Hinduizmus Hinduizmus – Sanatana Dharma zrodil sa v Indii pred viac ako 4 000 rokmi. patrí k najstarším náboženstvám sveta.

download report

Transcript Hinduizmus Hinduizmus – Sanatana Dharma zrodil sa v Indii pred viac ako 4 000 rokmi. patrí k najstarším náboženstvám sveta.

Hinduizmus
Hinduizmus – Sanatana Dharma
zrodil sa v Indii pred viac ako 4 000 rokmi.
patrí k najstarším náboženstvám sveta. Je založený na
védach a je pokračovaním védskeho náboženstva
hinduizmus je spoločensko - ekonomický systém, ktorého
podstatou je príslušnosť ku kaste a rodine. Hinduistom sa
človek nestáva, ale rodí.
pomenovanie hinduizmus pochádza z perzského slova
HINDU, čo znamená Ind, indický. Ide o sumárne označenie
pre všetky domáce náboženské tradície v Indii
obyvatelia Indie používajú slovné spojenie
SANATANA DHARMA – večná náuka a zákon
Hinduizmus nemá zakladateľa, ani hlavného proroka
Hinduizmus - základy
Základom hinduizmu je staroindické učenie
 o zákonitosti – drahma
 čine a odplate – karma
 neubližovaní – ahinsa
 vyslobodení – mókša
Cieľom je žiť príkladným životom – veria reinkarnáciu.
Hinduizmus – poňatie života
 Základom všetkého je Brahman – čosi večné, nestvorené a
nekonečné. V Brahman všetko začína a končí .
 Život je kruh, ktorý začína bodom narodenia a končí bodom smrti.
Tento bod je zároveň ďalším bodom narodenia, začiatkom nového
kruhu života - Samsáry. Jednotlivec prechádza mnohými existenciami.
 Hinduisti veria, že život sa opakuje v cykle znovuzrodení - reinkarnácii.
Kvalita nového života je daná karmou z minulých životov. Dobrý život
zlepšuje šance na lepší budúci život.
 Karma – „skutok“, je súhrnom skutkov, konania človeka v živote, ktoré
ovplyvnia jeho narodenie do ďalšieho života – karmický zákon
 Cieľom je vyslobodenie z kolobehu narodení a úmrtí - mókša. Najlepším
miestom na smrť je práve Váránasí – kto tu vydýchne naposledy,
dosiahne spasenie, „mókšu“ a už sa znova nenarodí.
Hinduizmus - bohovia
Hinduisti uctievajú mnoho bohov, pričom
každý z nich predstavuje súčasť absolútna.
Niektorí bohovia majú aj niekoľko rôznych
vtelení. Hinduisti si môžu vybrať svojho
obľúbeného boha.
Najdôležitejší bohovia:
Brahma – stvoriteľ vesmíru
 Višnu – ochranca sveta, udržiavateľ

rovnováhy medzi silami dobra

a zla.
Šiva – ničiteľ, ovláda život aj smrť.
Spolu tvoria trojicu – Trimurti. Každý z
trojice bohov má svoju konkrétnu úlohu,
presne zadelenú aktivitu – Išváru.
Trimurti
Brahma - stvoriteľ vesmíru
Brahma má štyri ruky, ktoré symbolizujú štyri svetové strany a štyri tváre,
čo znamená, že spája v sebe všetky strany sveta a môže byť v každom
čase na každom mieste sveta. V indickej mytológii sa Brahma rodí z
Kvetu lotosu vyrastajúceho z pupku spiaceho Višnu. Po stvorení vesmíru
sa Višnu prebúdza a berie ho do svojej starostlivosti.
Úlohou Brahmu je množstvo zjednotiť tak, aby tvorilo prvotnú jednotu.
Sarasvátí – Brahmova manželka
 Sarasvátí - bohyňa poznania, vedy, učenia, pravdy, poézie a hudby
 pripisuje sa jej vynájdenie jazyka hinduistických svätých textov - Sanskritu.
 Sarasvátí je Šakti - energiou, ktorá vychádza z Brahmu
 symbolizuje plodnosť, matku všetkého tvorstva
 nazýva sa aj Bohyňou vôd, pričom sa myslí aj na rieky aj na vody pravdy
Višnu - udržiavateľ
Višnu je všeprenikajúci Boh udržiavateľ . Má dozor nad ľudským osudom.
Jeho hlavnou úlohou je udržiavať rovnováhu medzi silami dobra a zla.
Podľa zjavených písiem sa Višnu neustále približuje v podobe 10 inkarnácií –
avatárov. Kedykoľvek je svet v nebezpečenstve, zostupuje ako avatára, aby
zachránil ľudstvo pred mravnou a tým aj všeobecnou skazou. Višnu je
v písmach opísaný ako zdroj všetkých duchovných a hmotných svetov.
