Презентацїя - Інститут проблем реєстрації інформації

Download Report

Transcript Презентацїя - Інститут проблем реєстрації інформації

Slide 1

Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України

Науково-дослідна робота

Науковий керівник НДР:
Додонов Олександр Георгійович,
засл. діяч науки і техніки України, д.т.н., професор,
заступник директора ІПРІ НАН України
Відповідальні виконавці НДР:
пр. науковий співробітник, к.т.н., доцент
ст. науковий співробітник, к.т.н.
науковий співробітник

О. В. Коваль
В.Р. Сенченко
Ю.Д. Бойко
1


Slide 2

Етап 1. 2011 рік
Дослідження та розробка інформаційних технологій генерації та
імітаційного моделювання сценаріїв аналітичної діяльності у КІАС.

Етап 2. 2012 рік
Дослідження та розробка методів конфігурування розподілених
компонентів для реалізації сценаріїв аналітичної діяльності у КІАС.

Етап 3. 2013 рік
Розробка рекомендацій щодо реалізації інформаційних технологій
комп’ютерного моделювання КІАС в залежності від її призначення та
задач.

2


Slide 3

Мета роботи - дослідження та розвиток інформаційних
технологій комп’ютерного моделювання інформаційноаналітичних систем з метою скорочення термінів створення ІАС
і підвищення рівня їх функціональності.
Об’єкт дослідження:
Інформаційно-аналітичні системи (ІАС) що забезпечують
здійснення розширеної аналітики на базі сценарно-цільового
підходу.
Корпоративні інформаційно-аналітичні системи (КІАС)
являються підкласом ІАС і розглядаються в контексті загальних
методологічних підходів до побудови ІАС, окремо виділяючи
лише їх особливості.

Предмет дослідження:
Технології комп’ютерного моделювання ІАС із використанням
сценарно-цільового підходу.
3


Slide 4

Досягнення визначеної мети передбачає проведення наступних досліджень та
розробок:
 Дослідження методів та мов формального опису об'єктних моделей
предметної області з урахуванням особливостей функціонування ІАС у
розподіленому середовищі;
 Дослідження і розробка методів та засобів генерації сценаріїв аналітичної
діяльності;
 Дослідження і розробка методів формування комп’ютерної моделі ІАС у
розподіленому середовищі;
 Дослідження існуючих технологій з метою вибору методів конфігурування
розподілених компонентів для реалізації сценаріїв аналітичної діяльності у
ІАС;
 Дослідження методів і розробка технології адміністрування і управління
розподіленими компонентами ІАС для реалізації сценаріїв аналітичної
діяльності;
 Розробка рекомендацій щодо адаптації та модифікації типової моделі та
архітектури аналітичної складової ІАС, типового технологічного ланцюжка
побудови аналітичної складової ІАС в залежності від її призначення та задач;
 Дослідна реалізація технології побудови ІАС на базі розподілених
компонентів на прикладі тренажерної системи для реалізації сценаріїв
аналітичної діяльності.
4


Slide 5

Шар представлення

- представляє ІАС у вигляді багатошарової функціональної структури як основи для
подальшого дослідження і розробки технологій комп’ютерного моделювання ІАС.

Засоби взаємодії з користувачем
(АРМ, Web – Портал, Мобільний доступ)

Розподілене
середовище взаємодії

Шар доступу до даних

Шар базнес-логіки

(середовище виконання)
Підсистема
адміністрування

Підсистема управління ІАС

Аналітична складова
• OLAP - Оперативний аналіз
• BI - Бізнес-аналіз
• BA - Бізнес-аналітика
• PA - Прогнозна аналітика
• AA - Дієва аналітика

Інформаційна база
Засоби
завантаження
даних (ETL)

База даних

Сховище
даних

База знань

Великі масиви
даних

· SOA - Технологія сервісорієнтованої
архітектури
· DDS - Технологічне
середовище
«публікація/підписка»
· SaaS, HTML5 - Технології
розподіленого
середовища в Інтернет
· «Персональні хмари»
користувачів

(Big Data)

(Data Warehose)

ІТ-інфраструктура
(сервери, робочі станції, мережеві засоби)

5


Slide 6

 Технологія комп'ютерного моделювання ІАС визначається як
послідовність побудови відповідних моделей на кожному етапі її
створення, що дає можливість відпрацювати кожне з проектних рішень.

