1pengoperasianpbstahun3jpnperak-121108083951

Download Report

Transcript 1pengoperasianpbstahun3jpnperak-121108083951

PENATARAN
PENGOPERASIAN PBS
LEMBAGA PEPERIKSAAN
PERAK DARUL RIDZUAN
SEKTOR PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN, JABATAN PELAJARAN PERAK
(SPPP JPN PERAK)
MEMAKLUMKAN TENTANG
PENGURUSAN DAN
PENGENDALIAN
(PENGOPERASIAN) PBS
PBS
PS
PAJSK
PP
PPSi
AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550)
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Jawatankuasa
:
:
:
Pengarah Pelajaran Negeri
Timb Pengarah Pelajaran Negeri
Ketua Sektor SPP, JPN
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Semua Ketua Sektor JPN
Pengarah IPGM
Ketua Nazir JNJK (Negeri)
Ketua Penolong Pengarah, BTPN
Semua Ketua Penolong Pengarah, JPN
Semua Pegawai Pelajaran Daerah
YDP Majlis Pengetua
YDP Majlis Guru Besar
YDP Majlis Guru Cemerlang
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
: Pegawai Pelajaran Daerah
: Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah
: Penolong PPD (Peperiksaan/PBS)
Jawatankuasa
:
:
:
:
YDP Majlis Pengetua Daerah
YDP Majlis Guru Besar Daerah
Semua Penolong PPD
Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa
:
:
:
Guru Besar
Semua Guru Penolong Kanan
Setiausaha Peperiksaan
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan)
Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan)
Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran)
Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan)
Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP)
Guru Cemerlang
Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi)
Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK)
Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)
Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada
keperluan pihak lain
a.
b.
c.
d.
Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan
jadual aktiviti dan sebagainya
Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama
Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua
Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan
JADUAL PENGOPERASIAN PBS
BIL
PERKARA
TEMPOH
TINDAKAN
1.
Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN
Disember
LP
2.
Disember
JPN
3.
Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat
Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan
Sekolah
Mesyuarat Jawatankuasa PBS
JPN/PPD/
Sekolah
4.
Pendaftaran Murid dalam SPPBS
Januari – Mac,
April – Jun,
Julai – Sept dan
Okt – Disember
Januari – Februari
Sekolah
JADUAL PENGOPERASIAN PBS
5. Tempoh pelaksanaan PS & PAJSK
Tempoh pelaksanaan PP
Sepanjang sesi
persekolahan
Ditentukan LP
6. Aktiviti Penjaminan Kualiti PS & PAJSK: Sepanjang tahun
Pementoran, Pemantauan,
Penyelarasan dan Pengesanan
Sekolah
Sekolah
Sekolah/PPD/JPN/
LP/ Bahagian KPM
Aktiviti Penjaminan Kualiti PP:
- Pementoran, Pemantauan dan
Penyelarasan
- Pengesanan
•Sebelum, semasa dan
selepas tugasan
•Sekolah/PPD/JPN/
LP/Bahagian KPM
•Setelah tugasan
selesai
•LP sahaja
JADUAL PENGOPERASIAN PBS
7. Pengumpulan prestasi murid dalam
SPPBS (PS dan PAJSK)
Pengumpulan penskoran SPPBS (PP)
8. Pelaporan prestasi murid (PS &
PAJSK)
(Auto generated dalam SPPBS)
Pelaporan prestasi murid (PP)
9.
Penyimpanan Evidens
Sepanjang tahun
Sekolah
Setelah selesai setiap
Sekolah/LP
tugasan
Mengikut keperluan
(ditentukan oleh JK
PBS sekolah)
Setelah tugasan
Selesai
Sekolah
Sekolah/LP
Sekolah
Ditentukan oleh JK
PBS sekolah (selamat
dan bersistematik)
3
2
1
PEMANTAUAN
PENYELARASAN
PEMENTORAN
4
PENGESANAN
3
• Satu proses membantu, memudah cara
dan membimbing guru untuk
melaksanakan PBS mengikut prinsip
dan prosedur yang ditetapkan.
