Α΄- 266).
Του Π.Δ.60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (Α΄-64).
Του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (Α΄-150), όπως ισχύουν.
Του Π.Δ.215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α-241).
Του Ν.205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων».
Του Π.Δ.184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄213).
Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (Α΄-112).
Του Ν.3886/2010 (Α-173) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων
Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. του
Συμβουλίου 21ης Ιουνίου 1989 (L 395)….. της 11ης Δεκεμβρίου 2007» (L 335), όπως ισχύουν.
Του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α194), όπως ισχύουν.
Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)
– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α΄-204), όπως ισχύουν.
Του Π.Δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄-141).
Του Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄-107).
Του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 120), όπως
ισχύουν.
Σελίδα 1 από 8
ΑΔΑ: 62ΖΡ465ΦΘΕ-3ΞΝ
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Του Ν. 4249 από 24/03/2014 (Α΄ 73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος
και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4281/2014 (Α΄-160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»
Του Ν. 4250/2014 από 26/03/2014 (Α΄-74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και
λοιπές ρυθμίσεις».
Του Π.Δ. 51 από 09/04/2014 (Α΄86) «Ρύθμιση θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας».
Την υπ’ αριθ. 7004/3/67 από 28/-05/-2015 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης ‘’Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα Υπηρεσιακά όργανα’’ (Β΄-1404), όπως
ισχύει.
Του Π. Δ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (A΄116).
Την υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 24/12/2015 Απόφαση κ. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα Υπηρεσιακά όργανα» όπως ισχύει.
Την υπ αριθ. 8036/1/16/45247 από 11/05/2016 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / Δ-νση Οικονομικών/3ο Τμήμα Στέγασης –
Υλικού με Α.Δ.Α. 6ΚΘΑ465ΦΘΕ-ΖΛΑ.
Την υπ αριθ. 8036/1/16/45251 από 11/05/2016 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ Δ-νση Οικονομικών/3ο Τμήμα Στέγασης –
Υλικού με Α.Δ.Α. Ω045465ΦΘΕ-ΑΛΜ.
Την υπ αριθ. 8036/1/4-δ΄ από 26/05/2016 ΑΕΑ /Δ-νση Τεχνικών Εφαρμογών, Απόφαση συγκρότησης επιτροπής
με Α.Δ.Α. 91ΞΦ465ΦΘΕ-ΠΑΕ.
Σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά την 17/06/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην έδρα της
Υπηρεσίας μας Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών - Τμήμα Συνεργείου Μεταφορικών Μέσων – Λεωφόρος
Θρακομακεδόνων 101, Αχαρνές Αττικής, τηλ: 210-2444329 / 210-2466900, προκειμένου να συνάψουμε
σύμβαση για την άμεση επισκευή των αναγραφόμενων στο παράρτημα της παρούσας Υπηρεσιακών
Οχημάτων, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και σε σχέση τον μεγαλύτερο αριθμό Υπηρεσιακών οχημάτων
κατά σειρά προτεραιότητας και σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό αρίθμησης, που δύναται να επισκευαστούν
εντός των διαθέσιμων εγκεκριμένων ποσών των € 18.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) για
ανταλλακτικά και € 9.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) για εργασία.
1. Προδιαγραφές – δικαίωμα συμμετοχής δικαιολογητικά:
1.1. Πίνακας Οχημάτων προς επισκευή
Στο τέλος του παρόντος προσαρτάται παράρτημα, στο οποίο αναγράφονται όλα τα Υπηρεσιακά
οχήματα που χρήζουν άμεσης επισκευής.
1.2. Υποδομή – Εγκαταστάσεις
Οι διαγωνιζόμενοι, να διαθέτουν ανάλογη επιχείρηση με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την
επισκευή οχημάτων, που να λειτουργεί νόμιμα και να προσκομιστεί η σχετική άδεια λειτουργίας
συνεργείου σε ισχύ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να διαθέτουν καταρτισμένο προσωπικό που να
διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις προκειμένου να εκτελέσει τις ζητούμενες εργασίες
αντικατάστασης ανταλλακτικών και επισκευών.