 Досліджуються ІАС з розширеною аналітикою, які мають засоби аналізу
даних і прогнозування подій за рахунок побудови і моделювання різних
сценаріїв розвитку цих подій.
 Для класу ІАС, що досліджується, визначальною є сценарна модель,

яка дає можливість змоделювати функціональність ІАС і фактично
послідовно будувати повнофункціональну систему за рахунок
формування і накопичення у базі даних (БД) нових сценаріїв, що
дозволить забезпечити реалізацію необхідної функціональності.
6


Slide 7

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ

- ІАС із засобами аналізу даних і прогнозування подій за рахунок побудови і моделювання
різних сценаріїв розвитку цих подій.
- Для досліджуваного класу ІАС визначальною є сценарна модель.
Який сценарій розвитку є найкращим?
Що може трапитись в перспективі?
Що, якщо та буде продовжуватись?

Оптимізація
Прогнозне
моделювання

АНАЛІТИКА
(МАЙБУТНЄ)

Прогнозування

Статистичний
аналіз

Чому це відбувається?

Попередження

Що необхідно вжити?

Більш глибокі
запити

У чому саме проблема?

ДОСТУП І
ЗВІТНІСТЬ

Нерегламентовані
звіти

Як багато, як часто і де?

(МИНУЛЕ)

Стандартні
звіти

Що трапилось?

СТУПІНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОСТІ АНАЛІЗУ

7


Slide 8

- визначена відповідно до побудованої багатошарової функціональної структури ІАС,
використовуючи модельно-орієнтований підхід.

Модель ІАС

Модель взаємодії з користувачем
- Екранні форми АРМ
- Сценарії взаємодії з користувачем

Модель аналітичної складової
- Сценарії аналітичної діяльності

Модель
інформаційної
взаємодії
- Сценарії взаємодії
елементів ІАС
- Сценарії взаємодії
ІАС з зовнішніми
системами

Модель предметної області
- Об’єктний опис предметної області
- Концептуально-логічна модель даних
- Структура даних інформаційного сховища

8


Slide 9

- побудована на основі створеної загальної моделі ІАС.

Компоненти
графічного інтерфейсу

Модель взаємодії з користувачем
- Екранні форми АРМ
- Сценарії взаємодії з користувачем

Интерфейс
графика-логика

Функціональні
компоненти сценаріїв

Модель аналітичної складової
- Сценарії аналітичної діяльності

Интерфейс
доступа к
данным

Модель предметної області
Компоненти
доступу до даних

Метадані

- Об’єктний опис предметної області
- Концептуально-логічна модель даних
- Структура даних інформаційного
сховища

middleware

Модель
інформаційної
взаємодії
- Сценарії
взаємодії
елементів ІАС
- Сценарії
взаємодії ІАС з
зовнішніми
системами

Середовище
взаємодії

Інтерфейс
взаємодії

Структура БД и СД

9


Slide 10

Визначено і досліджено технології моделювання ІАС, які включають моделювання:
Предметної області, Аналітичної складової, Інформаційної взаємодії, Системи
керування знаннями.

Структура Бази знань
Технології моделювання
Системи керування
знаннями

Модель Системи керування знаннями
- Модель бази знань
- Правила обробки знань

Модель
інформаційної
взаємодії
Технології моделювання
аналітичної складової

Модель аналітичної складової
- Сценарії аналітичної діяльності

- Сценарії взаємодії
елементів Системи

Технології моделювання
інформаційної взаємодії

- Сценарии
взаимодействия
ИАС с внешними
системами

Технології моделювання
предметної області

Модель предметної області
- Об’єктний опис предметної області
- Концептуально-логічна модель даных
- Структура даных Інформаційного сховища

Метадані
Структура БД и СД

10


Slide 11

Запропоновано послідовність кроків моделювання предметної області і сценаріїв
аналітичної діяльності.

11


Slide 12

- як сукупність взаємопов’язаних визначальних понять і
характеристик СЦП (функціональних та інформаційних).
Межі

Підцілі

Дерево цілей

Ієрархія

Критерії

Параметри
Процедура

Структура

Ціль
Початок

Час

Ресурси

Характеристика
Кількість

Кінець

Сценарій

Метаопис
Аналітики
Модель
Характеристики
Значення

Об'єкт

Метадані

Поняття

Експерти

Зв'язки

Виконавці

Елементи

Дії
Події
Зв'язки

Процеси

Доступ

Знання

Доступ

Експерти

Група
Взаємодія

Пошук
Верифікація

Джерела

Формалізація

Бази знань
Представлення

Вилучення
Обробка

Семантичнімережі
Фрейми
Правила виводу
Експертні системи

12


Slide 13

- будується, виходячи із концептуальної моделі сценарно-цільового підходу.

