2015-5-19_AG-foreningshaandbogx - AG

download report

Transcript 2015-5-19_AG-foreningshaandbogx - AG

Foreningshåndbog
bevægelse  krop  kultur
kamp  idræt  ansvar
fællesskab  foreningsliv
leg  smil  sved
samvær  mangfoldighed
trivsel  tradition
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Indhold
Velkommen
AG – Organisation
AG’s Vedtægter august 2014
Adresseliste
Forretningsorden
Retningslinjer for økonomi
3
4
5
6
7
8,9
Badminton
Dans
Gymnastik
Løb
Motion /Fitness
Svømning
Tennis
Volleyball
10
11
12
13
14
15
16
17
Børneattester
Oplysningspjece
21,22
23
Foreningshåndbog - side 2
21-04-2015
Fotografering af aktive
Årets AG`er / lræner leder
Æres medlemmer
Tidsskrifter
Hjemmeside / Det sker i Aulum mm.
Gaver / Sponsorater
Annoncer
Idrættens fælles forsikringer
Førstehjælpskasse
Nøgler
DGI's struktur
DGI's hjælpefond
DGI's lånefond og andres støttemidler
Tilskudsmuligheder
Brug af lokaler m.v.
DGI udlånsservice
AG inventarliste/forsikringssum
24
25
26
27
28
30
31
32
32
33
34
35
36
37
38
39
40
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Velkommen i Aulum Gymnastikforening
Det er med stor glæde, at vi kan præsentere AG's foreningshåndbog.
I denne forsøger vi i kort form at give foreningsledere og instruktører et
overblik over foreningens arbejde, aktiviteter m.v.
AG's aktiviteter er stadig i udvikling.
Hvilken vej de skal udvikles, er op til Jer og vore medlemmer.
Vi har brug for Jer - Jeres indsats og samarbejde,
der gerne skulle være:
- sjovt
- inspirerende
- overkommeligt
- udfordrende
- udviklende og
- engagerende.
Med håbet om fortsat godt samarbejde
Hovedbestyrelsen
Foreningshåndbog - side 3
16-03-2011
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
AG – Organisation
Forretningsudvalget, som består af
•Formand
•Næstformand
•Kasserer
•Sekretær
Generalforsamling
Forretningsudvalget
Hovedbestyrelsen
Badminton
Gymnastik
Dans
Løb
Svømning
Julecup
Vælges på den ordinære
generalforsamling i marts måned.
Motion &
Fitness
Hovedbestyrelsen består af
Volley
Aulum Bike
Cykelafdeling
Foreningshåndbog - side 4
21-04-2015
Tennis
forretningsudvalget og formanden
for de respektive udvalg.
Hovedbestyrelsen er
bemyndiget til at træffe de
fornødne beslutninger, i særlige
tilfælde træffes beslutningen i
forretningsudvalget.
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
AG’s Vedtægter 13. august 2014
AULUM GYMNASTIKFORENING
VEDTAGET DEN 21. APRIL 1988
SENEST REVIDERET 13. august 2014
Link til vedtægterne
Foreningshåndbog - side 5
21-04-2015
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Adresse liste:
Adresselisten opdateres i conventus, og kan ses på
Herning Kommunes Fritidsportal:
www.conventus.dk/herning
Denne side er offentlig for alle, og hvis et bestyrelse medlem ikke ønsker
at få oplyste sin adresse. mail eller tlf. så giv besked til den ”conventus ansvarlige”.
Adresserne finde også i dropbox dette kræve dog et login.
.
Foreningshåndbog - side 6
21-04-2015
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Forretningsorden 2013-2014
Mødekalender for hovedbestyrelsen:
Alle møder
holdes i AFC
kl. 19.00
Tirsdag den 25. august 2015
Onsdag den 18. november 2015
Torsdag den 4. februar 2016
Torsdag den 3. marts 2014 Generalforsamlinger: kl. 19.00 og 20.00
Mandag den 25. april 2016
Fredag den 8. april Forårsfest
Dagsorden
Udsendes 14 dage før mødet til høring, tilføjelse samt ”siden sidst” retur til sekretæren
senest 8 dage før mødet, endelig dagsorden udsendes 7 dage før mødet.
Referat
Senest 14 dage efter mødet.
Telefonpenge
Kr. 1500,- til hver udvalg og kr. 500,- til hver forretningsudvalg’s medlem
Kørepenge
Efter statens takster. P.t. kr. 3,82 pr. kilometer til møder, kurser og lignende.
Kontingent
Alle udvalgsmedlemmer har fri kontingent i én afdeling efter eget valg, dog ikke gratis deltagelse i
motion/fitness. Instruktører har fri kontingent i egen afdeling.
