Bestemmelse om valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret

Download Report

Transcript Bestemmelse om valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret

Bestemmelse om valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret
FPTBST 043-4
Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug,
organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og kursusdeltagelse
Centralforeningen for Stampersonel
Centralforeningen for Stampersonel
Arbejdet i tillidsrepræsentantudvalget (TRU)
Historisk
FPT udsender en midlertidig vejledning 8. marts 2006
Politiske og tekniske drøftelser i 2006 resulterede i oprettelsen af TRU
TRU havde første møde den 1. juni 2007
Vejledning om valg af tillidsrepræsentanter beskrev – at der skulle ansøges om
valg af mere end 1 TR pr. institution, og TRU afgør om ansøgningen
imødekommes helt eller delvist.
I efteråret 2011 finder FPT, at der skal ske en revision af regler for valg af TR i
lyset af de omstruktureringer som forsvarsforliget medførte samt som følge af et
cirkulære fra Finansministeriet vedrørende tidsforbrug til organisationsarbejde.
Centralforeningen for Stampersonel
Arbejdet i tillidsrepræsentantudvalget (TRU)
TRU
• Forsvarets Personeltjeneste (FPT – LA2)
• Centralforeningen for Stampersonel (CS) CO10
• Forsvarets Civil Etat (FCE) CO10
• Hærens Konstabel- og korporalsforening (HKKF) OAO
• Forsvarsarbejdernes Landsorganisation (FLO) OAO
• Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) AC
• Ingeniørforeningen (IDA) AC
Centralforeningen for Stampersonel
Arbejdet i tillidsrepræsentantudvalget (TRU)
Forsvaret
Formålet er en uddybning og præcisering af den centrale aftale i relation til forsvarets
struktur efter omstrukturering i forbindelse med forsvarsforliget.
Ligeledes er forsvaret pålagt at bringe kutymer til ophør.
Organisationerne
At sikre de lokale tillidsrepræsentanternes vilkår for at repræsentere medlemmerne og
varetage de lokale forhandlingsopgaver samt styrke det lokale samarbejde!
Centralforeningen for Stampersonel
Bestemmelse om valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret
Hvad er en institution i forsvaret?
-
Myndigheder med samarbejdsudvalg
Enheder uden samarbejdsudvalg (ny)
Hvad er en medarbejdergruppe?
-
Ansatte på samme organisationsaftale fx CS
Grupper uden TR kan vælge en i gruppen der kan fungerer som kontaktperson
Flere end 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe
-
Hvis der er enighed lokalt kan myndigheden godkende at der vælges mere
end 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe. (nyt)
Kriterier
-
Geografisk spredning
Antallet af medarbejdere der repræsenteres af den enkelte TR
Særlige ledelsesmæssige forhold
Centralforeningen for Stampersonel
Bestemmelse om valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret
Tillidsrepræsentantudvalgets arbejde
- At drøfte og vurdere uenigheder rejst af faglige organisationer og/eller
myndigheder vedrørende afvigelser fra § 2 stk. 2.
-
At drøfte principielle spørgsmål /sager vedrørende hvervet som
tillidsrepræsentant
-
At være orienteret om den til enhver tid gældende
tillidsrepræsentantstruktur i forsvaret.
Centralforeningen for Stampersonel
Bestemmelse om valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret
Valgbarhed
-
Vælges blandt organiserede medarbejdere.
-
9 måneders ansættelse ved ansættelsesmyndigheden.
-
Anerkendt dygtig, god faglighed og samarbejdsevne.
-
Elever er ikke valgbare.
Centralforeningen for Stampersonel
Bestemmelse om valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret
Valg af fællestillidsrepræsentant
- Valget skal ske af og iblandt de anmeldte tillidsrepræsentanter.
- Valget skal anmeldes over for Forsvarets Personeltjeneste (LA2) og skal
være underskrevet af samtlige berørte tillidsrepræsentanter.
Centralforeningen for Stampersonel
Bestemmelse om valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret
Suppleanter
- Der kan vælges suppleanter for såvel tillidsrepræsentant som
fællestillidsrepræsentant.