Початкові умови
Найменування сценарію

Ціль

Загальний опис

Результати

Виконання
Ідентифікація

Аналітики

доступу

Висновки та рекомендації

Сценарій

Метаопис

Модулі

Критерії оцінки

Експерти

Виконавці

Елементи

Дії
Тип

Події

Зв'язки

Управляючі

Опис функцій

Метаопис

Процеси
Кінцеві

Початкові

Поняття

Метадані

Модулі,
сервіси
Дані

13


Slide 14

- об’єднана модель опису предм.області і сценарію АД
Модель ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ

0..*
1

-Складається

-Найменування ПМ
-Загальний опис
-Посилання на Поняття

1..*

0..1
1..*

-включає

-Найменування ПрО
-Загальний опис
-Посилання на Поняття

-Входить

ПІДМОДЕЛЬ

Модель СЦЕНАРІЮ

1

0..*

-реалізується на

СЦЕНАРІЙ
-Найменування
-ЦІЛЬ сценарію
-Загальний опис
-Учасники сценарію
-Початкові елементи
-Посилання на елементи

-складається

-входить
1
-входить

-складється

ПОНЯТТЯ
0..*
-зв'язаний із

1..*
*

-Ім'я поняття
-Опис поняття
-Посилання на Поняття
-Посилання на Атрибути

ЕЛЕМЕНТИ СЦЕНАРІЮ
0..*

-вхідний зв'язок

0..*

1

-складається із

*

-входить до

0..*
-зв'язаний із
-зв'язаний із

АТРИБУТИ
-Ім'я атрибуту
-Опис атрибуту
-Тип атрибуту
-Посилання на функцію
-Посилання на значення

-Ім'я елементу
-Тип элементу (дія, подія)
-Опис елементу
-Посилання на наступні елементи
-Посилання на попередні елементи
-Посилання на функцію
-Учасники сценарію

-викликає -вхідний зв'язок
0..*
-вихідний зв'язок

-виконує

УЧАСНИКИ СЦЕНАРІЮ
-Роль учасника
-Опис учасника

0..*

0..*

-виконує

1
-виконується
-позначає тип
-має тип

1

1
0..*

-реалізується

1

-реалізує

-Код типу
-Позначення типу

0..1

0..1

Значення

1..*

1..*

ТИПИ ЕЛЕМЕНТІВ

-обчислює значення

Програмні
контейнери даних

-складається
-входить

-виконується

ФУНКЦІЯ
-Ім'я функції
-Параметри
-Опис функції
-Посилання на реалізацію

Програмна
реалізація
(модулі, сервіси)

14


Slide 15

- визначені для кожного етапу
моделювання.
Задачі технологічного середовища
реалізації сценаріїв аналітичної діяльності
1. Побудова опису предметної області (ПрО):
1) Побудова опису ПрО й збереження його у базі метаданих (БМ);
2) Пошук, читання й коригування опису ПрО в БМ;
3) Перевірка логічної сумісності й несуперечливості моделі ПрО;
4) Генерація структури БД ПрО на основі її опису у БМ;
5) Завантаження вихідних даних в БД ПрО;
6) Налаштування БМ на структуру існуючих БД й забезпечення
доступу до реальних даних;

3. Моделювання виконання сценаріїв аналітичної
діяльності:

2. Формування сценаріїв аналітичної діяльності (САД):
1) Визначення (вибір) учасників виконання сценарію;
2) Визначення основних кроків сценарію, умов і подій, що задіяні в
процесі виконання сценарію;
3) Формування САД як взаємопов'язаних елементів сценарію від
початкового елементу до кінцевого;
4) Прив'язка елементів сценарію до їх функціональної реалізації - у
вигляді функцій/процедур обробки, що виконуються над об'єктами
предметної області;
5) Реалізація необхідних для сценарію але відсутніх функцій/
процедур;
6) Перевірка сумісності, повноти й наявності реалізації всіх
елементів САД;
7) Збереження опису сценарію у БД сценаріїв, з можливістю їх
пошуку й корекції;

1) Пошук, вибір і завантаження опису сценарію із БД сценаріїв;
2) Завдання початкових умов (вихідних даних) для виконання САД;
3) Завдання параметрів моделювання САД (параметрів моделюючого
середовища);
4) Виконання САД - у відповідності з вибраними умовами (параметрами);
5) Візуалізація результатів виконання сценарію;
6) Аналіз і оцінка результатів виконання сценарію;
7) Корекція опису САД по результатам аналізу й оцінки їх виконання;
8) Генерація стандартизованих звітів по результатам моделювання
виконання сценаріїв на основі сформованих шаблонів.

