Tabell 1 Ingvar NN. I dessa led så har jag tagit del av

download report

Transcript Tabell 1 Ingvar NN. I dessa led så har jag tagit del av

Tabell 1
Ingvar NN. I dessa led så har jag tagit del av Birte Boström, Peter Larsson och Magnus Pålssons forsknin.
1618 års mantalsregister funnit en Inguor Piersönn i Bussjö, men det finns också en Inguor Lasönn i St Herrestad, samt
en Inguor Piersönn i St Köpinge, samma år. Jag skull inte våga sätta Ingvar Persson i Bussjö som fader till våra
syskonskara. Speciellt inte med tanke på deras ganska vida giftemålsområde.
Gift med N N. Måns Andersson Gagges mor och jag är systrar. Syster till Måns Andersson Gagges moder! Lunds
domkapitel, äktenskapsmål 1682, tre brev. Det tredje brevet, daterat Köpinge d.28 mars 1682, är skrivet av kyrkoherden
i St. Köpinge, Lars Christophersson och lyder "Vördige och Vällärde Hr. Hans Wiinslöff, arede gode vän. Saasom en
varande unge karl Lars Monson Gage herfra Kiöppinge uthi Ingelsta Herret, er aff mig sin sielesörgere begierendes, att
iag om slaektlinien mellom hannem och pigan i Brumme, som hand haffuer fattet Echtenskabs reker till. Da saa som det
er mig en gandske ubekant sag, spor iag hans moder"( o.sv.).., "da suarede hun mig omsider ok sagde, iag vil aldrig sige
andet end det som sandhed er, min sön och pigan ere, sagde hun, i tredie leed med hinanden, hwor paa iag begierde
hendis erklering, och suarede hun igeen och sagde, Salig Mons Gage, min söns fader, haffde den eene syster til Moder,
och Rasmus i Brumme den anden syster til Moder, hand som er pigens fader" (o.s.v.) Information Birte Boström
Barn:
Rasmus Ingvarsson. Född 1610. Död 1693-07-31 i Bromma (M). Begravd 1693-07-31 i Bromma (M). Se tabell
2, s 1.
Per Ingvarsson. Född 1619. Död 1700-11-.. i Everöd, Tryde (L). Begravd 1700-11-07 i Everöd, Tryde (L). Se
tabell 2557, s 461.
Elna Ingvarsdotter. Död från 1701 till 1702 i Bussjö, Bromma (M). Se tabell 3352, s 599.
Jens Ingvarsson. Född 1620. Död 1684-03-06 i Hedeskoga (M). Se tabell 4649, s 838.
Tabell 2 (generation 1)
(Från Tabell 1, s 1)
Rasmus Ingvarsson. Häradsdommare. Född 1610. Död 1693-07-31 i Bromma (M). Begravd 1693-07-31 i Bromma
(M). Häradsdomare Rasmus Ingvarsson i Bromma är född 1610 enligt både dödsnotisen 1693 i kyrkoboken och på den
gravsten som finns bevarad efter honom och hans hustru. han begrovs d 31 juli "i Bromma kiörcka mitt på stora
gången". Hustrun Bengta Lassesdotter dog 1696 i en ålder av 75 år enligt kyrkoboken och 1695 i en ålder av 81 år
enligt gravstenen.
Rasmus Ingvarsson är känd i Bromma från 1640 och brukar kyrkohemmanen nr 1 och 2 därstädes (mtl och Jordb). Hans
moder, liksom systern som var Måns Gagges mor, namnges inte. Jag käner till Rasmus syskon, nämndeman Per
Ingvarsson i Sälshög, Jens Ingvarsson i Hedeskoga och Elna Ingvarsdotter i Bussjö.
Rasmus Ingvarssons och hans hustrus gravsten ligger mitt framför altaret i Bromma kyrka (sonen Lasses ligger bakom
föräldrarnas). Inskriften som är snarlik sonens lyder: "Stat vandringsman betingk och sie på thenna steen. Här dödde
han i thenna by ther han vähl leffat hade i åhr ottio och så try, blant venner uthan skade. Hans siähl hoos gud i lust och
gamman måst frögdas sigh af hiertat amen. 1693" Här följer bomärken sköldar med intialer. "Och hvillar här under hans
saliga kiera hustru den erlige oc gudfrugtige matrona Benta Lasd. som döde 1695 i sit ålder 91 åhr. Hennes siäl är i guds
hand".
Den 26 april 1667 går Rasmus Ingvarsson i Bromma (häradsdomare), på sin syster Ellene S Truls Jensens vägnar i
Bussjö, i godo för att hennes tillkommande make skall betala en restans på 19 dlr.
Gift med Bengta Lassesdotter. Född 1621 i Bromma (M). Död 1695 i Bromma (M). Född beräknat 1621 12). Bengta
Lassesdotter dog 1696 i en ålder av 75 år enl. kyrkoboken och 1695 i en ålder av 81 år enl. gravstenen. Info Birte
Boström. Eftersom hennes dotter Hanna föddes omkring 1675 så bör Bengta vara född 1621 annars var hon över 60 år
gammal då hon fick dottern Hanna... Död 1696 Bromma nr 1 och nr 2, Bromma (M) 12). Bengta Lassesdotter dog 1696
i en ålder av 75 år enl. kyrkoboken och 1695 i en ålder av 81 år enl. gravstenen. Info Birte Boström. Begravd 1696
Bromma (M) 12). Rasmus Ingvarssons och hans hustrus gravsten ligger mitt framför altaret i Bromma kyrka (sonen
Lasses ligger bakom föräldrarnas). Inskriften , som är snarlik sonens lyder: " Stat vandringsman betingk och sie på
thenna steen. Här hvilar och är nederlagt een härradsdomars been. Här dödde han i thenna by ther han vähl leffat hade i
åhr ottio och så try, blant venner uthan skade. Hans siähl hoos gud i lust och gamman måst frögdas sigh af hiertat amen.
1693" . Här följer bomärke och sköldar med initialer. " Och hvillar här under hans saliga kiera hustru den erlige oc
gudfrugtige matrona Benta Lasd.som döde 1695 i sit ålder 81 åhr. Henes siäl ähr i guds hand." Info Birte Boström
Barn:
Lasse Rasmusson. Född 1637. Begravd 1704-01-22 i Bromma (M). Död 1704-01-.. i Bromma (M). Se tabell 3,
s 2.
Per Rasmusson. Född 1650 i Bromma (M).
Ingvar Rasmusson. Född 1656. Död 1708-12-?? i Bussjö, Bromma (M). Se tabell 1287, s 234.
NN Rasmusdotter. Född 1658 i Stora Köpinge (M). Död 1694-05-29 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1291, s
234.
Bolla Rasmusdotter. Född 1664. Död 1719-04-17. Se tabell 1578, s 285.
Hanna Rasmusdotter. Född 1665. Död 1754 i Ullstorp (L). Se tabell 1579, s 285.
Tabell 3 (generation 2)
(Från Tabell 2, s 1)
Lasse Rasmusson. Nämndeman Häradsdomare. Född 1637. Begravd 1704-01-22 i Bromma (M). Död 1704-01-.. i
Bromma (M). Lasse Rasmusson och rådman Carl Donner i Ystad, som är inblandade i ett mål gällande landköp, som
den tiden var förbjudet. Saken behandlas i Herrestad häradsrätt 1696 d. 10 juni (ren domb). Carl Donner tillstår att han
några tunner korn av nämndeman Lasse Rasmusson i Bromma köpt haver och Lasse Rasmusson berättar, att han fått
bud ifrån syskonbarn (kusin), Borjaren Mårten Jönsson Hedeskoga, att Donner skulle handla något korn. Donner har
därefter varit i Bromma hos Lasse och besett kornet. Lasse hade sedan kört 14 tunnor korn till Donner i Ystad. Lasse
Rasmusson är född 1637 enligt dödnotisen 1704 i Bromma kyrkbok (begravd d 22 januari). , där han uppges vara 67 år
gammal vid sin död. På den gravsten som finns bevarad står dock att han var 57 år gammal då han dog. Han skulle då
vara född 1647. Hustrun Karna Persdotter dog 1722 (begravd d 9 mars), död d 26 februari enligt gravstenen. Hon
uppges både på denna och i kyrkboken vara 72 år gammal vid sin död.
Lasse Rasmusson brukade nr 11 och 12 utsockne frälsehemman i Bromma (mtl och jordb). Han finns med i
nämndemannalistan i Herrestad häradsrätt 1692 d 10 maj och efterträdde fadern som häradsdomare 1694 d 30 januari.
"Uthi den afdöde nämbdemannens Rasmus Ingwarssons ställe blef efter öfwerläggiande medh nämbden dess sohn
Lasse Rasmusson constituerat till förman", och intog "främbsta nämbdemans rummet".
Gravstenens inskrift: "Stat vandringsman betench oc sie på thenna steen, här hvilar oc är neder lagt een härads domars
been. Här döde han i thenna by (där) han väl lefvat hade (i år) femtio oc 7. så hans siäl hos gud i lust oc gamman (må)
frögdas sägh af hiertat ammen 1704". (här följer bomärken och sköldar med de dödas initialer). "Här (under) hvilar oc
hans K hustru Karna Pärsd. som bode her i byen oc (d.d) 26 feb 1722. Left i 72 åhr".
Gift med Karna Persdotter. Född 1650. Död 1722-02-26 i Bromma (M). Begravd 1722-03-09 i Bromma (M). Född
beräknat 1650 12). Var 72 år gammal enligt dödsnotisen dödboken 1722 Bromma Kyrkbok. Död 1722-03 Bromma nr
11 och nr 12, Bromma (M) 12). Karna Persdotter dog 1722 ( begravd d. 9 mars), död d. 26 febr. enl. gravstenen. Hon
uppges både på denna och i kyrkoboken vara 72 år gammal vid sin död. Info Birte Boström. Begravd 1722-03-09
Bromma (M)
Barn:
Per Larsson. Född 1673-01-17 i Stora Herrestad (M). Död 1746-02-17 i Stora Herrestad (M). Se tabell 4, s 2.
Jöns Lassesson. Född 1676 i Bromma (M). Död 1741-03-16 i Hedeskoga (M). Se tabell 489, s 89.
Ingvar Lassesson. Född 1678 i Bromma (M).
Mätta Lassesdotter. Född 1680 i Bromma (M). Död 1753-10-31 i Stora Köpinge (M). Se tabell 801, s 146.
Sven Lassesson. Född 1686 i Bromma (M). Död 1728-03-29 i Bromma (M). Se tabell 1142, s 208.
Tabell 4 (generation 3)
(Från Tabell 3, s 2)
Per Larsson. Född 1673-01-17 i Stora Herrestad (M). Död 1746-02-17 i Stora Herrestad (M). Född 1673-01-17
Bromma nr 11 och nr 12, Bromma (M) 3). Första källa: Birte Boström, via anbytarforum internet. Förlovad med Cecilia
Andersdotter 1704-04-20 Stora Köpinge (M) 17). 1704-04-20 trolovas dr. Pär Larsson fr Bromma med pigan Cecilia
Andersdotter i Stora Köpinge. Vittnen: Ingvar Rasmusson Bromma, Nils Andersson Stora Herrestad, Lars Gagge i
Köpinge, Per Andersson i Lilla Köpinge. Kopulerades på Johannes döpares dag. Alla underskrifter med bomärken. Gift
med Marna Isaksdotter 1711-06-01 Stora Köpinge (M) 3). Bosatt 1726-05-11 Stora Herrestad (M) 18). Per Lasson
1726-05-11 Svärson Stora Herrestad FIIa:1:6 (Ingelstad) Död 1746-02-17 Stora Herrestad nr 53, Stora Herrestad (M)
3). Första källa: Disbyt 4517 Hilding Westerberg Angående Per Larsson (Lasson), så är beläggen för att att han är son
till Lasse Rasmusson i Bromma följande: Bouppteckning i Ingelstad häradsrätt, egentligen hemmahörande i Herrestad
häradsrätt, d. 16 mars 1741 efter avlidna nämndeman Jöns Lasson i Hedeskoga, som efterlämnade änkan Sissela
Persdotter och en dotter Bengta. Närvarande var Jöns Lassons bröder Ingvar Lasson i Årsjö och Per Lasson i Stora
Herrestad, samt systern Metta Lassdotters make Mårten Andersson ( Gagge) i St. Köpinge. Likaså var änkans bröder
Måns Persson och Erik Persson i Lilla Köpinge närvarande. Änkemannen Per Lasson från Stora Herrestad trolovas
1711 med Pigan Marna Isacksdotter i Kabusa. Trolovningsmän var bl.a. Jöns Lasson från Hedeskoga och Mårten
Andersson (Gagge) från Stora Köpinge. Per Lasson bör vara identisk med drängen Per Lasson från Bromma som
trolovas 1704 med pigan Cicilia (Sissela) Andersdotter i Stora Köpinge Per Lasson i Stora Herrestad står själv
trolovningsman år 1706 åt drängen Jöns Lasson från Bromma vid dennes trolovning med pigan Sissela Persdotter från
Lilla Köpinge och 1721 står han trolovningsman åt drängen Sven Lasson från Bromma då denne trolovas med pigan
Una Erlandsdotter i Stora Herrestad. Enligt Mantalslängden år 1710 finns endast en Per Lasson (Larsson) i Stora
Herrestad by. Nämligen Per Larsson på nr53. (Det finns ytterligare en Per Larsson i socknen, men han bor i Sandhusen).
All information från Birte Boström.
Gift 1:o 1704-06-24 i Stora Köpinge (M) med Cecilia Andersdotter. Född i Stora Köpinge (M). Död omkring 1710 i
Stora Herrestad (M). 1704-04-20 trolovades drengen Per Larsson från Bromma med pigan Cecilia Andersdotter i Stora
Köpinge. Vittnen : Ingvar Rasmusson Bromma, Nils Andersson St Herrestad, Lars Gagge i Köpinge, Per Andersson i
Lilla Köpinge.
Barn:
Ingar Persdotter. Född 1705.
Gift 2:o 1711-07-09 i Stora Köpinge (M) med Marna Isaksdotter. Född 1690-12-21 i Stora Köpinge (M). Död 175410-01 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Ingar Persdotter. Född 1713 i Stora Herrestad (M). Död 1771-12-15 i Öja (M). Se tabell 5, s 3.
Lasse Persson. Född 1716 i Stora Herrestad (M). Död 1717-01-14 i Stora Herrestad (M).
Nils Persson. Född 1718-04-15 i Stora Herrestad (M). Död 1718-06-26 i Stora Herrestad (M).
Lasse Persson. Född 1719-08-16 i Stora Herrestad (M). Död 1806-06-06 i Spjutstorp (L). Se tabell 149, s 28.
Cissela Persdotter. Född 1722-01-06 i Stora Herrestad (M). Död 1786-02-14 i Bussjö, Bromma (M). Se tabell
208, s 40.
Rasmus Persson. Född 1724-08-16 i Stora Herrestad (M). Död 1797-03-09 i Stora Herrestad (M). Se tabell 228,
s 43.
Isac Persson. Född 1727-12-15 i Stora Herrestad (M).
Sven Persson. Född 1732-10-05 i Stora Herrestad (M). Död 1800-05-31 i Bussjö, Bromma (M) (Kyrkobok).
Begravd 1800-06-08 i Bromma (M). Se tabell 359, s 66.
Tabell 5 (generation 4)
(Från Tabell 4, s 2)
Ingar Persdotter. Född 1713 i Stora Herrestad (M). Död 1771-12-15 i Öja (M).
Gift 1738-10-22 i Stora Herrestad (M) med Oluf Håkansson. Född 1701-11-22 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M). Död 175304-23 i Öja (M). 1701 D.22 Nov: klockan 7 om morgonen föddes Håkan Sörnssons och hu. Kerstinas barn i Tveren,
christnades d. 24 Ejus. kallades Oluf. Faddrar: Thue Jönsson, Jöns Månsson ibidem, Hanna Mons Jöns och Metta Per
Lars. Bosatt 1718 Stora Tvären nr 5, Bjäresjö (M) 7). Bjäresjö Stora Tvären 5. Håkan Sörenss hustru Kirsti son Oluf
dotter Bengta ibm Anna Gift med Anna Larsdotter 1730-06-16 Sövestad (M) 3). Vigdes Ola Håkansson från Tvären
med Anna Lassdotter från Fjärshus. Bosatt 1734 Stora Tvären nr 5, Bjäresjö (M) 8). Bjäresjö Stora Tvären 5. Oluf
Håkansson hustru Anna dräng Håkan dräng Per pigan Ingri inhyse Håkan Sörens Gift med Ingar Persdotter 1739-01-14
Stora Herrestad (M) 3). Oluf kom från Stora Tvären medan Ingar kom från Stora Herrestad. Död 1753-04-23 Öja (M)
1).
Barn:
Jöns Olsson. Född 1739-12-01 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M).
Rasmus Olsson. Född 1741-03-21 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M). Död 1797-07-14 i Öja (M). Se tabell 6, s 3.
Håkan Olsson. Född 1742-10-24 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M). Död 1744-12-15 i Stora Herrestad (M).
Anna Olsdotter. Född 1744-10-30 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M). Död 1783-04-21 i Bussjö, Bromma (M). Se
tabell 107, s 21.
Karna Olsdotter. Född 1746-08-19 i Öja (M).
Aida Olsdotter. Född 1748-10-12 i Öja (M). Död 1748-11-30 i Öja (M).
Per Olsson. Född 1750-03-29 i Öja (M). Död 1805-06-25 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M). Se tabell 109, s 21.
Håkan Olsson. Född 1752-05-15 i Öja (M). Död 1754-12-?? i Öja (M).
Tabell 6 (generation 5)
(Från Tabell 5, s 3)
Rasmus Olsson. Född 1741-03-21 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M). Död 1797-07-14 i Öja (M). Död av lungsot 55 år
gammal 1797-07-14 i Öja
Gift 1766-01-24 i Bussjö, Bromma (M) med Elna Torstensdotter. Född 1746-05-25 i Bussjö, Bromma (M). Död 179904-26 i Öja (M). Död i bröstfeber 54 år gammal 1799-04-26 i Öja (M).
Barn:
Karna Rasmusdotter. Född 1766-03-06 i Öja (M). Död 1827-05-18 i Öja (M). Se tabell 7, s 4.
Marna Rasmusdotter. Född 1768-04-12 i Öja (M). Död 1783-01-22.
Ola Rasmusson. Född 1771-08-22 i Öja (M). Död 1771-08-26 i Öja (M).
Ingar Rasmusdotter. Född 1772-10-01 i Öja (M).
Anna Rasmusdotter. Född 1775-09-29 i Öja (M). Död 1779-01-01 i Öja (M).
Torsten Rasmusson. Född 1778-04-04 i Öja (M). Död 1838-03-30 i Öja (M). Se tabell 16, s 6.
Dorotea Rasmusdotter. Född 1780-12-26 i Öja (M).
Ola Rasmusson. Född 1784-02-16 i Öja (M). Död 1784-02-24 i Öja (M).
Per Rasmusson. Född 1784-02-16 i Öja (M).
Anna Rasmusdotter. Född 1785-08-23 i Öja (M). Död 1853-01-14. Se tabell 97, s 19.
Sissela Rasmusdotter. Född 1790-11-02 i Öja (M). Död 1791-03-22 i Öja (M).
Tabell 7 (generation 6)
(Från Tabell 6, s 3)
Karna Rasmusdotter. Född 1766-03-06 i Öja (M). Död 1827-05-18 i Öja (M). Född 1766-03-06 i Öja (M). Död av
lungsot 61 år gammal 1827-05-18 i Öja 16, Öja (M). Gift 2:o 1809-05-29 med Nils Ivarsson. Född i Munka Tågarp.
Gift 1793-10-20 i Öja (M) med Bengt Nilsson. Född 1755. Död 1808-02-07 i Öja (M). Frälseåbo på nr 16, Öja/M. Född
ca. 1755. Död av lungsot 53 år gammal 1808-02-07.
Barn:
Nils Bengtsson. Född 1794-07-21 i Öja (M). Död 1838-09-10 i Stora Herrestad 46, Stora Herrestad (M). Se
tabell 8, s 4.
Rasmus Bengtsson. Född 1799-05-10 i Öja (M). Död 1848-03-21 i Fårarp 2, Övraby (L). Se tabell 9, s 4.
Ola Bengtsson. Född 1803-10-26 i Öja (M). Död 1855-01-19 i Öja (M). Se tabell 11, s 4.
Tabell 8 (generation 7)
(Från Tabell 7, s 4)
Nils Bengtsson. Född 1794-07-21 i Öja (M). Död 1838-09-10 i Stora Herrestad 46, Stora Herrestad (M). Källor:
Husförhörslängd 1834-1842 Stora Herrestad GID 1361.23.28000 Dog 44 år gammal av förstoppning.
Gift 1822-07-21 i Stora Herrestad (M) med Gertrud Truedsdotter. Född 1779-05-30 i Stora Herrestad 46, Stora
Herrestad (M). Död 1839-01-24 i Stora Herrestad 46, Stora Herrestad (M). 1822 Den 21 Julii sammanvigdes
Frälseåboen Nils Bengtsson och Enkan Gertrud Truedsdotter här i byen.
Tabell 9 (generation 7)
(Från Tabell 7, s 4)
Rasmus Bengtsson. Född 1799-05-10 i Öja (M). Död 1848-03-21 i Fårarp 2, Övraby (L).
Gift med Sissa Nilsdotter. Född 1797-01-16 i Fårarp, Övraby (L). Död 1849-11-27 i Fårarp 2, Övraby (L).
Barn:
Sissela Rasmusdotter. Född 1825-03-07 i Fårarp 2, Övraby (L). Se tabell 10, s 4.
Nils Rasmusson. Född 1831-09-17 i Fårarp 2, Övraby (L).
Tabell 10 (generation 8)
(Från Tabell 9, s 4)
Sissela Rasmusdotter. Född 1825-03-07 i Fårarp 2, Övraby (L).
Gift 1847-05-29 i Övraby (L) med Måns Jönsson. Född 1825-03-01 i Glemminge (M).
Barn:
Hanna Månsdotter. Född 1849-01-16 i Fårarp 2, Övraby (L).
Sissa Månsdotter. Född 1851-06-05 i Fårarp, Övraby (L).
Tabell 11 (generation 7)
(Från Tabell 7, s 4)
Ola Bengtsson. Född 1803-10-26 i Öja (M). Död 1855-01-19 i Öja (M). Åbo på nr 11 Öja. Född 1803-10-26 i Öja 16,
Öja (M). Död 1855-01-19 i Öja 11, Öja (M). Fick a i skrivning och innanläsning
Gift 1833-04-08 i Öja (M) med Anna Nilsdotter. Född 1811-04-08 i Öja (M). Död 1890-12-15 i Öja (M). Född 181104-08 i Öja 9, Öja (M). Död 1890-12-15 i Öja 11, Öja (M).
Barn:
Bengt Olsson. Född 1834-01-09 i Öja (M) (Digiarkiv Öja).
Karna Olsdotter. Född 1836-10-22 i Öja (M) (Digiarkiv Öja).
Elna Olsdotter. Född 1840-09-04 i Öja (M) (Digiarkiv Öja).
Nils Olsson. Född 1842-08-08 i Öja (M) (Digiarkiv Öja).
Nils Olsson. Född 1843-08-24 i Folkestorp 8, Hedeskoga (M) (Genline). Död 1901 i Hedeskoga (M). Se tabell
12, s 5.
Rasmus Olsson. Född 1848-08-02 i Folkestorp 8, Hedeskoga (M) (Genline). Se tabell 15, s 5.
Tabell 12 (generation 8)
(Från Tabell 11, s 4)
Nils Olsson. Född 1843-08-24 i Folkestorp 8, Hedeskoga (M) (Genline). Död 1901 i Hedeskoga (M). Född 1843-08-24
i Folkestorp 8, Hedeskoga. (M). Död 1901 i Folkestorp 8, Hedeskoga (M). Från 1870 arrendator på Folkestorp nr 8,
Hedeskoga, tillhörande Lunds Domkyrka. Mangårdsbyggnaden uppförd 1879 och renoverad 1926-27. Stall och loge
från 1910, svinstall och magasin från 1916. Arrendet till släkten 1870 genom Nils Olsson, övertogs av Johan Nilsson
1923, som samma år köpte Bussjö nr 20 (10 har) av Per Erlandsson att brukas tillsammans med Folkestorp 8
Gift 1878-03-25 i Öja (M) med Hanna Jacobsdotter. Född 1847-03-10 i Öja (M). Nils Olsson aflemnade vederbörligt
hinderslöshetsbetyg. Hanna Jacobsdotter förklarade att hon med fri vilja ingick detta äktenskap och henned fader rådde
dertill. [ Kontrahenternas namnunderskrifter ] Jackop Pehrsson
Barn:
Ola Nilsson. Född 1879-02-16 i Hedeskoga (M). Död 1885-02-16 i Hedeskoga (M). scharlak.feber År: 6 Månad:
Dag:
Andreas Nilsson. Född 1881-01-25 i Hedeskoga (M). Död 1921 i Hedeskoga (M).
Johan Nilsson. Född 1882-12-20 i Hedeskoga (M). Död 1885-02-25 i Hedeskoga (M). scharlakansfeber År: 2
Månad: 2 Dag: 5
Nils Nilsson. Född 1885-02-01 i Hedeskoga (M). Död 1969-10-27 i Öja (M). Född 1885-02-01 i Folkestorp 8,
Hedeskoga (M). Köpte gården Åkersberg i Rönneberga, Asmundtorp, som han drev ett antal år, men som
han fick lämna under depressionen på 1930-talet. Därefter köpte han en liten gård i Rönneberga, som han
brukade och på äldre dagar utarrenderade. Han var ogift men sammanboende med Ingeborg Nilsson,
dotter till källarmästare Nils Svensson, Malmö. Inga barn.
Johan Otto Nilsson. Född 1888-03-22 i Hedeskoga (M). Död 1978-02-22 i Ystad (M). Se tabell 13, s 5.
Ola Nilsson. Född 1890-07-02 i Hedeskoga (M). Död 1980-04-03 i Kvistofta (M). Se tabell 14, s 5.
Tabell 13 (generation 9)
(Från Tabell 12, s 5)
Johan Otto Nilsson. Född 1888-03-22 i Hedeskoga (M). Död 1978-02-22 i Ystad (M). Född 1888-03-22 i Folkestorp 8,
Hedeskoga (M). Död i Folkestorp 8, Hedeskoga (M). Dopvittnen: Elna Nilsdotter, dess man Lars Jacobsson, Öja.
Doppräst G-E Ling. Övertog föräldrahemmet, som han brukade till sin pensionering. Köpte därefter ett hus i närheten
och flyttade dit tillsamman med hustrun. De sista åren bodde han i lägenhet i Ystad. Var affärsintresserad och köpte och
sålde åtskilliga fastigheter, vilket på äldre dagar inte blev så lyckosamt. Inga barn i äktenskapet.
Gift 1923-05-19 med Hilma Nilsson. Född 1889-04-04 i Stora Köpinge (M). Död 1956-10-12 i Öja (M).
Tabell 14 (generation 9)
(Från Tabell 12, s 5)
Ola Nilsson. Född 1890-07-02 i Hedeskoga (M). Död 1980-04-03 i Kvistofta (M). Född 1890-07-02 i Folkestorp 8,
Hedeskoga (M). Lantbrukare på nr 4 Gantofta (1/4 mtl). Brukade en gård i Odarslöv utanför Lund några år innan han
1925 inköpte gården i Gantofta enl. köpebrev 18/3 och köpekontrakt 16/2 1925. Död av cancer 1980-04-03 i Gantofta 4,
Kvistofta (M). Tidigare ägare till Gantofta nr 4: Köpt 1868 av Petter och Ingrid Olsson 1902 Emil Olsson, 1921 Magnus
Olsson, 1922 Jöns och Frida Nilsson
Gift 1927-03-09 med Hulda Ingeborg Hjort. Född 1900-10-29 i Hyllie (M). Död 1979-08-01 i Kvistofta (M). Född
1900-10-29 i Hyllie (M). Död 1979-08-01 i Gantofta 4, Kvistofta (M). Begravningsakten inleddes med att Karna
Bertilsson sjöng Jag har hört om en stad av Lithell. Sedan följde ps 355 Blott en dag. Officiant var kyrkoherde Hans
Svensson, som i sitt griftetal utgick från Joh.3:16. Därpå följde ps 331 Så tag nu mina händer, altartjänst och ps 377
Närmare Gud till dig. Som avslutning sjöng Karna Bertilsson Tack o Gud av Hultman. För Gantofta kyrkliga syförening
talade kyrkoherde Hans Svensson. Växte upp hos sin moster Elin (Elna) Andersson och hennes man Anders Andersson
i Reslöv som deras fosterdotter. Anders Andersson avled i Stehag 1952 85 år gammal, Elin Andersson avled 1966 i
Gantofta.
Barn:
Hanna Nilsson. Född 1928-02-14 i Kvistofta (M). Född 1928-02-14 i Gantofta 4, Kvistofta (M). Gick i småskola
i Gantofta (lärarinna Alma Bengtsson) i Katslösa t.o.m. 6te klass (lärare Maria Jönsson och Anders
Rosenlund). Därefter Ebba Lundbergs flickskola I Helsingborg och studentexamen på Flickläroverket
1949. Handelsstudent 1950. Arbetade ett år på Skånska Banken i Malmö på korrespondensavd. och 4 år
på notariatavdelningen i Svenska Handelsbanken i Helsingborg. Sommaren 1948 i England och
sommaren 1955 i Frankrike.
Tabell 15 (generation 8)
(Från Tabell 11, s 4)
Rasmus Olsson. Född 1848-08-02 i Folkestorp 8, Hedeskoga (M) (Genline).
Gift 1885-03-27 med Maria Johansdotter. Född 1855-07-26 i Skurup (M).
Tabell 16 (generation 6)
(Från Tabell 6, s 3)
Torsten Rasmusson. Född 1778-04-04 i Öja (M). Död 1838-03-30 i Öja (M).
Gift 1809-06-11 i Bromma (M) med Anna Bengtsdotter. Född 1789-02-28 i Bromma (M).
Barn:
Elna Torstensdotter. Född 1811-01-17 i Öja (M).
Rasmus Torstensson. Född 1814-03-26 i Öja (M). Se tabell 17, s 6.
Elisabeth Torstensdotter. Född 1816-09-10 i Öja (M). Se tabell 30, s 8.
Karna Torstensdotter. Född 1820-09-30 i Öja (M).
Göran Torstensson. Född 1824-12-06 i Öja (M). Se tabell 60, s 13.
Nils Torstensson. Född 1828-08-01 i Öja (M). Död 1878 i Bussjö 14, Bromma (M). Se tabell 69, s 14.
Ola Torstensson. Född 1832-08-02 i Öja 3, Öja. Se tabell 75, s 15.
Tabell 17 (generation 7)
(Från Tabell 16, s 6)
Rasmus Torstensson. Född 1814-03-26 i Öja (M).
Gift med Mätta Jönsdotter. Född 1816-12-18 i Öja (M). Död 1884-12-27 i Öja (M).
Barn:
Nils Rasmusson. Född 1845-02-23 i Öja (M).
Jöns Rasmusson. Född 1847-06-22 i Öja (M).
Anders Rasmusson. Född 1850-04-19 i Öja (M).
Karna Rasmusdotter. Född 1851-10-05 i Öja (M). Död 1899-08-29 i Öja 16, Öja (M). Se tabell 18, s 6.
Tabell 18 (generation 8)
(Från Tabell 17, s 6)
Karna Rasmusdotter. Född 1851-10-05 i Öja (M). Död 1899-08-29 i Öja 16, Öja (M).
Gift 1880-04-03 i Öja (M) med Ola Carlsson. Född 1850-08-03 i Öja (M). Död 1901-02-16 i Öja 16, Öja (M).
Barn:
Axel Olsson. Född 1882-07-03 i Öja (M). Död 1951-06-17 i Öja (M). Se tabell 19, s 6.
Johan Olsson. Född 1885-04-28 i Öja (M).
Matilda Olsdotter. Född 1887-08-18 i Öja (M).
Anna Maria Olsson. Född 1890-02-23 i Öja (M). Död 1964-07-27 i Vitaby (L). Se tabell 20, s 6.
Kristina Olsdotter. Född 1892-11-28 i Öja (M). Död 1952-10-15 i Ystad (M). Se tabell 21, s 7.
Ida Olsdotter. Född 1896-07-25 i Öja (M).
Tabell 19 (generation 9)
(Från Tabell 18, s 6)
Axel Olsson. Född 1882-07-03 i Öja (M). Död 1951-06-17 i Öja (M).
Gift med Ida Johanna Johansson. Född 1891-10-10 i Tryde (L). Död 1956-03-29 i Öja (M).
Tabell 20 (generation 9)
(Från Tabell 18, s 6)
Anna Maria Olsson. Född 1890-02-23 i Öja (M). Död 1964-07-27 i Vitaby (L).
Gift 1913-11-08 med Magnus Martin Johnsson. Född 1889-10-20 i Tryde (L). Död 1973-06-13 i Vitaby (L).
Barn:
Karl Ove Julius Johnsson. Född 1917-05-28 i Ystad (M).
Asta Margit Evy Johnsson. Född 1925-03-30 i Ystad (M).
Tabell 21 (generation 9)
(Från Tabell 18, s 6)
Kristina Olsdotter. Född 1892-11-28 i Öja (M). Död 1952-10-15 i Ystad (M).
Gift 1919-11-08 med Per Olsson. Född 1891-06-22 i Stora Herrestad 26, Stora Herrestad (M). Död 1980-07-08 i Ystad
(M).
Barn:
Anna Karin Linnéa Olsson. Född 1920-11-15 i Ystad (M). Se tabell 22, s 7.
Marta Birgit Hildur Olsson. Född 1924-08-18 i Ystad (M). Se tabell 25, s 7.
Ebba Gunhild Olsson. Född 1925-12-05 i Ystad (M). Se tabell 26, s 7.
Per Henry Olsson. Född 1928-06-19 i Ystad (M). Se tabell 28, s 8.
Tabell 22 (generation 10)
(Från Tabell 21, s 7)
Anna Karin Linnéa Olsson. Född 1920-11-15 i Ystad (M).
Gift 1944-10-21 med Åke William Gundel. Född 1915-04-08 i Färlöv (L). Död 2003-10-20 i Ystad (M).
Barn:
Gert Åke Gundel. Född 1949-12-15 i Ystad (M). Se tabell 23, s 7.
Bengt Erik Gundel. Född 1950-10-15 i Ystad (M). Se tabell 24, s 7.
Tabell 23 (generation 11)
(Från Tabell 22, s 7)
Gert Åke Gundel. Född 1949-12-15 i Ystad (M).
Gift
Barn:
Lisa Katarina Gundel. Född 1979-02-07 i Göteborgs Karl Johan (O).
