Download de PDF - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

download report

Transcript Download de PDF - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

VOEDING EN DIËTETIEK
STUDIEJAAR 2014 - 2015
Domein Health Instituut Paramedische Studies
IN BALANS
ERGOTHERAPIE
FYSIOTHERAPIE
LOGOPEDIE
VOEDING & DIËTETIEK
MONDZORGKUNDE
VOEDING & DIËTETIEK
Inhoudsopgave
INLEIDING3
1.Zo kijken wij naar onderwijs
4
2.Daarom horen deze beroepen bij elkaar
8
3.Het beroep Voedingskundige/Diëtist
10
4. Majorcompetenties Voeding en Diëtetiek
11
5. Onderwijsaanbod Voeding en Diëtetiek
14
6. Tentamens en examens
17
7. Onderwijseenheden (OWE) Propedeuse Voeding en Diëtetiek
19
Lekker en Gezond 19
Voeding & Energie 24
Gezonde Voeding, Veilig Voedsel 1
30
Samen Gezonder 34
Ondervoeding37
Integrale toets 1
42
8. Onderwijseenheden (OWE) Hoofdfasen Voeding en Diëtetiek
45
Metabolisme en Voedingspatronen
45
Evidence Based Practice
50
Voeding en Gezondheid 53
Ondernemen58
Gezonde Voeding, Veilig Voedsel 2
61
Welvaartsziekten65
2
2
VOEDING & DIËTETIEK
Klinische voeding
69
Kwaliteit en adviseren 74
Dieetbehandeling bij kinderen en voedselovergevoeligheid
78
Integrale toets 2 83
Integrale toets 3 86
Stage Dietistisch handelen
89
Stage Praktijkgericht Onderzoek
92
Stage Health Promotion
96
Stage Werken aan kwaliteit/Ondernemen
99
Integrale toets 4 102
9. Minoraanbod van het Instituut Paramedische Studies
106
10. Studieloopbaanbegeleiding
109
Domein Health Instituut Paramedische Studies | Domein Nursing Instituut Verpleegkunde Studies
VOEDING & DIËTETIEK
Inleiding
Deze Studiegids is onderdeel van het Opleidingsstatuut van Instituut Paramedische Studies 2014-2015. Dit Opleidingsstatuut bestaat uit vier delen. In deel 1 wordt het onderwijs bij de HAN beschreven. Deel 2 bevat onder meer het Onderwijsen Examenregelement. Deel 3 omvat de Studiegids; deze is per opleiding apart beschreven. Deel 4 beschrijft de interne
organisatie van de HAN, de faculteit en de instituten.
Deel 1, 2 en 4 zijn terug te vinden op de websites van de 5 IPS-opleidingen:
http://specials.han.nl/themasites/ips-studiewijzer/logopedie/studiegids/
Ook de Studiegids (deel 3) is op deze site te vinden voor studenten in de hoofdfasen van de 5 opleidingen. Alle startende
propedeuse-studenten krijgen de Studiegids van hun opleiding tevens in een gedrukte Magazine-versie uitgereikt.
VOEDING & DIËTETIEK
3
VOEDING & DIËTETIEK
1. Zo kijken wij naar onderwijs
Het beheersen van een vak heeft alles te maken met het toepassen van de recente
kennis in de dagelijkse praktijk. Met theorie alleen kom je er niet. Het lezen over de
behandeling van een aandoening is iets heel anders dan daadwerkelijk zelf behandelen. De theorie in de praktijk toepassen begint meteen bij aanvang van je studie.
Theorie en praktijk vormen de basis van je studie bij de HAN. We werken daarom
bij de HAN vanuit realistische beroepstaken.
Verschil voedingskundige/diëtist en
een goede voedingskundige/diëtist
Maar er komt nog wat bij. We verwachten, naast
vakmatige kennis, ook vaardigheden van je. Deze
vaardigheden helpen je bij het zo goed mogelijk
uitoefenen van je beroep. Om een goede diagnose te
kunnen stellen, moet je bijvoorbeeld goed kunnen
luisteren naar je cliënten. Deze samenhang tussen
kennis, vaardigheden en attitude noemen we een
competentie. Het zijn die bijkomende maar altijd
vakgerelateerde vaardigheden, die het verschil maken
tussen een voedingskundige/diëtist en een goede
voedingskundige/diëtist. Bij de HAN vormen deze
vaardigheden een wezenlijk onderdeel van je studie.
4
Zelfstandig denken en doen
Leven in de 21ste eeuw
Je doet niet alleen nieuwe kennis op, maar spiegelt deze
In de tijd waarin wij leven veranderen zaken in een
ook aan de mening van anderen. Hierdoor verbind je
hoog tempo. Deze veranderingen hebben niet alleen een
nieuwe informatie aan dat wat je al weet en dat wat
grote invloed op ons werk, maar op heel ons leven. Om
anderen weten. Op deze manier leer je zelfstandig keuzes
bij te blijven moet je in staat zijn om deze veranderin-
te maken en een mening te vormen over je vakgebied. Dit
gen te begrijpen en je moet ze kunnen toepassen in het
is straks belangrijk: je kunt dan je vakkennis en vakvaar-
werken met cliënten. Om dit te kunnen moet je blijven
digheden ook toepassen in nieuwe, onbekende en deels
leren. Kennis en vaardigheden die je vandaag leert
onvoorziene situaties.
kunnen ‘morgen’ al weer achterhaald zijn. In ons
De moderne maatschappij heeft behoefte aan vakmensen
onderwijs proberen we daarom vaardigheden aan te leren
die nieuwe oplossingen kunnen bedenken voor bestaande
die je ondersteunen om te blijven werken aan je
of nieuwe problemen.
professionele ontwikkeling.
VOEDING & DIËTETIEK
VOEDING & DIËTETIEK
De uitgangspunten van de studie:
in Zuid Afrika of het ‘Skol Salu’ project op Curaçao en/of
een deel van je studie in het buitenland uitvoeren. Door
te studeren aan een andere hogeschool of universiteit in
Europa of daarbuiten.
• Je verwerft beroepscompetenties omdat de
dagelijkse praktijk van de voedingskundige/
Maar je kunt je ook intern, bij de HAN, internationaal
diëtist het uitgangspunt vormt van de studie. Dit
ontwikkelen: [email protected] ([email protected]) betekent
komt in de begeleiding door docenten tot
het leren in een internationale omgeving op de HAN in
uitdrukking en ook in de toetsing; je spiegelt je
Nijmegen. Denk bijvoorbeeld aan digitale vergelijkingsop-
als student continu aan de eisen van het beroep.
drachten binnen onderwijseenheden met buitenlandse
• Je ontwikkelt een houding waarin ‘life long
studenten of uitwisselingsbijeenkomsten met buitenland-
learning’ (levenslang leren) een vanzelfsprekend-
se studenten op de HAN. [email protected] is een speerpunt van de
heid is.
HAN en krijgt binnen je opleiding de komende jaren
• Je bent in toenemende mate in staat om je
steeds meer body.
eigen leerproces te sturen.
• De opleiding die je volgt, voert een continue
Iedere opleiding heeft een contactpersoon Internationali-
dialoog met het werkveld. Er zijn nauwe
sering waar je terecht kunt voor informatie. Ook kun je
contacten met het werkveld op alle niveaus van
met vragen terecht bij het International Office. Kom zeker
de opleiding. Zo zullen ook beroepsbeoefenaren
langs op de jaarlijkse ‘ Wil Weg Dag’ in oktober op de HAN
uit het werkveld meewerken aan de beoordeling
in Nijmegen!
van jouw inspanningen.
• Je leert voor een beroep waarin het vraaggericht
handelen het paradigma is.
• Een professional in de dienstverlening werkt
Onderwijs in onderzoek –
onderzoek in onderwijs
In de beroepspraktijk van de voedingskundige/diëtist
vraaggericht. De vraag van de cliënt staat
neemt onderzoek een belangrijke plaats in. Je zult je als
centraal bij het zoeken naar een oplossing.
voedingskundige/diëtist steeds beter moeten kunnen
• De professional helpt de cliënt de goede vraag te
formuleren.
verantwoorden tegenover de cliënt en de zorgverzekeraar.
Ook maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld
de toenemende vergrijzing en de opkomst van e-health
vragen niet alleen van jou, maar ook van het beroep zelf
Je zult het druk krijgen en hard moeten werken, maar de
een voortdurende bereidheid tot verdere ontwikkeling. Je
beloning is hoog: je beheerst straks een prachtig vak waar
wordt opgeleid tot een voedingskundige/diëtist, die zijn
je je hele leven plezier van kunt hebben.
beslissingen neemt op basis van het best beschikbare
Internationalisering
bewijs, in combinatie met de kennis en ervaring als
paramedicus en de waarden en voorkeuren van de
In je toekomstige beroep krijg je steeds meer te maken
individuele cliënt. Maar ook tot een voedingskundige/
met internationalisering. Denk maar aan de internationale
diëtist die zichzelf kan blijven ontwikkelen en een
literatuur die gebruikt wordt om een behandelplan te
bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en innovatie van
onderbouwen of de deelname van je beroepsgroep aan
het eigen beroep.
internationale congressen of een Europese beroepsvereniging. Je kunt bij internationalisering ook denken aan de
In het onderwijs kom je vanaf het begin van je studie in
toekomstige cliënten met verschillende culturele achter-
aanraking met onderzoek en onderzoeksvaardigheden. Denk
gronden die je in je praktijk tegenkomt. Je opleiding
daarbij bijvoorbeeld aan het leren lezen en interpreteren
bereidt je voor op deze internationale omgeving. We
van (wetenschappelijke) artikelen, waarop je een behande-
hebben verschillende mogelijkheden voor uitgaande
ling of advies kunt baseren. Of een hoorcollege waarin de
studenten. Zo kun je via een minor participeren in
basis van onderzoeksvaardigheden worden gepresenteerd.
buitenlandse projecten zoals het ‘Theewaterskloofproject’
Ook leer je zoekvragen opstellen, zodat je zelf de theoretiVOEDING & DIËTETIEK
5
VOEDING & DIËTETIEK
sche verdieping in en de meest recente ontwikkelingen
Extra ondersteuning
over bepaalde onderwerpen kunt vinden. Daarnaast leer je
Soms zijn er omstandigheden waardoor je extra onder-
ook zelf onderzoek te doen, waarbij je een vraagstuk uit de
steuning nodig hebt om je studie succesvol te kunnen
praktijk gaat beantwoorden en het product direct resultaat
volgen. Voorbeelden daarvan zijn:
oplevert voor de beroepspraktijk.
• Je wilt gebruikmaken van de faciliteiten voor topsporters.
• Je hebt een functiebeperking, zoals dyslexie, dyscalculie,
De lectoren en kenniskringen van de HAN verrichten
ADHD, een chronische ziekte of een psychische ziekte.
dagelijks praktijkgericht onderzoek naar verschillende
• Je bent hoogbegaafd.
thema’s op het gebied van de gezondheidszorg. Om de
• Je bent nog niet gewend in de Nederlandse maatschap-
meest actuele kennis te verwerken in het onderwijs en om
pij omdat je uit een ander land komt, bijvoorbeeld de
te kunnen participeren in projecten vanuit de praktijk,
Nederlandse Antillen.
werkt de opleiding Voeding en Diëtetiek nauw samen met
lectoraten als Arbeid en Gezondheid. Soms staat de lector
Je studieloopbaanbegeleider (SLB’er) is de persoon die je
dan ook letterlijk voor de klas. In het komende studiejaar
tijdens de hele studie coacht en met wie je vragen en
start ook het lectoraat ‘Voeding in relatie tot sport en
bijzonderheden kunt bespreken. Als het nodig is, kan hij
gezondheid’. Onderzoek lijkt nu misschien nog erg
je verwijzen naar de senior SLB’er. Deze persoon kan je
theoretisch en ver weg, maar je zult zien dat het een
verder op weg helpen naar extra ondersteuning.
praktische invulling krijgt als het je helpt een behandeling vorm te geven of de beroepspraktijk te verbeteren!
Professionele Leergemeenschap:
een top zorgverlener vraagt
een top samenwerking
In sommige gevallen is het handig om voor aanvang van de
studie je vraag in te brengen, bijvoorbeeld als je dyslectisch bent en om die reden extra tentamenfaciliteiten
nodig hebt. Eventuele extra voorzieningen kunnen dan op
tijd geregeld worden, waarmee je mogelijke studievertra-
In een professionele leergemeenschap kan iedere
ging kunt voorkomen. Het voorkomt veel ongemak als je je
betrokkene zich optimaal ontwikkelen: studenten,
vroegtijdig meldt. Je hoeft daarmee niet te wachten tot je
docenten, andere medewerkers en vertegenwoordigers uit
weet wie je SLB’er is, je kunt met je vraag terecht bij
het werkveld. Iedereen krijgt de gelegenheid om het beste
Femke Spikmans. [email protected]
uit zichzelf te halen. Binnen Voeding en Diëtetiek komt
6
dit tot uiting in alles wat we samen doen: in de lessen,
Studenten hebben het naar hun zin op de HAN. Steeds
het praktijkhuis, de stages, SLB, inzet van gastdocenten,
meer studenten Voeding en Diëtetiek melden zich aan bij
alumni en studentoverleg (OC en klassenvertegenwoordi-
ons opleidingsinstituut. Als je de cijfers hierna bekijkt,
gers) in alle extra activiteiten buiten het onderwijs om,
kun je zien dat het grootste deel van de studenten hun
maar ook ‘in de wandelgangen van de B-vleugel’.
opleiding bij ons afmaakt.
VOEDING & DIËTETIEK
VOEDING & DIËTETIEK
Instroom
Instroom opleiding Voeding
2009
2010
2011
2012
2013
232
203
254
215
284
2010
2011
2012
2013
Voeding
Rendement
Propedeuse (na 2 jaar studeren)
2009
Voeding
HAN 71%
57%
69%
59%
67%
58%
63%
59%
67%
59%
Hoofdfase rendement (na 5 jaar studeren)
2009
2010
2011
2012
2013
Voeding
HAN 93%
81%
85%
78%
94%
73%
90%
76%
89%
75%
Zie ook www.hbo-raad.nl/hbo-raad/feiten-en-cijfers voor interessante gegevens, kijk bij Feiten en cijfers Onderwijs.
Student Hoofdfase
“Ik dacht voordat ik aan dit onderzoek begon, dat het erg vaag en
theoretisch zou zijn. Ik zag er enorm tegenop. Maar nu ik klaar ben, ben ik
eigenlijk best trots op het resultaat en vind ik het geweldig dat ik mee heb
kunnen helpen deze vraag uit de praktijk op te lossen!”
VOEDING & DIËTETIEK
7
VOEDING & DIËTETIEK
2. Daarom horen deze beroepen bij elkaar
Het Instituut voor Paramedische Studies valt binnen het domein Health. De opleidingen in dit domein richten zich op het lichamelijke en geestelijke welzijn van de
mens. Beroepsbeoefenaren in het domein proberen mensen te genezen en te voorkomen dat mensen ziek worden.
De competenties die studenten ontwikkelen binnen de opleidingen van het domein
zijn vergelijkbaar en zijn voor een deel hetzelfde.
Ergotherapie, Fysiotherapie,
Logopedie, Mondzorgkunde en
Voeding en Diëtetiek
organisaties of personen die bij de behandeling, verzorging
Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Mondzorgkunde
heidszorg (artsen, tandartsen, bedrijfsartsen). Zo wordt een
en Voeding en Diëtetiek
bijdrage geleverd aan een keten van zorg. Het belang van
Deze opleidingen zitten natuurlijk niet voor niets bij
het functioneren in netwerken is dan ook groot. Deze
elkaar in hetzelfde domein. Wat ze met elkaar gemeen
samenwerking tussen verschillende (para)medische
hebben, is dat ze allemaal een aanvullende rol hebben
beroepsbeoefenaren zal in de toekomst alleen maar
naast de algemene medische zorg. Paramedici richten zich
toenemen. Uniek in Nederland is dat de vijf opleidingen
voornamelijk op het weer laten deelnemen van mensen
van het Instituut voor Paramedische Studies gezamenlijk
(weer) aan de maatschappij, na een ziekte of ongeluk,
onderwijseenheden aanbieden, waarbij studenten niet
maar ook op preventie. Dan ligt de focus op het voorkó-
alleen gezamenlijke colleges volgen, maar ook multidisci-
men van klachten of voorkómen dat klachten verergeren.
plinair samenwerken in projecten en opdrachten.
Multidisciplinair samenwerken
Praktijkhuis
Paramedici werken in een (eigen) zelfstandige praktijk of in
Het Praktijkhuis is een moderne, multidisciplinaire
een organisatie voor individuele klanten, maar ook voor
leeromgeving binnen de HAN. Het Instituut Verpleegkun-
of begeleiding betrokken zijn. Er wordt nauw samengewerkt (integraal) met andere professionals in de gezond-
Humeyra Nazli, afgestudeerd
“In het begin ben je onervaren en onzeker. Maar de docenten zijn
enthousiast en behulpzaam. Je wordt goed begeleid en daardoor kom je er
snel achter wat je zelf precies wilt en hoe je je ambities vorm kunt geven. De
opleiding is compleet en alles grijpt in elkaar. Ik begrijp nu pas waarom de
studie op deze manier is opgebouwd. In het begin snap je dat nog niet.”
8
VOEDING & DIËTETIEK
VOEDING & DIËTETIEK
dige Studies en het Instituut Paramedische Studies
gerichte situaties. Dat is belangrijk omdat je straks in
hebben dit samen gerealiseerd. Als student leer je hier te
de beroepspraktijk elkaar met grote regelmaat zult
werken in realistische praktijksituaties die herkenbaar zijn
tegenkomen. In het Praktijkhuis worden regelmatig
voor jouw vakgebied. Met je vragen kun je altijd terecht
lezingen, demonstraties en workshops gegeven over
bij bijvoorbeeld de praktijkcoach.
actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Hier
ontmoet je naast de zorgprofessionals uit het werkveld
Je ontmoet studenten en docenten van je eigen
ook de lectoren die verbonden zijn aan de HAN. Het
opleiding maar ook studenten van andere opleidingen
Praktijkhuis is dé plek waar studenten, docenten,
van het Paramedisch instituut. Je maakt kennis met
patiënten, cliënten en het regionale werkveld elkaar
elkaars vakgebied en werkt samen in diverse praktijk-
ontmoeten en inspireren.
VOEDING & DIËTETIEK
9
VOEDING & DIËTETIEK
3. Het beroep Voedingskundige/Diëtist
Het werkterrein van de voedingskundige/diëtist gaat
natuurlijk over de voeding van de mens. Voeding omvat
het leven en dat maakt het tot een zeer breed vakgebied.
Wat doet een
voedingskundige/diëtiste?
1. M
ensen met gezondheidsproblemen adviseren over voeding,
waarmee je bijdraagt aan hun herstel en hun kwaliteit van
leven (rol diëtist: behandelaar, onderzoeker).
2. Verandering in gedrag: voorlichting geven en preventief
te werk gaan, gericht op verandering van leefstijl wat
betreft voeding en voedingsmiddelen (rol: diëtist als
behandelaar, leefstijladviseur, onderzoeker).
3. Begeleiden van (top)sporters en mensen die bewust
bewegen. Geven van voedingsadviezen die de prestatie
bij sport en bewegen verbeteren. (rol: diëtist als:
behandelaar, leefstijladviseur, onderzoeker).
4. De voedingskundige benadering: onderzoek doen naar
en advies geven over de rol en de effecten van
bepaalde voeding (van specifiek product tot voedingspatroon) (rol: onderzoeker, adviseur).
5. De marktgerelateerde benadering: ontwikkelen,
distribueren en verkopen van voedingsproducten (rol:
Waar kun je werken?
productmanager voeding, ondernemer).
• Ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, verpleeg-
6. De technologische benadering: het samenstellen van
huizen, verzorgingshuizen
voeding, het bewaken van de veiligheid en de kwaliteit
• Revalidatiecentra
van voedingsproducten en de productie ervan (rol:
• Instituten voor mensen met een lichamelijke en/of
adviseur, manager voeding).
verstandelijke handicap
• Basisgezondheidsdiensten of organisaties voor
Beroepstaken en competenties
thuiszorg/kruisverenigingen
• Jeugdhulpverlening of bijvoorbeeld Stichtingen Welzijn
Ouderen
• Fitness- of wellnessorganisaties, eigen praktijk
Het beroepenveld verwacht nieuwe en andere
kwaliteiten van hbo-afgestudeerden dan voorheen.
Straks ben je als voedingskundige/diëtist niet
• In de bedrijfs- en dienstverlenende sector:
- Voedings- en genotmiddelenindustrie, bijvoorbeeld op
het gebied van dieetproducten
alleen vakbekwaam, maar ook in staat om nieuwe
- Geneesmiddelenindustrie
kennis en oplossingen te produceren in soms
- Cateringindustrie
nieuwe, onbekende en deels onvoorziene situaties.
- Voorlichtings- en adviesbureaus
De HAN wil daar recht aan doen door gebruik te
-Bedrijfsgezondheidsdiensten
maken van realistische beroepstaken, waarvan de
-Opleidingsinstituten
complexiteit naadloos aansluit bij de praktijk.
-Onderzoeksinstituten
- Sportclubs en sportorganisaties
10
VOEDING & DIËTETIEK
VOEDING & DIËTETIEK
4. Majorcompetenties Voeding en Diëtetiek
Elke hbo-studie bestaat uit een majordeel en een minordeel. In het majordeel leer
je de basiskennis en basisvaardigheden van het toekomstige beroep. Het majordeel
beslaat 210 studiepunten en is dus 7/8 deel van je studie. In het minordeel kies je,
in overleg met je studieloopbaanbegeleider, een keuzevak of minor. Dit kan een
minor zijn van je eigen opleiding, maar je kunt ook kiezen voor een minor van een
andere paramedische opleiding, bij een ander HAN-instituut of zelfs bij een andere
hogeschool of universiteit. Op deze manier kun je je competenties verbreden of verdiepen op een manier die aansluit bij je eigen capaciteiten en interesses. Een minor
bij de HAN beslaat altijd 30 studiepunten en is dus 1/8 deel van je studie.
Om de studie Voeding en Diëtetiek succesvol af te ronden,
ga je op verschillende terreinen aan de slag. Je gaat leren
om diverse aspecten van het vak -de beroepstaken- onder
de knie te krijgen.
De beroepstaken bij het beroep voedingskundige/diëtist zijn:
1. Werken met en voor cliënten
a. v erbeteren van gezond gedrag/werken aan preventie
b. optimaliseren van herstelprocessen
De voedingskundige/diëtist geeft vorm aan het primaire
proces in dialoog met de klant of opdrachtgever.
2. Werken in en voor een organisatie
De competenties die nodig zijn om de be-
De voedingskundige/diëtist geeft vorm aan de organisatie
roepstaken adequaat uit te voeren zijn.
met als doel: optimalisering van het primaire proces.
• Diagnosticeren
Zowel interne factoren (vanuit het primaire proces) als
• Behandelen en begeleiden
externe factoren (door beleidsmaatregelen) zijn van
• Voorlichten
invloed op deze vormgeving.
• Adviseren
• Werken aan kwaliteit
3. Werken aan professionalisering
• Ondernemen
De voedingskundige/diëtist geeft richting aan het beroep
• Samenwerken in professionele organisaties
en de organisatie, met als doel: verdere professionalise-
• Kennisontwikkeling en professionalisering
ring van de beroepsuitoefening en het aanpassen van de
• Persoonlijke ontwikkeling
organisatie als antwoord op externe ontwikkelingen.
VOEDING & DIËTETIEK
11
VOEDING & DIËTETIEK
Competentie
Diagnosticeren
Toelichting
Om zich een beroepsspecifiek oordeel te vormen over de vraag van een klant met een aandoening
ten gevolge van overvoeding of ondervoeding of een aan voeding gerelateerde stofwisselingsziekte (metabole aandoening), voert de voedingskundige/diëtist een anamnesegesprek en doet
(evt. aanvullend) onderzoek, met het doel een diëtistische diagnose te stellen.
Rol Competentie
Behandelaar*
Behandelen en begeleiden
Toelichting Op basis van de diëtetische diagnose intervenieert de voedingskundige/diëtist op methodische wijze ter bevordering van gezondheid, welzijn en/of prestatievermogen en evalueert de
interventie.
Rol Competentie
Behandelaar
Voorlichten
Toelichting
De voedingskundige/diëtist realiseert op methodische wijze voorlichting/
interventieprogramma’s op het gebied van leefstijl en voeding(smiddelen), zodat een klant
goed doordacht kan kiezen uit een verantwoord aanbod van voedingsmiddelen/gerechten ter
bevordering van gezondheid, welzijn en prestatie. De voedingskundige/diëtist werkt mee aan
onderzoek op het gebied van voedselconsumptie en voedingsinterventie.
Rol Competentie
Voorlichter/ onderzoeker
Adviseren
ToelichtingDe voedingskundige/diëtist adviseert op methodische wijze over de bereiding en samenstelling van voedingsmiddelen en gerechten en het voedingsaanbod binnen een organisatie,
zodat een klant een verantwoorde keuze kan maken (primaire proces) en ten aanzien van
secundaire processen binnen een organisatie ter bevordering van het primaire proces.
Rol
Competentie
Adviseur
Werken aan Kwaliteit
Toelichting De voedingskundige/diëtist werkt methodisch aan de kwaliteit van primaire en secundaire
processen.
Rol
Competentie
Adviseur, manager voeding
Ondernemen
Toelichting De voedingskundige/diëtist stemt de vraag naar en het aanbod van zijn/haar diensten
continu op elkaar af en anticipeert daarbij op externe ontwikkelingen.
Rol
Competentie
Ondernemer, manager voeding
Samenwerken in professionele relaties
ToelichtingDe voedingskundige/diëtist werkt samen in professionele relaties. Hij/zij levert een bijdrage
aan organisatieprocessen en aan leerprocessen van anderen.
Rol
Alle rollen
12
VOEDING & DIËTETIEK
VOEDING & DIËTETIEK
Competentie
Toelichting
Kennisontwikkeling en professionalisering
De voedingskundige/diëtist houdt ontwikkelingen in het vakgebied bij. Hij/zij gebruikt
relevante bronnen voor kennisontwikkeling en deelt deze kennis met anderen.
Rol
Competentie
Toelichting
Alle rollen
Persoonlijke ontwikkeling
De voedingskundige/diëtist werkt op zodanige wijze aan de eigen ontwikkeling dat hij/zij
voldoet aan de geldende maatschappelijke en beroepsnormen en hij of zij het werk betekenisvol, uitdagend en plezierig vindt
Rol
Alle rollen
De rollen zijn ontleend aan de rolbeschrijvingen in: “Competentieprofiel voor de opleiding Voeding en Dietetiek (2004)“
Schema: Relatie Voeding en Diëtetiek competenties en beroepstaken
Beroepstaken
Werken met en voor cliënten
Competenties Voeding en Diëtetiek
Werken aan
professionalisering
Werken in en voor
een organisatie
Verbeteren van
gezond gedrag/
Werken aan
preventie
Optimaliseren van
herstelprocessen
Diagnosticeren
***
Behandelen en begeleiden
***
Voorlichten
***
*
Adviseren
***
***
Werken aan kwaliteit
***
*
*
***
*
*
*
*
*
Kennisontwikkeling en
professionalisering
Ondernemen
***
*
Samenwerken in
professionele relaties
Persoonlijke ontwikkeling
*
***
VOEDING & DIËTETIEK
13
VOEDING & DIËTETIEK
5. Onderwijsaanbod Voeding en Diëtetiek
De studie Voeding en Diëtetiek duurt vier
jaar. Elk jaar is verdeeld in vier periodes. Het
Onderwijsaanbod Voeding en Diëtetiek
Beroepstaken
eerste jaar, de propedeuse, wordt gevolgd door
Werken aan professionalisering
drie hoofdfasen. Voor elke onderwijseenheid
kun je studiepunten (STP) behalen. Het
aantal studiepunten kan per onderwijseenheid
Niveau 3
verschillen. Dit is afhankelijk van het aantal
uren dat je (gemiddeld genomen) moet
Stage Praktijkgericht onderzoek
besteden aan de onderwijseenheid: het aantal
(15 stp)
studiebelastingsuren (SBU).
Niveau 2
(centrale competenties
uit deze OWE worden
getoetst bij integrale
toets 2)
Evidence Based Practice van de
voedingskundige diëtist
(7,5 stp)
Niveau 1
14
VOEDING & DIËTETIEK
VOEDING & DIËTETIEK
Werken in en voor
Werken met en voor cliënten
een organisatie
Verbeteren van gezond gedrag
Optimaliseren van herstelprocessen
Werken aan preventie
Integrale toets 4 Voeding & diëtetiek
(2,5 stp)
Stage Werken aan
kwaliteit of
Stage Diëtistisch handelen
Stage Health Promotion (15 stp)
Stage Ondernemen
(22,5 stp)
(5 stp)
Minor*
(centrale competenties
uit deze OWE worden
getoetst bij integrale
toets 3)
Integrale toets 2 Voeding & diëtetiek
Integrale toets 3 Voeding & diëtetiek
(2,5 stp)
(2,5 stp)
Dieet-
Kwaliteit en
adviseren
Metabolisme
Ondernemen 1
en Voedings-
(7,5 stp)
patronen
(7,5 stp)
(7,5 stp)
Gezond
behandeling
Voeding
voeding en
Welvaartziek-
Klinische
bij kinderen
en gezondheid
veilig voedsel
ten
voeding
en voedsel-
2
(15 stp)
(15 stp)
overgevoelig-
(12,5 stp)
heid
(7,5 stp)
(5 stp)
Integrale toets 1 Voeding & diëtetiek
(2,5 stp)
Gezonde
Samen gezonder
(5 stp)
Lekker
Voeding en
voeding
en gezond
Energie
en veilig
(15 stp)
(15 stp)
voedsel 1
Ondervoeding
(15 stp)
(7,5 stp)
* Standaard route is minor in semester 2 van het derde studiejaar. Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken,
waardoor de route in het vierde jaar verandert.
VOEDING & DIËTETIEK
15
VOEDING & DIËTETIEK
In hoofdstuk 6 en 7 zijn de onderwijseenheden uitgebrei-
Het lesprogramma vindt deels plaats in de avonduren,
der beschreven.
aansluitend aan het reguliere onderwijs. Daarnaast moet
Honours Programma
je zelf ook extra tijd in je agenda vrijmaken om het
Honours Programma succesvol te doorlopen.
De studie Voeding en Diëtetiek past helemaal bij jou!
Een uitgebreide beschrijving van het programma met
Wellicht kun je deze studie gemakkelijk aan en wil je nog
daarin o.a. de OWE-beschrijving is terug te vinden in de
meer diepgang of breedte in je studie om daarmee je
aparte brochure van het Honoursprogramma.
talenten verder te ontwikkelen?
Contactpersoon: Marieke Isendam [email protected]
Speciaal voor studenten die extra in zichzelf willen
dat zij de studie ruimschoots aankunnen, heeft het
Excellentprogramma (EP)
Ondernemendheid en Leiderschap
Instituut Paramedische Studies een specifiek opleidings-
Voor de paramedische student die zich extra wil profileren,
programma ontwikkeld: het Honours Programma.
is het ‘Excellent Programma Ondernemendheid en Leider-
investeren en die ook in de propedeuse hebben laten zien
schap ontwikkeld. Met dit programma kunnen gemotiveerde
Het Instituut wil extra in je talenten investeren en door
en ondernemende studenten extra competenties verwerven
middel van dit programma jou uitdagen ‘ambassadeur’ van
op het gebied van ondernemen en leidinggeven in multidis-
je opleiding en je instituut te worden. Je verwerft een
ciplinaire settings binnen de (para)medische zorg.
surplus aan kennis, inzicht en zelfreflectieve vaardighe-
Door het volgen van het programma ontwikkel je
den dat je een voorsprong geeft op je medestudenten.
competenties op het gebied van multidisciplinair
Met andere toptalenten en topdocenten uit het werkveld
samenwerken, ondernemen, managen en leidinggeven.
en de opleidingen doorloop je in anderhalf jaar in een
Het programma start in het eerste semester van hoofdfase 1
multidisciplinaire groep het Honours Programma .
en eindigt in het tweede semester van hoofdfase 1. Dit
betekent een extra studielast van ongeveer 3 uur per week
Als je toegelaten wordt tot dit progamma besteed je vanaf
gedurende 8 maanden. Wanneer je het programma succesvol
de tweede helft van het tweede studiejaar gedurende
hebt afgesloten, heb je 7,5 ECTS (studiepunten) extra
anderhalf jaar ongeveer 10 uur extra per week buiten het
verdient, bovenop de 240 ECTS van je complete hbo-opleiding.
normale lesprogramma om aan je verdere ontwikkeling. In
Je wordt toegelaten tot het programma op basis van een
totaal is de studielast voor dit programma 22,5 studiepun-
motivatiebrief en intakegesprek. Voorwaarde is wel, dat je
ten. Deze extra uitbreiding van studielast wordt vermeld op
geslaagd bent voor de propedeuse van je opleiding. Ook
je bachelordiploma Voeding en Diëtetiek.
moet je bereid zijn om een buitenlandse reis te maken als
onderdeel van het programma.