15


Slide 16

Інтегроване графічне інструментальне середовище
(Взаємодія з користувачем)

Засоби опису предметної
області

Засоби формування
сценаріїв

Засоби управління
моделюванням виконання
сценаріїв

Засоби
завантаження
даних (ETL)

Середовище
виконання
сценаріїв

Засоби візуалізації
результатів виконання
сценаріїв

Засоби аналізу
результатів виконання
сценаріїв

Середовище доступу до даних
(data layer middleware)

База метаданих
(база знань)

БД предметної області
(дані)

Засоби адміністрування

БД сценаріїв

16


Slide 17

- розроблена для апробації результатів досліджень реалізації сценаріїв у розподіленому середовищі.

17


Slide 18

- реалізація сценарію «Аналіз індексу соціально-економічного розвитку регіону».

18


Slide 19

А1

- ІАС Рахункової палати України.

Вибір напряму дослідження
показників (гіперкубу
fip

Η

(P z

гіперкубу)

А3

acb

Fk

fip

( Pz

) F

acb

Визначення параметрів дослідження

{ p 1 , p 2 ,..., p z }
(вимір гіперкубу)

А4

P

fip

 { pz}

Завдання періоду дослідження (позначка
виміру)

А5
fip

,M) .

Вибір функції дослідження (для обраного

А2

Зl

fip

M

pz

 { m k 1 ,..., m kz }

Формування

 ( p1 , m1 )  ( p 2 , m 2 )

запиту З l

А6

fip

до гіперкубу

Отримання зрізу гіперкубуH  Pz

А7

fip

,M

pzВибір форми
відображення даних

Таблиці
показників

Діаграми
(структурні,
гістограми
тощо)

Не вистачає

Динаміка
(за роками,
кварталами
, місяцями)

Порівняльні
діаграми за
ними
показникам
и

А8

Відображення
показників на
картографічно
му фоні

Вистачає

Чи вистачає
даних для аналізу?

А9
Формування додаткових
умов З

А10
Подальший аналіз та
підготовка матеріалів

fii
l 1

repn

для звіту Ф 

А11

звітності
Оформлення
звітних
матеріалів

19


Slide 20

- структура програмного забезпечення
«Моніторинг фінансових показників виконання бюджетів».

20


Slide 21

- результати аналізу «Моніторинг макроекономічного та соціального стану України».

21


Slide 22

1. Визначено, що їх центральним функціональним ядром ІАС є аналітична
складова, яка реалізує процес аналітичної діяльності (АД) і включає
розвинуті засоби бізнес-аналітики (BI), включно з Розширеною
аналітикою, яка забезпечує можливості аналізу даних і прогнозування
подій за рахунок побудови і моделювання різних сценаріїв розвитку цих
подій, які виконуються безпосередньо користувачем перед, під час та після
виконання та реалізації бізнес-процесу.
2. Сформульовано основні положення сценарно-цільового підходу (СЦП) і
сформована його концептуальна модель, яка задає основні поняття цього
методу і їх взаємозв‘язки, є основою для побудови об‘єктних моделей з
більш глибокою їх деталізацією, які у свою чергу, слугують базою для
проектування і програмної реалізації методології СЦП у комп‘ютерних
моделях ІАС.

