Östersunds kommun, KommunOffice

Download Report

Transcript Östersunds kommun, KommunOffice

NÄTUPPLAGA
Kallelse/Föredragningslista
Kallelse till
sammanträde
2013-11-08
kl 09.00
i Förbundskansliet
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA
2
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2013-11-08
OMRÖSTNINGAR
LEDAMÖTER
Från/
Närv
§
§
JA
Pelle Lundgren (C) ordförande
Leif Olsson (C), 1:e vice ordförande
Jörgen Persson (S), 2:e vice ordförande
Thomas Andersson (S)
Jimmy Eriksson (MP)
Lars Carlsson (M)
Anton Waara (S)
Elisabeth Andersson (C)
Maria Jacobsson (S)
Kicki Fredriksson (S)
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]
NEJ
§
JA
NEJ
JA
NEJ
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2013-11-08
Mikael Westin (C)
Niklas Daoson (S) ersättare
Ingela Rönnestrand (M) ersättare
Cathrine Blomqvist (S) ersättare
Marie Olofsson (S) ersättare
Angelika Lindahl (MP) ersättare
Pär Löfstrand (FP) ersättare
Karl-Göran Eriksson (KD) ersättare
Per-Olov Olsson (FP) ersättare
Katarina Rosberg (S) ersättare
Katarina Sahlin (S) ersättare
Margareta Nordling (A) ersättare
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]
3
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA
4
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2013-11-08
Ärenden
Sid
1 Justering
-
2 Fastställande av föredragningslista
-
3 Remiss - Betänkandet Friskolorna i samhället (SOU 2013:56)
5
4 Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands gymnasieförbund
6
5 Gemensam praktiksamordning i Jämtlands län
8
6 Reformerad gymnasieantagning i Jämtlands län
11
7 Yttrande om motion angående införandet av arbetsplatsförlagd gymnasieutbildning lärlingsutbildning
16
8 Sammanträdestider 2014
17
9 Meddelanden 2013
19
10 Delegationsbeslut 2013
-
11 Information/Överläggning 2013
-
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA
5
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2013-11-08
Dnr 139-2013
Mikael Cederberg
Jämtlands Gymnasieförbund
Remiss - Betänkandet Friskolorna i samhället
(SOU 2013:56)
Regeringskansliet har ombett Jämtlands gymnasieförbund att lämna synpunkter på betänkandet Friskolorna i samhället. Betänkandet handlar om att skapa
långsiktiga villkor för det system med offentliga och privata aktörer som driver den svenska skolan sedan friskolereformen infördes 1992. Remissvaret ska
vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 1 december 2013.
Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2013-10-18
Förslag till yttrande 2013-10-18
Förslag till beslut
Direktionen lämnar yttrande i enlighet med skrivelse daterad 2013-10-18
FÖRBUNDSKANSLIET
Mikael Cederberg
Förbundschef
Utdrag till Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA
6
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2013-11-08
Dnr 108-2012
Mikael Cederberg
Jämtlands Gymnasieförbund
Drogpolicy och handlingsplan för elever inom
Jämtlands gymnasieförbund
Elevhälsan fick under hösten 2012 i uppdrag att revidera den övergripande
drogpolicyn för Jämtlands gymnasieförbund. Förslag till ny policy presenterades på direktionens sammanträde den 10 december 2012. Direktionen ansåg
att policy och handlingsplan behövde bearbetas ytterligare och en politisk
styrgrupp utsågs den 7 februari 2013 § 31. Under våren 2013 bildades en
narkotikakommission för ett narkotikafritt Östersund och den 19 april 2013
§ 51utsåg direktionen ordförande Per Lundgren till representant för Jämtlands gymnasieförbund. Narkotikakommissionen arbetar nu med en handlingsplan mot narkotika och utifrån denna kan Drogpolicy och handlingsplan
för elever inom Jämtlands gymnasieförbund behöva revideras ytterligare under 2014.
Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2013-10-18
Förslag till Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund 2012-11-22
Förslag till beslut
1. Direktionen fastställer förslag till reviderad Drogpolicy och handlingsplan
för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund daterad den 11 november 2012.
Policyn ersätter tidigare policy fastställd den 11 februari 2008 § 4.
