3. Presentatie Stipter Hoeksche Waard 31 oktober 2014

Download Report

Transcript 3. Presentatie Stipter Hoeksche Waard 31 oktober 2014

Hoeksche Waard
31 oktober 2014
Even voorstellen
Sigrid Orgers-Barten
Operationeel Manager, Stipter
E-mail: [email protected]
Telefoon: 0181-613947
Vestigingsadres:
Amerstraat 100
3207BB Spijkenisse
2
Wie is Stipter?
www.stipter.nl
» Actief bij zorgverzekeraars sinds 2004
» Actief bij gemeenten sinds 2007
» 42 gemeenten en 4 zorgverzekeraars als klant
» We verzorgen de Wmo uitvoering voor 1,7 miljoen burgers met 32 medewerkers
» Grondlegger van het model “Vraaggericht inkopen”
» Winnaar innovatieprijs [email protected] (EUR 1.015.000)
MO-platform ®
HH
Hulpmiddelen
Aanpassen
woning
Vervoer
GPK
Reintegratie
Jeugdzorg
MO-Platform®
Collectief?
Verpleging
Management dashboard (stuurcijfers)
*Zelf?, Sociale kaart?, Collectief?, Individueel?
Begeleiding
Taakverdeling Gemeente
Contracteren & inkopen
Stipter
Melding/gesprek/
indicatie
Uitvoering
•
•
•
•
•
Randvoorwaarden
Basis kwaliteitseisen
Tarieven (wet Leijten)
Perceelindelingen
•
•
•
•
Analyseren
Adviseren
Stimuleren
Indiceren
•
•
•
•
•
•
•
Vastleggen uitkomst
gesprek & indicatie
Toewijzing
Facturatie en CAK
PGB verantwoording
Monitoring
Klanttevredenheid
Helpdesk en KCC
Leveranciersbeheer
Gemeente (en partners)
Stipter
Frontoffice (toegang)
Backoffice
Stipter ondersteunt met ICT
ICT + extra handen
Waarom Stipter uitvoeringspartner?
» Sterk toenemende complexiteit
» Gemeente kan zich richten op toegang
» Schaalvoordelen & continuïteit
» Specialist in de materie
» Flexibiliteit
» Eenvoud
» Besparing
Wel de regie, niet de lasten!!!
Module Front-office
» Integrale front-office zorg
» Voldoet aan eisen nieuwe wet (2 ogen principe enz.)
» In the cloud oplossing dus over te raadplegen (door sociale teams,
welzijnsinstellingen enz.)
Module Back-office
Melding
‘Het gesprek’
Front-office
Onderzoek
Aanvraag
Toewijzingsproces
Toewijzing
Uitbetalingsproces
Gedeelde uitvoering
Intensieve / materiële controle
Back-office
Meting klanttevredenheid
Eigen bijdrage processen
Dashboard Stuurcijfers
Accountantsverklaring
Doel
Facturatieproces dat optimaal rechtmatigheid
van betalingen faciliteert en de stakeholders
(gemeenten en aanbieders) ontlast.
» Efficiënt factuurcontrole proces
» Facturatie en controle op cliëntniveau
» 1 platform voor aanbieder én gemeente
Facturatie proces
» Per individuele voorziening is
financieringsverplichting vastgelegd.
