Absolutisme hv12 | PDF

download report

Transcript Absolutisme hv12 | PDF

Absolutisme hv12
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
08 June 2016
Licentie
CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie
Webadres
http://maken.wikiwijs.nl/61309
Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.
Wikiwijsleermiddelenplein is hét onderwijsplatform waar je
leermiddelen zoekt, vergelijkt, maakt en deelt. Stel zo voor iedere
onderwijssituatie de optimale leermiddelenmix samen.
Inhoudsopgave
Vooraf
Leerdoelen
Eindproduct-Beoordeling
Werkwijze
Aan de slag
Stap1
Stap2
Stap3
Begrippenlijst
Absolutisme
Over dit lesmateriaal
Pagina 1
Absolutisme hv12
Vooraf
Leerdoelen
De 17e eeuw is er een opkomst van het absolutisme. Door het in dienst nemen van ambtenaren en
het oprichten van professionele legers worden koningen in Europa steeds onafhankelijker van de
adel. Bij het bestuur hebben ze niemand meer nodig. Zij willen alleen regeren zonder inspraak van
wie dan ook. Zij ontlenen het recht om alleen te regeren aan de uitspraak dat God het zo gewild
heeft. Lodewijk de Veertiende (XIV) is een schoolvoorbeeld van een absoluut vorst.
Aan het eind van de opdracht:
Ken je de begrippen absolutisme en centralisatie.
Kun je uitleggen dat een koning ambtenaren en een professioneel leger nodig had om zijn
bestuur te centraliseren.
Weet je wie Lodewijk XIV was en weet je waarom hij de Zonnekoning werd genoemd.
Eindproduct-Beoordeling
Pagina 2
Absolutisme hv12
Eindproduct
Je maakt een presentatie met Prezi. In de presentatie zet je de Zonnekoning Lodewijk XIV centraal.
Om hem heen zet je de volgende onderwerpen/begrippen: absolutisme, paleis van Versailles en het
leven aan het hof en de oorlogen van Lodewijk XIV. In de prezi vertel je over ieder onderwerp/begrip
iets aan de hand van afbeeldingen, korte stukjes tekst en filmpjes.
Beoordeling
Je krijgt een goede beoordeling voor je presentatie:
als je de verschillende onderwerpen over Lodewijk XIV in je prezi hebt behandeld.
als je prezi passende afbeeldingen en filmpjes bevat en met zorg is gemaakt.
Werkwijze
Groepsgrootte
De presentatie maak je samen met een klasgenoot.
Benodigdheden
Prezi
Tijd
Pagina 3
Absolutisme hv12
Voor deze opdracht heb je 1,5 à 2 uur nodig.
Pagina 4
Absolutisme hv12
Aan de slag
Stap1
De 17e eeuw is de periode van staatsvorming. Vorsten streefden naar een sterke staat die centraal
werd bestuurd en waarover zij de absolute macht hadden. De uitkomst van dat streven kon heel
verschillende resultaten opleveren. In Frankrijk kreeg koning Lodewijk XIV een haast goddelijke
status, maar in Engeland en De Republiek zegevierde de republikeinse staatsvorm.
Staatsvorming 17e eeuw
Het streven van vorsten naar absolute macht
Beantwoord de volgende vragen.
Wat waren de belangrijkste landen in het Europa van de 17e eeuw?
Leg uit hoe de manier van oorlog voeren veranderde in de 17e eeuw en waarom het daarom
nodig was de macht te centraliseren.
Leg uit hoe huwelijkspolitiek kan bijdragen tot het versterken van de machtspositie van een
vorst.
Niet in alle landen was het absolutisme als regeringsvorm even succesvol. In welk land werd
het absolutisme het verst doorgevoerd?
Waarom kon het absolutisme zich in de Republiek der Nederlanden niet verder ontwikkelen?
Stap2
Pagina 5
Absolutisme hv12
Lodewijk XIV
Het absolutisme bereikte zijn hoogtepunt tijdens het bewind van de Franse koning Lodewijk XIV
(1643-1715). Over het bewind van Lodewijk XIV en over het leven in die periode is een film gemaakt.
Bekijk de trailer van de film:
Over Lodewijk XIV hebben heel wat middelbare scholieren al eens een werkstuk gemaakt.
Bekijk het volgende werkstuk op de site van scholieren.com
Lees het werkstuk helemaal door.
Wat voor cijfer zou jij geven voor dit werkstuk?
Schrijf op wat je goed vindt, maar schrijf ook op wat je minder goed vindt.
Bespreek je mening met een klasgenoot.
Stap3
Pagina 6
Absolutisme hv12
Eindproduct
Je gaat samen met een klasgenoot een prezi maken.
In de presentatie zet je de Zonnekoning Lodewijk XIV centraal. Om hem heen zet je de volgende
onderwerpen/begrippen:
absolutisme,
paleis van Versailles en het leven aan het hof
oorlogen van Lodewijk XIV
In de prezi vertel je over ieder onderwerp/begrip iets aan de hand van afbeeldingen, korte stukjes
tekst en filmpjes.
Laat jullie prezi beoordelen door een ander tweetal.
Jullie beoordelen ook hun prezi.
Geef op een goede manier feedback.
Klaar?
Laat jullie prezi beoordelen door jullie docent.
Hij/zij let op de inhoud en de vormgeving van de presentatie.
Pagina 7
Absolutisme hv12
Begrippenlijst
Absolutisme
Grootmacht
Een partij, vaak een staat, met een
dominante positie op een bepaald
gebied.
Huwelijkspolitiek
Vorsten probeerden door strategisch huwelijken hun
machtspositie te versterken en hun grondgebied te
vergroten.
Absolutisme
Absolutisme is een manier van
regeren waarbij alle macht bij de
koning (vorst) van het land ligt. Hij
kan alles zelf beslissen, zonder dat
anderen invloed hebben.
Hofhouding
De hofhouding of het hof is het geheel van personen
waarmee een (geestelijke) machthebber zich omringt. De
hofhouding bestond in de vroegere eeuwen niet alleen uit
de huishouding van een vorst, maar vormde tevens het
bestuurlijke en culturele centrum van een land en kon wel
een paar duizend personen omvatten.
Verpersoonlijking
De identiteit van iemand anders
aannemen door gebruik te maken van
de identificatie van die persoon.
Koning Karel I van Engeland
Karel I was koning. Hij is de enige Britse vorst ooit die
werd afgezet en onthoofd.
Ferdinand II
Habsburgse vorst en keizer van het
Heilige Roomse Rijk in de periode
1620 - 1637.
Lodewijk de XIV
Lodewijk XIV (1638-1715), de Zonnekoning van Frankrijk,
was 72 jaar koning van Frankrijk. Tijdens de regeerperiode
van Lodewijk XIV bereikte het absolutisme een hoogtepunt.
Centralisatie
Het streven naar een organisatie of
natie die zo veel mogelijk vanuit één
centraal punt of zelfs door één
centraal orgaan of persoon bestuurd
wordt.
Pagina 8
Absolutisme hv12
Over dit lesmateriaal
Colofon
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
08 June 2016 om 10:42
Licentie
Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons
Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Dit houdt in dat je onder
de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij
bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken
te maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland
licentie
Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerniveau
VWO 2; HAVO 2;
Leerinhoud en doelen Geschiedenis;
Eindgebruiker
leerling/student
Moeilijkheidsgraad
gemiddeld
Trefwoorden
rearrangeerbare
Pagina 9
Absolutisme hv12