RRP14-20/RSR Predstavitev RRP ČV

Download Report

Transcript RRP14-20/RSR Predstavitev RRP ČV

Regionalni razvojni program
za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji
Jugovzhodna Slovenija
Program človeški viri in
blaginja
Odbor RSR za človeške vire in blaginjo
Razvojni svet regije JV Slovenija, 9. 2. 2015
Specifični cilji in ukrepi
1.
Ustvarjanje znanja, ki je prilagojeno potrebam regionalnega gospodarstva,
podpira pametno specializacijo regije in zagotavlja večjo zaposljivost
o
UKREP 2.1.1: Povezovanje izobraževanja in trga dela v JV Sloveniji
2.
Spodbujanje vseživljenjskega učenja in osebnega razvoja za vse generacije s
krepitvijo dostopnosti vseživljenjskega učenja
o
UKREP 2.2.1: Centri vseživljenjskega učenja
3.
Izboljšanje kvalitete življenja ter povečanje družbene
povezanosti in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva
o UKREP 2.3.1: Aktivno državljanstvo in širša družbena vključitev
ranljivih skupin
o UKREP 2.3.2: Vzpostavitev ustreznih pogojev za aktivno udeležbo in
nastanitve ranljivih skupin
RRP 2014-2020 : Človeški viri in blaginja
Najpomembnejši regijski projekti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Centri vseživljenjskega učenja
Socializacija in integracija Romov
Povezovanje izobraževanja in trga dela
Starosti prijazna regija
Vlaganje v socialno in zdravstveno infrastrukturo
Dostopnost do rekreacijskih storitev
Dvig ravni pismenosti in ključnih kompetenc odraslih v
regiji
8. Univerza v Novem mestu
9. Dostopnost do kulturnih storitev
10. Vzpostavitev ustreznih pogojev za aktivno udeležbo in
nastanitve ranljivih skupin
RRP 2014-2020 : Človeški viri in blaginja
Centri vseživljenjskega učenja
Okrepiti, nadgraditi z novimi vsebinami in geografsko razširiti
na celotno območje regije ter na ta način zagotoviti
dostopnost do vseživljenjskega učenja vsem prebivalcem
regije, še posebej depriviligiranim skupinam in območjem.
10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo
zaposljivost
Partnerji/ izvajalci / nosilci investicij:
LU Kočevje | ZIK Črnomelj | CIK Trebnje | RIC Novo mesto | Občina Kočevje
Občina Črnomelj | Občina Trebnje | MO Novo mesto | Občina Šmarješke Toplice
Občina Ribnica | Rokodelski center Ribnica
RRP 2014-2020 : Človeški viri in blaginja
Socializacija in integracij Romov
Povezovanje izvajalcev različnih aktivnosti, ki so (bile)
namenjene romskim udeležencem, zbira dobre prakse in
zagotavlja sredstva za prenos in njihovo izvajanje v celotni
regiji. Vzpostavil bo mrežo partnerjev s povezovanjem
različnih institucij in akterjev na področju razvoja človeških
virov v regiji z aktivno udeležbo aktivistov romske
skupnosti, odločevalcev in oblikovalcev regionalne razvojne
politike ter tako podprl strategije vključevanja Romov v
širšo družbo, ki so jo že oz. jo razvijajo posamezne občine in
država.
09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine
Partnerji/ izvajalci / nosilci investicij:
Občine JV Slovenije | NVO | Javni zavodi za izobraževanje odraslih
RRP 2014-2020 : Človeški viri in blaginja
Povezovanje izobraževanja
in trga dela
Ustvarjanje znanja in kompetenc, ki je prilagojeno potrebam
regionalnega gospodarstva in podpira pametno
specializacijo regije. Projektne aktivnosti uresničujejo del
načrtovanih ukrepov in ciljev na področju ustvarjanja
znanja, ki je prilagojeno potrebam regionalnega
gospodarstva, kar posledično omogoča višjo
zaposlenost,promocijo in krepitev ustvarjalnosti in
podjetnosti, spodbuja vseživljenjsko učenje in
medgeneracijsko učenje.
10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo
zaposljivost
Partnerji/ izvajalci / nosilci investicij:
Mestna občina Novo mesto | Občina Črnomelj | RIC Bela krajina |Rokodelski
center Ribnica in drugi
RRP 2014-2020 : Človeški viri in blaginja
Starosti prijazna regija
Projekt povezuje različne aktivnosti, ki odgovarjajo na