- Suppleanter er kun omfatter af aftalen når pågældende fungerer som
tillidsrepræsentant. Suppleanter er dog altid omfattet af beskyttelsen.
Centralforeningen for Stampersonel
Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug,
organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og
kursusdeltagelse
Centralforeningen for Stampersonel
Opgavernes karakter
Tillidsrepræsentantarbejde
Forudsættes udført som et led i det daglige arbejde på tjenestestedet og retter sig almindeligvis
indad på tjenestestedet og/eller myndigheden, fx lønforhandling eller drøftelser med ledelsen.
Organisationsarbejde
Retter sig almindeligvis udad fx i form af deltagelsen i hovedbestyrelsesmøder,
generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, overenskomstforhandlinger samt deltagelse i visse
arbejdsgrupper som organisationsrepræsentant.
Foreningsarbejde
Defineres i denne sammenhæng som alt foreningsarbejde, der ikke er fagligt arbejde. Det kan
være i en idrætsforening og sociale foreninger.
Centralforeningen for Stampersonel
Tidsforbruget - hovedregel
Tillidsrepræsentantarbejde
Hovedreglen er, at tillidsrepræsentanten må anvende den tid, der er nødvendig til hvervets
forsvarlige udførelse når der tages hensyn til myndighedens opgaver som tillidsrepræsentant
opgavernes omfang.
Organisationsarbejde
Hovedreglen er, at tjenestefrihed til organisationsarbejde skal ydes uden løn og kan ikke indgå i
den almindelige arbejdstid, heller ikke for tillidsrepræsentanter.
Foreningsarbejde
Hovedreglen er, at tjenestefrihed til foreningsarbejde skal ydes uden løn og kan ikke indgå i den
almindelige arbejdstid, heller ikke for tillidsrepræsentanter.
Der lægges op til, at tidsforbruget til TR arbejde er dynamisk og bør drøftes lokalt
Centralforeningen for Stampersonel
Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug,
organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og
kursusdeltagelse
Vejledningen skelner mellem
• Tillidsvalgte og ikke tillidsvalgte (i forhold til myndigheden/institutionen)
• Tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter
• Tjenestemænd og overenskomstansatte
Centralforeningen for Stampersonel
Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug,
organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og
kursusdeltagelse
Ikke tillidsvalgte
Ansatte som ikke er tillidsvalgt, men som deltager i foreningsarbejde/organisationsarbejde kan ikke
ydes tjenestefrihed og må derfor bruge afspadsering eller anden frihed.
Centralforeningen for Stampersonel
Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug,
organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og
kursusdeltagelse
Centrale regler for tjenestefrihed til organisationsarbejde
Tjenestemænd
Organisationsarbejde skal i videst muligt omfang varetages ved omlægning af tjenesten eller ved
tjenestebytning,
det vil sige i fritiden. (FINM cirkulære nr. 141 af 24/8 1981)
Organisationsarbejde
Hovedreglen er, at tjenestefrihed til organisationsarbejde skal ydes uden løn og kan ikke indgå i
Overenskomstansatte
den almindelige arbejdstid, heller ikke for tillidsrepræsentanter.
Tjenestefrihed med løn kan ydes til deltagelse i organisationsarbejde . Det forudsættes dog, at
tjenestefrihed i videst muligt omfang varetages ved omlægning af tjenesten eller ved
tjenestebytning. (FINM cirkulære nr. 113 af 23/7 1971)
Centralforeningen for Stampersonel
Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug,
organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og
kursusdeltagelse
Centrale regler for tjenestefrihed til organisationsarbejde
Særligt om tjenestemandsansatte fællestillidsrepræsentanter
Frihed til organisationsarbejde skal følge hovedreglen, det vil sige i videst muligt omfang ved
omlægning af tjenesten eller tjenestebytning.
Begge parter (chef og FTR) skal være aktive i bestræbelserne på at finde en hensigtsmæssig løsning.
