Krant deze week - Altena Nieuws

Download Report

Transcript Krant deze week - Altena Nieuws

2e BRIL
GRATIS
<ƌŽŽŶKƉƚŝĞŬ
sĂŬŽƉƟĐŝĞŶƵŝƚĂůďƵƌŐ
ϬϰϭϲͲϲϵϮϬϲϵ
voor u of iemand anders
ÔW5RQGÚ:RXGULFKHPÚWHO
www.altenaoptiek.nl
Oplage: 21.100 exemplaren
132e jaargang no. 5
Donderdag 4 februari 2016
Nog enkele weken
FINALE
Verbouwingsuitverkoop!
Hermle Westminster
Tafelklok
ZER E ZSSV
E STIHL KETTINGZAGEN
STIHL MSE 170 elektrisch
van € 229,voor € 179,-
STIHL MS 170
van € 244,voor € 199,-
Bespreking wateroverlast ZLTO en Waterschap
— MARJOLEIN DE KONING-ANKER —
DUSSEN, 4 feb ‘16 – ‘Uitschieters die
volgens het KNMI slechts één keer in de
1000 jaar voorkomen’. Zo werd de enorme
bui, die op 30/31 augustus 2015 (tot
120 mm viel er, terwijl er 40 mm werd
verwacht) over de westkant van het Land
van Heusden en Altena trok, omschreven
door het Waterschap Rivierenland tijdens
de presentatie van het Adviesrapport
Maatregelen Wateroverlast aan de leden
van ZLTO AltenaBiesbosch in de Koppelpaarden in Dussen. Het wrange was dat
zo’n zelfde uitzondering (1 x in de 1000
jaar) zich het jaar daarvoor - in juli 2014
- ook al voordeed in deze streek.
Waterschap Rivierenland werd al snel na
30/31 augustus door Adriaan Straver, voorzitter van ZLTO AltenaBiesbosch, uitgenodigd
om de schade voor de agrariërs in de streek te
komen bekijken. Hierna werden een Stuurgroep en een Werkgroep geformeerd met vertegenwoordigers uit beide partijen en is er de
afgelopen maanden serieus gewerkt aan
maatregelen om de gevolgen van dergelijke
extremen beter te kunnen opvangen. De financiële gevolgen van mislukte oogsten zijn
na zo’n enorme regenbui enorm voor de agrariërs, laat staan als dit twee jaar achter elkaar
gebeurt.
Meld deze aan voor een
winterbeurt op onze website
www.lankhaartechniekregio.nl
Specialist in tuin- en parkmachines
%F,PSUFO#SVHHFSUt&3&FUIFO
5FMFGPPOt'BY
JOGP!MBOLIBBSUFDIOJFLOMtXXXMBOLIBBSUFDIOJFLSFHJPOM
Valentijnsdag...
Oproep:
Wil je je geliefde (dus niet papa, mama
en opa of oma) verrassen met een
romantische boodschap?
Of heb je hem/haar misschien iets
speciaals te vragen of te zeggen?
Dan kan dat helemaal gratis!
Om iedereen blij te maken,
besteden we op donderdag 11 februari
nogmaals aandacht aan Valentijn, met
daarin een selectie van de ingestuurde
boodschapjes. Stuur jouw boodschap
(maximaal 20 woorden, langere
berichten worden niet geplaatst!) vóór
uiterlijk maandag 8 februari 22.00
uur op. Deze dient per post,
of per e-mail binnen te zijn!
Maximaal 1 inzending per persoon!
Adres Altena Nieuws
Leemansstraat 7, 4251 LD Werkendam
E-mail: [email protected]
watergangen en waterberging opnieuw zijn
nagelopen en bekeken, waarbij vergelijkingen
zijn gemaakt met andere gebieden als de IJsselmeerpolders, Bommelerwaard en Land van
Maas en Waal. Daar kwam uit dat het opper-
vlaktepercentage water in deze streek wel voldoet, maar aan de krappe kant is. Ook duikers
en watergangen voldoen weliswaar, maar er
zijn verbeteringen mogelijk. Deze verbeteringen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het nog
Vervolg
Na de presentatie konden de aanwezigen open aanmerkingen plaatsen. Het adviesrapport
werd uiterst positief ontvangen. De leden hadden wel wat moeite met het feit dat ze voor de
plannen op de lange termijn een financiële bijdrage zouden moeten gaan leveren. De resultaten van deze avond worden verder in de
Stuurgroep besproken en uiterlijk 19 februari
staat hun advies op de agenda van het Algemeen Bestuur van het waterschap. Na afloop
kregen de leden van de Stuurgroep en de Werkgroep applaus voor hun inspanningen en resultaten van de aanwezigen.
GRATIS MONTUUR
bij aankoop glazen
Informeer
naar de voorwaarden!
Nieuwe Es 173
4254 AW Sleeuwijk
Tel. 0183-304189
[email protected]
www.kransoptiek.nl
facebook.com/kransoptiek
WOUDRICHEM
Zie pag 8
Verbinder Yves de Boer nieuwe burgemeester Werkendam
— CORINE KOEK-MAASDAM —
Uw tuingereedschap weer ‘op stal’
Verbeterpunten
Gerrit Kok, voormalig dijkgraaf en voorzitter
van de Stuurgroep, legde aan een stampvolle
zaal uit, dat alle mogelijkheden om water af te
voeren of te bergen, zoals pompen, gemalen,
verder uitbaggeren van de watergangen en
deze watergangen bovendien voorzien van
glooiende oevers in plaats van de veelal steile
oevers die ze nu hebben. Daardoor ontstaat én
meer oppervlaktewater én waterberging. Maar
perceeleigenaren moeten dan wel bereid zijn
daartoe een strook land te verkopen. “Er zal
niets afgedwongen worden, alles gebeurt op
vrijwillige basis.” Naast een winterschouw zou
er ook een zomerschouw moeten komen, waarbij gelet wordt op het plantenvrij zijn (maaien) van de sloten en slootkanten, ‘waardoor
bij piekbuien het water versneld kan worden
afgevoerd. Het veelal nog begroeid zijn van de
B (grond-eigenaren)-watergangen was in 2015
een minpunt voor de waterafvoer.’ Het was de
Werkgroep opgevallen dat veel percelen bol lopen, als gevolg van de ophoging van water
(kleigrond). Door deze bolling met een watergang te doorbreken, zou ook meer water eerder weg kunnen. De gemalen in de streek hebben voldoende capaciteit, maar verhoging van
de capaciteit zou aan te bevelen zijn, met
name die bij Bruine Kil, Oostkil en Bakkerskil.
Wellicht zou het gesloopte gemaal bij de Peereboom weer opgebouwd moeten worden.
WERKENDAM, 4 feb ‘16 - Vanavond wordt
in een speciale raadsvergadering afscheid
genomen van burgemeester Sjoukje Haasjes-van den Berg. Haar opvolger Y.C.M.G.
de Boer werd donderdag 28 januari beedigd en begon maandag 1 februari al
voortvarend als waarnemend burgemeester. Zijn hoofdtaak is, zoals hij zelf zegt,
het proces van de herindeling van Aalburg, Werkendam en Woudrichem.
VVD’er Yves de Boer (64), woonachtig in Oosterhout met zijn echtgenote Bronca, is een
geboren en getogen Brabander. Hij studeerde
in Tilburg en werkte ruim 23 als leraar aardrijkskunde, economie en informatica op verschillende middelbare scholen. Ook gaf hij les
aan een internationale schakelklas. Daarna
volgden 12 jaren wethouderschap in Oosterhout en vijf jaren als gedeputeerde van de
provincie Noord-Brabant. “Ik heb afscheid
moeten nemen; de partij koos voor verjonging. Ik was graag nog een periode doorgegaan”, aldus De Boer. Hij vertelt daarna werkzaam te zijn geweest op veel verschillende
bestuurlijke vlakken, maar miste het openbare bestuur, waarvoor hij grote waardering
heeft. “Wethouder wilde ik niet meer worden.
Toen de vraag kwam van de Commissaris van
de Koning heb ik me op Werkendam georiënteerd, een door de ligging uniek gebied. Er
ligt een hele grote uitdaging wat betreft de
herindeling, ik zie ultieme mogelijkheden.”
De Boer zegt graag te willen binden en verbinden, bruggen te willen slaan.
Ervaring met fusies heeft hij niet, wel met
het samensmelten van organisaties. Ook was
hij vorig jaar informateur bij de vorming van
een nieuwe coalitie in Breda. Binnen de Werkendamse organisatie verwacht hij dat de
portefeuilleverdeling zal blijven zoals die nu
is. “Mijn grootste taak is het fusieproces zo
netjes en geruisloos mogelijk laten verlopen,
naast het uitvoeren van mijn wettelijke taken. Er ligt een grote opgave die indringender
is dan gewone taken. En natuurlijk zal ik bij
andere bestuurlijke taken, daar waar ik kan,
helpen, bijvoorbeeld op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling, dat ik als gedeputeerde
in mijn portefeuille had.” De Boer zegt verder
de wateroverlast ook in beeld te hebben:
“Daar moet bestuurlijk aandacht aan besteed
worden.”
Eerste werkzaamheden voor de nieuwe waarnemend burgemeester staan in het teken van
kennismaking. Met de eigen organisatie begon hij meteen maandagochtend. “Er is veel
kennis hier in huis in Werkendam, veel ervaring. Terwijl er een klein team is. De raadsvergadering van donderdag wordt een kennismaking met de raad, samen met mijn vrouw, en
verder ga ik in snel tempo op pad om op
vlieghoogte te komen. Collega’s in de buurgemeenten ken ik al van de tijd dat ik gedeputeerde was, nu ga ik in een andere positie
weer kennismaken. En verder wil ik alle andere witte vlekken zo snel mogelijk inkleuren.
Gas erop, wat mij betreft.” De van rooms-katholieke huize De Boer ziet het komende carnaval als mogelijkheid om nog meer mensen
te leren kennen. “Carnaval hoort erbij, maar
ik stort me niet dagenlang in het feestgedruis.”
Het is goed mogelijk de burgervader met fotocamera tegen te komen, aangezien fotografie zijn hobby is. Momenteel exposeert hij in
het Peerke Donders Museum in Tilburg. Hij
ziet ernaar uit om mooie foto’s te maken in
zijn nieuwe werkgebied. “Ik fiets regelmatig
en toer rond. Ik laat me graag verrassen en
www.plameco.nl
www.opruimen.nl
☎ (0183) 50 60 70
zaterdag 08.00-12.00 uur open
Nieuwe waarnemend burgemeester Yves de Boer.
leg dat vast met mijn camera.” Met een glimlach: “Wie weet maak ik nog een fotoboek
van mijn eerste jaar in Werkendam. De mooi-
ste plek is het Biesbosch MuseumEiland, daar
heeft de provincie fors aan bijgedragen. Wat
de mooiste plaatsen zijn weet ik nog niet.”
De Boer blijft waarnemend burgemeester tot
de herindeling van de drie gemeenten in Altena op 1 januari 2019 voltooid is.
WERKENDAM
Uitgaan in de
streek
‰‰‰
/HNNHU7DIHOHQ
‰‰‰
Kijk op pagina 13
Schade maken is
geen kunst
ARATEU
EP
R
DE R
Schade herstellen wel.
— LIES SCHREUDERS —
WIJK EN AALBURG, 4 feb ‘16 - Anja Noé,
werkzaam op het gemeentehuis van Aalburg, heeft in enkele weken tijd een Monopolyspel gemaakt dat gebaseerd is op de
gemeente Aalburg. Het professioneel vormgegeven spel heeft alle onderdelen die het
gewone Monopoly ook heeft, zoals een
speelbord met speelstukken, geld, eigendomsbewijzen en Algemeen Fonds- en Kanskaarten. Alleen de afbeeldingen, straatnamen en teksten zijn helemaal gericht op
Aalburg.
Inspiratie
“De Aalburgse politiek is een bron van inspiratie”, lacht Anja en als je de spitsvondige teksten
op de Algemeen Fonds- en Kanskaarten leest dan
klopt dat helemaal. ‘Stookschade oud en nieuw
Veen. Betaal 50 euro’, staat te lezen op een Algemeen Fondskaart. Een speler heeft pech als hij
een Kanskaart krijgt met de tekst ‘Ontmanteling
breedband coöperatie Optimaas. Betaal 300
Jeugd haalt EHBO-certificaat
euro’. Maar het kan ook meezitten in Aalburg,
want een speler ontvangt 100 euro omdat de
Kanskaart vermeldt: ‘Van een dankbare burger’.
Zo zit het hele spel vol met geestige verwijzingen die de insiders zeker plezier zal bezorgen.
De Heemtuinen
6WDUWYHUNRRSIDVHΖΖ
ZRQLQJHQ
ȏ:DQQHHUYULMGDJDYRQGIHEUXDULDV
ȏ:DDU3DUW\FHQWHU'H2QWPRHWLQJ
+RRJVWUDDW&0:HUNHQGDP
ȏ+RHODDWYDQXXU
ȏ'HWZHHGHIDVHEHVWDDWXLW
ȏVWDUWHUVZRQLQJHQȏWXVVHQZRQLQJHQ
ȏVHQLRUHQDSSDUWHPHQWHQPHWWXLQ
ȏKRHNZRQLQJHQ
Ode
“Het spel is een beetje een ode aan Aalburg,
omdat deze gemeente ophoudt te bestaan”,
vertelt de medewerkster van de afdeling financiën. Ze legt uit hoe ze het heeft aangepakt. “Ik
heb het ontwerp in Excel gemaakt, passende
plaatjes opgezocht en daarna alles met tekenprogramma’s aan elkaar geknutseld. Het geld,
de eigendomsbewijzen en de Algemeen Fondsen Kanskaarten heb ik geprint, geknipt en geplastificeerd.” Voor de doos en speelstukken
heeft ze het internet afgestruind; het resultaat
is een uniek spel dat er ook nog prachtig uitziet. Dit exemplaar heeft Anja officieel aangeboden aan haar afdelingshoofd Arie van Veen;
een geboren en getogen Aalburger die al jaren
op het gemeentehuis werkt. Hopelijk wordt het
spel in productie genomen, zodat veel meer
mensen zich met het Aalburgs Monopolyspel
kunnen vermaken.
Gratis waardebepaling!
ΖQIRZZZYDQGHUEUXJJHQO
Info: www.vanderbrugge.nl
0183-678300
7
G
IN
IO
LE S
R AL
VOOEKERING
N
PIJE
Z
VERTSCHAP
A
MA
Aalburgse editie
van Monopoly
U W RE
SLEEUWIJK - Op donderdag 28 januari hebben 20 jongens en meisjes van de Burg.Verschoorschool en de Morgenster hun certificaat Jeugd EHBO in
ontvangst mogen nemen. Na een seizoen hard, maar ook leuk, leren werd ‘s avonds in de Bolderik het examen afgenomen en haalden allen hun
certificaat. Op de foto de nieuwe jeugd EHBO’ers en hun instructeurs.
ZO GOED? ALS NIEUW!
Vierlinghstraat 35
4251 LC Werkendam
Telefoon 0183-503765
www.heijstekautoschade.nl
2DYRRUKHWERUHQHQ]DJHQYDQ
JDWHQWHQEHKRHYHYDQ
gemeente
woudrichem
www.vosgewoongoed.nl
Infopagina’s in deze krant
‡DI]XLJNDS
‡DLUFRQGLWLRQLQJ
‡KRXWNDFKHO
‡ZDVGURJHU
‡YHQWLODWLH
‡WUDSJDW
‡NUXLSOXLNHWF
%HWRQERUHQ ‡ %HWRQ]DJHQ‡6ORRSZHUN
=DQGVWHHJ‡6+‡1LHXZHQGLMN
7)
0
(LQIR#JOPVHUYLFHQO
,ZZZJOPVHUYLFHQO
Donderdag 4 februari 2016 - 2
ALTENA NIEUWS
Deel 2: Hoe zien de Aalburgse partijen de toekomst?
Lokale partijen en de fusie Klankbordgroep voor hertenkamp
— LIES SCHREUDERS —
— CORINE KOEK-MAASDAM —
WIJK EN AALBURG, 4 feb ‘16 - Hoe
zien de lokale partijen van de drie
gemeenten in het Land van Heusden
en Altena de (politieke) toekomst nu
de fusie voor de deur staat? In deze
tweede aflevering Aalburg; de drie
Aalburgse lokale partijen BAB, De
Aalburgse Alliantie en Ideaalburg
vinden dat lokale partijen ook na de
herindeling van 1 januari 2019 bestaansrecht hebben. De drie fractievoorzitters Kees Noorloos (BAB),
Wilfried Bouman (De Aalburgse Alliantie) en Jenneke Komejan (Ideaalburg) waren het daarover gloeiend
eens. Hoe dat precies vorm gaat krijgen is nog onduidelijk, maar dat er
één of meerdere partijen moeten komen die geen binding hebben met
een landelijke partij is voor hen evident.
WERKENDAM, 4 feb ’16 - In de vergadering van de commissie grondgebied van maandag 1 februari werd
gesproken over het hertenkamp: verdwijnt het park inclusief de herten of
wordt het een wandelpark? Een
klankbordgroep zal zich hierover
gaan buigen.
Bestaansrecht
“Lokale partijen hebben straks alleen
maar meer bestaansrecht”, zegt Jenneke
Komejan. “Het behartigen van de lokale
belangen is in een grotere gemeente nog
belangrijker.” Woorden van dezelfde
strekking gebruikt Wilfried Bouman: “Na
de herindeling is er misschien wel meer
dan ooit behoefte aan een lokale partij
die de inwoners vertegenwoordigt.” Ook
Kees Noorloos vindt dat er “zonder meer”
bestaansrecht is voor lokale partijen. Momenteel zijn er in dit gebied vijf lokale
partijen: de hier reeds genoemde Aalburgse partijen, Lokaalbelang in Werkendam en Gemeentebelangen in Woudrichem. Er is even twijfel of Progressief Altena ook tot de ‘lokalen’ behoort, maar
deze partij heeft binding met de landelijke partijen PvdA, D66 en GroenLinks en
is dus niet echt een lokale partij. Juist
dat er géén sturing of dwang is vanuit
een landelijke politieke achterban geeft
de lokale volksvertegenwoordigers de
ruimte om vrijuit te spreken, vinden de
drie fractievoorzitters.
Verkiezingen
De geplande gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2018 zullen in het Land van
Heusden en Altena verschoven worden
naar november van dat jaar, zodat de inwoners gelijk kunnen stemmen voor de
gemeenteraad van de nieuwe gemeente.
“We zullen niet met vijf lokale partijen
deelnemen aan de verkiezingen, daar zijn
we het intern al over eens”, zegt Noorloos. “Er zullen wel één of twee lokale
partijen overschieten en die moeten een
blok vormen tegen de gevestigde partijen.” Verder wil hij niet gaan met zijn uitspraken, want eerst zullen de besturen
van alle lokale partijen hierover met el-
Omwonende van het hertenkamp, mevrouw Scherff, sprak in, mede namens de
familie Stierman. Zij stipte met name
het welzijn van de herten aan. Zo beschreef zij hoe in de zomer het verblijf
van de dieren wel een steppe lijkt, de
grond verzadigd van mest en urine, en
waar het waterpeil van de drinkvijver
erg laag is. Bovendien is het water een
onappetijtelijke brij, maar de beesten
moeten het toch drinken. In de winter is
het er erg drassig en liggen de herten in
de modder. Verder noemde zij het afsteken van vuurwerk door passerende jongeren, waar de herten van in paniek raken. Indringend is het beeld dat zij
V.l.n.r. Wilfried Bouman, Jenneke Komejan en Kees Noorloos.
kaar in gesprek gaan. Komejan vertelt dat
het contact met de andere ‘lokalen’ nog
in de kennismakingsfase is, maar dat Ideaalburg er intern wel mee bezig is hoe ze
de krachten van de lokale partijen kunnen bundelen. “Dit is een taak van het
bestuur, in samenspraak met de leden”,
zegt ze. Hoe de kieslijst er over twee jaar
uit zal zien, daar doet ze geen voorspelling over en al helemaal niet of ze daar
zelf op zal staan. Bouman durft zich wat
meer uit te spreken: “De komende drie
jaar willen wij het gesprek aangaan met
alle lokale partijen. In een grote gemeente kunnen er best meerdere lokale
partijen zijn, maar één daarvan moet
speciaal voor Aalburg zijn!”
Harmonisatie
“De kracht van Ideaalburg is dat wij breder
kunnen kijken en openstaan voor alle belangen”, zegt Komejan. Innovatie staat
hoog op de agenda en de herindeling biedt
nieuwe mogelijkheden. “Vooral op het gebied van ruimtelijke ordening liggen er
kansen om bijvoorbeeld iets te doen met
leegstaande boerderijen. Het zal nog een
hele klus zijn om met de drie gemeenten
tot harmonisatie - het op elkaar afstemmen van beleid en regelgeving [red.] - te
komen”, aldus Komejan. Ze vermeldt nog
even dat jaren geleden Ideaalburg al het
initiatief heeft genomen om met alle lokale partijen uit de regio het gesprek aan
te gaan; er was toen een avond georganiseerd in Dussen. De Aalburgse Alliantie
heeft als enige lokale partij tijdens de
raadsvergadering van 26 januari tegen het
intentiebesluit voor herindeling gestemd
en Bouman verklaart: “Zelfstandig blijven
was de basis om onze partij op te richten
en daar zullen we tot het laatst toe voor
staan. Er hebben twee jaar geleden 500
mensen op ons gestemd en daar hebben
we verantwoording voor. Met één gemeente ben je er trouwens nog niet. Wij kijken
breder en zien ook mogelijkheden voor samenwerking met Heusden, Zaltbommel en
Waalwijk. Wij blijven gewoon in de race en
we hopen dat er in 2019 een sterke vertegenwoordiging vanuit het Aalburgse in de
nieuwe gemeenteraad zal plaatsnemen.”
Krachten bundelen
Kees Noorloos zegt dat zijn partij zich erbij neer heeft gelegd dat het één grote
gemeente wordt, want zo werkt democratie nu eenmaal: “De helft plus één maakt
de koek!” De BAB blijft zich inzetten voor
Aalburg, maar richt zich ook op de toekomst. “We moeten onze blik verruimen,
want een gemeente van 50.000 inwoners
is wel iets anders dan 13.006 inwoners”,
zegt Noorloos die het actuele inwonersaantal precies weet. “Er zit veel in de koker en Den Haag heeft een behoorlijke
vinger in de pap, maar dan kan een lokale
partij juist een eigen geluid laten horen.”
Samenvattend kijken de drie lokale partijen vooruit en willen ze graag meewerken om de nieuwe gemeente vorm te geven. Hiervoor willen ze gesprekken aangaan met elkaar en met Lokaalbelang en
Gemeentebelangen. “De krachten bundelen”, is het devies en hoe straks de kieslijst eruit gaat zien? Daarvoor zullen de
inwoners nog even geduld moeten opbrengen.
schetste van de dood van drie dieren het
afgelopen jaar: een jong hertje dat door
de bok werd opengereten, de dood van
een oudere hinde en een geitje met een
abces in de bek. Bovendien ziet men ieder jaar tot afgrijzen hoe de jonge bok
de oudere hindes opjaagt. De hindes
kunnen nergens schuilen, ook niet ten
tijde van geboortes. Soms worden misvormde hertjes geboren. “De herten
kunnen elders een beter leven leiden
met stukken betere omstandigheden”,
aldus mevrouw Scherff. “Bij behoud van
het hertenkamp doe ik een dringende
oproep om de dieren in een meer natuurlijke omgeving hun leven te laten
leiden en het park aan te passen.”
Anne Nieuwenhuis zette het punt op de
agenda namens PA. De partij is groot
voorstander van burgerparticipatie en
ziet het park als een goed experiment.
Nieuwenhuis riep de wethouder op de
burgers te vragen hoe de dingen aangepakt kunnen worden, binnen bepaalde
randvoorwaarden. PA doet geen uitspraak of er een herten- of een wandelpark moet komen, maar legt dat bij de
belanghebbenden. “Zo kan men zelf bepalen hoe het eruit komt te zien. De ver-
Lintje voor Engel van der Stelt
NIEUWENDIJK, 4 feb ‘16
- Als blijk van waardering
voor zijn jarenlange intensieve inzet in het belang van de openbare
orde en veiligheid, werd
Engel van der Stelt (60)
benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.
Tijdens de jaarlijkse bindingsavond van de vrijwillige brandweer speldde Burgemeester Haasjes
hem de versierselen bij
deze Koninklijke Onderscheiding op. Van der
Stelt werd op 1 januari
1982 aangesteld als aspirant-brandwacht, behaalde
verschillende
functiegerichte diploma’s
en nam nu als Bevelvoerder in de rang van Brandmeester afscheid van het
brandweerteam Werkendam. (Corine Verweij)
— SOPHIE KRALE —
de Eerste Wereldoorlog. Op het terrein
van Fort Giessen is een educatiepark gepland met een groepsschuilplaats, luisterpost, bunkers, loopgraaf en telefoon.
Kortom, plannen genoeg van Erfgoed Altena. De Open Monumentendag op 11 en
12 september 2016 heeft als thema ‘Iconen en symbolen.’ Daar gaat het Erfgoed
Altena ook op inspelen. Het Stadsgidsengilde Woudrichem is van plan om de symbolen uit de RK kerk op te papier te zetten. Andere verenigingen vertelden ook
dat ze zijn bezig plannen te maken. Het
bleek dat er veel gedaan wordt door de
verschillende verenigingen en organisaties in deze regio.
Fusie drie gemeenten en erfgoed
In de pauze maakten veel aanwezigen
contact met elkaar en wisselden van gedachten over wat men doet in zijn of haar
vereniging en wat de plannen voor de
dering. Hierbij presenteerden de gebruikers van de oude Willem Alexanderschool zich en werd via een fotopresentatie getoond wat de dorpsraad sinds de oprichting, eind 2008,
gerealiseerd heeft.
Er is veel gespreksstof tussen de verschillende organisaties
Van de 26 uitgenodigde organisatie waren er twaalf verenigingen en organisaties aanwezig. Onder andere het Visserijmuseum, De DD13, Stichting Boven ’t
Gat, Stadgidsengilde, Oud-Woerkum, Het
Biesboschmuseum en Streekarchief Heusden. Alle aanwezigen stelden zich voor
en vertelden waar ze zich mee bezighouden en welke plannen en projecten er
zijn voor de toekomst. Erfgoed Altena
heeft als project de Eerste Wereldoorlog.
Zij hebben alles in kaart gebracht, waardoor de verdedigingslinie met bunkers en
schuilplaatsen uit deze periode nu zichtbaar zijn. Op deze linie is een fietsroute
gepland met informatieborden die in
april officieel wordt geopend. Voor de
scholen komt er een audiotour met een
educatiepakket, evenals een lesprogramma gebaseerd op het verhaal uit een dagboek van een soldaat uit de periode van
toekomst zijn.
Een ander belangrijk item op deze avond
was de fusie van de drie gemeenten in
2019 in verband met het erfgoed. Wat is
er te verwachten van de nieuwe gemeente en wat is daarbij de rol van het erfgoed? Na veel overleg en discussie tussen
de aanwezigen blijkt uiteindelijk dat Erfgoed Altena het aanspreekpunt en de gesprekspartner met de gemeente zal zijn,
overkoepelend alle verenigingen in het
Land van Heusden en Altena die zich bezighouden met erfgoed, geschiedenis en
cultuurhistorie. Heel belangrijk is dat zij
in de voorbereidingsfase hiervoor wellicht bouwstenen kunnen aandragen. ‘Het
doel is, dat het erfgoed een rol gaat spelen in iedere gemeente; het is bestaansgoed en ons aller erfgoed. Ieder dorp of
stad wordt door de aanwezigheid van monumenten bezield’ , aldus Hannie Visser.
van der schuit timmer- en aannemersbedrijf bv
MACHINAAL TIMMERWERKPLAATS
VERBOUW - RENOVATIE - RESTAURATIE - NIEUWBOUW
Werkplaats: Leemansstraat 33, 4251 LD Werkendam, tel. 0183-504551
Postadres: Richter 11, 4251 DA Werkendam, tel. 0183-504035
www.bouwbedrijfvdschuit.nl
SLEEUWIJK
Kledingbeurs
Kledingbeurs Sleeuwijk wordt gehouden
achter de HUBO in Sleeuwijk, ’t Zand 28
van 29 februari t/m 4 maart. Er is geen
verkoop van speelgoed. Het is mogelijk
via de beurs dames- en herenvrijetijdskleding van maximaal 30 stuks te verkopen. Sportkleding en kinderkleding vanaf
maat 80 kunnen onbeperkt ingeleverd
worden. Tevens worden er schoenen verkocht. Babyartikelen worden niet ingenomen, evenals kleding voor volwassenen
zoals herenkostuums- en colberts. De te
verkopen artikelen moeten schoon zijn
en in goede staat verkeren. Tijdens het
innemen van de kleding wordt er gekeken
of deze geschikt zijn. U ontvangt 70%
van de voor u verkochte artikelen.
De opbrengst van de beurs gaat naar
A.L.S. Prinses Beatrix Spierfonds. Inleveren maandag 29 februari 13.00-20.00
uur. Dinsdag 1 maart 09.00-15.00 uur.
Verkoop donderdag 3 maart 09.00-21.00
uur, vrijdag 4 maart 09.00-11.00 uur. Afrekenen en ophalen van niet verkochte
kleding, na de beurs, op vrijdag 4 maart
20.00-20.30 uur. Inlichtingen: Sjanie van
Alten, 0183-303950.
Zorg dichtbij
Dorpsraad Eethen heeft samen met andere partijen gezocht naar een nieuwe
bestemming voor de oude, leegstaande
Willem Alexanderschool. Vanaf maart
wordt het schoolgebouw omgedoopt tot
zorgcentrum, zodat voor ouderen en
hulpbehoevenden voorzieningen zo
dicht mogelijk bij huis zijn. Iedere werkdag zal er een uur lang iemand aanwezig
zijn van het steunpunt van wijkzorg
Thebe voor zorgvragen en advies rond
zorgproblemen. Indien nodig kunnen zij
professionals inschakelen op onder andere het gebied van wondverzorging,
diabetes en dementie. Inwoners van
Genderen, Drongelen en Eethen krijgen
hierover binnenkort een folder in de
brievenbus met meer informatie. Ouderen en mensen met een (verstandelijke)
beperking kunnen in het zorgcentrum
terecht voor dagbesteding en individuele begeleiding. Hierbij zijn allerlei activiteiten denkbaar, zoals lezen, handwerken, iets ondernemen in de buurt en begeleiding bij onder andere het koken,
schoonmaken, boodschappen doen en
het bijhouden van de administratie. In
het gebouw zal tevens een spreekuur
van de huisarts komen, zodat men niet
helemaal meer naar Wijk en Aalburg
hoeft. Hiernaast komt er een fysiotherapeut, die, met verwijzing van de huisarts, ook aan huis kan komen. De fysiotherapie heeft een oefenzaal en op termijn wordt er met oefengroepen gestart
van bijvoorbeeld diabetici en COPD’ers.