Kurser
Alle kurser bliver betalt af AG, husk gyldig kursusbeskrivelse.
Foreningshåndbogen:
Foreningshåndbogen ligger elektronisk på Conventus . Udvalgene redigerer deres egen oplysningsside efter
generalforsamlingen.
Senest 14 dage efter general forsamling sendes skema med de nye bestyrelser til sekretæren.
Generalforsamling:
Foreningshåndbog - side 7
21-4-2015
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Retningslinjer for økonomi
Kontingent:
Fastlægges af bestyrelsen for et år af gangen.
Der betales senest ved 3. træning.
Det enkelte medlem tilmelder sig elektronisk via hjemmesiden og betaler med dankort m.v.
Motion / Fitness betaler via PBS
Handelsbanken, Aulum, konto nr. 7617 100192-8.
Godtgørelse:
Alle instruktører udfylder en ansættelseskontrakt
Telefon og internet Skattefri godtgørelse på op til 2.300 kr. pr. år til dækning af telefon- og
internetudgifter
Administration Skattefri godtgørelse på op til 1.400 kr. om året uden bilag
Tøj til eget brug Skattefri godtgørelse på op til 1.900 kr. pr. år til køb, vask og vedligeholdelse af tøj til
eget brug i forbindelse med foreningens aktiviteter – f.eks. Sportstøj
maksimalt må der udbetales 5.600 kroner i skattefri omkostningsgodtgørelse,
Husk bare én krone over det maksimale beløb, bliver det hele skattepligtigt.
Kørsel i egen bil Skattefri godtgørelse for kørsel med egen bil eller motorcykel.
Sats: Højst 3,70 kr. pr. km for de første 20.000 km og 2,05 kr. herudover.
Det er udvalgsformandens opgave at aflevere en liste over godtgørelser til kassereren, som
herefter udbetaler til den enkelte træner/leder.
De første kr. 5.600,-/indkomstår indberettes ikke til skattevæsenet.
NB. Af hensyn til eventuel indberetning, er det vigtigt at oplyse navn, adresse og CPR-nr.
Foreningshåndbog - side 8
21-04-2015
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Økonomi , fortsat
Møder:
Som hovedregel afholder udvalgene møder i AFC, som sender regningen direkte til
kassereren.
Såfremt der afholdes møde privat, dækkes rimelige mødeudgifter mod forevisning af
kvitteringer.
Budget:
Budgettet følger kalenderåret.
Hver afdeling afleverer budget på novembermødet. Her gennemgås de enkle afdelingers
budget i fællesskab, inden de godkendes.
Opfølgning på budgettet vil ske hen over året.
Regnskab:
Udarbejdes af kassereren og fremlægges på Hovedgeneralforsamlingen i marts, hvor hver
afdelings regnskab bliver gennemgået.
NB. Der må gerne udpeges en “kasserer” eller økonomisk ansvarlig i hver afdeling,
såfremt der findes behov herfor, men det er vigtigt, at al ind - og udbetaling foregår via
kasserer i forretningsudvalget.
Såfremt der undtagelsesvis modregnes i indbetalinger, skal der laves opstilling til
kassereren vedrørende dette.
AG’s
Foreningshåndbog - side 9
15-05-2013
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Badminton
Udvalgets opbygning og arbejde:
udvalget består af 4 medlemmer, som konstituerer sig selv. Medlemmerne vælges for 2 år af gangen. Det ene år vælges der 2
medlemmer og det andet år vælges der 2 medlem. Der holdes møder efter behov. En af udvalgets medlemmer deltager endvidere i
hovedbestyrelsesmøder.
Udvalget sørger blandt andet for, at der er trænere, fordeling af spilletider, afholdelse af stævner, tilmelding til stævner, kurser m.m.
Trænere:
Alle trænere bliver tilbudt at komme på alle de relevante kurser som udbydes, for hele tiden at styrke/højne deres viden om nye tiltag,
træningsmetoder m.m.
Fællesaktiviteter:
Ungdom:
Alle ungdomsspillere bliver tilbudt at tage med på en trænings-, hygge- og samværsweekend.
Alle ungdomsspillere bliver tilbudt at deltage i holdturneringer og stævner.
Der bliver afholdt julestævne 4. juledag.
Der bliver afholdt juleafslutning, klubmesterskab, kommunemesterskab samt andre arrangementer efter behov.
Motion:
Der bliver afholdt julestævne mm.
Ovenstående aktiviteter er alle med forbehold for antal tilmeldte
Foreningshåndbog - side 10
19-05-2015
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Dans
Vi tilbyder:
Dans for alle. Formålet er først og fremmest at være et hyggeligt mødested for kvinder og mænd, unge og ældre, børn og voksne, og
selvfølgelige danseglade mennesker. Her samles vi om dans og motion, leg og bevægelse og et godt fælleskab. Undervisningen
varetages af erfarne instruktører, som brænder for det.
