Krant deze week - Altena Nieuws

download report

Transcript Krant deze week - Altena Nieuws

2e BRIL
GRATIS
<ƌŽŽŶKƉƚŝĞŬ
sĂŬŽƉƟĐŝĞŶƵŝƚĂůďƵƌŐ
ϬϰϭϲͲϲϵϮϬϲϵ
voor u of iemand anders
ÔW5RQGÚ:RXGULFKHPÚWHO
www.altenaoptiek.nl
Oplage: 21.100 exemplaren
132e jaargang no. 9
Donderdag 3 maart 2016
Nog enkele weken
FINALE
Verbouwingsuitverkoop!
Hermle Westminster
Tafelklok
ZER E ZSSV
E STIHL HOGEDRUKREINIGER
STIHL RE 88
7BO€
179,- Voor €
149,-
Panden Wielstraat afgesloten en verzegeld
Aalburg pakt drugsactiviteiten harder aan
elf percelen in de Wielstraat onderzocht. Er
zijn geen drugsgerelateerde zaken aan het
licht gekomen; de overtredingen bleven beperkt tot illegale bewoning en illegale bebouwing. Wel is op Wielstraat 61 bodemvervuiling
aangetroffen die waarschijnlijk is ontstaan
door lekkage bij de overdracht van giftige stoffen. Dit levert geen gevaar op voor de volksgezondheid, maar sanering is wel noodzakelijk.
De kosten hiervan zijn voor de eigenaar.
— LIES SCHREUDERS —
WIJK EN AALBURG, 3 mrt ’16 - Het liefst
had burgemeester Naterop de twee panden in de Wielstraat in Veen direct gesloten toen daar in oktober en november
vorig jaar drugslaboratoria werden aangetroffen. Hij was echter afhankelijk van
het strafrechtelijk onderzoek. Vorige week
woensdag kon Naterop eindelijk maatregelen nemen en liet hij enkele gebouwen
en een gedeelte van het terrein Wielstraat
61 sluiten en verzegelen. Sluiting van
nummer 13 volgt binnenkort; de procedure hiervan loopt nog. Het is de eerste keer
dat in Aalburg panden gesloten worden
met betrekking tot harddrugs.
GRATIS MONTUUR
bij aankoop glazen
Informeer
naar de voorwaarden!
Nieuwe Es 173
4254 AW Sleeuwijk
Tel. 0183-304189
[email protected]
www.kransoptiek.nl
facebook.com/kransoptiek
Boodschap
Naterop vindt het betreurenswaardig dat eigenaren van leegstaande panden voor het snelle
geld gaan; hij vermoedt een grote dosis naïviteit. “Ik heb niet de indruk dat deze mensen
onderdeel zijn van een misdaadketen, maar
dat ze er zijn ingeluisd.” Zijn boodschap aan
alle eigenaren van lege loodsen én makelaars
is dan ook: “Vraag naar de intenties van de
huurder om ellende te voorkomen!” Het is de
eigenaar die het nadeel heeft van een criminele huurder. Door te handhaven wordt het
pand uit het criminele circuit gehaald. Panden
waar softdrugs zijn aangetroffen gaan drie
maanden op slot en panden waar harddrugs
zijn gevonden worden zes maanden gesloten.
In de regio wil men een uniform, strenger beleid gaan invoeren om de drugsproblematiek
te bestrijden. Met de handhavingsactie van
vorige week is de eerste stap gezet!
Onrust
De actie in Aalburg maakte deel uit van een
integrale handhavingsactie die tegelijkertijd
in de Baroniegemeenten Breda, Etten-Leur en
Oosterhout plaatsvond. “Ik heb mijn vingertje
opgestoken om ook Veen bij deze actie te betrekken”, vertelt Naterop. “De onrust in de
buurt was groot nadat er in korte tijd twee
maal een xtc-lab werd aangetroffen. Eind november heb ik omwonenden beloofd een niet
aangekondigd breder onderzoek te doen.”
Woensdag werd deze belofte ingelost en zijn
WERKENDAM
Zie pag 8
Foto: Hekken om perceel nummer 61.
www.plameco.nl
Maatregelenpakket wateroverlast in de gemeente Woudrichem
— SOPHIE KRALE —
Kijk voor meer aanbiedingen
op onze website
www.lankhaartechniekregio.nl
specialist in tuin- en parkmachines
%F,PSUFO#SVHHFSUt&3&FUIFO
5FMFGPPOt'BY
JOGP!MBOLIBBSUFDIOJFLOMtXXXMBOLIBBSUFDIOJFLOM
Online bestellen
Even ophalen
Klaar!
Download de Jumbo app of ga naar
Pick Up
, Hank,
Pick
Up Point
PointJumbo
Jumbo,
Korteland
Kerkstraat 2b,
43 Hank
Jachtsloot
www.opruimen.nl
☎ (0183) 50 60 70
WOUDRICHEM, 3 mrt ’16 - Maandagavond
was er een inloopavond in gemeentehuis
Woudrichem over het maatregelenpakket
voor wateroverlast, opgesteld door de gemeente Woudrichem en het Waterschap
Rivierenland. Tijdens de persbijeenkomst
lichtten wethouder Bergsma en de heer
Mathieu Gremmen van het Waterschap Rivierenland de plannen toe.
Voor de verschillende kernen hebben de gemeente Woudrichem en het Waterschap Rivierenland maatregelen in kaart gebracht. Na de
grote wateroverlast van augustus 2015 zijn er
drie inloopbijeenkomsten geweest. Daar is een
grote hoeveelheid informatie opgehaald; de
afgelopen maanden is alles op een rijtje gezet
en in een aantal gevallen is er extra onderzoek
uitgevoerd. Waar mogelijk, is de inbreng meegenomen bij het opstellen van het maatregelenplan en zijn er zaken in gang gezet.
Wateroverlast
In de verschillende kernen is er wateroverlast
in woningen geweest en daarnaast op sportvelden, terreinen, akkers en bedrijven. De heer
Mathieu Gremmen van het Waterschap Rivierenland: “De knelpunten in de gemeente
Woudrichem zijn nu in beeld gebracht. Een
groot aantal maatregelen wordt deze zomer
getroffen. In 2017-2018 zullen veel maatrege-
len uitgevoerd zijn, afhankelijk van de medewerking bij het verwerven van grond. Er is
grote gebiedskennis aanwezig en die gaan we
optimaliseren, maar buien kun je niet plannen;
deze grote buien zijn extreem. We kunnen
nooit 100% schade voorkomen, maar wel beperken. Deze geconcentreerde buien, zoals in
augustus 2015, komen eens in de 1000 jaar
voor. Het weer is veranderd met meer droogtes
en meer zware buien.” Wethouder Bergsma:
“De gemeente en het Waterschap Rivierenland
gaan maatregelen nemen om het water- en rioleringssysteem meer klimaatbestendig te maken en wateroverlast in de toekomst te beperken. De kosten om de maatregelen uit te voeren zijn 2,1 miljoen. Dat wordt fiftyfifty gedeeld met het waterschap.”
Tijdens de inloopavond was er grote belangstelling van de bevolking. Het Waterschap
Rivierenland presenteerde de plannen in de
hal van het gemeentehuis om het water- en
rioleringssysteem meer klimaatbestendig te
maken en de wateroverlast bij zware hoosbuien te beperken met de onderzochte maatregelen. De aanwezigen konden vragen stellen aan de aanwezige projectleiders van de
gemeente en het Waterschap Rivierenland. Na
deze inloopavond wordt het maatregelenpakket voorgelegd aan de algemene besturen van
de gemeente en het waterschap; op 1 maart
in de opiniërende raad, op 22 maart in de besluitvormende raad en op 22 april bij het waterschap tijdens de besluitvorming algemeen
bestuur waterschap.
Annexatie?
SLEEUWIJK
NIEUW
IN VERK
OOP!
Rijksstraatweg 164
&KDUPDQWHYLOODRSVWDQG
0HWSDDUGHQIDFLOLWHLWHQ
'XEEHOHJDUDJH]ROGHUYHUGLHSLQJ
.DYHOJURRWWHPt
%RRPJDDUGVWDOOHQSDGGRFN
:HLGHSHUFHHO
2QGHUDUFKLWHFWXXUDDQJHOHJGHWXLQ
9UDDJSULMVȜNN
Gratis waardebepaling!
Info: www.vanderbrugge.nl 0183-678300
Er is veel belangstelling voor de maatregelen voor de verschillende kernen. In het midden de heer Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland.
Den Biekûrf winnaar verkeersquiz
Op
zaterdag geopend
van 08.30-12.00
uur.
zaterdag
08.00-12.00
uur open
Zaterdag 5 maart
VoorjaarsFair
van 10.00 - 17.00 uur
+697:/<0:=,,5
2DYRRUKHWERUHQHQ]DJHQYDQ
JDWHQWHQEHKRHYHYDQ
‡DI]XLJNDS
‡DLUFRQGLWLRQLQJ
‡KRXWNDFKHO
‡ZDVGURJHU
‡YHQWLODWLH
‡WUDSJDW
‡NUXLSOXLNHWF
%HWRQERUHQ ‡ %HWRQ]DJHQ‡6ORRSZHUN
=DQGVWHHJ‡6+‡1LHXZHQGLMN
7)
0
(LQIR#JOPVHUYLFHQO
,ZZZJOPVHUYLFHQO
Schade maken is
geen kunst
gemeente
woudrichem
Infopagina’s in deze krant
ARATEU
EP
— CORINE VERWEIJ —
R
DE R
Schade herstellen wel.
G
IN
IO
LE S
R AL
VOOEKERING
N
PIJE
Z
VERTSCHAP
A
MA
U W RE
SLEEUWIJK, 3 mrt ’16 - Sinds afgelopen week staat er langs de A27 richting Gorinchem
ter hoogte van kilometerpaaltje 33.6, en op zo’n 300 meter vóór de Merwedebrug,
dit bord: Welkom in Zuid-Holland. Neergezet door een ambtenaar die vroeger domweg
niet heeft opgelet met aardrijkskunde of annexatie?
Op de plek waar het bord staat, is het echt nog Noord-Brabants grondgebied!
De rivier de Merwede vormt pas de grens tussen Noord-Brabant en Zuid-Holland.
(Marjolein de Koning-Anker)
ZO GOED? ALS NIEUW!
Vierlinghstraat 35
4251 LC Werkendam
Telefoon 0183-503765
www.heijstekautoschade.nl
www.vosgewoongoed.nl
NIEUWENDIJK, 3 mrt ’16 - Vier scholen
streden in een spannende finale om de
wisselbeker van de verkeersquiz van Veilig Verkeer Nederland afdeling Altena. De
trotse groep 7 van Den Biekûrf uit Babyloniënbroek mocht ‘m mee naar school
nemen. Ook was er voor hen een cheque
van vijfhonderd euro om naar eigen inzicht te besteden aan een activiteit of
een excursie.
Het was alweer de vijfde keer dat VVN Altena
de verkeersquiz organiseerde, als een speelse
voorbereiding op het theoretische verkeersexamen dat landelijk in april op de scholen
afgenomen wordt.
De verkeersquiz bestaat uit meerkeuzevragen
gebaseerd op foto’s die in de streek zijn gemaakt. Fietsverkeer speelt daarin steeds weer
de hoofdrol. Aan de orde komen vragen als:
“Wanneer is iets een fietsstrook en wanneer
een suggestiestrook? Voor wie is een driehoekig bord met een fiets bedoeld? Hoe zit het
met voorrangsregels?” Heel bewust hebben
de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland
deze extra educatie in een leuke vorm gegoten.
Dat de vorm aantrekkelijk is, blijkt wel uit het
aantal deelnemende scholen aan de verkeersquiz. In vier voorrondes streden maar liefst
negentien scholen uit de gemeenten Aalburg,
Werkendam en Woudrichem om een plek in de
finale. Deze was alleen weggelegd voor Den
Biekûrf uit Babyloniënbroek, De Peppel uit
Dussen en De Almgaard en d’Uylenborch uit
Almkerk.
Met vijf kinderen per klas betraden ze tegelijk
het podium. Het was steeds aan een ander
kind per school om het bordje met het juist
antwoord op een meerkeuzevraag omhoog te
houden. Na vijf vragen werden de groepjes
gewisseld.
De wethouders Wim de Jong, Renze Bergsma
en Pim Bouman tekenden voor de controle
van de antwoorden en mochten uiteindelijk
de prijzen uitreiken. De eerste prijs ging zoals gezegd naar Den Biekûrf. Zij wisten 27
van de te behalen 36 punten in de wacht te
slepen. “Waar een kleine school groot in kan
zijn,” merkte wethouder Bergsma terecht op.
De tweede tot en met de vierde prijs gingen
naar respectievelijk De Peppel (25 punten),
De Almgaard (24 punten) en d’Uylenborch
(23 punten).
Donderdag 24 maart 2016
Voorjaar in de regio
Met alles op het gebied van mode, wonen,
tuinen en buitenleven.
Adverteren in deze uitgave?
Bel of mail voor meer informatie:
Teuna 06-22427055
[email protected]
Donderdag 3 maart 2016 - 2
ALTENA NIEUWS
Veel discussie over multifunctioneel centrum
— SOPHIE EN JAN KRALE —
WOUDRICHEM, 3 mrt ’16 - Dinsdagavond werd er een besluitvormende
raadsvergadering gehouden met een
paar interessante agendapunten,
waaronder het omvormen van het gemeentehuis tot een multifunctioneel
centrum (MFC). Dat levert veel vragen op.
Anne Duijzer (CU) is weliswaar voorstander van het plan, maar vraagt zich af
waarom Stichting De Vleet niet meer in
het verhaal voorkomt. Is de aankoop van
de Veste nog in beeld? En waar is de
huurprijs per vierkante meter op gebaseerd? En hoe zit het met de bibliotheek
in Giessen, die zich wil vestigen in het
MFC? Hij ziet graag een onderbouwing
van het gevraagde investeringskrediet
van ruim 540.000 euro voor het MFC.
“Wat moet ik verstaan onder sober, maar
doelmatig?” Robert van Dijk (VVD) vindt
dat de raad een voorstel wordt opgedrongen en hij mist het advies van de ondernemingsraad. Waarom geen overleg met
de OR? Medewerkers hebben recht op inspraak. Van Dijk (VVD) vraagt om een
toelichting over de 50.000 euro die de
bibliotheek ontvangt voor herinrichting
en verhuizing. Ton van Oostrum (CDA)
vraagt hoe het zit met financiële gezondheid van potentiële huurders. Lopen we
geen risico als ze later niet in staat zijn
huur te betalen? Deze vraag wordt ook
gesteld door de andere partijen. Henri
Boeve (GB) vraagt zich af of hij alle stukken wel heeft ontvangen en er zijn nog
steeds geen afspraken met de gegadigden, wat in het verleden wel is afgesproken. Boeve vindt dat de raad geen besluit
kan nemen als het advies van de OR er
nog niet is. Ym Baks (PA) is wel blij met
het voorstel, maar vraagt ook of de OR is
geraadpleegd. Wethouder Bergsma reageert naar Boeve dat er geen stukken zijn
achtergehouden; alle onderliggende stuk-
ken zijn beschikbaar en liggen in het archief ter inzage. Met de medewerkers is
regelmatig overleg, niet alleen over de
organisatie op korte termijn, maar ook
over de gemeentelijke fusie. Bergsma wil
geen duur gemeentehuis achterlaten,
daarom is er voor soberheid gekozen. Wat
Stichting De Vleet betreft, deze heeft een
andere koers ingezet en is nu gericht op
meerdere locaties in de verschillende
dorpen. Het stichtingsbestuur heeft daarover goed overleg met de gemeente. Over
de rol van de OR wordt onderling heftig
gediscussieerd door de raadsleden, waarbij alle juridische aspecten op tafel komen. Op de vraag van voorzitter Ad de
Graaf of dit agendapunt een hamerstuk of
bespreekpunt moet worden, geeft Boeve
aan dat hij het voor gezien houdt en geen
zin meer heeft om er nog meer energie in
te steken. Voor zijn partij mag het een
hamerstuk worden. Robert van Dijk wil
dit punt echter toch op de agenda van de
besluitvormende raad hebben. Aldus besloten.
Sporthal De Jager
Sinds 2014 is de gemeente eigenaar van
sporthal De Jager. Daarom moet er een
besluit genomen worden over de toekomst van de hal. Het onderhoud en gebruik van de hal komen ter sprake. Moeten er naast sportactiviteiten mogelijkheden worden geboden voor andere evenementen? Martin van Dijk (GB) vraagt of
het onderzoek van Woonlinie reden geeft
tot zorg; Woonlinie heeft het onderhoud
van de gebouwen in Woudrichem onder
zijn beheer. Hoe staat het gebouw erbij?
Hij wil graag een nieuw rapport zien,
aangezien het laatste rapport van zeven
jaar geleden is. En hoe staat het met de
exploitatie van de sporthal? Meer evenementen mogen niet ten koste gaan van
de sport. Wim Kant (PA) vindt, evenals
Marjan van der Meij (CU), dat sport niet
ten koste moet gaan van evenementen.
Wethouder Bergsma vindt sporthal De Jager een mooi, klassiek gebouw dat na een
gedegen onderhoudsbeurt nog wel 25
jaar mee moet kunnen. Evenementen maken de exploitatie van het gebouw financieel aantrekkelijk, goed overleg met de
exploitant is daarbij noodzakelijk. Volgens Bergsma is er geen behoefte aan
een nieuwe, grote sporthal in de nieuwe
Altenagemeente. De suggestie van enkele
raadsleden om sporthal De Jager af te
breken en een kleine sportzaal bij brede
school in Giessen-Rijswijk te bouwen,
vindt wethouder Bergsma geen optie.
Winkelcentrum Giessen-Rijswijk
Dit extra agendapunt wordt ingebracht
door Anne Duijzer na aanleiding van de
vragen van het CDA wat de gemeente
gaat doen nu de supermarkt aan de Zalmpassage in Rijswijk de deuren gaat sluiten. Ton van Oostrum vindt dat er op
korte termijn actie moet worden ondernomen door de gemeente en dat het centrumplan zo snel mogelijk van start moet
gaan. Natuurlijk heeft sluiting een grote
impact in Giessen-Rijswijk, vooral voor
ouderen. Het CDA stelt dat de gemeente
moet investeren in dit probleem, maar
Anne Duijzer vindt dat dat de rol van de
ondernemer is. Duijzer vraagt om een reactie van het CDA en wethouder Bergsma.
Wendy van Ooyen (CDA) geeft aan dat het
een bijzondere situatie is. “Het CDA heeft
de leefbaarheid hoog in het vaandel
staan. Wij als politiek moeten hier iets
mee.” Boeve vindt het ook triest dat de
Plus sluit, maar een link te leggen naar
het nieuwe centrumplan is niet juist en
Martin van Dijk vindt dat het CDA buiten
zijn boekje gaat. Bart Verkade (PA) denkt
dat hiermee verwachtingen worden gewekt die de politiek niet kan waarmaken.
Wethouder Bergsma reageert dat je ondernemers niet kunt dwingen, maar hij
hoopt dat er toch een ondernemer komt
om in de behoefte van de dorpen te voorzien. Maar hoe je het ook wendt of keert,
het blijft een zaak van de ondernemer.
Net voor twaalf uur sluit voorzitter Ad de
Graaf de vergadering.
Briljanten bruidspaar Ros-Morelisse
HANK
Subsidiestop
SOJO Hank baart
PA zorgen
Progressief Altena maakt zich zorgen over
het feit dat SOJO Hank recentelijk te horen heeft gekregen dat de
gemeentesubsidie m.i.v. 2017 komt te
vervallen en dat zij vanaf dat moment
een beroep kunnen gaan doen op het
participatiefonds. Navraag door Progressief Altena leert dat e.e.a. vastgelegd is
in het subsidieprogramma 2016, dat in
oktober 2015 door het college van B&W
is vastgesteld. Al bijna 40 jaar organiseert SOJO Hank activiteiten voor jong
en oud met als doel de gemeenschap te
verbinden. Ze doen dit met de inzet van
vele enthousiaste vrijwilligers en met
geld opgebracht uit de eigen bijdrage van
deelnemers, uit sponsoring en uit gemeentesubsidie. Stopzetten van de subsidie betekent dat SOJO een gegarandeerde financiële basis onder hun activiteiten kwijt is. Door een beroep te doen
op het participatiebudget kunnen zijn
wellicht weer (een deel van) een gemeentelijke bijdrage verwachten. Dat is echter
op voorhand onzeker en zal hoogstwaarschijnlijk extra inspanning vergen op het
gebied van de aanvraag en de financiële
verantwoording. Energie die in de ogen
van Progressief Altena beter gestoken
kan worden in activiteiten voor en door
inwoners van Hank. Door schriftelijke
vragen te stellen wil Progressief Altena
duidelijk krijgen wat het college van B&W
voor ogen heeft met SOJO Hank en wil
Progressief Altena voor elkaar krijgen dat
het besluit omtrent de subsidie voor
SOJO (geheel of gedeeltelijk) heroverwogen wordt.
Eindelijk cameratoezicht aan de Tol
Drukkerij, uitgeverij en administratie:
Damen Altena Pers BV, Leemansstraat 7
Postbus 14, 4250 DA Werkendam
Telefoon: 0183-508558 - Telefax: 0183-508559
Hoofdredacteur:
Liesbeth Bliek
Telefoon redactie 0183-508558
E-mail: [email protected]
Advertentieverkoop:
E-mail [email protected]
Teuna van Breugel
Mobiel 06-22427055
Saskia Ruiter
Mobiel 06-22483424
Advertenties:
Aanleveren via: [email protected]
Sluitingstermijn advertenties:
- Incompleet advertentiemateriaal en voorpagina-advertenties: dinsdag 17.00 uur.
- Compleet advertentiemateriaal: woensdag
10.00 uur.
- Overlijdensadvertenties: woensdag tot 14.00
uur, tussen 14.00 en 15.30 uur eventueel na
telefonisch overleg.
Nieuws:
WERKENDAM, 3 mrt ’15 - Dinsdagmiddag 1 maart onthulden burgemeester Yves de Boer en stuwende kracht achter het cameratoezicht, raadslid Otto van Breugel (CDA), een informatiebord aan de Tol. Op het bord worden gebruikers van de Tol geattendeerd op de
aanwezigheid van cameratoezicht, wat hopelijk auto- en fietsdiefstallen, inbraken en vernielingen zal gaan verminderen en liefst
voorkomen. De beelden die gemaakt worden met de camera’s kunnen live, 24/7, worden bekeken. “De camerabeelden zijn helder,
ook bij avond, en dat zal ook een gevoel van veiligheid geven bij de reizigers”, aldus Van Breugel. De beelden zijn digitaal en er kan
dus ingezoomd worden op incidenten en nummerborden van auto’s. Er zijn vijf camera’s geplaatst. Eén camera is gericht op het
transferium, twee op de fietsenstalling en twee op de parkeerplaats. Van Breugel stipte ook aan dat er altijd aangifte moet worden
gedaan van inbraak, diefstal of vernieling. Alleen daardoor kan via camerabeelden de pakkans van de daders aanzienlijk verhoogd
worden. Burgemeester De Boer haakte daarop in door te stellen dat gegevens leiden tot een optimaal beleid. Verder wees hij mensen
op hun eigen verantwoordelijkheid: laat de buit niet in de auto, sluit de auto goed af en zet je fiets goed op slot en ergens aan vast.
Het cameratoezicht betreft een pilot van zes maanden. Na 1 september gaat men evalueren of de camera’s er permanent zullen komen. De totale kosten van de pilot zijn € 15.000,-.
(Corine Koek-Maasdam)
Aanleveren kopij alléén per e-mail naar [email protected]
altenanieuws.nl. Niet geplaatste nieuwsberichten
worden niet bewaard, maar moeten opnieuw ingezonden worden. Sluitingstijd ingezonden brieven, persberichten en nieuws: dinsdag 15.00 uur.
De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder kennisgeving aan de inzender(s), nieuwsartikelen, persberichten en ingezonden brieven te
weigeren, in te korten of op een andere datum te
plaatsen.
Correspondenten:
WERKENDAM:
- Arie van der Pijl, tel. 0183-502571
- Corine Koek-Maasdam, tel. 0183-501243
SLEEUWIJK:
- Marjolein de Koning-Anker, tel. 0183-301839
WOUDRICHEM:
- Sophie Krale, tel. 0183-303259
NIEUWENDIJK:
- Corine Verweij, tel. 0183-403422
VEEN:
- Lies Schreuders, tel. 0416-695010
WIJK EN AALBURG
achterblijvende ondernemers is, is het - Debora van Tilborg, tel. 06-10301975
volgens het CDA maar de vraag of zij hun VOETBAL
- Johan Verlouw, tel. 0162-515231
CDA bezorgd over toekomst
kern Giessen-Rijswijk
van der schuit timmer- en aannemersbedrijf bv
WOUDRICHEM, De CDA-fractie Woudrichem spreekt middels schriftelijke vragen
aan het college zijn bezorgdheid uit over
de toekomst van de kern Giessen-Rijswijk. In het raadsbesluit Centrumplan
Giessen-Rijswijk is aangegeven dat het
centrum in 2018-2025 definitief is. Wanneer er geen toekomstperspectief voor de
MACHINAAL TIMMERWERKPLAATS
VERBOUW - RENOVATIE - RESTAURATIE - NIEUWBOUW
Werkplaats: Leemansstraat 33, 4251 LD Werkendam, tel. 0183-504551
Postadres: Richter 11, 4251 DA Werkendam, tel. 0183-504035
www.bouwbedrijfvdschuit.nl
onderneming voort kunnen zetten; zoals
ook Plus Bierbooms in Giessen-Rijswijk
deze zomer zijn deuren sluit. Volgens het
CDA komt de leefbaarheid van de kern
Giessen-Rijswijk in gevaar, waardoor
haast nu geboden is.
Gouden bruidspaar Pullen-Ippel Avondvierdaagse
ZETFOUTEN EN PRIJSWIJZIGINGEN
VOORBEHOUDEN.
Auteursrechten voorbehouden
© 2016 Damen Altena Pers b.v.
GIESSEN
— SOPHIE KRALE —
RIJSWIJK, 3 mrt ’16 - Het bruidspaar
Pullen-Ippel was op 1 maart 50 jaar
getrouwd. Burgemeester Noordergraaf kwam namens de gemeente
het paar feliciteren en bracht een
mooi bloemstuk mee. Jan Pullen
werd geboren te Rijswijk op de Maasdijk in 1937, Teuntje op de Sleeuwijksedijk te Sleeuwijk in 1943.
Het echtpaar Ros-Morelisse en burgemeester Noordergraaf met zijn echtgenote.
— SOPHIE KRALE —
WOUDRICHEM, 10 mrt ’16 - Het
bruidspaar Ad Ros en Riet Ros-Morelisse is getrouwd op 1 maart 1951,
dus 65 jaar getrouwd en een briljanten paar! Burgemeester Noordergraaf
en zijn vrouw kwamen het echtpaar
feliciteren namens het gemeentebestuur. Zij brachten een mooi bloemstuk mee voor het bruidspaar. Ook
kreeg het paar de felicitaties van koning Alexander en koningin Maxima,
waar ze zeer verguld mee zijn.
Riet Morelisse is geboren in Gorinchem
(1932) en Ad Ros in Ouderkerk aan de
IJssel (1930). In 1944 kwamen Ad met
zijn ouders in Woudrichem terecht. Het
stel leerde elkaar kennen buiten de poort
op de verjaardag van prins Bernhard op
29 april 1945, een groot feest. Daar kreeg
Riet haar eerste kusje van Ad toen ze 12
was en Ad 15 jaar. Volgens Riet sloeg
toen het vonkje over en kregen ze verkering. Het stel trouwde in 1951 en trok in
bij de ouders, die op dat moment op Loevestein in het officiershuis woonden.
Daar werd de oudste dochter van Riet en
Ad geboren. Een jaar later verhuisde het
paar naar de Hoogstraat in Woerkum en
zag in 1954 hun tweede dochter het le- weest; daarom was het belangrijk dat ze
goed Engels konden spreken en ze gingen
venslicht.
allebei op cursus. Ze organiseerden buiAd was vertegenwoordiger op het gebied tenlandse reizen met de club en gingen
van lastechnieken en gaf daar demo’s in. naar Noorwegen, Hongarije, Denemarken,
Door het werk van Ad verhuisden ze naar Zweden, Frankrijk, Italië, Duitsland en
Rotterdam en ze woonden daar zes jaar. Oostenrijk. Ze zijn zelfs drie keer over de
Maar Ad kon niet in Rotterdam wennen poolcirkel gereden (Jokkmokki in Lapen wilde terug naar Woerkum. Hij was in land). Riet maakte reisverslagen over de
die jaren ook lid gebleven van de voet- reizen. Ze hebben veel vrienden van die
balclub in Woudrichem. In 1966 kwamen tijd overgehouden. Onderweg heeft Ad
ze weer naar Woerkum en kregen een huis heel wat films gemaakt. Ook in Woudriin de Jettebosstraat, waar ze nu nog wo- chem legde Ad belangrijke gebeurtenisnen. Naast zijn drukke baan zat hij acht- sen vast op film en werd een soort ‘getien jaar in het bestuur van de voetbal- meente-filmer’. Riet heeft veel plakboeclub, waarvan drieënhalf jaar als voorzit- ken gemaakt over Woerkum, want dat is
de plaats die hun beider hart heeft gestoter.
len. In hun schaarse vrije tijd speelden
Riet en Ad ook nog 38 jaar lang toneel bij
Kampeerautoclub
Toch vond Ad ook nog de tijd om achter de ‘Vriendenkring’ in Woerkum. Als Riet
zijn huis een caravan te bouwen. Toen de even niets te doen had, maakte Riet plucaravan klaar was, deed zich een pro- chen dieren, alles met de hand. Nu maakt
bleempje voor; hij was iets te groot ge- ze alleen nog creatieve kaarten. Hun beiworden. De buren moesten paaltjes uit de dochters zijn ook heel creatief en
hun tuin halen om de caravan weg te staan op beurzen en verkopen daar hun
krijgen. Met die caravan zijn ze heel veel werk. Het echtpaar Ros-Morelisse heeft
op vakantie geweest, onder andere naar naast hun twee dochters één kleinkind
Rockanje en Haamstede. Toen de kinde- en drie achterkleinkinderen. Riet vertelt
ren niet meer meegingen, bouwde Ad van dat het geheim van zo’n lang huwelijk is,
een busje een camper en ze maakten heel echte liefde, begrip en je eigen mening
wat reizen. Ad was secretaris van de NKC, durven te zeggen. “We kunnen met plede Nederlandse Kampeerauto Club en bin- zier terugkijken aan de tijd met onze kinnen Europa de grootse kampeerauto-club. deren en vrienden, want 65 jaar huwelijk
Ad en Riet zijn negen jaar reisleiders ge- is fantastisch.”
Letterfeest
EETHEN, Vrijdag 26 februari vond het Letterfeest in groep 3 plaats. Wat was dat leuk!
Alle ouders van groep 3 waren uitgenodigd. Voor de kinderen was dit een verrassing. Na
iets te drinken en iets lekkers gingen de kinderen op zoek naar de schatkist waarin alle
letters waren verstopt. Met deze letters werd daarna letterbingo gespeeld. De grote verrassing was dat burgemeester Naterop bij dit letterfeest aanwezig was. Hij vertelde de
kinderen en ouders over het belang van lezen en voorlezen. Daarna kreeg ieder kind uit
groep 3 het letterdiploma uit handen van de burgemeester; wat een eer! Gefeliciteerd,
alle kinderen uit groep 3!
Het paar leerde elkaar kennen in Sleeuwijk waar Jan Pullen als postbode werkte.
