TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN TABEL TMT KENAIKAN JABATAN A.

Download Report

Transcript TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN TABEL TMT KENAIKAN JABATAN A.

TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN
TABEL TMT KENAIKAN JABATAN
A. ANGKA KREDIT GURU MATAPELAJARAN DAN GURU BIMBINGAN KONSELING/KONSELOR
KRITERIA
Amat Baik
Baik
Cukup
Sedang
Kurang
GOLONGAN
III A
III B
III C
III D
IV A
IV B
IV C
IV D
13.12 11.87 25.31 24.37 37.18 37.18 36.25 53.12
10.50
9.50 20.25 19.50 29.75 29.75 29.00 42.50
7.87
7.12 15.18 14.62 22.31 22.31 21.75 31.87
5.25
4.75 10.12
9.75 14.87 14.87 14.50 21.25
2.62
2.37
5.06
4.87
7.43
7.40
7.25 10.62
Periode Penilaian
Periode Penilaian
PK Formatif
PK Sumatif
Juli minggu ke 3
s.d
September
minggu ke 1
April minggu ke 3
s.d
Mei minggu ke 4
PKG dan PKB
4
tahun
B. ANGKA KREDIT GURU DENGAN TUGAS TAMBAHAN YANG RELEVAN DENGAN
FUNGSI SEKOLAH/MADRASAH
TMT
TMT
untuk Jabatan
untuk Pangkat
DESEMBER
JANUARI/JULI
Periode Penilaian
NOVEMBER
Usul kenaikan
pangkat dari
GURU
KEPALA SEKOLAH
ke
DINAS
dari
DINAS
ke
MENTERI
1. MENGURANGI JAM MENGAJAR TATAP MUKA GURU
a. KEPALA SEKOLAH
PROSES
KENAIKAN
PANGKAT
1 JANUARI TMT
untuk kenaikan
APRIL
PROSES
PENILAIAN
ANGKA KREDIT
LEVEL
1 JULI TMT untuk
kenaikan pangkat
OKTOBER
GOLONGAN
KRITERIA
25%
Amat Baik 3.28
Baik
2.63
Cukup
1.97
Sedang
1.31
Kurang
0.66
III A
75%
9.84
7.88
5.91
3.94
1.97
AK
13.13
10.50
7.88
5.25
2.63
25%
2.97
2.38
1.78
1.19
0.59
III B
75%
8.91
7.13
5.34
3.56
1.78
AK
11.88
9.50
7.13
4.75
2.38
25%
6.33
5.06
3.80
2.53
1.27
III C
75%
18.98
15.19
11.39
7.59
3.80
AK
25.31
20.25
15.19
10.13
5.06
25%
6.09
4.88
3.66
2.44
1.22
III D
75%
18.28
14.63
10.97
7.31
3.66
50%
12.19
9.75
7.31
4.88
2.44
III D
50%
12.19
9.75
7.31
4.88
2.44
AK
24.38
19.50
14.63
9.75
4.88
25%
9.30
7.44
5.58
3.72
1.86
IV C
IV A
75%
27.89
22.31
16.73
11.16
5.58
AK
37.19
29.75
22.31
14.88
7.44
25%
9.30
7.44
5.58
3.72
1.86
IV B
75%
27.89
22.31
16.73
11.16
5.58
AK
37.19
29.75
22.31
14.88
7.44
25%
9.06
7.25
5.44
3.63
1.81
75%
27.19
21.75
16.31
10.88
5.44
AK
36.25
29.00
21.75
14.50
7.25
25%
13.28
10.63
7.97
5.31
2.66
IV D
75%
39.84
31.88
23.91
15.94
7.97
AK
53.13
42.50
31.88
21.25
10.63
IV A
50%
18.59
14.88
11.16
7.44
3.72
AK
37.19
29.75
22.31
14.88
7.44
50%
18.59
14.88
11.16
7.44
3.72
IV B
50%
18.59
14.88
11.16
7.44
3.72
AK
37.19
29.75
22.31
14.88
7.44
50%
18.13
14.50
10.88
7.25
3.63
IV C
50%