1.3. Μεταφορά των Οχημάτων
Η μεταφορά των οχημάτων από τον χώρο στάθμευσης (Τμήμα Συνεργείο Μεταφορικών Μέσων της
Δ.Τ.Ε.) προς την επιχείρηση του προμηθευτή και επιστροφή και παράδοση στο Τμήμα Συνεργείο
οχημάτων της Δ.Τ.Ε., όταν ολοκληρωθούν πλήρως οι επισκευές, μαζί με τα παλαιά ανταλλακτικά που
αντικαταστάθηκαν, θα γίνει τμηματικά με μέριμνα της Υπηρεσίας μας και κατόπιν συνεννοήσεως με
το Τμήμα Συνεργείο Μεταφορικών Μέσων της Δ.Τ.Ε. (τηλ: 210-2444329 & 210-2466900). Αποδεκτή
γίνεται και η μεταφορά και παράδοση των οχημάτων με μέριμνα του προμηθευτή, εφόσον δηλωθεί
αναλόγως στην προσφορά.
Η Τεχνική Επιτροπή της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / Τμ. Συνεργείο Μεταφορικών
Μέσων, θα παρακολουθεί την πορεία εργασιών επισκευής και θα πραγματοποιήσει τελική επιθεώρηση για
την οριστική επισκευή και αποκατάσταση των υλικών ζημιών των εν λόγω οχημάτων και θα συντάξει
σχετικά πρωτόκολλα.
Σελίδα 2 από 8
ΑΔΑ: 62ΖΡ465ΦΘΕ-3ΞΝ
1.4. Φύλαξη των Οχημάτων
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χώρο εντός της επιχείρησης τους, ώστε τα οχήματα
να φυλάσσονται ασφαλή κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύκτας και για όσο χρονικό διάστημα
παραμένουν στις εγκαταστάσεις τους.
Οι διαγωνιζόμενοι, είναι υπεύθυνοι, για οποιαδήποτε φθορά υποστούν τα υπηρεσιακά οχήματα από την
παραλαβή τους έως την παράδοση τους και μετά την ολοκλήρωση της επισκευής, οφείλουν να τις
αποκαταστήσουν άμεσα και αδαπάνως για το Δημόσιο. Να προσκομιστεί αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση
στο φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς.
1.5.
Απαιτήσεις εκτελούμενων εργασιών επισκευής
1.5.1.
Οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής - συντήρησης θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και
μόνο από συνεργεία τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις, νόμιμης λειτουργίας, κατάλληλης
υλικοτεχνικής υποδομής και εξειδίκευσης του προσωπικού.
1.5.2.
Οι εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών και επισκευής έκαστου οχήματος να γίνονται
σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες και μεθόδους που προβλέπει ο κατασκευαστής του
οχήματος και πάντα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής.
1.6. Απαιτήσεις των υπό προμήθεια Ανταλλακτικών
1.6.1.
Τα ανταλλακτικά που προορίζονται για την επισκευή και συντήρηση υπηρεσιακών
οχημάτων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι αρίστης ποιότητας, καινούργια,
αμεταχείριστα, να φέρουν πιστοποιητικό CE όπου προβλέπεται και να πληρούν τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος για το οποίο προορίζονται και είναι της ίδιας
ή εφάμιλλης ποιότητας με εκείνα των συστατικών μερών που χρησιμοποιήθηκαν από τον
κατασκευαστή για την συναρμολόγηση του οχήματος.
1.6.2.
Επίσης τα ανταλλακτικά να είναι κατάλληλα για τον αντίστοιχο τύπο και μοντέλο οχήματος
που προορίζονται, όπως προκύπτει από τον αντίστοιχο αριθμό πλαισίου.
1.6.3.
Έκαστος διαγωνιζόμενος, θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωσή του, η οποία θα
επισυνάπτεται στον φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς, να δηλώνει ότι τα
ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις αντίστοιχες επισκευές, είναι καινούργια,
γνήσια και αμεταχείριστα. Να δηλώνεται επίσης ότι θα είναι κατάλληλα σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος και της ίδιας ή εφάμιλλης ποιότητας με εκείνα
των συστατικών μερών
που χρησιμοποιήθηκαν από τον κατασκευαστή για την
συναρμολόγηση του οχήματος.