MENTOR DALAMAN
• KETUA PANITIA
• JUP
• GURU CEMERLANG
(mp berkenaan)
MENTOR LUARAN
Pegawai yang dilantik
oleh LP/JPN/PPD
KEKERAPAN
Bila-bila masa ikut keperluan
SEBELUM PEMENTORAN
Mengadakan
sesi
perbincangan
dengan Guru
yang dibimbing
SEMASA PEMENTORAN
SELEPAS PEMENTORAN
• Melaksanakan khidmat
bantu, khidmat nasihat,
mudah cara dan
coaching
• Memberi nasihat, teguran
dan cadangan kepada
guru yang dibimbing
Melaksanakan
tindakan susulan
3
2
1
PEMANTAUAN
PENYELARASAN
PEMENTORAN
4
PENGESANAN
3
• proses untuk memastikan pentaksiran
dilaksanakan dengan cara yang betul
dan seragam dari segi:
• kefahaman peraturan penskoran
• penggunaan peraturan penskoran
• pemberian skor
PENYELARAS DALAMAN
• KETUA PANITIA
• JUP
• GURU CEMERLANG
(mp berkenaan)
PENYELARAS LUARAN
Pegawai yang dilantik
oleh LP
KEKERAPAN
Ditentukan oleh JK PBS sekolah
PENYELARASAN
Menyelaraskan kesesuaian
instrumen yang digunakan
untuk mentaksir murid
Memilih evidens murid
mengikut aras
pencapaian murid ,
BAGAIMANA
Membandingkan skor
yang diberikan oleh guru
dengan skor Penyelaras.
Membuat penyelarasan
skor bagi tujuan
kesahan skor
3
2
1
PEMANTAUAN
PENYELARASAN
PEMENTORAN
4
3
PENGESANAN
• proses mendapatkan maklumat dan
memastikan PBS dilaksanakan
mengikut prosedur yang telah
ditetapkan.
PEMANTAU DALAMAN
•
•
•
•
PENTADBIR SEKOLAH
KETUA PANITIA
JUP
GURU CEMERLANG
(mp berkenaan)
PEMANTAU LUARAN
• Pegawai yang dilantik
oleh LP/JPN/PPD
• Pegawai Bahagian KPM
KEKERAPAN
Sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran
SEBELUM PEMANTAUAN
• Perancangan aktiviti
pemantauan
• Penyediaan instrumen
pemantauan
• Pemakluman kepada
guru mata pelajaran
SEMASA PEMANTAUAN
Semak pelaksanaan
mengikut garis panduan
dan jadual yang
ditetapkan
Contoh
• Minit mesyuarat JK PBS sekolah
• Evidens
• Pelaporan pencapaian
SELEPAS PEMANTAUAN
• Penyediaan
pelaporan
pemantauan
• Cadangan
penambahbaikan
3
2
1
PEMANTAUAN
PENYELARASAN
PEMENTORAN
4
3
PENGESANAN
• Pengesanan ialah proses menilai
instrumen PBS.
PEGAWAI
PENTAKSIRAN SEKOLAH
Pegawai yang dilantik oleh Lembaga Pepeperiksaan/Jabatan Pelajaran
Negeri/Pejabat pelajaran Daerah
PENTAKSIRAN SEKOLAH & PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI,
SUKAN DAN KOKURIKULUM:
Pegawai yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan
PENTAKSIRAN PUSAT:
Pegawai Lembaga Peperiksaan sahaja
KEKERAPAN
Ditentukan oleh Lembaga Peperiksaan
EVIDENS
Bahan/sebarang
bentuk bukti
yang dapat
ditunjukkan oleh
murid yang
melaksanakan
sesuatu tugasan
dalam bentuk
produk/proses
CONTOH
• Tulisan
• Bahan
cetakan
• Persembahan
• Foto
• Grafik
• Artifak
• Laporan
42
PENYIMPANAN
Evidens murid simpan di
tempat selamat secara
bersistematik
1. Fail Perkembangan Murid (FPM)
•
Setiap murid mempunyai 1 FPM
yang menyimpan setiap evidens
terkini bagi setiap deskriptor untuk
setiap mata pelajaran.