Inmiddels is er ook een fietsenmaker/
fietsverkoper in de oude school gevestigd. Er zijn nog twee ruimten te huur.
Overige projecten
In vogelvlucht werden tijdens de ledenvergadering foto’s getoond met de reeds
uitgevoerde werken van de dorpsraad en
de wensen die nog openstaan. Hieruit
blijkt dat er al hard aan de weg getimmerd is. Een plan dat er nog ligt is om
een ‘ouderwetse’ dorpspomp te plaatsen
op het grasveldje bij de kabelbaan. Hier
wordt dan meteen een soort pleintje bij
gemaakt, zodat het dé kern van Eethen
wordt. Ook op de planning staat het slopen van de oude gymzaal. Wat hiervoor
in de plaats komt, is nog onbekend. Er
zal nog geïnventariseerd worden bij de
inwoners van Eethen waar de meeste behoefte aan is.
WIJK EN AALBURG
Verkoopmiddag
voor goede doel
Damen Altena Pers BV, Leemansstraat 7
Postbus 14, 4250 DA Werkendam
Telefoon: 0183-508558 - Telefax: 0183-508559
Hoofdredacteur:
Liesbeth Bliek
Telefoon redactie 0183-508558
E-mail: [email protected]
Advertentieverkoop:
E-mail [email protected]
Teuna van Breugel
Mobiel 06-22427055
Saskia Ruiter
Mobiel 06-22483424
Advertenties:
Aanleveren via: [email protected]
Sluitingstermijn advertenties:
- Incompleet advertentiemateriaal en voorpagina-advertenties: dinsdag 17.00 uur.
- Compleet advertentiemateriaal: woensdag
10.00 uur.
- Overlijdensadvertenties: woensdag tot 14.00
uur, tussen 14.00 en 15.30 uur eventueel na
telefonisch overleg.
Nieuws:
Aanleveren kopij alléén per e-mail naar nieuws@
altenanieuws.nl. Niet geplaatste nieuwsberichten
worden niet bewaard, maar moeten opnieuw ingezonden worden. Sluitingstijd ingezonden brieven, persberichten en nieuws: dinsdag 15.00 uur.
De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder kennisgeving aan de inzender(s), nieuwsartikelen, persberichten en ingezonden brieven te
weigeren, in te korten of op een andere datum te
plaatsen.
Correspondenten:
WERKENDAM:
- Arie van der Pijl, tel. 0183-502571
- Corine Koek-Maasdam, tel. 0183-501243
SLEEUWIJK:
- Marjolein de Koning-Anker, tel. 0183-301839
WOUDRICHEM:
- Sophie Krale, tel. 0183-303259
NIEUWENDIJK:
- Corine Verweij, tel. 0183-403422
VEEN:
- Lies Schreuders, tel. 0416-695010
WIJK EN AALBURG
- Debora van Tilborg, tel. 06-10301975
VOETBAL
- Johan Verlouw, tel. 0162-515231
ZETFOUTEN EN PRIJSWIJZIGINGEN
VOORBEHOUDEN.
Auteursrechten voorbehouden
© 2016 Damen Altena Pers b.v.
Welkom in deze smeltkroes
Zorgcentrum in oud
schoolgebouw Eethen
Uiteindelijk lijkt het de aanwezigen een
goed idee om een platform met visie op
te richten. Drie mensen zullen gaan werken aan de visie. Er wordt een afspraak
gemaakt dat iedere organisatie of vereniging in een paar zinnen opschrijft, of een
kort filmpje maakt over, wat zijn of haar
organisatie doet en wat de plannen voor
de toekomst zijn. Dat maakt inzichtelijk
waar iedereen mee bezig is en dat kan
meegenomen worden in de visie. Erfgoed
Altena is een overkoepelende stichting
die bestaat uit de Historische Kring het
Oude Land van Heusden en Altena, de
Historische vereniging Werkendam en De
Werken c.a., Archeologische vereniging
Land van Heusden en Altena en de Histo— DEBORA VAN TILBORG-KANT —
rische Reeks Land van Heusden en Altena.
Het Biesboschmuseum, Streekarchief EETHEN, 4 feb ’16 - Afgelopen dinsLangstraat Heusden Altena en Biblio- dagavond hield Dorpsraad Eethen
theek Cultuurpunt Altena zijn als advi- zijn jaarlijkse algemene ledenvergaseurs bij de stichting betrokken.
Hij zegt een hertenkamp waardevol te
vinden, maar het niet ten koste van alles te willen behouden. “Maar geef het
wel een eerlijke kans. Als ik kijk naar
dierenwelzijn, die problemen lijken op
te lossen. SGP heeft veel sympathie voor
behoud van de herten onder randvoorwaarden. Iets wat je 60 jaar geleden
hebt gekregen van mensen, kun je niet
zomaar afpakken.” Verder vraagt Versluis
zich af over het punt waterberging, dat
bij de presentatie van het wandelpark
opeens naar voren kwam: ”Is dat in het
Groen Structuur Plan 2009 afgesproken?
Gaan we iets missen of grijpen we een
kans?” Van Oosten schrok van het verhaal over het dierenwelzijn en vindt dat
de wethouder dat mee moet nemen als
het hertenkamp blijft bestaan.
Afsluitend concludeert De Gelder dat iedereen het eens is om in gesprek te gaan
met alle belanghebbenden om te kijken
wat de beste mogelijkheden zijn. Hij
zegt al in gesprek te zijn met de kinderboerderij. “We gaan dit breed afstemmen. Met de klankbordgroep gaan we
aan de slag en zodra er informatie is,
kom ik terug. Burgerparticipatie is van
het grootste belang.”
Kom en koop op de inloopmiddag voor het
goede doel op woensdagmiddag 2 maart.
Deze middag wordt u de nieuwe voorjaarsen zomercollectie gepresenteerd door Port
Lavande (kinderkleding), Jip en Jet kinderkleding, haaraccessoires, tassen en
shawls, de Kousenkoffer (beenmode) en
Betan Textiel ( linnen- en ondergoed).
Voor de kinderen is er een snoepgrabbelton. Tevens is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van koffie of
thee. De verkoopmiddag is van half 2 tot
half 5 in Herv. Verenigingsgebouw Rehoboth, Bergstraat 5 te Wijk en Aalburg. Een
gedeelte van de opbrengst komt ten goede
aan de St. Ontmoeting, die hulp verleent
aan dak- en thuislozen.
Netwerkbijeenkomst erfgoed Altena
WOUDRICHEM, 4 feb ‘16 - Vorige
week donderdag was er evenals vorig
jaar op Fort Giessen een netwerkbijeenkomst rondom het erfgoed georganiseerd door Erfgoed Altena. Uitgenodigd waren alle instellingen en
organisaties die zich in het Land van
Heusden en Altena bezighouden met
erfgoed, geschiedenis en cultuurhistorie. Voorzitter Hannie Visser-Kieboom van Erfgoed Altena leidde deze
avond. Zij las als eerst het passende
gedicht ‘De Griendwerker’ van Hendrik van Randwijk voor. Het doel van
deze avond was om de samenwerking
onderling te bevorderen.
antwoordelijkheid ligt bij de betrokkenen die het plan opstellen. We geven de
wethouder alle ruimte om aan het werk
te gaan, waarbij de gemeente ondersteunend bezig is.”
Wethouder Machiel de Gelder noemt het
een goede zaak dat het hertenkamp heel
wat positieve reuring in het dorp heeft
gebracht. “Het is de bedoeling om een
klankbordgroep van ongeveer zes belanghebbenden op te zetten. De raad
heeft in 2009 het besluit genomen, maar
door de klankbordgroep kan worden
meegedacht. Na zeven jaar is er voortschrijdend inzicht en kan er wellicht
vanuit een andere hoek gekeken worden”, aldus de wethouder.
Andere commissieleden Peter Ribbers
(Lb), Henrico Bassie (CU), Arjan Versluis
(SGP) en Matthijs van Oosten (CDA)
stemmen hiermee in. Ribbers vindt het
hertenkamp in deze situatie niet meer
van deze tijd. Bassie tekent aan dat, als
er een wandelpark komt, de CU een
sfeervol park wil zien en niet een saai
en doods park wat het Dokpark geworden is. Versluis vraagt zich nog wel af of
er in 2009 werkelijk besloten is dat de
herten uit het part zouden verdwijnen.
Drukkerij, uitgeverij en administratie:
ALMKERK
1e Avond4daagse
In 2016 organiseert SJWA De Soos de eerste Avond4daagse Almkerk. Deze vindt
plaats in de derde week van juni, van dinsdag 14 t/m vrijdag 17 juni. Er zijn verschillende routes te lopen: 3 km, 5 km en
10 km. Dagelijks wordt er gestart en geeindigd bij De Soos Almkerk aan de Provincialeweg Noord. Op vrijdag zal er een
afsluitend feest plaatsvinden bij De Soos.
Voor meer info en inschrijvingen kunt u
binnenkort terecht op www.avond4daagsealmkerk.nl en op de Facebookpagina.
WERKENDAM, 4 feb ’16 - Dinsdagavond 2
februari had Marcel Vaandrager tijdens het
Nederlands Dichters Podium een primeur:
hij overhandigde aan Yves de Boer, de
nieuwe waarnemend burgemeester van
Werkendam, het eerste exemplaar van de
bundel met alle gedichten van de Gedichtenroute Werkendam. Tijdens zijn eerste
openbare optreden zei burgemeester De
Boer veel waardering te hebben voor initiatieven als deze en hij bedankte dorpsdichter Vaandrager daar dan ook voor.
Heel toevallig opende De Boer de bundel
op bladzijde 9, waar de titel van het gedicht luidt: ‘Welkom in deze smeltkroes’.
Het gedicht gaat weliswaar over de bibliotheek, maar in deze situatie was de titel
een toepasselijk en leuk welkom voor de
burgemeester. Na de overhandiging lazen
een aantal dichters hun gedicht voor,
waaronder ook Thera van den Heuvel, die
gedichten in het Wèrrekendams dialect
schrijft. Ter gelegenheid van de Nationale
Poëzieweek was dit keer de bekende dichter Ruben van Gogh te gast. De bundel ‘Gedichtenroute Werkendam’ kost € 12,95,
bevat 24 gedichten van 16 dichters en een
routekaart met locaties. Verkrijgbaar bij
Marcel Vaandrager (0183-501274 of
[email protected]), De Angelot
Boek en Kantoor en tijdens het NDP op de
eerste dinsdag van de maand in de bibliotheek in Werkendam.
(Corine Koek-Maasdam)
ALMKERK
Doe mee met de
Ropatrail
Foto: Bestuurders van Dorpsraad Eethen,
van links naar rechts: Joseph Pullens (voorzitter), Wim Gouda (penningmeester), Henk
Branderhorst (secretaris), Maja van ’t Hof
(bestuurslid), Co van Soest (bestuurslid).
ALMKERK
Woninginformatieavond
De Dorpsraad Almkerk organiseert jaarlijks een informatieavond over een thema
dat voor de inwoners van Almkerk interessant is. Dit jaar is gekozen voor het
thema Wonen in Almkerk. De woninginformatieavond wordt gehouden op vrijdag 12 februari a.s. in ‘t Verlaat in Almkerk. Aanvang 19.00 uur.
Team Almkerk organiseert op 12 maart wederom de Ropatrail. De lol van Trailrunning willen ze zo veel mogelijk mensen
laten beleven. Het gebied rondom Almkerk
leent zich uitstekend voor een prachtige
trailrun. Er worden routes uitgezet van 5,
10 en 15 kilometer. Het parcours is voor
een groot deel onverhard met een aantal
leuke uitdagingen. Bij de volledig gelopen
afstand wordt je tijd geregistreerd en vermeld op www.uitslagen.nl. Als je niet bang
bent voor een beetje modder onder je
schoenen, doe dan mee! Inschrijven kan
via de website www.inschrijven.nl. Het inschrijfgeld bij voorinschrijving is 10 euro
(daarna 12,50). Schrijf snel in, want er
kunnen maximaal 250 personen deelnemen. De volledige opbrengst gaat naar
Roparun Team Almkerk. Zij doen dit jaar
weer mee aan de Roparun, de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Team Almkerk hoopt zoveel mogelijk geld op te halen voor de mensen die getroffen zijn door
kanker. Het motto van de Roparun is: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak
geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’.
-Ingezonden brieven worden alleen in deze rubriek opgenomen als ze voorzien zijn van naam, adres en woonplaats van de schrijver en ondertekend. Er worden geen anonieme brieven geplaatst.
Van inzenders van e-mailberichten wordt het volledige e-mail adres geplaats. Tevens dient de afzender zijn adres in de mail te vermelden. U dient er rekening mee te houden dat uw naam vermeld wordt.
De redactie behoudt zich het recht voor uw brief in te korten en een discussie te beëindigen. Houd uw brieven kort, dat verhoogt de kans op plaatsing.
LET OP: WIJ GAAN ALLEEN TOT PLAATSING OVER, ALS UW BRIEF DIGITAAL IS AANGELEVERD!!
CARNAVAL IN WERKENDAM
Met een stalen mombakkes op, verdeelt politiek Werkendam onderling de zuurverdiende
spaarcenten van haar burgers. Vanaf 2010
naar verwachte overschottenramingen van
miljoenen naar dezelfde miljoenen tekortenramingen. Maar toch royaal blijven uitgeven!
Het lijkt wel dat het 'potje', net als het pintje,
tot de laatste druppel leeg moet voordat de
fusie met Aalburg en Woudrichem in 2019 is
beklonken. Voor de door hem zelf benoemde
'kunstgraswethouder' komt er een kersverse,
wel uit de eigen gemeente, antiefusiewethouder, die ondanks dat toch 100.000 euro voor
het herindelingtraject beschikbaar stelt. Er
zijn al tonnen aan onderzoek uitgegeven!
Houdt het dan nooit op? Komt er diezelfde
avond in één klap een garantie van 500.000
euro en een jaarlijkse subsidie van 80.000
euro tot 2026 bij voor de 'praalwagen' van
Werkendam; het Biesboschmuseum. Dat was
nodig om met het CDA door te kunnen blijven
hossen en hijsen (vrije vertaling van 'ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef
zoals het was'). Even een extra raadsvergadering en de Werkendamse burger van 0 tot
100 jaar staat per persoon voor 4 euro garant
voor als het misloopt en betaalt per persoon
ruim 3 euro per jaar om een door de directeur
geprezen, 'fantastisch lopend' de museum te
onderhouden. Ruim 30 euro per gemiddeld
gezin, alleen voor een museum dat weinig
meer met de Werkendamse geschiedenis te
maken heeft en 'heel goed loopt'! Dat bovendien ook nog een claim boven het hoofd
hangt van 680.000 euro. Maar desondanks
niet getreurd! Na de fusie, 2019, gaan
Aalburg en Woudrichem meebetalen! Worden
onze lasten verdeeld! Worden we er beter op?
Of ligt er nog een 'lijk in de kast'? Een surprise van een lange wachtgeldenlijst van
vroegtijdig afgetreden wethouders in
Aalburg? Het bekokstoven van de drie CDA 's;
CDA wethouder Woudrichem al vastgelegd
voor na de fusie? Wat is er nog meer afgesproken zonder dat wij het weten? Krijgen
alle voetbalclubs in het nieuwe Altena kunstgrasvelden? Het echte herindelingtraject
loopt al meer dan tien jaar in de achterkamers! Dat geld kan ons dus gewoon bespaard
blijven. Het wordt zwaaien, zwieren, maar er
valt niks meer te vieren onder de rivieren!
Pauline van den Tol - de Weert
[email protected]
DE SCHUIVERS
Onlangs was ik met mijn kleindochter in het
hertenkamp en keek met haar naar de prachtige dieren. Zij genoot en ik van haar. Terwijl
ik daar stond, dacht ik dat het geheel wel
een opknapbeurt zou kunnen gebruiken. Het
maakte op mij een wat ‘vergane glorie’-indruk. Na zo veel jaren is dat geen overbodige
luxe, het ziet er verpauperd uit. Dat het emoties oproept bij veel mensen begrijp ik, ook ik
ging daar vroeger met mijn kinderen heen.
Maar er is nu een kinderboerderij met verschillende dieren, ruimte om te spelen en
bankjes om te zitten voor opa en oma. Het is
genieten daar. Wat mij verbaasde, waren de
reacties bij de inloopavond. Wat een angstcultuur!
Hangplek voor jongeren is een motief, uit ervaring weet ik dat het niet leuk is, maar om
dat nu altijd op tafel te leggen om iets te
stoppen, vind ik wat al te gemakkelijk.
Kapitaalvernietiging, een opgedroogd waterbassin dat ongedierte aantrekt?
Hoog weidegras, alles wordt uit de kast gehaald en op een negatieve manier bekeken.
Probeer er eens met andere ogen naar te kijken, geef het een kans. Je kunt niet altijd in
het oude blijven hangen, de wereld verandert
en veranderingen zijn niet altijd verslechteringen.
Wat ik ook belangrijk vind, is dat het monument in een mooiere omgeving komt te
staan, dat verdient het. Of de gemeente het
goed bij gaat houden weet ik niet, ik heb er
wel vertrouwen in. Laten we stoppen met
onze nostalgie-stokpaardjes te berijden, geef
de gemeente een kans om er een paradepaardje van te maken.
Ria van Driel
[email protected]
Werkendam
[email protected]
KUNSTWERK EETHEN
geval ga ik het zo opvatten!
Nico Rolsma
[email protected]
[email protected]
SPORTGALA
Vier jaar geleden werd Dussenaar Stan
Schipperen op 9-jarige leeftijd door het volledige bestuur van het sportgala van de gemeente Werkendam nog als het grootste talent gehuldigd. Een jaar later werd hij door
de gezamenlijke pers tot jeugdsporter gekozen. Beide hadden dus een vooruitziende
blik, want nu is Stan op zijn 13de jaar al
Nederlands jeugdkampioen geworden in zijn
favoriete sport: atletiek. Graag hadden wij
Stan willen huldigen en met veel egards omhangen. Zo’n talent verdient niet anders.
Helaas voor Stan gaat de huldiging niet door,
want twee jaar geleden besloot de gemeenteraad in al haar wijsheid dat het Sportgala
4000 euro minder subsidie ontving, waardoor
dit groots opgezette sportevenement ter ziele
ging. Als je dan in dezelfde krant leest dat
het ‘kunstwerk’ bij de inmiddels gesloopte
Kwinter ook maar gesloopt moest worden en
dat diezelfde gemeenteraad het ‘verlies’ van
maar liefst 64.000 euro ( want dat kostte
dat kunstwerk) dan maar goedvond , vraag ik
mezelf toch af: als... dan had het Sportgala
nog minstens 16 keer gehouden kunnen worden.
Kunst brengt, van verwondering tot afkeer,
iets teweeg en dat hoort ook zo. Het is een
hele eer om vergeleken te worden met de wereldberoemde Amerikaanse kunstenaar Tajiri
Shinkichi (Peace Knot bij Het Van Bommel
Van Dam Museum in Venlo). Als het beeld
daaraan doet denken, betekent dat toch dat
het een prestatie is om zo’n gevoel - met veel Han v/d Akker
minder middelen - op te roepen. Van Soest Werkendam
maakt mij dus een compliment; in ieder [email protected]
Donderdag 4 februari 2016 - 3
ALTENA NIEUWS
S U PERKOOPJES SUPERKOOPJES
9,-/19,-/29,-/39,-/49,-
Hoogstraat 42 • Werkendam
Tel. (0183) 50 59 78
Vrijdagavond koopavond
op = op = op = op = op = op
START VERKOOP 5 FEBRUARI 2016. MIS HET NIET!
m
400 gra
€ 7,95
VERSE NOORSE
Elke maand open inschrijvingen
‡%9&$‡92/9&$‡+HIWUXFN‡5HDFKWUXFN
‡+RRJZHUNHU‡9HLOLJKLMVHQ‡)OHQVPRQWHXU‡%+9
IHEUXDUL
‡ 9HLOLJKLMVHQ
IHEUXDUL
‡ 9HLOLJZHUNHQPHWGHKRRJZHUNHU
IHEUXDUL
‡ 9&$
ZALMFILET
1XRRN9&$YLDHOHDUQLQJPRJHOLMN
Kantoor zonder
zorgen?
m
500 gra
€ 7,95
WOENSDAG
Familiezak 500 gram
MET GRATIS SAUS!
KIBBELINGEN
=HWYULMGDJDYRQGIHEUXDULPDDUYDVWLQMHDJHQGD'DQVWDUWHQZHPHWGHYHUNRRS
YDQGHWZHHGHIDVHZRQLQJHQLQ:HUNHQGDP.RPMHRRN"
ȏ
ȏ
ȏ
:DQQHHUYULMGDJDYRQGIHEUXDULDV
:DDU3DUW\FHQWHU'H2QWPRHWLQJ+RRJVWUDDW&0:HUNHQGDP
+RHODDWYDQȂXXU
ΖQGH:HUNHQVH3ROGHUDDQGHUDQGYDQKHWFHQWUDDOJHOHJHQ:HUNHQGDPZRUGWKHWSODQ'H+HHPWXLQHQ
JHUHDOLVHHUG'H+HHPWXLQHQLVHHQYHUUDVVHQGSURMHFWGDWLQWZHHIDVHVZRUGWJHERXZGHQLQWRWDDO
ZRQLQJHQRPYDWȆ*URWHNHX]HYULMKHLGPDDNW'H+HHPWXLQHQELM]RQGHUȇ%HWDDOEDUHNZDOLWDWLHIKRRJ
VWDDQGHZRQLQJHQPHWYHHORSWLHPRJHOLMNKHGHQZDDUGRRUGHEHZRQHUHHQJURWHNHX]HYULMKHLGKHHIW
Ȇ'H+HHPWXLQHQEHVWDDWXLWUXLPHHQEHWDDOEDUHZRQLQJHQRQWZRUSHQYROJHQVNODVVLHNPRGHOZDWYHHO
PHQVHQDDQVSUHHNW
!
'HYHUNRRSYDQGHHIDVHYDQZRQLQJHQLVLQYROOHJDQJHQHHQJURRWVXFFHVELMQDDOOHVLVYHUNRFKW
'HWZHHGHIDVHEHVWDDWXLW
ȏVWDUWHUVZRQLQJHQȏWXVVHQZRQLQJHQȏVHQLRUHQDSSDUWHPHQWHQPHWWXLQ
ȏKRHNZRQLQJHQ
4 halen
4b=eta3len
8LWJLIWHZRQLQJHQ
7RHZLM]LQJJHEHXUWRSEDVLVYDQXZSODDWVRSGHJHPHHQWHOLMNHZDFKWOLMVWYDQGHJHPHHQWH:HUNHQGDP
3
DONDERDAG
Kabeljauw of panga
LEKKERBEKKEN
Kantoor Werkendam | Hoogstraat 33 | 4251 CH Werkendam | Telefoon 0183-678 300
Kantoor Gorinchem | Vijfzinnenstraat 6a | 4201 JD Gorinchem | Telefoon 0183-635011
www.vanderbrugge.nl Bel voor een gratis waardebepaling
,u>-:;[XMKQITQ[\MV^IV?-:3-6,)5
www.riooltechniek.nl
ontstoppen
repareren / renoveren
stank en camera-inspectie
industriële reiniging
24 - uurs service
U kunt bij ons ook terecht
Werkendam : 0183 - 50 94 57
Hank : 0162 - 40 36 00
voor een
service-abonnement.
Kijk op onze website of
bel ons voor meer info!
_IV\_I\RM^MZ[PIIT\Q[PM\TMSSMZ[\
k
per stu
€ 7,49
VRIJDAG
Inclusief: aardappelbolletjes,
salade en saus naar keuze!
a
www.myvisstek.nl
Hoogstraat 85 | 4251 CK Werkendam | t 0183 501 622
Rundergehakt
2e 500 gr HALVE PRIJS!
P
OPa=O
nbod
A ANBIEDINGEN GELDIG:
donderdag 04 februari
t/m woensdag 10 februari
4 stuks
10,
5,95
7,98
95
Bij aankoop van een hele grillworst
bakje grillworstsalade GRATIS
t
beperk
Kipschnitzels
kilo
SCHARREN
GEBAKKEN
VOORN
kilo
Schouder filetrollade
3 VOOR € 3,00
WE HEBBEN WEER
Magere runderlappen
ALLE MENU’S
ZATERDAG
RIVIERENLANDER RUNDVLEES van eigen boerderij
!" #$%&
#
$'
&
("
)
#'$
$
$%
*
+ ,
!,
- #'$
./
/"/
01 #
-"
#$%&
$
&$
SPECIALITEIT VAN CEES
Kip
op stok
100 gram
1,55
AANBIEDING GELDIG T/M WO 10 FEBRUARI
THEO BARTEN keurslager
Hoogstraat 105, Werkendam
0183-501 427 - theobarten.keurslager.nl
BasKETBAL is voor
iedereen! wie wil het
eens proberen?
gratis proeftrainen!
www.bcvirtus.nl
Donderdag 4 februari 2016 - 4
ALTENA NIEUWS
Huijzer Zonwering en Outdoor Living
Van wereldbol naar dekens
voor het goede doel
Nu ook binnen-zonwering
Nieuw: Buitengewone Babyborrels in Woudrichem
Kinderopvang Woudrichem organiseert op 10 februari de allereerste
Buitengewone Babyborrel. Alle ouders zijn samen met hun baby van
harte welkom bij dit nieuwe koffiecafé voor kersverse ouders. Uiteraard
zijn ook alle zwangere geïnteresseerden welkom.
De inloopochtend is van 8.45-11.00 uur en vindt vanaf nu elke tweede
woensdag van de maand plaats. Er zijn geen kosten aan verbonden en
oudere broertjes en zusjes mogen mee.
Koffie, kletsen en ervaringen uitwisselen
Naast vooral veel thee, koffie, ervaringen uitwisselen en kletsen is er
iedere maand een professional uit de regio die om 10 uur kort iets meer
komt vertellen over zijn of haar vakgebied. Je kunt dan bovendien terecht met al je vragen over het onderwerp.
ALMKERK, 4 feb ‘16 - Voor het ‘tentjesfeest’ in april 2015 breiden circa vijftig mensen mee aan de grote wereldbol die voor Altenahove in Almkerk kwam te staan. De breisels van de wereldbol gaan nu de wereld in. Twintig inwoners van Almkerk en omgeving, bijgestaan door dertig tot veertig bewoners van Altenahove, haalden de wereldbol uit elkaar, zetten de delen op een andere wijze aan
elkaar en haakten er een rand omheen. Afgelopen dinsdag werden twee rolcontainers met dekens beschikbaar gesteld aan kinderen
in drie dorpjes in Roemenië, aan een project in Bosnië en via Juzt Breda aan gezinshuizen en pleegkinderen in Nederland. Een klein
deel van de dekens bleef achter voor de wandelgroep van Altenahove. Voor het volgende project van ‘breien met de buren’ is Altenahove op zoek naar ritsen en opnieuw naar wol. (Corine Verweij)
Holocaust Memorial Day 2
Programma tot de zomervakantie:
10 februari: Willemijn Alberts van Kinderlogopediepraktijk Willemijn
leert je enkele babygebaren voor jou en je baby.
9 maart: Erica van den Berg van Fysiotherapie Woudrichem is bekkenfysiotherapeut en geeft tips en trucs voor een gezond bekken.
13 april: Dinant van Drunen van Oerfit Altena en FysioFit Altena legt uit
wat voeding en huid-op-huidcontact met je baby doet.
11 mei: Danielle Lankhaar-van Herwijnen van BabyZijn introduceert je in
de wereld van de babymassage.
8 juni: Gaby Ermstrang van Ermstrang Fotografie maakt indien gewenst
de mooiste foto’s van je baby.
Giftbag voor alle ouders
Alle baby’s van de eerste Babyborrel krijgen een geweldige giftbag vol
cadeautjes mee naar huis. Na 10 februari is de giftbag op te halen bij
Kinderopvang Woudrichem na inleveren van het geboortekaartje van je
kindje. Kijk voor de voorwaarden en een sneakpeek in de tas op www.
kinderopvangwoudrichem.nl.
Locatie Babyborrel:
Kinderopvang Woudrichem, Middelvaart 1, Woudrichem.
Info via 0183-304565 of [email protected]
‘Uil gaat uit fietsen’
gepresenteerd
REGIO, 4 feb ‘16 - Wereldwijd wordt op de
laatste zondag van januari - omdat die
datum het dichtst bij de bevrijding van
Auschwitz-Birkenau op 27 januari 1945
ligt-de Holocaust herdacht. Voor het derde jaar werd deze herdenking, op initiatief van de werkgroep Hololcaustherden-
king met leden uit Gorinchem en Sleeuwijk, in Gorinchem gehouden bij het monument aan het Melkpad. Dit jaar was
het thema ‘Verzet’ en naast o.a. locoburgemeester Freije was opperrabbijn Jacobs
één van de sprekers. Hij sprak zijn zorg
uit over het toenemend antisemitisme en
de kleine groep mensen die de wereld momenteel terroriseert. “We moeten onze
democratie koesteren. Democratie houdt
op als mijn visie de vrijheid van mijn
buurman aantast. Dan zijn we weer terug
bij ‘40-‘45.”
(Marjolein de Koning-Anker)
REGIO
wilt leren. Er is ook een workshop voor
iPad (Apple) en Samsung (Android), de
workshop bestaat uit vier wekelijkse
lessen. De cursisten brengen hun eigen
iPad of Samsung Tablet mee. Kosten
voor een voor workshop van vier lessen
zijn € 45, = inclusief cursusboek en koffie/thee.
En er is een workshop Rabo Internetbankieren in twee dagdelen.
Voor informatie over de cursussen 0183301855 of 06 49896867 of [email protected]
Kijk op de website voor de dichtstbijzijnde locatie www.seniorwebheusdenenaltena.nl/inloop.
den en Altena sportief het nieuwe jaar
moeten kunnen starten en organiseert
daarom op woensdag 17 februari een
open dag, speciaal voor 50-plussers.
Tijdens deze open dag zal het zwembad
laten zien wat het speciaal voor senioren te bieden heeft. Deze open dag zal
daarom geheel gericht zijn op de senioren in onze gemeente. Diverse activiteiten, zoals banenzwemmen, ClubAquajogging en ClubAquavitaal, staan die
dag centraal.