Tabell 24 (generation 11)
(Från Tabell 22, s 7)
Bengt Erik Gundel. Född 1950-10-15 i Ystad (M).
Gift med Sylvia Margareta Lisbeth Skoog. Född 1950-06-04 i Ystad (M).
Barn:
Bengt Daniel William Gundel. Född 1979-03-21 i Ystad (M).
Matilda Gundel. Född 1981-03-26 i Ystad (M).
Per Oscar Gundel. Född 1985-02-05 i Ystad (M).
Tabell 25 (generation 10)
(Från Tabell 21, s 7)
Marta Birgit Hildur Olsson. Född 1924-08-18 i Ystad (M).
Gift 1949-10-15 med Nils Folke Albert Olsson. Född 1924-03-02 i Skurup (M). Död 1989-10-03 i Ystad (M).
Tabell 26 (generation 10)
(Från Tabell 21, s 7)
Ebba Gunhild Olsson. Född 1925-12-05 i Ystad (M).
Gift med Torsten Lundgren. Född 1928-03-15 i Malmö Sankt Pauli (M).
Barn:
Kerstina Lundgren. Född 1953-05-12 i Slottsstaden (M). Se tabell 27, s 8.
Anders Lundgren. Född 1956-05-17 i Slottsstaden (M).
Tabell 27 (generation 11)
(Från Tabell 26, s 7)
Kerstina Lundgren. Född 1953-05-12 i Slottsstaden (M).
Gift med Per Johan Bergqvist. Född 1950-11-06 i Skanör (M).
Barn:
Annika Kristina Bergqvist. Född 1980-05-30 i Skanör (M).
Tabell 28 (generation 10)
(Från Tabell 21, s 7)
Per Henry Olsson. Född 1928-06-19 i Ystad (M).
Gift med Inger Lizzie Maria NN. Född 1927-04-16 i Oskarshamn (H).
Barn:
Per Anders Olsson. Född 1953-08-20 i Gamleby (H). Se tabell 29, s 8.
Tabell 29 (generation 11)
(Från Tabell 28, s 8)
Per Anders Olsson. Född 1953-08-20 i Gamleby (H).
Sambo med Carola Annika Elisabeth Elgh. Född 1955-01-06 i Tjurkö (K).
Tabell 30 (generation 7)
(Från Tabell 16, s 6)
Elisabeth Torstensdotter. Född 1816-09-10 i Öja (M).
Gift 1849-06-30 i Bromma (M) med Jöns Salomonsson. Född 1825-10-09 i Bromma (M).
Barn:
Mätta Jönsdotter. Född 1852-06-05 i Bromma 1, Bromma (M). Död 1912-03-11 i Öja (M). Se tabell 31, s 8.
Anna Jönsdotter. Född 1855-09-29 i Bromma 1, Bromma (M). Död 1932. Se tabell 47, s 10.
Tabell 31 (generation 8)
(Från Tabell 30, s 8)
Mätta Jönsdotter. Född 1852-06-05 i Bromma 1, Bromma (M). Död 1912-03-11 i Öja (M).
Gift med Ola Nilsson. Född 1845-01-13 i Bussjö 1, Bromma (M). Död 1917-12-25 i Öja (M).
Barn:
Nils Olsson. Född 1879-02-16 i Öja 16, Öja (M). Död 1936-10-22. Se tabell 32, s 8.
Johan Olsson. Född 1881-06-01 i Öja 16, Öja (M). Död 1957-03-08 i Ystad (M). Se tabell 43, s 10.
Anders Olsson. Född 1884-07-30 i Öja 16, Öja (M).
Anna Olsson. Född 1887-06-19 i Öja 16, Öja (M). Död 1965-03-11 i Ystad (M). Se tabell 46, s 10.
Tabell 32 (generation 9)
(Från Tabell 31, s 8)
Nils Olsson. Född 1879-02-16 i Öja 16, Öja (M). Död 1936-10-22.
Gift 1905 med Kjersti Larsdotter. Född 1877-10-10 i Bjäresjö 1, Bjäresjö (M) (DDSS). Död 1949-10-13 i Ystad (M).
Barn:
Sture Valfrid Birger Olsson. Född 1908-10-12 i Ystad (M). Död 1956-03-06 i Ystad (M). Se tabell 33, s 8.
Ivar Johan Salomon Olsson. Född 1910-01-02 i Ystad (M). Död 1993-12-14 i Ystad (M). Se tabell 41, s 10.
Hildur Marnilla Elisabet Olsson. Född 1911-03-19 i Ystad (M). Död 1994-12-25 i Ystad (M). Se tabell 42, s 10.
Tabell 33 (generation 10)
(Från Tabell 32, s 8)
Sture Valfrid Birger Olsson. Född 1908-10-12 i Ystad (M). Död 1956-03-06 i Ystad (M).
Gift 1932-11-19 med Elin Håkansson. Född 1904-07-21 i Högestad 37, Högestad (M). Död 1983-11-12 i Ystad (M).
Barn:
Sigbrit Kerstin Eljena Olsson. Född 1934-06-16 i Ystad (M). Se tabell 34, s 9.
Bengt Nils Håkan Olsson. Född 1940-02-27 i Ystad (M). Se tabell 36, s 9.
Sten-Göte Birger Olsson. Född 1941-07-17 i Ystad (M). Se tabell 38, s 9.
Tabell 34 (generation 11)
(Från Tabell 33, s 8)
Sigbrit Kerstin Eljena Olsson. Född 1934-06-16 i Ystad (M).
Gift med Bror Börje Rasmusson. Född 1927-05-26 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Lena Kristina Rasmusson. Född 1961-08-15 i Snårestad (M). Se tabell 35, s 9.
Tabell 35 (generation 12)
(Från Tabell 34, s 9)
Lena Kristina Rasmusson. Född 1961-08-15 i Snårestad (M).
Sambo med Jan-Erik Petersson. Född 1955-07-08 i Perstorp (L).
Barn:
Andreas Erik Rasmus Petersson. Född 1991-08-28 i Helsingborgs Maria (M).
Sofie Elin Klara Petersson. Född 1993-02-07 i Helsingborgs Maria (M).
Gift 2002-06-01 i Helsingborgs Maria (M) med Lars Thomas Andersson. Född 1956-01-07 i Raus (M).
Tabell 36 (generation 11)
(Från Tabell 33, s 8)
Bengt Nils Håkan Olsson. Född 1940-02-27 i Ystad (M).
Gift 1963-10-25 i Värnamo (F) med Monika Desirée Linnea Nyqvist. Född 1940-07-22 i Värnamo (F).
Barn:
Bengt Richard Jimmy Olsson. Född 1970-05-12 i Ystad (M). Se tabell 37, s 9.
Sambo med Greta Lilian Lindström. Född 1940-02-15 i Simrishamn (L).
Tabell 37 (generation 12)
(Från Tabell 36, s 9)
Bengt Richard Jimmy Olsson. Född 1970-05-12 i Ystad (M).
Sambo med Eva Helen Vihlborg. Född 1970-06-24 i Västra Vram (L).
Tabell 38 (generation 11)
(Från Tabell 33, s 8)
Sten-Göte Birger Olsson. Född 1941-07-17 i Ystad (M).
Gift 1964-10-07 med Birgitta Inger-May Stridh. Född 1942-09-05 i Ystad (M).
Barn:
Carin Marie Cecilia Olsson. Född 1965-03-10 i Ystad (M). Se tabell 39, s 9.
Per Martin Henrik Olsson. Född 1969-06-27 i Ystad (M). Se tabell 40, s 10.
Tabell 39 (generation 12)
(Från Tabell 38, s 9)
Carin Marie Cecilia Olsson. Född 1965-03-10 i Ystad (M).
Gift med Mike Milton. Född i England.
Barn:
Oliver Milton. Född 2000-02-04 i Birmingham.
Victor Milton. Född 2002-01-17 i Birmingham.
Tabell 40 (generation 12)
(Från Tabell 38, s 9)
Per Martin Henrik Olsson. Född 1969-06-27 i Ystad (M).
Gift med Eva Annika Charlott Skoog. Född 1970-10-28 i Olofströms kbfd (K).
Barn:
Anna Elin Louvisa Olsson. Född 2005-02-03 i Stora Herrestad (M).
Tabell 41 (generation 10)
(Från Tabell 32, s 8)
Ivar Johan Salomon Olsson. Född 1910-01-02 i Ystad (M). Död 1993-12-14 i Ystad (M).
Gift 1938-12-15 med Irma Karly Teresia Palmqvist. Född 1908-08-09 i 160, Ystad (M). Död 2001-08-21 i Ystad (M).
Tabell 42 (generation 10)
(Från Tabell 32, s 8)
Hildur Marnilla Elisabet Olsson. Född 1911-03-19 i Ystad (M). Död 1994-12-25 i Ystad (M).
Gift 1938-04-09 med Bror Otto Fredrik Lindén. Född 1910-05-22 i Ystad (M).
Tabell 43 (generation 9)
(Från Tabell 31, s 8)
Johan Olsson. Född 1881-06-01 i Öja 16, Öja (M). Död 1957-03-08 i Ystad (M).
Gift med Anna Olsdotter. Född 1878-12-11 i Hedeskoga 14, Hedeskoga (M). Död 1948-07-01.
Barn:
Nils Ove Salomon Olsson. Född 1910-06-12 i Ystad (M). Död 1978-02-14 i Eriksfält (M). Se tabell 44, s 10.
Bror Johan Allan Olsson. Född 1914-05-20 i Ystad (M). Död 1996-01-21 i Eksjö (F). Se tabell 45, s 10.
Tabell 44 (generation 10)
(Från Tabell 43, s 10)
Nils Ove Salomon Olsson. Född 1910-06-12 i Ystad (M). Död 1978-02-14 i Eriksfält (M).
Gift 1935-12-14 med Vendela Viola Mårtensson. Född 1908-07-17 i Tobakshedan u, Ystad (M). Död 1981-07-02 i
Eriksfält (M).
Barn:
Jan Ove Olsson. Född 1936-12-02 i Ystad (M).
Tabell 45 (generation 10)
(Från Tabell 43, s 10)
Bror Johan Allan Olsson. Född 1914-05-20 i Ystad (M). Död 1996-01-21 i Eksjö (F).
Gift 1934-11-03 med Kristina Linnéa NN. Född 1915-07-15 i Skivarp (M). Död 2005-11-26 i Eksjö (F).
Tabell 46 (generation 9)
(Från Tabell 31, s 8)
Anna Olsson. Född 1887-06-19 i Öja 16, Öja (M). Död 1965-03-11 i Ystad (M).
Gift 1912-05-04 med Gustav Larsson. Född 1887-11-06 i Bromma (M). Död 1976-03-25 i Ystad (M).
Barn:
Maja Asta Gully Larsson. Född 1917-06-01 i Ystad (M). Död 1999-10-30 i Stora Köpinge (M).
Tabell 47 (generation 8)
(Från Tabell 30, s 8)
Anna Jönsdotter. Född 1855-09-29 i Bromma 1, Bromma (M). Död 1932.
Gift 1885-10-19 i Bromma (M) med Ivar Persson. Född 1855-09-28 i Bromma (M). Död 1908.
Barn:
Per Ivarsson. Född 1887-08-27 i Robertsfäldt, Stora Herrestad (M). Se tabell 48, s 11.
Elise Ivarsdotter. Född 1888 i Carlsfält, Stora Herrestad (M).
Nils Ivarsson. Född 1901-11-10 i Robertsfäldt, Stora Herrestad (M). Död 1974-04-11 i Ystad (M).
Tabell 48 (generation 9)
(Från Tabell 47, s 10)
Per Ivarsson. Född 1887-08-27 i Robertsfäldt, Stora Herrestad (M).
Gift 1908-10-17 i Stora Herrestad (M) med Johanna Nilsdotter. Född 1887-07-14 i Högestad Nygård, Högestad (M).
Barn:
Emil Ivar Ivarsson. Född 1908-11-14 i Stora Herrestad (M). Död 1988-04-21 i Mörrum (K). Se tabell 49, s 11.
Bror Elias Ivarsson. Född 1910-10-01 i Stora Herrestad (M). Död 1914-06-02 i Stora Herrestad (M).
Nils Albert Ivarsson. Född 1912-09-30 i Stora Herrestad (M). Död 1932.
Bror Willy Ivarsson. Född 1914-12-03 i Stora Herrestad (M). Död 1975-06-13 i Onslunda (L). Se tabell 51, s
11.
Karl Axel Ivarsson. Född 1917-01-23 i Stora Herrestad (M). Död 1982-11-08 i Västra Skrävlinge (M). Se tabell
52, s 11.
Anna Birgit Ivarsson. Född 1920-04-18 i Öja (M) (Mantal 1930). Se tabell 57, s 12.
Maja Elisabet Ivarsson. Född 1922-08-07 i Öja (M) (Mantal 1930). Se tabell 58, s 12.
John Elis Ivarsson. Född 1925-02-23 i Öja (M) (Mantal 1930). Död 2002-05-18 i Svedala (M). Se tabell 59, s
12.
Elva Ivarsson. Född 1928 i Öja (M). Död 1928 i Öja (M).
Per Johan Torvid Ivarsson. Född 1929-02-19 i Öja (M) (Mantal 1930).
Tabell 49 (generation 10)
(Från Tabell 48, s 11)
Emil Ivar Ivarsson. Född 1908-11-14 i Stora Herrestad (M). Död 1988-04-21 i Mörrum (K).
Gift 1947-02-15 med Lilian Maj-Britt NN. Född 1920-05-17 i Göteborgs Karl Johan (O). Död 2001-07-28 i
Helsingborgs Gustav Adolf (M).
Barn:
Lars Per-Otto Ivarsson. Född 1950-03-25 i Kalmar landsförs (H). Se tabell 50, s 11.
Nils Arne Ragnar Ivarsson. Född 1960-09-23 i Södra Sallerup (M).
Tabell 50 (generation 11)
(Från Tabell 49, s 11)
Lars Per-Otto Ivarsson. Född 1950-03-25 i Kalmar landsförs (H).
Gift med Ingrid Elisabet Margaretha Nilsson. Född 1954-05-23 i Värnamo (F).
Barn:
Adam Kurt Emil Ivarsson. Född 1978-09-15 i Värnamo (F).
NN Ivarsson. Född 1980-08-29 i Värnamo (F).
Tabell 51 (generation 10)
(Från Tabell 48, s 11)
Bror Willy Ivarsson. Född 1914-12-03 i Stora Herrestad (M). Död 1975-06-13 i Onslunda (L).
Gift 1935-11-30 med Herta Lydia Dahlén. Född 1911-10-29 i Hagestad 16, Löderup (M). Död 1995-05-10 i Onslunda
(L).
Tabell 52 (generation 10)
(Från Tabell 48, s 11)
Karl Axel Ivarsson. Född 1917-01-23 i Stora Herrestad (M). Död 1982-11-08 i Västra Skrävlinge (M).
Gift 1938-12-21 med Astrid Andersson. Född 1914-09-12 i Sjörup (M). Död 2002-04-16 i Västra Skrävlinge (M).
Barn:
Mona Birgit Ivarsson. Född 1939-01-31 i Sofia (AB). Se tabell 53, s 12.
Astrid Monica Ivarsson. Född 1940-12-15 i Ystad (M). Se tabell 54, s 12.
Karl Axel Ivarsson. Född 1942-12-28 i Ystad (M). Se tabell 56, s 12.
Tabell 53 (generation 11)
(Från Tabell 52, s 11)
Mona Birgit Ivarsson. Född 1939-01-31 i Sofia (AB).
Gift med Bengt Harald Thörnblad. Född 1936-10-09 i Lund.
Barn:
Astrid Micaela Thörnblad. Född 1964-10-28 i Täby (AB).
Bengt Henrik Thörnblad. Född 1970-09-05 i Linköpings Sankt Lars (E).
Tabell 54 (generation 11)
(Från Tabell 52, s 11)
Astrid Monica Ivarsson. Född 1940-12-15 i Ystad (M).
Gift med Sven Erik Carlsson. Född 1938-09-19 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Barn:
Per Erik Carlsson. Född 1963-10-07 i Malå (AC). Se tabell 55, s 12.
Lars Johan Carlsson. Född 1966-01-27 i Eksjö (F).
Tabell 55 (generation 12)
(Från Tabell 54, s 12)
Per Erik Carlsson. Född 1963-10-07 i Malå (AC).
Gift med Kristina Helena Ozolins. Född 1963-01-12 i Mölndal.
Barn:
Leo Ozolins. Född 1990-07-09.
Ella Ozolins. Född 1991-09-23.
Tabell 56 (generation 11)
(Från Tabell 52, s 11)
Karl Axel Ivarsson. Född 1942-12-28 i Ystad (M).
Gift med Iris Birgitta Tullgren. Född 1946-07-24 i Västra Skrävlinge (M).
Barn:
Marie Charlott Ivarsson. Född 1968-06-15 i Fosie (M).
Magnus Torbjörn Ivarsson. Född 1969-11-03 i Fosie (M).
Tabell 57 (generation 10)
(Från Tabell 48, s 11)
Anna Birgit Ivarsson. Född 1920-04-18 i Öja (M) (Mantal 1930).
Gift 1944-09-04 med Nils Algot Sigvard Ljungvall. Född 1919-10-28 i Öja (M). Död 2006-07-26 i Husie (M).
Tabell 58 (generation 10)
(Från Tabell 48, s 11)
Maja Elisabet Ivarsson. Född 1922-08-07 i Öja (M) (Mantal 1930).
Gift 1944-09-30 med Oskar Roland Forsell. Född 1918-09-04 i Katarina (AB). Död 2003-04-11 i Sandarne (X).
Barn:
Birgit Elisabet Forsell. Född 1955-05-31 i Enskede (AB).
Tabell 59 (generation 10)
(Från Tabell 48, s 11)
John Elis Ivarsson. Född 1925-02-23 i Öja (M) (Mantal 1930). Död 2002-05-18 i Svedala (M).
Gift 1951-12-22 med Ingrid Gunn-Britt NN. Född 1925-06-22 i Västra Skrävlinge (M).
Barn:
Karin Britt-Marie Ivarsson. Född 1965-04-01 i Norra Åsum (L).
Tabell 60 (generation 7)
(Från Tabell 16, s 6)
Göran Torstensson. Född 1824-12-06 i Öja (M).
Gift med Margareta Andersdotter. Född 1824-08-18 i Åhus (L).
Barn:
Anna Göransdotter. Född 1865-01-18 i Bromma (M). Se tabell 61, s 13.
Tabell 61 (generation 8)
(Från Tabell 60, s 13)
Anna Göransdotter. Född 1865-01-18 i Bromma (M).
Gift 1891-05-18 i Bromma (M) med Jöns Mårtensson. Född 1866-06-11 i Borrie (M).
Barn:
Alma Elvira Jönsdotter. Född 1891 i Bromma (M).
Ester Matilda Jönsdotter. Född 1901-01-12 i Stora Herrestad 42, Stora Herrestad (M). Död 1984-08-10 i
Tomelilla (L). Se tabell 62, s 13.
Tabell 62 (generation 9)
(Från Tabell 61, s 13)
Ester Matilda Jönsdotter. Född 1901-01-12 i Stora Herrestad 42, Stora Herrestad (M). Död 1984-08-10 i Tomelilla (L).
Gift 1924-03-08 med Anders Nilsson. Född 1899-12-22 i Bromma (M). Död 1984-12-22 i Tomelilla (L).
Barn:
Karl Inge Elvir Nilsson. Född 1924-07-03 i Ystad (M). Se tabell 63, s 13.
Gert Agne Esten Glenmark. Född 1926-11-20 i Ystad (M). Se tabell 65, s 13.
Alf Göran Bruno Nilsson. Född 1938-03-17 i Tomelilla (L). Se tabell 68, s 14.
Tabell 63 (generation 10)
(Från Tabell 62, s 13)
Karl Inge Elvir Nilsson. Född 1924-07-03 i Ystad (M).
Gift med Signe Elna Birgit NN. Född 1925-04-14 i Ystad (M).
Barn:
Agneta Kristina Glenmark. Född 1953-06-23 i Tomelilla (L). Se tabell 64, s 13.
Lars Inge Glenmark. Född 1959-02-05 i Tomelilla (L).
Tabell 64 (generation 11)
(Från Tabell 63, s 13)
Agneta Kristina Glenmark. Född 1953-06-23 i Tomelilla (L).
Gift med Carl Basti Rasmussen. Handbollsspelare Tränare Brandman. Född 1954-08-15 i Ystad (M).
Barn:
Carl Kevin Rasmussen. Handbollsspelare. Född 1975-09-09 i Ystad (M).
Elna Kornelia Rasmussen. Född 1977-04-11 i Ystad (M).
Kim Bastina Rasmussen. Född 1979-09-17 i Stora Köpinge (M).
Carl Konrad Rasmussen. Handbollsspelare. Född 1985-02-20 i Stora Köpinge (M).
Tabell 65 (generation 10)
(Från Tabell 62, s 13)
Gert Agne Esten Glenmark. Född 1926-11-20 i Ystad (M).
Gift med Inga Maria NN. Född 1926-10-22 i Mora (W).
Barn:
Karin Margareta Glenmark. Född 1952-04-08 i Tomelilla (L). Se tabell 66, s 14.
Gert Anders Glenmark. Född 1953-11-20 i Tomelilla (L). Se tabell 67, s 14.
Tabell 66 (generation 11)
(Från Tabell 65, s 13)
Karin Margareta Glenmark. Född 1952-04-08 i Tomelilla (L).
Gift med Per Olof Tull. Född 1953-04-04.
Barn:
Lisa Tull. Född 1978-04-04 i Ystad (M).
Tull. Född 1980-10-25 i Ystad (M).
Tabell 67 (generation 11)
(Från Tabell 65, s 13)
Gert Anders Glenmark. Född 1953-11-20 i Tomelilla (L).
Gift med Kerstin Helena NN. Född 1958-07-17 i Näsby (T).
Tabell 68 (generation 10)
(Från Tabell 62, s 13)
Alf Göran Bruno Nilsson. Född 1938-03-17 i Tomelilla (L).
Gift med Ann-Louise Hansson. Född 1944-04-04 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Barn:
Jessica Ann Glenmark. Född 1968-03-29 i Österåker (AB).
Jenni Louise Glenmark. Född 1968-03-29 i Österåker (AB).
Anja Josefine Glenmark. Född 1974-08-27 i Danderyd (AB).
Tabell 69 (generation 7)
(Från Tabell 16, s 6)
Nils Torstensson. Född 1828-08-01 i Öja (M). Död 1878 i Bussjö 14, Bromma (M).
Gift 1860-11-03 i Bromma (M) med Kierstina Persdotter. Född 1834-06-29 i Bromma (M).
Barn:
Anna Nilsdotter. Född 1861-11-09 i Bussjö 16, Bromma (M). Se tabell 70, s 14.
Per Nilsson. Född 1865-04-03 i Bussjö 16, Bromma (M). Död 1955-10-03 i Stora Herrestad (M). Se tabell 72, s
15.
Nils Nilsson. Född 1867-12-15 i Bussjö 14, Bromma (M).
Rasmus Nilsson. Född 1870-12-23 i Bussjö 14, Bromma (M). Se tabell 74, s 15.
Jöns Nilsson. Född 1874-11-14 i Bussjö 14, Bromma (M).
Karna Nilsdotter. Född 1877-09-12 i Bussjö 14, Bromma (M).
Tabell 70 (generation 8)
(Från Tabell 69, s 14)
Anna Nilsdotter. Född 1861-11-09 i Bussjö 16, Bromma (M).
Gift 1883-01-31 med Anders Nilsson. Född 1848-07-20 i Ruutsbo, Bjäresjö (M).
Barn:
Anna Carolina Andersdotter. Född 1883-05-22 i Bjäresjö (M).
Nils Andersson. Född 1885-12-30 i Bjäresjö (M).
Johan Andersson. Född 1888-08-19 i Bjäresjö (M).
Elise Andersdotter. Född 1891-01-03 i Bjäresjö (M). Död 1955-04-11 i Snårestad (M). Se tabell 71, s 15.
Alfrid Andersson. Född 1894-12-21 i Bjäresjö (M).
Hilda Andersdotter. Född 1898-08-26 i Bjäresjö (M).
Tabell 71 (generation 9)
(Från Tabell 70, s 14)
Elise Andersdotter. Född 1891-01-03 i Bjäresjö (M). Död 1955-04-11 i Snårestad (M).
Gift 1917-04-07 med August Falkman. Född 1894-08-28 i Snårestad (M). Död 1979-09-12 i Ystad (M).
Tabell 72 (generation 8)
(Från Tabell 69, s 14)
Per Nilsson. Född 1865-04-03 i Bussjö 16, Bromma (M). Död 1955-10-03 i Stora Herrestad (M).
Gift 1891-04-04 i Bromma (M) med Hanna Nilsdotter. Född 1863-08-10 i Sövestad 21, Sövestad (M). Död 1943-0608.
Barn:
Hilda Persson. Född 1899-03-06 i Hedeskoga (M). Död 1978-08-28 i Ystad (M). Se tabell 73, s 15.
Tabell 73 (generation 9)
(Från Tabell 72, s 15)
Hilda Persson. Född 1899-03-06 i Hedeskoga (M). Död 1978-08-28 i Ystad (M).
Gift 1927-03-06 med Martin Olsson. Född 1892-10-03 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M). Död 1972-05-26 i
Ystad (M).
Barn:
Hilding Malte Olsson. Född 1927-11-29 i Stora Herrestad (M) (Mantal 1930). Död 1984-05-23 i Eriksfält (M)
(Sveriges dödbok 1947-2003).
Nils Ove Olsson. Född 1929-08-09 i Stora Herrestad (M) (Mantal 1930). Död 1996-03-13 i Hyby (M) (Sveriges
dödbok 1947-2003).
Tabell 74 (generation 8)
(Från Tabell 69, s 14)
Rasmus Nilsson. Född 1870-12-23 i Bussjö 14, Bromma (M).
Gift 1903-11-28 med Anna Andersdotter. Född 1866-12-15 i Sövestad (M).
Barn:
Ida Rasmusson. Född 1904-02-19 i Sövestad 42, Sövestad (M).
Hilda Rasmusson. Född 1907-07-12 i Sövestad 42, Sövestad (M) (Mantal 1930). Död 1993-12-21 i Sankt Peters
Kloster (M) (Sveriges dödbok 1947-2003).
Elin Rasmusson. Född 1908-08-10 i Sövestad 42, Sövestad (M).
AntonTage Rasmusson. Född 1912-08-18 i Sövestad 42, Sövestad (M) (Mantal 1930).
Tabell 75 (generation 7)
(Från Tabell 16, s 6)
Ola Torstensson. Född 1832-08-02 i Öja 3, Öja.
Gift med Bengta Jönsdotter. Född 1824-05-21 i Stora Herrestad (M). Död 1889-01-29 i Öja (M). År: 64 Månad: 8
Dag: 8
Barn:
Anna Olsdotter. Född 1855-01-08 i Öja 3, Öja. Se tabell 76, s 15.
Karna Olsdotter. Född 1859-07-23 i Öja (M).
Jöns Olsson. Född 1862-05-29 i Öja (M).
Elna Olsdotter. Född 1864-08-14 i Öja (M).
Johanna Olsdotter. Född 1867-03-31 i Öja (M).
Maria Olsdotter. Född 1871-02-13 i Öja (M).
Tabell 76 (generation 8)
(Från Tabell 75, s 15)
Anna Olsdotter. Född 1855-01-08 i Öja 3, Öja.
Gift 1874-11-28 i Öja (M) med Jöns Zerman. Född 1852-06-27 i Öja 12, Öja.
Barn:
Maria Jönsson Zerman. Född 1875-06-17 i Öja (M). Död 1953-03-02 i Bromma (M). Se tabell 77, s 16.
Olof Jönsson Zehrman. Född 1878-01-19 i Öja 3, Öja. Död 1950-07-01 i Kverrestad (L). Se tabell 87, s 17.
Nils Jönsson Zerman. Född 1881-12-12 i Öja (M).
Johan Jönsson Zerman. Född 1885-03-09 i Öja (M).
Betty Jönsson Zerman. Född 1888-03-26 i Öja (M).
Axel Richard Jönsson Zerman. Född 1891-02-08 i Öja (M).
Anna Augusta Jönsson Zerman. Född 1893-12-18 i Öja (M).
Tabell 77 (generation 9)
(Från Tabell 76, s 15)
Maria Jönsson Zerman. Född 1875-06-17 i Öja (M). Död 1953-03-02 i Bromma (M).
Gift 1897-10-17 med Anders Nilsson. Född 1876-05-15 i Stora Herrestad (M). Död 1948-11-24 i Bromma (M).
Barn:
Kerstina Andersson. Född 1895-10-11 i Öja (M) (Sveriges dödbok 1947-2003). Död 1968-11-11 i Bromma (M)
(Sveriges dödbok 1947-2003). Se tabell 78, s 16.
Anna Andersson. Född 1898-01-30 i Öja (M). Död 1976-03-03 i Borrby (L). Se tabell 85, s 17.
Nils Hugo Andersson. Född 1908-06-09 i Bussjö 1, Bromma (M). Död 1957-01-01 i Vallby (L). Se tabell 86, s
17.
Tabell 78 (generation 10)
(Från Tabell 77, s 16)
Kerstina Andersson. Född 1895-10-11 i Öja (M) (Sveriges dödbok 1947-2003). Död 1968-11-11 i Bromma (M)
(Sveriges dödbok 1947-2003).
Gift 1915-11-13 (Sveriges dödbok 1947-2003) med Sven Andersson. Född 1894-02-09 i Hedeskoga (M) (Sveriges
dödbok 1947-2003). Död 1968-11-09 i Bromma (M) (Sveriges dödbok 1947-2003).
Barn:
Hanna Marta Andersson. Född 1917-01-06 i Hedeskoga (M). Död 2000-06-19 i Höganäs (M).
Ebba Alfhild Andersson. Född 1918-03-01 i Hedeskoga (M). Död 1977-03-06 i Bromma (M). Se tabell 79, s 16.
Johan Arvid Andersson. Född 1919-09-20 i Öja (M) (Mantal 1930). Se tabell 80, s 16.
Svea Kristina Andersson. Född 1921-03-09 i Öja (M) (Mantal 1930). Se tabell 81, s 16.
Signe Maria Andersson. Född 1922-09-11 i Öja (M) (Mantal 1930). Se tabell 82, s 17.
Rut Anny Andersson. Född 1926-06-02 i Öja (M) (Mantal 1930). Se tabell 83, s 17.
Anton Einar Andersson. Född 1928-12-28 i Öja (M) (Mantal 1930).
Astrid Hillevi Andersson. Född 1938-06-29 i Öja (M). Se tabell 84, s 17.
Tabell 79 (generation 11)
(Från Tabell 78, s 16)
Ebba Alfhild Andersson. Född 1918-03-01 i Hedeskoga (M). Död 1977-03-06 i Bromma (M).
Gift 1938-12-10 med Sigurd Adler Jönsson. Född 1907-08-23 i Bromma (M). Död 1992-10-12 i Bromma (M).
Barn:
Arne Lennart Jönsson. Född 1946-05-07 i Ystad (M).
Tabell 80 (generation 11)
(Från Tabell 78, s 16)
Johan Arvid Andersson. Född 1919-09-20 i Öja (M) (Mantal 1930).
Gift med Gudrun Amalia. Född 1919-09-15 i Tossene (O).
Barn:
Gunnel Liselott Maria Andersson. Född 1950-10-29 i Vaxholm (AB).
Jan Mikael Arvid Andersson. Född 1959-03-16 i Vaxholm (AB).
Tabell 81 (generation 11)
(Från Tabell 78, s 16)
Svea Kristina Andersson. Född 1921-03-09 i Öja (M) (Mantal 1930).
Gift 1945-12-29 med Alfred Bernhard Johansson. Född 1907-08-11 i Balkåkra (M). Död 2000-12-03 i Ystad (M).
Barn:
Johan Evert Johansson. Född 1950-09-04 i Snårestad (M).
Tabell 82 (generation 11)
(Från Tabell 78, s 16)
Signe Maria Andersson. Född 1922-09-11 i Öja (M) (Mantal 1930).
Gift med Hans Yngve Persson. Född 1921-06-04 i Ullstorp (L).
Barn:
Birgit Ingegerd Persson. Född 1942-12-25 i Ystad (M).
Tabell 83 (generation 11)
(Från Tabell 78, s 16)
Rut Anny Andersson. Född 1926-06-02 i Öja (M) (Mantal 1930).
Gift med Gösta Elbin Nilsson. Född 1924-08-24 i Stora Herrestad (M).
Tabell 84 (generation 11)
(Från Tabell 78, s 16)
Astrid Hillevi Andersson. Född 1938-06-29 i Öja (M).
Gift med Anders William Rasmusson. Född 1932-11-25 i Hedeskoga (M).
Barn:
Anders Stefan Rasmusson. Född 1965-12-01 i Hedeskoga (M).
Tabell 85 (generation 10)
(Från Tabell 77, s 16)
Anna Andersson. Född 1898-01-30 i Öja (M). Död 1976-03-03 i Borrby (L).
Gift 1921-03-12 med Ernst Gottfrid Göransson. Född 1897-02-03 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Död 1974-04-24 i
Borrby (L).
Tabell 86 (generation 10)
(Från Tabell 77, s 16)
Nils Hugo Andersson. Född 1908-06-09 i Bussjö 1, Bromma (M). Död 1957-01-01 i Vallby (L).
Gift 1930-11-30 med Anna Herta Elvira Hansson. Född 1907-04-23 i Stora Köpinge (M). Död 1986-06-19 i
Simrishamn (L).
Tabell 87 (generation 9)
(Från Tabell 76, s 15)
Olof Jönsson Zehrman. Född 1878-01-19 i Öja 3, Öja. Död 1950-07-01 i Kverrestad (L).
Gift med Anna Håkansdotter. Född 1880-06-21 i Bussjö 21, Bromma (M).
Barn:
Anna Zehrman. Född 1899-06-25 i Bromma (M). Död 1960-04-04 i Ystad (M). Se tabell 88, s 17.
Hilda Zehrman. Född 1902-02-06 i Bussjö 21, Bromma (M). Död 1986-07-02 i Ystad (M). Se tabell 91, s 18.
Tabell 88 (generation 10)
(Från Tabell 87, s 17)
Anna Zehrman. Född 1899-06-25 i Bromma (M). Död 1960-04-04 i Ystad (M).
Gift 1917-11-17 i Bromma (M) med Nils Alfred Gulin. Född 1895-11-23 i Ystad (M). Död 1981-03-19 i Ystad (M).
Barn:
Helga Kristina Gulin. Född 1918-01-01 i Bromma (M). Död 1993-06-11 i Ronneby kbfd (K). Se tabell 89, s 18.
