GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM B 3908

Download Report

Transcript GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM B 3908

1
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3
DOM
2012-06-12
meddelad i
Göteborg
Mål nr B 3908-11
B 18195-10
PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Liselotte Nilsson
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
1.
Målsägande
Monica Johnsson
Källdalen 4
438 91 Landvetter
Målsägandebiträde:
Advokat Johan Svensson
Advokatfirman Credo AB
Korsgatan 3
411 16 Göteborg
2.
Sophia Johnsson
Källdalen 4
438 91 Landvetter
Målsägandebiträde:
Advokat Johan Svensson
Advokatfirman Credo AB
Korsgatan 3
411 16 Göteborg
Tilltalad
Karl WILLY Jordestedt, 520618-4698
Box 57
438 22 LANDVETTER
Offentlig försvarare:
Advokat Peter Olsson
Kungälvs Advokatbyrå AB
Box 5243
402 24 Göteborg
Postadress
404 83 Göteborg
Besöksadress
Ullevigatan 15
Telefon
Telefax
031-701 10 03
031-701 13 03
[email protected]
E-post:
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se
Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
2
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3
DOM
2012-06-12
B 3908-11
DOMSLUT
Begångna brott
1. Vållande till kroppsskada
Lagrum
3 kap 8 § 2 st brottsbalken
2.
Tillgrepp av fortskaffningsmedel
8 kap 7 § 1 st brottsbalken
3.
Vårdslöshet i trafik
1 § 1 st trafikbrottslagen (1951:649)
4.
Olovlig körning
3 § 1 st 1 p trafikbrottslagen (1951:649)
5.
Rattfylleri
4 § 1 st trafikbrottslagen (1951:649)
6.
Obehörigt avvikande från
trafikolycksplats
5 § 1 st och 2 st trafikbrottslagen
(1951:649)
7.
Narkotikabrott
1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen
(1968:64)
Påföljd m.m.
Fängelse 8 månader
Följande åtal ogillas
Rattfylleri Åtalspunkt 2 i bilaga 3
Skadestånd
1. Willy Jordestedt ska utge skadestånd till Monica Johnsson med 43 000 kr jämte
ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 augusti 2010 till dess
betalning sker.
2. Willy Jordestedt ska utge skadestånd till Sophia Johnsson med 10 000 kr jämte
ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 augusti 2010 till dess
betalning sker.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Peter Olsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 39 065 kr. Av beloppet
avser 7 813 kr mervärdesskatt.
3
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3
2.
3.
DOM
2012-06-12
B 3908-11
Johan Svensson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 30 880 kr. Av beloppet avser 6 176 kr mervärdesskatt.
Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
4
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
2012-06-12
Avdelning 3
B 3908-11
B 18195-10
YRKANDEN M M
Åklagarens yrkanden, se bilaga 1-4.
Målsägandena Monica Johnsson, som biträtt åtalet, och Sophia Johnsson har yrkat
skadestånd med anledning av gärningen i åtalspunkten 2 i bilaga 3 i enlighet med
bilaga 5 och 6.
Willy Jordestedt har för fall av friande dom avseende vårdslöshet i trafik och
vållande till kroppsskada, grovt brott, under åtalspunkten 2 i bilaga 3, yrkat
ersättning av allmänna medel för kostnaden för muntlig bevisning (sakkunnige Ulf
Tolérus; 4 000 kr och vittnet Agneta Tengström; 110 kr).
Genom denna dom har mål B 18195-10 och B 3908-11 avgjorts.
DOMSKÄL
SKULDFRÅGAN
Utredningen
De av åklagaren i bilaga 1-4 under bevisuppgiften angivna personerna har hörts.
Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som angetts i nämnda bilagor.
Övrig bevisning som åberopats anges nedan avseende respektive åtal.