izzive, ki jih prinaša staranje prebivalstva regije in še
posebej staranje delovne sile v regiji.
Medgeneracijsko sodelovanje predstavlja eno
najpomembnejših sredstev za preseganje tega stanja
ter vodi v solidarnost in zaupanje med generacijami.
09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine
Partnerji/ izvajalci / nosilci investicij:
Občine JV Slovenije | Javni zavodi za izobraževanje odraslih | NVO
RRP 2014-2020 : Človeški viri in blaginja
Vlaganje v socialno in zdravstveno
infrastrukturo
S projektom bomo analizirali stanje na področju
zdravstvenih in socialnih programov in storitev ter
ugotovili potrebe posameznih ciljnih skupin. Razvili in
pilotno implementirali bomo 30 novih preventivnih
programov in programov za promocijo zdravega
življenjskega sloga ter 3 programe za usposabljanje
izvajalcev programov zdravstvene pismenosti.
09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine
Partnerji/ izvajalci / nosilci investicij:
Občine JV Slovenije | Javni zdravstveni zavodi
RRP 2014-2020 : Človeški viri in blaginja
Dostopnost do rekreacijskih storitev
Projekt zajema vlaganja v športno infrastrukturo
v regiji in povečuje dostopnost prebivalstva do
športno rekreativne ponudbe.
09 - Socialna vključenost in zmanjševanje
tveganja revščine
Partnerji/ izvajalci / nosilci investicij:
Občine JV Slovenije | Javni zavodi | Društva
RRP 2014-2020 : Človeški viri in blaginja
Dvig ravni pismenosti in
ključnih kompetenc odraslih v regiji
Projekt je namenjen izboljšanju ključnih kompetenc
odraslih v regiji, predvsem pripadnikov ranljivih ciljnih
skupin. Na osnovi poznavanja značilnosti in potreb
ciljnih skupin bomo posodobili že razvite programe
(splošne, neformalne) in razvili nove. Poleg teh
programov bomo v projektu za različne ciljne skupine
izvajali javnoveljavne programe za odrasle.
09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine
Partnerji/ izvajalci / nosilci investicij:
Občine JV Slovenije | Javni zavodi | Društva
RRP 2014-2020 : Človeški viri in blaginja
Univerza v Novem mestu
Projekt Univerze v Novem mestu teži k uresničitvi teženj, ki v
Novem mestu in okolici obstajajo že več kot deset let, in jih
izražajo Društvo Dolenjska akademska pobuda, predstavniki
regionalnega gospodarstva in od leta 2010 naprej konzorcij
UNM (Univerzitetni prostor Novo mesto)
10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za
boljšo zaposljivost
Partnerji/ izvajalci / nosilci investicij:
Mestna občina Novo mesto | Konzorcij UNM
RRP 2014-2020 : Človeški viri in blaginja
Dostopnost do kulturnih storitev
Projekt vključuje vlaganja v infrastrukturo na področju
kulturnih dejavnosti in s tem povečuje dostopnost
prebivalstva do kulturne ponudbe.
9 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine
Partnerji/ izvajalci / nosilci investicij:
Knjižnica Miklova hiša Ribnica | Občina Ribnica |Občina Sodražica | Občina Loški
Potok | Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto | Ljudska knjižnica Metlika | Knjižnica
Črnomelj | Obrtna zbornica | Osnovna šola v Ribnici | Občina Črnomelj, MO
Novo mesto | Občina Metlika | Občina Kostel | Občina Trebnje | Občina Semič,
Rokodelski center Ribnica | Občina Škocjan | Občina Šmarješke Toplice
RRP 2014-2020 : Človeški viri in blaginja
Vzpostavitev ustreznih pogojev
za aktivno udeležbo in nastanitve ranljivih skupin
Projekt vključuje zagotovitev prostorskih pogojev za razvoj
skupnostnih programov v procesu deinstitucionalizacije
posameznih ciljnih skupin uporabnikov institucionalnega
varstva v JV Sloveniji s težavami v duševnem zdravju in
duševnem razvoju rejništva), ki so sposobni delno
samostojnega življenja.
9 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine
Partnerji/ izvajalci / nosilci investicij:
Občina Kočevje | Občina Škocjan
RRP 2014-2020 : Človeški viri in blaginja