Delft Zuidoost

Download Report

Transcript Delft Zuidoost

Agenda
- Delftse methode
- Achtergrondinfo casus
- Aan de slag!
11 december 2013
LCOR
Maartje Scholten
Workshop Delftse case
Delft Zuidoost
•
•
•
•
Tegen de binnenstad
TU Campus
Woonwijken
Bedrijventerreinen
In 2009 leidden plannen
voor de nieuwbouw van
meer dan 400 woningen
tot een MER-procedure.
Begin 2011 is de MER
klaar en blijkt dat de
groenstructuur onder
druk komt te staan en de
waterstructuur niet
voldoet.
Project Groenblauw Delft Zuidoost
•
•
•
•
•
•
Gemeente Delft (initiatief)
Hoogheemraadschap van Delfland
FMVG: Vastgoed TU Delft
DUWO
AM
Belangenvereniging TU Noord
Kansenkaart met 180 maatregelen om de
water- en groenstructuur in het gebied te
verbeteren: keuzemenu.
Methode:
• Onderdeel van proces
• Samenwerking
• Niet TOP-down
• Ambitie is vast, uitvoering is vrij
• Kansen “meekoppelen”
• verleiden van de stakeholders tot
investeren is nodig > TEEB-stad
TEEB-stad in Delft Zuidoost
•
TEEB berekening van de kosten en
baten van de 180 Groenblauw
maatregelen
•
Voorbeeld van de werkwijze
Herinrichting Julianalaan
STAP 1. Redeneren
Welke baten treden er op wanneer een
wegdeel heringericht wordt als
groenblauwe openbare ruimte?
STAP 1. Redeneren
Woongenot
• meer woongenot door uitzicht op
groenlijn
• meer woongenot door uitzicht op
blauwlijn
Wateroverlast
• vermeden schade wateroverlast door
meer waterberging
• vermeden kosten RWZI (hardware)
gemengd > gescheiden stelsel
Luchtkwaliteit
• verbetering luchtkwaliteit > meer
gezondheid:
• fijnstofafvang door bomen
• fijnstofafvang door gras
• fijnstofafvang door riet
STAP 1. Redeneren
STAP 2. Rekenen
Om te kunnen rekenen is een (technische)
uitwerking nodig
kratten
STAP 2. Rekenen
gracht
singel
3 verschillende uitwerkingen:
• Waterberging in kratten onder de weg
en onder het groen
• Een gracht in het wegdeel voor de
particuliere woningen
• Een singel in het midden van de weg
waarbij het tweezijdige verkeer
behouden blijft.
kratten
STAP 2. Rekenen
50 woningen x 5% stijging woningprijs x
270.000,- (WOZ-waarde) x 16,1
(discontovoet 40 jr.) = 675.000,Plaatsafhankelijke gegevens (zelf
rekenen, meten en opvragen)
Kengetallen (TEEB-stad tool)
50 bomen x 0,1 (kg stof per boom per
jaar) x € 377,- (€/kg) x 16,1
(discontovoet 40 jr.) = 30.345,-
kratten
gracht
singel
singel
STAP 3. Verdienen
1. Wie zijn de baathouders ?
2. Hoe kunnen zij bijdragen?
Casus: Kanaalhof en Kanaalweg
Ingrediënten:
• Spelers / belangen
• Eisen / wensen functies
Vragen:
• Welke baten?
• Welke baathouders?
• aanbevelingen
Spelers / belangen:
• Bewoners Botaniestraat en Kanaalweg
• Provincie: waterwegbeheerder
• DUWO – studentenhuisvester en
grondeigenaar
• TU Botanische tuin: onderzoek
en onderwijs biotechnologie
• Gemeente: groen- waterbeleid en
verkeersbeleid, RO.
• Hoogheemraadschap: waterberging
• TU Science center: educatief museum
en bedrijfsverzamelgebouw.
• TU vastgoed: eigenaar gebouwen
Wensen / eisen:
• Provincie: doorgaande vaarroute
• Provincie: aanleg sebastiaansbrug
• Bewoners: bomen, parkeren,
verkeersveiligheid
• DUWO – studentenhuisvesting. Geld!
• TU Botanische tuin: onderzoek
en onderwijs biotechnologie
• Hoogheemraadschap: waterberging
• Gemeente: groen- en waterbeleid
• Gemeente: Kanaalweg afgesloten voor
doorgaand verkeer
• TU Science center: educatief museum
en bedrijfsverzamelgebouw.
• TU Science center: aanlegsteiger met
toegang
• TU vastgoed: eigenaar gebouwen.
Kostenreductie. 30% vastgoed afstoten,
waaronder biotechnologie
Gebruik ook de informatie uit het groen-blauw boekje, pagina 34-35