Åtalen i bilaga 1 och 2 (rattfylleri), åtalspunkten 1 i bilaga 3 (tillgrepp av
fortskaffningsmedel) och åtalspunkten 2 i bilaga 4 (olovlig körning)
Willy Jordestedt (Willy) har erkänt gärningarna. Erkännandet stöds av utredningen i
övrigt. Tingsrätten finner därför gärningarna bevisade. De bör bedömas som
åklagaren har gjort.
5
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
2012-06-12
Avdelning 3
B 3908-11
B 18195-10
Åtalspunkten 2 i bilaga 3 (vårdslöshet i trafik, vållande till kroppsskada, grovt
brott, m m)
Inställningen
Willy har vidgått att han kört bil på tid och plats som åklagaren påstått samt att
kollisionen skedde. Willy har vidare lämnat följande inställning.
Rattfylleri: Har förnekats då han intagit vissa tabletter/medicin som innehöll
amfetamin efter körningen.
Narkotikabrott, ringa brott: De faktiska omständigheterna har vidgåtts men ansvar
för brott bestridits på grund av bristande uppsåt då han intagit vissa
tabletter/medicin som han erhållit genom recept från läkare i Thailand samt inte
vetat om att dessa innehöll amfetamin.
Vårdslöshet i trafik: Har förnekats då han inte framfört bilen så fort som påstås eller
vållat kollisionen och därmed inte i väsentlig mån brustit i den omsorg och
varsamhet som betingats av omständigheterna.
Obehörigt avvikande från trafikolycksplats, grovt brott: Har förnekats då han sagt
vem han var till en person på platsen. I vart fall har ansvar för brott bestridits då han
lämnade platsen i chock.
Vållande till kroppsskada, grovt brott: Har förnekats då han inte vållat kollisionen
på grund av att han inte kört i påstådd hastighet samt att målsäganden hade
väjningsplikt.
Ytterligare bevisning
Åklagaren har också som skriftlig bevisning åberopat informationsblad samt
uppgifter som lämnats vid förhör under förundersökningen (aktbil 53 samt sid 27,
32, 38 och 40 i aktbil 2).
På Willys begäran har sakkunnig-förhör hållits med Peter Axelsson, polisinspektör,
och Ulf Tolérus, civilingenjör m m. Willy har som skriftlig bevisning åberopat
6
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
2012-06-12
Avdelning 3
B 3908-11
B 18195-10
fotografier, läkarintyg samt uppgifter som lämnats vid förhör under
förundersökningen (aktbil 73 och sid 79 i aktbil 2, aktbil 50, samt sid 40 i aktbil 2).
Följande är till en början utrett
Willy körde aktuell dag en Porsche på länsväg 549, Partillevägen, i riktning från
Landvetter mot Partille. I bilen befann sig också Willys bekant Tommy Skyman.
Strax före Willy skulle passera en mindre utfartsväg från Slamby Gård där man
bedriver Ponnylyckans Ridskola, körde Monica Johnsson (Monica) i en Ford ut på
Partillevägen från utfartsvägen, i riktning mot Partille, varvid en kollison skedde
mellan dessa bilar. I Monicas bil befann sig också Monicas dotter Sophia, då knappt
10 år gammal. Efter Monicas bil på utfartsvägen, i väntan på att köra ut på
Partillevägen, befann sig Mikael Steussloff i sin bil. Precis innan det att Monica
körde ut på Partillevägen körde Håkan Eriksson från utfartsvägen ut på
Partillevägen i riktning mot Landvetter, varvid han mötte Willys bil. Vid kollisonen
tillfogades Monica de skador som åklagaren angett i gärningsbeskrivningen. Willy,
Tommy Skyman och Sophia tillfogades också vissa skador men ingen av allvarlig
art. Willy lämnade platsen direkt efter kollisionen. Tommy Skyman uppgav för
polisen att det var Willy som kört Porschen. Willy påträffades, genom spårning med
polishund, ca en och en halv timme efter kollisionen i en bostad i närheten av den
plats där kollisionen skett. Genom provtagning framkom att Willy hade intagit bl a
amfetamin. Högsta tillåtna hastighet på den aktuella sträckan av Partillevägen är 70
km/tim. Det föreligger väjningsplikt för de fordon som kör ut från utfartsvägen
gentemot de fordon som kör på Partillevägen. Det är tämligen skymd sikt åt båda
riktningarna på Partillevägen när man ska köra ut från utfartsvägen varför det finns
en vägspegel uppsatt mittemot utfartsvägen.