Asta Valborg Gulin. Född 1920-08-20 i Bromma (M). Död 1984-09-28 i Trelleborg (M). Se tabell 90, s 18.
Tabell 89 (generation 11)
(Från Tabell 88, s 17)
Helga Kristina Gulin. Född 1918-01-01 i Bromma (M). Död 1993-06-11 i Ronneby kbfd (K).
Gift 1942-12-09 med Folke Karl Gunnar Johansson. Född 1919-11-26 i Ronneby kbfd (K). Död 1987-08-04 i Ronneby
kbfd (K).
Barn:
Karl-Gunnar Johansson. Född 1947-03-28 i Ronneby kbfd (K).
Tabell 90 (generation 11)
(Från Tabell 88, s 17)
Asta Valborg Gulin. Född 1920-08-20 i Bromma (M). Död 1984-09-28 i Trelleborg (M).
Gift 1941-11-22 med Karl Ove Christoffersson. Född 1913-11-01 i Alstad (M).
Barn:
Gun-Lisbeth Birgitta Christoffersson. Född 1951-06-10 i Trelleborg (M).
Bo Evert Christoffersson. Född 1959-06-28 i Trelleborg (M).
Tabell 91 (generation 10)
(Från Tabell 87, s 17)
Hilda Zehrman. Född 1902-02-06 i Bussjö 21, Bromma (M). Död 1986-07-02 i Ystad (M).
Gift 1922-??-27 med Oskar Nilsson. Född 1898-03-24 i Hedeskoga 14, Hedeskoga (M). Död 1957-05-25 i Ystad (M).
Barn:
Sonja Alfhild Nilsson. Född 1922-08-07 i Bromma (M). Se tabell 92, s 18.
Alva Gunhild Nilsson. Född 1924-07-11 i Ystad (M). Se tabell 93, s 18.
Henning Osvald Nilsson. Född 1926-06-10 i Ystad (M). Död 2006-05-02 i Ystad (M). Se tabell 94, s 18.
Tabell 92 (generation 11)
(Från Tabell 91, s 18)
Sonja Alfhild Nilsson. Född 1922-08-07 i Bromma (M).
Gift med Karl Edvin Månsson. Född 1917-01-16 i Balkåkra (M).
Barn:
Inger Monica Elisabeth Månsson. Född 1950-02-28 i Ystad (M).
Tabell 93 (generation 11)
(Från Tabell 91, s 18)
Alva Gunhild Nilsson. Född 1924-07-11 i Ystad (M).
Gift med Johan Albin Sjögren. Född 1922-03-07 i Östra Vemmenhög (M).
Barn:
Bo Göran Sjögren. Född 1949-09-19 i Ystad (M).
Tabell 94 (generation 11)
(Från Tabell 91, s 18)
Henning Osvald Nilsson. Född 1926-06-10 i Ystad (M). Död 2006-05-02 i Ystad (M).
Gift med Birgit Anne-Marie Nilsson. Född 1938-03-04 i Ystad (M).
Barn:
Lena Marianne Elisabeth Nilsson. Född 1956-06-20 i Ystad (M). Se tabell 95, s 19.
Bengt Peter Ragnar Nilsson. Född 1961-03-16 i Ystad (M). Se tabell 96, s 19.
Tabell 95 (generation 12)
(Från Tabell 94, s 18)
Lena Marianne Elisabeth Nilsson. Född 1956-06-20 i Ystad (M).
Gift med Hans Erland Håkansson. Född 1952-07-12.
Barn:
Emma Håkansson.
Linda Håkansson.
Tabell 96 (generation 12)
(Från Tabell 94, s 18)
Bengt Peter Ragnar Nilsson. Född 1961-03-16 i Ystad (M).
Gift med Lena Ann-Kristin Tina Ekelund. Född 1962-02-21 i Södra Åsum (M).
Barn:
Hampus Ekelund. Född 1988-05-21 i Ystad (M).
Ebba Ekelund. Född 1990-09-28 i Ystad (M). Tvilling
Vera Nilsson. Född 1990-09-28 i Ystad (M). Tvilling
Tabell 97 (generation 6)
(Från Tabell 6, s 3)
Anna Rasmusdotter. Född 1785-08-23 i Öja (M). Död 1853-01-14.
Gift 1814-06-03 i Öja (M) med Ola Andersson. Född 1785-11-22.
Barn:
Karna Olsdotter. Född 1814-10-23 i Öja (M).
Anders Olsson. Född 1816-10-23 i Öja (M).
Rasmus Olsson. Född 1819-09-21 i Öja (M).
Per Olsson. Född 1822-06-03 i Öja (M).
Nils Olsson. Född 1827-01-17 i Öja (M). Död 1897-12-28 i Öja (M). Se tabell 98, s 19.
Tabell 98 (generation 7)
(Från Tabell 97, s 19)
Nils Olsson. Född 1827-01-17 i Öja (M). Död 1897-12-28 i Öja (M).
Gift med Cecilia Clausdotter. Född 1831-01-24 i Bromma (M). Död 1903-04-03 i Öja (M).
Barn:
Anders Nilsson. Född 1859-03-15 i Öja (M). Se tabell 99, s 19.
Elna Nilsdotter. Född 1865-05-27 i Öja (M). Död 1929. Se tabell 106, s 21.
Tabell 99 (generation 8)
(Från Tabell 98, s 19)
Anders Nilsson. Född 1859-03-15 i Öja (M).
Gift 1888-12-29 i Hedeskoga (M) med Hanna Svensdotter. Född 1857-05-11 i Stora Herrestad (M). Död 1911-04-11 i
Folkestorp 3, Hedeskoga (M).
Barn:
Olof Andersson. Född 1889-09-04 i Hedeskoga (M). Död 1969-07-11 i Ystad (M). Se tabell 100, s 19.
Nils Andersson. Född 1891-06-01 i Hedeskoga (M).
Sven Andersson. Född 1894-02-09 i Hedeskoga (M) (Sveriges dödbok 1947-2003). Död 1968-11-09 i Bromma
(M) (Sveriges dödbok 1947-2003). Se tabell 105, s 20.
Tabell 100 (generation 9)
(Från Tabell 99, s 19)
Olof Andersson. Född 1889-09-04 i Hedeskoga (M). Död 1969-07-11 i Ystad (M).
Gift 1915-12-11 med Kerstin Andersdotter. Född 1889-02-07 i Sövestad (M). Död 1978-08-21 i Ystad (M).
Barn:
Nils Anton Andersson. Född 1915-10-16 i Sövestad (M).
Herta Linnéa Andersson. Född 1917-03-02 i Hedeskoga (M).
Gösta Gottfrid Andersson. Född 1920-01-12 i Hedeskoga (M). Död 2008-06-28 i Ystad (M). Se tabell 101, s 20.
Clary Anna Greta Andersson. Född 1924-08-22 i Hedeskoga (M).
Sven Olof Allan Andersson. Född 1926-10-16 i Hedeskoga (M).
Inez Signe Ingegärd Andersson. Född 1930-03-11 i Hedeskoga (M).
Tabell 101 (generation 10)
(Från Tabell 100, s 19)
Gösta Gottfrid Andersson. Född 1920-01-12 i Hedeskoga (M). Död 2008-06-28 i Ystad (M).
Gift 1947-04-05 med Anna Gunborg. Född 1926-03-14 i Fränninge (M). Död 2006-05-19 i Ystad (M).
Barn:
Leif Göran Andersson. Född 1947-01-01 i Malmö Sankt Johannes (M). Se tabell 102, s 20.
Bengt Ingvar Andersson. Född 1951-01-29 i Västra Skrävlinge (M). Se tabell 103, s 20.
Lena Agneta Andersson. Född 1959-11-20 i Ystad (M). Se tabell 104, s 20.
Tabell 102 (generation 11)
(Från Tabell 101, s 20)
Leif Göran Andersson. Född 1947-01-01 i Malmö Sankt Johannes (M).
Gift med Grethel Birgitta Nilsson. Född 1953-02-19 i Tomelilla (L).
Barn:
Lina Åse Sofie Nilsson. Född 1973-08-24 i Ystad (M).
Carl Jöran Linus Nilsson. Handbollsspelare. Född 1981-04-19 i Ystad (M).
Tabell 103 (generation 11)
(Från Tabell 101, s 20)
Bengt Ingvar Andersson. Född 1951-01-29 i Västra Skrävlinge (M).
Gift med Birgitta Karin Helen Nilsson. Född 1956-11-30 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M).
Barn:
Jennie Anna Victoria Andersson. Född 1980-04-21 i Ystad (M).
Andreas Andersson.
Tobias Jacob Christian Andersson. Född 1988-07-27.
Tabell 104 (generation 11)
(Från Tabell 101, s 20)
Lena Agneta Andersson. Född 1959-11-20 i Ystad (M).
Gift med Nils Christer Lennartsson. Född 1956-09-14 i Sövestad (M).
Barn:
Nils Glenn Rikard Lennartsson. Född 1982-07-26.
Anna Sandra Marika Lennartsson. Född 1986-07-02.
Jens Tim Fredrik Lennartsson. Född 1989-02-20.
Tabell 105 (generation 9)
(Från Tabell 99, s 19)
Sven Andersson. Född 1894-02-09 i Hedeskoga (M) (Sveriges dödbok 1947-2003). Död 1968-11-09 i Bromma (M)
(Sveriges dödbok 1947-2003).
Gift 1915-11-13 (Sveriges dödbok 1947-2003) med Kerstina Andersson. Född 1895-10-11 i Öja (M) (Sveriges dödbok
1947-2003). Död 1968-11-11 i Bromma (M) (Sveriges dödbok 1947-2003).
Barn:
Hanna Marta Andersson. Född 1917-01-06 i Hedeskoga (M). Död 2000-06-19 i Höganäs (M).
Ebba Alfhild Andersson. Född 1918-03-01 i Hedeskoga (M). Död 1977-03-06 i Bromma (M). Repetition, se
tabell 79, s 16.
Johan Arvid Andersson. Född 1919-09-20 i Öja (M) (Mantal 1930). Repetition, se tabell 80, s 16.
Svea Kristina Andersson. Född 1921-03-09 i Öja (M) (Mantal 1930). Repetition, se tabell 81, s 16.
Signe Maria Andersson. Född 1922-09-11 i Öja (M) (Mantal 1930). Repetition, se tabell 82, s 17.
Rut Anny Andersson. Född 1926-06-02 i Öja (M) (Mantal 1930). Repetition, se tabell 83, s 17.
Anton Einar Andersson. Född 1928-12-28 i Öja (M) (Mantal 1930).
Astrid Hillevi Andersson. Född 1938-06-29 i Öja (M). Repetition, se tabell 84, s 17.
Tabell 106 (generation 8)
(Från Tabell 98, s 19)
Elna Nilsdotter. Född 1865-05-27 i Öja (M). Död 1929.
Gift 1886-12-11 i Öja (M) med Lars Jacobsson. Född 1843-11-18 i Öja (M). Död 1903. Mannens andra gifte. Wid
lysningens uttagande företeddes ett i laga ordning upprättadt, oklandradt testamente efter Lars Jacobssons förra Hustru,
som afled d 19/2 1885 [ Kontrahenternas namnunderskrifter ] Närvarande vittne O. N. Ekelund
Barn:
Gerda Christina Larsson. Född 1888-04-26 i Öja (M).
Anna Larsson. Född 1890-01-12 i Öja (M).
Johan Larsson. Född 1893-05-28 i Öja (M).
Tabell 107 (generation 5)
(Från Tabell 5, s 3)
Anna Olsdotter. Född 1744-10-30 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M). Död 1783-04-21 i Bussjö, Bromma (M).
Gift 1771-05-22 i Öja (M) med Måns Andersson. Född 1743-01-19 i Stora Köpinge (M). Död 1808-05-14 i Bussjö,
Bromma (M).
Barn:
Ola Månsson. Född 1771-07-23 i Bussjö, Bromma (M). Död 1772-08-23 i Bussjö, Bromma (M).
Anders Månsson. Född 1774-02-27 i Bussjö, Bromma (M). Död 1775-02-10 i Bussjö, Bromma (M).
Elna Månsdotter. Född 1775-06-01 i Bussjö, Bromma (M). Död 1778-05-01 i Bussjö, Bromma (M).
Anders Månsson. Född 1776-09-01 i Bussjö, Bromma (M).
Ola Månsson. Född 1777-08-29 i Bussjö, Bromma (M). Död 1860-09-04. Se tabell 108, s 21.
Jöns Månsson. Född 1779-08-06 i Bussjö, Bromma (M).
Elna Månsdotter. Född 1780-09-13 i Bussjö, Bromma (M). Död 1781-09-16 i Bussjö, Bromma (M).
Tabell 108 (generation 6)
(Från Tabell 107, s 21)
Ola Månsson. Född 1777-08-29 i Bussjö, Bromma (M). Död 1860-09-04.
Gift 1810-08-11 i Ullstorp (L) med Kerstina Håkansdotter. Född 1778-12-18 i Ullstorp (L).
Barn:
Anna Olsdotter. Född 1811-07-19 i Ullstorp (L).
Måns Olsson. Född 1814-01-28 i Ullstorp (L). Död 1816-05-19 i Ullstorp (L).
Tabell 109 (generation 5)
(Från Tabell 5, s 3)
Per Olsson. Född 1750-03-29 i Öja (M). Död 1805-06-25 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M).
Gift 1779-03-14 i Öja (M) med Bengta Torstensdotter. Född 1748-02-29 i Bussjö, Bromma (M). Död 1799-05-11 i St.
Tvären 5, Bjäresjö (M).
Barn:
Ingar Persdotter. Född 1780-05-24 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M). Död 1784-04-25 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M).
Karna Persdotter. Född 1781-11-26 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M). Död 1784-04-18 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M).
Anna Persdotter. Född 1784-04-08 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M). Död 1822-09-23 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M).
Se tabell 110, s 22.
Ingar Persdotter. Född 1787-04-01 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M). Död 1788-01-15 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M).
Ingar Persdotter. Född 1789-02-01 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M). Se tabell 120, s 24.
Tabell 110 (generation 6)
(Från Tabell 109, s 21)
Anna Persdotter. Född 1784-04-08 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M). Död 1822-09-23 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M).
Gift 1806-07-20 i St. Tvären 14, Bjäresjö (M) med Mats Andersson. Född 1777-05-25 i Bjäresjö (M). Död 1830-06-16
i Bjäresjö (M).
Barn:
Bengta Matsdotter. Född 1810-04-19 i Hedeskoga (M).
Karna Matsdotter. Född 1812-05-04 i Hedeskoga (M). Död 1886-12-14 i Bjäresjö (M). Se tabell 111, s 22.
Anders Matsson. Född 1815-09-29 i Bjäresjö (M). Död 1883-09-24 i Snårestad (M). Se tabell 119, s 23.
Elna Matsdotter. Född 1817-10-02 i Bjäresjö (M).
Ingar Matsdotter. Född 1817-10-02 i Bjäresjö (M).
Per Matsson. Född 1820-05-23 i Bjäresjö (M).
Tabell 111 (generation 7)
(Från Tabell 110, s 22)
Karna Matsdotter. Född 1812-05-04 i Hedeskoga (M). Död 1886-12-14 i Bjäresjö (M).
Gift 1834-12-26 i Bjäresjö (M) med Jöns Nilsson. Född 1813-10-30 i Bjäresjö (M). Död 1894-05-05 i Bjäresjö (M).
Barn:
Anna Jönsdotter. Född 1835-07-26 i Bjäresjö (M). Död 1927-07-10 i Ystad (M). Se tabell 112, s 22.
Per Jönsson. Född 1837-08-17 i Ystad (M). Död 1855-06-01 i Bjäresjö (M).
Bengta Jönsdotter. Född 1840-02-15 i Bjäresjö (M). Död 1840-03-06 i Bjäresjö (M).
Bengta Jönsdotter. Född 1841-05-12 i Öja (M). Se tabell 113, s 22.
Nils Jönsson. Född 1844-12-09 i Bjäresjö (M).
Mårten Jönsson. Född 1848-07-12 i Bjäresjö (M).
Elna Jönsdotter. Född 1851-12-01 i Bjäresjö (M). Se tabell 114, s 23.
Karna Jönsdotter. Född 1859-06-14 i Bjäresjö (M). Död 1944-07-19. Se tabell 115, s 23.
Tabell 112 (generation 8)
(Från Tabell 111, s 22)
Anna Jönsdotter. Född 1835-07-26 i Bjäresjö (M). Död 1927-07-10 i Ystad (M).
Gift 1:o 1857-11-13 med Jonas Peter Rydgren. Född 1823 i Vallby (L). Död 1875-04-10 i Ystads Sankta Maria (M).
Barn:
Alfred Rydgren. Född 1859-10-10 i Ystads Sankta Maria (M).
Gustav Adolf Rydgren. Född 1863-06-11 i Ystads Sankta Maria (M).
Carl Oscar Rydgren. Född 1868-04-27 i Ystads Sankta Maria (M).
Axel Ferdinand Rydgren. Född 1871-10-17 i Ystads Sankta Maria (M).
Frans Edvadr Rydgren. Född 1871-10-17 i Ystads Sankta Maria (M).
Gift 2:o 1876-12-31 i Ystads Sankta Maria (M) med Nils Andersson. Född 1841-07-12 i Sankt Peters Kloster (M). Död
1914-02-24 i Ystad (M). Mannens andra gifte. Kvinnans andra gifte. Arfskifte företeddes för begge kontrahenterna
Bouppteckning 3/7 76 och 22/7 75. Arfskifte 11/12 och 3/12 76. ( För honom i Lund, för henne i Ystad ). N. Andersson
Anna Rydgren [ Prästens parentes. ]
Barn:
Edvard Andersson. Född 1877-12-25 i Ystads Sankta Maria (M).
Tabell 113 (generation 8)
(Från Tabell 111, s 22)
Bengta Jönsdotter. Född 1841-05-12 i Öja (M).
Gift med Sven Nilsson Desaix. Soldat Vaktkonstapel. Född 1845-07-10 i Benestad 12, Benestad (L).
Barn:
Nils Svensson. Född 1870-03-31 i Baldringe (M).
Ingrid Svensdotter. Född 1872-09-22 i Baldringe (M).
Johan Magnus Svensson. Född 1875-12-31 i Malmö Sankt Petri (M).
Frans Gustav Svensson. Född 1879-05-30 i Malmö Sankt Petri (M).
Carl Oskar Svensson. Född 1882-02-18 i Malmö Sankt Petri (M).
Tabell 114 (generation 8)
(Från Tabell 111, s 22)
Elna Jönsdotter. Född 1851-12-01 i Bjäresjö (M).
Gift med Johannes Jönsson Almqvist. Född 1855 i Svedala (M).
Barn:
Johan Torvald Almqvist. Född 1884-04-06 i Malmö Karoli (M).
Anna Christina Almqvist. Född 1885-08-15 i Malmö Karoli (M).
Blenda Eleonora Almqvist. Född 1888-01-29 i Malmö Karoli (M).
Gustav Fredrik Martin Almqvist. Född 1890-06-02 i Malmö Karoli (M).
Gustav Fredrik Martin Almqvist. Född 1893-12-19 i Malmö Karoli (M).
Tabell 115 (generation 8)
(Från Tabell 111, s 22)
Karna Jönsdotter. Född 1859-06-14 i Bjäresjö (M). Död 1944-07-19.
Gift 1886-03-23 i Bjäresjö (M) med Per Jönsson Sjölin. Smed. Född 1857 i Västra Ingelstad (M). Död 1943.
Barn:
Ida Karolina Sjölin. Född 1888-06-20 i Balkåkra (M). Död 1982-11-11 i Västra Kärrstorp (M). Se tabell 116, s
23.
Johan Sjölin. Född 1889-11-08 i Balkåkra (M). Död 1957-02-14 i Ängelholm (L). Se tabell 117, s 23.
Tabell 116 (generation 9)
(Från Tabell 115, s 23)
Ida Karolina Sjölin. Född 1888-06-20 i Balkåkra (M). Död 1982-11-11 i Västra Kärrstorp (M).
Gift 1919-02-26 med Axel Johansson. Född 1889-01-01 i Västra Ingelstad (M). Död 1981-12-31 i Västra Kärrstorp
(M).
Barn:
Nils Ture Johansson. Född 1921-08-08 i Västra Kärrstorp (M). Död 1994-03-22 i Västra Kärrstorp (M).
Tabell 117 (generation 9)
(Från Tabell 115, s 23)
Johan Sjölin. Född 1889-11-08 i Balkåkra (M). Död 1957-02-14 i Ängelholm (L).
Gift 1922-04-15 med Ester Olsson. Född 1895-12-12 i Trolle-Ljungby (L). Död 1984-01-22 i Ängelholm (L).
Barn:
Brita Margit Sjölin. Född 1924-10-24 i Raus (M). Se tabell 118, s 23.
Tabell 118 (generation 10)
(Från Tabell 117, s 23)
Brita Margit Sjölin. Född 1924-10-24 i Raus (M).
Gift med Gösta Anders Erland Liedholm. Född 1921-04-08 i Göteborgs Oskar Fredrik (O).
Barn:
Magnus Olof Erland Liedholm. Född 1952-04-28 i Göteborgs Karl Johan (O).
Lars Johan Anders Liedholm. Född 1957-05-02 i Göteborgs Karl Johan (O).
Tabell 119 (generation 7)
(Från Tabell 110, s 22)
Anders Matsson. Född 1815-09-29 i Bjäresjö (M). Död 1883-09-24 i Snårestad (M).
Gift 1841-04-09 i Snårestad (M) med Gertrud Jeppsdotter.
Barn:
Mårten Andersson. Född 1842-05-09 i Snårestad (M).
Tabell 120 (generation 6)
(Från Tabell 109, s 21)
Ingar Persdotter. Född 1789-02-01 i St. Tvären 5, Bjäresjö (M).
Gift 1815-01-27 i Hedeskoga (M) med Per Jöransson. Född 1788-05-28 i Folkestorp mölla, Hedeskoga (M). Död
1832-12-14 i Stora Tvären, Bjäresjö (M).
Barn:
Jöran Persson. Född 1815-04-23 i Hedeskoga 3, Hedeskoga (M).
Per Persson. Född 1817-03-09 i Hedeskoga 3, Hedeskoga (M). Död 1885-01-06 i Kabusa, Stora Köpinge (M).
Se tabell 121, s 24.
Anders Persson. Född 1819-01-15 i Hedeskoga 3, Hedeskoga (M). Död 1866-06-16 i Norra Kverrestad 6,
Kverrestad (L). Se tabell 133, s 26.
Hans Persson. Född 1821-03-18 i Stora Tvären, Bjäresjö (M).
Bengta Persdotter. Född 1823-02-03 i Hedeskoga 3, Hedeskoga (M).
Tabell 121 (generation 7)
(Från Tabell 120, s 24)
Per Persson. Född 1817-03-09 i Hedeskoga 3, Hedeskoga (M). Död 1885-01-06 i Kabusa, Stora Köpinge (M).
Gift med Hanna Rasmusdotter. Född 1828-08-21 i Benestad (L).
Barn:
Per Persson. Född 1852-09-19 i Kverrestad (L). Till Amerika 1881.
Karna Persdotter. Född 1854-09-28 i Kverrestad (L). Se tabell 122, s 24.
Ingar Persdotter. Född 1856-05-14 i Tomelilla 1, Tryde (L). Se tabell 123, s 24.
Jacob Persson. Född 1858-10-11 i Tomelilla 1, Tryde (L). Se tabell 125, s 25.
Anna Persdotter. Född 1861-04-21 i Tomelilla 1, Tryde (L). Till Amerika 1893.
Bengta Persdotter. Född 1863-08-17 i Tomelilla 1, Tryde (L). Se tabell 127, s 25.
Göran Persson. Född 1866-10-03 i Tomelilla 1, Tryde (L). Se tabell 128, s 25.
Anders Persson Kollin. Född 1869-11-03 i Tryde 17, Tryde (L). Död 1952-05-06 i Högalid (AB). Se tabell 129,
s 25.
Tabell 122 (generation 8)
(Från Tabell 121, s 24)
Karna Persdotter. Född 1854-09-28 i Kverrestad (L).
Gift 1879-07-05 med Nils Kristensson. Född 1852-12-25 i Valleberga (M).
Barn:
Andreas Nilsson. Född 1879-08-03 i Ingelstorp (M).
Christian Nilsson. Född 1881-09-08 i Ingelstorp (M). Död 1885-01-16 i Ingelstorp (M).
Per Nilsson. Född 1884-07-16 i Ingelstorp (M).
Tabell 123 (generation 8)
(Från Tabell 121, s 24)
Ingar Persdotter. Född 1856-05-14 i Tomelilla 1, Tryde (L).
Gift med Nils Henriksson. Född 1858-05-26 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M).
Barn:
Per Henrik Nilsson. Född 1897-12-26 i Ingelstorp (M). Död 1975-04-18 i Stora Köpinge (M). Se tabell 124, s
24.
Tabell 124 (generation 9)
(Från Tabell 123, s 24)
Per Henrik Nilsson. Född 1897-12-26 i Ingelstorp (M). Död 1975-04-18 i Stora Köpinge (M).
Gift 1929-06-12 med Augusta Maria Jönsson. Född 1896-04-22 i Kabusa 10, Stora Köpinge (M). Död 1960-03-01 i
Stora Köpinge 10, Stora Köpinge (M).
Barn:
Annie Nilsson.
Inga-Maj Nilsson.
Tabell 125 (generation 8)
(Från Tabell 121, s 24)
Jacob Persson. Född 1858-10-11 i Tomelilla 1, Tryde (L).
Gift 1894-05-23 med Maria Mattsdotter. Född 1863 i Ingelstorp (M).
Barn:
Asta Eleonora Jacobsdotter. Född 1895-07-17 i Vallby (L). Död 1961-01-16 i Karlshamn (K). Se tabell 126, s
25.
Tabell 126 (generation 9)
(Från Tabell 125, s 25)
Asta Eleonora Jacobsdotter. Född 1895-07-17 i Vallby (L). Död 1961-01-16 i Karlshamn (K).
Gift 1916-06-23 med Karl Johan Bengtsson. Född 1883-04-05 i Kyrkhult (K). Död 1962-11-06 i Osby (L).
Tabell 127 (generation 8)
(Från Tabell 121, s 24)
Bengta Persdotter. Född 1863-08-17 i Tomelilla 1, Tryde (L).
Gift 1888-07-03 med Nils Andersson. Född 1856-07-02 i Fjelie (M).
Barn:
Hans Nilsson. Född 1879-06-13 i Kromhult 3, Harlösa (M).
Anders Nilsson. Född 1891-03-09 i Kromhult 3, Harlösa (M).
Göran Nilsson. Född 1894-07-26 i Kromhult 3, Harlösa (M).
Tabell 128 (generation 8)
(Från Tabell 121, s 24)
Göran Persson. Född 1866-10-03 i Tomelilla 1, Tryde (L).
Gift 1893-08-08 med Karna Hansdotter. Född 1867-06-27 i Kabusa 5, Stora Köpinge (M).
Tabell 129 (generation 8)
(Från Tabell 121, s 24)
Anders Persson Kollin. Måleriarbetare. Född 1869-11-03 i Tryde 17, Tryde (L). Död 1952-05-06 i Högalid (AB).
Gift med Amanda Albertina Gustavsdotter. Född 1863-01-18 i Muskö (AB). Död 1926-02-14.
Barn:
Erik Martin Kollin Sandberg. Född 1886-10-29 i Adolf Fredrik (AB). Död 1962-03-10 i Enskede (AB). Ogift
Anna Elisabet Kollin. Född 1892-11-24 i Adolf Fredrik (AB). Död 1959-01-26 i Hägersten (AB). Se tabell 130,
s 25.
Gunnar Olof Arvid Kollin. Född 1897-08-31 i Katarina (AB). Död 1970-09-21 i Nacka (AB). Se tabell 131, s
25.
Signe Gertrud Maria Kollin. Född 1903-03-17 i Katarina (AB). Död 1986-11-09 i Sankt Göran (AB).
Sven Göran Evert Kollin. Född 1905-10-25 i Katarina (AB). Död 1984-01-04 i Sundbyberg (AB). Se tabell 132,
s 26.
Tabell 130 (generation 9)
(Från Tabell 129, s 25)
Anna Elisabet Kollin. Född 1892-11-24 i Adolf Fredrik (AB). Död 1959-01-26 i Hägersten (AB).
Gift med Teodor Lindekrantz. Född 1892-09-10 i Malmö Sankt Pauli (M). Död 1981-06-15 i Hägersten (AB).
Tabell 131 (generation 9)
(Från Tabell 129, s 25)
Gunnar Olof Arvid Kollin. Född 1897-08-31 i Katarina (AB). Död 1970-09-21 i Nacka (AB).
Gift 1927-12-25 med Hilda Margareta Eugenie NN. Född 1896-03-27 i Johannes (AB). Död 1974-10-19 i Nacka (AB).
Tabell 132 (generation 9)
(Från Tabell 129, s 25)
Sven Göran Evert Kollin. Född 1905-10-25 i Katarina (AB). Död 1984-01-04 i Sundbyberg (AB).
Gift med Brita Hillevi Matilda NN. Född 1914-10-25 i Spånga (AB). Död 1992-08-13 i Sundbyberg (AB).
Tabell 133 (generation 7)
(Från Tabell 120, s 24)
Anders Persson. Född 1819-01-15 i Hedeskoga 3, Hedeskoga (M). Död 1866-06-16 i Norra Kverrestad 6, Kverrestad
(L).
Gift 1:o med Kierstina Jönsdotter. Född 1829-05-20 i Bollerup (L). Död 1859-03-20 i Norra Kverrestad 6, Kverrestad
(L).
Barn:
Bolla Andersdotter. Född 1851-10-06 i Norra Kverrestad 6, Kverrestad (L). Se tabell 134, s 26.
Gift 2:o 1860-06-30 i Kverrestad (L) med Elna Persdotter. Född 1834-05-20 i Tunbyholm, Smedstorp (L).
Barn:
Per Andersson. Född 1861-08-03 i Norra Kverrestad 6, Kverrestad (L). Se tabell 139, s 27.
Hanna Andersdotter. Född 1864-10-04 i Norra Kverrestad 6, Kverrestad (L). Död 1891-09-18 i Övraby 4,
Övraby (L). Se tabell 146, s 28.
Tabell 134 (generation 8)
(Från Tabell 133, s 26)
Bolla Andersdotter. Född 1851-10-06 i Norra Kverrestad 6, Kverrestad (L).
Gift 1871-08-04 med Nils Isaksson. Född 1830-09-24 i Glemminge (M). Död 1919-05-30 i Stora Köpinge 15, Stora
Köpinge (M).
Barn:
Per Anton Nilsson. Född 1872-01-12 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M).
Kersti Nilsdotter. Född 1873-06-02 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M). Död 1968-04-11 i Stora Köpinge
(M).
Carl Isak Nilsson. Född 1875-10-27 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M).
Anders Nilsson. Född 1878-09-06 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M). Död 1973-03-07 i Stora Köpinge 28,
Stora Köpinge (M). Se tabell 135, s 26.
Ivar Ferdinand Nilsson. Född 1889-04-03 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M). Död 1985-01-03 i
Köpingebro, Stora Köpinge (M). Se tabell 138, s 27.
Tabell 135 (generation 9)
(Från Tabell 134, s 26)
Anders Nilsson. Född 1878-09-06 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M). Död 1973-03-07 i Stora Köpinge 28, Stora
Köpinge (M).
Gift 1912-08-09 med Emelie Jönsdotter. Född 1889-11-09 i Stora Harrie (M). Död 1963-07-08 i Stora Köpinge 28,
Stora Köpinge (M).
Barn:
Nils Harry Isaksson. Född 1913-05-10 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M).
Gert Ebbe Charles Isaksson. Född 1918-06-26 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M). Död 1999-08-23 i Ystad
(M). Se tabell 136, s 26.
Kjell Rune Isaksson. Född 1929-01-07 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M). Se tabell 137, s 27.
Tabell 136 (generation 10)
(Från Tabell 135, s 26)
Gert Ebbe Charles Isaksson. Född 1918-06-26 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M). Död 1999-08-23 i Ystad (M).
Gift 1946-03-17 med Siv NN. Född 1924-12-06 i Vilhelmina (AC). Död 1984-02-08 i Stora Köpinge 13, Stora Köpinge
(M).
Barn:
Kerstin Isaksson. Född 1951-04-04 i Stora Köpinge 13, Stora Köpinge (M).
Tabell 137 (generation 10)
(Från Tabell 135, s 26)
Kjell Rune Isaksson. Född 1929-01-07 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M).
Gift med Elsa Inger NN. Född 1933-12-06 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Kjell Sven-Erik Isaksson. Född 1959-11-03 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M).
Anders Jan-Åke Isaksson. Född 1964-12-24 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M).
Tabell 138 (generation 9)
(Från Tabell 134, s 26)
Ivar Ferdinand Nilsson. Född 1889-04-03 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M). Död 1985-01-03 i Köpingebro, Stora
Köpinge (M).
Gift 1920-04-03 med Ida Matilda Jacobsdotter. Född 1894-01-01 i Borrie 1, Borrie (M). Död 1963-01-07 i Lilla
Köpinge 14, Stora Köpinge (M).
Tabell 139 (generation 8)
(Från Tabell 133, s 26)
Per Andersson. Åbo. Född 1861-08-03 i Norra Kverrestad 6, Kverrestad (L).
Gift 1885-05-07 i Sövestad (M) med Bengta Persdotter. Född 1858-02-12 i Sövestad (M). Vigdes drängen Per
Andersson, född 18610803, ifrån Kverrestad församling med åbodottern Bengta Persdotter, född 18580212, ifrån
Sövestad nr 6. Hinderslöshet: utan anmärkning hans styrkt af PastorsEmbetet i Qverrestad. Fästeqvinnan myndig.
Slägtskap ingen. Båda kontrahenterna närvarande vid lysningens uttagande d. 17/4.
Barn:
Anna Maria Persdotter. Född 1886-01-15 i Ullstorp 11, Ullstorp (L). Död 1956-12-08 i Östra Vemmerlöv (L).
Se tabell 140, s 27.
Alfred Persson. Född 1887-12-02 i Ullstorp 11, Ullstorp (L).
Per Persson. Född 1889-09-11 i Ullstorp 11, Ullstorp (L). Död 1972-02-15 i Stora Köpinge (M). Se tabell 141, s
27.
Nils Persson. Född 1893-05-21 i Ullstorp 11, Ullstorp (L). Död 1974-05-06 i Ullstorp 11, Ullstorp (L). Se tabell
144, s 28.
Hilda Maria Persdotter. Född 1895 i Ullstorp 11, Ullstorp (L).
Alfrida Kristina Persdotter. Född 1898-02-25 i Ullstorp 11, Ullstorp (L). Död 1958-02-20 i Lövestad (M). Se
tabell 145, s 28.
