Bolagsorganisationen på Finansdepartementet

Download Report

Transcript Bolagsorganisationen på Finansdepartementet

Statens
styrelsenominering
och -rekrytering
Störst som ägare
Så arbetar vi för fler
kvinnliga styrelseledamöter
Finansdepartementet
Finansdepartementet
En av Sveriges största bolagsportföljer
•
49 bolag – 41 helägda och 8 delägda
•
Cirka 170 000 anställda
•
Omsättning ~ 400 Mdkr
•
Resultat ~ 15 Mdkr
•
Marknadsvärde (statens del) ~ 500 Mdkr
Finansdepartementet
Det övergripande ramverket för
förvaltningen
Förvaltningsorganisationen
Finansdepartementet
Bolagsorganisationen på
Finansdepartementet
Politisk ledning
34 Bolag
Bolagsorganisationen
Ordförande
Styrelse
VD
Finansdepartementet
30 specialister:
– Bolagsförvaltare
– Bolagsanalytiker
– Affärsjurister
– Kommunikatörer
– Styrelserekryterare
– Hållbarhetsexperter
Förvaltningen av de statliga bolagen
• Ägarpolicy anger ramverk för förvaltningen samt förväntningar i
viktiga principfrågor – Fi övergripande ansvarigt
• Fastställer ekonomiska mål
• Krav på hållbarhetsarbete
• Ägardialoger - samtal med ordförande och bolag i form av
• Staten som ägare utser styrelser som har ansvar för
verksamheten
Finansdepartementet
10-årsperspektiv – vad har hänt?
• Avpolitisering av styrelserna (från ~2007)
• Från Näringsdepartementet till Finansdepartementet
• Ökande krav – större tidsåtgång
• Jämnare könsfördelning
• Fler kvinnliga VD
• Uppgradering Hållbart Företagande
Finansdepartementet
Finansdepartementet
Utgångsläge och ingångsvärden
• Ca 350 ledamöter tillsätts och utvärderas årligen
• Typiskt 6-8 ledamöter per styrelse (7 i genomsnitt)
• Ca 50-70 nyval till styrelserna årligen (66 externa
nyval 2013, ca 40 st. 2014)
• En avvägd balans mellan regelbunden förnyelse och
kontinuitet
• Avvägningar avseende bakgrund, erfarenhet,
kompetenser, ålder och kön (> 40 % av vardera kön)
för dynamik och mångfald
Finansdepartementet
Styrelsenomineringsprocessen
Politisk förankring
Nomineringsprocess
Sökprocess
AGM 2008
Behovsanalys
Styrelsens utvärdering
Finansdepartementet
Årsstämma
2015
Årsstämma
Ägarens utvärdering
Hur nå jämställda styrelser..?
• Genuint ”commitment” från politisk ledning och ner genom hela
bolagsorganisationen – en övertygelse om att jämställdhet spelar
roll
• Resurser - intern rekryterings- och utvärderingsfunktion (två
headhunters) som utför valberedningsarbete för varje bolag
• Tid - använder hela kalenderåret
 följer kontinuerligt utvecklingen i bolagen och styrelserna
 möjlighet till långtidsplanering
 utvärderar t.ex. även på våren
Finansdepartementet
Styrelseutvärdering
•
•
•
•
•
Bolagets strategiska och operativa utmaningar
Ordförandes syn
Ledamöters syn
Ägarens temperaturmätning(?)
Styrelsens egen utvärdering (intern eller
extern)
• Djupintervjuer Fi
Förändringsbehov + långtidsplan
Finansdepartementet
Mer hur…
 proaktiv research och scouting året runt för behov nu eller
senare – öppna dörrens princip
• Volym innebär bred benchmark och ger trygghet i bedömning
• Egen målfokuserad research – kapacitet att hitta nya individer
• Utmanar ”organisatoriska moment 22” – vågar nominera nya
• Resurser, tid, ihärdighet - fokus, fokus, fokus
• Olika barn leker också bra…
”Vi har nog alla tillsammans skapat en grund med förlegade
mallar…”
Daniel Adams-Ray, 2013
Finansdepartementet
Exempel: Kravprofil Styrelseordförande XX
Förutom att ha en bred erfarenhet från företags- och verksamhetsledning, behöver en styrelseordförande för XX även kunna
hantera politiska frågeställningar. Dessutom krävs god förståelse och lyhördhet för det internationella samarbetet och de
kulturella skillnader som finns inom företaget. Även samarbetet med fackföreningarna är en viktig del av uppdraget. Arbetet
