Prezentácia prof. Katuščáka a Ing. Dziváka

download report

Transcript Prezentácia prof. Katuščáka a Ing. Dziváka

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., - GR SNK, ŽU
PhDr. Radoslav Ragač, PhD., riad. SNA
Ing. Jozef Dzivák, riad. IKDC IKT, SNK
Mgr. Martin Katuščák, doktorand ŽU
Mediatheka_prezentácia
30. 10. 2015
1








KIS3G (1 mil €), (nová služba)
TEL (nová služba)
Informácie pre inovácie (7.5 mil €) (nová
služba)
Informatizácia knižníc (1 mil €) (nová
služba)
Getty CI L.A. konzervovanie a rešt fotografií
SDK (prebieha - 1 mil €) (nová služba)
KIS MASK
KNIHA SK (1 mil €) (nová technológia)
INFOS 2009
2








Schválenie národného projektu
Európske súvislosti a Europeana
Cieľ projektu
Objekty digitalizácie a konzervovania
Metódy implementácie
Miesto a spôsob realizácie
Aktivity projektu
Indikatívny rozpočet aktivít projektu
Mediatheka_prezentácia
30. 10. 2015
3






OP Informatizácia spoločnosti (OPIS)
Schválenie 2006-2007 (RO, EK, vláda SR)
RO- január 2010 OPIS 2 – Schválená Štúdia
uskutočniteľnosti
Vláda SR – uzn.192/2011 (24.7 mil. pro rata)
RO- 31.3. 2011 Zoznam národných projektov
OPIS na roky 2007 – 2013
28.3.2011 – D. Krajcer - poverenie SNK
pripraviť a implementovať projekt DIKDA
(2011-2015)
Mediatheka_prezentácia
30. 10. 2015
4



Európska stratégia 2020
Sedem „vlajkových“ prioritných iniciatív
Pre spoločenstvo informačných, pamäťových
a fondových inštitúcií je významná najmä
iniciatíva známa ako Digitálna agenda pre
Európu (The Digital Agenda for Europe).
◦ http://ec.europa.eu/information_society/digitalagenda/index_en.htm
Mediatheka_prezentácia
30. 10. 2015
5