22


Slide 23

3. Визначено основні задачі для досягнення сформульованих цілей
моделювання аналітичної діяльності в ІАС. Визначальними серед цих
задач є – побудова об‘єктної моделі предметної області і моделі сценаріїв
аналітичної діяльності. Для рішення цих задач було побудовано об‘єднану
об‘єктну модель аналітичної діяльності в ІАС з використанням методології
адаптивної об‘єктної моделі, яка носить інваріантний характер щодо
предметної області і дає можливість налаштовувати сценарії АД на будьяку сферу застосування.
4. Сформовано перелік задач реалізації сценаріїв на кожному етапі
здійснення аналітичної діяльності в ІАС, визначено технологічні елементи
розподіленого середовища: єдине середовище функціонування об'єктів,
уніфіковані способи взаємодії об'єктів, уніфікований доступ до
властивостей об'єктів, які формують комп‘ютерну модель опису
предметної області і забезпечують універсальний механізм динамічного
формування сценаріїв АД. Розроблено архітектуру Системи реалізації
сценаріїв (СРС) аналітичної діяльності в ІАС у розподіленому середовищі
як комп‘ютерного засобу формування і моделювання виконання сценаріїв.

23


Slide 24

На основі результатів робіт підготовлено 25 публікацій — 1 монографія, 2 словника,
6 статей у вітчізняних і іноземних фахових журналах, 16 доповідей на научних
конференціях, з них – 5 міжнародних, захищено 6 магістерських робіт:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

Додонов А.Г., Ландэ Д.В. Живучесть информационных систем [монографія] – К.: Наук. думка, 2011. 256 с. (16)
Додонов А.Г., Коженевский С.Р., Ландэ Д.В., Путятин В.Г. Компьютерные информационные системы и хранилища данных.
Толковый словарь — К.: ИПРИ НАН Украины, 2012. – 625 с.
Додонов А.Г., Ландэ Д.В., Путятин В.Г. Компьютерные информационно-аналитические системы. Толковый словарь. – К,: Наук.
думка, 2011. – 384 с. (30)
Додонов О.Г. Сетевые информационные потоки как содержательная составляющая информационно-аналитических систем /
Додонов О.Г., Ланде Д.В., Жигало В.В. // Реєстрація, зберігання і обробка даних. -N 1, -Т. 12, 2010. -С. 39-48. (0,4 д.ар.)
Коваль О.В. Узагальнена архітектура аналітичної складової корпоративних інформаційно-аналітичних систем // Реєстрація,
зберігання і обробка даних, 2011. – N 2, – Т. 13. – С. 53-73. (1,8)
Коваль О.В. Построение системы анализа выполнения госбюджета на основе сценарного подхода / О.В. Коваль,
В.Р.Сенченко // 14-ая Міжнародная научно-техническая конференция «Системный анализ и информационные технологи»
SAIT 2012, Київ, ИПСА НТУУ «КПИ», 24 апреля 2012. – с. 202-203.
Koval O.V. Formation of Analytical activity Scenarios / O.V.Koval, K.A.Zaytseva, Yu.D.Boyko // System Research and Information
Technologies .– 2013. – N 4 / Institute for Applied System Analysis, National academy of sciences of Ukraine.
Koval A.V. Developmen Of A Scenario-Based Project Management System Construction In Enterpries With The Functional
Organizational Structure / A.V.Koval, V.A.Kuzminykh, M.P.Voronko, D.V. Khaustov // Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i
Ochronie Środowiska. – 2013. – N 4. – P.1-5.
Коваль О.В. Система моніторингу державного бюджету України / О.В.Коваль, В.Р.Сенченко, А.О.Діденко // Наукові вісті, № 6.
- 2013. - с.38-48.
Додонов А. Г. Разработка сценариев аналитической деятельности / А. Г.Додонов, А. В. Бойченко // Реєстрація, зберігання і
обробка даних , 2010. – Т. 12. – №4. – С.28, (0,8 д.ар.)
Бойко Ю.Д. Архитектура для построения компьютерной модели информационно-аналитической системы // Реєстрація,
зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами Щорічної підсумкової наукової конференції 27-28 лютого 2013
року /НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В.Петров. – К.: ІПРІ НАН України, 2013. – С. 61-67.
– ISBN 978-966-02-6842-5.
Бойко Ю.Д. Организация реализации сценариев в моделирующих комплексах АСУ // Реєстрація, зберігання і обробка даних:
зб. наук. праць за матеріалами Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року НАН України. Інститут
проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В.Петров. – К.: ІПРІ НАН України, 2012. –С.72 -78 (0,5)

24


Slide 25

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.