Jan: “Vroeger was het wat gemoedelijker
als je post rondbracht; er was tijd voor
een praatje of een kop koffie. Je fietste
heel wat af. Ik bezorgde post in Nieuwendijk, Werkendam, de Biesbosch en
Sleeuwijk en daar woonde Teuntje Ippel.
We kregen een leuk contact en kregen later verkering.” Teuntje was toen16 en
Jan 22 jaar. Teuntje had nog nooit van
Giessen-Rijswijk gehoord. Na de huishoudschool vond ze werk in Gorinchem,
eerst bij meubelzaak Van der Plank in Gorinchem, maar de hele week meubels afstoffen verveelde haar al snel. Haar baas
had dat in de gaten en adviseerde haar
om te gaan solliciteren bij de firma Cooijer, een textielwinkel op de Hoogstraat.
Ze trok de stoute schoenen aan en werd
meteen aangenomen. Daar had ze het
goed naar haar zin, maar helaas kreeg ze
twee jaar later TBC en lag ze 14 maanden
in sanatorium Zonnegloren in Soest.
Het stel trouwde op 1 maart in 1966 en
kwam te wonen in de Zesmorgen te Rijswijk. De huizen waren net opgeleverd. Er
kwamen allemaal jonge mensen te wonen
die net getrouwd waren. Daarom hebben
ze nog veel contacten in die straat met
stellen die net als Jan en Teuntje 50 jaar
getrouwd zijn. In 1975 verhuisden ze
naar de Maasdijk, waar ze nu 41 jaar wonen naast Jans geboortehuis. Het echtpaar kreeg een zoon en een dochter en
heeft vijf kleinkinderen.
Vier jaar geleden kregen ze een groot verdriet te verwerken toen hun dochter binnen een maand op 41-jarige leeftijd
overleed na een ernstige ziekte. Haar
laatste vier dagen lag ze bij haar ouders
thuis op bed. Teuntje en Jan hebben er
nu vrede mee. Teuntje: “Ze ging in vol
vertrouwen naar haar Heer en zei: ‘God
maakt geen fouten.’” “Maar er gaat geen
dag voorbij zonder dat we over haar praten”, zegt Jan. Het echtpaar denkt vaak
terug aan de dag dat ze hun 45-jarig huwelijksfeest vierden in Uitwijk: “Dat was
een mooie dag en onze dochter was er
nog. Ze schreef toen een kaart naar aanleiding van dit feest met de woorden:
‘Blijf dit altijd doen, het is een wonder
van God dat jullie er nog zijn. Ieder jaar
erbij is een wonder’.”
Teuntje: “Vroeger, toen de kinderen nog
thuis waren, hebben we altijd leuke vakanties gehad. We gingen naar Zwitserland, een midweek naar Parijs en Londen
en kampeerden in Haamstede en Noordwijkerhout. Later zijn Jan en ik samen
naar Canada en Israël geweest.”
Het bruidspaar is nog steeds actief; Teuntje is voorzitter van PCOB en zingt al 40
jaar in koor Laudatio in Giessen-Rijswijk.
Jan was 30 jaar ouderling van de hervormde kerk van Rijswijk. Nu houdt hij
zijn tuin van 1.400m2 bij en daarnaast de
tuin van de pastorie. Als er dan nog tijd
over is, leest hij graag. De bruid zegt tot
slot: “We hebben het hier goed naar ons
zin en zijn blij dat we er voor onze kinderen en kleinkinderen kunnen zijn. Onze
grote wens is dat we dat nog lang kunnen doen.”
Het bruidspaar Pullen-Ippel met burgemeester Noordergraaf.
Dit jaar wordt in Giessen voor de 10e keer
een avond4daagse georganiseerd, wat
tevens het thema is. Deze 10e editie
wordt gehouden op maandag 25 april,
dinsdag 26 april, donderdag 28 april en
de laatste dag is vrijdag 29 april. De deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden
2,5 km, 5 km , 10 en 15 km. De routes
voeren de wandelaars weer door alle
mooie plekjes van de gemeente Woudrichem. Onderweg zijn er diverse verzorgingsposten te vinden. De start en finish
zijn zoals gebruikelijk dagelijks bij de
feesttent aan de Parallelweg. De laatste
dag wordt traditioneel afgesloten met
een defilé. De voorinschrijving is in de
feesttent op zaterdag 23 april van 10.00
uur tot 11.30 uur. Ook maandagavond 25
april voor de start kan er nog ingeschreven worden. Kosten voor deelname bij
voorinschrijving zijn: volwassenen
€ 5,50, groepen en tot 16 jaar € 3,50.
Kosten zijn bij inschrijving op dinsdag 24
april volwassenen € 6,50, groepen en tot
16 jaar € 4,00.
REGIO
Vermiste en
gevonden
huisdieren
Grijs met witter kater, 10 jaar, gecastreerd, Woudrichem. Gevonden: Zwart
met witte kat, beetje wit op poten, kin,
borst en buik, Waardhuizen-Almkerk, gegevens opvragen. Cypers bruinzwart gestreepte kater, ongecastreerd, Werkendam, gegevens opvragen.
Voor informatie over deze dieren en meldingen van vermiste of gevonden
huisdier(en) kunt u contact opnemen
met Hilde van Kerckhoven, Amivedi Altena telefoon 088 0064650. Vermeld daarbij het registratienummer dat achter de
vermelde dieren staat, of kijk (ook voor
foto’s en meer meldingen) op www.
amivedi.nl. Voor aanmelden via internet
klikt u op hulppost Land van Altena. Voor
dieren met verwondingen neemt u contact op met Dieren-Ambulance Altena,
telefoon 06-8177 8577.
GORINCHEM
Veteranencafé
Zaterdag 5 maart is er weer Veteranencafé
van 14.00-16.00 uur in het Rijdend Unifil
Museum- de Dorstige Types. Adres: Spijksedijk 48 te Gorinchem.
Alle veteranen, voormalige en actief dienende militairen met hun partners zijn
van harte welkom.
GIESSEN
SKV-middag in
De Jager
Zaterdag 5 maart as. zal er in sportcomplex De Jager te Giessen een SKV-middag
plaatsvinden. De teams van de Sleeuwijkse Korfbalvereniging zullen vanaf
14.40 hun wedstrijden spelen. Er staan
een aantal heuglijke punten op het programma.
Zo speelt SKV 1 tegen Erasmus 1 uit Rotterdam, de koploper uit de poule. Bij
winst maakt het eerste team nog steeds
kans op het kampioenschap.
SKV F1 mag hierbij aantreden als ‘Team
van de wedstrijd’. Daarnaast is het team
kampioen geworden en zullen de spelertjes gehuldigd worden.
Een huldiging staat ook voor SKV 2 in het
verschiet, dit team heeft slechts één
punt laten liggen in een gelijkspel en is
daarmee ook kampioen geworden.
Voorafgaand aan deze festiviteiten zullen
ook D1 en B1 hun wedstrijden spelen. Iedereen is van harte uitgenodigd om langs
te komen op deze gezellige en vooral
sportieve dag.
ALMKERK
Burgerparticipatie
Dorpsraad Almkerk wil met dorpsbewoners de mogelijkheden bespreken om gezamenlijk de perken en speellocaties in
Almkerk op te knappen. Vaak kunnen met
geringe inspanningen van buurtbewoners
al hele mooie resultaten worden bereikt.
Een straat of een buurt kan bijvoorbeeld
een perk, groenstrook, speeltuin of iets
dergelijks ‘adopteren’. Aan het (her)inrichten en onderhouden hiervan wil de
gemeente bijdragen door het leveren van
materiaal, gereedschap en advies. De
Dorpsraad nodigt bewoners van Almkerk
uit om op donderdag 10 maart om 19.30
uur in Het Verlaat de mogelijkheden te
bespreken. Zowel leden als niet-leden
zijn welkom.
SLEEUWIJK
Rommelmarkt
zoekt spullen
Voor de 22ste keer wordt er op 23 april
vanaf 8 uur een rommelmarkt gehouden
in en rond de Hervormde kerk te Sleeuwijk. Voor deze markt kunt u verkoopbare
spullen vanaf 5 maart iedere zaterdag van
10 tot 12 uur inleveren in de Hervormde
kerk, ingang Tienhont. Denk hierbij aan
speelgoed, boeken, schilderijen, gereedschap, keukengerei, tuingereedschap,
serviesgoed, glaswerk, voorraadbussen,
fietsen, audioapparatuur en meubels. In
overleg kunnen uw spullen ook opgehaald worden. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Bas van Breugel,
telefoon 0183 511570, of Henk van Diest,
telefoon 0183 302850.
WIJK EN AALBURG
PCOB
Op dinsdag 8 maart is er een contactmiddag van de PCOB – afd. Aalburg. Deze
middag zullen Ester Wals en haar team de
lezing ‘Meer dan een huis’ houden over
Corrie ten Boom. Als voormalig gids
hoopt Ester Wals u via deze lezing/presentatie mee te nemen door het huis, het
levensverhaal en het geestelijk erfgoed
van de familie Ten Boom, waarvan Corrie
het meest bekend geworden is. De middag wordt gehouden in centrum d’ Alburcht, Perzikstraat 14 te Wijk en Aalburg. Vanaf 14.00 uur is de zaal open en
staat de koffie en/of thee voor u klaar.
Om 14.30 uur hopen we te beginnen. Alle
leden en ook belangstellenden zijn weer
van harte welkom. Gratis entree.
ALMKERK/UPPEL
Samen tafelen
Ouderen van Almkerk en Uppel opgelet:
19 maart aanstaande zijn de 65-plussers
uit Almkerk en Uppel van harte uitnodigen voor een gezellig Samen Tafelen in
de Ontmoeting (achter de gereformeerde
kerk). U wordt verwacht om 16.00 uur en
om 18.30 uur wordt er weer opgeruimd.
Samen Tafelen is opgezet om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen door
een gezellig samenzijn met diverse kleine
wisselende activiteiten, zoals muziek,
bingo, een gast of een spel. Tot slot word
er gezamenlijk gegeten, waarbij steeds
weer diverse verrassingen op het menu
staan. Deze middag wordt er een Chinees
buffet geserveerd. Om de kosten te dekken staat er een varken voor een vrijwillige bijdrage. Graag weet de organisatie
van te voren op hoeveel gasten ze ongeveer kunnen rekenen. Wilt u zich daarom
opgeven? U kunt zich aanmelden bij Ed &
Laura Kraaijveld Telefoonnummer 403711
(eventueel antwoordapparaat inspreken).
U kunt zich ook opgeven via de mail:
[email protected] Bord en bestek
hoeft u deze keer niet mee te nemen.
*OHF[POEFOCSJFWFOXPSEFOBMMFFOJOEF[FSVCSJFLPQHFOPNFOBMT[FWPPS[JFO[JKOWBOOBBNBESFTFOXPPOQMBBUTWBOEFTDISJKWFSFOPOEFSUFLFOE&SXPSEFOHFFOBOPOJFNFCSJFWFOHFQMBBUTU
7BOJO[FOEFSTWBOFNBJMCFSJDIUFOXPSEUIFUWPMMFEJHFFNBJMBESFTHFQMBBUT5FWFOTEJFOUEFBG[FOEFS[JKOBESFTJOEFNBJMUFWFSNFMEFO6EJFOUFSSFLFOJOHNFFUFIPVEFOEBUVXOBBNWFSNFMEXPSEU
%FSFEBDUJFCFIPVEU[JDIIFUSFDIUWPPSVXCSJFGJOUFLPSUFOFOFFOEJTDVTTJFUFCFqJOEJHFO)PVEVXCSJFWFOLPSUEBUWFSIPPHUEFLBOTPQQMBBUTJOH
-&5018*+(""/"--&&/5051-""54*/(07&3"-468#3*&'%*(*5""-*4""/(&-&7&3%
#3&%&4$)004-&&68*+,
*O FFO CSFEF TDIPPM [JKO NFFSEFSF PS
HBOJTBUJFTFMLNFUIVOFJHFOWJTJFFO
NJTTJF HFIVJTWFTU %F LJOEFSFO VJU EF
PNHFWJOHCF[PFLFOEFCSFEFTDIPPMFO
HSPFJFONFUFMLBBSPQCJOOFOFOCVJUFO
TDIPPMUJKE ;JK LVOOFO IVO UBMFOUFO JO
EF WPMMF CSFFEUF POUXJLLFMFO LPSUPN
FFOHPFEFQMFLPNPQUFHSPFJFO[POEFS
HSFO[FO
*O EF NBBUTDIBQQFMJKLF POUXJLLFMJOHFO
IPSFOFO[JFOXFTUFFETNFFSEBUJFEFS
FFO NFFEPFU FSCJK IPPSU XF OPFNFO
EJU FFO JODMVTJFWF TBNFOMFWJOH %F MFFSMJOHFO WBO EF 4ZOEJPOPSHBOJTBUJF
EJF FFO TQFFMSVJNUF IFCCFO JO EF 7FS
TDIPPSTDIPPM DPOUBDUFO IFCCFO NFU
EF NFEFMFFSMJOHFO WBO EF TDIPPM [JK
EJFHFXPPOEFFMVJUNBLFOWBOPO[FHF
NFFOTDIBQ LVOOFO UPDI OJFU [PNBBS
CVJUFOHFTMPUFOXPSEFOJOEFOJFVXUF
CPVXFO CSFEF TDIPPM 0PL [JK IFCCFO
SFDIU PQ GBDJMJUFJUFO JO IFU OJFVXF HF
CPVX.FUFMLBBSSPOEEFUBGFMEVTPN
EJUUFSFBMJTFSFO
";PFUFNBO
BESZ[PFUFNBO!DBTFNBOM
700354$)3*+/&/%*/
;*$).&58.*
0G HFXPPO FFO EVVS EPFLKF WPPS IFU
CMPFEFO EPPS EF GBMJFLBOUF NJTTFS WBO
XFUIPVEFS%F+POHPNFFOEFFMWBOEF
QMBOOFO WBOBG WPPS FFO ´%FSEF
)BWFOµ NFU OBUUF FO ESPHF JOEVTUSJF
EPPS EJWFSTF EFTLVOEJHF POEFS[PFLFO
BMTFOJHFNPHFMJKLSFOEFSFOEFCFESJKGT
WPFSJOH FO XBBS WFFM WSBBH OBBS XBT
FSEPPSUFQVTIFOCJK3JKLTXBUFSTUBBUJO
SVJM WPPS EF PWFSMBTU FO JOMFWFSJOH WBO
SVJNUFWPPS3VJNUFWPPSEF3JWJFS %F
XFUIPVEFSXBTUPFOBOEFSFHFNFFOUFO
XFM´XJTTFMHFMEµWPPSFMLBBSLSFHFOHF
GPDVTUPQFFOUXFFEF´,VSFOQPMEFSµJOEF
#JFTCPTDIUFHFO´LMFJOTDIBMJHFSFDSFBUJF
QMBOOFOµWBO384JO&FOHFWFDIUUFHFO
EFCJFSLBBJEVT5FMEBBSCJKEFMFFHTUBOE
FOEFWFSHPFEJOHBBOEFEJSFDUFVS3FHJ
POBMF#FESJKWFOUFSSFJOQSPHSBNNBNB
OBHFSTBMMFSMFJPOEFS[PFLFOFOXF[JKO
BMXFFS NJMKPFOFO FVSPµT WFSEFS [POEFS
PPL NBBS nnO NFUFS CFESJKWJHIFJE UF
IFCCFO LVOOFO UPFWPFHFO /BUVVSMJKL
JT IFU HPFE PN JO FFO IBWFOTUBE
BMT
8FSLFOEBN NBSJUJFNF PQMFJEJOHFO UF
QSPNPUFO %JU XBT USPVXFOT XFM FFO
IV[BSFOTUVLKF WBO WPPSNBMJH XFUIPV
EFS.BSKPMFJO)BLFO[JKSFHFMEFPPLEF
DPOUBDUFO 8BBSPN EBO PPL OPH FFOT
WPPSKBSFOFFOQSPHSBNNBNBOBHFSWBO
CVJUFO BBOTUFMMFO WPPS FOLFMF UPOOFO
EJF NPFU HBBO ´WFSCJOEFO TBNFOTUFM
MFO POEFSTUFVOFO FO OFUXFSLFOµ PN
8FSLFOEBNBMTNBSJUJFNDMVTUFSUFQSP
NPUFO )FUHBBUPNTBNFOXFSLJOHWBO
EF HFNFFOUF NFU PO[F TDIPMFO PO[F
XBUFSHFSFMBUFFSEF CFESJKWFO FO NPHF
MJKLFQSBLUJKLPQMFJEJOHFO8BBSPN[VMLF
EVSFPNXFHFO %FQSPHSBNNBNBOBHFS
JTBMUXFFKBBSCF[JHNFUEJUQSPHSBNNB
FOIFFGUJOFFOTOPHUXFFKBBSOPEJHPN
FFOTDIBLFMUFXPSEFOUVTTFOHFNFFOUF
POEFSOFNFSTFOIBWFONFFTUFST&OEBO
IFCKFVJUFJOEFMJKLBMMFFOOPHNBBSFFO
QSPHSBNNB
/PHHFFOVJUWPFSJOH
1BVMJOFWBOEFO5PMEF8FFSU
1BNUPM!IDDOFUOM
Donderdag 3 maart 2016 - 3
ALTENA NIEUWS
Onderhoud en aanleg
van tuinen
Levering van tuinplanten
Op zaterdag deskundige op
de kwekerij
HOVENIERSBEDRIJF
BURGHOUT
Hoekje 8a, Almkerk
0183-401956
m
250 gra
€ 4,95
Accu’s
Auto accu’s v.a. € 29
Maandag 7 maart a.s.
MODESHOW!
Maandag 7 maart a.s. om 13.30 en 19.30 uur trappen onze
mannequins en dressmen officieel het nieuwe modeseizoen af!
Reserveer uw plaatsen aan de catwalk telefonisch via
0416-391230 of mail naar [email protected]
OOK VOOR LANDBOUW,
SCHEEPVAART EN MOTOREN
DAVECO
ACCUVERKOOP
HOLLANDSE
Staartstuk
KABELJAUWFILET
Leeghwaterstr. 19,Werkendam,
0183-501016
www.daveco.nl
Gebruikte
kleding, dekens
en schoenen
Ten behoeve van ons hulpverleningsprogramma in Oost Europa.
Stichting Hulpverlening
medechristenen Werkendam.
Bankrek. NL07 RABO 0368 7528 01
Afgifteadres:
Werkendam: Achtervliet 8;
Sleeuwijk: ‘t Zand 22;
Nieuwendijk: Pr. Beatrixlaan 11;
Rijswijk: Rietdekker 10;
Hank: Buitendijk 140a.
ballegooyenmodes.com
Molenkade 25 | 4271 AE Dussen | T 0416-391230
Geopend van dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 18.00 uur,
vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur
Te koop gevraagd: alle typen
personenauto’s en bedrijfswagens met RDW-vrijwaringsbewijs. Tel. 0162-512730 of 0653553254.
m
500 gra
€ 7,95
WOENSDAG
Familiezak 500 gram
Voor HOUTWORM-, ongediertebestrijding of ontsmetting (met garantie).
CORRECT
GROEP
Ambachtstraat 6, Wijk en
Aalburg, tel. 0416-691491.
MET GRATIS SAUS!
KIBBELINGEN
RONTREX ASBEST INVENTARISATIE
www.WegMetAsbest.nl
(0620) 300762
RONTREX ROLSTEIGERS
www.degoedkoopstesteiger.nl
(0612) 09 54 92.
Administratieve hulp aan
particulieren. Administratie/
Belasting/Formulieren/etc.
Discreet, deskundig, voordelig!
Telefoon 06-22477174.
Mail: [email protected]
4 halen
Sla-, andijvie-, spitskool-,
bloemkool-, broccoli-, selderieen peterselieplanten. Burghout, Hoekje 8A, Almkerk.
0183-401956.
4b=eta3len
3
DONDERDAG
Kabeljauw of panga
Div soorten pootaardappelen, groente- en bloemzaden.
Burghout, Hoekje 8A,
Almkerk.
Geopend vanaf wo tot za.
LEKKERBEKKEN
>-:;[XMKQITQ[\MV
?-:3-6,)5
www.altenanieuws.nl
Honing van de imker.
Zeldzaam lekker.
Bel 06-11688645
Veldstraat 53, Wijk en Aalburg.
Altenatiefje insturen?
Download de bon op
1LHXZLQRQVDVVRUWLPHQW
%,11(1=21:(5,1*
€ 7,49
ALLE MENU’S
Hank : 0162 - 40 36 00
voor een
service-abonnement.
Kijk op onze website of
bel ons voor meer info!
De tweede
ronde:
e!
Whihoeeee
Totale
leegverkoop!
RSDOOHELQQHQ]RQZHULQJ
LQFOXVLHI JUDWLV
PHWHQHQPRQWDJH
k
per stu
VRIJDAG
Werkendam : 0183 - 50 94 57
www.altenanieuws.nl
,QWURGXFWLHNRUWLQJ
Inclusief: aardappelbolletjes,
salade en saus naar keuze!
www.riooltechniek.nl
ontstoppen
repareren / renoveren
stank en camera-inspectie
industriële reiniging
24 - uurs service
U kunt bij ons ook terecht
7(55$66&+
(50(1
(1
52//8,.
.257,1*
LV
LQFOXVLHI JUDWWDJH
PRQ
PHWHQHQ
.257,1*
LQFOXVLHI JUDW
LV
PHWHQHQ
PRQWDJH
Deze korting is geldig tot donderdag 10 maart 2016. De korting geldt niet
i.c.m. overige aanbiedingen en zolang de voorraad strekt.
HUIJZER ZON
WERING
EN OUTDOO
R LIVING
Leemansstraat
25D • 4251 LD Werke
ndam
T 0183 51 02 54 •
M 06 235 429 56
[email protected]
ering.nl
www.huijzerzon
wering.nl
3 voor
€ 3,00
Openingstijden showroom:
MA/DI op afspraak; WO 10.00-17.30 uur; DO/VRIJ op afspraak
ZAT 10.00-15.00 uur; ZON gesloten.
Wegens groot succes wordt deze actie verlengd tot 31 maart 2016
Hoogstraat 89 4251 CK Werkendam
[email protected] www.mygoodies.nl
ĞŶŐŽĞĚĞŶĂĐŚƚƌƵƐƚŝƐĚĞďĂƐŝƐǀŽŽƌĞĞŶŽƉƟŵĂůĞŐĞnjŽŶĚŚĞŝĚ͘
ZATERDAG
SCHARREN
ůŬĞŶĂĐŚƚĚŽĞŶǁĞŶŝĞƵǁĞĞŶĞƌŐŝĞŽƉǀŽŽƌŽŶƐ
ĂĐƟĞǀĞůĞǀĞŶ͘ĂĂƌŽŵŝƐƐůĂƉĞŶŝŶŚĞƚũƵŝƐƚĞďĞĚǀĂŶ
ůĞǀĞŶƐďĞůĂŶŐ͘DĂĂƌǁĂƚŝƐŶƵŚĞƚďĞƐƚĞďĞĚǀŽŽƌƵ͍
ĞŶďŽdžƐƉƌŝŶŐ͕ŽĨƚŽĐŚĞĞŶůĂƩĞŶďŽĚĞŵŵĞƚĞĞŶ
ŵĂƚƌĂƐ͘ĂĐŚƚŽĨƐƚĞǀŝŐ͍,ŽŽĨĚŬƵƐƐĞŶ͕ĚĞŬďĞĚĞŶ
ďĞĚƚĞdžƟĞů͘ůůĞƐďĞůĂŶŐƌŝũŬ͕ŝŶĚĞũƵŝƐƚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͕
ǀŽŽƌĞĞŶŽƉƟŵĂůĞŶĂĐŚƚƌƵƐƚ͘Ŷ͙͕ŝŶĞůŬĞƉƌŝũƐŬůĂƐƐĞ͊
A ANBIEDINGEN GELDIG:
donderdag 03 maart
t/m woensdag 09 maart
www.myvisstek.nl
Hoogstraat 85 | 4251 CK Werkendam | t 0183 501 622
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤(zWs}¤g¤¤3WœyW}P8{¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¦Wz¤¶‡\§Ž¤d¶‡\d\¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°°°¯sžžWœžz88Œ8P¯sWž}z¤¤¤¤¤¤¤¤
Donderdag 3 maart 2016 - 4
ALTENA NIEUWS
Nog even geestdriftig als 40 jaar geleden
ALMKERK
Schaatsclub De IJsvrienden
viert jubileum
— LIES SCHREUDERS —
WIJK EN AALBURG, 3 mrt ’16 - Dat er
deze winter niet geschaatst kon worden op de ijsbaan van Wijk en Aalburg baart de voorzitter van schaatsclub De IJsvrienden, Nico van Bergeijk, geen zorgen. Hij kent de golfbeweging van jarenlange zachte winters
gevolgd door één of meerdere lange
winters. Veertig jaar geleden was de
winter van 1975/1976 de eerste lange winter sinds jaren. Het was voor
een aantal schaatsliefhebbers, waaronder Nico, de aanleiding om een
schaatsclub op te richten. Samen
met bestuurslid en trainer Peter Vos
blikt hij terug en kijkt hij vooruit.
Anton Vos
Er bestond al een schaatsclub ‘Ons Genoegen’ die met aanvoerder Giel de Poorter op het ‘Maske’ schaatste, maar dat
veranderde die winter. Na afgravingen
liepen de uiterwaarden van de afgedamde
Maas bij Wijk (Wijkerzand) ‘s winters
mooi onder water en De Poorter vond dat
een betere plek om te schaatsen. Met een
groepje schaatsvrienden kwamen ze bij
Anton Vos in huis bij elkaar om te brainstormen over een nieuwe schaatsclub en
een ijsbaan. Giel de Poorter (overleden in
2007) werd voorzitter en Nico werd secretaris van schaatsclub De IJsvrienden.
Nico memoreert de tomeloze inzet van
Anton, die eind oktober vorig jaar overleed. “Anton heeft heel veel gedaan om
de natuurijsbaan in orde te maken en te
houden en ook als trainer heeft hij veel
betekend voor de club.” De voorkant van
het clubblad van februari laat een historische foto zien van de dweilmachine die
door Ad de Bruin werd gemaakt; veel
mensen hebben de schaatsclub altijd belangeloos gesteund.
Streekdagen
Almkerk
verhuist
onderlinge wedstrijden. Zaterdag 20 februari kwamen 130 (oud-)leden naar de
kunstijsbaan in Breda om te strijden om
de Aalburg Cup. Het was een supergeslaagde avond, vinden Nico en Peter.
Prestatie
Peter Vos woont recht tegenover de ijsbaan en is al twintig jaar bij de club betrokken. “Drie jaar geleden is de ijsbaan
voor het laatst open geweest. Om wat
meer jeugd bij de club te krijgen, moeten
we eigenlijk weer eens een lange winter
krijgen”, zegt Peter. Hij geeft elke maandagavond les aan recreanten in de leeftijd van 14 tot 70 jaar. “Ik leer de mensen
de techniek van schaatsen, maar de gezelligheid staat voorop.” Schaatsen is
een wedstrijdsport en het is natuurlijk
leuk als er leden zijn die goed presteren.
Toch is de aanpak van alle trainers vrij
relaxed want “de goeden komen vanzelf
boven drijven”, is hun overtuiging. “We
proberen het de sporters naar de zin te
maken, daarvoor bestuur je”, zegt Nico.
Deze aanpak heeft vruchten afgeworpen,
want in de regio zijn de namen van Koen
Lankhaar, Jochem en Nick Uithoven, Robert van Dalen, Pieter-Jan van Eck, Dinand Nieuwkoop en Jurgen van der Velden bekend om hun goede prestaties.
Kunstijsbaan
Veertig jaar na de oprichting heeft de
schaatsclub heel wat ontwikkelingen
doorgemaakt. De club ging schaatsen op
de kunstijsbaan in ’s-Hertogenbosch, later werd dat Eindhoven en momenteel is
dat Breda. Er kwamen trainers en een
jeugdopleiding. “Louis Lankhaar was de
eerste trainer en dat is hij nog steeds,
dus zijn naam mag wel genoemd worden”, zegt Nico. Naast het langebaanschaatsen, kan er ook getraind worden
voor het marathonschaatsen en shorttrack. Op dit moment zijn er ongeveer
275 actieve leden, onder wie zo’n 175 licentiehouders. Daarnaast zijn er ongeveer 200 natuurijsleden. Het is voorspoedig gegaan met De IJsvrienden en er was Maasdorpentocht
alle reden om het jubileum te vieren met Hoogtepunt in de historie vinden ze alle-
bei de Maasdorpentocht van 11 januari
1997. “Het was de Elfstedentocht op de
Maas met 1500 deelnemers die officieel
ingeschreven waren. We kwamen medailles tekort”, lacht Nico. Zelfs de NOS
maakte een nieuwsitem over dit unieke
evenement. Peter reed de tocht mee over
de Maas naar Nederhemert. Maar een club
is niets zonder sponsors, trainers en veel
jeugd. Over de sponsors en de trainers
hebben de beide heren niets dan lof.
“Ook al moet je voorzichtig zijn met het
vermelden van namen, toch wil ik stucadoorsbedrijf Kees de Kock noemen als een
zeer trouwe sponsor die ook al jarenlang
hoofdsponsor is van onze club”, zegt Peter. Voor de trainers geldt hetzelfde:
trouwe mannen zoals Louis Lankaar met
veel hart voor de club en ook valt de manier”, stelt Nico. De onderlinge band
naam van Job van Breugel, die erg actief tussen de leden is belangrijk en het clubis en vooral de jeugd weet te stimuleren. blad ‘De Schaatsklapper’ levert daar een
belangrijke bijdrage aan. Natuurlijk heeft
de ijsclub een website, maar een mooi
Jeugd
Het aantal leden is al een aantal jaren clubblad heeft net dat beetje extra. “In
stabiel, maar de heren zouden graag een plaats van het clubblad af te schaffen,
stijging van het aantal jeugdleden zien. hebben wij er juist voor gekozen er een
Ze begrijpen het dat ouders het tegen- schepje bovenop te doen. Het wordt nu
woordig druk hebben en er geen tijd is in kleur op een goede kwaliteit papier
om voor de sport van hun kinderen naar gedrukt en er zijn nieuwe rubrieken”,
Breda te rijden. “Het is makkelijker om te vertelt Peter. Contact met de leden loopt
kiezen voor een sport dichtbij huis.” Maar via e-mail en de sociale media. Het beals de keus gemaakt wordt voor de stuur houdt de blik gericht op de toeschaatssport, dan kan men rekenen op komst!
een fijne club met trainingen waar het Op www.deijsvrienden.nl en op de Faceplezier voorop staat. “Sport vormt het bookpagina is uitgebreide informatie
karakter van een kind op een positieve over de schaatsclub te vinden.
designprimeur
event 2016!
Het bestuur van Stichting Landbouw Festiviteiten Land van Heusden en Altena
heeft zaterdag 27 februari bekendgemaakt dat men in een vergevorderd stadium is met de vergunningaanvraag bij
de gemeente Aalburg om het evenement,
dat jarenlang heeft plaatsgevonden in
Almkerk, te verhuizen naar de Dorpsstraat 2 in Meeuwen. In verband met veiligheidseisen kunnen de truck- en tractorpullingwedstrijden niet meer gehouden worden op het terrein in Almkerk.
Daarom is het bestuur eind 2015 op zoek
gegaan naar een agrariër die zijn land
beschikbaar wilde stellen voor langere
tijd. Dit was geen eenvoudige opgave,
omdat er weinig geschikte percelen zijn
om een van de grootste evenementen uit
te regio te huisvesten en dat ook toegankelijk is voor de duizenden bezoekers
zonder de directe omgeving te belasten.
