Transcript Metoda QFD

Slide 1

Metoda QFDmetoda plánování jakosti založená na principu maticového diagramu

umožňuje transformaci požadavků zákazníků do navrhovaného produktu a procesu
jeho realizace a další analýzy


nejčastěji se využívá při transformaci požadavků na produkt do měřitelných znaků
jakosti produktu – „Dům jakosti“.Slide 2

Přínosy používání metody QFD

orientace na zákazníka – zvýšení spokojenosti zákazníků vlivem lepšího pochopení
jejich požadavků
vytváření báze informací pro plánování jakostiméně konstrukčních a technologických změnzkrácení doby vývojeméně problémů při rozběhu výrobynižší náklady na vývoj a na výrobu nových produktůlepší přidělení zdrojů, apod.


Slide 3

Postup zpracování „Domu jakosti“
1. Identifikace požadavků na produkt.
2. Stanovení váhy požadavků.
3. Porovnání schopnosti plnit požadavky.
4. Stanovení měřitelných znaků jakosti produktu.
5. Analýza vtahů mezi požadavky a znaky.

6. Porovnání schopnosti dosahovat znaky jakosti.
7. Analýza vztahů mezi znaky jakosti.
8. Návrh cílových hodnot znaků jakosti produktu.


Slide 4

Ukázka praktické aplikace „Domu jakosti“
Praktická aplikace „Domu jakosti“ je znázorněna na
zjednodušeném návrhu svařovacího drátu.


Slide 5

Ukázka praktické aplikace „Domu jakosti“
1. Identifikace požadavků na produkt.
Identifikují se požadavky všech zainteresovaných
stran:
-

zákazníků,

-

zákonné požadavky,

-

požadavky okolí (ochrana životního prostředí), apod.


Slide 6

Ukázka praktické aplikace „Domu jakosti“
2. Stanovení váhy požadavků.
Využívá se bodová stupnico 1 až 5, kde
hodnota „1“ je přidělena málo významnému
požadavku a hodnota „5“ je naopak přidělena
požadavku velkého významu.


Slide 7

Ukázka praktické aplikace „Domu jakosti“
3. Porovnání schopnosti plnit požadavky.
Hodnotí se schopnost organizace plnit definované
požadavky zákazníků a schopnost konkurence plnit
tyto požadavky. Cílem je porovnání se s konkurencí,
identifikace slabých stránek organizace a návrh
možných oblastí zlepšení v plnění požadavků.


- vlastní organizace

-

konkurent A


Slide 8

Ukázka praktické aplikace „Domu jakosti“
4. Stanovení měřitelných znaků jakosti produktu.
Definují se technické paramatry
navrhovaného produktu.


Slide 9

Ukázka praktické aplikace „Domu jakosti“
5. Analýza vtahů mezi požadavky a znaky.
Hodnotí se míra vlivu jednotlivých znaků jakosti na
plnění jednotlivých požadavků zákazníků, přičemž je
možné využít tohoto značení:


- silný vztah

-

průměrný vztah

-

slabý vztah

- žádný vztah


Slide 10

Ukázka praktické aplikace „Domu jakosti“
6. Porovnání schopnosti dosahovat znaky jakosti.
Na základě informací o technických parametrech
konkurenčních produktů se porovnávají vlastní
technické možnosti dosahovat jednotlivé znaky jakosti
produktu s možnostmi konkurentů.


- vlastní organizace

-

konkurent A


Slide 11

Ukázka praktické aplikace „Domu jakosti“
7. Analýza vztahů mezi znaky jakosti.
Analyzují se vztahy mezi jednotlivými znaky jakosti
navzájem. Míra závislosti se zaznamenává graficky do
„střechy domu jakosti“ a doplňuje se, zda se jedná o
pozitivní či negativní závislost.
++

- silná pozitivní závislost

+

- slabá pozitivní závislost

-

- slabá negativní závislost

--

- silná negativní závislost

+-

- nepřímá závislost


Slide 12

Ukázka praktické aplikace „Domu jakosti“
8. Návrh cílových hodnot znaků jakosti produktu.