Computercursussen
voor senioren
De computercursussen en workshops voor
senioren, 50 plussers, van SeniorWeb in
het Land van Heusden en Altena zijn deze
maand weer begonnen. Omdat nog niet
alle plaatsen zijn ingevuld, kunnen geïnteresseerden zich nog inschrijven. De senioren kunnen onder andere deelnemen
aan cursussen beginners en gevorderden
van Windows,
Overstapcursus naar Windows 10, Fotobewerking (Picasa), Internet en e-mail,
ANDEL
Digitale Fotoalbum maken en mappen
maken op de pc. De cursussen bestaan
uit acht wekelijkse lessen en worden gegeven door senioren. Kosten voor een
cursus van acht lessen zijn € 95, = inclusief cursusboek en koffie/thee. Voor
de deelnemers het is wenselijk dat men
thuis over een computer beschikt om te
kunnen oefenen. Behalve de groepslessen is het ook mogelijk om ‘Les Op Maat’ AquaAltena, het nieuwe zwembad in Ante volgen, u bepaalt zelf, in overleg met del in de gemeente Woudrichem, vindt
de docent, wat en waar en hoeveel u dat ook senioren in Het Land van Heu-
Open dag
AquaAltena voor
senioren
- B E R I C HT E N S E RV I C E -
De open dag start om 09.00 uur met een
ontvangst in het zwembad, waarna de
verschillende activiteiten zullen plaatsvinden. Ook een hapje en een drankje
worden daarbij niet vergeten. De open
dag zal om 12.00 uur worden afgesloten
met een lichte lunch. De open dag is
gratis toegankelijk. Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoonnummer
0183-445041 of kijkt u op de website
https://www.sportfondsen.nl/Accommodatie/AquaAltena/Paginas/Home.
aspx. Heeft u interesse? Het enige wat u
nog hoeft te doen is een email sturen
naar [email protected] met
daarin u naam of even te bellen naar
0183-445041 om u op te geven.
(O)pa & (O)ma
Jansen
Uw dochter geslaagd, buurvrouw jarig of je vriend zijn
rijbewijs gehaald? Er is altijd wel een reden om familie,
vrienden en bekenden mee te laten delen in je vreugde.
Met de Berichtenservice kun je jouw boodschap tegen een
gunstig tarief in Altena Nieuws laten plaatsen.
Niet voor commerciële doeleinden en dankbetuigingen
na overlijden!
Van harte
gefeliciteerd
met jullie
40-jarige huwelijk
Tekst:..............................................................................................
Formaat A, 1 kolom 50 mm
Wim & Gerrie
.......................................................................................................
ZW %
.......................................................................................................
FC %
20,40,-
Cc
25,- FC % 50,-
Naam:.............................................................................................
Adres:.............................................................................................
Postcode: .......................Plaats: .....................................................
Jolanda en Kees
Van harte gefeliciteerd met de
geboorte van jullie zoon
Johnny
Tel: .................................................................................................
Datum plaatsing: ............................................................................
Jullie collega’s
U kunt deze advertentie inleveren en contant betalen bij:
Drukkerij Damen, Leemansstraat 7, WERKENDAM. J.J. Lankhaar, Hoefstraat
34, GENDEREN. Pleuny v/d Stelt, Snijderstraat 9, NIEUWENDIJK. Marianne
Schreuders-Arendse, Jasmijnstraat 25, 06-13395997, WIJK EN AALBURG.
Jan Schreuders, Maasdijk 383, 0416-695010, VEEN.
Deze advertentieprijzen gelden alleen bij contante betaling
dag, in de week van de poëzie, presenteerde Lizzy Koppe-van Pelt ‘Uil gaat uit fietsen’, haar nieuwe gedichtenbundel voor
kinderen (maar ook ouders en grootouders
zullen ervan genieten als ze eruit voorlezen) in boekwinkel Bruna in Sleeuwijk.
Twee jaar geleden werd de basis voor deze
bundel met 101 gedichtjes gelegd. Lizzy
plaatste vanaf toen regelmatig een ge-
kwam het idee om daar illustraties bij te
plaatsen en zo kwam illustrator Annie
Meussen, met wie ze al eerder samenwerkte, in beeld. ‘Uil gaat uit fietsen’ bevat
gedichtjes à la Annie M.G. Schmidt, een
schrijfster die Lizzy van jongs af aan bewonderde. Brigitte Akster van uitgeverij
Special Boox reikte aan Lizzy en Annie het
eerste exemplaar uit.
Altena Brass nestelt zich
tussen Zwitserse top
Formaat C, 2 kolom 50 mm
ZW %
30,- FC % 60,-
Dit berichtje moet dinsdag voor 16.00 uur worden ingeleverd. Alles wat na dinsdag 16.00 uur binnenkomt, wordt doorgeschoven naar de volgende week.
Foto’s voor de berichtenservice moeten vóór dinsdag 16.00 uur gestuurd worden naar: [email protected]
In 2016 bestaat Schm-Art, het creatieve
bedrijfje van Sylvia en Annewieke uit
Sleeuwijk, vijf jaar. In deze vijf jaar hebben ze veel mooie belly-bodypaints mogen maken, kindersnoetjes van een kleurrijke schmink mogen voorzien en veel
mogen leren tijdens workshops. Ook nemen ze deel aan wedstrijden. Dit jaar
nemen ze voor de vijf keer deel aan de
DFBW in Dongen. Ook maken ze regelmatig ballonbogen, torens en ballonfiguren
en zijn Sylvia en Annewieke aanwezig geweest op kraamfeesten en babyshowers.
“Aangezien we richting het voorjaar gaan
en meer aandacht willen schenken aan
bellypainting
(buikbeschilderingen)
hebben we een mooie actie. Het laten
zetten van een bellypaint is een mooie
ervaring, de baby in de buik reageert op
de penseelstreken die wij maken. De
zwangere dame heeft twee ontspannen
uurtjes en zij houdt er een mooie herinnering aan over die je kunt gebruiken
voor een geboortekaartje of af kunt laten
drukken op een canvas doek”, aldus
Schm-Art. Ga naar de website www.schmart.nl om een kortingsactie te ontdekken
in verband met het jubileum.
GIESSEN
delijk? Stuur een mail, dan krijgt u een
mail retour met voorbeeldfoto’s, ook kunt
u bellen voor vragen en aanmelden: Adriana Geleijnse, tel. 0183 -441921 of Anet
Pruissers tel. 06 -39 29 39 18 of mail:
[email protected]. Kosten voor deze
workshop zijn 15 euro incl. catering. Deel
van de opbrengst is voor de St. Ontmoeting (hulp aan dak- en thuislozen). p.s.
op donderdagmorgen is het mogelijk de
kleine kinderen mee te brengen, deze
Comité Maaslanden van St. Ontmoeting kunnen knutselen en spelen in de kinderopent haar activiteitenseizoen met een hoek.
creatieve avond en morgen. Op maandagavond 29 februari van 19.30-21.30 uur of
dinsdagmorgen 3 maart van 9.30-11.30
ALMKERK
uur bent u van harte welkom bij fam. Geleijnse, Industrieweg 5a, 4283 GX Giessen. Tijdens de workshop gaan we aan de
slag met verschillende verftechnieken
o.a. verven in brocantestijl, maar u kunt
ook kiezen uit greywash, crème/bruine
tinten, aardekleur of betonlook. Er is Iedere tweede dinsdag van de maand orheel veel mogelijk op glas, hout, blik ganiseert Stichting De Vleet samen met
etc. U mag zelf spullen meebrengen die u en in Kringloopcentrum Altena een Rewilt pimpen. Denk hierbij aan een pair Café. Repair Café is samen kapotte
bloempot die u niet zo mooi meer vindt, spullen repareren, deskundig advies, ontof een kandelaar die u een andere kleur moeten en inspiratie opdoen. Weggooiwilt geven, blikken, een dienblad, etc. en? Mooi niet. U bent allen van harte
Breng gerust een paar middelgrote deco- welkom op dinsdag 9 februari tussen
ratieartikelen mee of 1 grote om mee aan 09.30-11.30 uur. De koffie staat klaar.
de slag te gaan. Is het niet helemaal dui- Kosten? Een vrijwillige bijdrage.
Workshop
pimpen in
brocantestijl
Repair Café
Altena
Best spannend en een aantal leerlingen
waren wel een beetje zenuwachtig. Een
veel gemaakte opmerking was dan ook;
‘Thuis ging het véél beter!’ Ondanks dat
heeft iedereen toch een geweldig optreden gegeven waar ze zeker trots op mogen zijn. Naast de wat meer ervaren muzikanten waren er ook jongens en meisjes
die nog maar kort les hebben, zoals Martijn van Vugt. Martijn is na de zomervakantie begonnen met saxofoonlessen,
maar hij was er zaterdag ook al bij; zijn
eerste optreden met ‘Medley voor al je
fans’. Na een fraai optreden en met een
rapport met daarop een aantal mooie cijfers, waaronder een 9, ging Martijn trots
naar huis, om aan de op het rapport vermelde tips en tops te gaan werken. Iedere
leerling kreeg zo’n rapport met cijfers en
opmerkingen van grootorkest-dirigent
Floris van der Kooij. Al met al was het
een geweldige middag waarbij duidelijk
te zien was dat de toekomst van AFC met
deze 19 deelnemende leerlingen veel
moois te bieden heeft!
Fotoboek voor Goezate
WERKENDAM, Woensdagmiddag werden de ouderen en vrijwilligers van
Goezate verrast door de IOS, het samenwerkingsverband van Irene Ouwe
Drijverschuit en shantykoor De Biesbosch. Uit handen van IOS-voorzitter
Ton Cornet mochten de dames B. Ippel, D. van Hensbergen en A. van
Hoera
Betsie de Gouw
wordt 50 jaar
ZW %
SLEEUWIJK
Bellypaints
Prijstechnisch zitten we goed in de markt
en we hebben een uitstekende service,
wat heel belangrijk is; als je rolluik kapot
is, wil je niet een week wachten tot het
eens gerepareerd wordt.” Samen met
zoon Maurice monteert Wim alles zelf.
Kannie bestaat niet
Huijzer Zonwering en Outdoor Living be- “En dat doe ik zoals ik het zelf thuis ook
staat nu drie jaar en Wim heeft het in die zou willen hebben; pas dan zijn we tevreperiode steeds drukker zien worden. “We den”, zegt hij tot besluit.
zijn nu ook Velux dealer voor zowel binnen- als buitenzonwering, ‘kan niet’ be- Huijzer Zonwering en Outdoor Living, Leestaat niet bij mij en we blijven snuffelen mansstraat 25D, 4251 LD Werkendam,
op de markt, zodat we steeds iets nieuws 0183-51 02 54, info@huijzerzonwering.
hebben. De klanttevredenheid is boven- nl.
dien groot. Dat zie ik ook aan de vele te- Nu met een mooie introductiekorting op
rugkerende klanten; een goed teken. de binnen-zonwering van 25%.
heel veel in prijs. Ik denk dat we een
mooi product gevonden hebben. Ik ben
er in ieder geval enthousiast over”, glundert Wim.
ANDEL, Zaterdagmiddag 30 januari
was het weer tijd voor de jaarlijkse
voorspeelmiddag van Andels Fanfare
Corps. Voor alle leerlingen die muziekles volgen een prachtige kans om
aan een leuk publiek te laten horen
SLEEUWIJK, 4 feb ‘16 - Afgelopen zater- dichtje op haar facebookpagina. Al gauw wat zij geleerd hebben op muziekles.
LD
Formaat B, 1 kolom 75 mm
kleur c
Zelf samenstellen
“Nou is binnen-zonwering op zich natuurlijk niet zó bijzonder – dat koop je
tegenwoordig op iedere straathoek –
maar wij hebben een leuke, goede fabrikant gevonden die alles heeft, alles zelf
maakt én snelle levertijden heeft. Wij
voeren het onder onze huiscollectie”,
vertelt Wim. Nog voor hij de reclamecampagne startte, had hij zijn nieuwe producten al aan verschillende klanten verkocht. Niet zo verwonderlijk, want je kan
het product helemaal zelf samenstellen:
zo zijn de jaloezieën standaard leverbaar,
maar ook met een ander koordje of ladderband met een grote keuze aan motieven en kleuren volgens de laatste trends.
Zo maak je je jaloezieën heel persoonlijk,
passend bij je smaak en interieur, en altijd volgens de laatste woonmode. “Iedereen maakt mooie producten, maar zij
maken ze met de kwaliteit van de topmerken. Voor de klant scheelt het echter
Veel jong muzikaal talent
op voorspeelmiddag
Van harte gefeliciteerd!!!
.......................................................................................................
Advertentie: formaat A c B c
VOOR B E E
WERKENDAM, “We wilden onze klanten iets nieuws aanbieden, een totaalpakket, dus vanaf nu hebben we
ook binnen-zonwering”, vertelt Wim
Huijzer, eigenaar van Huijzer Zonwering en Outdoor Living. “Nu huizen
bovendien steeds vaker energieneutraal gebouwd en gerenoveerd worden, is het nadeel daarvan dat de
warmte binnenblijft; met rolluiken
wordt het te donker, maar met binnen-zonwering heb je niet alleen een
mooie, maar ook functionele oplossing.”
ANDEL, Altena Brass heeft op zaterdag
23 januari deelgenomen aan de Grand
Prix von Birmenstorf, een Zwitserse entertainmentwedstijd voor brass bands.
Met het programma Swiss Time heeft Altena Brass onder leiding van Anno Appelo het 500 koppen tellende Zwitserse
publiek getrakteerd op een mooie combinatie van traditionele Zwitserse muziek
en het moderne brassband repertoire. Altena Brass ondervond stevige concurrentie van twee Zwitserse topbands. Het
publiek beloonde de band met een terechte tweede plaats. De show Swiss
Time is ontwikkeld in samenwerking met
choreograaf René Ranzijn. Tijdens de
show werd gebruikgemaakt van afwisselende visuele effecten, en werden zelfs
de alpenhoorn en de accordeon uit de
kast getrokken ter ondersteuning van de
achtentwintig koperblazers. Ook heeft
dirigent Anno Appelo hoogstpersoonlijk
de Zwitserse volksmelodie Vo Luzern auf
Wäggis zue gezongen. Dit kon het Zwitserse publiek zeer waarderen en beloonde
Anno’s zangkunsten met een uitbundig
applaus. Het publiek had echter ook zeker verstand van zaken qua brass band
repertoire, want ook voor het wedstrijdwerk Triumph of Time gingen de handen
enthousiast op elkaar. De concurrentie
bestond uit Brass Band Berner Oberland
en Ensemble de Cuivres Valaisan, nummer 2 en 3 op de Zwitserse Brass Band
Kampioenschappen. Berner Oberland
ging voor de derde achtereenvolgende
keer met de winst naar huis met hun
prachtig gespeelde show vol kippenvelmomenten BBO goes Wild West. Ensemble de Cuivres Valaisan moest genoegen
nemen met een derde plaats met een zeer
fraaie uitvoering van de show Aladin. De
drie bands waren als afsluiting van de
avond samen te beluisteren in een oorverdovend Massed Band orkest. De show
Swiss Time van Altena Brass zal nogmaals
te bewonderen zijn op het jaarlijkse
Paasconcert van Altena Brass op zaterdag
26 maart in ‘t Uivernest Hank. Voor meer
informatie zie ook www.altenabrass.nl.
Muilwijk, alle drie al meer dan 20 jaar zate. De IOS kon de afgelopen jaren deze
vrijwilligster in Goezate, een foto- activiteiten en evenementen organiseren
met financiële ondersteuning vanuit
boek ontvangen.
Het is een collage van foto’s over de activiteiten en evenementen van de laatste
vier jaar. Het boek is gemaakt door Jaap
Westerhout en bedoeld als inkijkboek,
het blijft achter in de grote zaal van Goe-
businessclub De Buurman. De opbrengst
van hun jaarlijkse veiling van het haringvaatje komt via de IOS ten goede aan de
ouderen in Goezate. Vanmiddag werden
niet alleen de leden van de businessclub,
maar ook en in het bijzonder de vrijwilligers bedankt voor hun inzet. Op de vraag
waarom men werk doet, wordt
er vrijwel direct en zonder twijfel geantwoord: “Omdat het
noodzakelijk is en moet.” Een
van hen zegt: “Na een middagje
wat gemopper aangehoord te
hebben, vind ik het altijd weer
leuk wanneer ik een paar opbeurende woorden achter heb
kunnen laten, dit geeft mij een
voldaan gevoel.” Ook de mensen van Stichting IOS houden,
nadat ze iets georganiseerd
hebben, er altijd een goed gevoel aan over. Treffend werd
door Jaap Westerhout in zijn
openingswoord gezegd: “Aandacht is het belangrijkste item
in dit universum.” Hij bedankte
vanuit de IOS- de vrijwilligers
en de activiteitenbegeleiding
van Stromenland voor de medewerking van de afgelopen
jaren en deed opnieuw een beroep op hen voor het evenement op 4 juni van dit jaar.
RIJFSFEEST - KINDERFEESTJE CATERING
STKLEDING - BEDRIJFSFEEST - KIND
FEE
REN
HU
T
ALLES VOOR
TEN
AG
RD
JAA
VER
UIT
NG - AVONDJE
- CATERI
TJEFEESTEN
EN PARTIJEN!
EEST - KINDERFEESTJE - CATERING
FSF
RIJ
BED
ING
LED
STK
FEE
REN
HU
JE UIT - VERJAARDAG - TENT
ERING - AVONDJE UIT - VERJAAR
CAT
E
STJ
FEE
DER
KIN
T
EES
FSF
RIJ
- FEE
TENT HUREN - FEESTKLEDING - BED
NDJE UIT - VERJAARDAG - TENT HUREN
AVO
NG
ERI
CAT
E
STJ
FEE
DER
KIN
C
T
ateFSF
NG - BEDRIJFSFEES
Uit
TENT HUREN - FEESTKLEDING - BEDRIJ
AG
RD
JAA
r
VER
in
UIT
JE
g
ND
?
AVO
NG
INDERFEESTJE - CATERI eten?
- BEDRIJFSFEEST - KINDERFEESTJE
ING
LED
STK
FEE
REN
HU
T
TEN
AG
RD
ING - AVONDJE UIT - VERJAA
STJE - CATERING - AVONDJE UIT
FEE
DER
KIN
T
EES
FSF
RIJ
BED
ING
LED
JAARDAG - TENT HUREN - FEESTK
- TENT HUR
- CATERING - AVONDJE UIT - VERJAARDAG
E
STJ
FEE
DER
KIN
T
EES
FSF
RIJ
BED
- BED
FEESTKLEDING
JAARDAG - TENT HUREN - FEESTKLEDING
VER
UIT
JE
ND
AVO
NG
ERI
CAT
E
STJ
FEEST - KINDERFEE
LEDING - BEDRIJFSFEEST - KINDERFEES
STK
FEE
REN
HU
T
TEN
AG
RD
JAA
VER
CATERING - AVONDJE UIT
KINDERFEESTJE - CATERING - AVONDJ
T
EES
FSF
RIJ
BED
LUXE TENTEN
ING
LED
STK
FEE
AG - TENT HUREN
RD
- VER
UNIEK JAA
AANBOD
PARTYMEUBILAIR
- AVONDJE UIT - VERJAARDAG - T
NG
ERI
CAT
E
STJ
FEE
DER
RUIM CULINAIR AANBOD
KIN
T
EES
ING - BEDRIJFSF
STKLED
- FEEVERZORGDE
ENCOMPLEET
LEDING
UROOK
FEESTEN
UIT - VERJAARDAG - TENT HUREN - FEESTK
JE
ND
AVO
NG
ERI
CAT
E
STJ
FEE
DER
KIN
- KIN
EDRIJFSFEEST REN - FEESTKLEDING - BEDRIJFSFEEST
HU
T
TEN
AG
RD
JAA
VER
UIT
JE
ND
NG
STJE - CATERING - AVO
RIJFSFEEST - KINDERFEESTJE - CATERI
BED
ING
LED
Ki
STK
nd
FEE
er
REN
HU
T
TEN
BedrijfsJAA
DJE UIT - VERJAARDAG
fe
estjeFEESTJE - CATERING - AVONDJE UIT - VER
DER
KIN
T
EES
FSF
e?
RIJ
tj
BED
es
- TENT HUREN - FEESTKLEDINGfe
JAARDAG - TENT HUREN - FE
VER
UIT
JE
ND
AVO
Verkleederij
NG
ERI
CAT
E
STJ
RIJFS
DING - BEDRIJFSFEEST - KINDERFEE
AG - TENT HUREN - FEESTKLEDING - BED
RD
JAA
VER
UIT
JE
ND
AVO
NG
ERI
CAT
E
FEESTJ
DEROlives,
- STJE
FEE
KINSpanish
T - KINKDER
EES
Oil & Wines
- BEDRIJVeFSF
ondje
raam
AvING
STKLED
FEE
rjaar
REN
HU
T
TEN
AG
RD
JAA
VER
je?JE UI
RING - AVONDJE UIT
it? FEESTJE da
ERING - AVO
uDER
eestND
CAT
f
g?
KIN
T
EES
FSF
RIJ
- BED
RJAARDAG - TENT HUREN - FEESTKLEDING
NDJE UIT - VERJAARDAG - TENT HU
AVO
NG
ERI
CAT
E
STJ
FEE
DER
KIN
T
- FEESTKLEDING - BEDRIJFSFEES
LEDING - BE
UIT - VERJAARDAG - TENT HUREN - FEESTK
JE
ND
AVO
NG
ERI
CAT
E
STJ
FEE
DER
DERFE
SFEEST - KIN
- FEESTKLEDING - BEDRIJFSFEEST - KIN
REN
HU
T
TEN
AG
RD
JAA
VER
UIT
JE
CATERING - AVOND
Diverse
Donderdag 4 februari 2016 - 5
ALTENA NIEUWS
Zo, en nu
tijd voor…
Slijkwellsestraat 6A - 5325 KB Well - www.jebe.nl - T (073) 5991111
Spaanse wijnen,
olijfolie en
delicatessen
Zaterdag 6 februari
staan wij ook op de
sĂůĞŶƟũŶƐďĞƵƌƐŝŶĚĞKŶƚŵŽĞƟŶŐ
van 10.00 tot 17.00 uur
Bestel direct
in onze webwinkel!
Los Sueños de Lo Capitán
Vierlingstraat 51C - Werkendam
T: 06-30994630
www.lossuenos.eu
maakt van verkleden een feestje
Dijkje 3a 4255GX Nieuwendijk
www.verkleederij.nl
[email protected]
tel. 0183 401070 / 06 20705268
Thema feestpakketten
Verkleedkisten
Feestkleding
Sarah & Abraham
Merk
beha’s
voor
:%0)2
133->-.2
1)8
8-.2
SIXMRK
RXVYQHI3RXQ
WXEERMRTEVX]GI
HIQERMJIWXEXMI
IVHEKJIFVYEVM
PERKWXIPPMRKXMNHIRW
;IVOIRHEQ>EX
FI
HI
HI
ER
PMR
QE
VEE
IWGIRX
]GIRXVY
HEQIWIRQIMWN
IVWZERLIXTEVX
PIRXMNR´(IFI^SIO
PIMKIFMIHSE
³1SSM^MNRQIX:E
IVVEWWIRSTEPPIV
RZ
PEXI
WIPW
MGL
OET
R^
RRI
VSHYGXIR
,SSKWXVEEXOY
MGLXWZIV^SVKMRKWT
IRGEHIEYWKI^
IIV
QSHIKIYVIR[MNR PMRKIVMIWMIVEHIRIRRSKZIIPQ
KIR
^SV
SHIWLS[WZIV
FPSIQIR
IRYYVQ
^YPPIRSQ
X1SHIPW
XVII
MKLW
:MIVQSHI^EOIR
R,
ZE
X
SRRIRQI
QIXQSHIPPIR
RZIVVEWXQIXF
WGLSY[IVW[SVHI
IR
(IEER[I^MKIXSI VHIZERºHMIHEKXIFIWXIH
ZIV
RJI
7Y
IIRXSXEPI[EE
IR
0I(q½
IF]
7LS
VMI
MRKI
FMN&SH]PMRI0
RMIY[HI
WXERHWMRHIZIV
(IZIVWGLMPPIRHI
KSRXZERKIR
^EEP^YPPIRYKVEE
FMIH
KI
VPIM
EPPI
IREHZMWIVIRST
VXIRXMI
>MISSOHIEHZI
E
STHI^ITEKMR
25,www.bodyline-lingerie.nl
=LOYHUHQRRUKDQJHUVPHWSDUHO
LQGLYHUVHNOHXUHQ
s
s
s
7LMGHQVGH9DOHQWLMQVEHXUV
]DWHUGDJIHEUXDUL
YDQXXU
OHXNH=,1=,DDQELHGLQJHQ
s
s
s
s
s
RS RS
s
QWHQ
WHNOD
UV
HH
GH
9RRU
JRRGLHEDJ
HHQOHXNH
s
s
s
s
Juwelier Werkendam
+RRJVWUDDW_&-:HUNHQGDP_ZZZMXZHOLHUZHUNHQGDPFRP
Donderdag 4 februari 2016 - 6
ALTENA NIEUWS
gemeente
we r ke n d am
Dussen | Hank | Nieuwendijk
Sleeuwijk | Werkendam
gemeentezaken =
afspraak maken
John Bakker benoemd
tot wethouder
Yves de Boer nieuwe waarnemend
burgemeester van Werkendam
Parkeerplaatsen aan De Tol
-
Gemeente nodig? Maak een
afspraak via www.werkendam.nl
of bel met 0183 - 50 72 00
Gemeente Werkendam
Raadhuisplein 1
4251 VZ Werkendam
Postbus 16
4250 DA Werkendam
Telefoon (0183) 50 72 00
Fax
(0183) 50 73 00
E-mail
[email protected]
Website www.werkendam.nl
gemeentewerkendam
@gem_Werkendam
Klantcontactcentrum
De gemeente werkt 100% op
afspraak. Een afspraak maakt u via
www.werkendam.nl of 0183 - 50 72 00
Openingstijden:
Maandag
09.00-12.00 uur
16.30-19.30 uur
Dinsdag `
09.00-12.00 uur
Woensdag
09.00-12.00 uur
13.00-16.00 uur
16.30-19.30 uur
Donderdag
09.00-12.00 uur
Vrijdag
09.00-12.00 uur
Telefonisch bereikbaar van maandag
tot en met donderdag van
09.00-17.00 uur en op vrijdag
van 09.00 tot 15.00 uur.
Openingstijden Loket Altena
• 09.00-12.30 uur inloop
• Telefonische bereikbaarheid:
ma - do: 09.00-17.00 uur
vr: 09.00-15.00 uur
Postbus 16
4250 DA Werkendam
Telefoon (0183) 50 73 07
E-mail [email protected]
Website www.loketaltena.nl
Loket Servicepunt Vrijwilligers
gemeente Werkendam
Singel 16d
4255 HD Nieuwendijk
Telefoon (0183) 40 84 44
Fax
(0183) 40 84 45
Voor een persoonlijk gesprek bent u
van harte welkom op ons kantoor in
Nieuwendijk. U kunt telefonisch een
afspraak maken. Wij zijn bereikbaar
op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Afvalinzameling
Vragen of klachten over rest- of
gft-afval? Bel Van Gansewinkel:
0800 - 333 66 99 (gratis)
Vragen over andere soorten afval?
Meld dit op
www.werkendam.nl/melden
of bel (0183) 50 72 00
Meldpunt Openbare Ruimte
• www.werkendam.nl/melden
• ma, di, wo, do, vr (0183) 50 72 00
Spoed ’s avonds/weekend:
• Telefoon (06) 22 60 60 66
Milieustations
Werkendam, Beyerinckweg 12
• maandag 13.00-16.00 uur
• woensdag 13.00-16.00 uur
• vrijdag
09.00-16.00 uur
• zaterdag 09.00-12.30 uur
Hank, Stadhoudershoef 12
• zaterdag 09.00-12.30 uur
In de raadsvergadering van 26 januari is John Bakker
geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Werkendam. Hij volgt Peter van der Ven op.
Vooralsnog wordt de portefeuille van Van der Ven volledig overgenomen door John Bakker. John Bakker
was raadslid namens Lokaalbelang.
Wethouder John Bakker: “Mijn ideaal waarmee ik ook
als wethouder aan de slag ga, is:
Iedereen moet deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven, maar iedereen moet daar dan ook
zijn of haar steentje aan bijdragen. Niet alleen maar
klagen over en mopperen op anderen, maar zelf proberen mee te denken aan oplossingen en deze tot uitQ
voering zien te krijgen.”
Berichten uit de raad
Met ingang van 1 februari 2016 heeft Commissaris van de Koning Wim van de Donk,
de heer Y.C.M.G. (Yves) de Boer (VVD) uit Oosterhout benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Werkendam.
Burgemeester De Boer: “In mijn eerste dagen als nieuwe burgemeester voel ik mij bijzonder welkom. Vanuit mijn eerdere werkzaamheden ken ik Werkendam als een
ambitieuze maar vooral ook warme gemeenschap. Mijn eerste ervaringen deze week
bevestigen dat gevoel. Mijn ambitie is om de komende drie jaar, als mens tussen de
mensen, een bijdrage te leveren aan een mooie nieuwe gemeente waarin ook de
inwoners van de gemeente Werkendam zich thuis blijven voelen.”
Hij volgt daarmee mevrouw Sjoukje Haasjes op, die na het vertrek van de toenmalige
burgemeester de taken heeft waargenomen vanaf 1 oktober 2014.
De heer De Boer is oud-lid van Gedeputeerde Staten (2010-2015). Daarvóór was hij
Q
wethouder van de gemeente Oosterhout (1998-2010).
Afscheid burgemeester Haasjes
Afgelopen najaar is het aantal parkeerplaatsen aan de oostzijde van de Tol uitgebreid. Hierdoor is er geen noodzaak meer om in het groen of op de trottoirband
tegenover de haakse vakken te parkeren.
De BOA’s zullen de komende tijd dan ook toezien dat alleen in de vakken geparQ
keerd wordt, zoals de nieuwe bebording ook aangeeft.
Overlast van laagvliegende
helikopters
Het land van Heusden en Altena is door de regering aangewezen als laagvlieggebied voor helikopters, die meestal afkomstig zijn van de vliegbasis Gilze-Rijen.
Die aanwijzing betekent dat de helikopters op 30 meter hoogte mogen vliegen
en in bepaalde gevallen zelfs lager. U kunt hiervan geluidhinder ondervinden.
Als er sprake is van geluidsoverlast of ernstige hinder, dan kunt u uw klacht
melden via www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of tele-fonisch bij het
Donderdag 4 februari om 19.30 uur
Stop de carnavalskraker!
Geef inbrekers geen kans
Extra raadsvergadering vanavond
Op donderdag 4 februari 2016 om 19.30 uur vergadert
de gemeenteraad in het gemeentehuis van Werkendam.
Dit is een bijzondere vergadering ter gelegenheid van
het afscheid van burgemeester Haasjes.