Til instruktørerne:
Al tilmelding og betaling foregår online via Conventus. Der skal føres lister over deltagerne af instruktørerne,
og eventuelle afvigelser meldes til udvalget, således at alt er ajourført i Conventus.
I tilfælde af sygdom eller fravær, sørger instruktøren selv for en afløser eller erstatningstime.
Alt skal dog meddeles til udvalget.
Der tilbydes relevante kurser og efteruddannelser efter aftale med udvalget.
Til udvalget:
Udvalget består af 3 medlemmer. Der afholdes generalforsamling i starten af marts,
og øvrige møder afholdes efter behov.
Medlemmerne af udvalget vælges for 2 år af gangen.
Foreningshåndbog - side 11
19-05-2015
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Gymnastik
Til trænerne:
Der afholdes 4 møder med trænerne i løbet af sæsonen
• Før sæsonopstart
•Møde vedr. tøj til opvisningen
•Før opvisningen, hvor alt praktisk planlægges og gennemgås vedr. opvisningsdagen
•Trænerafslutning
Alt tilmelding og betaling foregår via conventus.
Trænerne får udleveret liste over deltagerne på holdet. Disse lister skal føres ved hver træning.
Er der deltagere på holdet som ikke er registreret på listen, skal trænerne skrive disse på
og efterfølgende kontakte udvalget, der vil sikre, at deltagerne bliver tilmeldt holdet via conventus.
I tilfælde af sygdom eller anden forhindring finder trænerne selv en afløser.
Kan dette ikke lade sig gøre, kontaktes udvalget.
Til udvalgsmedlemmer:
Udvalget består af 4-5 medlemmer.
Der afholdes generalforsamling i starten af marts hvert år.
Som udvalgsmedlemmer er man valgt for en 2 årlig periode af gangen.
Der holdes møde i udvalget efter behov.
Foreningshåndbog - side 12
04-11-2011
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Løb
Vores formål er at skabe fysisk velvære for den enkelte gennem løb og at tilbyde løbefagligt indhold, samt at fremme det sociale
sammenhold.
Aulum løbeklub består at en bestyrelse på 3-5 personer.
Hvem henvender vi os til?
Hvordan gør vi i hverdagen?
Vi henvender os primært til motionister via følgende ”hold”
•Start to run (program)
•5 km (selvstyrende)
•Op til 10 km (delvist program)
•Ca. 10 km (selvstyrende)
•Halv og hel maraton, her kan vi ikke tilbyde noget seriøst.
• Normal løbe aften
• Afstemning af løberute og hold på dagen.
• Kort fælles opvarmning.
• Løbetur.
• Udtrækning.
• Klubaften
• Løbetur som normal løbe aften.
• Kaffe/te, vand og frugt i fritidscenteret.
• Fremmed jord
Vi kører samlet til destinationen, hvor der løbes som normal løbe aften.
Efterfølgende er der kage og kaffe.
• Start to run hold.
Her følger holdet det anlagte program.
Holdet styres af 1-2 trænere.
Hvad tilbyder vi?
•Vi løber hele året.
•2 løbeaftner om ugen.
•1 lørdags træning
•Social klubaften første onsdag hver måned.
•3-4 gange om året, løb på fremmed jord, arr. af et løbemedlem.
•Mindst en gang om året tilbyder vi start to run program.
•Fælles deltagelse til Feldborg Skovløbet.
•Sommerfest og juleafslutning
•DGI kursus til dem der ønsker det, krav at man deltager aktivt i
klubben.
•Oversigtskalender med klubbens aktiviteter.
•Vi forsøger at arranger tema aftner. (løbecoach, løbetøj ol.)
Foreningshåndbog - side 13
10-03-2013
Hvad forventer vi af dig
•
•
•
•
•
Positiv ved fremmøde
Tager ansvar for hinanden
Forberedt på en eventuel rute til aftenens løb.
Forberedt på fremtidige mål/distancer.
Forberedt, hvor langt vil jeg i aften.
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Motion & Fitness
Forretningsorden for AG Motion & Fitness.
§1. Motionsafdelingens navn er AG Motion & Fitness. AG Motion & Fitness er et udvalg under Aulum Gymnastikforening (AG)
AG`s vedtægter er gældende, for AG Motion & Fitness. AG Motion & Fitness har hjemsted i Aulum Fritidscenter.
§2. AG Motion & Fitness ledes af en bestyrelse på 3 personer, samt en person fra hver aktivitet.
