พิธีการใช้ ภูษาโยง และรองโยง ภูษาโยง รองโยง ๑. ความหมาย ภูษาโยง คือแถบผ้ าที่ใช้ สาหรับสดับปกรณ์หรื อบังสุกลุ ศพ แทนการใช้ สายสิญจน์ ลักษณะของ ภูษาโยง ทาด้ วยผ้ าตาดสีทองหรื อสีเงินมีความกว้ างหลายขนาด เช่น กว้

download report

Transcript พิธีการใช้ ภูษาโยง และรองโยง ภูษาโยง รองโยง ๑. ความหมาย ภูษาโยง คือแถบผ้ าที่ใช้ สาหรับสดับปกรณ์หรื อบังสุกลุ ศพ แทนการใช้ สายสิญจน์ ลักษณะของ ภูษาโยง ทาด้ วยผ้ าตาดสีทองหรื อสีเงินมีความกว้ างหลายขนาด เช่น กว้

พิธีการใช้ ภูษาโยง และรองโยง
ภูษาโยง
รองโยง
๑. ความหมาย ภูษาโยง คือแถบผ้ าที่ใช้ สาหรับสดับปกรณ์หรื อบังสุกลุ ศพ แทนการใช้ สายสิญจน์ ลักษณะของ
ภูษาโยง ทาด้ วยผ้ าตาดสีทองหรื อสีเงินมีความกว้ างหลายขนาด เช่น กว้ าง ๓, ๔ หรื อ ๕ นิ ้ว ฯลฯ ส่วนความยาวสุดแต่ความ
ต้ องการใช้ เช่น ยาว ๑๐, ๑๒ หรื อ ๑๕ เมตร เป็ นต้ น
๒. การใช้
- ถ้ าเป็ นศพเจ้ านายตั ้งแต่ชั ้นหม่อมเจ้ าหรื อเทียบเท่าขึ ้นไป เมื่อจะใช้ ภษู าโยงต้ องมีแถบผ้ าขาวซึง่ มีขนาดกว้ าง
กว่าภูษาโยงเล็กน้ อย เรี ยกว่า “รองโยง” ปูลาดเสียชั ้นหนึ่งก่อนแล้ วจึงทอดภูษาโยงไปตามรองโยงนั ้น
- ถ้ าเป็ นศพที่มีศกั ดิ์ต่ากว่าชั ้นหม่อมเจ้ าลงมาไม่ต้องใช้ รองโยง ให้ ทอดภูษาโยงไปตามพื ้นอาสน์สงฆ์
เช่นเดียวกับการใช้ สายสิญจน์
พิธีการใช้ ภูษาโยง และรองโยง
๓. การเชื่อมต่ อภูษาโยง แยกได้ เป็ น ๒ พิธี คือพิธีราษฎร์ กบั พิธีหลวง
- พิธีราษฎร์ คือพิธีศพที่เอกชนจัดขึ ้นตามวัดทัว่ ไปหรื อที่บ้านของผู้ถึงแก่กรรมเอง นิยมต่อ
ภูษาโยงไว้ ลว่ งหน้ า คือนาสายสิญจน์หรื อสายแถบซึง่ โยงไว้ ที่หีบศพ มาเชื่อมต่อกับภูษาโยงที่จะใช้ ทอดผ้ าบังสุกลุ ให้
เรี ยบร้ อยก่อนเริ่ มพิธี
- พิธีหลวง คือพิธีศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ซงึ่ จัดพิธีขึ ้น ณ สถานที่ใด ๆ ก็ตาม
จะมีภษู าโยง ๒ สาย คือ สายหนึ่งโยงมาจากหีบหรื อโกศศพเบื ้องบนลาดตรงลงมาเบื ้องล่างด้ านหน้ าแล้ วพักส่วนที่
เหลือวางไว้ บนพานตังอยู
้ ่ที่หน้ าที่บชู าศพ สายนี ้เรี ยกว่าสายหนึง่ อีกสายหนึ่งพับวางไว้ บนพานตังอยู
้ ่ที่หน้ าโต๊ ะหมู่
บูชาบนอาสน์สงฆ์ สายนี ้เรี ยกกว่าสายสอง
เมื่อจะเริ่ มพิธีสดับปกรณ์ ให้ ทอดภูษาโยงสายสองไปบนอาสน์สงฆ์แล้ วไปเคารพศพด้ วย
การโค้ งคานับหรื อน้ อมไหว้ (ส่วนมากนิยมโค้ งคานับ) ต่อจากนันน
้ าภูษาโยงสายหนึง่ มาต่อกับสายสองที่หน้ าโต๊ ะหมู่
บูชาเรี ยบร้ อยแล้ วจึงเชิญเจ้ าภาพทอดผ้ า เมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จให้ รีบเก็บภูษาโยงทันที
วิธีเชื่อมต่ อภูษาโยงก่ อน/หลัง
- ถ้ าผู้ทอดผ้ าบังสุกลุ มีฐานันดรศักดิ์สงู กว่าผู้ตายให้ เชื่อมต่อภูษาโยงก่อนทอดผ้ าบังสุกลุ
- ถ้ าผู้ทอดผ้ าบังสุกลุ มีฐานันดรศักดิ์ต่ากว่าผู้ตายให้ เชื่อมต่อภูษาโยงหลังทอดผ้ าบังสุกลุ
--------------------