ภาษาอังกฤษในการรายงาน กรมทหารราบที่29 twenty-ninth infantry Regiment ร้ อย.บก.ร.29 Headquarters Company twenty-ninth infantry Regiment ร้ อย.ค.หนัก Heavy Mortar Company twenty-ninth infantry Regiment ฝ่ ายกรรมวิธีขอ้ มูล ร.29

download report

Transcript ภาษาอังกฤษในการรายงาน กรมทหารราบที่29 twenty-ninth infantry Regiment ร้ อย.บก.ร.29 Headquarters Company twenty-ninth infantry Regiment ร้ อย.ค.หนัก Heavy Mortar Company twenty-ninth infantry Regiment ฝ่ ายกรรมวิธีขอ้ มูล ร.29

ภาษาอังกฤษในการรายงาน
กรมทหารราบที่29
twenty-ninth infantry Regiment
ร้ อย.บก.ร.29
Headquarters Company twenty-ninth infantry Regiment
ร้ อย.ค.หนัก
Heavy Mortar Company twenty-ninth infantry Regiment
ฝ่ ายกรรมวิธีขอ้ มูล ร.29
034589254
ฝ่ ายกรรมวิธีขอ้ มูล ร.29
034589254
ชัน้ ยศ (Rank)
พลทหาร
Private
ร.ต. Second lieutenant
สิบตรี
Lance corporal
ร.ท. First lieutenant
สิบโท
corporal
ร.อ. captain
สิบเอก
Sergeant
พ.ต. Major
จ่ าสิบตรี
Master Sergeant Third Class
พ.ท. Lieutenant Colonel
จ่ าสิบโท
Master Sergeant Second Class
พ.อ. Colonel
จ่ าสิบเอก
Master Sergeant First Class
พ.อ.(พิเศษ) Senior Colonel
การรายงานในการรวมพลประจาวัน
Respect , twenty-ninth infantry Regiment Commanding Officer
ทาความเคารพ.... ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29
Attention
แถวตรง
Present, Arms
ตรงหน้ าระวัง,วันทยาหัตถ์
I am Master Sergeant First Class ……………………….
กระผม ยศ-ชื่อ-สกุล
Active duty Officer for twenty-ninth infantry Regiment.
เป็ นนายทหารเวรประจากรมทหารราบที่ 29
50 Soldiers ready for the briefing. Sir !
ได้ นากาลังพลมารับฟังคาชี้แจงมีกาลังพลทั้งสิ้น 50 นาย ครับ
At ease
พัก
ฝ่ ายกรรมวิธีขอ้ มูล ร.29
034589254
นายทหารเวร บก.ร.29
Attention !!!
แถว,ตรง
I am Sergeant ……………………….
กระผม ยศ-ชื่อ-สกุล
Active duty Officer for twenty-ninth infantry Regiment.
เป็ นนายทหารเวรประจากรมทหารราบที่ 29
The situation is in normal. Sir!
ในระหว่างปฏิบัตหิ น้ าที่เหตุการณ์ ปกติ ครับ
At ease
พัก
ฝ่ ายกรรมวิธีขอ้ มูล ร.29
034589254
เสมียนเวร บก.ร.29
Attention !!!
แถว,ตรง
I am Sergeant ……………………….
กระผม ยศ-ชื่อ-สกุล
Active duty Clerk for twenty-ninth infantry Regiment.
เป็ นเสมียนเวรประจากรมทหารราบที่ 29
The situation is in normal. Sir!
ในระหว่างปฏิบัตหิ น้ าที่เหตุการณ์ ปกติ ครับ
At ease
พัก
ฝ่ ายกรรมวิธีขอ้ มูล ร.29
034589254
สิบเวรกองร้ อย
ฝ่ ายกรรมวิธีขอ้ มูล ร.29
034589254
Attention !!!
แถว,ตรง
I am Master Sergeant First Class ……………………….
กระผม ยศ-ชื่อ-สกุล
Active duty Sergeant for Headquarters Company twenty-ninth infantry Regiment
/ Heavy Mortar Company twenty-ninth infantry Regiment
เป็ นนายสิบเวรกองร้ อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 29/กองร้ อยเครื่องยิงลูกระเบิดหนักกรมทหารราบที่ 29
The situation is in normal. Sir!
ในระหว่างปฏิบัตหิ น้ าที่เหตุการณ์ ปกติ ครับ
At ease
พัก