Je leert in het eerste deel om over de grenzen van je
Er nemen 20 tot 40 studenten deel aan het programma.
eigen vak heen te kijken en je ontwerpt een multidiscipli-
Naast groepsgewijze activiteiten zoals trainingen,
nair ‘topzorg’-behandelprogramma voor jouw patiënt die
werkbezoeken en hoorcolleges zijn er individuele
je gedurende een half jaar regelmatig ontmoet. Aan het
opdrachten. Tussentijdse toetsing geschiedt door middel
einde van dit onderwijsblok organiseer je samen met je
van werkstukken en presentaties. Het programma wordt
medestudenten een symposium waar je jouw ‘topzorg’-
afgesloten met een symposium.
behandelprogramma presenteert.
In het tweede gedeelte van het programma ga je meer
De EP student ontvangt aan het einde van zijn opleiding
grensoverschrijdend werken: interculturele en internatio-
naast zijn bachelordiploma een certificaat waaruit blijkt
nale competenties worden daarbij vergeleken. Je werkt
dat hij/zij het EP heeft gevolgd en welke activiteiten hij/
mono- of multidisciplinair aan de hand van opdrachten
zij daarin heeft uitgevoerd.
met een internationale of interculturele insteek.
16
Deel 3 staat in het teken van een hogere mate van
Een uitgebreide beschrijving van het programma met
reflectie. Samen met je medestudenten, lectoren, promo-
daarin o.a. de OWE-beschrijving is terug te vinden in de
vendi en professionals die een rolmodel vervullen werk je
aparte brochure van het Excellentprogramma. Contactper-
aan projecten met een innovatief of onderzoekend karakter.
soon: Marjan Kindt-van Esch [email protected]
VOEDING & DIËTETIEK
VOEDING & DIËTETIEK
6. Tentamens en examens
In je opleiding ontwikkel je competenties om de beroepstaken uit te kunnen voeren. Binnen de onderwijseenheden (OWE) werk je aan competenties die je in staat
stellen om in je latere beroep de beroepstaken uit te kunnen voeren. Aan het eind
van zo’n OWE stellen we vast of jouw competenties het vereiste niveau hebben
bereikt. Dit doen we door (deel)tentamens of via integrale toetsen.
Beroepstaken staan niet los van elkaar; ze hebben vaak
studiepunten aan een onderwijseenheid gekoppeld zijn,
heel direct met elkaar te maken. De beroepstaak werken
lees je in hoofdstuk 5.
met en voor cliënten bijvoorbeeld wordt door een diëtist
die werkzaam in een ziekenhuis is, anders ingevuld dan
Tentamens en integrale toetsen
door een diëtist die in een zelfstandige praktijk werkt. In
Een tentamen kan bestaan uit deeltentamens. Daarnaast
de integrale toetsen worden de verbanden tussen de
zijn er vier integrale toetsen tijdens de opleiding: aan het
beroepstaken getoetst. Tijdens de opleiding doorloop je
eind van de propedeuse, aan het eind van de opleiding en
een toetsprogramma, waarin per onderwijseenheid een of
nog twee in de hoofdfase. De tentamens en integrale
meerdere tentamens zijn opgenomen.
toetsen kunnen op twee manieren afgelegd worden:
Competenties bewijzen
Tentamens verbonden aan de onderwijseenheden
Tijdens de hele opleiding voer je opdrachten uit, waarbij
De meeste studenten zullen gebruik maken van genoemde
zoveel mogelijk de beroepspraktijk wordt nagebootst en
tentamens verbonden aan de onderwijseenheden om aan
de competenties geoefend worden die bij het beroep van
te tonen dat ze de relevante competenties beheersen. Dit
voedingskundige/diëtist horen. Tijdens de opleiding
is het zogenaamde leerwegafhankelijke tentamen.
verzamel je voortdurend bewijsmateriaal, zodat je kunt
laten zien dat je de competenties beheerst.
Leerwegonafhankelijk tentamen
Je kunt ook bij de examencommissie aanvragen om om je
Er zijn verschillende soorten bewijsmaterialen die
competenties te laten beoordelen doordat je deze op een
getuigen van competentiebeheersing, zoals:
andere manier hebt verworven, bijvoorbeeld door ervaring
• Getuigschriften
of door het volgen van een andere opleiding. Je toont
• Beroepsproducten
dan ten overstaan van de examinator(en) met bewijsstuk-
• Video-opnamen van beroepshandelingen
ken aan dat je de competenties beheerst.
• Reflectieverslagen
• Feedback van studenten/docenten/praktijkbegeleiders
Knock-out criteria in de propedeuse
• Werkstukken
Wat is een knock-out criterium?
• Certificaten en cursusbeschrijvingen van derden
Een knock-out criterium is een criterium dat de opleiding
• Observatie van het handelen en interviews
Voeding en Diëtetiek gebruikt bij de toetsing in de
Studiepunten
propedeuse. Het is een voorwaarde waaraan voldaan moet
worden om de hoofdfase van de opleiding met succes te
Je krijgt studiepunten (STP) nadat je een onderwijseen-
kunnen vervolgen.
heid (OWE) met een voldoende hebt afgerond. Hoeveel
Een knock-out criterium wordt getoetst in een deeltentaVOEDING & DIËTETIEK
17
VOEDING & DIËTETIEK
men of een onderdeel van een deeltentamen. Het totaal van de
• Methodisch handelen
knock-out criteria geeft een beeld van de manier van werken
• Samenwerken in professionele relaties
die een student na 1 jaar studie minimaal moet hebben
• Respectvolle bejegening
ontwikkeld en laten zien om een kundige diëtist te worden. Het
• Het sturen van je eigen ontwikkeling
zijn onderdelen die in de gehele propedeuse in het onderwijs
terugkomen en op minimaal 1 moment, maar vaak op meerdere
Wanneer worden de knock-out criteria getoetst?
momenten getoetst worden. Als je een onvoldoende haalt voor
Toetsing van de knock-out criteria vindt plaats tijdens de
een knock-out criterium, wordt het gehele deeltentamen als
deeltentamens van de verschillende onderwijseenheden in
onvoldoende beoordeeld. Als een knock-out criterium onvol-
de propedeuse.
doende is, kan de propedeuse niet worden behaald.
Hieronder vind je een overzicht per knock-out criterium. In dit
overzicht kun je lezen bij welk deeltentamen de criteria worden
Welke knock-out criteria zijn?
getoetst en hoe de herkansing plaats vindt. Meer details over
In de propedeuse worden de volgende 4 knock-out criteria
de manier van toetsen en de criteria kun je vinden in de
onderscheiden:
toetsformulieren van de betreffende onderwijseenheid.
Methodisch Handelen
Toetsing in OWE
Deeltentamen
Herkansing
Voeding en energie
Rapport gezondheidsprogramma
Aanpassing van een rapport
Ondervoeding
Casustoets, deel B
Herkansing volledige casustoets
Samenwerken in professionele relaties
Toetsing in OWE
Deeltentamen
Herkansing
Voeding en energie
Samenwerken
Tijdens het project van de volgende onderwijseenheid wordt het deeltentamen samenwerken
opnieuw gedaan
Toetsing in OWE
Deeltentamen
Herkansing
Voeding en energie
skillstoets
Herkansing volledige skillstoets
Ondervoeding
skillstoets
Herkansing volledige skillstoets
Toetsing in OWE
Deeltentamen
Herkansing
Voeding en energie
Ontwikkelingsverslag
Aanpassing ontwikkelingsverslag
Ondervoeding
Ontwikkelingsverslag
Aanpassing ontwikkelingsverslag
Integrale toets 1*
Herkansing volledige integrale toets 1
Respectvolle bejegening
Het sturen van je eigen ontwikkeling
* In de integrale toets wordt op de ontwikkeling van alle knock-out criteria teruggekeken.
18
VOEDING & DIËTETIEK
VOEDING & DIËTETIEK
7. Onderwijseenheden (OWE) Propedeuse
Voeding en Diëtetiek
In dit hoofdstuk staan de onderwijseenheden (owe’s) op een rij die je volgt in de propedeutische fase van je opleiding Voeding en diëtetiek. De beschrijvingen zijn een onderdeel van
Bijlage 1 van het OER en als zodanig een uitwerking van art. 4.1 lid 2. Alle OWE beschrijvingen gelden voor het voltijd onderwijsprogramma.
Lekker en Gezond
80282
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Propedeuse studenten
3. Centrale beroepstaak
Werken met en voor cliënten
4. Beroepstaak/taken*
Verbeteren van gezond gedrag/werken aan preventie, niveau 1.
5. Competenties
• Voorlichten
6. (Beroeps)Producten
Een voorlichting over gezonde voeding aan doelgroep volwassenen.
7. Studiepunten, studielast
15 STP
420 SBU
8. Samenhang
De OWE is voorbereidend op:
OWE Voeding en Energie (o.a. vragenlijst/ VCP/ voedingsdagboek/ basiskennis voedingsleer (macrovoedingstoffen); productleer; voedselbereiding).
Deze OWE valt samen met OWE Voeding en Energie en Gezonde Voeding, Veilig Voedsel 1 onder de beroepstaak Werken met en voor cliënten:
verbeteren van gezond gedrag, werken aan preventie, niveau 1.
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
Geen ingangseisen
Propedeuse - OWE Lekker en Gezond
VOEDING & DIËTETIEK
19
VOEDING & DIËTETIEK
10. Algemene omschrijving
In deze OWE staat het opzetten en uitvoeren van een voedselconsumptieonderzoek onder volwassenen en het op grond van deze resultaten
opzetten en uitvoeren van een voorlichting aan deze doelgroep centraal.
In de ondersteunende cursussen wordt ingegaan op: voedingsleer, levensmiddelenleer, onderzoeksvaardigheden, voorlichtingskunde, bereidingstechnieken, elementaire sociale vaardigheden, presentatietechnieken, zoeken van informatie , scheikunde.
(voor meer informatie: zie onder kopje activiteiten).
11. Beoordelingscriteria
Indicatoren
De student kan voor een groep volwassen cliënten met een gebruikelijk Nederlands voedingspatroon:
• een voedselconsumptieonderzoek uitvoeren
• de behoefte aan voedingsinformatie in kaart brengen en analyseren
• een voorlichtingsbijeenkomst op planmatige wijze ontwerpen en uitvoeren.
• een voedings- en voedselbereidingsadvies geven op basis van de Richtlijnen Goede Voeding 2006, - Voedselkeuze en - Vezelinname, en de
voedingsnormen (energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten).
• reflecteren op de samenwerking en de eigen bijdrage binnen het project en op grond hiervan een persoonlijk verantwoordingsverslag schrijven.
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer:
• Voorwaardelijk: Voedselbereiding, Voedingswaarde berekening = voldaan.
• (1 x Casustoets + 1 x Voorlichting)/2 = eindcijfer
Aantal examinatoren
1 voor alle deeltentamens
Aantal kansen
2 kansen per deeltentamen
Vaardigheidstoets Voedselbereiding
Toetscode
VVB
Toetsvorm
Handelingstoets: kookpracticum (inclusief voorbereidingsopdrachten) en verslaglegging
met advies
Beoordelingswijze
Voldaan/Niet Voldaan
Cesuur
Zie toetsformulier (Scholar L&G).
Beoordeling op 3 onderdelen, t.w.:
• Voorbereidingsformulier ingevuld (inclusief advies over voedselbereiding)
• Uitvoering bereidingstechniek
• Werken volgens HCCP regels
Indien alle 3 onderdelen voldoende zijn = voldaan.
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
Vaardigheidstoets Voedingswaarde berekening
Toetscode
VVW
Toetsvorm
Handelingstoets:
• Voedingswaardeberekening
• Analyse van berekening
• Voedingsadvies op basis van Richtlijnen Goede Voeding 2006
Beoordelingswijze
Voldaan/Niet Voldaan
Cesuur
Zie toetsformulier (Scholar L&V)
Minimaal 55 van de 100 punten = Voldaan
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
20
VOEDING & DIËTETIEK
Propedeuse - OWE Lekker en Gezond
VOEDING & DIËTETIEK
Casustoets
Toetscode
CT
Toetsvorm
Schriftelijk: meerkeuze toets
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Cesuur = gokscore + 0,60 * (P95 - gokscore).
Minimaal vereiste resultaten
5,5
Voorlichting en Onderbouwing
Toetscode
VO
Toetsvorm
Schriftelijk: samenvatting onderbouwingsrapport.
Handelingstoets: presentatie ouderavond.
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie toetsformulier (Scholar)
- Voldaan aan voorwaarden voor beoordeling
- Beoordeling op 2 onderdelen: onderbouwing(A) en presentatie (B).
(A+B)/2 = cijfer
Waarbij 55 punten is 5,5, mits A en B beide minimaal 55 punten zijn.
Individuele cijfer wordt berekend door het groepscijfer te vermenigvuldigen met
individuele bijdrage (verantwoordingsverslag) van elke student aan de totstandkoming
van het product (maximaal 100%).
Minimaal vereiste resultaten
5,5
13. Verplichte literatuur
Boeken:
• Adriaansen, M. & Caris, J. (2011). Elementaire sociale vaardigheden. (3e druk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
• Blommestijn I. et al. (2008). Kook ook. (8e geheel herziene druk). Wormer: Inmerc B.V. Boter en Vetten.
• Burgt van der, M. & Mechelen-Gevers van, EJ (2008) Preventie en gezondheidsbevordering door paramedici. Bohn Stafleu Van Loghum. Houten.
• Catsberg C.M.E. en Kempen-van Dommelen G.J.M. (2008). Levensmiddelenleer (6e druk), Baarn.
• Deveer, M.A.J. & Gramsbergen-Hoogland, Y.H. (2010). Persoonlijke kwaliteit, inzicht, oefening en ontwikkeling van competenties. Groningen/
Houten: Wolters-Noordhoff.
• Eden J.G., van, Visser A.S., Visser T.F., Zedde A., van de, (2009). Receptenleer. (6e druk). Rijswijk.
• Fischer, T. & Julsing, M (2009) Onderzoeksvaardigheden. Groningen / Houten: Noordhoff.
• Scholte, H. (2011). Basisvaardigheden toegepaste scheikunde voor het HO. Groningen [etc.]: Noordhoff.
• Silverman, J., Kurtz, S. & Draper, J. (2014) Vaardig communiceren in de gezondheidszorg. Boom Lemma. Den Haag.
• Voedingscentrum (2013). Eettabel: : Praktische gids met voedingswaarden van meer dan 1600 producten! Den Haag: Voedingscentrum
• Whitney E., Rolfes S.R. (2012). Understanding Nutrition. (13e druk)Belmont, USA: Wadsworth Cencage Learning
Rapporten:
• Voedingscentrum (2011). Richtlijnen Voedselkeuze 2011. Voedingscentrum, Den Haag.
• Gezondheidsraad (2006). Richtlijnen Goede Voeding 2006. Den Haag: Gezondheidsraad ; publicatie nr 2006/21.
• Gezondheidsraad (2006). Richtlijnen voor de vezelconsumptie. Den Haag: Gezondheidsraad; publicatie 2006/03.
• Gezondheidsraad (2001). Voedingsnormen: energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten. Den Haag: Gezondheidsraad; publicatie nr
2001/19.
• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2011). Dutch National Food Consumption Survey 2007-2010: Diet of children and adults aged 7
to 69 years. RIVM; report nr 350050006/2011.
14. Aanbevolen literatuur
Zie scholar
Propedeuse - OWE Lekker en Gezond
VOEDING & DIËTETIEK
21
VOEDING & DIËTETIEK
15. Software
Evry, Eetmeter
16. Overige materialen
N.v.t.
17. Activiteiten
Projectopdracht: een voedselconsumptieonderzoek uitvoeren bij volwassenen en op basis hiervan een voorlichting op het gebied van gezonde
voeding voor deze doelgroep ontwerpen en uitvoeren.
Ondersteunende cursussen:
Cursus 1: Voedingsleer (o.a. voedingsnormen; Richtlijnen Goede Voeding; macronutriënten (KH/vezels/vetten/eiwitten); Schijf van vijf, NEVO
tabel; VCP; ASE-model; statistiek (meetniveaus/centrummaten/spreidingsmaten/nominale verdeling))
Cursus 2: Voedselbereiding en productkennis van Nederlandse gerechten (o.a. HACCP-code/veiligheid keuken; warenwet; koolhydraatrijke en
eiwitrijke producten (peulvruchten; granen; deegwaren; vlees, vis); vetten in de maaltijden; zetmeelhoudende bindmiddelen; feestelijke hapjes)
Cursus 3: Voedingswaardeberekening (Evry; Eetmeter)
Cursus 4: Persoonlijke effectiviteit en presentatievaardigheden (o.a. kernkwadranten; communicatiemodel; reflectiemethodieken; verbaal/
non-verbaal gedrag; waarnemen; interpreteren; luisteren; samenvatten; vragen stellen; feedback geven en ontvangen; presenteren)
Cursus 5: Basiscursus scheikunde: organische chemie
18. Werkvormen
•
•
•
•
•
Hoorcolleges
Tutorgroepen
Werkgroepen
Practica
Project
19. Les-/contacturen
22
Uren/week
Aantal weken
Totaal
Hoorcolleges voedingsleer
1
8
8 lesuren
Hoorcolleges voedselbereiding/productleer
1
8
8 lesuren
Hoorcollege project
1
4
4 lesuren
Hoorcollege persoonlijke effectiviteit
en presentatievaardigheden
1
2
2 lesuren
Tutorgroepen
3
9
27 lesuren
Werkgroepen voedingsleer
2
8
16 lesuren
Werkgroepen voedselbereiding/ productleer
2
8
16 lesuren
Werkgroep persoonlijke effectiviteit
en presentatievaardigheden
2
8
16 lesuren
Werkgroep scheikunde
2
8
16 lesuren
Projecturen
3
8
24 lesuren
Practica voedingswaardeberekening
2
8
16 lesuren
Practica voedselbereiding/ productleer
3
8
24 lesuren
VOEDING & DIËTETIEK
Propedeuse - OWE Lekker en Gezond
VOEDING & DIËTETIEK
Presentatie ouderavond
4
1
4 lesuur
Feedback ontwikkelingsverslag
1
1
1 lesuur
Feedback samenwerken
1
1
1 lesuur
Totaal contacturen
183 lesuur
Totaal contacturen studieloopbaanbegeleiding
11,5 lesuur
Zelfstudie
+/- 30 uur
9
+/- 274 uur
20. Onderwijsperiode
Periode 1
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
Student propedeuse (bron: HBO-Spiegel)
“Ik vind het goed dat de OWE´s gekoppeld zijn aan een beroepstaak, zodat
je al dicht bij de beroepsbeoefening komt te staan.”
Propedeuse - OWE Lekker en Gezond
VOEDING & DIËTETIEK
23
VOEDING & DIËTETIEK
Voeding & Energie
80281
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Propedeusestudenten
3. Centrale beroepstaak
Werken met en voor cliënten
4. Beroepstaak/taken*
Verbeteren van gezond gedrag/werken aan preventie, niveau 1.
5. Competenties
• Voorlichten
• Samenwerken in professionele relaties
• Persoonlijke ontwikkeling
6. (Beroeps)Producten
Opzetten voorlichtingsprogramma voeding en bewegen (inclusief rapport).
7. Studiepunten, studielast
15 STP
420 SBU
8. Samenhang
De OWE bouwt voort op:
OWE 1 Lekker en Gezond: o.a. vragenlijst maken, VCP, voedingsdagboek, basiskennis voedingsleer en productleer.
De OWE is voorbereidend op:
OWE 6 Metabolisme en voedingspatronen: micronutriënten; metabolisme en spijsvertering.
OWE 7 Voeding en Gezondheid: voorlichtingskunde/ HP methoden, onderzoeksvaardigheden.
Deze OWE valt samen met OWE Lekker en Gezond, Gezonde Voeding, Veilig Voedsel 1 onder de beroepstaak Werken met en voor cliënten:
verbeteren van gezond gedrag, werken aan preventie, niveau 1.
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
N.v.t.
10. Algemene omschrijving
In deze OWE staat het methodisch (GVO-model) opzetten en uitvoeren van een voorlichtingsprogramma van 5 bijeenkomsten voor een doelgroep
naar keuze op het gebied van voeding en beweging centraal.
In de ondersteunende cursussen wordt ingegaan op: antropometrie, voedingsleer, levensmiddelenleer, biologie, scheikunde; voorlichtingskunde,
samenwerken in een projectgroep en zoeken van informatie.
(voor meer informatie: zie onder kopje activiteiten).
24
VOEDING & DIËTETIEK
Propedeuse - OWE Voeding & Energie
VOEDING & DIËTETIEK
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan voor een groep volwassen cliënten:
• op basis van een leefstijlanalyse (literatuur- en veldstudie) op methodische wijze en met gebruikmaking van een gezondheidsvoorlichtingsmodel een voorlichting ontwerpen ter verbetering van gezond gedrag.
• ten behoeve van het voorlichtingsprogramma een enquête over voedings- en beweeggedrag opstellen en afnemen.
• de voorlichting, die is afgestemd op de doelgroep en op landelijke campagnes van voorlichtingsinstanties op het gebied van voeding en leefstijl, uitvoeren en de keuzen verantwoorden.
• de voedingsleer (eiwitten, koolhydraten, vetten, spijsvertering, metabole wegen, RQ, energiebehoefte, producten rijk aan genoemde voedingsstoffen) in verband brengen met de fysiologie van gezonde volwassenen en deze kennis toepassen in een voorlichting.
• het gebruik van antropometrische meetinstrumenten om lichaamssamenstelling (huidplooimeting; middelomtrek, gewicht, lengte) in kaart te
brengen uitleggen en uitvoeren volgens de methodiek van het diëtistisch consult.
• samen met medestudenten werken in een groep.
• reflecteren op de samenwerking en de eigen bijdrage binnen het project en op grond hiervan een persoonlijk verantwoordingsverslag schrijven.
• op basis van de ervaringen met alle hierboven genoemde punten de eigen ontwikkeling van de competenties Voorlichten en Samenwerken in
professionele relaties beschrijven en doelen formuleren hoe verder aan deze competenties gewerkt gaat worden.
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer:
• Voorwaardelijk: Antropometire, Samenwerken en Ontwikkelingsverslag = voldaan
• Toets scheikunde en Basistoets Biologie = minimaal 5,5
• (Casustoets + Rapport gezondheidsprogramma)/2 = eindcijfer
Examinatoren
1 voor alle deeltentamens
Aantal kansen per jaar
2 kansen per deeltentamen
Casustoets Voeding en Energie
Toetscode
CT
Toetsvorm
Schriftelijk: meerkeuzevragen
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Cesuur = gokscore + 0,60 * (P95 - gokscore).
Minimaal vereiste resultaten
5,5
Rapport gezondheidsprogramma
Toetscode
ROG
Toetsvorm
Schriftelijk: verslag
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Let op: knock-out criterium!
Knock-out criteria ‘methodisch handelen’ is voldaan: alle fasen van het GVO model zijn
aangehouden en logisch verwerkt in rapport
Zie toetsformulier (Scholar V&E)
• voldaan aan voorwaarden voor beoordeling
• 55 punten van de 100 punten= 5,5
Individuele cijfer wordt berekend door het groepscijfer te vermenigvuldigen met
individuele bijdrage (verantwoordingsverslag) van elke student aan de totstandkoming
van het product (maximaal 100%).
Minimaal vereiste resultaten
Propedeuse - OWE Voeding & Energie
5,5
VOEDING & DIËTETIEK
25
VOEDING & DIËTETIEK
Samenwerken
Toetscode
SW
Toetsvorm
Handelingstoets
Beoordelingswijze
Voldaan/Niet Voldaan
Cesuur
Let op: knock-out criterium!
Zie toetsformulier (Scholar V&E)
• Voldaan aan voorwaarden voor beoor- deling
• Voldoende voor de onderdelen:
1. 80% aanwezigheid bij projectgroep en tutorbijeenkomsten
2. nakomen van de projectgroepafspraken.
3. kritische beoordeling over eigen samenwerking (verslag max 1 A4)
4. gesprek met tutor over bovengenoemde criteria
5. ingediend hebben van: Samenwerkingscontract projectgroep; minimaal 2 door de
projectgroepleden ingevulde scoreformulieren projectvaardigheden; verantwoordingsverslag bij onderbouwingsrapport; overzicht van alle projectgroepbijeenkomsten met
daarop aanwezigheid projectgroepleden en gemaakte afspraken en een kritische
beoordeling van eigen samenwerking (1A4)
Minimaal vereiste resultaten per deeltentamen
Voldaan
Basistoets Biologie
Toetscode
BB
Toetsvorm
Schriftelijk: meerkeuzevragen
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Cesuur = gokscore + 0,60 * (P95 - gokscore).
Minimaal vereiste resultaten
5.5
Basistoets Scheikunde
Toetscode
TS
Toetsvorm
Schriftelijk: meerkeuzevragen
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Cesuur = gokscore + 0,60 * (P95 - gokscore).
Minimaal vereiste resultaten
5.5
Antropometrie
26
Toetscode
VA
Toetsvorm
Handelingstoets
Beoordelingswijze
Voldaan/niet voldaan
VOEDING & DIËTETIEK
Propedeuse - OWE Voeding & Energie
VOEDING & DIËTETIEK
Cesuur
Let op: knock-out criterium!
Zie toetsformulier (Scholar V&E)
• Voldaan is aan voorwaarden voor beoordeling
• De toets bestaat uit 2 onderdelen, nl. ‘Uitvoeren van de metingen’ en ‘Interpretatie op
papier’
Cesuur:
• Het knock-out criterium ‘respectvolle bejegening’ moet altijd met een ‘voldaan’ worden
afgesloten. Indien dit niet het geval is wordt de toets direct als onvoldoende
beoordeeld.
• Alle criteria in onderdeel 1 en onderdeel 2 worden beoordeeld (onvoldoende, matig of
voldoende). De tendens in deze beoordeling bepaalt het cijfer van beide onderdelen.
• Beide onderdelen (‘Uitvoeren van de metingen’ en ‘Interpretatie van de metingen’) moeten
voldoende zijn behaald om een voldoende te halen voor de hele antropometrie toets.
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
Ontwikkelingsverslag
Toetscode
OV
Toetsvorm
Schriftelijk
Aantal examinatoren
1
Beoordelingswijze
Voldaan/Niet Voldaan
Cesuur
Let op: knock-out criterium!
Zie toetsformulier (Scholar)
Voldaan is als:
- A: de resultaten zijn ingevuld zoals in HAN-SIS en er zijn conclusies getrokken
- B: minimaal 45 punten en
- C: minimaal 45 punten en plan van aanpak aanwezig
Minimaal vereiste resultaten per deeltentamen
Voldaan
13. Verplichte literatuur
Cursus 1
Boeken
• Bastiaanssen C. A., Bastiaanssen E.H.C., Jochems A.A.F., Jüngen IJ.D., Tervoort M.J., (2007) Fysiologie en anatomie (1e druk), Bohn Stafleu van Loghum.
• Becker-Woudstra G., Havinga M., van Kuijeren R., Leibbrandt A., Linden-Wouters E., Pensaert L., Scholten H., Verweij M. (2012). Het Diëtistisch
Consult (4de druk). Uitgeverij Boom/Lemma.
• Fischer, T. & Julsing, M (2009) Onderzoeksvaardigheden. Groningen / Houten: Noordhoff.
• Whitney E., S. Rolfes. (2012). Understanding Nutrition (13e druk). Wadsworth Cengage Learning, USA.
Rapporten
• Gezondheidsraad (2001). Voedingsnormen: energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten. Den Haag: Gezondheidsraad 2001; publicatie
nr 2001/19.
• Gezondheidsraad (2006). Richtlijnen Goede Voeding 2006. Den Haag: Gezondheidsraad 2006 publicatie nr. 2006/21
• Voedingscentrum (2011). Richtlijnen Voedselkeuze 2011. Voedingscentrum, Den Haag.
Websites
• www.voedingscentrum.nl
• http://food-info.net/nl.index.htm
• www.nutritionalassessment.azm.nl ([email protected] Benedict formule)
Cursus 2
Boeken
• Berg H., van den (2004) Nederlandse voedingsmiddelentabel (40ste druk)/. Voedingsstofgehalten, maten en gewichten, Voedingscentrum, Den Haag.
• Blommestein I., van, Eijndhoven A., van, Mil J., (2008). Kook ook. (8e druk). Womer.
• Catsberg C.M.E. en Kempen-van Dommelen G.J.M. (2008). Levensmiddelenleer (6e druk), Baarn.
• Eden J.G., van, Visser A.S., Visser T.F., Zedde A., van de, (2009). Receptenleer. (6e druk). Rijswijk.
• Voedingscentrum (2013). Eettabel: : Praktische gids met voedingswaarden van meer dan 1600 producten! Den Haag: Voedingscentrum.
Propedeuse - OWE Voeding & Energie
VOEDING & DIËTETIEK
27
VOEDING & DIËTETIEK
Rapporten
• Gezondheidsraad. (2001). Voedingsnormen: energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten. Den Haag: Gezondheidsraad 2001; publicatie
nr 2001/19.
• Gezondheidsraad. (2006). Richtlijnen Goede Voeding 2006 Den Haag: Gezondheidsraad 2006 publicatie nr. 2006/21.
• Gezondheidsraad. (2011).Richtlijnen Goede voeding ecologisch belicht. Den Haag: Gezondheidsraad 2011; publicatie nr. 2011/08.
• Voedingscentrum. (2011). Richtlijnen Voedselkeuze 2011. Voedingscentrum, Den Haag.
Websites
• EU Register of nutrition and health claims made on foods. Geraadpleegd op 31 maart 2014 van http://ec.europa.eu/nuhclaims/ .
• VERORDENING (EG) Nr. 1924/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims
voor levensmiddelen. Geraadpleegd op 31 maart 2014 van http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21306_nl.htm .
• Voedingscentrum. (2014). Gezond eten is duurzaam. Den Haag. Geraadpleegd op 31 maart 2014 van http://www.voedingscentrum.nl/nl/
nieuws/gezond-eten-is-duurzaam.aspx .
• Voedingscentrum. (2014). Milieu en klimaat. Den Haag. Geraadpleegd op 31 maart 2014 van: https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijnboodschappen/duurzamer-eten/milieu-en-klimaat.aspx .
• Voedingscentrum (2013). Nederlanders willen hulp bij gezond en duurzaam eten. Den Haag. Geraadpleegd op 31 maart 2014 van http://www.
voedingscentrum.nl/nl/pers/persberichten/nederlanders-willen-hulp-bij-gezond-en-duurzaam-eten.aspx .
Cursus 3
Boeken
• Burgt van der, M. & Mechelen-Gevers van, EJ (2008) Preventie en gezondheidsbevordering door paramedici. Bohn Stafleu Van Loghum. Houten.
Cursus 4
Boeken
• Scholte, H. (2011). Basisvaardigheden toegepaste scheikunde voor het HO. Groningen [etc.], Noordhoff.
Cursus 5
Boeken
• Bastiaanssen C. A., Bastiaanssen E.H.C., Jochems A.A.F., Jüngen IJ.D., Tervoort M.J., (2007) Fysiologie en anatomie (1e druk), Bohn Stafleu
van Loghum.
14. Aanbevolen literatuur
Zie scholar
15. Software
Evry, Eetmeter,
16. Overige materialen
Huidplooimeter, meetlint, meetlat, weegschaal, bioimpedantieweegschaal
17. Activiteiten
Projectopdracht: ontwerpen van een gezondheidsprogramma op het gebied van gezonde voeding en beweging voor de doelgroep volwassenen,
waarbij meerdere disciplines betrokken zijn.