2. Policyn ska vid behov revideras utifrån narkotikakommissionens kommande handlingsplan mot narkotika.
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2013-11-08
FÖRBUNDSKANSLIET
Mikael Cederberg
Förbundschef
Utdrag till förbundets områdeschefer för vidare spridning i verksamheten.
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]
7
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA
8
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2013-11-08
Dnr 151-2013
Mikael Cederberg
Jämtlands Gymnasieförbund
Gemensam praktiksamordning i Jämtlands län
Jämtlands läns landsting har sedan 2004 stått för praktiksamordning för
Vård- och omsorgsutbildningen inom gymnasie- och vuxenutbildningen i länet. Nu efterfrågar landstinget ersättning för praktiksamordningen. Utifrån
detta rekommenderas kommunerna och Jämtlands gymnasieförbund att
teckna avtal med regionförbundet/landstinget för ersättning av praktiksamordning för de kommunala praktikplatserna i länet.
Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2013-10-22
Förslag till beslut
1. Direktionen antar tjänstemannaförslag 2013-10-22 gällande avtal för
praktiksamordning mellan Jämtlands gymnasieförbund och regionförbundet/landstinget.
2. Direktionen uppdrar åt förbundets ordförande att underteckna avtalet
gällande praktiksamordning, enligt föreslagen kostnadsfördelning.
Bakgrund
Sedan år 2004 har Vårdknuten ingått ett avtal med Jämtlands läns landsting
gällande ersättning för praktiksamordning för sjuksköterske- och specialistsköterskeprogrammet vid dåvarande Mitthögskolan, nuvarande Mittuniversitetet. Avtalet innebär att kommunerna ska ersätta landstigets länsutvecklingsförvaltning för praktikplatsplaneringen. Sedan tecknandet av detta avtal har
den gemensamma praktiksamordnaren, utan kostnad, även planerat för ung-
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA
9
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2013-11-08
doms- och vuxenutbildningens praktik, både vid kommunala och landstingsplacerade praktikveckor.
Vid pensionsavgång har landstinget under 2012 sett över sina funktioner och
efterfrågar nu en ersättning för praktiksamordningen för ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen. Om ersättning inte utgår kommer ingen praktiksamordning att ske för de kommunala praktikplatserna i länet, utan endast för
den landstingsplacerade praktiken för ungdoms- och vuxenutbildning samt
för sjuksköterske- och specialistsköterskeprogrammet. Efter en dialog med utbildningsanordnarna i länet föreslås att Jämtlands gymnasieförbund ersätter
kostnaderna för sina elevers praktik. Utifrån detta rekommenderas kommunerna och Jämtlands gymnasieförbund att teckna avtal med regionförbundet/landstinget för ersättning av praktiksamordningen för praktikplatserna i
länets kommuner.
Följande kostnader är beräknade utifrån antal praktikveckor och dess fördelning mellan kommunala praktikplatser och landstingspraktikplatser för respektive kommun och för Jämlands gymnasieförbund.
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA
10
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2013-11-08
Kostnadsfördelning
praktiksamordning
K arbetstidsfördelning av
Uppskattad
L
75 % tjänst
I
Kommun
P
Landsting
P
53 %
47 %
100 %
ä
Total kostnad
389 000
r
Kommun
207 467
Landsting
181 533
e
t
Kostnadsfördelning för
t
kommunal praktiksamordnare,
kr/år
d
Mittuniversitetet
110 000
a
Jämtlands gymnasieförbund
23 220
t
Berg
4 310
a
Bräcke
3 996
p
Härjedalen
6 078
r
Krokom
8
552
o
Ragunda
3 230
g
Strömsund
7 164
r
Åre a
6 010
Östersund
34 907
m
Summa
207 467
* KLIPP är ett dataprogram som används i praktiksamordningen.
KLIPP *,
kr/år
348
323
491
691
261
579
486
2821
6000
FÖRBUNDSKANSLIET
Mikael Cederberg
Förbundschef
Ingela Carlsson
Förbundssekreterare
Utdrag till regionförbundet Jämtlands län. Tjänstemannaförslaget skickas
med beslutet.
