Διαγνωστικοί αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς μαθητών με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες είναι τα: ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Download Report

Transcript Διαγνωστικοί αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς μαθητών με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες είναι τα: ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Διαγνωστικοί αξιολογικοί και
υποστηρικτικοί φορείς μαθητών με
αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες
είναι τα:
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και
Υποστήριξης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 Ε.Δ.Ε.Ε.Α. Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή
Αξιολόγησης που συγκροτείται σε κάθε ειδικό σχολείο
για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου
των μαθητών που φοιτούν σε αυτά.
 Ι.Π.Δ. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.

Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (πρώην Κ.Δ.Α.Υ. ) αξιολογεί
μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το
22ο έτος της ηλικίας τους .
Η Αξιολόγησή τους γίνεται από πενταμελή έως και
τριμελή διεπιστημονική ομάδα που απαρτίζεται
από έναν εκπαιδευτικό προσχολικής,
πρωτοβάθμιας, ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με εξειδίκευση
στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο με εξειδίκευση
στην παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό λειτουργό,
έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή .
Το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
Την ανίχνευση και τη διαπίστωση του είδους
και του βαθμού των δυσκολιών των μαθητών
της προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
 Την εισήγηση για την κατάρτιση
προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή
ομαδικών προγραμμάτων.
 Την εισήγηση για την κατάταξη εγγραφή και
φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα.
 Την παροχή συνεχούς συμβουλευτικής
υποστήριξης και τη διοργάνωση ενημερωτικών
ημερίδων.

Το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
Τον καθορισμό του είδους των εκπαιδευτικών
βοηθημάτων και των τεχνικών οργάνων.
 Την εισήγηση για την αντικατάσταση των
γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με
προφορικές δοκιμασίες.
 Εισηγείται τους εναλλακτικούς τρόπους
εξέτασης των κωφών, τυφλών, με χαμηλή
όραση και αυτιστικών μαθητών.

Το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
Την εισήγηση για την ίδρυση, κατάργηση, ή
μετατροπή Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των Τ.Ε., την
προσθήκη τομέων και τμημάτων
ειδικοτήτων στις μονάδες της Β/βάθμιας
εκπαίδευσης.
 Τη σύνταξη εκθέσεων – προτάσεων για
ενδεχόμενες κτιριακές παρεμβάσεις.
 Την σύνταξη εξατομικευμένων εκθέσεων.
 Την εφαρμογή προγράμματος πρώιμης
παρέμβασης όπου απαιτείται.

Διαδικασία παραπομπής - αξιολόγησης
Γονέας
(Αίτημα αξιολόγησης)
Σχολείο
(Άτυπη Εκτίμηση)
Σχολικοί Σύμβουλοι
ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Διαγνωστική Ομάδα
Έκδοση Γνωμάτευσης
Πρόγραμμα Υποστήριξης
Σχολείων
Συμμετείχαν 9 Γυμνάσια – Λύκεια και
4 Δημοτικά, στα οποία παρευρισκόταν
ψυχολόγος μια φορά την εβδομάδα.
 130 μαθητές προσήλθαν για συμβουλευτική
υποστήριξη.
 Έγιναν επισκέψεις σε άλλα 15 σχολεία
εκτός προγράμματος για τη διαχείριση
δύσκολων περιστατικών.

Έκτακτα περιστατικά
3 έφηβοι με αυτοκτονικό ιδεασμό
 1 απόπειρα αυτοκτονίας
 Ξαφνικός θάνατος 2 εφήβων μαθητών
 Εγκατάλειψη έφηβης από τη μητέρα της
 Χρήση και διακίνηση ουσιών
 Επιθετική βίαιη συμπεριφορά μαθητή

ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2008 – 2009
Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν τις 13-5-2009
Στην Υπηρεσία μας προσήλθαν 188 μαθητές.
Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
της αξιολόγησης και έχει γίνει ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων στους γονείς 126 μαθητών.
Από αυτούς, οι 41 επαναξιολογήθηκαν.
Αγόρια: 77 (61%)
 Κορίτσια: 49 (39%)