Tingsrätten antecknar följande från förhören
Willy: Han hade under sträckan före den plats där utfartsvägen är belägen, gasat på
- ”det är roligt att köra sportbil” då han plötsligt upptäckte att det, mellan 3-30
7
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
2012-06-12
Avdelning 3
B 3908-11
B 18195-10
meter framför, var en bil som höll på att svänga ut på Partillevägen från
utfartsvägen. Han hann bara tänka att ”nu smäller det”. Han tittade inte på
hastighetsmätaren men uppskattade, då han är en van bilförare, att han körde mellan
60-75 km/tim. Han är väl bekant med den aktuella vägsträckan och känner till
utfartsvägen. Han anser inte att det var han som vållade kollisionen. Efter
kollisionen, som var kraftig, frågade han Tommy Skyman om denne var skadad
varvid Tommy Skyman sade att han var OK. Han förstod att personerna i den andra
bilen var skadade men på grund av att han inte klarar av blod och skador blev han
chockad och lämnade därför platsen. Innan han gick sade han till en man i 30-40
årsåldern att han heter Willy och att han skulle gå till Ponnylyckan i närheten. Det
var ingen hemma där varför han gick till bostaden. Då han var chockad intog han
diverse tabletter, bl a tabletter mot depression som han erhållit genom recept från en
läkare i Thailand. Han vet inte vad dessa tabletter innehåller. I Thailand får man
ibland andra tabletter än de som angetts i receptet.
Monica: Hon hade hämtat sin dotter på ridskolan och skulle köra hem. Hon har
hämtat dottern från ridskolan i 5-6 år och är väl bekant med utfartsvägen och
Partillevägen. Hon ”kröp fram” med bilen mot Partillevägen då sikten är skymd
från utfartsvägen. Hon tittade även i vägspegeln. Hon skulle köra åt höger på
Partillevägen d v s i riktning mot Partille. Hon såg att det var helt fri sikt, hon såg
ingen bil i någon riktning, varefter hon långsamt började köra åt höger ut på
Partillevägen varvid hon i ögonvrån såg en bil komma mot henne i mycket hög
hastighet från Landvetterhållet. Hon kände skräck och att hon ”inte kunde komma
undan”. Därefter blev det svart. Hon har fortfarande fysiska men efter kollisionen.
Sophia var vid medvetande under kollisionen och hälsade på henne på sjukhuset då
det var ovisst om hon skulle överleva. Sophia fick kuratorhjälp på sjukhuset.
Tommy Skyman: Willy och han skulle ta en tur i Porschen, det är kul att åka
sportbil. Han såg inte på hastighetsmätaren innan kollisionen men tror att Willy
8
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
2012-06-12
Avdelning 3
B 3908-11
B 18195-10
körde 70-85 km/tim. Att han i polisförhör samma kväll angående hastigheten sagt
”att det gick undan” och att ”Willy drog på kraftigt” är inget han minns nu.
Håkan Eriksson: Han är välbekant med aktuella vägar och har kört där mycket. Han
hade kört drygt 100 meter på Partillevägen när han mötte Porschen. Han har aldrig
sett någon bil köra så fort på aktuell sträcka som Porschen. Han uppskattar
Porschens hastighet till mer än 150 km/tim. Han observerade Porschen när den
körde under ca 150 meter. Han själv körde i 50-70 km/tim när han mötte Porschen.
Mikael Steussloff: Monica stannade och tittade på Partillevägen och körde därefter
sakta ut en liten bit på Partillevägen varefter kollisionen skedde. Det ”smällde
direkt”. Han såg Porschen först i kollisionsögonblicket.