Sigrid Bernhardina Persdotter. Född 1900-04-22 i Ullstorp 11, Ullstorp (L). Död 1988-09-26 i Södra Mellby
(L).
Tabell 140 (generation 9)
(Från Tabell 139, s 27)
Anna Maria Persdotter. Född 1886-01-15 i Ullstorp 11, Ullstorp (L). Död 1956-12-08 i Östra Vemmerlöv (L).
Gift 1917-04-09 med Johan Alfred Strid. Född 1890-07-17 i Övraby (L). Död 1958-11-29 i Östra Vemmerlöv (L).
Tabell 141 (generation 9)
(Från Tabell 139, s 27)
Per Persson. Född 1889-09-11 i Ullstorp 11, Ullstorp (L). Död 1972-02-15 i Stora Köpinge (M).
Gift 1911-12-31 med Sigrid Matilda Månsdotter. Född 1887-09-08 i Östra Hoby (L). Död 1971-08-12 i Stora Köpinge
(M).
Barn:
Per Gustav Persson. Född 1918-06-06 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M). Död 1981-08-23 i Stora
Köpinge (M). Se tabell 142, s 27.
Tabell 142 (generation 10)
(Från Tabell 141, s 27)
Per Gustav Persson. Född 1918-06-06 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M). Död 1981-08-23 i Stora Köpinge (M).
Gift 1953-01-17 med Elsa Jenny Marianne NN. Född 1929-10-06 i Göteborgs Karl Johan (O). Död 1996-01-30 i Ystad
(M).
Barn:
Inga Christine Annette Persson. Född 1956-10-24 i Västra Frölunda (O). Se tabell 143, s 28.
Tabell 143 (generation 11)
(Från Tabell 142, s 27)
Inga Christine Annette Persson. Född 1956-10-24 i Västra Frölunda (O).
Gift med Sven Erik Olsson. Född 1953-08-10 i Gislöv (M).
Barn:
Moa Olsson. Född i Ystad (M).
Tabell 144 (generation 9)
(Från Tabell 139, s 27)
Nils Persson. Född 1893-05-21 i Ullstorp 11, Ullstorp (L). Död 1974-05-06 i Ullstorp 11, Ullstorp (L).
Gift 1919-10-11 med Emma Carolina Svensdotter. Född 1897-11-15 i Tryde (L). Död 1988-02-27 i Tomelilla (L).
Tabell 145 (generation 9)
(Från Tabell 139, s 27)
Alfrida Kristina Persdotter. Född 1898-02-25 i Ullstorp 11, Ullstorp (L). Död 1958-02-20 i Lövestad (M).
Gift 1931-11-28 med Nils Johan Ernfrid Persson. Född 1900-12-05 i Rörum (L). Död 1960-09-09 i Lövestad (M).
Tabell 146 (generation 8)
(Från Tabell 133, s 26)
Hanna Andersdotter. Född 1864-10-04 i Norra Kverrestad 6, Kverrestad (L). Död 1891-09-18 i Övraby 4, Övraby (L).
Gift 1888-05-05 i Övraby (L) med Nils Jönsson. Född 1863-12-09 i Sövestad (M).
Barn:
Anna Kristina Nilsdotter. Född 1889-03-11 i Övraby (L). Död 1972-02-02 i Smedstorp (L). Se tabell 147, s 28.
Alma Nilsdotter. Född 1890-10-13 i Övraby 4, Övraby (L). Död 1975-12-03 i Hannas (L). Se tabell 148, s 28.
Tabell 147 (generation 9)
(Från Tabell 146, s 28)
Anna Kristina Nilsdotter. Född 1889-03-11 i Övraby (L). Död 1972-02-02 i Smedstorp (L).
Gift 1908-12-30 med Johan Nilsson. Född 1885-06-06 i Bussjö 7, Bromma (M). Död 1976-01-07 i Smedstorp (L).
Barn:
Tage Arvid Nilsson. Född 1909-09-05 i Öja (M). Död 1991-05-07 i Ingelstorp (M).
Gunnar Henry Nilsson. Född 1911-06-10 i Öja (M). Död 1998-06-02 i Smedstorp (L).
Nils Nilsson. Född 1918.
Tabell 148 (generation 9)
(Från Tabell 146, s 28)
Alma Nilsdotter. Född 1890-10-13 i Övraby 4, Övraby (L). Död 1975-12-03 i Hannas (L).
Gift 1912-12-16 med Lorens Alfred Nilsson Ask. Född 1889-01-20 i Östra Hoby (L). Död 1971-04-19 i Hannas (L).
Tabell 149 (generation 4)
(Från Tabell 4, s 2)
Lasse Persson. Född 1719-08-16 i Stora Herrestad (M). Död 1806-06-06 i Spjutstorp (L). Lever 1763-07-12 då bup är
för Systern Cisselas man Torsten Ingvarsson
Gift 1747-10-25 i Stora Herrestad (M) med Kerstina Mårtensdotter. Född 1723-06-15 i Stora Herrestad (M). Död
1791-10-17 i Spjutstorp (L).
Barn:
Per Lasson. Född 1749-02-26 i Stora Herrestad (M). Död 1827-03-10 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Se
tabell 150, s 29.
Mårten Larsson. Född 1751-11-20 i Stora Herrestad (M). Död 1803-05-18 i Spjutstorp (L). Se tabell 190, s 36.
Isac Larsson. Född 1757-04-27 i Stora Herrestad (M). Död 1827-04-08 i Spjutstorp (L). Se tabell 207, s 40.
Tabell 150 (generation 5)
(Från Tabell 149, s 28)
Per Lasson. Nämndeman. Född 1749-02-26 i Stora Herrestad (M). Död 1827-03-10 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M).
Källor: Familysearch, http://www.familysearch.org/ 1749 Dhen 6 feb: föddes i Herresta Bondens Lasse Pärssons och
Kirstina Mårtensdotter drängbarn, nämdes i dopet d.12 dito: Pär. Framb af änkan Marna Pär Lassons. Testes: Nils
Pärsson, Oluf Rasmusson, Måns Erlandsson, Hans Lars, dräng Nils Larsson, Rasmus Jöns hustru Kirstina, Anders
Mårtens hustru Sillu. Gift med Sissa Åkesdotter 1779-01-31 Övraby (L) 12). Källor: Vigselregister
http://www.digiarkiv.se 1779 Jan d.3 lystes 1:a gången för drengen och Rusthållaren ärlige och Be??? Per Lasson samt
pigan ??? Sissa Åkesdotter, begge i Fårarp. Wigda d.31 Jan: Bosatt 1803-05-23 Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M) 7).
Då hans bror Mårten Lassons bouppteckning skrevs i Spjutstorp. Död 1827-03-10 Svenstorp nr 5, Stora Köpinge (M)
13). 1827 Mars 10 afled och d.18 Dom Oculi jordfästes äldste Nämndemannen i Herrestads härads rätt Per Lasson ifrån
No.5 Swenstorp. Håll och styng. 78 år, 1 månad och 4 dagar gammal. Han hade varit nämndeman 30 år och gorde tjenst
till och med sista tinget i Häradet. Han var en slug och förståndig man. Han var schol föreståndare vid Svenstorps
scholan. Öfver honom hölts Likpredikan.
Gift 1779-01-31 i Övraby (L) med Sissa Åkesdotter. Född 1756-04-28 i Fårarp 1, Stora Köpinge (M). Död 1832-04-20
i Svenstorp, Stora Köpinge (M). 1756 Söndagen d.2 Maji döptes Åke Erlandssons och h: Anna nilsdotters i Fårarp lilla
dotter wid namn Sidsa, som föddes sista onsdag ??? förut. Bars till dopet af h: Kerstina Anders Swens i Svenstorp.
Faddrar woro Jöns Pärsson, dr: Nils Tufwesson och Swen Anders af Fårarp, Anders Swensson af Svenstorp
Barn:
Marna Persdotter. Född 1779-07-31 i Fårarp, Övraby (L). Död 1805-12-01 i Stora Köpinge 22, Stora Köpinge
(M). Se tabell 151, s 29.
Kierstina Persdotter. Född 1781-11-01 i Fårarp, Övraby (L).
Kierstina Persdotter. Född 1783-05-10 i Fårarp, Övraby (L). Död 1849 i Övraby (L). Se tabell 152, s 30.
Ingar Persdotter. Född 1786-05-17 i Fårarp, Övraby (L). Se tabell 188, s 36.
Sissela Persdotter. Född 1789-01-16 i Fårarp, Övraby (L).
Anna Persdotter. Född omkring 1794. Död 1809-11-03 i Stora Köpinge (M).
Tabell 151 (generation 6)
(Från Tabell 150, s 29)
Marna Persdotter. Född 1779-07-31 i Fårarp, Övraby (L). Död 1805-12-01 i Stora Köpinge 22, Stora Köpinge (M).
Källor: Dödbok C:4 1779-1832 Stora Köpinge 1779 Julii d.31 föddes i Fårarp Rusthållaren Per Lassons samt hustru
Sissa Åkasdotters lilla dotter, som för svaghets skull hemmadöptes samma dag, nom Marna. Bars till dopet af hustru
Anna Åkes i Fårarp. Faddrar Sven Andersson och Per Bengtsson i Fårarp. Gift med Esbjörn Olsson 1797-10-22 Övraby
(L) 4). Vigdes Esbjörn Olsson ifrån Stora Köpinge med Marna Persdotter ifrån Fårarp. Död 1805-12-01 Stora Köpinge
nr 22, Stora Köpinge (M) 2). Källor: Bouppteckningsregister Digiarkiv Internet 1805 December 2 dog på no.22
St.Kiöpinge hemmansåbo Esboren Olssons hustru Marna Pehrsdotter. Den 30 aug sistna fick hon sitt första barn,
hwarefter hon war skadeligt siuk, och omsider dog 26 år gammal, hon begrofs den 8 December. Bouppteckning 180601-27 Stora Köpinge nr 22, Stora Köpinge (M) 7). Per Lasson, Nämndeman 1806-01-27 Avl hustrus far Lilla Köpinge,
Stora Köpinge FIIa:18:62 (Ingelstad) Sissa Åkesdotter 1806-01-27 Avl hustrus mor Lilla Köpinge, Stora Köpinge
FIIa:18:62 (Ingelstad) Marna Persdotter 1806-01-27 Avl hustru Stora Köpinge 22 1805-12-01 FIIa:18:62 (Ingelstad)
Esbjörn Olsson, Åbo 1806-01-27 Änkling Stora Köpinge 22 FIIa:18:62 (Ingelstad)
Gift 1797-10-22 i Övraby (L) med Esbjörn Olsson. Född 1773-03-01 i Sövestad (M). Död 1824-01-27. Vigdes Esbjörn
Olsson ifrån Stora Köpinge med Marna Persdotter ifrån Fårarp.
Barn:
Anna Esbjörnsdotter. Född 1805-08-30 i Stora Köpinge 22, Stora Köpinge (M). Död 1805-09-17 i Stora
Köpinge 22, Stora Köpinge (M). 1805 Augusti 30 föddes på no.22 St.Köp. hemmansåbo Esboren Olssons
och dess hust: Marnas dotter, som för svaghet natten emellan den 30 och 31 undfick nöddop, wid hwilket
tillfälle barnet döptes af jordgumman Marna Jöns Anders från St.Kiöpinge och kallades Anna. Dopet
förrättades i Trefaldighetens namn och hwarvid Bönen fader wår och wälsignelsen lästes, såsom
närwarande wittna war pig: Ingar Pehrsdotter från St.Kiöpinge. Detta nöddop confirmerades den 31 då
närwarande wittnen woro nämndeman Pehr Lasson från Lilla Kiöpinge, husman Pehr Jörans hustru Ingar
och pig: Ingar Pehrsdotter. Modern 26 år gammal.
Tabell 152 (generation 6)
(Från Tabell 150, s 29)
Kierstina Persdotter. Född 1783-05-10 i Fårarp, Övraby (L). Död 1849 i Övraby (L). 1783 Maj d.10 mot aftonen
föddes i Fårarp Rusthållarens Per Lassons och hustru Sissa Åkasdotters lilla dotter som för svaghets skull hemmadöptes
d.14 derpåföljande, nom: Kierstena. Bars till dopet af hustru Karna Åkasdotter från Svenstorp. Faddrar Nämbdemannen
Anders Svensson från Svenstorp, Rusthållaren Åke Erlans och drengen Nils Åkassson i Fårarp. Hustruns ålder 28 åhr.
Gift 1808-04-12 i Stora Köpinge (M) med Jöran Nilsson. Född 1782-02-02 i Hedeskoga (M). Död 1864. Alla barnen är
födda på nr 2 Fårarp Övraby.
Barn:
Bengta Jöransdotter. Född 1809-02-09 i Övraby (L).
Lasse Jöransson. Född 1811-01-05 i Övraby (L).
Nils Jöransson. Född 1815-02-29 i Övraby (L). Död 1875. Se tabell 153, s 30.
Karna Jöransdotter. Född 1818-01-15 i Övraby (L). Lever som änka 1890 på Fårarp 5 St Köpinge.
Anna Göransdotter. Född 1820-04-23 i Fårarp, Övraby (L). Död 1881-09-03 i Stora Köpinge (M). Se tabell
178, s 34.
Marna Jöransdotter. Född 1822-08-27 i Övraby (L). Se tabell 187, s 36.
Per Jöransson. Född 1825-02-18 i Övraby (L).
Tabell 153 (generation 7)
(Från Tabell 152, s 30)
Nils Jöransson. Född 1815-02-29 i Övraby (L). Död 1875.
Gift 1842-12-26 i Övraby (L) med Kjersti Andersdotter. Född 1821-04-25 i Stora Herrestad (M). Död 1869.
Barn:
Ingar Nilsdotter. Född 1846-06-19 i Övraby (L). Död 1848-02-03 i Övraby (L).
Anna Nilsdotter. Född 1848-12-15 i Övraby (L).
Kjersti Nilsdotter. Född 1851-10-02 i Övraby (L). Död 1920. Se tabell 154, s 30.
Jöran Nilsson. Född 1854-06-27 i Övraby (L). Se tabell 171, s 33.
Hanna Nilsdotter. Född 1858-03-27 i Övraby (L). Död 1859-03-25 i Övraby (L).
Anders Nilsson. Född 1860-03-12 i Övraby (L). Död 1860-06-13 i Övraby (L).
Lasse Nilsson. Född 1860-03-12 i Övraby (L). Död 1861-03-31 i Övraby (L).
Lasse Nilsson. Född 1862-11-22 i Övraby (L). Död 1959-09-08 i Ystad (M). Ogift 1890
Tabell 154 (generation 8)
(Från Tabell 153, s 30)
Kjersti Nilsdotter. Född 1851-10-02 i Övraby (L). Död 1920. Alla barn är födda i Fårap 2, Övraby. Alla syskon födda
på nr 2 Fårarp, Övraby.
Gift 1871-04-15 med Håkan Persson. Född 1841-11-05 i Stora Köpinge (M). Död 1914.
Barn:
Per Håkansson. Född 1871-11-24 i Övraby (L). Se tabell 155, s 30.
Nils Håkansson. Född 1873-08-25 i Övraby (L).
Anders Håkansson. Född 1877-04-22 i Övraby (L). Död 1971-01-23 i Stora Köpinge (M).
Kiersti Håkansdotter. Född 1881-01-12 i Övraby (L). Död 1957-10-03 i Övraby (L). Se tabell 159, s 31.
Lars Håkansson. Född 1883-10-19 i Övraby (L). Död 1980-02-20 i Helsingborgs Maria (M). Se tabell 169, s 33.
Ivar Håkansson. Född 1887 i Övraby (L). Död 1934.
Anna Håkansson. Född 1890 i Övraby (L).
Otto Håkansson. Född 1893-10-11 i Stora Köpinge (M). Död 1966-03-28 i Lunds domkyrkoförs (M). Se tabell
170, s 33.
Tabell 155 (generation 9)
(Från Tabell 154, s 30)
Per Håkansson. Född 1871-11-24 i Övraby (L).
Gift 1910 med Anna Mårtensdotter. Född 1882-06-18 i Sövestad (M).
Barn:
Hugo Valdemar Persson. Född 1910-12-27 i Bromma (M). Död 1998-01-16 i Vellinge (M).
Arvid Manfred Persson. Född 1913-07-01 i Bromma (M). Död 1986-11-23 i Västra Karaby (M).
Anna Ingeborg Persson. Född 1915-07-03 i Bromma (M). Se tabell 156, s 31.
Tabell 156 (generation 10)
(Från Tabell 155, s 30)
Anna Ingeborg Persson. Född 1915-07-03 i Bromma (M).
Gift 1938-12-18 med Arne Birger Gustav Andersson. Född 1915-01-15 i Ystad (M). Död 1993-08-31 i Malmö Sankt
Pauli (M).
Barn:
Ingalill Andersson. Född 1938-05-22 i Ystad (M). Se tabell 157, s 31.
Hans Arne Andersson. Född 1943-06-10 i Ystad (M).
Anna Birgitta Andersson. Född 1950-08-07 i Ystad (M). Se tabell 158, s 31.
Carl-Arne Håkan Andersson. Född 1961-05-20 i Limhamn (M).
Tabell 157 (generation 11)
(Från Tabell 156, s 31)
Ingalill Andersson. Född 1938-05-22 i Ystad (M).
Gift med Bror Uno Eskil Göransson. Född 1937-10-05 i Glemminge (M).
Barn:
Kate Ann-Louise Göransson. Född 1958-04-24 i Ystad (M).
Lars Håkan Peter Göransson. Född 1961-03-14 i Ystad (M).
Tabell 158 (generation 11)
(Från Tabell 156, s 31)
Anna Birgitta Andersson. Född 1950-08-07 i Ystad (M).
Gift med Leif Thore Gebelius. Född 1950-03-24 i Karlstads domkyrkoförs (S).
Tabell 159 (generation 9)
(Från Tabell 154, s 30)
Kiersti Håkansdotter. Född 1881-01-12 i Övraby (L). Död 1957-10-03 i Övraby (L).
Gift 1906-03-28 med Herman Andersson. Född 1878-03-12 i Tosterup (L). Död 1942-03-06.
Barn:
Gösta Orvar Andersson. Född 1907-02-28 i Tosterup (L). Död 1985-05-29 i Södra Sallerup (M). Se tabell 160, s
31.
Artur Herman Andersson. Född 1909-01-06 i Tosterup (L). Död 1989-02-10 i Tomelilla (L). Se tabell 161, s 31.
Clara Margit Valborg Andersson. Född 1910-05-01 i Tosterup (L). Död 2000-06-29 i Ystad (M). Se tabell 165,
s 32.
Kerstin Anna Greta Andersson. Född 1914-11-01 i Tosterup (L). Död 2008-05-31 i Övraby (L). Se tabell 167, s
32.
Tabell 160 (generation 10)
(Från Tabell 159, s 31)
Gösta Orvar Andersson. Född 1907-02-28 i Tosterup (L). Död 1985-05-29 i Södra Sallerup (M).
Gift 1941-10-11 med Svea Margit Andersson. Född 1913-03-22 i Tryde (L). Död 2004-03-31 i Tomelilla (L).
Tabell 161 (generation 10)
(Från Tabell 159, s 31)
Artur Herman Andersson. Lantbrukare. Född 1909-01-06 i Tosterup (L). Död 1989-02-10 i Tomelilla (L). Ägare av
Munkamöllan och Kulladahlsgård.
Gift 1942-08-11 med Syster Evy Nilsson. Folkskollärarinna. Född 1911-01-11 i Stora Herrestad (M). Död 1967-07-13 i
Tomelilla (L).
Barn:
Ingrid Christina Mariann Andersson. Född 1943-12-14 i Lund. Se tabell 162, s 32.
Eva Birgit Andersson. Född 1947-02-02 i Övraby (L). Se tabell 163, s 32.
Bo Ingvar Andersson. Född 1948-07-02 i Övraby (L). Se tabell 164, s 32.
Tabell 162 (generation 11)
(Från Tabell 161, s 31)
Ingrid Christina Mariann Andersson. Född 1943-12-14 i Lund.
Gift med Åke Einar Svärd. Född 1943-01-11 i Ystad (M).
Barn:
Eva Maria Svärd. Född 1968-07-05 i Karlshamn (K).
Anna Maria Svärd. Född 1970-10-27 i Karlshamn (K).
Tabell 163 (generation 11)
(Från Tabell 161, s 31)
Eva Birgit Andersson. Född 1947-02-02 i Övraby (L).
Gift med Lars-Bertil Ekvall. Född 1944-11-20 i Göteborgs Karl Johan (O).
Barn:
Anna Emma Sofia Ekvall. Född 1976-01-10 i Hultsfred (H).
Per Herman Josef Ekvall. Född 1979-05-29 i Hultsfred (H).
Tabell 164 (generation 11)
(Från Tabell 161, s 31)
Bo Ingvar Andersson. Född 1948-07-02 i Övraby (L).
Gift med Sonja Anita Göransson. Född 1949-07-08 i Övraby (L).
Barn:
Per Anders Andersson. Fotbollsproffs. Född 1974-03-15 i Tomelilla (L).
Lars Johan Andersson. Född 1975-10-23 i Tomelilla (L).
Karl Peter Andersson. Född 1977-09-02 i Övraby (L).
Tabell 165 (generation 10)
(Från Tabell 159, s 31)
Clara Margit Valborg Andersson. Född 1910-05-01 i Tosterup (L). Död 2000-06-29 i Ystad (M).
Gift 1942-06-05 med Åke Göran Algot Åkesson. Född 1910-07-20 i Övraby (L). Död 1995-03-23 i Ystad (M).
Barn:
Karin Åkesson. Född 1948-06-11 i Övraby (L). Död 2006-04-20 i Västra Frölunda (O). Se tabell 166, s 32.
Tabell 166 (generation 11)
(Från Tabell 165, s 32)
Karin Åkesson. Född 1948-06-11 i Övraby (L). Död 2006-04-20 i Västra Frölunda (O).
Gift 1976-07-24 med Holger Reinhold Drottz. Född 1945-02-12 i Annedal (O).
Barn:
Metta Helena Drottz. Född 1979-12-25 i Älvsborg (O).
Tabell 167 (generation 10)
(Från Tabell 159, s 31)
Kerstin Anna Greta Andersson. Född 1914-11-01 i Tosterup (L). Död 2008-05-31 i Övraby (L).
Gift 1945-05-19 med Nils Anton Hilding Hansson. Född 1915-03-10 i Glemminge (M). Död 1990-10-28 i Övraby (L).
Barn:
Ann-Kerstin Hansson. Född 1949-01-15 i Övraby (L). Se tabell 168, s 32.
Tabell 168 (generation 11)
(Från Tabell 167, s 32)
Ann-Kerstin Hansson. Född 1949-01-15 i Övraby (L).
Gift med Nils Ingvar Olsson. Född 1946-12-31 i Hörby (M).
Tabell 169 (generation 9)
(Från Tabell 154, s 30)
Lars Håkansson. Född 1883-10-19 i Övraby (L). Död 1980-02-20 i Helsingborgs Maria (M).
Gift 1922-06-03 med Emmy Amanda NN. Född 1891-10-26 i Kverrestad (L). Död 1983-11-23 i Helsingborgs Maria
(M).
Tabell 170 (generation 9)
(Från Tabell 154, s 30)
Otto Håkansson. Född 1893-10-11 i Stora Köpinge (M). Död 1966-03-28 i Lunds domkyrkoförs (M).
Gift 1932-02-03 med Anna Signe Linnéa Svensson. Född 1912-07-10 i Glemminge (M).
Barn:
Bengt Ingvar Håkansson. Född 1933-04-18 i Ystad (M).
Inga Kerstin Håkansson. Född 1937-04-24 i Ystad (M).
Ulla Birgitta Håkansson. Född 1944.
Tabell 171 (generation 8)
(Från Tabell 153, s 30)
Jöran Nilsson. Född 1854-06-27 i Övraby (L).
Gift 1878 med Metta Henriksdotter. Född 1859-11-03 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M).
Barn:
Victor Göransson. Född 1879-03-22 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Död 1935-06-16. Se tabell 172, s 33.
Kierstina Göransdotter. Född 1880-11-20 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Död 1880-11-26 i Svenstorp 5,
Stora Köpinge (M).
Nils Axel Göransson. Född 1882-01-02 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Svenstorp 5
Anna Göransdotter. Född 1884-04-04 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Svenstorp 5
Martin Göransson. Född 1886-09-07 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Död 1970-11-17 i Hedeskoga (M). Se
tabell 174, s 34.
Herman Göransson. Född 1889-03-19 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Svenstorp 5
Ellen Christina Göransdotter. Född 1892-01-15 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M).
Emma Karolina Göransdotter. Född 1894-12-21 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M).
Ernst Gottfrid Göransson. Född 1897-02-03 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Död 1974-04-24 i Borrby (L). Se
tabell 177, s 34.
Tabell 172 (generation 9)
(Från Tabell 171, s 33)
Victor Göransson. Född 1879-03-22 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Död 1935-06-16. Svenstorp 5
Gift 1924-12-27 med Alma Ingeborg Persson. Född 1901-11-07 i Smedstorp (L). Död 1969-06-01 i Stora Köpinge 59,
Stora Köpinge (M).
Barn:
Pål Gösta Göransson. Född 1926-07-02 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Död 1986-09-01 i Landskrona (M).
Se tabell 173, s 33.
Tabell 173 (generation 10)
(Från Tabell 172, s 33)
Pål Gösta Göransson. Född 1926-07-02 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Död 1986-09-01 i Landskrona (M).
Gift 1952-07-19 med Anna Ingeborg Andersson. Född 1926-01-11 i Lilla Köpinge 14, Stora Köpinge (M).
Barn:
Pål Göran Göransson. Född 1964-12-23 i Landskrona (M).
Tabell 174 (generation 9)
(Från Tabell 171, s 33)
Martin Göransson. Född 1886-09-07 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Död 1970-11-17 i Hedeskoga (M). Svenstorp 5
Gift 1914-02-21 med Anna Nilsdotter. Född 1877-09-11 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1954-04-21 i Hedeskoga
(M).
Barn:
Nils Gustav Göransson. Född 1915-07-31 i Ystad (M). Se tabell 175, s 34.
Elsa Gunhild Göransson. Född 1919-01-14 i Hedeskoga (M). Se tabell 176, s 34.
Tabell 175 (generation 10)
(Från Tabell 174, s 34)
Nils Gustav Göransson. Född 1915-07-31 i Ystad (M).
Gift med Signe Elisabet Persson. Född 1917-04-17 i Baldringe (M).
Barn:
Bo Göran Göransson. Född 1950-01-09 i Hedeskoga (M).
Tabell 176 (generation 10)
(Från Tabell 174, s 34)
Elsa Gunhild Göransson. Född 1919-01-14 i Hedeskoga (M).
Gift med Sture Lennart Olsson. Född 1915-02-18 i Malmö Sankt Johannes (M).
Barn:
Eva Gunilla Olsson. Född 1948-02-27 i Ystad (M).
Ulla Elisabeth Olsson. Född 1950-10-23 i Ystad (M).
Tabell 177 (generation 9)
(Från Tabell 171, s 33)
Ernst Gottfrid Göransson. Född 1897-02-03 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Död 1974-04-24 i Borrby (L).
Gift 1921-03-12 med Anna Andersson. Född 1898-01-30 i Öja (M). Död 1976-03-03 i Borrby (L).
Tabell 178 (generation 7)
(Från Tabell 152, s 30)
Anna Göransdotter. Född 1820-04-23 i Fårarp, Övraby (L). Död 1881-09-03 i Stora Köpinge (M).
Gift med Ola Nilsson. Född 1822-05-19 i Hammenhög (L). Död 1894-10-08 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Per Olsson. Född 1849-07-12 i Stora Köpinge (M). Se tabell 179, s 34.
Kerstina Olsdotter. Född 1854-06-19 i Stora Köpinge (M).
Göran Olsson. Född 1857-03-23 i Stora Köpinge (M).
Lars Olsson. Född 1860-01-28 i Stora Köpinge (M).
Salomon Olsson. Född 1863-03-18 i Stora Köpinge (M).
Tabell 179 (generation 8)
(Från Tabell 178, s 34)
Per Olsson. Född 1849-07-12 i Stora Köpinge (M).
Gift 1873 med Kiersti Månsdotter. Född 1848-06-30 i Svenstorp 7, Stora Köpinge (M).
Barn:
Wilhelm Persson. Född 1875-01-09 i Stora Köpinge (M).
Bengta Persdotter. Född 1876-11-06 i Stora Köpinge (M). Död 1964-10-31 i Stora Köpinge (M).
Kierstin Persdotter. Född 1879-07-11 i Stora Köpinge (M).
Anders Persson. Född 1884-02-26 i Stora Köpinge (M). Död 1959-07-14 i Tryde (L). Se tabell 180, s 35.
Anna Persson. Född 1887-08-06 i Stora Köpinge (M). Död 1965-12-21 i Stora Köpinge (M). Se tabell 186, s 36.
Tabell 180 (generation 9)
(Från Tabell 179, s 34)
Anders Persson. Född 1884-02-26 i Stora Köpinge (M). Död 1959-07-14 i Tryde (L).
Gift 1921-05-01 med Dagmar Magnhild Gullberg. Född 1896-12-19 i Östra Strö (M). Död 1980-10-11 i Tryde (L).
Barn:
Lars Ivar Persson. Född 1924-09-11 i Stora Köpinge (M). Se tabell 181, s 35.
Kersti Anna-Brita Persson. Född 1929-01-13 i Tryde (L). Se tabell 184, s 35.
Tabell 181 (generation 10)
(Från Tabell 180, s 35)
Lars Ivar Persson. Född 1924-09-11 i Stora Köpinge (M).
Gift med Herta Kerstina Nilsson. Född 1929-01-17 i Östra Ingelstad (L).
Barn:
Inger Kerstin Marianne Ivarsson. Född 1950-03-09 i Tryde (L). Se tabell 182, s 35.
Karin Anna-Lena Ivarsson. Född 1953-01-12 i Tryde (L). Se tabell 183, s 35.
Lars Erik Ingvar Ivarsson. Född 1956-06-04 i Tryde (L).
Tabell 182 (generation 11)
(Från Tabell 181, s 35)
Inger Kerstin Marianne Ivarsson. Född 1950-03-09 i Tryde (L).
Gift med Lars Gunnar Hansson. Född 1944-11-10 i Simrishamn (L).
Barn:
Lars Peter Martin Hansson. Född 1974-02-21 i Tomelilla (L).
Sandra Kerstin Maria Hansson. Född 1976-10-09 i Tomelilla (L).
Tabell 183 (generation 11)
(Från Tabell 181, s 35)
Karin Anna-Lena Ivarsson. Född 1953-01-12 i Tryde (L).
Utom äktenskap
Barn:
Kent Inge Håkan Jönsson. Född 1969-03-20 i Tryde (L).
Gift med Staffan Lundgren. Född 1947-12-28 i Ystad (M).
Barn:
Carl Eric Marcus Lundgren. Född 1974-03-18 i Ystad (M).
Emma Maria Caroline Lundgren. Född 1976-12-05 i Ystad (M).
Tabell 184 (generation 10)
(Från Tabell 180, s 35)
Kersti Anna-Brita Persson. Född 1929-01-13 i Tryde (L).
Gift med Anton Sigvard Nilsson. Träsnidare. Född 1931-08-31 i Sövestad (M). Död 2007 i Sövestad (M). Startade
Söve-konst på 1950-talet.
Barn:
Ulf Göran Anders Nilsson. Född 1951-01-31 i Sövestad (M).
Ann Kersti Maria Nilsson. Född 1960-03-04 i Sövestad (M).
Lou Brita Sofie Nilsson. Född 1962-02-11 i Sövestad (M). Se tabell 185, s 35.
Tabell 185 (generation 11)
(Från Tabell 184, s 35)
Lou Brita Sofie Nilsson. Född 1962-02-11 i Sövestad (M).
Gift i Sövestad (M) med Ulf Peter Hersvall. Född 1958-04-02 i Sövestad (M).
Barn:
Joy Ann Malin Hersvall. Född 1991-02-20 i Sövestad (M).
Jacob Oliver Sebastian Hersvall. Född 1991-02-20 i Sövestad (M).
Tabell 186 (generation 9)
(Från Tabell 179, s 34)
Anna Persson. Född 1887-08-06 i Stora Köpinge (M). Död 1965-12-21 i Stora Köpinge (M).
Gift 1911-08-12 med Otto Jönsson. Född 1883-06-20 i Gärarp 17, Tosterup (L). Död 1935-06-23.
Barn:
Anna Greta Signhild Jönsson. Född 1912-09-25 i Lunds landsförs (M).
Svea Kerstin Alexia Jönsson. Född 1918-07-17 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M).
Tabell 187 (generation 7)
(Från Tabell 152, s 30)
Marna Jöransdotter. Född 1822-08-27 i Övraby (L). Bor 1890 i Tomelilla med Per Åkesson.
Gift med Per Åkesson. Född 1825 i Stora Köpinge (M).
Tabell 188 (generation 6)
(Från Tabell 150, s 29)
Ingar Persdotter. Född 1786-05-17 i Fårarp, Övraby (L).
Gift med Anders Larsson. Född 1786-11-26 i Bromma (M).
Barn:
Ifvar Andersson. Född 1814-02-11 i Benestad (L).
Lasse Andersson. Född 1816-02-22 i Benestad (L).
Ola Andersson. Född 1819-09-22 i Benestad (L). Se tabell 189, s 36.
Tabell 189 (generation 7)
(Från Tabell 188, s 36)
Ola Andersson. Född 1819-09-22 i Benestad (L).
Gift 1846-04-05 i Bromma (M) med Hanna Andersdotter. Född 1820-02-21 i Bromma (M).
Barn:
Hanna Olsdotter. Född 1846-07-05 i Bromma (M).
Anders Olsson. Född 1848-07-02 i Bromma (M).
Jacob Olsson. Född 1851-06-27 i Kverrestad (L).
Nils Olsson. Född 1855-01-16 i Lilla Köpinge 10, Stora Köpinge (M).
Ivar Olsson. Född 1855-01-16 i Lilla Köpinge 10, Stora Köpinge (M).