Tevens worden enkele zogenaamde hamerstukken
vastgesteld. De vergadering van 16 februari vervalt
daardoor.
De agenda met de vergaderstukken kunt u inzien via de
website (www.werkendam.nl/raad). Via de website kunt
u een vergadering ook live of achteraf beluisteren.
Bel voor meer informatie de griffie: 0183-507218.
Gaat u gezellig carnaval vieren of op vakantie tijdens de carnavalsperiode? Zorg
dan dat uw woning goed is afgesloten. Voorgaande jaren was er in deze periode
namelijk een piek in het aantal inbraken! En dat willen we u dit jaar niet laten overkomen. Voorkom dat er een kraak gezet wordt in uw woning.
Verdachte situatie: Bel 112!
Ziet u iets vreemds of verdachts, let dan goed op het signalement van de persoon.
Hoe groot is de persoon, hoe ziet het gezicht eruit en wat heeft de persoon aan?
Onthoud eventueel ook het vervoermiddel (kleur, merk, type, kenteken) en bel het
alarmnummer 112. De informatie die u onthoudt, is van groot belang voor het vaststellen van de identiteit van een verdachte en voor hun opsporing. Door alert en
waakzaam te zijn en direct te reageren, kunt u een bijdrage leveren aan de veiligheid in uw buurt.
Opening
Hamerstukken:
• Vaststelling bestemmingsplan Rijksweg 1 Nieuwendijk
• Reactie op eerste begrotingswijziging 2016 WAVA/GO
• Beëindiging gemeentelijke vertegenwoordiging in
besturen van gesubsidieerde instellingen
Afscheid van burgemeester Haasjes
Sjoukje Haasjes-van den Berg is per 1 oktober 2014 benoemd tot waarnemend
burgemeester in de gemeente Werkendam. Haar benoeming is geëindigd op 1
februari 2016. Als burgemeester nam zij de portefeuille over van haar voorganger
met als een van de kerntaken Openbare orde en Veiligheid. Daarnaast heeft zij de
gemeenteraad begeleid in het maken van de keuze voor een eventuele herindeling
van Werkendam met de buurgemeenten Woudrichem en Aalburg.
Sluiting
Aansluitend is er gelegenheid om mevrouw Haasjes te
Q
groeten (circa 20.00-21.00 uur).
Het gemeentebestuur dankt burgemeester Haasjes voor haar inzet en betrokkenheid. Op donderdag 4 februari nemen we afscheid van burgemeester Haasjes in
Q
een bijzondere raadsvergadering die om 19.30 uur begint.
Afval aanbieden? Voorkom overlast!
We krijgen regelmatig klachten over:
• containers die voor andermans oprit / tuinpoort worden gezet;
• containers die ‘s avonds worden klaargezet en (te) laat worden binnengehaald;
• containers die in brandgangen worden gestald en niet op eigen terrein;
Voorkom overlast! Houdt u aan de spelregels:
• Zet uw volle container op de inzameldag zelf vóór 7.30 uur buiten
• Zet uw volle container aan de straat of op de containerverzamelplaats
• Zet uw volle container niet voor uitritten, tuinpoorten of brandgangen
• De container mag niet te vol zijn, de klep moet dicht kunnen
• Plaats geen vuilniszakken of los afval bij de containers
• Haal uw lege container dezelfde dag weer binnen
• Zet uw lege container terug op eigen terrein / in eigen tuin
• Zet uw lege container niet in een brandgang in verband met de veiligheid
TIPS:
- Laat geen toilet- of badkamerraampjes open staan als u weggaat.
- Sluit alle ramen en doe alle buitendeuren goed op slot. Niet dichttrekken maar
afsluiten met de sleutel.
- Merk en registreer waardevolle bezittingen in uw huis met postcode en huisnummer.
- Laat geen sleutels aan de binnenkant van buitendeuren zitten.
- Leg nooit een sleutel onder bijvoorbeeld een deurmat of bloempot
- Vertel uw buren dat u niet thuis bent tijdens de carnaval en vraag ze een oogje in
het zeil te houden.
- Houd uw voicemail of antwoordapparaat neutraal. Vertel nooit op internet (Twitter,
Facebook, enz.) dat u op vakantie gaat of dat u ergens aan het genieten bent van
uw vakantie. Inbrekers kijken mee!
- Zorg voor een bewoonde indruk. Haal geen planten weg bij de ramen, laat dagelijks uw post weghalen en houd gordijnen open, laat ze ‘s avonds sluiten als u dat
normaal ook doet. Gebruik eventueel een tijdschakelaar voor de verlichting op elke
Q
verdieping van uw woning.
Mag het wat minder warm?
Ook is gemerkt dat mensen hun afval in andermans container of in
openbare prullenbakken dumpen. Dat is zeker niet de bedoeling.
Gooi uw afval in uw eigen container en biedt deze volgens de regels
aan.
Houdt rekening met uw buren. Zo blijft de overlast beperkt en uw buurt
Q
leefbaar.
Bij de milieustations kunt u alleen
met pin betalen.
InfoCentrum Dussen
Zuideveldlaan 42a
• di 14.00-17.00 uur
Na 17.00 uur of op een andere dag
alleen op afspraak
• Mevrouw Eline Pruissen
• Telefoon (06) 49 44 44 90
• [email protected]
Verwarming kost veel energie en geld. Een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar
1.100 kubieke meter gas voor verwarmen. Als u de verwarming één graad lager instelt,
Q
bespaart u ongeveer 7%. Dit is bijna € 50,- per jaar.
Colofon
© Gemeente Werkendam
Eindredactie: Communicatie
gemeentewerkendam
@gem_Werkendam
www.werkendam.nl
Donderdag 4 februari 2016 - 7
ALTENA NIEUWS
BEKENDMAKINGEN
Kennisgeving vaststelling decentrale regelgeving
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 januari 2016 het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Werkendam 2016 vastgesteld. Deze regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Werkendam 2015, vastgesteld op 23 december 2014.
Waarom zijn deze beleidsregels vastgesteld?
Het uitvoeringsbesluit is een financiële uitwerking van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning Werkendam 2016.
Het betreft o.a. de hoogte van het PGB, de eigen bijdrage en de tegemoetkoming eerkosten. Voor het jaar 2016 moeten een beperkt aantal zaken aangepast worden. In artikel
2 en 3 zijn de bedragen voor PGB HbH en de eigen bijdrage voor HbH geïndexeerd met
0,128% conform de contracten met de aanbieders. Tevens is het artikel 4 over de deeltaxi
aangepast. De nieuwe systematiek (van zones naar kilometers) is vastgelegd.
Inwerkingtreding en terinzagelegging
Deze regeling is op 1 januari jl. in werking getreden en ligt vanaf heden voor een ieder
kosteloos ter inzage bij het Klantcontactcentrum. In het colofon van deze infopagina staan
de ‘openingstijden Klantcontactcentrum’ vermeld.
Op verzoek kan tegen een vergoeding van de kosten een afschrift worden verkregen.
U kunt de volledige teksten ook inzien via de website overheid.nl (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad).
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Werkendam maken bekend dat zij in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen
met een termijn van 6 weken voor de aanvraag voor het uitbreiden van een woning op het
perceel Dorpsstraat 20 te Dussen.
Het verzoek betreft de volgende activiteiten:
• Bouwen - uitbreiden van een woning
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het inwinnen van advies bij de erfgoedcommissie. Deze commissie vergadert in de regel eens in de 6 weken. Door dit besluit is
de nieuwe uiterste beslisdatum 8 maart 2016.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken
gemeentewerkendam
na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 1, 4251 VZ Werkendam.
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Werkendam maken bekend dat zij in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen
met een termijn van 6 weken voor de aanvraag voor het realiseren mantelzorgvoorziening
op het perceel Buitenkade 33 te Hank.
Het verzoek betreft de volgende activiteiten:
• Bouwen - realiseren mantelzorgvoorziening
• Monument - veranderen gemeentelijk monument
De beslistermijn wordt verlengd in verband met moeten inwinnen van een advies van de
erfgoedcommissie. Deze commissie vergadert in de regel eens in de zes weken. Door dit
besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 29 maart 2016.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken
na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 1, 4251 VZ Werkendam.
Ontvangen Wabo aanvragen (reguliere procedure)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de hieronder genoemde
aanvragen te hebben ontvangen:
• Esdoornlaan in Sleeuwijk, bouwen van een brede school, (OV20160030);
• Hooftlanden in Werkendam, bouwen van een multifunctionele accommodatie,
(OV20160031);
• de Kooi 14 in Werkendam, vestigen beroep aan huis, (OV20160033);
• Draepkilweg 1 in Werkendam, aanleggen van een inrit en ontsluiting pad,
(OV20160035).
RSKHW0DUNWSOHLQ
LQ:LMNHQ$DOEXUJ
/HNNHUHERHUHQNDDV
6WROZLMNHU0HVVHNOHYHU3LWWLJH
([WUDEHOHJHQ.UXLGQDJHONRPLMQ
KHOHNLOR
€
• Monnikenhoef 1 in Werkendam, plaatsen van een trainingsmolen met overkapping ten
behoeve van paarden, OV20150373 (verzonden 01 februari 2016);
• Buitendijk in Hank, aanbrengen van een vistrap, OV20150389
(verzonden 01 februari 2016);
• Korn 26 in Dussen, kappen van 17 bomen, OV20160005
(verzonden 01 februari 2016);
• Iepenlaan 6 in Sleeuwijk, aanleggen van 2 uitritten, OV20160020
(verzonden 27 januari 2016);
• Iepenlaan 19 in Sleeuwijk, aanleggen van een uitrit, OV20160021,
(verzonden 27 januari 2016);
• Iepenlaan 12 in Sleeuwijk, aanleggen van een uitrit, OV20160024,
(verzonden 27 januari 2016);
• de Kooi 14 in Werkendam, vestigen beroep aan huis, OV20160033
(verzonden 01 februari 2016).
Wanneer u direct in uw belang bent getroffen kunt u een schriftelijk bezwaarschrift
indienen. Richt uw bezwaar aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
16, 4250 DA te Werkendam. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift
bedraagt zes weken na bekendmaking van het besluit. In uw bezwaarschrift moet u de
naam en het adres van de indiener vermelden, de datum, de reden(en) van bezwaar en
het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
Een bezwaarschrift kan de werking van een besluit niet opschorten. U kunt daarom, tegelijk met het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter verzoeken om een
“voorlopige voorziening” via de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800
PA te Breda. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0183507200.
De verleende omgevingsvergunningen liggen, gedurende een termijn van 6 weken na het
verzenden van het betreffende besluit, ter inzage. U kunt de vergunningen inzien bij het
Klantcontactcentrum van het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 te Werkendam), Voor het
inzien van de stukken op het gemeentehuis dient u een afspraak te maken via onze webQ
site of per telefoonnummer 0183-507200.
Werkendam, 4 februari 2016
www.werkendam.nl
8Z.DDVERHUWMH
(/.(
=$7(5'$*025*(1
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de hieronder genoemde
Wabo vergunningen te hebben verleend:
U kunt pas bezwaar maken nadat het college van burgemeester en wethouders hierover
heeft beslist.
@gem_Werkendam
-DFNLHYDQ5LMVZLMN
Verleende Wabo vergunningen (reguliere procedure)
$OVMHZHHWZDWMH
HHWNRRSMH
ELRORJLVFK
Autobedrijf A. van Rijswijk
opent nieuw bedrijfspand
%DNNHULM+DUGHPDQ
%DNNHULM+DUGHPDQ
FRPSOHHWLQELRORJLVFKHYRHGLQJ
6NDO1/%,2
Torenstraat 2 (ingang Grote Kerkstraat) Wijk en Aalburg
Tel: 0416-691662 / www.bakkerijhardeman.nl / [email protected]
d›«ççÙ¦›òكƒ¦—
ĞĚƌŝũĨƐŚĂů
ƚĞŶďĞŚŽĞǀĞǀĂŶŽƉͲĞŶŽǀĞƌƐůĂŐ
ǀĂŶďůŽĞŵĞŶĞŶƉůĂŶƚĞŶ͘
'ĞďƌƵŝŬƐŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞĐĂ͘ϴϬϬŵϸŵĞƚĞǀĞŶƚƵĞĞůĂĨŐĞƐůŽƚĞŶďƵŝƚĞŶƚĞƌƌĞŝŶ͘
ĞŚĂůĚŝĞŶƚǀŽŽƌnjŝĞŶƚĞnjŝũŶǀĂŶďĞƚŽŶŶĞŶǀůŽĞƌĞŶĞŶŽǀĞƌŚĞĂĚĚĞƵƌĞŶ͘
KŵŐĞǀŝŶŐtŝũŬĞŶĂůďƵƌŐ͕ƐƚƌĂĂůĐĂ͘ϭϬŬŵ͘
/ŶŐĂŶŐŚƵƵƌŵĞĚŝŽŵĞŝϮϬϭϲǀŽŽƌĞĞŶůĂŶŐĞƌĞƉĞƌŝŽĚĞ͘
VEEN, Op het nieuwe industrieterrein Veensesteeg aan de Zoutendijk 2 in Veen is zaterdag op feestelijke wijze het
nieuwe bedrijfspand van Autobedrijf A. van Rijswijk geopend. Eigenaar Ad-Jan van Rijswijk verrichtte samen met zijn
vrouw, kinderen en zijn vader de opening door op een knop te drukken. Eerder had hij al symbolisch een sleutel van
het nieuwe pand overhandigd gekregen van burgemeester Fons Naterop. “Ik ben het bedrijf 12 jaar geleden gestart en
het groeide daarna diverse keren uit zijn jasje. Hoog tijd dus voor een nieuw pand!”, vertelt Ad-Jan niet zonder trots.
Het pand bestaat uit twee verdiepingen waar diverse merken worden aangeboden en een eigen carwash.
Kijk voor meer informatie op www.vanrijswijkautos.nl.
$OOHPDWUDVVHQ
sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶĂĂŶŵĞůĚŝŶŐĞŶ͗
,ĞůĨƌŝĞĚǀĂŶĚĞƌsĞůĚĞŶͲ&ŽƵƌ^ĞĂƐŽŶƐWůĂŶƚƐ
͗ĨŽƵƌƐĞĂƐŽŶƐƉůĂŶƚƐΛŚĞƚŶĞƚ͘ŶůŽĨŚĞůĨƌŝĞĚǀĂŶĚĞƌǀĞůĚĞŶΛŝĐůŽƵĚ͘ĐŽŵ
d͗Ϭϲϱϯϭϳϳϳϳϴ
Bagijnhof 28 - Veen - tel. 0416-696988
Openingstijden:
Ma
GESLOTEN
Di, wo, do
9.00 tot 18.00 uur
Vr
9.00 tot 20.00 uur
Za
9.00 tot 17.00 uur
NRUWLQJ
Donderdag 4 februari 2016 - 8
ALTENA NIEUWS
Het kan wèl!
openingstijden: maandag t/m zaterdag 8.00 uur tot 20.00 uur
Raadhuisplein 4 4285 CT Woudrichem
Boonacker vloerbrood
donker, meergranen of zonne
vers uit eigen oven
heel, gesneden
1+1
GRATIS
Bij aankoop van 2 broden 50% kassakorting.
Bijv: 2x Boonacker donker vloerbrood van
Elstar
handappelen
Runderbiefstuk
BOON’S MARKT WOUDRICHEM
GAAT ERVOOR IN DE FINALE
VAN DE SUPERMARKT VAN
HET JAAR VERKIEZING!
Bewust
250 gram
kilo
1.79
nú
0.
99
4.99
nú
prijs
garantie
2.
99
jong, jong belegen of belegen
van onze versafdeling
500 gram
kilo 11.96
4 PAKKEN
3.
38.36
nú
0.
garantie
45
Boon’s slijterij
Pieter Jol
zachte vieux
of originele
beerenburg
laagste
prijs
garantie
W 05 - Aanbiedingen gelden van maandag 1 t/m zaterdag 6 februari 2016.
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! Bij aanbiedingen waarbij verschillende
reguliere verkoopprijzen gelden, vermelden wij de hoogste reguliere verkoopprijs (dus uw grootste voordeel).
< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol
Demo Zijerveld kaas
Zaterdag 6 februari, 10.00-17.00 uur
Kom kennis maken met onze ‘huiskaas’
en profiteer van 50% korting
op drie soorten kaas.
00
flesje 320 ml. of blikje 250 ml.
prijs
Demo Becel
Donderdag 4, vrijdag 5, en zaterdag 6 februari
10.00-17.00 uur
Altijd al benieuwd geweest
hoe Becel wordt gemaakt?
25.
99
Mogu Mogu
exotisch vruchtensap
of shakura energy drink
laagste
Demonstratie biefstuk bakken
Donderdag 4 februari, 10.00-17.00 uur
Kom kijken en proeven hoe u de beste
biefstuk kunt bakken.
active fit, new baby, easy up pants
of baby dry
4 pakken à 22-45 stuks
kilo 7.98
0.96
nú
Elke week organiseren we
proeverijen en activiteiten.
Deze week:
Pampers luiers
Noord Waarland kaas
6.13
nú
laagste
4.58 voor 2.29
literfles
9.99
nú
899
.
Boon’s slijterij
Hooghoudt
graanjenever
literfles
999
.
13.19
nú
Boon’s Markt
Donderdag 4 februari 2016 - 8
ALTENA NIEUWS
Pepsi, 7UP
of Sisi frisdrank
fles 1500 ml.
UITGELICHT:
VERSE VLEESWAREN!
De verse vleeswaren van MCD worden dagelijks
in de winkel gesneden. In eigen slagerij worden
diverse vleeswaren bereid, zoals rosbief, filet
americain en de heerlijke grillworst die in heel
Werkendam en omgeving bekend is. Proef deze
week onze warme grillworst naturel aan het stuk
en betaal ook nog minder.
1+1
Groetjes Lisette
Grillworst
naturel
100 gram
1.39
1.00
Bij aankoop van 2 flessen 50% korting. Prijsvoorbeeld: 2 flessen 7UP à 1500 ml. van 3.42 voor
GRATIS
1.71
Quaker oats havermout
pak 1 kilo
2.49
OP=OP
Boeren appeltaart
per stuk ca. 900 gram
4.99
2.
99
kilo 3.32
Shoarmareepjes
500 gram
3.99
2.
49
kilo 4.98
Wasa knäckebröd
sesam, volkoren of goudbruin
2 pakken naar keuze
1.58
1.
79
Mogu Mogu exotisch vruchtensap
of Shakura energy drink
Unox stevige soepen
blik 800 ml.
flesje 320 ml. 1.86
blikje 250 ml.
2 stuks naar keuze
1.98
500 gram
1.10
0.
69
kilo 1.38
MCD Werkendam, Lijnbaan 5
4251 CS Werkendam, tel: 0183- 51 00 20
1.
00
1.00
0.99
liter 1.24
mijn slijterij
Boomsma Oud
Friesche beerenburger*
Pieter Jol
jonge jenever*
literfles
literfles
13.99
2 stuks
Broccoli
2 pakken
9.99
Bezoek ook onze website:
www.mcd-supermarkt.nl
W 05 - Aanbiedingen gelden van maandag 1 t/m zaterdag 6 februari 2016. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
Bij aanbiedingen waarbij verschillende reguliere verkoopprijzen gelden, vermelden wij de hoogste reguliere verkoopprijs (dus uw grootste voordeel).
9.99
8.99
Donderdag 4 februari 2016 - 9
ALTENA NIEUWS
ALMKERK
ANDEL
Gemeentehuis
Raadhuisplein 1, 4285 cp Woudrichem
Correspondentieadres:
Postbus 6, 4285 zg Woudrichem
Telefoon 0183 308100
Telefax 0183 303380
E-mail: [email protected]
Internet: www.woudrichem.nl
REGIONALE WOONVISIE
L AND VAN
HEUSDEN EN ALTENA
De gemeenteraden van Aalburg, Werkendam
en Woudrichem hebben op 15 december 2015
de Regionale Woonvisie Land van Heusden en
Altena vastgesteld. De Regionale Woonvisie
is een gezamenlijke visie en bevat de ambities
op het terrein van wonen, welzijn, zorg en
duurzaamheid van de gemeenten Aalburg,
Werkendam en Woudrichem en de woningcorporaties Land van Altena, Woonservice
Meander en Woonlinie.
De regionale woonvisie vormt tevens de basis
voor het maken van nieuwe regionale prestatieafspraken met de betrokken woningcorporaties en huurdersorganisaties.
voor het wonen in brede zin in het Land van
Heusden en Altena. De woonvisie benoemt
tien principes die als richtinggevend worden
beschouwd. Deze principes worden in
de woonvisie verder uitgewerkt in acht
handelingsperspectieven. Deze richtinggevende principes en handelingsperspectieven
vormen de basis voor de prestatieafspraken
tussen de drie gemeenten in het Land van
Heusden en Altena en de betrokken woningcorporaties en de huurdersorganisaties.
De gemeenten Aalburg, Werkendam en
Woudrichem gaan nu aan de slag om te
komen tot prestatieafspraken met de betrokken woningcorporaties en huurdersorganisaties.
De vastgestelde regionale woonvisie Land
van Heusden en Altena is vanaf donderdag
4 februari 2016 via de website van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem te
raadplegen.
Prestatieafspraken
De woonvisie beschrijft de bouwstenen
GIESSEN
OUDENDIJK
Openingstijden gemeentehuis
maandag 9.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag
9.00 - 12.00 uur
woensdag 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 12.00 uur
vrijdag
9.00 - 12.00 uur
Voorlichting & communicatie
Telefoon 0183 308127
RIJSWIJK
UITWIJK
Loket Altena voor werk, inkomen en zorg
Postbus 16, 4250 DA Werkendam
Telefoon 0183 507307
E-mail: [email protected]
Internet: www.loketaltena.nl
Openingstijden loket in Woudrichem:
dinsdag, woensdag
en donderdag
9.00 - 12.00 uur
BIJ PL A STIC
9.00 - 17.00 uur
9.00 - 15.00 uur
Milieustation Aalburg-Woudrichem
Handelstraat 4, 4283 JK Giessen
Telefoon 0183 308100
maandag, woensdag en vrijdag 13.00 - 16.00 uur
zaterdag
8.00 - 13.00 uur
OMGE VING
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
VERPAKKINGSAF VAL
Lege drankenkartons kunt u inleveren bij
de milieuparkjes bij de supermarkten.
WAARDHUIZEN
buiten de openingstijden inzien, dan kunt u
een afspraak maken.
GEEN DR ANKENK ARTONS
In Woudrichem mogen lege drankenkartons
niet bij het plastic verpakkingsafval worden
gestopt.
Hierover is wat verwarring ontstaan, omdat
er landelijk verschillen zijn en er in de
regionale kranten onjuiste berichten over
gepubliceerd zijn.
UPPEL
Telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag
en vrijdag
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
Het is niet mogelijk bezwaar in te dienen
tegen de ingekomen aanvragen. Dit kan pas
na het verlenen van de vergunningen.
De ingekomen aanvragen kunt u vanaf de
eerste werkdag na deze publicatie, tijdens
openingstijden, inzien bij de balie van het
gemeentehuis.
Als u gerichte vragen heeft over een ingekomen
aanvraag omgevingsvergunning of wilt u deze
De verleende vergunningen kunt u vanaf de
eerste werkdag na deze publicatie, tijdens
openingstijden, inzien bij de balie van het
gemeentehuis. Als u gerichte vragen heeft
over een verleende omgevingsvergunning of
wilt u deze buiten de openingstijden inzien,
dan kunt u een afspraak maken.
Wanneer u rechtstreeks in uw belang getroffen
bent bij één van deze besluiten, dan kunt u
(schriftelijk en gemotiveerd) een bezwaarschrift indienen. Richt uw bezwaar aan het
college van burgemeester en wethouders,
WOUDRICHEM
Meldpunt klachten & onderhoud
maandag t/m vrijdag
9.00 - 16.00 uur:
Telefoon 0183 308275
Spoedmeldingen (’s avonds en in het weekend):
Telefoon 0183 308100
E-mail: [email protected]
postbus 6, 4285 ZG te Woudrichem.
De termijn voor het indienen van uw bezwaar
is binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit.
Een bezwaarschrift schorst de werking van
het besluit niet. U kunt daarom gelijktijdig
met of na de indiening van het bezwaarschrift
de Voorzieningenrechter verzoeken om een
‘voorlopige voorziening’ via de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht,
postbus 90006, 4800 PA te Breda.
U kunt ook digitaal een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische
handtekening nodig (DigiD). Voor meer
informatie kunt u genoemde site raadplegen.
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
COMMISSIE
BEZ WA AR SCHRIF TEN
Procedure Locatie
regulier Oude Ban 1
regulier Sterappel 13
Kern
Woudrichem
Andel
Omschrijving project
Activiteiten
herontwikkeling voormalig kantoorpand bouwen en handelen in strijd met regels RO
bouwen woning
bouwen
Ingediend
25-01-2016
26-01-2016
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
ONT WERPOMGE VINGS VERGUNNING/
ONT WERPVERKL ARING VAN
GEEN BEDENKINGEN
ten behoeve van bouw woning en aanleg
inrit op projectlocatie Waardhuizen 26
te Waardhuizen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Woudrichem maken op grond van het
bepaalde in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij van
plan zijn om met toepassing van artikel 2.12,
eerste lid onder a onder 3° van de Wabo een
omgevingsvergunning te verlenen voor de
bouw van een woning en het aanleggen van
een inrit op de projectlocatie Waardhuizen 26
te Waardhuizen.
Inhoud project:
Op 10 oktober 2014 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen
van een woning en het aanleggen van een
inrit op de projectlocatie Waardhuizen 26 te
Waardhuizen. Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘Uitwijk-Waardhuizen 2007’ en
de bestemming ‘Agrarisch gebied met landschapswaarden’. Hierdoor is het plan strijdig
met het bestemmingsplan.
De gevraagde omgevingsvergunning kan dan
ook slechts worden verleend met toepassing
van de uitgebreide voorbereidingsprocedure
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Bovendien is gebleken dat deze
aanvraag om omgevingsvergunning niet
past binnen de door de raad van de gemeente
Woudrichem op 23 juni 2015 aangewezen
categorieën van gevallen waarvoor geen
verklaring van geen bedenkingen is benodigd.
Voordat het college in deze situatie de
gevraagde omgevingsvergunning kan verlenen,
dient de gemeenteraad van Woudrichem te
besluiten tot het verlenen van de benodigde
verklaring van geen bedenkingen.
E VENEMENTEN-
De gemeenteraad van Woudrichem heeft
inmiddels ingestemd met de inhoud van
de opgestelde ontwerpverklaring van geen
bedenkingen. Deze ontwerpverklaring ligt
samen met het ontwerpbesluit van het
college op de aanvraag omgevingsvergunning
vanaf vrijdag 5 februari 2016 voor eenieder
ter inzage.
De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van
geen bedenkingen inclusief de bijbehorende
stukken liggen met ingang van vrijdag 5
februari 2016 voor een periode van zes weken
(dus tot en met donderdag 17 maart 2016) ter
inzage bij de balie van de afdeling Ruimte
in het gemeentehuis van Woudrichem,
Raadhuisplein 1 te Woudrichem.
Tevens zijn de stukken raadpleegbaar
via de homepage van de gemeente
Woudrichem onder Bestemmingsplannen
(www.woudrichem.nl) en RO-online
(www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.
IMRO.0874.UWWHOV201501-ONTH1).
Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan iedereen zienswijzen indienen tegen de
ontwerp-omgevingsvergunning en/of tegen
de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.
Wij geven er de voorkeur aan als dit schriftelijk
geschiedt. Voor zowel de schriftelijke als de
mondelinge zienswijzen geldt dat gemotiveerd
moet worden aangegeven op welke onderdelen de zienswijze betrekking heeft. Een
zienswijze dient ingediend te worden bij het
college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Woudrichem per adres postbus
6, 4285 ZG Woudrichem. Zienswijzen kunnen
niet via de elektronische weg (e-mail) worden
ingediend.
Indien u gebruik wenst te maken van de
mogelijkheid mondeling zienswijzen kenbaar
te maken, kunt u binnen de gestelde termijn
bij de gemeente Woudrichem contact opnemen
met de heer J. van Soest, telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0183) 308100.
De burgemeester van Woudrichem heeft op
d.d. 2 februari 2016 de volgende evenementenvergunning verleend:
VERGUNNINGEN
Auto Tuning event ‘Where Dreams Come
Together’
De burgemeester van Woudrichem heeft op
d.d. 26 januari 2016 de volgende evenementenvergunning verleend:
Klaai-Mex 2016
Op vrijdag 1 april en zaterdag 2 april 2016
wordt Klaai-Mex 2016 georganiseerd met
artiesten uit de regio. Dit zal plaatsvinden in
een tent in een weiland aan de Roef (tussen
huisnummer 1 en 2) te Woudrichem.
Op vrijdag 1 april van 20.00 uur tot 02.00 uur
(2 april) en op zaterdag 2 april van 12.00 uur
tot 01.00 uur (3 april).
Op zondag 10 juli 2016 wordt het Auto Tuningevent ‘Where Dreams Come Together’ georganiseerd aan ’t Rond en het Raadhuisplein te
Woudrichem.
Inzage
U kunt deze besluiten met ingang van de dag
van publicatie zes weken inzien bij de balie
van de afdeling Samenleving in het gemeentehuis (tijdens openingstijden en na het maken
van een afspraak ook op andere tijdstippen).
Bezwaar
Indien u zich met de bovenstaande evenementenvergunningen niet kunt verenigen, kunt
tijdstip: maandag 8 februari, 17.30 uur
plaats: gemeentehuis Woudrichem
agenda:
- Bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning 1e fase inzake realisatie
van 36 appartementen aan de Parallelweg
te Giessen (17.30 uur).
De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis te Woudrichem en is openbaar.
Procedure
regulier
regulier
regulier
regulier,
fase 1
Locatie
Draf 2
Lunet 12
Draf 4
Oudendijk 95
Kern
Almkerk
Woudrichem
Almkerk
Woudrichem
Omschrijving project
aanleggen uitrit
aanleggen uitrit
aanleggen uitrit
bouwen dierenverblijf
ONDERHOUD A AN DE
Activiteiten
aanleggen of veranderen van een uitweg
aanleggen of veranderen van een uitweg
aanleggen of veranderen van een uitweg
handelen in strijd met regels RO
ongeveer 250 stuks gemaaltjes van het drukrioleringssysteem in het buitengebied van
onze gemeente.
GEMA ALTJES VAN HE T
DRUKRIOLERINGSS YSTEEM
VA STGESTELD
BESLUIT VO OR ZIENINGEN
MA ATSCHAPPELIJKE
ONDER STEUNING 2016
In de vergadering van 26 januari 2016 heeft
het college van burgemeester en wethouders
het ‘Besluit Voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning 2016’ vastgesteld. Het besluit
gaat per 1 januari 2016 in en ligt ter inzage
bij de afdeling Samenleving in het gemeentehuis. Het besluit kan ook via de website van
de gemeente geraadpleegd worden.