» Voorzieningen administratie direct
gekoppeld aan GBA en werkprocessen die
effect hebben op starten, mutatie en
beëindiging van voorzieningen
Procesflow Toewijzing en Facturatie Zorg in natura
Retourstroom
WBZ/Zvw via Vecozo)
x
Verantwoording /
factuur opstellen
Retourstroom
(ex AWBZ/Zvw via Vecozo)
Retourstroom
AWBZ/Zvw
via
Vecozo)
Retourstroom
(ex AWBZ/Zvw via Vecozo)
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder
Z/
rg
ex
rovinciale
landelijke
eugdzorg
ex AWBZ/
Verantwoording /
Zvw zorg
VECOZO
factuur opstellen
Registreren
ex AWBZ/
Retourstroom
zorg
Zvw
Retourstroom
Verantwoording
(ex AWBZ/Zvw
via Vecozo) /
Verantwoording /
ex
Retourstroom
factuur
opstellen
factuur opstellen
provinciale
(ex AWBZ/Zvw
via Vecozo)
ntwoording /
Financieel
systeem
uur opstellen
Zvw zorg
GGK
ex AWBZ/
Zvw zorg
ex
provinciale
en landelijke
Jeugdzorg
GemeentelijkeGemeentelijke
administratieadministratie
Declaratie
/ factuur
Doorsturen
indien bestemd
voor andere
gemeente
VECOZO
VECOZO
VECOZO
2
GGK
Match met
contract
VECOZO
Registreren
GGK
GGK
Declaratie
/ factuur
aratie
ctuur
nancieel
ysteem
ie
gistreren
Contracten
aanbieders
en landelijke
ex AWBZ/
Jeugdzorg
Zvw zorg
exVECOZO
AWBZ/
le
jke
rg
(ex AWBZ/Zvw via Vecozo)
Match
met
contract
Declaratie
/ factuur
Registreren
Financieel
Registrerensysteem
Registreren
GGK
Match met
contract
Contracten
Match met
aanbieders
contract
Match met
Declaratie
Financieel
Registreren
contract Contracten
Financieel
/ factuur
aanbieders
systeem
Contracten
aanbieders
systeem
Financieel
systeem
Match met
opdracht /
beschikking
Match met
contract
Match
met
opdracht /
Match
met
beschikking
Beschikkingenopdracht
/
administratie
beschikking
Match met
opdracht
Match
met/
Contracten
Beschikkingenaanbieders
contract
beschikking
administratie
Beschikkingenadministratie
Doorsturen
indien bestemd
vo r andere
geme nte
Doorsturen
Doorsturenindien bestemd
andere
indien
bestemdvoor
Doorsturen
gemeente
indien bestemd
voor andere
Doorsturen
Controle
voor andere
factuur
Controle op
indien gemeente
bestemd
gemeente Doorsturen
woonplaatsomzetplafond
voor andere
beginsel
gemeente
indien bestemd
voor andere
Controle
gemeente
Match met
opdracht /
Controle
beschikking
woonplaats-
Controle
beginsel
Gezagswoonplaatsregister
beginsel
factuur
factuur
GBA
Controle
omzetplafond
Consolidatie omzet
Controle op
per aanbieder
omzetplafond
factuur
Match met
woonplaats- Controle
Beschikkingenopdracht /
woonplaatsGezagsConsolidatie
omzet
GBA
Gezagsbeginsel register
per aanbieder
administratie
beschikkingGBA
beginsel
register
Gezagsregister
GBA
Contracten
aanbieders
GK
Contracten
aanbieders
Beschikkingenadministratie
Beschikkingenadministratie
Betaalbaar
stellen
factuur
factuur
woonplaatsControle op
beginsel
Controle op
omzetplafond
Betaalbaar
stellen
Betaalbaar
factuur
stellen
factuur
Controle op
Controleomzet
op
Consolidatie
omzetplafond
omzetplafond
per aanbieder
factuur
Consolidatie omzet
Akkoord
per aanbieder
declaratie
Financieel
systeem
Match
met
opdracht
/
beschikking
Beschikkingenadministratie
declaratie
Akkoord
Gezags-declaratie