Сенченко В.Р. Опис моделі предметної області при формуванні сценаріїв аналітичної діяльності / В.Р.Сенченко,
О.В.Карабчук // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами Щорічної підсумкової наукової
конференції 01-02 березня 2012 року/ НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В.Петров. – К.:
ІПРІ НАН України, 2012. – С.90-92 (0,1)
Руденко М.П. Методи сценарного аналізу як основа стратегічного планування ІАС // Реєстрація, зберігання і обробка даних:
зб. наук. праць за матеріалами Щорічної підсумкової наукової конференції 27-28 лютого 2013 року /НАН України. Інститут
проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В.Петров. – К.: ІПРІ НАН України, 2013. –С.113-120. – ISBN 978-966-02-6842-5.
Карабчук О. В. Методи побудови об’єктної моделі предметної області інформаційно-аналітичної системи // Реєстрація,
зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами Щорічної підсумкової наукової конференції 27-28 лютого 2013
року /НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В.Петров. – К.: ІПРІ НАН України, 2013. – С. 8994. – ISBN 978-966-02-6842-5.
Валетчик В.О. Захист аналітичної складової корпоративних інформаційно-аналітичних систем // Реєстрація, зберігання і
обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН
України. Інститут проблем реєстрації інформації/ відпов. ред. В.В.Петров. – К.: ІПРІ НАН України, 2012. –С. 92-93 (0,1)
Путятин В.Г. Технология создания корпоративной информационно-аналитической системы повышенной живучести //
Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения кибербезопасности в
современном мире. Материалы международной научной конференции ИТБ-2011. Сб. науч. трудов. Вып.11. – К.: ИПРИ
НАНУ, 2011. –С. 53-55.(0,2)
Бойко Ю.Д. Вопросы формирования и администрирования моделирующих комплексов АСУ// Матеріали щорічної
підсумкової конференції ІПРІ НАН України, 24-25 лютого 2011 р. –К.: ІПРІ НАНУ. –2011. –С. 41-42. (0,2)
Сенченко В.Р. Питання розробки засобів управління та проведення імітаційного моделювання / / Матеріали щорічної
підсумкової конференції ІПРІ НАН України, 24-25 лютого 2011 р. – К.: ІПРІ НАНУ. – 2011. – С.39. (0,1)
Путятин В.Г. Некоторые вопросы проектирования и анализа корпоративных информационно-аналитических систем //
Матеріали щорічної підсумкової конференції ІПРІ НАН України, 24-25 лютого 2011 р. –К.: ІПРІ НАНУ. –2011.– С. 36-37 (0,2)
Коваль А.В. Моделирование средств поддержки аналитической деятельности в корпоративных информационноаналитических системах //Матеріали щорічної підсумкової наукової конференції. ІПРІ НАН України, 24-26лютого2010-С.17-19
Сенченко В.Р. Питання розробки засобів управління та проведення імітаційного моделювання // Матеріали щорічної
підсумкової конференції ІПРІ НАН України, 24-26 лютого 2010р.- К.: ІПРІ НАНУ.- 2010.- С. 19-21 (0,2 )
Коваль А.В., Зайцева К.А. Комп’ютерне моделювання соцiально-економiчного розвитку регiону // Сборник тезисов 15-ой
международной научно-технической конференции «Системный анализ и информационные технологи» SAIT 2013, Київ, 2731 мая 2013 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2013. – 516 с. – Текст: укр., рос., англ.
Коваль А.В., Діденко О.О. Імітаційне моделювання засобів підтримки діяльності в корпоративних інформаційно-аналітичних
системах // Збірник матеріалів ІХ міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрів, студентів «Сучасні
проблеми наукового забезпечення енергетики», — К.: НТУУ «КПІ», 2011, с.239.
Коваль А.В., Вознюк К.Ю. Побудова сценаріїв аналітичної діяльності // Збірник матеріалів ІХ міжнародної науковопрактичної конференції аспірантів, магістрів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики», — К.: НТУУ
25
«КПІ», 2011, с.343.


Slide 26

 СІНІЦИН І.П., зав. відділу програмних засобів автоматизації
наукових досліджень Інституту програмних систем НАН України,
доктор технічних наук, с.н.с.
 ЛИТВИНЕНКО О.Є., зав. кафедри комп'ютеризованих систем
управління Національного авіаційного університету,
доктор технічних наук, професор.
Обидва рецензента відмічають, що науково-дослідна робота виконана
на високому науково-технічному рівні, а отримані результати матимуть
практичну цінність при побудові інформаційно-аналітичних систем з
урахуванням останніх вимог до побудови сучасних систем розширеної
аналітики.

26


Slide 27

Київ, 2013
27