Strategický a metodologický vzor slovenskej DIKDA
Iniciatíva európskych národných knižníc v roku 2005,
List 6 hláv štátov prezidentovi Európskej komisie J.M.D. Barrosovi
Návrh - vybudovať Európsku digitálnu knižnicu
Cieľ - sprístupnenie európskeho kultúrneho a vedeckého dedičstva
verejnosti zo sektorov knižníc, archívov, múzeií, audio a video z
jedného medzisektorového miesta, ktorým je Europeana.
2007 - prototyp Europeana
20. novembra 2008 spustenie Europeany v Belgickej kráľovskej
knižnici v Bruseli (Viviane Reding, José Manuelom Barrosom)
Aj Slovenská národná knižnica
Holandská národná knižnica v Haagu a Nadácia Europeana
Comité de Sages
Europeana: IMAGE, TEXT, SOUND, VIDEO.
DIKDA – len TEXT
Mediatheka_prezentácia
30. 10. 2015
6
Mediatheka_prezentácia
30. 10. 2015
7
Slovenská národná knižnica
Položka
počet
objektov
str.na
objekt
počet strán
Knihy z depozitu SNK
500 000
350
175 000 000
Historické dokumenty, manuskripty, staré a
vzácne tlače, vybraté archiválie, archívne
pomôcky, textové prejavy tradičnej ľudovej
kultúry a pod.
150 000
200
30 000 000
Nové knihy (nové ročné prírastky
slovacikálnych kníh SNK)
50 000
350
17 500 000
Zborníky, Acta, zborníky z vedeckých a
odborných konferencií atd.
10 000
350
3 500 000
Zborníky, Acta, zborníky z vedeckých a
odborných konferencií atd. 2010-2015
250
350
87 500
700 000
0
0
Štúdie, vedecké a odborné state a články v
zborníkoch
Seriály(slovacikálne)
13 500
Nové ročné prírastky titulov seriálov do SNK
5 000
2010-2015
Viazané rukopisy, archívne pomôcky,
10 250
plagáty,
Spolu
1 439 000
Mediatheka_prezentácia
20 250 000
7 500 000
10 250
253 847 750
30. 10. 2015
8
Položka
Počet objektov
Str.na
objekt
Počet
strán
825 000
22 400
1
1
825 000
22 400
8 000
20
160 000
10 000
10
100 000
1 000
15 000
15
30
15 000
450 000
6 000
600
49 000
10 000
30
30
1
1
180 000
18 000
49 000
10 000
3 000
1
3 000
200 000
20
4 000 000
20 000
20
400 000
Osobné fondy M. R. Štefánik, Andrej Hlinka, Vavro Šrobár,
Pavol Blaho, Dušan Jurkovič
Pergamenové fragmenty
Zbierka samizdatu
Rukopisy z rôznych archívnych fondov
67 000
1 000
3 500
1
1
50
67 000
1 000
175 000
2 000
150
300 000
Historické mapy a plány z rodových archívov a Zbierka máp a
plánov
Novoveké dokumenty z rodových archívov
15 000
2
30 000
200 000
3 000
10
300
2 000 000
900 000
20 000
1
20 000
Sčítanie ľudu 1930
Sčítanie ľudu 1936
Povereníctvo vnútra, Bezpečnostný odbor, Spolková agenda
Slovenský národný archív
Kancelária Krajinského prezidenta Košice
Krajinský úrad-Krajinské orgány
Zbor povereníkov (1945-1960)
Predsedníctvo zboru povereníkov (1953-1960)
Zbierka staničných kroník
Slovenská tlačová kancelária
Zbierka fotografií
Plagáty, letáky z rôznych fondov
Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska
Ministerstvo kultúry SSR (1969-1989)
Historické tlače
Ústredný archív rodu Erdődy-korešpondencia
Spolu
1 481 500
Mediatheka_prezentácia
9 725 400
30. 10. 2015
9





Digitalizácia a sprístupnenie písomného kultúrneho a
vedeckého dedičstva všetkým občanom Slovenska, Európy
a sveta
Špecifický cieľ - digitalizácia všetkých slovacikálnych
dokumentov
Slovacikálne písomné dokumenty, čiže diela, ktorých
◦ a) autormi sú Slováci,
◦ b) boli vydané, vyrobené, nájdené a nachádzajúce sa na území
dnešného Slovenska,
◦ c) sa obsahovo dotýkajú Slovenska alebo Slovákov alebo
◦ d) sú napísané v slovenskom jazyku
Sociálny cieľ - poskytnúť všetkým občanom nové služby
PFI už nebudú poskytovať len záznamy o dokumentoch ale
úplné texty samotných dokumentov
Mediatheka_prezentácia
30. 10. 2015
10
Pracovný postup a manažment
súborov
Skenovanie
Úprava
obrazu
OCR
Klasifikácie
Online
Indexovanie
publikovanie
Štruktúrovaniee
Papierový
obsah
Digitálny
obsah
Škálovateľné
kapacity
Automatické
spracovanie
Mediatheka_prezentácia
30. 10. 2015
11

Počet objektov, strán, produkcia
SNK+SNA = 2 800 000 objektov
1 400 000 + 1 400 000
cca 250 000 000 strán
Denná produkcia digitalizácie cca 1,8 TB
Kapacita pracovného úložiska v SNK cca 7 PB
Požiadavka na dlhodobé archivovanie cca 13 PB
Mediatheka_prezentácia
30. 10. 2015
12







