22 mei 2016 - Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura

download report

Transcript 22 mei 2016 - Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura

Pagina 10
I nt er k er k e l i jk e Ge me e nt e
“ D e H o ek st e e n”
Kerkblad Samen Onderweg - 22 mei 2016
Samenvatting van de Algemene Vergadering van Leden van vrijdag 6 mei 2016
Pagina 11
Van de kerkrentmeester
Na uit de Bijbel uit de brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, de verzen 13 tot 17 en uit de
brief aan Titus, hoofdstuk 3, de verzen 1 tot 5 voorgelezen te hebben, werd de schriftlezing afgesloten met een gebed met als thema 'Uw wil geschiede'.
In zijn openingswoord dankte de voorzitter Bram de Smidt en Jan Kwint voor hun inzet
als lid van de kerkenraad en hetgeen onder hun leiding tot stand gebracht is.
Na het voorlezen van het Jaarverslag en de Financiële resultaten, klonk een waarschuwend woord van de Rentmeester. Aanvankelijk leek het er op dat wij voor het eerst geheel op eigen kracht financieel rond zouden kunnen komen, maar door enkele tegenslagen moet er toch met een klein verlies rekening gehouden worden. Vandaar de oproep aan de bezoekers van 'De Hoeksteen' om zich op te geven als lid van onze Gemeenschap. De volgende keren zullen de verslagen tijdig voor de leden beschikbaar
zijn.
Bij de (her)verkiezing van leden voor de kerkenraad werd na telling vastgesteld dat Angelique met circa twee-derde van de uitgebrachte stemmen herkozen was als lid van de
kerkenraad en George circa drie-vierde stemmen op zijn naam had verzameld.
Na overleg binnen de kerkenraad, heeft Ds. Nico Schipper zich bereid verklaard wekelijks op woensdagavond vanaf 19.00 uur in de pastorie een gebedsbijeenkomst te begeleiden. Voorts houdt Ds. Nico Schipper - eveneens wekelijks - op de woensdagen in
aansluiting op de repetitie van de cantorij een Bijbelstudie in onze kerkruimte.
Tijdens de rondvraag werd er nadrukkelijk gevraagd om over zaken de kerk rakend, in
gesprekken met buitenstaanders meer discretie te betrachten. Tevens werd er van
meerdere kanten voor gepleit om voor het interkerkelijke karakter van 'De Hoeksteen'
te waken.
Ds. Nico Schipper sloot de vergadering af met gebed.
Vrijdag 6 mei 2016 hebben wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden en gelukkig tot vele tevredenheid was deze vergadering inhoudelijk zeer constructief. Wij zien dan ook het komende jaar en onze toekomst op alle fronten bijzonder positief tegemoet. Zoals mijn voorzitter reeds heeft opgemerkt was ik enigszins negatief gestemd omdat er oorspronkelijk een licht positieve begroting was
opgesteld en deze uiteindelijk recent voor de vergadering negatief is gepresenteerd. Oorzaak is uiteindelijk omdat wij vanaf mei 2016 voor onze beschikbare
fraaie kerkruimte nu maandelijks € 200,- moeten betalen, anderzijds worden er
geen schoonmaakkosten in rekening gebracht, dus netto per saldo nu € 150,- per
maand.
Het financiële verslag 2015 inclusief begroting 2016 is unaniem door de vergadering goedgekeurd. Over het jaar 2015, rekening houdende met onze vorige kerkruimte van € 5.600,- per jaar, is het uiteindelijke netto resultaat met een klein verlies afgesloten en wel met een bedrag groot € 1.080,-Resumerende uw Kerkrentmeester ziet met voldoening terug op het jaar 2015, vooral op de post vrijwillige
bijdragen van onze leden waarvoor bijzonder veel dank, ook onze uitgaven 2015
t.o.v. het jaar 2014 zijn duidelijk lager.
Wij hopen en vertrouwen dan ook dat wij na 3 verliesjaren (2013 t/m 2015) het jaar
2016 met winst kunnen afsluiten.
George Reuchlin
Albert Ferwerda
Uw kerkrentmeester,
Pagina 8
Kerkblad Samen Onderweg - 22 mei 2016
I nt er k er k e l i jk e Ge me e nt e
“ D e H o ek st e e n”
Pagina 13
DE GROTE REIS
Wie met de auto van Guardamar del Segura naar Barcelona wil rijden, kan verschillende
wegen kiezen. Wie haast heeft en van doorrijden houdt, zal de Autopista 7 kiezen en
tolbetaling voor lief nemen.
Wie van de Spaanse bouwkunst houdt reist over de N 330 en de N 420 en maakt een
tussenstop in Teruel, waar de Guadalviar, de Turia en de Alfambra samenstromen. De
stad is een belangrijk patrimonium vanwege de kathedraal Santa Maria, waarvan de
bouw begonnen is in 1171, de Torre de San Martin en andere gebouwen, die monumenten zijn van de Mudéjar, een bouwstijl die zich vanaf de Reconquesta tot in de 16e eeuw
ontwikkeld heeft en een samensmelting is van Christelijke en Moorse architectuur.
