Goed gevormd! - KSJ KSA VKSJ

download report

Transcript Goed gevormd! - KSJ KSA VKSJ

VU: Marie Descamps, Dwarsweg 1, 8560 Gullegem – Afgiftekantoor: GENT X – P602634
jaargang 34| nr. 1 | september-oktober 2014| tweemaandelijks tijdschrift
www.ksj.be | www.ksjwest.be
BELGIË – BELGIQUE
P.B.
GENT X
BC 9666
Spelrubriek | 11-1 8
Visionair | 22 -2 3
Goed gevormd! | 32
Rally van de Westies | WES 2-3
kjes
Kampbezoe
Geocaching | WE S 7
2 colofon
2-3 in de marge
4 talent ten top
5 basistekst talent ten top
6-7 jaarthemaverhaal
8-9 bosdierengids
10 jaarthemamateriaal
11-18 spelrubriek
ksj west
wes01 provinciale werking
wes02-03 rally van de westies
wes04-06 op pad: kampbezoekjes
wes07 geocaching
wes08 groepen in de kijker
rubrieken
19 alles leidt naar ksj-ksa-vksj
20-21 schot in de roos
22-23 visionair
24 historiek
25 dag van de jeugdbeweging
26-27 bolleke pijl
28-29 antenne: rome 2014
30 k
31 ontspanning
32 goed gevormd!
33 verkoopsdienst
34 prikbord
35 radar 2014
36 kalender
REDACTIERAAD: Dries Hooghe, Katrien Wittemans, Brecht Goerlandt
WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER: Ruth Busschaert, Christophe Loyson, Veerle Van Nieuwenhuyze, Jo
Baetens, Dirk Decuypere, Bewogen Beweging, Koen Ocquet, Team Jaarthema; Marie Descamps, Josefien
Schelstraete, Maaike De Maré, Ilse Vandenbroucke, Sanne Van Honacker, Brecht Goerlandt, Lieze Mertens,
Jos Ostyn
EINDREDACTIE: Katrien Wittemans, Brecht Goerlandt, Marie Comyn; Marie Descamps
FOTO'S: KSJ West, KSJ-KSA-VKSJ Oost-Vlaanderen, VKSJ Buggenhout, KSA Denderbelle, KSJ SJB Turnhout,
VKSJ Oostkamp, VKSJ Roeselare, Igor De Bliquy, Jonas van Audenaerde, Hannah Major; KSJ West, Ilse
Vandenbroucke, KSJ Veurne, VKSJ Willibrord, VKSJ Roeselare, VKSJ Loppem, VKSJ Sint-Kruis en Male, VKSJ
Vichte, VKSJ Oostkamp, KSJ De Wiek
ILLUSTRATIES JAARTHEMA: Hans Santermans
VORMGEVING & LAY-OUT: Pepijn Haghebaert | DRUKKERIJ: CTP Cartim Gentbrugge
Redactieadres:
KSJ-KSA-VKSJ Nationaal | Vooruitgangstraat 225, 1030 Brussel | (T) 02 201 15 10 | (F) 02 201 04 74
KSJ West | Dwarsweg 1, 8560 Gullegem | (T) 056 40 48 10
E-MAIL: [email protected] | [email protected]
Dit tijdschrift wordt gedrukt op chloorvrij recyclagepapier. De persoonsgegevens op de adresklever komen uit
ons bestand. Dit bestand heeft als doel het beheer van de leden van de vereniging, evenals de contactname van
(oud-)leden in het kader van onze activiteiten. Ze zijn alleen voor intern gebruik en worden niet doorgegeven
aan derden. Je hebt het recht om deze gegevens in te zien en te verbeteren. Voor meer informatie wend je tot de
ledenadministratieverantwoordelijke van je groep of het nationale secretariaat.
ar
een nieuw schooljaar, ma
September: de start van
vol
r
jaa
KSJ
A-V
-KS
KSJ
nieuw
natuurlijk ook van een
wat
West staat er alvast heel
KSJ
Bij
n!
ite
vite
acti
leuke
der
en
kal
de
op
eerste initiatief
op het programma. Het
en
s
’er
+16
r
voo
rijd
liftwedst
is Radar, onze spannende
r
naa
l
sne
dan
r
de
Bla
?
en
em
leiding. Wil je graag deeln
dit nummer!
de voorlaatste pagina van
h
ook weer een fantastisc
we
en
Zoals elk jaar hebb
d
ron
s
alle
ait
dra
r
jaa
taan. Dit
thema voor jullie klaars
!
ker
Pin
ze
de
in
r
s ove
talenten. Ontdek er alle
ciook kennis met de provin
je
ak
ma
er
mm
nu
In dit
van
en
ser
ani
org
st. Naast het
ale werking van KSJ We
en
nog heel wat andere zak
er
zijn
n
eve
allerlei initiati
r
ove
s
alle
er
st
lee
Je
.
en
houd
waar we ons mee bezig
verderop in deze Pinker.
erk weer twee van onze sup
Daarnaast stellen we oo
s
gje
sla
ver
t
wa
el
he
en kan je
vrijwilligers aan je voor
(De
n.
es die we in juli dede
lezen van de kampbezoekj
.)
en in de volgende Pinker
kom
bezoekjes van augustus
fan
t
he
r
ove
leg
wat meer uit
Tenslotte geven we ook
in
ie
jull
r
voo
r
jaa
dit
l dat we
tastische rode draadspe
het
is dat jullie massaal aan
g
elin
do
Be
.
en
bb
petto he
or
do
n
ere
een West-Vlaand
schattenjagen gaan doorh
dt
vin
Je
is?
dat
t
Geen idee wa
middel van geocaching.
er.
dit numm
alle uitleg iets verder in
rkeen fijne start van het we
ast
alv
ie
jull
n
nse
We we
jaar toe!
Marie, Josefien en Els
INDEMARGEINDEMARGEINDEMARGEINDEMARGE
raven
KSJnet naar Media de ster van onze IT-wereld.
et
Jn
erden
Jarenlang was KS
n ervoor dat hond
zorgde
Talloze vrijwilligers
egen op het
epen een plekje kr
ro
-g
SJ
VK
KSJ-, KSA- en
oluerende ITDoor de steeds ev
de laatwereldwijde web.
da
mer genoeg t we
jam
we
en
kt
er
m
ld
were
ve ondersteualtijd de kwalitatie
t
nie
en
nd
aa
m
ste
graag wilden
n, die we eigenlijk
ning konden biede
it zijn we op
randerende realite
bieden. In deze ve
en en potening
ogelijke oploss
m
ar
na
an
ga
ge
zoek
en bij het enhebben we gevond
e
Di
s.
er
rtn
pa
le
tië
Check zeker
n Mediaraven vzw.
thousiaste team va
en kennen!
ler
e om hen beter te
www.mediaraven.b
vzw betekent
met Mediaraven
Een samenwerking
p
voor jullie als groe
e hostingpakketten
eld
ikk
tw
on
• Beter
le dienstverlening
• Een professione
en opvolging
ev
• Een doorgedr
geboden ser/kwaliteit voor de
ijs
pr
cte
• Een corre
vices.
n haar groede aanwezigheid va
KSJ-KSA-VKSJ vindt
langrijk en
ijde web enorm be
pen op het wereldw pakketten financieel ondersting
wil daarom de ho
? KSJ-KSA-VKSJ
kent dat concreet
te
be
at
W
!
en
un
ste
ats, waardoor
naam in jouw pla
betaalt de domein
rdprijzen (zie
krijgt op de standaa
je 20 euro korting
e/hosting)!
www.mediaraven.b
via [email protected]
em dan contact op
Geïnteresseerd: Ne
mediaraven.be.
KSJnet, krijgen
ngesloten zijn bij
Groepen die al aa
e over de adati
m
breidere infor
ge
uit
et
m
ief
br
n
ee
het verhaal.
chnische kant van
ministratieve en te
Groepsleidingscongres 2015
Na een succesvolle eerste editie van
het Groepsleidingscongres in 2013 en het enthousiasm
e van de deelnemers,
besloten we twee jaar later een volg
ende editie te plannen. We doen dit omdat we het bela
ngrijk vinden jullie
stem te horen over bepaalde them
a’s waar we momenteel rond werken. Bovendien wille
n we graag de toekomstplannen van KSJ-KSA-VKSJ met
jullie bespreken, zodat we samen naar een sterk(er) mer
k voor onze favoriete
jeugdbeweging kunnen toewerken.
Alles wordt natuurlijk
afgewisseld met leuke tussendoortjes
als een koffiepauze,
een rondleiding in het Vlaams Parl
ement en een geanimeerde receptie.
We nodigen je dan ook graag uit op
7 maart 2015 in het
Vlaams Parlement in Brussel en reke
nen op een zo groot
mogelijke opkomst! Het dagprogramm
a en de thema’s
die aan bod zullen komen, vinden
jullie op www.ksj.be/
groepsleidingscongres. Bovendien per
groep nog een officiële uitnodiging in jullie bus verwacht
en!
Kalender
Wat staat er dit jaa
r nog allemaal op
ons programma?
• 3-5/10/2014 – Ka
belbaanweekend
• 17/10/2014 – Da
g van de Jeugdbew
eging
• 7-9/11/2014 – Dy
namo
• 7/3/2015 – Groe
psleidingscongres
• 14-17/4/2015 –
Joepie 26
Jouw leidingstijdschrift = opgefrist
Bij het begin van werkjaar zorgen we
steeds voor wat
frisse rubrieken in het leidingstijdsc
hrift. Zo steekt de
spelrubriek in een nieuw kleedje. Een
look die je misschien wel uit het Spelkookboek herk
ent? Daarnaast
bieden we met Visionair een blik op
enkele prangende
thema’s binnen het jeugdwerk. En met
Goed Gevormd
zullen we dit jaar ook ons vormingsluik
de nodige aandacht geven. Wat talent hebben we
zeker al in huis,
maar nog meer talent opdoen kan zeke
r geen kwaad!
Maak er een Talent ten Topjaar van!
_ j aar t h e m a _ { 4 }
Jaarthema
2014-2015
Werkgroep Jaarthema
talent ten top
Basistekst
Dit jaar presenteert KSJ-KSA-VKSJ Talent ten Top. Want
we zijn er trots op!
Een televisieseizoen barst van de talentenjachten. Of
het nu gaat om zang, dans of andere specialiteiten,
elke keer duikt er ongekend talent op. Vacatures smeken om m/v met talent. Headhunters slaan hun slag.
Er bestaan internationaal gerespecteerde prijzen voor
uitmuntende realisaties van talenten in kunst, film, design … De roep naar talenten is luid. De jacht is open.
Tijd om eens te focussen op talent binnen KSJ-KSAVKSJ! Talent ten Top!
ontdekken
uitdaging
Als leiding krijgen we verantwoordelijkheden toegeschoven en
taken toegewezen. Het ene lijkt ons op het lijf geschreven, terwijl het andere ons eerder uitdaagt. Wat goed aanvoelt, gaan we
ontplooien en uitbouwen. We nemen er al eens de leiding in.
Wat minder goed aanvoelt, maakt ons wat onzeker. Maar misschien biedt dat nieuwe mogelijkheden om te ontdekken wat we
kunnen. Wanneer er al scherp gesteld kan worden wie wat goed
kan, wie waarin uitblinkt, kunnen we taken op maat verdelen,
stellen we gericht verantwoordelijken aan of geven we gepaste
opdrachten.
samen sterk
Het ontdekken van talent is verrijkend voor onszelf en vormt een
meerwaarde voor onze KSJ-, KSA- of VKSJ-groep. Maar pas wanneer we onze talenten samenleggen, kunnen we de grenzen van
onze groep verleggen. Samenwerking stelt ons als lid in staat om
opdrachten te volbrengen en allerlei uitdagingen aan te gaan.
Met de leiding organiseren we samen originele activiteiten en
succesvolle evenementen en realiseren we een goed draaiende
werking. Elk talent functioneert als een radertje in de hele machinerie. Zo bouwen we aan een sterke groep, waarbij we kunnen
terugvallen op een diversiteit aan kennis en kunnen.
talent ten top!
We houden de focus echter niet enkel op KSJ-KSA-VKSJ. Wat we
leren en ontdekken tijdens onze ‘jeugdbewegingscarrière’, betekent ongetwijfeld een meerwaarde buiten de jeugdbeweging en
in ons verdere leven. Tijdens het leren en ontdekken, maken we
van onze talenten gebruik om onze competenties aan te wenden
en aan te scherpen. Zo worden we competente mensen met Talent ten Top!
respect
Eenmaal talent komt bovendrijven, zijn we nieuwsgierig naar wat
een ander te bieden heeft. Soms gaat de aandacht naar één persoon of groepje. Dat mag echter niet ten koste gaan van anderen. Een waakzaam oog is dus vereist om te zien dat er niemand
vertrappeld wordt op weg naar de talententop. Daarom is het
belangrijk om elkaars talenten en grenzen te respecteren. Niet
iedereen heeft immers dezelfde talenten.
ema?
Meer jaarth en op
ev
g
Kijk dan vlu
ma
/jaarthe
www.ksj.be
_ j aar t h e m a _ { 5 }
Binnen KSJ-KSA-VKSJ krijgen we als lid of leiding de ruimte en de
tijd om onszelf te ontdekken. In de uitdaging van het spel of de
ervaring van het groepsleven botsen we op eigen mogelijkheden
of eigen beperkingen. Al spelend rollen we uit onze comfortzone
en komen we in aanraking met nieuwe dingen. In de geborgenheid van de groep durven we hiermee te experimenteren. Vallen
en opstaan hoort erbij. We weten toch: hier krijgen we de kans
om opnieuw te proberen.
Gaandeweg komen we te weten waar we min of meer goed in
zijn. Gaandeweg krijgen we er ook meer appreciatie voor. KSJKSA-VKSJ zorgt op gepaste wijze voor podium of publiek. Zo mag
Sander eens het openingswoordje op het groepsfeest verzorgen,
wordt de sleutel aan Noor toevertrouwd, verschijnt Lottes kampverslag in het ledenboekje, rekenen we op Berts sjortechniek …
Hier en daar valt een complimentje of een bevestigend schouderklopje. Dat geeft ons zelfvertrouwen. We komen te weten
“Tiens, hier ben ik goed in” of “Hier heb ik aanleg voor.”
Het ene talent is misschien subtiel en onuitgesproken, eerder
verborgen of niet meteen als talent erkend, terwijl een ander
heel zichtbaar en opvallend is. Dat mag echter geen reden zijn
om personen uit te sluiten of te pesten. Uiteindelijk heeft iedereen talent en eender welk talent je hebt, je hoort erbij. Daarom
houden we in KSJ-KSA-VKSJ niet zozeer een klopjacht naar toptalent, maar stimuleren we een zoektocht naar het talent in elk
van ons.
Werkgroep Jaarthema
talent ten top
Jaarthemaverhaal
_ j aar t h e m a _ { 6 }
Haas huppelt al snuffelend door het bos. Hij is op weg naar het
grote bosfeest en hij geniet van zijn uitstapje. In de nazomer kan
hij het bos echt wel smaken. Een avondzonnetje priemt tussen
de weelderige kruinen door en verwarmt zijn donzige rug. Een
zuchtje verkoelende wind aait zijn lepels, terwijl hij met volle
teugen de geuren van zijn bos opsnuift. Heerlijk. Heerlijk. Hee…
Zijn gelukzalig gevoel stopt prompt wanneer hij een sterke, nare
geur ontwaart. Bah! Zijn nekharen springen overeind terwijl hij
alert de omgeving afspeurt. Als de kust veilig is, probeert hij het
geurspoor te volgen. Na enige tijd vindt Haas de bron van het
storende geurtje: in een dichtbegroeid bosje staat Hert te trillen
op zijn poten! Angstzweet dus.
“Verdorie, Hert, wat sta jij hier te rillen en te trillen? Zo geraak
je nooit op tijd op het feest hoor. En trouwens, moet jij in deze
periode niet topfit zijn om ergens te staan burlen zodat je de
vrouwtjes kan imponeren?” Hert staat er wat slapjes bij. Hoe
bronstig hij ook is, Hert kan niet deelnemen aan de festiviteiten: angst heeft
zich van hem meester gemaakt. “Straks
opent het jachtseizoen en gaat de jager
opnieuw op pad. Dan ben ik terug het
opgejaagd wild. Ik zie dat echt niet zitten!”, verklaart Hert zich nader. Hert kan
amper op zijn poten staan, waardoor
Haas alleen zijn weg vervolgt.
Ondertussen doet Uil een laatste inspectievlucht rond het feestterrein. Voor het feest van
het jaar moet alles piekfijn in orde zijn. De eerste
gasten arriveren perfect op tijd en het feest kan
beginnen. De Mieren komen in formatie toe. Samen
uit, samen thuis is hun leuze. Na wat nerveus gewriemel
rond de bar begeven ze zich op de dansvloer. DJ Specht
is van dienst. Met geweldige flair en met een zonnebril op de bek geeft ze het ritme aan. Ze scratcht
en roffelt er op los. Zo hoort Eekhoorn het graag,
waardoor ze bij aankomst meteen de dansvloer opzoekt. Op het ritme van de muziek smijt
ze haar acrobatische lijf volledig.
Everzwijn doet het wat rustiger aan en bekijkt
alles vanaf de loungeruimte. Uil strijkt naast hem
neer en vraagt hoe het met hem gaat. Hij is nog eventjes
op zijn gemak, maar weldra moet hij voor het nageslacht zorgen.
Dan ziet hij liever geen hagel rond zijn kop vliegen. Als hij de jager
zou treffen, zou Ever hem wel een stomp verkopen. Tegen zo’n
geweer weet hij echter geen raad en de vrouwtjes evenmin. “Dat
betekent miserie, man”, besluit hij.
“Waar is kameraad Hert trouwens?”, vraagt Ever, “Normaal staat
hij rond deze tijd toch al te pronken op het feest.” Terwijl Ever en
Uil het feestterrein afspeuren, fladdert Specht naar hen toe. Ze
wil polsen of Uil klaar is voor zijn toespraak, maar van zodra ze
haar zonnebril afzet, schrikken beide heren zich een bult. “Amai,
Specht, hoe kom jij aan dat blauw oog?”
Specht vertelt dat ze de dag voor het feest vrolijk zat
te roffelen, om te oefenen voor het feest, toen ze rare
geluiden hoorde. Ze ging voorzichtig een kijkje nemen,
maar werd pardoes geraakt door een eikel, recht in haar
oog! Blijkbaar was Eekhoorn zo ijverig aan het eikelschieten
dat ze geen oog had voor nieuwsgierige omstaanders. Eekhoorn heeft zich wel meteen verontschuldigd, maar moest
haar oefeningen verder zetten om in vorm te zijn tegen dat
de jager opduikt.
Specht besluit de zonnebril op te houden om de rest niet te
doen schrikken. Ze spreekt af met Uil om nog eventjes te wachten met de toespraak, omdat nog niet iedereen aanwezig is.
Specht staat nog maar net opnieuw aan de draaitafel, wanneer gekakel de muziek overstemt. Tussen de bomen hadden Spin en Uil wat versiering opgehangen. Fazant is
als een kieken zonder kop het feest binnengevlogen
en is blijven steken in de ragdraden waardoor de
versiering naar beneden duikelt. De geboren komediant maakt er meteen een scène van, waarbij hij
iedereen de indruk geeft dat het opgezet spel is.