Tabell 190 (generation 5)
(Från Tabell 149, s 28)
Mårten Larsson. Född 1751-11-20 i Stora Herrestad (M). Död 1803-05-18 i Spjutstorp (L). Gift med Ingar
Mårtensdotter 1785-10-09 Stora Herrestad (M) 12). Död 1803-05-18 Spjutstorp nr 1, Spjutstorp (L) 10). Bouppteckning
1803-05-23 Spjutstorp nr 1, Spjutstorp (L) 10). Ingar Mårtensdotter 1803-05-23 Änka Spjutstorp 1 FIIa:17:29
(Ingelstad) Per Larsson, Nämndeman 1803-05-23 Avl makes bror Lilla Köpinge, Stora Köpinge FIIa:17:29 (Ingelstad)
Per Mårtensson f.1791 1803-05-23 Son Spjutstorp 1 FIIa:17:29 (Ingelstad) Isak Larsson, Åbo 1803-05-23 Avl makes
bror Spjutstorp FIIa:17:29 (Ingelstad) Kirstina Mårtensdotter f.1795 1803-05-23 Dotter Spjutstorp 1 FIIa:17:29
(Ingelstad) Lars Mårtensson f.1797 1803-05-23 Son Spjutstorp 1 FIIa:17:29 (Ingelstad) Marna Mårtensdotter f.1786
1803-05-23 Dotter Spjutstorp 1 FIIa:17:29 (Ingelstad) Mårten Larsson, Undantagsm 1803-05-23 Avl make Spjutstorp 1
1803-05-18 FIIa:17:29 (Ingelstad) Sissela Mårtensdotter f.1790 1803-05-23 Dotter Spjutstorp 1 FIIa:17:29 (Ingelstad)
Gift 1785-10-09 i Stora Herrestad (M) med Ingar Mårtensdotter. Född 1758.
Barn:
Marna Mårtensdotter. Född 1786-10-29 i Stora Herrestad (M). Se tabell 191, s 37.
Sissela Mårtensdotter. Född 1790-02-14 i Lilla Köpinge 12, Stora Köpinge (M). Död 1849-02-14 i
Baldringetorp 10, Baldringe (M). Se tabell 192, s 37.
Per Mårtensson. Född 1793 i Spjutstorp (L).
Kerstina Mårtensdotter. Född 1794-12-11 i Spjutstorp (L).
Lars Mårtensson. Född 1797-07-29 i Spjutstorp 1, Spjutstorp (L). Död 1838-06-11 i Ystads Sankta Maria (M).
Se tabell 195, s 37.
Tabell 191 (generation 6)
(Från Tabell 190, s 36)
Marna Mårtensdotter. Född 1786-10-29 i Stora Herrestad (M).
Gift med Nils Jeppsson. Född 1788-08-10 i Öja (M).
Barn:
Dorothea Nilsdotter. Född 1824-08-26 i Öja 17, Öja (M).
Tabell 192 (generation 6)
(Från Tabell 190, s 36)
Sissela Mårtensdotter. Född 1790-02-14 i Lilla Köpinge 12, Stora Köpinge (M). Död 1849-02-14 i Baldringetorp 10,
Baldringe (M).
Gift 1:o med Knut Nilsson. Född 1785-08-12 i Borrie (M). Död 1834-03-04 i Baldringetorp 10, Baldringe (M).
Barn:
Ingar Knutsdotter. Född 1824-12-09 i Baldringetorp 10, Baldringe (M).
Nils Knutsson. Född 1826-04-30 i Baldringetorp 10, Baldringe (M).
Mårten Knutsson. Född 1828-12-08 i Baldringetorp 10, Baldringe (M). Se tabell 193, s 37.
Anna Knutsdotter. Född 1831-11-03 i Baldringetorp 10, Baldringe (M). Se tabell 194, s 37.
Lars Knutsson. Född 1832-12-08 i Baldringetorp 10, Baldringe (M). Död 1835-11-18 i Baldringetorp 10,
Baldringe (M).
Lars Knutsson. Född 1834-08-10 i Baldringetorp 10, Baldringe (M).
Gift 2:o 1835-04-20 i Baldringe (M) med Anders Persson. Född 1804-10-25 i Högestad (M). Död 1878-02-02 i
Baldringetorp 10, Baldringe (M).
Tabell 193 (generation 7)
(Från Tabell 192, s 37)
Mårten Knutsson. Född 1828-12-08 i Baldringetorp 10, Baldringe (M).
Gift med Bengta Rasmusdotter. Född 1830 i Katslösa (M).
Tabell 194 (generation 7)
(Från Tabell 192, s 37)
Anna Knutsdotter. Född 1831-11-03 i Baldringetorp 10, Baldringe (M).
Gift med Hans Andersson. Född 1820 i Baldringe (M).
Barn:
Sissa Hansdotter. Född 1865-12-19 i Tryde (L). Död 1957-05-21 i Lunds domkyrkoförs (M).
August Hansson. Född 1872 i Tryde (L).
Tabell 195 (generation 6)
(Från Tabell 190, s 36)
Lars Mårtensson. Tornväktare. Född 1797-07-29 i Spjutstorp 1, Spjutstorp (L). Död 1838-06-11 i Ystads Sankta Maria
(M). Begr:Dag 15 Begrofs i 2 quarteret och Grafstället N-o 412
Gift med Kjersti Hansdotter. Född 1794-03-20 i Villie (M).
Barn:
Mårten Larsson. Född 1826-04-27 i Ystads Sankta Maria (M). Faddrar Rusthållaren på N-o 54 från St:
Herrestad Anders Mårtensson och dess Hustru Anna Mårtens dotter som frambar Barnet - Husmannen
Nils Jeppsson från Öija och Hustru Marna Mårtens dotter - Drängen Salomon Mårtensson och Pehr
Johnsson Pigan Elna Bengts Dotter D-o Ingar Nils dotter Ingrid Larsdotter. Född 1829-04-04 i Ystads Sankta Maria (M). Se tabell 196, s 38.
Johanna Larsdotter. Född 1833-06-12 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1836-02-28 i Ystads Sankta Maria (M).
faddrar Åboen Knut Nilsson från Baldringe torp och dess Hustru Cicilia Mårtens dotter som frambar
barnet - Dragaren Pehr Johnsson och Hustru Kjersti Bengts dotter - Arbetsk: Salomon Mårtensson och
Hustru Karna Ols d:
Anna Johanna Larsdotter. Född 1837-10-01 i Ystads Sankta Maria (M). Faddrar Jungfru Lisa Thulin frambar
barnet Tornvägtaren Måns Persson och Hustru Anna Nils dotter - Salomon Mårtensson och Hustru Karna
Ols d: Dragaren Per Johnsson och Hustru Kjersti Bengts dotter. Dövstum.
Tabell 196 (generation 7)
(Från Tabell 195, s 37)
Ingrid Larsdotter. Född 1829-04-04 i Ystads Sankta Maria (M). Faddrar Husmannen Nils Jeppsson från Öija och dess
Hustru Marna Mårtens dotter som frambar barnet - Arbetskarlen Isack Christensson - Åkaren Salomon Mårtensson Mattrosen Jöns Assersson och Hustru Benedicta Pihlman - Drängen Sven Carlsson och Pigan Hanna Nilsdotter - Övrigt
Dopet forrätt: af Prosten Psilander
Gift med Nils Göransson Ahlström. Född 1820-09-04.
Barn:
Mathilda Johanna Ahlström. Född 1855-01-23 i Ystads Sankta Maria (M). Se tabell 197, s 38.
Carl Ahlström. Född 1856-11-01 i Smedstorp (L). Se tabell 198, s 38.
Tabell 197 (generation 8)
(Från Tabell 196, s 38)
Mathilda Johanna Ahlström. Född 1855-01-23 i Ystads Sankta Maria (M).
Gift med Johan Bengtsson. Född 1852 i Onslunda (L).
Barn:
Hilma Maria Ingeborg Johansdotter. Född 1889 i Hörby (M).
Clara Edith Mathilda Johansdotter. Född 1891 i Hörby (M).
Anna Elvira Sofia Johansdotter. Född 1892 i Hörby (M).
Arthur Johan Waldemar Johansson. Född 1896 i Hörby (M).
Tabell 198 (generation 8)
(Från Tabell 196, s 38)
Carl Ahlström. Sjöman. Född 1856-11-01 i Smedstorp (L).
Gift 1886-05-15 i Ystads Sankta Maria (M) med Gustafva Lovisa Hellberg. Född 1860-05-25 i Ystads Sankt Petri (M).
Barn:
Gustav Charles Ahlström. Född 1886-09-10 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1954-01-15 i Ystad (M). Se tabell
199, s 38.
Elin Ingeborg Ahlström. Född 1888-12-11 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1974-02-08 i Ystad (M). Se tabell
201, s 39.
Anna Maria Ahlström. Född 1892-08-20 i Ystad (M). Död 1972-07-29 i Ystad (M). Se tabell 206, s 40.
Tabell 199 (generation 9)
(Från Tabell 198, s 38)
Gustav Charles Ahlström. Född 1886-09-10 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1954-01-15 i Ystad (M).
Gift 1914-11-07 med Hedvig Augusta Andersdotter. Född 1892-08-29 i Ystad (M). Död 1970-08-09 i Ystad (M).
Barn:
Gösta Harald Ahlström. Född 1923-07-09 i Ystad (M). Död 1961-07-25 i Ystad (M). Se tabell 200, s 38.
Tabell 200 (generation 10)
(Från Tabell 199, s 38)
Gösta Harald Ahlström. Född 1923-07-09 i Ystad (M). Död 1961-07-25 i Ystad (M).
Gift 1958-11-18 med Sonja Ann-Britt Laily NN. Född 1921-01-18 i Stafsinge (N).
Barn:
Lars Anders Gösta Ahlström. Född 1959-03-21 i Ystad (M).
Tabell 201 (generation 9)
(Från Tabell 198, s 38)
Elin Ingeborg Ahlström. Född 1888-12-11 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1974-02-08 i Ystad (M).
Utom äktenskap 1920-02-07 med Karl Gustav Olsson. Född 1886-02-17 i Ystad (M). Död 1956-11-09 i Ystad (M).
Barn:
Anna Elvira Ingeborg Olsson. Född 1910-11-26 i Ystad (M). Död 1983-09-12 i Ystad (M). Se tabell 202, s 39.
Berta Elisabeth Olsson. Född 1915-02-26 i Ystad (M). Död 1962-10-06 i Ystad (M). Se tabell 204, s 39.
Gustav Lennart Olsson. Född 1920-06-06 i Ystad (M).
Nils Birger Olsson. Född 1925-03-04 i Ystad (M). Död 1992-08-28 i Ystad (M). Se tabell 205, s 39.
Tabell 202 (generation 10)
(Från Tabell 201, s 39)
Anna Elvira Ingeborg Olsson. Född 1910-11-26 i Ystad (M). Död 1983-09-12 i Ystad (M).
Gift 1942-10-13 med Nils Olof Wahlström. Född 1905-04-19 i Ystad (M). Död 1964-10-30 i Ystad (M).
Barn:
Knut Henry Wahlström. Född 1943-01-08 i Ystad (M). Se tabell 203, s 39.
Tabell 203 (generation 11)
(Från Tabell 202, s 39)
Knut Henry Wahlström. Född 1943-01-08 i Ystad (M).
Gift med Elsie Maj-Britt Vallström. Född 1942-07-17 i Ystad (M).
Barn:
Johan Olof Wahlström. Född 1967-03-03 i Ystad (M).
Görel Helena Wahlström. Född 1969-06-23 i Ystad (M).
Tabell 204 (generation 10)
(Från Tabell 201, s 39)
Berta Elisabeth Olsson. Född 1915-02-26 i Ystad (M). Död 1962-10-06 i Ystad (M).
Gift 1:o
Barn:
Stig Valter Nilsson. Född 1937-12-02 i Ystad (M). Död 2007-12-10 i Alingsås (P).
Gift 2:o 1940-08-11 med Nils Albin Nilsson. Född 1907-03-31 i Stora Herrestad (M). Död 1996-01-17 i Ystad (M).
Barn:
Bengt Arne Nilsson. Född 1940-09-18 i Ystad (M).
Monica Ingeborg Nilsson. Född 1947-04-19 i Ystad (M).
Lars Christer Nilsson. Född 1948-09-26 i Ystad (M).
Anna Karin Nilsson. Född 1951-06-12 i Ystad (M).
Kerstin Margareta Nilsson. Född 1953-04-30 i Ystad (M).
Nils Håkan Nilsson. Född 1954-08-19 i Ystad (M).
Marie-Louise Nilsson. Född 1956-05-04 i Ystad (M).
Tabell 205 (generation 10)
(Från Tabell 201, s 39)
Nils Birger Olsson. Född 1925-03-04 i Ystad (M). Död 1992-08-28 i Ystad (M).
Gift med Gunver Ann-Marie NN. Född 1927-06-26 i Malmö Karoli (M).
Barn:
Tommy Nils Gunnar Olsson. Född 1947-12-30 i Ystad (M).
Ulf Stefan Olsson. Född 1951-02-17 i Ystad (M).
Guy Tonny Birger Olsson. Född 1957-01-08 i Ystad (M).
Tabell 206 (generation 9)
(Från Tabell 198, s 38)
Anna Maria Ahlström. Född 1892-08-20 i Ystad (M). Död 1972-07-29 i Ystad (M).
Gift 1915-12-18 med Alexander Gerhard Frank. Född 1893-11-16 i Ystad (M). Död 1972-11-13 i Ystad (M).
Tabell 207 (generation 5)
(Från Tabell 149, s 28)
Isac Larsson. Född 1757-04-27 i Stora Herrestad (M). Död 1827-04-08 i Spjutstorp (L).
Gift 1791-06-15 i Spjutstorp (L) med Karna Andersdotter.
Tabell 208 (generation 4)
(Från Tabell 4, s 2)
Cissela Persdotter. Född 1722-01-06 i Stora Herrestad (M). Död 1786-02-14 i Bussjö, Bromma (M). 65 år vid sin död.
Gift 1:o 1751-09-14 i Stora Herrestad (M) med Torsten Ingvarsson. Född 1715-09-22 i Bussjö, Bromma (M). Död
1763-02-15 i Bussjö, Bromma (M). 47 år gammal vid sin död.
Barn:
Ingvar Torstensson. Född 1752-11-03 i Bussjö, Bromma (M). Död 1752-11-21 i Bussjö, Bromma (M).
Karna Torstensdotter. Född 1753-11-30 i Bussjö, Bromma (M). Död 1753-12-06 i Bussjö, Bromma (M).
Karna Torstensdotter. Född 1755-12-23 i Bussjö, Bromma (M). Död 1756-02-06 i Bussjö, Bromma (M).
Per Torstensson. Född 1757-03-17 i Bussjö, Bromma (M). Död 1757-04-27 i Bussjö, Bromma (M).
Ingvar Torstensson. Född 1759-09-01 i Bussjö, Bromma (M). Död 1759-09-16 i Bussjö, Bromma (M).
Dorotea Torstensdotter. Född 1762-06-30 i Bussjö, Bromma (M). Död 1800-04-23 i Öja (M). Se tabell 209, s
40.
Gift 2:o 1766-02-19 i Bussjö, Bromma (M) med Ola Andersson. Född 1735-02-26 i Bussjö, Bromma (M). Död 180404-30 i Bromma (M). Anders Olssons lilla son Ola i från Busiö natus 26 feb renatus 2 marti suseptis: Nils ... i Bromma
Testes: Hans Olsson från Ystad, Bengt Jönsson Drängen ....Persson Lilla Tvären, Margareta Månsdotter, Margareta
Jönsdotter. Död i Bussjö, Bromma av ålder 69 år gl.
Tabell 209 (generation 5)
(Från Tabell 208, s 40)
Dorotea Torstensdotter. Född 1762-06-30 i Bussjö, Bromma (M). Död 1800-04-23 i Öja (M). 37 år hetsig feber.
Gift 1785-01-30 i Bromma (M) med Jeppa Salomonsson. Född 1751-09-30 i Öja (M). Död 1809-01-23 i Öja (M). 1751
d.30 sept: föddes och d.6 oct: döptes Salomon Jönssons och dess hustrus son Jeppa. B: bar hustru Anna Salomonsdotter
af Öja. Faddr: Oluf Håkansson, Nils Jönsson ibd:, hustru Anna Per Jeps, hust: Törn Nils Mårtens ibd: 58 år gl.
Barn:
Jöns Jeppsson. Född 1786-01-03 i Öja (M). Död 1786-01-14 i Öja (M).
Jöns Jeppsson. Född 1787-03-31 i Öja (M). Död 1787-04-29 i Öja (M).
Nils Jeppsson. Född 1788-08-10 i Öja (M). Se tabell 210, s 40.
Jöns Jeppsson. Född 1791-10-08 i Öja (M). Död 1791-10-20 i Öja (M).
Torsten Jeppsson. Född 1792-09-05 i Öja (M). Död 1792-09-21 i Öja (M).
Hans Jeppsson. Född 1794-10-12 i Öja (M). Se tabell 211, s 40.
Karna Jeppsdotter. Född 1797-01-13 i Öja (M). Död 1797-02-16 i Öja (M).
Salomon Jeppsson. Född 1798-03-25 i Öja (M). Död 1798-12-26 i Öja (M).
Tabell 210 (generation 6)
(Från Tabell 209, s 40)
Nils Jeppsson. Född 1788-08-10 i Öja (M).
Gift med Marna Mårtensdotter. Född 1786-10-29 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Dorothea Nilsdotter. Född 1824-08-26 i Öja 17, Öja (M).
Tabell 211 (generation 6)
(Från Tabell 209, s 40)
Hans Jeppsson. Född 1794-10-12 i Öja (M).
Gift med Ingar Salomonsdotter. Född 1807-08-06 i Bromma (M). Död 1889-03-09 i Öja (M).
Barn:
Jeppe Hansson. Född 1828-03-07 i Öja (M). Död 1911-10-14 i Bromma (M). Se tabell 212, s 41.
Jöns Hansson. Född 1833-04-28 i Öja (M). Se tabell 226, s 43.
Anders Hansson. Född 1835-06-24 i Öja (M). Död 1911-01-05 i Öja (M). Se tabell 227, s 43.
Tabell 212 (generation 7)
(Från Tabell 211, s 40)
Jeppe Hansson. Född 1828-03-07 i Öja (M). Död 1911-10-14 i Bromma (M).
Gift med Karna Nilsdotter. Född 1829-11-24 i Balkåkra (M). Död 1913-09-07 i Bussjö 11, Bromma (M).
Barn:
Dorothea Jeppsdotter. Född 1861-04-13 i Bussjö 11, Bromma (M).
Hanna Jeppasdotter. Född 1863-04-21 i Bussjö 11, Bromma (M). Död 1922-04-05. Se tabell 213, s 41.
Inger Jeppsdotter. Född 1865-11-08 i Bussjö 11, Bromma (M). Död 1948-12-09 i Bussjö 15, Bromma (M). Se
tabell 220, s 42.
Elna Jeppsdotter. Född 1873-11-22 i Bussjö 11, Bromma (M). Död 1965-03-06 i Bussjö 11, Bromma (M). Se
tabell 225, s 43.
Tabell 213 (generation 8)
(Från Tabell 212, s 41)
Hanna Jeppasdotter. Född 1863-04-21 i Bussjö 11, Bromma (M). Död 1922-04-05.
Gift 1881 med Nils Jönsson. Född 1847-07-27 i Bromma (M). Död 1946-03-29 i Bromma (M).
Barn:
Anna Nilsdotter. Född 1884-10-24 i Bussjö 13, Bromma (M). Död 1982-06-10 i Bussjö 13, Bromma (M). Se
tabell 214, s 41.
Jöns Nilsson. Född 1886-09-21 i Bromma (M). Död 1980-05-20 i Bromma (M). Se tabell 215, s 41.
Tabell 214 (generation 9)
(Från Tabell 213, s 41)
Anna Nilsdotter. Född 1884-10-24 i Bussjö 13, Bromma (M). Död 1982-06-10 i Bussjö 13, Bromma (M).
Gift med Anders Hansson. Född 1874-10-17 i Hedeskoga 12, Hedeskoga (M). Död 1944-07-07 i Bussjö 13, Bromma
(M).
Tabell 215 (generation 9)
(Från Tabell 213, s 41)
Jöns Nilsson. Född 1886-09-21 i Bromma (M). Död 1980-05-20 i Bromma (M).
Gift 1920-10-16 med Hilda Jönsson. Född 1898-06-29 i Bromma (M). Död 1952-12-07 i Bromma (M).
Barn:
Nils Gösta Allan Nilsson. Född 1921-08-27 i Bromma (M). Död 2002-08-29 i Ystad (M). Se tabell 216, s 41.
Helga Beata Nilsson. Född 1923-11-21 i Bromma (M). Död 2001-12-04 i Stora Köpinge (M). Se tabell 218, s
42.
Tabell 216 (generation 10)
(Från Tabell 215, s 41)
Nils Gösta Allan Nilsson. Född 1921-08-27 i Bromma (M). Död 2002-08-29 i Ystad (M).
Gift 1948-03-27 med Irene Dagny Jeppsson. Född 1930-02-05 i Glemminge (M).
Barn:
Alf-Inge Nilsson. Född 1948-03-13 i Glemminge (M). Se tabell 217, s 41.
Tabell 217 (generation 11)
(Från Tabell 216, s 41)
Alf-Inge Nilsson. Född 1948-03-13 i Glemminge (M).
Gift med Birgitta Anne-Maj Svensson. Född 1951-07-14 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Anita Camilla Nilsson. Född 1971-05-29 i Bjäresjö (M).
Anders Mikael Nilsson. Född 1973-09-08 i Bjäresjö (M).
Alf Magnus Nilsson. Född 1978-10-31 i Bjäresjö (M).
Tabell 218 (generation 10)
(Från Tabell 215, s 41)
Helga Beata Nilsson. Född 1923-11-21 i Bromma (M). Död 2001-12-04 i Stora Köpinge (M).
Gift 1945-02-24 med Åke Ossian Sjögren. Född 1920-03-04 i Stora Herrestad 26, Stora Herrestad (M). Död 2009-0109 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Ulla Henny Marianne Sjögren. Född 1945-11-23 i Ystad (M). Se tabell 219, s 42.
Tabell 219 (generation 11)
(Från Tabell 218, s 42)
Ulla Henny Marianne Sjögren. Född 1945-11-23 i Ystad (M).
Gift med Åke Bertil Persson. Född 1942-02-24 i Lunds domkyrkoförs (M).
Barn:
Bo Håkan Thomas Persson. Född 1967-12-04 i Södra Åsum (M).
Tabell 220 (generation 8)
(Från Tabell 212, s 41)
Inger Jeppsdotter. Född 1865-11-08 i Bussjö 11, Bromma (M). Död 1948-12-09 i Bussjö 15, Bromma (M).
Gift 1886 med Hans Olsson. Född 1860-07-29 i Ramsåsa 17, Ramsåsa (L). Död 1936-08-02 i Bussjö 15, Bromma (M).
Barn:
Sigrid Olsdotter. Född 1890-11-10 i Bussjö 15, Bromma (M). Död 1981-02-05 i Stora Herrestad (M). Ogift
Otto Olsson. Född 1896-01-12 i Bussjö 15, Bromma (M). Död 1969-04-19 i Bussjö 12, Bromma (M). Se tabell
221, s 42.
Ester Olsdotter. Född 1897-10-30 i Bromma (M). Död 1976-09-27 i Hyby (M).
Ellen Olsdotter. Född 1900-03-03 i Bromma (M). Död 1979-05-25 i Ystad (M).
Gunnar Olsson. Född 1906-09-23 i Bussjö 15, Bromma (M). Död 1980-07-07 i Sövestad (M). Se tabell 224, s
43.
Tabell 221 (generation 9)
(Från Tabell 220, s 42)
Otto Olsson. Född 1896-01-12 i Bussjö 15, Bromma (M). Död 1969-04-19 i Bussjö 12, Bromma (M).
Gift 1924-10-05 med Anna Frida Nilsson. Född 1902-03-03 i Vanstad (M). Död 1996-02-29 i Bussjö 12, Bromma (M).
Barn:
Tore Osvald Olsson. Född 1924-05-01 i Vanstad (M). Död 1988-09-17 i Sövestad (M). Se tabell 222, s 42.
Kurt Ivan Olsson. Född 1926-03-01 i Bussjö 15, Bromma (M). Död 1972-01-17 i Ystad (M). Se tabell 223, s 43.
Tabell 222 (generation 10)
(Från Tabell 221, s 42)
Tore Osvald Olsson. Född 1924-05-01 i Vanstad (M). Död 1988-09-17 i Sövestad (M).
Gift 1950-08-26 med Anna Birgit NN. Född 1929-10-11 i Sövestad (M). Död 2008-05-22 i Ystad (M).
Barn:
Anne Evy Britt-Marie Olsson. Född 1952-05-16 i Sövestad (M).
Bo Tomas Ingemar Olsson. Född 1958-06-05 i Sövestad (M).
Tabell 223 (generation 10)
(Från Tabell 221, s 42)
Kurt Ivan Olsson. Född 1926-03-01 i Bussjö 15, Bromma (M). Död 1972-01-17 i Ystad (M).
Gift 1954-08-28 med Lilly Ingegerd NN. Född 1931-06-27 i Ystad (M).
Barn:
Kent Tommy Olsson. Född 1958-07-14 i Ystad (M).
Lena Carina Olsson. Född 1961-03-28 i Ystad (M).
Tabell 224 (generation 9)
(Från Tabell 220, s 42)
Gunnar Olsson. Född 1906-09-23 i Bussjö 15, Bromma (M). Död 1980-07-07 i Sövestad (M).
Gift 1934-05-26 med Anni Ellida Kronkvist. Född 1904-07-08 i Bromma (M). Död 1968-03-19 i Sövestad (M).
Tabell 225 (generation 8)
(Från Tabell 212, s 41)
Elna Jeppsdotter. Född 1873-11-22 i Bussjö 11, Bromma (M). Död 1965-03-06 i Bussjö 11, Bromma (M).
Gift 1907-06-21 med Johan Åkerman. Född 1878-09-22 i Svedala (M). Död 1951-06-30 i Bromma (M).
Tabell 226 (generation 7)
(Från Tabell 211, s 40)
Jöns Hansson. Född 1833-04-28 i Öja (M).
Gift 1868-01-26 i Öja (M) med Christensa Jacobsdotter. Född 1825-04-05 i Bussjö 13, Bromma (M).
Barn:
Jönsdotter. Född 1868-07-10 i Öja 16, Öja (M). Död 1868-07-10 i Öja 16, Öja (M).
Anders Jönsson. Född 1869-09-30 i Öja 2, Öja (M). Död 1872-02-07 i Öja 2, Öja (M).
Tabell 227 (generation 7)
(Från Tabell 211, s 40)
Anders Hansson. Född 1835-06-24 i Öja (M). Död 1911-01-05 i Öja (M).
Gift med Bolla Svensdotter. Född 1852-06-12 i Bussjö 13, Bromma (M). Död 1934-04-25 i Öja (M).
Barn:
Dorothea Andersdotter. Född 1879-03-26 i Öja 9, Öja (M). Död 1958-01-20 i Öja (M). Ogift
Anders Andersson. Född 1881-06-01 i Öja 9, Öja (M). Död 1963-03-31 i Öja (M). Ogift
Tabell 228 (generation 4)
(Från Tabell 4, s 2)
Rasmus Persson. Född 1724-08-16 i Stora Herrestad (M). Död 1797-03-09 i Stora Herrestad (M).
Gift 1754-03-31 i Stora Herrestad (M) med Hanna Mårtensdotter. Född 1728-02-09 i Stora Herrestad (M). Död 179004-18 i Stora Herrestad (M). Första källa: http://www.familysearch.org/ Dog av bröstvärk. Bouppteckning finns
bevarad!
Barn:
Per Rasmusson. Född 1755-05-20 i Stora Herrestad (M). Död 1802-03-07 i Stora Herrestad (M). Se tabell 229, s
44.
Mårten Rasmusson. Född 1757-11-25 i Stora Herrestad (M). Död 1758-08-04 i Stora Herrestad (M).
Ingar Rasmusdotter. Född 1760-06-01 i Stora Herrestad (M). Död 1824. Se tabell 289, s 53.
Marna Rasmusdotter. Född 1764-10-15 i Stora Herrestad (M). Död 1819-12-12 i Stora Herrestad (M). Se tabell
308, s 57.
Mårten Rasmusson. Född 1767-10-14 i Stora Herrestad (M). Död 1771-04-16 i Stora Herrestad (M).
Tabell 229 (generation 5)
(Från Tabell 228, s 43)
Per Rasmusson. Född 1755-05-20 i Stora Herrestad (M). Död 1802-03-07 i Stora Herrestad (M).
Gift 1793-12-15 i Stora Herrestad (M) med Bolla Persdotter. Född 1775-01-05 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Hanna Persdotter. Född 1795-07-26 i Stora Herrestad (M). Död 1865-02-27. Se tabell 230, s 44.
Tabell 230 (generation 6)
(Från Tabell 229, s 44)
Hanna Persdotter. Född 1795-07-26 i Stora Herrestad (M). Död 1865-02-27. Källor: Födelseboken C:4 1779-1831
Stora Köpinge Familysearch, http://www.familysearch.org/ Susc: Rusthållaren Jöns Svenssons hustru Ingar
Rasmusdotter. Faddrar: Rusthållaren Jöns Svensson, åborna Jöns Pehrsson och Anders Jönsson, Åbon Pehr Rasmussons
på no.27 hustru Bengta Pehrsdotter och åbon Anders Jonssons hustru Karna Rasmusdotter.
Gift med Per Håkansson. Född 1791-04-23 i Stora Köpinge (M). Död 1867-06-27. 1791 (April) Dito den 24 som hvar
Påskdag, föddes åbons i Stora Köpinge på no.11 Håkan Anderssons och dess hustrus Mätta Truedsdotters sohn, som
andra dag påsk den 25 ejusdem döptes, och kallades Pehr. Hölts wid dopet af hustru Anna Ola Jönssons. Wittnen: Ola
Jönsson, Ola Svensson, drengerna Bengt Truedsson, Nils Truedsson, Jöns Andersson, Sven Larsson, pigorna Bengta
Truedsdotter och Carna Mårtensdotter.
Barn:
Mätta Persdotter. Född 1818-08-26 i Stora Köpinge (M). Död 1898-05-31 i Stora Köpinge 23, Stora Köpinge
(M). Se tabell 231, s 44.
Ingar Persdotter. Född 1821-09-02 i Stora Köpinge 11, Stora Köpinge (M). Död 1881-05-11 i Kabusa 10, Stora
Köpinge (M). Se tabell 258, s 49.
Håkan Persson. Född 1827-11-24 i Stora Köpinge (M). Död 1866-01-13 i Stora Köpinge 12, Stora Köpinge (M)
(död boken). Se tabell 277, s 52.
Tabell 231 (generation 7)
(Från Tabell 230, s 44)
Mätta Persdotter. Född 1818-08-26 i Stora Köpinge (M). Död 1898-05-31 i Stora Köpinge 23, Stora Köpinge (M).
Gift med Rasmus Esbjörnsson. Född 1809-10-30 i Stora Köpinge 22, Stora Köpinge (M). Död 1866-01-25 i Stora
Köpinge (M).
Barn:
Bengta Rasmusdotter. Född 1838 i Stora Köpinge (M).
Agda Rasmusdotter. Född 1840-03-11 i Stora Köpinge (M). Se tabell 232, s 44.
Ingar Rasmusdotter. Född 1843-02-13 i Stora Köpinge (M). Se tabell 237, s 45.
Esbjörn Rasmusson. Född 1846-01-11 i Stora Köpinge (M). Se tabell 250, s 47.
Bolla Rasmusdotter. Född 1848-11-30 i Stora Köpinge (M). Se tabell 251, s 47.
Nils Rasmusson. Född 1852-01-05 i Stora Köpinge (M). Se tabell 252, s 48.
Per Rasmusson. Född 1855-01-07 i Stora Köpinge (M). Se tabell 253, s 48.
Lars Rasmusson. Född 1858-02-21 i Stora Köpinge (M).
Håkan Rasmusson. Född 1861-03-27 i Stora Köpinge (M).
Tabell 232 (generation 8)
(Från Tabell 231, s 44)
Agda Rasmusdotter. Född 1840-03-11 i Stora Köpinge (M).
Gift 1861-03-27 i Stora Köpinge (M) med Jöns Mårtensson. Född 1838-12-18 i Stora Köpinge 24, Stora Köpinge (M).
Barn:
Per Jönsson. Född 1866-01-04 i Stora Köpinge 20,24, Stora Köpinge (M). Se tabell 233, s 44.
Helena Jönsdotter. Född 1869-07-28 i Stora Köpinge 20,24, Stora Köpinge (M). Se tabell 234, s 45.
Tabell 233 (generation 9)
(Från Tabell 232, s 44)
Per Jönsson. Född 1866-01-04 i Stora Köpinge 20,24, Stora Köpinge (M).
Gift 1893 med Anna Nilsdotter. Född 1870-05-30 i Kabusa 6, Stora Köpinge (M).
Barn:
Martin Albert Jönsson. Född 1894-02-12 i Stora Köpinge (M).
Olga Elida Albertina Jönsson. Född 1896-04-14 i Stora Köpinge (M).
Tabell 234 (generation 9)
(Från Tabell 232, s 44)
Helena Jönsdotter. Född 1869-07-28 i Stora Köpinge 20,24, Stora Köpinge (M).
Gift 1892-06-17 i Stora Köpinge (M) med Per Jönsson. Född 1869-02-18 i Stora Köpinge 1, Stora Köpinge (M).
Barn:
Johan Albert Persson. Född 1893-07-05 i Stora Köpinge (M). Död 1958-02-12 i Stora Köpinge (M). Se tabell
235, s 45.
Tabell 235 (generation 10)
(Från Tabell 234, s 45)
Johan Albert Persson. Född 1893-07-05 i Stora Köpinge (M). Död 1958-02-12 i Stora Köpinge (M).
Gift 1931-07-11 med Agnes Betty Modigh. Född 1897-04-23 i Eljaröd (L). Död 1965-02-20 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Ingegerd Persson. Född 1933.
Per Einar Bertil Persson. Född 1935-02-09 i Stora Köpinge (M). Död 2006-09-30 i Stora Köpinge (M). Se tabell
236, s 45.
Marta Astrid Ingeborg Persson. Född 1936-02-28 i Stora Köpinge (M).
Tabell 236 (generation 11)
(Från Tabell 235, s 45)
Per Einar Bertil Persson. Född 1935-02-09 i Stora Köpinge (M). Död 2006-09-30 i Stora Köpinge (M).
Gift med Hanna Karin NN. Född 1940-02-22 i Borrby (L).
Barn:
Karin Maria Persson. Född 1959-05-10 i Hammarlöv (M).
Anna Helena Persson. Född 1964-02-01 i Stora Köpinge (M).
Tabell 237 (generation 8)
(Från Tabell 231, s 44)
Ingar Rasmusdotter. Född 1843-02-13 i Stora Köpinge (M).
Gift 1865-02-25 i Stora Köpinge (M) med Lars Mårtensson. Född 1842-11-20 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Anna Larsson. Född 1868-04-21 i Stora Köpinge (M).
Ingar Larsson. Född 1869-11-20 i Stora Köpinge (M). Se tabell 238, s 45.