Ondersteunende cursussen:
Cursus 1; voeding en bewegen ‘ de energiebalans’; (o.a. voedingsleer: (eiwitten, vetten, koolhydraten, spijsvertering, energiebehoefte/ energiebalans, RQ+ en metabole wegen), trainingsleer (Harvard steptest, Astrand fietstest, max hartslag, beweegplan, repetitiemaximum), antropometrie
(o.a. wegen, middelomtrek, huidplooimeting, lengtemeting))
Cursus 2: energie in de keuken en in producten, o.a. productleer: energierijke en –arme producten, fastfood en kant-en-klaarmaaltijden, soepen en
sauzen, nagerechten, duurzaamheid, internationalisering, sportvoeding.
Cursus 3: maken van een gezondheidsprogramma en voorlichtingsmateriaal. O.a. Voorlichting: GVO-model, ASE model, opstellen enquête,
interpretatie onderzoeksgegevens, SMART doelen, voorlichtingsmateriaal, pre-testen.
Cursus 4: Scheikunde o.a., chemisch rekenen.
Cursus 5: Biologie (menselijk lichaam): o.a. cel, osmose, diffusie, lymfesysteem, bloed, zenuwstelsel, bloedsomloop, ademhaling, lever, nieren,
pancreas, glucosemetabolisme.
Cursus informatievaardigheden: gebruik studiecentra
28
VOEDING & DIËTETIEK
Propedeuse - OWE Voeding & Energie
VOEDING & DIËTETIEK
18. Werkvormen
•
•
•
•
•
Hoorcolleges
Tutorgroepen
Werkgroepen
Practica
Project
19. Les-/contacturen
Uren/week
Aantal weken
Totaal
Hoorcolleges Cursus 1 voedingsleer
2
8
16 (les)uren
Hoorcollege cursus 2 productleer
1
3
3 (les)uren
Hoorcollege Cursus 3
1
3
3 (les)uren
Hoorcollege biologie
1
8
8 (les)uren
Hoorcollege studievaardigheden
1
1
1 (les)uur
Tutorgroepen
Spreekuur tutorgroepen
Presentatie tutorgroep
2
1
4
8
8
1
16 (les)uur
8 (les) uren
4 (les)uren
Werkgroep studievaardigheden
2
1
2 (les) uren
Werkgroep onderzoek
1
2
2 (les)uren
Werkgroep cursus 1
4
8
32 (les)uren
Werkgroepen cursus 2
2
8
16 (les)uren
Werkgroep sport
2
8
16 (les)uren
Werkgroep cursus 3 voorlichtingskunde
1
8
8 (les)uren
Werkgroep scheikunde
2
8
16 les)uren
Werkgroep biologie
1
8
8 (les)uren
Practica- voedselbereiding
3
3
9 les(uren)
Practica antropometrie
3
4
12 (les) uren
Project
25
10
24 (les)uren
Totaal contacturen
Zelfstudie
204 (les)uren
+/- 27
10
+/- 267 uur
20. Onderwijsperiode
Periode 2
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
Propedeuse - OWE Voeding & Energie
VOEDING & DIËTETIEK
29
VOEDING & DIËTETIEK
Gezonde Voeding, Veilig Voedsel 1
80283
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Propedeuse studenten
3. Centrale beroepstaak
Werken met en voor cliënten
4. Beroepstaak
Verbeteren van gezond gedrag/ werken aan preventie, niveau 1.
5. Competenties
• Adviseren
• Samenwerken
6. (Beroeps)Producten
Adviesrapport voedingsaanbod en hygiëne bedrijfs- en schoolkantine.
7. Studiepunten, studielast
7,5 STP
210 SBU
8. Samenhang
Deze OWE bouwt voort op:
OWE Lekker en Gezond/ Voeding en Energie: basiskennis van de voedingsleer, productleer en bereidingstechnieken (o.a. Richtlijnen Gezondheidsraad; Richtlijnen Voedselkeuze).
De onderwijseenheid is voorbereidend op:
• OWE Gezonde Voeding, Veilig Voedsel 2 (niveau 2).
• OWE Kwaliteit en Adviseren: adviseursrol.
Deze OWE valt samen met OWE Lekker en Gezond en Voeding en Energie onder de beroepstaak Werken met en voor cliënten: verbeteren van
gezond gedrag, werken aan preventie, niveau 1.
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
Geen ingangseisen
10. Algemene omschrijving
In deze onderwijseenheid staat het geven van een advies over het voedingsaanbod aan een organisatie naar keuze (bedrijfskantine/schoolkantine/sportkantine) centraal, nadat eerst een onderzoek is uitgevoerd of het voedingsaanbod in een kantine voldoet aan de Richtlijnen Goede
Voeding en aan de eisen van de HACCP. In het advies wordt ook in gegaan hoe het aanbod geoptimaliseerd kan worden.
In de ondersteunende cursussen wordt ingegaan op de voedingsleer, recepten- en menuleer en microbiologie.
(voor meer informatie: zie kopje activiteiten).
30
VOEDING & DIËTETIEK
Propedeuse - OWE Gezonde Voeding, Veilig Voedsel 1
VOEDING & DIËTETIEK
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan vanuit de adviseursrol voor sport-, school- en bedrijfskantines en voor het aanbod van cateraars:
• het voedingsaanbod analyseren op gezondheids- en veiligheidsaspecten.
• op basis van onderzoeksgegevens een advies geven over aanpassingen in het voedingsaanbod en de voedselveiligheid.
• de gemaakte advieskeuzen toelichten aan de hand van voedsel(bereidings)- en voedingskundige concepten, modellen en theorieën.
• de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken disciplines hierbij benoemen.
• reflecteren op de samenwerking en de eigen bijdrage binnen het project en op grond hiervan een persoonlijk verantwoordingsverslag schrijven.
• reflecteren op de opzet en onderbouwing van het project.
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer:
• (1 x Casustoets + 1 x Adviesrapport)/2 = eindcijfer
Examinatoren
1 voor alle deeltentamens
Aantal kansen per jaar
2 x voor alle deeltentamens
Casustoets
Toetscode
CT
Toetsvorm
Schriftelijk: meerkeuzevragen
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Cesuur = gokscore + 0,60 * (P95 - gokscore).
Minimaal vereiste resultaten
Minimaal 5.5
Adviesrapport
Toetscode
AR
Toetsvorm
Schriftelijk: groepsverslag
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie toetsformulier (Scholar GV&VV)
• voldaan aan voorwaarden voor beoordeling
• minimaal 55 van de 100 punten = 5,5
Individuele cijfer wordt berekend door het groepscijfer te vermenigvuldigen met
individuele bijdrage (verantwoordingsverslag) van elke student aan de totstandkoming
van het product (maximaal 100%).
Minimaal vereiste resultaten
5,5
13. Verplichte literatuur
Cursus 1
Boeken
• Dijk, R. (2010). Veilig voedsel: Microbiologische principes, chemische en fysische factoren, Den Haag: Boom Lemma uitgevers
Cursus 2
Boeken
• Grit, R., & Gerritsma, M. (2012). Competent adviseren : Professioneel aan het werk!. Groningen [etc.]: Noordhoff
• Whitney E., Rolfes S.R. (2012). Understanding Nutrition. (13e druk)Belmont, USA: Wadsworth Cencage Learning
• Eden van , J. G. (2009). Receptenleer: Processen en technieken. Baarn: HB Uitgevers.
Propedeuse - OWE Gezonde Voeding, Veilig Voedsel 1
VOEDING & DIËTETIEK
31
VOEDING & DIËTETIEK
Rapporten/Artikelen
• Gezondheidsraad (2006). Richtlijnen Goede Voeding 2006 Den Haag: Gezondheidsraad 2006 publicatie nr. 2006/21(samenvatting).
• Kreijl van, C.F., Knaap, A.G.A.C., Busch, M.C.M., Havelaar, A.H., Kramers, P.G.N., Kromhout, D., Leeuwen van, F.X.R., Leent-Loene van, H.M.J.A.,
Ocke, M.C. & Verkley, H. (2004) Ons eten gemeten. RIVM.
• Rossum van, C.T.M., Fransen, H.P., Verkaik-Kloosterman, J., Buurma-Rethans, E.J.M. & Ocke, M.C. (2011) Dutch National Food Consumption
Survey 2007-2010. RIVM.
• Voedingscentrum (2011). Richtlijnen Voedselkeuze 2011. Voedingscentrum, Den Haag.
Websites
• Voedingscentrum. Alle schoolkantines gezond in 2015 maar hoe? (te downloaden van website: http://www.degezondeschoolkantine.nl/Assets/
Uploads/Documents/Verslag%20symposium.pdf)
• Voedingscentrum. Handleiding voor de gezonde schoolkantine van het Voedingscentrum. (te downloaden van website: http://www.degezondeschoolkantine.nl/Assets/Uploads/Documents/School/Handleiding%20Schoolkantine.pdf)
• Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bijdrage risicofactoren aan de ziektelast in 2003, gedownload op 17 maart 2014 van http://www.
nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte
• Nationaal Kompas Volksgezondheid. Ziektelast in DALY’s gedownload op 17 maart 2014 van http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-enziekte/sterfte-levensverwachting-en-daly-s/ziektelast-in-daly-s
• Gezondheidsraad. Rapport Gezonde voeding: logo’s onder de loep. Haal de samenvatting van de website van de Gezondheidsraad (www.GR.nl).
• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Nota Duurzaam Voedsel (2009). Naar een duurzame consumptie en productie van ons
voedsel. Den Haag. Gedownload op 2 april 2013, van http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2009/08/11/nota-duurzaam-voedsel.html
• www.voedingscentrum.nl (informatie over gezonde voeding en duurzaamheid), Geraadpleegd op 2 april 2013, van http://www.voedingscentrum.nl/nl/nieuws/gezond-eten-is-duurzaam.aspx
14. Aanbevolen literatuur
Zie Scholar en handleidingen.
15. Software
Evry, Eetmeter
16. Overige materialen
Geen
17. Activiteiten
Projectopdracht: het opstellen van een advies om het voedingsaanbod en hygiëne in een organisatie te verbeteren.
Ondersteunende cursussen:
Cursus 1: Microbiologie, o.a. micro-organismen en hun rol bij voedselbereiding en voedselbederf, het bewaren van producten, voedselinfecties en
voedselvergiftiging, toxicologie en contaminaties, pro- en prebiotica, HACCP.
Cursus 2: Adviseren ten aanzien van voedingsaanbod, o.a. competenties en speelveld van adviseur, doelgroepanalyse (voeding van adolescenten
en ouderen), beoordelen voedingsaanbod volgens richtlijnen, adviseren voedingsmiddelen (o.a. keurmerken), duurzaamheid, menuleer en
beoordelen menucyclus in instellingen.
Extra opdracht: demonstratie aan scholen welke producten in een gezonde kantine kunnen worden aangeboden.
Humera Nazli, student
“Terugkijkend na mijn afstuderen kan ik zeggen dat het superenthousiasme
van de docenten de mooiste ervaring was voor mij. Ten tweede de grote
vrijheid die je vanaf het tweede jaar krijgt bij de theorie. De keus is aan jou of
je voor een voldoende gaat of meer wilt.”
32
VOEDING & DIËTETIEK
Propedeuse - OWE Gezonde Voeding, Veilig Voedsel 1
VOEDING & DIËTETIEK
18. Werkvormen
•
•
•
•
•
•
Hoorcolleges (ook gastcolleges)
Tutorgroepen
Werkgroepen
Practica
Excursies
Project (met bezoek en presentatie opdrachtgever)
19. Les-/contacturen
Uren/week
Aantal weken
Totaal
Hoorcolleges
1
6
6 (les)uren
Tutorgroepen
2
8
16 (les)uren
Werkgroep cursus 1
2
8
16 (les)uren
Werkgroep cursus 2, inclusief lab practicum
2
7
14 (les)uren
Excursies
diverse
zie scholar
Project
3
8
24 (les) uren
Zelfstudie
+/-15
10
+/-150 uur
20. Onderwijsperiode
Periode 4
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
Propedeuse - OWE Gezonde Voeding, Veilig Voedsel 1
VOEDING & DIËTETIEK
33
VOEDING & DIËTETIEK
Samen Gezonder
IPS-SG
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek; Logopedie; Fysiotherapie; Ergotherapie
2. Doelgroep
Propedeuse studenten
3. Centrale beroepstaak
Werken in en voor een organisatie
4. Beroepstaak
Werken in en voor een organisatie: niveau 1
5. Competenties
• Samenwerken in professionele organisaties
• Werken aan kwaliteit
6. (Beroeps)Producten
Verslag van de samenwerking tussen organisaties en professionals bij de behandeling van een cliënt met een beschrijving hoe de kwaliteit van de
behandeling geborgd wordt.
7. Studiepunten, studielast
5 STP
140 SBU
8. Samenhang
Deze OWE bouwt voort:
OWE’s die in eerste jaar aan de orde zijn geweest met onderwerpen: basiskennis COPD, dementie, ICF model
De onderwijseenheid is voorbereidend op:
de OWE’s waar kennis van de organisatie van de zorg en kennis van de PDCA-cyclus een vereiste is.
De OWE maakt onderdeel uit van de beroepstaak ‘werken in en voor een organisatie’.
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
Geen ingangseisen
10. Algemene omschrijving
In deze onderwijseenheid staat het multidisciplinair samenwerken met betrekking tot de behandeling van een cliënt centraal.
Er worden ondersteunende lessen gegeven op het gebied van organisatie van de zorg in Nederland en kwaliteitszorg. Daarnaast zijn er practica
rondom het thema ‘praktijkhuis - kennismaken paramedische beroepen’.
(voor meer informatie: zie onder kopje activiteiten).
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan ten behoeve van de behandeling van cliënten:
• beschrijven hoe de gezondheidszorg in Nederland is georganiseerd.
• het eigen professioneel handelen plaatsen binnen de structuur van de gezondheidszorg.
• aangeven hoe en met wie binnen de gezondheidszorg samengewerkt kan worden aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg met behulp van
de kwaliteitscyclus.
• reflecteren op de samenwerking en de eigen bijdrage binnen het project en op grond hiervan een persoonlijk verantwoordingsverslag schrijven.
34
VOEDING & DIËTETIEK
Propedeuse - OWE Samen Gezonder
VOEDING & DIËTETIEK
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer:
• Voorwaardelijk: Peerfeedback = Voldaan
• (1x Kennistoets + 1 x Kwaliteitsverslag)/2 = eindcijfer
Examinatoren
1 voor alle deeltentamens
Aantal kansen per jaar
2 kansen per deeltentamen
Kennistoets
Toetscode
CT
Toetsvorm
Schriftelijk: meerkeuze vragen
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Cesuur = gokscore + 0,60 * (P95 - gokscore).
Minimaal vereiste resultaten
Minimaal 5.5
Kwaliteitsverslag
Toetscode
KV
Toetsvorm
Schriftelijk: verslag
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie toetsformulier (scholar):
• Voldaan aan voorwaarden voor beoordeling
• Minimaal 55 van de 100 punten = 5,5
Individuele cijfer wordt berekend door het groepscijfer te vermenigvuldigen met
individuele bijdrage (verantwoordingsverslag) van elke student aan de totstandkoming
van het product (maximaal 100%).
Minimaal vereiste resultaten
5,5
Beoordeling Samenwerking
Toetscode
BSW
Toetsvorm
Schriftelijk: verslag
Beoordelingswijze
Voldaan/Niet voldaan
Cesuur
Zie toetsformulier (Scholar)
• voldaan aan de instapeisen.
• minimaal 14 punten van de 25
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
13. Verplichte literatuur
Boeken
• M. van der Burgt, E. Van Mechelen, M. Te Lintel Hekkert (2013). 8e herziene druk. Introductie in de gezondheidszorg. Bohn, Stafleu van Loghum.
14. Aanbevolen literatuur
Zie scholar
Propedeuse - OWE Samen Gezonder
VOEDING & DIËTETIEK
35
VOEDING & DIËTETIEK
15. Software
Geen
16. Overige materialen
Geen
17. Activiteiten
Projectopdracht: stel een behandelplan op voor een cliënt en breng in kaart welke instanties en zorgverleners zorg verlenen die voldoet aan de
eisen van kwalitatieve goede zorg.
Ondersteunende lessen over:
• marktwerking, wetgeving, kwaliteitszorg, organisatie zorg, samenwerking in de zorg, beroepsverenigingen.
• practica: kennismaking paramedische beroepen.
18. Werkvormen
•
•
•
•
•
Hoorcolleges
Tutorgroepen
Werkgroepen
Practica
Project
19. Les-/contacturen
Uren/week
Aantal weken
Totaal
Hoorcolleges
1
7
7 (les)uren
Tutor/werkgroepen
3
8
24 (les)uren
Practica
4
2
8 (les)uren
Project
3
8
24 (les)uren
Zelfstudie
+/- 8
10
+/- 80 uur
20. Onderwijsperiode
Periode 4
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
36
VOEDING & DIËTETIEK
Propedeuse - OWE Samen Gezonder
VOEDING & DIËTETIEK
Ondervoeding
80284
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Propedeuse studenten
3. Centrale beroepstaak
Werken met en voor cliënten
4. Beroepstaak
Optimaliseren van herstelprocessen: niveau 1
5. Competenties
• Diagnosticeren
• Behandelen en begeleiden
• Persoonlijke ontwikkeling
6. (Beroeps)Producten
Verslag met uitwerking van de diagnose, behandeling en begeleiding van een cliënt met (dreigende) ondervoeding.
7. Studiepunten, studielast
15 STP
420 SBU
8. Samenhang
Deze OWE bouwt voort:
OWE Lekker en Gezond, Voeding en Energie: basisbasis voedingsleer, productleer, gesprekstechnieken, scheikunde/biologie
De onderwijseenheid is voorbereidend op:
OWE Welvaartziekten; Klinische Voeding en Kinderen en Voedselovergevoeligheid (niveau 2): diëtistische consult
De OWE valt samen met OWE Welvaartsziekten, Klinische Voeding, Kinderen en voedselovergevoeligheid onder de beroepstaak Werken met en voor
cliënten: herstelprocessen.
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
Geen ingangseisen
10. Algemene omschrijving
In deze onderwijseenheid staat het diagnosticeren, behandelen en begeleiden van individuele cliënten met ondervoeding centraal.
In de projectgroep wordt een casus uitgewerkt (keuze uit 5 casussen). In de setting van diëtist in een gezondheidscentrum wordt een cliënt met
ondervoeding in de thuissituatie, in een verzorgingshuis of in een verpleeghuis behandeld. In een multidisciplinair overleg wordt de diëtistische
diagnose en de ideeën voor het behandelplan met de andere hulpverleners (huisarts in opleiding, praktijkondersteuner en stagiaire diëtetiek)
besproken.
In week 1 start ook de ‘opdracht werkveld’: een bezoek aan een verzorgings/verpleeghuis en een interview met een diëtist. Deze opdracht is
gekoppeld aan de opdrachten over kwaliteitsverbetering en innovaties in de voedingszorg rond de ondervoede patiënt.
Er worden ondersteunende cursussen gegeven op het gebied van dieetleer, pathologie/fysiologie, sociale wetenschappen, skills en keukenpractica
(voor meer informatie: zie onder kopje activiteiten).
Propedeuse - OWE Ondervoeding
VOEDING & DIËTETIEK
37
VOEDING & DIËTETIEK
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan voor cliënten met ondervoeding in zowel verpleeghuizen, verzorgingshuizen of in de thuissituatie:
• beschrijven en verantwoorden hoe (dreigende) ondervoeding wordt gediagnosticeerd, welke diagnose-instrumenten worden gebruikt, hoe een
diëtistische anamnese wordt afgenomen en hoe een diëtistische diagnose wordt geformuleerd.
• beschrijven en verantwoorden hoe (dreigende) ondervoeding wordt behandeld, welke behandelplannen kunnen worden opgesteld, welke gegevens
(met welk doel) worden vastgelegd in het diëtistisch dossier en hoe een dieetadvies, een evaluatieplan en een rapportage worden opgesteld.
• een voedingsanamnese afnemen bij (simulatie)patiënten met (dreigende) ondervoeding en hierop reflecteren.
• reflecteren op de samenwerking en de eigen bijdrage binnen het project en op grond hiervan een persoonlijk verantwoordingsverslag schrijven
• op basis van ervaringen met alle hierboven genoemde punten de eigen ontwikkeling van de competenties diagnosticeren en behandelen en
begeleiden beschrijven en doelen formuleren hoe verder aan deze competenties gewerkt gaat worden.
• reflecteren op de opzet en onderbouwing van het project
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer:
• Voorwaardelijk: Ontwikkelingsverslag = Voldaan
• (2x Casustoets + 1 x Casusverslag + Skillstoets)/4 = eindcijfer
Examinatoren
1 voor alle deeltentamens
Aantal kansen per jaar
2 kansen per deeltentamen
Casustoets
Toetscode
CT
Toetsvorm
Schriftelijk: meerkeuze en open vragen
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Let op: knock-out criterium!
Zie toetsformulier (Scholar O)
Meerkeuzevragen (deel A):
Cesuur = gokscore + 0,60 * (P95 - gokscore)
Open vragen (deel B): 55 punten van de 100 punten (=5.5)
Voorwaarde: beide delen (A en B) zijn minimaal 5.5
Cesuur: (score A + score B)/2 = min. 5.5
Minimaal vereiste resultaten
5,5
Casusverslag
Toetscode
CV
Toetsvorm
Schriftelijk: verslag
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie toetsformulier (Scholar O):
• Voldaan aan voorwaarden voor beoordeling
• Berekening cijfer: (punten criterium 1 + punten criterium 2 + punten criterium 3 +
punten criterium 4) / 4; waarbij minimaal 3 van de 4 criteria voldoende is (5.5 van de
10 punten)
De cesuur is vastgesteld op een score van 55 punten (=5,5).
Individuele cijfer wordt berekend door het groepscijfer te vermenigvuldigen met
individuele bijdrage (verantwoordingsverslag) van elke student aan de totstandkoming
van het product (maximaal 100%).
Minimaal vereiste resultaten
38
VOEDING & DIËTETIEK
5,5
Propedeuse - OWE Ondervoeding
VOEDING & DIËTETIEK
Skills toets
Toetscode
ST
Toetsvorm
Handelingstoets
beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Let op: bij deze toets is sprake van een knock-out criterium!.
• Het knock-out criterium ‘respectvolle bejegening / oogcontact’ moet altijd met een
‘voldaan’ worden afgesloten. Indien dit niet het geval is wordt de toets direct als
onvoldoende beoordeeld.
• Alle criteria (toetsformulier) worden beoordeeld (onvoldoende, matig of voldoende).
Voor details: zie toetsformulier (Scholar)
Uitslag;
<5,5 = onvoldoende (5,0)
tussen 5,5 en 7,9 = voldoende (7,0)
>8,0 = goed (9,0)
Minimaal vereiste resultaten
minimaal 5,5
Ontwikkelingsverslag
Toetscode
OV
Toetsvorm
Schriftelijk
Beoordelingswijze
Voldaan/niet voldaan
Cesuur
Let op: knock-out criterium!
Zie toetsformulier (Scholar O)
Voldaan bij:
B minimaal ingevuld als in HAN-SIS en conclusies getrokken
C minimaal 55 punten
D minimaal 45 punten en plan van aanpak aanwezig
Ingevuld reflectieverslag skills aanwezig als bijlage
minimaal vereiste resultaten
Voldaan
13. Verplichte literatuur
Boeken:
• Bastiaanssen, C.A. (2007). Fysiologie en Anatomie. HBO. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
• Becker-Woudstra, G. et. al. (2012). Het diëtistisch consult. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
• Catsberg, C.M.E., & Kempen-van Dommelen, G.J.M. (2008). Levensmiddelenleer. 6e druk, Amersfoort: Thiememeulenhoff.
• Deveer M.A.J., Leezenberg M.G & . Gramsbergen-Hoogland Y.H. (2010). Persoonlijke kwaliteit : inzicht, oefening en ontwikkeling, (3e druk),
Groningen: Noordhoff Uitgevers.
• Eden van, J.G., Gerritsen, W.J., Visser, T.F & Zedde van de, A., (2009). Receptenleer, processen en technieken (6e druk). Amersfoort: Thieme meulenhoff.
• Silverman, J., Kurtz, S. & Draper, J. (2014) Vaardig communiceren in de gezondheidszorg. Boom Lemma. Den Haag.
• Verhulst, J.C.R.M. (2006) Psychologie voor de gezondheidszorg. (6de druk) Groningen, Wolters-Noordhoff.
• Whitney E., &. Rolfes, S. (2012) Understanding Nutrition, (13e druk). USA: Wadsworth Publishing Company.
• Zaat, W. De Eettabel, handig hulpmiddel voor gezond eten en diëten. Voedingscentrum Den Haag, \
Propedeuse - OWE Ondervoeding
VOEDING & DIËTETIEK
39
VOEDING & DIËTETIEK
Rapporten
• Nr 0 (2002). Van protocol naar richtlijn, inleiding, werkwijze diëtist
• Nr. 17 Jonker-Schuitema, (2012) C. Ondervoeding
• Nr. 12 Schmidt K, en Froon H. (2010). Chronisch obstructieve longaandoeningen.
• Nr. 15 Vredegoor D. (2010). Decubitus
• Nr. 38 Wierda H. (2009) Slikstoornissen door neurologische aandoeningen
• Lesa ondervoeding
• Informatorium voor voeding en diëtetiek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
• Raymakers, J.A. (2005). Interpretatie van uitkomsten van laboratorium onderzoek in de geneeskunde. (5e druk) Houten, Bohn, Stafleu en Van Loghum.
• Meijers (2008) Malnutrition prevalence in The Netherlands: results of the Annual Dutch National Prevalence Measurement of Care Problems. British
Journal of Nutrition. 2009. 417-423.
• Voedingsnormen: energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten. Den Haag: Gezondheidsraad 2001; publicatie nr 2001/19.
Websites
• Aanvullende richtlijnen en adviezen van de voedingsraad over gezonde voeding, vitaminen en mineralen voor zover behandeld in de owe.
(geraadpleegd op 27 maart 2014 van http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/gezonde-voeding/results
• Geraadpleegd op 27 maart 2014 www.merckmanual.nl
• Geraadpleegd op 27 maart 2014 http://www.alzheimer-nederland.nl
• Geraadpleegd op 27 maart 2014 http://www.ouderenpsychiatrie.nl/sjablonen/1/infotype/news/newsitem/view.asp?objectID=525
• Geraadpleegd op 27 maart 2014 http://www.huidinfo.nl/decubitus.html
• Geraadpleegd op 27 maart 2014 http://www.stuurgroepondervoeding.nl/fileadmin/inhoud/eerstelijn_thuiszorg/a_sondevoeding_thuis_stappenplan/NVOnderwerp_Refeedingsyndroom_-_Eindversie_jan_2013.pdf
• Geraadpleegd op 27 maart 2014 http://www.nutritionalassessment.azm.nl
• Geraadpleegd op 27 maart 2014 http://www.e-psychiater.nl
• Geraadpleegd op 27 maart 2014 http://www.verenso.nl/assets/Uploads/Downloads/Wat-doen-wij/Preventieenbehandelinghitteperioden.pdf .
• Geraadpleegd op 27 maart 2014 www.apotheek.nl
• Dieetbehandelingsichtlijnen bij de betreffende ziektebeelden: Bijl, C. et al. (2013). Dieetbehandelingsrichtlijnen. Geraadpleegd op 27 maart 2014,
van https://stc-proxy.han.nl/han/Dieetbehandelingsrichtlijnen/www.dieetbehandelingsrichtlijnen.nl/
14. Aanbevolen literatuur
Eventueel aanvullende literatuur wordt in de OWE handleiding duidelijk vermeld onder de titel ‘literatuur’.
15. Software
Evry
16. Overige materialen
Geen
17. Activiteiten
Projectopdracht: opstellen van een behandel- en begeleidingsplan voor een client met (dreigende ) ondervoeding.
Ondersteunende cursussen:
Cursus 1: dieetleer, o.a. diëten bij CVA, COPD, psychogeriatrie, ICF, handknijpkracht.
Cursus 2: fysiologie/pathologie rondom CVA, COPD, psychogeriatrie, decubitus, ondervoeding, veroudering, dehydratie, medicatie en lichaamssamenstelling/ voeding.
Cursus 3: sociale wetenschappen (ontwikkelingspsychologie, chronisch ziek zijn, professionele zorg/mantelzorg, classificatie psychische
problemen, DSM IV, dementie, depressie; afasie, zelfmanagement.
Cursus 4: skills, o.a. afnemen voedingsanamnese, respectvolle bejegening.
Voedselbereiding: eiwit verrijkt, energieverrijkt, smaak, gemalen voeding, consistentie.
18. Werkvormen
•
•
•
•
•
•
•
40
Hoorcolleges
Responsiecolleges
Tutorgroepen
Werkgroepen
Practica: skills anamnese gesprekken
Practica: voedselbereiding
Project
VOEDING & DIËTETIEK
Propedeuse - OWE Ondervoeding
VOEDING & DIËTETIEK
19. Les-/contacturen
Uren/week
Aantal weken
Totaal
hoorcolleges
2
8
16(les) uren
responsiecolleges
1
7
7 (les)uren
tutorgroepen
4
8
32(les)uren
Werkgroepen
7
8
56 (les)uren
Practica (Skills-gesprekken)
3
8
+/- 24 (les)uren
Practica- voedselbereiding
3
5
15(les)uren
Zelfstudie (en project)
30
10
+/- 307 uur
20. Onderwijsperiode
Periode 3
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
Student propedeuse (bron: HBO-Spiegel)
“De projecten zijn leerzaam en leuk. Je komt er op een boeiende manier
achter wat je straks allemaal kan.”
Propedeuse - OWE Ondervoeding
VOEDING & DIËTETIEK
41
VOEDING & DIËTETIEK
De Integrale toets van de propedeutische fase is een uitwerking van Bijlage 2 van het OER conform art. 4.1 lid 5
Integrale toets 1
82053
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Propedeuse studenten
3. Centrale beroepstaak
Integratie beroepstaken
• Werken met en voor cliënten
• Werken in en voor een organisatie
4. Beroepstaak
• Werken met en voor cliënten: niveau 1
- Verbeteren van gezond gedrag/werken aan preventie
- Optimaliseren van herstelprocessen
• Werken in en voor een organisatie: niveau 1
5. Competenties
Persoonlijke ontwikkeling van de competenties:
• Diagnosticeren
• Behandelen en begeleiden
• Voorlichten
• Adviseren
• Werken aan kwaliteit
• Samenwerken in professionele relaties
6. (Beroeps)Producten
Persoonlijk ontwikkelingsplan.
Verantwoordingsgesprek integratie beroepstaken.
7. Studiepunten, studielast
2,5 STP
70 SBU
8. Samenhang
De onderwijseenheid is voorbereidend op:
OWE –IT 2 en 3
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
• Minimaal 42.5 studiepunten behaald in de propedeuse.
• Twee ontwikkelingsverslagen voldoende afgesloten.
• 30 kwaliteitspunten behaald, waarvan minimaal 10 punten voor multidisciplinaire opdrachten (MPO) en 20 voor een opdracht Voeding en Diëtetiek.
42
VOEDING & DIËTETIEK
Propedeuse - Integrale toets niveau 1
VOEDING & DIËTETIEK
10. Algemene omschrijving
Gedurende het schooljaar wordt in een aantal SLB lessen aandacht besteed aan het beschrijven van de persoonlijke ontwikkeling van de
competenties en is er gelegenheid om feedback te ontvangen.
In de OWE Voeding en Energie en de OWE Ondervoeding wordt de ontwikkeling van de bijbehorende competenties getoetst met het ontwikkelingsverslag.
De toets bestaat uit:
• Een ontwikkelingsplan waarin de competentieontwikkeling beschreven wordt in relatie tot de samenhangende beroepstaken en waarin
vooruitgekeken wordt naar het programma van de hoofdfase. Dit ontwikkelingsplan is gebaseerd op de ontwikkelingsverslagen opgesteld in de
verschillende OWE’s in de propedeuse.
• Een gesprek over het ontwikkelingsplan met de SLB’er en met een docent/assessor.
• Opnemen van eventueel extra bewijs van competent gedrag in DPF.
Het DPF wordt als instrument gebruikt
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan:
• de beroepstaken Werken in en voor een organisatie en Werken met en voor cliënten: bevorderen van gezond gedrag en werken aan preventie
– met behulp van relevante voorbeelden- plaatsen in relatie tot het beroep van diëtist/voedingskundige.
• benoemen hoe en waar hij/zij – in die relevante voorbeelden – in de propedeuse gewerkt heeft aan de competenties en hierop reflecteren.
• benoemen hoe hij/zij –met behulp van het programma in hoofdfase en zo mogelijk met behulp van extra bewijs – een competente diëtist/
voedingskundige gaat worden.