18.13
14.50
10.88
7.25
3.63
AK
36.25
29.00
21.75
14.50
7.25
50%
26.56
21.25
15.94
10.63
5.31
IV D
50%
26.56
21.25
15.94
10.63
5.31
AK
53.13
42.50
31.88
21.25
10.63
b. WAKIL KEPALA SEKOLAH, KEPALA PUSTAKAWAN/LABORAN/BENGKEL
GOLONGAN
KRITERIA
50%
Amat Baik 6.56
Baik
5.25
Cukup
3.94
Sedang
2.63
Kurang
1.31
III A
50%
6.56
5.25
3.94
2.63
1.31
AK
13.13
10.50
7.88
5.25
2.63
50%
5.94
4.75
3.56
2.38
1.19
III B
50%
5.94
4.75
3.56
2.38
1.19
AK
11.88
9.50
7.13
4.75
2.38
50%
12.66
10.13
7.59
5.06
2.53
III C
50%
12.66
10.13
7.59
5.06
2.53
AK
25.31
20.25
15.19
10.13
5.06
AK
24.38
19.50
14.63
9.75
4.88
50%
18.59
14.88
11.16
7.44
3.72
2. TIDAK MENGURANGI JAM MENGAJAR TATAP MUKA GURU
a. PENUGASAN SATU TAHUN
GOLONGAN
III A
KRITERIA
III B
III C
III D
IV A
IV B
IV C
IV D
AKPK
5%
AK
AKPK
5%
AK
AKPK
5%
AK
AKPK
5%
AK
AKPK
5%
AK
AKPK
5%
AK
AKPK
5%
AK
AKPK
5%
AK
Amat Baik
13.13
0.66
13.78
11.88
0.59
12.47
25.31
1.27
26.58
24.38
1.22
25.59
37.19
1.86
39.05
37.19
1.86
39.05
36.25
1.81
38.06
53.13
2.66
55.78
Baik
10.50
0.53
11.03
9.50
0.48
9.98
20.25
1.01
21.26
19.50
0.98
20.48
29.75
1.49
31.24
29.75
1.49
31.24
29.00
1.45
30.45
42.50
2.13
44.63
Cukup
7.88
0.39
8.27
7.13
0.36
7.48
15.19
0.76
15.95
14.63
0.73
15.36
22.31
1.12
23.43
22.31
1.12
23.43
21.75
1.09
22.84
31.88
1.59
33.47
Sedang
5.25
0.26
5.51
4.75
0.24
4.99
10.13
0.51
10.63
9.75
0.49
10.24
14.88
0.74
15.62
14.88
0.74
15.62
14.50
0.73
15.23
21.25
1.06
22.31
Kurang
2.63
0.13
2.76
2.38
0.12
2.49
5.06
0.25
5.32
4.88
0.24
5.12
7.44
0.37
7.81
7.44
0.37
7.81
7.25
0.36
7.61
10.63
0.53
11.16
b. PENUGASAN KURANG SATU TAHUN
GOLONGAN
KRITERIA
III A
III B
III C
III D
IV A
IV B
IV C
IV D
AKPK
2%
AK
AKPK
2%
AK
AKPK
2%
AK
AKPK
2%
AK
AKPK
2%
AK
AKPK
2%
AK
AKPK
2%
AK
AKPK
2%
AK
Amat Baik
13.13
0.26
13.39
11.88
0.24
12.11
25.31
0.51
25.82
24.38
0.49
24.86
37.19
0.74
37.93
37.19
0.74
37.93
36.25
0.73
36.98
53.13
1.06
54.19
Baik
10.50
0.21
10.71
9.50
0.19
9.69
20.25
0.41
20.66
19.50
0.39
19.89
29.75
0.60
30.35
29.75
0.60
30.35
29.00
0.58
29.58
42.50
0.85
43.35
Cukup
7.88
0.16
8.03
7.13
0.14
7.27
15.19
0.30
15.49
14.63
0.29
14.92
22.31
0.45
22.76
22.31
0.45
22.76
21.75
0.44
22.19
31.88
0.64
32.51
Sedang
5.25
0.11
5.36
4.75
0.10
4.85
10.13
0.20
10.33
9.75
0.20
9.95
14.88
0.30
15.17
14.88
0.30
15.17
14.50
0.29
14.79
21.25
0.43
21.68
Kurang
2.63
0.05
2.68
2.38
0.05
2.42
5.06
0.10
5.16
4.88
0.10
4.97
7.44
0.15
7.59
7.44
0.15
7.59
7.25
0.15
7.40
10.63
0.21
10.84