Magnus Larsson. Född 1871-11-05 i Stora Köpinge (M).
Metta Larsson. Född 1874-04-02 i Stora Köpinge (M). Se tabell 239, s 46.
Håkan Larsson. Född 1876-03-16 i Stora Köpinge (M). Död 1894 i Stora Herrestad (M).
Martin Rasmus Larsson. Född 1878-03-12 i Stora Köpinge (M). Till USA 1900
Emma Gustava Larsson. Född 1880-06-21 i Stora Köpinge (M). Död 1964-01-29 i Ystad (M). Se tabell 245, s
46.
Sigrid Charlotta Larsson. Född 1882-10-27 i Stora Köpinge (M). Död 1957-04-20 i Helsingborgs Maria (M). Se
tabell 249, s 47.
Tabell 238 (generation 9)
(Från Tabell 237, s 45)
Ingar Larsson. Född 1869-11-20 i Stora Köpinge (M).
Gift 1895-04-15 i Stora Köpinge (M) med Anders Andersson. Född 1866-02-06 i Övraby (L).
Barn:
Hermman Andersson. Född 1895-08-11 i Stora Köpinge (M).
Mats Andersson.
Tabell 239 (generation 9)
(Från Tabell 237, s 45)
Metta Larsson. Född 1874-04-02 i Stora Köpinge (M).
Gift 1902-03-08 i Stora Köpinge (M) med Sven Nilsson. Född 1877-05-04 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Bertha Ingeborg Nilsson. Född 1902-11-26 i Stora Köpinge (M). Död 1970-03-14 i Ystad (M). Se tabell 240, s
46.
Nils Edvard Holger Nilsson. Född 1903-10-20 i Stora Köpinge (M). Död 1973-11-16 i Tuve (O). Se tabell 241, s
46.
Helge Berhard Torvald Nilsson. Född 1905-09-25 i Stora Köpinge (M). Död 1995-11-09 i Backa (O).
Malin Hildegard Nilsson. Född 1907-08-28 i Stora Köpinge (M). Död 1980-03-26 i Ystad (M). Se tabell 242, s
46.
Astrid Linnéa Nilsson. Född 1909-09-28 i Stora Köpinge (M). Död 1982-02-06 i Simrishamn (L). Se tabell 243,
s 46.
Knut Erik Arne Nilsson. Född 1911-08-04 i Stora Köpinge (M). Se tabell 244, s 46.
Anna Valborg Nilsson. Född 1914-04-19 i Västra Sallerups kbfd (M). Död 2006-11-24 i Västra Frölunda (O).
Svea Alfhild Nilsson. Född 1916-08-07 i Västra Sallerups kbfd (M). Död 1995-03-17 i Ystad (M).
Tabell 240 (generation 10)
(Från Tabell 239, s 46)
Bertha Ingeborg Nilsson. Född 1902-11-26 i Stora Köpinge (M). Död 1970-03-14 i Ystad (M).
Gift 1928-09-01 med Axel Gunnar Persson. Född 1896-01-17 i Ystad (M).
Barn:
Folke Sixten Persson. Född 1928-08-30 i Ystad (M).
Inga Margot Hillevi Persson. Född 1929-10-03 i Ystad (M).
Tabell 241 (generation 10)
(Från Tabell 239, s 46)
Nils Edvard Holger Nilsson. Född 1903-10-20 i Stora Köpinge (M). Död 1973-11-16 i Tuve (O).
Gift 1937-11-20
Tabell 242 (generation 10)
(Från Tabell 239, s 46)
Malin Hildegard Nilsson. Född 1907-08-28 i Stora Köpinge (M). Död 1980-03-26 i Ystad (M).
Gift 1934-03-31
Tabell 243 (generation 10)
(Från Tabell 239, s 46)
Astrid Linnéa Nilsson. Född 1909-09-28 i Stora Köpinge (M). Död 1982-02-06 i Simrishamn (L).
Gift 1932-09-10
Tabell 244 (generation 10)
(Från Tabell 239, s 46)
Knut Erik Arne Nilsson. Född 1911-08-04 i Stora Köpinge (M).
Gift
Barn:
Nils Åke Nilsson.
Tabell 245 (generation 9)
(Från Tabell 237, s 45)
Emma Gustava Larsson. Född 1880-06-21 i Stora Köpinge (M). Död 1964-01-29 i Ystad (M).
Gift 1904-04-10 med Olof Magnus Nilsson. Född 1879-09-14 i Stora Köpinge (M). Död 1962-12-12 i Ystad (M).
Barn:
Hilma Dorothéa Ingeborg Nilsson. Född 1905-01-02 i Ystad (M). Död 2000-12-19 i Ystad (M). Se tabell 246, s
47.
Nils Olof Henry Nilsson. Född 1907-09-12 i Ystad (M). Död 1971-01-18 i Helsingborgs Maria (M). Se tabell
248, s 47.
Tabell 246 (generation 10)
(Från Tabell 245, s 46)
Hilma Dorothéa Ingeborg Nilsson. Född 1905-01-02 i Ystad (M). Död 2000-12-19 i Ystad (M).
Gift 1933-07-31 med Artur Renhold William Reinertz. Född 1895-08-09 i Järrestad (L). Död 1947-01-26 i Gladsax
(L).
Barn:
Anders Harald Christer Reinertz. Född 1941-11-20 i Ängelholm (L). Se tabell 247, s 47.
Tabell 247 (generation 11)
(Från Tabell 246, s 47)
Anders Harald Christer Reinertz. Född 1941-11-20 i Ängelholm (L).
Gift med Tekla Barbro NN. Född 1942-12-04 i Simrishamn (L).
Barn:
Karin Barbro Sussane Reinertz. Född 1963-08-02 i Stora Köpinge (M).
Anders Peter Olof Reinertz. Född 1965-06-17 i Hässleholm (L).
Tabell 248 (generation 10)
(Från Tabell 245, s 46)
Nils Olof Henry Nilsson. Född 1907-09-12 i Ystad (M). Död 1971-01-18 i Helsingborgs Maria (M).
Gift 1940-07-20
Tabell 249 (generation 9)
(Från Tabell 237, s 45)
Sigrid Charlotta Larsson. Född 1882-10-27 i Stora Köpinge (M). Död 1957-04-20 i Helsingborgs Maria (M).
Gift 1909-05-11 med Per Olsson Ringström. Snickare. Född 1882-02-10 i Stora Köpinge (M). Död 1971-09-08 i
Helsingborgs Maria (M).
Barn:
Otto Hjalmar Ringström. Född 1908-01-16 i Stora Köpinge (M). Död 1988-12-28 i Västra Skrävlinge (M).
Hilma Ingeborg Ringström. Född 1910-06-30 i Stora Köpinge (M).
Tabell 250 (generation 8)
(Från Tabell 231, s 44)
Esbjörn Rasmusson. Född 1846-01-11 i Stora Köpinge (M).
Gift 1872-12-28 med Elna Persdotter. Född 1851-08-10 i Stora Köpinge 14, Stora Köpinge (M).
Tabell 251 (generation 8)
(Från Tabell 231, s 44)
Bolla Rasmusdotter. Född 1848-11-30 i Stora Köpinge (M).
Gift 1877-04-02 med Nils Persson. Född 1850-08-24 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Bolla Nilsdotter. Född 1880-06-26 i Stora Herrestad (M).
Anna Nilsdotter. Född 1886-01-20 i Stora Herrestad (M).
Tabell 252 (generation 8)
(Från Tabell 231, s 44)
Nils Rasmusson. Född 1852-01-05 i Stora Köpinge (M).
Gift med Kiersti Månsdotter. Född 1858-07-21 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Anna Kierstin Nilsdotter. Född 1885-12-05 i Ystads Sankta Maria (M).
Nils Gunnar Nilsson. Född 1889-06-10 i Ystad (M).
Ernst Rasmus Nilsson. Född 1891-12-12 i Ystad (M).
Tabell 253 (generation 8)
(Från Tabell 231, s 44)
Per Rasmusson. Född 1855-01-07 i Stora Köpinge (M).
Gift 1881-09-17 i Stora Köpinge (M) med Hanna Persdotter. Född 1860-09-20 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Hilda Beata Persdotter. Född 1882-02-22 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död 1961-09-25 i Stora
Köpinge (M). Se tabell 254, s 48.
Rasmus Persson. Född 1883-07-24 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död 1970-10-08 i Helsingborgs
Gustav Adolf (M). Se tabell 255, s 48.
Nils Persson. Född 1886-03-25 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M).
Ida Mathilda Persdotter. Född 1889-01-07 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M). Död 1983-10-22 i Ystad
(M). Se tabell 256, s 48.
Martin Adolf Persson. Född 1891-06-23 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M). Död 1969-10-02 i Visby (I).
Se tabell 257, s 48.
Tabell 254 (generation 9)
(Från Tabell 253, s 48)
Hilda Beata Persdotter. Född 1882-02-22 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död 1961-09-25 i Stora Köpinge
(M).
Gift 1906-11-15 med Vilhelm Hansson Molin. Född 1882-02-11 i Benestad (L). Död 1960-04-28 i Lilla Köpinge 14,
Stora Köpinge (M).
Tabell 255 (generation 9)
(Från Tabell 253, s 48)
Rasmus Persson. Född 1883-07-24 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död 1970-10-08 i Helsingborgs Gustav
Adolf (M).
Gift 1943-02-06 med Leontina Ljungberg. Född 1891-03-11 i Ysby (N). Död 1968-03-16 i Helsingborgs Gustav Adolf
(M).
Tabell 256 (generation 9)
(Från Tabell 253, s 48)
Ida Mathilda Persdotter. Född 1889-01-07 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M). Död 1983-10-22 i Ystad (M).
Gift med Jarl. Död 1930.
Barn:
Rut Margit Jarl. Född 1917-09-01 i Ystad (M). Död 2001-01-23 i Viken (M).
Tabell 257 (generation 9)
(Från Tabell 253, s 48)
Martin Adolf Persson. Född 1891-06-23 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M). Död 1969-10-02 i Visby (I).
Gift 1937-06-12 med Hilma Linnéa NN. Född 1904-10-02 i Vamlingbo (I). Död 1985-05-31 i Visby (I).
Tabell 258 (generation 7)
(Från Tabell 230, s 44)
Ingar Persdotter. Född 1821-09-02 i Stora Köpinge 11, Stora Köpinge (M). Död 1881-05-11 i Kabusa 10, Stora
Köpinge (M).
Gift med Jacob Nilsson. Född 1815-01-20 i Kabusa 10, Stora Köpinge (M). Död 1886-04-16 i Kabusa 10, Stora
Köpinge (M).
Barn:
Nils Jacobsson. Född 1851-01-02 i Kabusa 10, Stora Köpinge (M). Se tabell 259, s 49.
Per Jacobsson. Född 1853-07-12 i Kabusa 10, Stora Köpinge (M).
Hanna Jacobsdotter. Född 1861-01-25 i Kabusa 10, Stora Köpinge (M). Se tabell 266, s 50.
Tabell 259 (generation 8)
(Från Tabell 258, s 49)
Nils Jacobsson. Född 1851-01-02 i Kabusa 10, Stora Köpinge (M).
Gift 1877-07-07 i Stora Köpinge (M) med Bengta Nilsdotter. Född 1855-04-18 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M).
Barn:
Per Nilsson. Född 1881-10-26 i Kabusa 3, Stora Köpinge (M).
Ida Amalia Nilsdotter. Född 1883-06-04 i Kabusa 3, Stora Köpinge (M).
Johan Nilsson. Född 1885-01-19 i Kabusa 12&13, Stora Köpinge (M). Död 1964-02-20 i Stora Köpinge 11,
Stora Köpinge (M). Se tabell 260, s 49.
Jacob Nilsson. Född 1887 i Hammar, Ingelstorp (M).
Maria Nilsdotter. Född 1889 i Hammar, Ingelstorp (M).
Tabell 260 (generation 9)
(Från Tabell 259, s 49)
Johan Nilsson. Född 1885-01-19 i Kabusa 12&13, Stora Köpinge (M). Död 1964-02-20 i Stora Köpinge 11, Stora
Köpinge (M).
Gift 1915-02-10 med Hanna Svensdotter. Född 1892-06-23 i Hammar 4, Ingelstorp (M). Död 1971-02-19 i Stora
Köpinge 11, Stora Köpinge (M).
Barn:
Nils Elfrid Nilsson. Född 1915-04-11 i Ingelstorp (M). Död 1998-10-03 i Stiby (L). Se tabell 261, s 49.
Sture Valfrid Nilsson. Född 1916-10-12 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M). Död 1994-03-08 i Stora
Köpinge (M). Se tabell 262, s 49.
Helga Beata Viktoria Nilsson. Född 1919-03-12 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M). Död 1947-11-15 i
Glemminge (M). Se tabell 263, s 49.
Anton Henry Folke Nilsson. Född 1922-02-13 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M). Se tabell 264, s 50.
Tabell 261 (generation 10)
(Från Tabell 260, s 49)
Nils Elfrid Nilsson. Född 1915-04-11 i Ingelstorp (M). Död 1998-10-03 i Stiby (L).
Gift 1944-02-20 med Greta Ellen. Född 1920-10-08 i Östra Ingelstad (L).
Tabell 262 (generation 10)
(Från Tabell 260, s 49)
Sture Valfrid Nilsson. Född 1916-10-12 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M). Död 1994-03-08 i Stora Köpinge (M).
Gift 1945-07-25 med Edit Elvira Nilsson. Född 1915-11-20 i Glemminge (M). Död 2001-02-12 i Stora Köpinge (M).
Tabell 263 (generation 10)
(Från Tabell 260, s 49)
Helga Beata Viktoria Nilsson. Född 1919-03-12 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M). Död 1947-11-15 i Glemminge
(M).
Gift 1941-11-07 med Nilsson.
Tabell 264 (generation 10)
(Från Tabell 260, s 49)
Anton Henry Folke Nilsson. Född 1922-02-13 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M).
Gift med Ingrid Ann-Mari. Född 1932-08-28 i Löderup (M).
Barn:
Birgitta Karin Helen Nilsson. Född 1956-11-30 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M). Se tabell 265, s 50.
Anders Göran Ingmar Nilsson. Född 1962-11-09 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M).
Tabell 265 (generation 11)
(Från Tabell 264, s 50)
Birgitta Karin Helen Nilsson. Född 1956-11-30 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M).
Gift med Bengt Ingvar Andersson. Född 1951-01-29 i Västra Skrävlinge (M).
Barn:
Jennie Anna Victoria Andersson. Född 1980-04-21 i Ystad (M).
Andreas Andersson.
Tobias Jacob Christian Andersson. Född 1988-07-27.
Tabell 266 (generation 8)
(Från Tabell 258, s 49)
Hanna Jacobsdotter. Född 1861-01-25 i Kabusa 10, Stora Köpinge (M).
Gift 1884-06-28 i Stora Köpinge (M) med Nils Andersson. Född 1857-02-05 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Anders Nilsson. Född 1885-10-17 i Kabusa 7, Stora Köpinge (M). Död 1918-12-04 i Kabusa 2, Stora Köpinge
(M). Se tabell 267, s 50.
Eljena Nilsdotter. Född 1889-10-01 i Kabusa 7, Stora Köpinge (M). Död 1967-01-27 i Glemminge 1,
Glemminge (M). Se tabell 271, s 51.
Tabell 267 (generation 9)
(Från Tabell 266, s 50)
Anders Nilsson. Född 1885-10-17 i Kabusa 7, Stora Köpinge (M). Död 1918-12-04 i Kabusa 2, Stora Köpinge (M).
Dog i spanska sjukan och lunginflamation.
Gift 1911-01-25 med Maria Elvira Håkansson. Född 1886-06-14 i Malmö Karoli (M). Död 1965-03-16 i Kabusa 2,
Stora Köpinge (M).
Barn:
Nils Allan Nilsson. Född 1911-04-26 i Stora Köpinge (M). Död 1975-02-06 i Hyllie (M). Se tabell 268, s 50.
Per Erik Nilsson. Född 1916-04-29 i Kabusa 2, Stora Köpinge (M). Död 2000-04-15 i Kabusa 2, Stora Köpinge
(M). Se tabell 269, s 50.
Knut Arne Nilsson. Född 1918-05-09 i Kabusa 2, Stora Köpinge (M). Död 2001-10-08 i Ystad (M). Se tabell
270, s 51.
Tabell 268 (generation 10)
(Från Tabell 267, s 50)
Nils Allan Nilsson. Född 1911-04-26 i Stora Köpinge (M). Död 1975-02-06 i Hyllie (M).
Gift 1935-08-31 med Klara Lindgren. Född 1912-03-17 i Glemminge 32, Glemminge (M). Död 2002-02-24 i Hyllie
(M).
Tabell 269 (generation 10)
(Från Tabell 267, s 50)
Per Erik Nilsson. Född 1916-04-29 i Kabusa 2, Stora Köpinge (M). Död 2000-04-15 i Kabusa 2, Stora Köpinge (M).
Gift 1941-07-12 med Marta Ingeborg Andersson. Född 1921-10-02 i Glemminge 13, Glemminge (M).
Barn:
Gun Elisabet Nilsson. Född 1968-02-06 i Lunds landsförs (M).
Tabell 270 (generation 10)
(Från Tabell 267, s 50)
Knut Arne Nilsson. Född 1918-05-09 i Kabusa 2, Stora Köpinge (M). Död 2001-10-08 i Ystad (M).
Gift 1944-11-18 med Jenny Magnhild Nilsson. Född 1919-05-17 i Stora Köpinge 11, Stora Köpinge (M).
Barn:
Lena Ann-Christin Nilsson. Född 1952-07-12 i Stora Köpinge (M).
Tabell 271 (generation 9)
(Från Tabell 266, s 50)
Eljena Nilsdotter. Född 1889-10-01 i Kabusa 7, Stora Köpinge (M). Död 1967-01-27 i Glemminge 1, Glemminge (M).
Gift 1912-04-06 med Nils Edvard Persson. Född 1886-01-30 i Kabusa 12&13, Stora Köpinge (M). Död 1967-10-10 i
Glemminge 1, Glemminge (M).
Barn:
Ellen Clary Persson. Född 1914-02-28 i Glemminge (M). Död 1997-10-30 i Glemminge (M). Se tabell 272, s
51.
Hanna Ingeborg Persson. Född 1916-03-07 i Glemminge (M). Död 2001-04-13 i Glemminge (M). Ogift
Signe Olivia Persson. Född 1917-12-31 i Glemminge (M). Se tabell 273, s 51.
Enok Holmfrid Persson. Född 1919-08-18 i Glemminge (M). Död 2000-07-16 i Ystad (M). Se tabell 274, s 51.
Åke Birger Persson. Född 1921-05-29 i Glemminge (M). Död 1980-12-29 i Glemminge (M). Ogift
Nils Persson. Född 1923.
Tabell 272 (generation 10)
(Från Tabell 271, s 51)
Ellen Clary Persson. Född 1914-02-28 i Glemminge (M). Död 1997-10-30 i Glemminge (M).
Gift 1940-04-20 med Anders Gösta Manfred Löfgren. Född 1914-05-14 i Glemminge (M). Död 1956-04-30 i
Glemminge (M).
Tabell 273 (generation 10)
(Från Tabell 271, s 51)
Signe Olivia Persson. Född 1917-12-31 i Glemminge (M).
Gift med Idar Helge Einar Granqvist. Född 1918-01-16 i Ystad (M).
Barn:
Karin Anita Margareta Granqvist. Född 1949-05-27 i Trelleborg (M).
Tabell 274 (generation 10)
(Från Tabell 271, s 51)
Enok Holmfrid Persson. Född 1919-08-18 i Glemminge (M). Död 2000-07-16 i Ystad (M).
Gift 1948-05-15 med Kerstin Majken NN. Född 1920-05-10 i Övraby (L).
Barn:
Nils Anders Enoksson. Född 1949-04-10 i Glemminge (M). Se tabell 275, s 51.
Per-Åke Enoksson. Född 1950-05-16 i Glemminge (M).
Lena Kerstin Enoksson. Född 1953-08-11 i Glemminge (M). Se tabell 276, s 52.
Tabell 275 (generation 11)
(Från Tabell 274, s 51)
Nils Anders Enoksson. Född 1949-04-10 i Glemminge (M).
Gift med Ingrid Agneta Johansson. Född 1951-03-02 i Smedstorp (L).
Barn:
Ingrid Charlotta Enoksson. Född 1980-01-07 i Glemminge (M).
Tabell 276 (generation 11)
(Från Tabell 274, s 51)
Lena Kerstin Enoksson. Född 1953-08-11 i Glemminge (M).
Gift med Lars Gustav Palm. Född 1950-07-23 i Jönköpings Sofia (F).
Tabell 277 (generation 7)
(Från Tabell 230, s 44)
Håkan Persson. Född 1827-11-24 i Stora Köpinge (M). Död 1866-01-13 i Stora Köpinge 12, Stora Köpinge (M) (död
boken). 38 år 1 mån 19 dag gl.
Gift med Anna Mårtensdotter. Född 1836-10-18 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Per Håkansson. Född 1861-07-01 i Stora Köpinge 12, Stora Köpinge (M). Se tabell 278, s 52.
Nils Håkansson. Född 1863-06-13 i Stora Köpinge 12, Stora Köpinge (M). Se tabell 286, s 53.
Anna Håkansdotter. Född 1865-07-10 i Stora Köpinge 12, Stora Köpinge (M).
Tabell 278 (generation 8)
(Från Tabell 277, s 52)
Per Håkansson. Född 1861-07-01 i Stora Köpinge 12, Stora Köpinge (M).
Gift 1884-04-02 i Stora Köpinge (M) med Sissela Nilsdotter. Född 1858-09-03 i Stora Köpinge 14, Stora Köpinge (M).
Barn:
Anna Beata Håkansdotter. Född 1884-12-02 i Hammenhög 12, Hammenhög (L). Död 1967-01-04 i Höör (M).
Se tabell 279, s 52.
Agda Ellidia Persdotter. Född 1886-11-30 i Hammenhög 12, Hammenhög (L). Död 1985-12-30 i Ärtemark (P).
Se tabell 280, s 52.
Elin Vilhelmina Persdotter. Född 1888-12-23 i Hammenhög 12, Hammenhög (L). Död 1981-01-30 i
Ljusnarsberg kbfd (T). Se tabell 281, s 52.
Håkan Valdemar Håkansson. Född 1890-12-28 i Hammenhög 12, Hammenhög (L). Död 1981-02-19 i
Hammenhög (L). Se tabell 282, s 53.
Hilda Maria Persdotter. Född 1894-07-06 i Hammenhög 9, Hammenhög (L). Död 1988-10-01 i Säby (F). Se
tabell 283, s 53.
Betty Cecilia Håkansdotter. Född 1896-06-08 i Hammenhög 9, Hammenhög (L). Död 1958-10-20 i Kvistbro
(T). Se tabell 284, s 53.
Nils Wilhelm Håkansson. Född 1900-10-13 i Hammenhög 9, Hammenhög (L). Död 1988-12-06 i Ärtemark (P).
Se tabell 285, s 53.
Tabell 279 (generation 9)
(Från Tabell 278, s 52)
Anna Beata Håkansdotter. Född 1884-12-02 i Hammenhög 12, Hammenhög (L). Död 1967-01-04 i Höör (M).
Gift 1928-12-01 med Nils Nilsson. Född 1882-07-02 i Ingelstorp (M). Död 1950-03-14 i Höör (M).
Tabell 280 (generation 9)
(Från Tabell 278, s 52)
Agda Ellidia Persdotter. Född 1886-11-30 i Hammenhög 12, Hammenhög (L). Död 1985-12-30 i Ärtemark (P).
Gift 1927 med Johan H Ahl. Född 1886-02-16. Död 1966-01-23 i Ärtemark (P).
Tabell 281 (generation 9)
(Från Tabell 278, s 52)
Elin Vilhelmina Persdotter. Född 1888-12-23 i Hammenhög 12, Hammenhög (L). Död 1981-01-30 i Ljusnarsberg
kbfd (T).
Gift 1923-11-10 med Ernst Olof Martin Nilsson. Född 1881-05-17 i Köping (H). Död 1961-04-12 i Ljusnarsberg kbfd
(T).
Tabell 282 (generation 9)
(Från Tabell 278, s 52)
Håkan Valdemar Håkansson. Född 1890-12-28 i Hammenhög 12, Hammenhög (L). Död 1981-02-19 i Hammenhög
(L).
Gift 1931-05-23 med Ester Svensdotter. Född 1894-02-25 i Stora Köpinge (M). Död 1971-07-13 i Hammenhög (L).
Tabell 283 (generation 9)
(Från Tabell 278, s 52)
Hilda Maria Persdotter. Född 1894-07-06 i Hammenhög 9, Hammenhög (L). Död 1988-10-01 i Säby (F).
Gift 1928 med Arvid Sigfrid Brand. Född 1886-07-25. Död 1964-02-25 i Säby (F).
Tabell 284 (generation 9)
(Från Tabell 278, s 52)
Betty Cecilia Håkansdotter. Född 1896-06-08 i Hammenhög 9, Hammenhög (L). Död 1958-10-20 i Kvistbro (T).
Gift 1922-09-30 med Gustav Adolf Eriksson. Född 1893-10-31 i Nysund (T). Död 1974-08-26 i Nysund (T).
Tabell 285 (generation 9)
(Från Tabell 278, s 52)
Nils Wilhelm Håkansson. Född 1900-10-13 i Hammenhög 9, Hammenhög (L). Död 1988-12-06 i Ärtemark (P).
Gift 1928-12-29 med Helga N. Född 1909-11-25 i Norge. Död 1975-07-04 i Ärtemark (P).
Tabell 286 (generation 8)
(Från Tabell 277, s 52)
Nils Håkansson. Född 1863-06-13 i Stora Köpinge 12, Stora Köpinge (M).
Gift 1891-04-26 i Skurup (M) med Karolina Vilhelmina Lindloff. Född 1868-01-28 i Malmö Karoli (M).
Barn:
Nils Håkan Birger Nilsson. Född 1892-02-26 i Örsjö 1, Örsjö (M). Död 1975-08-10 i Slottsstaden (M). Se tabell
287, s 53.
Erik Henrik Valdemar Nilsson. Född 1893-06-21 i Örsjö 1, Örsjö (M). Död 1893-08-10 i Örsjö 1, Örsjö (M).
Åke Henrik Valdemar Håkansson. Född 1895-10-26 i Örsjö 1, Örsjö (M). Död 1979-12-09 i Vallentuna (AB).
Se tabell 288, s 53.
Svea Kerstin Valborg Håkansdotter. Född 1898-09-04 i Skurup (M). Död 1998-08-12 i Örgryte (O).
Tabell 287 (generation 9)
(Från Tabell 286, s 53)
Nils Håkan Birger Nilsson. Född 1892-02-26 i Örsjö 1, Örsjö (M). Död 1975-08-10 i Slottsstaden (M).
Gift 1937-10-30 med Selma Märta Lovisa N. Född 1895-05-26 i Svedala (M). Död 1974-07-19 i Slottsstaden (M).
Tabell 288 (generation 9)
(Från Tabell 286, s 53)
Åke Henrik Valdemar Håkansson. Född 1895-10-26 i Örsjö 1, Örsjö (M). Död 1979-12-09 i Vallentuna (AB).
Gift 1950-03-18
Tabell 289 (generation 5)
(Från Tabell 228, s 43)
Ingar Rasmusdotter. Född 1760-06-01 i Stora Herrestad (M). Död 1824. Källor: Disbyt 205 Georg Agerby 1760 15.
d.1 Junii föddes och ut supra(?) döptes Rasmus Perssons och hustru Hanna Mårtensdotters i Herrestad dotter Ingar. Bars
till dopet af hustru Kirstena Lasse Perssons. Wittnen: Rasmus Jönsson, Lasse Persson, Mårten Swensson, Anders
Mårtensson, hustru Hanna Jöns Lars och hustru Anna Per Anders. Gift med Jöns Svensson 1779-07-04 Stora Herrestad
(M) 9). 1779 4. Dhen 4 Julii Dom 5 p Trin, wigdes Rusthållaren, drengen Jöns Swensson och pigan Ingar Rasmusdotter.
Död 1824 Stora Herrestad (M) 27).
Gift 1779-07-04 i Stora Herrestad (M) med Jöns Svensson. Född 1747-11-24 i Stora Herrestad (M). Död 1811.
1747Dhen 24 Nov: föddes i Herresta Bondens Swen Jönssons och Mätta Ehrlandsdotters drängbarn nämndes i dopet
d.20 dito Jöns. Framb: af Nils Larssons hustru Karna. Testes: Ryttaren Måns Härman, drängen Nils Larsson, Matts Nils
hustru Karna, Måns Ehrlands hustru Anna, Lars Olufs dotter Karna och Pär Lassons dotter Cissela. 1779 4. Dhen 4 Julii
Dom 5 p Trin, wigdes Rusthållaren, drengen Jöns Swensson och pigan Ingar Rasmusdotter.
Barn:
Mätta Jönsdotter. Född 1781-04-30 i Stora Herrestad (M). Död 1783-12-29 i Stora Herrestad (M).
Sven Jönsson. Född 1783-09-14 i Stora Herrestad (M). Död 1783-12-24 i Stora Herrestad (M).
Sissela Jönsdotter. Född 1783-09-14 i Stora Herrestad (M). Död 1784-02-27 i Stora Herrestad (M).
Sven Jönsson. Född 1784-11-07 i Stora Herrestad (M).
Anders Jönsson. Född 1788-02-22 i Stora Herrestad (M). Död 1891-01-24 i Stora Herrestad (M).
Mätta Jönsdotter. Född 1791-02-28 i Stora Herrestad (M). Död 1832-02-25 i Stora Herrestad (M). Se tabell
290, s 54.
Anders Jönsson. Född 1794-01-08 i Stora Herrestad (M). Död 1797-03-23 i Stora Herrestad (M).
Tabell 290 (generation 6)
(Från Tabell 289, s 53)
Mätta Jönsdotter. Född 1791-02-28 i Stora Herrestad (M). Död 1832-02-25 i Stora Herrestad (M).
Gift 1814-10-21 i Stora Herrestad (M) med Anders Olsson. Född 1783-12-28 i Lövestad (M). Död 1851 i Stora
Herrestad (M).
Barn:
Ola Andersson. Född 1815-01-27 i Stora Herrestad (M). Död 1852 i Stora Herrestad (M). Se tabell 291, s 54.
Hanna Andersdotter. Född 1817-10-04 i Stora Herrestad (M). Död 1857-01-23 i Övraby 13, Övraby (L). Se
tabell 299, s 55.
Tabell 291 (generation 7)
(Från Tabell 290, s 54)
Ola Andersson. Född 1815-01-27 i Stora Herrestad (M). Död 1852 i Stora Herrestad (M).
Gift 1:o med Karna Nilsdotter. Född 1812-02-29 i Stora Herrestad (M). Död 1844 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Mätta Olsdotter. Född 1837-12-03 i Stora Herrestad (M).
Jöns Olsson. Född 1839-07-29 i Stora Herrestad (M).
Ingar Olsdotter. Född 1841-10-14 i Stora Herrestad (M). Se tabell 292, s 54.
Sven Olsson. Född 1843-10-24 i Stora Herrestad (M).
Hanna Olsdotter. Född 1844-12-03 i Stora Herrestad (M).
Gift 2:o 1845 i Stora Herrestad (M) med Christina Paradis. Född 1821-04-14 i Stora Herrestad (M). Död 1904 i Stora
Herrestad (M).
Barn:
Anders Olsson. Född 1847-02-17 i Stora Herrestad (M).
Sven Olsson. Född 1849-04-11 i Stora Herrestad (M). Död 1919-06-30 i Stora Herrestad (M). Se tabell 298, s
55.
Anna Olsdotter. Född 1851-06-14 i Stora Herrestad (M). Död 1851 i Stora Herrestad (M).
Tabell 292 (generation 8)
(Från Tabell 291, s 54)
Ingar Olsdotter. Född 1841-10-14 i Stora Herrestad (M).
Gift 1865-12-15 med Hans Mårtensson. Född 1834-01-23 i Kabusa 5, Stora Köpinge (M).
Barn:
Karna Hansdotter. Född 1867-06-27 i Kabusa 5, Stora Köpinge (M). Se tabell 293, s 55.
Anna Hansdotter. Född 1870-05-19 i Kabusa 5, Stora Köpinge (M). Död 1954-10-06 i Bromma (M). Se tabell
294, s 55.
Hanna Hansdotter. Född 1872-12-01 i Kabusa 5, Stora Köpinge (M).
Bengta Hansdotter. Född 1878-02-08 i Kabusa 5, Stora Köpinge (M). Se tabell 296, s 55.
Martin Olof Hansson. Född 1881-10-25 i Kabusa 5, Stora Köpinge (M).
Maria Hansdotter. Född 1885-03-27 i Kabusa 5, Stora Köpinge (M).
Tabell 293 (generation 9)
(Från Tabell 292, s 54)
Karna Hansdotter. Född 1867-06-27 i Kabusa 5, Stora Köpinge (M).
Gift 1893-08-08 med Göran Persson. Född 1866-10-03 i Tomelilla 1, Tryde (L).
Tabell 294 (generation 9)
(Från Tabell 292, s 54)
Anna Hansdotter. Född 1870-05-19 i Kabusa 5, Stora Köpinge (M). Död 1954-10-06 i Bromma (M).
Gift 1906-06-16 med Nils Persson Duvander. Född 1869-11-05 i Öja 16, Öja (M). Död 1954-05-24 i Bromma (M).
Barn:
Maria Ingeborg Duvander. Född 1907-03-09 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M). Död 1989-10-08 i Ystad
(M). Se tabell 295, s 55.
Tabell 295 (generation 10)
(Från Tabell 294, s 55)
Maria Ingeborg Duvander. Född 1907-03-09 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M). Död 1989-10-08 i Ystad (M).
Gift 1942-04-04 med Herman Persson. Född 1910-09-20 i Bromma (M). Död 1995-12-16 i Ystad (M).
Barn:
Anna Barbro Gunilla Persson. Född 1943-09-09 i Ystad (M).
Tabell 296 (generation 9)
(Från Tabell 292, s 54)
Bengta Hansdotter. Född 1878-02-08 i Kabusa 5, Stora Köpinge (M).
Gift med Claus Persson. Född 1880-11-22. Död 1936-05-07.
Barn:
Per Hilmer Clausson. Född 1907-05-29 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Se tabell 297, s 55.
Hans Gustav Clausson. Född 1908-09-11 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M).
Inga Kristina Clausson. Född 1911-07-25 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M).
Tabell 297 (generation 10)
(Från Tabell 296, s 55)
Per Hilmer Clausson. Född 1907-05-29 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M).
Gift 1936-05-15 med Signe Astrid Jönsson. Född 1908-10-23 i Stora Herrestad 37, Stora Herrestad (M).