De bezoeker zal daar geroerd stilstaan bij de graftombes van Los Amantes de Teruel, die
in steen gehouwen hand in hand naast elkaar in eeuwige vrede rusten in de kerk San
Pedro.
Hij die graag de route langs de kust neemt, zal over de N 332 via Alicante en Benidorm
rijden en voor Denia een kleine afsteker maken naar Cap de Nau en bij Javea op de punt
van Cap de Sant Antoni van het schouwspel genieten hoe de golven van de Middellandse
zee tegen de 167 meter rotswand beuken.
Onderweg zijn vele tankstations, waar de motor voorzien kan worden van de nodige
brandstof om het einddoel te kunnen bereiken. Bekende merken zoals Shell, Repsol en
Total kondigen met opvallende reclames lang de snelweg al meters voor het tankstation
hun aanwezigheid aan. Er zijn ook kleinere tankstations, die op nevenwegen op minder
opvallende wijzen de automobilisten van brandstof willen voorzien. De prijzen bij de
grote benzinemerken ontlopen elkaar niet veel. Zij proberen de automobilist te lokken
door te stellen dat hun brandstof additieven bevatten, waardoor de motor schoner blijft,
of meer kilometers per liter gereden kunnen worden. Met afbeeldingen van internationale voetballers of met een uitgebreid aanbod aan snacks en dranken wordt de automobilist gelokt vooral bij de desbetreffend aanbieder te tanken.
De kleinere pomphouders moeten op meer bescheiden wijze aan klandizie komen. Hun
prijs ligt meestal lager, dan die van de grote internationale olieconcerns langs de snelweg. Ook met het aanbieden van extra service, zoals gratis controle van het oliepeil en
het wassen van de vooruit probeert de kleinere pomphouder de automobilist te verleiden om het zijn tankstation op te zoeken. Een enkele pomphouder met minder scrupules gelukt het de prijs van zijn brandstof verleidelijk laag te houden door een paar procent afval olie door de benzine of diesel te mengen. De automobilist, die - verlokt door
de extra lage prijs - bij een dergelijk malafide pompstation tankt, zal, voor hij het einddoel heeft kunnen bereiken, merken dat zijn motor hapert en dat hij slechts na een dure
reparatie verder kan, of - erger nog - zijn auto moet laten staan en dus zijn reisdoel niet
meer zal bereiken.
Thea Zanting
Thea zal 24 mei geopereerd worden. Wij wensen haar en Gerard goede moed en
een voorspoedig herstel.
Wij willen onze zieken in onze gebeden gedenken en bidden voor gemeenteleden waarvan de gezondheid zeer te wensen overlaat.
Angéique Otten
Verjaardagen
Pagina 6
Kerkblad Samen Onderweg - 22 mei 2016
alle protestanten het Luther-jaar herdenken en daarbij stilstaan bij drie belangrijke punten. Ten eerste dat er dankbaarheid mag heersen dat de Christelijke kerken in de laatste vijftig jaar weer naar elkaar toegroeien; ten tweede bij de hoop
dat er in deze toenadering verdere belangrijke stappen gezet zullen worden en
ten derde dat berouw getoond wordt voor, en lering getrokken wordt uit hetgeen
wij elkaar in het verleden in naam van Christus voor vreselijke dingen hebben aangedaan.
George Reuchlin
Van de voorganger
Romeinen 4 : 13 - 25
Hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer.
Rom. 4:20
De omstandigheden van het leven zijn soms van dien aard, dat we ons afvragen
of, wat God beloofd heeft ooit, werkelijkheid zal worden. God had aan Abraham
een lijfelijke zoon beloofd, maar Abraham en Sara waren stokoud en konden naar
menselijke normen geen kinderen meer krijgen. Abraham beoordeelde echter niet
de belofte van God in het licht van de omstandigheden, maar de omstandigheden
in het licht van wat God gezegd had.
Dat zouden gelovigen in onze tijd ook wat meer moeten doen. Wij laten ons soms
meer door de omstandigheden leiden dan door de beloften van onze Heer. Wat
kunnen we depressief worden door de omstandigheden waarin we soms verkeren
en dat komt voor op het terrein van ons persoonlijk leven als in het leven van onze
gemeente.
De toekomst was voor Abraham één groot vraagteken, maar aan één ding kon hij
nooit twijfelen: wat God beloofd had, zou Hij ook volbrengen! Door dat geloof gaf
Abraham God eer. Ook wij kunnen God vandaag eer geven, wanneer wij Zijn
Woord ernstig nemen.
De toekomst voor ons persoonlijk is uiteraard ook één groot vraagteken maar aan
één ding mogen we nooit twijfelen dat is: Dat Jezus heeft gezegd: “Ik ben bij jullie
tot aan de voleinding der tijden”.