1.7. Εγγύηση καλής ποιότητας ανταλλακτικού και εργασίας
Έκαστος διαγωνιζόμενος θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωσή του, η οποία θα επισυνάπτεται στον φάκελο
δικαιολογητικών της προσφοράς, να δηλώνει ότι οι παρεχόμενες εργασίες επισκευής καθώς και
αντίστοιχα ανταλλακτικά που θα προσφερθούν για την ολοκλήρωση έκαστης επισκευής, συνοδεύονται
από εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασίας, για τουλάχιστον ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία
παραλαβής των οχημάτων.
Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται εντός του συμβατικού χρόνου παρεχόμενης
εγγύησης, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικού, ή αστοχία υλικού, κακή εκτέλεση εργασίας ή
κακοτεχνία και σε κάθε περίπτωση όχι οφειλόμενη σε φυσιολογική φθορά σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή ή σε κακή χρήση του οδηγού του οχήματος, θα πρέπει να αποκαθιστάτε άμεσα, με
αντικατάσταση του ελαττωματικού ανταλλακτικού - εξαρτήματος και επανεκτέλεση της απαιτούμενης
εργασίας επισκευής.
Σε περίπτωση που προκύψουν και άλλες ζημίες στο όχημα, συνέπεια των ανωτέρω, θα πρέπει να
επισκευάζονται και να αποκαθίστανται και αυτές άμεσα από τον προμηθευτή αδαπάνως για το δημόσιο.
Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.
1.8.
•
•
Χρόνος Παράδοσης
Όλες οι εργασίες καθώς και τα αντίστοιχα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της
επισκευής των εν λόγο οχημάτων, να πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατό.
Τα οχήματα να παραδοθούν στην έδρα της υπηρεσίας μας επισκευασμένα και λειτουργικά προς
χρήση, εντός (90) ενενήντα ημερολογιακών ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη ημερομηνία
της υπογραφής της σύμβασης, στην έδρα της υπηρεσίας μας.
Σελίδα 3 από 8
ΑΔΑ: 62ΖΡ465ΦΘΕ-3ΞΝ
•
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για ολοκλήρωση της επισκευής
έκαστου οχήματος και να γνωστοποιούν την ακριβή μέρα και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η
παράδοσή του.
Οι διαγωνιζόμενοι αναλαμβάνουν με δικά τους μέσα και δαπάνες την αποστολή και παράδοση στην
υπηρεσία των επισκευασμένων οχημάτων.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι ¼ αυτού, με επιφύλαξη
των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρα 26 και 32 του
Π.Δ. 118/07).
Με απόφαση της Υπηρεσίας, δύναται να παρατείνεται ο χρόνος παράδοσης, χωρίς επιπτώσεις στον
προμηθευτή, σε περίπτωση που κάποια εκ των απαιτούμενων για την επισκευή ανταλλακτικών, δεν
είναι διαθέσιμα στην Ελληνική Αγορά και χρειάζεται να γίνει παραγγελία στην κατασκευάστρια
εταιρεία, για όσο χρόνο απαιτηθεί για την εισαγωγή του συγκεκριμένου ανταλλακτικού, ή σε
περίπτωση που κατά την πορεία των εργασιών προκύψουν και άλλες βλάβες οι οποίες δεν είχαν
προβλεφθεί αρχικά και χρήζουν επισκευής προκειμένου το όχημα να καταστεί λειτουργικό και
καθιστούν ανέφικτη την εμπρόθεσμη παράδοση του οχήματος.
•
•
•
2. Τιμές – Προσφορές
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνουν τα εξής:
• Τον συνολικό αριθμό οχημάτων που επισκευάζονται.
• Τη περιγραφή και την ποσότητα.
• Τιμή μονάδος των ειδών σε Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
• Ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης επί τοις %.
• Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %.
• Το συνολικό ποσό (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) των απαιτούμενων ανταλλακτικών και
εργασιών αντίστοιχα για έκαστο όχημα.