Barn:
Birgit Clausson. Född 1937 i Kabusa 16, Stora Köpinge (M).
Marianne Clausson. Född 1939 i Kabusa 16, Stora Köpinge (M).
Gun Ingalill Cecilia Clausson. Född 1944-04-01 i Kabusa 16, Stora Köpinge (M).
Carl Gustav Göran Clausson. Född 1948-02-03 i Stora Köpinge (M).
Tabell 298 (generation 8)
(Från Tabell 291, s 54)
Sven Olsson. Född 1849-04-11 i Stora Herrestad (M). Död 1919-06-30 i Stora Herrestad (M).
Gift med Anna Hansdotter. Född 1885-01-30 i Stora Köpinge (M). Död 1955-11-19 i Stora Herrestad (M).
Tabell 299 (generation 7)
(Från Tabell 290, s 54)
Hanna Andersdotter. Född 1817-10-04 i Stora Herrestad (M). Död 1857-01-23 i Övraby 13, Övraby (L).
Gift med Jöns Persson. Född 1818-05-17 i Övraby (L). Död 1891-05-20 i Övraby (L).
Barn:
Per Jönsson. Född 1839-08-01 i Övraby 13, Övraby (L).
Anders Jönsson. Född 1841-08-09 i Övraby 13, Övraby (L). Se tabell 300, s 56.
Sven Jönsson. Född 1844-02-27 i Övraby 13, Övraby (L).
Nils Jönsson. Född 1846-11-01 i Övraby 13, Övraby (L).
Lars Jönsson. Född 1848-10-14 i Övraby 13, Övraby (L). Död 1939 i Stora Köpinge (M). Se tabell 303, s 56.
Elna Jönsdotter. Född 1851-07-10 i Övraby 13, Övraby (L).
Mätta Jönsdotter. Född 1854-05-22 i Övraby 13, Övraby (L). Död 1873-03-29 i Övraby 13, Övraby (L).
Tabell 300 (generation 8)
(Från Tabell 299, s 55)
Anders Jönsson. Snickare. Född 1841-08-09 i Övraby 13, Övraby (L).
Gift 1868-10-31 med Boel Jönsdotter. Född 1843-04-17 i Onslunda (L).
Barn:
Jöns Andersson. Snickare. Född 1869-03-22 i Övraby 13, Övraby (L).
Johanna Andersdotter. Född 1871-07-11 i Övraby 13, Övraby (L). Död 1961-12-09 i Övraby (L). Ogift
Matilda Andersdotter. Född 1874-09-27 i Övraby 13, Övraby (L). Död 1967-04-12 i Fosie (M). Ogift
Kjersti Andersdotter. Född 1877-05-13 i Övraby 13, Övraby (L). Död 1969-11-14 i Övraby (L). Ogift
Viktor Andersson. Född 1880-03-04 i Övraby 13, Övraby (L). Död 1970-08-06 i Fosie (M). Se tabell 301, s 56.
Gustav Andersson. Född 1883-04-12 i Övraby 13, Övraby (L). Död 1975-06-20 i Eriksfält (M). Se tabell 302, s
56.
Tabell 301 (generation 9)
(Från Tabell 300, s 56)
Viktor Andersson. Född 1880-03-04 i Övraby 13, Övraby (L). Död 1970-08-06 i Fosie (M).
Gift med NN NN. Död 1927-10-23.
Tabell 302 (generation 9)
(Från Tabell 300, s 56)
Gustav Andersson. Född 1883-04-12 i Övraby 13, Övraby (L). Död 1975-06-20 i Eriksfält (M).
Gift med Anna Helena Stenström. Född 1882-05-02 i Görslöv (M). Död 1967-02-11 i Fosie (M).
Tabell 303 (generation 8)
(Från Tabell 299, s 55)
Lars Jönsson. Född 1848-10-14 i Övraby 13, Övraby (L). Död 1939 i Stora Köpinge (M).
Gift 1876-12-29 i Stora Köpinge (M) med Agda Jönsdotter. Född 1854-04-10 i Stora Köpinge (M). Död 1920-01-05 i
Stora Köpinge (M).
Barn:
Hanna Larsdotter. Född 1877-04-16 i Stora Köpinge (M). Död 1954-02-07 i Stora Köpinge (M). Se tabell 304,
s 56.
Bengta Larsdotter. Född 1879-03-21 i Stora Köpinge (M). Död 1953-12-02 i Stora Köpinge (M). Se tabell 305,
s 56.
Jöns Larsson. Född 1881-01-30 i Stora Köpinge (M). Död 1930-10-22 i Stora Köpinge (M).
Anders Larsson. Född 1883-07-07 i Stora Köpinge (M). Död 1963-08-28 i Tryde (L). Se tabell 307, s 57.
Nils Larsson. Född 1886-01-28 i Stora Köpinge (M). Död 1968-01-20 i Tryde (L). ogift
Tabell 304 (generation 9)
(Från Tabell 303, s 56)
Hanna Larsdotter. Född 1877-04-16 i Stora Köpinge (M). Död 1954-02-07 i Stora Köpinge (M).
Gift 1904-11-18 med Anders Olsson. Född 1875-03-19 i Stora Köpinge (M). Död 1952-12-18 i Stora Köpinge (M).
Tabell 305 (generation 9)
(Från Tabell 303, s 56)
Bengta Larsdotter. Född 1879-03-21 i Stora Köpinge (M). Död 1953-12-02 i Stora Köpinge (M).
Gift med Per Nilsson. Född 1876-08-01 i Stora Köpinge (M). Död 1930-11-24.
Barn:
Signe Beata Persson. Född 1914-06-02 i Stora Köpinge (M). Se tabell 306, s 57.
Tabell 306 (generation 10)
(Från Tabell 305, s 56)
Signe Beata Persson. Född 1914-06-02 i Stora Köpinge (M).
Gift 1939-01-07 i Stora Köpinge (M) med Arvid Sigvard Svensson. Född 1914-09-13 i Ingelstorp (M).
Barn:
Per Sven-Arvid Bertil Svensson. Släktforskare. Född 1946-07-04 i Ystad (M).
Tabell 307 (generation 9)
(Från Tabell 303, s 56)
Anders Larsson. Född 1883-07-07 i Stora Köpinge (M). Död 1963-08-28 i Tryde (L).
Gift 1907-04-27 med Matilda Hurtig. Född 1885-12-04 i Stora Herrestad (M). Död 1971-01-18 i Tryde (L).
Barn:
Anna Larsson.
Tabell 308 (generation 5)
(Från Tabell 228, s 43)
Marna Rasmusdotter. Född 1764-10-15 i Stora Herrestad (M). Död 1819-12-12 i Stora Herrestad (M).
Gift 1793-12-08 i Stora Herrestad (M) med Anders Jönsson. Född 1761-06-17 i Stora Herrestad (M). Död 1801-04-21 i
Stora Herrestad (M).
Barn:
Nils Andersson. Född 1794-12-05 i Stora Herrestad (M).
Hanna Andersdotter. Född 1798-02-23 i Stora Herrestad (M). Död 1866-10-26 i Stora Köpinge (M). Se tabell
309, s 57.
Tabell 309 (generation 6)
(Från Tabell 308, s 57)
Hanna Andersdotter. Född 1798-02-23 i Stora Herrestad (M). Död 1866-10-26 i Stora Köpinge (M).
Gift 1819-10-01 i Stora Herrestad (M) med Rasmus Larsson. Född 1792-10-20 i Stora Köpinge (M). Död 1872-09-18 i
Stora Köpinge (M).
Barn:
Mätta Rasmusdotter. Född 1821-09-06 i Stora Köpinge (M).
Anders Rasmusson. Född 1822-10-08 i Stora Köpinge (M). Död 1823-07-02 i Stora Köpinge (M).
Lars Rasmusson. Född 1824-09-22 i Stora Köpinge (M). Död 1871 i Stora Köpinge (M). Se tabell 310, s 57.
Anders Rasmusson. Född 1827-01-24 i Stora Köpinge (M). Död 1905-11-24 i Ullstorp (L). Se tabell 323, s 59.
Jöns Rasmusson. Född 1830-11-06 i Stora Köpinge (M). Död 1914 i Stora Köpinge (M). Se tabell 347, s 63.
Marna Rasmusdotter. Född 1833-09-18 i Stora Köpinge (M). Se tabell 355, s 65.
Tabell 310 (generation 7)
(Från Tabell 309, s 57)
Lars Rasmusson. Född 1824-09-22 i Stora Köpinge (M). Död 1871 i Stora Köpinge (M).
Gift 1:o med Mallena Persdotter. Född 1828-07-30 i Svenstorp 4, Stora Köpinge (M). Död 1857 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Mårten Larsson. Född 1847-06-03 i Stora Köpinge (M).
Per Larsson. Född 1849-07-07 i Stora Köpinge (M). Död 1859 i Stora Köpinge (M).
Hanna Larsdotter. Född 1851-09-03 i Stora Köpinge (M). Död 1852 i Stora Köpinge (M).
Göran Larsson. Född 1853-06-09 i Stora Köpinge (M). Död 1876 i Stora Köpinge (M).
Rasmus Larsson. Född 1855-12-22 i Stora Köpinge (M). Död 1858 i Stora Köpinge (M).
Gift 2:o med Kerstin Mårtensdotter. Född 1831-04-19 i Glemminge (M). Död 1886 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Nils Larsson. Född 1858-11-17 i Stora Köpinge (M). Död 1904 i Stora Köpinge (M). Se tabell 311, s 58.
Tabell 311 (generation 8)
(Från Tabell 310, s 57)
Nils Larsson. Född 1858-11-17 i Stora Köpinge (M). Död 1904 i Stora Köpinge (M).
Gift med Hanna Bengtsdotter. Född 1864-12-08 i Kabusa 3, Stora Köpinge (M).
Barn:
Hilma Karolina Nilsson. Född 1887-04-06 i Svenstorp 4, Stora Köpinge (M). Död 1978-09-14 i Glemminge
(M). Se tabell 312, s 58.
Karin Charlotta Nilsdotter. Född 1888-11-08 i Svenstorp 4, Stora Köpinge (M). Död 1974-12-18 i Tomelilla
(L). Se tabell 313, s 58.
Anna Beata Nilsson. Född 1890-12-02 i Löderup (M). Död 1974-03-19 i Fosie (M). Se tabell 315, s 58.
Alfred Georg Nilsson. Född 1893-02-18 i Löderup (M). Död 1971-04-17 i Ystad (M). Se tabell 316, s 59.
Harry Bernhard Nilsson. Född 1895-02-27 i Löderup (M). Död 1949-11-10 i Kabusa 7, Stora Köpinge (M). Se
tabell 317, s 59.
Magnhild Paulina Nilsson. Född 1897-04-23 i Löderup (M). Död 1978-09-14 i Eslöv (M). Se tabell 319, s 59.
Ludvig Robert Nilsson. Född 1899-07-06 i Stora Köpinge (M). Död 1976-05-15 i Ystad (M). Se tabell 320, s 59.
Gunnar Sigfrid Nilsson. Född 1901-09-17 i Kabusa 7, Stora Köpinge (M). Död 1969-10-13 i Fulltofta (M). Se
tabell 321, s 59.
Nanny Hideborg Nilsson. Född 1904-02-29 i Kabusa 7, Stora Köpinge (M). Död 1987-02-26 i Ystad (M). Se
tabell 322, s 59.
Tabell 312 (generation 9)
(Från Tabell 311, s 58)
Hilma Karolina Nilsson. Född 1887-04-06 i Svenstorp 4, Stora Köpinge (M). Död 1978-09-14 i Glemminge (M).
Gift med Magnusson. Död 1938-05-11.
Tabell 313 (generation 9)
(Från Tabell 311, s 58)
Karin Charlotta Nilsdotter. Född 1888-11-08 i Svenstorp 4, Stora Köpinge (M). Död 1974-12-18 i Tomelilla (L).
Gift 1918-09-18 med Johan Lorenz Larsson. Född 1884-07-15 i Löderup (M). Död 1964-01-16 i Ullstorp (L).
Barn:
Tage Larsson. Född 1919.
Nils Larsson. Född 1922.
Knut Assar Larsson. Född 1924-03-26 i Valleberga (M). Död 1980-03-19 i Toarp, Ullstorp (L). Se tabell 314, s
58.
Tabell 314 (generation 10)
(Från Tabell 313, s 58)
Knut Assar Larsson. Född 1924-03-26 i Valleberga (M). Död 1980-03-19 i Toarp, Ullstorp (L).
Gift 1949-04-30 med Hanna Signe Margit. Född 1925-03-19 i Kverrestad (L).
Barn:
Louise Britt-Marie Larsson. Född 1951-09-30 i Ullstorp (L).
Lars Erik Staffan Larsson. Född 1955-03-18 i Ullstorp (L).
Tabell 315 (generation 9)
(Från Tabell 311, s 58)
Anna Beata Nilsson. Född 1890-12-02 i Löderup (M). Död 1974-03-19 i Fosie (M).
Gift med Per Månsson. Född 1885-05-05 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M). Död 1946-04-03 i Limhamn (M).
Tabell 316 (generation 9)
(Från Tabell 311, s 58)
Alfred Georg Nilsson. Född 1893-02-18 i Löderup (M). Död 1971-04-17 i Ystad (M).
Gift
Tabell 317 (generation 9)
(Från Tabell 311, s 58)
Harry Bernhard Nilsson. Född 1895-02-27 i Löderup (M). Död 1949-11-10 i Kabusa 7, Stora Köpinge (M).
Gift 1927-07-23 med Anna Maria Wikander. Född 1903-01-24 i Stora Köpinge (M). Död 2006-03-28 i Stora Köpinge
(M).
Barn:
Knut Erik Nilsson. Född 1928-09-18 i Stora Köpinge (M). Se tabell 318, s 59.
Tabell 318 (generation 10)
(Från Tabell 317, s 59)
Knut Erik Nilsson. Född 1928-09-18 i Stora Köpinge (M).
Gift med Ann-Marie. Född 1928-06-12 i Röddinge (M).
Barn:
Harry Kenneth Roland Nilsson. Född 1951-10-05 i Stora Köpinge (M).
Ann Carina Rose-Marie Nilsson. Född 1955-05-17 i Stora Köpinge (M).
Ragnhild Laila Caroline Nilsson. Född 1965-09-13 i Eslöv (M).
Tabell 319 (generation 9)
(Från Tabell 311, s 58)
Magnhild Paulina Nilsson. Född 1897-04-23 i Löderup (M). Död 1978-09-14 i Eslöv (M).
Gift 1921-08-24 med Paul Josef Westesson. Född 1882-10-23 i Billeberga (M). Död 1977-05-03 i Eslöv (M).
Tabell 320 (generation 9)
(Från Tabell 311, s 58)
Ludvig Robert Nilsson. Född 1899-07-06 i Stora Köpinge (M). Död 1976-05-15 i Ystad (M).
Gift 1927-04-10 med Ingeborg Astrid Fridolf. Född 1906-04-07 i Stora Köpinge (M). Död 1981-11-04 i Ystad (M).
Tabell 321 (generation 9)
(Från Tabell 311, s 58)
Gunnar Sigfrid Nilsson. Född 1901-09-17 i Kabusa 7, Stora Köpinge (M). Död 1969-10-13 i Fulltofta (M).
Gift 1931-06-20 med Signe Linea. Född 1902-05-31 i Malmö Karoli (M). Död 1988-12-12 i Hörby (M).
Tabell 322 (generation 9)
(Från Tabell 311, s 58)
Nanny Hideborg Nilsson. Född 1904-02-29 i Kabusa 7, Stora Köpinge (M). Död 1987-02-26 i Ystad (M).
Gift 1926-02-12 med Johan Herman Johnsson. Född 1894-12-14 i Ingelstorp (M). Död 1969-08-24 i Lilla Köpinge 14,
Stora Köpinge (M).
Tabell 323 (generation 7)
(Från Tabell 309, s 57)
Anders Rasmusson. Född 1827-01-24 i Stora Köpinge (M). Död 1905-11-24 i Ullstorp (L).
Gift 1852 med Kiersti Jönsdotter. Född 1831-03-08 i Högestad 11, Högestad (M). Död 1883 i Ullstorp (L).
Barn:
Hanna Andersdotter. Född 1854 i Ullstorp (L). Död 1935 i Tryde (L). Se tabell 324, s 60.
Mårten Andersson. Född 1857 i Ullstorp (L). Död 1861 i Ullstorp (L).
Elna Andersdotter. Född 1859 i Ullstorp (L).
Sven Andersson. Född 1860 i Ullstorp (L). Död 1943-06-26 i Tomelilla (L). Se tabell 325, s 60.
Mårten Andersson. Född 1863 i Ullstorp (L). Se tabell 339, s 62.
Jöns Andersson. Född 1866 i Ullstorp (L). Död 1940 i Kanada. Se tabell 340, s 62.
Ingar Andersdotter. Född 1873 i Ullstorp (L). Död 1935-04-27 i Ullstorp (L). Se tabell 342, s 63.
Tabell 324 (generation 8)
(Från Tabell 323, s 59)
Hanna Andersdotter. Född 1854 i Ullstorp (L). Död 1935 i Tryde (L).
Gift 1909 med Anders Nilsson. Född 1859 i Smedstorp (L). Död 1919.
Tabell 325 (generation 8)
(Från Tabell 323, s 59)
Sven Andersson. Född 1860 i Ullstorp (L). Död 1943-06-26 i Tomelilla (L).
Utom äktenskap med Kierstina Nilsdotter Wall.
Barn:
Carolina Göthilda Wall. Född 1894-07-03 i Ullstorp (L). Död 1984-08-14 i Tomelilla (L). Se tabell 326, s 60.
Gift 1896 i Tolånga (M) med Kiersti Persdotter. Född 1872-06-13 i Tolånga (M). Död 1956-04-21 i Tomelilla (L).
Barn:
Amalia Karolina Andersson. Född 1898 i Tolånga (M). Död 1940 i Eslöv (M). Se tabell 327, s 60.
Anton Richard Andersson Mörkfors. Född 1906-02-07 i Tolånga (M). Död 1997-10-25 i Högalid (AB). Se
tabell 329, s 61.
Hulda Ulla Maria Viktoria Andersson. Född 1907-12-18 i Tolånga (M). Död 1991-03-01 i Motala (E). Se tabell
333, s 61.
Tage Bernhard Andersson Mörkfors. Född 1909-08-20 i Tolånga (M). Död 1997-06-05 i Katarina (AB). Se
tabell 338, s 62.
Tabell 326 (generation 9)
(Från Tabell 325, s 60)
Carolina Göthilda Wall. Född 1894-07-03 i Ullstorp (L). Död 1984-08-14 i Tomelilla (L).
Gift med NN Nilsson. Död 1950-04-19.
Tabell 327 (generation 9)
(Från Tabell 325, s 60)
Amalia Karolina Andersson. Född 1898 i Tolånga (M). Död 1940 i Eslöv (M).
Gift 1922 med Oscar Olsson. Född 1900-08-29 i Lövestad (M). Död 1988-04-10 i Eslöv (M).
Barn:
Doris Linnéa Olsson. Född 1923-10-17 i Lund. Se tabell 328, s 60.
Kjell Sigvard Leopold Olsson Orrestål. Född 1925-10-13 i Ullstorp (L).
Rosa Olsson.
Sture Olsson.
Tabell 328 (generation 10)
(Från Tabell 327, s 60)
Doris Linnéa Olsson. Född 1923-10-17 i Lund.
Gift 1948 med Gunnar Molander. Född 1925-05-15.
Barn:
Björn Anders Molander. Född 1949-11-01 i Malmö Sankt Johannes (M).
Christina Birgitta Molander. Född 1953-07-16 i Överluleå (BD).
Sten Bertil Molander. Född 1956-06-10 i Höganäs (M).
Stig Erik Molander. Född 1960-07-23 i Väsby (M).
Tabell 329 (generation 9)
(Från Tabell 325, s 60)
Anton Richard Andersson Mörkfors. Född 1906-02-07 i Tolånga (M). Död 1997-10-25 i Högalid (AB).
Gift 1944-06-17 med Gunborg Elisabet Lundgren. Född 1917-03-27 i Karlskrona stadsförs (K).
Barn:
Kurt Gunnar Mörkfors. Född 1940-03-19 i Katarina (AB). Se tabell 330, s 61.
Hans Lennart Mörkfors. Född 1945-11-30 i Katarina (AB). Se tabell 332, s 61.
Gunnel Elisabeth Mörkfors. Född 1951-11-18 i Katarina (AB).
Tabell 330 (generation 10)
(Från Tabell 329, s 61)
Kurt Gunnar Mörkfors. Född 1940-03-19 i Katarina (AB).
Gift 1962-07-14 med Sigfrids Sonja Ann-Britt Persson. Född 1939-02-11 i Malung (W). Död 2003-02-24 i Malung
(W).
Barn:
Leif Kurt Erik Mörkfors. Född 1962-12-04 i Sofia (AB). Se tabell 331, s 61.
Helena Elisabeth Mörkfors. Född 1970-03-08 i Järfälla (AB).
Tabell 331 (generation 11)
(Från Tabell 330, s 61)
Leif Kurt Erik Mörkfors. Född 1962-12-04 i Sofia (AB).
Gift med Nanna Ingrid Irené Nordström. Född 1970-12-30 i Råby-Rönö (D).
Barn:
Sigfrid Anton Mörkfors. Född 2007-02-13 i Borlänge kbfd (W).
Tabell 332 (generation 10)
(Från Tabell 329, s 61)
Hans Lennart Mörkfors. Född 1945-11-30 i Katarina (AB).
Gift med Gudrun Margareta Boström. Född 1945-11-01 i Hägersten (AB).
Barn:
Hans Joakim Boström. Född 1974-04-08 i Hägersten (AB).
Hans Patrik Boström. Född 1978-07-13 i Hägersten (AB).
Hans Henrik Boström Mörkfors.
Tabell 333 (generation 9)
(Från Tabell 325, s 60)
Hulda Ulla Maria Viktoria Andersson. Född 1907-12-18 i Tolånga (M). Död 1991-03-01 i Motala (E).
Gift 1938 med Theodor Bergström. Född 1890-12-22 i Östersund (Z). Död 1958-01-06 i Motala (E).
Barn:
Ulla Margareta Bergström. Född 1939-02-22 i Motala (E). Se tabell 334, s 61.
Ingrid Maria Bergström. Född 1940-11-02 i Motala (E). Se tabell 335, s 62.
Birgit Helene Bergström. Född 1943-01-03 i Motala (E). Se tabell 336, s 62.
Tabell 334 (generation 10)
(Från Tabell 333, s 61)
Ulla Margareta Bergström. Född 1939-02-22 i Motala (E).
Gift 1966 med Hans Arvid Theander. Född 1939-02-17 i Brännkyrka (AB).
Barn:
Gabriella Ulrika Margareta Theander. Född 1968-03-08 i Hägersten (AB).
Katarina Anna Margareta Theander. Född 1970-11-19 i Linköpings Berga (E).
Daniel Hans Waldemar Theander. Född 1973-01-11 i Överjärna (AB).
Tabell 335 (generation 10)
(Från Tabell 333, s 61)
Ingrid Maria Bergström. Född 1940-11-02 i Motala (E).
Gift 1961 med Per Axel Paulsson. Född 1926-04-23 i Köping (U).
Barn:
Per Niklas Paulsson. Född 1961-12-19 i Motala (E).
Jonas Tor Paulsson. Född 1964-08-06 i Motala (E).
Måns Henrik Paulsson. Född 1968-06-12 i Motala (E).
Tabell 336 (generation 10)
(Från Tabell 333, s 61)
Birgit Helene Bergström. Född 1943-01-03 i Motala (E).
Gift med Bruno Walters. Född 1941-09-24 i Motala (E).
Barn:
Patricia Birgit Kristina Bergström. Född 1968-01-25 i Motala (E). Se tabell 337, s 62.
Tabell 337 (generation 11)
(Från Tabell 336, s 62)
Patricia Birgit Kristina Bergström. Född 1968-01-25 i Motala (E).
Gift med Hellberg.
Barn:
Simon Måns Jan Hellberg. Född 1988 i Huddinge (AB).
Joel Erik Hellberg. Född 1991 i Huddinge (AB).
Tabell 338 (generation 9)
(Från Tabell 325, s 60)
Tage Bernhard Andersson Mörkfors. Född 1909-08-20 i Tolånga (M). Död 1997-06-05 i Katarina (AB).
Gift 1:o 1947 med Rosa Viktoria Roos. Född 1900-06-29. Död 1950-07-10 i Högalid (AB).
Gift 2:o 1955-06-22 med Hedvi Bereta Margret Eklund. Född 1900-05-18 i Berga (G). Död 1987-07-29 i Katarina
(AB).
Tabell 339 (generation 8)
(Från Tabell 323, s 59)
Mårten Andersson. Född 1863 i Ullstorp (L).
Gift 1894 med Hanna Persdotter. Född 1869 i Snårestad (M). Död 1924.
Barn:
Klas Albin Andersson. Född 1898-12-04. Död 1956-08-11 i Lillhärdal (Z).
Tabell 340 (generation 8)
(Från Tabell 323, s 59)
Jöns Andersson. Född 1866 i Ullstorp (L). Död 1940 i Kanada.
Gift 1905 i Kanada med Mathilda Lilly Jarvis. Född 1873 i London. Död 1968 i Kanada.
Barn:
Anna Andersson. Född i Kanada. Död 2001 i Kanada.
Fred Andersson. Född i Kanada.
Winnie Andersson. Född i Kanada.
Karna Violet Andersson. Född 1911 i USA. Död 1998 i Kanada. Se tabell 341, s 63.
Tabell 341 (generation 9)
(Från Tabell 340, s 62)
Karna Violet Andersson. Född 1911 i USA. Död 1998 i Kanada.
Gift med William John Burd. Född 1898. Död 1977 i Kanada.
Barn:
Raymond Burd. Född i Kanada.
Rut Evelyn Burd. Född i Kanada.
Lila Christine Burd. Född 1933 i Kanada.
William John Burd. Född 1943 i Kanada. Död 1977 i Kanada.
Tabell 342 (generation 8)
(Från Tabell 323, s 59)
Ingar Andersdotter. Född 1873 i Ullstorp (L). Död 1935-04-27 i Ullstorp (L).
Gift 1897-05-26 med Sven Månsson. Född 1869-10-25 i Hörup (M). Död 1956-09-03 i Ullstorp (L).
Barn:
Ester Ingeborg Svensson. Född 1897-12-18 i Ullstorp (L). Död 1961-07-01 i Tryde (L). Se tabell 343, s 63.
Kristina Maria Svensson. Född 1900-08-11 i Ullstorp (L). Död 1967-03-10 i Tomelilla (L). Se tabell 344, s 63.
Arvid Reinhold Svensson. Född 1904-09-12 i Ullstorp (L). Död 1992-11-28 i Tomelilla (L). Se tabell 345, s 63.
Tabell 343 (generation 9)
(Från Tabell 342, s 63)
Ester Ingeborg Svensson. Född 1897-12-18 i Ullstorp (L). Död 1961-07-01 i Tryde (L).
Gift 1921-03-22 med Albert Magnus Persson. Född 1894-04-05 i Tryde (L). Död 1969-01-14 i Tryde (L).
Barn:
Arthur Persson.
Tabell 344 (generation 9)
(Från Tabell 342, s 63)
Kristina Maria Svensson. Född 1900-08-11 i Ullstorp (L). Död 1967-03-10 i Tomelilla (L).
Gift 1921-11-10 med Anders Isak Ivarsson. Född 1898-04-25 i Tryde (L). Död 1947-11-01 i Spjutstorp (L).
Tabell 345 (generation 9)
(Från Tabell 342, s 63)
Arvid Reinhold Svensson. Född 1904-09-12 i Ullstorp (L). Död 1992-11-28 i Tomelilla (L).
Gift 1929-05-18 med Alma Maria Paulina Andersson. Född 1907-05-30 i Lund. Död 1989-02-04 i Tomelilla (L).
Barn:
Ragnhild Anne-Marie Arvidsson. Född 1933-12-11 i Ullstorp (L). Se tabell 346, s 63.
Sven-Erik Arvidsson. Född 1937 i Ullstorp (L).
Tabell 346 (generation 10)
(Från Tabell 345, s 63)
Ragnhild Anne-Marie Arvidsson. Född 1933-12-11 i Ullstorp (L).
Gift med Bendroth.
Barn:
Carl Fredrik Jonas Bendroth. Född 1960-03-29 i Sankt Olof (L).
Ingrid Maria Caroline Bendroth. Född 1964-08-27 i Sankt Olof (L).
Tabell 347 (generation 7)
(Från Tabell 309, s 57)
Jöns Rasmusson. Född 1830-11-06 i Stora Köpinge (M). Död 1914 i Stora Köpinge (M).
Gift med Elna Larsdotter. Född 1843 i Hammenhög (L).
Barn:
Mårten Jönsson. Född 1865 i Stora Köpinge (M).
Anna Jönsdotter. Född 1867 i Stora Köpinge (M).
Johanna Jönsdotter. Född 1870-03-07 i Stora Köpinge (M). Död 1948-01-14 i Vallby (L). Se tabell 348, s 64.
Lars Jönsson. Född 1873 i Stora Köpinge (M).
Sven Jönsson. Född 1875-05-21 i Stora Köpinge (M). Död 1923-08-21. Se tabell 349, s 64.
Christina Jönsdotter. Född 1877 i Stora Köpinge (M).
Anders Jönsson. Född 1880 i Stora Köpinge (M).
Bengta Jönsdotter. Född 1883 i Stora Köpinge (M).
Tabell 348 (generation 8)
(Från Tabell 347, s 63)
Johanna Jönsdotter. Född 1870-03-07 i Stora Köpinge (M). Död 1948-01-14 i Vallby (L).
Gift med Nilsson. Död 1909-06-30.
Tabell 349 (generation 8)
(Från Tabell 347, s 63)
Sven Jönsson. Född 1875-05-21 i Stora Köpinge (M). Död 1923-08-21.
Gift med Helena Nilsdotter. Född 1879-07-30 i Katslösa (M). Död 1953-05-18 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Sigfrid Vilhelm Svensson. Född 1904-04-06 i Stora Herrestad 20, Stora Herrestad (M). Död 1977-05-07 i Stora
Köpinge (M). Se tabell 350, s 64.
Emmy Christina Svensson. Född 1905-11-16 i Stora Herrestad 20, Stora Herrestad (M).
Eina Maria Svensson. Född 1909-06-13 i Stora Herrestad 20, Stora Herrestad (M).
Agnes Carolina Svensson. Född 1909-06-13 i Stora Herrestad 20, Stora Herrestad (M).
Tabell 350 (generation 9)
(Från Tabell 349, s 64)
Sigfrid Vilhelm Svensson. Född 1904-04-06 i Stora Herrestad 20, Stora Herrestad (M). Död 1977-05-07 i Stora
Köpinge (M).
Gift 1932-04-15 med Evy Viola Johansson. Född 1905-01-16 i Gammalstorp (K).
Barn:
Sture Harald Svensson. Född 1933-01-21 i Stora Herrestad 20, Stora Herrestad (M). Se tabell 351, s 64.
Anna Margareta Svensson. Född 1934-06-23 i Stora Herrestad 20, Stora Herrestad (M). Se tabell 352, s 64.
Sven Vilhelm Svensson. Född 1936-11-01 i Stora Herrestad 20, Stora Herrestad (M). Se tabell 353, s 65.
Helga Viola Svensson. Född 1939-08-28 i Stora Herrestad 20, Stora Herrestad (M). Se tabell 354, s 65.
Tabell 351 (generation 10)
(Från Tabell 350, s 64)
Sture Harald Svensson. Född 1933-01-21 i Stora Herrestad 20, Stora Herrestad (M).
Gift med Anna Margit. Född 1939-11-22 i Tolånga (M).
Barn:
Bengt Stig Arne Svensson. Född 1956-05-10 i Malmö Sankt Pauli (M).
Sylvia Gerthie Yvonne Svensson. Född 1963-04-15 i Kirseberg (M).
Tabell 352 (generation 10)
(Från Tabell 350, s 64)
Anna Margareta Svensson. Född 1934-06-23 i Stora Herrestad 20, Stora Herrestad (M).
Gift med Nils Gösta Georg Jönsson. Född 1929-08-17 i Tryde (L).
Barn:
Hildur Viola Anna-Kerstin Jönsson. Född 1963-02-19 i Kirseberg (M).
Tabell 353 (generation 10)
(Från Tabell 350, s 64)
Sven Vilhelm Svensson. Född 1936-11-01 i Stora Herrestad 20, Stora Herrestad (M).
Gift med Siv Hulda Elisabet. Född 1939-10-13 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Barn:
Eva Ann-Christin Svensson. Född 1958-10-19 i Stora Köpinge (M).
Lars Sven Anders Svensson. Född 1961-06-02 i Stora Köpinge (M).
Pia Cecilia Svensson. Född 1963-05-29 i Stora Herrestad (M).
Tabell 354 (generation 10)
(Från Tabell 350, s 64)
Helga Viola Svensson. Född 1939-08-28 i Stora Herrestad 20, Stora Herrestad (M).
Gift med John Evert Persson. Född 1937-07-09 i Ystad (M).
Barn:
Helena Ros-Marie Persson. Född 1961-07-09 i Stora Herrestad (M).
Bengt Åke Sune Persson. Född 1966-10-05 i Östra Kärrstorp (M).
Tabell 355 (generation 7)
(Från Tabell 309, s 57)
Marna Rasmusdotter. Född 1833-09-18 i Stora Köpinge (M).
Gift med Åke Persson. Född 1829 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Per Åkesson. Född 1859 i Stora Köpinge (M).
Lars Åkesson. Född 1863-05-10 i Stora Köpinge (M). Se tabell 356, s 65.
Kersti Åkesdotter. Född 1865 i Stora Köpinge (M).
Mårten Åkesson. Född 1868 i Stora Köpinge (M).
Hanna Åkesdotter. Född 1870-11-19 i Stora Köpinge (M). Död 1960-06-11 i Tomelilla (L). Se tabell 357, s 65.
Anders Åkesson. Född 1872-10-18 i Stora Köpinge (M). Död 1949-03-19 i Övraby (L). Se tabell 358, s 65.
Tabell 356 (generation 8)
(Från Tabell 355, s 65)
Lars Åkesson. Snickare. Född 1863-05-10 i Stora Köpinge (M).
Gift 1894-09-22 i Ystad (M) med Ellen Carolina Verner. Småskolelärare. Född 1870-12-19 i Västra Vingåker (D).
Barn:
Lars Josef Albin Åkesson. Född 1894-12-19 i Ystad (M).
Åke Ellas Protus Åkesson. Född 1896 i Ystad (M).
