Prezentácia plavárne

Download Report

Transcript Prezentácia plavárne

PLAVÁREŇ NA ÚZEMÍ
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - PETRŽALKA
PREZENTÁCIA PROJEKTU
STAVBY
13.03.2013
LOKALITA –
• FILOZOFIA RIEŠENIA
• VYTVORENIE MESTSKEJ PLAVÁRNE PRE ČO
NAJŠIRŠÍ OKRUH UŽÍVATEĽOV
• VYTVORENIE PRIESTORU PRE RODINNÚ
REKREÁCIU
• VYTVORENIE PLAVECKÉHO BAZÉNA 25m PRE
REKREAČNÉ A TRÉNINGOVÉ PLÁVANIE
• VYTVORENIE RELAXAČNEJ ČASTI VO VODE,
VODNÉ ATRAKCIE, MASÁŽNE TRYSKY, PERLIČKA
• VYTVORENIE MALÉHO SAUNOVÉHO SVETA
• MOŽNOSŤ OBČERSTVENIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV
• ATRAKCIA - TOBOGÁN DĹŽKY CCA 70M
NÁPLŇ PLAVÁRNE – MODELOVÉ RIEŠENIE
MESTSKEJ PLAVÁRNE
 PLAVECKÁ ČASŤ – PLAVECKÝ BAZÉN
 RELAXAČNÁ ČASŤ – ZÁŽITKOVÝ BAZÉN
 ODDYCHOVÁ ČASŤ – HORÚCE BAZÉNY
 DETSKÁ ZÓNA – DETSKÝ BAZÉN , HERŇA
 SAUNOVÝ SVET – FÍNSKA SAUNA – 2x, PARNÁ SAUNA, MASÁŽ
 TOBOGÁN
 RÝCHLE OBČERSTVENIE
OSADENIE DO URBANIZOVANÉHO
MESTSKÉHO PROSTREDIA
OSADENIE DO URBANIZOVANÉHO PROSTREDIA
PRINCÍPY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
NAPOJENIE STAVBY NA EXISTUJÚCI
DOPRAVNÝ SYSTÉM
REŠPEKTOVANIE POLOHY STAVBY – VÄZBA NA
OBYTNÚ ZÓNU, CHARAKTER SÍDLISKOVEJ
ZÁSTAVBY , URČENÝ POZEMOK
MOŽNOSTI OTVORENIA ALEBO UZAVRETIA
DISPOZÍCIE DO OKOLITÉHO PROSTREDIA
NÁVRH ARCHITEKTÚRY VYJADRUJÚCEJ
CHARAKTER STAVBY
SNAHA NEZAŤAŽIŤ PROSTREDIE
NEPRIMERANOU FUNKCIOU
REŠPEKTOVAŤ VEĽKOSŤ POZEMKU
VÝŠKOVÉ RIEŠENIE STAVBY
FUNKČNÉ ČLENENIE PLAVÁRNE
 VSTUPNÉ PRIESTORY
 ŠATŇOVÉ A HYGIENICKÉ PRIESTORY
 BAZÉNOVÁ HALA S PIATIMI BAZÉNMI
 ČASŤ S OBČERSTVENÍM A ZÁZEMÍM
 TOBOGÁN
 ADMINISTRATÍVNA ČASŤ
 TECHNOLOGICKÉ PRIESTORY
 KOMUNIKÁCIE, PARKOVANIE
 PRÍPOJKY TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
PLAVÁREŇ NA ÚZEMÍ
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA –
PETRŽALKA
- STAVBA
PÔDORYS PRÍZEMIA
BAZÉN B1 –
PLAVECKÝ BAZÉN
 PLAVECKÝ BAZÉN DĹŽKY 25 M
 PLOCHA 312,0 M2
 HĹBKA VODY 1300-1750
 TEPLOTA VODY 26°C
 5 DRÁHOVÝ
 SO ŠTARTOVACÍMI BLOKMI
 MATERIÁL - NEREZ
BAZÉN B2 –
ODDYCHOVÝ BAZÉN
 ODDYCHOVÝ BAZÉN
 PLOCHA 145,0 M2
 HĹBKA VODY 950-1100
 TEPLOTA VODY 31°C
 ATRAKCIA VZDUCHOVÁ POSTEĽ