Voorzitter Christian van Winden zegt
hierover dat het vinden van een perceel
van meer dan 12 hectare, met een goede
aansluiting op het bestaande wegennet,
een goede kleiondergrond voor de trucken tractorpullingwedstrijd en een agrarier die voor een langere periode een overeenkomst aan wil gaan met de SLF moeilijk te vinden is. Na enige tijd kwam de
stichting uit bij Henk de Fijter uit Meeuwen die zijn medewerking toezegde als
de gemeente Aalburg daar ook akkoord
mee gaat. Vervolgens hebben er diverse
gesprekken plaatsgevonden met de verantwoordelijke ambtenaren, hulpdien-
sten als politie en brandweer binnen Aalburg en burgemeester Naterop. Zij hebben allen de plannen positief ontvangen.
De dorpsraad van Meeuwen is eveneens
op de hoogte gebracht van de plannen.
Ook bij de dorpsraad zijn de plannen positief ontvangen en zullen de plannen
tijdens een vergadering met de leden nader toegelicht worden. Een afvaardiging
van de SLF zal daarbij aanwezig zijn om
direct op eventuele vragen in te kunnen
spelen. Het bestuur is verheugd dat het
terrein aaneengesloten is (zonder sloten), waardoor het terrein veel overzichtelijker ingedeeld kan worden en er geen
oversteekplaatsen aangelegd hoeven te
worden. Aan het evenement zelf zal niets
veranderen, de opzet met op vrijdag de
grootste truckpulling van Europa en zaterdag de familiedag met vele activiteiten als de tractorpulling, paardenshows,
geitenkeuring en de kinderactiviteiten
blijven. Het bestuur is zeer verheugd
met deze belangrijke stap en vindt dat de
streekdagen hierdoor toekomst hebben.
Natuurlijk zal het komend jaar voor de
deelnemers, bezoekers maar ook voor de
vele vrijwilligers wennen zijn, maar het
bestuur ziet dit vol vertrouwen tegemoet. Het evenement zal plaatsvinden
op vrijdag en zaterdag 2 en 3 september
2016 aan de Dorpsstraat 2 in Meeuwen,
met als enig voorbehoud dat de vergunningen afgegeven moeten worden.
7 maart modeshow bij
Ballegooyen Modes
op vrijdag 4 maart van 10:00 tot 21:00 uur
op zaterdag 5 maart van 10:00 tot 17:00 uur
Ballegooyen Modes toog onlangs met medewerkers naar het nieuwe Biesbosch Museumeiland om de voorjaarscollectie vast te leggen.(foto: Frank van Rooij
DUSSEN, MRT ’16, De winkel van Ballegooyen
Modes in Dussen is goed gevuld met voorjaarstrends voor dames en heren, het modeteam is
op de hoogte van alle ins en outs en het BM
glossy magazine ligt te glanzen in de winkel.
Stuk voor stuk tekenen die erop wijzen dat
Ballegooyen Modes klaar is voor een nieuw
modeseizoen en dat de halfjaarlijkse modeshow weer op de agenda staat.
plaats om 13.30 uur en de tweede om 19.30 uur.
Voor de modeshow dient tijdig gereserveerd te worden en de entree is 5 euro per persoon. Dat kan telefonisch op 0416-391230, via e-mail [email protected] of via de website ballegooyemodes.com/modeshow.
Evenementen kalender
Naast de modeshow staat er een reeks evenementen op de agenda van de modezaak in Dussen. Twee
Fashiondays, een drietal evenementen speciaal
voor heren en er wordt zelfs een Ballegooyen Next
Top Model gekozen dit seizoen. De volledige fashionkalender is te vinden op ballegooyenmodes.
com en er ligt voor iedereen een exemplaar van BM
Magazine klaar in de winkel aan Molenkade 25 in
Dussen.
Traditie
De modeshow bij Ballegooyen Modes is een echte
traditie. Op de catwalk in de winkel geven mannequins en dressmen elk seizoen een gezicht aan de
nieuwste trends. De modeshows zijn door de jaren
heen uitgegroeid tot een evenement dat je als modeliefhebber niet kunt missen. Op maandag 7 maart Ballegooyen Modes heeft een webshop op www.bala.s. is het de beurt aan de collectie voorjaar/zomer legooyenmodes.com en is te vinden op diverse so2016 om geshowd te worden. De eerste show vindt cial media zoals Facebook, Twitter en Pinterest
Creatieve workshop
Bekijk de spiksplinternieuwe collecties getoond op
de internationale meubelbeurzen bij Van der Wal.
Ronde en ovale vormen, poeder- en huidskleuren, ‘natuurlijk’ wonen en pure, eerlijke en natuurlijke
materialen. Zo maar een handjevol interieurtrends die centraal stonden tijdens de internationale
meubelbeurzen tijdens de afgelopen twee maanden. Voor een uniek, compleet en overzichtelijk beeld op
het gebied van interieur nodigt Van der Wal Interieurs u graag uit op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart tijdens
ons design primeur event 2016. Zodat u, onder het genot van een hapje en drankje, van al het moois kunt
genieten dat onze merken dit jaar voor u in petto hebben.
DE MERKEN DIE HUN PRIMEURS BIJ VAN DER WAL TONEN:
LEOLUX | GELDERLAND | BERT PLANTAGIE | TOPFORM | CARPET-SIGN | BRINKER | SOLO | PASSE-PARTOUT | BEEK
ROEL’S | CLOAK | JAMÉ | KOINOR | SCHILLIG | LABEL | MILLENERPOORT | HARVINK | HET ANKER | GEALUX | AUPING
GIESSEN, Maandagavond 29 februari was het een gezellige boel bij de familie Geleijnse te Giessen, want er
werd een creatieve workshop gehouden voor het goede doel: Stichting Ontmoeting, die zich inzet voor daken thuislozen. De deelnemers konden vazen, bloempotten e.d. pimpen in brocantestijl. Vele kleuren en verftechnieken werden gebruikt. Enthousiast gingen de mensen naar huis met hun gepimpte spullen. De opbrengst van deze avond was 300 euro.
WERKENDAM
SINDS 1860
Techniekweg 8 | 4143 HV Leerdam | www.vanderwalinterieurs.nl |
VEEN
Gratis shoppen
Lios bestaat 50 jaar
Aankomende zaterdag houdt Stichting GWS zijn
halfjaarlijkse markt t.b.v. het goede doel. Adres
Bandijk 19 Werkendam . Aanvang 10.00 tot
15.00 uur, veiling 14.00 uur. Deze stichting komt
belangeloos op voor de minderbedeelden in de
drie gemeenten Werkendam Woudrichem en Aalburg. Ook doen ze mee aan de Samenloop voor
Hoop Altena. De helft van de opbrengst van zaterdag gaat daar dan ook heen. De stichting
zoekt bovendien nog sponsors! Voor vragen of
aanmelden kunt u zich melden bij Autje v.d. Lee
van Stichting GWS via 06 30398017.
Aanstaande zaterdag 5 maart houdt Gymvereniging
LIOS Veen haar jaarlijkse clubkampioenschappen.
Omdat de Gymvereniging dit jaar 50 jaar bestaat,
houden ze deze wedstrijd op een andere locatie en
hebben ze een uitgebreider programma. De wedstrijd
wordt gehouden in de d’Alburcht te Wijk en Aalburg
en zal starten om 8.30 uur. De prijsuitreiking is om
12.00 uur. Voor een programmaoverzicht, zie gym-liosveen.nl. Ook zullen er tijdens de wedstrijd loten
verkocht worden waar leuke prijzen mee te winnen
zijn. Iedereen is welkom om te komen kijken en de
kinderen aan te moedigen.
Donderdag 3 maart 2016 - 5
ALTENA NIEUWS
Twins -Piëdro - Freaks - Online Shoes- Helioform - Ecco - Carmens - Helioform
Bergstraat 9
4261 BW Wijk en Aalburg
0416-691313
www.kuyntjesschoenmode.nl
S’ Oliver - Rohde - Ara - Online Shoes - Jochie - Brakkies - Verhulst - Bunnies - Piëdro - Freaks
Polstraat 113
4261 BS Wijk en Aalburg
Telefoon (0416) 69 15 50
www.profile-altena.nl
Vanaf heden kunt u
voorjaars-/zomerkleding inleveren!
Xsensible - Helioform - Stuppy - Brakkies - Carmens - S’ Oliver - Online Shoes
Nieuwe collectie
is binnen!
Nieuwe tassen, accessoires en
2e hands merkkleding voor het hele gezin!
Feestelijke opening KESA
S’ Oliver - Rohde - Online Shoes - Gattino - Jochie - Brakkies - Verhulst - Bunnies - Piëdro - Freaks
KƉeningsƟjden͗ woensdag, donderdag en vrijdag 9.30 - 16.00 uur.
Hoofdstraat 70 - Genderen. Telefoon 0642 - 867790. Facebook.com/ZusZusZo
Uw Kaasboertje
Jackie van Rijswijk
ELKE
ZATERDAGMORGEN
op het Marktplein
in Wijk en Aalburg
Op vrijdag 4 maart opent eigenaresse Marjolijn Hartman haar baby- en kinderkledingzaak
KESA aan de Grote Kerkstraat 18 in Wijk en Aalburg. Een shop in shop met o.a. het
kledingmerk Blue Seven, een leuk, stoer, hip en klassiek merk. Betaalbare mode van klein
tot groot, met kleding in de maten 50 t/m 164, haarmode, sieraden en cadeau-artikelen.
We vieren de opening met leuke acties, gezelligheid en lekkere hapjes.
Openingstijden: ma. 13.00-17.30 uur t di. t/m vr. 9.30-17.30 uur t za. 9.30-16.00 uur
De lente al in
je hoofd?
Buiten niet,
bij ons binnen wel!
Bakkerij Hardeman
%DNNHULM+DUGHPDQ
compleet
in biologische voeding
6NDO1/%,2
Torenstraat 2 (ingang Grote Kerkstraat) Wijk en Aalburg
Tel: 0416-691662 / www.bakkerijhardeman.nl / [email protected]
TE HUUR IN WERKENDAM
winkel- en/of kantoorruimte - Hoogstraat 61
30+ kaas
jong belegen - belegen - pittig
oud - komijn
alle soorten 1 hele kilo
€ 8,95
$OOHPDWUDVVHQ
Bagijnhof 28 - Veen - tel. 0416-696988
Openingstijden:
Ma
GESLOTEN
Di, wo, do 9.00 tot 18.00 uur
Vr
9.00 tot 20.00 uur
Za
9.00 tot 17.00 uur
NRUWLQJ
Ontdek de
nieuwe Prius
TE HUUR: Hoogstraat 61
Winkel- en/of kantoorruimte midden in
het winkelcentrum van Werkendam.
Inclusief keukenblok en toilet,
oppervlakte ± 40 m2
Huurprijs € 450,- (per maand, excl. BTW)
De nieuwe kijk op schoonheid
VERHUURD - Hoogstraat 29 Werkendam
Voor meer info ga naartekoopinderegio.nl
of bel vrijblijvend met tel. 0183-853607
Als eerste in serie geproduceerde hybride was de oorspronkelijke Prius bij zijn introductie in 1997 een regelrechte sensatie.
De nieuwe Prius markeert opnieuw een grote stap voorwaarts ten aanzien van intelligent design en technologie. Hij is dynamischer,
zuiniger en stiller dan ooit. Daarmee geeft de nieuwe Prius een extra dimensie aan de hybride rijervaring. De nieuwe Prius is er
vanaf € 29.995,- en staat nu in de showroom. U bent van harte welkom.
Brandstofverbruik (EC 2015/45W) 3,0-3,3 L/100km (30,3-33,3 km/L); CO2 70-76 gr/km.
Prijzen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Afgebeeld is de Prius 1.8 Hybrid Executive Automaat vanaf € 35.995,-. Wijzigingen voorbehouden.
Schouten
VERHUURD - Hoogstraat 63A Werkendam
Gorinchem, Avelingen-West 4, 0183-633733
Donderdag 3 maart 2016 - 6
ALTENA NIEUWS
gemeente
we r ke n d am
Dussen | Hank | Nieuwendijk
Sleeuwijk | Werkendam
gemeentezaken =
afspraak maken
Een dagje helpen op
de Kinderboerderij
Aankondigingsborden, spandoeken en tijdelijke wegwijzers
Wat zijn de spelregels?
Voor het ophangen en wegzetten van aankondigingsborden, spandoeken en tijdelijke wegwijzers zijn een aantal regels vastgesteld. Als u zich aan deze voorwaarden
houdt, dan heeft u geen vergunning nodig. Wilt u hier van afwijken, dan heeft u wel
een vergunning nodig!
In de regels staan de plaatsen genoemd waar de aankondigingsborden en wegwijzers /of activiteiten mogen worden geplaatst, wat de toegestane afmetingen zijn
en tijdens welke periode u deze mag plaatsen.
Uiteraard mag u deze niet neerzetten voor verkeersborden e.d.
-
Gemeente nodig? Maak een
afspraak via www.werkendam.nl
of bel met 0183 - 50 72 00
Loket Servicepunt Vrijwilligers
gemeente Werkendam
Singel 16d
4255 HD Nieuwendijk
Telefoon (0183) 40 84 44
Fax
(0183) 40 84 45
Voor een persoonlijk gesprek bent u
van harte welkom op ons kantoor in
Nieuwendijk. U kunt telefonisch een
afspraak maken. Wij zijn bereikbaar
op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Afvalinzameling
Vragen of klachten over rest- of
gft-afval? Bel Van Gansewinkel:
0800 - 333 66 99 (gratis)
Vragen over andere soorten afval?
Meld dit op
www.werkendam.nl/melden
of bel (0183) 50 72 00
Meldpunt Openbare Ruimte
tXXXXFSLFOEBNOMNFMEFO
tNBEJXPEPWS Spoed ’s avonds/weekend:
t5FMFGPPO
Milieustations
Werkendam, Beyerinckweg 12
tNBBOEBH VVS
tXPFOTEBHVVS
tWSJKEBH
VVS
t[BUFSEBH VVS
Hank, Stadhoudershoef 12
t[BUFSEBH VVS
Bij de milieustations kunt u alleen
met pin betalen.
InfoCentrum Dussen
Zuideveldlaan 42a
tEJVVS
Na 17.00 uur of op een andere dag
alleen op afspraak
t.FWSPVX&MJOF1SVJTTFO
t5FMFGPPO
t&MJOF1SVJTTFO!XFSLFOEBNOM
Colofon
© Gemeente Werkendam
Eindredactie: Communicatie
Vrijdagmiddag 11 maart komt wethouder Machiel de
Gelder meehelpen. Komt u of jij ook helpen? We beginnen om 13.15 uur. Aanmelden voor 11 of 12 maart
kan via www.nldoet.nl.
Voor broodjes wordt gezorgd.
Ook een andere vereniging of organisatie in de gemeente Werkendam helpen met klusjes? Kijk dan op
Q
www.nldoet.nl.
Naam voor nieuwe
MFA Dussen
Eind dit jaar is de nieuwe multifunctionele accommodatie in Dussen gereed. Een gebouw voor alle inwoners. Met scholen, kinderopvang, sportzaal, bieb en
dorpshuisfunctie.
Weet jij een goede naam voor dit nieuwe gebouw?
Geef deze dan voor 31 maart door op
werkendam.nl/mfadussen. Uiterlijk 2 mei 2016 maken
Q
we de nieuwe naam bekend.
Soort
Maximale
afmeting
Plaatsing
Duur plaatsing
Aankondigingsbord
A0
Woonkern waar
evenement/activiteit
plaatsvindt tussen de
palen op de grond
2 weken voor
aanvang - en 3 dagen
na afloop van
evenement/activiteit
Spandoek
5 meter
Woonkern waar
evenement/activiteit
plaatsvindt tussen de
palen bij entree
woonkern
2 weken voor
aanvang - en 3 dagen
na afloop van
evenement/activiteit
Wegwijzers
A3
Naar de locatie
24 uur voor
aanvang en 24 uur
na afloop van
evenement/activiteit
Spandoeken
Veelvoud
van 50 cm.
Bruggetje Dijkgraaf
den Dekkerweg aan
de daartoe bestemde
bevestigingshaken
1 week voor
aanvang - tot 3 dagen
na afloop van
evenement/activiteit
A27 locatie de Tol
De huidige locaties op de kruispunten vanaf de A27 (de Tol) mogen niet langer
gebruikt worden voor het plaatsen van aankondigingsborden, in verband met de
(verkeers)veiligheid.
Wel kunt u vergunning aanvragen voor het plaatsen van een in het talud bij de
Schans/ de Tol in Werkendam. Deze locatie dient u te bereiken vanaf de Schans.
Q
Borden die hier zonder vergunning worden geplaatst, worden verwijderd.
Niet alles koelen
Plaats geen producten in de koelkast die u ook buiten de kast kunt bewaren, zoals
ongeopende potjes en flessen. Ook vruchtgroenten, waaronder tomaat, komkommer en
paprika, hoeven niet in de koelkast. Erbuiten blijven ze bovendien beter van smaak. Q
Drie nieuwe,
schonere vuilniswagens
AFVAL - INFORMATIE - GEMEENTE WERKENDAM
Van Gansewinkel zet vanaf januari
nieuwe, schonere voertuigen in.
Dit betekent minder uitstoot van CO2
en andere stoffen. De gemeente is
verheugd dat de nieuwe voertuigen
ingezet worden.
2015: Goed bezig!
De cijfers over 2015 zijn positief. Samen biedt u weer minder restafval aan. De grijze container staat weer
minder aan de weg. Nog maar 8,5 keer per jaar! De groene container gebruikt u vaker. De hoeveelheid GFT-afval is
fors gestegen! Ook in 2016 kijken we naar de inhoud van de containers. Dit jaar niet alleen bij de grijze container,
maar ook bij de groene.
Uw aangeleverde afval per jaar
2012
3775 ton
2015
2012
1943 ton
3100 ton
2015
2012
2015
2012
2820 ton
365 ton
2015
+37% meer
Openingstijden Loket Altena
tVVSJOMPPQ
t5FMFGPOJTDIFCFSFJLCBBSIFJE
ma - do: 09.00-17.00 uur
vr: 09.00-15.00 uur
Postbus 16
4250 DA Werkendam
Telefoon (0183) 50 73 07
E-mail [email protected]
Website www.loketaltena.nl
Dijkgraaf den Dekkerweg
In de brug aan de Dijkgraaf den Dekkerweg zijn haken aangebracht, waar u een
spandoek aan kunt bevestigen. Deze haken zijn geplaatst op een afstand van
50 cm. van elkaar, houd hier rekening mee bij het bepalen van de grootte van uw
spandoek. Spandoeken mogen niet meer rechtstreeks in het hout van de brug
worden bevestigd! Ook mogen er geen andere hulpmiddelen worden gebruikt,
zoals houten latten e.d. om de spandoeken te bevestigen.
+45% meer
Klantcontactcentrum
De gemeente werkt 100% op
afspraak. Een afspraak maakt u via
www.werkendam.nl of 0183 - 50 72 00
Openingstijden:
Maandag
09.00-12.00 uur
16.30-19.30 uur
Dinsdag `
09.00-12.00 uur
Woensdag
09.00-12.00 uur
13.00-16.00 uur
16.30-19.30 uur
Donderdag
09.00-12.00 uur
Vrijdag
09.00-12.00 uur
Telefonisch bereikbaar van maandag
tot en met donderdag van
09.00-17.00 uur en op vrijdag
van 09.00 tot 15.00 uur.
Algemene regels
Wilt u een evenement of activiteit promoten? Dan mag u zonder vergunning een
aankondigingsbord of een spandoek aanbrengen tussen de bevestigingspalen bij
de entree van de kern waar het evenement plaatsvindt.
Het mag daarbij echter niet gaan om een evenement en/of activiteit dat behoort tot
de gebruikelijke commerciële uitoefening van een beroep, bedrijf of dienst.
Op de dag voor het evenement mag u wegwijzers naar uw evenement toe plaatsen.
Binnenkort is weer NL DOET. Een mooie kans om een
dagje vrijwilligerswerk te doen, en daarmee een bijdrage
te leveren aan een organisatie in de gemeente.
Ook de kinderboerderij in Werkendam opent deze dagen
de deuren voor vrijwilligerswerk. Graag willen we op
deze dagen het terrein opknappen en klaarmaken voor
het nieuwe seizoen. Klussen op het programma zijn het
rooien en aanplanten van een groenhaag en het schoonmaken en opknappen van het terrein.
-18% minder
Gemeente Werkendam
Raadhuisplein 1
4251 VZ Werkendam
Postbus 16
4250 DA Werkendam
Telefoon (0183) 50 72 00
Fax
(0183) 50 73 00
E-mail
[email protected]
Website www.werkendam.nl
gemeentewerkendam
@gem_Werkendam
Kosten worden verhaald
Tot slot wordt in de nadere regels aangegeven dat in geval van hinder, schade of het
niet tijdig verwijderen van de aankondigingsborden, spandoeken en/of wegwijzers
de kosten zullen worden verhaald.
De regels over de aankondigingsborden en spandoeken zijn raadpleegbaar via de
website www.overheid.nl. Klik achtereenvolgens op ‘lokale regelingen’ (onder overheidsinformatie), tab ‘uitgebreid zoeken’, selecteer een gemeente (Werkendam). Aan
de hand van een of meer zoekcriteria kunt u de betreffende regeling vinden. De digitale publicatie is vanaf nu de officiële publicatie.
500 ton
Wij willen zo min mogelijk restafval. Het liefst nul kilo in 2030. Maar dat kunnen we niet
alleen. Helpt u ons mee? In de grijze container zitten nog veel bruikbare grondstoffen. Vooral
GFT-afval, textiel, oud-papier en kunststof verpakkingen. Als we dit afval ook uit de container
houden, blijft ongeveer 35% van het restafval over. Dat is minder dan 4 containers per jaar!
Vanaf 1 januari: Pak in de Zak
Drankenkartons mogen bij de plastic
verpakkingen in de PD-zak. De drankenkartons
halen we er uit om te recyclen. Let op, dit is
alleen in de huis aan huis inzameling.
Wilt u de drankenkartons en plastic verpakkingen wel
apart houden als u ze naar een milieuparkje brengt?
Afvalwijzer App
Wanneer wordt mijn container geleegd?
Wanneer kan ik mijn Plastic/Drankenkartons
in de PD-zakken aanbieden? Wat mag wel in
de groene container en wat niet?
Milieustations
De ruimere openingstijden zijn goed bevallen. Maar het was niet altijd
even druk. Om u optimaal te helpen zijn de nieuwe openingstijden:
Gebruik hiervoor de Afvalwijzer App op
smartphone of tablet. Download de App in de
Appstore, Google Play of Windows Store, of
scan de QR-code.
Nooit meer uw container vergeten
Ontvang een mail wanneer het tijd is uw container of PD-zakken aan te bieden.
Veel informatie
Naast een overzicht van de inzameldagen vindt u veel informatie over afval
scheiden en voorzieningen in de gemeente.
Geen smartphone of tablet?
Ga naar www.mijnafvalwijzer.nl. Daar vindt u alle informatie uit de App.
Download uw persoonlijke kalender of kijk online wanneer de container
wordt opgehaald. Lukt het niet meteen? Vraag of familie, buren of
vrienden kunnen helpen.
gemeentewerkendam
Pak in de Zak
2030?
Onderweg naar nul kilo restafval per jaar
@gem_Werkendam
Milieustation Hank (Stadhoudershoef 12)
Het gehele jaar: za: 08.30 - 12.00 uur.
De Afval wijzer
wordt goed gebruikt!
Milieustation Werkendam (Beyerinckweg 12)
Zomertijd:
ma: 13.00 - 16.00 uur, wo: 13.00 - 16.00 uur,
vr: 09.00 - 16.00 uur, za: 08.30 - 12.30 uur.
Wintertijd:
ma: 13.00 - 16.00 uur, wo: 13.00 - 16.00 uur,
vr: 10.00 - 16.00 uur, za: 08.30 - 12.30 uur.
De App is al 2.185 keer gedownload
2016: al 7.500 bezoekers op de site
en 6.000 via de App.
2016: 3.000 kalenders gedownload
en/of opgestuurd.
www.werkendam.nl
Donderdag 3 maart 2016 - 7
ALTENA NIEUWS
Berichten uit de raad
Meepraten: tijdens een commissievergadering kunnen burgers inspreken. U moet zich hiervoor wel uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij de griffie (0183) 50 72 18. Andere
vragen? Bel gerust! Brief aan de gemeenteraad? Van harte welkom: gemeenteraad van
Werkendam, Postbus 16, 4250 DA Werkendam of e-mail: [email protected]
Meeluisteren: u kunt een vergadering live of achteraf beluisteren via de website.
Weten waar het over gaat in de raad?
Wij sturen u graag voor elke vergadering een email met een link naar de agenda en
vergaderstukken. Meld u aan bij [email protected]
Net zo makkelijk: download de app iBabs Pro op smartphone of tablet. Alle vergaderingen in
één oogopslag. Aanmeldgegevens: website: werkendam; gebruikersnaam: burger; wachtwoord: burger.
Commissie Grondgebied, maandag 7 maart: VERVALLEN.
Commissie Inwoners, dinsdag 8 maart: VERVALLEN.
COMMISSIEVERGADERING
Binnenkort wordt de commissievergadering Bestuur van de gemeenteraad gehouden in het
gemeentehuis van Werkendam. De commissies Grondgebied en Inwoners vervallen deze
maand omdat er te weinig agendapunten zijn. De resterende agendapunten worden tijdens
de commissie Bestuur behandeld. Hieronder ziet u de agenda van deze commissie, met een
(globale!) tijdsindeling per agendapunt. Als een voorstel als hamerstuk is geagendeerd,
wordt het alleen besproken als een commissielid daarom vraagt of als zich insprekers
melden. De voorstellen waarover een raadsbesluit nodig is, gaan ter besluitvorming naar de
eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad. Deze is op dinsdag 22 maart.
Meelezen, meepraten, meeluisteren
U bent natuurlijk van harte welkom op de publieke tribune! Verder kunt u:
Meelezen: de volledige agenda en stukken voor deze vergaderingen kunt u vinden op onze
website: www.werkendam.nl/bestuur/gemeenteraad.
OPENBARE BEKENDMAKINGEN
Tekst goedkeuringswet en associatieovereenkomst Oekraïne
ter inzage
In de hal van het gemeentehuis ligt de tekst van de associatieovereenkomst ter inzage.
Tijdens openingsuren kunt u deze inzien.
U kunt de tekst ook digitaal bekijken op www.werkendam.nl/referendum.
Op 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden over deze
overeenkomst.
U kunt dan stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en
Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt
met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel.
Kennisgeving verlenging beslistermijn
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Werkendam maken bekend dat zij in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken voor de aanvraag voor het uitbreiden van een
woning op het perceel Lijnoorden 12 te Werkendam.
Het verzoek betreft de volgende activiteiten:
Bouwen
Handelen strijdig met
regels RO
uitbreiden van een woning
afwijken van bestemmingsplan,
bouwen buiten bouwvlak
Ontvangen Wabo aanvragen (reguliere procedure)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de hieronder genoemde
aanvragen te hebben ontvangen:
r Binnen 20 in Dussen, wijzigen van agrarische bestemming in woonbestemming,
(OV20150371);
r Iepenlaan in Sleeuwijk, bouwen van een woning, (OV20160025);
r Steurgat 26 in Werkendam, bouwen van een schotbalkenloods, (OV20160060);
r 't Zand 26 in Sleeuwijk, renovatie van kap en gevels, (OV20160061);
r Iepenlaan 21, 23 en 25 in Sleeuwijk, aanleggen van een uitrit, (OV20160062);
r Biesboschhaven Noord 12 in Werkendam, wijziging op eerder verleende
bouwvergunning, (OV20160064);
r Kerkeinde 41 in Sleeuwijk, kappen van twee bomen, (OV20160067);
r Hooge Polderweg 3 in Werkendam, kappen van 6 populieren, (OV20160068).
U kunt pas bezwaar maken nadat het college van burgemeester en wethouders hierover
heeft beslist.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de hieronder genoemde
Wabo vergunningen te hebben verleend:
r Waterlinie 86 in Sleeuwijk, plaatsen van een overkapping, OV20150424
(verzonden 29 februari 2016);
kopers van een nieuwe Opel tijdens de actieperiode van 7 tot en met 12 maart verzilveren wanneer ze hun eigen auto bij
Autobedrijf Den Breejen inruilen. “Mensen
die met de inruil-waardecheque bij ons
komen, krijgen bovendien de mogelijkheid
om deel te nemen aan onze The Big Event
Roulette. Daarmee zijn mooie prijzen te
winnen, zoals een accessoire-cheque ter
waarde van € 500,-, een set winterbanden, een jaarabonnement op AutoWeek en
een weekendje weg.” Voor de € 500,brandstof verstrekt Autobedrijf Den Breejen aan de koper van een nieuwe Opel een
tankpas. Deze pas is tot een jaar na de
aankoopdatum geldig. Daarnaast mogen
Opel-klanten voor € 250,- aan extra accessoires uitkiezen.
waarde krijgt iedereen die een nieuwe
Opel koopt, voor € 500,- gratis brandstof
en mag u voor €250,- aan Opel-accessoires uitkiezen. “The Big Event strijkt in
maart 2016 ook in ons land neer”, vertelt
Den Breejen. “Ook wij doen mee aan deze
grootscheepse voordeelshow. Het zal een
drukte van belang worden bij ons in de
showroom.” Via www.opel.nl is een inruilwaardecheque aan te vragen. Die kunnen
Jacuzzi voor Scouting Altenagroep
GORINCHEM
r Steurgat 26 in Werkendam, bouwen van een schotbalkenloods, OV20160060,
(verzonden 29 februari 2016);
r 't Zand 26 in Sleeuwijk, renovatie van kap en gevels, OV20160061
(verzonden 29 februari 2016);
r Iepenlaan 21, 23 en 25 in Sleeuwijk, aanleggen van een uitrit, OV20160062,
(verzonden 25 februari 2016).
Wanneer u direct in uw belang bent getroffen kunt u een schriftelijk bezwaarschrift
indienen. Richt uw bezwaar aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
16, 4250 DA te Werkendam. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift
bedraagt zes weken na bekendmaking van het besluit. In uw bezwaarschrift moet u de
naam en het adres van de indiener vermelden, de datum, de reden(en) van bezwaar en
het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
Een bezwaarschrift kan de werking van een besluit niet opschorten. U kunt daarom,
tegelijk met het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter verzoeken om
een “voorlopige voorziening” via de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006,
4800 PA te Breda. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer
0183-507200.
De verleende omgevingsvergunningen liggen, gedurende een termijn van 6 weken na
het verzenden van het betreffende besluit, ter inzage. U kunt de vergunningen inzien bij
het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 te Werkendam). Voor
het inzien van de stukken op het gemeentehuis dient u een afspraak te maken via onze
Q
website of per telefoonnummer 0183-507200.
Werkendam, 3 maart 2016
AALBURG
Stilte, een
lijdensverhaal
Aalburg heeft
nieuwe WMO-raad
Op donderdag 10 maart a.s. bespreekt
Willy Schravendeel het boek Stilte van de
Japanse schrijver Shusaku Endo (1923
-1996). Het boek speelt zich af tijdens
hevige christenvervolgingen in het Japan
van de 17e eeuw. Berucht werd de zogenaamde fumi-e, een plankje waarop een
afbeelding van Jezus en Maria stond. Gelovigen waren gedwongen hierop te trappen en zo hun geloof te verloochenen. De
bespreking wordt omlijst door poëzie en
muziek, passend in de lijdenstijd. Het
boek van Endo is een indrukwekkende roman over de rol die het geloof speelt in
een mensenleven. Gaat het om houvast
vinden, of gaat het om loslaten. Er zijn in
het boek veel paralellen met het leven en
lijden van Jezus. De titel van het boek
slaat op het zwijgen van God. Tenslotte
aan het eind van het boek spreekt Jezus.