Udvalget vælges på den årlige generalforsamling, for en 2 års periode, med lige mange på valg hvert år.
Udvalget består af.
- Formand, - Næstformand, - Kasserer, -Sekretær,
- Samt en fra hver aktivitet der er tilknyttet udvalget.
Aktivitetspersonen er ansvarlig for aktiviteten.
Udvalget konstituerer sig selv på førstkommende udvalgsmøde, efter generalforsamlingen.
Udvalget laver budget, og fastsætter den årlige kontingent.
§3. AG Motion & Fitness udgør på nuværende tidspunkt følgende aktiviteter:
- cykelmotion, - motionscenter, - indoors cycling.
Motionsafdelingens formål er, gennem træningstilbud og deltagelse i relevante motionsaktiviteter, samt foredrag,
høringer og kurser, at være med til at styrke og fremme interessen, omkring motion, til gavn for almensundheden
i Aulum omegn. Der vil være tilknyttet instruktører til konkrete aktiviteter.
Klubben vil løbende følge udviklingen i samfundet og evt. udbyde flere aktiviteter i tilfælde af interesse for det.
Foreningshåndbog - side 14, 1
19-5-2015
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Motion & Fitness
Forretningsorden for motionscenteret.
§1. AG Motion & Fitness Motionscenteret er et foreningsbaseret motionscenter.
Medlemskab af motionscenteret, er personligmedlemskab.
Motionscenteret drives efter DGI`s beskrivelse om træningscenter.
§2. Motionscenteret ledes af et udvalg på 5.
Udvalget består af AG Motion & Fitness formand og kasserer.
Aktivitetspersonen (Valgt på generalforsamling)
Samt de 2 instruktøransvarlige (Motionscenteret og indoors cycling , vælges mellem instruktørerne)
§3. Motionscenterets formål er.
• At udbyde konditions – styrketræning.
• At udbyde foredrag og kurser i relevante emner, inden for træning og sundhedsfremme.
• At højne almensundheden i Aulum og omegn.
• At instruktørerne hele tiden er klædt godt på til opgaven.
• At der skal indkaldes til instruktørmøde i gang om måneden, eller efter behov.
• At liste med ansvarsfordeling altid er ajourført, og beskrevet (Bilag)
Foreningshåndbog - side 14, 2
19-05-2015
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Svømning
Svømmeudvalget:
Udvalget består af 3 udvalgsmedlemmer.
Udvalgsgeneralforsamlingen afholdes i marts med dagsorden jævnfør vedtægterne.
Øvrige møder afholdes efter behov. Herunder budgetlægning i januar.
Hvad laver vi:
AG Svømmeudvalg tilbyder undervisning for børn.
Der undervises i følgende hold:
•Plask og leg
•Begyndere
•Juniorer
Holdene etableres kun såfremt der er minimum 6 betalende svømmere.
Hvad er vores formål?
• At vænne børn til vand og gøre dem trygge ved det våde element.
• At udvikle børns motoriske færdigheder
• At give børn selvtillid ved at understøtte deres muligheder for udfoldelse. Derved finder de ud af, at øvelse gør mester
• At børn har det sjovt
• At skabe en hyggelig atmosfære for både børn, trænere og forældre
HUSK! At føre medlemsliste over alle hold/medlemmer i Conventus, så de til enhver tid er opdateret
Foreningshåndbog - side 15
19-05-2015
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Tennis
•Generalforsamling afholdes i marts. Dagsorden jævnfør vedtægterne.
•Øvrige møder afholdes efter behov. Herunder budgetlægning.
•Tilmeldinger forud for sæsonen foregår via hjemmesiden. Der foreligger mulighed for løbende eftertilmeldinger.
•Klargøring af baner i april. Sæsonen udendørs: April - november.
•Mulighed for tennis i vinterhalvåret ved henv. til bestyrelsen.
•Banerne vedligeholdes.
•Klubmesterskab søges afholdt hvert år.
•Tilmeldt DGI, hvorfra klubben modtager “Tennisbladet”.
Endvidere er forbundet behjælpelig med diverse konsulentbistand.
•Træning tilbydes alle medlemmer.
HUSK! At føre medlemsliste over alle hold/medlemmer i Conventus,
så de til enhver tid er opdateret
Foreningshåndbog - side 16
04-11-2011
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Volleyball
Der er i volleyball-udvalget et medlem, en sekretær og en formand. Vi mødes to gange om året.
Det vi bestræber os på, er at få bredden i volleyball gjort synlig.
Der er mulighed for at spille mix volley. Hvor der er to faste trænere.