VERGADERING
W MO -ADVIESR A AD
tijdstip: woensdag 10 februari, 19.30 uur
plaats: gemeentehuis Woudrichem
- vergaderzaal II
agenda o.m.:
- Mededelingen gemeente
- Stand van zaken mantelzorgbeleid
- Nieuwe leden adviesraad/terugblik
vergadering toekomst adviesraden Altena
14.01.2016
- Mantelzorg (o.a. updaten servicekaart)
- Brief Loket Altena over 3 decentralisaties
(onder voorbehoud)
- Cliëntenondersteuning
- Raadplegen cliënten 2016/meldingsbereidheid cliënten verbeteren.
u binnen 6 weken na de datum van bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift
indienen bij de burgemeester van Woudrichem, postbus 6, 4285 ZG Woudrichem.
Het bezwaarschrift bevat tenminste:
uw naam, adres, de datum en uw handtekening.
Daarnaast een omschrijving van het besluit
waartegen uw bezwaar is gericht en de reden
waarom u bezwaar maakt.
Het besluit behoudt zijn werking gedurende
de termijn dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Kan dat niet worden afgewacht en gaat
het om een spoedeisend belang? Dan kunt u
-gelijktijdig met of na het indienen van het
bezwaarschrift- een verzoek indienen om een
voorlopige voorziening te treffen.
Dit verzoek kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda, sector
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
2016
In week 6 wordt er gestart met de uitvoering
van de onderhoudswerkzaamheden aan
aantal
11 st.
07 st.
07 st.
01 st.
11 st.
05 st.
01 st.
07 st.
08 st.
03 st.
01 st.
06 st.
31 st.
01 st.
01 st.
01 st.
01 st.
02 st.
13 st.
05 st.
03 st.
01 st
02 st.
Het mechanisch onderhoud wordt uitgevoerd
door de firma Dynniq/Imtech. Het reinigen
van de pompputjes wordt uitgevoerd door de
firma Groeneveld Industriële Reiniging B.V.
Provincialeweg Noord
Midgraaf (richting A27)
Provincialeweg Zuid
Altena’s laantje
Hoekje e.o.
De Laagt
Burg. H. Blokstraat
Broekgraaf
Midgraaf
Emmikhovenseweg
Hoge Maasdijk
Hoofdgraaf
Hoefpad/Duizendmorgen/Hoge Maasdijk
Neer Andelseweg
Parallelweg
Handelstraat
Parallelweg
Maasdijk
Giessensesteeg/Heuvelkamp
Maasdijk
Oudbroek
Merwededijk
Jan Spieringweg
De uitvoeringstijd van de werkzaamheden
bedraagt ongeveer zes weken. Gezien de
omvang van het werk en de diverse onzekere
factoren, zoals onder andere het weer, de
onderlinge afstemming tussen de reinigingsploeg en de onderhoudsploeg van de elektrotechnische controle is het niet mogelijk exact
aan te geven wanneer er bij u in de straat of op
uw terrein werkzaamheden worden uitgevoerd.
VERKEER SBESLUITEN
Klaai-Mex 2016
De organisatie van Klaai-Mex 2016 heeft een
tijdelijke verkeersmaatregel aangevraagd.
Van 1 april tot en met 2 april 2016 zal gelden
een parkeerverbod in beide richtingen voor
voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of
trekdieren of vee aan de Roef te Woudrichem,
buiten de bebouwde kom.
Where Dreams Come Together
De organisatie van ‘Where Dreams Come
Together’ heeft een tijdelijke verkeersmaatregel aangevraagd. Besloten is om een
geslotenverklaring in beide richtingen in te
stellen voor voertuigen, ruiters en geleiders
Almkerk
Almkerk
Almkerk
Almkerk
Almkerk
Almkerk
Almkerk
Almkerk
Almkerk
Almkerk
Andel
Andel
Andel
Andel
Giessen
Giessen
Giessen
Giessen
Giessen
Giessen
Oudendijk
Oudendijk
Oudendijk
aantal
01 st
02 st.
02 st.
02 st.
08 st.
09 st.
12 st.
01 st.
05 st.
06 st.
02 st.
01 st
13 st.
17 st.
07 st.
01 st.
01 st.
01 st.
01 st.
01 st.
02 st.
07 st.
02 st.
De gemaaltjes zijn deels gelegen langs de
openbare wegen en deels op particuliere
terreinen. Voor het betreden van de particuliere
terreinen zijn de benodigde overeenkomsten
gesloten.
Het gebied waarin de werkzaamheden plaatsvinden omvat globaal de volgende locaties:
Ruigenhoekweg
Oudendijk
Middelvaart
Dijkje
Maasdijk/Dijkje
Maasdijk
Veldweg
Lageweg
Eng/Heulstraat
Uitwijksestraat
Smidsstraat
Hoefpad
Uppelsehoek
Eendenveld
Waardhuizenseweg e.o.
Waardhuizen
Hoge Oldersdijk
Almkerkseweg
Stadshaven
Middelvaart
Burgemeester v.d. Lelystraat
Sluis
Middelvaart
Oudendijk
Oudendijk
Oudendijk
Rijswijk
Rijswijk
Rijswijk
Rijswijk
Uitwijk
Uitwijk
Uitwijk
Uitwijk
Uitwijk
Uppel
Waardhuizen
Waardhuizen
Waardhuizen
Waardhuizen
Woudrichem
Woudrichem
Woudrichem
Woudrichem
Woudrichem
Woudrichem
Werkwijze van het onderhoud:
In eerste instantie worden de putten van de
gemaaltjes gereinigd. De reiniging wordt
uitgevoerd door Groeneveld Industriële
Reiniging B.V.
uitgevoerd door de firma Dynniq/Imtech.
Voor de gemaaltjes op particulier terrein
vragen wij de bewoners om er zorg voor te
dragen dat de pompput en besturingskast
goed toegankelijk zijn.
Hierna wordt er onderhoud uitgevoerd aan de
elektrotechnische en mechanische onderdelen
van het gemaaltje. Dit onderhoud wordt
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen
met de afdeling Openbare werken, telefoon
(0183) 308100.
van rij- of trekdieren of vee op zondag 10 juli
2016 van 12.30 uur tot 18.00 uur aan ’t Rond en
het Raadhuisplein te Woudrichem.
deze brief is verzonden, anders loopt u het
risico dat uw bezwaar niet-ontvankelijk wordt
verklaard. Het bezwaarschrift bevat ten minste:
- uw naam, adres, datum en handtekening
- een omschrijving van het besluit waar het
bezwaarschrift tegen gericht is (u kunt
bijvoorbeeld datum en kenmerk van deze
brief vermelden of een kopie meesturen)
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Inzage
U kunt deze besluiten met ingang van de dag
van publicatie zes weken inzien bij de balie
van de afdeling Samenleving in het gemeentehuis (tijdens openingstijden en na het maken
van een afspraak ook op andere tijdstippen).
Heeft u bezwaar?
Als u of andere belanghebbenden het met
deze besluiten niet eens zijn, is het mogelijk
daartegen een bezwaarschrift in te dienen bij
het college van burgemeester en wethouders,
postbus 6, 4285 ZG Woudrichem. Het is niet
toegestaan om een bezwaarschrift via e-mail
in te dienen.
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift
indient binnen zes weken na de dag waarop
Het besluit behoudt zijn werking gedurende de
termijn dat uw bezwaarschrift in behandeling
is. Kan dat niet worden afgewacht en gaat het
om een spoedeisend belang? Dan kunt u gelijktijdig met of na het indienen van het
bezwaarschrift - een verzoek indienen
om een voorlopige voorziening te treffen.
Dit verzoek moet worden ingediend bij de
Voorzieningenrechter van de rechtbank
Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht,
postbus 90006, 4800 PA Breda.
Hebt u vragen of meldingen over het inzamelen van afval, bijvoorbeeld: restafval, grofvuil, gft
(groente-, fruit- en tuinafval), milieuparkjes, kca (klein chemisch afval), dan kunt u bellen met
het Servicepunt voor afvalinzameling, tel. 0800 333 66 99 (lokaal tarief)
Verzonden
26-01-2016
26-01-2016
26-01-2016
27-01-2016
4 februari 2016, Burgemeester en wethouders van Woudrichem
Donderdag 4 februari 2016 - 10
ALTENA NIEUWS
DIREC
T A AN
DE
A27
AFSL AG
22
TE HUUR
Ippelseweg 13A,
Nieuwendijk
Midgraaf 14C
4286 LZ Almkerk
T: 0183 - 40 12 68
F: 0183 - 40 31 12
E: [email protected]
www.verschoorenoomen.nl
Kantoor 1 ca. 43 m2
Kantoor 2 ca. 22 m2
VACATURE
Kantoor 3 ca. 25 m2
Kijk op www.ippelseweg.nl
Loonbedrijf verschoor en Oomen is actief in de akkerbouw, rundveehouderij, grondverzet en
in een aantal specifieke teelten zoals cichorei, conserven en vlas. Wij zijn een allround loonbedrijf met een groot werkgebied.We hebben meerdere locaties, maar werken hoofdzakelijk
vanuit Almkerk. Ons team bestaat gemiddeld uit 15-25 medewerkers.
Problemen
met het
bestemmingsplan?
Ter aanvulling en versterking van ons team zoeken wij:
Bel adviesbureau
Mol - van Zelst
ALLROUND MEDEWERKERS LOONWERK
akkerbouw en veehouderij (fulltime en/of parttime)
(0183) 30 49 40
06-53 70 74 70
email:
[email protected]
Wij vragen:
Eerste gesprek gratis
- Een positief ingestelde betrouwbare, fanatieke en secure medewerker met grote
affiniteit voor de landbouw en techniek van machines. Ervaring is een pré.
- Affiniteit met automatisering, zoals GPS.
- Een flexibele persoon, die in drukke tijden bereid is langere dagen te werken.
Sanitair en accessoires
www.hubo.nl
Wij bieden:
‘t Zand 28 Sleeuwijk
0183-301254
Openingstijden:
Ma t/m vrij: 8.00-20.00 uur
Za. 8.00-17.00 uur
- Een uitdagende en zeer afwisselende baan met salaris conform CAO LEO.
- De kans om onder grote zelfstandigheid te werken met moderne machines.
Informatie/Solliciteren:
Meer informatie over ons bedrijf is te vinden op onze website.
Lijkt je dit een leuke, uitdagende baan en sta je open voor iets nieuws, dan is dit
wellicht je kans! Reageren kan voor 25 februari via email: [email protected]
t.a.v. Ard-Jan Oomen of middels een telefoontje naar 06 – 22 78 75 54.
7VM[FMGVXAltenatiefje in
&-,7",+&45""570035&,&/,0.."416/5&/SPATIES%6##&-&16/5&/&%00,*/&&/7",+&
Prijs
incl.
BTW
€ 6.50
Carprof Bakkers is een universeel autobedrijf gevestigd in Hank
Wij hebben een professioneel ingerichte werkplaats, voorzien van moderne apparatuur.
€ 7.50
€ 8.00
Wij zijn op zoek naar een:
€ 10.00
autotechnicus
€ 12.50
€ 14.00
In de functie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoud en reparaties
aan personenauto’s en lichte bedrijfswagens.
BIJ FACTURERING WORDT € 5,- ADMINISTRATIEKOSTEN BEREKEND
Naam:
Wij zoeken:
• Gediplomeerd autotechnicus.
• Flexibiliteit, nauwkeurigheid.
• Zelfstandigheid en gedrevenheid in het autovak.
• Kunnen werken in teamverband.
Wij bieden:
• Gedreven collega’s en werkgever die samen met jou door middel van opleiding en inzet
naar de beste service en kwaliteit streven.
Ben jij de persoon die wij zoeken? Reageer dan snel!
Tel:
Uw
BRASSER 5, 4273 LP HANK
T 0162 - 402 324
E [email protected]
Auto accu’s v.a. € 29
OOK VOOR LANDBOUW,
SCHEEPVAART EN MOTOREN
DAVECO
ACCUVERKOOP
Leeghwaterstr. 19,Werkendam,
0183-501016
www.daveco.nl
Cornelias Brocante Nostalgie tafels, stoelen, kasten.
Di t/m za 10.00-16.00 uur.
Handelstraat 3, Giessen, Rietdijk.
Van Randwijklaan 49
Anjelierstraat 35
Werkendam
Wijk en Aalburg
T +31 (0)183 - 501598
T +31 (0)416 - 724600
Werkendam
Zelfstandig Adviseur
The Honeybin. 6 soorten
honing, pure thee en meer!
Veldstraat 53, Wijk en Aalburg.
Bel 06-11688645
Gezocht: matroos voor
drogeladingschip. Vaargebied
Nl/Be. Weekend vrij, loon n.o.t.k.
Meer info: bel 0622376457.
Voor al uw oude metalen, zoals rood koper, geel koper, kabels,
ijzer, aluminium, RVS, brons, enz.
Alles wordt netjes gewogen en u krijgt de dagprijs per kilo die
gehanteerd wordt.
personeelsadvertentie Accu’s
wordt in Altena Nieuws het best gelezen
WWW.AUTOBEDRIJFBAKKERS.NL
Administratieve hulp aan
particulieren. Administratie/
Belasting/Formulieren/etc.
Discreet, deskundig, voordelig!
Telefoon 06-22477174.
Mail: [email protected].
Werkendamse Metaal Handel
U kunt deze advertentie inleveren en contant betalen bij:
t%SVLLFSJK%BNFO-FFNBOTTUSBBU8FSLFOEBN
t1MFVOZWBOEFS4UFMU4OJKEFSTUSBBU/JFVXFOEJKL
t++-BOLIBBS)PFGTUSBBU(FOEFSFO
t.BSJBOOF4DISFVEFST"SFOETF+BTNJKOTUSBBU8JKL"BMCVSH
t+BO4DISFVEFST.BBTEJKL7FFO
Bij eventuele vragen kunt u altijd even bellen. 0162 402324.
CARPROF BAKKERS
Voor HOUTWORM-, ongediertebestrijding of ontsmetting (met garantie).
CORRECT
GROEP
Ambachtstraat 6, Wijk en
Aalburg, tel. 0416-691491.
Datum plaatsing:
Deze advertentieprijzen gelden ALLEEN bij contante betaling
%F[FBMUFOBUJFGKFTEJFOFOEJOTEBHWPPSVVSUFXPSEFOJOHFMFWFSE
"MMFTXBUMBUFSCJOOFOLPNUXPSEUEPPSHFTDIPWFOOBBSEFWPMHFOEFXFFL
Stuur je sollicitatie voorzien van cv naar [email protected]
of Carprof Bakkers Brasser 5 4273 LP Hank t.a.v. Leon Bakkers.
RONTREX ASBEST INVENTARISATIE
www.WegMetAsbest.nl
(0620) 300762
RONTREX ROLSTEIGERS
www.degoedkoopstesteiger.nl
(0612) 09 54 92.
www.altenanieuws.nl
Adres:
Postcode/Plaats:
Te koop gevraagd: alle typen
personenauto’s en bedrijfswagens met RDW-vrijwaringsbewijs. Tel. 0162-512730 of 0653553254.
U kunt uw oude metalen doordeweeks brengen, nadat u eerst met
ons contact heeft gezocht telefonisch en elke zaterdag van 08.0017.00 uur. Normaal gesproken zijn wij doordeweeks aanwezig
van 16.45 uur tot ± 19.45 uur.
Indien u uw oude metalen niet zelf kunt brengen, bieden wij een
eigen ophaalservice aan (meer dan 400 kg). Ook bij bedrijven.
En verder zijn wij in te huren om loodsen, garages en kantoorpanden leeg te ruimen.
Bij inleveren van kabels, koper, brons en alles waarvan het
hoofdbestanddeel koper is, zijn legitimatie, ID nummer en n.a.w.
gegevens verplicht.
Bij de andere oude metalen alleen n.a.w. gegevens.
Kees Aanen 06-10281104
Gerard Visser 06-44172850
Ir. Blankenstraat 10 U 4251 NR Werkendam
www.werkendamsemetaalhandel.nl
Wij zijn op zoek naar een:
Fulltime medewerker akkerbouw / loonwerk
Kantoor Werkendam
Het kan weer!
Zilvervloot Sparen
Open een Zilvervloot Spaarrekening en
uw (klein)kind mag een cadeau uitkiezen
Kantoor Wijk en Aalburg
Onbezorgd op
wintersport?
In deze functie voer je zelfstandig werkzaamheden rond teeltbewerking, grondbewerking en oogst uit. Ook egalisatiewerkzaamheden behoren tot je takenpakket. Dit alles
verzorg je zowel op ons eigen teeltbedrijf als bij onze klanten. Het werken met de
seizoenen en verschillende teelten maakt dat de werkzaamheden door het jaar heen
afwisselend en divers zijn.
Wij zoeken een vakkundige en ervaren medewerker met affiniteit voor de akkerbouw en
alle voorkomende landwerkzaamheden. Je hebt een nette en flexibele instelling met een
grote mate van zelfstandigheid. Kennis en ervaring met het werken met GPS is een pré.
Wij bieden jou een afwisselende baan met volop mogelijkheden tot verdere ontwikkeling. We bieden een salaris conform CAO open teelt.
Met onze reisverzekering
geniet u van uw vakantie!
Interesse? Ben jij die gemotiveerde medewerker die van aanpakken houdt? Wij komen
graag met je in contact! Stuur je CV en motivatie voor 15 februari naar:
[email protected]
Meer informatie? Bel: 06 – 18 51 02 46 (Ariaan Straver)
Bel voor meer informatie met
0183-501598 / 0416-724600
Werkendam
Zelfstandig Adviseur
[email protected] - www.vanderstraaten.nl
Verzekeringen
Hypotheken
Pensioenen
www.landbouwbedrijfstraver.nl
www.facebook.com/landbouwbedrijfstraver
Donderdag 4 februari 2016 - 11
ALTENA NIEUWS
Recreanten Biesboschzwemmers Stan gaat voor de Olympische Spelen
nipt derde in jeugd4kamp
WERKENDAM, De tweede wedstrijd
van de jeugd4kamp werd in het
thuisbad van de vier verenigingen uit
het Land van Heusden en Altena gehouden. Bijtelskil was de gastheer en
zwemmers van ZVDO, Den Doorn en
Biesboschzwemmers waren te gast.
Voor de Biesboschzwemmers kwamen 32
zwemmers aan de start en zij waren goed
voor 36 persoonlijke records en daarnaast
werden er 11 medailles behaald. Uiteindelijk werden de zwemmers van de Biesboschzwemmers derde, achter Den Doorn
en ZVDO.
Niels Muijt was voor de Biesboschzwemmers een goud haantje. Hij was op zijn
beide afstanden, de 50 schoolslag en de
25 vrije slag de beste zwemmer. Lars de
Kooter wist zowel op de 25 vrije slag als
de 25 schoolslag naar het zilver te
zwemmen. Ook Jan-Bart Verheij won op
zijn beide afstanden zilver. Brons werd
er vijf keer door de Biesboschzwemmers
behaald. Celine Besselink, Harmen den
Hollander, Lianne de Raad en Tess Vonk
waren hier de gelukkige winnaars van.
In de estafettes waren de jongeren
(Hannah Vink, Lars, Yara Besselink en
Niels) net iets beter qua klassering dan
de oudere zwemmers. De oudere ploeg
(Leandra van Oord, Harmen, Laura Ver-
Veen handhaaft zich in subtop
Achilles Veen verdedigt in de slotfase een 2-1 voorsprong.
— JOHAN VERLOUW —
VEEN, 4 feb ’16 - Door een heel
knappe overwinning afgelopen zaterdag thuis tegen het eveneens hooggeplaatste Eemdijk, handhaaft Achilles Veen zich in de subtop. De thuisploeg toonde veel wilskracht en ging
verdiend met een 2-1 overwinning
aan de haal. “Ik heb vandaag een
strijdend team gezien”, gaf trainer
Van Bijsterveld na afloop aan. “Maar
deze overwinning hadden we ook
keihard nodig”. Na dit seizoen zal de
complete technische staf van Achilles Veen de club verlaten. Clemens
Bastianen, die nu werkzaam in bij de
jeugd van NAC, zal volgend seizoen
de club uit Veen onder zijn hoede
hebben. Ook José van de Ven (Dussen) komt de technische staf versterken.
Cadeautje
Het is dit seizoen echt halen en brengen
met de groen-witten uit Veen. Sterke optredens worden afgewisseld met zwakke
optredens. Ook het thuispubliek is niet
altijd onder de indruk van zijn eigen
cluppie. Toch kan de ploeg zich voorlopig
handhaven in de subtop. De fysieke tegenstander uit Eemdijk werd vooraf gevreesd, vanwege de sterke voorhoede. In
de wedstrijd zouden maar liefst drie treffers van de gasten afgekeurd worden wegens buitenspel. De thuisploeg kende
echter een onverwachte droomstart. De
eerste minuten werd er meteen druk gezet door Veen. Binnen vijf minuten mocht
Ronnie Reniers een vrije trap van buiten
de zestien meter nemen. Keeper Ruizendaal tastte mis, waardoor laatste man
Bas van Loon de 1-0 kon binnenkoppen.
Een onverwachte opsteker voor de thuisploeg. Toch bleef Achilles Veen zoveel
mogelijk van het eigen doel voetballen,
waardoor de voorhoede van Eemdijk nauwelijks in stelling werd gebracht. In die
fase had Veen een duidelijk overwicht.
Reniers was rond de twintigste minuut
ook verantwoordelijk voor een voorzet
waar Aerts net niet bij kon. De beste kans
voor Eemdijk voor rust was voor Jasper
Bolland; de razendsnelle vleugelspeler
ging er vanaf de zijkant vandoor en had
alleen nog goalie Jonkers voor zich, die
het doel op de juiste verkleinde. Bolland
schoot in de handen van Jonkers. Even
later had Van Leijsen heel goede zaken
kunnen doen voor de groen-witten. Toen
hij keeper Ruizendaal opjaagde, ging de
sluitpost hopeloos in de fout. Van Leijsen kreeg de bal weer in de voeten, maar
was te gehaast in de afronding.
Aantrekkelijke tweede helft
“We hadden in de rust afgesproken om
vooral druk te blijven zetten”, gaf aanvoerder Van Loon van de thuisploeg aan.
Toch zouden de gastheren daar niet helemaal in slagen. Tien minuten na rust
stond het alweer 1-1. Een vrij trap – die
veroorzaakt werd door Van Leijsen, die
een eerdere fout wilde goedmaken – werd
prima binnengekopt door de Haan (1-1).
Ondanks deze tegenvaller bleven de gastheren hun eigen spel spelen en lieten
zich niet verleiden om snel iets te forceren; technische was de ploeg uit Veen
ook gewoon beter. De veerkracht van
Achilles Veen werd beloond; na een mislukte aanval kon Reniers de bal toch weer
binnen de zestien brengen, waar Van Leijsen met het hoofd zijn tegenstander de
baas was en 2-1 aantekende. Het laatste
kwartier brachten de gasten drie wisselspelers in om vooral met de lange bal de
fysiek sterke aanvallers te bereiken. In
deze slotfase ontsnapte de thuisploeg
enkele keren, maar bleef ook keurig op
de been. In de laatste minuten leek even
de vlam nog in de pan te slaan, maar
scheidsrechter Van Kraay wist de gemoederen te bedaren. Achilles Veen kon uiteindelijk een verdiende en broodnodige
overwinning bijschrijven. “Ik ben vooral
content met het feit dat we als een team
hebben gevoetbald, dat erg veel strijd
heeft geleverd”, gaf trainer Van Bijsterveld aan. “In de winterstop is er voldoende gebeurd, wat altijd onbewust
onrust kan veroorzaken; ik weet nooit
wat dat met de innerlijke weerbaarheid
doet van een speler. Dat bleek toch allemaal positief uit te pakken. We hebben
deze overwinning heel hard nodig”, aldus
de oefenmeester.
Geen winst voor ACKC
ALMKERK, Een propvolle sporthal de
Jager met een soms uitzinnig publiek, een natje en een hapje, een
goed stukje muziek en een gemotiveerd ACKC/Jeugdsportfondsteam
waren de ingrediënten voor een
mooie korfbalmiddag. ACKC wilde er
na de overwinning van vorige week
alles aan doen om tegenstander
KOAG, dat de tweede plaats inneemt
in de 2e klasse I, ook zonder punten
naar huis te sturen.
liggende partij en kwam in een flow terecht toen snel achter elkaar binnen een
minuut of vijf de dames Marlies Kant, Petra Verschoor en Carola ’t Lam (2x) scoorden en ACKC op een mooie 12-8 voorsprong zetten. Maar ACKC kon deze stand
twee minuten voor rust niet vasthouden
en zag Carola ’t Lam tweemaal achtereen
in de fout gaan, waardoor de marge bij
rust gereduceerd werd tot twee. Een cruciaal moment in de wedstrijd, zou achteraf
blijken. Coach Van Houwelingen kon zijn
team niet anders dan de complimenten
geven. Tegen een tegenstander als KOAG
in vergelijking met de week daarvoor te-
hoeven en Kees Smitsman) werd derde,
terwijl de ‘jonkies’ beslag wisten te leggen op de tweede plaats. Een bijzondere
vermelding is er voor Kees Smitsman,
Hij zwom deze middag voor het eerst
100 vrije slag en 50 vlinderslag en dit
was pas zijn tweede wedstrijd. Er werden deze middag ook veel persoonlijke
records gezwommen. Behalve de al genoemde zwemmers kwamen de records
op naam van Sjack van Es, Berra Heijstek, Lotte de Jong, Rachel van der Linden, Anne en Rens Linsman, Hanno
Muijt, Leonard Oevermans, Andrea van
Oord, Hannelie de Raad, Emma van der
Spoel, Jurrian Verheij, Laura Verhoeven,
Margonda Versluis en Ché Visser.
WERKENDAM
4-0 winst
Voltena dames 1
ALMKERK
Schaken
Wellicht geïnspireerd door twee weken
topschaak in Wijk aan Zee, waar tot en
met afgelopen zondag het jaarlijkse Tata
Steel toernooi gehouden werd met nagenoeg alle wereldtoppers van de partij,
gingen de modale schakers van de Watertoren er maandagavond eens goed voor
zitten. Dat resulteerde in diverse fraaie
duels met spannende ontknopingen. Rob
Kruis verstevigde zijn leiderspositie met
winst op Marien de Jonge. Enig fortuin
kon Rob niet worden ontzegd. Marien
bouwde met de witte stukken een positioneel overwicht op, negeerde dan ook
een remiseaanbod, maar ging in de slotfase jammerlijk in de fout door een toren
te verspelen en Rob incasseerde dankbaar
het volle punt. Achtervolger Martin Nagtegaal speelde de Berlijnse verdediging
binnen de Spaanse opening. Tegenstander Teus Morée veroverde een paard, maar
moest een hoge rekening betalen voor
dat materiële voordeel: open Koningstelling onder grote druk, ontwikkelingsachterstand en veel ruimte voor de zwarte
stukken. Dat was allemaal te veel van het
goede voor Teus en Martin was tevreden.
De partij tussen Fred Beumer en Ben
Schermers vertoonde overeenkomsten
met het duel de Jonge-Kruis: wit (Fred)
had een licht overwicht ten opzichte van
de wat minder gepositioneerde stukken
van Ben. Maar ook hier kwam het niet tot
een beslissende doorbraak. Mede door
tijdgebrek maakte Fred enkele verkeerde
keuzes en kon Ben het potje uithalen.
Vermeldenswaard verder de remise die
Cees Romeijn behaalt in zijn duel met de
hoger geklasseerde Jan van Dongen en
dat gold ook voor Anton de Leu, die Piet
den Uijl aan de zegekar bond. Volgende
week maandagavond speelt het achttal
van de Watertoren een thuiswedstrijd tegen Woerden. Een overwinning is broodnodig om wat uit de degradatiezone te
raken, maar koploper Woerden zal zich
daarvoor niet gemakkelijk lenen. Daarnaast op dezelfde avond natuurlijk ook
weer een schaduwcompetitie.
— CORINE VERWEIJ —
DUSSEN, 4 feb ‘16 - Hardloper Stan
Schipperen (14) werd op 24 januari
Nederlands Kampioen op de 1500
meter indoor bij de C-junioren. “Natuurlijk leuk. En een mooie plek.
Maar ik heb mooiere wedstrijden gelopen,” reageert Stan op deze prestatie. Hij heeft het dan vooral over
de 5 kilometer op de weg, die hij in
2015, tijdens de Bredase Singelloop,
liep in een tijd van 16 minuten en 42
seconden. Dat bleek de beste tijd
voor een 13-jarige in Nederland.
Stan: “Het gaat vaak niet om het
winnen van een wedstrijd, maar om
het neerzetten van goede tijden en
het verbeteren van jezelf.”
Stan Schipperen presteert regionaal en
provinciaal al lange tijd erg goed. Dat is
des te opmerkelijker omdat hij – geboren
op 29 november – het vaak op moet nemen tegen jaargenoten die tot bijna elf
maanden ouder kunnen zijn dan hij. Fysiek maakt dat een behoorlijk verschil.
Vader Schipperen vertelt: “Daarnaast
gaan steeds meer lopers van niet-Nederlandse afkomst deelnemen aan wedstrij-
Kozakken Boys te sterk voor Capelle
WERKENDAM
CFM/Transito
hard onderuit
Afgelopen vrijdag stond voor CFM/Transito de lastige uitwedstrijd tegen DZV/
Biggelaar en Zn 1 op het programma. De
Werkendammers kwamen in Den Bosch
goed uit de startblokken door een snelle
openingstreffer. Hierna was het echter de
thuisploeg die na de 2-1 ruststand de
wedstrijd in de tweede helft verdiend met
5-1 won. CFM was veelal op de eigen helft
te vinden en probeerde via de counter
DZV/Biggelaar pijn te doen. Dit resulteerde in wat kleine kansen. Na zeven
minuten spelen was het Bart Jongejan
die kon inschieten, 0-1. Dit was echter
het startsein voor de thuisploeg om de
druk op te voeren. Door twee identieke
individuele acties was het voor de rust
2-1. Door een handsbal was het CFM dat
de uitgelezen mogelijkheid had om gelijk
te maken uit een overtal situatie. Niets
bleek echter minder waar.
gen. Het publiek probeerde nog als negende man te fungeren, maar nadat Jelle
van de Water en Stef Mommers nog een
keer scoorden tot 15-15 moesten de Almkerkers buigen en hadden in enkele minuten tijd een achterstand van 15-20. Intussen had assistent coach Mark den Hartog
vanwege aanmerkingen op de leiding ook
nog een gele kaart voor ogen gekregen.