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA
11
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2013-11-08
Dnr 159-2013
Mikael Cederberg
Jämtlands Gymnasieförbund
Reformerad gymnasieantagning i Jämtlands län
Sedan 2005 har alla skolhuvudmän i Jämtlands län, både kommunala och fristående, utom Åre och Strömsunds kommuner, ett gemensamt antagningskansli för gymnasie- och gymnasiesärskolan. Jämtlands Gymnasieförbund
driver antagningskansliet och alla elever som är mantalsskrivna i Östersund,
Krokom, Bräcke, Berg, Ragunda och Härjedalen söker på samma sätt i en
gemensam IT-baserad plattform kallad Dexter.
Åre kommun avser att ingå i samarbetet från och med den 1 januari 2014.
Det aktualiserar en reformering av verksamheten inom två områden: dels
finns det skäl för att införa en ny och huvudmannaoberoende portal för gymnasieantagningen, dels behöver en förändrad och mer rättvis finansieringsmodell införas.
Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2013-10-21
Förslag till beslut
1. Direktionen för Jämtlands gymnasieförbund beslutar att godkänna en ny
finansieringsmodell för antagningskansliet.
2. Direktionen uppdrar åt förbundschefen att teckna överenskommelser
med kommuner som står utanför Jämtlands gymnasieförbund, samt informera förbundets medlemskommuner i frågan.
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA
12
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2013-11-08
Bakgrund
Under det senaste decenniet har utvecklingen gått mot gemensamma regionala antagningskanslier för gymnasieskolan, de största är antagningskanslierna
för Stockholms län, Göteborgsregionen och Region Skåne. Gemensamma
lösningar för gymnasieantagning ökar kvaliteten och minskar kostnaderna.
Om alla elever i en region finns i samma databas blir antagningsarbetet effektivare för både elever och skolhuvudmän, eftersom samtliga snabbt får besked
om antalet sökande till varje program.
Sedan 2005 har alla skolhuvudmän, både kommunala och fristående, utom
Åre och Strömsunds kommuner, ett gemensamt antagningskansli för gymnasie- och gymnasiesärskolan i Jämtlands län. Jämtlands Gymnasieförbund driver antagningskansliet och alla elever som är mantalsskrivna i Östersund,
Krokom, Bräcke, Berg, Ragunda och Härjedalen söker på samma sätt i en
gemensam IT-baserad plattform kallad Dexter.
Åre kommun avser att ingå i samarbetet från och med den 1 januari 2014.
Det aktualiserar en reformering av verksamheten inom två områden: dels
finns det skäl för att införa en ny och huvudmannaoberoende portal för gymnasieantagningen, dels behöver en förändrad och mer rättvis finansieringsmodell införas.
I sammanhanget kan det noteras att Jämtlands gymnasieförbund har inlett en
dialog med Västernorrland med syfte att skapa ett framtida samarbete kanslierna emellan för att ytterligare minska sårbarheten i verksamheten.
Ny portal för antagning
Jämtlands Gymnasieförbund utvecklar för närvarande en ny och huvudmannaoberoende webbplats – www.gyantagningjamtland.se – för Jämtlands län.
Portalen ska innehålla all information runt ansökan till gymnasiet, inklusive
antagning och statistik. Länkar till information från de olika huvudmännen
ska finnas.
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA
13
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2013-11-08
Nuvarande finansieringsmodell för antagningskansliet
För närvarande finansieras antagningen dels genom en styckkostnad på 300
kr per förstahandssökande till respektive gymnasieskola som finns utanför
Jämtlands gymnasieförbund. Gymnasieförbundets medlemskommuner finansierar sin del av kansliet genom den interkommunala ersättningen och OHkostnader per elev inom förbundet. Det betyder att alla elever, oavsett kommuntillhörighet, är med och finansierar kansliet. Den nuvarande modellen
täcker inte kostnaderna fullt ut, är otydlig och inte likvärdigt fördelad kommunerna emellan, samt varierar årsvis utifrån hur många elever respektive
kommun har i förbundets skolor. Exempelvis betalar Strömsund och Åre genom en liten del av elevplatspriset för en tjänst som man inte använder sig av.
Ny finansieringsmodell för antagningskansliet
Hela antagningen i Jämtlands län bedöms fortsatt kunna hanteras av 1,0
handläggare. Den totala kostnaden, inklusive lön, löneomkostnader, utbildning, lokal, IT och övrigt beräknas till cirka 580 000 kr 2014. De enskilda
skolhuvudmännen beräknas bidra med 80 000 kr i intäkter. Då kvarstår cirka
500 000 kr att fördela på de kommuner vars elever och skolor använder antagningen.