Vi vil i den kommende sæson melde os til enkelte stævner. Til disse stævner udtages de bedste fra holdet. Dette meldes ud fra
starten af sæsonen, så ingen føler sig snydt. Hvis det er muligt,
vil der blive stille to hold til stævner, et øvet hold og et mindre øvet hold.
Målsætningen er at spille volleyball og få så mange med som overhovedet muligt.
Det vil sige, at alle er velkomne uanset spilleerfaring og alder. Vi vil bestræbe os på
at udvikle den enkelte spiller, der hvor han/hun er, så hans/hendes spil forbedres.
Dette gøres for at tilgodese alle spillere uanset niveau, så det bliver sjovt og
lærerigt at spille volleybold.
Vi mener, at spillet fortjener en stor udbredelse, idet der gives mulighed for at være
med i et fællesskab og samtidig få god motion. Det er vigtigt, at der er et godt
sammenhold og ånd på holdet, på trods af forskellighed og spillererfaring.
Vi spiller indendørs i Friskolens hal hver torsdag mellem kl. 20.00 og kl. 21.45.
Generalforsamling afholdes i marts måned.
HUSK! At føre medlemsliste over alle hold/medlemmer i Conventus,
så de til enhver tid er opdateret
Foreningshåndbog - side 27
19-05-2015
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Børneattester i Aulum Gymnastikforening
Vedtaget af hovedbestyrelsen 26. april 2006, som følge af lov, indført 1. juli 2005.
Det er under strafansvar, at vi overholder reglerne.
Børneattester skal indhentes for alle trænere, ledere og holdledere i Aulum Gymnastikforening.
Undtaget er dog hjælpetrænere/ledere under 15 år.
Undtaget er forældre og andre hjælpere som kører til stævner/kampe, eller kortvarig hjælper til på en lejr eller ved
et stævne.
Børneattesten skal indhentes inden ansættelse.
Der skal ikke på ny indhentes attest for trænere/ledere, der skifter job (træner for andet hold) i Aulum
Gymnastikforening.
- Børneattester skal fornyes hvert år
Før udfyldelse af rekvisitionen, som skal sendes til Det Centrale Kriminalregister, skal træneren/lederen give
tilladelse til, ved underskrift af samtykkeerklæring, at vi indhenter børneattesten.
Hvis træner/leder ikke giver samtykke til, at der bliver indhentet børneattest, må vedkommende ikke ansættes.
Fortsættes næste side
Foreningshåndbog - side 21
05-11-2011
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Børneattester i Aulum Gymnastikforening
Udvalgt bestyrelsesmedlem i hvert udvalg har ansvaret for udfyldelse af samtykkeerklæring med navn, adresse,
personnummer og underskrift, samt løbende aflevere disse til udvalgt bestyrelsesmedlem i forretningsudvalget.
Udvalgt bestyrelsesmedlem i forretningsudvalget udfylder og underskriver rekvisitionerne, samt indsender disse,
sammen med samtykkeerklæring til Det Centrale Kriminalregister.
Vedkommende har ansvaret for:
at vi får attesterne fra Kriminalregisteret,
at attesterne overdrages til DGI, destrueres eller arkiveres forsvarligt.
at der afkrydses i rekv. så positiv attest sendes direkte til DGI og ikke AG
Forretningsudvalget er ansvarlige for børneattester
Foreningshåndbog - side 22
05-11-2011
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Oplysningspjece om:
•Forebyggelse af krænkelser
•Forebyggelse af mistanke om krænkelser
•Reaktion ved krænkelse
•Reaktion ved mistanke om krænkelse
•Reaktion ved alvorlig ulykke/uheld
Klik her… Pjece: Information til instruktører og trænerer vedrørende krænkelse.
Foreningshåndbog - side 23
21-04-2015
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Fotografering af aktive
Hvilke billeder må vi tage ?
Fotografering er tilladt på et frit tilgængeligt sted, med mindre fotografen er blevet bedt om at gå.
Et idrætsanlæg vil normalt være et frit tilgængeligt sted.
Fotografering af børn under 15 år kræver i princippet forældrenes tilladelse. Det er dog tilladt at tage situationsbilleder med
børn, der opholder sig på et frit tilgængeligt sted, med mindre man er blevet bedt om at lade være.
Hvilke billeder må vi offentliggøre ?
Den, der vil offentliggøre et billede på tryk eller internet, må overveje om billedet er lovligt optaget om billedet er
ophavsretsligt beskyttet om det vil være krænkende for nogen, at billedet bruges i den sammenhæng, hvor det indgår.
Billeder på internettet
Mulighederne for at offentliggøre billeder på internettet er mere restriktive end i f.eks. foreningens blad. På internettet får
billedet i princippet en uendelig offentliggørelse, mens et blad har en mere begrænset udbredelse.