I nt er k er k e l i jk e Ge me e nt e
“ D e H o ek st e e n”
Pagina 15
Pagina 4
Kerkblad Samen Onderweg - 22 mei 2016
I nt er k er k e l i jk e Ge me e nt e
“ D e H o ek st e e n”
Van de praeses
Wie, wat en waar
ONDERWEG
Kerkenraad
Omdat vele leden van onze gemeente bij de aankondiging van de zomer onderweg naar huis gaan, wil ik het
thema 'Onderweg' in mijn drie bijdragen centraal stellen.
Wij zijn immers allen onderweg. Mijn derde zoon, Rodolphe, is ook onderweg. Hij zoekt naar de diepere zin van
zijn leven. Hij heeft zijn baan opgezegd om zich volledig
te kunnen oriënteren op wat het levenspad is, dat hij wil
gaan vervolgen. Om de rust en inkeer te vinden en om na
te denken over de zin van zijn zijn, is hij nu te voet onderweg over het Jacobspad naar Santiago de Compostella.
Ook onze kerk is onderweg, zoals wij in onze gehouden algemene vergadering van
leden hebben kunnen vaststellen. De onrustige periode, waarin tegenstellingen
waren gegroeid is afgesloten met toenadering tot elkaar. Ik heb die achter ons liggende periode gezien als een puberteit van een jonge kerk op weg naar volwassenheid. Puberteit is nooit een gemakkelijke periode. Het is het stadium waarin een
afhankelijk kind zich transformeert - lees: hervormd - tot een zelfstandige volwassene. Hoe toepasselijk was dan ook het lied 213, dat onze dominee Nico Schipper
voor de dienst van 8 mei had gekozen. Het tweede couplet vangt aan met de strofe:
Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast!
Praeses: George Reuchlin
Tel. +34 - 966 719 519; E-mail:[email protected]
Vicepraeses en kerkrentmeester: Albert Ferwerda
Tel. 966 712 099; E-mail: [email protected]
Scriba: Henk Schoonenberg
Tel. 966 713 079; E-mail: [email protected]
Pastoraat: Angelique Otten
Tel. +34 693 733 978; E-mail: [email protected]
Diaken: Hetty van Rijn
Tel. 968 336 946; E-mail: [email protected]
Predikant:
E-mail: [email protected]
Tel. 865 770 841
Bij onze interkerkelijke gemeenschap hoort dat wij iedere drie maanden een nieuwe
voorganger mogen ontvangen. Daarbij streeft de kerkenraad er naar om de pluriformiteit van het Christelijk Geloof ook tot uitdrukking te brengen in de keuze van
de voorgangers. Logisch dat kerkgangers in de aangestelde voorgangers de ene
keer een predikant aantreffen, die meer aansluit op de eigen 'thuis' kerk, en de andere keer een dominee of priester voorgaat, die wat verder af ligt van wat men in
de 'eigen' kerk gewend is. Juist de mogelijkheid om in onze interkerkelijke ' De
Hoeksteen' andere facetten van dat ene Christelijke Geloof te kunnen ontdekken,
zou eigenlijk een waardevolle verrijking van ons leven moeten zijn. Wie niet openstaat voor het inzicht dat het leren kennen van verschillende facetten van die enen
grote diamant, die wij het Christelijke Geloof noemen, een verrijking biedt, die
dreigt af te glijden tot fanatisme. Fanatisme, waarvan de Britse staatsman, Winston
Churchill heeft gezegd:
Kerk
Residencia Bella Mare
Calle Austria 11
Urbanizatie Campomar
Guardamar del Segura
Kerkdiensten: Elke zondag om 11.00 uur
Adres pastorie:
Urbanización Benimar II.
Calle Conjunto Gema II No 4, Vivienda 231
03170-Rojales ( Alicante )
Tel. Pastorie/Predikant 865 770 841
Pagina 17
Het (privé) mobiele telefoonnummer van de predikant kunt u opvragen bij de leden
van de kerkenraad
Adressen
Pagina 2
Kerkblad Samen Onderweg - 22 mei 2016
Inhoud
Redactioneel ................................................................................................... 3
Van de praeses ............................................................................................4-6
Van de voorganger .....................................................................................6-7
De grote reis ................................................................................................8-9
Samenvatting ledenvergadering ..................................................................10
Kerkrentmeester ...........................................................................................11
Collecten .......................................................................................................12
Pastoraal en Verjaardagen ..................................................................... 12-13
Reanimatieles ...............................................................................................14
Gedicht………………………………………………………………………………….15
Cantorij, Goede Doelen……………………………………………………………..16
Wie, wat en waar..................................................................................... 17-18
Hoe vindt u ons ............................................................................................20
Pieter van der Ent
Alicante Spanje
tel. +34 965756702 /
mobiel +34 665654131
Voor geheel vrijblijvende
offerte kunt u mailen:
[email protected]
of u bezoekt onze Website:
www.entopmovers.com
Van der Ent
Top Movers
voor al uw
verhuizingen
binnen Europa
I nt er k er k e l i jk e Ge me e nt e
“ D e H o ek st e e n”
Pagina 19