Je to boh láskavý a má dobrú povahu. Je symbolom božskej lásky. Spí
na oceáne, ktorý symbolizuje chaos.
10 inkarnácií Višnu
Zľava : Matshya- Ryba, Kurma, Varáha, Narasima, Vámana,
Parašráma, Ráma, Balaráma, Krišna a Kalki
Lakšmí – Višnova manželka
 Lakšmí je krásna bohyňa vychádzajúca z lotosového kvetu.
 Je bohyňou šťastia, rodiny a bohatstva
 na obrazoch sa jej z dlane sypú zlaté mince
 kde býva Lakšmí, tam vládne domáce šťastie a blahobyt.
Šiva - ničiteľ
Šiva je Ničiteľom sveta, ale je predstaviteľom aj Najvyššieho dobra.
Šiva je bohom absurdít a paradoxov – on najprv stvorené zničí (čo Brahma
stvoril), a potom stvorí nové. Je pôvodcom dobra i zla. Je mimoriadne
dynamický, ale i pokojný. Znázorňuje sa s množstvom rúk, ktoré znamenajú
vždy dvojicu krajností – dobro a zlo, život a smrť, rúk môže byť neobmedzene
veľa, ale vždy v podobe dvojíc. Od 12. storočia sa znázorňuje ako Kráľ
tanečníkov, inkarnácia kozmickej energie. Tanec hovorí o rytme, ktorý existuje
v celom stvoriteľstve, aj v srdci jednotlivca. Ako boh tanca ukončuje jeden život,
aby sa mohol začať nový cyklus.
Tancujúci Šiva
Ohnivý kruh predstavuje
vesmírnu energiu
Búšením na bubon
privoláva nového tvora
k životu
Šiva nesie plameň ako
symbol ničenia
Šivova ľavá noha je
symbolom oslobodenia
Šiva tancuje na tele
porazeného démona
nevedomosti
Život Šivu
Šiva je aj bohom jogínov, sebakontroly, ale zároveň aj milencom
svojej Šakti – Parvati. Je pánom jógy, bytosťou schopnou úplného
uvoľnenia tela a mysle. Je veľkým askétom a vzorom miliónom potulných
askétov, ktorí sa vzdali svetského života a vydali sa na cestu odriekania
ku konečnému oslobodeniu. Tým sa Šiva stáva zosobnením cesty
meditácie a cesty poznania.
Veľké množstvo príbehov o Šivovi a jeho rodine obsahuje návod ku
kľudnému a múdremu prežitiu života a hľadaniu dokonalosti.
Párvati – Šivova manželka
 Párvatí je dcéra Himalája. Vyjadruje energiu a zmenu vychádzajúcu z večnej
a nemennej božskej podstaty Šivu
 vyskytuje sa v mnohých formách, od cnostnej Satí, cez mocnú Durgu až po
bohyňu smrti Káli.
Káli
Kálí je bohyňa smrti a skazy. Zobrazovali ju s čiernym telom, červenou
tvárou a desiatymi rukami držiacimi zbrane. Má náhrdelník z 50 ľudských
hláv, sukňu z ľudských rúk, v ruke drží čerstvo odťatú hlavu a zakrvavený
meč, má vyplazený jazyk. Predstavuje moc času – času, ktorý znímame
ale voči ktorému sme bezmocní.
Durga
 Durga ako matka vesmíru je zosobnením nežnej lásky.
 ako matka a stvoriteľka však má aj záhadnú silu, je zosobnením
múdrosti, poznania a pamäti
 Je pôvabná a nádherná, zároveň je však desivá
Ganéša – sloní boh múdrosti a sily
Ganéša je synom Šivy a jeho manželky Párvatí. Patrí k najobľúbenejším
vedľajším bohom. Hinduisti sa mu klaňajú pred tým, ako sa vydajú na cestu,
pretože veria, že odstraňuje prekážky, je bohom šťasteny.
.
Ganéšov zrod i spôsob straty ľudskej hlavy sa líšia. Známa je legenda, že
Šiva bojoval s démonmi a Párvatíi bola osamotená. Z nostalgie stvorila
malého chlapca a keď sa Šiva vrátil z bojiska, Ganéš ho nechcel pustiť
k matke, lebo ho nepoznal. Šiva mu od zlosti odtrhol hlavu, ale keď mu
Párvatíi povedala, že je to jej syn, Šiva mu chcel vrátiť hlavu. Bol však veľmi
mocný a odhodil ju príliš ďaleko, aby ju našiel. Rozhodol sa teda, že prvému
tvorovi, ktorého stretne, odtrhne hlavu a nasadí ju na svojho syna. Týmto
tvorom bol slon. Ganéša má tak hlavu zo slona, ktorá zároveň symbolizuje,
že je najväčší a najmúdrejší medzi zvieratami.