Οι προσφορές να κατατεθούν αναλυτικά για τις εργασίες που θα εκτελεστούν καθώς και τα ανταλλακτικά
που θα απαιτηθούν, χωριστά για έκαστο όχημα σύμφωνα με τα κάτωθι υποδείγματα.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - E A (αριθμός) (ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ
1
2
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ
%
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΦΠΑ
23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - E A (αριθμός) (ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ
1
2
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ
%
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΦΠΑ
23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που έχει καταθέσει προσφορά για όσο μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων (με τη
σειρά και κατά αύξοντα αριθμό και σε περίπτωση δε προσφορών με ίδιο αριθμό οχημάτων, αυτός που θα
καταθέσει την συνολικά (εργασία και ανταλλακτικά) χαμηλότερη τιμή.
3.
Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. συνολικά σε
ποσοστό 5,44% (Αναλυτικά υπέρ: ΤΕΑΠΑΣΑ / Τ.Π.ΑΣ. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%) 2% επί των κρατήσεων
για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του τέλους χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ και κρατήσεις ποσοστού 0,10%
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, τέλη χαρτοσήμου 3% επί των κρατήσεων
0,10% (Ε.Α.Α.Δ.Σ.) καθώς και 20% επί του τέλους χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την
Σελίδα 4 από 8
ΑΔΑ: 62ΖΡ465ΦΘΕ-3ΞΝ
Υπηρεσία. Επίσης θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια των ανταλλακτικών και
8% για την παροχή υπηρεσιών.
4.
Η πληρωμή της παρούσης δαπάνης θα γίνεται τμηματικά, από την πάγια προκαταβολή της υπηρεσίας
μας, ύστερα από την οριστική μακροσκοπική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό εκτελεσθέντων
εργασιών επισκευής και την πλήρη και ορθή αντικατάσταση και τοποθέτηση των υπό προμήθεια
ανταλλακτικών και αφού προσκομισθούν από τον προμηθευτή τα ανάλογα τιμολόγια παροχής
υπηρεσιών και τιμολόγια πώλησης – δελτία αποστολής (αντίστοιχα), βεβαίωση φορολογικής
ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Ι.Κ.Α. για είσπραξη
χρημάτων από το Δημόσιο.
5.
Θα χορηγούνται χωριστά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και τιμολόγια πώλησης – δελτία αποστολής
(αντίστοιχα), για κάθε όχημα, ή κάθε υποπερίπτωση του ιδίου οχήματος, τα οποία ο Προμηθευτής θα
προσκομίζει αυθημερόν στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ για την καταχώρησή τους στην
σχετική εφαρμογή Police on line/Οικονομικές Εφαρμογές/Διαχείριση Δαπανών της Δ/νσης
Πληροφορικής.
6.
Επίσης να προσκομιστούν νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας (π.χ. καταστατικό της εταιρείας,
κλπ) από τα οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
7.
Έκαστος διαγωνιζόμενος, θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. Προς το σκοπό να
προσκομιστεί, βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για συμμετοχή σε
δημόσιο διαγωνισμό, που να βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι φορολογικά ενήμερος, η οποία να
καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και να είναι υποχρεωτικά, πρωτότυπη ή
φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραμμένο πρωτότυπα από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ή την
αντίστοιχη βεβαίωση που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον αντίστοιχο φορέα καθώς και βεβαίωση
ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης για τους
οποίους είναι υπόχρεοι σε καταβολή εισφορών, για συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό, που να βεβαιώνει
ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλιστικά ενήμερος, η οποία να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού και να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, ή την
αντίστοιχη βεβαίωση που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον αντίστοιχο φορέα.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε
Απόστολος ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σελίδα 5 από 8
ΑΔΑ: 62ΖΡ465ΦΘΕ-3ΞΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Ομάδα Οχημάτων
Πίνακας οχημάτων προς επισκευή (κατά σειρά & αύξοντα αριθμό)
Α/Α
1α
1)
2)
1β
1)
2)
3)
2α
1)
2)
3)
2β
1)
3α
1)
2)
3β
1)
4α
1.
2.
4β
1)
5α
1)
2)
5β
1)
6α
1)
2)
3)
6β
1)
7α
1)
2)
7β
1)
8α
1)
2)
8β
1)
2)
3)
9α
Ε.Α.