•
Evidens terdahulu diserah kepada
murid setelah direkodkan dalam
SPPBS dan pelaksanaan Penjaminan
Kualiti seperti yang dijadualkan oleh
JK PBS sekolah.
2. Fail Showcase
•
Menyimpan evidens terbaik bagi
semua deskriptor dalam semua band
untuk semua mata pelajaran.
•DSP Matematik Tahun 1
•Eviden Matematik KSSR Tahun 1:
B1D2E1, B1D2E2, B1D2E3
• B1D1E1
TARIKH
B
D
E
REKOD
SIMPAN
21/5
B1
D1
E1
√
√
PULANG
• B1D1E1
TARIKH
B
D
E
REKOD
SIMPAN
21/5
B1
D1
E1
√
√
PULANG
Evidens terkini
B1D1
Evidens terkini
B1D1
• B1D1E1, B1D1E2
TARIKH
B
D
E
REKOD
SIMPAN
21/5
B1
D1
E1
√
√
25/5
B1
D1
E2
√
√
PULANG
• B1D1E1, B1D1E2
TARIKH
B
D
E
REKOD
21/5
B1
D1
E1
√
25/5
B1
D1
E2
√
SIMPAN
PULANG
√
√
Evidens terkini
B1D1
Evidens terkini
B1D1
• B1D1E1, B1D1E2, B1D1E3
TARIKH
B
D
E
REKOD
SIMPAN
21/5
B1
D1
E1
√
25/5
B1
D1
E2
√
√
11/6
B1
D1
E3
√
√
PULANG
√
• B1D1E1, B1D1E2, B1D1E3
TARIKH
B
D
E
REKOD
SIMPAN
PULANG
21/5
B1
D1
E1
√
√
25/5
B1
D1
E2
√
√
11/6
B1
D1
E3
√
√
Evidens terkini
B1D1
Evidens terkini
B1D1
• B1D1E1, B1D1E2, B1D1E3
• B1D2E1
TARIKH
B
D
E
REKOD
SIMPAN
PULANG
21/5
B1
D1
E1
√
√
25/5
B1
D1
E2
√
√
11/6
B1
D1
E3
√
√
15/6
B1
D2
E1
√
√
Evidens terkini
B1D1
• B1D1E1, B1D1E2, B1D1E3
• B1D2E1
TARIKH
B
D
E
REKOD
SIMPAN
PULANG
21/5
B1
D1
E1
√
√
25/5
B1
D1
E2
√
√
11/6
B1
D1
E3
√
√
15/6
B1
D2
E1
√
√
Evidens
terkini B1D2
Evidens terkini
B1D1
• B1D1E1, B1D1E2, B1D1E3
• B1D2E1, B1D2E2
TARIKH
B
D
E
REKOD
SIMPAN
PULANG
21/5
B1
D1
E1
√
√
25/5
B1
D1
E2
√
√
11/6
B1
D1
E3
√
√
15/6
B1
D2
E1
√
√
20/6
B1
D2
E2
√
√
Evidens
terkini B1D2
Evidens terkini
B1D1
• B1D1E1, B1D1E2, B1D1E3
• B1D2E1, B1D1E2
TARIKH
B
D
E
REKOD
SIMPAN
PULANG
21/5
B1
D1
E1
√
√
25/5
B1
D1
E2
√
√
11/6
B1
D1
E3
√
15/6
B1
D2
E1
√
20/6
B1
D2
E2
√
√
√
√
Evidens
terkini B1D2
Menyimpan semua evidens terbaik bagi
setiap deskriptor dalam semua band untuk
semua mata pelajaran
Evidens
terbaik
• B1D1E1, B1D1E2, B1D1E3
• B1D2E1, B1D1E2
TARIKH
B
D
E
REKOD
SIMPAN
21/5
B1
D1
E1
√
√
25/5
B1
D1
E2
√
√
11/6
B1
D1
E3
√
√
15/6
B1
D2
E1
√
√
20/6
B1
D2
E2
√
√
• FPM:
Setiap murid ada 2 evidens TERKINI – B1D1E3,
B1D2E2
• FS:
Fail mengandungi 5 evidens TERBAIK bagi B1D1E1,
B1D1E2, B1D1E3, B1D2E1, B1D2E2