Hinduistické symboly
OM - posvätný symbol , ktorý sa dáva na začiatok všetkých hinduistických
textov. Symbol, ktorý zobrazuje toto posvätné slovo sa nazýva Omkar.
Om sa často píše aj ako AUM.
OM” je indický a tibetský znak, objavujúci sa v rôznych náboženstvách
a vyznaniach. Znak tvorí vizuálnu formu magického znaku - mantry, uľahčuje
prežitie stavu osvietenia a jednoty s najvyšším. Uložený na kvete lotosu uvádza
do stavu dávajúceho silu a ukľudnenie. J e symbolom absolutna, jednoty a múdrosti.
Učenie hinduizmu
 Nirvána – pokoj bez prevteľovania
 Ahinsa – nenásilie – úcta ku všetkému živému
 Varna – kastovný systém, rozdeľuje spoločnosť do pevne
vymedzených tried – kást.
 Karma – skutky z minulého života sú príčinou terajšieho postavenia
v živote. Dobré alebo zlé činy zapríčiňujú prevtelenie do vyššieho
alebo nižšieho stupňa
 Reinkarnácia – po smrti človeka sa jeho duša vracia na svet v inom
tele, kým sa z kolobehu znovuzrodení nevyslobodí.
Cieľom veriacich je vyslobodenie z kolobehu životov - mókša
Cesty vyslobodenia
Každý hinduista si môže vybrať jeden z troch spôsobov duchovného
života vedúceho k vyslobodeniu:
 karma - márgu = cesta činu - znamená cestu obete
 bhakti - márgu = cesta oddanej lásky k bohu, to znamená úprimne
milovať celý svet a boha, nerozdeľovať skutočnosti na dobré a zlé
 džňána - márgu = cesta poznania a pochopenia myšlienky hinduizmu.
Podľa nej brahma a átman ( duša človeka ) sú to isté, neexistuje
žiadne Ja a Ty. Tento duchovaný prístup znamená vysokú filozofiu
absolútneho monoizmu.
 nájdenie si vlastnej cesty . Askéti, pustovníci a iní potulní hľadači
pravdy putujú po celej Indii, venujú sa askéze, meditácii a jogínskym
cvičeniam. Svojho životného údelu podľa kastového zriadenia sa
veľmi nepridržiavali a nezaujímali ich ani prvé tri ášramy.
Varna – kastovný systém
Varny – sú štyri hlavné skupiny spoločnosti. Podľa hymnu z Rigvédy vznikli pri
stvorení sveta, keď bohovia obetovali prvotné stvorenie Purušu a z kúskov jeho
tela vytvorili svet. Z úst, ramien, nôh a chodidiel vznikli štyri spoločenské triedy:
 Brahmani - najvyššia vrstva - kňazi s privilegovaných postavením v spoločnosti
 Kšatrijovia - kasta bojovníkov, panovníkov, ktorý mali v rukách svetskú moc
 Vaišjovia - kasta obchodníkov, statkárov, roľníkov
 Šúdrovia - remeselníci a pomocníci, najnižšia kasta, vykonávajú najťažšie
práce
 Páriovia – najnižšia vrstva spoločnosti –nedotknuteľní (daliti – utláčaní)
Hinduistom sa človek nestáva, ale sa rodí do určitej kasty. Tá určuje zamestnanie,
možný okruh životných partnerov, dokonca aj to, s kým môže sedieť pri jednom
stole. Prechod z jednej kasty do druhej nie je počas života možný.
SANSKÁRY – iniciačné rituály
Sú to rituály, ktoré sprevádzajú kľúčové obdobia ľudského života
– narodenie, dospievanie, svadba a smrť. Pomáhajú človeku prejsť
do ďalšieho životného štádia:
 Pri narodení dieťa rituálne umyjú, ako symbol očistenia ho aj vystrihajú
dohola a na jazyk mu medom napíšu posvätnú slabiku óm. Obradom
namkaran dávajú dieťaťu meno.
 Rituálom upanajany uvedú mladíka k brahmanovi. Tam dostane
posvätné vlákno, ktoré nosí po celý život, študuje písma a učí sa
mantru z Rigvédy
 Svadba trvá až 12 dní, počas ktorých sa oslavuje, hoduje, tancuje a
konajú sa rôzne náboženské obrady
 Smrť: hinduistický veriaci nie je pochovaný, ale je spálený na hranici,
ktorú zapáli najstarší syn a kosti zomrelého sa hodia do rieky (Gangy),
aby sa očistila a uvoľnila duša mŕtveho.
Ganga Ma – Matka Ganga
legenda o vzniku rieky
Každú noc sa na oblohe ligotala posvätná rieka Ganga,
zatiaľ čo zem vysychala. Brahma, Stvoriteľ a Udržiavateľ
sveta, sa napokon zľutoval a prisľúbil zbožnému kráľovi
Bhágirathovi, že rieka potečie na zem, aby ju napojila.