Poskytuje efektívnejšie spôsoby sprístupnenia obsahu dokumentov,
Vyhľadávanie a získanie plných textov,
Nové výzvy pre knižničnú a informačnú vedu a prax, systémy a služby
Nové kompetencie profesionálov
Od „analógových“ systémov a služieb ku „digitálnym“ systémom a
službám
„Digitálni knihovníci“ – Majú pochopiť a zvládnuť narastajúci objem
digitálnych zdrojov
◦ Informačný prieskum, orientácia v digitálnych informačných
zdrojoch, klasifikácia digitálnych dokumentov a digitálneho
obsahu, riadené slovníky, deskriptívne metadáta, práva duševného
vlastníctva ako aj informačné a komunikačné technológie,
orientácia na komunity
Zmení sa a postupne zanikne tradičný system výpožičiek so všetkými
zložitými “výpožičnými” transakciami, zaniká článková bibliografia,
mení sa katalogizácia atd.
Mediatheka_prezentácia
30. 10. 2015
13

Praktický význam –
◦ ťažko dostupné, poškodené, krehké, chránené
tituly kníh, archiválií, učebníc, zborníkov, novín a
časopisov
◦ okamžite sprístupniť používateľom v digitálnej
forme v lokálnej sieti, alebo, ak je to právne možné,
cez internet

prístup cez stabilné alebo mobilné zariadenia
prakticky kdekoľvek a kedykoľvek
Mediatheka_prezentácia
30. 10. 2015
14







Digitálny obsah - majetok štátu v správe Slovenskej národnej knižnice a
partnerov
Obsah Digitálnej knižnice všeobecne dostupný všetkým subjektom na
Slovensku a v zahraničí v súlade s právnymi predpismi
Minimálne 30% digitálnych objektov bude voľne dostupných pre
všetkých
Jazykovedný výskum - masív digitálnych textov pre národný korpus
slovenského jazyka - lexikografia, etymológia
Zdroj poznatkov a informácií pre historický výskum,
Zdroj pre tvorbu encyklopédií, výkladových slovníkov, odborných a
vedeckých syntetických diel
Sprístupní všetky diela, ako sú napríklad učebnice ako aj všetku vedeckú
a odbornú literatúru potrebnú pre vzdelávanie na všetkých stupňoch
škôl


Využitie na vysokých školách v antiplagiátorských systémoch a tým
podporí etiku publikovania
Tvorba osobných digitálnych knižníc a zdieľanie poznatkov podľa
tematického alebo komunitného princípu (Web 2.0, Web 3.0 a súvisiace
služby).
Mediatheka_prezentácia
30. 10. 2015
15






Masová priemyselná digitalizácia
80% digitalizácie sa uskutoční s použitím robotov
20 % sa uskutoční s použitím manuálnych
skenerov
Integrované konzervačné a digitalizačné centrum
Digitalizácia a konzervovanie ako jeden
sofistikovaný technologický proces
Kritický masív slovacikálnych objektov sa
nachádza v Slovenskej národnej knižnici v
Martine a v Slovenskom národnom archíve v
Bratislave
Mediatheka_prezentácia
30. 10. 2015
16