Uil weet wel beter. Dat was nu al dagen aan een stuk
dat Fazant in de webben van Spin bleef steken. Er zit
hem duidelijk iets dwars. Uil bekijkt het tafereel en
merkt op dat er toch een speciaal sfeertje op het feest
hangt. Het lijkt alsof de rivaliteit die af en toe tussen de
dieren heerst, plaats gemaakt heeft voor ongerustheid en
nervositeit.
Nu bijna alle dieren hier aanwezig zijn, wil Uil zijn toespraak gebruiken om eens te horen wat er precies gaande is. Uil klimt in de
grote eik en maakt een einde aan het gekakel en gekonkel.
“Beste bosgenoten, ik ben verheugd jullie te mogen verwelkomen op ons bosfeest. Er moet me echter iets van het hart. Ik heb
erg merkwaardig gedrag vastgesteld dat ik niet van jullie gewoon
ben.” Meteen is iedereen van slag, want wat hebben ze verkeerd
gedaan? Uil geeft wat voorbeelden aan, zoals het gestuntel van
Fazant, het blauwe oog van Specht en de ongerustheid van Ever. “Wat is er hier gaande?”
Eekhoorn werpt meteen op dat haar akkefietje met Specht echt een ongeluk was, maar Haas bevestigt dat
het vreemde tijden zijn en vertelt over zijn ontmoeting met Hert.
Daarbij slaat hij de spijker op de kop: “Als zelfs Hert met zijn
machogedrag niet eventjes zijn concurrenten wil overtreffen,
maar al bevreesd is door het komende jachtseizoen …”
Het geroezemoes zwelt aan. De komst van de jager jaagt
hen allen schrik aan. Haas beslist: “We moeten iets ondernemen!” “Akkoord, maar wat?” “Een groepstherapie?” “Een grote verhuis?” “Alles aan het lot overlaten?”
“Ik wil wel een plannetje smeden,” zegt Vos. Vos zit nooit om een
listig plannetje verlegen. Zelf ziet hij de komst van de jager wel
zitten. Hij maakt er telkens een spelletje van om de jager uit te
dagen. Maar als hij mag meewerken aan een groots geheim plan
tegen de jager dan zegt hij zeker niet nee! Plannetjes smeden is
één van zijn specialiteiten!
Het plan krijgt stilaan vorm. Hert,
Fazant en Vos zullen de jager toe leiden
naar het bewuste pad. Spin en Everzwijn
zorgen voor de hindernis. De Mieren zullen hem beroven.
“Ik denk dat we hem toch nog wat meer
schrik moeten aanjagen. Ik heb net mijn scherpschuttertechniek bijgeschaafd. Ik kan hem wel wat rare tikken uitdelen
met goedgerichte eikels, terwijl hij uit de put klautert.” zegt Eekhoorn. “Haha, we kunnen hem doen denken dat hij zot wordt!”
“Uil, jij kan toch een akelig geluid uitbrengen?” “En van een andere kant komt het getrommel van Specht en van nog een andere
kant het burlen van Hert …” “En als ik dan eens voor zijn neus
sta te huppelen en te brabbelen, dan wordt hij helemaal gek!”
zegt Haas. De hele bende is razend enthousiast. Die jager zal nog
nooit zo’n schrik gehad hebben! “Misschien ontbreekt wel nog
één genadeslag …” merkt Vos op. Na wat voorstellen, de één al
wat meer haalbaar dan de ander, bedenkt Specht plots: “Als kind
was Woody Woodpecker mijn grote idool. Als ik nu eens probeer
een boom om te pikken, eentje dat zo recht naast zijn hoofd
neervalt …” Allen kijken met verbazing naar Specht; niemand
had verwacht dat de vrolijke Specht zo’n listig en duister plan kon
voorstellen. Moest dat lukken is dat wel de kers op de taart!
Uil is tevreden. Iedereen draagt zijn steentje bij aan het plan.
Een steentje? Eerder een momentje voor elk zijn talentje! Samen
kunnen ze de ongewenste bezoeker verjagen. Dit wordt TOP!
“Wanneer beginnen we eraan?”
Uil knikt aanmoedigend. Hierop had hij gehoopt. Samen kunnen
we een oplossing bedenken. “Hoe krijgen we hem dan op het
pad van onze valstrik?” vraagt hij. “Misschien kan Hert hem lokken,” zegt Haas, “De jager heeft het toch altijd vooral op hem
gemunt. Hert kan toch zo gezwind tussen de bomen laveren.”
“Hem lokken kan ik ook,” zegt Fazant. Fazant weet als geen ander
te pronken en met het nodige theater een ware slachtofferrol te
vertolken. “Ah ja,” zegt Spin, “dat is het. Hert lok de jager van de
rand van het bos, van zodra Hert stilstaat en de jager hem in zijn
vizier neemt, begin jij te kakelen, zodat hij zijn aandacht op jou
vestigt.” “Val dan plots zogezegd neer, alsof hij je geraakt heeft.
Hij zal denken dat hij nog nooit zo’n makkelijke prooi kon vangen
…” “Ah, en van zodra hij dichtbij Fazant is, val ik aan,” zegt Vos “
ema?
Meer jaarth en op
g ev
Kijk dan vlu
/jaarthema
www.ksj.be
_ j aar t h e m a _ { 7 }
“Ik kan die jager te grazen nemen. Ik besluip hem, graai naar zijn
broek, neem een hap en spurt pijlsnel weg!”, zegt Vos. “Hmm,
ik denk niet dat de jager hiervan echt onder de indruk zal zijn”,
meent Spin. “Kan jij beter, misschien?”, daagt Vos haar uit. “Wel,
beter … Zo zou ik het niet noemen, maar ik kan wel iets! Ik kan
een draad spannen, onzichtbaar voor de jager, en terwijl hij jou
achterna rent, zou hij erover struikelen.” Die gedachte doet het
gezelschap grinniken. Ze zien de jager maar al te graag met zijn
snoet in de modder vallen. “Stel dat ik een put graaf waarin hij
valt!”, vult Everzwijn aan. “Die put zal je misschien wel zien liggen.” “Met een geruisloze scheervlucht over zijn hoofd waarbij
ik zijn hoed oppik, zal hij omhoog kijken en de put niet zien!”,
bedenkt Uil. “En ligt de jager eenmaal neer,” zeggen de Mieren,
“dan kunnen wij in actie schieten. Een peloton kan zijn benen
bewerken, een ander kan wat zaken aan hem ontvreemden …”
zodat jij, Fazant, stilletjes kunt verdwijnen.” “Ja! Die zal niet weten
wat hem overkomt!”
Werkgroep Jaarthema
Bosdierengids
Personages van Talent ten Top
De personages van het Jaarthemaverhaal zijn talentvolle bosdieren. Ze
blinken allen in iets uit. Samen kunnen ze de jager wel verschalken. In deze
bosdierengids kan je hen en hun talenten beter kennen. Laat het een inspiratiebron zijn voor activiteiten en spelen waarbij jouw leden hun eigen
kwaliteiten en talenten ontdekken.
Eekhoorn
Herkenning
Zwiept er een kleine bruine acrobaat
door de bomen, dan is het met veel
zekerheid Eekhoorn. Je herkent haar
dankzij haar borstelige pluimstaart van
wel 18cm lang!
_ j aar t h e m a _ { 8 }
Gedrag
Eekhoorn kruipt vlotjes tot in de top
van de bomen en terug. Ze springt zelfs
graag zo sierlijk mogelijk van boom tot
boom. Meestal hangt ze rond bomen
met lekkernijen als hazelnoten, beukennootjes, kastanjes, zaadjes van dennen-,
spar- en lorkenappels … Hiervan legt ze
ijverig voedselvoorraden aan. Maar ze
lust uiteraard ook erg graag eekhoorntjesbrood.
Geluid
Gedrag
In zijn zoektocht naar eikels en beukennootjes kan Everzwijn een serieus
stukje bosgrond omwoelen. Dit laat
vaak een spoor van vernieling na. Graag
hangt hij het zwijn uit in de modderpoelen, maar als je hem nodig hebt, staat
hij voor je paraat. Een dappere krijger
als het moet.
Geluid
Everzwijn maakt knorrende en brommende geluiden. Als hij angstig is of in
het nauw gedreven zit, produceert hij
een hoog geschreeuw.
Talent
Everzwijn kent de kneepjes van het
openluchtleven als de beste. Met zijn
kracht kan hij stevig werk verzetten.
Eekhoorn maakt per situatie een ander
geluid. Bij opwinding klinkt een scherp
‘tjuk-stuk-tjuk’, bij alarm ‘chroe-roeroe’ en ter begroeting van een bekende
‘moek-moek-moek’. Maar ook kakelen,
grommen en jammeren zitten in het repertoire van Eekhoorn.
Fazant
Talent
Gedrag
Eekhoorn is top in alles wat met sport
en beweging te maken heeft, maar haar
specialiteiten zijn acrobatie en dans.
Everzwijn
Herkenning
Everzwijn herken je aan zijn fors gestalte en zijn vervaarlijke hoektanden. Hiermee durft hij zeker uithalen wanneer
hem iets niet zint. Hij legt met zijn 150
kilo wel wat gewicht in de schaal.
Herkenning
Met zijn blauw-rode kop valt hij wel op.
Pronken doet hij graag met zijn lange
staart met dwarse donkere strepen.
Meestal is Fazant rustig en heeft hij een
statige houding, maar dat verandert
compleet wanneer hij angstig is. Dan
vlucht hij al kakelend en roepend weg.
Dan loopt hij als een kip zonder kop rond.
Geluid
Fazant kakelt er soms compleet op los.
Het klinkt eerder als een serie metaalachtige rauwe kreten.
Talent
Fazant is een krak in toneelspelen, met
in het bijzonder imiteren. Als een vijand
nadert, doet hij alsof hij gewond is. Hij
steelt vaak de show met zijn toneelkunsten.
Haas
Herkenning
Haas huppelt vrolijk door het bos. Je
herkent hem aan zijn lange oren, ‘lepels’
genaamd, en zijn lange poten. Hij heeft
een kort staartje. Wees uiterst stil als je
hem benadert, want hij heeft een uitstekend gehoor en een sterke reukzin.
Gedrag
Haas is een nachtdier. ’s Nachts of in de
avondschemering trekt hij erop uit. Hij
vermaakt zich prima in zijn eentje. In
het voorjaar heeft Haas zotte buien en
wordt hij wild en onvoorspelbaar. Dan
zorgt hij wel voor enig entertainment.
Geluid
Bij nood slaakt Haas een hoge gil.
Talent
In zijn zotte periode slaat Haas soms
wartaal uit, maar komt zijn welsprekendheid naar boven. Spelen met taal
en taalgrapjes zijn volledig zijn ding.
Hert
Herkenning
Wat ruist er door het struisgewas? Is het
een sierlijk, imposant beest? Hert is zijn
naam! Onmiskenbaar met zijn vertakt
gewei. Hert is de grootste in zijn soort,
met een schouderhoogte van 125cm!
Gedrag
In de bronsttijd is Hert extreem vechtlustig. Hiermee hoopt hij de harten
van de hindes te veroveren. Buiten de
bronsttijd werkt Hert zich niet zo graag
in de kijker. Hij graast liever op zijn gemak en rust in het struikgewas.
Geluid
Hert maakt zijn typisch oergeluid,
het burlen genaamd, enkel tijdens de
bronsttijd. Anders blijft hij redelijk stil.
rond om te zien of de kust nog veilig is.
Ze loopt spiraalsgewijs tegen de stam
van een boom op, op zoek naar voedsel
tussen de schors of de bast.
Talent
Geluid
Ondanks zijn stoere uiterlijk is Hert erg
gevoelig en expressief. Met zijn stem
kan hij iedereen imponeren. Dat uit zich
vooral tijdens de bronsttijd.
Mieren
Herkenning
De Mieren tref je altijd in groep aan.
Ze zijn onafscheidelijk. Zie je er eentje,
dan volgt er wellicht een ander in zijn
voetsporen en daarachter nog eentje.
Ze vormen zo lange rijen, maar van fileproblemen hebben ze nooit last.
Behalve door de roffel laat Specht zich
vaker verraden door een schelle “Tiep!”.
Uil produceert het bekendste uilengeluid. Met een holle beverige triller jaagt
hij ons de stuipen op het lijf. Een langgerekte ‘hoe’ wordt na een korte pauze
gevolgd door een trillend ‘hoehoehoe’,
voor velen een bode van naderend onheil.
Talent
Talent
Spin
Vos
Herkenning
Herkenning
Specht is het muzikale talent onder de
bosdieren. Zoals haar kan niemand ritmes tokkelen.
Bengelend aan een touwtje het bos
doorkruisen, dat kan enkel Spin. Voor je
het weet, blijf je kleven in één van haar
netten.
Uil is een kei in het oplossen van raadsels en breinbrekers, maar ook in focusen concentratiespelletjes.
Met zijn roodbruine vacht valt Vos niet
op in het bos. Maar de witte punt van
zijn dikke, ruige staart trekt wel de aandacht. Let maar op dat hij jou niet stiekem besluipt.
De Mieren zetten alles in op samenwerking. Het zijn harde werkers die
zorgvuldig hun taken uitvoeren. Het
mierennest krioelt van de bedrijvigheid.
Er is altijd iets gaande. De Mieren zijn
verzot op de honingdauw die bladluizen
afscheiden.
Gedrag
Geluid
Spin maakt geen specifiek geluid.
Vos is niet kieskeurig in zijn menu, dus
zie je hem jagen op allerlei kleine en
middelgrote dieren. Hij doet vaak controletochtjes om zijn territorium af te
bakenen. Wanneer hij een zaakje niet
vertrouwt, zal hij dit voorzichtig besluipen of gewoon vermijden.
Talent
Geluid
Uil
Talent
De Mieren zijn stille werkers. Je hoort
hen dus nooit klagen. Onderling communiceren ze via geurstoffen.
Talent
Het is zo klaar als een klontje: de Mieren
zijn top in teamwork! Samen kunnen ze
alles en iedereen aan.
Specht
Herkenning
Specht herken je aan haar zwart-witte
verenkleed en haar rood broekje. Hoor
je geroffel dan kijk je best naar dode
takken om Specht te spotten.
Gedrag
Specht is de opgewekte drummer van
het bos. Ze roffelt op takken om haar
territorium af te bakenen, maar ook om
de ventjes te lokken. Toch blijft ze waakzaam. Na een drumsolo kijkt ze even
Spin is een evenwichtig, bedachtzaam
type. Uiterst geconcentreerd kan ze
urenlang onbeweeglijk in haar netten
vertoeven. Niets zal haar zomaar uit
haar lood slaan.
Geluid
Spin is ongelooflijk handig met touwen.
Ze maakt de meest ongelooflijke constructies en is een kei in touwspelletjes.
Herkenning
Uil meet zo’n 38cm, maar weegt slechts
500g. Met zijn bruine tinten valt hij niet
op tussen de bomen. Je vindt hem vaak
op een tak van een holle boom. Daar
nestelt hij zich graag.
Gedrag
Uil knapt overdag graag een uiltje, want
hij is meestal ’s nachts actief. Met zijn
scherp zicht en uitstekend gehoor weet
hij zijn prooien te vinden. Met zijn geruisloze vlucht kan hij je wel verrassen.
Dat kan hij eveneens met zijn wijsheid.
Gedrag
Vos heeft een variërend repertoire van
ongeveer 24 huilende en blaffende geluiden. Dat past hij in verschillende situaties toe.
Vos kan erg goed misleiden en afleiden.
Door zijn sluwheid is hij een kei in plannetjes smeden.
ema?
Meer jaarth en op
g ev
Kijk dan vlu
/jaarthema
www.ksj.be
_ j aar t h e m a _ { 9 }
Gedrag
Geluid
Werkgroep Jaarthema
talent ten top
Jaarthemamateriaal
Tijdens het werkjaar 2014-2015 staan talenten centraal, want het jaarthema luidt ‘Talent ten Top’!
Om hiermee aan de slag te gaan hebben we wat
jaarthemamateriaal ontwikkeld. Hier kan je kennismaken met de nieuwe affiche en het mouwschildje. Meer
materiaal kan je terugvinden in de startzending, online
of in het provinciaal secretariaat. Veel plezier ermee!
Affiche
Maak het jaarthema zichtbaar en hang affiches in het lokaal. Wij
bezorgen elke groep drie jaarthema-affiches. Die ontvang je in
het startpakket. Een digitale versie van de affiche kan je downloaden via www.ksj.be/jaarthema.
_ j aar t h e m a _ { 10 }
Jaarthema­b undel
Ook dit jaar is er een bundel aangemaakt met info en tips over
het jaarthema. Je vindt er de basistekst, het verhaal, een bosdierengids en enkele spelletjes in terug.
Deze bundel vind je in de startzending en kan je downloaden via
www.ksj.be/jaarthema.
k-­b undel
De Werkgroep K heeft opnieuw een K-bundel speciaal aan het
jaarthema gewijd. De K-bundel bevat een groot talentenspel,
enkele bezinnende teksten en een uitgewerkte viering. Die ontvang je in het startpakket en is te downloaden via www.ksj.be/
jaarthema.
Beeldmateriaal
We hebben nog wat ander beeldmateriaal ontwikkeld. Zo kan
je het jaarthemalogo, de figuren van het jaarthemaverhaal en
een facebookbanner downloaden. Genoeg materiaal om in eigen publicaties te gebruiken. Alles is te vinden via www.ksj.be/
jaarthema.
Kalender
Per provincie is er een kalender ontwikkeld waarop alle provinciale en nationale initiatieven vermeld staan. Hiervan werd er een
exemplaar aan elke groep bezorgd.
Mouwschildje
Een must voor elke KSJ’er, KSA’er en VKSJ’er! Te koop in onze winkels voor slechts 0,25 euro.
Spelen met de bosdieren
In de jaarthemabundel staan er spelletjes over de bosdieren van het jaarthemaverhaal en spelletjes gelinkt
aan hun talenten. Hier vind je nog een aantal dierenspelletjes.
Vos-fazant-mier
Tamtam
Spel: Vijf spelers krijgen elk een gelijk aantal kaartjes
met een dier op, bv. eekhoorn, haas, specht, everzwijn
en hert. Deze spelers verstoppen zich. De andere spelers zoeken eerst de speler met de eekhoornkaartjes.
Als ze die speler vinden, krijgen ze van hem een eekhoornkaartje. Dan kunnen ze op zoek naar de verstopte speler met de haaskaartjes. Bij deze speler kan
je het eekhoornkaartje ruilen tegen een kaartje met
een haas, enz. De speler die als eerste het kaartje met
het hert bezit, is de winnaar van het spel. Let wel: er
lopen ook tikkers rond (spelleiding of andere spelers).
Als een speler wordt getikt, moet hij zijn veroverde
kaartje inleveren en terug bij de eekhoorn beginnen.
Variant:
• De spelers met de kaartjes kunnen ook vrij rondlopen in plaats van zich te verstoppen.
Dierengeluidenspel
Spel: Het dierengeluidenspel is een zoekspel in het
bos waarbij de deelnemers op zoek moeten naar de
dieren die in het bos geluiden maken.