Förbundet har inventerat hur antagningskanslierna finansieras på andra håll i
riket och konstaterat att den mest likvärdiga och tydliga modellen för finansiering är om kanslikostnaden separeras från elevplatspriset. Istället betalar respektive kommun sin del av kansliets självkostnad genom självkostnaden delat
i antalet mantalsskrivna elever per kommun. Elevantalet bestäms utifrån officiell statistik och prognoser på regional nivå. Finansieringen för 2014 skulle
då se ut enligt följande:
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA
14
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2013-11-08
Finansieringstabell för gymnasieantagning 2014
Kommun
Antal
16-åringar
1 jan 2014
Berg
71
Bräcke
74
Härjedalen
89
Krokom
158
Ragunda
48
Åre
91
Östersund
503
Summa
1034
* 500 000 kr/1034 elever = 484 kr per elev
Självkostnad Total antagningsper 16-åring kostnad per
2014*
kommun 2014
484 kr
34 364 kr
484 kr
35 816 kr
484 kr
43 076 kr
484 kr
76 472 kr
484 kr
23 232 kr
484 kr
44 044 kr
484 kr
243 452 kr
484 kr
500 456 kr
I tabellen nedan redovisas de ekonomiska konsekvenserna av en ny finansieringsmodell. Bergs kommun, liksom Åre och Strömsund, får indirekt en något mindre kostnad jämfört med idag. Härjedalens kostnad skulle öka med
cirka 5 000 kr. För medlemskommunerna i Jämtlands Gymnasieförbund innebär modellen ingen skillnad kostnadsmässigt. Administrativt blir det dock
en förändring, elevplatspriset minskar medan motsvarande antagningskostnader påförs kommunerna som en särskilt redovisad kostnadspost i den årliga
avräkning som görs kommunerna emellan.
Ekonomiska konsekvenser för kommunerna jämfört med dagens finansieringsmodell
Kommun
Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Åre
Östersund
Strömsund
Nuvarande
kostnad
13 200
35 816
16 200
76 472
23 232
Ej med
243 452
Ej med
Ny kostnad
34 364
35 816
43 076
76 472
23 232
44 044
243 452
Ej med
Minskat
Skillnad i kostnad
Elevplatspris* jämfört med idag
29 499
- 4865
35 816
0
21 800
+5076
76 472
0
23 232
0
27 200
16 844
243 452
0
17 600
- 17 600
*Beräkningen baseras på att f n ca 200 kr per elev i elevplatspriset går till antagningskostnader
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA
15
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2013-11-08
FÖRBUNDSKANSLIET
Mikael Cederberg
Förbundschef
Utdrag till Åre, Härjedalen och Bergs kommuner, samt förbundets ägarkommuner.
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA
16
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2013-11-08
Dnr 166-2013
Mikael Cederberg
Jämtlands Gymnasieförbund
Yttrande om motion angående införandet av
arbetsplatsförlagd gymnasieutbildning lärlingsutbildning
Kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun har ombett Jämtlands
gymnasieförbund att lämna yttrande i fråga om en motion gällande införandet av arbetsplatsförlagt gymnasieutbildning – lärlingsutbildning. Yttrandet
ska vara kommunledningsförvaltningen till handa senast den 21 februari
2014.
Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2013-10-27
Yttrande 2013-10-27
Förslag till beslut
Direktionen lämnar yttrande i enlighet med skrivelse daterad 2013-10-27
FÖRBUNDSKANSLIET
Mikael Cederberg
Förbundschef
Utdrag till Kommunledningsförvaltningen, Östersunds kommun.
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA
17
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2013-11-08
Dnr 150-2013
Ingela Carlsson
Jämtlands Gymnasieförbund
Sammanträdestider 2014
Förslag till sammanträdestider 2014 för direktionen i Jämtlands gymnasieförbund har tagits fram. I planeringen av direktionens sammanträdestider beaktas bland annat angivna datum för budget och årsredovisning i ägardirektiv
och förbundsordning samt viktiga datum i antagnings- och tjänsteplaneringsprocessen. Hänsyn har också tagits till lov med mera.
Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2013-10-18
Förslag till beslut
1. Följande sammanträdestider fastställs för direktionen i Jämtlands gymnasieförbund år
2014:
3 februari (må)
”Budgetskrivelse” - Redovisning till ägarna (senast 31/1)
10 mars (må)
Reviderat Bokslut till ägarna (10/3)
Antagning ht 2014
Beslut om organisation 2014/2015
14 april (må)
Friskoleansökningar
23 maj (fre)
Delårsrapport och prognos till ägarna (ca 20/5)
Justering av antagning till åk 1 ht 2014 efter omval
Läsårstider 2015/2016
xx augusti
Förbundsdag
26 september (fre)
Delårsrapport och prognos samt delårsbokslut till ägarna (ca 20/9)
Utbud 2015
3 november (må)
Sammanträdestider 2015
5 december (fre)
Verksamhetsplan och budget med flerårsplan till
ägarna (senast 30/11)
Prislista för elevplatser, Bidrag till fristående skolor
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA
18
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2013-11-08
FÖRBUNDSKANSLIET
Mikael Cederberg
Förbundschef
Ingela Carlsson
Förbundssekreterare
Utdrag till direktionens ledamöter och ersättare samt revisorer mandatperioden 2011-2014 samt förbundssekreterare, förbundschef och biträdande förbundschef, ekonomichef, verksamhetsplanerare, personalstrateg och rektorer
för vidare spridning till berörda, Regionförbundet Jämtlands län, kommunstyrelse i Bräcke, Ragunda, Krokom och Östersund.
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA
19
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2013-11-08
Dnr 1-2013
Ingela Carlsson
Jämtlands Gymnasieförbund
Meddelanden 2013
Förbundskansliet
-
Förhandlingsprotokoll, MBL § 11 Förhandling om uppehållsanställning,
2013-07-03
-
Förhandlingsprotokoll, MBL § 11 Förhandling om uppehållsanställning,
2013-08-23
(Dnr 112-2013)
-
Förhandlingsprotokoll, MBL § 11 Förhandling om ändring av anställningsavtal, 2013-09-16
(Dnr 142-2013)
-
Förhandlingsprotokoll, Lokalt avtal om måltidsuppehåll vid Lingonvägen,
2013-09-26
(Dnr 146-2013)
-
Förhandlingsprotokoll Löneöversyn Lärarnas Riksförbund, 2013-09-05
-
Förhandlingsprotokoll Löneöversyn Akademikerförbundet SSR, 201309-05
-
Förhandlingsprotokoll Löneöversyn Vision, 2013-09-05
-
Förhandlingsprotokoll Löneöversyn JUSEK, 2013-09-06
-
Förhandlingsprotokoll Löneöversyn DIK, 2013-09-10
-
Förhandlingsprotokoll Löneöversyn Sveriges Ingenjörer, 2013-09-13
-
Förhandlingsprotokoll Löneöversyn Kommunal, 2013-09-16
-
Förhandlingsprotokoll Löneöversyn DIK, 2013-09-10
-
Förhandlingsprotokoll Löneöversyn Civilekonomerna, 2013-09-16
(Dnr 58-2013)
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA
20
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2013-11-08
Förbundskommitté
-
Protokoll, 2013-09-10
(Dnr 4-2013),
Skolinspektionen
-
Beslut - Ansökan från Östersunds Gymnasieskola AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun,
2013-09-25
(Dnr 64-2013)
-
Beslut - Anmälan angående skolsituation för elever vid Jämtlands Gymnasium Bräcke, 2013-10-22
(Dnr 163-2013)
Skolverket
- Beslut – Ansökan från Dille Gård AB om godkännande som huvudman för
riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Dille Gård
Naturbruksgymnasium i Krokoms kommun, 2013-08-31
(Dnr 35-2012)
Östersunds kommun
-
Kulturmiljöprogram etapp 1 Östersunds centrum Del av översiktsplan,
2013-10-16
(Dnr 43-2013)
-
Protokollsutdrag Socialnämnden, Flyktingmottagande 2014, 2013-1023
(Dnr 165-2013
-
Handläggningsbeslut Kommunledningsförvaltningen; Motion – Införandet av arbetsplatsförlagd gymnasieutbildning – lärlingsutbildning,
2013-10-21
(Dnr 166-2013)
Utdrag till förbundssekreterare
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • [email protected]