Coach Van Houwelingen bracht Janneke
Peek nog in voor Carola ’t Lam en Frank
Mommers verving zijn broer Stef. De uitslag van deze toch wel boeiende wedstrijd
werd wel wat geflatteerd uiteindelijk 1623. Zo staat de ACKC/Jeugdsportfondsformatie nog steeds onderaan met twee punten. Ook hebben ADO en Stormvogels geen
punten behaald en blijft het nog steeds
— ARIE VAN DER PIJL —
WERKENDAM, 4 feb ‘16 - Afgelopen
zaterdag moest Kozakken Boys na de
overwinning op Scheveningen weer
vol aan de bak en moest het nu thuis
tegen het altijd lastige Capelle opnemen. Het uitduel werd door Kozakken
Boys met 2-0 gewonnen, maar gezien
het optreden van vorige week van
Capelle tegen Spakenburg, dat met
4-2 gewonnen werd door Capelle,
was Kozakken Boys tot de tanden gewapend om tot een goed resultaat te
komen.
Die missie eindigde in een 2-0 overwinning die vervolgens dik was verdiend.
Vanaf de aftrap nam de thuisclub de
touwtjes stevig in handen en kwamen de
eerste aanvalsgolven van de kant van de
Werkendammers. Jammer dat nauwkeurigheid ontbrak bij Boys’ voorwaartsen.
De bezoekers wachtten rustig af; ze
moesten ook wel, want in deze fase was
de thuisclub oppermachtig en was de bovenliggende partij. Alleen het afwerken
van kansen bleef achterwege. De gasten
op hun beurt brachten weinig of niets in
de eerste 12 minuten. De thuisclub zocht
vaak de moeilijkste weg om te scoren,
DUSSEN
Podiumplaatsen
voor D.G.V.
ACKC begon na een spectaculaire opening
vooraf aan de wedstrijd vol zelfvertrouwen
en nam al bij de eerste aanval na enkele
seconden brutaal de leiding door een
schot van afstand van Petra Verschoor.
Toch konden de gasten alweer snel langszij komen en bouwde al snel een 1-4 voorsprong op, maar ACKC bleef wel bij de les
en krabbelde van lieverlee weer terug, ondanks de toch wel weer wat slordige momenten zowel aanvallend als verdedigend.
Na ruim een kwartier was de stand 5-6 en
werd de spanning in de wedstrijd voelbaar.
Over en weer werd er gescoord tot 8-8.
ACKC was in deze periode even de boven-
gen het zwakkere ADO is dit een goed resultaat tot nu toe. Dat het de tweede helft
zwaar zal gaan worden, was duidelijk tegen deze goeie tegenstander met heel veel
individuele klasse. Al heel snel stelden de
gasten orde op zaken en kwamen langszij.
Nu werd Stef Mommers tweemaal gepasseerd waarvan één keer met een strafworp.
Maar ACKC was nog niet van plan te capituleren. Petra Verschoor zette ACKC nog
een keer op een 13-12 voorsprong voor de
tweede maal vanuit een vrije bal. Maar
langzaamaan ging het wat minder lopen
bij ACKC en had ook de scheidsrechter niet
echt mee bij de vele dubieuze beslissin-
den. Voor veel van deze jongens staat 1 Het grootste plezier doe je Stan met een
januari als geboortedatum geregistreerd, crossloop: “Lekker buiten, op mooie plekken door zand modder, duinen en bos. Het
terwijl ze meestal ouder zijn.”
gaat dan niet om de tijd die je neerzet,
Het hardlopen zit Stan in het bloed. maar om het leuke parcours.” Zijn verveBeide ouders liepen vroeger op topni- lendste herinnering is echter ook gekopveau. Als klein mannetje ging hij vaak peld aan een crossloop. Stan: “Ik liep op
mee om te kijken. Hij liep eens een wed- kop, toen ik op een splitsing kwam. Ze
strijdje mee en van het één kwam het stuurden me daar de ene kant op, terwijl
ander. Op z’n achtste werd hij lid van ik de lopers achter me de andere kant op
ATV Scorpio in Oosterhout, op z’n tiende zag gaan. Ik was boos, maar probeerde
ging hij door voor het serieuzere werk daar niet aan te denken en ben hen weer
bij Energie Barendrecht en sinds kort achternagegaan. Je moet dan veel enertraint Stan bij TopSportPerfection in Pa- gie verspillen om er weer bij te komen.”
pendrecht. Stan: “Ze hadden me zien lo- Bij iedere wedstrijd die Stan loopt, wordt
pen en ik werd door hen uitgenodigd. In hij bijgestaan door beide ouders. “Mijn
Barendrecht waren de jongens niet sterk vader sprint wat op en neer om me aan te
bezet. Bij TopSportPerfection heb ik moedigen. Mijn moeder loopt zelf vaak
goede trainingsmaatjes om me aan op te mee. Maar ook mijn opa is er. Die blijft
bij mijn zusje. Zij vindt hardlopen niet
trekken.”
Aanvankelijk trainde Stan twee keer per erg leuk, al heeft ze wel een wedstrijdliweek. Sinds zijn twaalfde, dertiende jaar centie. Als het écht grote wedstrijden
is dat wekelijks drie of vier keer. Twee zijn, gaat trouwens de hele familie mee:
keer bij de club, één keer thuis en één beide opa’s en oma’s en mijn oom en
keer om zich los te lopen voor een wed- tante.”
strijd. Wat hem drijft is zijn talent en Met grote regelmaat komt Stan Schippewat hij daarmee kan bereiken. Deelne- ren als winnaar van een wedstrijd uit de
men aan de Olympische spelen op de 5 bus. Hoe vaak hij eerste is geworden,
of de 10 kilometer is zijn toekomst- weet hij niet meer te vertellen. Regionaal
droom. Maar omdat Stan vooral een lan- en provinciaal in ieder geval vaak. Natiogeafstandsloper is, zou hij nog liever naal was het anderhalve week geleden de
uitkomen voor de marathon. Voor hij die eerste keer. Het leverde hem een mooie
daadwerkelijk kan lopen, zijn er echter medaille op én een bos bloemen van het
College van B&W van Werkendam.
nog een groot aantal jaren te gaan.
spannend onderin de 2e klasse I. Komende
zaterdag 6 februari speelt ACKC een uitwedstrijd tegen Vriendenschaar in Bodegraven. Vriendenschaar heeft zich nagenoeg veilig gespeeld. Het zal zaak zijn om
het goede en positieve spel van de laatste
weken vast te houden en wie weet is er
dan toch wat mogelijk. De wedstrijd in
sporthal Sporthoeve in Bodegraven vangt
aan om 20.15 uur. Voor meer informatie
en foto’s van de Rabobank/ACKC korfbaldag zie www.ackc.nl. Doelpuntenmakers
tegen KOAG: Jelle van de Water 4, Petra
Verschoor, Carola ‘t Lam en Marlies Kant 3,
Frank Bakker 2, Stef Mommers 1.
Zaterdag 30 januari werd in Vlijmen de
eerste voorwedstrijd divisie 4-5-6 en D1D2-D3 geturnd. Op deze dag kwamen
maar liefst 14 turnsters uit voor de Dussense Gymnastiek Vereniging. Deze succesvolle wedstrijddag werd geopend in
baan 1 door de meisjes in Instap D2, voor
wie het de allereerste officiële wedstrijd
was. Britt van Tilborg (4e) greep net
naast het bronzen podium, maar turnde
erg secuur en constant. Rosabel Dikkes
(7e) liet 2 geweldige sprongen zien,
waarvoor zij werd beloond met een score
van 13.775. Maud de Rooij (12e) liet een
prachtige handstand zien in haar balkoefening. Kim van Veldhoven (13e) heeft
ook 2 mooie sprongen laten zien waarvoor zij een score kreeg van 12.850. Danisha van Mourik (16e) heeft een erg
mooie brugoefening laten zien met een
hoge opzwaai voor haar buikdraai en
daarna wat ze het allerbeste kan; een
koprol tot hoekhang. In de middagronde
was het de beurt aan de turnsters van Pu-
ondanks dat het allemaal eenrichtingsverkeer was richting het doel van de bezoekers, na 20 minuten voetbal. Kozakken Boys was bij tijd en wijlen te lief
voor Capelle, had te weinig strijdlust en
miste scherpte. Zo verzuimde Roel de
Kruijk, voor het eerst weer in de basis,
tot twee keer toe binnen de zestien om
de trekker over te halen namens Kozakken Boys. Hetzelfde lot trof ook Arif Irilmazbilek, die ook niet goed omging met
geboden kansen, hoewel hard werkend,
na een klein uur voetbal. Vlak daarna
kwam de eerste doelpoging van Capelle.
Jammer dat Boys’ voorwaartsen veelvuldig in de buitenspelval liepen. De druk
was groot voor de gasten, maar ze bleven
toch nog staande tot de 35e minuut,
toen Hermon Tekleab in de zestien werd
gevloerd; volgens scheidsrechter Koekoek
een strafschop. Vanaf de stip voltrok
Hermon Tekleab het vonnis 1-0, dik verdiend gezien het vertoonde spel. Boys’
doelman Jesper Hogedoorn had nog geen
enkele keer in actie hoeven komen na 45
minuten voetballen.Na de theepauze
ging de thuisclub met hetzelfde spelbeeld verder: aanvallend en misschien op
naar meer goals, na 55 minuten spelen.
Daarna liet Capelle het verdedigend patroon wat varen en probeerde de aanval
te zoeken. Dat lukte in deze fase een
beetje, omdat de Werkendammers het
wat lieten afweten. Boys’ trainersduo
greep op het juiste moment in en Roel de
Kruijk werd vervangen door de meer aanvallende speler Sherwin Grot voor wat
meer stootkracht voorin, na een klein uur
spelen. Vlak daarna was het na een beetje geluk bijna gelijk. Capelle ging beter
voetballen; zolang het 1-0 blijft is er
spanning, maar Kozakken Boys hervond
zich weer en er kwam dreiging van de
kant van de thuisclub. Dat resulteerde in
een fraaie treffer van Leon Bot, 2-0 na
een prachtige assist van spits Sherwin
Grot na 63 minuten voetbal. Vanaf dat
moment was het duel beslist, want de
Werkendammers waren en bleven de bovenliggende partij. Met nog een kwartier
te gaan, werd Arif Irilmazbilek vervangen
door Mimoun Eloisghiri na een lange
blessure, maar wel met een masker op.
Ook werd doelpuntmaker Leon Bot vervangen door Wesley Pollemans namens
Kozakken Boys na 83 minuten spelen.
Jammer dat Gwaeron Stout en Sherwin
Grot voor open doel de 3-0 misten, liggend in de zestien. Misschien had er nog
meer in gezeten, doch scherpte ontbrak
in deze fase, maar de thuisclub was tevreden met de verdiende 2-0 overwinning
en nestelt zich wat steviger boven in de
ranglijst met andermaal verlies van Spakenburg. Capelle heeft nauwelijks wat
gebracht in dit duel. Op 4 februari om
20.00 uur speelt Kozakken Boys thuis tegen Wilhelmina’26 voor de beker.
pil 2 D2 en Divisie 5 junior F. Deze ronde
begon met een vervelende val voor Minoek Stevens. Hierdoor kon zij helaas haar
wedstrijd niet verder voortzetten. De
overige turnsters lieten zich hier echter
niet door beïnvloeden. In baan 1 liet
Anne Valkenhoff zien haar zenuwen onder controle te hebben en turnde een
hele stabiele wedstrijd. Daardoor wist zij
de gouden medaille te veroveren met een
score van 52.950. Imme Schop (4e)
greep helaas net naast het brons, ondanks haar prachtige brugoefening met
hoge zwaaien. Tara de Graaf (6e) voerde
haar vloeroefening uit met een mooie
spagaat. Fleur de Rooij (10e) overtrof
zichzelf op sprong waarvoor zij een score
kreeg van 12.650. In baan 2 turnde tegelijkertijd Sanne Straver (4e) in Divisie 5
junior F. Ook zij greep net naast het
brons, maar turnde een succesvolle wedstrijd met een hele mooie vloeroefening
waar zij een 11.000 voor mocht ontvangen. Deze wedstrijddag werd afgesloten
door Julia van Himste, Sanne Pellicaan
en Bieke Schipperen in Jeugd 1 D2. Sanne Pellicaan (3e) turnde deze wedstrijd
met alle bonuselementen en wist hierdoor de bronzen medaille te bemachtigen. Zij liet op zowel brug en balk voor
het eerst een salto af zien. Bieke Schipperen (7e) liet zien dat ook zij hard getraind heeft op haar salto af van balk en
werd hiervoor beloond met een score van
10.800. Julia van Himste zette een
prachtige score van 11.300 neer op balk
met een handstand én een koprol.
WERKENDAM
Op zaterdag 30 januari stond voor Voltena DS1 de topper tegen Wik/Univé DS1
op het programma in Groot-Ammers. Een
wedstrijd waar door beide teams naar
vooruit werd gekeken, omdat deze wedstrijd het verschil in de bovenste regionen kon gaan vergroten of verkleinen. Na
een intensieve voorbereiding van beide
kampen kon de wedstrijd – na uitloop
van de wedstrijd ervoor – om 15.45 beginnen. De wedstrijden van Voltena tegen Wik/Univé zijn altijd beladen en enige spanning vooraf was dan ook voelbaar.
De eerste punten in de eerste set zijn
daarom altijd erg belangrijk. Dit weet
Voltena ook en de set kon dan ook niet
beter beginnen dan met een kill-blok op
midden van de middenspeelster. De toon
was gezet en Voltena zat daardoor meteen goed in de wedstrijd. Halverwege de
set wordt er al een enorm gat geslagen,
veroorzaakt door veel fouten aan de kant
van Wik/Univé en goed aanvallend en
passend werk aan de kant van Voltena.
Time-outs voor Wik/Univé op 8-12 en
9-16 mogen uiteindelijk niet meer baten
en Voltena wint de eerste set overtuigend
met 16-25. Nu was het zaak om dit niveau vast te houden en de druk op Wik/
Univé te houden. In de thuiswedstrijd
werd namelijk de eerste set ook nog gewonnen, maar ging Wik/Univé er uiteindelijk met de winst vandoor. Gelukkig
weet Voltena het niveau in deze set wel
goed vast te houden. Wik/Univé heeft
zeer veel moeite met de servicepass en
komt moeilijk tot scoren. Voltena daarentegen blijft goed blokkeren en scoort veel
over het midden en de diagonaal. In de
eindfase van de set komt Wik/Univé nog
heel even terug met een kleine serie,
maar na een time-out aan de kant van
Voltena nemen zij het heft weer in eigen
handen en zo wordt ook de tweede set
SLEEUWIJK
SKV de sterkste
in duel om
tweede plaats
Afgelopen zaterdag speelde de Sleeuwijkse korfbalformatie uit tegen Thor uit
Rotterdam. De winnaar van dit duel
mocht nog hoop houden op de zaaltitel
in de 4e klasse. Verliezen zou een definitief afhaken betekenen. SKV had de gehele wedstrijd het initiatief en won uiteindelijk met 15-18. Nog voor de wedstrijd aanving, was de eerste uitdaging
al daar; puntspeler Snoek-Assink bleek
te ziek om te kunnen starten en na enkele weken afwezigheid begon vaste
waarde Joost de Jong op de bank. Het
improvisatietalent van coach Nieuwenhuizen werd hiermee op de proef gesteld.
Floor Vink en Stefan de Jong bleken
waardige vervangers. SKV nam vanaf het
begin het initiatief en liep gemakkelijk
uit naar een 0-3 voorsprong. Thor is echter een ploeg die blijft vechten voor elke
bal, waarbij fysiek vaak de grens wordt
opgezocht. Dit spel blijkt SKV de laatste
jaren goed te liggen en op volwassen
manier werd deze spelwijze beantwoord.
Na een vliegende start werd de plaatsing
aan SKV-zijde onverzorgder en werd veel
onnodig balverlies geleden. Thor kwam
naderbij en ondanks het verschil in kwaliteit zelfs voor: 5-4. Dit noopte tot meer
nauwkeurigheid en inzet van de Sleeuwijkse ploeg. Het statische spel werd losgelaten en aanvallend werd de druk
enorm opgevoerd. De Rotterdamse ploeg
kon niet mee in dit hogere tempo en een
gat van zes doelpunten werd geslagen.
Opvallend is dat SKV zeer goed in staat is
de verdedigende zwakte van de tegenstander bloot te leggen. Waar vaak een
grote druk naar binnen wordt gecreëerd
en veel kansen vanuit de doorbraak ontstaan, werden alle velddoelpunten vandaag van afstand gemaakt. Vorige week
zorgde gehaast en slordig spel in de
eindfase ervoor dat de wedstrijd nog onnodig spannend werd. Vandaag werd de
wedstrijd geroutineerd uitgespeeld. Met
het inbrengen van Margreet DellemanVan Kranenburg, Walter de Bruijn en
Joost de Jong werd de wedstrijd definitief in het slot gegooid. Door deze overwinning neemt SKV de tweede plaats
over van Thor en staat het nu drie punten achter op Erasmus. Doelpunten: Van
Damme (5), S. De Jong, Van der Zouwen
(4), Post (3), Van Weelden, Nauta (1).
Medailleregen voor
turnsters WIK
WIJK EN AALBURG, De selectieturnsters van WIK zijn 2016 enthousiast
begonnen aan de eerste KNGU voorwedstrijden. Door middel van twee
voorwedstrijden kunnen de turnsters
zich plaatsen voor de regiofinale en
toestelfinales. Een aantal turnsters is
dit jaar een niveau omhooggegaan
en heeft veel nieuwe elementen
moeten leren. Extra spannend dus!
Nadat Mirthe Lankhaar vorig week al een
verdiende 2e plek behaalde op het podium in Vlijmen op het niveau Jeugd 1 D2,
beklommen maar liefst 4 turnsters van
WIK het podium in Breda het afgelopen
weekend. Isa Hobo turnde haar allereerste individuele wedstrijd sterk op brug
(1e). Na 3 toestellen stond ze derde in
het tussenklassement en ze wist dit vast
te houden door goed te springen. Brons
Attacus maat te
WIJK EN AALBURG
groot voor Virtus ZVDO zoekt vorm
Bc Virtus reisde met 7 man naar Veghel.
Heren twee speelde tegelijk een belangrijke wedstrijd, waardoor de ploeg vier
man moest missen. Gelukkig was de keuze voor heren twee goed uitgevallen, 6373 Dat heren 1 niet de punten naar Werkendam zou meenemen, wisten ze wel,
maar dat ze er met 50 punten vanaf zouden gaan, is wel zuur. De schade werd
opgelopen in het tweede kwart; 44-9. De
tweede helft konden ze vrij goed bijblijven. De 4 weken dat ze nu stilliggen kunnen ze goed gebruiken. Eindstand 10858. Stan Bruijstens 14, Jasper van Houwelingen 12, Stanley van Lent 10.
gewonnen met 17-25. Dan de altijd belangrijke derde set. De set voor de dubbele punten. Voltena kan af en toe wat
wisselvallig zijn in haar spel en dat mag
nu niet gebeuren in deze belangrijke set.
Voltena serveert in deze set weer ontzettend goed en ook onze service-pass loopt
fantastisch. Weer wordt het verschil in
de beginfase van de set gemaakt, waardoor Voltena ook deze hele set niet in de
problemen komt: 15-25 en daarmee is de
winst al binnen. Hier is Voltena ontzettend blij mee – misschien iets te blij
zelfs. De vierde set moet namelijk nog
gespeeld worden en deze is net zo belangrijk als de vorige 3 sets bij elkaar. Als
Wik/Univé deze set zou winnen, zouden
zij toch 1 puntje op Voltena uitlopen, dus
het is van groot belang voor Voltena om
zijn hoofd erbij te houden in deze set.
Helaas komt hier de vechtlust van Wik/
Univé ook weer even naar boven en is
Voltena het even een beetje kwijt. Het
gaat deze hele set gelijk op en er worden
wat meer fouten gemaakt aan de kant
van Voltena. In de eindfase weet Voltena
weer een gaatje te slaan en weet uit te
lopen naar 20-24. Nog 1 puntje nodig
dus voor een 4-0 overwinning, maar daar
wil Wik/Univé uiteraard niet in mee. Voltena krijgt hierna zelfs nog een setpunt
tegen, maar Wik weet deze gelukkig niet
te verzilveren. Na een bloedstollende
eindfase sluit Voltena de set af op dezelfde manier als zij deze begon: met een
fantastisch kill-blok op midden! 26-28 en
daarmee een 4-0 overwinning. Dat het nu
spannend wordt in de bovenste regionen
van de derde divisie A mag duidelijk zijn.
Voltena, Volley Tilburg en Wik/Univé
staan in principe nu alle drie op 58 punten, al is dit een enigszins vertekend
beeld veroorzaakt door verschillen in gespeelde wedstrijden. Voltena heeft nu
wel alles in eigen hand en het is zaak om
de komende wedstrijden dit niveau vast
te houden. Voltena heeft nu twee weken
vrij, maar op 20 februari wordt er weer
afgereisd naar ODI DS1 die op dit moment
op de 10e plaats staan.
Waar de puzzelstukjes in de eerste seizoenshelft op zijn plaats vielen, is het in
de tweede seizoenshelft wat wisselvalliger. Er zijn, na de winterstop, 3 wedstrijden gespeeld en maar 1 daarvan werd
gewonnen. Afgelopen zaterdag moest het
eerste herenteam aantreden tegen het
eerste team van Dio uit Etten-Leur. In de
eerste periode was ZVDO nog goed bij de
les en wist deze dan ook af te sluiten met
een 3-2 voorsprong. De tweede periode
verliep wat moeizamer en wist ZVDO het
net niet te vinden. Het lukte Dio wel om
twee keer te scoren. Dio kwam daarmee
voor Isa in haar categorie pupil 2 D3. In
de andere baan turnde Marise van Wijk
als junior in divisie 6. Ook Marise startte
haar wedstrijd goed, maar dan op vloer
(2e). Ze sloot sterk af op balk (1e) en ze
kreeg verdiend de bronzen medaille. In
de middag turnden Sarissa Smulders,
Noor Koning en Fay Schouten als pupillen
1 D3. Sarissa turnde op brug, balk en
vloer in de top 3 met de hoogste moeilijkheid op vloer en won zilver. Noor Koning turnde ook haar eerste individuele
voorwedstrijd. Noor haalde de top 3 op
sprong, balk en vloer. Ze greep net naast
een podiumplek maar een knappe prestatie, een 4e plek. In de avond turnden de
senioren. Amke Vlastuin, Marylou Mouthaan en Else van Vuuren zijn door hun
goede resultaten van het afgelopen seizoen 1 of zelfs 2 niveaus omhoog gegaan.
Amke maakte een inhaalslag op sprong
(2e) en mocht het podium beklimmen
voor de bronzen medaille.
op een voorsprong: 3-4. In de derde periode gaf de verdediging aan beide zijden
niets weg en bleef de stand ongewijzigd.
De vierde periode gingen beide ploegen
wat feller van start, wat resulteerde in de
gelijkmaker van ZVDO. Helaas nam de
scheidsrechter een cruciale beslissing en
keurde het doelpunt af. Aan de andere
zijde kon Dio op discutabele wijze een
doelpunt maken, waardoor het verschil
opliep naar 2 doelpunten. ZVDO zette nog
een keer aan en kreeg de aansluitingstreffer: 4-5. Het slot was echter voor Dio
en liep uit op 4-7, wat tevens de eindstand werd. ZVDO hoeft pas 20 februari
weer aan te treden tegen DZK uit Vlissingen en kan er in de tussentijd aan werken
om de aanval wat beter uit te spelen.
Donderdag 4 februari 2016 - 12
ALTENA NIEUWS
Je bent zwanger!
Zorgeloos genieten bij Kraamzorg de Waarden
,P>
0BBP
$0<
De ouders
van Amy
ontvangen
van
Drukkerij
Damen en
Altena
Nieuws een
cadeaubon
Geboren op
22 januari 2016
(Meeuwen)
Dochter van
Theo en Mariëlle Donkersloot
->HB
5V>K
S>KABO+LBH
Geboren op
17 januari 2016
Zoon van
Jacco en Leonie
van der Hoek-Verheij
Broertje van
Claire
%OBQQ
Geboren op
15 januari 2016
6@ERIIBO
S>KABK+BRSBI
Geboren op
3 januari 2016
Geboren op
9 januari 2016
Geboren op
13 januari 2016
Zoon van
Joost en Anne
Dochter van
Kees en Evelien
Schuller
Broertje van Noud
(Nieuwendijk)
-LBV
Dochter van
Lennart en Bianca
van den Heuvel
Zoon van
Jorn Visser en
Wendy Branderhorst
Zusje van Lieke
(Werkendam)
/R@>P
(Werkendam)
(Sleeuwijk)
+LLDBKALLOK
S>KABO6QBIQ
6@ELRTBK>>OP
6QBOOB
+>KK>
Geboren op
19 januari 2016
Geboren op
25 januari 2016
Geboren op
26 januari 2016
Geboren op
27 januari 2016
Geboren op
29 januari 2016
(Werkendam)
%HQWXRS]RHNQDDU
HHQJDVWRXGHU"
0ĎQQDDPLV.LPEHUOH\GH3HĎSHU
ZRQHQGLQ1LHXZHQGĎN
,NZHUNDOVJHGLSORPHHUGJDVWRXGHUHQKHERS
YHUVFKLOOHQGHGDJHQQRJSODDWVYRRUNLQGHUHQLQ
HONHOHHIWĎGVFDWHJRULH
Zoon van
Huib en Ilona
Hoogendoorn
(Werkendam)
Zoon van
Stefan en Heleen
van der Stelt
(Werkendam)
Dochter van
Robert en Manon
Schouwenaars
t QSPGFTTJPOFMFLSBBN[PSH
t QFSTPPOMJKLFJOUBLF
t CPSTUWPFEJOHTDVSTVT
t PQTUBSU[PSH
t 7*1LSBBNWFS[PSHFOEFFFSEFS
BBOXF[JH
t NJKOEFXBBSEFOOM
t 1B1BHJOB
t NJKOLSBBNXFOTFOQBLLFU
9FPPBO
->KPBK
Zoon van
Tosh Jansen en
Shelley van Willigen
(Werkendam)
(JJ>
6QLIH
Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op
w w w. k r a a m z o r g d e w a a r d e n . n l
Schrijf je in en ontvang een leuke attentie!
™™™Ǥ‘˜‘’‡”‹ǤŽȁ‹ˆ‘̷‘˜‘’‡”‹ǤŽȁ‘•–™‡‹†‡ͶȁͶʹͺͷ‘—†”‹…Š‡ȁͲͳͺ͵Ǧͺͷͳͷ͸ͺȁͲ͸Ǧͳ͵͹ͳͷͶ͸ͻ
.5$$0=25*12923(5,
Ǩ
Dochter van
Henk en Jozien
Stolk-Geluk
Zusje van Stijn
Zusje Pieter, Bastiaan,
Josbert, Leander en
Marinka
(Werkendam)
(Werkendam)
5 jaar
Belly-Bodypaints bij
ǫ
Ž‹´–Ǧ
™ƒƒ”†‡”‹‰ǣ
ͻǡ͹ȗ
ƒŠƒ”–‡‰‡ˆ‡Ž‹…‹–‡‡”†Ǩ
‘˜‘‡”‹„‹‡†–”ƒƒœ‘”‰˜‘ŽŽ‡†‹‰ƒˆ‰‡•–‡†‘’—™‰‡œ‹••‹–—ƒ–‹‡‡ƒƒ†‡
Šƒ†˜ƒ—™™‡•‡‡˜‡”™ƒ…Š–‹‰‡Ǥ‘†ƒ–——–‰‡‹‡–‡˜ƒ—™”ƒƒ–‹Œ†Ǩ
”ƒƒœ‘”‰‘˜‘‡”‹‘†‡”•…Š‡‹†–œ‹…Š†‘‘”ǣ
Ȉ±”ƒƒ˜‡”œ‘”‰•–‡”‰‡†—”‡†‡—™”ƒƒ–‹Œ†
Ȉ”˜ƒ”‡‡‰‡†”‡˜‡”ƒƒ˜‡”œ‘”‰•–‡”•
Ȉ”‘ˆ‡••‹‘‡Ž‡„‡‰‡Ž‡‹†‹‰„‹Œ„‘”•–˜‘‡†‹‰‘ˆϐŽ‡•˜‘‡†‹‰
Ȉ‡•—†‹‰‡œ‘”‰˜‘‘”‘‡†‡”‡‹†±‹‡––‡˜‡”‰‡–‡†‡”‡•–˜ƒ—™‰‡œ‹
ȈŽ˜”‘‡‰‹†‡œ™ƒ‰‡”•…Šƒ’‡‡’‡”•‘‘Ž‹Œ‹–ƒ‡‰‡•’”‡„‹Œ—–Š—‹•
Ȉ±˜ƒ•–…‘–ƒ…–’‡”•‘‘–‹Œ†‡•—™œ™ƒ‰‡”•…Šƒ’‡”ƒƒ–‹Œ†
‹Œ˜‘‘”‡”˜ƒ”‹‰‡˜ƒ‘œ‡…Ž‹´–‡‘’™™™Ǥ‘˜‘’‡”‹ǤŽ
‘˜‘‡”‹™‡•–—‡‡˜‘‘”•’‘‡†‹‰‡œ™ƒ‰‡”•…Šƒ’Ǩ
‹Œ˜‡”™‡Ž‘‡—‰”ƒƒ‰ǡ•…Š”‹Œˆ—˜ƒ†ƒƒ‰‘‰
‹‡‘–˜ƒ‰‡‡‡‡‘‘‹‡ƒ––‡–‹‡Ǩ
ȗ‘˜‘‡”‹‹•ǡ†‘‘”…Ž‹´–‡†‹‡˜‡”œ‡‡”†
œ‹Œ„‹Œ
ǡ„‡‘‘”†‡‡Ž†‡–‡‡ͻǡ͹Ǩ
%HQWXJHÌQWHUHVVHHUGRIKHHIWXHHQYUDDJ"
1HHPJHUXVWYUĎEOĎYHQGFRQWDFWRS
Dz
Ǩdz
2RNWHYLQGHQRS)DFHERRN
RQGHUGHQDDPo*DVWRXGHU.LPEHUOH\GH3HĎSHUp
bezoek onze webshop!
www.kleertjesenzo.com
+CDEPIIL>?
EILNCHAM;=NC?IJ
Verrassend anders!
Baby-, kinder- en dameskleding,
beenmode, en kraamkado’s
ook positiekleding!
Nieuw merk:
Birds!