In een dicht, schemerig stuk bos zitten her en der een
aantal bosdieren verscholen. Bijvoorbeeld de volgende dieren:
• Knorrend Everzwijn
• Kakelende Fazant
• Burlend Hert
• Roffelende Specht
• Oehoe-roepende Uil
• Huilende Vos
Alarm in het bos
Spel:
Inleiding
Groot alarm in het bos! Enkele dieren uit de naburige
dierentuin zijn ontsnapt uit hun kooien en zitten nu in
het bos. In het bos zitten natuurlijk ook de bewoners
van het bos, de echte bosdieren. Er wordt gevreesd
dat de zoodieren het bos gaan inpalmen, het eten van
de bosdieren zullen oppeuzelen, de slaapplaatsen van
die dieren zullen innemen … De zoodieren moeten zo
snel mogelijk gevangen worden. Het probleem is dat
de dieren goed verstopt zitten in het bos en dat ze zich
gecamoufleerd hebben zodat ze op bosdieren lijken. Je
kan dus niet onmiddellijk zien of het een bosdier is of
een dier uit de zoo. Het is de taak van de hoofdbewaker en zijn helpers om er achter te komen welk dier
het is. Zij moeten de ontsnapte zoodieren zoeken en
vangen om hen terug naar hun kooi te brengen zodat
ze het leven van de bosdieren niet verstoren.
Spelen met de bosdieren
Spel: We hebben een vos, een fazant en een mier. De
mier kan enkel getikt worden; de fazant kan tikken en
getikt worden; de vos kan enkel tikken. De fazant kan
de mier pakken. De vos kan de fazant en de mier pakken. Als er één getikt wordt, draaien de rollen om. Bv.
de vos tikt de fazant, dan wordt de fazant vos en de vos
wordt fazant. De rest van de spelers staan verspreid
op het veld. De drie dieren lopen rond op het plein
en proberen elkaar te tikken. De mier doet dat al piepend, de fazant al fladderend en kakelend en de vos al
keffend. Het achternagezeten dier kan bij iemand van
de andere spelers gaan staan, die dan de gedaante van
dat dier aanneemt. Dus de fazant gaat bij een speler in
het veld staan, dan wordt die persoon de fazant.
Dit spel kan dus eindeloos doorgaan. Maar het is het
perfecte spel om te spelen wanneer je even een dood
moment moet opvullen. Vooral als je je goed inleeft in
de rol van het dier, kan het hilarische taferelen opleveren.
De bosdieren maken ongeveer eens per minuut hun
geluid. De spelers krijgen een kaartje mee waarop de
dieren staan aangegeven. Door goed te luisteren naar
de geluiden die uit het bos komen is het de bedoeling
dat ze de dieren opsporen en van elk dier een handtekening ontvangen op hun kaartje. De speler die als
eerste alle dieren heeft gevonden, wint.
Dit spel kan je 's nachts spelen in het donkere bos.
Overdag kan je het spel spelen door de spelers te
blinddoeken.
Vraag een aantal personen (leiding, oudere leeftijdsgroepen) om zich in het bos te verstoppen. Elke persoon speelt een ander dier. Elk dier heeft zijn eigen
geluid, maar eventueel ook een eigen vacht of een eigen geurtje. Lapjes harde, zachte, gladde of ruwe stof
kunnen dienen als vacht. Diverse luchtjes dienen als
‘geurafdruk’.
Verdeel de deelnemers in groepjes van drie. Ze houden elkaars hand vast en gaan op zoek naar de dieren in het bos. Ze moeten hiervoor vooral hun oren
gebruiken en lopen in de richting van de geluiden die
ze horen. Als ze bij een dier komen, moeten ze raden
welk dier het is. Ze luisteren naar het geluid dat het
dier maakt en voelen eventueel aan de ‘vacht’ van het
dier. Van het dier krijgt het groepje eventueel ook een
geurafdruk mee. Je kunt dan bijvoorbeeld parfum of
olie op de hand van de spelers smeren, zodat het lijkt
of ze een likje krijgen. Dat is ook het bewijs dat ze het
dier gevonden hebben. Als de deelnemers alle dieren
gevonden hebben, gaan ze terug naar het startpunt.
Om het iets moeilijker te maken, kan je een ‘papegaai’
toevoegen. Dat dier loopt rond en imiteert de dierengeluiden die het hoort.
Spelen met de bosdieren
Het doel van dit spel is het territorium veroveren van
een andere vossenfamilie. Het spel is ten einde als de
burcht (vossenhol) is ingenomen en de prooi is gevonden.
Speluitleg
De spelleiding zorgt voor een aantal kaartjes waar de
naam en/of tekening van een dier op staat: de helft
bosdieren, de andere helft zoodieren. Voorbeelden
van bosdieren, naast de bosdieren van ‘Talent ten
Top’, zijn: konijn, bunzing, houtduif, bosmuis, buizerd,
boomkruiper, vuursalamander, boommarter, vliegend
hert, Vlaamse gaai, boskrekel … Voorbeelden van dieren uit de zoo zijn: giraf, krokodil, olifant, aap, zebra,
flamingo, neushoorn, leeuw, tijger, ijsbeer …
Je kan de spelers zelf laten kiezen of ze een bosdier
of een zoodier willen zijn of een helper van de hoofdbewaker (=leid(st)er). Zich verkleden en schminken
in een bos- of zoodier kan aan het spel voorafgaan.
Daarna verspreiden zij zich in het stuk bos.
De hoofdbewaker en zijn helpers vertrekken op zoek
naar de dieren. Volgens de bewaker zijn er heel gevaarlijke dieren bij. Daarom moeten ze steeds in één
groep lopen. Als ze een dier ontdekken, moeten ze
het proberen te vangen door er een grote cirkel rond
te vormen (door elkaar de hand te geven). Eenmaal
het dier gevangen, toont het zijn kaartje. Zo zien de
bewakers welk dier ze gevangen hebben. Als ze een
bosdier gevangen hebben, moeten ze het terug loslaten en mag dit met de bewakers mee op zoek gaan
naar de zoodieren. Hebben ze een zoodier gevangen,
dan moeten ze dit terug naar de kooi van de zoo brengen (ze brengen het dier naar een vooraf afgebakende
plaats in het bos). De gevangen zoodieren kunnen
echter opnieuw ontsnappen: als een zoodier dat nog
niet gevangen is tot bij de gevangen zoodieren kan
komen, zijn deze vrij. Ze mogen zich dan opnieuw in
het bos verstoppen. De bewaker en zijn helpers zullen
deze dieren opnieuw moeten vangen.
Lukt het om alle zoodieren te vangen?
Vossenstrijd
Spel:
Inleiding
In de omgeving leven twee vossen. Zij hebben elk hun
eigen territorium en burcht. Hun territorium bakenen
ze af door geursporen aan te leggen. Door woonuitbreiding van de mens worden de territoria van de
vossen steeds kleiner. Er dreigt voedseltekort. Eén vos
moet verdwijnen, anders zullen beide vossen sterven
van de honger. Er barst een strijd los.
Speluitleg
Het is een soort bosstratego. Er zijn zes verschillende
kaartjes: vos, wezel, spitsmuis, bosmier, teek en geurstof. Die vormen een bepaalde rangorde. De vos is de
hoogste in rang, gevolgd door de wezel, de spitsmuis
en ten slotte de bosmier. Hoe hoger de rang, hoe minder kaartjes er van zijn.
• Er is ook één kaartje van de teek. De teek doodt de
vos maar kan gedood worden door wezels, spitsmuizen of bosmieren. De vos kan de teek ook doden als de vos de teek tikt, maar als de teek de vos
tikt, is de vos dood.
• Daarnaast zijn er verschillende geurstoffenkaartjes.
De geurstoffen doden teek, wezels, spitsmuizen en
vos. De bosmieren kunnen de geurstoffen onschadelijk maken door hun mierenzuur.
Dus:
• De vos eet de wezel, spitsmuis en bosmier. Als de
vos de teek tikt, is de teek dood. Maar als de teek
de vos tikt, is de vos dood.
• De wezel doodt de spitsmuis, bosmier en teek,
maar kan opgegeten worden door de vos.
• De spitsmuis doodt de bosmier en teek, maar kan
opgepeuzeld worden door vos en wezel.
• De bosmier doodt de teek en de geurstoffen, maar
kan opgegeten worden door vos, wezel en spitsmuis.
Aantal kaartjes per ploeg: aan te passen aan het aantal spelers (bv. 1 vos, 2 wezels, 3 spitsmuizen, 3 bosmieren, 4 geurstoffen en 1 teek).
Verdeel de groep in twee ploegen. Elke ploeg maakt
ergens in het bos een afgebakende burcht waar ze
een prooi verstoppen. Ze leggen er ook hun voorraad
spelkaartjes. Elke speler heeft steeds één kaartje op
zak. Tijdens het spel kan dit kaartje in het eigen kamp
ingewisseld worden.
Je kan een kaartje van de andere vossenfamilie proberen te bemachtigen door iemand aan te tikken en
de kaartjes te vergelijken. De hoogste in rang wint het
duel en krijgt het kaartje van zijn tegenstander. De
verliezer moet een nieuw kaartje gaan halen in zijn
eigen kamp. Als je geen kaartje hebt, kan je niemand
tikken.
Alle geurstoffen moeten van in het begin ingezet worden. Eens de vos of de teek in het spel zijn, dan mogen
ze niet meer omgewisseld worden. De geurstoffen
mogen zelf niemand tikken, maar kunnen wel getikt
worden.
Nadat alle geurstoffen van de tegenstrever door de
bosmieren onschadelijk gemaakt zijn, kan de vos de
burcht van de tegenstrever innemen. In de burcht kan
je niet meer aantikken. De inname is voltooid als de
prooi (het konijn) gevonden is. De verliezende vos zal
op zoek moeten gaan naar een nieuw territorium …
Talentenjacht en co
Idool, The Voice, So You Think You Can Dance, X-factor, Belgium’s Got Talent, diverse rock rally’s, comedy
cups … Talentenjachten zijn en blijven populair. Binnen de eigen KSJ-, KSA- of VKSJ-groep valt er sowieso
allerlei talent bij de leden te ontdekken. Het kan leuk zijn om hen de kans te bieden om hun kunnen te
etaleren. Dit jaarthema leent zich uitstekend om een vrij podium als activiteit te organiseren. We geven
hier alvast enkele tips.
Vrij podium?!
Op een vrij podium kan iedereen zijn/haar talent, alleen of in
groep, aan een publiek tonen en het beste van zichzelf geven.
Je mag dus een vrije prestatie leveren op een podium.
Wat kan aan bod komen?
Er zijn verschillende soorten talenten. De meest klassieke
voorbeelden van talenten die tijdens een vrij podium getoond worden, zijn zang en dans. Maar ook acteren, een stukje poëzie voordragen, beatboxen, moppen tappen, stand-upcomedy, jongleren met een voetbal … zijn talenten die aan
bod kunnen komen.
Vooraf voorbereiden
Geef hen de opdracht zich voor te bereiden op de voorafgaande activiteit of nodig hen per brief of per mail uit. Dit kan
volledig kaderen in de show. Je brengt hen op de hoogte dat
ze door de voorselecties geraakt zijn en uitgenodigd worden
voor de liveshow.
Voor een liedje of een dansact heb je muziek nodig. Vraag in
de uitnodiging of ze zelf de muziek mee willen nemen.
Misschien hebben niet alle leden een act ingestudeerd. Geef
ze de tijd om ter plekke iets te kiezen, om aan te sluiten bij een
groepje, om iets samen te doen of geef ze een ander taakje.
Stimuleer hen toch om mee te doen. Denk met hen mee wat
ze kunnen doen, want iedereen is wel in iets echt goed!
Tijdens activiteit voorbereiden
Maak je er een verrassingsshow van, dan moet je de leden
wat tijd gunnen om hun act voor te bereiden. Zorg dan zelf
voor attributen, verkleedkledij, muziek, enz. waaruit de leden
kunnen kiezen.
Hoewel veel kinderen het leuk vinden om op te treden wil je
het ook gezellig houden voor kinderen die minder graag in
de volle aandacht staan. Voor deze kinderen kun je speciale
taken bedenken, bv. fotograaf of interviewer.
Tip: Voorzie als leiding ook een act. Dat zorgt meteen voor
ambiance en zo stel je de leden ook meer op hun gemak.
Aankleding
Een vrij podium klinkt sober, maar met wat decor kan je de
perfecte sfeer creëren.
Bouw een podium, installeer enkele spots en hang doeken
op als achtergrond. Knip sterren uit zilverkleurig papier en
speld ze op het doek of plak ze met dubbelzijdig plakband
Talentenjacht en co
De artiesten
Geen show zonder artiesten.
Hierbij heb je de keuze. Ofwel laat je de leden vooraf voorbereiden, ofwel moeten ze hun act tijdens de activiteit voorbereiden.
Beslis ook of ze alleen moeten aantreden of in groepjes mogen deelnemen.
op deuren en muren. Vergeet ook de jurytafel niet en zorg
voor glamourattributen: boa’s, hoeden en make-up. Een rode
loper in de gang waarlangs de artiesten binnenkomen maakt
het helemaal af.
Talentenjacht en co
Praktisch
Gebruik misschien het grootste lokaal of de grote zaal, zodat je ruimte hebt voor het podium, het publiek, de jurytafel
en de backstage. Voorzie zeker en vast een geluidsinstallatie,
maar ook boxen, micro’s, versterkers en een cd-speler.
Met behulp van een zelfgemaakte applausmeter kan je meten hoe enthousiast het publiek over de acts is en wat de
anderen van het vrij podium vonden. Welke act was het populairst?
Maak eventueel video-opnamen van de acts, zo lijkt het helemaal echt en kan je de filmpjes samen nog eens bekijken.
Prijsuitreiking
Je kan de beste act een prijs geven maar dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Wil je er toch een wedstrijd van maken,
dan is het leuk om meerdere prijzen te geven, liefst een prijs
voor elke deelnemers: de meest verrassende act, de beste
dansbewegingen, het grappigste optreden. Zo wint iedereen
wat. De prijs zelf kan bijvoorbeeld een (wissel)beker of een
oorkonde zijn.
Coachen
Sommige leden voelen zich ietwat ongemakkelijk bij zo’n
activiteit, andere zijn overenthousiast. Om de ene meer vertrouwen te geven en de ander een beetje in te tomen, kan je
werken met het systeem van coaches.
Per artiest of per groepje is er een coachende leid(st)er. Ofwel laat je de leden hun coach kiezen, ofwel kiezen de coaches hun groepje(s) zelf, ofwel speel je hiervoor een spelletje.
De coach kan tips delen met zijn of haar groepje(s) om hen
voor te bereiden of om hen gerust te stellen, maar zeker om
de stem van het publiek te winnen. Daarbij is misschien wel
het belangrijkste advies: ‘Geef het beste van jezelf. Zorg er
voor dat je je telkens de volle 100% smijt als je op het podium
staat. Alleen zo zal je het publiek kunnen overtuigen van je
kunnen.’
Verder kan de coach helpen met de stemopwarming, danspasjes, materiaalkeuze, podiumprésence…
Tip van Hert: Stemopxarming
De spelers moeten zich voorstellen dat ze een enorm groot
stuk kauwgom in hun mond hebben en daarom gaan kauwen.
Daarna moeten de spelers op die manier praten. De leiding kan
een aantal voorbeeldzinnen aandragen.
Daarna gaat iedereen diep ademhalen via de onderbuik. Dan
gaan ze de volgende letters hardop zeggen, A, E, I, O, U. Dat
gebeurt in een voortdurend ritme dat de leiding aangeeft. Het
gebeurt steeds met een lage en zachte stem.
Dan moeten ze hun gezicht ontspannen en met hun handen
hun wangen masseren. Daarna gaan ze weer door met het opzeggen van de letters, A,E,I,O, U, steeds harder en harder, maar
zonder te schreeuwen. En alles wordt telkens opgezegd vanuit
de keel.
Weg met plankenkoorts!
Voor de (meeste) leden betekent optreden voor hun leeftijdsgenoten en voor hun leiding wel een uitdaging en ze hebben
dus wel wat last van zenuwen voor hun optreden. Als coach
kan je hen hierin wat begeleiden en geruststellen. Ook professionals hebben te maken van plankenkoorts, dus ze hoeven zich
hiervoor niet te schamen.
Hier enkele tips die je met hen kunt delen:
• Denk positief, denk aan iets leuks.
Denk: Wat kan er nou eigenlijk dramatisch misgaan dat ik
me er ziek door voel? Gaat er iets fout? Niet erg, perfectie
bestaat niet!
• Adem rustig, voel je goed.
Haal rustig adem als je de opwinding voelt. Concentreer je
op de ademhaling in je onderbuik. Adem rustig in door je
neus en laat de adem met losse plofjes weer ontsnappen via
je losjes op elkaar gesloten lippen.
•Beweeg.
Veel bewegen helpt om de spanning te laten zakken!
•Kijk door het publiek heen.
Kijk over het publiek heen. Maar kijk nooit iemand direct
aan. Je kunt dan je concentratie kwijtraken. Wanneer je over
het publiek heen kijkt, voelt bovendien iedereen zich aangesproken.
• Ga tot de rand!
Durf op het randje van het podium te staan in de spotlights.
Zet de lampen pal in je gezichtsveld en je komt veel beter
over! En je kunt het publiek niet duidelijk zien door de lampen heen.
Op zoek naar de bosdieren
Het bos is de habitat van onze bosdieren. Wil je hen samen met de leden een bezoekje brengen, dan zal je
hen enkele kneepjes van het vak moeten leren om de dieren te vinden en te kunnen benaderen. Bartel van
Riet gaf in X-Treem zijn tips vrij.
Camoufleren
Camoufleren is opgaan in de natuurlijke omgeving om op die
manier minder zichtbaar te zijn voor mens en dier. Hoe doe
je dat?
Tips
• Houtskool uit een kampvuur kan ook dienen als zwart camouflagemiddel.
• Gekleurde make-upstokjes zijn steeds handig om je gezicht
en je handen te camoufleren.
• Vergeet bij het camoufleren nooit je oren en je hals.
• Het is aangeraden om speelkledij aan te doen bij het camoufleren. Je kleding zal vuil worden en beschadigd raken.
Sluipen
Bosdieren lopen je niet meteen tegemoet tijdens een boswandeling, dus je zal wat inspanning moeten doen om hen te
kunnen zien. Hoe doe je dat?
1. Benader wilde dieren steeds tegen de wind in. Dieren ruiken zeer goed. Bepaal daarom eerst de windrichting door
wat gras in de lucht te werpen.
2. Wees zo stil mogelijk en fluister altijd in groep. Dieren horen zeer goed.
3. Blijf lager dan de omliggende vegetatie door te sluipen.
4. Beweeg in een zo recht mogelijke lijn naar je doel. Een
schuine of parallelle beweging valt meer op.
5. Als je niet kan sluipen, doe dan de vossenstap.
• Richt je ogen voortdurend op de omgeving.
• Kijk met je voeten naar de grond door het voorzichtig af
te tasten met je tenen.
• Rol je voet langzaam af op de ondergrond, van teen tot
hiel.
• Verplaats je andere voet op dezelfde manier.
Op zoek naar de bosdieren
1. Neem een kurk en brand deze zwart. Breng de zwarte
kleur aan op de uitstekende en de bovenste delen van je
gezicht.
2. Plet kleurrijke bosbessen en kneus groene blaadjes om
natuurlijke kleurverf te krijgen. Wrijf deze lichtere kleuren
aan op de diepere delen van je gezicht.
3. Kleur ook de zichtbare delen, en vooral de achterkant,
van je handen met deze kurk, bosbessen en blaadjes.
4. Pluk wat vegetatie uit de natuurlijke omgeving: takken,
blaadjes, bloemen, gras, mos ... Alles wat kan helpen om
op te gaan in de natuur.
5. Bedek je trui of jas met de verzamelde vegetatie. Doe dit
met behulp van touw, getwijnde wilgenschors, dennenwortels en via de gaatjes in je trui.
6. Pas dezelfde techniek toe op je broek en je schoenen.
Maak steeds handig gebruik van gaten, veters, riemen,
lussen, broekzakken ... in je kleding om de vegetatie aan
op te hangen.