• met voorbeelden uitleggen hoe een diëtist/voedingskundige in de praktijk werkt aan de beroepstaken werken met en voor cliënten en werken
in en voor een organisatie.
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer: Integrale Toets 1= eindcijfer
Integrale toets 1
Toetscode
IT1
Toetsvorm
Ontwikkelingsplan met verantwoordingsgesprek
Examinatoren
2
Aantal kansen per jaar
2
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Let op: knock-out criterium!
Zie toetsformulier (scholar)
De criteria kunnen zowel in het ontwikkelingsplan als in het gesprek worden aangetoond.
Alle criteria worden beoordeeld (onvoldoende, voldoende of goed). De tendens in deze
beoordeling plus eventueel extra bewijs bepaalt het eindcijfer.
Indien voldaan aan voorwaarden voor beoordeling.
Minimaal vereiste resultaten
5,5
13. Verplichte literatuur
Alle literatuur uit voorgaande OWE’s
14. Aanbevolen literatuur
Alle literatuur uit voorgaande OWE’s
15. Software
Digitaal portfolio
16. Overige materialen
Geen
Propedeuse - Integrale toets niveau 1
VOEDING & DIËTETIEK
43
VOEDING & DIËTETIEK
17. Activiteiten
SLB werkgroepen: ontwikkelingsplan schrijven, IT voorbereiden.
Toets in vorm van gesprek
18. Werkvormen
SLB werkgroepen
SLB individuele gesprekken
19. Les-/contacturen
SLB werkgroepen individuele gesprekken
klokuren/ periode
Aantal periodes
Totaal
12
4
48 (les)uren
Zelfstudie
22 uur
20. Onderwijsperiode
Voor reguliere studenten: periode 2,3, 4 en in augustus.
Overige studenten: zie toets schema Scholar
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
Overzicht gelijkgestelde onderwijseenheden propedeutische fase Voeding en diëtetiek
Het onderstaande schema is een uitwerking van Bijlage 3 van het OER conform art. 4.1 lid 5.
44
OWE(en) en/of (deel)
tentamens in
studiejaar 2013-2014
Gelijkgesteld aan
OWE(en) en/of (deel)
tentamens in
studiejaar 2014-2015
OWE Samen gezonder
OWE Samen gezonder
VOEDING & DIËTETIEK
Beknopte toelichting
Verandering in
HAN-SIS code
Mogelijkheid tot
afleggen oude
deeltentamen
Afwijkende
bepalingen m.b.t.
oude owe en
(deel)tentamens
N.v.t.
Propedeuse - Integrale toets niveau 1
VOEDING & DIËTETIEK
8. Onderwijseenheden (OWE)
Hoofdfasen Voeding en Diëtetiek
In dit hoofdstuk staan alle onderwijseenheden (OWE’s) op een rij die je volgt tijdens
de hoofdfasen van je opleiding Voeding en Diëtetiek. In hoofdstuk 5 vind je deze
onderwijseenheden terug in een schema. Zo zie je in welke fase elke onderwijseenheid
thuishoort. Alle OWE beschrijvingen gelden voor het voltijd onderwijsprogramma.
De beschrijvingen zijn een onderdeel van bijlage 4 van het OER en als zodanig een
uitwerking van art. 6.1 lid 2.
Metabolisme en Voedingspatronen
80533
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Hoofdfase 1 studenten
3. Centrale beroepstaak
Werken met en voor cliënten
4. Beroepstaak
Verbeteren van gezond gedrag/ werken aan preventie: niveau 2
5. Competenties
• Voorlichten
• Adviseren
6. (Beroeps)Producten
Advies over een knelpunt in de nutriëntenvoorziening van een bepaalde cliëntgroep met een bepaald voedingspatroon, uitgewerkt in rapport.
7. Studiepunten, studielast
7,5 STP
210 SBU
Hoofdfasen - OWE Metabolisme en Voedingspatronen
VOEDING & DIËTETIEK
45
VOEDING & DIËTETIEK
8. Samenhang
Deze OWE bouwt voort op:
OWE Lekker en gezond; basiskennis voedingsleer en productleer
OWE Voeding en Energie; cursus 1 (energiebalans, macronutriënten), scheikunde, biologie
De OWE vertoont samenhang met:
OWE EBP: literatuur zoeken in databases (b.v. Pubmed), beoordelen literatuur op grond van evidentie piramide, Mc Masterformulieren.
De OWE is voorbereidend op:
OWE Voeding en Gezondheid: analyseren van de voeding van doelgroepen t.b.v. het opzetten van een voorlichting.
OWE Welvaartziekten, Klinische Voeding, Kinderen en Voedselovergevoeligheid
De OWE valt samen met OWE Voeding en Gezondheid, Gezonde Voeding, Veilig Voedsel 2 onder de beroepstaak Werken met en voor cliënten:
verbeteren van gezond gedrag, werken aan preventie.
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
Geen
10. Algemene omschrijving
In deze onderwijseenheid staat de relatie metabolisme en voeding centraal.
In de projectgroep wordt een voedingspatroon van een specifieke doelgroep geanalyseerd en speciaal aandacht geschonken aan een nutriënt
waarbij het vermoeden bestaat dat de voorziening van dit nutriënt een knelpunt kan zijn.
In de ondersteunende hoorcolleges wordt ingegaan op de voedingsleer en in de werkgroepen worden opdrachten m.b.t. nutriëntenvoorziening
uitgewerkt.
In de practica voedselbereiding wordt ingegaan op het bereiden van gerechten voor specifieke doelgroepen. In de computerpractica wordt
geoefend met het programma Evry.
(meer informatie: zie kopje ‘activiteiten’).
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan:
• de functie, de chemische structuur, het metabolisme, voedingsnormen, innames volgens de voedselconsumptiepeiling, voedingsstatus en
deficiëntie- en toxiciteitsverschijnselen van de volgende voedingsstoffen uitleggen: de macronutriënten eiwit, koolhydraat, vet en alcohol; de
vitamines A, D, E, B6, foliumzuur, B12; de mineralen ijzer, calcium; natrium, kalium en fytochemicaliën.
• voor relevante cliëntgroepen de voedselconsumptie op een methodische wijze analyseren.
• berekeningen maken van de voeding van cliëntgroepen met verschillende voedingspatronen en de gegevens interpreteren
• knelpunten in de nutriëntenvoorziening bij bepaalde cliëntgroepen benoemen en dit verwoorden en verantwoorden naar cliënten en professionals.
• op basis van knelpunten in de nutriëntenvoorziening bij bepaalde cliëntgroepen met een bepaald voedingspatroon conclusies trekken ten
behoeve van:
a. de verantwoording van doelen van een te ontwerpen voorlichtings-/interventieprogramma voor wat betreft de in deze OWE bestudeerde
nutriënten en voor niet eerder bestudeerde nutriënten .
b. de samenstelling en/of vermarkten van nieuwe/vernieuwde voedingsmiddelen/dieetproducten/preparaten voor wat betreft nieuwe, niet
eerder bestudeerde nutriënten.
• reflecteren op de samenwerking en de eigen bijdrage binnen het project en op grond hiervan een persoonlijk verantwoordingsverslag schrijven
• op basis van de ervaringen met alle hierboven genoemde punten, de eigen ontwikkeling beschrijven en doelen formuleren hoe verder aan deze
competenties gewerkt gaat worden.
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer:
• (1 x Casustoets + 1 x Keuzecasus)/2 = eindcijfer
Examinatoren
1 voor alle deeltentamens
Aantal kansen per jaar
2 kansen per deeltentamen
Casustoets
Toetscode
CT
Toetsvorm
Schriftelijk: meerkeuze vragen
46
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Metabolisme en Voedingspatronen
VOEDING & DIËTETIEK
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Cesuur = gokscore + 0,60 * (P95 - gokscore).
Minimaal vereiste resultaten
5.5
Keuzecasus
HAN-SIS toetscode
KC
Toetsvorm
Schriftelijk: verslag
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (Scholar M&V)
• Voldaan aan voorwaarden voor beoordeling
• Min. 55 van de 100 punten en = 5,5
Individuele cijfer wordt berekend door het groepscijfer te vermenigvuldigen met
individuele bijdrage (verantwoordingsverslag) van elke student aan de totstandkoming
van het product (maximaal 100%).
Minimaal vereiste resultaten
5,5
13. Verplichte literatuur
• J.M., Cho, L. (2010). The homocysteine hypothesis: Still relevant to the prevention and treatment of cardiovascular disease? Cleveland Clinic
Journal of Medicine, 77 (12), 911-918.
• Amsterdam J.G.C. van, A. Opperhuizen, E.H.J.M. Jansen. (2005). Accumulation of phytosterols in food. Evaluation of the adverse effects
following the intake of high dose of phytosterols, RIVM report 340240001/2005.
• Beemster, C.J.M., e.a. (red.) (2001). NEVO-tabel 2001: Nederlands voedingstoffenbestand 2001: Dutch food composition table 2001. Zeist:
Stichting NEVO, 2001, blz 16-18.
• Brussaard, T., Van Erp-Baart, M.A., Brants, H., Hulshof, K., & Löwik, M. (2000). Aandacht voor voeding van Turkse, Marokkaanse en Nederlandse
kinderen en hun moeders. Voeding Nu 2 (1), 9 – 11.
• Castro Cabezas, M. (2006). Welke dieetmaatregelen kunnen een geïsoleerde verhoging van het triglyceridengehalte verlagen? Vademecum
permanente nascholing huisartsen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
• Cicerale, S., Conlan, X.A., Sinclair, A.J. & Keast, R.S.J. (2009). Chemistry and Health of Olive Oil Phenolics. Critical Reviews in Food Science
and Nutrition, 49, 218-236.
• Dagnelie, P. C. (2003). Voeding en gezondheid – potentiële gezondheidsvoordelen en risico’s van vegetarisme en beperkte vleesconsumptie in
Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 147 (27), 1308-13.
• Dommelen, J. van (2006). Mediterrane voeding kritisch bekeken. Nederlands Tijdschrift voor Diëtisten. 61 (6), 208-209.
• Fransen, H.P., Waijers, P.M.C.M., Jansen, E.H.J.M., & Ocké, M.C. (2005). Voedingsstatusonderzoek binnen het nieuwe Nederlandse voedingspeilingssysteem, RIVM rapport 350050002/2005.
• Gastdocenten (2014): Gastcolleges Metabolisme en Voedingspatronen: GC 1 t/m 3. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
• Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2006. Den Haag: Gezondheidsraad, 2006; publicatie nr 2006/21.
• Gezondheidsraad: de meest recente versies van de voedingsnormen betreffende alle nutriënten die in deze OWE aan bod komen, te raadplegen
via www.gr.nl .
• Gezondheidsraad: Commissie Veiligheidsbeoordeling nieuwe voedingsmiddelen. Fytosterolen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003; publicatie nr.
2003/01VNV.
• Gropper, S.G. & Smith, J.L. (2013). Advanced Nutrition and Human Metabolism. (6e druk). Wadsworth Cengage Learning
• Hammink, J. (2000). Balanceren tussen te weinig en te veel. Grote vraagtekens bij ijzerverrijking. Voeding Nu, 2 (10), 15–18
• Heijden van der, L.J.M., e.a. (red.) (1996). Nederlands voedingstoffenbestand 1996: Dutch food composition table 1996. Den Haag: Voorlichtingsbureau voor de Voeding, 1996, blz VIII.
• Hunt, J.R. (2003). Bioavailability of iron, zinc, and other trace minerals from vegetarian diets. American Journal of Clinical Nutrition, 78 (3),
633-639.
• Jansen-van de Vlier, M., Westenbrink, S. (red.) (2011). NEVO-tabel 2011. Den Haag, RIVM/Voedingscentrum, 2011, blz 13-22.
• Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. (2011). Richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie. Derde herziening (2011).
• Leest LATM, Dis SJ van, Verschuren WMM. (2002). Hart- en vaatziekten bij allochtonen in Nederland. Een cijfermatige verkenning naar
leefstijl- en risicofactoren, ziekte en sterfte, RIVM rapport 261858006
• Liu, R.H. (2004). Potential Synergy of Phytochemicals in Cancer Prevention: Mechanism of Action. The Journal of Nutrition, 134, 3479S-3485S.
• Mahan, L.K. & Escott-Stump, S. (2012). Krause’s Food and the Nutrition Care Process (13th edition). St. Louis: Saunders Elsevier.
• Ortega, R.M. (2006). Importance of functional Foods in the Mediterranean diet. Public Health Nutrition, 9 (8A), 1136-1140.
• Poll, L., Van de & Schilpzand, R. (2006). Optimale foliumzuurvoorziening: een uitdaging voor voedingskundigen. Voeding Nu, juni 2006, (6), 25–27.
Hoofdfasen - OWE Metabolisme en Voedingspatronen
VOEDING & DIËTETIEK
47
VOEDING & DIËTETIEK
• Rossum, CTM van, et al. (2011). Dutch National Food Consumption Survey 2007-2010.Diet of children and adults aged 7-69 years. National
Institute for Public Health and the Environment, Report number: 350050006/2011.
• Smelt, A.H.M. (2006). Is er voldoende bewijs om ter reductie van cardiovasculaire ziekten cholesterolverlagende margarines met plantensterolen aan te raden? Vademecum permanente nascholing huisartsen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
• Smit, L. (z.d.). Wetenswaar achtergronddossier Omega-3-vetzuren. Geraadpleegd op 1 september 2011, van http://food-info.net.
• Stenvert, J.M. (1998). Voeding van enkele niet–Nederlandse bevolkingsgroepen. Informatorium voor Voeding en Diëtetiek.
• Thimister, E. (2014). Onderwijseenheid Metabolisme en Voedingspatronen 2014-2015. Studiehandleiding Onderwijseenheid 6 Metabolisme en
Voedingspatronen, opleiding Voeding en Diëtetiek. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
• Thimister, E. (2014): Hoorcolleges Metabolisme en Voedingspatronen: HC 1 t/m 12. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
• Verkerk, G., Broens, J.B., Bouwens, R.E.A., Groot de, P.A.M., Kranendonk, W., Vogelezang, M.J., Westra, J.J., & Wevers-Prijs, I.M. (red.). (2004).
BINAS HAVO VWO Informatieboek voor natuurwetenschappen en wiskunde. (5e druk). Groningen: Wolters-Noordhoff bv.
• Voedingsraad (1992). Nederlandse Voedingsnormen 1989, 2e druk, Den Haag: Voorlichtingsbureau voor de voeding.
• Westenbrink, S., e.a. (red.) (2006). NEVO-tabel 2006: Nederlands voedingstoffenbestand 6: Dutch food composition table 6. Zeist: Stichting
NEVO, 2006, blz 15-20.
• Whitney, E. & Rolfes, S.R. (2012). Understanding Nutrition. (13e druk). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning; OF: Whitney, E. & Rolfes,
S.R. (2011). Understanding Nutrition. (12e druk). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.
• Wielders, J.P.M., Dormaël, P.D. van, Eskes, P.F., & Duk, M.J. (2006). Ernstige vitamine D-deficiëntie bij ruim de helft van de niet-westerse
allochtone zwangeren en hun pasgeborenen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 150 (9), 495-499.
14. Aanbevolen literatuur
Zie scholar M&V.
15. Software
Evry
16. Overige materialen
Geen
17. Activiteiten
Projectopdracht: analyseer een voedingspatroon van een specifieke doelgroep op één nutriënt waarvan de voorziening een knelpunt is, werk het
metabolisme van het nutriënt uit en leg dit vast in een verslag.
Ondersteunende lessen:
Voedingsleer o.a.:
• spijsvertering, metabolisme, aanbevolen hoeveelheden, behoefte, deficiënties/ overmaat van de voedingsstoffen: koolhydraten, vetten,
eiwitten, alcohol, in water en in vet opl. Vit, ijzer, calcium, natrium, kalium (volgens schema- handleiding).
• energiemetabolisme
• voeding van de doelgroepen: vegetarische voeding; voeding Turken en Marokkanen; Mediterraanse voeding.
• voedingsnormen gezonde kinderen en volwassenen
• voedingssupplementen, anti-oxidanten.
Productleer en voedselbereiding: vegetarische-; Turkse/Marokkaanse- ; Mediterraanse gerechten.
Voorlichting/onderzoek: probleem-; doel-; vraagstelling, evidentiepiramide, literatuurstudie, Mc masterformulieren; journalclub
Computerpractica: werken met Evry
18. Werkvormen
Hoorcolleges
Tutorgroepen
Werkgroepen
Practica: computerpractica
Practica: voedselbereiding
Practica: bewegen
Project
48
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Metabolisme en Voedingspatronen
VOEDING & DIËTETIEK
19. Les-/contacturen
Uren/week
Aantal weken
Totaal
Hoorcolleges
4
8
32 (les) uren
Werkgroepen
4
8
32 (les) uren
Tutorgroepen
2
8
16 (les) uren
Practica (Computer)
2
4
8 (les) uren
Practica (Bewegen)
3
1
3 (les) uren
Practica (Voedselbereiding)
3
3
9 (les) uren
Toets bespreking
3
1
3 (les) uren
Presentatie
3
1
3 (les) uren
Projecturen
3
8
24 (les) uren
Zelfstudie
+/- 12
10
+/- 120 uur
20. Onderwijsperiode
Periode 1
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
Hoofdfasen - OWE Metabolisme en Voedingspatronen
VOEDING & DIËTETIEK
49
VOEDING & DIËTETIEK
Evidence Based Practice
80529
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Hoofdfase 1 studenten
3. Centrale beroepstaak
Werken aan professionalisering
4. Beroepstaak/taken*
Werken aan professionalisering : niveau 2
5. Competenties
• Kennisontwikkeling en professionalisering
• Persoonlijke Ontwikkeling
6. (Beroeps)Producten
Beschrijving afwegings- (beslisboom) en besluitvormingsproces m.b.t. de anamnese en behandeling van een cliënt op basis van de drie EBP
perspectieven.
7. Studiepunten, studielast
7,5 STP
210 SBU
8. Samenhang
De OWE bouwt voort op:
OWE Voeding en Energie: o.a. opbouw van wetenschappelijk artikel
De OWE is voorbereidend op:
OWE Voeding en Gezondheid: o.a. onderzoeksmethoden
OWE’ s Welvaartsziekten, Klinische Voeding, Kinderen en Voedselovergevoeligheid: zoeken en beoordelen van wetenschappelijke literatuur.
De OWE valt samen met de stage Praktijkgericht Onderzoek onder de beroepstaak Werken aan professionalisering.
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
Geen ingangseisen
10. Algemene omschrijving
In deze OWE staat het uitwerken van het afwegings- (beslisboom) en besluitvormingsproces in het diëtistisch consult of in een voorlichting aan
de hand van de EBP methodiek centraal. Er wordt een diëtistisch consult of een voorlichting van een diëtist in een instelling of in een eigen
praktijk bijgewoond.
In de ondersteunende lessen wordt ingegaan op: informatie zoekproces, onderzoeksmethoden en EBP methodiek
(meer informatie: zie onder kopje ‘activiteiten’).
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan t.b.v. het diëtistisch consult/voorlichting:
• voor een cliënt (of een cliënten-categorie) een PICO vraag opstellen en op efficiënte wijze hierbij wetenschappelijke literatuur zoeken in o.a.
digitale databases (o.a. Pubmed).
• wetenschappelijke onderzoeksartikelen analyseren, interpreteren en de kwaliteit hiervan beoordelen m.b.v. beoordelingsformulieren (Mc
Masterformulieren).
50
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Evidence Based Practice
VOEDING & DIËTETIEK
• het afwegings- en besluitvormingsproces inzichtelijk maken vanuit de wetenschappelijke literatuur, vanuit het perspectief van de cliënt door
voor- en nadelen, alternatieven, kennis, inzicht en ervaring van de behandeling mee te nemen in dit proces.
• reflecteren op de samenwerking en de eigen bijdrage binnen het project en op grond hiervan een persoonlijk verantwoordingsverslag schrijven
• op basis van de ervaringen met alle hierboven genoemde punten, de eigen ontwikkeling beschrijven ten aanzien van de competentie
kennisontwikkeling en professionalisering en doelen formuleren hoe verder aan deze competenties gewerkt gaat worden.
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer:
• Voorwaarde: ontwikkelingsverslag = voldaan.
• (1 x Casustoets + 1 x Groepsverslag)/2 = eindcijfer
Aantal examinatoren
1 voor alle deeltentamens
Aantal kansen
2 kansen per deeltentamen
Casustoets
Toetscode
CT
Toetsvorm
Schriftelijk: open vragen
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
55 punten van de 100 = 5,5
Minimaal vereiste resultaten
5,5
Groepsverslag EBP
Toetscode
GEPB
Toetsvorm
Schriftelijk: verslag
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (Scholar)
• Voldaan aan voorwaarden voor beoordeling
• Min. 55 van de 100 punten en = 5,5
Individuele cijfer wordt berekend door het groepscijfer te vermenigvuldigen met
individuele bijdrage (verantwoordingsverslag) van elke student aan de totstandkoming
van het product (maximaal 100%).
Minimaal vereiste resultaten
5,5
Ontwikkelingsverslag
Toetscode
OV
Toetsvorm
Schriftelijk: verslag
Beoordelingswijze
Voldaan/Niet Voldaan
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (Scholar). Voldaan als:
B: resultaten ingevuld als in HAN-SIS en conclusies getrokken
C: voldoende uitgewerkt voor alle competenties
D: voldoende uitgewerkt voor alle competenties
Maximaal 3 pagina’s
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
Hoofdfasen - OWE Evidence Based Practice
VOEDING & DIËTETIEK
51
VOEDING & DIËTETIEK
13. Verplichte literatuur
Boeken
• Fischer, T., Julsing, M. (2009) Onderzoeksvaardigheden. Noordhoff, Groningen
• Kuiper, C. J. (2012). Evidence-based practice voor paramedici Methodiek en Toepassing, Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
Artikelen (Scholar)
• Mc Master University Canada (2007). Guidelines for Critical Review Form: Quantitative studies (Version 2.0)
• Mc Master University Canada (2007). Guidelines for Critical Review Form: Qualitative studies (Version 2.0)
• Unsworth C.A., The clinical Reasoning of Novice and Expert Occupational Therapists. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2001;8:163173. (Unsworth, 2001)
14. Aanbevolen literatuur
Zie scholar/ handleiding.
15. Software
Apps: Pub Med; Google Scholar, Cochrane
16. Overige materialen
Geen
17. Activiteiten
Projectopdracht: uitwerken van een diëtistisch consult/voorlichting m.b.v. de EBP methodiek
Ondersteunende lessen:
• EBP (o.a. EBP methodiek; PICO vraag; databases voor wetenschappelijk onderzoek; beslisboom; kwantitatief en kwalitatief onderzoek;
evidentie-piramide; onderzoeksmethoden: o.a. RCT, CCT, systematic reviews, cross sectioneel onderzoek; kennisperspectieven)
• Computerpracticum: zoeken in databases; gebruik studiecentrum faciliteiten
18. Werkvormen
Hoorcolleges,
Tutorgroepen
Werkgroepen
Practica
Project
Werkveldbezoek
19. Les-/contacturen
Uren/week
Aantal weken
Totaal
Hoorcolleges
1
8
8 (les) uren
Werkgroepen
2
8
16 (les) uren
Tutorgroepen
2
8
16 (les) uren
Computerpracticum
2
3
6 (les) uren
Project
3
8
24 (les) uren
Zelfstudie
+/- 14
10
+/- 140 uur
20. Onderwijsperiode
Periode 1
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
52
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Evidence Based Practice
VOEDING & DIËTETIEK
Voeding en Gezondheid
80531
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Hoofdfase 1 studenten
3. Centrale beroepstaak
Werken met en voor cliënten
4. Beroepstaak
Verbeteren van gezond gedrag/ werken aan preventie: niveau 2
5. Competenties
• Voorlichten
• Samenwerken in professionele relaties
• Werken aan kwaliteit
6. (Beroeps)Producten
Interventie over gezonde voeding aan een doelgroep naar keuze (inclusief verantwoording interventie in de vorm van verslag).
7. Studiepunten, studielast
12,5 STP
350 SBU
8. Samenhang
De OWE bouwt voort op:
OWE’s: Lekker en Gezond, Voeding en Energie en Metabolisme en Voedingspatronen : basiskennis voedingsleer, productleer, bereidingstechnieken,
voorlichtingsmethodieken, literatuuronderzoek.
OWE EBP: methoden van onderzoek; databases literatuur zoeken.
De onderwijseenheid is voorbereidend op:
OWE Welvaartziekten, Klinische Voeding, Kinderen en Voedselovergevoeligheid; o.a. knelpunten nutriënten bij cliëntgroepen, gedragsdeterminanten.
stage Health Promotion (HP) (niveau 3)
stage Praktijkgericht Onderzoek (PO) (niveau 3)
De OWE valt samen met OWE Metabolisme en Voedingspatronen, Gezonde Voeding, Veilig Voedsel 2 onder de beroepstaak Werken met en voor
cliënten: verbeteren van gezond gedrag, werken aan preventie.
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
N.v.t.
10. Algemene omschrijving
In deze onderwijseenheid staat de relatie tussen onderzoek, het ontwerpen en uitvoeren van voedingsinterventies en de voeding van verschillende
doelgroepen centraal.
In de projectgroep wordt een voorlichtingsinterventie aan een doelgroep naar keuze ontwikkeld en uitgevoerd. Voorafgaand aan de interventie
wordt een onderzoek uitgevoerd naar het gezondheidsprobleem, het voedingsgedrag en de gedragsdeterminanten van de doelgroep.
In ondersteunende cursussen wordt ingegaan op de voeding van verschillende doelgroepen; de methodiek van voorlichting en onderzoek en
worden trainingen in presentatietechnieken gegeven
(meer informatie: zie kopje ‘activiteiten’).
Hoofdfasen - OWE Voeding en Gezondheid
VOEDING & DIËTETIEK
53
VOEDING & DIËTETIEK
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan voor bepaalde doelgroepen (zwangeren/ zogenden/ zuigelingen/ schoolkinderen/adolescenten/ ouderen/ sporters/ allochtonen):
• knelpunten in de nutriëntenvoorziening benoemen, in verband brengen met voedingsnormen en voedingsbeleid en dit verwoorden en
verantwoorden naar doelgroepen en professionals.
• op een methodische wijze een gedrags- en determinantenonderzoek uitvoeren t.b.v. een interventieprogramma.
• op basis van knelpunten in de nutriëntenvoorziening en in het voedingsgedrag conclusies trekken ten behoeve van de verantwoording van
doelen van een te ontwerpen interventie.
• op een methodische wijze een interventie opzetten en evalueren en op locatie uitvoeren.
• reflecteren op de samenwerking en de eigen bijdrage binnen het project en op grond hiervan een persoonlijk verantwoordingsverslag schrijven.
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer:
• Voorwaardelijk: Uitvoering interventie = voldaan.
• (1 x kennistoets + 1 x Onderbouwingsrapport)/2 = eindcijfer
Examinatoren
1 voor elk deeltentamen
Aantal kansen per jaar
2 kansen per deeltentamen
Kennistoets
Toetscode
CT
Toetsvorm
Schriftelijk: meerkeuzevragen
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
gokscore + 0,60 * (P95 - gokscore)
Minimaal vereiste resultaten
5.5
Onderbouwingsrapport
Toetscode
OR
Toetsvorm
Schriftelijk: verslag
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (Scholar V&G)
• Voldaan aan voorwaarden voor beoordeling
• Min. 55 van de 100 punten en = 5,5
Individuele cijfer wordt berekend door het groepscijfer te vermenigvuldigen met
individuele bijdrage (verantwoordingsverslag) van elke student aan de totstandkoming
van het product (maximaal 100%).
Minimaal vereiste resultaten
5,5
Uitvoering interventie
54
Toetscode
UvvIP
Toetsvorm
Performance toets: uitvoering interventie
Beoordelingswijze
Voldaan/Niet Voldaan
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (Scholar V&G).
Beoordeling op 3 onderdelen. Min 2 van de 3 onderdelen is voldoende.
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Voeding en Gezondheid
VOEDING & DIËTETIEK
13. Verplichte literatuur
Onderzoek
Boeken
• Brinkman, J. (2000). De vragenlijst. Groningen: Wolters Noordhoff.
• Fischer, T., Julsing, M. (2009) Onderzoeksvaardigheden, Noordhoff, Groningen
Artikelen (Scholar)
• Baarda, D. & de Goede, M. Basisboek: Methoden en Technieken, H11, Bijlage 5, 7, derde druk, Stenfert Kroese.
Gezondheidsvoorlichting
Boeken
• Brug J., Assema van, P & Lechner, L.(2007) Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Een planmatige aanpak. Van Gorcum.
• Burgt van der, M. & Mechelen-Gevers van, E.J. Preventie en gezondheidsbevordering door paramedici (2008). Bohn Staffleu van Logum. Houten/Diegem.
Artikelen (Scholar)
Preffi en I-change model
• Molleman, G.R. (2004) Preffi 2.0: A dutch instrument to analyse the effec tiviness of health promotion interventions. Promotion & Education,
Spec no 1:22-7, 49. Of: www.preffi.nl
• Vries, H. de, Mudde, A.N., Leijs, I., Charlton, A., Vartianen E., Buijs, G., Pais Clemente M., Storm, H., Gonzalez Navarro, A., Nebot M., Prins, T.
& Kremers, S.P.J. (2003). The European Smoking Prevention Framework A.pproach (ESFA): An example of integral prevention. Health Education
Research, 18, 611-626. Of: http://www.maastricht-university.eu/hein.devries/interests/i-change-model
Voeding doelgroepen
Boeken
• Catsberg, C.M.E. & Kempen van Dommelen, G.J. M. (2007), Levensmiddelenleer. Amersfoort: Thieme Meulenhoff.
• Eeden, J.G. (2009), Receptenleer, Processen en technieken, Amersfoort: Thieme Meulenhoff.
• Koren, D. & Scheplitz, F. (2013). De grenzeloze smaken van Nederland. Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers.
• Lansbergen, Thea. (2008), Kook ook: Het meest complete basiskookboek met productinformatie, alle basistechnieken en meer dan 1400 recepten.
• Whitney, E. N., & Rolfes, S. R. (2013). Understanding nutrition. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth.
Artikelen (Scholar)
Sporters
• Wardenaar, F., Maas, T., Leijen, v. E., & Dijk van J.W. (2008). Dieetbehandelingsrichtlijnen wedstrijdsport.
• Peters S, (2014). Bietensap: een dilemma voor de duursporter. Voeding nu, (1/2), 8-11.
Allochtonen (alg)/Surinamers/Antillianen
• Bos, L., & Helwig, P. J. (1984). Surinamers in Nederland. Anders eten in instellingen: Alternatieve en buitenlandse voedingsgewoonten en
recepturen (pp. 73-105). ‚s-Gravenhage: Voedingscentrum.
• Eijsden, M. v., & Gemke, R. (2010, Voeding nu). Etniciteit en voeding tijdens zwangerschap en zuigelingenperiode, 9, 22-24
• Holman, R. (2007) Vasten tijdens de borstvoeding. Borstvoeding, Natuurlijk, 3, 16-21
• Lucht, F. van der, Foets, M. (2010) Etniciteit en gezondheid. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid.
Bilthoven. Verkregen op 25-03-2013 van: http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/etniciteit/allochtonen-en-gezondheid/
• Verkaik-van Kloosterman, J., et al (2011) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu (RIVM), Voedingsstatus van Hindoestaanse en Creoolse
Surinamers en autochtone Nederlanders in Nederland”
• Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. (2012) Bilthoven: RIVM. http://www.nationaalkompas.nl/
preventie/gericht-op-doelgroepen/allochtonen/
• Wijk-Jansssen E, Jager L., Kroon-Horpestad S.,(2010) Leven om te eten, Surinaamse en Antilliaanse vrouwen over eten bewegen en overgewicht, LEI Wageningen UR.
Zwangeren
• Nationaal Kompas Volksgezondheid, De digitale wegwijzer voor en door professionals Geraadpleegd op 21 maart 2014 http://www.nationaalkompas.nl/
Zuigelingen
• Bakel, A.M. (2013) Borstvoeding Samengevat. Geraadpleegd op 21 maart 2014 http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/
leefstijl/borstvoeding/borstvoeding-samengevat.