Offentliggørelse af et foto af en genkendelig person på en hjemmeside betragtes som en elektronisk behandling af
personoplysninger, og den slags er omfattet af persondataloven.
Datatilsynet har lavet retningslinjer for, hvad der vil være muligt, og hvad der vil være ulovligt i forhold til persondataloven.
Der vil dog altid være tale om en vurdering i det enkelte tilfælde. Datatilsynet skelner mellem
•situationsbilleder
•portrætbilleder
Hvad der er hvad, bestemmes ud fra formålet med billedet.
Fortsættes næste side
Foreningshåndbog - side 24,1
16-03-2011
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Fotografering af aktive
Situationsbilleder
Et billede, der skal vise en situation, kan offentliggøres uden samtykke fra de personer, der er med på billedet, hvis
- billedet vurderes som harmløst -billedet er optaget på et frit tilgængeligt sted.
Billeder fra arrangementer – f.eks. et fodboldstævne, en badmintonskole, en reception – kan normalt frit offentliggøres.
Det er den, der vil offentliggøre billedet, der har ansvaret for at vurdere, om der kan være grund til ikke at offentliggøre det.
Portrætbilleder
Portrætbilleder må som udgangspunkt kun offentliggøres, hvis der er givet tilladelse – samtykke – fra personen på billedet.
Er personen under 15 år, er det forældrene, der skal give tilladelse.
Det gælder f.eks. også holdbilleder, fordi formålet her er at vise personerne på holdet.
Man må gerne offentliggøre billedet, men det kræver samtykke fra hver enkelt – og fra forældrene, hvis holddeltagerne er
under 15 år.
Det er ikke nok, at en træner, et bestyrelsesmedlem eller andre fra foreningen giver tilladelse.
I princippet er mundtligt samtykke nok, men da det er foreningen, der skal kunne bevise, at den har fået lov at vise billedet,
vil det være en god idé med et skriftligt samtykke.
Fortsættes næste side
Foreningshåndbog - side 24,2
16-03-2011
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Fotografering af aktive
EF-domstolen har i november 2003 afsagt en dom, der ligger på linje med Datatilsynets vejledning – nemlig at det er ulovligt
at offentliggøre billeder af og private oplysninger om andre på internettet, hvis ikke de har givet tilladelse
Hvornår må vi bruge web-kamera ?
Det korte råd om brug af web-kamera på en forenings hjemmeside er: Lad være.
Det gælder også ved anden elektronisk overførsel af billeder f.eks. via mobiltelefon.
Hvis det vil være muligt at genkende personer, der ses via kameraet, kræver transmissionen tilladelse fra hver enkelt, der er
til stede. I praksis betyder det skriftlig tilladelse. Hvis personerne er under 15 år, er det deres forældre, der skal give tilladelse.
Det skyldes, at offentliggørelse af et billede af en genkendelig person på en hjemmeside betragtes som en elektronisk
behandling af personoplysninger, og den slags er beskyttet af persondataloven.
På Datatilsynets hjemmeside finder man vejledninger om offentliggørelse af billeder på internet
Foreningshåndbog - side 24,3
16-03-2011
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Årets AG’er og årets træner/leder
Pokalen ”Årets AG'er”, som hovedbestyrelsen udpeger, tildeles en person, der har ydet en ekstraordinær indsats i
løbet af sit virke i Aulum Gymnastikforening
Pokalen ”Årets træner” tildeles en træner som udvalgsbestyrelsen udpeger på baggrund af personens indsats i løbet
af året eller sæsonen.
I tilfælde af flere forslag er det Forretningsudvalget der afgør hvem pokalerne tildeles.
Foreningshåndbog - side 25
21-04-2015
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Æres medlemmer
Æresmedlemmer udpeges af hovedbestyrelsen.
Som tak for mangeårigt uselvisk arbejde for for foreningen:
Tidligere udnævnt :
Dyrlæge A.L.Nielsen
Svend Nielsen
Harald Nielsen
Carl Petersen
Jens Aaby
18/4 1975
18/4 1975
29/10 1994
21/3 2013
21/3/2013
Foreningshåndbog - side 26
21-4-2015
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Tidsskrifter
DGI's blade til instruktører og udvalgsmedlemmer:
se opdaterede oplysninger på DGI-Midtjyllands hjemmeside
Ønsker man ”Udspil”, rettes henvendelse til udvalget, der evt. lader AG’s sekretær bestille bladet.
Foreningshåndbog - side 27
01-07-2012
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Hjemmeside er AG’s fælles ansigt udadtil
De enkelte udvalg skal selv løbende opdater ”nyheder”, ”trænings tider” , ”aktuelle datoer på deres
arrangementer”, ”opstart” mm.