declaratie
GBA
Akkoord
register
declaratie
Gezags-declaratie
GBA
register
Consolidatie
Akkoordomzet
per aanbieder
declaratie
declaratie
Consolidatie
omzet
per aanbieder
declaratie
declaratie
Akkoord
declaratie
Akkoord
declaratie
Betaalbaar
stellen
factuur
Betaalbaar
Betaalbaar
stellen
stellen
factuur
factuur
Backoffice proces – ontsluiting (I)
Primair uitgangspunt is digitaal declaratie berichtenverkeer
2 stromen: of via aanbieders portaal of via iWmo bericht
•
Niet via Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK)
•
Stipter sluit rechtstreeks aan op VeCoZo
•
Door vertraging in oplevering van GGK
•
“Droog” staat declaratiebericht nu, 1 december VeCoZo
testplatform
Factuurcontrole (I)
•
Technische controles (bestandsaanlevering)
•
Match op contract aanbieder
•
•
Correcte gemeentecode
•
Gecontracteerde aanbieder binnen gemeente
•
Gecontracteerd voor gedeclareerde product(en)
Match op indicatie
•
Aanbieder geregistreerd als leverende partij
•
Juiste product en tarief
•
Indicatie start- en einddatum
•
Binnen klasse / max. hoeveelheid
•
Besluitnummer altijd verplicht
•
Tijdseenheid in toewijzingsbericht is te gebruiken tijdseenheid in declaratiebericht
•
Declaratie begin- en einddatum niet buiten declaratieperiode
•
Bij (Wmo) tussentijdse contractwijziging = ander besluitnummer
•
Match op woonplaatsbeginsel
•
Match op DBC specifieke criteria
•
Bewaking en signalering budgetplafonds
Volgens i-standaarden
Berichtcode
WMO301
WMO302
WMO303
WMO304
Naam
Wmo-Toewijzing
Wmo-Toewijzing-Retour
Wmo-Declaratie
Wmo-Declaratie-Retour
Melding aanvang zorg
Mutatie / einde zorg
Wachtlijst status
1
Basis voor bericht
AW33 (iWlz v1.0)
AW34 (iWlz v1.0)
AW319 (v1.4)
AW320 (v1.4)
nog niet per 1 januari, wel ASAP1
nog niet
voorlopig niet
ook nog niet officieel ondersteund binnen berichtenverkeer!
Aanbieders die geen gebruik maken van berichtenverkeer krijgen bestanden
aangeleverd via aanbiedersportaal Stipter.
Berichtenverkeer en aanbiedersportaal (II)
Toewijzing
OUT
•
Wonen, Rollen en Vervoer -
•
HH en AWBZ
-
WMO301 bericht en/of
mail / portaal
•
Jeugd - AWBZ
-
JW301 bericht en/of
mail / portaal
•
Jeugd - GGZ basis
-
mail / portaal
•
Jeugd - GGZ specialistisch -
mail / portaal
mail / portaal
Declaratie
IN
•
Wonen, Rollen en Vervoer -
•
HH en AWBZ
-
WMO303 of
CSV
•
Jeugd - AWBZ
-
JW303 of
CSV
•
Jeugd - GGZ basis
-
JW321 of
CSV
•
Jeugd - GGZ specialistisch -
JW321 of
CSV
CSV
Product code lijsten
Bestaande codelijsten en nieuwe codelijsten
•
•
Stipter sluit voor bestaande AWBZ en Jeugdzorg aan bij codelijsten
•
COD055
voor AWBZ
•
COD050
voor specialistische GGZ
•
COD163
voor basis GGZ
•
DBC codelijsten
voor specialistische GGZ
Daarnaast heeft gemeente mogelijkheid om nieuwe codelijsten aan te maken
voor producten die zij tijdens inkoop met aanbieders hebben afgesproken.
Stipter bepaalt hiervoor het unieke nummer, welke in factuur als product terug
moet komen.
Uitbetalingen/facturering (II)
» Afgekeurde regels kunnen eventueel nogmaals (gecorrigeerd of
gemotiveerd) worden aangeboden door de zorgaanbieder;
» Wie het eerst komt..