• M.P. Amelink-Verburg, M.P. (2007). Voeding van zuigelingen en peuters. Uitgangspunten voor de voedingsadvisering voor kinderen van 0-4 jaar.
http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/Documents/Voedingscentrum/Professionals%20-%20Onderwijs/Voedingvanzuigelingenenpeuters.pdf
• Kromhout, D. (2010) Briefadvies over Vitamine K-suppletie bij zuigelingen. Verkregen op 25-03-2013 van: http://www.gezondheidsraad.nl/nl/
adviezen/briefadvies-over-vitamine-k-suppletie-bij-zuigelingen
• Multidisciplinaire richtlijn borstvoeding, (2011). Starten met borstvoeding. Verkregen op 25-03-2013 van: http://www.richtlijnborstvoeding.nl/
richtlijn/starten-met-borstvoeding
Hoofdfasen - OWE Voeding en Gezondheid
VOEDING & DIËTETIEK
55
VOEDING & DIËTETIEK
Ouderen
• Diet of community-dwelling older adults. Geraadpleegd op 21 maart 2014, http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/
Raportenten/2013/oktober/Diet_of_community_dwelling_older_adults_Dutch_National_Food_Consumption_Survey_Older_adults_2010_2012
• ISanderse, C., Verweij, A., Beer, J. de (2011) Vergrijzing samengevat. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven. Geraadpleegd op 25 maart 2013, van: http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/vergrijzing/vergrijzing-samengevat/
• Isken, L.D., Harbers, M.M. (2009) Gedragsverandering levert ook bij ouderen gezondheidswinst op. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning,
Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven. Geraadpleegd op 25 maart 2013, van: http://www.nationaalkompas.nl/preventie/gericht-opdoelgroepen/ouderen/gedragsverandering-levert-ook-bij-ouderen-gezondheidswinst-op/
• Met zorg ouder worden. Geraadpleegd op 21 maart 2014, van http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2013/Met_zorg_ouder_worden
Schoolkinderen
• Basisadvies cariëspreventie. Geraadpleegd op 21 maart 2014, van http://www.ivorenkruis.nl/index.cfm?T=14&S=0&page=Adviezen&M=5&I=35&&id=13
• Blom, J. (2012) Succesvolle programma’s tegen kinderobesitas, voedingsmagazine, (1), 6-8.
• Büchner, F.L., Jansen -van der Vliet M.,, van Rossum, R.T.M.. (2010) Dutch National Food Consumption Survey-Young Children - Copper intake
in young children. RIVM-rapport 350023001.Bilthoven. Geraadpleegd op 21 maart 2014, van http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/V/
Voedselconsumptiepeiling/Overzicht_peilingen/Jonge_kinderen/Conclusie_en_aanbevelingen_jonge_kinderen
Adolescenten
• Mathijssen, van Bon Martens, & van de Goor (2011), jongeren en alcoholpreventie publieksfolder”, GGD Hart voor Brabant.
• Sikkema, P. (2012) Druk, springerig, blij. Kinderen en jongeren over Energydrinks. Samenvatting van een quick scan, uitgevoerd in opdracht
van het Voedingscentrum. Geraadpleegd op 21 maart 2014, van chttp://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/Documents/Persberichten/
Voedingscentrum_Qrius_rapportage_energydrinks_2012.pdf
Voor meerdere cliëntgroepen geldt:
• Beweegnorm. Geraadpleegd op 21 maart 2014 van http://www.kennislink.nl/publicaties/nederlandse-norm-gezond-bewegen
• Dutch national food consumption survey 2007-2012. Diet of children and adults aged 7 to 69 years. Verkregen op 25-03-2013 van: http://
www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/350050006.pdf
• Fransen, M. (2013) Het opschalen van recepten. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
• Gezondheidsraad. Voedingsnormen energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten. Den Haag: Gezondheidsraad, 2001; publicatie nr
2001/19, ISBN 90-5549-384-8.
• Gezondheidsraad. Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. (2012) Den Haag: Gezondheidsraad. Publicatienr. 2012/15.ISBN
978-90-5549-931-1. http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/gezonde-voeding/results/taxonomy%3A340.
• Krijgsman J. et al (2013). EHealth verder dan je denkt, Ehealth-monitor 2013. Den Haag: Nictiz en Nivel.
• Naar een voldoende inname van vitamines en mineralen. Geraadpleegd op 21 maart 2014, van http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/
gezonde-voeding/naar-een-voldoende-inname-van-vitamines-en-mineralen
• Richtlijn voor de vezelconsumptie. Geraadpleegd op 21 maart 2014, van http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/gezonde-voeding/
richtlijn-voor-de-vezelconsumptie.
14. Aanbevolen literatuur
Zie handleiding en Scholar OWE V&G
15. Software
Evry
16. Overige materialen
Geen
17. Activiteiten
Projectopdracht: ontwerp op methodische wijze m.b.v. het Preffi model een interventieprogramma voor een doelgroep naar keuze, voer deze
interventie uit en evalueer het interventieprogramma.
Ondersteunende cursussen:
Cursus 1 onderzoek, o.a. voedselconsumptieonderzoek, kenmerken field- en deskresearch, opzet onderzoek, doelgroep selectiemethoden,
verzamelen en analyse kwantitatieve gegevens (o. T-toets, chi-kwadraat toets), presentatie onderzoeksgegevens, rapportage onderzoek.
Cursus 2 voorlichtingskunde; vormen van preventie, begrippen HP, GVO, GV, epidemiologie, Preffi model, gedragsverklaringsmodellen (o.a.
I-change), gedragsveranderingsmodellen, E-health, Interventiedoelen, interventiemethoden/ gedragsveranderingsmethoden, evaluatie interventieprogramma’s , diffusietheorie Rogers.
Cursus 3 cliëntgroepen : voeding en overheidsbeleid van doelgroepen: sporters, allochtonen (algemeen en Surinamers/Antillianen), zwangeren,
zuigelingen, schoolkinderen, adolescenten, ouderen , inclusief keukenpractica.
Cursus 4 voorlichtingsvaardigheden: skills training o.a. houding, stemgebruik, materiaalgebruik.
56
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Voeding en Gezondheid
VOEDING & DIËTETIEK
18. Werkvormen
Hoorcolleges
Tutorgroepen
Werkgroepen
Practica: voedselbereiding
Training: presentatievaardigheden
Project
19. Les-/contacturen
Uren/week
Aantal weken
Totaal
Hoorcolleges
2
8
16 (les) uren
Tutorgroepen
2
8
16 (les) uren
Werkgroepen:
Onderzoek
Voorlichting
Cliëntgroepen
2
3
3
8
8
8
Practica voedselbereiding
3
4
12 (les) uren
Training presentatievaardigheden
2
8
16 (les) uren
Project
4
8
32 (les) uren
Zelfstudie
+/- 25
10
+/- 250 uur
64 (les) uren
20. Onderwijsperiode
Periode 2
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
Hoofdfasen - OWE Voeding en Gezondheid
VOEDING & DIËTETIEK
57
VOEDING & DIËTETIEK
Ondernemen
80523
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Hoofdfase 1 studenten
3. Centrale beroepstaak
Werken in en voor een organisatie
4. Beroepstaak/taken*
Werken in en voor een organisatie: niveau 2
5. Competenties
• Ondernemen
• Werken aan kwaliteit
• Samenwerken in professionele relaties
6. (Beroeps)Producten
Opstellen van een ondernemers- of projectplan voor een op te starten onderneming of het aanbieden van een nieuwe dienst binnen een bestaande
organisatie.
7. Studiepunten, studielast
7.5 STP
210 SBU
8. Samenhang
De OWE bouwt voort op:
OWE Samen Gezonder: organisatie van de gezondheidszorg (markt van de gezondheidszorg)
De OWE is voorbereidend op:
OWE 6 Kwaliteit en Adviseren (o.a. kosten baten analyse)
Stage Werken aan Kwaliteit of Ondernemen (KO) (niveau 3)
De OWE vormt samen met de OWE Kwaliteit en Adviseren onder de beroepstaak Werken in en voor een organisatie, niveau 2.
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
N.v.t.
10. Algemene omschrijving
In deze onderwijseenheid staat de ondernemende diëtist centraal. Er wordt een ondernemersplan geschreven voor een nieuw op te starten eigen
onderneming of een projectplan voor het aanbieden van een nieuwe dienst (product) binnen een bestaande organisatie.
In de ondersteunende lessen wordt ingegaan op onderdelen die deel uit maken van een ondernemersplan (presentatie ondernemer, marketingplan,
financieel plan) en worden trainingen gegeven in ondernemende vaardigheden
(meer informatie: zie kopje ‘activiteiten’).
58
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Ondernemen
VOEDING & DIËTETIEK
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan als ondernemer:
• de onderdelen van een projectvoorstel/offerte/ondernemingsplan toelichten (persoonsgegevens; bedrijfsgegevens; marketingplan; financieel
plan) en op een methodische wijze opstellen
• op creatieve wijze nieuwe ideeën voor producten genereren en de ideeën op effectieve wijze communiceren met opdrachtgevers/doelgroepen
en/of andere belanghebbenden
• vraag en aanbod op elkaar afstemmen
• multimediale media en netwerken effectief inzetten om nieuwe producten in de markt te zetten.
• relevante onderdelen van de competentie werken aan kwaliteit integreren in het ondernemersplan/projectvoorstel/offerte.
• personen/disciplines binnen en buiten een organisatie opnoemen met wie en hoe de ondernemende diëtist kan samenwerken en wie concurrenten zijn.
• reflecteren op de samenwerking en de eigen bijdrage binnen het project en op grond hiervan een persoonlijk verantwoordingsverslag schrijven
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer:
• Casustoets + ondernemingsplan)/2 = eindcijfer
Examinatoren
1 voor alle deeltentamens
Aantal kansen per jaar
2 kansen per deeltentamen
Casustoets
Toetscode
CT
Toetsvorm
Schriftelijk: open vragen
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
5,5
Minimaal vereiste resultaten
5,5
Ondernemingsplan
Toetscode
OP
Toetsvorm
Schriftelijk: verslag
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (Scholar Ondernemen)
• Voldaan aan voorwaarden voor beoordeling
• 55 punten van de 100 punten is 5,5
Individuele cijfer wordt berekend door het groepscijfer te vermenigvuldigen met
individuele bijdrage (verantwoordingsverslag) van elke student aan de totstandkoming
van het product (maximaal 100%).
Minimaal vereiste resultaten per
5,5
13. Verplichte literatuur
Boeken
• Lienden, H. v., & Poel, M. v. d., (2010). Ondernemen in de zorg : Een competentiegerichte benadering. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
ISBN: 9789035231832
Artikelen (Scholar)
• Byttebier, I. (2005) Creativiteit Hoe? Zo!, Tiel, Uitgeverij Lannoo nv. ISBN 902095017-7
Hoofdfasen - OWE Ondernemen
VOEDING & DIËTETIEK
59
VOEDING & DIËTETIEK
14. Aanbevolen literatuur
• Korsten, W., & Bergen, A. v. (2010). Ik werk voor mezelf : Doe-het-zelf ondernemingsplan. Arnhem: De Eigen Zaak.
• Grit R., Gerritsma M. (2012) Competent adviseren, Professioneel aan het werk. Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten. ISBN 978 90 01
81420 5.
(Zie scholar/handleidingen)
15. Software
Geen
16. Overige materialen
Geen
17. Activiteiten
Projectopdracht: Het opstellen van een ondernemingsplan voor een eigen onderneming of het schrijven van een projectvoorstel voor een
innovatief product/dienst dat de diëtist op de markt kan brengen. De opdracht (conceptuitwerking idee) wordt gepresenteerd op een bedrijvenmarkt voor studenten, diëtisten uit het werkveld en bedrijven.
Ondersteunende lessen:
Ondernemen: interne en externe analyse; marktonderzoek, acquisitie, concurrentieanalyse, marketingplan, financieel plan.
Ondernemende vaardigheden: creatief denken, communicatie vaardigheden, profileren, marketing en media, pitchen, netwerken, acquireren.
18. Werkvormen
Hoorcolleges
Tutorgroepen
Werkgroepen
Skills training
Project
19. Les-/contacturen
Uren/week
Aantal weken
Totaal
Hoorcollege
2
8
16 (les) uren
Werkgroepen
2
8
16 (les) uren
Tutorgroepen
2
8
16 (les)uren
Skills/training
3
8
24 (les)uren
Project
3
8
24 (les)uren
Zelfstudie
+/-14
10
+/- 140 uur
20. Onderwijsperiode
Periode 3
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
60
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Ondernemen
VOEDING & DIËTETIEK
Gezonde Voeding, Veilig Voedsel 2
80535
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Hoofdfase 1 studenten
3. Centrale beroepstaak
Werken met en voor cliënten
4. Beroepstaak/taken*
Verbeteren van gezond gedrag/ werken aan preventie: niveau 2
5. Competenties
•
•
•
•
Adviseren
Werken aan kwaliteit
Samenwerken in professionele relaties
Persoonlijke ontwikkeling
6. (Beroeps)Producten
Het ontwikkelen van een vernieuwend gezond en veilig product, met een advies hoe het op de markt gebracht kan worden.
7. Studiepunten, studielast
7,5 STP
210 SBU
8. Samenhang
Deze OWE bouwt voort op:
OWE Gezonde Voeding, Veilig Voedsel 1: opstellen adviesrapport/werken voor opdrachtgever/ wetgeving HACCP
OWE Metabolisme en voedingspatronen: o.a. voeding van cliëntgroepen
OWE Voeding en Gezondheid: o.a. onderzoeksmethoden, opstellen van vragenlijsten, schrijven rapport, voeding van cliëntgroepen.
De OWE vertoont samenhang met:
OWE Ondernemen: SWOT, marketingplan
De onderwijseenheid is voorbereidend op:
OWE Kwaliteit en Adviseren: adviseursrol
OWE Welvaartziekten, Klinische Voeding, Kinderen en Voedselovergevoeligheid: wetgeving voedingsmiddelen en –supplementen
Stage Health Promotion (niveau 3)
De OWE valt samen met OWE Metabolisme en Voedingspatronen, Voeding en Gezondheid onder de beroepstaak Werken met en voor cliënten:
verbeteren van gezond gedrag, werken aan preventie.
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
Geen ingangseisen
10. Algemene omschrijving
In deze onderwijseenheid wordt in de projectgroep een vernieuwend gezond product voor een doelgroep dat commercieel interessant is ontwikkeld. Het ontwerp van het product wordt onderbouwd met literatuur, veld- en sensorisch onderzoek en er wordt een advies uitgebracht over de
verpakking, de promotie en de introductie van het product op de markt. Dit alles wordt schriftelijk vastgelegd in een adviesrapport en gepresenteerd aan een opdrachtgever.
Er worden ondersteunende cursussen gegeven op het gebied van marketing/ organisatiekunde en consumentengedrag/cliëntgroepen en practica
aangeboden op het gebied van sensorisch onderzoek
(meer informatie: zie kopje ‘activiteiten’).
Hoofdfasen - OWE Gezonde Voeding, Veilig Voedsel 2
VOEDING & DIËTETIEK
61
VOEDING & DIËTETIEK
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan voor verschillende consumentengroepen (kinderen, ouderen, sporters, zwangeren/zogenden):
• ontwikkelingen in de markt en veranderingen in de wetgeving analyseren op het gebied van voedingsmiddelen die van belang zijn voor een
opdrachtgever (producent medische/gespecialiseerde voedingsmiddelen, cateraar, voedings- of facilitaire dienst in de gezondheidszorg).
• ontwikkelingen in het voedselgedrag en –consumptie van relevante cliëntgroepen analyseren op het gebied van voedingsmiddelen die van belang
zijn voor een opdrachtgever (producent medische/gespecialiseerde voedingsmiddelen, cateraar, voedings- of facilitaire dienst in de gezondheidszorg) .
• een onderzoek uitvoeren naar ontwikkelingen in de markt en naar behoeften op het gebied van medische of gespecialiseerde voedingsmiddelen
(volgens de stappen van marktonderzoek).
• onderzoeksresultaten vertalen naar een te ontwikkelen nieuw product of het aanpassen van het bestaande product en verantwoorden hoe het
product aansluit bij het consumentengedrag, wettelijke eisen en het milieu.
• een sensorisch onderzoek uitvoeren voor een nieuw op de markt te brengen product.
• verantwoorden welke organisatieprocessen en -afdelingen een rol spelen bij het op de markt brengen van een (nieuw) product.
• een marketingplan opstellen en verantwoorden met behulp van een interne en externe analyse voor een bepaald merk/groep producten.
• nieuwe producten promoten en introduceren op de markt.
• ontwerpen en uitvoeren van een proces- en effectevaluatie.
• reflecteren op de samenwerking en de eigen bijdrage binnen het project en op grond hiervan een persoonlijk verantwoordingsverslag schrijven.
• op basis van de ervaringen met alle hierboven genoemde punten, de eigen ontwikkeling beschrijven ten aanzien van de competenties adviseren,
werken aan kwaliteit, samenwerken in professionele relaties en doelen formuleren hoe verder aan deze competenties gewerkt gaat worden.
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer:
• Voorwaardelijk: deeltentamens Uitvoering adviesrapport en ontwikkelingsverslag = voldaan
• (1 x Casustoets + 1 x Adviesrapport)/2 = eindcijfer
Examinatoren
1 voor alle deeltentamens
Aantal kansen per jaar
2 kansen per deeltentamen
Casustoets
Toetscode
CT
Toetsvorm
Schriftelijk: meerkeuzevragen
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Cesuur = gokscore + 0,60 * (P95 - gokscore).
Minimaal vereiste resultaten
Minimaal 5.5
Adviesrapport
Toetscode
AR
Toetsvorm
Schriftelijk: groepsverslag
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (Scholar GVVV)
• Voldaan aan voorwaarden voor beoordeling
• Min. 55 van de 100 punten en = 5,5
Individuele cijfer wordt berekend door het groepscijfer te vermenigvuldigen met
individuele bijdrage (verantwoordingsverslag) van elke student aan de totstandkoming
van het product (maximaal 100%).
Minimaal vereiste resultaten
62
VOEDING & DIËTETIEK
5,5
Hoofdfasen - OWE Gezonde Voeding, Veilig Voedsel 2
VOEDING & DIËTETIEK
Uitvoering (deel) adviesrapport
Toetscode
UvAR
Toetsvorm
Performance toets: presentatie opdrachtgever
Beoordelingswijze
Voldaan/ Niet Voldaan
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (Scholar GVVV)
Beoordeling op drie onderdelen (A,B,C), Voldaan is als maximaal één criterium per
onderdeel onvoldoende is.
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
Ontwikkelingsverslag
Toetscode
OV
Toetsvorm
Schriftelijk
Beoordelingswijze
Voldaan/ Niet Voldaan
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (Scholar Toetsing)
Voldaan als:
B: resultaten ingevuld als in HAN-SIS en conclusies getrokken
C: voldoende uitgewerkt voor alle competenties
D: voldoende uitgewerkt voor alle competenties.
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
13. Verplichte literatuur
Cursus 1
Boeken:
• Fischer, T, Julsing, M Onderzoeksvaardigheden Groningen, Noordhoff Uitgevers B.V. 2009.
• Verhage, B. Inleiding tot de marketing. Groningen, Wolters Noordhoff, 2005.
Artikelen/Websites
Informatie over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, downloaden via:
• http://zakelijk.infonu.nl/diversen/40671-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-voor-en-nadelen.html
• http://zakelijk.infonu.nl/onderneming/36903-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-mvo.html
• http://zakelijk.infonu.nl/onderneming/13852-duurzaam-ondernemen.html
• Kreuger, M (2008). FNLI Visie op MVO en Duurzaamheid.
Cursus 2
Boeken
• Brinkman, J., Proeven van success, Noordvliet Media BV, 2008, Hfdst. 1, 2 en 6.
• Verhage, B. Inleiding tot de marketing. Groningen, Wolters Noordhoff, 2005
Rapporten/artikelen
• Berg, v.d. H.,; Micronutrienten als functional Foods ingredients,
• Bodegam, R., Een gezonde ontwikkeling?, 2005
• Grijspaardt-Vink, C., Trends in functional Foods, 2002
• Kreijl, C.F. van en Knaap, A.G.A., Ons eten gemeten. Gezonde voeding en veilig voedsel in Nederland. Bilthoven, 2004.
• Martens, C., en Klostermann, V., eindredactie. Meer dan lekker. Gezondheids- en duurzaamheidsaspecten van levensmiddelen. 2e druk, Den
Haag, Stichting Voedingscentrum Nederland, 2011.
• Chapter 2, Overview of determinants of food choice and dietary change: implications for nutrition education
• Composteerbare producten. Innovatiecentrum Composteerbare Producten, maart 2007.
• Genderen, van A., Problemen bij verplichte melding ggo op etiket. Voeding Nu, januari 2005
• Gezondheidsraad. Richtlijnen Goede Voeding ecologisch belicht. Den Haag: Gezondheidsraad 2011; publicatie nr 2011/08. Hoofdstuk 3, 4 en 5
• Harmsen, B., Veilig genetisch manipuleren. Natuur & Techniek, maart 2002
• Jansen, L., Hoe beoordeel je een ggo op veiligheid?Voeding Nu, oktober 2004
• Jong, L. de, Functional Foods, Nederlands Tijdschrift voor diëtisten, 2004
Hoofdfasen - OWE Gezonde Voeding, Veilig Voedsel 2
VOEDING & DIËTETIEK
63
VOEDING & DIËTETIEK
•
•
•
•
Jong, L. de, Innoveren in functional Foods, 2002
Kreuger, M (2008). FNLI Visie op MVO en Duurzaamheid
Kreijl, C.F. van en Knaap, A.G.A., Ons eten gemeten. Gezonde voeding en veilig voedsel in Nederland. Bilthoven, 2004
Reader Verpakkingskunde. Voor deze reader zijn met toestemming 5 hoofdstukken overgenomen uit: Munckhof, drs P. van den, Opleiding Food
& Business. Dictaat DFO-LTV. Onderdelen: Levensmiddelentechnologie/chemie en Verpakkingskunde. December, 2012
• Wardenaar, F., Maas, T., Leijen, v. E., & Dijk van J.W. (2008). Dieetbehandelingsrichtlijnen wedstrijdsport
14. Aanbevolen literatuur
Zie Scholar, handleiding
15. Software
Evry; Eetmeter
16. Overige materialen
Geen
17. Activiteiten
Projectopdracht: het doen van een onderzoek naar ontwikkelingen in de markt en naar behoeften op het gebied van medische of gespecialiseerde
voedingsmiddelen, het vertalen van de onderzoeksresultaten in de ontwikkeling van een nieuw product of het aanpassen van het bestaande
product en het promoten en introduceren van het product op de markt.
Ondersteunende cursussen:
Cursus 1 Marketing en Organisatiekunde , o.a. marktonderzoek (probleem/doelstelling; onderzoeksopzet, steekproeftrekking, verzamelen
analyseren gegevens, rapportage), consumentengedrag in relatie tot voedingsconsumptie, organisatiekunde (o.a. rol marketing- en communicatieafdeling), SWOT analyse, marketinginstrumenten -4 P’s; implementatie producten, Pitch.
Cursus 2 Consumentengroepen, wetgeving en productleer, o.a. consumentengroepen en knelpunten voeding/koopgedrag, wetgeving, etikettering,
functional foods, additieven, claims, ecologische en biologische voeding, duurzaamheid, verpakkingen, sensorisch onderzoek
Practica sensorische onderzoek, (smaak practicum, receptuur eigen ontwikkeld product, uitvoeren van sensorisch onderzoek).
18. Werkvormen
Hoorcolleges
Tutorgroepen
Werkgroepen
Practica
Project
19. Les-/contacturen
Uren/week
Aantal weken
Totaal
Hoorcolleges
2
6
12 (les)uren
Tutorgroepen
2
8
16 (les) uren
Werkgroepen cursus 1
2
8
16 (les) uren
Werkgroepen cursus 2
2
8
16 (les) uren
Practica
3
3
9 (les) uren
Projecturen
3
8
24 (les) uren
Zelfstudie
+/-15
10
+/- 150 uur
20. Onderwijsperiode
Periode 3
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
64
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Gezonde Voeding, Veilig Voedsel 2
VOEDING & DIËTETIEK
Welvaartsziekten
80538
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Hoofdfase 1 studenten
3. Centrale beroepstaak
Werken met en voor cliënten
4. Beroepstaak
Optimaliseren van herstelprocessen: niveau 2
5. Competenties
•
•
•
•
Diagnosticeren
Behandelen en begeleiden
Werken aan kwaliteit
Samenwerken in professionele relaties
6. (Beroeps)Producten
Presentatie van een dieetbehandelplan en begeleidingsplan voor een (simulatie) cliënt met een welvaartsziekte, een eetstoornis of diabetes type
1 aan collega-diëtisten.
7. Studiepunten, studielast
15 STP
420 SBU
8. Samenhang
De OWE bouwt voort op:
OWE’s Lekker en Gezond; Voeding en Energie; Metabolisme en Voedingspatronen: basiskennis voedingsleer; productleer en bereidingstechnieken.
OWE Voeding en gezondheid: voeding in de verschillende levensfasen
OWE Ondervoeding: diagnosticeren en behandelen van patiënten met ondervoeding; afnemen voedingsanamnese; werken diëtistisch consult.
De onderwijseenheid is voorbereidend op:
OWE Klinische voeding en kinderen en voedselovergevoeligheid- skills, diëtistisch consult
OWE stage Diëtetisch Handelen (niveau 3).
De OWE valt samen met OWE Klinische Voeding, Kinderen en voedselovergevoeligheid onder de beroepstaak Werken met en voor cliënten:
herstelprocessen, niveau 2.
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
Geen
10. Algemene omschrijving
In deze onderwijseenheid staat de dieetbehandeling van mensen met een welvaartsziekte (o.a. overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes type
2) , diabetes type 1 en mensen met een eetstoornis centraal.
In de projectgroep wordt gewerkt aan de opdracht: het ontwerpen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van een dieetbehandelplan voor een cliënt
met een welvaartziekte, diabetes type1 en eetstoornissen in de rol van diëtist met een eigen praktijk. Het uitgewerkte consult wordt gepresenteerd aan collega-diëtisten.
Er worden ondersteunende cursussen gegeven op het gebied van dieetleer, pathofysiologie, biochemie, sociale wetenschappen; skills (gesprekstechnieken) en keukenpractica
(meer informatie: zie kopje ‘activiteiten’).
Hoofdfasen - OWE Welvaartsziekten
VOEDING & DIËTETIEK
65
VOEDING & DIËTETIEK
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan voor cliënten met een welvaartziekte, diabetes type 1 en/of eetstoornissen:
• inschatten of een cliënt die zonder verwijzing bij de diëtist komt behandeld kan worden door de diëtist (Direct Toegankelijke Diëtetiek)
• de diagnose-instrumenten, de diëtistisch diagnose (of doorverwijzing) en een behandelplan (waaronder behandeldoelen, uitvoeringsafspraken,
evaluatieplan en rapportage) beschrijven en evalueren en deze naar collega-diëtisten en verwijzers verantwoorden.
• hierop reflecteren met protocollen en richtlijnen, medische, diëtistisch en sociaalwetenschappelijke concepten, modellen en theorieën en
onderzoeksresultaten.
• de diagnose-instrumenten, de diëtistisch diagnose (of doorverwijzing) en het behandelplan (waaronder behandeldoelen, uitvoeringsafspraken,
evaluatieplan en rapportage) te verwoorden naar cliënten en naar collega-diëtisten.
• de diagnose-instrumenten, diëtistisch diagnose en het behandelplan in een controleconsult verwoorden en hierop reflecteren.
• de gegevens (met welk doel) die dienen te worden vastgelegd in het diëtistisch dossier te beschrijven en te verantwoorden.
• het belang van en de bijdrage van de diëtist aan intercollegiale professionalisering / intervisie beschrijven.
• de bijdrage van de diëtist en de andere disciplines aan een multidisciplinair behandelteam beschrijven.
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer:
• Voorwaardelijk: groepsproduct Individueel product = voldaan.
• (1 x Casustoets + 1 x Skillstoets)/2 = eindcijfer
Examinatoren
1 voor voor deeltentamens
Aantal kansen per jaar
2 kansen per deeltentamen
Casustoets
HAN-SIS Toetscode
CT
Toetsvorm
Schriftelijk: meerkeuzevragen en open vragen.
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Voor MC geldt: Cesuur = gokscore + 0,60 * (P95 - gokscore).
Eindcijfer: (MC + OV)/2
Minimaal vereiste resultaten
5.5
Individueel product
Toetscode
IP
Toetsvorm
Presentaties
Beoordelingswijze
Voldaan/niet voldaan
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (Scholar).
• voldaan aan voorwaarden voor beoordeling
• minimaal 55 van de 100 punten= voldaan
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
66
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Welvaartsziekten
VOEDING & DIËTETIEK
Skills toets
Toetscode
ST
Toetsvorm
Performance toets.
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie beoordelingsformulier Scholar:
Voor (4) inhoudelijke criteria geldt: alle criteria voldoende.
Voor (3) communicatieve criteria geldt: minimaal 3 van de 5 criteria voldoende.
Minimaal vereiste resultaat
5.5
13. Verplichte literatuur
Boeken
• Bastiaanssen, C.A. (2007). Fysiologie en Anatomie. HBO. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
• Becker-Woudstra, G. et. al. (2012). Het diëtistisch consult. Den Haag: Boom Lemma uitgevers
• Blommestein, I. v., Eijndhoven, A. v., Mil, J. v., & Lansbergen, T. (2008). Kook ook : Het meest complete basiskookboek met productinformatie,
alle basistechnieken en meer dan 1400 recepten. Wormer: Inmerc.
• Catsberg, C. M. E., & Kempen-van Dommelen, G. J. M. (2008). Levensmiddelenleer. Baarn: HB Uitgevers.
• Eden, J.G. van, Gerritsen, W.J., Visser, T.F. & Zedde, A. van de (2009) Receptenleer Processen en Technieken (6e druk). Baarn: Thieme Meulenhof.
• Meer, K van, Neijenhof hJ. Bouwens, M. (2001) Elementaire sociale vaardigheden. Tweede druk + cd-rom Bohn Stafleu Van Loghum Houten.
• Raymakers, J.A. e.a., Interpretatie van uitkomsten van laboratorium onderzoek in de geneeskunde. 5e druk, Houten, Bohn, Stafleu en Van Loghum
• Silverman, J., Kurtz, S., Draper, J., Dalen, J. v. (2006). Vaardig communiceren in de gezondheidszorg : Een evidence-based benadering. Den
Haag: LEMMA.
• Verhulst, J. C. R. M. (2006). Psychologie voor de gezondheidszorg. Groningen: Wolters-Noordhoff
• Whitney, E. & Rolfes, S.R. (2012). Understanding Nutrition, 13th edition. Belmont, California: Wadsworth.
Artikelen/websites
• Artsenwijzer diëtetiek. Nederlandse Vereniging voor Diëtisten, geraadpleegd 16 augustus 2012, http://www.artsenwijzer.info/site/index.php
• Beitsma, B., & Ensing, A. (2010). Dieetbehandelingsrichtlijn 22 Hypertensie. Rotterdam: 2010 Uitgevers.
• Berge van den, J. N., & Bosma, S. (2004). Dieetbehandelingsrichtlijn 25 Hartfalen. Rotterdam: 2010 Uitgevers
• Burgt van de, E. H. A. M., Maljaars, C, Reekum van, M., & Walgemoet, S. (2006). Dieetbehandelingsrichtlijn 5 Diabetes Mellitus. Rotterdam:
2010 Uitgevers.
• Farmacotherapeutisch kompas, geraadpleegd 25 maart 2014, http://www.fk.cvz.nl/.
• Govers, E. (2012). Dieetbehandelingsrichtlijn 9 Overgewicht en obesitas. Rotterdam: 2010 Uitgevers.
• Informatorium voor voeding en diëtetiek, Online Vakbibliotheek, Bohn Stafleu van Loghum, http://www.vakbibliotheek.nl/ . zie de hoofdstukken in de owe-handleiding.
• Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement, 2006 Van Zuiden Communications BV, Alphen a/d Rijn. http://www.cbo.nl/Downloads/217/rl_cvrm_2006.pdf
• Miltenburg, E., Geerets, T., Verwegen, C., Mohnen, E., & Balke, P. (2008). Dieetbehandelingsrichtlijn 6 Eetstoornissen. Rotterdam: 2010
Uitgevers.
• Rutten GEHM et al. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (derde herziening). Huisarts Wet 2013;56(10):512-525.
• Tump, A. (2007). Dieetbehandelingsrichtlijn 4 Hyperlipidemie (hypercholesterolemie en/of hypertriglyceridemie). Rotterdam: 2010 Uitgevers.
14. Aanbevolen literatuur
Zie scholar.