Tingsrätten gör härefter följande bedömning
Rattfylleri
Willy påträffades av polis först en och en halv timme efter händelsen. Hans
uppgifter att han intagit bl a tabletter efter körningen är därför inte osannolika och
inte heller motbevisade. Åtalet för rattfylleri (drograttfylleri) ska därför lämnas utan
bifall.
Narkotikabrott, ringa brott
Det är bevisat att Willy intagit amfetamin som är narkotika. Frågan är om han haft
uppsåt till detta. Av Willys uppgifter har framgått att det kan ha varit tabletterna
från Thailand som innehållit amfetamin. Av Willys uppgifter framgår vidare att han
haft insikt i att det fanns en avsevärd risk för att han fått andra tabletter än de som
angavs i receptet och att han trots denna insikt ätit tabletterna utan att veta dess
innehåll. Vid angivna förhållanden anser tingsrätten att Willy begått gärningen med
så kallat likgiltighetsuppsåt. Gärningen i denna del är därmed bevisad och ska
bedömas som narkotikabrott, ringa brott, som åklagaren gjort.
9
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
2012-06-12
Avdelning 3
B 3908-11
B 18195-10
Obehörigt avvikande från trafikolycksplats, grovt brott
När en vägtrafikant haft del i uppkomsten av en trafikolycka – oavsett om man varit
vållande eller inte – är trafikanten skyldig att uppge namn eller upplysningar eller
medverka till åtgärder vartill olyckan skäligen bör föranleda. Om trafikanten inte
gör detta kan han dömas för obehörigt avvikande från trafikolycksplats.
Det är bevisat att Willy, som var medveten om att det skett en allvarlig trafikolycka,
direkt lämnat platsen utan att ta kontakt med fordonsägaren eller i övrigt vidta de
åtgärder vartill olyckan skäligen bort föranleda. Om Willy gjort som han själv
uppgett, att lämna uppgifter om sitt förnamn till en främmande person, är detta inte
tillräckligt i den uppkomna situationen. Invändningen om att Willy inte klarar blod
och skador samt blev chockad är inte något som vid dessa förhållanden fritar honom
från ansvar för brott. Gärningen är därmed även i denna del bevisad och ska
bedömas som åklagaren gjort.
Vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada, grovt brott
Fråga återstår om det är bevisat att Willy framfört bilen i en hastighet om ca 120150 km/tim samt varit vållande till kollisionen och därigenom orsakat Monicas
skador.
Av Monicas uppgifter framgår att hon tittat och inte sett någon bil varefter hon
sakta börjat köra ut på Partillevägen. Dessa uppgifter stöds av Mikael Steussloffs
uppgifter. Tingsrätten saknar anledning att ifrågasätta Monicas och Mikael
Steussloffs uppgifter varigenom är visat att Monica har iakttagit väjningsplikten och
inte agerat vårdslöst eller på annat sätt förfarit så att hon varit vållande till
kollisionen. Vad gäller iakttagelser av Willys hastighet består utredningen av
uppskattningar av vissa inblandade personer. Redan av Willys egna uppgifter
framgår att han kan ha överträtt den högsta tillåtna hastigheten. Genom Peter
10
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
2012-06-12
Avdelning 3
B 3908-11
B 18195-10
Axelssons och Ulf Tolérus uppgifter, som tingsrätten inte heller ifrågasätter, har
framgått att det är mycket svårt att uppskatta ett fordons hastighet genom att enbart
titta på fordonet och att man vid en sådan uppskattning omedvetet kan påverkas av
ljud eller fordonets slag, t ex om det är en sportbil. Tingsrätten har därför att
bedöma de angivna uppskattningarna av Willys hastighet med viss försiktighet.
Detta gäller även Willys egen uppskattning av den hastighet han körde i.