Masová priemyselná digitalizácia
v špecializovanom digitalizačnom centre,
organizačnom útvare SNK s názvom Integrované konzervačné a digitalizačné
centrum SNK Martin – Vrútky
Mediatheka_prezentácia
30. 10. 2015
17
Národné projekty OPIS 2 Alokácia finančných prostriedkov
Názov projektu
Žiadateľ
Finančná alokácia
€
Digitálna knižnica a digitálny archív
Slovenská národná knižnica
49 667 500,00 €
Digitálna galéria
Slovenská národná galéria
16 009 000,00 €
Digitálne múzeum
Múzeum SNP
27 612 000,00 €
Digitálny pamiatkový fond
Pamiatkový úrad SR
10 600 000,00 €
Digitálna audiovízia
Slovenský filmový ústav
24 200 000,00 €
Centrálna aplikačná infraštruktúra
a registratúra
Národné osvetové centrum
23 797 000,00 €
Centrálny dátový archív
Univerzitná knižnica v
Bratislave
Národné osvetové centrum
33 193 918,00 €
Štátna vedecká knižnica v
Prešove
1 924 000,00 €
Harmonizácia informačných
systémov
Dokumentačno-informačné centrum
rómskej kultúry
Mediatheka_prezentácia
8 868 256,00 €
30. 10. 2015
18
OPIS2 (NP1) DIKDA – Projekt SNK
Názov aktivity
Aktivita
Rozpocet
Manažment projektu
Aktivita 1
1 488 245,00
Podporná infraštruktúra prípravy na
digitalizáciu (Konzervačné centrum)
Aktivita 2
18 585 500,00
Príprava analógových nosičov a logistika na Aktivita 3
konzervovanie a digitalizáciu
4 951 000,00
Obstaranie, inštalácia a sprevádzkovanie
digitalizačnej linky a pracovného úložiska
Aktivita 4
12 253 300,00
Prevádzka digitalizačnej linky
Aktivita 5
7 911 825,00
Modernizácia a rekonštrukcia depozitov SNK Aktivita 6
v Martine
4 473 750,00
49 663 620,00
Mediatheka_prezentácia
30. 10. 2015
19
Projekt
SNK NP1
SNK NP1
SNK NP1
SNK NP1
SNK NP1
SNK NP1
SNK NP1
SNK NP1
SNK NP1
SNK NP1
SNK NP1
SNK NP1
SNK NP1
SNK NP1
Predmet z ákaz ky
Obstaranie firmy na verejné
obstarávanie
Obstaranie vnútorného vybavenia
depoz itov IKDC Vrútky a SNK
Martin
Obstraranie moderniz ácie a
rekonštrukcie existujúceho
výpočtového strediska
Obstaranie Digitaliz ačných
z ariadení
Obstaranie výpočtovej a
telekomunikačnej techniky a
softvéru
Obstarávanie interiérového
vybavenia
Obstaranie služ ieb pre
z abez pečenie publicity projektu
Obstaranie služ ieb pre
manaž mentu projektu
Obstaranie technológie a
konz ervačného centra vrátane
špeciálnych konz ervačných látok
(steriliz ácia, sušenie, deacidifikácia
a lyofiliz ácia)
Obstaranie služ ieb digitaliz ácie na
neštandartné formáty (uz avreté
z bierky)
Obstaranie dopravných
prostriedkov
Obstaranie prepravných
kontajnerov , manipulačnej a
prepravnej techniky
Obstaranie obalových materiálov
Obstaranie personálneho líz ingu na
operátorov postprocesingu
(spracovanie obraz ov a
roz poz návanie textu)
Metóda
verejná
súťaž
verejná
súťaž
Začiatok
5.11
Koniec
11.11
6.11
11.11
verejná
súťaž
6.11
11.11
6.11
11.11
6.11
11.11
6.11
11.11
6.11
11.11
verejná
súťaž
6.11
11.11
verejná
súťaž
verejná
súťaž
6.11
11.11
6.11
11.11
verejná
súťaž
verejná
súťaž
6.11
11.11
6.11
11.11
rámcová
z mluva
MKSR
rámcová
z mluva
MKSR
verejná
súťaž
verejná
súťaž
verejná
súťaž
rokovacie
konanie
Mediatheka_prezentácia
30. 10. 2015
20
Kompletná digitalizácia a konzervovanie textových archívnych
a knižničných materiálov (2.800 000 objektov), najmä:
 príprava, identifikácia, klasifikácia materiálu do technologických tried,
 digitalizácia, prevádzka pracovného úložiska, úprava obrazu, optické
rozlíšenie písma,
 deskriptívne metadáta,
 prevádzka pracovného úložiska
 príprava na dlhodobé archivovanie,
 lokálne sprístupnenie digitálneho obsahu,
 30% digitálneho obsahu -sprístupnenie cez internet
 78 nových pracovných miest - vytvorenie a udržanie
 kontrola kvality,
 sektorové agregovanie a sprístupnenie digitálneho obsahu do systému
Europeana a portálu Slovakiana.
Kapacita: konzervačná príprava do 20 ton/rok knižničných materiálov, do
20 ton/rok archívnych materiálov, do 80 ton/rok sterilizácia

Mediatheka_prezentácia
30. 10. 2015
21
Príklad sprístupnenia digitálneho obsahu
http://ebooks.schk.sk/#
Mediatheka_prezentácia
30. 10. 2015
22
Mediatheka_prezentácia
30. 10. 2015
23