15. Software
Evry
16. Overige materialen
Geen
Hoofdfasen - OWE Welvaartsziekten
VOEDING & DIËTETIEK
67
VOEDING & DIËTETIEK
17. Activiteiten
Projectopdracht: het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van dieetbehandelplannen voor verschillende patiënten met welvaartsziekten, diabetes 1
en eetstoornissen en het presenteren van deze plannen in de vorm van een casuspresentatie, een journalclub, een gesprek met een verwijzer en
een gesprek met een patiënt.
Ondersteunende cursussen:
Cursus 1 Dieetleer ; o.a. diëtistisch diagnose, overgewicht, BED, hyperlipidemie, Diabetes Mellitus; eetstoornissen en keukenpractica: o.a.
maaltijdvervangers, visgerechten, gezonde vetvervangers, dagmenu cliënt, low carb en Na-beperking
Cursus 2 Fysiologie en pathologie: o.a. overgewicht; bariatrische chirurgie; lipide metabolisme, artherosclerose, dyslipidemie, hypertensie,
hartfalen, DB1 en 2.
Cursus 3 Sociale wetenschappen: veranderen van voedingsgedrag, gedragsdeterminanten, stage of change model, in kaart brengen eetgedrag, NVE,
REO, zelfmanagement, chronische stress en H&V, eetstoornissen.
Cursus 4 biochemie. Practicum bloedglucose en bloeddruk meting..
Cursus 5 skills: o.a. screening DTD, diëtistische anamnese en diagnose en het behandelplan in het diëtistisch consult, Motivational Interviewing,
stage of change model.
18. Werkvormen
Hoorcolleges
Tutorgroepen
Werkgroepen
Practica: skills
Practica: voedselbereiding
Practica: Biochemie.
19. Les-/contacturen
Uren/week
Aantal weken
Totaal
Hoorcolleges
Dieetleer
Gastcolleges dieetleer
Pathologie
2
2
2
7
7
7
14 (les)uren
14 (les)uren
14 (les)uren
Tutorgroepen
4
8
32 (les)uren
Werkgroepen
Dieetleer
Pathologie
Sociale wetenschappen
Skills
3
2
2
3
8
8
8
8
24 (les)uren
16 (les)uren
16 (les)uren
24 (les)uren
Practica keuken
4
5
20 (les)uren
Practica Biochemie
3
1
3 (les) uren (173)
Zelfstudie
+/- 25
10
+/- 250 uur
20. Onderwijsperiode
Periode 4
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
68
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Welvaartsziekten
VOEDING & DIËTETIEK
Klinische voeding
80541
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Hoofdfase 2 studenten
3. Centrale beroepstaak
Werken met en voor cliënten
4. Beroepstaak
Optimaliseren van herstelprocessen: niveau 2
5. Competenties
•
•
•
•
Diagnosticeren
Behandelen en begeleiden
Samenwerken in professionele relaties
Werken aan kwaliteit
6. (Beroeps)Producten
Presentatie van een dieetbehandelplan en begeleidingsplan voor een klinische (simulatie) patiënt aan collega-diëtisten.
7. Studiepunten, studielast
15 STP
420 SBU
8. Samenhang
De OWE bouwt voort op:
OWE EBP: zoeken en beoordelen van wetenschappelijke artikelen
OWE Voeding en Gezondheid: voeding in de verschillende levensfasen
OWE Ondervoeding: het diagnosticeren en behandelen van patiënten met ondervoeding; afnemen voedingsanamnese, werken dïetistisch consult.
OWE Welvaartsziekten diëtistische anamnese, - diagnose; - behandelingplan; evaluatie
De onderwijseenheid is voorbereidend
OWE Dieetbehandeling bij kinderen en voedselovergevoeligheid
OWE stage Diëtistisch Handelen(DH) (niveau 3)
De OWE valt samen met OWE Welvaartsziekten, Kinderen en voedselovergevoeligheid onder de beroepstaak Werken met en voor cliënten:
herstelprocessen, niveau 2.
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
Propedeuse gehaald.
10. Algemene omschrijving
In deze onderwijseenheid staat de diëtetiek in een klinische setting centraal.
In de projectgroep wordt gewerkt aan de opdracht: het ontwerpen, uitvoeren en evalueren en bijstellen van een dieetbehandelplan voor een
klinische patiënt (o.a. MDL; nierziekten; oncologie) in de rol van diëtist in een ziekenhuis. Gebruik wordt daarbij gemaakt van het ziekenhuisdossier van een patiënt.
Het uitgewerkte consult (de gegevensverzameling - de diëtistische anamnese, de diëtistische diagnose, de behandeldoelen, het behandelplan en de
rapportage) wordt gepresenteerd aan collega-diëtisten in de vorm van een: casuspresentatie; journaalclub; klinische les; multidisciplinair overleg.
Vaardigheden op het gebied van diëtistisch onderzoek, diëtistische diagnose en dieetbehandeling worden geoefend met simulatiepatiënten.
Er worden 5 ondersteunende cursussen gegeven op het gebied van dieetleer, pathologie/fysiologie, sociale wetenschappen en skills (zie
activiteiten) en keukenpractica.
Meer info: zie onder kopje ‘activiteiten’
Hoofdfasen - OWE Klinische voeding
VOEDING & DIËTETIEK
69
VOEDING & DIËTETIEK
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan voor klinische (simulatie) patiënten :
• de diagnose-instrumenten, de diëtistische diagnose (of doorverwijzing) en een behandelplan (waaronder behandeldoelen, uitvoeringsafspraken,
evaluatieplan en rapportage) beschrijven en evalueren en deze naar collega-diëtisten en verwijzers verantwoorden.
• hierop reflecteren met protocollen en richtlijnen, medische, diëtistische en sociaal-wetenschappelijke concepten, modellen en theorieën en
onderzoeksresultaten.
• de diagnose-instrumenten, de diëtistische diagnose (of doorverwijzing) en het behandelplan (waaronder behandeldoelen, uitvoeringsafspraken,
evaluatieplan en rapportage) te verwoorden naar cliënten en naar collega-diëtisten.
• de diagnose-instrumenten, diëtistische diagnose en het behandelplan in een controleconsult verwoorden en hierop reflecteren.
• de gegevens (met welk doel) die dienen te worden vastgelegd in het diëtistisch dossier te beschrijven en te verantwoorden.
• het belang van en de bijdrage van de diëtist aan intercollegiale professionalisering / intervisie beschrijven.
• de bijdrage van de diëtist en de andere disciplines aan een multidisciplinair behandelteam beschrijven.
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer:
• Voorwaardelijk: Individueel product = voldaan.
• (1 x Casustoets + 1 x Skillstoets )/2 = eindcijfer
Examinatoren
1 voor elk deeltentamen
Aantal kansen per jaar
2 kansen per deeltentamen
Casustoets
Toetscode
CT
Toetsvorm
Schriftelijk: meerkeuze vragen
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Cesuur = gokscore + 0,60 * (P95 - gokscore).
Minimaal vereiste resultaten
5,5
Individueel product
Toetscode
IP
Toetsvorm
Presentaties (5)
Beoordelingswijze
Voldaan/niet voldaan
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (scholar).
Minimaal 55 van de 100 punten = voldaan
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
Skills toets
70
HAN-SIS toetscode
ST
Toetsvorm
Performance toets
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie beoordelingsformulier Scholar
Voor inhoudelijke criteria (5) geldt: allen voldoende
Voor communicatieve criteria (5) geldt: minimaal 3 van de 5 voldoende.
Minimaal vereiste resultaten
5,5
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Klinische voeding
VOEDING & DIËTETIEK
13. Verplichte literatuur
Boeken:
• Bastiaansen, C.A., Jochems, A.A.F. & Tervoort, M.J. (2007). Fysiologie en anatomie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
• Becker-Woudstra G en anderen (2008) Het diëtistisch consult. Derde druk 2008, Uitgeverij Lemma Bv.Utrecht
• Mahan, L.K. & Escott-Stump S. (2008). Krause’s Food & Nutrition Therapy, 12th edition. St. Louis, Missouri: Saunders Elsevier.
• Meer, K van, Neijenhof, J. Bouwens, M. (2001) Elementaire sociale vaardigheden. Tweede druk + cd-rom Bohn Stafleu Van Loghum Houten.
• Raymakers, J.A., Kreutzer, H.J.H. & Schneeberger, P.M. (2005). Interpretatie van medisch laboratoriumonderzoek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
• Silverman, J., Kurtz, S., Draper, J., Dalen, J. v. (2006). Vaardig communiceren in de gezondheidszorg : Een evidence-based benadering. Den
Haag: LEMMA.
• Whitney, E. & Rolfes, S.R. (2011). Understanding Nutrition, 12th edition. Belmont, California: Wadsworth
Rapporten/ Websites
• Artsenwijzer diëtetiek. Nederlandse Vereniging voor Diëtisten. geraadpleegd 16 augustus 2012, http://www.artsenwijzer.info/site/index.php
• Farmacotherapeutisch kompas, geraadpleegd 16 augustus 2012, http://www.fk.cvz.nl/.
Ondervoeding:
• Evers, R. & Frank, W. (2012) Dieetbehandelrichtlijn 43: Enterale en parenterale voeding. Rotterdam: 2010 Uitgevers.
• Jonkers, C. F., & Tas, T. A. J. (2012) Klinische voeding. Informatorium Voeding en dietetiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
• Jonkers, C., Klos, M, Kouwenoord, K., Kruizenga, H., & Remijnse, W. (2012). Dieetbehandelingsrichtlijn 17 Ondervoeding. Rotterdam: 2010 Uitgevers.
• Nutritional Assessment, geraadpleegd op 26 maart 2013, www.nutritionalassessment.azm.nl
• Stuurgroep ondervoeding (2011). Richtlijn screening en behandeling van ondervoeding. Geraadpleegd 26 maart 2013, http://www.stuurgroepondervoeding.nl/fileadmin/dbc/Stuurgroep/Richtlijn_screenen_en_behandeling_van_ondervoeding_juni_2011.pdf
Oncologie:
• Jager-Wittenaar, H., Vissink, A., Van Weissenbruch, R. & Van Nieuw Amerongen, A. (2011) Voeding bij smaak en reukstoornissen. Informatorium Voeding en dietetiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
• Vogel, J., Beijer, S., Doornink, N., & Wipkink, A. (2012). Handboek voeding bij kanker. Utrecht: De Tijdstroom.
• Winkels, R. & Kampman, E. (2011) Voeding en primaire en secundaire preventie van kanker. Informatorium Voeding en dietetiek. Houten: Bohn
Stafleu van Loghum.
Gastro-enterologie:
• Beijer, S. (2009). Dieetbehandelingsrichtlijn 31 Inflammatoire darmziekten: Collitis Ulcerosa en de ziekte van Crohn, Rotterdam: 2010
Uitgevers.
• Donker, A. S. (2010). Voeding bij lever- en galaandoeningen. Informatorium Voeding en dietetiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
• Haverkort, E. B., & Siersema, P. D. (2006). Voeding en slokdarmaandoeningen. Informatorium Voeding en dietetiek. Houten: Bohn Stafleu van
Loghum.
• Informatorium Voeding en Dietetiek (2004). Voeding bij maagaandoeningen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
• Noordhof, H. & Tabak, S. (2006) Dieetbehandelrichtlijn 30: Acute en chronische pancreatitis. Rotterdam: 2010 Uitgevers.
• Van der Linde-van Dijk, H.J. & Brons, E.N. (2010) Voeding bij pancreasaandoeningen. Informatorium Voeding en dietetiek. Houten: Bohn
Stafleu van Loghum.
• Van der Marel-Sluijter, S. (2009). Dieetbehandelingsrichtlijn 2 Divertikelziekte en IBS (Irritable Bowel Syndrome), Rotterdam: 2010 Uitgevers.
• Welink – Lamberts, B. J. (2007). Dieetbehandelingsrichtlijn 32 Ileostoma, Rotterdam: 2010 Uitgevers.
• Wierdsma, N. J., & Bodergraven, van A. A. (2007). Voeding bij dikke darmaandoeningen. Informatorium Voeding en dietetiek. Houten: Bohn
Stafleu van Loghum.
• Wierdsma, N. J., & Mulder, C. J. J. (2009). Voeding bij dunne darmaandoeningen. Informatorium Voeding en dietetiek. Houten: Bohn Stafleu
van Loghum.
Nierziekten:
• Empel van, A., & Luderer, S. (2013). Dieetbehandelingsrichtlijn dieet bij hemodialyse, versie 2, Diëtisten Nierziekten Nederland. Geraadpleegd
26 maart 2013, http://www.dietistennierziekten.com/images/protocollen/201303/richtlijndieetHD.doc
• Empel van, A., & Luderer, S. (2013). Dieetbehandelingsrichtlijn dieet bij peritioneale dialyse, versie 1, Diëtisten Nierziekten Nederland.
Geraadpleegd 26 maart 2013, http://www.dietistennierziekten.com/images/protocollen/201303/richtlijndieetPD.doc
• Jans, I., Brandts, H. (2011). Dieetbehandelingsrichtlijn predialyse, versie 2 (deel van multidisciplinaire richtlijn chronische nierschade in
predialysefase (2008), Diëtisten Nierziekten Nederland. Geraadpleegd 16 augustus 2012, http://www.dietistennierziekten.com/images/
protocollen/predialyse.pdf
• Spijker, A., & Struijk-Wielinga, T. (2012). Eten met plezier : Dieetboek voor nierpatiënten. Utrecht: Inmerc.
• Struijk-Wielenga, G. I. (2008). Dieetbehandelingsrichtlijn 13 Niertransplantatie. Rotterdam: 2010 Uitgevers.
• Ter Wee, P. M. (2007). Nierziekten bij volwassenen. Informatorium Voeding en dietetiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Hoofdfasen - OWE Klinische voeding
VOEDING & DIËTETIEK
71
VOEDING & DIËTETIEK
Sociale wetenschappen:
• Gramsbergen-Hoogland, Y. H., Deveer, M. A. J., & Leezenberg, M. G. (2010). Persoonlijke kwaliteit : Inzicht, oefening en ontwikkeling.
Groningen: Noordhoff.
• Kaptein, A. A., Prins, J. B., Collette, E. H., & Huisman, R. L. (2010) Medische psychologie, pp. 131-139. Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2e druk
• Nederlandse Hartstichting. Leven met verandering. Pp. 159 t/m161, pp. 169 t/m 181 en pp. 194 t/m 213. Geraadpleegd 26 maart 2013,
http://webshop.hartstichting.nl/Producten/Producten.aspx?CatID=70
• Nederlandse Vereniging van Dietisten. Beroepscode Diëtisten. Geraadpleegd 26 maart 2013, http://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/
Paramedici/Paginas/Regelingen.aspx
• Soonius J. (2002). Communicatie in de gezondheidszorg. Soest, Nelissen. paragraaf 1.4: De professionaliteit van de hulpverlener.
• Verhulst, J. C. R. M. (2006). Psychologie voor de gezondheidszorg. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Keukenpractica:
• Blommestein, I. v., Eijndhoven, A. v., Mil, J. v., & Lansbergen, T. (2008). Kook ook : Het meest complete basiskookboek met productinformatie,
alle basistechnieken en meer dan 1400 recepten. Wormer: Inmerc.
• Catsberg, C. M. E., & Kempen-van Dommelen, G. J. M. (2008). Levensmiddelenleer. Baarn: HB Uitgevers.
• Eden, J.G. van, Gerritsen, W.J., Visser, T.F. & Zedde, A. van de (2009) Receptenleer Processen en Technieken (6e druk). Baarn: Thieme Meulenhof.
14. Aanbevolen literatuur
Zie handleiding/ Scholar
15. Software
Evry
16. Overige materialen
Geen
17. Activiteiten
Projectopdracht: het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van dieetbehandelplannen voor klinische patiënten en het presenteren van deze plannen
in de vorm van een casuspresentatie, een journalclub, een klinische les, multidisciplinair overleg.
Ondersteunende cursussen:
Cursus 1 Dieetleer: o.a. diëten voor klinische patiënten o.a. nierpatiënten, oncologie patiënten, en patiënten met maag-, darm- leverziekten.
Cursus 2 Pathologie/fysiologie: o.a. nierziekten (dialyse, transplantatie); oncologie; MDL ziekten: (Crohn, colitis, ileostoma, pancreatitis,
prikkelbaar darmsyndroom, levercirrose)
Cursus 3 Sociale wetenschappen: therapietrouw, ziektebeleving van mensen met chronische ziekte, omgaan met palliatieve voeding en slechtnieuwsgesprekken
Cursus 4 Skills : het oefenen met klinische simulatiepatiënten in het afnemen van de diëtistische anamnese, het vaststellen van de diëtistische
diagnose, het opstellen van een behandelplan en het begeleiden van de cliënt hierbij.
Cursus 5 Keukenpractica: drinkvoeding, energie en eiwitverrijkte-; Na en K beperkte en vezelverrijkte maaltijden op basis van eigen receptuur
(aansluiting casus van het project)
18. Werkvormen
Hoorcolleges
Tutorgroepen
Werkgroepen
Practica: skills
Practica: voedselbereiding
Project
72
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Klinische voeding
VOEDING & DIËTETIEK
19. Les-/contacturen
Uren/week
Aantal weken
Totaal
Hoorcolleges:
Dieetleer
Pathologie
2
2
7
7
14 (les) uren
14 (les) uren
Tutorgroepen
5
7
35 (les) uren
Werkgroepen:
Dieetleer
Sociale wetenschappen
2
2
7
7
14 (les) uren
14 (les) uren
Practica (Skills-gesprekken)
3
7
21 (les) uren
Practica- voedselbereiding
4
7
28 (les) uren
Zelfstudie
+/- 30
10
+/- 305 uur
20. Onderwijsperiode
Periode 1
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
Hoofdfasen - OWE Klinische voeding
VOEDING & DIËTETIEK
73
VOEDING & DIËTETIEK
Kwaliteit en adviseren
80525
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Hoofdfase 2 studenten
3. Centrale beroepstaak
Werken in en voor een organisatie
4. Beroepstaak
Werken in en voor een organisatie: niveau 2
5. Competenties
•
•
•
•
•
Werken aan kwaliteit
Adviseren
Ondernemen
Samenwerken in professionele relaties
Persoonlijke ontwikkeling
6. (Beroeps)Producten
Advies over een te nemen maatregel om de kwaliteit van de zorg en/of (patiënt)veiligheid te verbeteren
7. Studiepunten, studielast
7,5 STP
210 SBU
8. Samenhang
De OWE bouwt voort op:
OWE 4 - Samen Gezonder: wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteitszorg en PDCA-cyclus.
OWE Ondernemen. Samenhang ondernemen en kwaliteit, b.v. kosten/baten analyse.
De onderwijseenheid is voorbereidend op:
stage Werken aan Kwaliteit/Ondernemen (KO-niveau 3).
De OWE vormt samen met de OWE Ondernemen de beroepstaak Werken in en voor een organisatie, niveau 2.
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
Propedeuse gehaald.
10. Algemene omschrijving
In deze onderwijseenheid staat de aanpak van een probleem m.b.t. kwaliteit of (patiënt)veiligheid waarmee diëtisten in de dagelijkse praktijk in
aanraking komen centraal. In de rol van adviseur worden aanbevelingen ter verbetering van de kwaliteit van de zorg of de (patiënt)veiligheid
gedaan op organisatieniveau, gebruikmakend van de PDCA-cyclus. Casussen waaruit gekozen kan worden zijn o.a.: het afstemmen van de
werkwijze van diëtisten onderling, het verbeteren van de (patiënt)veiligheid of het verbeteren van een screeningsprotocol op ondervoeding.
In ondersteunende lessen wordt ingegaan op o.a. PDCA cyclus en het methodisch werken als adviseur
(meer informatie: zie ook kopje ‘activiteiten’)
74
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Kwaliteit en adviseren
VOEDING & DIËTETIEK
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan:
• een kwaliteitsprobleem ten aanzien van een secundair proces in een organisatie methodische aanpakken (PDCA)
• een adviesrapport schrijven volgens de fasen van het adviestraject uit het boek ’ competent adviseren’.
• een advies hoe een kwaliteits- of (patiënt)veiligheidsprobleem verbeterd kan worden binnen een organisatie op methodische wijze presenteren
aan een opdrachtgever.
• samenwerken in professionele relaties, waarbij hij/zij een bijdrage aan het organisatieproces levert en aan leerprocessen van anderen.
• de vraag naar en het aanbod van diensten op elkaar afstemmen en anticiperen op externe ontwikkelingen.
• reflecteren op de samenwerking en de eigen bijdrage binnen het project en op grond hiervan een persoonlijk verantwoordingsverslag schrijven
• op basis van de ervaringen met alle hierboven genoemde punten wordt de eigen ontwikkeling beschrijven ten aanzien van de competenties werken
aan kwaliteit, adviseren, ondernemen en samenwerken in professionele relaties en doelen formuleren hoe verder aan deze competenties gewerkt
gaat worden.
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer:
• Voorwaardelijk: Presentatie advies en Ontwikkelingsverslag = voldaan.
• (1 x Casustoets + 1 x Adviesrapport)/2 = eindcijfer
Examinatoren
1 voor alle deeltentamens
Aantal kansen per jaar
2 kansen per deeltentamen
Casustoets
HAN-SIS Toetscode
CT
Toetsvorm
Schriftelijk: open vragen
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Min 22 van de 40 punten =5,5
Minimaal vereiste resultaten
5,5
Adviesrapport
HAN-SIS toetscode
AR
Toetsvorm
Schriftelijk: verslag
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (Scholar K&A)
• voldaan voorwaarden voor beoordeling
• 55 van de 100 punten = 5,5 , waarbij de onderdelen ondernemen en samenwerken
(criterium 9 en 10 beoordelingsformulier) voldoende moeten zijn.
Individuele cijfer wordt berekend door het groepscijfer te vermenigvuldigen met
individuele bijdrage (verantwoordingsverslag) van elke student aan de totstandkoming
van het product (maximaal 100%).
Minimaal vereiste resultaten
5,5
Presentatie advies
Toetscode
PA
Toetsvorm
Performance toets.
Groepspresentatie aan opdrachtgever, waarbij iedereen een onderdeel presenteert.
Hoofdfasen - OWE Kwaliteit en adviseren
VOEDING & DIËTETIEK
75
VOEDING & DIËTETIEK
Beoordelingswijze
Voldaan/ Niet Voldaan
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (Scholar K&A) Beoordeling op drie onderdelen (A,B,C), Voldaan
is als maximaal één criterium per onderdeel onvoldoende is.
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
Ontwikkelingsverslag
toetscode
OV
toetsvorm
Schriftelijk: verslag
Beoordelingswijze
Voldaan/niet voldaan
Cesuur
Voldaan als:
B: resultaten ingevuld als in HAN-SIS en conclusies getrokken
C: voldoende beschreven voor alle competenties
D: voldoende beschreven voor alle competenties
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
13. Verplichte literatuur
Boeken:
• Grit, R. en M. Gerritsma (2012) Competent adviseren. Professioneel aan het werk!. Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten.
• Aubèl, G.F.(2010). ZorgBasics Kwaliteitszorg,Lemma, Den Haag.
Artikelen (op HAN Scholar):
• Nathans, H. (2005) Adviseren als tweede beroep. Resultaat bereiken als adviseur. Kluwer, Deventer, hoofdstuk 3
Websites:
• http://www.zorgvoorveilig.nl/
• http://www.mijnzorgveilig.nl/
• http://www.hkz.nl/content/category/4/20/76/
• http://www.hkz.nl/content/view/1515/1352/
• http://www.zonmw.nl/nl/themas/thema-detail/implementatie/nl/
14. Aanbevolen literatuur
Geen
15. Software
N.v.t.
16. Overige materialen
Geen
17. Activiteiten
Projectopdracht: in de rol van adviseur wordt een casus waarbij er sprake is van een kwaliteitsprobleem in een organisatie en/of een (patiënt)
veiligheidsprobleem methodisch uitgewerkt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende kwaliteitsinstrumenten.
Ondersteunende lessen:
• Kwaliteitszorginstrumenten (PDCA cyclus/ visgraatdiagram)
• (patiënt) Veiligheid
• Offertes opstellen
• Omgaan met weerstanden/draagvlak creëren
• Voeren intakegesprek en uitbrengen advies als adviseur
• Haalbaarheidsonderzoek advies
• Indicatoren/normen/certificering/HKZ
• Roos van Leary
• Implementatieplan opstellen
76
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Kwaliteit en adviseren
VOEDING & DIËTETIEK
18. Werkvormen
Hoorcolleges
Tutor/werkgroepen
Practica: skills adviesgesprekken
19. Les-/contacturen
(les) uren/ week
Aantal weken
Totaal
Hoorcolleges
1
8
8 (les) uren
Tutor/werkgroepen
2
8
16 (les) uren
Practica (Skills gesprekken)
2
8
16 (les) uren
Zelfstudie
+/- 15 uur
10
+/- 150 uur
20. Onderwijsperiode
Periode 2
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
Hoofdfasen - OWE Kwaliteit en adviseren
VOEDING & DIËTETIEK
77
VOEDING & DIËTETIEK
Dieetbehandeling bij kinderen en voedselovergevoeligheid
80542
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Hoofdfase 2 studenten
3. Centrale beroepstaak
Werken met en voor cliënten
4. Beroepstaak
Optimaliseren van herstelprocessen: niveau 2
5. Competenties
•
•
•
•
•
Diagnosticeren
Behandelen en begeleiden
Werken aan kwaliteit
Samenwerken in professionele relaties
Persoonlijke ontwikkeling
6. (Beroeps)Producten
Presentatie van een dieetbehandelplan en begeleidingsplan voor een (simulatie) cliënt met voedselovergevoeligheid en een (simulatie) patiënt
met failure to thrive
7. Studiepunten, studielast
5 STP
140 SBU
8. Samenhang
De OWE bouwt voort op:
• OWE’s Lekker en Gezond; Voeding en Energie; Metabolisme en Voedingspatronen: basiskennis voedingsleer; productleer en bereidingstechnieken.
• OWE Voeding en gezondheid: voeding in de verschillende levensfasen; met name zuigelingen, peuters en kleuters
• OWE Ondervoeding: diagnosticeren en behandelen van patiënten met ondervoeding; afnemen voedingsanamnese; werken diëtistisch consult.
• OWE Klinische voeding - skills, diëtistisch consult.
• OWE Welvaartsziekten: ziektebeelden – overgewicht, diabetes, eetstoornissen, (transfer naar kinderen)
De onderwijseenheid is voorbereidend op
Stage Diëtistisch Handelen (niveau 3).
De OWE vormt samen met de OWE Welvaartsziekten en Klinische Voeding onder de beroepstaak Werken met en voor cliënten, niveau 2.
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
Propedeuse gehaald.
78
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Dieetbehandeling bij kinderen en voedselovergevoeligheid
VOEDING & DIËTETIEK
10. Algemene omschrijving
In deze onderwijseenheid staat het diagnosticeren, behandelen en begeleiden van gezonde kinderen, kinderen met failure to thrive, Diabetes,
voedselintolerantie, voedselallergieën en kinderen die voedsel weigeren centraal. Ook komt voedselintolerantie en voedselallergieën bij volwassenen aan de orde.
In de projectgroep wordt gewerkt aan de opdracht: het ontwerpen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van een dieetbehandelplan voor een cliënt
(kind) met failure to thrive en voedselovergevoeligheid.
In de werkgroepen worden casussen uitgewerkt voor kinderen met o.a. groeiachterstand; spugen; Diabetes Mellitus; voedselovergevoeligheid;
eetproblemen
Er worden ondersteunende cursussen gegeven op het gebied van dieetleer, pathologie/fysiologie, genetica, sociale wetenschappen (ontwikkelingspsychologie); skills (gesprekstechnieken) en keukenpractica
(meer informatie: zie onder kopje ‘activiteiten’).
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan voor kinderen met voedingsproblemen:
• inschatten of een cliënt die zonder verwijzing bij de diëtist komt behandeld kan worden door de diëtist (Directe Toegankelijkheid Diëtetiek)
• de diagnose-instrumenten, de diëtistische diagnose (of doorverwijzing) en een behandelplan (waaronder behandeldoelen, uitvoeringsafspraken,
evaluatieplan en rapportage) beschrijven en evalueren en deze naar collega-diëtisten en verwijzers verantwoorden.
• hierop reflecteren met protocollen en richtlijnen, medische, diëtistische en sociaalwetenschappelijke concepten, modellen en theorieën en
onderzoeksresultaten.
• de diagnose-instrumenten, de diëtistische diagnose (of doorverwijzing) en het behandelplan (waaronder behandeldoelen, uitvoeringsafspraken,
evaluatieplan en rapportage) te verwoorden naar cliënten en naar collega-diëtisten.
• de diagnose-instrumenten, diëtistische diagnose en het behandelplan in een controleconsult verwoorden en hierop reflecteren.
• de gegevens (met welk doel) die dienen te worden vastgelegd in het diëtistisch dossier te beschrijven en te verantwoorden.
• het belang van en de bijdrage van de diëtist aan intercollegiale professionalisering / intervisie beschrijven.
• de bijdrage van de diëtist en de andere disciplines aan een multidisciplinair behandelteam beschrijven.
• op basis van de ervaringen met alle hierboven genoemde punten wordt de eigen ontwikkeling beschrijven ten aanzien van de competenties die
aan de orde zijn geweest en doelen formuleren hoe verder aan deze competenties gewerkt gaat worden.
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer:
• Voorwaardelijk: deeltentamen Individuele product en Ontwikkelingsverslag = voldaan.
• (1 x Casustoets + 1 x Skillstoets)/2 = eindcijfer
Examinatoren
1 voor alle deeltentamens
Aantal kansen per jaar
2 voor elk deeltentamen
Casustoets
HAN-SIS Toetscode
CT
Toetsvorm
Schriftelijk: meerkeuze vragen
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Cesuur = gokscore + 0,60 * (P95 - gokscore).
Minimaal vereiste resultaten
5.5
Individueel product
HAN-SIS toetscode
IP
Toetsvorm
Presentaties (2x)
Beoordelingswijze
Voldaan/ Niet Voldaan
Hoofdfasen - OWE Dieetbehandeling bij kinderen en voedselovergevoeligheid
VOEDING & DIËTETIEK
79
VOEDING & DIËTETIEK
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (Scholar K&V)
Failure to Thrive: presentatie wordt op 9 criteria beoordeeld. Voldoende is als minimaal 6
van de 9 criteria en criterium 1 en 9 voldoende zijn .
Voedselovergevoeligheid: presentatie wordt op 6 criteria beoordeeld. Voldoende is als
minimaal 2 van de 6 criteria voldoende zijn
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
Skills toets
Toetscode
ST
Toetsvorm
Performance toets.
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (Scholar K&V):
Beoordeling op 4 inhoudelijke en 5 communicatieve criteria.
Als alle inhoudelijke criteria voldoende zijn en de communicatieve criteria minimaal 3
van de 5 voldoende zijn.
Minimaal vereiste resultaat
5,5
Ontwikkelingsverslag
Toetscode
OV
Toetsvorm
Schriftelijk
Beoordelingswijze
Voldaan/niet voldaan
Cesuur
Zie formulier ontwikkelingsverslagen N2 (Scholar Toetsen)
Voldaan als:
B: resultaten ingevuld als in HAN-SIS en conclusies getrokken
C: voldoende beschreven voor alle competenties
D: voldoende beschreven voor alle competenties
Minimaal vereiste resultaat
Voldaan
13. Verplichte literatuur
Boeken
• Adriaansen, M., Caris, J., & Transferpunt ‘Vaardigheidsonderwijs”. (2011). Elementaire sociale vaardigheden. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
• Bastiaansen, C.A., Jochems, A.A.F. & Tervoort, M.J. (2007). Fysiologie en anatomie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
• Becker-Woudstra G en anderen (2012) Het diëtistisch consult. Vierde druk 2012, Uitgeverij Lemma Bv.Utrecht
• Mahan, L.K. & Escott-Stump S. (2012). Krause’s Food & Nutrition Therapy, 13th edition. St. Louis, Missouri: Saunders Elsevier.
• Hoffmann, J.J.M.L., Peters, F.P.A.M.N., Schneeberger, P.M., Slabbers, G.H.P.R. (2011). Interpretatie van medisch laboratoriumonderzoek.
Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
• Silverman, J., Kurtz, S., Draper, J., Dalen, J. v. (2006). Vaardig communiceren in de gezondheidszorg : Een evidence-based benadering. Den Haag: LEMMA.
• Whitney, E. & Rolfes, S.R. (2012). Understanding Nutrition, 13th edition. Belmont, California: Wadsworth.