7. Camoufleer ook je muts grondig op dezelfde manier.
6. Beweeg rustig en in een vloeiende beweging, maar beweeg uiteindelijk zo weinig mogelijk. Wat niet beweegt, is
moeilijker te zien.
7. Werk in de diepte, dus niet aan de rand van het bos of
over een bergkam. Je silhouet zal afsteken tegen de achtergrond.
8. Neem zo goed mogelijk de geur van de natuur aan.
Tips
• Onthoud dat het zoeken naar wilde dieren niet gemakkelijk
is. De aanhouder wint!
• Sta op voor zonsopgang! Dan is de kans om wilde dieren te
spotten het grootst.
• Een verrekijker is een handig hulpmiddel bij je zoektocht
naar wilde dieren. Zo kan je de dieren van ver observeren,
zonder al te dichtbij te moet komen.
Dierensporen
Op zoek naar de bosdieren
Dierensporen kunnen lezen is handig om verschillende redenen. Als je weet van welke dieren de sporen zijn, dan weet je
welke dieren er in de omgeving voorkomen. Zo weet je ook of
je gevaar loopt en of er water en voedsel aanwezig is.
1. Dieren laten spoorafdrukken achter in de grond: hoefafdrukken (everzwijnen en reeën), handvormige afdrukken
(eekhoorns en egels) en pootafdrukken met kussens (vossen, honden en wolven).
2. Dieren laten specifieke uitwerpselen achter, waarin zowel
pitten, veertjes, botjes als vacht zitten. Dit geeft ons informatie over welke dieren in de buurt zijn, wat ze eten en
wat er dus allemaal in de omgeving te vinden is.
3. Dieren wandelen vaak langs dezelfde herkenbare wildpaden. Als een wildpad onder het struikgewas loopt, kan je
de maximale grootte van het dier afleiden.
4. Dieren laten vaak krab- en woelsporen achter.
• Er hangen vaak stukjes vacht en haartjes aan het scherpe struikgewas.
• Sommige dieren krabben en woelen om hun territorium af te bakenen, anderen zoeken zo naar eten.
• Reeën vegen tijdens de paartijd hun gewei tegen de
boomstammen.
• Everzwijnen rollen in de modder en wrijven zich nadien
tegen een boomstronk. Vaak hangen er nog haartjes
van zwijnen tegen die boomstronken.
5. Dieren laten ook vraatsporen achter.
• Veel voorkomende vraatsporen zijn te vinden op dennenappels. De manier waarop de dennenappel is opgegeten, toont je wie de snoeper was. Zo bijten eekhoorns en(woel)muizen de schubben volledig af, terwijl
spechten de kegels open hakken, waardoor er een slordige, maar complete kegel overblijft.
• Plaatsen met veel pluimen zeggen veel over de dader.
Vogels plukken de veren in hun geheel uit hun prooi
voordat ze die opeten. De schachtpunten blijven intact.
De vos bijt de veren tegen de huid af.
Tips
• Het verschil tussen de spoorafdruk van een vos of wolf en
een hond is eenvoudig te herkennen door een stokje onder
de twee voorste tenen te leggen. Bij de vos of wolf zal dit
stokje de andere tenen niet snijden, bij de hond wel.
• Onderzoek nooit dierensporen met je blote handen. Er
kunnen parasieten en andere ziektes op zitten. Gebruik
steeds handschoenen of een stokje.
• Aan de hand van de vlucht van de vogels kun je afleiden
waar er een drinkplaats is. Vogels die in een rechte lijn vliegen, zijn vaak op weg naar een drinkplaats. Vogels die op
en neer vliegen keren vermoedelijk terug van hun drinkplaats. Ze zitten vol met water en hebben dus meer pauzes
nodig.
Om te oefenen
Herkennen de leden deze sporen van onze bosdieren?
De pootafdruk van Vos is smal, met dicht aaneengesloten
voortenen. Een vossenspoor in de sneeuw is vrijwel lijnrecht,
doordat het dier de achterpoten midden onder het lijf in de
sporen van de voorpoten zet.
Bij Hert en andere edelherten herken je de sporen aan het
formaat: 8,5 cm lang en 6,5 cm breed. Heeft een edelhert
op zachte grond gelopen, dan zijn ook de afdrukken van de
bijhoeven te zien.
Haas plaatst zijn lange achtervoeten meestal vóór zijn voorvoeten. De lange sporen van de achtervoeten zijn 6 cm lang.
Fazant strekt zijn drie tenen mooi vooruit. Vogels die de
meeste tijd op de grond doorbrengen, wandelen en ‘lopen’
ook echt. Bij hun sporen zullen, net zoals bij de mens bijvoorbeeld, links en rechts elkaar afwisselen. Zo ook loopt Fazant.
De afdrukken van de hoeven van Everzwijn zijn tot 12 cm lang
en 5-7 cm breed. Hoe ouder het dier, hoe groter de afdruk en
hoe stomper de hoeven. De bijhoeven zijn vrijwel altijd zichtbaar, al kunnen ze bij pootafdrukken van zeer jonge dieren
ontbreken. Everzwijn beweegt zich meestal voort in stap en
draf met een paslengte in stap van 40 cm.
Bij Eekhoorn is de pootafdruk van de voorpoten kleiner dan
van de achterpoten. De voorpoten hebben geen duim maar
vier lange vingers met stevige lange nagels. Met deze scherpe
nagels kunnen ze zich goed aan een boomstam vasthouden.
De achterpoten hebben vijf tenen met lange nagels en de
achterpoten zijn langer dan de voorpoten. Eekhoorn beweegt zich altijd in een viersprong, een soort verfijnde galop.
In een camouflagekleedje
Dieren in het bos hebben vaak een schutkleur om niet op te vallen tussen de groene en bruine tinten in het
bos. Het is ook eens leuk om een verkleedactiviteit te houden. Om een sluipspel te spelen of gewoon om
zot te doen!
Sluipspel
Ruilbeurs
Spel: De spelers vormen twee concentrische cirkels.
De spelers van de binnencirkel lopen linksom en die
van de buitencirkel rechtsom rond. Op een bepaald
teken (bv. als de muziek stopt), staan ze tegenover een
speler in de andere cirkel. Met die speler moeten ze
een kledingstuk ruilen. Datzelfde wordt verschillende
keren herhaald, tot iedereen helemaal ‘verkleed’ is.
Het wassenbeeldenmuseum
Spel: De deelnemers brengen afbeeldingen van hun
idool mee. Voorzie zelf ook een paar tijdschriften
waar afbeeldingen kunnen uitgeknipt worden. De afbeeldingen worden in de kring doorgegeven. De deelnemers hebben eventueel ook al verkleedkleren meegenomen om zo veel mogelijk op hun beroemdheid te
kunnen lijken.
Ieder kiest dus een idool. Er wordt verkleed, gegrimeerd en poses worden ingeoefend. De groep wordt
verdeeld: welke beroemdheden komen bij elkaar te
staan in een zaal? Samen met de andere beroemdheden in de zaal oefenen de deelnemers hun rol als
beroemdheid. Ben je een topsporter, kies dan bijvoorbeeld een moment uit en vertel wat je voelt na
de overwinning op de wereldkampioenschappen.
Als iedereen een pose gevonden heeft, blijven ze stil
staan, net als een wassen beeld. Dan komen de beroemdheden uit de andere museumzalen op bezoek.
De begeleider kan ze als gids door het museum leiden
en uitleg geven bij de beelden. Let op dat je niet in de
lach schiet!
In een camouflagekleedje
Spel: Op een plaats in het bos hangt een groot bord
met een raster: horizontaal A, B, C, D ... en verticaal 1,
2, 3, 4 ... Zo krijg je vierkantjes (dat mogen er gerust
een 150-tal zijn) en in elk vierkantje staat een symbool of een tekening. Bv: A1 een driehoek, B3 een
zon, C16 een cassette … Opgelet: geen enkel figuurtje mag hetzelfde zijn. Dat bord hangt of staat op een
plek in het bos, duidelijk zichtbaar. Daarbij zit er een
leid(st)er. De spelers moeten onherkenbaar (verkleed
dus) tot bij dat bord sluipen en proberen zoveel mogelijk te memoriseren. In hun eigen kamp hebben de
leden hetzelfde rooster, maar dan leeg. De bedoeling
is dat ze dat rooster opvullen met alle symbolen op
de juiste plaats zoals in het originele rooster. De leden
vertrekken weer van het bord als ze voldoende figuurtjes onthouden hebben (de ene kan er al meer ineens
onthouden dan de andere) of als ze herkend worden
door de leider. Als ze hun naam horen, moeten ze dus
sowieso weer naar hun kamp vertrekken. 't Is natuurlijk best dat ze zich dan op een andere manier gaan
verkleden in hun kamp. Ze verkleden zich dus in hun
kamp, sluipen naar het bord, proberen zoveel mogelijk te onthouden en lopen dan zo snel mogelijk terug
om hun eigen bord in te vullen. Als ze herkend worden, moeten ze dus ook terug. De groep die het grootste aantal juiste symbolen of figuurtjes in zijn raster
invulde, is de winnaar.
Fotoshoot
Spel: De leiding vertelt een geflipt verhaal. Iedereen
zorgt dan voor de aangepaste verkleedkledij. Zo trek
je als groep de straat op, gewapend met een fototoestel. De scènes zet je op foto.
Je zal wel merken dat het soms tot zeer grappige taferelen kan leiden. Als de foto's ontwikkeld zijn, plak
je ze in een fotoalbum en schrijf je er de gepaste tekst
bij.
Ontmoetingen
In een camouflagekleedje
Spel: Iedereen zit in een kring en kiest een masker uit.
Dan worden er paren gevormd. Ieder kiest iemand uit
waarmee hij een praatje wil maken.
Door het masker op te zetten, probeer je je zoveel mogelijk in te leven in het personage dat je uitbeeldt. Je
overlegt even met je gesprekspartner waarover je zal
praten. Dan voer je een kort toneeltje op voor de rest
van de groep.
Een koffer met kleren
Spel: De leiding heeft in het lokaal een paar koffers
gezet met verschillende kledingstukken en accessoires erin. De begeleider vertelt dat die koffers daar zijn
achtergelaten en dat niemand weet van wie ze zijn.
Kunnen we niet in de huid van de eigenaars kruipen
en ontdekken wie ze zijn? Ieder groepje krijgt een koffer en de opdracht om uit te beelden van wie de koffer
is, gebruik makende van al wat in de koffer te vinden
is. Fantaseer er op los!
Modeshow
Spel: We organiseren een 'alternatieve' modeshow.
De jongeren kiezen op voorhand, bijvoorbeeld op de
vorige activiteit, uit een lijst hoe ze zich zullen verkleden.
Lijst waaruit gekozen kan worden:
• Jurgen, klaar om naar een verjaardagsfuif te vertrekken.
• Inge, met haar zondagse pak op weg naar grootmoeder.
• Robbe, die zich kleedt zoals hij dat wil.
• Lieve, die haar kleedt en beweegt als een fotomodel.
• Niko, die zich tevreden moet stellen met afdankertjes.
• Martine, die net terugkomt van een begrafenis.
De jongeren verkleden zich thuis. Op die manier geven we hen voldoende tijd om de gepaste kledij te
vinden.
De leiding zorgt voor de nodige sfeer bij de modeshow. Een persfotograaf mag zeker niet ontbreken. Op
leuke muziek loopt elk om beurt de 'catwalk' af.
De andere jongeren krijgen als opdracht aandachtig
toe te kijken en een aantal vraagjes schriftelijk op te
lossen.
Vragen kunnen zijn:
• Hoe zou de uitgebeelde persoon leven?
• Wat zijn zijn/haar hobby's?
• Zou die persoon gelukkig zijn? Waarom?
Nadat iedereen aan de beurt is geweest, volgt een
bespreking in de groep. De leiding let vooral op stereotypen die naar voor zullen komen. Samen met de
jongeren probeert ze die stereotiepe beelden te doorprikken. Toch zal de groep tot het besluit komen dat
de manier waarop iemand gekleed gaat wel degelijk
iets over de persoon vertelt.
KSJ West
Meer w
Wil ji
e
provinc j je graag inze ten?
tten bin
iale we
rking, o
ook? N
nen on
eem
ze
pw
secreta dan gerust c elke manier
dan
riaat vi
ontact
ak
op
www.k
sjwest [email protected] met het
.be/wo
rdvrijw e of via
illiger.
Provinciale werking
We hopen dat je ondertussen al een beetje vertrouwd
bent met de verschillende initiatieven die KSJ West
voor jou organiseert. Daarnaast houden we ons echter bezig met nog heel wat andere zaken. Net zoals bij
onze initiatieven, zijn we hiervoor steeds op zoek naar
vrijwilligers. Hieronder volgt een overzichtje.
rw enervork mtindeg basis van
pe tegro
M et ertac-t meen
ep
t plaatselijke
Te a m Vo rm in g
Vanuit KSJ West bieden
we heel wat vormingen
aan op
maat van de plaatselijke
groepen. Dat kan gaan ove
r originele spelen, openluchtt
echnieken, motiveren van
de
leidingsgroep … Onze en
thousiaste leden van Tea
m Vorming staan steeds klaar
om deze sessies voor jull
ie uit te
werken en ter plaatse te
komen begeleiden. Daarn
aast
buigen ze ook kritisch he
t hoofd over de verschille
nde
vormingsinitiatieven zoa
ls Katapult, Bonsaï en Bilo
ba.
Ben jij iemand die graag
inhoudelijk werkt? Heb
je al
wat leidingservaring op
je palmares staan en kan
je niet
wachten om deze met and
ere mensen te delen? Da
n is
Team Vorming geknipt voo
r jou!
W eBB is het beleidsorgaan van KSJ West. Op deze
Het We
en
n worden de initiatieven
maandelijkse vergaderinge
ospr
be
er
Daarnaast wordt
werkgroepen overlopen.
n
ne
eu
rst
de
on
n
en best kunne
ken hoe we onze groep
be
als
s
on
die
en
erp
onderw
en bespreken we andere
zie
en
ed
t liggen. Onze WeB-l
weging nauw aan het har
n.
op de vele West-initiatieve
n
je ook steevast opduike
r
ove
eft
he
g
nin
me
en die een
Een aanrader voor iedere
onze werking!
_ ksj west _ { 1 }
Het con
r onze
Elk jaar proberen we voo
onze provinciale werking.
etten
inz
t
he
ter te vinden. Door
groepen een meter of pe
nforgeï
st
We
KSJ
s blijven we bij
van deze meters en peter
g.
gin
we
be
ze
on
n
zeilen binne
meerd over het reilen en
n, om
me
ne
te
ls
uge
vle
je
r
onde
Heb jij zin om een groep
om in
rlijkse spaghettiavond en
jaa
een
bij
en
uiv
sch
aan te
- of
ter
me
t
he
is
ek te gaan? Dan
de zomer op kampbezo
!
jou
r
daging voo
peterschap de ideale uit
y
L
l
a
R de
VAn ti E S
Wes
Een nieuw werkjaar is van start gegaan, ook bij KSJ West! In het eerste
tijdschrift van het jaar stellen we naar goede gewoonte twee van onze
vrijwilligers aan jullie voor. Koen kon je al spotten als cursusgever op
Bonsaï. Jana kreeg na een weekje stage de West-kriebel te pakken en
draait vanaf dit jaar ook volop mee in onze werking!
Koen Verbeke
_ ksj west _ { 2 }
Je bent sinds vorig jaar actief als vrijwilliger bij KSJ West,
ondertussen al voor velen een bekend gezicht. Kan je kort
even jezelf voorstellen?
Koen: Mijn naam is Koen Verbeke. Ooit zat ik vier jaar in de
KSA van Deinze alvorens naar Kortrijk te verhuizen en lid te
worden van dé KSJ in West-Vlaanderen, namelijk KSJ Pius X!
Ik ben er zes jaar lid en vijf jaar leiding geweest.
Hoe ben je er bij gekomen om medewerker te worden bij
KSJ West?
Koen: Na Biloba te hebben gevolgd was mijn enthousiasme
voor West al aangewakkerd, maar veel tijd had ik er toen niet
voor. Vorig jaar ben ik een half jaar in China gaan studeren.
Ik moest Pius dus verlaten en toen ik terugkwam,
was West een welkom alternatief. Een andere reden is ook dat ik eens naar het vrijwilligersfeest in Leuven ben geweest,
zonder vrijwilliger te zijn. Dat was
een heel plezante avond, maar ik
voelde me ook wel wat schuldig.
Die avond heb ik besloten om
ooit vrijwilliger te worden.
Aan welke initiatieven heb je al
meegewerkt?
Koen: Vorig jaar ging ik mee op
Bonsaï als cursusgever en dat is
zeer goed meegevallen. Dit jaar help
ik mee aan Radar en Jimweekend. Ik
zal waarschijnlijk ook opnieuw cursusgever zijn op Bonsaï.
Koen:
Als vrijwilliger bij KSJ West moet je gemotiveerd
zijn en er vooral zelf heel veel plezier aan
beleven!
Wat vind je het leukste West-initiatief? Waarom?
Koen: Ieder initiatief heeft wel zijn charmes. Op Joepie leer
je je eigen groep door en door kennen terwijl je op Bonsaï
meer contact hebt met andere groepen. Biloba is vooral leuk
omdat je als leiding nog eens lid kan zijn.
Wat is het allerstrafste dat je ooit meegemaakt hebt op
kamp of op een initiatief?
Koen: Ik heb al wat meegemaakt op kamp en het is niet allemaal voor publicatie vatbaar. Toch één anekdote: twee jaar
geleden op kamp hadden we met onze leiding een themaavond waarbij iedere jongen aan een meisje werd gelinkt.
Per koppel moesten we binnengaan in het leiderslokaal waar
we ‘getrouwd’ werden door een leutige medeleider die bij
iedereen wel smeuïge verhalen wist te vertellen. Zelden zo
gelachen!
Van initiatieven blijft mij vooral de laatste dag van Joepie 22
bij, de Joepie die ik als lid heb gewandeld. We hadden toen
wat ruzie met de buren uit KSJ Kuurne en hadden, samen
met KSJ Lissewege, een aanstekelijk lied over hen gemaakt. Tijdens de slotshow werd het lied gretig
overgenomen door andere groepen. Heel
plezant voor ons, maar een beetje pijnlijk voor KSJ Kuurne.
Wanneer was je het meest beschaamd of ontroerd?
Koen: Beschaamd was ik toen ik
een lid uit mijn handen liet vallen waardoor die haar sleutelbeen
brak. Ontroerd ben ik op het einde
van een kamp, wanneer alles gelukt
is en je ziet dat je groep zich echt geamuseerd heeft.
Hoe ziet de ideale West-vrijwilliger er uit
volgens jou?
Koen: De ideale West-vrijwilliger is iemand die al wat
bewezen heeft in zijn plaatselijke groep. Hij is een gemotiveerd persoon die weet wanneer er gewerkt moet worden
en wanneer het wat losser mag zijn. En bovenal, aangezien
je het vrijwillig doet, moet je er ook zelf plezier aan beleven.
Heb je nog een grote droom of ambitie binnen KSJ (West)?
Koen: Ik droom dat KSJ voor iedereen zoveel mag betekenen
als het voor mij gedaan heeft de voorbije 15 jaar. Mijn ambitie binnen West is dan ook om fantastische initiatieven op
touw te zetten.
Jana Dalle
Je bent pas sinds dit jaar actief bij KSJ West, dus voor velen
ben je waarschijnlijk nog een onbekend gezicht. Kan je jezelf
even kort voorstellen?
