MDR DVR Series - กล้องวงจรปิด cctv

download report

Transcript MDR DVR Series - กล้องวงจรปิด cctv

www.zynekcctv.com
Agenda:
• MDR DVR Series
• Remote Surveillance
• IVS DVR Series
• DCCS Technology
• Smart Zoom
• IVS Function
• DCCS Cameara
www.zynekcctv.com
DVR Series
New Generation of Innovation Video Recording Technology
New Generation of Innovation Video Recording Technology
MDR
MDR
www.zynekcctv.com
H.264 Video Compression Technology
• การบีบอัดการบันทึกข ้อมูลเป็ นแบบ H.264
้ น
• ใชพื
้ ทีใ่ นการบันทึกน ้อยลงทาให ้บันทึกได ้นานขึน
้
• ใช ้ Bit rate น ้อยลงทาให ้การสง่ ข ้อมูลในระบบ
เน็ ตเวิรค
์ เร็วขึน
้
www.zynekcctv.com
• H.264 คืออะไร
H.264 คือมาตรฐานการบีบอัดข ้อมูลของ
ั ญาณภาพและเสย
ี ง ซงึ่ ขนาดของภาพ
สญ
จะละเอียดขึน
้ แต่ขนาดไฟล์จะเล็กลง เมือ
่
เทียบกับ Mpeg4
www.zynekcctv.com
• เปรียบเทียบพืน้ ที่ในการเก็บ
• เปรียบเทียบข้ อมูล
ระยะเวลาดาวน์ โหลด
www.zynekcctv.com
Easy USB mouse control with GUI OSD
ไอคอนเมนูทงี่ า่ ยต่อการใชง้ าน
สามารถใชเ้ ม้าสใ์ นการคอนโทรลได้
www.zynekcctv.com
Remote Surveillance
iPhone
BlackBerry
WinCE
Symbian
www.zynekcctv.com
Remote Surveillance
Video Viewer
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Quick Time
www.zynekcctv.com
IVS DVR SERIES
www.zynekcctv.com
Intelligent Video Surveillance
IVS DVR Series คือ เครือ
่ ง DVR ตระกูล AVD
้ มาคือ
74X ซงึ่ จะมีความสามารถพิเศษเพิม
่ ขึน
• New Icon Main MENU
• DCCS
• IVS
• Push Notification
www.zynekcctv.com
Main MENU
Icon
หน้าจอหล ักที่
เ ป ลี่ ย น ใ ห ม่ เ พื่ อ ค ว า ม
สวยงาม เข้าใจง่าย
www.zynekcctv.com
DVR/CAMERA COMMUNICATION SYSTEM
เ ป็ น ร ะ บ บ ส่ ง สั ญ ญ า ณ ค ว บ คุ ม
RS485
โดยสาย coaxial
ทาให้
สามารถควบคุมกล้ อง PTZ ได้ ทาให้ การติด
ตั้ ง่ ายมากขึ้ น เพื่ อ ลดต้ นทุ น ค่ าแรงและ
ชั่วโมงทางาน
www.zynekcctv.com
SMART ZOOM Function
www.zynekcctv.com
SMART ZOOM คืออะไร
SMART
ZOOM
เป็นการทางานร่วมก ับกล้อง
DCCS ซงึ่ ทาให้ผใู ้ ชง้ าน สามารถทีจ
่ ะกาหนดให้กล้อง
ส า ม า ร ถ ซู ม ไ ด้ เ อ ง โ ด ย อ ต
ั โนมต
ั ิเ มื่ อ ก ล้ อ ง มี ก า ร
ิ่ เคลือ
ตรวจพบส ง
่ นไหวใดๆ
และย ังสามารถทีจ
่ ะ
์ า
กาหนดระยะการซูมของเลนสผ
่ นทางเครือ
่ ง DVR ได้
ท าให้ผู ้ใ ช ้ง านสามารถเห็ น ว ต
ั ถุ ท ี่อ ยู่ ใ นภาพน น
ั้ ได้
ั
้ กว่าเดิม
ชดเจนยิ
ง่ ขึน
www.zynekcctv.com
ภาพต ัวอย่าง SMART ZOOM
www.zynekcctv.com
ต ัวอย่างการใชง้ าน SMART ZOOM
www.zynekcctv.com
FLOW COUNTING
Flow Counting เป็นการน ับจานวนของ
ว ัตถุทผ
ี่ า
่ นเข้าและออก จากจุดทีเ่ รากาหนดว่ามี
ึ่ เราสามารถก าหนดทิศ ทาง
จ านวนเท่า ใด ซ ง
้
ของการน บ
ั ได้อย่า งเป็ นอิส ระ เช่น จากล่า งขึน
บนหรือจากซา้ ยไปขวา ทาให้ยด
ื หยุน
่ ในสาหร ับ
ผูใ้ ชง้ านเป็นอย่างมาก
www.zynekcctv.com
ต ัวอย่างการใชง้ าน Flow Counting
www.zynekcctv.com
ONE WAY PASS
One Way Pass เป็นการกาหนดทิศทาง
ของว ัตถุวา
่ ต้องการให้เคลือ
่ นทีไ่ ปในทิศทางใด
