Kallelse - Påvelunds Tennis

download report

Transcript Kallelse - Påvelunds Tennis

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2015 FÖR MEDLEMMARNA I PTBK
&
CEREMONI: UTNÄMNANDE AV ÅRETS JUNIOR M.M.
Medlemmarna i PTBK kallas till årsmötet onsdagen den 18 mars 2015, kl. 19. Mötet äger rum hos PTBK,
Redegatan 18A, 426 77 V Frölunda.
NYHET! I ÅR KOMMER VI ATT KOMPLETTERA DEN FORMELLA DELEN AV ÅRSMÖTET MED EN CEREMONI MED
NYINSTIFTAD UTNÄMNANDE AV BL.A. ÅRETS JUNIOR.
Det kommer att finnas lättare mat osv. att tillgå. Med hänsyn till praktisk planering är det uppskattat om de
medlemmar som vill komma meddelar detta till Receptionen, attn. Johanna Pauli, [email protected], 031292622.
Verksamhetsberättelse, årsbokslut och förslag hålls tillgängligt för medlemmarna i klubben från den 11 mars
2015.
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av justeringsman och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste räkenskapsåret.
Revisionsberättelse föredras.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av budget för verksamhetsåret.
Val av
a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år,
b) tre ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år,
c) tre ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år,
d) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år,
e) revisor jämte suppleant för en tid av 1 år,
f) tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilken en skall vara sammankallande,
12. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem.
13. Övriga frågor.
Vänliga hälsningar,
Styrelsen
PTBK
Påvelunds Tennis och Badmintonklubb