Toen in 1994 de Nobelprijs aan een Japanner werd toegekend, schreef Bas
Heijne, columnist van de NRC: Jammer
dat de prijs niet toegekend is aan Endo.
Het boek werd in ruim twintig talen vertaald. Het verscheen in 1966. De deelnemers wordt aangeraden het boek vooraf
te lezen. De avond wordt gehouden in de
Exoduskerk in Gorinchem en begint om
20.00 uur. De kosten bedragen € 2,50.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden
bij Willy Schravendeel (tel. 0183 302342,
e-mailadres: [email protected]).
De gemeente Aalburg heeft sinds begin
deze maand een nieuwe WMO-raad. De
WMO-raad geeft de gemeente gevraagd
en ongevraagd advies over Wmo-onderwerpen. Als onderwerpen kunnen genoemd worden het bevorderen van sociale opvang, jeugd, begeleiding aan ouderen en mensen met een beperking,
mantelzorg, vrijwilligerswerk, maatschappelijke opvang ed. De nieuwe
WMO-raad bestaat uit 9 personen en is
als volgt samengesteld: Mevrouw A.J.
Timmermans-den Dekker uit Veen (voorzitter), mevrouw W.T. Bouman-Groeneveld uit Genderen (secretaris), mevrouw
A. van Meijeren uit Wijk en Aalburg, mevrouw W. van der Heijden-van de Maat
uit Genderen, de heer A.A. Sterrenburg
uit Genderen, mevrouw R. Arts uit Veen,
mevrouw A.M.C. Blom-Bouman uit Wijk
en Aalburg, mevrouw J. van MourikMuurling uit Wijk en Aalburg, mevrouw
M. Versteeg uit Wijk en Aalburg. Wethouder Cees Schreuders, die als portefeuillehouder verantwoordelijk is voor
de samenstelling van de WMO-raad, is
heel blij dat er nu weer een nieuwe
WMO-raad actief is. Hij vindt het belangrijk dat er een onafhankelijk instituut is dat over de schouders van de gemeente mee kijkt of de gemeente op een
goede wijze invulling geeft aan de WMOtaken. Ook de toekomst van de sociale
advisering in Aalburg en het Land van
Heusden en Altena staat op de agenda
van deze raad. Er komt op dit gebied
veel op de gemeente af.
HANK
Vrouwenbond
Woensdag 9 maart is het weer vrouwenbond en wordt de klompenmaker in Dussen bezocht. Willen de dames die zich
hiervoor opgegeven hebben om 18.30
uur aanwezig zijn voor vertrek bij de kerk
in Hank. Men gaat met auto’s.
Berichtenservice
insturen?
SLEEUWIJK, De waterexplorers van Scouting Altenagroep uit Sleeuwijk hielden afgelopen weekend hun jaarlijkse winterkamp. Dit keer
bedachten zij hun eigen jacuzzi in de achtertuin van het scoutinggebouw. Met de nodige inspanningen verrees daar een grote vierkanten bak die met behulp van Roland Kroon van de Sleeuwijkse brandweer werd gevuld met tientallen liters water. Twee dagen en
een nacht hadden de explorers nodig om het water op te stoken tot zo’n 33 graden Celsius, maar daarna was het dan ook heerlijk
vertoeven in hun eigen jacuzzi.
Fractievergaderingen
Voorafgaand aan de raads- en commissievergaderingen houden de fracties hun fractievergaderingen (meestal op de donderdag ervoor). Burgers kunnen dan in gesprek gaan met
de fracties.
Neem van tevoren even contact op met de contactpersonen:
Lokaalbelang: Hetty Schelle, 0416-391846
CDA: Otto van Breugel, 0183-403829
SGP: Theo Meijboom, 0183-443669
ChristenUnie: Hermen Vreugdenhil, 0183-401383
Q
Progressief Altena: Corine Verweij, 0183-403422
www.werkendam.nl
@gem_Werkendam
The Big Event bij
Opel dealer Den Breejen
ALMKERK - Opel dealer Den Breejen in Almkerk maakt het kopen van een nieuwe
auto wel heel aantrekkelijk. Tijdens de
spectaculaire show The Big Event, van 7
tot en met 12 maart, krijgt u € 2.000,- extra inruilwaarde op alles wat rolt of rijdt.
Van driewielers tot kinderwagens, van
skateboards tot speelgoedauto’s, van
knikkers tot grasmaaiers, van bowlingballen tot biljartballen. Naast de extra inruil-
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen
6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 1, 4251 VZ Werkendam.
Verleende Wabo vergunningen (reguliere procedure)
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het aanleveren van een bodemonderzoek. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 6 mei 2016.
gemeentewerkendam
Commissie Bestuur, donderdag 10 maart:
19.00 uur Opening en twee presentaties: Veiligheidsbeleid en Werkendam Maritime
Industries (WMI)
20.15 uur Procedurele zaken
20.15 uur Samenwerking Altena en West-Brabant en Kaderbrieven Gemeenschappelijke Regelingen
De kaderbrief is een nieuwe verplichting voor gemeenschappelijke regelingen ter voorbereiding op de begroting.
20.45 uur Krediet uitvoering WMI programmamanagement
Continuering van het programmamanagement vinden zowel gemeente als bedrijfsleven
wenselijk. Het aanvankelijk beschikbaar gestelde krediet is niet toereikend.
21.00 uur Verordening tot eerste wijziging van de Verordening haven- en
kadegelden 2016
De gemeente kan de vergroening van de binnenvaart stimuleren door het geven van een
korting op het havengeld voor schepen die voldoen aan het Green Award certificaat.
21.15 uur Rekenkameronderzoek inzake 213a-onderzoeken
De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de naleving van de verplichting om regelmatig onderzoek te doen naar de doelmatigheid en beveelt aan om deze onderzoeken
(opnieuw) op te starten.
21.35 uur Parkeer- en verkeersituatie Kozakken Boys
De wethouder zal een mondelinge toelichting geven.
21.45 uur Bestemmingsreserve Sociaal Domein
In de gemeentebegroting zijn reserves opgenomen voor de Wmo en voor het Inkomensdeel
v.m. Wwb. Gekeken wordt naar de mogelijkheid om te komen tot één reserve voor het hele
sociale domein dus Wmo, Participatiewet en Jeugdwet.
22.00 uur Hamerstukken
r #FTUFNNJOHTQMBO#VJUFOHFCJFE,PSOXPPO[PSHWPPS[JFOJOHLJOEFSFONFU
beperking)
r 3FBDUJFPQTDISJKWFOWBOEFQSPWJODJF/#PWFSCFHSPUJOH8FSLFOEBN
r #FTDIJLCBBSTUFMMFOCVEHFUWPPSWFSCPVXJOHHFNFFOUFXFSGJO%VTTFOUCW
medegebruik stichting De Dussoos
22.00 uur Sluiting
Download de bon op
www.altenanieuws.nl
SLEEUWIJK
Vergeving van het
onvergeeflijke?
Welke rol speelt ‘vergeving’ in onze geseculariseerde wereld? Hoe kun je vergeven
wat onvergeeflijk lijkt? Wim Dijkema behandelt in het Leerhuis het thema ‘vergeving’ aan de hand van het werk van denkers als Emmanuel Levinas en Hannah
Arendt. Zoals in een Leerhuis gebruikelijk gaan docent en deelnemers met elkaar in gesprek. Leerhuis Sleeuwijk:
maandag 7, 14 en 21 maart, 20.00 uur;
Ontmoetingskerk aan de Notenlaan te
Sleeuwijk. Kosten: € 40. Wim Dijkema is
theoloog met belangstelling voor filosofie. Meer informatie: www.leerhuissleeuwijk.nl.
De Knotwilg
Bijna bezweken onder zijn gewicht
blijft hij zoeken naar evenwicht.
Daar aan de rand
Van de steile waterkant
worden de blaadjes voorbereid
voor de lentetijd.
Foto en gedicht: Jules Faber, Genderen
WOUDRICHEM
BRAKEL
Beursvloer gaat WTC Brakel
Zaterdag vond de aftrap plaats van het
Altenabreed
lange seizoen dat WTC Maaswaal op zijn
Na de succesvolle Beursvloer Woudrichem
in 2015, is de Beursvloer nu uitgebreid
met de gemeenten Aalburg en Werkendam. De eerste Beursvloer Altena wordt
gehouden op 12 april bij Fort Altena in
Sleeuwijk. Het evenement vindt plaats
van 15.30 tot 17.00 uur met aansluitend
een netwerkborrel tot 18.00 uur. Beursvloer Altena is het evenement in het Land
van Heusden en Altena waar het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
matches maken met gesloten portemonnee. Inmiddels zijn zo’n 400 bedrijven en
maatschappelijke organisaties uitgenodigd om deel te nemen aan de Beursvloer
Altena. De eerste inschrijvingen komen
binnen. Op de website www.beursvloeraltena.nl is alle informatie te vinden en
kunnen verenigingen en bedrijven zich
aanmelden om deel te nemen. Door Rabobank Altena wordt op 17 maart 2016
een Workshop Goede Zaken georganiseerd. Aanmelden kan via de website
www.beursvloeraltena.nl .
programma heeft staan. Met enkele 40
renners verdeeld over A- en B- categorie
werd de toeschouwers 2 leuke wedstrijden voorgeschoteld. Bij de A-renners
werd eerst het peloton in tweeën verdeeld. Twee groepjes van 5 man bleven
over, met daarna Gijs Nieuwkoop en Mark
Teeuw die om de 1e plaats streden. Johan Hooijmans werd keurig 3e als winnaar van de sprint van het groepje dat de
twee kleppers moest laten gaan. Bij de
B-renners ontsnapten 2 renners Cor de
Graaf en Gerrit van Os die later gezelschap kregen van Teus de Jong. Eerst
leek het erop dat het grote peloton ze
terug zouden pakken maar dit lukte ze
niet . In de eindspurt was het Teus de
Jong die de snelste was. De sprint van
het peloton werd door de jonge Jetze van
Heelsum gewonnen net voor Walter van
Putten. Uitslagen: A-renners 1 Gijs
Nieuwkoop Veen 2. Mark Teeuw Rijswijk
3, John Hooijmans Kerkdriel 4, Peter de
Weert Nieuwaal 5. Daco Vos Den Bosch 6.
Kees Verheij Nederhemert 7. Wim van
Roekel Ammerzoden 8. Koen Lankhaar
Babyloniënbroek 9, Erik Satter Gameren
10. Gerben Kroon Wijk en Aalburg. BRenners 1. Teus de Jong Sleeuwijk 2. Cor
de Graaf Zuilichem 3. Gerrit van Os Kaatsheuvel 4. Jetze van Heelsum Sleeuwijk 5.
Walter van Putter Haaften 6. Arjan van
Oord Hedel 7. Huub Posthuma Vlijmen 8.
Cornelis van Breugel Giessen 9. Paul van
Iterson Kerkdriel 10. Martin van der Meijden Brakel.
Zaterdag wordt de competitie vervolgd
om 14.30 uur te Brakel.
WIJK EN AALBURG
De Vrijbuiters
Zaterdagmorgen 5 maart gaan de leden
van wandelsportvereniging De Vrijbuiters
deelnemen aan de Wiego-Winterwandeltocht te Breda. De keuzeafstanden voor
deze dag zijn 10, 15, 20, 25, 30 of 40 kilometer. Vertrek is om 8.00 uur vanaf gebouw Bubeclu, Nijverheidsstraat 2 te
Wijk en Aalburg. Heeft u ook belangstelling voor de wandelsport? U kunt zich
wenden per mail: [email protected], of
tel: 0416692054.
Donderdag 3 maart 2016 - 8
ALTENA NIEUWS
Het kan wèl!
openingstijden: maandag t/m zaterdag 8.00 uur tot 20.00 uur
Raadhuisplein 4 4285 CT Woudrichem
Daily Fresh
snijbonen
zak 400 gram
0.
99
2.69
nú
kilo 2.48
Witte bollen of
tarwebollen
zak 6 stuks
1.05
nú
0.
75
Culinair beenhammetje
naturel, kaas-spek of honing-mosterd
500 gram
50%
BOON’S MARKT WOUDRICHEM
GAAT ERVOOR IN DE FINALE
VAN DE SUPERMARKT VAN
HET JAAR VERKIEZING!
KORTING
laagste
Elke week organiseren we
proeverijen en activiteiten.
Deze week:
prijs
garantie
Bewust
Demo stroopwafels maken
vrijdag 4 maart, 11.00-17.00 uur
Noord Waarland
jonge kaas
van onze versafdeling
500 gram
5.39
nú
3.
49
kilo 6.98
Kom onze verse stroopwafels proeven.
Brand of
Heineken bier
Brand: krat 24 flesjes à 30 cl.
Heineken: kraftdoos 24 flesjes à
33 cl. OP=OP
9.
15.34
nú
laagste
1.
3.19
nú
prijs
99
Laat u informeren over wat
u allemaal met koffie kunt doen.
Demo Agio sigaren
zaterdag 5 maart, 11.00-16.00 uur
99
Douwe Egberts Aroma rood
koffie, Décafé, Mildcafé
of capsules
pak 250 gram
of doosje 10 capsules
Douwe Egberts espressobar
vrijdag 4 maart, 09.00-16.00 uur
In onze Primera kunt u een
demonstratie sigaren maken bijwonen.
Boon’s slijterij
Gorter jachtbitter
fles 700 ml.
12.59
nú
laagste
prijs
8.
99
liter 12.84
garantie
Boon’s slijterij
The Famous
Grouse finest
Scotch whisky
literfles
19.99
23.69
nú
garantie
maximaal 3 kratten per klant
W 09 - Aanbiedingen gelden van maandag 29 februari t/m zaterdag 5 maart 2016.
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! Bij aanbiedingen waarbij verschillende
reguliere verkoopprijzen gelden, vermelden wij de hoogste reguliere verkoopprijs (dus uw grootste voordeel).
< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol
Boon’s Markt
Donderdag 3 maart 2016 - 8
ALTENA NIEUWS
Culinair beenhammetje
UITGELICHT: VLEESWAREN
naturel, kaas-spek
of honing-mosterd
500 gram
Verse rosbief
uit eigen keuken
100 gram
2.29
De verse vleeswaren van MCD worden
dagelijks in de winkel gesneden. In eigen
slagerij worden diverse vleeswaren bereid,
zoals rosbief, filet Americain en de heerlijke
grillworst. Deze week snijdt Geralda de
rosbief voor u, die in eigen keuken wordt
bereid. Heerlijk en deze week ook nog een
stuk voordeliger.
eelden
roet Geralda van W
G
Boonacker granenbrood
vers uit eigen oven
heel, gesneden
2.15
1.
69
50%
1.
99
KORTING
per 500 gram van 5.99 voor 2.99
Pick en mix groente en fruit
3DVWLÀFLR*
Di Martino pasta
Daily Fresh pruimtomaten (schaal 500 gram)
eetrijpe groene kiwi’s (schaal ca. 500 gram)
Daily Fresh snijbonen (zak ca. 400 gram)
Elstar appelen (tas ca. 1500 gram)
mandarijnen (net ca. 750 gram)
bospeen (per bos)
3 stuks naar keuze
2 pakken naar keuze
5.18
2 pakken
8.07
2.49
3 stuks
Noord Waarland
jonge kaas
van onze versafdeling
500 gram
5.61
3.
99
kilo 7.98
4.
00
%OXH%DVWDUGHQHUJ\GULQN
3 blikjes à 250 ml.
1.68
'RXZH(JEHUWV$URPDURRGNRIÀH
Décafé, Mildcafé of capsules
doosje 10 capsules
pak 250 gram
4 stuks naar keuze
13.16
Campina boer en
land zuivel
3 blikjes
1.00
liter 1.33
mijn slijterij
alle soorten
Gorter jachtbitter*
1.41
fles 700 ml.
12.99
The Famous Grouse
ÀQHVW6FRWFKZKLVN\
literfles
24.49
4 stuks
0.
99
MCD Werkendam, Lijnbaan 5
4251 CS Werkendam, tel: 0183- 51 00 20
7.
99
9.99
liter 14.27
Bezoek ook onze website:
www.mcd-supermarkt.nl
W 09 - Aanbiedingen gelden van maandag 29 februari t/m zaterdag 5 maart 2016. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
Bij aanbiedingen waarbij verschillende reguliere verkoopprijzen gelden, vermelden wij de hoogste reguliere verkoopprijs (dus uw grootste voordeel).
* Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.
19.99
Donderdag 3 maart 2016 - 9
ALTENA NIEUWS
ALMKERK
ANDEL
Gemeentehuis
Raadhuisplein 1, 4285 cp Woudrichem
Correspondentieadres:
Postbus 6, 4285 zg Woudrichem
Telefoon 0183 308100
Telefax 0183 303380
E-mail: [email protected]
Internet: www.woudrichem.nl
MUSKUSEENDEN BIJ
DE ROMBOUTSTOREN
COMMISSIE
BEZ WA AR SCHRIF TEN
tijdstip: maandag 7 maart, 17.30 uur
plaats: gemeentehuis Woudrichem
agenda:
L ANDELIJK REFERENDUM
2016
Verkrijgbaarstelling tekst wet
en Associatieovereenkomst
De burgemeester van Woudrichem maakt
bekend dat - in verband met het aanstaande
referendum over de wet tot goedkeuring
GIESSEN
Voorlichting & communicatie
Telefoon 0183 308127
In de week van 7 maart worden de muskuseenden die overlast veroorzaken bij de
Romboutstoren in Andel, gevangen en
elders ondergebracht.
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
- Bezwaarschrift tegen een opgelegde
bestuurlijke boete wegens overtreding van
artikel 20 van de Drank- en Horecawet
(17.30 uur)
- Bezwaarschrift tegen de hoogte van een
toegekende subsidie aan Slachtofferhulp
Nederland.
Het is niet mogelijk bezwaar in te dienen
tegen de ingekomen aanvragen. Dit kan
pas na het verlenen van de vergunningen.
De ingekomen aanvragen kunt u vanaf de
eerste werkdag na deze publicatie, tijdens
openingstijden, inzien bij de balie van het
gemeentehuis.
De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis te Woudrichem en zijn openbaar.
Als u gerichte vragen heeft over een ingekomen
aanvraag omgevingsvergunning of wilt u deze
buiten de openingstijden inzien, dan kunt u
een afspraak maken.
van de Associatieovereenkomst tussen de
Europese Unie en Oekraïne op woensdag
6 april 2016 - de tekst van een aan een referendum onderworpen wet en verdrag vanaf
9 maart 2016 gedurende vier weken voorafgaande aan de stemming kosteloos bij de
receptie van het gemeentehuis verkrijgbaar is.
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
De verleende vergunningen kunt u vanaf de
eerste werkdag na deze publicatie, tijdens
openingstijden, inzien bij de balie van het
gemeentehuis. Als u gerichte vragen heeft over
een verleende omgevingsvergunning of wilt
u deze buiten de openingstijden inzien, dan
kunt u een afspraak maken.
U kunt de tekst ook downloaden op:
https://www.verkiezingen2016.nl/
raadgevend-referendum.
Oranjevereniging Almkerk organiseert diverse
activiteiten voor jong en oud in een grote tent
achter het Verlaat te Almkerk van 21 april tot
en met 27 april 2016. Voor meer informatie en
het volledige programma kunt u terecht op
www.oranjevereniging-almkerk.nl.
E VENEMENTEN-
De burgemeester van Woudrichem heeft op
d.d. 23 februari 2016 de volgende evenementenvergunning verleend:
Trailrun Almkerk
Trailrun Almkerk is een sportief loopevenement waarbij zo min mogelijk gebruik wordt
gemaakt van verharde wegen. Er worden drie
verschillende afstanden gelopen: 5, 10 en 15
kilometer. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Team Almkerk (Roparun)
en wordt gehouden op 12 maart 2016.
De burgemeester van Woudrichem heeft op
d.d. 1 maart 2016 de volgende evenementenvergunningen verleend:
UITWIJK
UPPEL
WAARDHUIZEN
Telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag
en vrijdag
9.00 - 17.00 uur
9.00 - 15.00 uur
Milieustation Aalburg-Woudrichem
Handelstraat 4, 4283 JK Giessen
Telefoon 0183 308100
maandag, woensdag en vrijdag 13.00 - 16.00 uur
zaterdag
8.00 - 13.00 uur
Geaccepteerde sloopmeldingen
lopige voorziening’ via de Rechtbank ZeelandWest-Brabant, team Bestuursrecht, postbus
90006, 4800 PA te Breda.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het
besluit niet. U kunt daarom gelijktijdig met
of na de indiening van het bezwaarschrift de
Voorzieningenrechter verzoeken om een ‘voor-
WOUDRICHEM
Meldpunt klachten & onderhoud
Telefoon 0183 308100
maandag t/m donderdag
8.30 - 17.00 uur
vrijdag
8.30 - 12.00 uur
Ook voor spoedmeldingen ’s avonds
en in het weekend.
E-mail: [email protected]
U kunt uw melding ook doen via de
WoudrichemApp.
Het is niet mogelijk bezwaar in te dienen
tegen een sloopmelding. De sloopmeldingen
kunt u wel vanaf de eerste werkdag na deze
publicatie, tijdens openingstijden, inzien bij
de balie van het gemeentehuis.
Als u gerichte vragen heeft over een geaccepteerde sloopmelding of wilt u deze buiten
de openingstijden inzien, dan kunt u een
afspraak maken.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Voor meer informatie
kunt u genoemde site raadplegen.
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
Procedure Locatie
regulier
Industrieweg 6
regulier
ter hoogte van Wethouder
de Joodestraat, D1912
regulier
Uppelse Hoek 26
Kern
Omschrijving project
Giessen
uitbreiden bestaande bedrijfshal
Woudrichem plaatsen reclamebord
Activiteiten
bouwen
bouwen
Almkerk
bouwen en wijzigen, slopen en 22-02-2016
verstoren van een monument
gevelwijziging en interieurwijzigingen
Ingediend
17-02-2016
19-02-2016
Verlenging beslistermijnen omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn op de volgende aanvragen met maximaal zes weken te verlengen.
Procedure Locatie
Kern
Omschrijving project
Activiteiten
Verzonden
regulier
Industrieweg 33
Giessen
uitbreiden sportschool t.b.v. groepslessen handelen in strijd met regels RO 22-02-2016
regulier
Industrieweg 41
Giessen
vestigen ACS Office/Verhuur
handelen in strijd met regels RO 22-02-2016
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders hebben besloten, op verzoek van de aanvrager, de volgende aanvraag in te trekken.
Procedure Locatie
Kern
Omschrijving project
Activiteiten
regulier
nabij Provinciale weg Noord 48 Almkerk
aanleggen dam met duiker
uitvoeren van een werk
Verzonden
18-02-2016
Geaccepteerde sloopmeldingen
Oranjefeest 2016 Almkerk
VERGUNNINGEN
RIJSWIJK
Loket Altena voor werk, inkomen en zorg
Postbus 16, 4250 DA Werkendam
Telefoon 0183 507307
E-mail: [email protected]
Internet: www.loketaltena.nl
Openingstijden loket in Woudrichem:
dinsdag, woensdag
en donderdag
9.00 - 12.00 uur
college van burgemeester en wethouders,
postbus 6, 4285 ZG te Woudrichem.
De termijn voor het indienen van uw bezwaar
is binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit.
OMGE VING
Wanneer u rechtstreeks in uw belang getroffen
bent bij één van deze besluiten, dan kunt u
(schriftelijk en gemotiveerd) een bezwaarschrift indienen. Richt uw bezwaar aan het
Hebt u vragen of meldingen over het inzamelen van afval, bijvoorbeeld: restafval, grofvuil,
gft (groente-, fruit- en tuinafval), milieuparkjes, kca (klein chemisch afval), dan kunt u
bellen met het Servicepunt voor afvalinzameling, tel. 0800 333 66 99 (lokaal tarief)
VERLEENDE
OUDENDIJK
Openingstijden gemeentehuis
maandag 9.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag
9.00 - 12.00 uur
woensdag 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 12.00 uur
vrijdag
9.00 - 12.00 uur
Koningsdag 2016 OV Je Maintaindrai
Giessen
Koningsdag 2016 bestaat uit een feestweek
met diverse activiteiten voor jong en oud van
23 april tot en met 30 april 2016 en wordt
georganiseerd door Oranjevereniging Je
Maintaindrai Giessen. Meer informatie kunt u
vinden op www.ovgiessen.nl.
Inzage
U kunt deze besluiten met ingang van de dag
van publicatie zes weken inzien bij de balie
van de afdeling Samenleving in het gemeentehuis (tijdens openingstijden en na het maken
van een afspraak ook op andere tijdstippen).
Bezwaar
Indien u zich met één van de evenementenvergunningen niet kunt verenigen, kunt u
binnen zes weken na de datum van bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift
indienen bij de burgemeester van Woudrichem,
postbus 6, 4285 ZG Woudrichem.
Het bezwaarschrift bevat ten minste: uw
naam, adres, de datum en uw handtekening.
Daarnaast een omschrijving van het besluit
waartegen uw bezwaar is gericht en de reden
waarom u bezwaar maakt.
Het besluit behoudt zijn werking gedurende
de termijn dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Kan dat niet worden afgewacht
en gaat het om een spoedeisend belang?
Dan kunt u -gelijktijdig met of na het indienen van het bezwaarschrift- een verzoek
indienen om een voorlopige voorziening te
treffen. Dit verzoek kunt u indienen bij de
Voorzieningenrechter van de rechtbank te
Breda, sector Bestuursrecht, postbus 90006,
4800 PA Breda.
Procedure
melding
melding
melding
Locatie
Den Dissel 1
Almkerkseweg 10
Hoge Maasdijk 34
Kern
Giessen
Woudrichem
Andel
Omschrijving project
verwijderen asbesthoudende materialen
verwijderen asbesthoudende materialen
verwijderen asbesthoudende materialen
rij- of trekdieren of vee aan het parkeerterrein
in de Rivierenland tussen 't Verlaat en
De Knotwilg te Almkerk.
VERKEER SBESLUITEN
Trailrun Almkerk
Stichting Team Almkerk heeft een tijdelijke
verkeersmaatregel aangevraagd. Besloten is
om een geslotenverklaring in beide richtingen
in te stellen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee aan ’t Verlaat
te Almkerk.
Bevrijdingsfeest/Oranjefeest 2016
Almkerk
De Oranjevereniging Almkerk heeft een
tijdelijke verkeersmaatregel aangevraagd.
Van 16 april tot en met 26 april 2016 zal gelden
een geslotenverklaring in beide richtingen
voor voertuigen, ruiters en geleiders van
Inzage
U kunt deze besluiten met ingang van de dag
van publicatie zes weken inzien bij de balie
van de afdeling Samenleving in het gemeentehuis (tijdens openingstijden en na het maken
van een afspraak ook op andere tijdstippen).
Heeft u bezwaar?
Als u of andere belanghebbenden het met
één van deze besluiten niet eens zijn, is het
mogelijk daartegen een bezwaarschrift in te
dienen bij het college van burgemeester en
wethouders, postbus 6, 4285 ZG Woudrichem.
Het is niet toegestaan om een bezwaarschrift
via e-mail in te dienen.
Activiteiten
slopen en/of verwijderen asbest
slopen en/of verwijderen asbest
slopen en/of verwijderen asbest
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift
indient binnen zes weken na de dag waarop
deze brief is verzonden, anders loopt u het
risico dat uw bezwaar niet-ontvankelijk wordt
verklaard. Het bezwaarschrift bevat ten minste:
- uw naam, adres, datum en handtekening
- een omschrijving van het besluit
- de gronden van het bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van
onverwijlde spoed, kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Breda, sector Bestuursrecht,
postbus 90006, 4800 RA Breda. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie
van het bezwaarschrift. Voor het indienen van
een dergelijk verzoek wordt een griffierecht
geheven.
3 maart 2016, Burgemeester en wethouders van Woudrichem
nieuwbouw
aanbouw
kozijnen
onderhoud
INFORMATIEMIDDAG/-AVOND
van 16.00 tot 20.00 uur
DE ROOI PANNEN
10 MAART
TILBURG
VMBO
MBO Handel
MBO Horeca
MBO Toerisme/Recreatie
MBO Vormgeving
MBO Marketing/Evenementen
EINDHOVEN
VMBO Consumptief
MBO Horeca
MBO Toerisme/Recreatie
www.derooipannen.nl
BREDA
MBO Horeca
MBO Toerisme/Recreatie
Verzonden
23-02-2016
24-02-2016
26-02-2016
M 06 22000919
T 0416 392220
F 0416 532850
Sanitair en accessoires
www.hubo.nl
‘t Zand 28 Sleeuwijk
0183-301254
Openingstijden:
Ma t/m vrij: 8.00-20.00 uur
Za. 8.00-17.00 uur
Donderdag 3 maart 2016 - 10
ALTENA NIEUWS
e
O O
B
Wereldwinkel op
nieuwe locatie
Tracon Ecocombi is leverancier
van trailers voor zwaar gebruik
en is gevestigd in Giessen.
www.tracontrailers.nl
— SOPHIE KRALE —
Voor onze standplaats Poederoijen (nabij Zaltbommel) zijn wij op zoek naar
een:
Medewerker Financiële
Financiële Administratie
Administratie
Medewerker
Aflevermonteur
trailers
(m/v minimaal 28 uur)
Logistiek planner
planner verkoop
verkoop
Logistiek
(m/v fulltime)
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de controle en
het aflever klaarmaken van nieuwe vrachtwagentrailers.
Voor de volledige omschrijving van de vacatures verwijzen we naar onze
website www.feedvalid.eu, tabblad actueel.
Jouw profiel: Je woont in de buurt van Giessen, bent snel
beschikbaar en een enthousiaste en energieke persoon.
Het is belangrijk dat je nauwkeurig kan werken en twee
“rechtse handen” hebt. Opleiding is minder belangrijk.
Ervaring met sleutelen of carrosseriebouw is een pré.
WOUDRICHEM, 3 mrt ’16 – Vrijdagmiddag
werd onder zeer grote belangstelling de
nieuwe wereldwinkel geopend door wethouder Bergsma. Voorzitter van de werelwinkel,
de heer Salomons heette alle vrijwilligers
en bezoekers van harte welkom. Hij vertelde verheugd te zijn met deze prachtige locatie in de Kerkstraat. Deze kwam vrij omdat het VVV door reorganisatie verhuisd is
naar de bovenverdieping van het pand en
meer een regiofunctie heeft gekregen. Dat
houdt in dat de wereldwinkel nu het agentschap van het VVV erbij krijgt en de vrijwilligers ook de toeristen gaan helpen.
eerlijke handel te promoten voor een behoorlijk
loon. De wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Al deze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu en de producenten
krijgen er een rechtvaardige prijs voor. De gemeente Woudrichem heeft in alles meegewerkt
tot het in stand komen van de wereldwinkel op
deze plek, evenals Woonlinie die toestemming
heeft gegeven om het pand op deze manier te
huren.”
Wethouder Bergsma: “Dit is een bijzondere winkel, grote concerns vallen om, er is dus wat aan
de hand, want de consument kiest voor de markt.
De Wereldwinkel heeft kracht door een scherpe
prijs en hebben een filosofie die gericht is op
millieu en de boeren die een eerlijke prijs krijgen. Ook de gemeente Woudrichem wil een Fair
Trade gemeente zijn, wij doen het voor de mede-
Solliciteren
Schriftelijke sollicitaties met CV kunnen tot uiterlijk 15 maart 2016 gestuurd
worden naar:
Ons aanbod: Wij bieden je een afwisselende baan voor 5
dagen per week. In eerste instantie op basis van een
contract voor bepaalde tijd. Je maakt deel uit van een
enthousiast team en werkt in een snelgroeiend bedrijf.