Websites
• Farmacotherapeutisch kompas, geraadpleegd 24 maart 2014, http://www.fk.cvz.nl/.
• Artsenwijzer diëtetiek. Nederlandse Vereniging voor Diëtisten. geraadpleegd 24 maart 2014, http://www.artsenwijzer.info/site/index.php
Gezonde kind
• Voedingscentrum. (2012). Alles over gezond eten en bewegen met baby en peuter. Den Haag: Voedingscentrum.
• Voedingscentrum. (2011). Alles over gezond eten en bewegen met kinderen 4-18 jaar. Den Haag: Voedingscentrum.
• Schönbeck Y & van Gameren-Oosterom HBM (2012). Groei, groeistudies en groeidiagrammen in Nederland. Informatorium voor voeding en
diëtetiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
• Stuurgroep Ondervoeding. (2010). Toolkit kinderen factsheet energie- en eiwitbehoefte. TNO, 2010. http://www.stuurgroepondervoeding.nl/
index.php?id=149
80
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Dieetbehandeling bij kinderen en voedselovergevoeligheid
VOEDING & DIËTETIEK
•
•
•
•
•
•
•
•
Gezondheidsraad (2001). Voedingsnormen: energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten. Publicatienummer 2001/19.
Gezondheidsraad (2006). Richtlijn goede voeding. Publicatienummer 2006/21.
Gezondheidsraad (2012). Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. Publicatienummer 2012/15.
Voedingscentrum (2011). Rapport consultatieronde vitamine D-suppletie adviezen (inclusief vitamine K). Den Haag: Voedingscentrum.
Voedingscentrum (2012). Alles over gezond eten en bewegen met baby en peuter. Den Haag: Voedingscentrum.
Voedingscentrum (2011). Alles over gezond eten en bewegen met kinderen van 4-18 jaar. Den Haag: Voedingscentrum.
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport (2013). RIVM bevolkingsonderzoek, hielprik.
Kersten S. (2010). Nutrigenomics: over eten, genen en gezondheid. Voeding en Visie, 23 (2),3-5.
Ondervoede kind:
• Jonkers-Schuitema, C., Klos, M., Kouwenoord-van Rixel, Kruizenga, H., & Remijnse-Meester, W. (2012). Dieetbehandelingsrichtlijn 17
Ondervoeding. Rotterdam: 2010 Uitgevers.
• Flos, R. (2005). Dieetbehandelingsrichtlijn 28: gastro-oesofageale reflux bij zuigelingen, kinderen en volwassenen. Rotterdam: 2010 Uitgevers.
• Spanjers JHM & Sigmond M (2009). Ondervoeding bij kinderen. Informatorium voor voeding en diëtetiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
• Jonkers-Schuitema, C., Klos, M., Kouwenoord-van Rixel, Kruizenga, H., & Remijnse-Meester, W. (2011). Richtlijn screening en behandeling van
ondervoeding.
• Mash E.J. & Wolfe D.A. (2002). Chapter 13 Eating disorders and related conditions in A Redacteur (Red.), Abnormal Child Psychology (pp
350-357) (2nd edition). Belmont, California: Wadsworth Group.
• Pelleboer, R.A.A. & Hoekstra, J.H. (2008). Gastro-enteritis. Praktische Pediatrie (3), 179-182.
Diabetes:
• Lappenschaar, T. J., & Sigmond, M. (2013). Dieetbehandelingsrichtlijn 33: Diabetes mellitus type 1 bij kinderen en tieners. Rotterdam: 2010 Uitgevers.
Colagiuri, S. (2011). Global IDF/ISPAD guideline for diabetes in childhood and adolescence. Austrilia: International Diabetes Federation, 2011.
Allergie en intolerantie:
• Voedingscentrum. (2010). Voedingsadviezen bij glutenintolerantie. Den Haag: Voedingscentrum.
• Voedingscentrum. (2011). Voedingsadviezen bij lactose-intolerantie. Den Haag: Voedingscentrum.
• Bastiani, C.W.F. (2008). Dieetbehandelingsrichtlijn 10: Coeliakie en dermatitis herpitiformis. Rotterdam: 2010 Uitgevers.
• Broere, N. & Engels, Q. (2009). Dieetbehandelingsrichtlijn 16: Voedselovergevoeligheid (allergische en niet allergische voedselovegevoeligheid)
bij zuigelingen. Rotterdam: 2010 Uitgevers.
• Genuchten-Gessner S.van (2003). Dieetbehandelingsrichtlijn 21: Lactoseintolerantie. Rotterdam: 2010 Uitgevers.
• Kneepkens, C. M. F., Van Drongelen, K. I., & Aarsen, C. J. E. (2005) Landelijke standaard bij voedselallergie, landelijke standaard voor de
diagnose, behandeling en preventie van voedselallergie bij zuigelingen op het consultatiebureau.
• Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Artikel ‘De nieuwe ESPGAN richtlijnen voor coeliakie bij kinderen’ (NVK nieuwsbrief mei 2012).
• Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Richtlijn Diagnostiek van Koemelkallergie bij Kinderen in Nederland, 2012.
• VoedselOvergevoeligheid Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen (VODAZ) (2012). Stroomschema ter ondersteuning van de diagnostiek en
dieetbehandeling van voedselovergevoeligheid.
• Nederlandse Huisartsen Genootschap. Protocol eliminatie-provocatie, 2010.
Voedselweigeringsproblematiek
• Glas, B. (2013). Het jonge kind met een eetprobleem. Nijmegen: Academic journals, voeding en visie 2013.
• Schuurman, C. (2013) Kinderdiëtist adviseert over voedingsproblemen bij jonge kinderen. Nijmegen: Academic journals, voeding en visie, 2013.
Sociale wetenschappen:
• Gramsbergen-Hoogland, Y. H., Deveer, M. A. J., & Leezenberg, M. G. (2010). Persoonlijke kwaliteit : Inzicht, oefening en ontwikkeling.
Groningen: Noordhoff.
• Verhulst, J. C. R. M. (2006). Psychologie voor de gezondheidszorg. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Keukenpractica:
• Blommestein, I. v., Eijndhoven, A. v., Mil, J. v., & Lansbergen, T. (2008). Kook ook : Het meest complete basiskookboek met productinformatie,
alle basistechnieken en meer dan 1400 recepten. Wormer: Inmerc.
• Catsberg, C. M. E., & Kempen-van Dommelen, G. J. M. (2008). Levensmiddelenleer. Baarn: HB Uitgevers.
• Eden, J.G. van, Gerritsen, W.J., Visser, T.F. & Zedde, A. van de (2009) Receptenleer Processen en Technieken (6e druk). Baarn: Thieme
Meulenhof
14. Aanbevolen literatuur
Zie Scholar.
15. Software
Evry
Hoofdfasen - OWE Dieetbehandeling bij kinderen en voedselovergevoeligheid
VOEDING & DIËTETIEK
81
VOEDING & DIËTETIEK
16. Overige materialen
Geen
17. Activiteiten
Projectopdrachten:
1. ingevuld diëtistisch dossier voor een cliënt met Failure to thrive, met behandelplan en evaluatievoorstel.
2. dieetvoorschrift voor kind met voedselovergevoeligheid.
Beide opdrachten worden gepresenteerd aan collega diëtisten.
Ondersteunende cursussen:
Cursus 1 dieetleer: o.a. voeding gezonde kinderen (0-18 jaar), kinderen met voedselovergevoeligheid (o.a. lactose intolerantie; coeliakie),
groeiachterstand, Failure to thrive, spugen, Diabetes Mellitus, eetproblemen.
Cursus 2 Fysiologie en pathologie: o.a. allergieën; Diabetes Mellitus, Coeliakie, voedselweigering en Genetica: erfelijkheid, nutrigenomics en
epigenetica.
Cursus 3 Sociale wetenschappen: o.a. lichamelijke en psychische ontwikkeling kind en stoornissen.
Cursus 4 skills: o.a. dieetbehandeling in het vervolgconsult
Cursus 5 keukenpractica (4): o.a. zuigelingen en kindervoeding, energieverrijkte zuigelingen en kindervoeding; glutenvrije en lactose vrije
producten. provocatietesten.
18. Werkvormen
Hoorcolleges
Tutorgroepen
Werkgroepen
Practica: skills
Practica: voedselbereiding
Project
Excursie: supermarktbezoek
19. Les-/contacturen
Uren/week
Aantal weken
Totaal
Hoorcolleges (incl. Gastcolleges)
3
8
24 (les) uren
Tutor/werkgroepen
2
8
16 (les) uren
Werkgroepen
2
8
16 (les) uren
Practica (Skills-gesprekken)
3
4
12 (les) uren
Practica- voedselbereiding
3
4
12 (les) uren
Project: casus
3
8
24 (les) uren
Zelfstudie
+/- 6
10
60 uren
20. Onderwijsperiode
Periode 2
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
82
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Dieetbehandeling bij kinderen en voedselovergevoeligheid
VOEDING & DIËTETIEK
De beschrijving van de hieronder staande integrale toets van de opleiding Voeding en diëtetiek is een uitwerking van bijlage 5 van het
OER conform art. 6.1 lid 4.
Integrale toets 2
82054
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Hoofdfase 1 studenten
3. Centrale beroepstaak
Integratie 2 beroepstaken:
• Werken met en voor cliënten
• Werken aan professionalisering
4. Beroepstaak
• Verbeteren van gezond gedrag/werken aan preventie; niveau 2
• Werken aan professionalisering: niveau 2
5. Competenties
• Persoonlijke ontwikkeling
6. (Beroeps)Producten
Twee casusuitwerkingen
Persoonlijk ontwikkelingsplan.
Verantwoordingsgesprek integratie beroepstaken en persoonlijke ontwikkeling.
7. Studiepunten, studielast
2,5 STP
70 SBU
8. Samenhang
Deze OWE bouwt voort op:
OWE- IT1
De onderwijseenheid is voorbereidend op:
OWE –IT 3 en IT4
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
Voldoende beoordeling voor:
• OWE EBP
• OWE Metabolisme en Voedingspatronen
• OWE Voeding en Gezondheid
• OWE Voeding en Veilig Voedsel 2
Waarbij minimaal 3 verschillende cliëntgroepen zijn uitgewerkt met verschillende voedingspatronen.
• Voldoende beoordeling voor de ontwikkelingsverslagen
• Het DPF moet op een bepaalde datum voor het gesprek worden ingeleverd voor assessoren (zie rooster IT op Scholar).
Hoofdfasen - OWE Integrale toets 2
VOEDING & DIËTETIEK
83
VOEDING & DIËTETIEK
10. Algemene omschrijving
1. Er zijn 2 ontwikkelingsverslagen geschreven.
a. Eén ontwikkelingsverslag heeft betrekking op de competentie persoonlijke ontwikkeling (onderdeel beroepstaak Werken aan professionalisering), zoals deze in de OWE Evidence Based Practice aan de orde is geweest.
b. Eén ontwikkelingsverslag heeft betrekking op de competenties: voorlichten, adviseren, werken aan kwaliteit, samenwerken in professionele
relaties (onderdeel beroepstaak Werken met en voor cliënten: bevorderen gezond gedrag en werken aan preventie), zoals deze in de OWE’s
Metabolisme en Voedingspatronen, Voeding en Gezondheid en Gezonde Voeding en Veilig Voedsel 2 aan de orde zijn geweest.
In de slb-werkgroepen zijn de formulieren voor het schrijven van de ontwikkelingsverslagen besproken en is ook de voorbereiding op de IT aan de
orde geweest. De slb-er heeft de ontwikkelingsverslagen beoordeeld.
2. Aan de hand van deze ontwikkelingsverslagen (reflectie) stelt de student een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierin wordt ingegaan op hoe
aan de 5 competenties verder gewerkt gaat worden op niveau 3. Dit persoonlijk ontwikkelingsplan wordt opgenomen in het DPF.
3. Er worden 2 casussen uitgewerkt. De integratie tussen de beroepstaken “Werken aan preventie, verbeteren van gezond gedrag” en “Werken aan
professionalisering’’ wordt gepresenteerd aan de hand van 2 casussen (voorlichtingscasus en adviseringscasus). Een casus wordt opgenomen in
het DPF, de andere wordt mondeling toegelicht aan de hand van een PowerPoint presentatie. Beide casussen worden beschreven aan de hand
van de 4 fases:
Analyse-, Ontwerp-, Uitvoerings- en Evaluatiefase en bij elke fase wordt beschreven hoe er evidence based kan worden gehandeld.
4. In het gesprek worden vragen gesteld over het persoonlijk ontwikkelingsplan en de beide casussen.
5. De student kan extra bewijs opnemen in het DPF en dit laten beoordelen door de examinatoren.
(meer informatie: zie procedure Integrale Toets 2, Scholar)
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan:
• aan de hand van twee casussen de beroepstaken Werken aan professionaliseringen en Werken met en voor cliënten: bevorderen van gezond
gedrag en werken aan preventie plaatsen in relatie tot het beroep van voedingskundige/diëtist.
• benoemen hoe en waar hij op niveau 2 gewerkt heeft aan zijn competenties, laten zien dat hij daarbij aandacht heeft besteed aan diverse
cliëntcategorieën met diverse voedingspatronen, hierop reflecteren en dit toelichten met behulp van een casus;
• benoemen hoe hij –in de stages (niveau 3) en zo mogelijk met behulp van extra bewijs- gaat werken om een competente voedingskundige/
diëtist te worden.
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer: IT2 = eindcijfer
Integrale toets 2
Toetscode
IT2
Toetsvorm
Portfolio assessment met verantwoordingsgesprek
Examinatoren
2 (waarvan 1 externe examinator)
Aantal kansen per jaar
2
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (Scholar-toetsen)
Beoordeeld worden twee criteria waarbij cesuur is:
Cijfer 4: Eén of beide criteria als onvoldoende beoordeeld.
Cijfer 6: Beide criteria als voldoende beoordeeld.
Cijfer 7: 1 criterium als voldoende en 1 criterium als goed beoordeeld.
Cijfer 8: Beide criteria als goed beoordeeld.
Cijfer 9 of 10: Beide criteria als goed beoordeeld EN extra bewijsmateriaal ingezet dat
relevant is, juist is ingezet en goed is onderbouwd.
Minimaal vereiste resultaten
5,5
13. Verplichte literatuur
Alle literatuur uit voorgaande OWE’s
84
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Integrale toets 2
VOEDING & DIËTETIEK
14. Aanbevolen literatuur
Alle literatuur uit voorgaande OWE’s
15. Software
Digitaal portfolio
16. Overige materialen
Geen
17. Activiteiten
SLB werkgroepen: ontwikkelingsplan schrijven, IT voorbereiden.
18. Werkvormen
SLB werkgroepen
SLB individuele gesprekken
19. Les-/contacturen
klokuren/ periode
Aantal periodes
Totaal
SLB werkgroepen
6
4
24 uur
Integrale toets
6
4
24 uur
Zelfstudie
22 uur
20. Onderwijsperiode
Periode 0, 1, 2 en 4
zie toets schema Scholar
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
Hoofdfasen - OWE Integrale toets 2
VOEDING & DIËTETIEK
85
VOEDING & DIËTETIEK
De beschrijving van de hieronder staande integrale toets van de opleiding Voeding en diëtetiek is een uitwerking van bijlage 5 van het
OER conform art. 6.1 lid 4.
Integrale toets 3
82054
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Hoofdfase 2 studenten
3. Centrale beroepstaak
Integratie 2 beroepstaken
• Werken met en voor cliënten
• Werken in en voor een organisatie
4. Beroepstaak
• Werken in en voor een organisatie (niveau 2)
• Optimaliseren van herstelprocessen (niveau 2)
5. Competenties
• Persoonlijke ontwikkeling
6. (Beroeps)Producten
Twee casusuitwerkingen
Persoonlijk ontwikkelingsplan.
Verantwoordingsgesprek integratie beroepstaken en persoonlijke ontwikkeling.
7. Studiepunten, studielast
2,5 STP
70 SBU
8. Samenhang
Deze OWE bouwt voort op:
OWE- IT1 en 2
De onderwijseenheid is voorbereidend op:
OWE –IT 4
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
Voldoende beoordeling voor:
• OWE Ondernemen
• OWE Kwaliteit en Adviseren
• OWE Welvaartziekten
• OWE Klinische Voeding
• OWE Dieetbehandeling bij kinderen en voedselovergevoeligheid
Waarbij minimaal 3 verschillende cliëntgroepen zijn uitgewerkt in drie verschillende settings.
• Voldoende beoordeling van de ontwikkelingsverslagen.
• Het DPF moet op een bepaalde datum voor het gesprek worden ingeleverd voor assessoren (zie rooster IT op Scholar).
86
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Integrale toets 3
VOEDING & DIËTETIEK
10. Algemene omschrijving
1. Er zijn 2 ontwikkelingsverslagen geschreven.
a. Eén ontwikkelingsverslag heeft betrekking op de beroepstaak Werken in en voor een organisatie (OWE Ondernemen en Kwaliteit en Adviseren)
b. Eén ontwikkelingsverslag heeft betrekking op de beroepstaak Werken met en voor cliënten: optimaliseren van herstelprocessen
In de slb-werkgroepen zijn de formulieren voor het schrijven van de ontwikkelingsverslagen besproken en is de voorbereiding op de IT aan de orde
geweest. De slb-er heeft de ontwikkelingsverslagen beoordeeld.
2. Aan de hand van de ontwikkelingsverslagen (reflectie) stelt de student een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierin wordt ingegaan op hoe aan
de 6 competenties (diagnosticeren, behandelen en begeleiden, samenwerken aan professionele relaties, werken aan kwaliteit, ondernemen,
adviseren) verder gewerkt gaat worden op niveau 3. Dit persoonlijk ontwikkelingsplan wordt opgenomen in het DPF.
3. Er worden 2 casussen uitgewerkt. De integratie tussen de beroepstaken “Werken in en voor de organisatie” en “werken met en voor cliënten:
Herstelprocessen’’ wordt gepresenteerd aan de hand van 2 casussen (kwaliteitszorgcasus en ondernemerscasus). Een casus wordt opgenomen
in het DPF, de andere wordt mondeling toegelicht aan de hand van een PowerPoint presentatie. Beide casussen worden beschreven aan de hand
van de fases van het diëtistisch consult en aangegeven wordt hoe ondernemen en kwaliteit daarbij een rol kunnen spelen.
4. In het gesprek worden vragen gesteld over het persoonlijk ontwikkelingsplan en de beide casussen.
5. De student kan extra bewijs opnemen in het DPF en dit laten beoordelen door de examinatoren.
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan:
• aan de hand van twee casussen de beroepstaken Werken in en voor een organisatie en Werken met en voor cliënten: herstelprocessenplaatsen
in relatie tot het beroep van voedingskundige/diëtist.
• benoemen hoe en waar hij op niveau 2 gewerkt heeft aan zijn competenties, laten zien dat hij daarbij aandacht heeft besteed aan diverse
cliëntcategorieën in verschillende settings, hierop kan reflecteren en dit toelichten met behulp van een casus.
• benoemen hoe hij –in de stages (niveau 3) en zo mogelijk met behulp van extra bewijs- gaat werken om een competente voedingskundige/
diëtist te worden.
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer: IT3 = eindcijfer
Integrale toets 2
Toetscode
IT3
Toetsvorm
Portfolio assessment met verantwoordingsgesprek
Examinatoren
2 (waarvan 1 externe examinator)
Aantal kansen per jaar
2
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (Scholar-toetsen)
Beoordeeld worden twee criteria waarbij cesuur is:
Cijfer 4: Eén of beide criteria als onvoldoende beoordeeld.
Cijfer 6: Beide criteria als voldoende beoordeeld.
Cijfer 7: 1 criterium als voldoende en 1 criterium als goed beoordeeld.
Cijfer 8: Beide criteria als goed beoordeeld.
Cijfer 9 of 10: Beide criteria als goed beoordeeld EN extra bewijsmateriaal ingezet dat
relevant is, juist is ingezet en goed is onderbouwd.
Minimaal vereiste resultaten
5,5
13. Verplichte literatuur
Alle literatuur uit voorgaande OWE’s
14. Aanbevolen literatuur
Alle literatuur uit voorgaande OWE’s
Hoofdfasen - OWE Integrale toets 3
VOEDING & DIËTETIEK
87
VOEDING & DIËTETIEK
15. Software
Digitaal portfolio
16. Overige materialen
Geen
17. Activiteiten
SLB werkgroepen: ontwikkelingsplan schrijven, IT voorbereiden.
18. Werkvormen
SLB werkgroepen
SLB individuele gesprekken
19. Les-/contacturen
klokuren/ periode
Aantal periodes
Totaal
SLB werkgroepen
6
4
24 uur
Integrale toets
6
4
24 uur
Zelfstudie
22 uur
20. Onderwijsperiode
Periode 0,1,3 en 4
Zie toets schema Scholar
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
88
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Integrale toets 3
VOEDING & DIËTETIEK
Stage Dietistisch handelen
80749
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Hoofdfase 3 studenten
3. Centrale beroepstaak
Werken met en voor cliënten
4. Beroepstaak
• Optimaliseren van herstelprocessen: niveau 3
5. Competenties
•
•
•
•
•
Diagnosticeren
Behandelen en begeleiden
Samenwerken in professionele relaties
Werken aan kwaliteit
Persoonlijke ontwikkeling
6. (Beroeps)Producten
De beroepsuitoefening als diëtist
7. Studiepunten, studielast
22,5 STP
630 SBU
8. Samenhang
Deze onderwijseenheid bouwt voort op:
OWE’s ondervoeding, welvaartsziekten, klinische voeding, kinderen en voedselovergevoeligheid.
OWE’s EBP en Metabolisme en Voedingspatronen
Deze OWE valt samen met OWE’s ondervoeding, welvaartsziekten, klinische voeding, kinderen en voedselovergevoeligheid onder de beroepstaak
Werken met en voor cliënten: optimaliseren van herstelprocessen. Met deze OWE wordt de beroepstaak op niveau 3 afgesloten en ben je
beginnend beroepsbeoefenaar van deze beroepstaak.
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
• N.v.t.
10. Algemene omschrijving
In deze onderwijseenheid staat het stage lopen als diëtist in een instelling of bij een zelfstandig gevestigde diëtist onder begeleiding van een
ervaren diëtist die geregistreerd staat in het kwaliteitsregister centraal.
De student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats. Gesolliciteerd kan worden op een door de opleiding aangeboden
stageplaats, maar de student kan ook zelf een stageplaats verwerven (en deze door de opleiding laten goedkeuren).
De stage wordt begeleid door een docentbegeleider van de opleiding en in het werkveld door een ervaren diëtist, de praktijkbegeleider. De
docentbegeleider komt in principe eenmaal op stagebezoek. Tijdens dit stagebezoek wordt de tussentijdse en/of de eindbeoordeling besproken en
geeft de student een presentatie van ongeveer 20 minuten over de casestudy. De casestudy gaat over een cliënt die de student zelf behandeld
heeft en minimaal tweemaal heeft gezien. De student laat daarbij zien hoe hij EBP heeft gehandeld bij het diagnosticeren, behandelen en begeleiden. Deze presentatie wordt door de docentbegeleider beoordeeld in samenspraak met de praktijkbegeleider.
Deze stage kan gecombineerd worden met de stage Praktijkgericht Onderzoek, Werken aan Kwaliteit/Ondernemen en/of Health Promotion .
Hoofdfasen - OWE Stage Dietistisch handelen
VOEDING & DIËTETIEK
89
VOEDING & DIËTETIEK
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan als diëtist:
• een cliënt zelfstandig op een methodische wijze in een voor de organisatie gebruikelijk werktempo diagnosticeren, behandelen en begeleiden.
• het diagnosticeren, behandelen en begeleiden van een cliënt vergelijken en verantwoorden op basis van theorie en ervaringen in de praktijk.
• zorgvuldig en systematisch gegevens registreren (zorgdossier) en werken volgens protocol/ richtlijnen
• samenwerken met verwijzers en andere zorgverleners, initiatief nemen tot en bijdragen aan het overleg en adequaat rapporteren naar
verwijzers en andere zorgverleners.
• constructief samenwerken met collega diëtisten en het eigen werk afstemmen met deze collega’s
• reflecteren op het eigen handelen m.b.t. de competenties die in deze OWE centraal staan en de eigen kwaliteiten afzetten tegen de eisen die
nu en in de toekomst worden gesteld.
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer:
• voorwaardelijk: Ontwikkelingsverslag is voldoende
• (Casestudy + 2x Stagebeoordeling)/3 = eindcijfer
Aantal kansen per jaar
2 kansen per deeltentamen
Casestudy
Toetscode
CS
Toetsvorm
Presentatie
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (scholar)
55 van de 100 punten = 5,5
Minimaal vereiste resultaten
5,5
Examinatoren
1
Stagebeoordeling
HAN-SIS toetscode
SB-c
Toetsvorm
Performance toets
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (scholar).
• Voorwaarde: alle 4 competenties zijn voldoende
• Minimaal 55 van de 100 punten
Minimaal vereiste resultaten
5,5
Examinatoren
1
Ontwikkelingsverslag
Toetscode
OV
Toetsvorm
Schriftelijk
beoordelingswijze
Voldaan/niet voldaan
90
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Stage Dietistisch handelen
VOEDING & DIËTETIEK
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (scholar Toetsing)
Voldaan als:
B: resultaten ingevuld als in HAN-SIS en conclusies getrokken.
C: voldoende uitgewerkt voor alle competenties.
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
13. Verplichte literatuur
N.v.t.
14. Aanbevolen literatuur
• Bastiaanssen, C. A. (2007). Fysiologie en anatomie. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum.
• Becker-Woudstra, G. (2012). Het dietistisch consult (4de uitg.). Utrecht: Boom Lemma Uitgevers.
• Hoffmann, J. J. M. L., Peters, F. P. A. M. N., Schneeberger, P. M. & Slabbers, G. H. P. R. (2012). Interpretatie van medisch laboratoriumonderzoek.
Houten: Bohn Stafleu van Loghum
• Mahan, L. K., Escott-Stump, S., Raymond, J. L., & Krause, M. V. (2012). Krause’s food & the nutrition care process. St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders.
• Whitney, E. N., & Rolfes, S. R. (2013). Understanding nutrition. Australia; Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.
• Handboek Dieetbehandelingsrichtlijnen, 2010 Uitgevers, Rotterdam
Online via http://www.dieetbehandelingsrichtlijnen.nl
• Informatorium voor voeding en diëtetiek, Online Vakbibliotheek, Bohn Stafleu van Loghum, http://www.vakbibliotheek.nl/
15. Software
N.v.t.
16. Overige materialen
N.v.t.
17. Activiteiten
De stage wordt ondersteund door:
a.Stagevoorbereidingsweek
b. Stageterugkomdagen: intervisie met medestudenten onder begeleider van de docentbegeleider
c. Individuele gesprekken met docentbegeleiding
d. Workshops: o.a. Direct Toegankelijke diëtetiek; Motivational Interviewing
18. Werkvormen
Workshops
Intervisiebijeenkomsten
Individuele begeleiding docentbegeleider
Stagebezoek
Stage
19. Les-/contacturen
Uren/week
Aantal weken
Totaal
Intervisie
4
3
12 (les)uren
Workshops
2
3
6 (les)uren
Begeleiding
Op verzoek
Stage
Overig
20. Onderwijsperiode
Semester 1 en/of 2
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
Hoofdfasen - OWE Stage Dietistisch handelen
VOEDING & DIËTETIEK
91
VOEDING & DIËTETIEK
Stage Praktijkgericht Onderzoek
82057
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Hoofdfase 3 studenten
3. Centrale beroepstaak
Werken aan professionalisering
4. Beroepstaak
• Werken aan professionalisering: niveau 3
5. Competenties
•
•
•
•
•
Kennisontwikkeling en professionalisering
Adviseren
Ondernemen
Samenwerken in professionele relaties
Persoonlijke ontwikkeling
6. (Beroeps)Producten
Onderzoeksrapport
7. Studiepunten, studielast
15 STP
420 SBU
8. Samenhang
Deze onderwijseenheid bouwt voort op:
De OWE’s voeding en gezondheid, gezonde voeding, veilig (o.a. de onderzoeksmethodiek)
OWE EBP (o.a. zoeken en beoordelen wetenschappelijke onderzoeksartikelen)
Alle OWE’s op niveau 2: de beroepsspecifieke informatie.
Deze OWE valt samen met de OWE EBP onder de beroepstaak Werken aan professionalisering. Met deze OWE wordt de beroepstaak op niveau 3
afgesloten en ben je beginnend beroepsbeoefenaar van deze beroepstaak.
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
Gecontroleerd wordt op plagiaat m.b.v. Ephorus programma. De uitslag van de Ephorus screening wordt samen met het verslag ingeleverd.
10. Algemene omschrijving
In deze onderwijseenheid wordt een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd voor een opdrachtgever. Het onderzoek wordt in tweetallen uitgevoerd,
maar kan ook individueel gedaan worden.
De student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een PO-opdracht. Bij voorkeur wordt gesolliciteerd op een door de opleiding aangeboden
PO-opdracht, maar de student kan zelf ook een PO-opdracht verwerven (en deze door de opleiding laten goedkeuren). De PO opdracht kan ook in
het buitenland uitgevoerd worden.
Het onderzoek wordt begeleid door een docentbegeleider en in het werkveld door een opdrachtgever. Om de student te ondersteunen bij het
uitvoeren van het onderzoek worden ondersteunende lessen gegeven (zie activiteiten).
De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd aan de opdrachtgever en/of op het symposium aan het eind van het schooljaar. Het symposium
vindt plaats op de HAN en is bestemd voor studenten en docenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek en opdrachtgevers uit het werkveld.
Tijdens het symposium worden de stage-opdrachten gepresenteerd in de vorm van plenaire presentaties, workshops en posterpresentaties.
92
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Stage Praktijkgericht Onderzoek
VOEDING & DIËTETIEK
Goed beoordeelde rapporten kunnen worden gepubliceerd op de website van de HBO kennisbank en/of in tijdschriften als het Nederlands
Tijdschrift voor Dietisten en Voeding NU, maar ook worden voorgedragen voor prijzen zoals de Nestle prijs en de NVVL jaarprijs.
De stage Praktijkgericht Onderzoek kan gecombineerd worden met de stage Diëtistisch handelen, Werken aan kwaliteit/ondernemen en/of Health promotion.
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan voor de beroepspraktijk:
• een onderzoek uitvoeren en rapporteren, waarin minimaal de volgende onderdelen zijn uitgewerkt:
• doelstelling(en), probleemstelling, vraagstelling en deelvragen
• verantwoording van de gebruikte methodologie
• helder theoretisch en conceptueel kader
• overzichtelijke presentatie van de resultaten literatuur en/of veldonderzoek en leiden tot beantwoorden hoofd- en deelvragen.
• conclusies en aanbevelingen
• binnen het project constructief samenwerken met collega’s en relevante andere professionals en het eigen werk afstemmen met deze collega’s/
professionals
• het proces verantwoorden en ieders persoonlijke bijdrage daarin beschrijven.
• reflecteren op het eigen handelen m.b.t. de competenties die in deze OWE centraal staan en de eigen kwaliteiten afzetten tegen de eisen die
nu en in de toekomst worden gesteld.
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer:
• Voorwaardelijk: Stagebeoordeling en Ontwikkelingsverslag is voldaan
• Verslag = eindcijfer
Aantal kansen per jaar
2 kansen per deeltentamen
Verslag
Toetscode
V
Toetsvorm
Schriftelijk: Verslag
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (scholar)
55 van de 100 punten = 5,5
Minimaal vereiste resultaten
5,5
Examinatoren
1
Stagebeoordeling
HAN-SIS toetscode
SB
Toetsvorm
Schriftelijk: beoordelingsformulier
Beoordelingswijze
Voldaan/niet voldaan
Cesuur
•
•
•
•
•
•
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
Examinatoren
1
Hoofdfasen - OWE Stage Praktijkgericht Onderzoek
Zie beoordelingsformulier (scholar).
Beoordeling op 3 competenties:
A. Competentie Kennisontwikkeling en professionalisering: 5 criteria
B. Competentie Ondernemen: 5 criteria.
C. Competentie Samenwerken: 11 criteria
Voldaan is als maximaal 1 van de geformuleerde criteria per competentie onvoldoende
is.
VOEDING & DIËTETIEK
93
VOEDING & DIËTETIEK
Ontwikkelingsverslag
Toetscode
OV
Toetsvorm
Schriftelijk : verslag
Beoordelingswijze
Voldaan/Niet Voldaan
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (scholar Toetsing)
Voldaan als:
B: resultaten ingevuld als in HAN-SIS en conclusies getrokken.