Εκδόθηκαν 109 γνωματεύσεις
Κατανομή μαθητών ανά βαθμίδα εκπ/σης
60
57
58
Α/ΘΜΙΑ
Β/ΘΜΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
40
20
11
0
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
0
1
1
2
Προβλήματα Ακοής
Νευρολογικά Ορθοπεδικά Προβλήματα
Σοβαρά Προβλήματα
Υγείας
2
Κανένα πρόβλημα
3
ΔΕΠ-Υ
1
Προβλήματα
Συμπεριφοράς
10
Συναισθηματικές
Δυσκολίες
Αυτισμός - Διαταραχή
Ανάπτυξης
11
Σύνθετες
Γνωστ.Συν.Κοιν.Δυσκολίες
Προβλήματα Μάθησης
40
Ειδικές Μαθησιακές
Δυσκολίες (Δυσλεξία Δυσγραφία -
Προβλήματα Λόγου Ομιλίας
1
Προβλήματα Όρασης
20
Νοητική Ανεπάρκεια Ανωριμότητα
Ειδικές εκπ/κές ανάγκες που διαγνώστηκαν
80
60
61
35
15
11
5
Νέες διαγνώσεις Δυσλεξίας ανά τάξη
Διαγνώσεις δυσκολιών μάθησης ανά τάξη
0
Εργοθεραπεία
7
5
7
Μονάδα Ειδικής
Αγωγής
Επαναξιολόγηση
1
Επανάληψη
Τάξης
Παράλληλη
Στήριξη
Τμήμα Ένταξης
5
Παραπομπή στο
Κ.Ψ.Υ.
1
8
Λογοθεραπεία
4
Ψυχολογική
Υποστήριξη
Συμβουλευτική
Γονέων Εκπ/κών
Προτάθηκαν
120
100
90
69
60
30
2
0
10
2
VINELAND
17
TEST BUCK
1
Τ.Α.Τ.
30
C.Α.Τ.
32
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ –
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
5
BOLERI OLERON
BENDER
GESTALT TEST
TEST
GOODENOUGH
RAVEN
WISC
Ψυχομετρικά εργαλεία που χορηγήθηκαν
90
78
60
29
3
Εκπαιδευτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

12 Ανιχνευτικά εργαλεία:
1. Δυσκολιών στην Ανάγνωση (Νηπιαγωγείου και
Α΄ - Β΄ Δημοτικού)
2. Δυσκολιών στο Γραπτό Λόγο (Γ΄ - Στ΄
Δημοτικού)
3. Διαταραχών Λόγου (Προσχολικής ηλικίας)
4. Διαταραχών Μνήμης (Νηπιαγωγείου – Δημοτικού)
5. Διαταραχών της Διαδικασίας Μάθησης και
Κατηγοριοποίησης (Νηπιαγωγείου – Δημοτικού)
6. Ψυχοκοινωνικής προσαρμογής παιδιών
(Προσχολικής – Σχολικής ηλικίας)
7. Ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών από
Εκπ/κούς
8. Τεστ Ανάγνωσης
9. Επιτελικών Λειτουργιών (Α΄ - Ε΄ Δημοτικού)
10. Προσοχής και Συγκέντρωσης (Α΄ - Ε΄
Δημοτικού)
11. Μαθησιακών Δυσκολιών Β΄ - Δ΄ Δημοτικού
(Λογισμικό Λάμδα)
12. Μαθησιακών Δυσκολιών Ε΄ Δημοτικού - Β΄
Γυμνασίου (Λογισμικό Λάμδα)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Εργαλεία ψυχομετρικής – διαφορικής
αξιολόγησης παιδιών και εφήβων με μαθησιακές
δυσκολίες.
Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας «Λατώ»
Ψυχομετρικό κριτήριο πρώιμης μαθηματικής
επάρκειας
Ψυχομετρικό κριτήριο μαθηματικής επάρκειας
Detroit Test μαθησιακής επάρκειας DTLA-4
Ψυχομετρικό κριτήριο γνωστικής επάρκειας για
παιδιά και εφήβους
Ψυχομετρικό κριτήριο κοινωνικής επάρκειας για
παιδιά και εφήβους