Feedvalid BV
T.a.v. mevrouw M. Mansvelder, hoofd administratie en personeelszaken,
Munnikenlandse Maaskade 2, 5307 TE Poederoijen, maar bij voorkeur per
e-mail aan: [email protected]
Interesse? Mail je motivatie en C.V. voor 18 maart naar
[email protected] t.a.v. de heer W.F.M. Volz
Informatie
Voor meer informatie over de functies kunt u contact opnemen met
mevrouw Marianne Mansvelder, hoofd administratie en personeelszaken,
telefoon 085-2012105.
Acquisitie van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Witgoedspecialist van Rooij Werkendam/Breda
Witgoedspecialist van Rooij is
al vele jaren een begrip op het
gebied van de verkoop en vakkundige installatie van witgoedapparatuur van alle bekende
merken.
Het bedrijf onderscheidt zich
verder door een eigen 24-uurs
technische dienst voor het verhelpen van storingen.
Vanwege een constante groei van zowel het bedrijf als de
reparatieverzoeken, zijn wij op zoek naar een
Technische Medewerker
in de buitendienst
Het profiel: een enthousiaste technische man met een
MBO-diploma electro. Ervaring met witgoed-reparaties is een
pré, maar een goede algemene technische kennis vereist.
Vanwege de breedte van de aanvragen moet je het leuk
vinden om allerlei reparaties aan verschillende apparaten
uit te voeren.
Belangrijk: Je bent netjes, verzorgd, correct in de omgang
en hebt geen ‘van 9 tot 5-mentaliteit’. Onze klanten gaan
vóór. Uiteraard heb je minimaal rijbewijs B.
Nw. Ginnekenstraat 12
4811 NR Breda
Boterstraat 4
4251 CC Werkendam
Wij bieden: een leuke job in een prettig team, een goede
salariëringen we geven je de mogelijkheid tot het volgen
van cursussen van de diverse merken.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je brief met c.v. naar:
Witgoedspecialist van Rooij, t.a.v. B. Koch,
www.witgoedspecialist.nl Nw. Ginnekenstraat 12, 4811 NR Breda
Donderdag 24 maart 2016
Voorjaar in de regio
Met alles op het gebied van mode, wonen,
tuinen en buitenleven.
Adverteren in deze uitgave?
Bel of mail voor meer informatie:
Teuna 06-22427055
[email protected]
Voor onze kapsalon in Werkendam
zoeken wij een
hairstylist
24-30 uur per week
Leeftijd vanaf 20 jaar
Interesse in deze functie?
Schrijf of mail naar Miranda,
Hoogstraat 19, 4251 CH Werkendam
[email protected]
W ij a ls Aannem ing sbed rij f D e V ries Werk endam B.V . rea liseren p roj ect en voor nieuwbouw, ond erhoud, renovat ie en resta urat ie va n a lle voork omende waterb ouwkundig e en civieltechnische const ructies en objecten. Denk aa n a lle soort en bruggen, damwa ndconstruct ies, havens, remmingwerk en en a fmeervoorz ieningen, sluizen en onderhoud swerkzaamheden. Op d it m oment z ijn wij p er direct op z oek naa r een:
Calculator/werkvoorbereider
A ls ca lculat or/ werk voorb ereid er ben je bij een project b etrokken van inschrijving tot op levering. Sam en met je p roj ectt eam z org jij ervoor dat het project
naar uiterst e t evred enheid van de opdra chtg ever wordt uitgevoerd . Je bent verant woord elijk voor het k want itat ieve deel va n d e inschrijving en na gunning
neem j e g edeelt elijk d e orga nisatorische en technische werk voorb ereid ing op je. Je st elt werkp lannen en zorgt voor een g edeelt e van de inkoop.
W ij z oek en iemand die ervaring heeft met het ca lculeren va n g eïnteg reerd e contra cten b innen d e const ructieve wat erb ouw, geen 9 tot 5 mentalit eit heeft
en een uitdaging z iet in d eze bred e funct ie. Herken j ij j ezelf in d eze omschrij ving en sp reekt het je aan om werkzaam t e z ijn in een veelz ijdig , uit erst erva ren
b edrijf en b ezig zij n m et een g rot e verscheidenheid aan projecten? St uur da n j e m otivatie en cv naar g.b [email protected] evrieswerkendam.nl
V oor m eer informatie over ons bed rij f zie www.d evrieswerkendam.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
Salomons: “Het pand is verbouwd door een groot
aantal vrijwilligers, het is een prachtige winkel
geworden. Alle producten komen nu veel beter
tot hun recht. Ik ben blij dat Fair Trade inmiddels aan de winnende hand is om op deze manier
mens. De combinatie wereldwinkel met het VVV
en de binnenlopende toeristen passen hier goed
bij. De wereldwinkel in Woudrichem bestaat nu
13 jaar. Jullie hebben met elkaar in die jaren
heel wat werk verzet, mijn complimenten.”
NIEUWENDIJK
instrumenten die Johan voor dit oratorium
heeft geschreven: trompetten, trombone,
hoorn, tuba, hobo en het slagwerk.
Zaterdag 5 maart, Gereformeerde kerk Nieuwendijk, 20.00 uur, voorjaarsconcert mannenkoor
Onderling Genoegen.
Oratorium
Schepping
Op 5 maart a.s. organiseert mannenkoor Onderling Genoegen in de Gereformeerde kerk te
Nieuwendijk een voorjaarsconcert. Tijdens dit
concert zal het oratorium ‘Schepping’ van componist Johan Bredewout ten gehore worden gebracht. Dit oratorium duurt ca. 45 min. en beslaat 25 vaak afzonderlijk uitvoerbare delen: 16
koordelen, 2 instrumentale delen en 7 tekstdelen. Het grootse werk is geschreven voor koor
en begeleiding.
Johan Bredewout, een bekende componist in
de koorwereld, heeft een zeer eigen stijl ontwikkeld die voor velen herkenbaar is. De prachtige inspirerende teksten voor dit werk zijn geschreven door Hans de Ruiter, die ook de teksten van het kerstoratorium ‘Een Nieuw begin’
schreef. Een oratorium dat Onderling Genoegen
ook al verschillende keren tot genoegen van
het vele publiek ten gehore heeft gebracht.
‘Schepping’ begint met de bekende woorden uit
het evangelie van Johannes: ‘In het begin was
het Woord’. Mannenkoor Onderling Genoegen
heeft zich voor dit concert verzekerd van een
uitstekende begeleiding. Celis Dekker bespeelt
als vanouds het orgel, terwijl Henk Teuling de
piano tot leven brengt. De viool wordt bespeeld
door Marjolein Bok. Zij bezette deze plaats ook
bij de laatste CD opname van Onderling Genoegen, de cd ‘Vrede’. De begeleiding wordt gecompleteerd door het Projectorkest Altena Brass.
Altena Brass is een brassband afkomstig uit het
Land van Heusden en Altena. Het orkest komt
uit in de kampioensdivisie en bestaat uit zeer
ervaren amateurs, conservatorium studenten
en (semi) professionele musici. Zij komen uit
de regio en een gebied van Rotterdam tot Eindhoven en Utrecht. Samen bezetten de musici de
WERKENDAM
Projectimpressie
hulp Gambia
Zo’n half jaar geleden stuurden Hedwig en André
Baakman uit Werkendam een brief naar vrienden,
kennissen en familie waarin ze vertelden over
hun kennismaking met Gambia, de diepe indruk
die dat arme land op hen had achtergelaten en
wat ze voor dit land wilden gaan doen. Hierop
kregen ze hartverwarmende reacties en dankzij
de financiële hulp van velen konden ze in het
gebied Busumbala een waterput van 18 meter
diep laten graven; met de hand, 4 weken lang
met 2 mensen graven en metselen. Verder konden er 20 kinderen naar school, inclusief 2 uniformen per kind, de benodigde leermiddelen en
schoolgeld. Dit alles voor één jaar, maar de
meeste sponsoren hebben al toegezegd dit voor
‘hun kind’ te gaan continueren. Ook kregen
Hedwig en André een enorme hoeveelheid groente- en fruitzaden, waarmee ze een moestuinproject konden opstarten. Verder kregen ze veel
kleding, schoenen, speelgoed en babykleding
e.d. Eind dit jaar gaan ze weer naar Gambia, om
door te gaan met de lopende projecten en geplande nieuwe projecten. Inmiddels zijn ze een
stichting in oprichting. Op zondag 13 en woensdag 16 maart houden ze een projectimpressie
om de mensen te laten zien wat er allemaal gedaan is met hun giften. Tevens hopen ze natuurlijk dat er ook andere mensen komen kijken en
net zo enthousiast worden. De actie van Hedwig
en André heet ‘Samen helpen we The Gambia”.
E-mail: [email protected], of mobiel:
06-40922048.
Informatieavond
Altenahove
.5$$0=25*12923(5,
Kraamzorg Novo Peri staat voor vakkundige en persoonlijke
zorg op maat. Wij zijn een jonge en groeiende organisatie
en vinden kwaliteit, professionaliteit en zorg op maat erg belangrijk. Ons
werkgebied bestrijkt het Land van Heusden en Altena.
Wegens de groeiende vraag naar onze
persoonlijke kraamzorg zijn wij op zoek naar:
Gediplomeerde en enthousiaste
kraamverzorgenden met
hart voor het vak!
Wij verwachten:
• Cliëntgerichtheid en een flexibele werkhouding
• Je bent in het bezit van rijbewijs en auto
• Je kunt acht dagen aaneengesloten werken
• Ervaring in partus assistentie is een pré
Wij bieden:
• Een persoonlijke werksfeer in een hecht team
• Salaris conform CAO VVT/FWG 35
• Goede secundaire arbeidsomstandigheden
• Regelmatig bijscholing en werkoverleg
Spreek dit jou aan? En wil je graag
samenwerken met een enthousiast
team? Neem dan contact op met
Magda van der Meijden: 0183-851568
of stuur een e-mail naar [email protected]
Aa nnemingsb edrijf De Vries W erk enda m B .V. | Hulsenboschst raat 25 | Postb us 51 |4250 DB Werkendam | T el 0183- 508888 |E-mail: [email protected] endam.nl
Wethouder Bergsma hangt het nieuwe uithangbord op onder toeziend oog van het bestuur en vrijwilligers.
Ǩ
”ƒƒœ‘”‰‘˜‘‡”‹
‘•–™‡‹†‡Ͷ
Ͷʹͺͷ‘—†”‹…Š‡
Ͳͳͺ͵Ǧͺͷͳͷ͸ͺ
Ͳ͸Ǧͳ͵͹ͳͷͶ͸ͻ
‹ˆ‘̷‘˜‘’‡”‹ǤŽ
™™™Ǥ‘˜‘’‡”‹ǤŽ
ALMKERK, Wat gebeurt er achter de deuren
van Altenahove? Omwonenden van het verpleeghuis in Almkerk konden op donderdag
18 februari een kijkje nemen tijdens de informatieavond. Daar kregen ze alles te horen over de zorg in Altenahove, de verbouwing die in volle gang is en over het restaurant dat eind dit jaar geopend wordt.
In verpleeghuis Altenahove wordt al enkele
maanden hard gewerkt aan de vernieuwde afdeling Wilgenroos. De afdeling wordt groter in oppervlakte, maar niet in het aantal cliënten.
Waar voorheen twee mensen een slaapkamer
deelden, krijgt iedere bewoner straks een eigen
appartement met sanitaire voorzieningen. Wanneer Wilgenroos klaar is, wordt ook de entree
van Altenahove onder handen genomen. Daar
komt een gezellig restaurant, waar niet alleen
voor bewoners wordt gekookt, maar ook voor
omwonenden of andere belangstellenden. Naar
verwachting gaat het restaurant eind dit jaar
open. Tijdens de informatieavond kregen de bezoekers de korte film ‘Pak mijn hand’ te zien,
over een van de bewoners van Altenahove en
de zorg die zij op de afdeling ervaart. Deze film
is op internet te zien (www.youtube.com/
RiethorstStromenland). Tijdens de informatieavond maakte de film grote indruk. Vervolgens
kon men langs verschillende kraampjes lopen,
waar informatie werd gegeven over onder andere de verbouwing, maar ook over wat Altenahove verder biedt. Zoals behandeling en begeleiding en thuiszorg. Extra druk was het bij het
kraampje ‘Activiteiten’, waar bezoekers konden
meedoen aan een interactieve quiz. Bij het
kraampje van het toekomstige restaurant werden lekkere hapjes uitgedeeld.
Donderdag 3 maart 2016 - 11
ALTENA NIEUWS
AANGIFTE BELASTINGEN 2015
$$1*,)7(
61(/9$677$5,()
Voor het verzorgen van:
Bedrijven:
Administraties voor Eenmanszaken / Vof / BV / ZZP-ers / Starters
Desgewenst BEZOEK AAN HUIS!
Particulieren:
Aangiften Inkomstenbelasting / Zorgtoeslag / Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag / Kind Gebonden Budget
Erfbelasting / Belasting vrij schenken
ĚǀŝƐĞƌŝŶŐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞǀĞĞŶĨŝƐĐĂůĞĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ
WĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞŶ
ͲsĞƌnjŽƌŐĞŶĂĂŶŐŝĨƚĞ/ŶŬŽŵƐƚĞŶďĞůĂƐƚŝŶŐ͗ΦϱϬ͕Ͳ;ŝŶĐů͘dtͿ͊
Ɣ 9RRUDOXZWRHVODJHQEHODVWLQJ
YUDJHQyyNYRRURQGHUQHPHUV
Ɣ ,VGH:2=ZDDUGHQXDOZHHUWHKRRJ"
Ɣ 6SHFLDDOWDULHIYRRUVWDUWHUV
'RNWHUYDQ6WUDWHQZHJ/$*RULQFKHP
7HO
LQIR#PSDGYLHVQO‡ZZZPSDGYLHVQO
KŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐ
ͲĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞǀĞĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ
ͲKŶůŝŶĞďŽĞŬŚŽƵĚĞŶ
Ͳ:ĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶ
Ͳ&ŝƐĐĂůĞĂĂŶŐŝĨƚĞŶ
Ͳ^ĂůĂƌŝƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞ
ͲsĂƐƚĞƉƌŝũƐĂĨƐƉƌĂŬĞŶ
^ƚĂƌƚĞŶĚĞŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐ
ͲdŽƚϯϬйŬŽƌƚŝŶŐŽƉĚĞŐĞŚĂŶƚĞĞƌĚĞƚĂƌŝĞǀĞŶ͊
Speciaal voor Inkomstenbelasting Baggeraars in het buitenland.
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛLJŽƵƌďƵƐŝŶĞƐƐ͘ĨŝŶĂŶĐĞ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ ϬϲͲϯϳϰϳϯϯϳϮ
E-mail: ŝŶĨŽΛLJŽƵƌďƵƐŝŶĞƐƐ͘ĮŶĂŶĐĞͻInternet: ǁǁǁ͘LJŽƵƌďƵƐŝŶĞƐƐ͘ĮŶĂŶĐĞ
ĞnjŽĞŬĂĚƌĞƐ͗ĐĂĐŝĂůĂĂŶϭϲ͕ϰϮϱϰ'^ůĞĞƵǁŝũŬ
Telefoon: ϬϲͲϯϳϰϳϯϯϳϮͻBezoekadres: ĐĂĐŝĂůĂĂŶϭϲ͕ϰϮϱϰ'^ůĞĞƵǁŝũŬ
Postadres
Postbus 17
4250 DA Werkendam
www.adminsmits.nl
Bezoekadres
Vierlinghstraat 49-A4
4251 LC Werkendam
[email protected]
Voor uw aangiftebiljet van 2015
Bel: 0183-405705
kingsgesprek is
Eerste kennisma
d en kosteloos
geheel vrijblijven
FINANCIËLE ADMINISTRATIE
SALARISADMINISTRATIE
FISCALE BEGELEIDING
Telefoon
Telefoon
Tel.Tel.: 0183-511713
: 0183-511713
Mob.
Mob.
: 06-25338482
: 06-25338482
KvK
KvK: 17256577
: 17256577
UPPEL
Koestraat
13-15,
Telefoon
(0162)(0162)
51 40 66
Maasdijk 9,
4941Geertruidenberg,
GB Raamsdonksveer,
Telefoon
51 40 66
e-mail:
e-mail: [email protected],
[email protected],internet:
internet:www.dongemond.nl
www.dongemond.nl
Uppel Administratiekantoor
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015
Uppelsehoek 14a
4286 EM Almkerk
Tel.: 0183-405705
Wij verzorgen graag ook dit jaar uw aangifte
inkomstenbelasting.
ZZZZLUNHQPXQGHDGPLQLVWUDWLHVQO
3DUWLFXOLHU
==3
(HQPDQV]DDN
92)
%9
Van Rijswijk Fiscaal
Belastingaangifte en Administratie
Wellicht is dit ook een goede gelegenheid om
uw verzekeringspakket eens door te nemen.
8Z$GPLQLVWUDWLHHQ%HODVWLQJNDQWRRUYRRU
/RRQDGPLQLVWUDWLH
%7:DDQJLIWH
,%DDQJLIWH
-DDUUHNHQLQJHQ
,QWHULPZHUN]DDPKHGHQ
U kunt nu contact opnemen voor een afspraak.
Dorpsstraat 16 4284 EH Rijswijk (N-Br) Postbus 4 4284 ZG Rijswijk (N-Br)
T 0183 44 14 36 F 0183 44 18 63 [email protected] www.vander-nat.nl
Voor particulieren, kleine bedrijven en ZZP’ers
Uw gegevens worden, na afspraak, bij u thuis
opgehaald
7HOHIRRQ
Kammetweg 13a
4281 KJ Andel
www.vanrijswijkfiscaal.nl
:LUNHQPXQGH$GPLQLVWUDWLHV
+XOVHQERVFKVWUDDWG
/5:HUNHQGDP
DVS#ZLUNHQPXQGHDGPLQLVWUDWLHVQO
$ULH6SHNVQLMGHU
Ippelseweg 21, 4255 HW Nieuwendijk
Postbus 63, 4255 ZH Nieuwendijk, Tel 0183-401044 Fax 0183-402114
E-mail: [email protected]
Adfis en Altena Financiële Diensten bundelen ook dit jaar hun krachten
om uw aangifte IB 2015 optimaal te verzorgen. Particulier, ondernemer,
zzp’er en uiteraard ook bedrijven verzorgen wij tot in de puntjes.
Dat alles tegen een zeer aantrekkelijk tarief !
Tel. 0416-695050 - [email protected]
Peter van den Enden - Herman Schreuders
Ambachtstraat 19 - 4261 TJ Wijk en Aalburg
www.adfis.nl
VOOR VERZORGING
BELASTINGAANGIFTE
2015
©X{zˆ€|‰wzƒ„‰ŠˆwŠ{©\‰yw‚{wzŒ{{„©X{zˆ€|‰x{}{‚{z„}
www.voordeligbelastingaangiftedoen.nl
Kanjerweek de Wilgenhoek
Nieuwe huisstijl en website
dorpshuis Drongelen
facebook.com/oudeschooldrongelen.
Vrijdag 4 maart organiseert het dorpshuis
de jaarlijkse bingo; iedereen is welkom.
De deuren gaan om 19.00 uur open, om
19.30 uur begint de bingo. Zaterdag 5
maart gaat men weer op pad om het oud
papier op te halen in Drongelen en een
week later (zaterdag 12 maart) wordt
deelgenomen aan NLdoet.
NIEUWENDIJK
Ledenbijeenkomst
Fietsersbond
HANK, Op OBS de Wilgenhoek wordt veel aandacht geschonken aan de Kanjermethode. De leerlingen leren tijdens deze lessen hoe je
op een goede manier met elkaar omgaat en hoe je conflicten op een juiste wijze op kunt lossen.
Om de Kanjertraining extra te belichten is afgelopen week een Kanjerweek gehouden. Elke dag werden er activiteiten rondom de
training georganiseerd. Zo konden ouders zich inschrijven om een Kanjerles bij te wonen, er was een Kanjer Knutsel Middag, er werden in de klas Kanjerspelletjes gedaan en op vrijdag is de Kanjerweek afgesloten met een geweldig optreden van groep 1.
DRONGELEN, De laatste jaren zijn er vele
vernieuwingen geweest in het dorpshuis
van Drongelen. Zo werden bijvoorbeeld
de keuken, ontvangsthal en toiletten vernieuwd en kwam er nieuw meubilair. Ook
de huisstijl en het logo zijn nu aangepast. In het logo is het wapen van Drongelen verwerkt. De website is op de mobiele telefoon ook goed bereikbaar. Neem
eens een kijkje op www.dorpshuisdrongelen.nl.
U kunt natuurlijk ook terecht op de facebookpagina van De Oude School, www.
Biesbosch schoolgidsencursus
WERKENDAM, Nationaal Park De Biesbosch
is op zoek naar vrijwillige schoolgidsen
voor het begeleiden van schoolprogramma’s in de Biesbosch. Op 22 maart start
een speciale schoolgidsencursus, waarmee vrijwilligers worden opgeleid tot
zelfstandig schoolgids. Tijdens deze cursus, verspreid over 6 bijeenkomsten, leren
de cursisten het verhaal van de Biesbosch
aan kinderen over te brengen en hun natuurbeleving te stimuleren. De nadruk ligt
op beleving en niet op kennisoverdracht.
De kosten voor deelname aan de cursus
bedragen € 60 per persoon. Het Nationaal
Park zoekt schoolgidsen voor de locaties
Dordrecht, Werkendam en Drimmelen. De
schoolprogramma’s richten zich voornamelijk op het basisonderwijs. Het Nationaal Park zoekt enthousiaste mensen met
belangstelling voor de natuur, die goed
met kinderen kunnen omgaan, het leuk
vinden hun enthousiasme te delen en de
kinderen een unieke ervaring in de Biesboschnatuur willen laten beleven. Op
dinsdag 8 maart 2016 is er van 10.0012.00 uur een informatieve bijeenkomst
over de cursus en het schoolgidsenwerk in
het Biesbosch MuseumEiland, Hilweg 2,
4251 MT Werkendam. Aanmelden voor
deze bijeenkomst is verplicht via een email aan [email protected]
nl. Meer informatie over het schoolgidsenwerk en de cursus is te vinden op www.
np-debiesbosch.nl.
De ledenbijeenkomst van Fietsersbond
De Langstraat vindt op roulatiebasis
elke 2 maanden plaats in het hele werkgebied. Op dinsdag 8 maart as. vergadert de Fietsersbond in Dorpshuis Tavenu, Singel 16a in Nieuwendijk, aanvang
19.30 uur. Er worden allerlei fietsonderwerpen besproken, met deze keer een
speciale focus op de gemeente Werkendam. Daarom is ook Arne Schouten, beleidsmedewerker verkeer van die gemeente aanwezig, wellicht komt ook
wethouder Wim de Jong even langs. Zowel leden als andere belangstellenden
zijn van harte welkom om mee te praten. De volgende bijeenkomst is op 10 Foto: Schoolgids Toon in actie bij wateronmei in Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. derzoek.
Donderdag 3 maart 2016 - 12
ALTENA NIEUWS
6BJ
%O>J
4RFKQBK
0FHB
™™™Ǥ‘˜‘’‡”‹ǤŽȁ‹ˆ‘̷‘˜‘’‡”‹ǤŽȁ‘•–™‡‹†‡ͶȁͶʹͺͷ‘—†”‹…Š‡ȁͲͳͺ͵Ǧͺͷͳͷ͸ͺȁͲ͸Ǧͳ͵͹ͳͷͶ͸ͻ
%BOKLRT
ABK'BHHBO
Geboren op
2 februari 2016
Geboren op
2 februari 2016
Geboren op
17 februari 2016
Geboren op
21 februari 2016
Ǩ
S>K.IFKHBK
-(66,(
De ouders
van Jessie
Geboren op 10 februari 2016 ontvangen
van
Drukkerij
(Hank)
Damen en
Altena
Dochter van
Nieuws een
Yuri en Natasjha Koelewijn
cadeaubon
Zusje van Evy
Zoon van
Wiljan en Suzanne
van Klinken
(Werkendam)
AB.LKFKD
ǫ
Ž‹´–Ǧ
™ƒƒ”†‡”‹‰ǣ
ͻǡ͹ȗ
Zoon van
Alex en Gerda de
Koning
Zoon van
Elco en Joanne
Bernouw
Zoon van
Cornelis en Mariola
den Dekker
ƒŠƒ”–‡‰‡ˆ‡Ž‹…‹–‡‡”†Ǩ
Broertje van Lisa
Broertje van Lorenzo
Broertje van Dominika
‘˜‘‡”‹„‹‡†–”ƒƒœ‘”‰˜‘ŽŽ‡†‹‰ƒˆ‰‡•–‡†‘’—™‰‡œ‹••‹–—ƒ–‹‡‡ƒƒ†‡
Šƒ†˜ƒ—™™‡•‡‡˜‡”™ƒ…Š–‹‰‡Ǥ‘†ƒ–——–‰‡‹‡–‡˜ƒ—™”ƒƒ–‹Œ†Ǩ
(Werkendam)
(Werkendam)
(Werkendam)
1PQhPacXZT[T]
ZX]STaZP\Tab
Bopita, Coming Kids, Leander, Lifetime
Baby’s Only, Koeka, Joolz, Stokke etc.
Open:
maandag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur.
Middelweg 6b, 5253 CA Nieuwkuijk
Tel. 073-6892171 www.babyandmore.eu
Volop nieuwe voorjaarscollectie
Z Someone
Baby
Z Claesen’s
Z Noppies
Z Be a diva
Z Koeka
Z Jake Fischer
Z Feetje
Z Tumble ’n Dry Z Dutch dream denim
Dames
Z Floortje
Z Enjoy
Z nOeser
Z King Louie
Kids
Z Desires
Z Name It
Z Tramontana
Z Jubel
Z Red Button
Z Sturdy
Z MOD
Z Flo
Z Indian Blue Heren
Z MOD
Z Petrol
Z Petrol
Z Vingino
Z Solid
Z Funky XS
NIEUWE ES 161
SLEEUWIJK
0183-304710
.5$$0=25*12923(5,
Volop bikini’s WINTERSALE
en slippers
/- 70%
”ƒƒœ‘”‰‘˜‘‡”‹‘†‡”•…Š‡‹†–œ‹…Š†‘‘”ǣ
Ȉ±”ƒƒ˜‡”œ‘”‰•–‡”‰‡†—”‡†‡—™”ƒƒ–‹Œ†
Ȉ”˜ƒ”‡‡‰‡†”‡˜‡”ƒƒ˜‡”œ‘”‰•–‡”•
Ȉ”‘ˆ‡••‹‘‡Ž‡„‡‰‡Ž‡‹†‹‰„‹Œ„‘”•–˜‘‡†‹‰‘ˆϐŽ‡•˜‘‡†‹‰
Ȉ‡•—†‹‰‡œ‘”‰˜‘‘”‘‡†‡”‡‹†±‹‡––‡˜‡”‰‡–‡†‡”‡•–˜ƒ—™‰‡œ‹
ȈŽ˜”‘‡‰‹†‡œ™ƒ‰‡”•…Šƒ’‡‡’‡”•‘‘Ž‹Œ‹–ƒ‡‰‡•’”‡„‹Œ—–Š—‹•
Ȉ±˜ƒ•–…‘–ƒ…–’‡”•‘‘–‹Œ†‡•—™œ™ƒ‰‡”•…Šƒ’‡”ƒƒ–‹Œ†
‹Œ˜‘‘”‡”˜ƒ”‹‰‡˜ƒ‘œ‡…Ž‹´–‡‘’™™™Ǥ‘˜‘’‡”‹ǤŽ
‘˜‘‡”‹™‡•–—‡‡˜‘‘”•’‘‡†‹‰‡œ™ƒ‰‡”•…Šƒ’Ǩ
‹Œ˜‡”™‡Ž‘‡—‰”ƒƒ‰ǡ•…Š”‹Œˆ—˜ƒ†ƒƒ‰‘‰
‹‡‘–˜ƒ‰‡‡‡‡‘‘‹‡ƒ––‡–‹‡Ǩ
HOTEL-RESTAURANT
‘‘DE KOPPELPAARDEN’’
ȗ‘˜‘‡”‹‹•ǡ†‘‘”…Ž‹´–‡†‹‡˜‡”œ‡‡”†
œ‹Œ„‹Œ
ǡ„‡‘‘”†‡‡Ž†‡–‡‡ͻǡ͹Ǩ
Kindje geboren!!
Dz
Ǩdz
Denk eens aan een kraamfeest
Informeer vrijblijvend naar onze
mogelijkheden, het is dichterbij
dan u denkt.
Je bent zwanger!
Oude Kerkstraat 1,
4271 BB Dussen tel. 0416-391264
www.dekoppelpaarden.nl
Zorgeloos genieten bij Kraamzorg de Waarden
)PUFMt3FTUBVSBOUt5FSSBTt
$BUFSJOHt#SVJMPGUFO
t QSPGFTTJPOFMFLSBBN[PSH
t QFSTPPOMJKLFJOUBLF
t CPSTUWPFEJOHTDVSTVT
t PQTUBSU[PSH
t 7*1LSBBNWFS[PSHFOEFFFSEFS
BBOXF[JH
t NJKOEFXBBSEFOOM
t 1B1BHJOB
t NJKOLSBBNXFOTFOQBLLFU
bezoek onze webshop!
www.kleertjesenzo.com
Verrassend anders!
Baby-, kinder- en dameskleding,
beenmode, en kraamkado’s
ook positiekleding!
Zovéél
moois!
Hoogstraat 68 | Werkendam
Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op
w w w. k r a a m z o r g d e w a a r d e n . n l
Schrijf je in en ontvang een leuke attentie!
Woensdag, vrijdag en zaterdag
geopend
0M\JM[\MILZM[QVLMZMOQW^WWZ]_OMJWWZ\MSIIZ\RM[
LET OP: NIEUWE OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m donderdag 8.30-17.30 uur
Vrijdag 8.30-20.00 uur - Zaterdag 9.00-17.00 uur
Leemansstraat 7 • Werkendam • tel. (0183) 50 85 55
fax (0183) 508550 • www.drukkerij-damen.nl
facebook.com/jipmode
Vlooienmarkt in Breda Dirigent De Vriend licht
Matthäus Passion toe
BREDA, Op zondag 6 maart is er een mega vlooienmarkt met maar liefst 300 marktkramen in het Racket-centrum aan de Terheijdenseweg 500 te Breda. Er zullen maar liefst
twee aaneengesloten tennishallen gevuld gaan worden met duizenden gebruikte goederen. Openingstijden 10.00-17.00 uur. De entree bedraagt 4 euro p.p., kinderen tot 10
jaar gratis toegang. Er zijn ruim voldoende gratis parkeervoorzieningen in de directe
nabijheid.
Virtuele Bosch-tentoonstelling
SLEEUWIJK, Op 29 februari is
de virtuele tentoonstelling van
atelier Rietveld, onderdeel van
Sovak, online gegaan. Maanden geleden werd het atelier
benaderd door de heer M. Stakenborg om deel te nemen aan
een groot Jeroen Bosch eerbetoon n.a.v. zijn herdenkingsjaar. Stakenborg is oprichter
van www.jeroenboschplaza.
com, een site waar diverse disciplines samenkomen en hun
verbinding met Bosch kenbaar
maken. Het Rietveldatelier,
gevormd door negen kunstenaars met een verstandelijke
beperking, heeft zich de afgelopen maanden laten meevoeren in de wereld van Jeroen
Bosch en geeft via deze site
zijn impressies weer. Een bezoek aan de site is zeker de
moeite waard. Voor een overzicht van de kunstwerken, kijk
op http://jeroenboschplaza.
com/community/atelier-rietveld/onze-kunst/ en laat u
meevoeren in de Rietveld-kijk
op zijn wereld!