Jana: Ik ben Jana, ook wel gekend als ‘Zjanie’, net geen drie
maal zeven meer en sinds dit jaar dan ook ‘kersvers’ oudleidster van VKSJ Assebroek. Voorheen was ik er 5 jaar actief
als (hoofd)leidster en ik ben al een trotse VKSJ’er sinds het
eerste jaar Sloebers. In totaal heb ik dus maar liefst 16 VKSJjaren op de teller staan. Het spreekt dan ook vanzelf dat ik
het KSJ-gebeuren nog niet helemaal kon loslaten. Momenteel beheer ik het materiaal bij VKSJ Assebroek en KSA SintTrudo. Ik ging ook mee om te koken op het buitenlands kamp
van mijn groep en ik ben sinds dit jaar ook West-vrijwilliger.
Op een KSJ-activiteit zal je mij trouwens nooit zonder leidingsdas zien. Het is een beetje mijn persoonlijk relikwie
geworden en het vormt een enorm mooie herinnering aan alle toffe momenten die ik tijdens mijn
leiderscarrière mocht beleven.
Hoe ben je er bij gekomen om vrijwilliger te worden bij KSJ
West?
Jana: Vorig jaar volgde ik een lerarenopleiding en zo kwam ik
op het idee om stage te doen op het secretariaat bij KSJ West.
Daar was de sfeer super, waarvoor nogmaals bedankt Marie,
Josefien en Els! Op die manier ben ik in het WeB en de ploeg
van Joepie 26 gerold. Deze zijn een ideale manier om een
zwart gat te vermijden na 16 jaar bij VKSJ Assebroek!
Aan welke initiatieven heb je al meegewerkt?
Jana: Vorig werkjaar hielp ik een dagje mee als losse vrijwilliger op de Gouwdag. Sinds dit jaar zetel ik ook in het WeB,
het beleidsorgaan van KSJ West. Daarnaast wil ik er dit jaar
ook helemaal voor gaan om er een fantastische vierdaagse
Joepietocht van te maken. Smeer alvast maar jullie ‘kietjes’
in, Joepiedeelnemers.
Wat vind je het leukste West-initiatief en waarom?
Jana: Ik kies resoluut voor Joepie. Joepie moet je, volgens
mij, als rasechte KSJ’er minstens eenmaal gewandeld hebben
in je carrière. Het groepsgevoel dat je meemaakt en de trots
die je voelt na het bereiken van stad X zijn onvergetelijk. Hoeveel pijn je ook had onderweg, deze vergeet je meteen bij
aankomst. Het is volgens mij het initiatief dat ook het meest
tot de verbeelding spreekt en dat al sinds de jaren 60! Boven-
Wat is het allerstrafste dat je ooit meegemaakt hebt op
kamp of op een initiatief?
Jana: Twee jaar geleden ging ik als leidster met de Simmers
op buitenlands kamp naar Polen. Op het programma stond
een avontuurlijke activiteit waarbij we een hoogteparcours
zouden doen in combinatie met rafting. Het weer was nogal
slecht, maar na een telefoontje werd ons verzekerd dat alles zoals gepland kon doorgaan. We vertrokken dus met drie
raftboten, maar ineens begon het enorm hard te stormen.
Tot overmaat van ramp lag er ook nog een boom dwars
over de rivier, waardoor we helemaal niet meer
verder konden. Via een touw konden we gelukkig de oever bereiken, waar we vol modder
in een auto van de organisatie kropen. Even
ontstond er paniek, want de boot die voor
ons vertrokken was, viel nergens meer te bespeuren. Gelukkig kwam een kwartiertje later
het verlossende telefoontje dat ook zij terecht
waren. Dat was toch een bang uurtje!
Met VKSJ en KSA houden we in Assebroek ook
elk jaar de camping open voor het Cactusfestival in
Brugge. Met de verhalen over alles wat we daar al meemaakten, kunnen we een heel boek vullen!
Wanneer was je het meest beschaamd? Wanneer was je het
meest ontroerd?
Jana: De laatste avond van mijn laatste kamp als leidster had
ik het toch even moeilijk. Zeker toen een kindje me vroeg
“Maar ga jij dan nooit meer mee op kamp? Ga ik je nooit
meer zien dan?”, waarop ze me met een pruillipje aankeek
en me een dikke knuffel gaf. Ook op ons ouderfeest, waar traditiegetrouw de net gestopte leiding in de bloemetjes gezet
wordt, kreeg ik toch even een krop in de keel.
Hoe ziet de ideale West-vrijwilliger er uit volgens jou?
Jana: Een ideale West-vrijwilliger moet zeker gedreven zijn.
Hij/zij moet met volle goesting ertegenaan kunnen gaan en
zich niet te veel laten leiden door regeltjes, maar vooral door
zijn/haar gevoel en enthousiasme.
Heb je nog een grote droom binnen KSJ (West)?
Jana: Laten we beginnen met honderden mensen een mooie
en onvergetelijke Joepie 26 te bezorgen, dan zal ik al meer dan
gelukkig zijn! Voor de rest hoop ik nog even te mogen meedraaien en nog iets te kunnen betekenen binnen KSJ (West).
_ ksj west _ { 3 }
Jana:
Als rasechte KSJ’er moet je
Joepie minstens eenmaal
gewandeld hebben!
dien liepen mijn nonkel en mijn papa ook al de Joepie in de
jaren 70. Het blijft heel leuk om die foto’s te zien. Daarnaast
heb ik ook wel warme herinneringen aan de Bonsaïcursus die
ik volgde als aspirant.
D
P
p
s
koa m p b e z o e k j e
daar merkte je Sloebers die stilletjesaan
moe werden. De dag zat erop. ‘Varkentje'
dankte voor de leuke avond en wenste
hen een goede nachtrust.
Wellicht zullen enkele Sloebers die nacht
gedroomd hebben van de mooie dagen
op kamp.
Proost Jos
_ ksj west _ { 4 }
KSJ Veurne
Bij het begin van de grote vakantie trokken de jongsten van KSJ Veurne op klein
kamp. Dit jaar verbleven ze in De Touwladder te Dadizele, het heem van KSJ
West.
Op woensdag 2 juli kwam ik onder een
stralende zon in de vooravond aan bij de
groep. Er was een drukte van jewelste. Bij
nader horen vernam ik dat 'Varkentje' jarig was en dat ze daarom een feestavond
had gepland. Zo waren alle Sloebers met
de hulp van de leiding aan het werk om
een schitterend feest in elkaar te steken.
Verdeeld over verschillende groepjes
werden opdrachten uitgevoerd. De ene
groep zorgde voor de tafelschikking, een
andere voor de versiering en bij een derde groep waren kleine handjes naarstig
bezig de aperitiefhapjes in elkaar aan het
knutselen. Beter gezegd: ze versierden
hun egel-kunstwerkje met lekkere fruitspiesjes.
De koks waren op hun beurt in de keuken
bezig met de hoofdschotel en het dessert. Wanneer alles eindelijk klaar was
namen allen plaats aan de tafels voor het
feestelijke maal. In de openingstoespraak
dankte 'Varkentje' iedereen voor de goede medewerking. Met een drankje en een
hapje werd de avond geopend. En vervolgens mochten de Sloebers aanschuiven
voor een broodje met een hamburger
en groentjes. Bij een volgende gang waren er frietjes met ketchup. Een bekertje
gevuld met overheerlijke aardbeien sloot
de maaltijd af. Als beloning voor de goede
samenwerking deed de kookploeg de afwas.
Bij het begin van de feestavond maakten
we het even stil. Ieder kreeg de kans om
te vertellen wat hem of haar echt deugd
had gedaan gedurende de voorbije dagen. Het was prachtig om te horen hoe de
kinderen en hun begeleiding de voorbije
dagen hadden beleefd. Met een passend
verhaal sloten we dit bezinnend moment
af.
Tenslotte startte het feest: een kort toneeltje werd gevolgd door een aangenaam dansfeest met gekende kinderliederen. Iedereen deed mee en vond het
schitterend. En zoals steeds bij aangename zaken vloog de tijd voorbij. Hier en
VKSJ Wakken
Net na de middag arriveerden we bij VKSJ
Wakken. Hier en daar zagen we al enkele
kinderen in rode, gele en zwarte kleren
lopen. Toen het kamplied afgespeeld
werd en de hele menigte naar buiten
kwam gelopen, werd het ons plots duidelijk: ze waren allemaal volledig in de ban
van de Rode Duivels. Na het liedje was
het nog even aanschuiven in de rij om de
Belgische kleuren op hun gezicht bij te
werken. En om het thema volledig verder
te zetten, speelden ze die namiddag een
heus WK-spel. Ideaal als voorbereiding op
het groot scherm waar ze allemaal samen
naar gingen kijken ’s avonds. Ondanks de
nederlaag van de Belgen die avond zal
het ongetwijfeld een groot feest geweest
zijn met zo’n leuke bende! Bedankt dat
we even mochten meegenieten!
Tijs en Josefien
KSJ Veurne
VKSJ Loppem
Bij aankomst op het bosrijke terrein van
VKSJ Loppem zagen we heel wat kinderen
net naar binnen lopen. Schuilen voor de
regen? Nee hoor, het middagtoneeltje
ging net van start. Met grote ogen zaten
ze te kijken naar het spannende toneel.
Niet veel later werd het voor de Jimmers zelf ook erg spannend: ze vertrokken, met de blinddoek aan, op dropping.
De -12 bleef gezellig binnen, waarbij de
Roodkapjes zelfs een heuse verwenmiddag tegemoet gingen. De leiding had hier
en daar al wat minder stem, maar daar
lieten ze zich niet door doen. Het zag er
een topkamp uit, waar we graag nog wat
langer gebleven waren!
Tijs en Josefien
VKSJ Loppem
ken
VKSJ Wak
VKSJ SKM
De geur van lekker eten kwam ons tegemoet toen we aankwamen op het kamp
van VKSJ Sint-Kruis en Male. De koks waren druk bezig met het klaarmaken van
één van de heerlijkste kampmaaltijden:
spaghetti. Toch moest iedereen nog even
wachten op hoog bezoek ... Om de tijd te
doden speelden ze zelf uitgevonden spelletjes in de gangen, duidelijk een beetje
nerveus voor de aankomst. Na enkele
minuten hoorden we plots luid gegil buiten: de Sloebers waren gearriveerd op
het kampterrein. Van een warm onthaal
gesproken! De groep was compleet, dus
het kamp kon nu ten volle van start gaan.
En maar net op tijd ook, want het groot
scherm stond al opgesteld en de outfits
waren al afgesteld om samen te supporteren voor de Rode Duivels. Bedankt dat
we eventjes dit zalige sfeertje mochten
opsnuiven!
Tijs en Josefien
VKSJ Oostkamp
VKSJ SKM
VKSJ Kriko
Meter Joke, Lore en Marie
VKSJ Kriko
Joke, meter Lore en Marie
VKSJ Oostkamp
KSJ Kuurne
Even werd een stukje groene kampweide in Geel omgetoverd tot Agrabah,
de hoofdstad van de magische wereld
van Aladdin. Niet alleen het kleurenspel
van het decor maar ook de kledij van de
leid(st)ers met sierlijke satijnen stoffen en
belletjes zorgden ervoor dat we volledig
ondergedompeld werden in het verhaal.
Zingende, dansende leden en een wild enthousiaste leiding vol energie deden ons
al vermoeden dat dit kamp onvergetelijk
zou worden. Zelfs de gemeenste streken
van Jafar zouden dit kamp in geen duizend
jaar kunnen vervloeken. Ook een grote
kookploeg, bestaande uit ouders, oud-leiding en liefjes was van de partij. We werden vriendelijk uitgenodigd om te blijven
eten, maar helaas moesten we dit aanbod
door tijdsgebrek afwijzen. Dat vonden
onze knorrende magen wel heel jammer.
Wij kijken alvast uit naar de diashow!
Peters Nop en Tijs
KSJ Kuurne
VKSJ Vichte
Toen we aankwamen bij VKSJ Vichte was
de leiding druk bezig met de laatste voorbereidingen voor hun middagactiviteiten.
Naar aloude traditie had elke leeftijdsgroep terug zijn eigen thema met bijhorend ingekleed daglokaal. Zo zagen we
onder andere de volledige nagebouwde
cafetaria van ‘FC De Kampioenen’ en de
wondere, Arabische sprookjeswereld van
Aladdin, compleet met vliegende tapijten.
Ook in de keuken was er heel wat bedrijvigheid. De koks waren immers al druk bezig met de voorbereidingen voor de laatste avond. Daarbij krijgt elke leeftijdsgroep
zijn eigen aangepaste buffet van groenten,
compleet in kampthema. We vonden het
alvast jammer dat we niet konden blijven
om het eindresultaat te bewonderen. Bij
ons vertrek stonden de Simmers net klaar
om op ‘Ga erdoor’-tocht te vertrekken,
een activiteit waarbij ze van punt A naar
punt B moeten lopen. Maar ze mogen alleen maar rechtdoor gaan. Als ze dus een
obstakel tegenkomen, moeten ze erdoor
(of erover, of eronder, …). Het klonk alvast
heel tof, hopelijk is het de meisjes gelukt
om hun eindbestemming te bereiken!
Sanne, Tijs en Marie
te
VKSJ Vich
_ ksj west _ { 5 }
Op de kampplaats van VKSJ Kriko was er
heel wat bedrijvigheid. De Sloebers hadden zich net mogen vuil maken, dus hadden ze dringend een douche nodig. Ondertussen streden de Springers voor de
immuniteit in hun ‘Expeditie Robinson’activiteit. De vijandigheid tussen Kamp
Noord en Kamp Zuid was zelfs zo groot dat
ze tijdens het eten aan aparte tafels zaten.
Bij de Roodkapjes ging het er heel wat
romantischer aan toe. Tijdens een spel
gebaseerd op de film ‘Wild child’ moesten ze punten verzamelen door zo rebels
mogelijk hun schoolcarrière te doorlopen.
Daarnaast moesten ze ook proberen om
de knapste jongen van de school te verleiden. De oudste leden waren niet aanwezig. De Jimmers waren weggestuurd op
dropping en hadden wat moeite om de
weg terug te vinden. De Simmers tenslotte moesten een hele dag allerlei opdrachten uitvoeren, waaronder het koken van
hun eigen eten. We hopen dat alles goed
afgelopen is!
In het rustige Watou vonden we de -12
van VKSJ Oostkamp voor hun jaarlijkse zomerkamp. Het heem was maar net groot
genoeg voor deze grote groep meisjes.
Gelukkig vonden ze het niet erg om een
weekje dicht bij elkaar te leven. Bij de jongste groep werd er druk gewerkt aan het
maatschappelijk bewustzijn van de leden.
Ze moesten namelijk afval verzamelen en
sorteren. De Springers amuseerden zich
aan de andere kant van het gebouw met
een ladderspel. Bij de Roodkapjes had de
leiding de nobele taak op zich genomen
om hun leden al wat in te wijden in de wereld van het sjorren. Zo zijn ze alvast voorbereid voor het tentenkamp eenmaal ze lid
worden van de +12. Tenslotte brachten we
nog een bezoekje aan de keuken om even
te gluren naar het middagmaal. De koks
waren er druk bezig met het afwegen van
de gehaktballetjes; van toewijding gesproken! Dankjewel voor de fijne ontvangst!
p P Ds
koa m p b ez o ek je
KSJ Beitem
KSJ De Wiek
Hoewel KSJ De Wiek een beetje verstopt
zat achter een grote deur, konden we ze
toch al van ver ‘Napoleon’ horen zingen.
Hun 40 leden konden alleszins heel wat lawaai maken; leuk om te zien dat er zoveel
enthousiasme was. Na de spelletjes was
het tijd voor een vieruurtje en, gezien de
warme temperaturen, een frisse duik in
het grote zwembad. Ondertussen hadden
wij even de tijd om het kampterrein te
bekijken. Zo zagen we onder andere een
zelfgemaakte deathride en een leuke sjorconstructie waarop de leden even konden
‘chillen’. Als kampthema hadden ze gekozen voor ‘Tour Du Wiek’, hun eigen, en natuurlijk veel betere, versie van de Tour du
France. Een klein, maar fijn kamp!
_ ksj west _ { 6 }
Sanne, Tijs en Marie
k
KSJ De Wie
VKSJ Roeselare
VKSJ Roeselare
Voor de meisjes van VKSJ Roeselare was
de laatste dag van hun kamp helaas al
aangebroken. Terwijl de koks druk in de
weer waren met de barbecue, konden de
leden zich een hele middag vermaken op
de Vlaamse kermis. Als kampthema kozen de meisjes voor de ‘Kleine Zeemeermin’ en de postjes waren dus ook op die
manier ingekleed. Zo kon je terecht in
‘Ariëls Beautysalon’ om mooi geschminkt
te worden of een vlecht in je haar te laten
maken. Of je kon terecht bij Botje voor
heel wat leuke spelletjes. De oudere leden waren ondertussen ook bezig met de
opbouw van het kampvuur. We mochten
hier wel geen foto’s van maken omdat
het eindresultaat nog veel spectaculairder zou worden. We hopen alvast dat het
nog een mooie laatste avond geworden
is!
Sanne, Tijs en Marie
KSJ Beitem had dit jaar voor Gent gekozen als kampbestemming. Een leuk idee,
zeker tijdens de Gentse Feesten! De dag
voor ons bezoekje hadden de leden zich
enorm geamuseerd in het centrum van
Gent. Tijdens de Feesten is er enorm veel
kinderanimatie voorzien, een leuke ervaring voor de leden. Op de dag van ons
bezoek moest er bij de -12 druk vergaderd
worden. Ze moesten immers beginnen
met de voorbereiding van de show voor
de laatste avond. Dat ze een toneeltje gingen spelen van ‘FC De Kampioenen’ stond
al snel vast. Na wat discussie konden de
rollen eindelijk verdeeld worden en gingen ze in kleine groepjes aan de slag. Leuk
om te zien dat de -12 zich zo zelfstandig
kon bezig houden! Al was de leiding natuurlijk in de buurt om hen overal mee te
helpen. Ondertussen was de +12 buiten
aan het worstelen met sjorpalen. Het was
even oefenen met de verschillende knopen, maar uiteindelijk slaagden ze er toch
in om een tafel te sjorren. Het blijft altijd
gezellig bij KSJ Beitem op kamp!
Marie
KSJ Beitem
Geocaching
Op schattenjacht doorheen West-Vlaanderen
KSJ West daagt je uit! Neem deel aan de grootste
schattentocht ooit in de KSJ-geschiedenis. Gedurende
het hele werkjaar krijg je de kans om op verschillende
locaties een schat te vinden. De groep die op het einde
van het jaar de meeste schatten gevonden heeft, krijgt
van ons een mooie beloning!
Wat is geocaching?
Iemand verstopt ergens een waterdichte doos, met daarin een
logboek en/of een aantal voorwerpen. De bedoeling is nu dat
andere mensen deze doos gaan zoeken. Hiervoor krijgen ze de
precieze coördinaten van de verstopplaats. De doos vinden kan
met een GPS, of door eenvoudigweg een geocache-app te installeren op je smartphone.
Het plezierige aan geocaching is ook dat je kennis maakt met
mooie plaatsen, zoals natuurgebieden of bezienswaardigheden
die je anders misschien nooit zou ontdekken.
Ga zelf op zoek!
Vanaf september zul je in heel West-Vlaanderen verschillende
caches kunnen terugvinden die door KSJ West verstopt werden.