Support webmaster: Knud Erik Krogsgaard
ca. hver 3 måned -Januar, April, August, November, vil hjemmesiden blive gennemgået for ”gl. nyheder” for
manglende opdatering.
Tovholder: Peder Ruby Svendsen
”Det sker i Aulum”:
En hjemmeside som er fælles for alle foreninger med en fælles kalender.
De enkelte udvalg skal blot sende aktuelle datoer på deres arrangementer, opstart mm.
Trænings tider – fremgå af vores egen hjemmeside under det enkelte udvalg.
Simone Buskbjerg er AG’s tovholder
Dropbox:
AG fældes ”fildeling” drev
dette kræve dog et login. Som tildeles af
AG’s- administator: Knud Erik Krogsgaard
Foreningshåndbog - side 28
01-07-2012
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Gaveregler
Der gives gave til medlemmer af hovedbestyrelsen i anledning af bryllup og sølvbryllup samt 30 – 40 – 50
– og 60-års fødselsdage. Pris ca. 300 kr.
Der gives gave til afgående formænd i udvalgene og forretningsudvalget. Pris max 300 kr. Kvittering
sendes til AG’s kasserer.
Motion/fitness har indtil videre egne regler.
Foreningshåndbog – side 29
03-11-2011
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Annoncer
Der annonceres i LokalAvisen.
Anvisning til AG’s annoncer:
• lyslilla baggrund
• AG’s logo øverst sammen med navn på
udvalget der indrykker en annonce
• Emne i lilla panel med sorte bogstaver
• Tekst fra udvalget
• Afslut med www.ag-aulum.dk
se eksempel fra løb.
Foreningshåndbog - side 31
21-04-2015
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Forsikringer
DGIs forsikringsordning - kaldet Idrættens Forsikringer - dækker foreningen ind i forhold til langt de
fleste situationer, hvor det kan være rart at have en forsikringsaftale i hånden.
se opdaterede oplysninger på DGI-Midtjyllands hjemmeside
http://www.dgi.dk/Forening/medlemsfordele/forsikringsaftale.aspx
Førstehjælpskasse
De enkle udvalg sørger selv for anskaffelse og vedligeholdes af disse.
Foreningshåndbog - side 32
21-04-2015
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Nøgler
Nøgler til AG's fælles skab i gangen ved motionscentret, udleveres til udvalgsformanden af
forretningsudvalgets sekretær. Når en formand udgår af et udvalg afleveres nøglen tilbage til sekretæren.
Nøgler til udvalgets skab (samme sted) hører under udvalgsformandens ansvar, som styrer udlevering og
aflevering af nøgler til de øvrige medlemmer i udvalget.
Der skal kvitteres for udlevering og aflevering af nøgle
Nøglekontrakt:
https://www.dropbox.com/Ag-Aulum
Adgangs kode: send mail til [email protected]
Foreningshåndbog - side 33
21-4-2015
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
DGI's struktur
D
G
I
• DGI består af 17 foreninger
• Landsforeningen Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
og de 16 DGI landsdelsforeninger udgør tilsammen breddeidrætsorganisationen DGI.
• en af dem er
• DGI Midtjylland
• Hver landsdelsforening har sit særkende. Det kan være i form af egne vedtægter, regler og særlige serviceydelser
• 434 lokalforeninger (2011)
• en af dem er
• Aulum Gymnastik forening
Foreningshåndbog - side 34
16-03-2011
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
DGIs hjælpefond
Fondens formål er at yde støtte til personer der er kommet til skade ved aktivitet i foreninger som er tilsluttet DGI. Personen skal være
medlem af foreningen.
§1
Fondens formål er at yde støtte til personer der er kommet til skade ved aktivitet i foreninger som er tilsluttet DGI.
Personen skal være medlem af foreningen. 
§2
Fonden yder støtte til udgifter i forbindelse med skaden som ikke dækkes fra personens egne forsikringer eller den
offentlige sygesikring. Der ydes følgende former for støtte:
Støtte til behandling af tandskader.
Støtte til briller og kontaktlinser.
Støtte til behandling hos fysioterapeuter og kiropraktorer.
Dagpenge.
§3
Ansøgning om tilskud sendes på et særligt ansøgningsskema gennem den pågældende landsdelsforening til DGI.
Ansøgning skal påtegnes af landsdelsforeningen.
§4
Støtte fra hjælpefonden bevilges af hovedbestyrelsen.
§5
Fonden finansieres af et tilskud fra DGI som fastsættes i budgettet.
§6
Ændringer i disse vedtægter kan ske på DGI’ s årsmøde med almindeligt flertal.