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
23414
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173883225
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
23414
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173883225
Αντικατάσταση καρτερ
Αντικατάσταση εμπρόσθιου προφυλακτήρα
Αντικατάσταση εμπρόσθιου δεξιού θόλου
23415
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173885321
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
Αντικατάσταση σετ εμπρόσθιων ψαλιδιών και μπαλάκια ψαλιδιών
23415
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173885321
Αντικατάσταση καρτερ
23452
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173884863
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
23452
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173884863
Αντικατάσταση καρτερ
23495
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173885771
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
23495
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173885771
Αντικατάσταση καρτερ
23502
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173881868
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
23502
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173881868
Αντικατάσταση καρτερ
OCTAVIA 1,8T
TMBDL21U198847016
25348
SKODA
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
Αντικατάσταση σετ ιμάντα χρονισμού και τρόμπας νερού
25348
SKODA
OCTAVIA 1,8T
TMBDL21U198847016
Αντικατάσταση καρτερ
OCTAVIA 1,8T
24478
SKODA
TMBDL41U368840396
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
OCTAVIA 1,8T
24478
SKODA
TMBDL41U368840396
Αντικατάσταση καρτερ
1)
2)
23498
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173885743
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
23498
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173885743
Αντικατάσταση εμπρόσθιου δεξιά ψαλιδιού, ημιαξόνιου, άκρου και μπουκάλας
Αντικατάσταση δεξιού εμπρόσθιου φτερού, εμπρόσθιας δεξιάς πόρτας και εμπρόσθιας δεξιάς ζάντας
Επισκευή & Βαφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα
23553
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173885747
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
23553
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173885747
Αντικατάσταση εμπρόσθιου προφυλακτήρα, τραβέρσας, αριστερού φαναριού και επάνω μετόπης
23334
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173883234
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
10β
1)
23334
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173883234
Αντικατάσταση εμπρόσθιου προφυλακτήρα, εμπρόσθιου δεξιού φαναριού και εμπρόσθιου δεξιού φτερού
1)
2)
9β
1)
10α
Σελίδα 6 από 8
ΑΔΑ: 62ΖΡ465ΦΘΕ-3ΞΝ
11
1)
2)
3)
12α
1)
2)
12β
1)
13
1)
2)
3)
14α
1)
2)
14β
1)
2)
15α
1)
2)
15β
1)
2)
16
1)
2)
3)
4)
17
1)
2)
3)
4)
18
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
19
1)
2)
3)
20
1)
2)
3)
4)
5)
21α
1)
2)
21β
1)
22
1)
2)
3)
4)
22994
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RNF173885778
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
Επισκευή οπίσθιου άξονα
23434
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173884364
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
23434
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173884364
Αντικατάσταση εμπρόσθιου προφυλακτήρα, εμπρόσθιου αριστερού φτερού, εμπρόσθιου αριστερού ψαλιδιού, εμπρόσθιου
αριστερού άκρου και αμορτισέρ, ζανφοράκι και ημίμπαρου κρεμαγιέρας
23696
CITROEN
XSARA 1,6
VF7N1NFUB73889216
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
Αντικατάσταση καταλύτη
23491
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173884352
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
23491
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173884352
Αντικατάσταση εμπρόσθιου αριστερού φτερού
Αντικατάσταση κάρτερ