Het is de bedoeling dat je doorheen het werkjaar met jouw groep
probeert om zoveel mogelijk caches te lokaliseren en je gegevens
achter te laten. Op het einde van het jaar kijken we dan wie er
het meest gevonden heeft.
Voor elke groep is er minstens 1 cache te vinden in de buurt van
je eigen stad of gemeente. Voor de andere caches zal je het iets
verder moeten zoeken. Een ideale gelegenheid voor een teambuilding-activiteit met je leidingsgroep of om eens een daguitstapje te doen met je oudste leden!
n kreeg je reeds
de startdag? Da
op
ig
ez
nw
aa
ze wedstrijd. Zo
Was je
te nemen aan de
el
de
etaom
fo
in
alle
info via het secr
binnenkort alle
dan
n,
ge
en
br
je
niet, dan krijg je
d een bezoek
tij
al
k
oo
s
nu
on
i
n
et allerle triaat. Je ka
artpakket mee m ze website
st
t
he
n
ee
et
m
krijg je
r ook on
groep. Hou zeke
ld
tige info voor je
ar zullen gerege
Da
g.
oo
na in het
n.
en facebookpagi
de
or
info geplaatst w
updates en extra
t!
ch
to
ek
zo
de
et
m
Alvast veel succes
Praktisch
_ ksj west _ { 7 }
Eenmaal je de schat gevonden hebt, noteer je in het logboek je
naam en het moment waarop je de cache vond. Soms liggen er
ook voorwerpen in de cache. Dan is het de bedoeling dat je er
een voorwerp uitneemt en een ander in de plaats legt. Zo verandert de inhoud van de schat voortdurend. Daarna leg je de cache
terug op de plaats waar je deze gevonden hebt, klaar voor de
volgende schattenzoekers.
d e tek ij k e r
g r o e p Vin
KSJ Vich
_ ksj west _ { 8 }
groep in
VKSJ Oo d e k i j k e r
stkamp
ijker
k
e
d
n
i
g r o e pVKSJ Loppem
Historici zijn met verstomming geslagen.
Want analyse na analyse levert dezelfde
resultaten op en allen zijn het er over
eens. Alle gebeurtenissen in de geschiedenis zijn op subtiele maar onlosmakelijke
wijze verbonden met onze jeugdbeweging.
En ook deze keer tonen wij aan wat het
nauwlettend oog al lang in de gaten had.
Dat alle wegen leiden naar KSJ-KSA-VKSJ!
De zonnekoning
Hôtel des Invalides
Zoals het koningen van zijn tijdperk beliefde, had ook Lodewijk XIV enkele oorlogen
op zijn palmares staan. De arme drommels
die niet ongehavend van het front terugkeerden liet hij niet in de kou staan en
in een vlaag van onnoemlijke dankbaarheid
voor de overwinningen die zij voor hem in de wacht
sleepten, bouwde hij het Hôtel des Invalides. Daar
huisvestte hij maar liefst 4000 oud-soldaten.
Panteón Nacional
Dat brengt ons bij het Panteón Nacional de los
Héroes oftewel het Nationale Pantheon der Helden. Deze toeristische trekpleister werd in ’36
opgetrokken om er de restanten van hun nationale helden te herbergen. Bij het ontwerpen van deze
architecturale parel zal men even gegluurd hebben bij
onze Franse vrienden, dit gebouw is immers een verkleinde versie van het hierboven beschreven Hôtel des
Invalides.
Gent
De titel gaf het al wat weg, maar voor zij die
nog steeds in het ongewisse verkeren: we
hebben het over Daniël Termont, de burgemeester van Gent. Een man met een hevige
voorliefde voor Zuid-Amerika, maar met zijn
wortels diep verankerd in Gentse grond.
Pepijn Haghebaert
Je zou denken dat niemand trotser kan zijn op
zijn stad dan Daniël Termont. Niets is minder
waar. Op het nationaal secretariaat werkt één
man wiens trots voor zijn stad nog groter is dan
haar Belfort en wiens accent nog sterker is dan
dat van Barbara Sarafian in ‘Aanrijding
in Moscou’: Pepijn Haghebaert.
Pepijn is de man die er op het nationaal
secretariaat van KSJ-KSA-VKSJ voor zorgt
dat de blokken tekst en de nodige illustraties gekneed worden tot het boekje
dat voor uw neus ligt. Zonder deze Picasso achter het scherm zouden onze tijdschriften er wellicht uitzien als bijsluiters
bij medicamenten. Dus Pepijn, bedankt!
En zo blijkt maar weer eens dat niks
gebeurt zonder dat KSJ-KSA-VKSJ er
voor iets tussen zit …
_ A l l e s l e i d t n aar K S J - KS A -V KS J _ { 19 }
Ons verhaal begint deze keer op 5 september
1638, in het verre Saint-Germain-en-Laye. Op
die dag werd niemand minder dan Lodewijk
XIV geboren. De jonge knaap toonde bijzonder
weinig interesse in boekenkennis, maar kunst
daarentegen kon hem wel bekoren. Ondanks
het feit dat hij hartstochtelijk liedjes kon tokkelen op zijn luit, werd hij wellicht door weinigen tot ‘king of pop’ gedoopt. Maar dat hij
het tot zonnekoning zou schoppen stond in
de sterren geschreven.
En waar bevindt dit staaltje na-aperij zich?
Je vermoedde het wellicht ook: de stad
Asunción in Paraguay. In de volksmond
ook wel eens Nuestra Señora Santa María
de la Asunción genoemd, wat hopelijk
vlotter bekt dan het leest. Dit financieel
en cultureel epicentrum van het land
staat om weinig bekend, doch herbergt
ze vele mysteries. Zo weet bijvoorbeeld
iedereen wel dat de bekende speerwerpster
Leryn Franco er geboren is, maar wie had
kunnen vermoeden dat een bekend Belgisch
politicus zich ereburger van deze stad mag
noemen?
Dries Hooghe
r
A
a
n
t
d
i
e
l
s
e
l
L
A
ksj-KSA-Vksj
_ s c h o t i n d e r o o s _ { 20 }
Marie Comyn
S
R
T
SCH
--------
!
n
e
d
r
o
w
n
e
i
Z i e n eMnaakgweerkz van je imago
Als KSJ-, KSA- of VKSJ-groep maak je activiteiten
voor je leden, organiseer je de leukste evenementen en engageer je je voor je stad. Maar iedereen
beslist er zelf over hoe ze die acties interpreteren.
Terwijl jij je best doet om een toffe fuif in elkaar te
steken, denkt het publiek misschien wel dat bij jou
alles rond alcohol moet draaien. Na afloop van een
supertoffe activiteit met verf krijg je misschien wel
een klacht van een ouder over vuile kleren. Je imago, of hoe mensen jouw vereniging zien, kan een
heel belangrijke invloed hebben op je werking. We
geven je alvast enkele tips mee voor een ijzersterk
imago.
Verlies je imago nooit uit
het oog
Het beeld dat mensen van je werking hebben is constant in
verandering. Je moet er dus ook permanent aandacht aan
besteden. Een positief imago heb je niet van vandaag op
morgen. Ook als je het gevoel hebt dat je imago al positief is,
mag je het niet uit het oog verliezen. Vergelijk het met een
berg opfietsen: het moment dat je stopt met trappen rol je
naar beneden en voor je het weet ben je weer bij af.
Een interne werking als
basis voor een extern imago
Als je met een negatief imago zit dat je wil opkrikken, dan kijk
je best eens naar je eigen identiteit. Een negatief imago vindt
vaak zijn oorsprong in het gedrag van je medewerkers. Wordt
er over jouw groep gezegd dat jullie steeds te laat komen op
de jeugdraad, zorg dan dat je in de toekomst wat stipter bent.
Doet het de ronde dat jullie lokalen er slordig bij liggen? Organiseer eens een opkuisdag. Een goed beeld naar de buitenwereld toe begint bij een sterke interne werking.
Als je werkt aan het beeld dat mensen hebben van je werking, let er dan op dat je imago je identiteit niet gaat overstijgen. Je imago upgraden is nutteloos als er geen sterke identiteit achter staat. Als je beloften maakt die je achteraf niet kan
nakomen, dan leidt dat tot ontgoocheling bij je doelpubliek.
Stel nu dat je groep het imago heeft dat de leiding zich bij
elke activiteit verkleedt en een toneeltje voorbereidt. Dat is
Ook als je het gevoel hebt dat je imago
al positief is, mag je het niet uit het oog
verliezen. Vergelijk het met een berg opfietsen:
het moment dat je stopt met trappen rol
je naar beneden en voor je het weet
ben je weer bij af.
een positief beeld dat kinderen naar je groep kan leiden. Als
later echter blijkt dat van toneeltjes geen sprake is, dan is de
ontgoocheling des te groter.
Beste maatjes met de media
Als je een boodschap aan het grote publiek wil overbrengen,
dan zijn de media je sterkste bondgenoot. Organiseren jullie
een fuif of jubileumweekend? Door met de pers samen te
werken bereik je een groter publiek en vergroot de kans op
een positief imago. Aarzel dus zeker niet om zelf op de pers af
te stappen als je nieuwswaardige aankondigingen hebt.
De pers kan helaas ook een sterke negatieve invloed op je
imago uitoefenen. Moet je geëvacueerd worden van je
kampweide of liep jullie fuif in het honderd door een groep
vechtersbazen … dan zijn journalisten er als de kippen bij om
je in een slecht daglicht te plaatsen. Wees dus altijd voorbereid op de media en laat je niet uit je lood slaan door moeilijke vragen: je hebt altijd het recht om te zwijgen.
Een nauwer contact met de ouders leidt tot heel wat voordelen.
Hoe ga ik om m
et
• Kies een welbe de pers: enkele tips
spraakte woord
voerder die telke
naam van de he
ns in
le groep kan spre
ken.
• Ga op zoek na
ar opvallende ac
ties om de aand
trekken, bv. onde
acht te
rneem een pogi
ng om een werel
cord te breken.
dre• Als je zelf een
persbericht schr
ijft, hou het dan
simpel.
Ons kent ons
Je jeugdbeweging krijgt op verschillende vlakken te maken
met de (plaatselijke) overheden. Zij kennen je subsidies toe,
treden misschien op als verhuurder voor je lokalen en ze organiseren zelf gelegenheden waar de jeugd(werking) baat bij
heeft. Daarom is het belangrijk ook bij hen een positief imago
op te bouwen door een correcte houding aan te nemen tegenover je gemeente.
Ken je ouders
Het belang van een goed imago bij de ouders van je leden
spreekt voor zich. Ouders kiezen er zelf voor om hun kinderen al dan niet naar je vereniging te sturen. Een negatief imago zal afbreuk doen aan hun vertrouwen in jou en kan ertoe
leiden dat ouders hun kinderen weghalen bij je vereniging.
Ouders die beter op de hoogte zijn van het reilen en zeilen
in je beweging zullen gemakkelijker vertrouwen in je stellen.
Bovendien is het voor hen ook gewoon plezant om eens de
Zorg dat er regelmatig gelegenheid is voor de ouders om
eens langs te komen. Dit kan heel eenvoudig door het plaatsen van een ouderbar als ze hun kinderen komen ophalen
na de activiteit. Maar je kunt er natuurlijk ook een volledige
speldag voor de ouders van maken of je nodigt hen uit voor
een kerstfeestje of familiequiz binnen jouw leeftijdsgroep.
Tijdens de kampperiode kan je vooraf eens op ouderbezoek
gaan of je kan een bezoekdag op kamp organiseren.
Een nauwer contact met de ouders leidt tot heel wat voordelen. Niet alleen krijgt je imago een boost, betrokken ouders
zullen sneller zelf een engagement willen stellen. Zo hoef
je voor je spaghettiavond niet langer op zoek naar externe
medewerkers, maar kan je beroep doen op een achterban
van gemotiveerde ouders. Voordat je ouders betrekt bij je
interne werking, denk je best eens goed na over welk soort
samenwerking je wilt bereiken. Krijgen de ouders inzage in
de vergaderingen of blijft de samenwerking beperkt tot logistieke ondersteuning voor evenementen?
ersterk imago
5 tips voor een ijzed intern functioneren.
go
ganisaties. Een
• Zorg voor een
uit met andere or n gemeenk
er
tw
ne
n
ee
en ee
• Bouw
je groepsfeest
uitnodiging voor
n.
re
de
doen won
en schuldschappelijke fuif
et “leveranciers
m
nt
be
de
or
in
illigers geen
• Zorg dat je
ning voor je vrijw
lo
be
e
di
at
La
”.
eisers
en.
vijf maand wacht
iform dragen be
t openbaar. Je un website in de
he
in
n
zie
je
at
n
La
ee
•
orden, maar ook
tekent herkend w
rouwdheid uit.
rt
ve
t
al
ra
st
en
ur
KSJ-KSA-VKSJ-kle
zoals Facebook en
op sociale media
ig
ez
nw
aa
s
ee
• W
Twitter.
_ s c h o t i n d e r o o s _ { 21 }
Een positieve relatie opbouwen met je overheden kan je
doen door actief deel te nemen aan hun organisatie. Laat je
mening horen op de plaatselijke jeugdraad en neem deel aan
de infosessies die je aangeboden worden; zo bouwt je vereniging mee aan een jeugdbeleid voor de hele stad. Breng hen
ook op de hoogte van jouw evenementen, wie weet komen
ze wel eens langs op je spaghettiavond of groepsfeest.
sfeer te komen opsnuiven in de vereniging. Daarvoor zijn regelmatige contacten met de ouders noodzakelijk.
Veerle Van Nieuwenhuyze
v-i-s-i---n-a--i-r
!
t
n
o
o
l
e
b
t
a
d
,
G o e d r e aHoge ererageener je als leid(st)er
leden?
je
n
a
v
g
ra
d
e
g
)
k
ij
il
e
o
op (m
_ v i s i o n ai r _ { 22 }
Je leden een hele namiddag enthousiast aan jullie
activiteit laten deelnemen, hen op een positieve
manier met elkaar leren omgaan, een kampdag in
goede banen leiden … Het is niet altijd evident. Hoe
kan je een positieve sfeer creëren en voorkomen
dat er op een negatieve manier moet ingegrepen
worden? Hoe kan je best reageren op moeilijke situaties? Dit is afhankelijk van de situatie en de betrokken personen, maar deze algemene richtlijnen
en tips kunnen je al een heel eind verder helpen.
Duidelijke afspraken
Een goede sfeer creëren, dat begint met het maken van
afspraken. Duidelijkheid rond wat wel en niet kan geeft je
leden zekerheid. Ze moeten zich aan deze afspraken leren
houden en geleidelijk aan inzien waarom bepaalde dingen
niet kunnen. Het is dan ook goed hen uit te leggen waarom
bepaalde regels er zijn. Maak daarnaast duidelijk wat de gevolgen zijn van zowel positief als negatief gedrag. Op basis
hiervan kan je op een gelijke en eerlijke manier reageren op
het gedrag van ieder lid.
Tips
• Bespreek de regels op voorhand met de leidingsploeg zodat
ze door iedereen op dezelfde manier toegepast worden.
• Zorg ervoor dat de regels duidelijk zijn voor alle leden, hang
ze eventueel met visuele ondersteuning omhoog in jullie
lokaal. Je kan leden niet straffen voor een regel die ze niet
kennen.
• Geef zelf het goede voorbeeld en toon hoe het wel moet!
• Vanaf acht jaar hebben kinderen al een goed idee van wat
kan en wat niet kan. Je kan hen dan op een speelse manier
betrekken in het bepalen van de afspraken.
Een goede sfeer creëren, dat begint met het
maken van afspraken. Duidelijkheid rond wat
wel en niet kan geeft je leden zekerheid.
Een positieve leidingshouding
Je kan positief gedrag bij je leden beter stimuleren door op
tijd een complimentje te geven als hij/zij goed meespeelt
dan door enkel te straffen als het eens fout loopt. Gewenst
gedrag duidelijk bevestiging geven, is veel belangrijker dan
straffen. Het maakt de leden duidelijk dat ze nog binnen de
grenzen zitten en zal hen stimuleren om het gedrag vaker
te vertonen. Zo blijft je groep gemakkelijk werkzaam en kan
straffen voorkomen worden.
Tips
• Probeer steeds het positieve te zien in het gedrag van je
leden. Soms draaien bepaalde handelingen anders uit dan
bedoeld, hou daar dan bij je reactie rekening mee. Reageer
op basis van de intenties in plaats van de gevolgen.
• Fixeer je niet te hard op de leden die niet doen wat je vraagt
maar geef positieve aandacht aan de anderen zodat het duidelijk leuker is om gewenst gedrag te vertonen, je zal zien
dat er steeds meer volgen. Een beloningssysteem kan je helpen om hier aandacht voor te hebben.
Gewenst gedrag duidelijk bevestiging geven,
is veel belangrijker dan straffen.
Tips
Beloningssystemen
Tips
• Geef beloningen nooit vooraf. Maak er wel op voorhand
afspraken rond en reageer vervolgens op concreet gedrag
zodat voor iedereen duidelijk is naar aanleiding van wat er
beloond wordt.
• Geef bij voorkeur immateriële beloningen; de twee belangrijkste zijn aandacht en complimentjes. Als je jouw leden
voldoende positieve aandacht geeft, voorkom je dat ze aandacht vragen door iets te mispeuteren.
• Beloningen kunnen ook in groepsverband verdiend worden.
Ze kunnen eventueel aan een spel gekoppeld worden waarbij de groep vanalles verdient dat kan ingezet worden om
later een speciale activiteit te doen. Let wel op dat het geen
gewoonte wordt en de kinderen steeds iets verwachten.
Consequent reageren
Met voorgaande tips kan je proberen om ongewenst gedrag
bij je leden te vermijden. Deze horen dus steeds op de eerste
plaats te komen. Als in een bepaalde situatie toch ongewenst
gedrag blijft optreden, is een straf of maatregel wel aangewezen om je gezagspositie als leid(st)er duidelijk te maken
en de orde te bewaren.
nkzij
am tot stand da
Deze visie kw g. Heb je vragen rond
min
Stuurgroep Vor geïnteresseerd om mee
je
en
B
a?
em
ema’s?
dit th
d dergelijke th
ro
te werken n naar [email protected]!
ltje
Stuur een mai
Stappenplan
Hoe situaties verlopen hangt af van persoon tot persoon,
het gedrag van de betrokken leden en onze initiële reacties
hierop. Deze leidraad kan je helpen om stap voor stap op een
meer bewuste manier met gedrag van leden om te gaan en
ieder kind op een gelijke manier te benaderen.
1 Maak steeds duidelijke afspraken met je leden.
2 Stimuleer gewenst gedrag en toon appreciatie als dit zich
voordoet.
3 Geef ongewenst gedrag een waarschuwing. Spreek af wat
er zal gebeuren als het gedrag zich herhaalt.
4 Elk lid verdient een eerlijke tweede kans. Als het gedrag
zich toch herhaalt, doe dan meteen wat je met het kind
afgesproken had tijdens de waarschuwing.
5 Straf, indien nodig, onmiddellijk na het ongewenste gedrag en volg ook het uitvoeren van de straf op.
6 Maak na de straf tijd voor een goed gesprek waarin teruggekoppeld wordt naar hoe de situatie verlopen is, om
welk gedrag gestraft werd en hoe dit in de toekomst vermeden kan worden.
7 Maak duidelijk dat het niet om de persoon zelf gaat, dat
de straf en het voorval vergeten en vergeven zijn en begin
daarna terug met een schone lei. Kom niet meer op het
voorval terug.
_ v i s i o n ai r _ { 23 }
Met beloningssystemen kan je goed gedrag consequent in de
bloemetjes zetten. Door hier bewust op in te zetten en het
beloningssysteem af te stemmen op jouw groep, wordt een
goede sfeer bevorderd.