DUSSEN, Donderdag 17 maart zal in Kasteel Dussen om 20.00 uur in aanloop naar
Pasen de grootse dirigent Jan Willem de
Vriend de Matthäus Passion aan de hand
van geluidsfragmenten toelichten. Jan
Willem de Vriend is violist, dirigent, oprichter van het Combattimento Consort
Amsterdam en groot liefhebber en kenner
van J.S. Bach. Sinds vorig jaar is hij ook
vaste dirigent van het Residentie Orkest
en is hij vaste gastdirigent van de Philharmonie Zuid-Nederland voor barok en
klassiek repertoire. Op zijn kenmerkende
bevlogen wijze zal De Vriend over de Matthäus Passion vertellen. Prachtig om deze
grote naam in het grootse Kasteel Dussen
te mogen ontmoeten. En reken maar dat
na deze avond de Matthäus Passion nooit
meer hetzelfde klinkt. Prijs is deze avond
15 euro p.p. inclusief een kopje koffie of
thee bij aankomst (Vriendenpashouders
of CJP 3 euro korting). Reserveren via de
website www.kasteel-dussen.nl of via telefoon 06-22150247. Meer informatie op
www.janwillemdevriend.nl.
REGIO
Muzikanten,
schrijf je in!
Op 5 maart, van 9.30 uur tot 17.00 uur,
organiseert Andels Fanfare Corps een
Saxophone Academy en een Percussion
Academy voor muzikanten van 8 tot 80.
Inschrijfgeld is € 17,50. De Saxophone
Academy wordt gehouden in Huize Brakel
in Brakel. Hiervoor zijn Rolf Delfos (Artvark), René Hendrickx (Marinierskapel)
en Roy Hovens (Mosa Saxofoonkwartet)
uitgenodigd. Zij kunnen je van alles leren
over improvisatie, lichte muziekstijlen,
moderne technieken en ensemblespel.
Onder leiding van Bianca Kuijpers wordt
een saxofoonorkest samengesteld. Er zijn
maar weinig plaatsen meer, dus reageer
snel. Tijdens de Percussion Academy in ’t
Rondeel in Woudrichem kun je sessies
volgen op het gebied van drums/lichte
muziek door Arie den Boer en melodisch
slagwerk door Vincent Houdijk. Niels van
der Leest verzorgt een workshop samba/
Braziliaans slagwerk en je krijgt ensemblecoaching van Anno Appelo en Ron van
Vuuren. Er is nog plaats, dus schrijf je in
en sluit gezellig aan zaterdag 5 maart.
Kijk voor meer informatie op http://www.
andelsfanfarecorps.nl/workshops/. Deelname staat open voor muzikanten van
alle niveaus.
Op 2 april, van 9.30 uur tot 17.00 uur,
organiseert Andels Fanfare Corps een
Brass Academy met verschillende workshops voor alle koperblazers van alle
leeftijden. Inschrijfgeld is € 17,50. Paul
van Gils (klein koper docent) leidt een
play-inn voor jonge muzikanten. Willem
van der Vliet (solo-trompettist en coach)
leert je alles over goede ademhalingstechnieken. Verder zijn solo-trombonist
WDR Symfonieorkest Keulen Jeffrey Kant,
tenortubaïst bij diverse symfonieorkesten Michael Engelbrecht en hoornist Metropole Orkest Pieter Hunfeld uitgenodigd. Alle trompettisten, bugelisten en
cornettisten kunnen deelnemen aan een
sessie met internationaal Besson-artiest
Harmen Vanhoorne. Deze sessie wordt in
samenwerking met Brassband Oefening
en Uitspanning uit Wijk en Aalburg georganiseerd. Locaties zijn Willem van Oranje College, Wijk en Aalburg / Theater De
Voorste Vennen, Drunen. De dag wordt
afgesloten met het concert ‘Voorjaars
Virtuozen’ in de Voorste Venne in Drunen.
Samen met diverse solisten zorgen Brassband Oefening en Uitspanning en Andels
Fanfare Corps voor een gevarieerde
avond. De solisten zijn Harmen Vanhoorne op cornet, Jeffrey Kant op trombone
en Pieter Hunfeld op hoorn. De organisatie van dit concert is in handen van
Brassband Oefening en Uitspanning.
WIJK EN AALBURG
NIEUWENDIJK
REGIO
ZVDO haakt weer aan Weer 5 punten
Het eerste herenteam van ZVDO mocht za- voor Voltena
terdag aantreden tegen Aegir uit Eindhoven. Dit beloofde een spannende wedstrijd
te worden. Aegir bezet de tweede plaats in dames 1
Altena Road
Circuit maakt
doorstart
de competitie en ZVDO de derde plaats.
ZVDO moest deze wedstrijd proberen om de
goede vorm terug te vinden. Aegir moest
deze wedstrijd winnen om in de race voor
het kampioenschap te blijven. In het smalle bad van Aegir pakte de zoneverdediging
van ZVDO goed uit. Aegir wist hier lastig
door te komen en moest het hebben van
afstandsschoten. Keeper Rob Vos was deze
wedstrijd goed bij de les en wist veel van
deze schoten te keren. Halverwege de eerste periode wist Aegir toch de 1-0 aan te
tekenen. ZVDO kon echter na een mooie
midvooractie van Adriaan de Graaff al na
10 seconden weer aanhaken, waardoor de
eerste periode eindigde in 1-1. In de tweede periode lagen beide ploegen weer goed
te verdedigen, waardoor er in deze periode
alleen via man-meersituaties gescoord
werd. De ploegen gingen de rust in met
een 3-2 voorsprong voor de thuisploeg. In
de derde periode ging ZVDO ‘erop en erover’. De laatste periode begon met een
3-4 voorsprong voor ZVDO. Halverwege
deze periode wist ZVDO voor het eerst een
marge op te bouwen van twee doelpunten
door de 3-5 te maken. ZVDO speelde dit
slim uit en haalde, al dan niet bewust, het
tempo uit de wedstrijd en er werden geen
onnodige risico’s meer genomen. Aegir
wist nog wel één keer te scoren maar wist
daarna geen kansen meer te creëren. Het
verschil in deze wedstrijd werd in de laatste periode gemaakt doordat ZVDO de rust
bewaarde waar Aegir te onrustig ging spelen. Daardoor werd de eindstand 4-5 voor
ZVDO. Door deze overwinning is de achterstand op Aegir nog maar twee punten. De
voorsprong op de nummers 4,5 en 6 bedraagt ook maar 2,3 en 4 punten. Het belooft dus nog een spannend eind van het
seizoen te worden.
Vorig jaar zag het er nog naar uit dat het
eerste en daarmee ook oudste stratenloopcircuit van ons land zou ophouden te
staan.
Minder wedstrijden en vooral een gebrek
aan vrijwilligers leek het einde te worden
van het hardloopcircuit dat al sinds 1985
wordt georganiseerd. Toen dan ook min
of meer bekend werd gemaakt dat er in
2016 geen circuit meer zou zijn in het
Land van Heusden en Altena waren er
toch weer een paar mensen bereid om de
boel vlot te trekken. Coördinator van de
nieuwe groep is bestuurslid Jan van Herwijnen en hij kan in elk geval weer rekenen op een aantal oudgedienden en twee
nieuwe mensen.
Een van hen is Mart Verboord uit Heusden, die een bekende is in de hardloopwereld. Hij is onder andere bestuurslid
van Veterenen Nederland en organiseert
de Wallenloop in Heusden. Verboord zal
zich gaan bezighouden met vooral de
verwerking van de uitslagen en verwerking van het klassement.
De tweede die mee gaat doen is Hans Verbeek, een oud bekende voor het circuit
want hij behoorde in 1985 tot de groep
die het circuit heeft opgezet en was een
paar jaar later ook een van de oprichters
van Altena Road Runners.
Verbeek zal zich voornamelijk gaan bezighouden met de PR rondom de wedstrijden. Er zijn dit jaar vijf wedstrijden, de
eerste op 6 juli in Werkendam, de Van der
Straatenloop.
De volgende wedstrijd is 24 augustus in
Genderen, de derde wedstrijd in Giessen
op 8 september, 8 oktober in Hank en de
afsluitende wedstrijd zal ook dit keer
weer de halve marathon in Woudrichem
zijn. www.altenaroadcircuit.nl.
Zaterdag 27 april stond er eindelijk weer
eens een thuiswedstrijd op het programma voor Voltena dames 1, tegen de dames van Spirit uit Barendrecht. Gezien de
stand op de ranglijst zou dit volgens
coach Guillermo Boogers een van de lastigere wedstrijden kunnen worden, zeker
ook gezien het feit dat er in de uitwedstrijd een set werd weggeven. De eerste,
tweede en derde set zijn eigenlijk kopieen van elkaar. In de beginfase van de set
weet Spirit elke keer goed bij te blijven,
maar vanaf de 8 punten zet Voltena de
turbo aan. Er wordt ongelooflijk veel verdedigd en Spirit maakt heel veel eigen
fouten, mede veroorzaakt door een goede
servicedruk van Voltena. Hierdoor worden
de eerste 3 sets zeer eenvoudig gewonnen met respectievelijk 25-13,25-11 en
25-12. In de laatste set is de opdracht
om meteen van het begin af aan druk te
zetten, en dat doet Voltena. In no-time
staat er een 8-0 voorsprong op het scorebord en ook deze voorsprong wordt niet
meer weggeven, hoewel Voltena halverwege de set even een klein beetje inzakt.
In de eindfase van de set wordt er echter
weer zo goed gespeeld dat ook deze set
eenvoudig gewonnen wordt met 25-14. 5
punten in eigen huis voor Voltena dames
1 dus en een verbetering ten opzicht van
de eerste helft van de competitie. Voltena houdt zijn goede niveau dus vast en
morst gelukkig geen punten, waar concurrent Volley Tilburg wel 2 sets liet liggen tegen Spivo DS1. Volgende week
speelt Voltena thuis tegen dit jonge
teams uit Spijkenisse en het is zaak voor
Voltena om dan weer de volle 5 punten in
Nieuwendijk te houden. Ze zien jullie
graag op 5 maart om 18.00 uur in de
Iris.
WERKENDAM
CFM/Transito
boekt zege
Afgelopen vrijdag stond voor CFM/Transito
de thuiswedstrijd tegen koploper BE ‘79
uit Berkel-Enschot op het programma. Gezien het verschil op de ranglijst een op het
oog bijna onmogelijke opgave om punten
te verzamelen in de strijd tegen degradatie. De Werkendammers hadden in de beginfase van de wedstrijd ook weinig in te
brengen, maar omdat de gasten de bal niet
tegen de touwen wisten te krijgen, bleef
het lang 0-0. CFM sloeg in een betere fase
wel toe. Na een goede actie van Josbert
Wemmenhove kon Bastiaan Ritmeester bij
de tweede paal de 1-0 binnenglijden. BE
moest geholpen worden door een gele
kaart aan de kant van CFM om ook het net
te vinden en kwam zo vlak voor rust op
1-1. Ook in de tweede helft had CFM in
eerste instantie weinig in te brengen en
kwam het enkele keren goed weg. De Werkendammers hielden echter stand en de
wedstrijd kantelde toen BE een gele kaart
kreeg. CFM buitte via Bart Jongejan de
man-meersituatie meteen uit: 2-1. Vervolgens voorkwam Rob de Groot met enkele
formidabele reddingen dat de gasten weer
op gelijke hoogte kwamen en schoot Dennis van Es de Werkendammers op 3-1 en
4-1. Ondanks dat de trefzekere Dennis van
Es vijf minuten voor het einde nog twee
maal geel en dus rood te zien kreeg, kwam
de zege niet meer in gevaar. CFM bleef vol
strijden voor de overwinning en in de absolute slotfase werd het via Erik Blokland
zelfs nog 5-1. Gezien het verschil in de
stand op de ranglijst een verrassende
overwinning van de Werkendammers, maar
op basis van de wedstrijd zeker niet onverdiend. Met veel inzet en op karakter een
belangrijke driepunter in de strijd tegen
degradatie. Aanstaande vrijdag wacht opnieuw een lastige thuiswedstrijd, tegenstander is dan Groene Ster 2. Aanvang
21.00 uur in sporthal De Crosser.
Full co
oolor ad
dverte
n Alt
tena Nieuws
uws
color
adverteren
in
Altena
te
eegen
g verras
vverrassend scher
rpe
p tar
n!!
tegen
scherpe
tarieven!!
Donderdag 3 maart 2016 - 13
ALTENA NIEUWS
Lekker Tafelen
ÆÆÆ
Grieks Tuinrestaurant
‘Irodion Rest. & Party’
Leijsenhoek 6a · Oosterhout
0162-436115 · www.irodion.nl
ÆÆÆ
Bistro De Heerlijckheid
Rijksstraatweg 115 · Sleeuwijk
0183-309699
www.bistro-deheerlijckheid.nl
Altena Nieuws
Smoesjes in de
Kasteelbibliotheek
ÆÆÆ
Restaurant ‘t “?”
Maasdijk 122 · Veen
0416-531049
www.cafevraagteken.nl
ÆÆÆ
HR De Brabantse Biesbosch
Spieringsluis 6 · Werkendam
0183-504248
www.brabantsebiesbosch.nl
ÆÆÆ
Restaurant De Waterman
Vierlinghstraat 1 · Werkendam
0183-506464
www.restaurantdewaterman.nl
ÆÆÆ
Restaurant De Gevangenpoort
Kerkstraat 3 · Woudrichem
0183-302034
www.degevangenpoort.nl
ÆÆÆ
Rest./Galerie ‘Kruiden & Jasmijn
Kerkstraat 43 · Woudrichem
0183-310242
www.kruidenenjasmijn.com
ÆÆÆ
Hotel-Restaurant De Koppelpaarden
Oude Kerkstraat 1 · Dussen
0416-391264
www.dekoppelpaarden.nl
ÆÆÆ
ÆÆÆ
’t Oude Raedthuys
Hoogstraat 47 · Woudrichem
0183-304557
www.ouderaedthuys.com
ÆÆÆ
Tuinrestaurant & Theeschenkerij
Le Grand Jardin
Laagt 5a · Almkerk · 0183-403551
www.grandjardin.nl
ÆÆÆ
Eetcafé ’t Pleintje
Vrijheidsplein 6-7 · Dussen
0416-391119
www.eetcafepleintje.nl
Restaurant-Café De Hoofdwacht
Grote Markt 6 · Gorinchem
0183-638880
www.hoofdwacht.nl
ÆÆÆ
Eet- en Drinkerij ’t Oude Stadthuys
Grote Markt 17 · Gorinchem
0183-665588
www.stadthuys.nl
ÆÆÆ
Drijvend Rest.”De Stroming”
Stadshaven 6 · Woudrichem
0183-307017
www.restaurantdestroming.nl
Eetcafé Marie
Rijksweg 79 ·Nieuwendijk
0183-403274
www.eetcafemarie.nl
ÆÆÆ
ÆÆÆ
HANK
Gekkenhuis in
het ziekenhuis
Toneelgroep ‘t Hanks Genoegen geeft dit
jaar drie openbare voorstellingen in het
nieuwe dorpshuis ‘t Uivernest in Hank.
De voorstelling heet ‘Gekkenhuis in het
Ziekenhuis’. Het stuk is geschreven door
Wilma Renes-Leertouwer. Vrijdag 4 maart
is speciaal voor de jeugd tot 16 jaar. De
entree is gratis. Ouders kunnen ook meekomen en betalen 7,50 aan de deur. De
aanvang is 19.30 uur. Zaterdag 5 en 12
maart zijn de kaarten 10 euro en begint
de voorstelling om 20.00 uur. Na de voorstelling is er nog een gezellig samenzijn
in het café en zorgt Peter Klute voor de
muziek. Er mag gedanst worden. Kaarten
zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij
bloembinderij Kimsey en telefonisch kunt
u reserveren via nummer 06 24403205.
www.hanksgenoegen.nl.
GIESSEN, Bingo bij GRC14 op 4 maart
a.s. Aanvang 20.00 uur. Kantine aan
de Karbogerd om 19.00 uur.
Woudrichem toont karakter, maar verliest
— ARIE VAN DER PIJL —
WERKENDAM, 3 mrt 2016 - Afgelopen
zaterdag startte Woudrichem met een
achterstand van drie wedstrijden op
leider BLC uit Den Bosch, een makkelijk scorend elftal, dus het was oppassen geblazen voor de mannen van
trainer Leon Eland van Woudrichem.
De heenwedstrijd werd nipt met 2-1 verloren, geen gemakkelijke opgave, aangezien Woudrichem al enkele weken niet
heeft kunnen spelen in verband met de
slechte toestand van de velden. Wanneer
men voor honderd procent 90 minuten
lang scherp blijft, is er hoop op een overwinning. Enkele minuten niet alert, werd
afgelopen zaterdag meteen afgestraft
door met 4-5 onderuit te gaan. De mannen uit Den Bosch scoorden binnen tien
minuten de score 0-1. Maker was Jori van
den Berk, maar de vreugde bij de gasten
was van korte duur, want een niet scherp
zijnde achterhoede van BLC werd door
Dillis de Vries genadeloos afgestraft, 1-1.
EETHEN
GDC pakt dik
verdiend punt
tegen Geinoord
EETHEN, Het gebrek aan scorend
vermogen leek GDC dit weekend opnieuw op te breken in de inhaalwedstrijd tegen Geinoord. Kort na rust
kwam de ploeg achter, maar in de extra tijd scoorde Pascal de Vries de
meer dan verdiende gelijkmaker.
GDC begon sterk aan de wedstrijd en
had binnen het eerste kwartier al op
voorsprong moeten komen als eerst
een voorzet van Menno Schouten door
2 man wordt gemist voor de goal en
daarna een actie van Mitchell Landbrug
niet verzilverd kan worden.
Geinoord is met weinig tot geen aan-
Benefietavond
Vervolgens was het een open duel dat
met slordigheden gepaard ging, vooral
op het middenveld werd open huis gehouden door beide ploegen. Daarna kwam
er wat meer lijn in het spel van beide
teams, krachtverschil was er nauwelijks,
strijd werd er wel geleverd, vooral de uitvallen van BLC hadden meer inhoud dan
die van de thuisclub, na een dik kwartier
spelen. Vervolgens werd nogal een keer
balverlies geleden op het middenveld
door de thuisclub. De meeste dreiging
kwam van BLC. Dit team was het meest in
balbezit na een klein halfuur voetballen.
De ploeg uit Den Bosch was duidelijk een
counterploeg. Af en toe was er wat dreiging van Woudrichem. Zo was Niek Viveen
dichtbij de 2-1. Zijn vizier stond te hoog
gericht. De eerste gele kaart was voor
Maikel Nijst van de thuisclub. Na 35 minuten spelen kwam BLC opnieuw op voorspring na zwak ingrijpen van Woudrichems verdediging, 1-2. Maker was Jori
van den Berk. Technisch was de ploeg uit
Den Bosch het betere team; Woudrichem
moest het hebben van hard werken, er
werd lukraak door hen gevoetbald en de
passing werd te roekeloos uitgevoerd. De
bezoekende ploeg kreeg de meeste kansen om de score verder uit te bouwen.
Ivo Mulders was goed voor geel namens
BLC. De tweede helft was nog maar koud
begonnen of het was meteen raak, 1-3,
maker was Teun Kessens. In deze fase
was de thuisclub niet bij de les en dat
werd meteen afgestraft. Er was geel voor
Thijs van Rookhuizen en deze speler werd
meteen vervangen door Maikel Nijst van
de thuisclub. Woudrichem kwam bedrogen uit als men misschien dacht dat er
zonder strijd wel wat te halen was, want
nummer vier lag meteen in het net. Maker was Martijn de Wildt, 1-4 na 55 minuten spelen. Woudrichem liet zich wel heel
gemakkelijk de kaas van het brood eten
in deze fase. De talentvolle speler Dillis
de Vries moest geblesseerd uitvallen namens Woudrichem. Roy van Sonsbeek was
zijn vervanger en ook Danny van der Matten moest het veld ruimen voor Arjo Nederveen, die aan het eind van het seizoen vertrekt naar Sleeuwijk, na 65 minuten voetballen. Vlak daarna scoorde
Woudrichem wel, maar dit doelpunt werd
terecht afgekeurd vanwege buitenspel
door de goed leidende scheidsrechter R.
Simon uit Zwijndrecht. Even later werd
geknoei in Woudrichems defensie meteen
fataal en Mischa Stuiver scoorde de 1-5.
BLC bleef de bovenliggende partij. Het
scoren ging de ploeg uit Den Bosch wel
heel gemakkelijk af. Woudrichem werd
voortdurend afgetroefd door zijn eigen
slordigheden.
Met nog tien minuten te gaan hervond de
thuisclub zich en was het aanvoerder
Wim Holster die voor de 2-5 zorgde. Er
was geel voor doelpuntmaker Jori van der
Beek. Strijdbaar Woudrichem bleef erin
geloven en invaller Arjo Nederveen
scoorde, heel actief, de 3-5. Daarna gaf
Woudrichem nog extra gas. Uit een toegekende strafschop scoorde Danny
Schaap de 4-5 en terwijl de 90 minuten
vol waren, bleef de arbiter maar doorgaan. Met een beetje geluk had er misschien nog de 5-5 ingezeten, maar zover
kwam het niet. Op zaterdag 5 maart
maakt Woudrichem zich op voor het treffen met Sleeuwijk, aanvang 14.30 uur.
vallende intenties naar Eethen afgereisd en het spel speelt zich dan ook
veelal af op de helft van Geinoord. De
thuisploeg krijgt verschillende vrije
trappen rond het 16-metergebied, maar
weet hieruit keeper Niels Renes niet te
passeren.
Ruim over het halfuur komt Geinoord
enkele keren in de buurt van het doel
van GDC, maar de eenzame spits Vincent Griffioen weet keeper Wesley van
de Wardt niet te passeren zodat 0-0 een
logische ruststand is.
Enkele minuten na rust is de GDC defensie niet bij de les als Niels Maat een
corner voorgeeft en Chanan Brandsma
ongehinderd de 0-1 mag binnenkoppen. En weer loopt GDC achter de feiten aan. Maar de mannen van Marco de
Jong geven niet op en de immer hardwerkende ploeg zoekt de aanval.
Geinoord zakt nog verder in dan het al
deed en loert op de counter.
De gasten hebben de nodige overtredingen nodig om GDC af te stoppen,
maar de ploeg doet hier (te) weinig
mee, zodat hier geen enkele dreiging
uit voortkomt. Zoals gezegd, Geinoord
loert op de counter en een kwartier
voor tijd komt Vincent Griffioen vrij
voor keeper Wesley van de Wardt, die
echter knap redding brengt. GDC zet de
laatste tien minuten een slotoffensief
in om nog tot de gelijkmaker te komen.
Een vrije trap van Jamie Youell wordt
door Jelle Bouman in de handen gekopt
van de Geinoord goalie.
De wedstrijd lijkt dan wederom in nederlaag te eindigen, maar in de extra
tijd komt GDC meer dan verdiend naast
Geinoord. Een verre uittrap van Wesley
van de Wardt komt ver in het strafschopgebied van Geinoord en wordt
daar weggewerkt en komt net buiten
het 16 meter gebied terug waar Pascal
de Vries staat die met een fantastische
volley keeper Niels Renes passeert voor
de meer dan verdiende gelijkmaker
1-1.
Het laatste wapenfeit komt ook van de
voet van De Vries als hij een vrije trap
van ruim 20 meter strak inschiet, maar
dit keer is de Geinoord-keeper op zijn
post zodat 1-1 de eindstand is.
SOAP! in de Vrouwenhemel
Op zaterdag 9 april wordt er in ’t Dorpshuis Veen weer een benefietavond georganiseerd t.b.v. Alpe d’HuZes. Tijdens
deze avond zijn er optredens van Fixxxman, Sonic Disaster en The Squall. Verder
is er een loterij voor het goede doel. Op
woensdag 2 juni loopt Ellen Ran (nog
voor haar 70e verjaardag) naar de top.
Dat is tijdens Alpe d’HuZus.
Een dag later, donderdag 3 juni, neemt
haar zoon Rolf Ran voor de vijfde keer
deel aan Alpe d’HuZes en gaat hij voor de
(4) beklimmingen op de fiets. Op deze
manier proberen ze zoveel mogelijk donaties binnen te halen voor het goede
doel, dat onderzoek naar de genezing van
kanker doet.
WERKENDAM
DUSSEN, Op zondag 13 maart treedt om 13.30 uur in Kasteel Dussen Theatergroep Smoesjes op met de kindervoorstelling De Biebshow. Twee keurige, onberispelijke bibliothecarissen zijn in hun werk verzonken. Afstempelen, gegevens invoeren, bladzijdes plakken. Maar
als een eeuwenoud boek van de bovenste plank valt, waait er stof op! De dames kunnen
hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en belanden in de prachtige boekenwereld. Van een
sprookje in een avonturenverhaal, in een strip. Tot elke keer ‘bieb-bieb’, de scanner van de
uitleenbalie hen terug roept. De Biebshow is een vrolijke kindervoorstelling voor kinderen
tussen 5-11 jaar. Meedoen met de voorstelling gaat vanzelf en voor sommige kinderen is
er zelfs een rol! De liedjes die worden gezongen zijn gemakkelijk mee te zingen. Na afloop,
rond 14.30 uur, is er voor ieder kind een klein presentje. Kijk voor meer informatie op
www.theatergroepsmoesjes.nl. Reserveringen via www.kasteel-dussen.nl of [email protected] Toegang: 6 euro per persoon (Vriendenpashouders of CJP 3 euro korting).
ÆÆÆ
Bistro NOK
Kerkstraat 3· Woudrichem
0183-302034
www.bistronok.nl
VEEN
Rondleiding met
gids Fort Altena
Op 4 maart kunt u de historie ervaren van
de typische wijze van verdediging van
een fort met het water als bondgenoot. U
loopt langs groepsschuilplaatsen, bunkers en versterkingen op het fortterrein.
Tijdens de rondleiding vertelt de gids allerlei wetenswaardigheden en met behulp
van overzichtskaarten krijgt u een goede
indruk van de strategie van de waterlinie
in het algemeen en de functies van Fort
Altena in het bijzonder. De rondleiding
van ± 60 minuten start in het torenfort.
Er is elke eerste zaterdag en elke derde
zondag van de maand een rondleiding.
De gids start bij de ingang van het Torenfort om 14.00 uur. Tip: stevige schoenen.
Prijs volwassenen: € 3,00 (kinderen €
1,50). Reserveren: 0183-301329. Het
maximum aantal deelnemers per rondleiding is 20 personen. Boeken buiten de
reguliere rondleiding kan natuurlijk ook!
Fort Altena, Tol 8, Werkendam.
Programma van donderdag 03-03-2016 tot en met woensdag 09-03-2016
'?;E
WERKENDAM, Zaterdag 5 maart a.s. speelt
de regionale Live-band SOAP! weer in het
Werkendamse Café Vrouwenhemel. Inmiddels is dit een jarenlange traditie geworden en het - meestal - massaal aanwezige
publiek waardeert dit dan ook zeer. SOAP!
is al jaren actief in de regio (en daar buiten). Het is een spetterende live (cover)
band die frisse muziek maakt, met een
zeer gevarieerd gamma aan muziekstijlen
waar iedereen, van jong tot oud, zichzelf
in kan herkennen. SOAP! is geen doorsnee band: mede door de afwisselende
leadzang (en ook de duetten) onderscheidt SOAP! zich van de rest. SOAP!
vermaakt het publiek met eerlijke (soms
Het eerste herenteam van ZVDO mocht
zaterdag aantreden tegen Aegir uit Eindhoven. Dit beloofde een spannende wedstrijd te worden. Aegir bezet de tweede
plaats in de competitie en ZVDO de derde
plaats. ZVDO moest deze wedstrijd proberen om de goede vorm terug te vinden.
Aegir moest deze wedstrijd winnen om in
de race voor het kampioenschap te blijven. In het smalle bad van Aegir pakte de
zoneverdediging van ZVDO goed uit.
Aegir wist hier lastig door te komen en
moest het hebben van afstandsschoten.
Keeper Rob Vos was deze wedstrijd goed
bij de les en wist veel van deze schoten
te keren.
Halverwege de eerste periode wist Aegir
toch de 1-0 aan te tekenen. ZVDO kon
echter na een mooie midvooractie van
Adriaan de Graaff al na 10 seconden weer
aanhaken, waardoor de eerste periode
eindigde in 1-1.
In de tweede periode lagen beide ploegen weer goed te verdedigen, waardoor
er in deze periode alleen via man-meersituaties gescoord werd. De ploegen gingen de rust in met een 3-2 voorsprong
voor de thuisploeg. In de derde periode
ging ZVDO ‘erop en erover’. De laatste periode begon met een 3-4 voorsprong voor
ZVDO. Halverwege deze periode wist ZVDO
voor het eerst een marge op te bouwen
van twee doelpunten door de 3-5 te maken. ZVDO speelde dit slim uit en haalde,
al dan niet bewust, het tempo uit de
wedstrijd en er werden geen onnodige risico’s meer genomen. Aegir wist nog wel
één keer te scoren maar wist daarna geen
kansen meer te creëren.
Het verschil in deze wedstrijd werd in de
laatste periode gemaakt doordat ZVDO de
rust bewaarde waar Aegir te onrustig
ging spelen. Daardoor werd de eindstand
4-5 voor ZVDO. Door deze overwinning is
de achterstand op Aegir nog maar twee
punten.
De voorsprong op de nummers 4,5 en 6
bedraagt ook maar 2,3 en 4 punten. Het
belooft dus nog een spannend eind van
het seizoen te worden.
ALMKERK
Schaken
Afgelopen maandag speelde de Watertoren de laatste ronden van de Regionale
Rapid toernooi. Uit de vorige ronden hadden Rob Kruis, Simon Hoevenaren, Antoine Hoevearen en Marien de Jonge zich
al gekwalificeerd voor de topgroep. In
onderlinge partijen speelden zij nu voor
de eerste plaats. Aan het einde van de
avond bleek, dat Rob Kruis en Antoine
Hoevearen beiden op de eerste plaats
zouden eindigen. Er moet echter één winnaar zijn, dus moest er een extra partij
gespeeld worden tussen Rob Kruis en Antoine Hoevenaren. De andere schakers
hadden hun partijen al gespeeld en iedereen stond belangstellend mee te kijken
naar deze partij. De partij werd gedegen
opgezet; Rob Kruis kwam geleidelijk toch
wat beter te staan, wat resulteerde in een
stukwinst. Beide spelers speelden geconcentreerd door en Rob kreeg steeds meer
overwicht. Maar plotseling kwam Antoine
stevige) rock, met groovende soulmuziek,
met ‘gewone’ popmuziek en met heerlijke
ouderwetse disco swingers; maar soms
verrast SOAP! ook met een sfeervol
akoestisch liedje. Kortom, SOAP! zet de
boel op z’n kop en hoopt, net als voorgaande jaren, dat het dak er weer af gaat
in de Vrouwenhemel.
SOAP! bestaat uit Diny den Dunnen, leadzang en sax; Ronald Arendse, leadzang;
Arie Walraven, drums; Johan Duister, bas;
René Duister, gitaar en zang en Aad
Nieuwstraten, toetsen en zang. Locatie:
Eetcafé Vrouwenhemel, Sasdijk 2, Werkendam. Aanvang: 21.00 uur, toegang
gratis.
UITWIJK
EETHEN, Rik- en klaverjasliefhebbers
zijn vrijdag 4 maart om 20.00 uur
weer van harte welkom in de kantine
van GDC om, onder het genot van een
hapje en een drankje, gezellig een
kaartje te leggen.
ALMKERK, Op de Ladies Night van 9 maart
2016 kunnen dames gaan genieten van
Rokjesdag, de nieuwste film van regisseur
Johan Nijenhuis. Voor de mannen is er ook
een speciale avond, de London Has Fallen
mannenavond. Op de premièredag, 3
maart 2016, kunnen mannen met hun maten tijdens deze film genieten van biertjes
en porties bitterballen voor € 1,50 per
stuk. Voor de liefhebbers van The Divergent Series is er op 8 maart 2016 een marathon van deel 2 en 3 met de voorpremière van The Divergent Series: Allegiant.
