Transcript pps

Slide 1

Các tác lực môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp
Hoạch định và dự báo NNL:
-Phân tích nhu cầu tuyển dụng
-Phân tích chức danh và đánh giá công
việc

Đánh giá thành tích

Tuyển mộ:
-Các nguồn bên trong

Quản lý
Con người

-Các nguồn bên ngoài
Quyết định
Tuyển dụng

Tuyển chọn nhân sự
Định hướng và hội nhập
Điều động nhân sự
-Thăng chức, giáng chức

Sơ đồ 1: Tiến trình quản
trị nguồn nhân lực

-Thuyên chuyển, điều động nội bộ
-Điều chỉnh cơ cấu tổ chức hay CV
Huấn luyện và phát triển nhân sự

Những công việc cần người
Các tác lực bên trong và bên ngoài doanh nghiệp

Thúc đẩy và
động viên


Slide 2

Sơ đồ 2: Tiến trình tuyển dụng
Môi trường bên ngoài
Môi trường bên trong
Kế hoạch nhân sự
Các giải pháp khác
Tuyển dụng

Các nguồn
bên trong

Các nguồn
bên ngoài

Các phương pháp
tuyển dụng bên trong

Các phương pháp
tuyển dụng bên ngòai

Những người được tuyển


Slide 3

Sơ đồ 3: Tiến trình tuyển chọn nhân sự
Môi trường bên ngoài
Môi trường bên trong
Ứng viên dự tuyển
Phỏng vấn sơ bộ
Xem xét đơn xin việc
Trắc nghiệm
Phỏng vấn sâu
Đánh giá lý lịch và bg cấ
Khám sức khỏe

Quyết định tuyển dụng
Người được tuyển

Ứng

Viên
Bị
Loại


Slide 4

Sơ đồ 4: Tiến trình phân tích công việc:
Họach định nguồn nhân lực
Công việc
cụ thể

Trách
nhiệm

Nhiệm
vụ

Tuyển mộ
Tuyển chọn
Phát triển nguồn nhân lực

Nhiệm
vụ

Phân
tích
công
việc

Đánh giá thành tích
Lương bổng và phúc lợi
Nhiệm
vụ

An toàn và sức khỏe
Tương quan nhân sự và Lao đg

Kiến
thức

Kỹ
năng

Khả
năng

Nghiên cứu nguồn nhân lực

Tuyển dụng bình đẳng


Slide 5

Sơ đồ 5: Cơ cấu hệ thống trả công trong doanh nghiệp
Lương cơ bản
THÙ LAO
VẬT CHẤT

Phụ cấp
Thưởng

CƠ CẤU
HỆ THỐNG
TRẢ LƯƠNG,
THU NHẬP

Phúc lợi

Cơ hội thăng tiến
THÙ LAO
PHI VẬT
CHẤT

Công việc thú vị
Điều kiện làm việc