C: voldoende uitgewerkt voor alle competenties.
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
13. Verplichte literatuur
Fischer, T., & Julsing, M., (2009). Onderzoeksvaardigheden. Groningen [etc.]: Noordhoff
14. Aanbevolen literatuur
• Van de Donk en van Lanen (2011). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum: uitgeverij Coutinho
• Kuiper, C., & Borghouts, J. A. J. (2012). Evidence-based practice voor paramedici : Methodiek en toepassing. Den Haag: Boom Lemma uitgevers
15. Software
N.v.t.
16. Overige materialen
N.v.t.
17. Activiteiten
De stage Praktijkgericht Onderzoek wordt ondersteund door:
a. Stagevoorbereidingsweek
b. Stageterugkomdagen: intervisie met medestudenten onder begeleider van de docentbegeleider
c. Workshops: o.a.:
• Hoorcolleges: o.a. startnotitie; onderzoeksvoorstel; ethiek; onderzoeksmethoden
• Werkcolleges: o.a. kwantitatief en kwalitatief onderzoek, statistiek;
• Onderzoeksgroepen: o.a. projectorganisatie, probleemanalyse; literatuuronderzoek; onderzoeksmethodologie; rapportage.
d. Individuele begeleiding door docentbegeleider
De onderwijsactiviteiten worden in IPS verband aangeboden
18. Werkvormen
Hoorcolleges
Onderwijsgroepen
Werkcolleges
Intervisiebijeenkomsten
Individuele begeleiding PO-docentbegeleider
Onderzoek en presentatie op locatie
Symposium
Uitvoeren opdracht
19. Les-/contacturen
Hoorcolleges
Werkcolleges
94
VOEDING & DIËTETIEK
Uren/week
Aantal weken
Totaal
2
4
8 (les)uren
1
3
3 (les)uren
2
21
42 (les)uren
Hoofdfasen - OWE Stage Praktijkgericht Onderzoek
VOEDING & DIËTETIEK
Onderwijsgroepen
2
9
18 (les)uren
Intervisiebijeenkomsten
4
3
12 (les)uren
Begeleiding
Op verzoek
Symposium
8
1
8 uur
Uitvoeren opdracht
Overige uren
20. Onderwijsperiode
Semester 1 en/of 2
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
Hoofdfasen - OWE Stage Praktijkgericht Onderzoek
VOEDING & DIËTETIEK
95
VOEDING & DIËTETIEK
Stage Health Promotion
80750
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Hoofdfase 3 studenten
3. Centrale beroepstaak
Werken met en voor cliënten
4. Beroepstaak
Verbeteren van gezond gedrag/werken aan preventie: niveau 3
5. Competenties
•
•
•
•
Voorlichten of Adviseren
Werken aan kwaliteit
Samenwerken in professionele relaties
Persoonlijke ontwikkeling
6. (Beroeps)Producten
Voedingsinterventieprogramma of voedingsaanbod ontwikkelen, uitvoeren en evalueren en/of hier een advies over uitbrengen.
7. Studiepunten, studielast
15 STP
420 SBU
8. Samenhang
Deze onderwijseenheid bouwt voort op:
OWE’s metabolisme en voedingspatronen, voeding en gezondheid, gezonde voeding, veilig voedsel 2 ( niveau 2).
Deze OWE valt samen met OWE’s metabolisme en voedingspatronen, voeding en gezondheid, gezonde voeding, veilig voedsel 2 onder de
beroepstaak Werken met en voor cliënten: verbeteren van gezond gedrag/werken aan preventie. Met deze OWE wordt de beroepstaak op niveau 3
afgesloten en ben je beginnend beroepsbeoefenaar van deze beroepstaak.
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
Gecontroleerd wordt op plagiaat m.b.v. Ephorus programma. De uitslag van de Ephorus screening wordt samen met het verslag ingeleverd.
10. Algemene omschrijving
In deze In deze onderwijseenheid staat het uitwerken van een interventie op het gebied van gezondheidsbevordering en/of het verbeteren van
voedingsaanbod voor een opdrachtgever uit de beroepspraktijk centraal. De opdracht heeft betrekking op het ontwerpen en uitvoeren van een
(groeps)interventie of voedingsaanbod of een behoefte- (analysefase) of evaluatieonderzoek van een voedingsinterventieprogramma (of
materiaal) of voedingsaanbod. De opdracht kan individueel of in tweetallen worden uitgevoerd.
De student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een Health Promotion (HP)-opdracht. Gesolliciteerd kan worden op een door de opleiding
aangeboden HP-opdracht, maar de student kan zelf ook een HP-opdracht verwerven (en deze door de opleiding laten goedkeuren). De HP opdracht
kan ook in het buitenland uitgevoerd worden.
Het onderzoek wordt begeleid door een docentbegeleider van de opleiding en in het werkveld door de opdrachtgever. Om de student te ondersteunen bij het uitvoeren van de stage Health Promotion worden ondersteunende lessen gegeven (zie activiteiten).
Het resultaat van de opdracht wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever en docentbegeleider op locatie en/of op het symposium aan het eind
van het schooljaar. Het symposium vindt plaats op de HAN en is bestemd voor studenten en docenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek en
opdrachtgevers uit het werkveld. Tijdens het symposium worden de resultaten van de stageopdrachten gepresenteerd in de vorm van plenaire
presentaties, workshops en posterpresentaties.
96
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Stage Health Promotion
VOEDING & DIËTETIEK
Goed beoordeelde rapporten kunnen worden gepubliceerd op de website van de HBO kennisbank en/of in tijdschriften als het Nederlands
Tijdschrift voor Dietisten en Voeding NU, maar ook worden voorgedragen voor prijzen zoals de Nestle prijs en de NVVL jaarprijs.
De stage Health Promotion kan gecombineerd worden met de stage Praktijkgericht Onderzoek, Werken aan kwaliteit/ondernemen en/of Diëtistisch Handelen.
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan voor de beroepspraktijk:
• Zelfstandig op een methodische wijze:
a. een interventieprogramma ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren
b. of een advies geven over het voedingsaanbod binnen een organisatie
c. of een voorstel doen voor het samenstellen en/of vermarkten van een nieuw product.
• De resultaten vastleggen in een verslag, dat de volgende onderdelen bevat (voor meer informatie: zie beoordelingsformulier Scholar):
• Introductie
• Verantwoording van de gebruikte methodologie
• Helder geformuleerde doelen en interventieontwerp dat aansluit bij de doelen en doelgroep (op basis van analyse van gedrag en gedragsdeterminanten en/of het aanbod)
• Implementatieplan
• Evaluatieplan
• binnen het project constructief samenwerken met collega’s en relevante andere professionals en het eigen werk afstemmen met deze collega’s/professionals
• Reflecteren op het eigen handelen m.b.t. de competenties die in deze OWE centraal staan en de eigen kwaliteiten afzetten tegen de eisen die
nu en in de toekomst worden gesteld.
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer:
• Voorwaardelijk: Stagebeoordeling en Ontwikkelingsverslag is voldaan
• V = eindcijfer
Aantal kansen per jaar
2 kansen per deeltentamen
Verslag
Toetscode
V
Toetsvorm
Schriftelijk: verslag
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (scholar)
55 van de 100 punten = 5,5
Minimaal vereiste resultaten
5,5
Examinatoren
1
Stagebeoordeling
HAN-SIS toetscode
SB
Toetsvorm
Schriftelijk: beoordelingsformulier
Beoordelingswijze
Voldaan/ niet voldaan
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (scholar).
Beoordeling op 3 competenties
A. Voorlichten/Adviseren: 5 criteria
B. Werken aan kwaliteit: aantal criteria
C. Samenwerken: 11 criteria
Voldaan is als maximaal 1 van de geformuleerde criteria per competentie onvoldoende is.
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
Examinatoren
1
Hoofdfasen - OWE Stage Health Promotion
VOEDING & DIËTETIEK
97
VOEDING & DIËTETIEK
Ontwikkelingsverslag
Toetscode
OV
Toetsvorm
Schriftelijk: verslag
Beoordelingswijze
Voldaan/niet voldaan
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (scholar Toetsing)
Voldaan als:
B: resultaten ingevuld als in HAN-SIS en conclusies getrokken.
C: voldoende uitgewerkt voor alle competenties.
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
13. Verplichte literatuur
N.v.t.
14. Aanbevolen literatuur
N.v.t.
15. Software
N.v.t.
16. Overige materialen
N.v.t.
17. Activiteiten
De stage Health Promotion wordt ondersteund door:
a.Stagevoorbereidingsweek
b. Stageterugkomdagen: intervisie met medestudenten onder begeleider van de docentbegeleider
c. Individuele begeleiding door docentbegeleider
18. Werkvormen
Intervisiebijeenkomsten
Individuele begeleiding docentbegeleider
Presentatie op locatie
Symposium
Opdracht uitwerken
19. Les-/contacturen
Uren/week
Aantal weken
Totaal
Intervisiebijeenkomsten
4
3
12 (les)uren
Begeleiding
Op verzoek
Symposium
8
1
8 uren
Werken aan opdracht
Overige uren.
20. Onderwijsperiode
Semester 1 of 2
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
98
VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Stage Health Promotion
VOEDING & DIËTETIEK
Stage Werken aan kwaliteit/Ondernemen
82058
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Hoofdfase 3 studenten
3. Centrale beroepstaak
Werken in en voor een organisatie
4. Beroepstaak
Werken in en voor een organisatie: niveau 3
5. Competenties
•
•
•
•
•
Adviseren
Werken aan kwaliteit
Ondernemen
Samenwerken in professionele relaties
Persoonlijke ontwikkeling
6. (Beroeps)Producten
Advies over een kwaliteitsverbeterende maatregel en/of over het aanbieden van een nieuwe dienst.
7. Studiepunten, studielast
5 STP
140 SBU
8. Samenhang
Deze onderwijseenheid bouwt voort op:
OWE’s Ondernemen, kwaliteit en adviseren (niveau 2).
Deze OWE valt samen met OWE’s Ondernemen en kwaliteit en adviseren onder de beroepstaak Werken in en voor een organisatie. Met deze OWE
wordt de beroepstaak op niveau 3 afgesloten en ben je beginnend beroepsbeoefenaar van deze beroepstaak.
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
Gecontroleerd wordt op plagiaat m.b.v. Ephorus programma. De uitslag van de Ephorus screening wordt samen met het verslag ingeleverd.
10. Algemene omschrijving
In deze onderwijseenheid staat het adviseren over kwaliteitszorg en/of ondernemen in de beroepspraktijk centraal.
De opdracht kan individueel of in tweetallen worden uitgevoerd.
De student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een KO opdracht. Gesolliciteerd kan worden op een door de opleiding aangeboden KO
-opdracht, maar de student kan zelf ook een KO-opdracht verwerven (en deze door de opleiding laten goedkeuren). De KO opdracht kan ook in het
buitenland uitgevoerd worden.
Het onderzoek wordt begeleid door een docentbegeleider van de opleiding en in het werkveld door de opdrachtgever. Om de student te ondersteunen bij het uitvoeren van de stage KO worden ondersteunende lessen aangeboden (zie activiteiten).
Het resultaat van de opdracht wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever op locatie en/of op het symposium aan het eind van het schooljaar. Het
symposium vindt plaats op de HAN en is bestemd voor studenten en docenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek en opdrachtgevers uit het werkveld.
Tijdens het symposium worde de resultaten van de stageopdrachten gepresenteerd in de vorm van plenaire presentaties, workshops en posterpresentaties.
Goed beoordeelde rapporten kunnen worden gepubliceerd op de HBO kennisbank en/of in tijdschriften als het Nederlands Tijdschrift voor
Dietisten en Voeding NU, maar ook worden voorgedragen voor prijzen zoals de Nestle prijs en de NVVL jaarprijs.
De KO stage kan gecombineerd worden met de stage Praktijkgericht Onderzoek, Health Promotion en/of Diëtistisch Handelen.
Hoofdfasen - OWE Stage Werken aan kwaliteit/Ondernemen
VOEDING & DIËTETIEK
99
VOEDING & DIËTETIEK
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan voor de beroepspraktijk:
• Op methodische wijze werken aan het verbeteren van de kwaliteit van primaire en secundaire processen, waarbij evidence based, cliënt- en
marktgericht gewerkt wordt en commitment aan de organisatie wordt getoond, resulterend in één van de volgende producten
a) een adviesrapport: verbereren kwaliteit, inrichting van de praktijk
b) voorstellen voor delen van het beleids- of ondernemersplan van de afdeling of organisatie
c) projectaanvraag, gericht op het optimaliseren van de zorg
• beargumenteren welke afwegingen gemaakt zijn in het optimaliseren van de zorg en de daarmee gemoeide kosten.
• aanbevelingen doen die passen bij de organisatie..
• binnen het project constructief samenwerken met collega’s en relevante andere professionals en het eigen werk afstemmen met deze collega’s/
professionals.
• reflecteren op het eigen handelen m.b.t. de competenties die in deze OWE centraal staan en de eigen kwaliteiten afzetten tegen de eisen die
nu en in de toekomst worden gesteld.
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer:
• Voorwaardelijk: Stagebeoordeling en Ontwikkelingsverslag is voldaan
• Verslag = eindcijfer
Aantal kansen per jaar
2 kansen per deeltentamen
Verslag
Toetscode
V
Toetsvorm
Schriftelijk : verslag
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (scholar)
55 van de 100 punten = 5,5
Minimaal vereiste resultaten
5,5
Examinatoren
1
Stagebeoordeling
HAN-SIS toetscode
SB
Toetsvorm
Schriftelijk: beoordelingsformulier
Beoordelingswijze
Voldaan/ niet voldaan
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (scholar).
Beoordeling op 2 competenties
A. Werken aan kwaliteit: aantal criteria
B. Adviseren: 5 criteria
Voldaan is als maximaal 1 van de geformuleerde criteria per competentie onvoldoende is.
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
Examinatoren
1
Ontwikkelingsverslag
Toetscode
OV
Toetsvorm
Schriftelijk : verslag
Beoordelingswijze
Voldaan/ Niet Voldaan
100 VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - OWE Stage Werken aan kwaliteit/Ondernemen
VOEDING & DIËTETIEK
Cesuur
Zie beoordelingsformulier (scholar Toetsing)
Voldaan als:
B: resultaten ingevuld als in HAN-SIS en conclusies getrokken.
C: voldoende uitgewerkt voor alle competenties.
Minimaal vereiste resultaten
Voldaan
13. Verplichte literatuur
N.v.t.
14. Aanbevolen literatuur
• Grit, R., & Gerritsma, M. (2012). Competent adviseren : Professioneel aan het werk!. Groningen [etc.]: Noordhoff.
• Korsten, W., & Bergen, A. v. (2010). Ik werk voor mezelf : Doe-het-zelf ondernemingsplan. Arnhem: De Eigen Zaak.
• Lienden, H. v., & Poel, M. v. d.,. (2005). Ondernemen in de zorg : Een competentiegerichte benadering. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
15. Software
N.v.t.
16. Overige materialen
N.v.t.
17. Activiteiten
De stage KO wordt ondersteund door:
a.Stagevoorbereidingsweek
b. Stageterugkomdagen: intervisie met medestudenten onder begeleider van de docentbegeleider
c. Individuele begeleiding door docentbegeleider.
d. Workshops: adviseren
18. Werkvormen
Intervisiebijeenkomsten
Individuele begeleiding PO-docentbegeleider
Workshops
Presentatie op locatie
Symposium
Zelfstudie
19. Les-/contacturen
Uren/week
Aantal weken
Totaal
Intervisiebijeenkomsten
4
3
12 (les)uren
Workshop adviseren
4
1
4 (les)uren
Begeleiding
Op verzoek
Symposium
8
1
8 uur
Werken aan opdracht
Overige uren
20. Onderwijsperiode
Semester 1 of 2
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
Hoofdfasen - OWE Stage Werken aan kwaliteit/Ondernemen
VOEDING & DIËTETIEK
101
VOEDING & DIËTETIEK
De beschrijvingen van deze integrale toets van de opleiding Voeding en diëtetiek is een uitwerking van bijlage 5 van het OER conform
art. 6.1 lid 4.
Integrale toets 4
82056
1. Opleiding
Voeding en Diëtetiek
2. Doelgroep
Hoofdfase 3 studenten
3. Centrale beroepstaak
Integratie beroepstaken:
• Werken met en voor cliënten
• Werken in en voor een organisatie
• Werken aan professionalisering
4. Beroepstaak/ beroepstaken
• Werken met en voor cliënten : niveau 3
- Verbeteren van gezond gedrag, werken aan preventie
- Optimaliseren van herstelprocessen
• Werken in en voor een organisatie: niveau 3
• Werken aan professionalisering: niveau 3
5. Competenties
• Persoonlijke ontwikkeling
6. (Beroeps)Producten
Sollicitatiebrief met CV
Persoonlijk ontwikkelingsplan.
Verantwoordingsgesprek integratie beroepstaken en persoonlijke ontwikkeling.
7. Studiepunten, studielast
2,5 STP
70 SBU
8. Samenhang
Deze OWE bouwt voort op:
OWE-IT2 en OWE-IT3
9. Ingangseisen m.b.t. tentamens
Voldoende beoordeling voor:
• IT2
• IT3
• OWE Stage DH
• OWE Stage HP
• OWE Stage KO
• OWE Stage PO
• Er zijn minimaal 70 kwaliteitspunten gehaald.
• Voldoende beoordeling voor de 4 (deel)ontwikkelingsverslagen
• Het DPF moet op een bepaalde datum voor het gesprek worden ingeleverd voor assessoren (zie toetsrooster op Scholar).
102 VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - Integrale toets 4
VOEDING & DIËTETIEK
10. Algemene omschrijving
1. Er zijn vier (deel)ontwikkelingsverslagen geschreven op niveau 3.
a. In het ontwikkelingsverslag wordt verwezen naar bewijsmateriaal (onderdeel B van het ontwikkelingsverslag) en gereflecteerd (onderdeel C van
het ontwikkelingsverslag) op de competenties die centraal staan in de beroepstaken Werken met en voor cliënten: herstelprocessen (stage DH);
Werken met en voor cliënten: verbeteren van gezond gedrag/werken aan preventie (stage HP); Werken aan professionalisering (stage PO);
Werken in en voor een organisatie (stage WAK/Ondernemen) op niveau 3 .
In de slb-werkgroepen (stageterugkomdagen) is de procedure voor de Integrale toets 4 besproken. De slb-er heeft de ontwikkelingsverslagen
beoordeeld.
2. Aan de hand van het ontwikkelingsverslag stelt de student een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierin wordt opgenomen hoe de persoonlijke
ontwikkeling verder wordt vorm gegeven. Dit persoonlijk ontwikkelingsplan wordt opgenomen in het DPF.
3. Er wordt een sollicitatiebrief (gebaseerd op het ontwikkelplan) geschreven met een CV, passend bij een advertentie waarop gesolliciteerd wordt
4. In het verantwoordingsgesprek worden vragen gesteld aan de student als beginnend voedingskundige/diëtist in relatie tot de functie waarop
wordt gesolliciteerd. De 3 beroepstaken met de bijbehorende competenties staan daarbij centraal. De student geeft daarbij aan in hoeverre hij
competent is als beginnend beroepsbeoefenaar en hoe hij zich verder wil gaan ontwikkelen als professional.
5. De student kan extra bewijs voor zijn competentieontwikkeling opnemen in het DPF en dit laten beoordelen door de examinatoren.
(meer informatie: zie procedure Integrale toets 4 Scholar)
11. Beoordelingscriteria / Indicatoren
De student kan:
• aan de hand van een sollicitatiebrief alle beroepstaken in relatie tot het beroep van voedingskundige/diëtist plaatsen.
• benoemen hoe en waar op niveau 3 gewerkt is aan de competenties
• benoemen hoe de student verder gaat werken aan zijn persoonlijke competentieontwikkeling als professional.
12. Tentaminering
Berekening eindcijfer: IT4 = eindcijfer
Integrale toets 4
Toetscode
IT4
Toetsvorm
Portfolio assessment met verantwoordingsgesprek
Examinatoren
2 (waarvan 1 externe examinator)
Aantal kansen per jaar
2
Beoordelingswijze
Cijfer
Cesuur
Zie beoordelingsformulier Scholar
Beoordeling op criterium: relatie leggen integratie beroepstaken naar het beroep kan
leggen.
Onvoldoende: relatie niet toepassen op vacature
Voldoende: relatie toepassen op vacature
Goed: relatie toepassen op vacature en eigen ontwikkeling noemen.
Minimaal vereiste resultaten
5,5
13. Verplichte literatuur
Alle literatuur uit voorgaande OWE’s
14. Aanbevolen literatuur
Alle literatuur uit voorgaande OWE’s
15. Software
Digitaal portfolio
16. Overige materialen
N.v.t.
Hoofdfasen - Integrale toets 4
VOEDING & DIËTETIEK
103
VOEDING & DIËTETIEK
17. Activiteiten
SLB werkgroepen (stageterugkomdagen): ontwikkelingsplan schrijven, IT voorbereiden.
18. Werkvormen
SLB werkgroepen
SLB individuele gesprekken
19. Les-/contacturen
SLB werkgroepen
Uren/week
Aantal weken
Totaal
4
3
12 uur
Zelfstudie
58 uur
20. Onderwijsperiode
Voor reguliere studenten: periode 4 en herkansing augustus.
Overige studenten: zie toets schema Scholar
21. Maximum aantal deelnemers
Geen
104 VOEDING & DIËTETIEK
Hoofdfasen - Integrale toets 4
VOEDING & DIËTETIEK
VOEDING & DIËTETIEK
105
VOEDING & DIËTETIEK
9. Minoraanbod van het Instituut
Paramedische Studies
Deelname aan minoren en vrije minoren
soorten minoren zijn er? In die notitie is ook een toe-
Voor het volgen van een minor moet je toestemming
stemmingsformulier opgenomen, waarmee je de
vragen aan de studieloopbaanbegeleider en je
examencommissies om toestemming kunt vragen voor
vervolgens inschrijven bij het instituut van de HAN
het volgen van een vrije minor.
waar je de minor gaat volgen. Voor een HAN-minor
schrijf je je altijd in op de minor in HAN-SIS. De
Een semester geeft twee periodes aan. S1 omvat periode
spelregels voor het volgen van een vrije minor vind je
1 en 2, S2 omvat periode 3 en 4. Niet alle IPS-minoren
in de notitie ‘Regeling vrije minor en toestemmings-
zijn geschikt voor studenten van de vier opleidingen. Voor
formulier’, te vinden op HAN-insite/minoren/welke
meer informatie, zie tabel 2.
Tabel 1: Minoraanbod IPS 2014-2015
SIS code
Minor
Soort
Niveau
2014-2015
M_IPS04
Neurorevalidatie
Verdiepend
3
S1 en S2
M_IPS05
Manueel Therapeutisch Handelen
Verdiepend
3
S1
M_IPS06
Kind & Omgeving: een multidisciplinaire aanpak
Verdiepend
3
S2
M_IPS07
Gedrag bij leefstijl en gezondheid
Verdiepend
3
S2
M_IPS08
Pijn voor health professionals
Verdiepend
3
S2
M_IPS09
Klinische Voeding
Verdiepend
3
S2
M_IPS10
Logopädische Therapie bei Kinder und Erwachsenen
Verdiepend
3
S1
M_IPS11
De stem centraal
Verdiepend
3
S1
M_IPS12
Die Stimme im Mittelpunkt
Verdiepend
3
S2
M_IPS14
Sport Physiotherapy & Active Aging (SPAA)
Verdiepend
3
S2
M_IPS15
Health professionals in international perspective
Verdiepend
3
S2
MZK-MO9
Jeugd en mondzorg
Verdiepend
3
S2 13-14
en S1 14-15
MZK-M10
Mondzorg bij volwassenen in specifieke zorggroepen
Verdiepend
3
S2 13-14
en S1 14-15
106 VOEDING & DIËTETIEK
VOEDING & DIËTETIEK
Tabel 2: Doelgroep per IPS minor
IPS Opleidingen
SIS code
Minor
Ergo
Fysio
Logo
MZK
V&D
M_IPS04
Neurorevalidatie
x
x
x
M_IPS05
Manueel therapeutisch handelen
M_IPS06..
Kind en Omgeving: een multidisciplinaire aanpak
x
x
x
x
M_IPS07
Gedrag bij leefstijl en gezondheid
x
x
x
x
M_IPS08
Pijn voor health professionals
x
x
M_IPS09
Klinische Voeding
M_IPS10
Logopädische Therapie bei Kinder und Erwachsenen
x
M_IPS11
De stem centraal
x
M_IPS12
Die Stimme im Mittelpunkt
x
M_IPS14
Sport Physiotherapy & Active Aging (SPAA) -
M_IPS15
Health professionals in international perspective
MZK-M09
Jeugd en mondzorg
x
MZK-M010
Mondzorg bij volwassenen in specifieke zorggroepen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Voor de IPS-minoren geldt als instap dat je tenminste 90 studiepunten hebt behaald voordat je aan een minor mee mag doen.
Het heeft de voorkeur dat je voorafgaand aan een minor stage-ervaring hebt opgedaan. Een uitgebreide beschrijving van de
minoren is terug te vinden op de minorensite van de HAN, KiesOpMaat en op het volledige Opleidingsstatuut op www.han.nl
Minor Gedrag en Gezondheid (bron: HBO-Spiegel)
“Motivational interviewing, de HC’s waren allemaal inhoudelijk
erg sterk, met een gedreven en inhoudelijke docent! Ik heb heel veel
geleerd over de benadering naar de client toe en ik vond
ook het schrijven van een richtlijn erg verdiepend!”
VOEDING & DIËTETIEK
107
VOEDING & DIËTETIEK
108 VOEDING & DIËTETIEK
VOEDING & DIËTETIEK
10. Studieloopbaanbegeleiding
Aan het begin van je opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider (SLB’er)
toegewezen. Dit is een docent die je begeleidt tijdens één of meer studiejaren.
De studieloopbaanbegeleiding vindt plaats in individuele gesprekken én in groepsbijeenkomsten. Het is de ‘rode draad’ in jouw leerproces.
Taken van de studieloopbaanbegeleider
• Persoonlijke leerarchivering
De studieloopbaanbegeleider fungeert als schakel tussen
• Interactie tussen jou en de opleiding over je planning,
jouw onderwijsvraag (Persoonlijk Ontwikkelingplan) en
ontwikkeling en prestaties
het aanbod van de opleiding (toetsprogramma, onderwijs-
• Beoordeling
eenheden). Bij keuzemomenten stelt hij samen met jou
In het portfolio verzamel je het bewijsmateriaal dat je
het studiecontract op en accordeert dit namens de
wilt gebruiken voor tentamens en examens.
opleiding. Hij houdt je leerproces in de gaten, helpt je bij
het maken van keuzen en stimuleert of adviseert je
Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
wanneer zich problemen voordoen tijdens je studie. Ook
In het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) beschrijf je de
kan hij je begeleiden bij het ontwikkelen of verbeteren
manier waarop je jouw eigen opleidingsprogramma wilt
van studievaardigheden.
vormgeven. Het POP is regelmatig onderwerp van gesprek
met de studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Ten minste
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
voorafgaand aan ieder studiecontract (her)schrijf je een
• De opleiding is verantwoordelijk voor de waarborging
POP, bespreek je de resultaten ervan met jouw SLB’er en
van de continuïteit van de begeleiding.
voeg je het toe aan je portfolio. Een belangrijk element
• De student is verantwoordelijk voor zijn
in je begeleiding is het leren reflecteren. In alle onder-
eigen leerproces.
• Er zijn groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken.
• De studieloopbaanbegeleiding maakt onderdeel uit van
wijseenheden reflecteer je samen met je docent(en) op de
stand van zaken in de onderwijseenheid.
de propedeutisch en het hoofdfase programma, maar de
Studiecontract
intensiteit van de studieloopbaanbegeleiding neemt
In het studiecontract wordt vastgelegd op welke
gedurende de opleiding af.
tentamens en examens jij je in het komende half jaar
• Resultaatgerichte studieloopbaanbegeleiding: vastleggen
van de studievoortgang in de SLB-voortgangsverslagen.
gaat voorbereiden.
In hoofdfase 2-3 maak je een studiecontract op, met
daarin de onderwijseenheden die je gaat volgen, de
Om je te begeleiden tijdens je leertraject, zijn een aantal
stage die je gaat lopen, welke minorkeuze je maakt en
instrumenten ontwikkeld.
of er andere (buitenschoolse) activiteiten zijn die je
Portfolio
gaat ondernemen.
Het portfolio is een bewaarplaats van bestanden en
HAN studie-informatiesysteem
documenten waarmee je jouw eigen individuele ontwikke-
Het studie-informatiesysteem van de HAN (HAN-SIS) is
ling (leerproces) zichtbaar maakt en het door jou
een online informatie- en registratiesysteem dat
behaalde niveau aantoont. Het portfolio vervult verschil-
competentiegericht onderwijs ondersteunt. Met dit
lende functies:
systeem kun je informatie oproepen over het onderwijsVOEDING & DIËTETIEK
109
VOEDING & DIËTETIEK
aanbod en je resultaten. Je kunt je studiecontract inzien
bekijken. Eind 2014 zal HAN-SIS vervangen worden door
en je kunt je inschrijven voor deelname aan leerroutes,
Alluris (zie hieronder).
onderwijseenheden, tentamens enexamens. Docenten en
examinatoren gebruiken SIS ook voor het vastleggen van
HAN-SIS is voor studenten overal bereikbaar via de link:
tentamens en examens, die je dan als student weer kunt
http://sis.han.nl
Alluris vervangt HAN-SIS
worden ingevoerd in HAN-SIS. Alle resultaten uit
In december 2014 gaan we over op het nieuwe studie-
HAN-SIS die vóór 1 december 2014 zijn ingevoerd,
informatiesysteem Alluris. Deze studiegids is hierop nog
zullen worden overgezet naar Alluris.
niet aangepast. Lees per 2015 ‘Alluris’ voor ‘HAN-SIS’ .
• Vanaf 1 december 2014 kun je wel nog steeds je
Informatievoorziening overstap naar Alluris
• Met ingang van 5 januari 2015 zul je je studievoortgang
studieresultaten bekijken in HAN-SIS.
In november 2014 en in januari 2015 ontvang je meer
bekijken via Alluris. Uiteraard zorgt de HAN ervoor dat
informatie met betrekking tot de overstap naar Alluris. Hierin
jouw behaalde resultaten worden overgezet van HAN-SIS
wordt duidelijk vermeld wanneer welke actie van studenten
naar Alluris. Het is echter van belang dat je de resulta-
wordt verwacht en wat te doen bij vragen of problemen.
ten zelf controleert. Bekijk daarom vanaf 5 januari 2015
jouw cijferlijst in Alluris om vast te stellen dat al jouw
Overstap naar Alluris:
behaalde resultaten ook daadwerkelijk goed zijn
check je studievoortgang/resultaten
overgezet naar Alluris. Let er wel op dat alle resultaten
De informatie die je rond live-gang ontvangt, betreft de
die je hebt behaald in de periode na 1 december 2014
volgende acties:
vanaf 5 januari 2015 in Alluris worden ingevoerd.
• Controleer je cijferlijst in HAN-SIS voor 1 december
110
2014. Missen er resultaten of constateer je fouten?
Voor alle instituten:
Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de
Minoren en Alluris
desbetreffende docent.
Inschrijven voor een minor kan in 2014 in HAN-SIS. Vanaf
• Op 1 december 2014 zal HAN-SIS sluiten. Dit betekent
2015 vindt de inschrijving op een minor in Alluris plaats.
dat er vanaf dat moment geen cijfers meer kunnen
Zie t.z.t. www.han.nl/insite/alluris voor de handleidingen.
VOEDING & DIËTETIEK
VOEDING & DIËTETIEK
VOEDING & DIËTETIEK
111
HAN VOORLICHTINGSCENTRUM
Postbus 6960, 6503 GL Nijmegen
T (024) 353 05 00
[email protected]
Contactgegevens:
Instituut Paramedische Studies
Postbus 6960, 6503 GL Nijmegen
Bezoekadres Nijmegen
Kapittelweg 33, 6525 EN Nijmegen
T (024) 353 11 11
F (024) 353 13 53
Redactie Opleidingsstatuut 2014 - 2015
Piet Leermakers, OS/OER redacteur IPS
[email protected]
Algemene informatie
HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
T (024) 353 05 00
[email protected]
I www.han.nl