Inzetten op onderwijs en arbeidsmarkt

Download Report

Transcript Inzetten op onderwijs en arbeidsmarkt

INZETTEN OP ONDERWIJS EN
ARBEIDSMARKT
BART BISSCHOPS
STEUNPUNT ONDERWIJS
ONDERWIJSBELEID IN DE PROVINCIE
LIMBURG
Huidige situatie
Consequenties
 Limburgse economische
situatie (SALK)
 Nood aan focus
 Vlaamse, Belgische,
Europese context en
regelgeving
 Nood aan net- en
sectoroverschrijdende
dwarsverbanden
 Limburg, uw partner
 Nood aan ef ficiëntie
 Budgettaire beperkingen
FOCUSDOELSTELLINGEN
Onderwijsbeleid in het
provinciebestuur Limburg richt zich in
eerste instantie op de
maatschappelijk meest kwetsbare
jongeren
FOCUSDOELSTELLINGEN
Onderwijsbeleid in het
provinciebestuur Limburg streeft naar
een betere gekwalificeerde uitstroom
FOCUSDOELSTELLINGEN
Vanuit de doelstellingen willen we streven naar:
 Duurzaamheid
 Verankering in bestaande systemen
 Ruimte creëren voor LABO om kleinschalig, creatief
en innovatief te werken
SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS
Inzetten op taalvaardigheid in relatie tot
de 2 speerpunten
Afstemming
onderwijs en arbeid
Afstemming
onderwijs en
kansen/armoede
SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS
Afstemming
onderwijs en arbeid
Afstemming onderwijs
en kansen/armoede
SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN
Iedereen neemt een eigen rol en
verantwoordelijkheid op, vanuit de eigen
werking en het eigen netwerk
Onderwijs versterken
SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS
Afstemming
onderwijs en arbeid
Afstemming onderwijs
en kansen/armoede
SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN
Studiekeuze
Competenties
&
welbevinden
Toegankelijkheid
Onderwijs versterken
SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS
Afstemming
onderwijs en arbeid
Afstemming onderwijs
en kansen/armoede
COMPETENTIES & WELBEVINDEN
Onderwijs versterken
SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS
Cluster 1 – verzorging en
huishouding
Cluster 2 – Omgang met
zorgvrager
 1 .1 Vo o rbereide nd z o rg e nd
h a n de len te r o n de r ste uning va n de
AD L
 1 . 2 Ui tvoering zo rg e nd h a n de len
 1 . 3 N a z o rg z o rg e nd h a n de len
 1 . 4 We rk te m po
 1 . 5 Obs e r veren
 1 . 6 Ve i lig we rke n
 1 . 7 H yg i ë nisc h, e rg o nomisc h ,
e co n omisch, e co l ogisc h we rke n
 1 . 8 B e l evingsge ric ht we rke n
 1 . 9 Z o rg vo o r vo edin g
 1 .10 Org a n isat ie va n h et
h ui s houdelijk we rk
 1 .1 1 Z o rg vo o r k l e ding e n l i nn en
 1 .1 2 K l e de n va n de zo rg vra ger
 1 .1 3 Z o rg vo o r i n te ri eur e n
l e e fruimte
 2 .1 Co n t a c t z o e ke n e n l e g gen m et
de Z V / familie
 2 . 2 Lui s te rbe reidh eid,
i n l evingsvermo gen, e m pa t h ie e n
pri va c y
 2 . 3 E n t h o usiasme
 2 . 4 Om g a an m et m o e ilijk g e dra g
 2 . 5 M e e do en e n be g e leiden va n
a c t i viteite n
 2 . 6 Z e l f vo o rbereide n e n ui t voeren
va n a c t i v iteiten
SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS
STUDIEKEUZE
Afstemming
onderwijs en
arbeid
Afstemming
onderwijs en
kansen/
armoede
Onderwijs versterken
SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS
Afstemming
onderwijs en arbeid
TOEGANKELIJKHEID
Afstemming onderwijs
en kansen/armoede
Aandacht voor de meest kwetsbare jongeren
ondersteuning Regionaal Overlegplatform
Leren en Werken – dank aan jongeren
aanwezig vanuit het voortraject PROFO
Maasmechelen
Onderwijs versterken
SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS
Afstemming
onderwijs en arbeid
SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN
Iedereen neemt zijn eigen rol en
verantwoordelijkheid op, vanuit de
eigen werking en het eigen netwerk
Lerend netwerk voor leerkrachten en studenten
Meer kansen voor studenten binnen de
lerarenopleiding
Marc Hermans – PXL Education lerarenopleiding
Onderwijs versterken
Afstemming onderwijs
en kansen/armoede
SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS
Afstemming
onderwijs en arbeid
SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN
Iedereen neemt zijn eigen rol en
verantwoordelijkheid op, vanuit de eigen werking
en het eigen netwerk
Hogescholen aan het werk rond studiekeuze
Eddy Exelmans – Departementshoofd KHLim
lerarenopleiding BaSO
Stef Van Bever – student KHLim lerarenopleiding
BaSo
Onderwijs versterken
Afstemming onderwijs
en kansen/armoede
SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS
Afstemming
onderwijs en arbeid
SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN
Iedereen neemt zijn eigen rol en
verantwoordelijkheid op, vanuit de eigen werking
en het eigen netwerk
Netwerk Leerrecht Limburg – netoverschrijdend
samenwerkingsverband tussen CLB’s Limburg en
onderwijs, sectoren, ..
Marijke Luykx – voorzitter Netwerk Leerrecht
Limburg
Onderwijs versterken
Afstemming onderwijs
en kansen/armoede
SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS
Afstemming
onderwijs en arbeid
SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN
Iedereen neemt zijn eigen rol en
verantwoordelijkheid op, vanuit de
eigen werking en het eigen netwerk
Afstemming onderwijs
en kansen/armoede
Hoe dragen lokale besturen bij tot de versterking van
onderwijs
Mireille Theelen – Stad Hasselt, flankerend
onderwijsbeleid
Onderwijs versterken
SAMENWERKEN & AFSTEMMEN MET
ANDERE PARTNERS









Pedagogische begeleiding
LOOA
RTC
VDAB
Sectoren
Lokale besturen
Kenniscentra, universiteiten, hogescholen
Huizen van het kind
...
Samen komen tot 1 plan, rekening houdend met ieders eigen opdracht
SLOTBESCHOUWING
 Maatschappelijke uitdagingen zijn groot
 Noodzaak om samen met en door het onderwijs te zoeken
naar oplossingen (cfr. Onderwijsplatform op Limburgs niveau)
 Noodzaak om samen te werken en af te stemmen met andere
actoren en sectoren
 Noodzaak aan een eigen prioriteitenkader van onderwijs,
complementair en versterkend t.a.v. andere beleidsplannen
(cfr. Het jeugdwerkloosheidsplan)