Team Dreigingsmanagement

Download Report

Transcript Team Dreigingsmanagement

Team Dreigingsmanagement
KENNISKRING CRISISBEHEERSING
MIDDEN NEDERLAND
Marjon Heijboer, casemanager,Politie Landelijke Eenheid
Team Dreigingsmanagement
"risicoreductie": voorkomen dat incidenten
uitgroeien tot een (nationale) ramp
16 april 2014
Kenniskring Crisisbeheersing Midden Nederland
Crises met nationale impact
16 april 2014
Kenniskring Crisisbeheersing Midden Nederland
Impact

Wat hebben deze 3 incidenten met elkaar
gemeen?



Gepleegd door één persoon
Eenmansactie met grote (nationale) impact
Personen meer of minder bij “diensten” bekend
16 april 2014
Kenniskring Crisisbeheersing Midden Nederland
Preventie mogelijk?

Is er preventie mogelijk tegen dergelijke acties?




Door middel van tijdige informatie-deling
Deling onder andere op basis van het Convenant
Politie - GGZ
Doel: risicoreductie
Hoe is dit te realiseren?
16 april 2014
Kenniskring Crisisbeheersing Midden Nederland
Stelsel Bewaken en Beveiligen

Rijksdomein:




Taak voor de Landelijke Eenheid
Personen, diensten en objecten welke genoemd staan op de
limitatieve lijst NCTV
NCTV = Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid
Decentraal Domein:


Taak voor alle Regionale Eenheden
Personen, diensten en objecten niet genoemd op de
limitatieve lijst NCTV
16 april 2014
Kenniskring Crisisbeheersing Midden Nederland
Team Dreigingsmanagement: Wie we zijn


Samengesteld team bestaande uit de volgende
personen/diensten:
Politie:
GGZ:
KMar:





1 teamleider
1 coördinator
3 recherchepsychologen
3 casemanagers
3 informatieverwerkers
16 april 2014
Psychiater
SPV’er
Kenniskring Crisisbeheersing Midden Nederland
liaison
Wat we doen
Verzamelen relevante informatie & beoordelen van gedrag:





We kijken naar personen die d.m.v. gedrag of woord een risico kunnen
vormen, veelal veroorzaakt door ernstige psychische
problematiek
Een escalerend patroon van bedreigen en/of overlast
Aanwijzingen voor een ernstige psychiatrische stoornis en/of ernstige
psychische, sociale, maatschappelijke problemen
Fixatie op een bepaald onderwerp, een bepaald doel, persoon, locatie of
organisatie
Persoonlijk motief voortkomende uit frustratie, verwardheid, zoektocht
naar intimiteit, roepen om hulp of aandacht voor een probleem.
16 april 2014
Kenniskring Crisisbeheersing Midden Nederland
Waarom we dit doen

Omdat er een grote groep “verwarde dreigers” is rond personen
binnen het rijksdomein

Veelal geen strafbare bedreiging

Strafvordering niet mogelijk, geschikt of afdoende


Blijven dreiging, risico of overlast veroorzaken door patroon van
communicaties en/of toenaderingen: belaging
Doel: doorgeleiding naar de zorg en/of risicoreductie
(dreigingsmanagement)
16 april 2014
Kenniskring Crisisbeheersing Midden Nederland
Hoe we het doen
Melding
Screening
Geen DM
Informatieverzameling:
persoonsdossier
Casusoverleg toezicht en zorg;
plan van aanpak risicofactoren
Risicotaxatie
Laag
Gem./hoog
Einde DM
16 april 2014
Kenniskring Crisisbeheersing Midden Nederland
10
Welke instrumenten gebruiken we?
Risico op:
• Geweld (incl. alarmsignalen)
• Volharding van stalking/overlast
• Escalatie
• Verstoring
-> Informeert en structureert
dreigingsmanagement
16 april 2014
Kenniskring Crisisbeheersing Midden Nederland
Uiting: communicatie
Wat is het motief?

Persoonlijke strijd voor rechtvaardigheid

Behoefte aan intimiteit / persoonlijk contact

(wanhopige) behoefte aan aandacht / hulp (voor “zijn” zaak)
16 april 2014
Kenniskring Crisisbeheersing Midden Nederland
Uiting: op welke wijze?

Schriftelijk: mail, brief



Mail: persoonlijk e-mailadres of politieke partij
Brief / voorwerp: gericht aan / bezorgd op het werkadres,
woonadres
Mondeling: telefonisch, bezoek



Bekend telefoonnummer (06) of via telefoniste
Bezoek: werkadres of privéadres
Bezoek tijdens publieke optredens
16 april 2014
Kenniskring Crisisbeheersing Midden Nederland
Hoe om te gaan met belaging




Geen contact met belager
Anderen tijdig informeren en consulteren
Aandacht voor de persoonlijke veiligheid
Registreren van (pogingen) contactmomenten
16 april 2014
Kenniskring Crisisbeheersing Midden Nederland
Meldingen doorgeven

Meldingen met betrekking tot personen binnen het
Rijksdomein:



Ter attentie van het team Dreigingsmanagment
Telefonisch 088 – 66 29364
[email protected]
16 april 2014
Kenniskring Crisisbeheersing Midden Nederland