Monica har uppgett att Willy körde med mycket hög hastighet. Genom Håkan
Erikssons uppgifter, som tingsrätten anser tillförlitliga då Håkan Eriksson- som är
väl bekant med aktuella vägar - sett Porschen köra mot utfartsvägen, är utrett att
Willy i vart fall väsentligt översteg tillåten hastighet. Även Tommy Skymans
uppgifter vid huvudförhandlingen och i förhör under förundersökningen, som
tingsrätten inte heller ifrågasätter, talar starkt för att Willy översträdde
hastighetsbegränsningen. Med hänsyn till detta och att det av Monicas uppgifter om
att hon inte såg någon bil, framgår att Porschen måste ha framförts avsevärt över
den tillåtna hastigheten. Tingsrätten finner sammantaget att det är bevisat att Willy
framfört Porschen i en hastighet som väsentligt översteg den högsta tillåtna på
aktuell sträcka med utfart från en mindre väg. Genom detta framförande av
Porschen har Willy i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som
betingats av omständigheterna. Med hänsyn härtill och till att det av utredningen
också har framkommit att det inte finns anledning att antaga att något tekniskt fel
eller brister på Porschen bidragit till eller förorsakat kollisionen, är också bevisat att
Willy varit vållande till kollisionen och därigenom orsakat Monicas skador.
Gärningen i denna del är alltså bevisad och ska bedömas som vårdslöshet i trafik.
Gärningen ska också bedömas som vållande till kroppsskada, grovt brott, då
körningen inneburit ett medvetet risktagande av allvarligt slag.
11
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
2012-06-12
Avdelning 3
B 3908-11
B 18195-10
Åtalspunkten 1 i bilaga 4 (olovlig körning)
Inställningen
Willy har vidgått de faktiska omständigheterna men bestritt ansvar för brott under
påstående att han saknat uppsåt då han trodde att han hade körkort och därigenom
var berättigad att köra bilen.
Tingsrätten gör följande bedömning
Genom utredningen är bevisat att Willy kört bilen vid tillfället och att han inte var
berättigad att köra bil. Genom utredningen har framgått att Willy före händelsen
delgetts information att hans körkort var omhändertaget och återkallat samt att
beslutet gällde till den 11maj 2011 samt att ett nytt körkort måste utfärdas innan
Willy får köra körkortspliktigt fordon igen. Vidare har framgått att Willy därefter,
den 16 augusti 2011, ansökt om körkortstillstånd. Vid sådana förhållanden är det
uppenbart att Willy kände till att han inte fick köra bil den 8 september 2011 varför
tingsrätten lämnar Willys invändning om bristande uppsåt, utan avseende.
Gärningen är därmed bevisad och ska bedömas som åklagaren gjort.
PÅFÖLJDSFRÅGAN
Willy förekommer tidigare under 15 avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes
senast i oktober 2010 för skadegörelse till dagsböter och i augusti 2007 för olovlig
körning, grovt brott, och rattfylleri till dagsböter.
Av yttrande från frivården framgår att Willy lever under ordnade sociala
förhållanden men att han länge haft en alkoholproblematik och dömdes genom
behandlingsplan 1998 till att genomgå en så kallad 12-stegsbehandling varefter han
på egen hand kunnat avstå från alkohol under längre perioder men haft periodvisa
återfall. Vidare framgår att Willy i samband med aktuell trafikolycka åter började
missbruka på grund av en depression relaterad till olyckan samt att frivården anser
12
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
2012-06-12
Avdelning 3
B 3908-11
B 18195-10
att Willy har behov av övervakning och behandling enligt framtagen
behandlingsplan för att minska risken för återfall i brott. Behandlingsplanen avser
behandling på institution i 28 dagar och därefter deltagande i eftervård bestående
huvudsakligen av gruppträffar en gång per vecka under övervakningsåret. Det
framgår också att Willy bedömts lämplig att utföra samhällstjänst, något som Willy
förklarat sig villig att utföra.