Meer informatie en gratis reserveren www.
hollywoud.nl.
WIJK EN AALBURG
7+(',9(5*(176(5,(60$5$7+21
Dinsdag
08-03 18.45
/$',(61,*+70(752.-(6'$*
Woensdag 09-03 19.30/20.00/20.30/.2100
/21'21+$6)$//(10$11(1$921'
Donderdag 03-03 20.20
7+(',9(5*(176(5,(6$//(*,$17
35(0,È5(
Woensdag 09-03 18.30
/21'21+$6)$//(1
35(0,È5(
Donderdag 03-03 13.30
Vrijdag
04-03 11.00/20.40
Zaterdag
05-03 20.40
Zondag
06-03 20.20
Maandag
07-03 20.20
Dinsdag
08-03 20.20
Woensdag 09-03 18.00
?E
Mannen- en vrouwenavonden
in Hollywoud
ZVDO haakt weer aan
FILMS - LUNCH - VERGADERINGEN - FEEST
‘Eerlijk of heerlijk’
Onlangs is Toneelgroep Juliana te Uitwijk
gestart met de opvoeringen van de plattelandskomedie ‘Eerlijk of heerlijk’. Een echt
‘boerenstuk’, maar dan niet in de woonkamer, maar buiten op het boerenerf. Elk jaar
weer staat er ‘s zomers een kilometers-lange
file voor de boerderij van Hannes en Lotte
Mintjes. En elk jaar weer worden ze door de
automobilisten lastiggevallen voor een
glaasje water, wat suiker, gebruik van het
toilet en ga zo maar door. Goed zat, zijn ze
het. Dit jaar zullen ze zich uitgeven voor de
knecht en de meid en voor elke dienst zal
betaald moeten worden. De zaken lopen dus
goed, totdat er een rechercheur verschijnt
die beweert dat er geld van een bankoverval
in het hooi verstopt zit. Reden voor een
aantal filegasten nog wat langer in de buurt
van de boerderij te bivakkeren. Het geld
blijkt verdwenen. De meid en de knecht
worden verdacht… Voor de uitvoeringen op
4 en 5 maart zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Als extra is zaterdag 12 maart
toegevoegd, dit zal de laatste zijn. Kaarten
à € 7,50 kunnen worden besteld bij Elly Lievaart, tel. 0183-442153 alleen op werkdagen tussen 15.00 en 20.00 uur. Afhalen
kaarten in de foyer van de Hoogt op 8 en 9
maart tussen 19.00 en 20.00 uur.
%,26
5(9(1$177+(
Maandag
07-03 11.00
Dinsdag
08-03 11.00
'?E
("#'(
.1,(/(123((1%('9,2/(1
Donderdag 03-03 11.00/14.00/20.00
Vrijdag
04-03 11.00/17.15/19.00
Zaterdag
05-03 17.15/19.00
Zondag
06-03 16.30/18.20
Maandag
07-03 11.00/14.00/20.00
Dinsdag
08-03 11.00/14.00/18.20
Woensdag 09-03 11.00/17.30
*2'62)(*<37'
Donderdag 03-03 17.30
Vrijdag
04-03 17.30
Zaterdag
05-03 17.30
Zondag
06-03 17.30
Maandag
07-03 11.00/17.30
Dinsdag
08-03 11.00
',57<*5$1'3$
Donderdag 03-03
Vrijdag
04-03
Zaterdag
05-03
Zondag
06-03
Maandag
07-03
Dinsdag
08-03
Woensdag 09-03
18.30
20.00
20.00
20.00
18.30
20.00
17.00
)$0,/,(:((.(1'
Donderdag 03-03
Vrijdag
04-03
Zaterdag
05-03
Zondag
06-03
Maandag
07-03
Dinsdag
08-03
13.45/19.15
11.00/19.30
19.30
19.15
13.45/19.15
13.45/17.30
‡PDDUWAls extraatje voor onze
operaliefhebbers: -RQDV.DXIPDQQ$Q
(YHQLQJZLWK3XFFLQL
'(#
%,2668))5$*(77(
Maandag
07-03 13.30
Dinsdag
08-03 13.30
21.00
22.00
22.00
21.00
21.00
18.00
‡PDDUW+ROO\ZRXG%RXOHYDUG
met 3XEOLHNH:HUNHQ.Kijk voor het
volledige aanbod op www.hollywoud.nl
'?E
%,26)$0,/,(:((.(1'
Maandag
07-03 13.45
Dinsdag
08-03 13.45
*5,06%<
Donderdag 03-03
Vrijdag
04-03
Zaterdag
05-03
Zondag
06-03
Maandag
07-03
Dinsdag
08-03
‡PDDUW/DGLHV1LJKWmet
romantische komedie 5RNMHVGDJ
(?E
(?E
%,26*2'62)(*<37'
Maandag
07-03 11.00
Dinsdag
08-03 11.00
;
'?E
Kijk voor meer informatie
en om te
reserveren op ZZZKROO\ZRXGQO
52%,1621&5862('1/
Donderdag 03-03 15.45
Vrijdag
04-03 16.45
Zaterdag
05-03 11.00/12.00/16.45
Zondag
06-03 10.45/12.00
Maandag
07-03 15.45
Dinsdag
08-03 16.45
Woensdag 09-03 13.00
'($'322/
Vrijdag
04-03
Zaterdag
05-03
Zondag
06-03
21.45
21.45
18.00
+2:72%(6,1*/(
Donderdag 03-03 18.00
Vrijdag
04-03 18.30
Zaterdag
05-03 18.30
Maandag
07-03 18.00
;
(?E
'E
$/9,1$1'7+(&+,3081.6
52$'75,31/
Donderdag 03-03 13.15/16.15
Vrijdag
04-03 13.30/14.30/15.30
Zaterdag
05-03 10.45/13.30/14.30/15.30
Zondag
06-03 11.00/13.30/14.30/15.30
Maandag
07-03 13.15/16.15
Dinsdag
08-03 13.15/16.15
Woensdag 09-03 11.00/13.30/14.30/15.30
5(9(1$177+(
Donderdag 03-03 11.00/20.40
Vrijdag
04-03 21.20
Zaterdag
05-03 21.20
Zondag
06-03 15.00/20.40
Maandag
07-03 11.00
Dinsdag
08-03 11.00/20.40
Woensdag 09-03 11.00
?
(?E
'='#(
'(#
=2275232/,6'1/
Donderdag 03-03 11.00/16.00
Vrijdag
04-03 11.00/12.45/14.00/15.00/16.15
Zaterdag
05-03 11.15/12.45/14.00/15.00/16.15
Zondag
06-03 11.15/12.45/14.00/16.15
Maandag
07-03 11.00/16.00
Dinsdag
08-03 11.00/16.00
Woensdag 09-03 14.00/15.00/16.15
?;
‡PDDUW7KH'LYHUJHQW6HULHV
PDUDWKRQmet voorpremière van
The Divergent Series: Allegiant
(?E
'?
:2(=(/(13,323=2(.1$$5
'(6/2''(5926
Donderdag 03-03 15.30
Zaterdag
05-03 10.30
Zondag
06-03 10.30
Maandag
07-03 15.30
Woensdag 09-03 11.00
%8850$1(1%8850$1
Donderdag 03-03 12.30
Vrijdag
04-03 13.00
Zaterdag
05-03 13.00
Zondag
06-03 13.00
Dinsdag
08-03 15.30
Woensdag 09-03 12.30
61($.35(9,(:
Maandag
07-03 20.40
%28/(9$5'0(768))5$*(77(
Woensdag 09-03 19.00
(
'?E
U bent van harte welkom!
Service Bioscoop Hollywoud Almkerk 0183-307286 www.hollywoud.nl
Altena Nieuws blader je niet door, dat lees je!
Goud en Zilver voor
karateka Sonnema
Wijk en Aalburg, Rick Sonnema heeft zaterdag 27 februari goud en zilver gewonnen bij de 11de Itosu Kata Open. Zaterdag
was weer het jaarlijkse toernooi van Karate Do Academie Itosu uit Waalwijk. Dit
was alweer de 11e editie die werd gehouden in sportcentrum de Slagen in Waalwijk. Deze wedstrijd staat onder auspiciën
van de Karate Bond Nederland. Met een
deelnemersveld van z’n 300 karateka’s is
dit dan ook een wedstrijd die hoog op de
agenda staat bij de clubs uit Nederland.
Rick deed mee in de categorie kata -21 en
de open categorie 16+. Hij begon in de categorie –21 jaar; de wedstrijden verliepen
goed en hij won alle wedstrijden dus hier
was het goud binnen. Hierna was het weer
opladen voor de open categorie en ook
hier won Rick alle voorrondes en stond zodoende voor de 2de keer die dag in de finale. Helaas verloor Rick de finale maar
met goud en zilver kan hij terug kijken op
een zeer geslaagde dag.
EETHEN
GDC pakt dik
verdiend punt
tegen Geinoord
Versteeg winnaar
Kees Kant Bokaal 2015
NIEUWENDIJK, Vrijdagmiddag 26 februari
vond in het Steunpunt te Nieuwendijk de
prijsuitreiking plaats van de Kees Kant
Bokaal.
Deze bokaal is vernoemd naar de in 2009
overleden wedstrijdleider van de Nieuwendijkse biljartvereniging Het Steunpunt.
De fraaie wisselbokaal werd uitgereikt
door Dina Kant tijdens de algemene ledenvergadering. De leden van de biljartvereniging zijn Nieuwendijkse senioren,
die in een dagcompetitie tegen elkaar uit
komen, ieder met hun eigen moyenne.
Verdiende winnaar, met een straatlengte
voorsprong, is voorzitter Ad Versteeg.
Jan v.d. Zouwen eiste de tweede plaats
met een verassende aanval op de koning
en won hij de partij en het kampioenschap. Rob Kruis werd dus tweede, gevolgd door Marien de Jonge als derde en
Simon Hoevenaren als vierde. Toch wel
opmerkelijk dat iemand die geen lid is
van de schaakclub er met de eerste prijs
vandoor gaat. Buiten de kopgroep speelden de andere schakers ook hun partijen
voor de eerste plaats in deze groep. Er
waren spannende partijen en partijen
waar blunders werden gemaakt. Na afloop
bleek, dat Martin Nagtegaal de meeste
partijen had gewonnen en dus winnaar
werd, gevold door Piet den Uijl en Jan
van Dongen. De prijsuitreiking van de
beker, gevolgd door het uitkiezen van de
diverse taarten voor de winnaars en aansluitend nog de taartverloting, besloot
dit schaaktoernooi.
FAIR PLAY
voor zich op na een serie fraaie wedstrijden. Als goede derde eindigde Henk van
Noorloos. Ondanks lichamelijke tegenslagen wist hij zich moeiteloos te handhaven in de top drie.
De verdere uitslag 4e Gerrit van Bruchem,
5e Cor Daggelders, 6e Goof Lagrouw, 7e
Giel Groeneveld.
Op de foto v.l.n.r. Jan v.d. Zouwen 2e,
winnaar Ad Versteeg, Henk van Noorloos
3e.
Het gebrek aan scorend vermogen leek
GDC dit weekend opnieuw op te breken in
de inhaalwedstrijd tegen Geinoord. Kort
na rust kwam de ploeg achter, maar in de
extra tijd scoorde Pascal de Vries de meer
dan verdiende gelijkmaker. GDC begon
sterk aan de wedstrijd en had binnen het
eerste kwartier al op voorsprong moeten
komen als eerst een voorzet van Menno
Schouten door 2 man wordt gemist voor
de goal en daarna een actie van Mitchell
Landbrug niet verzilverd kan worden.
Geinoord is met weinig tot geen aanvallende intenties naar Eethen afgereisd en
het spel speelt zich dan ook veelal af op
de helft van Geinoord. De thuisploeg
krijgt verschillende vrije trappen rond
het 16-metergebied, maar weet hieruit
keeper Niels Renes niet te passeren. Ruim
over het halfuur komt Geinoord enkele
keren in de buurt van het doel van GDC,
maar de eenzame spits Vincent Griffioen
weet keeper Wesley van de Wardt niet te
passeren zodat 0-0 een logische ruststand is. Enkele minuten na rust is de
GDC defensie niet bij de les als Niels Maat
een corner voorgeeft en Chanan Brands-
ma ongehinderd de 0-1 mag binnenkoppen. En weer loopt GDC achter de feiten
aan. Maar de mannen van Marco de Jong
geven niet op en de immer hardwerkende
ploeg zoekt de aanval. Geinoord zakt nog
verder in dan het al deed en loert op de
counter. De gasten hebben de nodige
overtredingen nodig om GDC af te stoppen, maar de ploeg doet hier (te) weinig
mee, zodat hier geen enkele dreiging uit
voortkomt. Zoals gezegd, Geinoord loert
op de counter en een kwartier voor tijd
komt Vincent Griffioen vrij voor keeper
Wesley van de Wardt, die echter knap redding brengt. GDC zet de laatste tien minuten een slotoffensief in om nog tot de
gelijkmaker te komen. Een vrije trap van
Jamie Youell wordt door Jelle Bouman in
de handen gekopt van de Geinoord goalie.
De wedstrijd lijkt dan wederom in nederlaag te eindigen, maar in de extra tijd
komt GDC meer dan verdiend naast
Geinoord. Een verre uittrap van Wesley
van de Wardt komt ver in het strafschopgebied van Geinoord en wordt daar weggewerkt en komt net buiten het 16 meter
gebied terug waar Pascal de Vries staat
die met een fantastische volley keeper
Niels Renes passeert voor de meer dan
verdiende gelijkmaker 1-1. Het laatste
wapenfeit komt ook van de voet van De
Vries als hij een vrije trap van ruim 20
meter strak inschiet, maar dit keer is de
Geinoord-keeper op zijn post zodat 1-1
de eindstand is.
SKV F1 kampioen
SLEEUWIJK, Na vorig jaar niet één wedstrijd te hebben gewonnen, heeft SKV F1 enorme stappen gemaakt en is het team dit jaar
kampioen geworden! De spelers gaan iedere week vooruit en ze hebben dit kampioenschap dubbel en dwars verdiend. Coaches Roeland van der Zouwen en Florianne Vink zijn dan ook apetrots op deze toppers.
Donderdag 3 maart 2016 - 14
ALTENA NIEUWS
ZONDAG 6 MAART 2016
AALBURG - Herv. Gem. (PKN):
10.00 uur Ds. B.C. Haverkamp;
18.30 uur Ds. T.C. Verhoef, Nijkerk. Geref. Gem.: 9.30 en 18.00
uur Ds. J. van Rijswijk. Vrije Oud
Ger. Gem.: 9.30 en 15.00 uur Ds.
M. van Kooten.
ALMKERK - Herv. Kerk: 9.30 uur
Ds. A.J. Mouw, Giessen; 18.00
uur Ds. G.J. Wolters, praise- en
leerhuisdienst. Geref. Kerk: 9.30
uur Ds. L.H. Stel, Gorinchem;
18.30 uur Ds. E. Quaak-Kloet,
Prinsenbeek. Geref. Kerk (vrijgemaakt): Voorstraat 7, Almkerk;
9.30 uur Ds. H.J. Boiten (em.);
16.30 uur Ds. C. van den Berg
(em.). Altenahove: 11.00 uur Ds.
A.B. den Hartog, Wijk en Aalburg. Focus op God gemeente:
10.00 uur Dienst in ’t Verlaat.
ANDEL - Herv. Kerk PKN: 9.30
uurDs. B.C. Haverkamp; 18.30
uur Ds. T.C. Verhoef, Nijkerk. Geref. Kerk: 9.30 uur Ds. F. de
Jong; 18.30 uur Ds. F. de Jong,
zangdienst. Vrije evang. gemeente ”De Koningshof”: 10.00 uur
Teun Stortenbeker.
BABYLONIËNBROEK - Herv.
Kerk: 9.30 uur Ds. T. Meijer, Werkendam; 18.30 uur Ds. P.L. Tolhoek, Heusden.
DUSSEN - Herv. Gemeente: 9.30
uur Ds. M. van de Ruitenbeek,
Heilig Avondmaal; 18.30 uur Ds.
M. van de Ruitenbeek, dankzegging Heilig Avondmaal. Geref.
Kerk De Hoeksteen Dussen-Meeuwen: 9.30 uur Ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht.
GENDEREN - Geref. Kerk: 9.30
uur Ds. P. van Dam, Houten;
18.30 uur Ds. J. Staat, Andijk,
gemeentedienst.
GIESSEN - Herv. Kerk: 9.30 uur
Ds. G.J. Wolters, Almkerk; 18.00
uur Ds. M.H. Vastenhout, Eethen-Drongelen.
HEUSDEN - Herv. Gemeente:
10.00 uur Ds. A.F. Troost, Ermelo; 17.00 uur Ds. B.C. Haverkamp, Aalburg, open deur
dienst.
MEEUWEN - Ger. Gemeente: 9.30
uur Leesdienst; 15.00 uur Ds. P.
Mulder.
NIEUWENDIJK - Herv. Kerk:
10.00 uur Ds. A. Naijen, Andel;
18.30 uur Ds. N.M. van Ommeren, jongerendienst m.m.v. Lev.
RIJSWIJK - Herv. Kerk: 9.30 uur
Ds. B.J.P. de Bruin, gezinsdienst, m.m.v. kinderkoor ‘Joy
for all’ uit Meerkerk; 18.00 uur
Ds. D.M. Heikoop. Geref. Kerk:
9.30 uur Ds. H.J.K. Gierkink-van
Geerenstein. Christengemeente:
10.00 uur Mar. C. van Dijk.
SLEEUWIJK - Herv. Kerk: 10.00
uur Ds. C.A. Westerveen. Geref.
Kerk: 10.00 uur Mw. ds. M.F.
Meeder-van Hof. Herv. Gem. Ichthus: Het Oude Kerkje: 10.00 uur
Ds. N.M. van Ommeren, viering
Heilig Avondmaal. Ichthuskapel:
16.00 uur Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein, dankzegging Heilig
Avondmaal. Ned. Geref. Kerk:
H
SISRFIKVMNTIPMNOIR
SRIMRHMKMW+SHWPMIJHIZSSVIIR
MIHIVZERSRW>IPJWEPWGLMNRX
XIKIR[SSVHMKEPPIWLIX
XIKIRHIIPXIFIZIWXMKIR
+3(LIIJXLIXPEEXWXI
;336(
‘Lydia’
:VEKIR#7GLVMNJREEV0]HME
10.00 uur Ds. W. van der Veer,
Dordrecht. Vrije evang. gemeente
‘De Burcht’: 10.00 uur René Holvast.
UITWIJK-WAARDHUIZEN - Protestantse gemeente: 9.30 uur Ds.
R.R. Maathuis, Werkendam;
18.30 uur Ds. G.C. Lock, passie
zangdienst. Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt: 09.30 en 18.30 uur
Ds. G. Zomer, Heilig Avondmaal.
VEEN - Herv. Gem. Veen: 09.30
uur Ds. J. Brouwer, voorbereiding Heilig Avondmaal; 18.00
uur Ds. G. Mulder, Kootwijk.
WERKENDAM - Herv. Kerk
(Dorpskerk): 10.00 uur Ds. L.
van Wingerden, ’s-Hertogenbosch, doopdienst (wijk 1);
18.00 uur Ds. L.W. den Boer
(wijk 2). Herv. Kerk (Biesboschkerk): 10.00 uur Ds. S.A. Doolaard, Krabbendijke (wijk 2);
18.00 uur Ds. G. van der Linden,
Waalwijk (wijk 1). Hersteld Herv.
Gemeente: 9.30 uur Ds. S.T. Lagendijk, Zwartebroek-Terschuur;
16.00 uur Ds. G.J. van Asperen,
Monster. Chr. Ger. Kerk: 10.00 en
17.00 uur Ds. D. Bos. Ger. Gem.:
10.00 en 18.00 uur Ds. M. Karens (10.00 uur Heilige Doop).
Oud Ger. Gem.: 10.00 en 18.00
uur Leesdiensten. Vrije Geref.
Gem. in Nederland: 10.00 en
18.00 uur Ds. B.G. Ippel.
WIJK - Herv. Kerk: 9.30 uur Ds.
J.P.J. Voets, Nijkerk; 18.30 uur
Ds. M.A. Kuijt. (Hersteld) Herv.
Gemeente: 9.30 en 18.30 uur Ds.
W.M. Mulder.
WIJK EN AALBURG - Evangelische Yeshua Gemeente: 11.00 uur
dienst in d’Alburcht, Perzikstraat
14a.
WOUDRICHEM - Herv. Kerk:
10.00 uur Ds. C. Hendriksen;
18.00 uur Dhr. Arie van Es,
jeugddienst
WOENSDAG 9 MAART 2016
Biddag voor gewas en arbeid
AALBURG - Herv. Gem. (PKN):
14.00 uur Ds. B.C. Haverkamp;
19.30 uur Ds. B.C. Haverkamp.
Geref. Gem.: 9.30, 15.00 en
19.30 uur Ds. J. van Rijswijk.
ALMKERK - Herv. Kerk: 19.30
uur Ds. G.J. Wolters. Geref. Kerk:
19.30 uur Ds. B. Ridder. Geref.
Kerk (vrijgemaakt): Voorstraat 7,
Almkerk; 19.30 uur Ds. A. van
der Sloot.
ANDEL - Herv. Kerk PKN: 14.00
uur; 19.30 uur Ds. B.C. Haverkamp. Geref. Kerk: 19.30 uur Ds.
F. de Jong. Vrije evang. gemeente ”De Koningshof”: 19.30 uur
Cees Crezee.
BABYLONIËNBROEK - Herv.
Kerk: 19.30 uur Dhr. R. Verkaik,
Hardinxveld.
DUSSEN - Herv. Gemeente: 11.15
uur Ds. M. van de Ruitenbeek,
biddag met kinderen; 19.00 uur
Ds. M. van de Ruitenbeek. Geref.
Kerk De Hoeksteen Dussen-Meeuwen: 9.30 uur Dhr. H. Dekker,
gezamenlijke dienst in Meeuwen.
GENDEREN - Geref. Kerk: 19.30
uur Kand. G. van Wolfswinkel,
Hedel.
GIESSEN - Herv. Kerk: 14.00 uur
Ds. A.J. Mouw, kinderdienst;
19.30 uur Ds. A.J. Mouw.
HEUSDEN - Herv. Gemeente:
19.30 uur Ds. F.W. Verbaas.
NIEUWENDIJK - Herv. Kerk:
19.30 uur Ds. N.M. van Omme-
ren; 18.30 uur.
RIJSWIJK - Herv. Kerk: 19.30
uur Ds. D.M. Heikoop. Geref.
Kerk: 19.30 uur Ds. H.J.K.
Gierkink-van Geerenstein.
SLEEUWIJK - Herv. Kerk: . Geref.
Kerk: 19.30 uur Ds. L.J. Oosterom. Herv. Gem. Ichthus: Ichthuskapel: 19.30 uur Ds. A.T. van
Blijderveen, Hardinxveld-Giessendam.
UITWIJK-WAARDHUIZEN - Protestantse gemeente: 19.30 uur
Ds. G.C. Lock.
VEEN - Herv. Gem. Veen: 14.30
en 19.30 uur Ds. J. Brouwer.
WERKENDAM - Herv. Kerk
(Dorpskerk): 19.30 uur Ds. J. de
Goei, Amersfoort (wijk 1). Hersteld Herv. Gemeente: 14.30 uur
Ds. L. Treur; 19.30 uur Kand.
G.J. Veldhuis, IJsselmuiden. Chr.
Ger. Kerk: 14.30 en 19.30 uur Ds.
D. Bos. Ger. Gem.: 10.00 en
19.00 uur Ds. M. Karens. Vrije
Geref. Gem. in Nederland: 10.00
en 18.00 uur Ds. B.G. Ippel.
WIJK - Herv. Kerk: 14.00 uur Ds.
M.A. Kuijt; 19.30 uur Ds. M.A.
Kuijt. (Hersteld) Herv. Gemeente:
14.30 en 19.30 uur Ds. W.M.
Mulder.
WOUDRICHEM - Herv. Kerk:
19.30 uur Ds. S.J. van der Zee,
Sleeuwijk.
RK KERK
Dussen
Zondag 6 maart 11.00 uur Woord
en Communieviering. Voorganger
en verkondiging Pastor K.Waas,
m.m.v het parochiekoor en aan
het orgel Erik v.d. Vorst.
Hank
Zondag 6 maart om 9.30 uur
Woord en Communieviering.
Voorganger en verkONDIGING
Pastor Kees Waas.
Huisartsen
Centrale Huisartsenpost
Gorinchem
De Centrale Huisartsenpost Gorinchem e.o. verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg tijdens de
avonden, nachten, weekenden en
tijdens erkende feestdagen onder
andere in de gemeenten Werkendam en Woudrichem. De Centrale
Huisartsenpost Gorinchem werkt
op afspraak. Bel altijd eerst:
(0183) 646410. De huisartsenpost is geopend tijdens werkdagen van 17.00 tot 8.00 uur, van
vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur en tijdens
erkende feestdagen. Neem bij
een bezoek aan de huisartsenpost altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Kijk voor info op:
www.chpgorinchem.nl.
Huisartsendienst Land van
Heusden en Altena
Buiten kantooruren is de waarneming door huisartsenpost den
Bosch. Telefonisch te bereiken
op 0900-8860.
Diabeteslijn:
tel.
(033)4630566. [email protected], voor alle
vragen over diabetes (24 uur per
dag, ’s nachts alleen in geval van
nood).
Bloedafname Result
Laboratorium
Vanuit het Beatrixziekenhuis
wordt onze regio bezocht door
het Result Laboratorium.
Andel: Hervormd Centrum, Burg.
van der Schansstraat 51, di en
vrij 8.30 uur.
Giessen:
Huisartsenpraktijk,
Burchtstraat 19, do 8.30-9.30
uur.
Sleeuwijk: De Klimroos, Egelantierpad 31, ma en do 8.15 uur.
Werkendam: De Bron, Kerkstraat
3, ma t/m vr 8.15 uur.
Woudrichem:
Lemmenskamp,
Weth. de Joodestraat 2, ma en
wo 8.15 uur.
WERKENDAM
EindtijdBijbelstudie
‘Licht van de bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld’ (editie 20152016) door Frank Ouweneel. Schijnwerpers op het jaar 2015 en 2016 met het
oog op de in de Bijbel beschreven toekomstige gebeurtenissen. Ondersteund
Bezoektijden
door honderden indringende beamerBeatrixziekenhuis beelden zal worden stilgestaan bij de
Beatrixziekenhuis, Banneweg 57, precisie waarmee de Bijbel over de actua4204 AA Gorinchem, telefoon liteit spreekt. De avond begint om 19.30
(0183) 644444. Thuiszorg Rivas uur en zal plaatsvinden in het oude GoeZorggroep, telefoon 0900-8440 zategebouw, Kerckelant 3 te Werkendam.
(lokaal tarief), www.rivas.nl.
www.frankouweneel.nl.
Algemene bezoektijden:
Dagelijks gelegenheid tot bezoek
van 14.30 tot 17.00 uur en van
18.30 tot 20.00 uur. Op weekend- en feestdagen is er een extra bezoekuur van 11.00 tot
12.00 uur.
Afwijkende bezoektijden:
Intensive Care en hartbewaking: 10.30-11.00 uur, van
14.30-15.00 uur en van 19.3020.00 uur. Op deze afdelingen
kunnen bezoekers elkaar niet afwisselen.
ALMKERK
Praise- en
leerhuisdienst
Op zondag 6 maart is er een praise- en
leerhuisdienst in de hervormde kerk, aanvang 18.00 uur. Nog een vrucht van de
Heilige Geest is ‘zachtmoedigheid’. N.a.v.
Numeri 12:1-9 en Matth.11:25-30 zal ds.
Wolters hierover spreken. De eigen band
Stroke Care Unit: 14.30-15.30 Sincere begeleidt de te zingen liederen.
uur en 19.00-20.00 uur.
Verloskunde: Partners zijn de gehele dag welkom. Overig bezoek:
10.30-11.15 uur, 14.30-15.30
uur en van 19.00-20.00 uur.
Kinder- en Jeugdafdeling:
Zalen en boxen: ouders zijn de
gehele dag welkom. Overig bezoek van 14.00-20.00 uur (patiënten onder 12 jaar tot 19.00
uur). Baby- en couveusekamer:
ouders zijn de gehele dag welkom. Overig bezoek wordt alleen
toegestaan als één van de ouders
er bij is: geboortedag: gehele
dag tot 20.00 uur; anderen dagen: van 14.30-15.30 uur en van
19.00-20.00 uur.
Tandartsendienst
Tandartsen nooddienst voor Land
van Heusden en Altena te bereiken onder tel. 0900-7876663.
Is alcohol een
probleem in uw
gezin?
De Anonieme Alcoholisten (A.A.)
zijn gespreksgroepen van mannen en vrouwen die gezamenlijk
hun ervaring, kracht en hoop gebruiken, om het probleem, dat
ieder van hen persoonlijk moet
overwinnen, tot een oplossing te
brengen en anderen te helpen
om herstel te vinden van het alcoholisme. A.A. werkgroep ‘vrijdagavond’ Gorinchem, telefoon
06 4931 2886.
Voor familieleden en vrienden
van alcoholverslaafden is er AlAnon, in Gorinchem op de
woensdag avond. Voor contact of
informatie kunt u vrijblijvend
bellen naar 06 1027 1339; bij
geen gehoor krijgt u dan een
bandje te horen met drie nummers die u kunt bellen voor een
gesprek of om een groep te bezoeken. U kunt ook kijken op
www.al-anon.nl.
RIJSWIJK
Vier Pasen met
Psalm Project
The Psalm Project geeft in samenwerking met Zingen in de kerk, een initiatief van Kerk in Actie, met Pasen een
bijzonder concert: P(s)alm Pasen! Het
concert wordt gehouden op donderdag
17 maart om 20.00 uur in Kerkelijk centrum De Wijnstok en De Rank, Rijswijksesteeg 7 te Rijswijk. Het is een gezamenlijk project van de 3 kerken van
Giessen en Rijswijk. De toegang is gratis, wel moeten kaarten vooraf gereserveerd worden. Pasen beleef je met The
Psalm Project op een bijzondere manier.
The Psalm Project neemt je, met bekende psalmwoorden in hedendaagse composities, mee naar de laatste jaren van
Jezus’ leven. Met liederen waarin wanhoop en pijn van Goede Vrijdag doorklinkt. Met songs waarin de stilte weerklinkt. Maar de dood heeft niet het laatste woord. Eelco Vos van The Psalm Project vertelt: ‘Psalm Pasen is een unieke
paasviering waarbij het lezen van het
paasverhaal wordt afgewisseld met psalmarrangementen van The Psalm Project.
Tijdens de avond merk je hoeveel de
Psalmen en Pasen met elkaar gemeenschappelijk hebben. Het zijn liederen
die de hoofdpersonen in het Paasverhaal
zouden hebben kunnen zingen. Martha
en Maria die treuren over de dood van
Lazarus, Jezus aan het kruis, Petrus na
de verloochening… maar ook de vreugde bij de opstanding!’ De concerten duren anderhalf uur en zijn gratis toegankelijk. Een half uur voor aanvang gaan
de deuren open. Reserveer uw gratis
kaarten via www.zingenindekerk.nl/
psalmpasen. Voor een voorproefje kunt
u terecht op de site www.thepsalmproject.com.
HANK
Kerk en
samenleving
De vastenactie richt zich dit jaar op Oeganda, specifiek het district Teso in het
Noordoosten. Net als in de andere Parochiekernen gaat Hank proberen zoveel
mogelijk geld op te halen. Teso is een
arm, achtergebleven gebied en de mensen zijn afhankelijk van de landbouw.