Foreningshåndbog - side 35
21-04-2015
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
DGIs lånefond
Fonden har til formål at yde lån til udvikling af idrætsfaciliteter der kan understøtte realiseringen af DGIs idrætspolitiske strategier.
§1 Fonden er ikke en separat juridisk enhed, men den del af DGI's bundne egenkapital der er disponeret til låneformål.
§2 Fonden har til formål at yde lån til udvikling af idrætsfaciliteter der kan understøtte realiseringen af DGI's idrætspolitiske
strategier.
§3 Lån kan ydes til både indendørs og udendørs anlæg. Der kan ydes lån til såvel nyopførelser som renovering,
udbygning eller nyindretning af eksisterende faciliteter og til anskaffelse af redskaber og materiel.
§4 Lån kan ydes til landsdelsforeninger, lokalforeninger eller andre institutioner tilknyttet DGI.
§5 DGI's hovedbestyrelse træffer beslutning om långivning efter ansøgning. Ansøgning om lån fra lokalforeninger og
institutioner tilknyttet DGI skal påtegnes af landsdelsforeningen inden fremsendelse til Danske Gymnastik- og
idrætsforeninger.
Landsdelsforeningen har pligt til at vurdere ansøgning om lån som ikke vil kunne bevilges uden landsdelsforeningens
anbefaling. Ansøgninger behandles løbende. Der kan normalt ikke ydes lån til projekter der er igangsat.
§6 Lån ydes normalt rentefrit. I forbindelse med behandling af ansøgninger træffer hovedbestyrelsen beslutning om de
nærmere vilkår for långivningen herunder afdragsperiode.
§7 Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om at prioritere særlige satsningsområder i overensstemmelse med DGI's
strategier.
§8 Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere kriterier for lån herunder spørgsmål vedrørende garantistillelse og
satsningsområder og offentliggør disse på DGI’s hjemmeside.
§9 Fonden finansieres ved afdrag på bestående lån samt eventuelt ved tilskud fra DGI. Størrelsen heraf fastsættes af
DGI's
årsmøde i forbindelse med vedtagelsen af DGI's budget.
§ 10 Ændring af vedtægterne kan ske på DGI's årsmøde med almindeligt flertal.
Foreningshåndbog - side 36
21-04-2015
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Tilskudsmuligheder
Direkte tilskud - lokalt:
Kommunale ordninger / Idrætsrådet
Lokale fonde - nærmere oplysninger fås ved henvendelse til DGI-Midtjyllands
Direkte tilskud - øvrige:
Kulturministeriet - diverse puljer. se Kulturministeriets hjemmeside.
Bygge- og Anlægsfonden - etableringstilskud og ydelsesgaranti. Se fondens hjemmeside
Diverse EU-fonde til større projekter
Augustinus-fond, Vingstedscentretsfond, Helga Rønnes Gave - annonceres i DGI’s blad og administreres af DGI i
Vingsted. Se desuden hjemmesiderne.
Indirekte tilskud:
DGI’s fælles kursuspulje - almindelige kurser for trænere og instruktører, foreningskurser, spotkurser i egen
forening.
Kontakt AG's Næstformand, hvis der er spørgsmål eller ønsker. Se desuden DGI- Midtjyllands hjemmesides
oversigter over kurser og tilmelding
Foreningshåndbog - side 37
16-03-2011
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
Brug af lokaler m.v.
Ude - og indendørsfaciliteter afleveres i samme stand, som man selv ønsker at modtage dem.
Redskaber stilles på deres rette plads.
HUSK! Dørene på skolen smækker automatisk kl. 22.30. Sidste mand slukker lyset.
Går noget i stykker eller er noget i uorden, rettes henvendelse til udvalget.
Brugen af kopimaskinen i Aulum Fritidscenter er gratis.
Papir, kuverter m.m. er i AG's fællesskab i gangarealet ved Motion /Fitness.
Foreningshåndbog - side 38
21-04-2015
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
DGI udlånsservice
Se oversigt over udlejningsredskaber og rekvisitter på DGI-Midtjyllands hjemmeside.
Foreningshåndbog - side 39
16-03-2011
BADMINTON / GYMNASTIK / LØB / MOTION & FITNESS / SVØMNING / TENNIS
AULUM GYMNASTIK FORENING
WWW.AG-AULUM.DK
inventarliste/forsikringssum
AG's inventarliste / forsikringsliste opdateres løbende af det enkelte udvalg og redigeres
samlet hvert andet år.
Inventar liste forefindes i ”drop Box” i et Excel dokument
https://www.dropbox.com/Ag-Aulum
Adgangs kode: send mail til [email protected]
Foreningshåndbog - side 40, -1
21-4-2015