Hoogstraat 68 | Werkendam
Woensdag, vrijdag en zaterdag
geopend
QQQM=BG;LNHF
=_JIJaOZI\Q[UM\MMVNW\WQVLMSZIV\'
,I\SIVQV)T\MVI6QM]_[
(IHBBBOPQBALKABOA>DS>KABJ>>KASFKAQRAB?>?VM>DFK>FK$IQBK>1FBRTP%BPQBIQRRTDB?LLOQBH>>OQGBP?FG'ORHHBOFG'>JBKA>KHRKQRSLLOABWB
M>DFK>DO>QFPBBKAFDFQ>IBCLQLS>KRT?>?VP>>KIBSBOBKLM>ASBOQBKQFBP#>IQBK>KFBRTPKI:FGWLODBKA>QABWBCLQLLMAB?>?VM>DFK>DBMI>>QPQTLOAQ
0M\JM[\MILZM[
QVLMZMOQW^WWZ]_
OMJWWZ\MSIIZ\RM[
Leemansstraat 7 • Werkendam • tel. (0183) 50 85 55
fax (0183) 508550 • www.drukkerij-damen.nl
3HALEN
1BETALEN!
ALLERLAATSTE DAGEN!
WEGENS SUCCES VERLENGD! T/M ZATERDAG 6 FEBRUARI GELDT VOOR ALLE
ARTIKELEN MET RODE ACTIESTICKER 3 HALEN, 1 BETALEN!
MALLE PIETJE...
Boekenweek vanaf 1 februari 2016
1
Alle boeken
euro per stuk
Ook alle
serviesgoed voor de
helft van de prijs
Alle dames- en
herenbroeken
1 euro per stuk
Uiteraa
rd kunt
u nog st
eeds uw
afgewer
kte fritu
urolie
en vet in
leveren
Tot ziens bij Malle Pietje
André en Miep
Molenkade 25 | 4271 AE Dussen | T 0416-391230 | ballegooyenmodes.com
Geopend van dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur
Rijksstraatweg 55, 4254 XB Sleeuwijk,
0183-513736 / 06-29407515
e-mail: [email protected]
Donderdag 4 februari 2016 - 13
ALTENA NIEUWS
Lekker Tafelen
ÆÆÆ
Eetcafé ’t Pleintje
Vrijheidsplein 6-7 · Dussen
0416-391119
www.eetcafepleintje.nl
ÆÆÆ
Restaurant-Café De Hoofdwacht
Grote Markt 6 · Gorinchem
0183-638880
www.hoofdwacht.nl
Altena Nieuws
Muzikale wereldreis
met De Flageolettes
Eet- en Drinkerij ’t Oude Stadthuys
Grote Markt 17 · Gorinchem
0183-665588
www.stadthuys.nl
ÆÆÆ
Eetcafé Marie
Rijksweg 79 ·Nieuwendijk
0183-403274
www.eetcafemarie.nl
ÆÆÆ
Grieks Tuinrestaurant
‘Irodion Rest. & Party’
Leijsenhoek 6a · Oosterhout
0162-436115 · www.irodion.nl
ÆÆÆ
ÆÆÆ
Restaurant ‘t “?”
Maasdijk 122 · Veen
0416-531049
www.cafevraagteken.nl
ÆÆÆ
HR De Brabantse Biesbosch
Spieringsluis 6 · Werkendam
0183-504248
www.brabantsebiesbosch.nl
ÆÆÆ
Restaurant De Waterman
Vierlinghstraat 1 · Werkendam
0183-506464
www.restaurantdewaterman.nl
ÆÆÆ
Restaurant De Gevangenpoort
Kerkstraat 3 · Woudrichem
0183-302034
www.degevangenpoort.nl
Volop feest aan
de haven
Jeroen van Zelst & Johnny Gold
Het is bijna zover en dan barst het carnavalsfeest weer los in Brabant. Natuurlijk
ook bij de Fam. Weterings van Café-Zaal
Vissershang in Hank, daar is het volop
feest. Op vrijdagavond starten ze vanaf
20:00 uur en deze avond zal worden ingeluid door de feestzanger Jeroen van
Zelst met als ondersteuning DJ Aswin
Joore. En de zondag is de klassieker bij
Vissershang, vanaf 14:00 uur is iedereen
weer welkom om er met de Raad van Elf
weer een gezellige middag van te maken.
DJ Ad den Haan zorgt voor de leukste
feestmuziek. En om deze middag compleet te maken een optreden van het Enfant Terrible van de Nederlandstalige
feestmuziek, JOHNNY GOLD. Volop ambiance dus deze middag. En er is voor de
kinderen ook weer een ballenbak aanwezig op zondagmiddag. We gaan er met z’n
allen weer een gezellig feest van maken
tijdens carnaval.
ÆÆÆ
Bistro De Heerlijckheid
Rijksstraatweg 115 · Sleeuwijk
0183-309699
www.bistro-deheerlijckheid.nl
HANK
DUSSEN, Donderdag 18 februari treden om 20.00 uur in Kasteel Dussen
De Flageolettes op met muziek uit
verschillende tijden en landen, en uit
het hart! De Flageolettes zijn Femke
op gitaar/accordeon, Marlon op conBistro NOK
Kerkstraat 3· Woudrichem
0183-302034
www.bistronok.nl
ÆÆÆ
’t Oude Raedthuys
Hoogstraat 47 · Woudrichem
0183-304557
www.ouderaedthuys.com
ÆÆÆ
Drijvend Rest.”De Stroming”
Stadshaven 6 · Woudrichem
0183-307017
www.restaurantdestroming.nl
ÆÆÆ
Tuinrestaurant & Theeschenkerij
Le Grand Jardin
Laagt 5a · Almkerk · 0183-403551
www.grandjardin.nl
ÆÆÆ
ÆÆÆ
Rest./Galerie ‘Kruiden & Jasmijn
Kerkstraat 43 · Woudrichem
0183-310242
www.kruidenenjasmijn.com
Hotel-Restaurant De Koppelpaarden
Oude Kerkstraat 1 · Dussen
0416-391264
www.dekoppelpaarden.nl
ÆÆÆ
ÆÆÆ
trabas, Yvonne op saxofoon/klarinet/
dwarsfluit en Lielian op drums/percussie. Soms is er ook viool, trompet,
banjo of kazoo, maar altijd zang. Het
is een uniek kwartet.
Vier vrolijke dames die met onbegrensde
muzikale mogelijkheden vriend en vijand
verbazen met een zeer gevarieerd repertoire. Muziek van vroeger tot nu, van
tango tot jazz, van Nederland tot ZuidAmerika en via Rusland weer terug. Engelse popklassiekers, legendarische Franse chansons, zwoele Zuid-Amerikaanse
klanken, Russische folksongs enz. zorgen
dat de aandacht nergens verslapt en dat
iedereen zich afvraagt: ‘ Wat zal er nu komen?’. Naast hun muzikale expressie,
hebben ze ook een uiterst sympathieke
uitstraling en een aanstekelijke interactie met het publiek. En voor nog meer
nieuwsgierigen: ‘Flageolettes’ betekent
octaaffluiten, drumstokken en spillebenen. Kom dat horen en zien! Prijs is
10,00 p.p. inclusief een kopje koffie of
thee bij aankomst. (Vriendenpashouders
3 euro korting). Reserveren via de website www.kasteel-dussen.nl of via telefoon
06-22150247.
WIJK EN AALBURG - Rik- en klaverjasliefhebbers zijn vrijdag 5 februari om
20.00 uur weer van harte welkom in de
kantine van NOAD’32 om, onder het
genot van een hapje en een drankje,
gezellig een kaartje te leggen.
Martyn Joseph in
Xinix Rootscafe
NIEUWENDIJK, Martyn Joseph is afkomstig uit Wales en een zeer getalenteerd
musicus. Al dertig jaar is hij actief in de
muziek en de afgelopen jaren was zijn
agenda gevuld met concerten in zowel
Amerika, Canada als Europa. Joseph
wordt ook wel de Welsh Springsteen genoemd, hij maakt intense liedjes en is
een fenomenale gitarist. Zijn performances doen denken aan bijvoorbeeld Luka
Bloom of Bruce Cockburn, maar bovenal
staat hij bekend om zijn zeer intense
liveconcerten die regelmatig door mensen worden omschreven als hun meest
intense concertervaring.
Meer dan een gitaar en een scherpe tong
heeft hij niet nodig om het publiek voor
zich te winnen. Zijn relatieve onbekendheid bij het grote publiek compenseert
hij met een overweldigend charisma en
teksten die het publiek bij de strot grijpen. Martyn Joseph is veel meer dan een
zanger; hij is een entertainer van het zuiverste ras. Met songs doorspekt met poliGENDEREN
tieke en maatschappijgerichte statements, neemt hij het publiek mee op een
tocht waarbij geen enkel taboe uit de
Woensdag 10 februari a.s. is er weer weg wordt gegaan. Zijn songs staan bol
koersballen voor senioren in het Dorps- van sociale bewogenheid zonder op enig
moment prekerig over te komen. Maar
huis van Genderen. Aanvang 14.00 uur.
Koersballen
WOUDRICHEM
Franca Treur in
de Teerkamer
Schrijfster
en
journaliste Franca
Treur (Meliskerke,
1979) is vrijdag
12 februari te
gast bij het Woerkums
Literair
Café. Ze studeerde psychologie
en Nederlandse
letterkunde. Haar
debuut met ‘Dorsvloer vol confetti’ in 2009 werd bejubeld.
Franca Treur beschrijft hierin het leven
van een gelovige boerenfamilie op Walcheren.
Het boek werd verfilmd. De roman ‘De
Woongroep’ verscheen in 2014 en haalde
de longlist van de Vlaamse Gouden Boekenuil. Een dezer dagen verschijnt X&Y,
een bundel korte verhalen over eenzaamheid. Franca Treur schrijft voorts columns,
essays en korte verhalen voor diverse
media, waaronder NRC Handelsblad. Het
interview in de Teerkamer begint om
20.30 uur, entree 10 euro, scholieren gratis.
FEB
+
MAANDEN MRT
VAN DE
GEBITSVERZORGING
In de maanden
februari en maart
kunt u het gebit
van uw huisdier
gratis laten
controleren!
BEL EERST EVEN VOOR EEN
AFSPRAAK // 0183 - 30 17 08 //
LOEVESTEIN 2, SLEEUWIJK
www.dierenklinieksleeuwijk.nl
WERKENDAM
Oliebollenactie
Vrijdag 5 februari zal er weer door de
Verenigde Zangers een oliebollenactie in
Werkendam gehouden worden. De oliebollen worden gebakken in de eigen bakcontainer en zijn van zeer goede kwaliteit. De leden van de Verenigde Zangers
zullen vanaf negen ‘s morgens de oliebollen verkopen in kramen welke staan opgesteld bij de supermarkten van Albert
Heijn, MCD en de Aldi.
ALMKERK
Opera La Traviata
Tot en met juni 2016 is Hollywoud maandelijks live verbonden met het Royal
Opera House in Londen voor de mooiste
opera’s en avondvullende balletten. De
voorstellingen zijn inclusief 2 consumpties en een hapje tijdens de pauze. Op
donderdag 4 februari kunt u live genieten
van opera La Traviata (Verdi), met in de
hoofdrollen de Russische sopraan Venera
Gimadieva en de Albanese tenor Saimir
Pirgu. Aanvang 19.45 uur. Meer informatie en reserveren via 0183-307286 of
www.hollywoud.nl.
Altena Nieuws
GIESSEN - Bingo bij GRC14. Vrijdag 5 februari a.s. Aanvang 20.00 uur. Kantine
aan de Karbogerd is open om 19.00 uur.
blader je niet door,
dat lees je!
FILMS - LUNCH - VERGADERINGEN - FEEST
Programma van donderdag 04-02-2016 tot en met woensdag 10-02-2016
52%,1621&5862('1/
922535(0,Ê5(
Woensdag 10-02 13.00
),66$35(0,Ê5(
Donderdag 04-02
9ULMGDJ
=DWHUGDJ
Zondag
07-02
0DDQGDJ
Dinsdag
09-02
:RHQVGDJ Martyns ambitie gaat verder dan entertainment en dieper dan commercie.
Reeds vele malen zette hij zich belangeloos in voor goede doelen en met zijn
muziek zou hij het liefst hemel en aarde
willen bewegen.
Vrijdag 12 februari, aanvang 21.00 uur,
entree € 12,50 en € 10,- voor leden.
HANK
Accordeonmiddag
Zondag 21 februari worden er weer accordeonklanken uitgestrooid in zaal Vissershang
op de 2de Oud Hollandsche Accordeonmiddag. Een keur van plaatselijke en regionale
accordeonisten zullen er alles aan doen om
het publiek te laten genieten. Er zijn deze
middag maar liefst 16 optredens. Gerrit
Koopmans (lange Gerrit) Toine Zijlmans,
Tinie Huigen, Els Duforné, Accordeon vrienden De Brassers met Aart Verschoor, Piet
Weterings, Aki van Ooijen (gitaar), Inge
Riegman, Charles Schoorl en Kees van
Schijndel. De accordeons worden afgewisseld met optredens van Mieke van den
Boomgaard, Jac Scheeren en Gerrit Uittenberg. Als speciale act zal Marco Koopmans
de zaal zeker op zijn hand krijgen. Als aanstormend talent komen deze middag speciaal uit Limburg Die Junge Tiroler Teufel,
Jasper Wiegers en Wesley van Os. De drumbegeleiding is in handen van Will Zijlmans.
Als je dan ook nog weet dat alles vrolijk aan
elkaar gepraat wordt door Paul Snijders dan
kan je er zeker van zijn dat dit een oergezellige maar vooral afwisselde middag wordt
daar bij de familie Weterings aan de haven.
Stel jezelf niet teleur en bestel op tijd kaarten via www.vissershang.nl en klik op de
mooie accordeon. Kaartjes 3 euro per stuk.
;
"'(#=
21.00
21.00
21.00
7+(&+2,&(35(0,Ê5(
'RQGHUGDJ 9ULMGDJ
Zaterdag
06-02 19.30
Zondag
07-02 20.40
Maandag
08-02 20.00
Dinsdag
09-02 20.40
Woensdag 10-02 20.40
(
‡IHEUXDUL
9DOHQWLMQ/RYH$UUDQJHPHQWLVP
UHVWDXUDQW*ROISDUN$OPNUHHN
Verras de liefde van je leven met een
Valentijn Love Arrangement.
‡IHEUXDUL/DGLHV1LJKWmet
How to be Single
‡IHEUXDUL=RRWURSROLV
NLQGHUPLGGDJLVP&UD]\$LU
met supertof springkussen
?
‡PDDUW/DGLHV1LJKWmet
Rokjesdag
$/9,1$1'7+(&+,3081.6
52$'75,31/
Donderdag 04-02 16.15
‡9DFDWXUHVHUYLFHPHGHZHUNHUmet
9ULMGDJ
=DWHUGDJ
KRUHFDDI¿QLWHLWPYPLQMDDU
=RQGDJ
0DDQGDJ
Kijk voor meer informatie en om te
'LQVGDJ
reserveren op ZZZKROO\ZRXGQO
:RHQVGDJ 5(9(1$177+(
'RQGHUGDJ +$7()8/(,*+77+(
Vrijdag
05-02 20.40
Zaterdag
06-02 21.20
Zaterdag
06-02 20.40
=RQGDJ
0$11(1+$57(1
Maandag
08-02 20.20
'RQGHUGDJ Dinsdag
09-02 20.20
Vrijdag
05-02 19.00
Woensdag 10-02 20.20
Zondag
07-02 19.00
Maandag
08-02 19.10
%5$66(5,(9$/(17,-1
Dinsdag
09-02 19.10
'RQGHUGDJ Woensdag 10-02 19.10
9ULMGDJ
Zaterdag
06-02 20.00
%21%,1,+2//$1'
=RQGDJ
Vrijdag
05-02 17.00
0DDQGDJ
Zaterdag
06-02 17.00
'LQVGDJ
:RHQVGDJ '800,('(0800,((1'(6),1;
9$16+$.$%$
61((.:((.
Zaterdag
06-02 11.00
Dinsdag
09-02 17.00
Maandag
08-02 11.00
Dinsdag
09-02 11.00
61((.:((.
Donderdag 04-02 18.30
7+(*22'',126$85'1/
Vrijdag
05-02 21.45
Donderdag 04-02 15.30
Zaterdag
06-02 21.45
Zondag
07-02 11.00
Zondag
07-02 18.30
Dinsdag
09-02 11.00
Dinsdag
09-02 18.30
Woensdag 10-02 18.30
63(&75(
'RQGHUGDJ :2(=(/(13,323=2(.1$$5
Vrijdag
05-02 17.15
'(6/2''(5926
Zaterdag
06-02 17.15
'RQGHUGDJ Zondag
07-02 17.30
9ULMGDJ
Maandag
08-02 17.30
=DWHUGDJ
Dinsdag
09-02 17.30
=RQGDJ
Woensdag 10-02 17.30
0DDQGDJ
'LQVGDJ
61($.35(9,(:
:RHQVGDJ Maandag
08-02 20.40
%8850$1(1%8850$1
Donderdag 04-02 12.30
9ULMGDJ
=DWHUGDJ
=RQGDJ
0DDQGDJ
'LQVGDJ
:RHQVGDJ "(
"(
'(#
' (
(
"'(=
?
("#(
?;
'?;
5$&(1$$5'(0$$1'1/
Donderdag 04-02 16.00
9ULMGDJ
=DWHUGDJ
=RQGDJ
0DDQGDJ
'LQVGDJ
Woensdag 10-02 15.00
?;
U bent van harte welkom!
Service Bioscoop Hollywoud Almkerk 0183-307286 www.hollywoud.nl
Donderdag 4 februari 2016 - 14
ALTENA NIEUWS
ZONDAG 7 FEBRUARI 2016
AALBURG - Herv. Gem. (PKN): 10.00 uur
Ds. M. van Campen. Ede; 18.30 uur Ds.
B.J.P. de Bruin. Geref. Gem. 9.30 en 18.00
uur Ds. J. van Rijswijk. Vrije Oud Ger.
Gem.: 9.30 en 15.00 uur Dhr. D.J. van
Keulen.
ALMKERK - Herv. Kerk: 9.30 uur Ds M.H.
Vastenhout, Eethen; 18.00 uur Ds. G.J.
Wolters. Geref. Kerk: 9.30 uur Mw. drs. T.
Dijkstra-Algra, Houten; 18.30 uur Dhr. R.
Pierik. Geref. Kerk (vrijgemaakt): Voorstraat 7, Almkerk; 9.30 en 16.30 uur Ds.
L.W. de Graaff (em.). Altenahove: 11.00
uur Ds. G. Zomer, Waardhuizen. Focus op
God gemeente: 10.00 uur Dienst in ’t Verlaat.
ANDEL - Herv. Kerk PKN: 10.00 uur Ds.
B.C. Haverkamp; 18.00 uur Ds. L. van Wingerden, den Bosch. Geref. Kerk: 9.30 en
18.30 uur Ds. F. de Jong. Vrije evang. gemeente ”De Koningshof”: 10.00 uur Johan
Lukasse.
BABYLONIËNBROEK - Herv. Kerk: 9.30 uur
Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld; 18.30 uur Ds.
G.C. Lock, Uitwijk-Waardhuizen.
DUSSEN - Herv. Gemeente: 9.30 en 18.30
uur Ds. M. van de Ruitenbeek. Geref. Kerk
De Hoeksteen Dussen-Meeuwen: 11.00 uur
Ds. C. Oosterveen, Barneveld.
GENDEREN - Geref. Kerk: 9.30 uur Ds. J.
Tiggelman, Rijnsburg; 18.30 uur Wim
Grandia, Nieuw-Vennep.
GIESSEN - Herv. Kerk: 9.30 uur Ds. A.B.
den Hartog, Wijk en Aalburg; 18.00 uur
Ds. A.J. Mouw, themadienst.
HEUSDEN - Herv. Gemeente: 10.00 uur Ds.
P.J. Versloot, Woerden; 17.00 uur Ds. F.W.
Verbaas.
MEEUWEN - Ger.
Gemeente: 9.30 uur
Leesdienst; 18.00
uur Ds. W.J. Karels.
NIEUWENDIJK - Herv. Kerk: 10.00 uur Ds.
J. Holtslag, Giessenburg; 18.30 uurDs.
N.M. van Ommeren.
RIJSWIJK - Herv. Kerk: 9.30 uur Ds. D.M.
Heikoop, H.A.; 18.00 uur Ds. D.M. Heikoop
H.A. + dankz. Geref. Kerk: 9.30 uur Ds.
H.J.K. Gierkink-van Geerenstein. Christengemeente: 10.00 uur M. Kalin.
SLEEUWIJK - Herv. Kerk: 10.00 uur Ds.
mevr. C. Flier. Geref. Kerk: 10.00 uur Mw.
ds. C. Flier. Herv. Gem. Ichthus: Het Oude
Kerkje: 10.00 uur Ds. N.M. van Ommeren,
bev. ambtsdrager. Ichthuskapel: 16.00 uur
Ds. L. Lammers, Giessen-Oudekerk. Ned.
Geref. Kerk: 10.00 uur Ds. B.J. Eikelboom,
Barendrecht. Vrije evang. gemeente ‘De
Burcht’: 10.00 uur Bert de Ruiter.
UITWIJK-WAARDHUIZEN - Protestantse
gemeente: 9.30 uur Ds. G.C. Lock; 18.30
uur Ds. C. Hendriksen, Woudrichem. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt: 09.30 uur Ds.
G. Zomer; 18.30 uur Ds. J. Geersing, ’s
Hertogenbosch.
VEEN - Herv. Gem. Veen: 09.30 uur Prop.
G.A. van Ginkel, Maartensdijk; 18.00 uur
Ds. J. Brouwer.
WERKENDAM - Herv. Kerk (Dorpskerk):
10.00 uur Ds. D.M. van der Wel, Langbroek
(wijk 1); 18.00 uur Ds. J. ter Maten, Kamerik (wijk 2). Herv. Kerk (Biesboschkerk):
10.00 uur Ds. L.W. den Boer (wijk 2);
18.00 uur Ds. G.E. van der Hout, Lekkerkerk (wijk 1). Hersteld Herv. Gemeente:
9.30 uur Ds. C. Gielen, Middelharnis;
16.00 uur Ds. L. Treur. Chr. Ger. Kerk: 10.00
en 17.00 uur Ds. D. Bos. Ger. Gem.: 10.00
en 18.00 uur Ds. M. Karens. Oud Ger. Gem.:
10.00 en 18.00 uur Leesdiensten; woensdag 10 februari, 19.30 uur kerkdienst.
Vrije Geref. Gem. in Nederland: 10.00 en
18.00 uur Ds. B.G. Ippel. Evang. Gem. de
Graankorrel (oud-Goezate gebouw, Kerckelant 3): 10.00 uur.
WIJK - Herv. Kerk: 9.30 uur Ds. K. Groenendijk, Bruchem 18.30 uur Ds. M.A.
Kuijt. (Hersteld) Herv. Gemeente: 9.30 en
18.30 uur Ds. W.M. Mulder.
WIJK EN AALBURG - Evangelische Yeshua
Gemeente: 11.00 uur dienst in d’Alburcht,
Perzikstraat 14a.
WOUDRICHEM - Herv. Kerk: 10.00 uur Ds.
P.G.I. v.d. Berg, Asperen, voorber. H.A.;
18.00 uur Ds. R. Werrie, Beusichem .
RK KERK
Dussen
Zondag 7 februari 11.00 uur Carnavalsviering. 5e zondag door het jaar. Woord- en
Communieviering. Voorganger en verkondiging Pastor K. Waas, m.m.v. Blaaskapel De
Bloasmiezen en het carnavalskoor Dussen
en aan het orgel Erik v.d.Vorst
Hank
Zaterdag 6 februari om 19.00 uur Woord en
Communieviering. Carnacalsviering met
m.m.v. Parochiekoor + Fanfare. Voorganger
en verkondiging Kees Waas. Tevens Kindernevendienst.
Woudrichem
9.30 uur uur Eucharistieviering, Wim Tobé,
pr.
Huisartsen
Centrale Huisartsenpost
Gorinchem
De Centrale Huisartsenpost Gorinchem e.o.
verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg
tijdens de avonden, nachten, weekenden
en tijdens erkende feestdagen onder andere in de gemeenten Werkendam en Woudrichem. De Centrale Huisartsenpost Gorinchem werkt op afspraak. Bel altijd eerst:
(0183) 646410. De huisartsenpost is geopend tijdens werkdagen van 17.00 tot
8.00 uur, van vrijdagmiddag 17.00 tot
maandagochtend 8.00 uur en tijdens erkende feestdagen. Neem bij een bezoek
aan de huisartsenpost altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Kijk voor info op:
www.chpgorinchem.nl.
Huisartsendienst Land van Heusden en
Altena
Buiten kantooruren is de waarneming door
huisartsenpost den Bosch. Telefonisch te
bereiken op 0900-8860.
Diabeteslijn: tel. (033)-4630566. info@
dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24
uur per dag, ’s nachts alleen in geval van
nood).
Bloedafname Result
Laboratorium
Vanuit het Beatrixziekenhuis wordt onze
regio bezocht door het Result Laboratorium.
Andel: Hervormd Centrum, Burg. van der
Schansstraat 51, di en vrij 8.30 uur.
Giessen: Huisartsenpraktijk, Burchtstraat
19, do 8.30-9.30 uur.
Sleeuwijk: De Klimroos, Egelantierpad 31,
ma en do 8.15 uur. Werkendam: De Bron,
Kerkstraat 3, ma t/m vr 8.15 uur.
Woudrichem: Lemmenskamp, Weth. de
Joodestraat 2, ma en wo 8.15 uur.
Bezoektijden
Beatrixziekenhuis
Beatrixziekenhuis, Banneweg 57, 4204 AA
Gorinchem, telefoon (0183) 644444.
Thuiszorg Rivas Zorggroep, telefoon 09008440 (lokaal tarief), www.rivas.nl.
Algemene bezoektijden:
Dagelijks gelegenheid tot bezoek van
14.30 tot 17.00 uur en van 18.30 tot
20.00 uur. Op weekend- en feestdagen is
er een extra bezoekuur van 11.00 tot
12.00 uur.
Afwijkende bezoektijden:
Intensive Care en hartbewaking: 10.3011.00 uur, van 14.30-15.00 uur en van
19.30-20.00 uur. Op deze afdelingen kunnen bezoekers elkaar niet afwisselen.
Stroke Care Unit: 14.30-15.30 uur en
19.00-20.00 uur.
Verloskunde: Partners zijn de gehele dag
welkom. Overig bezoek: 10.30-11.15 uur,
14.30-15.30 uur en van 19.00-20.00 uur.
Kinder- en Jeugdafdeling:
Zalen en boxen: ouders zijn de gehele dag
welkom. Overig bezoek van 14.00-20.00
uur (patiënten onder 12 jaar tot 19.00
uur). Baby- en couveusekamer: ouders zijn
de gehele dag welkom. Overig bezoek
wordt alleen toegestaan als één van de ouders er bij is: geboortedag: gehele dag tot
20.00 uur; anderen dagen: van 14.3015.30 uur en van 19.00-20.00 uur.
WERKENDAM
SLEEUWIJK
Tienerfriendsavond
Praise- en
Leerhuisdienst
Zondagmiddag 7 februari a.s. is er een
aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking in
de Geref. kerk te Werkendam, Maranthakerk, Merwestraat 1. De dienst begint om
15.00 uur. Voorganger is ds. H.P. de Goede
uit Werkendam en het thema luidt ‘Een
mooie boom!’. Muzikale medewerking in
deze dienst zal worden verleend door een
kinderkoor uit eigen gemeente o.l.v. Esther. Na afloop is er nog gelegenheid om
gezellig met elkaar na te praten onder het
genot van een kopje koffie, thee of fris.
Op zaterdag 6 februari is er weer een Tienerfriendsavond. Deze avond is voor alle
jongeren tussen de 12 en 16 jaar uit de
regio Werkendam, Woudrichem en Gorinchem. Ook jeugdgroepen zijn welkom.
Met leuke spellen, spetterende activiteiten, spannende opdrachten en mooie gesprekken wordt er nagedacht over het
thema van deze avond. Daarnaast kun je
in de pauze chillen aan de bar of misschien zelfs buiten bij het kampvuur, dus
mis het niet. De avond kost drie euro en
begint om 20.00 uur. Rond 22.00 uur is
het programma afgelopen. Het schip de
Friendship ligt bij de firma Dalm: Hoef 15
te Sleeuwijk (parkeren buiten het aan de
Werkendamse kant van het terrein). Voor
verdere vragen of informatie over het
(jaar)programma kun je terecht bij Henk
Schouten (06-53374480) of Debbie Ippel
(06-34408308). Mailen kan ook: info@
tienerfriends.nl. Meer informatie: www.
facebook.com/tienerfriends of www.tienerfriends.nl.
Op zondagavond 7 februari wordt om
18.00 uur een praise- en leerhuisdienst
gehouden in de hervormde kerk. Ds Wolters gaat verder met de vrucht van de
Geest, nl. het geloof. De bijbellezing is
uit Hebr. 11:1-11 en 12:1-3. De muziekgroep Sincere begeleidt de te zingen liederen, van harte welkom in deze dienst.
WERKENDAM
Bijbelstudie
Op woensdagavond 10 februari a.s. komt
Frank Ouweneel opnieuw naar Werkendam. Hij zal in de Bijbelstudiecyclus Belangrijke Bijbelse Begrippen spreken over
Vrede, vrijheid en genade ( studie 10 ).
Kom naar deze avond voor de antwoorden
op uw levensvragen. Frank Ouweneel zal
WERKENDAM
op boeiende wijze, met de PowerPoint
Tandartsendienst
presentatie, de studie presenteren. Oud
Tandartsen nooddienst voor Land van Goezate gebouw, Kerckelant 3 te WerkenHeusden en Altena te bereiken onder tel. dam. Aanvang 19.30 uur. www.frankou0900-7876663.
weneel.nl.
In de Bethelkerk van de Gereformeerde
Gemeente (Sigmondstraat 47 )zal op zaterdag 6 februari een psalmzangavond
gehouden worden. Deze avond begint om
19.45 uur en de toegang is vrij. De samenzang bestaat uit psalmen uit de berijming van 1773, Datheen en ds. Meeuse.
Het orgel zal bespeeld worden door Peter
Wildeman.
Jongerenkoor Cantilena onder leiding van
Peter Wildeman en organist Anton de
Raad zal ook enkele psalmen ten gehore
brengen. Ds. M. Karens zal enkele te zingen psalmen overdenken. Deze avond zal
er gecollecteerd worden voor Stichting
Hudson Taylor.