som styrelseordförande är tidskrävande och situationer som måste hanteras (även i media) uppstår ofta med kort varsel. Därför
tror vi att följande bakgrund och erfarenheter samt ledarkompetenser och personliga egenskaper är viktiga;
Bakgrund och erfarenheter
–
Gärna erfarenhet från verksamhet med tung logistik/flöden
–
Gärna erfarenhet från börsnoterat bolag, eller av hur bolag
förbereder sig för och genomför en börsintroduktion
–
Operativ VD-erfarenhet; har själv rapporterat till en
extern styrelse
Erfarenhet av XX närings- och samhällsliv (t.ex. politiker,
myndigheter, fackföreningar offentliga aktörer)
–
Erfarenhet från genomgripande
förändringsarbete/turn-around
Erfarenhet av styrelse- eller ledningsgruppsarbete i bolag
med aktiva ägare
–
Primär affärsmässig erfarenhet från B2B
Prioriterat
–
–
–
Gedigen erfarenhet av styrelsearbete och bevisad
förmåga till dynamiskt ledarskap i styrelserummet.
Skall ha varit SO tidigare.
–
Internationell erfarenhet – ska helst ha ansvarat för
verksamhet i flera länder (främst Norden)
–
Erfarenhet av både privat och statligt ägd
verksamhet (respekt för staterna som ägare)
–
–
Meriterande
Ledarkompetenser och personliga egenskaper
–
Erfarenhet från bolag med en offensiv/affärsmässig
hållbargetsagenda – skall uppvisa ett genuint intresse
för Hållbart Företagande
Affärsmässig person med mycket hög integritet och gott
omdöme
–
Lyhört ledarskap där samtliga ledamöters synpunkter,
erfarenheter och kunskap tas tillvara
Nordbo, sannolikt XX nationalitet
–
Förmåga att fungera som coach och bollplank gentemot VD
(i såväl strategiska som operativa frågor)
–
God kommunikativ förmåga med vana att hantera media
Finansdepartementet
Ökande krav – en utmaning
• Under de senaste åren har vi sett stigande krav på vad våra
styrelser ska hantera;
– fler frågor på styrelsens bord
– mer utskottsarbete
– nya hänsyn (t.ex. en proaktiv hållning kring hållbart företagande)
– olika makrofaktorer: t.ex. finanskris, ekonomisk oro, globalisering
• Det förändrar våra förväntningar;
– lägre tolerans för många uppdrag
– större antal möten under året
– transparens- och rapporteringskrav
– kompetens, en ledamot måste komma med fler egenskaper
– etisk kompass
Finansdepartementet
Kravprofil ny ordförande
• Följande grundkrav ställs på varje ordförande:
– Erfarenhet av styrelsearbete och förmåga att leda styrelsearbete
– Gedigen kunskap om bolagsstyrning
– Förmåga att styra samt fungera som coach och bollplank gentemot VD
– Acceptans av och förståelse för staten som ägare
– Effektivt fungera som en länk mellan styrelsen och företagsledningen
– Effektivt föra dialog mellan styrelsen och ägaren
– Förmåga att företräda bolaget i olika sammanhang
– Tid och engagemang för uppdraget
– Beslutsför person med hög integritet
Finansdepartementet
Kravprofil ny ledamot
• För att komma i fråga för ett styrelseuppdrag ställs
ett antal generella krav:
– hög allmän kompetens inom antingen affärsverksamhet, affärsutveckling,
branschkunskap, finansiella frågor eller andra relevanta områden
– stark integritet och förmåga att se till företagets bästa
– kapacitet att göra självständiga bedömningar av företagets verksamhet
Finansdepartementet
Christina Detter
Ansvarig styrelserekrytering statligt ägda bolag
Finansdepartementet
Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning
Magnus Johansson
Ansvarig styrelserekrytering statligt ägda bolag
Finansdepartementet
Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning
Tel: +46 8 405 28 53
Mob: +46 70 585 10 12
Tel: +46 8 405 58 50
Mob: +46 708 18 38 39
Jakobsgatan 24
SE-103 33 STOCKHOLM
Jakobsgatan 24
SE-103 33 STOCKHOLM
[email protected]
[email protected]
Finansdepartementet