Betaling in volgorde van binnenkomst. Dit zorgt ervoor dat de betaalcyclus
wordt verkort en zorgt voor meer tevredenheid bij aanbieders en de
gemeente;
» Hulpmiddelen: omgekeerd factureren: Stipter stuurt pro-actief facturen
o.b.v. bij ons bekende leveringsafspraken ter controle aan aanbieders.
Materiële controle (I)
» Geavanceerd triggersysteem. Deze bepaalt o.b.v. CAK, SVB, Indicaties,
factuurcontroles en KTO-cijfers de “potentiele gevaren” en afwijkingen;
» Controles op kwaliteit en kwantiteit geleverde zorg, de dagen en tijden dat
de hulp aanwezig is geweest in de afgelopen week alsook de tevredenheid
hierover;
 Definitieve inrichting voor begeleiding in 2015
Materiële controle (II)
CAK processen (I)
» Huidige Wmo voorzieningen: Aanlevering door Stipter (MO-platform) d.m.v.
rechtstreekse koppeling met het CAK;
» Stipter operationeel aanspreekpunt voor relevante instanties (SVB en CAK)
en meldt, namens de gemeente bij het CAK alle nieuwe klanten aan, en
verwerkt mutaties (Stopzettingen, wijzigingen in indicatie, e.d.);
» Begeleiding: voorlopig aanlevering gegevens eigen bijdrage
door aanbieders aan CAK
» CAK-controle: Stipter controleert gegevens bij het CAK op klant- en
weekniveau met de uitbetaalde facturen;
Betaalbaar stellen factuur
Strak proces
1. Aanbieder verantwoordelijk voor versturen digitaal overzicht op cliëntniveau
2. Strak (geautomatiseerd) controleproces bij factuurcontrole
3. Goedgekeurde regels (binnen een factuur) worden betaald
4. Deze dient als basis voor betaling, geen ‘factuur’ sturen noodzakelijk
5. Aanbieder inzage in (detail)status van proces
6. Aanbieder kan afgekeurde factuurregels opnieuw indienen
7. In 2015 opstart van materiele controle proces
8. In 2015 concretiseren van werkafspraken en piketpalen
Klanttevredenheid (I)
» Alle klanten met een voorziening ontvangen jaarlijks een
klanttevredenheidsonderzoek;
» Geen steekproef/ momentopname maar continu proces;
» Registratie performance aanbieders mbv 12 maands voortschrijdend
rapportcijfer. Zo houdt de gemeente zicht op de
klanttevredenheidsontwikkeling (per zorgaanbieder) en kan waar nodig
direct worden bijgestuurd;
Klanttevredenheid (II)
» Publiceren van resultaten op de website van de gemeente.
» Ranking op basis van de vooraf bepaalde parameters de gemiddelde
rapportcijfers van de zorgaanbieders (Helpt nieuwe klanten met
keuzevrijheid en stimuleert aanbieders);
» Mogelijkheid om na gevoerde gesprekken de klanttevredenheid en
zelfredzaamheid te meten. Denk aan cliënten zonder maatwerkvoorziening,
maar met voorliggende, algemene, collectieve voorzieningen (meerwaarde
inzake vroegsignalering)
» In 2015 uitbreiding naar resultaatgerichte sturing ahv prestatie-afspraken,
ZRM, 360graden feedback.
Gemeente in regie
Voordelen
Bijkomende voordelen dienstverlening Stipter:
» Foutmarge miniem door hoge automatiseringsgraad;
» Koploper in koppeling Vecozo/inrichting berichtenverkeer
» Continuïteit van het uitvoeringsproces;
» Efficiency in administratie (doorontwikkeling CAK, berichtenverkeer etc.)
» Gemeente heeft per aanbieder en per klant zicht op de klanttevredenheid;
» Managementinformatie en stuurcijfers real-time op verschillende niveaus;
» Integrale informatievoorziening tussen gemeente, aanbieders en cliënten.
Vragen? Stel ze gerust…
Bedankt voor uw aandacht!
Sigrid Orgers:
06-13303094 of
[email protected]