Brotten vållande till kroppsskada, grovt brott, och obehörigt avvikande från
trafikolycksplats, grovt brott, är av avgörande betydelse i påföljdsfrågan. Willy har
genom körningen tagit ett medvetet risktagande och därigenom vållat trafikolyckan
samt orsakat Monica allvarliga skador. Willy har därefter också obehörigt avvikit.
Tingsrätten bedömer att dessa brott, inklusive övrig brottslighet, har ett straffvärde
om åtta månader fängelse. Vid denna bedömning har tingsrätten i mildrande
riktning beaktat att gärningen, innefattande de två ovan nämnda brotten, skedde för
närmare två år sedan.
Det har framgått att Willy i och för sig har behov av att genomgå den för honom
upprättade behandlingsplanen. Willy har dock vid huvudförhandlingen uppgett att
han sedan januari 2011 har varit helnykter samt på fråga om han anser sig vara i
behov av den föreslagna behandlingen, svarat att han ”hellre tar fotboja”. Med
hänsyn till brottslighetens straffvärde och den allvarliga arten av vållande till
kroppsskada, grovt brott, och obehörigt avvikande från trafikolycksplats, grovt
brott, till att den föreslagna behandlingen inte motsvarar ett fängelsestraff om åtta
månader och till att Willy synes sakna tillräcklig motivation för att genomgå
behandlingsplanen, anser tingsrätten att särskilda skäl saknas för att bestämma
påföljden till skyddstillsyn med behandlingsplan. Påföljden ska därmed bestämmas
till fängelse.
13
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
2012-06-12
Avdelning 3
B 3908-11
B 18195-10
SKADESTÅNDSFRÅGAN
Inställningen
Willy har bestritt yrkandena med hänvisning till inställningen i skuldfrågan. Han
har dock, för fall av fällande dom i aktuell del, medgett skadeståndsskyldighet
gentemot båda målsägandena. Han har vitsordat yrkat belopp för självriskkostnad
som skäligt i och för sig men inte övriga belopp.
Tingsrättens bedömning
Mot bakgrund av Willys inställning och vid den bedömning tingsrätten gjort i
skuldfrågan är Willy skyldig att utge skadestånd till målsägandena. Vad gäller
storleken på kränkningsersättning för Monica har tingsrätten att utgå från den
kränkning av hennes personliga integritet som Willy orsakat genom gärningen. Det
kan här konstateras att Monica orsakades allvarliga skador. Dock ska, enligt
tingsrättens mening, hänsyn tas till att fråga inte var om en uppsåtlig gärning, om än
att gärningen innebar ett medvetet risktagande som närmar sig en uppsåtlig gärning.
Tingsrätten anser därför att ersättningen för kränkning skäligen bör stanna vid
40 000 kr. Om beloppet för självriskkostnad råder inte tvist. Sophia Johnssons
yrkande för sveda och värk genom psykiskt lidande är skäligt och ska bifallas.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 7 (Dv 400)
Överklagande kan ske till Hovrätten för Västra Sverige men ges in till tingsrätten
senast den 3 juli 2012.
Caroline Björne
Bilaga 1
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3
INKOM: 2010-12-01
MÅLNR: B 18195-10
AKTBIL: 1
Bilaga 2
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3
INKOM: 2010-12-29
MÅLNR: B 18195-10
AKTBIL: 9
Bilaga 3
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 1
INKOM: 2011-03-14
MÅLNR: B 3908-11
AKTBIL: 1
Bilaga 4
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3
INKOM: 2012-01-17
MÅLNR: B 3908-11
AKTBIL: 54
Bilaga 5
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3
INKOM: 2011-09-21
MÅLNR: B 3908-11
AKTBIL: 38
Bilaga 6
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3
INKOM: 2011-10-04
MÅLNR: B 3908-11
AKTBIL: 44
Bilaga 7
Bilaga
ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
DV 400 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)
För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall
www.domstol.se
1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
Beslut i övriga frågor
Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns
på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser om
någon överklagar avgörandet dit.
www.domstol.se