• Grijp bij ongewenst gedrag onmiddellijk in met een afkeurende opmerking of waarschuwing. Zo zullen situaties minder snel uit de hand lopen en blijven de grenzen duidelijk.
• Reageer steeds vanuit de ik-persoon en benoem het ongewenste gedrag. Laat het kind hierbij ook zijn/haar standpunt
duidelijk maken zodat je zicht hebt op de situatie.
• Een straf moet in verhouding staan tot het voorval en moet
afgestemd worden op de leeftijd en de groep waar je voor
staat. Het is wel belangrijk binnen een groep consequent te
blijven.
• Probeer een straf te zoeken die voor iedereen werkt en die
op elk kind dezelfde impact heeft zodat je iedereen op dezelfde manier kan straffen voor hetzelfde feit. Als een straf
niet het gewenste resultaat heeft bij een bepaald kind, kan
je wel een andere straf uitproberen.
• Reageer niet emotioneel. Als je het even moeilijk krijgt, kom
dan even tot rust of overleg met je medeleiding om tot een
rationele, neutrale kijk te komen.
• Afhankelijk van de situatie kunnen een afkeurende houding,
het negeren van negatief gedrag, een time-out of een taak
waarmee het voorval terug goedgemaakt wordt goede straffen zijn. Straffen waarbij het kind fysiek of emotioneel afziet
zijn uit den boze!
• Als bepaalde leden herhaaldelijk moeilijk gedrag blijven vertonen, overleg dan met de ouders om samen tot concrete
oplossingen te komen die de situatie terug handelbaar maken.
Bewogen Beweging
k
e
i
r
o
t
s
i
h
De figuur van de leid(st)er
Een mooi tekstje uit de jaren ‘70
_ h i s t o r i e k _ { 24 }
Je hebt waarschijnlijk wel een eigen mening over de
talenten die een ideale KSJ-KSA-VKSJ-leid(st)er moet
bezitten. Die talenten zullen voor veel vrijwilligers
heel uiteenlopend zijn. Er bestaan dan ook veel verschillende soorten leiders en leidsters. In de jaren ’70
werd een mooie tekst geschreven over het beeld van
de leiding. De tekst verscheen in het boek Bewogen Beweging dat het licht over de eerste 60 jaar van onze
beweging werpt. Ga zitten, kom tot rust en geniet van
onderstaande tekst …
Hoe kan men al die leiders en leidsters, die zestig jaar lang
het aangezicht van de beweging hebben bepaald, in woorden
vatten? De namen van nationale verantwoordelijken en van
gouwleiding staan op papier. De werkers aan de basis gaan
meestal op in de anonimiteit. Ze allemaal vermelden is een
onmogelijke zaak. Proberen we ze even te typeren…
Er zijn de denkers … die studieprogramma’s uitwerken,
jaarthema’s bepalen, tijdschriften volschrijven en handleidingen
maken.
Er zijn de organisatoren: altijd bezig, lopend van hier naar daar,
een telefoontje voor een autobus, eventjes naar de winkel,
verantwoordelijk voor Gouwdagen, Lourdesbedevaarten,
Joepies, kampen, ouderavonden enz.
Er zijn de praktische geesten, de materiaalmeesters, bouwend
aan hun lokaal of burcht, die geluidsinstallaties doen spelen,
tenten opstellen, koken en sjorren …
Er zijn de kunstenaarszielen, die zingen en dansen, een
kampvuur animeren, een gedicht schrijven, een tekening maken,
knutselen, heel goed kunnen vertellen, zodat de kinderen aan
hun lippen hangen. Creatief is hun motto.
Er zijn de heel geëngageerden, de trekpaarden zoals ze nogal
eens worden genoemd, die er altijd bij zijn om het initiatief te
nemen.
Maar er zijn ook de lauwen, de meelopers die in het kielzog
van de anderen de jeugdbeweging meer beleven dan eraan te
werken.
In de beweging staan jongere of oudere leiders of leidsters,
onervaren of oude rotten in het vak.
Er zijn er die het niet langer dan een jaar volhouden, anderen
spenderen er hun hele jonge leven aan.
De autoritaire leider gebiedt en eist volstrekte gehoorzaamheid.
De democratische leidster geeft inspraak aan de leden en houdt
rekening met hun wensen.
En er zijn er ook die alles maar laten begaan.
Er zijn progressieven en conservatieven, stijlfreaks en
uniformhaters, malcontenten en zij die van de beweging geen
afscheid kunnen nemen.
Allen samen hebben zij het gezicht
beïnvloed van onze beweging.
KSA Noordzeegouw (1962)
Met duizenden waren ze en zijn ze:
stille werkers, luide roepers,
goede praters, grapjassen.
Er zijn er die uit de beweging een diepere motivatie halen: een
religieuze roeping, een politiek mandaat, een sociaal beroep.
Vele worden gevormd op talloze vormingsweekends van gouw
of gewest.
De leiders van de eerste jaren zijn studenten en worden strak
geleid door proost en seminaristen. Meer speelruimte krijgen de
leiders uit de jaren ‘60, die zelf aan hun beweging bouwen.
Met duizenden waren ze en zijn ze: stille werkers, luide roepers,
goede praters, grapjassen, creatievelingen, profiteurs, harde
wroeters, enthousiastelingen, kindervrienden, vrijwilligers,
vrijgestelden, idealisten, strenge, soepele, allang vergeten
of nooit meer weg te denken, allemaal leiders van de KSA
en leidsters van de VKSJ. Allen samen hebben zij het gezicht
beïnvloed van de beweging van jonge studenten. Werd hun
handelen zeker en vast bepaald door de tijd waarin zij leefden,
toch hebben ze elk op hun manier een stempel gedrukt op hun
bond, hun gewest, hun gouw, hun KSA of VKSJ. Daarom is dit
hun pagina!
Vandaag bestaan ook nog veel verschillende soorten leiders
en leidsters. Elk met hun eigen kwaliteiten en kleine kantjes.
Ze hebben één ding met elkaar gemeen: ze bezorgen kinderen en jongeren meermaals de tijd van hun leven. Ze zijn van
onschatbare waarde en dat mag jaarlijks eens aan iedereen
duidelijk gemaakt worden. De Dag van de Jeugdbeweging
is de uitgelezen kans om ons als lid van de jeugdbeweging
kenbaar te maken. Trek dus je allermooiste uniform aan als
je op vrijdag 17 oktober naar school of werk vertrekt!
_ p r o m o _ { 25 }
Brecht Goerlandt
e
k
e
l
b--OL
--
s
r
u
o
c
r
a
p
n
e
Touw
vast!
n
a
a
e
tj
w
u
to
n
e
e
r
e
p
o
Kno
_ b o l l e k e p i j l _ { 26 }
Een touwenparcours afleggen is een avontuurlijke
proef. Zowel als lage of hoge constructie, als losstaande uitdaging of als onderdeel van een grote
Zweedse omloop of survivalrun levert het steeds
weer amusement op. Een touwenparcours opzetten
en begeleiden is evengoed een uitdaging. In dit artikel lees je alles over zo’n parcours.
B azetsnisiet vzomeaar er eeisnttoeuwnenplarwcoatukirsjkoenp.:Er komt bij het-
Je
it hee
w, veran
zo’n activite
acht van tou
kr
ek
re
b
.
opzetten van
.a
materiaal: o
• Kennis van al, ankerpunten …
kerpunten …
ia
er
: o.a. touw, an werken in
al
keringmat
ia
er
at
m
houden
knopen,
• Goed onder heden: o.a. kennis van
dig
• Juiste vaar
ing tot het
…
e
gt
o
s in verhoud
o
h
er
de
em
ln
ee
d
n van de
• Capaciteite
rleden?
de omloop
n
ten in het ve
va
u
fo
it
u
niveau
d
er
at heb ik gele
• Ervaring: w
n teaann een stevig en betrouwA n kdeertoupu
n
we vast
Maak
s
zijn een aantal zaken du
baar ankerpunt. Hiervoor
al zeker uitgesloten:
• Een dode boom
d van een afgrond staat
• Een boom die op de ran
boom waar je met beide
• Een dunne boom (= een
)
handen (bijna) rond kan
een berk of een wilg
ls
zoa
• Een zwakke boom,
boom (hierbij wordt een
• Een punt hoog in een
erd)
erg grote hefboom gecreë
nenkant rot is
bin
• Een boom die langs de
tak
e
nd
• Een ver overhange
Er komt bij het opzetten van een
touwenparcours heel wat kijken.
W er k en in d e h oo gt e
Een touwenparcours kan
je zowel laag bij de grond
als in de hoogte hangen
. Werk je in de hoogte,
dan
is het belangrijk dat je vol
doende leiders ter besch
ikking hebt die een degel
ijke opleiding genoten he
bben. Hiervoor zijn een aan
tal redenen:
• Om te controleren of
de proef over de ganse
lijn
echt veilig is
• Om de deelnemers van
begin tot einde, dus ove
r
het hele traject, goed te
begeleiden
• Om een deelnemer in
de problemen uit het tou
wenparcours te bevrijde
n
Een laag touwenparcours
is ook niet altijd zonder
risico. Lage constructies zijn
niet gegarandeerd veilig.
Overweeg telkens vooraf
:
• Of de deelnemers tijden
s de proef ongelukkig kun
nen vallen, bv. op hun ho
ofd of rug, op een steen
,
een boomwortel, een pri
kkeldraad …
• Of deelnemers de hele
omloop fysiek aankunne
n.
Wie uitgeput raakt, is im
mers minder attent en
raakt sneller geblesseerd.
Opgelet!
Span nooit ko
mm
levensgevaarlij els boven een weg of pad.
Dit is
k!
maar ook pass Niet alleen voor de deelnem
erende jogger
ers
s, fietsers of
rijders kunnen
quad­
erdoor verras
t worden.
Werk je in de hoogte dan heb je leid(st)ers
met een degelijke opleiding nodig.
rc ouuwrsen.
Ti jdtoeelgelijatekn omofeenvtijdaelijstk parpa
rs
cou te bo
Het is
cours
l voor zorgen dat het par
Je moet er natuurlijk we
wat
el
he
aan
et
mo
rs
ou
nparc
veilig is. Een vast touwe
ngro
een
Je moet onder meer
meer vereisten voldoen.
k
oo
et
mo
rs
llen. Het parcou
dige risicoanalyse opste
rd
eu
gek
en
rd
lee
n gecontro
op geregelde tijdstippe
vaak
touwenparcours wordt
t
vas
een
or
worden. Vo
een
t
eis
n met staalkabel ver
staalkabel gebruikt. Werke
s
Kie
n.
de
ghe
bijzondere vaardi
specifieke opleiding en
tot
je
om
r
voo
st
be
eging dus
er binnen de jeugdbew
n te beperken.
we
tou
t
me
rs
een parcou
E c ois leeon mgoieoi uitgangspunt olamtebnij avinodnetunuatrluijkur.e
Het
a te
en sporen n
. Dat kan
activiteiten ge schors van een boom
bescherde
• Bescherm
de boom een , rooen
w
u
to
et
h
te
door tussen
rvoor kan ju
brengen. Hie t worden.
te
n
aa
g
in
ik
m
in de
band … gebru
fing, een auto de toevoer van sappen eek
St
r dat
oerd wordt.
• Zorg ervoo
lledig afgesn
vo
t
.
ie
n
rs
o
h
m
o
bo
de sc
het touw en
iet zijn,
takjes tussen de paden. Als die er n
an
alsnog
ta
ef
es
ro
b
p
• Blijf op
n om de
te
n
la
p
en
ge
een weinig
verniel dan
maar zoek
,
en
d
in
sv
at
te laten pla
lek.
kwetsbare p
Laat bij avontuurlijke activiteiten
geen sporen na in de natuur.
_ b o l l e k e p i j l _ { 27 }
Het OL-boek
Het OL-boek geeft je 265 pag
ina’s tips en tricks in verband met openluchtleven
en dat voor slechts 15 euro.
Ideaal voor op de salontafel
of op je nachtkastje, nog
beter voor in het bos of op
de hei. Koop het voor jezelf
of doe er iemand een plezie
r mee. Eén ding staat vast:
het OL-boek maakt mense
n gelukkig!
Interesse? [email protected]
Jo Baetens
E
N
N
E
T
N
-
rome 2014
Puur krachtvoer!
Op reis naar Rome? Dat staat gelijk met de plaatselijke cultuur opsnuiven, op zoek gaan naar de wortels van het geloof, samen plezier maken, ontspannen en gewoon genieten. KSJ-KSA-VKSJ maakte hier
van 29 juni tot 7 juli tijd voor met het uniek initiatief ‘Rome 2014’. Net als de editie van 2010 was
dit ook de voorbije zomer alweer een schot in de
roos! Hieronder lees je alvast een aantal indrukken
die enkele deelnemers neerpenden tijdens de eerste
reisdagen.
Zondag 29 juni (1)
_ a n t e n n e _ { 28 }
Twee uur slaap is te weinig
Het was moeilijk om op te staan om te vertrekken naar Rome. Maar toen ik op de parking
aankwam, was dat helemaal voorbij. Want daar
stond mijn grote held Siebren. Zijn bruin getaande huid schitterde in de ochtendzon en ik moest
even slikken toen ik hem na ons lange afscheid
voor het eerst weer in zijn smaragdgroene ogen
keek. Ik viel van de ene verwondering in
de andere want er stapten nog een heleboel andere prachtige mensen op de bus.
Ik was mijn held al snel vergeten en negeerde hem voor de rest van de dag. Dirk,
de proost, zegende onze reis met zijn
zoetgevooisde stem in de met glasramen
bezaaide kerk van Godsheide, Hasselt. We
leerden dan ook het Romelied aan, dat
voor de rest van de reis in ons hoofd bleef
hangen. Na deze viering konden we met
een gerust gemoed ons stalen ros bestijgen, een ros dat bestuurd werd door J-M en B.
Deze buschauffeurs hadden een bus voorzien die
in slaapmodus kon. Dat was een sjiek spel!
De begeleiding, meerbepaald de animatieploeg,
had op de bus een uitgebreid gamma van leuke
bezigheden voorzien en de busrit vloog dus snel
voorbij. We keken o.a. naar ‘Kampioen zijn blijft
plezant!’ (de film van FC De Kampioenen, nvdr.)
waarin we een hoop goed doordachte citaten
aanhoorden. Een voorbeeld: “Ik ben misschien
maar een zielig schaap, maar een schaap heeft ook gevoelens hé!” #Doortje. Zoals je wellicht al bedacht, konden we
de slaap snel vatten op de bus, uitgerust met de superdeluxe
‘slaapmodus’. Wauw, wat een begin!
Merel D’Hondt, KSA Huise
Zondag 29 juni (2)
Vertrekplek carpoolparking Erpe-Mere, OostVlaanderen
Al snel waren we voltallig en was het uitkijken naar de komst
van de bus. Die kwam er sneller dan gedacht. Het begintoneeltje zorgde ervoor dat we onmiddellijk ondergedompeld
werden in de juiste sfeer. Als alles ingeladen was, reden we
naar de volgende opstapplaats en daarna: “Hup naar Hasselt!”. Daar aangekomen hadden we een eerste K-moment
met o.a. het aanleren van het ‘Romelied’.
Ook kregen we een doosje (op naam) waar
we dagelijks een attribuut in konden stoppen, ter herinnering aan de reis. Na het
verorberen van onze lunch konden we echt
vertrekken, met ons stalen ros en Jean-Marie en Bert aan het stuur. Regen, stortregen
zelfs, afgewisseld met zon, dat belooft! De
weerman had +/- 30 graden voorspeld
tijdens ons verblijf in Italië, we keken er
naar uit!
Maarten Keppens, KSJ Berlare
Dinsdag 1 juli
Happy Birthday!
Ik werd wakker met het liedje ‘Happy
Birthday’. Heerlijk, op mijn verjaardag!
Nadat we een lekker ontbijt achter de
kiezen hadden, trokken we naar Firen­
ze. Met een leuk stadsspel verkenden
we in groepjes de hele stad.
Het dassengevecht tussen de verschillende groepjes doorheen
het spel zorgde voor spanning
en plezier. Op Piazza della Repubblica leerden we dat Italianen hun volkslied perfect kennen, daar kunnen wij nog wat
van leren. Op de Piazza Santa
Croce aten we heerlijke couscous
met scampi. Vervolgens konden
we vrij de stad verkennen, vanzelfsprekend was dit het moment
bij uitstek om een verfrissende gelato te verorberen. Daarna
trokken we richting onze kampplaats, waar we na de bezinning aanschoven voor een gazpacho en bijhorende frisse salade.
’s Avonds stonden gezelschapsspelletjes of het maken dro-
Het was een unieke ervaring om Italië te ontdekken
met mijn jeugdbeweging. Ik heb veel nieuwe mensen
leren kennen en raad het iedereen aan!
Hélène Verhelst – KSA Torenwacht Diksmuide
menvangers op het programma. Als afsluiter trokken we samen naar een aula waar wij met z’n allen samen met één
Amerikaan en een viertal andere niet-Belgen naar de achtste
finale van het WK Voetbal keken. Dankzij onze aanmoedigingen zorgden Lukaku en De Bruyne voor de overwinning!
Jolien Vuurstaek, KSA Meeuwennest
Oostende
Woensdag 2 juli
Tijd voor landschapsfoto’s
Hannah Major, KSA Meeuwennest Oostende
Donderdag 3 - zondag 6 juli
Rome, stad van de vriendschap
Na enkele dagen in het rustige en zonnige Loppiano vertrokken we naar de grote stad. Dankzij de animatie was de
busreis zeer gezellig en stonden we al
snel op de camping. Als amateur in het
kamperen vloekte ik een paar keer op
het warme weer (het was ondertussen
bijna het warmste uur van de dag) en
op de harde ondergrond. Maar dit werd
allemaal goedgemaakt door het lekkere
eten van onze koks en het paradijselijk
sanitair blok. De zee bood de nodige
verfrissing en die avond was het zover.
Eindelijk konden we Rome verkennen.
Maar het is nog steeds Italië en bij het avondeten konden we
meteen kennismaken met de fantastische mentaliteit (kuch
kuch) van de Italianen. Ze nemen het niet zo nauw met de
Kran De Schepper, KSJ Haaltert
_ a n t e n n e _ { 29 }
Na een stevig ontbijt met spek en eieren
stapten we op de bus. Een ritje van dertig
minuten langs kronkelende wegen bracht
ons naar San Donato in Colina. Hier splitsten we ons op in twee groepen. Een
groep die koos voor een lichte wandeling
en een groep die een iets technischere
tocht wilde maken. Ik koos voor de lichte
groep: de warmte en het bergachtig gebied
maakten het tochtje alsnog niet zo licht.
Tijdens de wandeling kregen we twee wegwerpcamera’s mee die we vol met bijzondere plaatjes schoten. Mooie uitzichten, steile
hellingen en het nodige zweet brachten ons
tot aan het eindpunt. Hier aangekomen
bleek dat wij een langere tocht hadden
gemaakt dan de technischere wandeling,
dankzij de verouderde Italiaanse stafkaarten. Na een terrasje keerden we terug. Allen fris
gewassen aten we overheerlijke pasta met kerstomaatjes.
regels van reservaties. Met als gevolg dat we later dan verwacht terug op de camping waren. Gelukkig kwamen velen
zich vrijwillig aanmelden om de keuken een handje te helpen.