 ATRAKCIA MASÁŽENE TRYSKY
CHRBÁT, LÝTKA
 ATRAKCIA VYVIERAČKA VODY Z DNA
 ATRAKCIA VYVIERAČKA VZDUCHU
 ATRAKCIA CHRLIČ SÚSTREDENÝ
 ATRAKCIA CHRLIČ ŠIROKÝ
 ATRAKCIA – HOJDACÍ ZÁLIV
 KAPACITA - 49 OSÔB
 MATERIÁL - NEREZ
BAZÉN B3 –
DETSKÝ BAZÉN
 DETSKÝ BAZÉN
 PLOCHA 39,0 M2
 HĹBKA VODY 100- 400 mm
 TEPLOTA VODY 31°C
 ATRAKCIA VYVIERAČKA VODY
 ATRAKCIA FONTÁNKA
 KAPACITA 13 DETÍ
 MATERIÁL - NEREZ
BAZÉN B4 –
ODDYCHOVÝ
BAZÉN
 ODDYCHOVÝ BAZÉN
 PLOCHA 13,80 M2
 HĹBKA VODY 900-950 mm
 TEPLOTA VODY 38°C
 ATRAKCIA VZDUCHOVÁ LAVICA
 ATRAKCIA VYVIERAČKA VODY Z DNA
 KAPACITA 5 OSÔB
 MATERIÁL - NEREZ
BAZÉN B5 –
ODDYCHOVÝ
BAZÉN
 ODDYCHOVÝ BAZÉN
 PLOCHA 22,00 M2
 HĹBKA VODY 900-950
 TEPLOTA VODY 38°C
 ATRAKCIA VZDUCHOVÁ LAVICA
 ATRAKCIA MASÁŽENE TRYSKY
CHRBÁT, LÝTKA
 ATRAKCIA VYVIERAČKA VZDUCHU
 KAPACITA – 8 OSÔB
 MATERIÁL - NEREZ
PÔDORYS POSCHODIA
PÔDORYS SUTERÉNU
POHĽAD SEVEROVÝCHOD
POHĽAD SEVEROZÁPAD
INTERIÉR 1
INTERIÉR 2
PARKOVANIE – STATICKÁ DOPRAVA
EXISTUJÚCE PARKOVISKO
• POČET STOJÍSK – 36 MIEST
NÁVRH RIEŠENIA
• POČET STOJÍSK 53 MIEST
POTREBA PARKOVACÍCH MIEST –
PREVÁDZKA PLAVÁRNE STN 73 6110
1.1 NÁVŠTEVNÍCI PLAVÁRNE
Výpočet potreby parkovacích miest je podľa STN 736110 tab. 20 - služby
Potreba parkovacích miest sa určuje podľa návštevnosti , počet návštevníkov je určený plochou vody v plavárni
počet návštevníkov - okamžitej návštevnosti - 109 osôb
potreba parkovísk návštevníci do 1 hod – 1 stojisko na 10 osôb - potreba 4 stojiská
/ 34 osôb /
návštevníci do 2 hod – 1 stojisko na 5 osôb - potreba 10 stojísk
/ 50 osôb /
návštevníci do 2 hod – 4 hod – 1 stojisko na 3 osoby - potreba 8 stojísk / 25 osôb /
Potreba - 21 stojísk + 1 pre imobilného
1.2 ZAMESTNANCI PLAVÁRNE
Výpočet potreby parkovacích miest je podľa STN 736110 tab. 20 - služby
Potreba parkovacích miest sa určuje podľa počtu zamestnancov ,
počet zamestnancov - 10 osôb
potreba parkovísk – 1 státie na 5 osôb
Potreba - 2 státia
1.3 NAVRHOVANÝ POČET PARKOVACÍCH MIEST
Celková potreba - 24 stojísk podľa STN 73 6110
Navrhovaný počet parkovacích miest je – 53 stojísk
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
ING, ARCH. JÁN KATUŠČÁK