20795
CITROEN
XSARA 1,4
VF7N1KFWB73257369
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
20795
CITROEN
XSARA 1,4
VF7N1KFWB73257369
Αντικατάσταση εμπρόσθιου δεξιού φαναριού, εμπρόσθιου δεξιού φτερού και πόρτας συνοδηγού
Αντικατάσταση σετ εμπρόσθιων ψαλιδιών και μπαλάκια ψαλιδιών
20050
CITROEN
XSARA 1,6 SW
VF7N2NFUB73044392
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
Αντικατάσταση εμπρόσθια τακάκια
Αντικατάσταση σετ ιμάντα χρονισμού και τρόμπας νερού
23442
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173885304
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
Αντικατάσταση σετ ιμάντα χρονισμού και τρόμπας νερού
Αντικατάσταση ιμάντα δυναμό
23722
CITROEN
XSARA 1,6
VF7N1NFUB73886389
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
Αντικατάσταση αντλίας βενζίνης
Αντικατάσταση εμπρόσθια τακάκια και δισκόπλακες
Αντικατάσταση σετ ιμάντα χρονισμού και τρόμπας νερού
Αντικατάσταση ιμάντα δυναμό
Αντικατάσταση σετ συμπλέκτη
FORD
TRANZIT 330 MWB
25029
WF0XXXTTFX7L76486
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
Αντικατάσταση βαλβίδας ανακύκλωσης καυσαερίων
23717
CITROEN
XSARA 1,6
VF7N1NFUB73889689
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
Αντικατάσταση εμπρόσθια και οπίσθια τακάκια
Αντικατάσταση πολλαπλασιαστή
Αντικατάσταση σετ συμπλέκτη
OCTAVIA 1,8T
24678
SKODA
TMBDL21U968852590
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
OCTAVIA 1,8T
24678
SKODA
TMBDL21U968852590
Αντικατάσταση σετ συμπλέκτη
FIAT
DUCATO
27521
ZFA25000001433016
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
Αντικατάσταση βάσης φίλτρου πετρελαίου
Αντικατάσταση πεταλούδας γκαζιού
Σελίδα 7 από 8
ΑΔΑ: 62ΖΡ465ΦΘΕ-3ΞΝ
23
1)
2)
3)
4)
5)
24α
1)
2)
24β
1)
25α
1)
2)
25β
1)
2)
3)
26α
1)
2)
3)
4)
5)
26β
1)
27
1)
28
1)
29α
1)
2)
29β
1)
30α
1)
2)
3)
30β
1)
23281
CITROEN
XSARA 2,0
VF7N1RFN173881852
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
Αντικατάσταση κόντρα βάσης κινητήρα
Αντικατάσταση εμπρόσθιων ψαλιδιών
Αντικατάσταση εμπρόσθια και οπίσθια τακάκια και δισκόπλακες
OCTAVIA 1,8T
24469
SKODA
TMBDL41U568839685
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
OCTAVIA 1,8T
24469
SKODA
TMBDL41U568839685
Αντικατάσταση εμπρόσθιου προφυλακτήρα, εμπρόσθιου αριστερού φτερού, αριστερού φλας, εμπρόσθιου αριστερού
ψαλιδιού, μπαράκι, ζανφόρ και γέφυρας
OCTAVIA 1,8T
24482
SKODA
TMBDL41U068840288
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
OCTAVIA 1,8T
24482
SKODA
TMBDL41U068840288
Αντικατάσταση εμπρόσθιου προφυλακτήρα, εμπρόσθιου αριστερού φαναριού, αριστερού φλας φτερού και τραβέρσας
Αντικατάσταση δείκτη λαδιού
Επισκευή και βαφή οπίσθιου προφυλακτήρα
OCTAVIA 1,8T
21689
SKODA
TMBBL41U522558734
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
Αντικατάσταση εμπρόσθια και οπίσθια τακάκια και δισκόπλακες
Αντικατάσταση σετ συμπλέκτη
Αντικατάσταση σετ ιμάντα χρονισμού και τρόμπας νερού
OCTAVIA 1,8T
21689
SKODA
TMBBL41U522558734
Αντικατάσταση καρτερ
CADDY
26934
VW
WV2ZZZ2KZDX010757
Αντικατάσταση εμπρόσθιου ανεμοθώρακα
JAZZ
26789
HONDA
LUCGG3740A3205755
Επισκευή και βαφή εμπρόσθιου δεξιού μέρους προφυλακτήρα και εμπρόσθιου δεξιού φτερού
C4
25495
CITROEN
VF7LC5FWC9Y512959
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρο αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
CITROEN
C4
25495
VF7LC5FWC9Y512959
Γενική επισκευή κινητήρα
XSARA 2,0
23493
CITROEN
VF7N1RFN173886250
SERVICE (Αλλαγή λάδια - φίλτρο λαδιού - φίλτρo αέρα - φίλτρο καυσίμου - φίλτρο καμπίνας, μπουζί)
Αντικατάσταση εμπρόσθιων και οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων
Αντικατάσταση σετ ιμάντα χρονισμού και τρόμπας νερού
CITROEN
XSARA 2,0
23493
VF7N1RFN173886250
Γενική επισκευή κινητήρα
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε
Απόστολος ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σελίδα 8 από 8