Kráľ sa však obával, že rútiaci sa vodný príval spustoší
zem, preto poprosil boha Šivu o pomoc pri spútaní vôd.
Boh preto prikázal rieke, aby tiekla cez vrkoče kráľových
vlasov. Odvtedy stekajú vody Gangy zo svahov Himalájí
rozdelené na sedem prúdov.
Hinduisti veria, že rieka bola zoslaná na zem z neba,
aby očistila ľudské duše, má moc oslobodzovať a túžia
zomrieť vo Váránasí. Tým sa zníži počet prevtelení,
ktoré musí človek prekonať, kým sa jeho duša po
dosiahnutí dokonalosti rozplynie v absolútne.
Kúpeľ v rieke Ganga - Váránasí
Spaľovanie mŕtvych
Mŕtvych najprv namočia do rieky Gangy, potom spália na hranici a popol
rozptýlia nad riekou . Tým dosiahnu vyslobodenie z cyklu neustáleho
znovuzrodenia – mókši. Stávajú sa čiastočkou večného kolobehu vodstva.
Sviatky
Veľké sviatky - vyše 400 do roka - sa líšia podľa krajov, božstiev a podľa siekt.
Zúčastňujú sa na nich nesmierne davy ľudí.
Najdôležitejšie sviatky v Indii :
 Pongal - slávi sa na juhu Indie, kde sa v januári oslavuje prvá úroda ryže a
vzdáva sa úcta domácim zvieratám
 sviatok Šivarátrí - na počesť boha Šivu, počas ktorého veriaci musia stráviť
jednu februárovú noc v sviatočnom chráme špeciálne vyzdobenom
 sviatok Holí - je to sviatok farieb a uctievania na počesť boha Krišnu a Višnu,
ktorým sa ohlasuje príchod jari. Je to oslava hinduistického Nového roka.
Vtedy sa rušia všetky bežné sociálne hranice. Ženy bijú mužov a príslušníci
všetkých kást bez rozdielu sa ohadzujú farbou. Každý sa posype púdrom a
postrieka sa vodou zafarbenou na červeno, symbolizujúcou novú krv, prúdiacu
v žilách.
 Divalí - Jesenný sviatok svetiel a bohyne šťasteny Lakšmí
 sviatok Navaratrí- Na počesť niektorého ženského božstva a podobne.
Sviatky
Kumbh Melá
Veľký sviatok džbánov
Hinduistický sviatok Kumbh Melá patrí k najväčším
pravidelným náboženským zhromaždeniam na svete. Koná sa na mieste,
kde sa do Gangy vlievajú rieky Jamuna a Sárasvatí. Hinduisti veria, že
ponorením sa do vôd svätej rieky zo seba zmyjú hriechy, vyslobodia sa z
kolobehu znovuzrodenia a dosiahnu Nirvánu.
 sviatok trvá šesť týždňov
 počas sviatku Kumbh Melá sa do Gangy ponorí 70 miliónov hinduistov
 sviatok je pomenovaný podľa mýtu o zápase bohov a démonov o džbán
sómy - nektáru, ktorý zaručuje nesmrteľnosť. Podľa legendy jeden z
bohov pri úteku s džbánom vyšplechol kvapky sómy na štvoricu
posvätných miest. Práve preto sa Kumbh Méla koná každé tri roky v
jednom zo štyroch miest – Alláhábáde, Násiku, Haridvare a Udždžaine.
 každých 12 rokoch sa koná väčší festival Mahá Kumbh Méla.
 pre tých, ktorí na sviatok nemôžu prísť, naberajú príbuzní vodu do nádob
a odnášajú si ju domov.
Posvätné zviera
Posvätným zvieraťom hinduistov je krava - symbol vesmíru, živým
symbolom bohyne Matky Zeme a jej obdarovávania človečenstva.
Kŕmenie kravy predstavuje náboženský obrad. Moč kravy je
posvätnou látkou a používa sa v obradoch očistenia tých, ktorí
porušili pravidlá kasty.
Poskytuje päť božích darov:
 Mlieko
 jogurt
 maslo
 moč
 kravinec
Štyri ciele života
1. Káma – telesná rozkoš
2. Artha – prosperita
3. Dharma - etika, resp. pravé konanie, mravná povinnosť človeka.
Nie je rovnaká pre všetkých. Závisí od príslušnosti k istej kaste
4. Mókša - konečný cieľ človeka , dosiahnutie osvietenia
Ďakujeme za pozornosť
Spracovala: Mgr. Iveta Polkorábová
Zdroje: Všeobecná obrazová encyklopédia Univerzum
Učebnica Zemepisu 9
internet