Psalmzangavond
Februari
actie
Flexibel
Gratis elektrische kachel
Bij aankoop van 10 zakken strooizout á 25kg
GRATIS draagbare elektrische kachel
Munter Sial LR 20 t.w.v. €49,95
VEWELUX SUPER SILAN MAT
Plafondverf zonder aanzet
Wit en lichte kleuren
Inhoud 10 liter
Plafond verf super mat
€ 57,50 per 10L
Wijzonol grondverf wit
Wijzonol Grondverf beschermt en egaliseert de ondergrond
voor een strakke afwerking. Deze grondverf zorgt voor een
prima hechting van onbehandeld hout en de oudere verflagen.
-
Goed schuurbaar
Gemakkelijk verwerkbaar
Deskundig
Elektrische Kachel LR 20 t.w.v. € 49,95
GRATIS bij aankoop van 10 zakken strooizout
MARINEBLAUW
Hitachi decoupeerzaag +
GRATIS set decoupeerzaagbladen
-
Type: CJ90CST(WA)
90mm / 705W
Plafond verf super mat
€ 9,95 per 1L
MB agri-pipe 125mm x 3,2 met manchetmof
Prijzen
Vanaf 5 m1: €3,05 per meter
Vanaf 100 m1: €2,75 per meter
Vanaf 340 m1: €2,10 per meter
Vertrouwd
Hitachi decoupeerzaag + set zaagbladen
MB Agri-pipe 125mm x 3,2
Nu slechts € 99,-
Vanaf € 2,10 per meter
* Al onze prijzen zijn netto excl. BTW
W
8 paar voor € 10,-
VEWELUX plafondverf super mat
Verkoping
Zendingskrans
* Zolang de voorraad strekt
-
CAT Werksokken
Met versteviging in hiel en teen
Hoog draagcomfort
Maximale bescherming
MEEUWEN
* Alle acties zijn geldig t/m 29 februari 2016
Veelzijdig
CAT werksokken
ALMKERK
Aangepaste
kerkdienst
Zendingskrans Draagt Elkanders Lasten
houdt vrijdag 19 februari de jaarlijkse
verkoping van 15.00-21.00 uur in de
kerkzaal van de gereformeerde gemeente,
Laan 13 te Meeuwen. Wat is er te koop?
Decoratie, speelgoed, planten en bloembollenbakjes, handwerkartikelen, cadeautjes voor jong en oud, boeken etc. Er zijn
ook verschillende soorten worst van de
slager en van de bakker o.a. krentenbollen en suikerbrood. Bovendien kunt u
weer gezellig koffie/thee drinken met
iets lekkers in de koffiehoek of een hapje
eten zoals een kop erwten- of tomatensoep, slaatjes (ook om mee te nemen)
broodje gezond etc. De opbrengst van
deze dag is voor de zending en evangelisatie te Tilburg.
GENDEREN
Gemeente-/
jeugddienst
Op zondagavond 7 februari om 18.30
uur wordt in de Gereformeerde Kerk,
Hoofdstraat 78 in Genderen, een gemeente-/jeugddienst gehouden met
spreker Wim Grandia en muzikale begeleiding door praiseband Yada Yeshua.
Wim Grandia zal spreken over het thema
‘Thuiskomen bij God’. Dit naar aanleiding
van de bekende gelijkenis van Jezus
over de verloren zoon. Wim Grandia (54)
groeide op in een christelijk gezin en
maakte op zijn zeventiende een keuze
voor het christelijk geloof. Hij was betrokken bij Ronduitpraise en de EO-jongerendag als spreker en aanbiddingsleider. Nu spreekt hij nog regelmatig in
kerken, jeugdgroepen en christelijke
conferenties. www.gereformeerdekerkgenderen.nl.
SLEEUWIJK
Gezinsdienst
Zondag 7 februari organiseert Hervormde
Gemeente Ichthus Sleeuwijk een gezinsdienst. Uiteraard is deze dienst toegankelijk voor alle leeftijden. De dienst zal
geleid worden door ds. L. Lammers uit
Giessen-Oudekerk. Medewerking zal worden verleend door kinderkoor De regenboog uit Hardinxveld-Giessendam. De
dienst begint om 16.00 uur, deuren open
vanaf 15.30 uur, en wordt gehouden in de
Ichthuskapel, Transvaal 65 te Sleeuwijk.
GIESSEN
Themadienst
Zondagavond 7 februari is er weer een
themadienst in de Hervormde kerk van
Giessen. Het thema is ‘Verliezen is geen
optie’. We móeten winnaars zijn. Je mag
niet verliezen. Maar wat als je even wél
verliest? Het Evangelie van God is in die
wereld een prachtige boodschap, waar je
van maandag tot zaterdag ook mee verder kunt. Gospelkoor Barechja o.l.v. Monica de Geus verleent medewerking aan
de dienst en ds. Mouw gaat voor.=
WERKENDAM
Voorjaarsconcert
Op zaterdag 6 februari wordt in de Biesboschkerk te Werkendam een voorjaarsconcert gehouden met medewerking van
Christian Verwoerd en spreker Ron v.d.
Spoel i.s.m. Open Doors. Kerk open 19.30
uur en aanvang 20.00 uur. Entree 5 euro.
Vragen of reserveren? Mail naar [email protected]. Kaarten te
koop bij Tabakspeciaalzaak Stoop, Kruisstraat 18, Werkendam en Angelot Boek
en Kantoor, Hoogstraat 56, Werkendam.
RIJSWIJK
Jeugddienst
Op zondag 14 februari wordt er om 18.00
weer een jeugddienst georganiseerd in de
Hervormde Kerk van Rijswijk. De spreker
tijdens deze jeugddienst is Tiemen Westerduin en de muzikale medewerking
wordt verleend door Jessica en Nadia de
Cloe. Op deze ‘valentijnsdag’ willen we
verder ingaan op de liefde van God voor
ons.
WERKENDAM
Afvalkalender
thuisgestuurd
PCOB (Protestant Christelijke Ouderen
Bond) Werkendam heeft de gemeente aangesproken op de digitalisering van de gemeentelijke afvalkalender. Er zijn onder
onze inwoners veel ouderen en ook jongeren die geen PC hebben of deze niet zelf
(kunnen) gebruiken. De afvalkalender
downloaden of afhalen op het gemeentehuis is niet voor iedereen mogelijk. De
PCOB heeft van de afdeling milieu van de
gemeente Werkendam de toezegging gekregen dat de mensen die bellen naar het
gemeentehuis, tel. 50 72 00, en hun huisnummer en postcode opgeven, persoonlijk
een afvalkalender krijgen toegestuurd.
ACKC helpt
Vluchtelingenwerk Altena
ALMKERK, Tijdens de jaarlijkse ACKC-dag
in een sfeervolle sporthal De Jager hebben
de Almkerkse korfballers een cheque van
maar liefst € 2.419,00 kunnen overhandigen aan Vluchtenlingenwerk Altena. Dit
mooie bedrag kan ter beschikking gesteld
worden doordat ACKC de helft van de opbrengst van De Grote Clubactie heeft afgestaan aan dit goede doel. Thije Verschoor
wist in z’n eentje meer dan 130 loten te
verkopen en was daarmee de topverkoper.
Hij mocht dan ook vol trots de cheque
overhandigen aan Johan Schoenmakers.
ACKC-voorzitter Meewis Millenaar benadrukte de maatschappelijke betrokkenheid
van ACKC en de regionale functie die de
Almkerkse korfbalclub vervult. Vluchtelingenwerk Altena wil met de gift de aanschaf van tweedehands fietsen verwezenlijken in samenwerking met de lokale fietsenmakers en daarnaast het lidmaatschap
voor sportverenigingen bekostigen voor de
volwassenen. Een mooi resultaat met een
goede regionale samenwerking tot gevolg.
Gezellige bandavond
DRONGELEN, Afgelopen zaterdag was de
eerste bandavond in dorpshuis De Oude
School in Drongelen. De voorbereiding verliep zonder problemen en op de dag zelf
liep ook alles op rolletjes, totdat….. 2 uur
voor aanvang de stroom uitviel in een deel
van Drongelen. Zo ook in het dorpshuis.
Enexis was snel ter plaatse en had de oorzaak snel gevonden. Het herstellen van
het hele probleem zou echter enkele uren
in beslag nemen. Wat nu, vroegen de leden van het dorpshuis zich af. Later beginnen of in het slechtste geval de bandavond
afgelasten? De mannen van de storingsdienst zagen het belang in en probeerden
de stroomtoevoer naar onder andere het
dorpshuis zo snel mogelijk te herstellen.
Een klein uur later dan gepland, kon de
eerste band alsnog beginnen met spelen.
Het wachten was uiteindelijk de moeite
waard, want de bands Solid Sound en Labelled speelden de sterren van de hemel.
Er werd volop meegezongen en de voetjes
gingen van de vloer. Het werd dus een gezellige en geslaagde bandavond in Drongelen. Vandaar heeft dorpshuis De Oude
School dan ook besloten om een 2e bandavond te organiseren. Houd daarom www.
facebook.com/oudeschooldrongelen in de
gaten.
Donderdag 4 februari 2016 - 15
ALTENA NIEUWS
Natuursteenbedrijf Midden-Brabant b.v.
en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen,
en de dood zal niet meer zijn.
Bakkie Troost
Al 3 generaƟes lang vertrouwd en verzorgd.
De Heer heeft verlost en thuisgehaald, Zijn kind, onze
zus, schoonzus en tante
Suzanna van Felius
0183 50 38 84
* Rotterdam, 27 oktober 1941 † Rijswijk, 26 januari 2016
Wij geven op onze al zeer scherpe prijzen 15% korƟng
want wij leveren zonder tussenkomst van vertegenwoordigers!!
Kom eens vrijblijvend kijken in onze zeer ruime toonzaal of bel voor een afspraak aan huis.
Fam. Riksman-van Felius
Fam. Hoogmoed-van Felius
Fam. Koorevaar-van Felius
Fam. Schot-van Felius
Neven en nichten
maandagmiddag
maandagavond
8 februari
van
25 januari
13.30-15.30
uur
van
19.30-21.30
uur
locaƟe:
Afscheidshuis
Authena,
‘t Zand 9
in Sleeuwijk
Kortakker 6-8 • 4264 AE Veen (Aalburg) • 0416-691616
[email protected] • kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl
Kunstgebit? Ervaar onze zorg!
Correspondentieadres:
J.J. Boeijesweg 29
4328 GX Burgh-Haamstede
Maak een afspraak voor controle van uw huidige kunstgebit. Of vraag
vrijblijvend advies over een klikgebit (implantaten). Directe afhandeling
met uw verzekeraar. Tandprotheticus Dokman is u graag van dienst.
De dienst van Woord en Gebed en de begrafenis hebben
plaatsgevonden op maandag 1 februari.
Ook voor
uw klikgebit.
Een prettig
alternatief.
Ons bereikte het verdrietige bericht dat ons trouwe
koorlid
De Nieuwe Es 165 | Sleeuwijk | T(0183) 302257
Het vertrouwde adres voor deze regio!
Joke Vissers
Gebruikte
is overleden.
kleding, dekens
en schoenen
Ze was vanaf de oprichting lid van ons koor.
Wij wensen Ben, kinderen en kleinkinderen heel veel
sterkte. Wij zullen haar missen.
Dussens smartlappenkoor
Uit Volle Borsten
Mijn kind, je bent van Mij!
Wij hebben afscheid moeten nemen van onze lieve,
zorgzame man, vader, schoonvader en opa
LEEMANS
UITVAARTVERZORGING
Linda
Ten behoeve van ons hulpverleningsprogramma in Oost Europa.
Stichting Hulpverlening
medechristenen Werkendam.
Bankrek. NL07 RABO 0368 7528 01
Christian
St. Elisabethstraat 4 - Hank
Tel. 0162 - 403912 / 06 - 13677441
Afgifteadres:
Werkendam: Achtervliet 8;
Sleeuwijk: ‘t Zand 22;
Nieuwendijk: Pr. Beatrixlaan 11;
Rijswijk: Rietdekker 10;
Hank: Buitendijk 140a.
● voor een begrafenis of crematie in de gehele regio en
omstreken
● opbaren thuis of in een door u gewenst DAG EN NA
BEREIK CHT
uitvaartcentrum
BAAR
● opbaren in het sfeervol uitvaartcentrum van Leemans Uitvaartverzorging
ng met
24-uurs familierouwkamer!
● ook als u verzekerd bent!
● zie onze geheel vernieuwde website!
www.leemansuitvaartverzorging.nl
Kees Vink
Lexmond
19 oktober 1938
UW LAATSTE ZORG IN GOEDE HANDEN
De vele kaarten, telefoontjes en belangstelling die wij
mochten ontvangen na het overlijden van mijn geliefde
man, onze zorgzame vader en lieve opa
Woudrichem
30 januari 2016
Gij zijt verlost, God heeft u welgedaan!
(Psalm 116 : 4 berijmd)
Een goed mens ging van ons heen.
Tony M. Vink-Schouten
Nicoline Vink en Gil Yitshaki
Daria, Yossarian en Rafael
Arjen Vink
Amber
Op woensdag 3 februari namen wij in stilte afscheid.
Adres: Rijkswal 54, 4285 AD Woudrichem.
De HEERE heeft in zijn ondoorgrondelijke wijsheid op
zijn tijd, na een periode van afnemende krachten, tot Zich
genomen onze vader, grootvader en overgrootvader
Gerrit Machiel Mans
Overl. Wijk en Aalburg
30 januari 2016
Erick en Tessa
Niek, Loek
† Almkerk, 26 januari 2016
Willem en Karin Kant
Janwillem
Jasper
Correspondentieadres:
van Ballegooyenhof 19
4284 VL Rijswijk (N-Br)
De uitvaartdienst en begrafenis hebben plaatsgevonden
op dinsdag 2 februari.
D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;
‘k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.
Psalm 116 : 4
Het behaagde de HEERE heden uit ons midden weg te
nemen, na een veelbewogen leven, onze innig geliefde
moeder, groot- en overgrootmoeder
Adriana Smitsman-van den Heuvel
sinds 19 januari 2003 weduwe van Jan Smitsman
in de leeftijd van 85 jaar.
De bedroefde familie:
Werkendam:
D. Smitsman
In liefdevolle herinnering: M.N. Smitsman - Hovestadt
Werkendam:
N.P. Vink-Smitsman
J. Vink
Werkendam:
C.P. Smitsman
W.J. Smitsman - Hovestadt
Waardenburg:
J. Smitsman
C.Z. Smitsman-van Herwijnen
Werkendam:
A. Smitsman
N. Smitsman-Hoogendoorn
Achterberg:
F. Smitsman
M.W. Smitsman-Schimmel
Werkendam:
J.J. Kampert-Smitsman
E. Kampert
Werkendam:
A. Smitsman
J.J. Smitsman-Vos
Klein- en achterkleinkinderen
Wij zijn de medewerksters van RST Zorgverleners zeer
dankbaar voor de liefdevolle verzorging en persoonlijke
aandacht die zij aan haar hebben gegeven.
1 februari 2016
Burchtstraat 11, 4251 ZC Werkendam
Onze moeder, groot- en overgrootmoeder is thuis
opgebaard.
Geen bloemen
Mocht u geen rouwbrief ontvangen hebben, wilt u dan
deze advertentie als zodanig beschouwen.
Voor de warme blijken van belangstelling en medeleven bij de ziekte en na het overlijden van onze
geliefde en zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder
WMO uitvoering door gemeente Werkendam
Josien voor den Dag
Kinderen en kleinkinderen
Uw (klein)kind op de babypagina?
Werkendam, februari 2016
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken
voor de vele blijken van medeleven na het overlijden
van onze lieve moeder en oma
Basje Wijnands - van der Pijl
betuigen wij u onze oprechte dank.
Anne
de Boer
De vele, vaak persoonlijke, uitingen van
betrokkenheid hebben ons diep geroerd en getroost.
Het heeft ons daarbij enorm gesteund te merken wat
een bijzonder en blijmoedig mens zij, niet alleen voor
ons, maar ook voor velen, is geweest.
Geboren op
30 februari 2015
Kindje van
Ramon en Loes
de Boer
Familie Wijnands
AALTJE DAMMERS-OOMEN
Elke eerste donderdag van de
maand verschijnt in
Altena Nieuws de Babypagina.
Indien de geboortekaartjes van
uw kind bij Drukkerij Damen
worden besteld, wordt op
deze pagina gratis een foto van
uw baby geplaatst.
Koopt u uw geboortekaartjes
elders, maar vindt u het toch
leuk om een foto van uw
(klein)kind op deze pagina
terug te zien, neem dan
contact op met
Teuna, 06-22427055
of met Saskia, 06-22483424 en
vraag naar de
zeer scherpe tarieven.
(Dussen)
Nieuwendijk, februari 2016
Uit aller naam Familie Dammers
Onze oprechte dank voor de hartverwarmende
blijken van medeleven die wij ontvingen na
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze
lieve zorgzame moeder en trotse oma
Antonetta Gijsbertje Versluis - Spuijbroek
- Ans Het is een troost te weten dat wij niet de enigen
zijn die haar missen. Dit zal ons ook tot
steun zijn in de komende tijd.
Iemand feliciteren doe je ook in
Veen, februari 2016
Altena Nieuws
Op 17 december jl. overleed onze lieve moeder
en trotse oma en omi
,GFGTGGPJCTVGNKLMDGFCPMV
XQQTFGXGNGMCCTVGP
VGNGHQQPVLGUGPDG\QGMLGU
VKLFGPUOKLPXGTDNKLH
KPJGV\KGMGPJWKU
GPTGXCNKFCVKGEGPVTWO
Wilhelmina Maaike
Koman Groeneveld
~ Mien ~
Graag willen wij iedereen bedanken die tijdens haar
ziekte en na haar overlijden, hetzij met een kaart,
bloemen of met een bezoek, hun betrokkenheid
hebben getoond. Ook heeft uw aanwezigheid op de
dag van de begrafenis ons zeer goed gedaan. Hoewel
onze moeder, oma en omi een grote leegte achterlaat,
geven Gods kracht en uw medeleven ons de moed
om door te gaan.
Bert Versluis
Gijsbert en Bianca
Finn
Erik en Angela
Mariska en Frans
Werkendam, februari 2016
Ook een speciaal woord van dank aan de
medewerksters van Thebe Thuiszorg, voor de
jarenlange vertrouwde aanwezigheid
en liefdevolle zorg.
Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,
was ons tot troost in deze moeilijke tijd
en geeft ons moed om verder te gaan.
Kinderen,
kleinkinderen
en achterkleinkind
De vele blijken van medeleven na het overlijden en bij het
afscheid van mijn lieve vader, vriend, zoon en onze broer
Werkendam, februari 2016
Bezoek dé
showroom
showro
grootste show
landd
Nederlan
van Nederl
Pascal
Martina
Pieternella Vroegh - van Anroij
Arnold
Elma en Eric
Peter en Heidi
Geri Achterberg
Telefoon 0183-631704 Mobiel 06-44030360
www.achterberguitvaartbegeleiding.nl
Vraag een vrijblijvend voorgesprek of offerte aan
,EVXIPMNO
KIJIPMGMXIIVH
SY[IFSO
'KTMGP3KGVLG%TCPFGTJQTUV
OFFW
a r tj e s s h
Kw
Wie niet voor de Voedselbank
in aanmerking komt, maar
wel financiële problemen
heeft of bijvoorbeeld een
uitkering, kan terecht
bij de Kwartjesshop:
basislevensmiddelen voor een
kleine prijs.
Ook als aanvulling op uw voedselbankpakket.
-TJWF
TRF/FSS^NX
3PLMZ
RPUKLYLULURSLPUaVVUZ
www.skledar.nl
Wie komt er in aanmerking
voor de Kwartjesshop?
5WKVGTJQH*GPFGTGP
Hoera!
Linda 40 jaar
STEENHOUWERIJ
ST
S
T EE
E E NH
H OU
OU
UWE
WER
WE
RII J
Skledar
Sk
S
k le
l e da
dar & B
dar
Brandwij
r a ndwi
ra
n d wi
nd
w i jjk
k
MEERKERK Nijverheidsstraat 1
SPRANG-CAPELLE Kerkstraat 113a (0416-855640)
www.gedenkstenen-sprang-capelle.nl
Uitvaa
rtb
e
+GVJGGHVQPUDKL\QPFGTXGGN
UVGWPIGIGXGP
Waar
vorm krijgt
0183 - 352056
Werkendam, februari 2016
It took 50 year to
look this good
(I7PIIY[MNOIVW
Grafmonumenten
Gedenkstenen
Maatwerk emotie
Ger Vroegh
hebben ons diep ontroerd. Hiervoor onze grote dank.
ing
leid
Indien u de rouwdienst wilt bijwonen, wordt u uitgenodigd om 10.20 uur in de Bethelkerk aanwezig te zijn.
Genderen, februari 2016
ge
De rouwdienst zal gehouden worden D.V. zaterdag 6
februari om 10.30 uur in de voornoemde kerk, waarna de
begrafenis zal plaatshebben op de Gemeentelijke
Begraafplaats aan de Borcharenweg omstreeks 12.00 uur.
Telefoon '"$#%"!}4\PX[_P\c^[/WRR]Tc][
op
Er is gelegenheid tot condoleren D.V. vrijdag 5 februari
van 19.30 tot 21.00 uur in de zaal van de Bethelkerk,
Sigmondstraat 47 te Werkendam. Voorafgaand aan de
rouwdienst is daar van 9.30 tot 10.10 uur eveneens
gelegenheid tot condoleren.
Harald en Marjon
Anouk, Kyra
Geen bloemen
Op verzoek van de overledene in gepaste kleding.
hebben ons steun gegeven om zijn verlies te verwerken.
Hiervoor betuigen wij u onze oprechte dank.
de
Wim Kant
* Woudrichem, 27 mei 1929
Ron en Joletta
Correspondentieadres:
A. van Masbergen-Mans
Azaleastraat 100
4261 CV Wijk en Aalburg
De rouwdienst zal worden gehouden op D.V. vrijdag
5 februari 2016, aanvang 13.30 uur in de Oude
Hervormde Kerk te Aalburg, Oude-Kerkstraat 19A.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de zaal
van de Nieuwe Kerk.
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning / Protestant Christelijke Ouderen Bond)
Co in ’t Veld- de Rooy
Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen
Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn
bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het
overlijden van onze vader, schoonvader en opa
WMO-PCOB Werkendam
Kees voor den Dag
DIRK LEENDERT IN ’T VELD
Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis en alle
andere blijken van deelneming zijn ons tot steun bij
het verwerken van dit verlies.
sinds 1 september 1997 weduwnaar van
Huiberdina Pieternella van Rijswijk
Geb. Aalburg
29 april 1920
Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het
overlijden van mijn lieve man, ons pa en trotse opa
F<><4;3?D=C
e^^aZ[PRWcT]T]^UX]U^a\PcXT
Geeske Hrynkiewicz-van Wijk
Tel.: 06 83 25 96 46
E-mail: [email protected]
Facebookpagina: de Kwartjesshop
Gefeliciteerd
D.J., Marit, Erik,
Jorn, Niels, Lynne
$ULDQQH
HQ)URXNMH
(HUVWHNHHU
JHVODDJG
*HIHOLFLWHHUG
5LMVFKRRO
-ROHHQ
3PL]LWHWHLUTHTH
/HY[LSPQR
NLMLSPJP[LLYKTL[
Q\SSPLQHYPN
O\^LSPQR
3PLMZ]HU
>PLZ1\\SLU-PLU
=PZZLY
Donderdag 4 februari 2016 - 16
ALTENA NIEUWS
IN DE WINTER AANGEKOCHT: GROTE PARTIJEN 2015 MODELLEN
PROFITEER NOG IN FEBRUARI KEUZE UIT 1500 STUKS
ALLEEN A-MERK FIETSEN MET GOEDE SERVICE EN GARANTIE
Sparta C1/400
Elektrische fiets
Pegasus E-Salerno
Elektrische fiets
Betrouwbare Sparta voor een superprijs !
Duidelijk display
Uitneembare 400wh accu
Van € 1599,00 voor € 1099,00
Zeer lage instap, 7 versnellingen
Verende voorvork en zadel
Accu 400 wh tot 80km
Zeer complete fiets !
Scherpe prijs ! nú € 1399,00
Pegasus Siena /Ravenna
Elektrische fiets
Bosch middenmotor
Bosch accu, bereik tot 130km
Lage instap, gesloten kettingkast
Zeer luxe fiets.
Vanaf € 1999,00
in div kleuren
Flyer
Elektrische fiets
Bulls Bushtail
70NM middenmotor
Accu bereik tot 120km
Van alle gemakken voorzien!
Normaal € 2599,00 nu € 1799,00
Vaak als beste getest !!
Middenmotor en accu Panasonic
Bereik tot 130km 2015 modellen
Normaal € 3299,00 nu € 2699,00
29-er Mountainbike
Shimano Deore 30 versnellingen
Verende vork met Lock functie via stuur
Complete, hoogwaardige MTB,
Van € 849,00 nu € 699,00
Gazelle Orange C360 HF
Elektrische fiets
Gazelle Chamonix C7 HF
Elektrische fiets
Trek LM400+
Elektrische fiets
Zeer betrouwbaar ! / dames en heren
Nuvinvi traploze versnelling
Panasonic motor en accu
Van € 2249,00 voor € 1799,00
E-bike met sportieve looks !
Panasonic motor en accu
Dames en heren
Van € 2199,00 voor € 1750,00
Shimano Middenmotoren accu
Bereik tot 120km
Normaal € 2449,00
Nu € 1799,00
Gazelle Impulse
Elektrische fiets
30% korting
aanbieding
Koga Kimera Prestige
Full Carbon, UCI gekeurd frame
Shimano 105/ Ultegra
Normaal € 2400,00
Nu € 1899,00
Gazelle Paris C7+
Trek M500+ Nyon
Elektrische fiets
Gazelle Orange 360HM
Nuvinci Elektrische fiets
Koga Tourer-8
Koga Prominence 2015
Johnny Loco Delivery
Luxe stads/toerfiets van Gazelle
7 versnellingen, verende delen, enz.
Super compleet ! div. kleuren.
Van € 799,00 voor € 599,00
Met Bosch middenmotor en accu
Inclusief groot navigatiescherm
Bereik tot 120km
Normaal € 3249,00 nú € 2299,00
Bosch middenmotor en accu
Nuvinci elektronische versnelling
Herenmodellen
Normaal € 2749,00 nu € 2250,00
Lichtgewicht stads/toerfiets
Zeer luxe uitgevoerd
Van € 1099,00
Voor € 799,00
De absolute top in toerfietsen !
Voorzien van de beste onderdelen
Schitterend design en afwerking
Dames en heren
Van € 1799,00 voor € 1250,00
Originele Johnny Loco !
Met voordrager en 3 versnellingen
Van € 699,00 voor € 499,00
t
t
1SPGFTTJPOFMFXFSLQMBBUT t (SBUJTPQIBBMFOCF[PSHTFSWJDFJOVXSFHJP
4QFDJBMJTUJOFMFLUSJTDIFGJFUTFOPPL)JHITQFFE t (PFEFTFSWJDFFOOB[PSH
1LHXZLQRQVDVVRUWLPHQW
1LHXZLQRQVDVVRUWLPHQW
%,11(1=21:(5,1*
Fiat 500 0.9 Twinair Turbo 500S
r,.
r2015
r"[[VSSP*UBMJB
NFUBBMMBL
Nieuw
.FUPB
rECC
ru-.7
rPDC
r*OUFSTDPQF)Jà
"VEJPTZTUFN
r#MVFUPPUI
rFUD
,QWURGXFWLHNRUWLQJ
RSDOOHELQQHQ]RQZHULQJ
LQFOXVLHI JUDWLV
PHWHQHQPRQWDJH
€ 20.000,Nieuwprijs ruim
.950,14
€
or
vo
nu
7(55$66&+
(50(1
.257,1*
LQFOXVLHI JUD
PHWHQHQP WLV
RQWDJH
(1
52//8,.
.257,1*
WLV
LQFOXVLHI JUD JH
RQWD
PHW HQHQP
Openingstijden showroom:
MA/DI op afspraak; WO 10.00-17.30 uur; DO/VRIJ op afspraak
ZAT 10.00-15.00 uur; ZON gesloten.
De kortingsacties zijn geldig van 1 februari tot 1 maart 2016
HUIJZER ZO
NWERING
EN OUTDOO
R LIVING
Leemanss
traat 25D • 4251
LD Werkendam
T 0183 51 02 54 •
M 06 235 429 56
info@huijzerzon
wering.nl
www.huijzer
zonwering.n
l
ONZE VOORRAAD OCCASSIONS
t.B[EB$954-FBTFQ
Airco(ecc), navi,
bt, pdc, lmv, xenon
| benzine | 5 drs |
122.000 km | wit
metaallak | 2012
€ 20.800
t0QFM;BmSB$%5*#VTT
Airco, navig., lmv,
elec.rm, pdc | diesel
| 5 drs | 69.000 km |
grijs metaallak |
2013
€ 19.950
t4FBU*CJ[B5%*4UBUJPO
Airco(ecc), cruise,
pdc, lmv, audio |
diesel | 5 drs | 72.000
km | grijs metaallak
| 2011
€ 9.500
t0QFM"TUSB$PTNP
Airco, cruise, lmv, pdc,
carkit, audio | benzine
| 5 drs | 70.000 km |
grijs metaallak | 2013
€ 14.500
t3FOBVMU,BOHPP%$*
Airco, cebtr.v., elek.
rm, audio/cd | diesel
| 99.000 km | zwart
| 2011
€ 7.950 EX
t$ISZTMFS$$3%
Airco(ecc), nav, leder,
cruise, trekhaak
| diesel | 4 drs |
177.000 km | grijs
metaallak | 2006
€ 8.500
t'PSE$."95SFOE
Airco, cruise,
trekhaak, navielec.
rm | benzine | 5 drs
| 91.000 km | grijs
metaallak | 2011
€ 13.450
t)ZVOEBJJ8BHPO
Airco, navig., lmv,
elec.rm, centr. |
benzine | 5 drs |
122.000 km | grijs
metaallak | 2011
€ 14.650
t4V[VLJ4XJGU$PNGPSU
Airco, lmv, stoelverw.,
carkit, audio/cd |
benzine | 3 drs |
94.000 km | zwart
metaallak | 2011
€ 9.950
t/JTTBO2BTIRBJ0QUJNB
Airco, 7 pers, lmv,
cruise, elec.rm |
benzine | 5 drs |
119.000 km | paars
metaallak | 2010
€ 14.950
Nijverheidstraat 7 Giessen
Tel. 0183-448539
www.uitwaard.nl
t-FYVT$5I#VTT-JOF1SP
Airco(ecc), lmv,
cruise, pdc, audio
| benzine | 5 drs |
91.000 km | rood
metaallak | 2012
€ 14.800
t'PSE'JFTUB$IBNQJPO
Airco, centr.v., audio/
cd | benzine | 5 drs
| 65.000 km | zwart
| 2013
€ 10.750