ซ ึ่ ง ถ้ า มี ก า ร ต ร ว จ พ บ ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่ ผิ ด
จากทิศทางทีเ่ รากาหนดไว้ ต ัวเครือ
่ งจะสามารถ
ั ญ า ณ เ ตื อ น เ พื่ อ แ จ้ ง ใ ห้ ก บ
ส่ ง ส ญ
ั ผู ้ ใ ช ้ ง า น
ทราบได้ในท ันที
www.zynekcctv.com
ต ัวอย่างการใชง้ าน ONE WAY PASS
www.zynekcctv.com
VIRTUAL FENCE
Virtual
Fence
เป็นการกาหนดเขตของ
้ ทีๆ่ เราไม่อนุญาตให้มวี ัตถุใดๆผ่าน ซงึ่ ถ้าหาก
พืน
มีว ต
ั ถุ ผ่ า นเข้า มาในจุ ด ที่เ ราก าหนด ต วั เครื่ อ ง
ั ญาณแจ้ง เตือ นให้ผู ใ้ ช ง
้ านทราบ
สามารถส ่ง ส ญ
้ ทีน
ได้ในท ันที และในการกาหนดพืน
่ นเราสามารถ
ั้
ก าหนดจุ ด ได้อ ย่า งเป็ นอิส ระเช่ น เดีย วก น
ั ไม่ว่า
จากทิศทางใดก็ตาม
www.zynekcctv.com
ต ัวอย่างการใชง้ าน Virtual Fence
www.zynekcctv.com
การดูขอ
้ มูลโดยสรุปของ IVS DVR
การดูขอ
้ มูลโดยสรุปของ IVS
DVR
นน
ั้
้ านสามารถเข้าดูขอ
ผูใ้ ชง
้ มูลต่างๆทีต
่ ัวเครือ
่ งได้เก็ บ
บ ันทึกไว้ อาทิเ ช่น ข้อมูลว ัตถุท ม
ี่ ก
ี ารผ่า นเข้า -ออก
ึ่ สามารถดู ไ ด้จ ากทางหน้า
หรือ เหตุ ก ารณ์ อ น
ื่ ๆ ซ ง
จอมอนิเ ตอร์ห รือ ผ่ า นทางระบบเน็ ต เวิร ค
์ และย งั
ั มอ
สามารถเข้าดูได้ผา
่ นทางโทรศพท์
ื ถืออีกด้วย
www.zynekcctv.com
การดูขอ
้ มูลของ IVS ผ่าน IE Browser.
www.zynekcctv.com
การดูขอ
้ มูลของ IVS ผ่าน iPhone
www.zynekcctv.com
การดูขอ
้ มูลของ IVS ผ่านหน้าจอมอนิเตอร์
www.zynekcctv.com
่ ั Push Notification
ฟังค์ชน
www.zynekcctv.com
Push Notification คืออะไร
Push Notification คือ เมือ
่ เครือ
่ ง DVR ตรวจพบ
ั ญ า ณ ไ ป ที่
ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ต ว
ั เ ค รื่ อ ง จ ะ ส ่ ง ส ญ
ั
โทรศ พท์
มอ
ื ถือ iPhone
ึ่ สามารถแจ้ง ได้ว ่า
ซง
ตรวจพบการเคลื่อ นไหวจากกล้อ งต วั ไหน และ
เราสามารถทีจ
่ ะเข้ามาดูเหตุการณ์นนๆได้
ั้
ในท ันที
www.zynekcctv.com
ต ัวอย่างการใชง้ าน Push Notification
www.zynekcctv.com
ตารางเปรียบเทียบ IVS DVR รุน
่ ต่างๆ
AVD744
AVD746
AVD748
Number of Video channels
4
8
16
Number of DCCS channels
4
8
16
Number of Push Notification
Channels
Number of IVS channels
4
8
16
4
4
Number of Audio-in channels
Touch Control
Yes
Video Compression Format
Number of HDDs
H.264
1
2
www.zynekcctv.com
ตารางเปรียบเทียบ MDR ในแต่ละรุน
่
Channel
MDR751
MDR757
MDR759
4
8
16
Video Format
H.264
Video Output(BNC)
Yes
Video Output(VGA)
Yes
Audio Input
4
Audio Output
1
HDD Storage
User Online
USB Mouse Control
1
2
2
5
Yes
www.zynekcctv.com
ตารางเปรียบเทียบกล้อง DCCS รุน
่ ต่างๆ
AVK511
Pick up Element
AVK563
AVK522
AVM602
1/3” HR color CCD
AVK584
AVK544
1/4” Sony Super HAD CCD
Resolution
520 TVL
480 TVL
Min.IIIumination
0.15 Lux
0.17 Lux
Len
f4-9 mm
f3.6 mm
Lens Angle
75˚- 36˚
92˚
4˚- 60˚
4˚- 60˚
0.3 Lux
0.6 Lux
f3.9-85.9 mm
IR LEDs
35
56
-
12
-
-
IR Shift
•
•
-
-
-
-
Auto Tracking
-
-
-
-
•
•
Smart Zoom
-
•
•
-
-
-
Large Aperture
•
•
•
-
-
-
Human Detector
-
-
-
•
-
-
Indoor / outdoor
Outdoor (IP67)
Outdoor (IP66)
Indoor
Indoor
www.zynekcctv.com
Thank You!!
www.zynekcctv.com