Vrijdag was de zwaarste dag van de hele reis: vroeg opstaan
en dan naar Vaticaanstad. De Sint-Pietersbasiliek is werkelijk imposant en beneemt je de
adem. De viering in de crypte
was er één om te onthouden.
Na een lange voormiddag trokken we richting Colosseum
waar de Italianen zich weer van
hun beste kant lieten zien. Het
heerlijke middageten zorgde
voor een kort intermezzo waarna we dit prachtige bouwwerk
eindelijk konden bezoeken. Wetend hoeveel mensen en dieren
hier gestorven waren zorgde het
voor de nodige rillingen op
ieders rug. Het RomAntiqua
was werkelijk wonderbaarlijk. Ook al staat er bijna niets
meer volledig recht, het is zeker de moeite waard. Na deze
vermoeiende dag kon een
heerlijke pasta of pizza niet
ontbreken. Dus trokken we de
stad in op zoek naar het echte
Rome.
Onze laatste dag in de stad van
de vriendschap was de perfecte
afsluiter. Terwijl sommigen Rome
ontdekten op de fiets ging ik Dan
Brown achterna. De vrije tijd was het
ideale moment om rustig van de stad
te genieten, een prachtig panorama
te bekijken of gewoon te relaxen aan
het zwembad. De bezinning was het
ideale moment om de medewerkers
te bedanken met een kleine attentie.
Ook al waren sommigen – dankzij de Rode
Duivels – aanvankelijk wat teleurgesteld,
de avond kon niet meer stuk. Onze laatste
dag was er één van veel zitten. De catacomben was het laatste dat we bezochten. Deze graven onder de grond zullen
nooit mijn favoriete plaats worden. Dankzij de goede groepssfeer en de luxebus
was de busreis zeer draaglijk. Afsluiten
deden we met een heerlijk ontbijt en een laatste bezinning.
Een super einde van een geniale reis!
Jo Baetens
!
t
n
e
l
a
t
t
e
m
Verwen(d)
Elk mens is verwend met talent. Elk mens blinkt uit in
iets. Alleen is het zo dat we het talent van anderen of
van onszelf niet altijd zien. Er zijn tal van mensen in
je omgeving die hun talenten gebruiken om jouw leven aangenaam en comfortabel te maken. Het begin
van dit nieuwe werkjaar en van het jaarthema vormt
het uitgelezen tijdstip om hen te danken voor al hun
talenten waarvan jij mag genieten. Bovendien is dit
werkjaar hét moment om jouw talenten nog verder te
ontwikkelen en nog meer te gebruiken.
_ k _ { 30 }
K-jaarthemabundel
De Werkgroep K werkte de K-jaarthemabundel ‘Verwen(d) met
talent!’ uit. In die bundel en op www.ksj.be/k > K-materiaal
Jaarthema vind je heel wat inspiratie om met ieders talent aan de
slag te gaan in je groep. Elke groep kreeg een papieren exemplaar
van deze bundel, maar je kan hem ook downloaden. Nog op zoek
naar meer materiaal of iemand om de viering te leiden? Stuur
dan zeker een mailtje naar [email protected]
Het Grote Talentenspel
Om het werkjaar goed in te zetten, kan je starten met een
viering of een bezinning. Je kan dat ook doen met een spel:
Het Grote Talentenspel!
Mensen die in de ogen van de maatschappij niets voorstelden, waren voor Jezus héél belangrijk. Ze werden door Hem
geroepen om Zijn werk verder te zetten. Ze kregen van Hem
alle aandacht, tot woede en ergernis van heel wat mensen.
De uitgesloten mensen waren in Zijn ogen veel belangrijker
dan koningen, hogepriesters of andere machthebbers. Vissers, herders, blinden, tollenaars, melaatsen, overspeligen
en kinderen van die tijd; het waren de armen, de uitgestotenen, de uitgesloten mensen uit Jezus’ tijd.
Rond die aan de kant gezette mensen werkte de Werkgroep
K een spel uit. Het spel geeft je de kans om even na te denken en iets te vertellen over mensen aan de rand van onze
maatschappij, iets waar we niet altijd oog voor hebben.
Concreet zijn er in het spel acht posten, je werkt met een
doorschuifsysteem. Op de eerste zeven posten speel je een
spel dat je met de leiding voorbereidt (in de bundel vind
je per post alvast wat spelsuggesties). Op de achtste post
kiezen de leden het spel. Daar mogen ze hun favoriete spel
voorstellen en spelen. Vanzelfsprekend voorzie je een geschikte inkleding en verkleedt de leiding zich in visser, herder, blinde, tollenaar (chicue maatpak met veel geld in de
zakken), melaatse (met ratel in de hand), overspelige en
kind.
Start je werkjaar met ‘Het Grote Talentenspel’ en geef zo Jezus’ boodschap mee aan je leden. Het spel kan vooraf gaan
aan jullie startviering of startbezinning. Je vindt het spel, de
fiches en enkele impulsen in de K-bundel en op de website.
Veel K-speelplezier!
Dries Hooghe
ontspanning
rebus
Puzzelaars aller lande, heuglijk nieuws! We gaan terug van start met raadsels en
puzzels om vingers en duimen bij af te likken. Gedurende het ganse werkjaar geven
we jullie tips die allen leiden tot een centraal woord, waarbij de meest fervente
bollebozen telkens in de prijzen kunnen vallen. Om de lat niet te hoog te leggen,
starten we bij deze editie met een makkelijk op te lossen rebus. Veel succes!
_ o n t s p a nn i n g _ { 31 }
ssing te
Heb je de oplo
De oplossing van ‘de finale’ in het vorige Leidingstijdschrift was ‘SAMEN
IN DE KEUKEN’. In juli stuurden 568 leid(st)ers de juiste oplossing door.
Hieronder vind je de winnaars die binnenkort een verrassingspakket in
de brievenbus mogen verwachten:
• Sam Ameye – KSA Poelkapelle
• Ruben Doultremont – KSJ Limburg
• Marie Comyn – KSA Grensvuur Wervik
pakken?
antwoord
ur het correcte maken op
u
st
en
t
ie
n
el
te
Aarz
ksj.be om kanset. Verzamel
kk
naar [email protected]
a
sp
g
in
ss
rra
.
een exclusief veéén sleutelwoord te komen
t
u
to
jo
m
e
o
w
s
nnen
alle tip
erlink? Dan ku
Vind jij de sup bombarderen tot winnaar
misschien wel js! Denk je de superlink nu
ri
van de superp Mail ze ook als de bliksem
?
en
et
w
al te
ksj.be!
naar [email protected]
Veerle Van Nieuwenhuyze
!
d
m
r
o
v
e
g
d
e
o
G
--------
r
a
a
j
k
r
e
w
e
w
u
Het nie
!
d
m
r
o
v
e
g
d
e
o
w o r d t gr zetten we op in?
Waa
Engagementen in kaart
Doorheen je engagement als vrijwilliger bij KSJ-KSA-VKSJ en
de verantwoordelijkheden en taken die je hierbij opneemt,
bouw je heel wat waardevolle ervaring op. Je ontwikkelt allerhande vaardigheden, groeit als persoon en zoekt je eigen
plaats waar jij je thuis voelt. We vinden het dan ook belangrijk je daar zo goed mogelijk in bij te staan.
_ g o e d g e v o r m d _ { 32 }
Hoe willen we dat doen?
We gaan dit werkjaar van start met het benoemen van competenties. Onder dit laatste verstaan we ‘kennis, vaardigheden en attitudes die iemand gecombineerd kan gebruiken in
verschillende en veranderende situaties’. We veronderstellen
dat we een aantal competenties in kaart kunnen brengen die
sowieso aan bod komen bij bepaalde engagementen. Competenties die jullie dus bijleren en waar jullie rond werken en
ervaring rond opbouwen. Het is echter belangrijk de competenties niet te zien als vereisten van wat een persoon moet
kunnen om een engagement te mogen opnemen.
Welke voordelen biedt het?
• Een beter zicht op de competenties die bij engagementen
binnen jullie groep aan bod komen.
• Een hulp om bewust na te denken over je eigen sterktes en
de carrière die je wil doorlopen. Zo kan je juist die taken
opnemen die jou het best liggen en voldoende uitdaging
bieden.
• Een overzicht van personen die ervaring hebben met bepaalde competenties zodat jullie deze bewust kunnen inzetten om beginners te begeleiden bij een bepaald engagement.
• Zicht op competenties waar jullie groep nog rond kan bijleren zodat jullie daar kunnen op inzetten en eventueel vorming kunnen rond aanvragen.
• Een beter beeld over de inspanningen die je collega’s leveren. Dit stimuleert een gepaste waardering voor elkaars
werk en inzet.
Later dit werkjaar ontvang je nog handig materiaal om hier in
je groep mee aan de slag te gaan.
petentiegericht
sseerd in com
re
te
ïn
ge
je
ee vorm
Ben
je dit project m naar
werken en wil
je
lt
dan een mai
geven? Stuur voor meer info!
j.b
[email protected] e
We zetten het komende jaar met het
hele jeugdwerk in op het vernieuwen en
actualiseren van de cursussen.
Vormingscursussen
Jaarlijks organiseert KSJ-KSA-VKSJ tien Animator- en zes
Hoofdanimatorcursussen in de verschillende provinciale
werkkringen en één nationale Instructeurcursus. Aangezien
onze cursussen erkend zijn door de Vlaamse Overheid kunnen jullie na deelname aan een cursus en het volbrengen van
een stage, een attest ontvangen.
Om de kwaliteit van de cursussen en de waarde van het attest te blijven garanderen, zetten we met het hele jeugdwerk
het komende jaar in op het vernieuwen en actualiseren van
de cursussen. Meer nieuws hierover mogen jullie op het einde van dit werkjaar verwachten! Wil je graag meewerken aan
het herwerken van onze cursussen? Laat gerust iets weten
aan [email protected]!
Opgelet: dead
line
stageboekjes!
Aangezien de
vernieuwd zu huidige stageboekjes ook
llen worden, is
er een deadlin
vooropgesteld
e
vo
stageboekjes vo or het inleveren van de
lg
ens het huidig
september 20
e systeem:
17
liggen? Wacht . Heb jij nog een stageboekj
er dan niet te
e
la
stage te doen
en het boekje ng mee om jouw
bi
nnen te brenge
Heb je nog vrag
n!
en
Zoek je een st ? Ben je jouw boekje kwijt?
ageplaats? Nee
m con
met jouw prov
inciaal secretar tact op
iaat.
Je bent KSJ’er, KSA’er of VKSJ’er in hart en nieren en dat toon je graag!
De KSJ-KSA-VKSJ-Verkoopsdienst is daarom dé winkel voor jou! Je vindt er niet alleen de
officiële bewegingskledij, maar ook allerlei leuke gadgets, geschenken of hebbedingetjes.
Op deze pagina vind je enkele van onze topartikelen voor het komende werkjaar!
Spring zeker ook eens binnen in jouw provinciaal verkooppunt of bezoek hun website,
want daar vind je nog zo veel meer …
KSJ-KSA-VKSJ Verkoopsdien
st
rkjaar?
Een nieuw we in stijl!
Starten doe je
Ringmap
4
euro
Klasseren w
as nog nooit
zo si
dankzij de K
SJ-KSA-VKSJ-r mpel,
ingmap!
Voetbalkousen
Fietsvelg
10 euro
4 euro
KSJ-KSAEen set voetbalkousen van
je kast
in
t
VKSJ? Die mogen toch nie
kel in
arti
ste
uw
ontbreken? Het nie
in de
aar
ijgb
rkr
Ve
st!
onze verkoopsdien
!
-44
maten 31-34, 35-39 en 40
Notitieboekje
2 euro
Een beetje een warhoofd
? Of
gewoonweg wat vergee
tachtig? Geen
paniek! Dan is dit de ide
ale oplossing:
een notitieboekje van KSJ
-KSA-VKSJ!
n
Wenska5aerute
ro per stuk
0,1
6 modellen, (st)er die verjaart?
id
le
f
o
heeft
Een lid
lijk
ts uitzonder
Iemand die ie
g kan je
aa
d
anaf van
V
?
rd
ee
st
re
gep
SJ-KSA-VKSJelemaal in K
h
r
aa
h
f
o
en!
hem
emetjes zett
stijl in de blo
Cadeaubon
Wil je ieman
d een plezie
r do
weet je niet w
at te kiezen ui en, maar
t de KSJ-KSAVKSJ-verkoops
dien
VKSJ-cadeaubo st? Dan is de KSJ-KSAn misschien w
el het beste
idee! In alle
provinciale se
cretariaten is
deze bon te ko
op en je bepa
alt zelf hoeveel geld je sc
henkt.
de gaten
KSJ-website in enst!
-V
SA
-K
SJ
K
rkoopsdi
Hou zeker de
tjes over de ve
ct
voor alle nieuw en, neem dan zeker conta
ag
vr
ze
og
n
on
ch
of
to
etariaat
Heb je
ovinciale secr
op met het pr ([email protected]), we
.
st
verkoopsdien feld verder kunnen helpen
ij
tw
ge
on
zullen je
_ v e r k o o p s d i e n s t _ { 33 }
Waar staat mijn fiets nu
ook al weer?
Vind je fiets snel en een
voudig terug in
de fietsenrekken! Boven
dien kan je met
de fietsvelg aan iedereen
laten zien hoe
goed je vakantie was. Op
kamp gegaan
met KSJ, KSA of VKSJ, dat
is geweldig!
Als aandenken moet je we
l een hippe
fietsvelg rond je spaken
hangen.
p R i k bo R D
s
va n eheoudt-striBo
W eek mott
jders zijn springlevend’
o ‘Onz
_ p r i k b o r d _ { 34 }
Onder het
het teken van ‘De
staat de Week van het Bos dit jaar in
ag 19 oktober
zond
tot
12
ag
Groote Oorlog’. Van zond
en bossen
nen
mei
urdo
natu
mse
Vlaa
zullen in talrijke
vanuit
den
wor
eld
kleine en grote oorlogsverhalen vert
het oogpunt van de natuur.
hten en kinderTijdens boswandelingen, belevingstoc
en en historici
gids
ers,
acht
bosw
n
speurtochten zulle
flora en fauna die
het publiek rondleiden op zoek naar
getuigen over WOI.
G EZ O C H T : d e l eu k s t e
je u g d b ew eg in g s t r a d it
ie o o it !
Het gerecht dat elk
jaar opnieuw het ka
mp compleet maa
de liedjes die al sin
kt,
ds mensenheugenis
worden gezongen
het kampvuur dat
,
weer en wind door
staat.
Maar ook: knopen
leggen, sjorren, ee
n spel dat al jaren
wordt gespeeld, bij
namen en typisch
e uitdrukkingen die
buitenstaanders nie
t begrijpen …
De jeugdbeweging
zit vol klassiekers,
tradities en rituelen
die zoveel genera
ties je voordeden
en die zoveel ande
je nog zullen nado
ren
en.
Tapis plein vzw en
de Werkgroep Jeug
dbewegingen en Er
goed van Heemku
fnde Vlaanderen be
lonen de mooiste
ditie met een uitsta
trap in het thema ‘Te
rug in de Tijd’. Ga sn
naar www.facebook
el
.com/deleukstejeu
gdbewegingstraditi
en plaats een foto
e
of filmpje van jouw
traditie voor 20 se
tember 2014. In
poktober worden de
winnaars bekendge
maakt; wie weet m
ag jouw groep bin
nenkort wel op uit
ergens in Vlaander
stap
en of in de buurt va
n je kamp!
trategospel ontVoor jeugdbewegingen werd een boss
kvanhetbos.be.
wikkeld dat je terugvindt op www.wee
r een oudoree
‘Dec
d
Er loopt eveneens een wedstrij
in de kas
een
r
zeke
ister
Snu
strijder’ via Facebook.
in jouw
zoal
er
wat
en
wet
te
om
site
lender op de web
buurt te beleven valt.
Ve ili g op st ap
Te voet of met de fiets op stap met
jouw KSJ-, KSA- of VKSJgroep? De jeugdbewegingen in Vlaa
nderen ‘doen’ het samen
veilig met SAVE-man! Deze superhel
d zet zich in de startblokken voor enkele heldendaden in het
aankomende najaar. Onze
jeugdbeweging, maar ook Chiro,
FOS Open Scouting, IJD,
Jeugd Rode Kruis, JNM, KLJ en Scou
ts en Gidsen Vlaanderen
leggen deze tijd de laatste hand aan
‘Veilig op stap’.
Het gezamenlijke project wil de bege
leiders van groepen fietsers of wandelaars (jij dus) onderst
eunen in een verkeersveilige tocht. Daarvoor zet onze eigenste
SAVE-man zijn ‘superpower’ in! Verwacht je de komende
weken aan meer nieuws
over de lancering van portaalsite ‘Vei
lig op stap’ én een eigen
SAVE-man in jouw jeugdbeweging!
Programma
Radar 2014
Zondag 28 september
Praktisch
Radar gaat door op zonda
g 28 september.
Inschrijven kan vanaf nu
tot en met 15 septembe
r.
Deelnemen kost 10 euro
per persoon. In deze
prijs is het volgende inb
egrepen: deelname,
verzekering, barbecue en
een schildje. Inschrijven
kan enkel in teams van 3
à 4 personen. Er mogen
meerdere teams zijn pe
r plaatselijke groep, of je
mag ook met mensen uit
verschillende groepen
een team vormen. Inschr
ijven doe je door een
mailtje te sturen naar ksj
[email protected] met jouw
naam en die van je teamg
enoten. Je inschrijving
is pas definitief als we van
iedereen ook het
inschrijvingsgeld ontvange
n hebben.
Het inschrijvingsgeld sto
rt je op
het rekeningnummer BE
35 4675 0073 8137
met vermelding:
'Naam + plaatselijke gro
ep + RADAR 2014'
_ ksj west _
hebben we weer een
Voor leiding en +16’ers staan. Op zondag 28
geweldig initiatief klaar er maar eens bewijzen
we
september 2014 kan je groep waard is in een
e
lijk
se
at
pla
w
wat jou
n
de tijd. Vorig jaar name
jd.
spannende liftrace tegen
tri
ds
we
e
nd
ze spanne
tien groepen deel aan deSJ Sint-Kruis en Male die
VK
t
he
s
Uiteindelijk wa
als eerste aankwam in
met de eer ging lopen en winnaars van dit jaar?
Knokke. Worden jullie de
Radar start 's ochtends om
9u30 aan het station
van Gent-Sint-Pieters. De
eindlocatie blijft nog
geheim voor de deelnem
ers, maar 's avonds
kan je sowieso de trein ter
ug naar huis nemen
vanuit een goed gelegen
station. We voorzien
dat jullie ten laatste ron
d 19u aankomen op
de eindbestemming. Na
een lekkere barbecue
kunnen jullie dan terug
naar huis.
kalender ksj west
werkjaar 2014-2015
13 september | VKSJ Kriko | Kriko 75
28 september | Radar (liftwedstrijd voor +16’ers en leiding)
3 – 5 oktober | Kabelbanenweekend
11 oktober | KSJ Lissewege | Regenboogfeesten
11 oktober | KSJ Pius X | Hespefeesten
17 oktober | Dag van de jeugdbeweging
7 – 9 november | Dynamo – Instructeurcursus deel 1
10 november | Katapult
15 november | VKSJ Poperinge | Déjà Vu
28 – 30 november | Instructeurcursus deel 2
Wil je jouw initiatief ook zien verschijnen op de achterkant van de volgende Pinker? Stuur dan als de
bliksem een mailtje naar [email protected] met je groepsnaam, datum en naam van de activiteit.
_ 000 _
11 oktober | KSJ Elverdinge | Festivity