Hvis der ikke kan findes en løsning med omlægning af tjenesten, kan ledelsen efter forhandling med
medarbejderen (under hensyntagen til personalegruppens størrelse og geografiske placering) give
den pågældende tjenestefrihed med løn i et omfang der svarer til egentlig arbejdstid i 3 uger, det vil
sige maksimalt 111 timer om året.
Centralforeningen for Stampersonel
Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug,
organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og
kursusdeltagelse
Kurser
Tillidsrepræsentanten kan få tjenestefrihed til deltagelse i faglige kurser Dette gælder også for
suppleanter. Tillidsrepræsentanter og suppleanter bør så vidt muligt inden for de første 12
måneder efter valget have frihed til deltagelse i grunduddannelse for tillidsrepræsentanter.
Tjenestefrihed gives uden fradrag i lønnen. (FINM cirkulæreskrivelse nr. 113 af 26/6 1971)
Centralforeningen for Stampersonel
Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug,
organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og
kursusdeltagelse
Lokale retningslinjer
Som supplement til vejledningen kan myndighederne – inden for reglerne om frihed til
organisationsarbejde – udarbejde lokale retningslinjer vedrørende omhandlende aktiviteter og
arbejdstid.
Centralforeningen for Stampersonel
TR - arbejde
ORG - arbejde
Foreningsarbejde
TR – OK
Den nødvendige tid
Der kan ydes tjenestefri
TR – TJM
Den nødvendige tid
FTR – OK
Den nødvendige tid
FTR – TJM
Den nødvendige tid
Ikke tillidsvalgt
Aftales op til 111 timer
Centralforeningen for Stampersonel
Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug,
organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og
kursusdeltagelse
Eksempler på TR – og organisationsarbejde
Opgaver, som naturligt er tillidsrepræsentantopgaver er bl.a.
•
•
•
•
•
•
•
•
Lokale forhandlingsopgaver, som fra organisationen er delegeret til den pågældende
Forhandlinger og aftaler for medarbejderne
Deltagelse i løsning af samarbejdsproblemer
Deltagelse ved introduktion af nye medarbejdere
Deltagelse i ansættelses-, bedømmelses- og forfremmelsesnævn
Deltagelse som bisidder ved formelle samtaler
Andre opgaver udstukket af ledelsen
Deltagelse i møder i samarbejdsudvalg og underliggende udvalg og arbejdsgrupper
Centralforeningen for Stampersonel
Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug,
organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og
kursusdeltagelse
Eksempler på TR – og organisationsarbejde
Opgaver, som umiddelbart ikke omfattes af tillidsrepræsentantopgaver er bl.a.
•
•
•
•
Opgaver i lokalforeningsregi, herunder møder og forberedelse
Forberedelse og deltagelse i organisationens (hoved)bestyrelsesmøder
Deltagelse i forhandlinger om og indgåelse af aftaler og overenskomst, som ikke er delegeret til
den pågældende.
Deltagelse når en lokal uenighed er blevet til en fagretslig sag
Centralforeningen for Stampersonel
Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug,
organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og
kursusdeltagelse
Eksempler på TR – og organisationsarbejde
Opgaver, som umiddelbart ikke omfattes af tillidsrepræsentantopgaver er bl.a.
•
•
•
•
•
•
Behandling af arbejdsskadesager (*)
Hjemmebesøg i forbindelse med syge- og tilskadekomstsager som organisationen varetager på
vegne af et medlem (*)
Deltagelse i møder med medarbejderens kommune i syge- og pensionssager (*)
Deltagelse i forbindelse med en medarbejders arbejdsprøvning (*)
Deltagelse i udarbejdelse af artikler og lignende til fagblade
Deltagelse i møder som organisation (i modsætning til som lokal repræsentant)
(*) Såfremt opgaven er pålagt af ledelsen, regnes den som tillidsrepræsentantarbejde og ikke
organisationsarbejde
Centralforeningen for Stampersonel
Til slut – et lille råd!
Det er altid nemmere at lave aftaler når man har en god relation.
Derfor bør I hver især forsøge, at indlede en lokal dialog - inden der opstår
uenighed om tidsforbruget til tillidsrepræsentantarbejdet.
Centralforeningen for Stampersonel
Centralforeningen for Stampersonel