Door de zeer extreme weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land
veel te mager om in het eigen onderhoud
te kunnen voorzien. De projectpartner
van Vastenaktie Socadido helpt de gemeenschappen om te gaan met de extreme droogte en de extreme regenval. Wilt
u meer weten: www.vastenaktie.nl. Het
vastendoosje, de vastenzakjes en natuurlijk de traditionele vastenmaaltijd op 20
maart zijn de vaste onderdelen waar de
vastenactie mee gesteund wordt. U doet
ook mee met de vastenmaaltijd? Teken in
via de site of via het intakeformulier in
de kerk. Daarnaast wordt met kleine acties en het offerblokje achter in de kerk
geld opgehaald voor Stichting Ambulancewens. Op 13 maart wordt er daarom
weer koffie gedronken achter in de kerk
en de opbrengst daarvan gaat naar ambulancewens.www.kerkensamenlevinghank.com.
UITWIJK
Jeugddienst
Zondag 13 maart a.s. is alweer de laatste
jeugddienst van dit seizoen. Deze dienst
zal in het teken staan van ‘Kiezen voor
God’. Want waarom zou je eigenlijk voor
hem kiezen? Daar zal voorganger Johan
Mulder uit Hilversum meer over gaan vertellen. Verder zal de band One Man Audience uit Alblasserwaard zijn medewerking verlenen. Iedereen is van harte welkom om 18.30 uur in de kerk van Uitwijk.
Concertavond
GENDEREN
Thema-avond
Woensdagavond 16 maart komt Henk
Stoorvogel spreken over het thema ‘David
een man naar Gods hart’ in de Gereformeerde Kerk van Genderen. David inspireert, ontroert en daagt uit. Met zijn God
sprong hij over muren. Maar ook overtrad
hij zo’n beetje elk gebod. David is menselijker dan wij zouden wensen en geestelijker dan de meesten van ons ooit zullen
worden. Henk Stoorvogel is voorganger
en oprichter van mannenbeweging de 4e
Musketier en Athletes in Action. Koffie
vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.
WERKENDAM
Koorzangavond
WIJK EN AALBURG, Het National Celebration Choir en Gerald Troost hebben de
handen ineen geslagen voor hun komende
gezamenlijke tour die de titel ‘Onbegrensd’
heeft gekregen. De concertreeks in april
brengt een bijzonder koor samen met een
bevlogen artiest en zal veel nieuwe muziek introduceren, waaronder songs van
Geralds nieuwste album ‘Wereld van Verschil’. De liederen en teksten van de concerten gaan over de invulling van onbegrensde verlangens, Gods onbegrensde
liefde, het onbegrensd uitdelen daarvan
en uiteindelijk onbegrensde aanbidding
en lofprijzing. Kortom: een programma dat
veel herkenning oplevert van wat men onderweg in het leven tegenkomt, met een
hoopvol perspectief. Beide artiesten hebben dat perspectief op hun eigen manier
centraal staan in hun muziek. Het Natio-
WIJK EN AALBURG
nal Celebration Choir wil het publiek graag
uitnodigen om met passie en enthousiasme samen tot eer van God te zingen en
Zijn aanwezigheid te ervaren. In de afgelopen jaren deed ze dit al met diverse indrukwekkende projecten. Op zaterdag 9
april a.s. is er een concertavond in de Hervormde Gemeente Aalburg, De Burg, Oude
Kerkstraat 19A in Wijk en Aalburg. Kaarten in de voorverkoop á € 12,50 en aan de
zaal € 15,00. Verkooppunten: De Angelot,
Werkendam; Moving-On, Sleeuwijk; ’t
Schrijvertje, Veen en D. Kluytmans 0621917861 (Herv. Gemeente Aalburg). Informatie en kaartverkoop: N. Romijn
0183-442105 (National Celebration Choir)
of via www.events4christ.nl 0297-237172
á € 12,50 excl. reserveringskosten. Overige data en plaatsen ‘Onbegrensd’ concerten vindt u op www.ncconline.nl.
NIEUWENDIJK
Israël en
Jongerendienst de wereld
Ophaalronde
rommelmarkt
Zondagavond 6 maart is er weer een jongerendienst in de Hervormde Kerk van
Nieuwendijk, Biesboschstraat 18. Het
thema van deze keer is ‘Geloven in delen.
Juist nu!’ Er gebeurt ontzettend veel in
de wereld. Massa’s mensen zijn op de
vlucht voor oorlog en geweld, mensen
lijden honger of worden getroffen door
natuurrampen. Maar ook in ons eigen
land zijn er mensen afhankelijk van de
Voedselbank of zitten op een andere manier in de problemen. We zien het, we
lezen het en natuurlijk vinden we het allemaal verschrikkelijk. Maar we merken
ook dat door de komst van vluchtelingen
onze samenleving meer verdeeld raakt
en dat het moeten delen van onze welvaart weerstand oproept. Over dit alles
willen we nadenken a.d.h.v Matth. 25:
31-46; een prachtig gedeelte waarin Jezus laat zien hoe onze houding t.o.v. anderen ook iets zegt over onze houding
naar Hem toe. In de dienst, die om 18.00
uur begint, zal ds. Van Ommeren voorgaan. LEV en organist Peter Veen begeleiden de samenzang.
De eerste ophaalronde voor de Nieuwendijkse rommelmarkt (jaarlijks in juni) is
zaterdag 5 maart. Bruikbare spullen worden vanaf 9.00 uur opgehaald. Grote kasten, computers, ledikanten, matrassen
en bankstellen worden niet meegenomen.
Oud ijzer en lood is wel welkom. Wie vragen heeft of iets bijzonders op te halen
heeft, kan contact opnemen met Mari van
Zanten (403086).
NIEUWENDIJK
De grote betekenis van Israël voor deze
wereld in Gods herstelplan is het onderwerp waar dominee Kees Kant op donderdag 10 maart in d’Alburcht, Perzikstraat 14a in Wijk en Aalburg over komt
spreken. Vanuit het oude en nieuwe testament laat hij een doorlopende lijn
zien van de rol en de plaats van Israël in
deze wereld.
De lezing is vooral geschikt voor mensen
die niet weten hoe ze tegen Israël moeten aankijken, of het zelf niet zo goed
kunnen verwoorden. Er is tevens een
verkoopstand van Israëlproducten. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Toegang gratis.
GENDEREN
Koersballen
Woensdag 9 maart is er weer koersballen
voor senioren in het Dorpshuis van Genderen. Aanvang 14.00 uur.
GENDEREN
Zaterdag 5 maart is er een koorzangavond
ten bate van Stichting Ontmoeting in de
Christelijk Gereformeerde Kerk Rehoboth,
Binnengriend 27 te Werkendam. Deze
avond zullen 2 Werkendamse koren,
jeugdkoor Asaf en jongerenkoor Cantilena, zingen. Dirigent deze avond is Peter
Wildeman en het orgel wordt bespeeld
door Anton de Raad, een korte meditatie
wordt verzorgd door ds. D.J. Budding. Op
deze avond zal worden gecollecteerd voor
Stichting Ontmoeting. Deze Stichting zet
zich in voor hulpverlening aan dak- en
thuislozen in diverse plaatsen in Nederland en geeft ook hulp aan ex-gedetineerden om hen te begeleiden naar een
plaats in de maatschappij. Het gaat om
hulpverlening aan onze noodlijdende
naaste. Aanvang 19.30 uur, toegang gratis.
ANDEL
Biddagkinderdienst
Woensdag 9 maart is het Biddag. Basisschool De Zaaier, de Hervormde Kerk en
de Gereformeerde Kerk werken samen aan
het thema ‘Rust bij de Vader’, naar aanleiding van het Bijbelgedeelte uit Markus
1: 29-39. ’s Middags is er om 14.00 uur
een speciale kinderdienst in de Hervormde Kerk, waar ds. de Bruin de dienst zal
leiden. Kinderen en ouders worden van
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn. Voor de kinderen tot 3,5 jaar is er
oppas in De Ark.
Let op: in deze dienst bijzondere aandacht voor stichting Olopikidong’oe. Zij
helpen mensen in Kenia. Neem collectegeld mee voor deze Stichting.
ALMKERK
Gemeentedienst Praise- en
Op zondag 6 maart zal in de Gereformeerde Kerk te Genderen weer een gemeentedienst gehouden worden om 18.30 uur leerhuisdienst
aan de Hoofdstraat. In deze lijdensdienst
zal ds. Koos Staat uit Andijk voorgaan. In
deze lijdenstijd zal het onderwerp zijn:
Waarom toch dat kruis?. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor
Sound of Joy uit Werkendam o.l.v. Marcel
van der Poel. Als organist zal Henk Teuling de samenzang begeleiden.
Op zondag 6 maart is er een praise- en
leerhuisdienst in de hervormde kerk, aanvang 18.00 uur. Nog een vrucht van de
Heilige Geest is ‘zachtmoedigheid’. N.a.v.
Numeri 12: 1-9 en Matth.11: 25-30 zal ds.
Wolters hierover spreken. De eigen band
Sincere begeleidt de te zingen liederen.
Een ambtenaar gaat op zoek naar verhalen achter de voordeur. Bij een
willekeurige voordeur belt hij aan. Mag hij wat vragen? Hij is nieuwsgierig naar hoe het eigenlijk zit met die zogenaamde ‘participatiemaatschappij’. Wat is het eigenlijk? Wat doen mensen in Werkendam en
Woudrichem ermee? Wat doen we allemaal voor buren, of voor familie?
Helpen we elkaar als dat nodig is? Is het moeilijk om hulp te vragen?
Wanneer ben je eigenlijk mantelzorger?
Iedere maand een nieuwe voordeur, iedere maand een nieuw verhaal.
Van glimlach naar glimlach
Het is lang geleden dat ik zo’n brede
glimlach zag. Na een druk op de
deurbel doet een vriendelijk ogende
man de deur open. Ik voel me direct
op mijn gemak. Ook zijn vrouw heet mij
van harte welkom. Ze willen mij graag
te woord staan. Alleen onder één voorwaarde: ze blijven graag anoniem.
Daarom noemen we ze Pieter en Lia.
Ik heb nog geen vraag gesteld of Pieter barst al los. ‘We doen graag dingen
voor andere mensen. We zijn blij dat
we gezond zijn, maar ook met onze
talenten. Alles wat we doen, doen we
uit liefde, dus wij hoeven geen eer.’ Er
volgt een uitgebreid verhaal over alle
mensen die zij ontmoeten en helpen.
Van Rummikuppen tot iPad-les en van
een gesprekje over het geloof tot een
complete verhuizing.
Van huis uit
Maar hoe kom je er toe om zo veel
voor anderen te doen?
‘Eigenlijk hebben we dat allebei van
huis uit meegekregen. Toen ik jong was
en mijn zusje moest ’s nachts overgeven, was ik er eerder bij dan mijn
ouders. Ik woonde in een gezin waar
de deur altijd openstond. Iedereen
kon mee-eten, terwijl we ontzettend
arm waren’, vertelt de gepensioneerde
boekhouder. Lia beaamt het.
‘Zorgzaamheid is de rode draad door
mijn leven. Wij waren altijd met de
ander bezig.’
Kan ik iets betekenen?
Pieter legt uit waar zijn vrijwilligerswerk startte. ‘Mijn toenmalige vrouw
overleed toen ze 60 jaar was. Ik heb
haar veel kunnen verzorgen, dat was
fijn. Kort na haar overlijden ben ik een
bejaardenhuis binnengestapt met de
vraag: kan ik iets betekenen? Zo maakte ik ritjes naar het ziekenhuis voor
bewoners, paste ik op bij een terminale
man en ontlaste ik familie van zieke
mensen.’
Later, tijdens een vakantie naar Kreta
zag hij in de bus een lege stoel naast
een vrouw. Hij vroeg of hij daar mocht
zitten. Zo ontmoette hij haar. ‘We voelden elkaar direct zo goed aan’, vertelt
Lia lachend. Na een half jaar trouwden
ze.
Inmiddels bieden ze aan tal van mensen hulp. Bijna alles doen ze samen. ‘We
boden hulp aan een dementerende
vrouw. Zij overleed en haar man bleef
achter. We voelden dat ook hij wat contact kon gebruiken. Dus nu komen we
iedere 6 weken bij hem Rummikuppen.’
Telefonisch bereikbaar:
Ma. t/m do.
: 09.00 - 17.00 uur
Vr.
: 09.00 - 15.00 uur
0183 - 507 307
Ik vraag me af hoe Pieter en Lia in
contact komen met deze mensen. ‘Dat
gaat allemaal via Bettina Kraaieveld
van Trema. Zij krijgt dit soort vragen en
zoekt mensen die willen helpen. Eerst
hebben we dan een gesprek met
Bettina en degene met een vraag. Als
het klikt gaan we aan de slag.’
iPad-les
Zo ontmoetten ze een vrouw van 86
jaar. Eén keer in de 2 weken gaan ze
met haar naar de markt. Pieter helpt
met de administratie. Lia, zelf oma, vertelt: ‘haar zoon woont in Amerika. Ze is
voor het eerst oma geworden van een
tweeling. We hebben haar geholpen
met een iPad. Nu spreekt ze haar zoon
en de kleinkinderen door middel van
Skype. En ze weet inmiddels nog meer
van de iPad dan wij!’
Een andere vrouw van in de 90 bezoeken Pieter en Lia eens in de paar
weken. ‘Deze vrouw voelt zich niet zo
gelukkig. Ze heeft veel nare dingen
meegemaakt en is erg gesloten. De
gesprekken gaan meestal over het
geloof of koetjes en kalfjes. Maar aan
het eind van zo’n gesprek komt er
toch vaak iets persoonlijks. Ze zegt dan
altijd: ‘ik vertel jullie dingen die ik mijn
kinderen niet eens vertel’. Dat is voor
ons een mooi compliment.’
Vertrouwen
Wat is jullie geheim, vraag ik. Pieter is
duidelijk. ‘Vertrouwen. Het opbouwen
van een vertrouwensband is enorm
belangrijk. We treden de mensen altijd
tegemoet met geduld en positiviteit.
We lossen praktische problemen op.
Dat helpt bij het wekken van vertrouwen.’ Lia komt nog even terug op de
vrouw van in de 90.
‘Die vrouw was eerst erg afstandelijk.
Maar nu slaat ze haar armen om mij
heen.’
Soort mantelzorger
Een laatste grote klus was een verhuizing van een alleenstaande man. Daar
komt Pieter al 8 jaar. De man heeft wat
beperkingen en is daardoor niet goed
in staat om zijn eigen zaken te regelen.
Door zijn autisme is contact leggen
moeilijk. ‘Inmiddels begrijpen we elkaar
goed. Onlangs verhuisde hij naar een
woon-zorgcomplex. Dat betekent nogal
wat geregel. En vooral dat zijn huis
leeg moest. Aangezien het zijn ouderlijk is en hij nogal wat verzamelt, was
dat een hele klus. Door het vertrouwen
is dat allemaal gelukt. Eigenlijk ben ik
een soort mantelzorger geworden.’
De voorbeelden duizelen mij wat en
het wordt mij duidelijk dat dit toch wat
ww w.
loket alwww. loket alte
na.nl
Loket Altena is onderdeel van de gemeenten Werkendam en Woudrichem en voert de
Loket Altena is onderdeel van de gemeenten Werkendam en Woudrichem en voert de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet (P-wet) uit.
tijd kost. Ik stel de laatste vraag.
Waarom blijven jullie dit doen?
‘Het geeft ontzettend veel voldoening. Ook dat we
het samen doen maakt het makkelijker. Maar het is
vooral de dankbaarheid van de mensen.
Die man waarbij we de verhuizing hebben geregeld bedankt ons nooit. Wij bedankten hem altijd.
Maar na die verhuizing zei hij ‘dank jullie wel’ en
gaf ons de meest brede glimlach.’
Donderdag 3 maart 2016 - 15
ALTENA NIEUWS
Natuursteenbedrijf Midden-Brabant b.v. Veen
“Wat was je mooi in mens zijn”
Kunstgebit? Ervaar onze zorg!
Na een lange tijd vol pijn en gedragen ziekte, stierf jij
moegestreden.
Jacobus Brienen
-Koos-
0183 50 38 84
* 13 april 1953
† 27 februari 2016
Maak een afspraak voor controle van uw huidige kunstgebit. Of vraag
vrijblijvend advies over een klikgebit (implantaten). Directe afhandeling
met uw verzekeraar. Tandprotheticus Dokman is u graag van dienst.
Wij geven op onze al zeer scherpe prijzen 15% korting
want wij leveren zonder tussenkomst van de begrafenisondernemers of vertegenwoordigers!!
Kom eens vrijblijvend kijken in onze zeer ruime toonzaal of bel voor een afspraak aan huis.
Al 3 generaties lang vertrouwd en verzorgd.
Kortakker 6-8 • 4264 AE Veen (Aalburg) • 0416-691616
ŝŶĨŽΛŶĂƚƵƵƌƐƚĞĞŶŵŝĚĚĞŶďƌĂďĂŶƚ͘ŶůͻŬŝũŬŽƉǁǁǁ͘ŶĂƚƵƵƌƐƚĞĞŶŵŝĚĚĞŶďƌĂďĂŶƚ͘Ŷů
geliefde man van: Cobi
goedhartige (schoon)vader van: Jorte en Annemarie
Jelte en Annemarije
TROTSE opa van: Jill
Lonne
Lotte
VAARWEL
Ook voor
uw klikgebit.
Een prettig
alternatief.
De Nieuwe Es 165 | Sleeuwijk | T(0183) 302257
Het vertrouwde adres voor deze regio!
Het is echt gebeurd
Correspondentieadres: Zagerij 2, 4251 AT Werkendam.
De crematie heeft afgelopen woensdag plaatsgevonden.
Aanwezig in afwezigheid
en daarom nooit verleden tijd
Met verslagenheid en enorme droefenis in ons hart
hebben wij kennis moeten nemen van het overlijden van
ons koorlid
Joop heeft Wil
50 jaar geleden
naar het altaar
gesleurd.
Koos Brienen
Wij wensen Cobi, haar zoons, schoondochters,
kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte toe in
het dragen en verwerken van hun verdriet.
Namens het bestuur en leden van
shantykoor De Biesbosch
LEEMANS
UITVAARTVERZORGING
Linda
Christian
Oneindig ver weg en zo dichtbij
St. Elisabethstraat 4 - Hank
Tel. 0162 - 403912 / 06 - 13677441
● voor een begrafenis of crematie in de gehele regio en
omstreken
● opbaren thuis of in een door u gewenst DAG EN NA
BEREIK CHT
uitvaartcentrum
BAAR
● opbaren in het sfeervol uitvaartcentrum van Leemans Uitvaartverzorging
met
ng m
et
24-uurs familierouwkamer!
● ook als u verzekerd bent!
● zie onze geheel vernieuwde website!
www.leemansuitvaartverzorging.nl
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, bloemen, brieven en
kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van
FRED LOEFF
Wij kijken als familie terug op een waardig afscheid.
Voor ons is het een troostrijke gedachte dat Fred in zijn leven voor velen zoveel
heeft betekend.
UW LAATSTE ZORG IN GOEDE HANDEN
Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden
van
Koos Brienen
Jarenlang is Koos als vrijwilliger bij de ochtendploeg
werkzaam geweest. Hierdoor heeft hij veel betekend voor
onze Watersportvereniging.
Wij wensen zijn vrouw Cobi, de kinderen, kleinkinderen
en verdere familie veel sterkte toe dit verlies te dragen.
Bestuur en leden,
Watersportvereniging Werkendam
Het werd stil in de keet
Na een moedige, oneerlijke en niet te winnen strijd is
overleden onze vriend
Ada Loeff
I k slavanmijn
ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp?
* 1 september 1924
Dick en Truus
Erwin en Jildou
Marnix
Het is niet te bevatten dat we onze lieve, stoere en
betrokken collega Koos nooit meer zullen zien. We
hebben bewondering voor de kracht die hij heeft getoond
om met zijn ziekte om te gaan.
En nu… Nooit meer kattenkwaad, nooit meer dollen en
nooit meer onze boeken rondrijden en klussen voor ons
doen.
We zullen hem ongelofelijk missen.
Directie, bestuur, medewerkers en vrijwilligers
De Bibliotheek CultuurPuntAltena
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en
belast zijt, en Ik zal u ruste geven.
Mattheüs 11 vers 28
Waar
vorm krijgt
Ik heb een mooi leven gehad,
ik heb er vrede mee.
De dienst van Woord en Gebed is gehouden op
donderdag 3 maart in de Protestantse Kerk te Uitwijk,
waarna wij hem aansluitend hebben begraven op de
Gemeentelijke Begraafplaats te Uitwijk.
Dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van
haar mochten ontvangen, is na een periode van
afnemende gezondheid overleden onze oma en ouwe oma
Veen, 27 februari 2016
Maas en Carla
Jessica
Fleur
Correspondentieadres:
Bakkerskilstraat 10, 4251 ZL Werkendam.
Na een afscheidsdienst in rouwcentrum Memoriam te
Werkendam heeft zaterdag 27 februari 2016 de begrafenis
plaatsgehad op de gemeentelijke begraafplaats.
6 maart 2016
* Sliedrecht,
23 februari 1932
Peter
Marco en Geesje
Piet en Petra
Bart
In plaats van kaartjes
Het heeft ons goedgedaan dat wij op velerlei wijzen
medeleven mochten ontvangen tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze geliefde moeder, schoonmoeder en oma
De kwartjesshop,
voor iedereen met een smalle beurs!
Jenny en Dirk
Ilona en Kevin
Nero
×
artjessh
Kw
Correspondentieadres:
Almsvoet 15, 4251 GL Werkendam.
Geeske Hrynkiewicz-van Wijk
Tel.: 06 83 25 96 46
E-mail: [email protected]
Facebookpagina: de Kwartjesshop
De crematie heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
Of ik je terug zal zien,
ooit hier of daar,
daar blijf ik altijd in geloven.
JOSEPHINE HENRIËTTE
WESTERLAKEN-VAN TILBURG
er niet meer is, heeft het ons in de eerste periode
geholpen dat u op uw eigen manier blijk heeft
gegeven van uw medeleven. Dat u deze moeite
heeft genomen, hebben wij zeer op prijs gesteld. Het
is leeg nu ons Jos er niet meer is, maar gesterkt door
de goede herinneringen zullen wij het verlies
proberen te verwerken. Heel veel dank!
Vissersdijk 2 te Woudrichem (Vesting)
Telefoon 06-30075592
Geopend vrijdag 13.30-17.00 uur
en zaterdag van 11.00-16.00 uur
WWW.ANNONU.BIZ
NIEUWE COLLECTIE
F<><4;3?D=C
VOORJAAR/ZOMER
BIJ
WMO-PCOB Werkendam
ANNO NU
e^^aZ[PRWcT]T]^UX]U^a\PcXT
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning / Protestant Christelijke Ouderen Bond)
WMO uitvoering door gemeente Werkendam
Telefoon '"$#%"!}4\PX[_P\c^[/WRR]Tc][
Frans Westerlaken
Monique, Gerrit, Jennifer & Etiënne
Ma van Tilburg-van der Pol
JANSKE BAX-VAN DEN BOGERT
(ONHPDDQGRSHQLQVFKULMYLQJHQ
Kinderen en kleinkinderen
Wijk en Aalburg, maart 2016
‡%9&$‡92/9&$‡+HIWUXFN‡5HDFKWUXFN
‡+RRJZHUNHU‡9HLOLJKLMVHQ‡)OHQVPRQWHXU‡%+9
Gespreksgroep
Rouwverwerking
start:
23 maart
20.00 uur
Uitvaa
rtb
e
Geri Achterberg
Onder professionele begeleiding
r 8GTNQQRXCPGGP
rouwproces
r $GNGOOGTKPIGPKP
Telefoon 0183-631704 Mobiel 06-44030360
www.achterberguitvaartbegeleiding.nl
Vraag een vrijblijvend voorgesprek of offerte aan
r *QGMWPLGXGTFGT!
r 'PFKXGTUGCPFGTG
VJGOCoU
JGVTQWYGP
Voor meer info:Bel
of kijk op de website
T 0183 63 85 95
START VRIJDAG 4 MAART
13.30 UUR
1E KLAS SECONDHAND DAMES
MERKKLEDING, OUTLET, SCHOENEN,
NIEUWE BIJOUX EN ACCESSOIRES
Rijswijk, maart 2016
Wij hebben dit zeer gewaardeerd.
Onze welgemeende dank hiervoor.
www.skledar.nl
† Geertruidenberg,
25 februari 2016
Wil Peters - Roubos
Hoewel er nog steeds moeilijk aan valt te wennen dat
mijn bijzondere vrouw, onze onvergetelijke moeder
en schoonmoeder, trotse oma en mijn dochter
Annie van Schaijk-Schelle
Correspondentieadres: F. Timmermans
Wielstraat 2, 4264 AV Veen
De begrafenis heeft op donderdag 3 maart jl. plaatsgehad
op de Algemene Begraafplaats aan de Hardenbergh te
Veen.
MEERKERK Nijverheidsstraat 1
SPRANG-CAPELLE Kerkstraat 113a (0416-855640)
www.gedenkstenen-sprang-capelle.nl
op de leeftijd van 87 jaar.
ing
leid
Veen, Tuinstraat 5a
Antonie Leendert Peters
Wout
Marcel en Jane
Mark en Manon
ge
Brakel: An en Jan Smits-Timmermans
Annemarie en Rinus
Jorik
Wilco en Liselotte
Olivier, Wesley, Lars, in liefdevolle herinnering,
David
Veen: El en Marrie Timmermans-Timmermans
Mirjam
Monica
Willem en Nelleke
Max, Jos, Thijs
Veen: Frans en Marlies Timmermans-van Ballegooijen
Ruben, in liefdevolle herinnering
Romy en Jeroen
Renato en Marieke
Aalst: Jeanette en Wim van Driel-Timmermans
Roxanne
Giovanni
0183 - 352056
Jenneke Damen-Schoon
6 maart 2015
STEENHOUWERIJ
ST
S
T EE
E ENH
E NHOU
NH
H OU
OUW
WE
ER
RII J
Sk
S
k lee da
d a r & Brand
dar
B ra
r a nd
d wijk
wij
w
wi
i jjk
k
Skledar
Op 84-jarige leeftijd is vredig overleden
mijn lieve man, onze vader, schoonvader
en opa
sinds 22 mei 2001 weduwe van Teunis Damen
wat een gemis.
Almkerk, 1 november 1926
Grafmonumenten
Gedenkstenen
Maatwerk emotie
Muziekvereniging Juliana Uitwijk-Waardhuizen
Lageweg 8
4288 JM Uitwijk
sinds 14 mei 1993 weduwe van Willem Timmermans
Zij mocht echtgenote, moeder, oma en
overgrootmoeder worden.
Haar jaren als weduwe vielen haar zwaar, maar zij heeft dit,
te midden van hen die haar lief waren, dapper mogen dragen.
Bezoek dé
showroom
showro
grootste show
landd
Nederlan
van Nederl
Kees was lid van onze vereniging vanaf 1944; hij heeft
veel voor onze vereniging betekend.
Nel en Piet
Sander
Wilhelmina Timmermans-van der Wel
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen,
kleinkinderen en verdere familie.
Alweer een jaar geleden
Na een lang en bewogen leven is in de vroege ochtend van
zaterdag 27 februari, in de leeftijd van 89 jaar, door de
Heere uit ons midden weggenomen
Woudrichem, maart 2016
op
We wensen Cobi, Jorte, Jelte, Annemarie, Annemarije en
hun kinderen veel sterkte toe om dit grote verlies een plek
te geven.
Per brief: Postbus 14,
4250 DA Werkendam
of per email: [email protected]
altenanieuws.nl
Floris
KEES STERRENBURG
“Prettig weekend en doe niets wat ik ook niet zou doen.”
Koos Brienen
Meld het
Altena Nieuws!
Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden ons
erelid
† 27 februari 2016
J. Sterrenburg - Bok
27 februari 2016
Willem en Noortje
C ornelis S terrenburg
- Kees -
Koos Brienen
13 april 1953
Peter en Carolien
Verdrietig, maar dankbaar voor wat hij in zijn lange
leven voor ons en anderen heeft betekend, delen wij u
mee dat God tot Zich heeft genomen mijn lieve man,
onze zorgzame vader en trotse opa
Altijd stond de koffie klaar, hij was mede koersbepalend
en altijd een vaste rots in de branding binnen onze ODS
Boetkeet club. Met elkaar soms verdriet gedeeld, maar
bovenal enorm veel gelachen.
Groot is de leegte die Koos binnen onze vriendenclub
achterlaat, mooi zijn de herinneringen die blijven.
Alle betrokkenen binnen onze club wensen de
nabestaanden veel sterkte toe bij het dragen en verwerken
van dit verlies.
De ODS Boetkeet club
Henri en Coralien
Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Binnenkort
50 jaar of langer
getrouwd?
de
Zijn grootheid lag in kleine dingen, nooit werd er vergeefs
een beroep op hem gedaan. Altijd stond hij klaar om het
belang van de vereniging en haar leden te dienen.
Groot zijn de leegte en het verdriet, maar mooi zijn de
herinneringen die hij achterliet.
GRAAG TOT ZIENS!
PDDUW
‡ 9HLOLJKHIWUXFNULMGHQ&RGH
PDDUW
‡ :HUNHQDDQÀHQVYHUELQGLQJHQ
PDDUW
‡ 9HLOLJZHUNHQPHWKRRJZHUNHU
1XRRN9&$YLDHOHDUQLQJPRJHOLMN
HOERA
Hans
65 jaar
Nu nog
6 maanden
je werk
doen,
dan met je
welverdiende
pensioen.
Je vrouwtje Nelly
Donderdag 3 maart 2016 - 16
ALTENA NIEUWS
€ 2.0
€ 2.0
00
DERLAND!
AR NE
ER NA
KOMT WE
00
€ 2.000 EXTRA INRUILWAARDE
OP
ALLES
WAT
ROLT
OF
RIJDT.
+ ÷*5$7,6 BRANDSTOF + ÷*5$7,6 ACCESSOIRES
STERK STAALTJE OPEL.
De inruilsensatie van Europa komt weer naar Den Breejen.
Alleen van 7 t/m 12 maartSURùWHHUWXYDQYHOHXQLHNHYRRUGHOHQELM'HQ%UHHMHQ2QWYDQJWLMGHQV7KH%LJ(YHQW
÷H[WUDLQUXLOZDDUGHRSXZKXLGLJHDXWRSOXV÷DDQJUDWLVEUDQGVWRIpQ÷DDQJUDWLVDFFHVVRLUHV
8EHJULMSWGDWGLWHHQXQLHNHNDQVLVRPKHHOYRRUGHOLJLQHHQQLHXZH2SHOWHVWDSSHQ
Sjersestraat 35
4286 BC Almkerk
Te l . 0 1 8 3 - 4 0 2 5 2 1
www.denbreejen.com
Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100 km 10,8 – 3,1; km/liter 9,3 – 32,3; CO2 gr/km 249 – 82.
Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl
WOON-SPEKTAKEL-DAG
ZATERDAG 19 MAART VAN 10.00 – 16.00 UUR
Met o.a. Diverse demonstraties, hapjes en drankjes, goedgevulde goodybag,
prijsvraag met prachtige prijzen, interessante acties en springkussen voor de kinderen.
TE
WS
U
E
S
NI
DE REND
T
OP BIED
GE
ON
O
W
LOCATIE: LEEGHWATERSTRAAT 11 WERKENDAM - WWW.DIKDENHOLLANDER.NL
deelnemende bedrijven:
duurzame verlichting | zonnepanelen
INTERIEURHUYS
GR
GO ATIS
ODY
BAG
ONTWERP & ADVIES
den
Doorn
BV
Installatietechniek