Siri Marta Elisabet Åkesson. Född 1899-05-02 i Ystad (M). Död 1984-03-10 i Ystad (M).
Erik Joel Fabian Åkesson. Född 1900-08-19 i Ystad (M).
Tabell 357 (generation 8)
(Från Tabell 355, s 65)
Hanna Åkesdotter. Född 1870-11-19 i Stora Köpinge (M). Död 1960-06-11 i Tomelilla (L).
Gift med Eriksson. Död 1941-02-27.
Tabell 358 (generation 8)
(Från Tabell 355, s 65)
Anders Åkesson. Född 1872-10-18 i Stora Köpinge (M). Död 1949-03-19 i Övraby (L).
Gift 1903-03-21 med Elna Göransson. Född 1876-09-24 i Övraby (L). Död 1970-10-24 i Övraby (L).
Tabell 359 (generation 4)
(Från Tabell 4, s 2)
Sven Persson. Åbo. Född 1732-10-05 i Stora Herrestad (M). Död 1800-05-31 i Bussjö, Bromma (M) (Kyrkobok).
Begravd 1800-06-08 i Bromma (M). Dör husmanen Sven Persson i från Bussjö 68 år gammal av ålder. Bouppteckning
finns.
Gift 1762-04-04 i Bussjö, Bromma (M) med Bengta Andersdotter. Född 1740-01-12 i Bussjö, Bromma (M). Anders
Ols lilla dotter Bängta i från Busiö natus 12 jan renatus 20 dito susept: Kerstina Mårten Nilsson. Testes Mårten Larsson,
Jöran Ingvarsson hu Nils Mårtensson .... .... Jöran Svensson. Palmsöndagen Copolerades drängen Sven Persson med
pigan Bengta Andersdotter i Bussjö båda bor därstädes.
Barn:
Per Svensson. Född 1763-03-15 i Bussjö, Bromma (M). Död 1763-04-09 i Bussjö, Bromma (M). Sven Perssons
lilla son Per i Bussjö född 15 mars 1763. Kerstina Lars Pers i Herrestad, Per Mårtensson, Clemed
Ingvarsson, Anders Mårtensson, Ola Hans Mårtensson, drängen Ola Andersson, Jöns Andersson, pigan
Sissa Agda i Bussjö.
Per Svensson. Född 1764-03-16 i Bussjö, Bromma (M). Död 1764-04-15 i Bussjö, Bromma (M).
Marna Svensdotter. Född 1765-02-03 i Bussjö, Bromma (M). Död 1798-09-11 i Bussjö, Bromma (M). Se tabell
360, s 66.
Hanna Svensdotter. Född 1767-07-26 i Bussjö, Bromma (M). Död 1852-11-19 i Bussjö, Bromma (M). Se tabell
361, s 66.
Mätta Svensdotter. Född 1770-10-30 i Bussjö, Bromma (M). Död 1772-02-13 i Bussjö, Bromma (M).
Tabell 360 (generation 5)
(Från Tabell 359, s 66)
Marna Svensdotter. Född 1765-02-03 i Bussjö, Bromma (M). Död 1798-09-11 i Bussjö, Bromma (M).
Gift 1798-06-24 i Bromma (M) med Anders Nilsson.
Barn:
Elna Andersdotter. Född 1798.
Tabell 361 (generation 5)
(Från Tabell 359, s 66)
Hanna Svensdotter. Född 1767-07-26 i Bussjö, Bromma (M). Död 1852-11-19 i Bussjö, Bromma (M). Sven Perssons
lilla dotter Hanna i Bussjö 26 juli född och 2 augusti döpt, testes Sissela Ola Anders hustru i Bussjö, Faddrar Ola
Andersson, Jöns Andersson, Trued Ingvarsson i Bussjö, Sissela Göran Persson, Ola Nilsson, Jöns Nilsson.
Gift 1786-11-03 i Bussjö, Bromma (M) med Ola/Olof Månsson. Åbo. Född 1754-09-06 i Stora Tvären, Bjäresjö (M).
Död 1825-11-30 i Bussjö, Bromma (M) (Kyrkobok). Begravd 1825-12-04 i Bromma (M). Drängen husman Lilla tvären
Måns Mårtensson och dess hustru Bengta Olofsdotters son Olof, suseptis bars till dopet av hustrun Hanna Per Jöns,
Faddrar Erland Persson, Per Olofsson, Jöns Olsson, hustru Kerstina Mårtensdotter Måns Månsson, pigan Elna
Svensson, pigan Ingeborg Olofsdotter, Kerstina Esbjörnsdotter. Gifto inhysesmanen Ola Månsson 71 år 2 mån 24 dag
ålder. Samman vigs Ola Månsson från Bussjö och fästekvinan Hanna Svensdotter därstädes.
Barn:
NN Olsson. Född 1786-11-21 i Bussjö, Bromma (M).
NN Olsson. Född 1788-09-21 i Bussjö, Bromma (M).
Mätta Olsdotter. Född 1791-06-12 i Bussjö, Bromma (M).
Karna Olsdotter. Född 1793-07-29 i Bussjö, Bromma (M).
Karna Olsdotter. Född 1794-12-17 i Bussjö, Bromma (M).
Anders Olsson. Född 1797-04-22 i Bussjö, Bromma (M).
Bereta Olsdotter. Född 1799-09-09 i Bussjö, Bromma (M). Se tabell 362, s 66.
NN Olsson. Född 1802-01-10 i Bussjö, Bromma (M).
Elna Olsdotter. Född 1804-06-20 i Bussjö, Bromma (M).
Else Olsdotter. Född 1806-04-02 i Bussjö, Bromma (M) (Kyrkobok). Döpt 1806-04-06 i Bussjö, Bromma (M).
Död 1870-03-15 i Bromma (M). Se tabell 383, s 70.
Bängta Olsdotter. Född 1808-03-26 i Bussjö, Bromma (M).
Tabell 362 (generation 6)
(Från Tabell 361, s 66)
Bereta Olsdotter. Född 1799-09-09 i Bussjö, Bromma (M).
Gift med Per Larsson. Född 1793-04-11 i Kverrestad (L).
Barn:
Bolla Persdotter. Född 1825-05-19 i Bussjö, Bromma (M).
Olof Persson. Född 1826-08-01 i Bussjö, Bromma (M). Se tabell 363, s 67.
Bengta Persdotter. Född 1828-02-08 i Bussjö, Bromma (M). Se tabell 364, s 67.
Sven Persson. Född 1830-08-01 i Bussjö, Bromma (M).
Tabell 363 (generation 7)
(Från Tabell 362, s 66)
Olof Persson. Född 1826-08-01 i Bussjö, Bromma (M).
Gift med Hanna Jönsdotter. Född 1832-10-13 i Solberga (M).
Barn:
Per Olsson. Född 1858-06-30 i Södra Wallösa, Sjörup (M).
Anna Olsson. Född 1860-07-19 i Södra Wallösa, Sjörup (M).
Hanna Olsson. Född 1863-03-05 i Södra Villie, Villie (M).
Tabell 364 (generation 7)
(Från Tabell 362, s 66)
Bengta Persdotter. Född 1828-02-08 i Bussjö, Bromma (M).
Gift 1858-03-20 i Sövestad (M) med Måns Olsson. Född 1824-07-22 i Tryde (L).
Barn:
Ola Månsson. Född 1858-07-23 i Sövestad (M). Se tabell 365, s 67.
Bereta Månsdotter. Född 1860-11-20 i Bussjö 13, Bromma (M). Se tabell 377, s 69.
Tabell 365 (generation 8)
(Från Tabell 364, s 67)
Ola Månsson. Kusk. Född 1858-07-23 i Sövestad (M). Kusk å Sockerbruket där familjen också bor.
Gift 1885-11-07 i Ystad (M) med Karna Nilsdotter. Född 1862-12-30 i Öja (M).
Barn:
Nils Magnus Månsson. Född 1886-02-08 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1886-12-17 i Ystad (M). Susc: Arb.
Nils Nilsson vittne: piga Anna Nilsdtr
Nils Magnus Månsson. Född 1887-10-16 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1985-03-22 i Eriksfält (M). Se tabell
366, s 67.
Hilma Esther Månsson. Född 1889-08-03 i Ystad (M). Död 1963-07-03 i Ystad (M). Se tabell 369, s 68.
Bertha Eleonora Månsson. Född 1891-01-15 i Ystad (M). Död 1976-11-15 i Ystad (M). Se tabell 370, s 68.
Holger Albert Månsson. Född 1893-03-13 i Ystad (M). Död 1962-10-16 i Ystad (M). Se tabell 371, s 68.
Carl Edvin Månsson. Född 1895-01-20 i Ystad (M). Död 1965-06-06 i Landskrona (M). Se tabell 372, s 68.
Johan Alfred Månsson. Född 1897-02-24 i Ystad (M). Död 1979-12-22 i Landskrona (M). Se tabell 373, s 68.
Anna Elisabeth Månsson. Född 1899-08-27 i Ystad (M). Död 1983-01-31 i Dalby (M). Se tabell 374, s 68.
Karin Halfrida Månsson. Född 1903-08-06 i Ystad (M). Död 1975-08-03 i Ystad (M). Se tabell 375, s 69.
Ove Gottfrid Månsson. Född 1906-09-25 i Ystad (M). Död 1977-03-07 i Landskrona (M). Se tabell 376, s 69.
Tabell 366 (generation 9)
(Från Tabell 365, s 67)
Nils Magnus Månsson. Född 1887-10-16 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1985-03-22 i Eriksfält (M). Susc: Piga Anna
Hansson v: Piga Anna Nilsson Tapetsare Axel Håkansson
Gift 1:o 1911-10-14 i Ystad (M) med Emma Jeppsson. Född 1880-12-03 i Bunkeflo (M). Död 1963-01-11 i Härlanda
(O).
Barn:
Sven Olof Månsson. Född 1914-03-25 i Ystad (M). Död 2002-10-22 i Eslöv (M). Se tabell 367, s 68.
Gift 2:o 1964-07-18
Tabell 367 (generation 10)
(Från Tabell 366, s 67)
Sven Olof Månsson. Diriktör. Född 1914-03-25 i Ystad (M). Död 2002-10-22 i Eslöv (M). Diriktör i Eslöv. Var under
22 år engagerad i AB Felix ledning, först som teknisk diriktör 1962-1964, sedan som VD 1964-1975 och ledamot i
bolagsstyrelsen till 1984. Månsson är Chalmersingenjör och arbetade före sin långa tid hos Feliks huvodsaklingen vid
Svenska sockerfabriks AB.
Gift 1939-06-17 med Ann-Marie Constance NN. Född 1917-01-17 i Göteborgs Haga (O).
Barn:
Karin Ingela Månsson. Född 1949-12-15 i Björke (I). Se tabell 368, s 68.
Tabell 368 (generation 11)
(Från Tabell 367, s 68)
Karin Ingela Månsson. Född 1949-12-15 i Björke (I).
Gift med Erik Olof Rutger Rangel von Post. Född 1945-11-25 i Lund.
Barn:
Johan Olof Axel Rangel von Post. Född 1976-04-01 i Värnamo (F).
Maria Helena von Post. Född 1979-04-24 i Värnamo (F).
Tabell 369 (generation 9)
(Från Tabell 365, s 67)
Hilma Esther Månsson. Född 1889-08-03 i Ystad (M). Död 1963-07-03 i Ystad (M). Susc. Fadren v: Hushållerskan
Hanna Andersson å Sockerbruket; Pigan Hanna Månsson, Bjeresjö
Gift 1913-10-18 med August Sigfrid Hansson. Född 1887-08-15 i Hannas (L). Död 1967-06-19 i Ystad (M).
Tabell 370 (generation 9)
(Från Tabell 365, s 67)
Bertha Eleonora Månsson. Född 1891-01-15 i Ystad (M). Död 1976-11-15 i Ystad (M). Susc. Fadren v: Hushållerskan
Hanna Andersson å Sockerbruket; Pigan Hanna Månsson, Bjeresjö
Gift 1912-10-19 med Nils Otto Lundgren. Född 1884-10-11 i Ystad (M). Död 1972-07-23 i Ystad (M).
Tabell 371 (generation 9)
(Från Tabell 365, s 67)
Holger Albert Månsson. Född 1893-03-13 i Ystad (M). Död 1962-10-16 i Ystad (M). Susc. hustrun Anna Kristensson
V: pigan Hanna Månsson.
Gift 1913-11-30 med Adolfina Lindgren. Född 1895-08-08 i Ystad (M). Död 1982-07-03 i Ystad (M).
Tabell 372 (generation 9)
(Från Tabell 365, s 67)
Carl Edvin Månsson. Född 1895-01-20 i Ystad (M). Död 1965-06-06 i Landskrona (M).
Gift 1927-11-26 med Agnes Viola NN. Född 1899-10-05 i Ängelholm (L). Död 1981-12-24 i Asmundtorp (M).
Tabell 373 (generation 9)
(Från Tabell 365, s 67)
Johan Alfred Månsson. Född 1897-02-24 i Ystad (M). Död 1979-12-22 i Landskrona (M).
Gift 1924-04-19 med Kari Louvisa NN. Född 1898-02-10 i Genarp (M). Död 1972-08-17 i Landskrona (M).
Tabell 374 (generation 9)
(Från Tabell 365, s 67)
Anna Elisabeth Månsson. Född 1899-08-27 i Ystad (M). Död 1983-01-31 i Dalby (M).
Gift 1918-12-07 med Hans Jönsson Norén. Född 1886-05-10 i Hyllie (M). Död 1967-02-02 i Dalby (M).
Tabell 375 (generation 9)
(Från Tabell 365, s 67)
Karin Halfrida Månsson. Född 1903-08-06 i Ystad (M). Död 1975-08-03 i Ystad (M).
Gift med Otto Gottfrid Stridh. Född 1898-12-21 i Revinge (M). Död 1962-03-21 i Ystad (M).
Tabell 376 (generation 9)
(Från Tabell 365, s 67)
Ove Gottfrid Månsson. Född 1906-09-25 i Ystad (M). Död 1977-03-07 i Landskrona (M).
Gift 1930-06-30 med Thea Hildur NN. Född 1909-06-18 i Landskrona (M). Död 1985-09-07 i Asmundtorp (M).
Tabell 377 (generation 8)
(Från Tabell 364, s 67)
Bereta Månsdotter. Född 1860-11-20 i Bussjö 13, Bromma (M).
Gift med Bengt Olsson. Född 1862-10-28 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Ola Bengtsson. Född 1887-09-12 i Öja (M). Död 1964-10-27 i Ystad (M). Se tabell 378, s 69.
Mauritz Bengtsson. Född 1890-06-25 i Ystad (M). Död 1975-12-10 i Ystad (M). Se tabell 379, s 69.
Nils Bengtsson. Född 1898-03-29 i Öja (M). Död 1983-06-30 i Ystad (M). Se tabell 382, s 70.
Tabell 378 (generation 9)
(Från Tabell 377, s 69)
Ola Bengtsson. Född 1887-09-12 i Öja (M). Död 1964-10-27 i Ystad (M).
Gift med Ida Sofia Svensdotter. Född 1887-07-28 i Ingelstorp (M). Död 1960-10-28 i Ystad (M).
Barn:
Bernhard Sigfrid Bengtsson. Född 1911-01-13 i Öja (M). Död 1992-05-30 i Malmö Sankt Johannes (M).
Folke Arvid Bengtsson. Född 1912-06-29 i Ystad (M). Död 1985-12-29 i Ystad (M).
Inez Bertha Ellie Bengtsson. Född 1919-02-07 i Ystad (M). Död 1997-02-22 i Ystad (M).
Tabell 379 (generation 9)
(Från Tabell 377, s 69)
Mauritz Bengtsson. Född 1890-06-25 i Ystad (M). Död 1975-12-10 i Ystad (M).
Gift 1921-05-29 med Elin Andersdotter. Född 1892-09-04 i Borrie (M).
Barn:
Gulli Birgit Bengtsson. Född 1921-07-07 i Öja (M). Död 2007-06-23 i Ystad (M). Se tabell 380, s 69.
Börje Anders Bengtsson. Född 1924-08-18 i Öja (M). Död 2002-02-19 i Ystad (M).
Kerstin Anna Maria Bengtsson. Född 1927-06-29 i Öja (M).
Tabell 380 (generation 10)
(Från Tabell 379, s 69)
Gulli Birgit Bengtsson. Född 1921-07-07 i Öja (M). Död 2007-06-23 i Ystad (M).
Gift 1943-11-13 med Erik Gunnar Eriksson. Född 1915-01-01 i Fågeltofta (L). Död 1997-02-27 i Ystad (M).
Barn:
Jan Erik Krister Eriksson. Född 1945-10-12 i Ystad (M). Se tabell 381, s 69.
Lars-Göran Mauritz Eriksson. Född 1956-02-06 i Ystad (M).
Tabell 381 (generation 11)
(Från Tabell 380, s 69)
Jan Erik Krister Eriksson. Född 1945-10-12 i Ystad (M).
Gift med Elsie Ulla-Britt NN. Född 1943-12-28 i Simrishamn (L).
Barn:
Lars-Erik Mikael Eriksson. Född 1967-05-24 i Ystad (M).
Jan-Anders Kenneth Eriksson. Född 1969-01-07 i Ystad (M).
Tabell 382 (generation 9)
(Från Tabell 377, s 69)
Nils Bengtsson. Född 1898-03-29 i Öja (M). Död 1983-06-30 i Ystad (M).
Gift 1924-06-14 med Emma Andersdotter. Född 1896-04-09 i Sövde (M) (Sveriges dödbok 1947-2003). Död 198611-03 i Ystad (M).
Barn:
Erik Arne Bengtsson. Född 1925-01-19 i Öja (M).
Karin Bengtsson. Född 1926.
Ester Bengtsson. Född 1929.
Tabell 383 (generation 6)
(Från Tabell 361, s 66)
Else Olsdotter. Född 1806-04-02 i Bussjö, Bromma (M) (Kyrkobok). Döpt 1806-04-06 i Bussjö, Bromma (M). Död
1870-03-15 i Bromma (M). Tjänstedrängen Ola Månssons dotter Elsa uti Bussjö föddes 2 April och döptes 6 april, Jöns
Mårtenssons hustru i Bussjö bar hene till dopet. Faddrar Hans Andersson och Jöns Mårtensson i Bussjö.
Gift 1828-11-28 i Hedeskoga (M) med Sven Persson. Åbo. Född 1797-09-23 i Bromma (M) (Kyrkobok). Döpt 179709-24 i Bromma (M). Död 1871-01-06 i Bromma (M). Tjänstedrängen Per Svensson son Sven föddes den 23 september
och döptes den 24 september uti Bromma, gudmor Sissela Per Nils bar honom. Faddrar Jöns Nilsson, pigan Bereta
Sörensdotter, pigan Ingar Nilsdotter uti Bromma. 1828 28 november wigdes drängen Sven Persson med pigan Elsa
Olsdotter bege i Hedeskoga 26 och 29 år gammla.
Barn:
Per Svensson. Född 1829-05-18 i Hedeskoga (M). Död 1832-11-11 i Bussjö, Bromma (M).
Olof Svensson. Född 1831-04-15 i Bussjö, Bromma (M).
Karna Svensdotter. Född 1833-04-14 i Bussjö, Bromma (M) (Kyrkobok). Döpt 1833-04-15 i Bussjö, Bromma
(M). Död 1881-07-15 i Stora Köpinge (M). Se tabell 384, s 70.
Per Svensson. Född 1835-05-18 i Bussjö, Bromma (M).
Elna Svensdotter. Född 1837-11-28 i Bussjö, Bromma (M). Se tabell 451, s 82.
Per Svensson. Född 1842-01-31 i Bussjö, Bromma (M). Se tabell 463, s 84.
Tabell 384 (generation 7)
(Från Tabell 383, s 70)
Karna Svensdotter. Född 1833-04-14 i Bussjö, Bromma (M) (Kyrkobok). Döpt 1833-04-15 i Bussjö, Bromma (M).
Död 1881-07-15 i Stora Köpinge (M). Som på nr 9 Bussjö Sven Persson och dess hustru Elsa Olsdotter 26 år född 14
april och döpt 15 april. Dragonen Flink och Mätta Olsdotter i Herrestad samt drängen Olof Andersson i Bussjö.
1865 Barnets fader är drängen Per Jönsson no 28 Sövestad som förbundigt sig att 192 rikstalers hjälp.
Utom äktenskap med Per Jönsson. Född 1839-10-28 i Sövestad (M). Döpt 1839-11-03 i Sövestad (M). Död 1902-05-14
i Borrie (M). Åbo nr 28 Söfvestad Jöns Filipsson och hustrun Ingar Nilsdotter född 28 oktober döpt 3 november modern
28 år. Husman nr 12 Bussjö Per Filipsson, hustru Karna Anders, Lars Nilsson Söfvestad. Erkänt vara fader till barnet
men utan äktenskapslöfte, obf lägrat Karna Svensdotter.
Har från år 1865 och till och med år 1879 betalat 30 Rmt samt kviterat med vittnens närvaro. Fader är Per Jönsson från
Sövestad 28 och moder är Karna Svensdotter från Bussjö 4, Bromma.
Undertecknad förbinder sig att som fosterlön för pigan Karna Svensdotters å nr 28 Söfvestad barn, som föddes den 23
juni och blefv å dopet kalladt Anders, och till hvilket undertecknad bekänner sig vara fader, årligen i Augusti månad
betala 30 Rmt tills nämnda barn fyllt femton år, ansvaras och försäkras af.
Söfvestad den 14 Augusti 1865 Per Jönsson Dräng på N 28 Söfvestad.
Med ofvanstående förbindelse å min Svägerska, pigan Karna Svensdotters vägnar förklarar jag mig nöjd. Jöns Persson
Husman å n 45 Söfvestad.
Att drängen Per Jönsson å n 28 Söfvestad egenhändigt och Husm Jöns Persson med hand å pennan här ofvan tecknat
finnansering intyga vi på en gång närvarande vittnen.
L Sönrsson, Kantor i Söfvestad. Swen Isaksson Åbo på n 8 Söfvestad
Barn:
Anders Persson. Född 1865-06-23 i Bromma (M). Död 1928-05-03 i Ystad (M). Se tabell 385, s 71.
Gift 1871-02-26 i Bromma (M) med Mats Larsson. Född 1842-05-24 i Stora Köpinge (M).
Tabell 385 (generation 8)
(Från Tabell 384, s 70)
Anders Persson. Sockerbruksarbetare. Född 1865-06-23 i Bromma (M). Död 1928-05-03 i Ystad (M).
Gift 1888-04-29 i Borrie (M) med Maria Jönsdotter. Född 1865-11-05 i Öja (M) (Kyrkobok). Död 1923-05-23 i Ystad
(M). Arb Per Svensson och Hustru Karna Andersdotter samt Dr Mårten Svensson, modern 34 år
Barn:
Augusta Andersson. Född 1888-10-06 i Borrie (M). Död 1964-12-29 i Snårestad (M). Se tabell 386, s 71.
Anna Andersdotter. Född 1890-02-10 i Öja (M). Död 1971-06-04 i Ystad (M). Se tabell 399, s 73.
Axel Persson. Född 1891-05-03 i Buskamöllan, Ystad (M). Död 1965-03-02 i Tegneby (O). Se tabell 400, s 73.
Alma Andersson. Född 1892-12-06 i Buskamöllan, Ystad (M). Död 1961-07-13 i Vinslöv (L). Se tabell 405, s
74.
Herman Andersson. Född 1894-01-25 i Buskamöllan, Ystad (M). Död 1955-10-01 i Ystad (M). Se tabell 413, s
76.
Hilda Andersson. Född 1895-05-10 i Buskamöllan, Ystad (M). Död 1895-06-04 i Buskamöllan, Ystad (M).
Hjalmar Andersson. Född 1897-03-26 i Buskamöllan, Ystad (M). Död 1972-02-28 i Ystad (M). Se tabell 420, s
77.
Henning Andersson. Född 1898-12-06 i Buskamöllan, Ystad (M). Död 1983-11-05 i Ystad (M). Se tabell 421, s
77.
Nils Andersson. Född 1900-08-10 i Buskamöllan, Ystad (M). Död 1983-12-02 i Ystad (M). Se tabell 433, s 79.
Gunnar Andersson. Född 1902-02-25 i Buskamöllan, Ystad (M). Död 1978-02-06 i Dalby (M). Se tabell 440, s
81.
Astrid Maria Andersson. Född 1903-05-21 i Buskamöllan, Ystad (M). Död 1983-01-26 i Ystad (M).
Marta Ingeborg Andersson. Född 1904-07-15 i Buskamöllan, Ystad (M). Död 1955-01-08 i Malmö Sankt Petri
(M).
Vikter Wilhelm Andersson. Född 1906-10-02 i Buskamöllan, Ystad (M). Död 1998-10-30 i Varberg (N). Se
tabell 443, s 81.
Tabell 386 (generation 9)
(Från Tabell 385, s 71)
Augusta Andersson. Född 1888-10-06 i Borrie (M). Död 1964-12-29 i Snårestad (M).
Gift 1911-12-26 i Ystad (M) med Svante Vilhelm Nilsson. Född 1887-06-07 i Norra Mellby (L). Död 1965-09-19 i
Snårestad (M).
Barn:
Nils Edvin Folke Nilsson. Född 1912-03-29 i Ystad (M). Död 1985-12-19 i Norrköpings Sankt Johannes (E). Se
tabell 387, s 71.
Anna Margit Teresia Nilsson. Född 1913-12-10 i Ystad (M). Död 2001-10-02. Se tabell 388, s 71.
Tage Vilhelm Robert Nilsson. Född 1915-02-14 i Ystad (M). Död 1998-05-05 i Ystad (M). Se tabell 393, s 72.
Erik Axel Bernhard Nilsson. Född 1916-11-10 i Ystad (M). Död 1985-12-29 i Östra Ingelstad (L). Se tabell 396,
s 73.
Rut Gurly Ingeborg Nilsson. Född 1918-10-24 i Ystad (M). Död 2000-06-06. Se tabell 397, s 73.
Knut Svante Elvir Nilsson. Född 1920-09-20 i Ystad (M). Död 1995-02-23 i Hägersten (AB). Se tabell 398, s
73.
Tabell 387 (generation 10)
(Från Tabell 386, s 71)
Nils Edvin Folke Nilsson. Född 1912-03-29 i Ystad (M). Död 1985-12-19 i Norrköpings Sankt Johannes (E).
Gift 1944-04-29 med Siri Anna Viola NN. Född 1916-01-06 i Öjaby (G).
Barn:
Leif Folke Wilhelm Nilsson. Född 1945-10-14 i Risinge (E).
Ingvar Nils Lennart Nilsson. Född 1948-10-13 i Risinge kbfd (E).
Arne Bo Edvin Nilsson. Född 1953-06-07 i Risinge (E).
Tabell 388 (generation 10)
(Från Tabell 386, s 71)
Anna Margit Teresia Nilsson. Född 1913-12-10 i Ystad (M). Död 2001-10-02.
Gift 1933-09-30 med Helmer Hubert Andersson. Född 1908-11-03 i Ingelstorp (M). Död 1982-04-02 i Stora Köpinge
(M).
Barn:
Inga Maj-Britt Andersson. Född 1932-01-09 i Ystad (M). Se tabell 389, s 72.
Nils Lennart Andersson. Född 1934-05-18 i Övraby (L). Se tabell 390, s 72.
Elsa Ingegerd Andersson. Född 1939-05-08 i Övraby (L). Se tabell 391, s 72.
Karl-Gustaf Eiven Andersson. Född 1945-12-14 i Simrishamn (L).
Bengt Göran Andersson. Född 1951-04-20 i Övraby (L). Se tabell 392, s 72.
Tabell 389 (generation 11)
(Från Tabell 388, s 71)
Inga Maj-Britt Andersson. Född 1932-01-09 i Ystad (M).
Gift med Bernt Lennart Persson. Född 1931-02-03 i Baldringe (M).
Barn:
Marie Ann-Charlott Persson. Född 1957-10-13 i Baldringe (M).
Håkan Bernt Olof Persson. Född 1960-01-05 i Baldringe (M).
Tabell 390 (generation 11)
(Från Tabell 388, s 71)
Nils Lennart Andersson. Född 1934-05-18 i Övraby (L).
Gift med Elsa Birgit Elisabet NN. Född 1934-07-24 i Lunds domkyrkoförs (M).
Barn:
Eva Monica Andersson . Född 1956-02-15 i Alstad (M).
Lena Gunilla Andersson. Född 1958-03-27 i Svedala (M).
Kent Ronny Andersson. Född 1960-01-16 i Svedala (M).
Tabell 391 (generation 11)
(Från Tabell 388, s 71)
Elsa Ingegerd Andersson. Född 1939-05-08 i Övraby (L).
Gift med Claes Arvid Oscar Arvidsson. Född 1931-10-19 i Simrishamn (L).
Barn:
Anna Cecilia Arvidsson. Född 1970-08-06 i Säby (M).
Lars Mårten Arvidsson. Född 1972-06-21 i Säby (M).
Tabell 392 (generation 11)
(Från Tabell 388, s 71)
Bengt Göran Andersson. Född 1951-04-20 i Övraby (L).
Gift med Ulla Margareta Knutsson. Född 1947-11-16 i Öja (M).
Barn:
Linda Teresé Andersson. Född 1975-08-15 i Stora Köpinge (M).
Nina Cecilia Andersson. Född 1978-06-01 i Stora Köpinge (M).
Tabell 393 (generation 10)
(Från Tabell 386, s 71)
Tage Vilhelm Robert Nilsson. Född 1915-02-14 i Ystad (M). Död 1998-05-05 i Ystad (M).
Gift 1938-10-30 med Solvieg Fredrika Falk. Född 1918-05-06 i Malmö Sankt Johannes (M). Död 1996-04-29 i Ystad
(M).
Barn:
Gertrud Marianne Nilsson. Född 1937-03-09 i Gårdstånga (M). Se tabell 394, s 73.
Per Olof Knut Nilsson. Född 1939-09-23 i Ystad (M). Död 1999-10-14 i Konga (M).
Mona Birgitta Nilsson. Född 1942-10-03 i Ystad (M). Se tabell 395, s 73.
Tabell 394 (generation 11)
(Från Tabell 393, s 72)
Gertrud Marianne Nilsson. Född 1937-03-09 i Gårdstånga (M).
Gift med Karl Erik Olsson. Född 1938-01-25 i Landskrona (M).
Barn:
Gertrud Åsa Maria Olsson. Född 1963-02-13 i Nevishög (M).
Carl Fredrik Jonas Olsson. Född 1966-05-20 i Staffanstorp (M).
Tabell 395 (generation 11)
(Från Tabell 393, s 72)
Mona Birgitta Nilsson. Född 1942-10-03 i Ystad (M).
Gift 1:o med Bo Göran Nilsson. Född 1941-02-14 i Bromma (AB).
Barn:
Ylva Birgitta Nilsson. Född 1964-10-24 i Ronneby kbfd (K).
Mats Göran Nilsson. Född 1967-05-28 i Svalöv (M).
Gift 2:o med Carl-Erik Wilhelm Olin. Född 1937-04-29 i Lunds domkyrkoförs (M).
Tabell 396 (generation 10)
(Från Tabell 386, s 71)
Erik Axel Bernhard Nilsson. Född 1916-11-10 i Ystad (M). Död 1985-12-29 i Östra Ingelstad (L).
Gift 1939-12-23 med Klara Anna Hildur NN. Född 1919-07-22 i Hannas (L).
Barn:
Nils Erik Ingemar Nilsson. Född 1951-09-27 i Östra Ingelstad (L).
Annika Liselott Nilsson. Född 1957-09-08 i Östra Ingelstad (L).
Mats Håkan Nilsson. Född 1958-10-03 i Östra Ingelstad (L).
Tabell 397 (generation 10)
(Från Tabell 386, s 71)
Rut Gurly Ingeborg Nilsson. Född 1918-10-24 i Ystad (M). Död 2000-06-06.
Gift 1940-11-23 med Helge Gustav Åhlander. Född 1915-06-06 i Sjörup (M). Död 1992-04-18 i Örsjö (M).
Tabell 398 (generation 10)
(Från Tabell 386, s 71)
Knut Svante Elvir Nilsson. Född 1920-09-20 i Ystad (M). Död 1995-02-23 i Hägersten (AB).
Gift 1959-12-12 med Martha NN. Född 1918-10-10.
Barn:
Christina Nilsson. Född 1960-05-02 i Hägersten (AB).
Tabell 399 (generation 9)
(Från Tabell 385, s 71)
Anna Andersdotter. Född 1890-02-10 i Öja (M). Död 1971-06-04 i Ystad (M).
Gift 1919-11-08 i Ystad (M) med Lars Svensson. Kusk. Född 1887-12-08 i Sövestad (M). Död 1938-05-23 i Ystad (M).
Barn:
Lars Torsten Harald Svensson. Född 1920-07-29 i Ystad (M).
Ragnar Svensson. Född 1921. Död 1926.
Tabell 400 (generation 9)
(Från Tabell 385, s 71)
Axel Persson. Telearbetare. Född 1891-05-03 i Buskamöllan, Ystad (M). Död 1965-03-02 i Tegneby (O).
Gift 1929-09-08 i Tegneby (O) med Ebba Sofia Olsson. Barnmorska. Född 1898-08-04 i Tegneby (O). Död 1973-01-21
i Tegneby (O).
Barn:
Per-Olof Persson. Född 1931-05-08 i Tegneby (O). Död 1995-05-12 i Tegneby (O). Se tabell 401, s 74.
Tabell 401 (generation 10)
(Från Tabell 400, s 73)
Per-Olof Persson. Telearbetare. Född 1931-05-08 i Tegneby (O). Död 1995-05-12 i Tegneby (O).
Gift 1954-07-03 i Snöstorp (N) med Ing-Britt Gunborg Jonsson. Ålderdomshemsföreståndare. Född 1933-02-26 i
Eldsberga (N).
Barn:
Inger Birgitta Maria Persson. Född 1955-04-08 i Tegneby (O). Se tabell 402, s 74.
Bengt-Olof Anders Persson. Född 1957-01-28 i Tegneby (O). Se tabell 404, s 74.
Tabell 402 (generation 11)
(Från Tabell 401, s 74)
Inger Birgitta Maria Persson. Sjuksköterska. Född 1955-04-08 i Tegneby (O).
Gift 1973-07-14 i Tegneby (O) med Lars-Tore Georg Gustavsson. Bergsprängare. Född 1948-10-25 i Tegneby (O).
Barn:
Monika Britt-Marie Gustavsson. Född 1973-08-20 i Tegneby (O). Se tabell 403, s 74.
Mats Jan Mikael Gustavsson. Bergsprängare. Född 1976-03-22 i Tegneby (O).
Tabell 403 (generation 12)
(Från Tabell 402, s 74)
Monika Britt-Marie Gustavsson. Lärare. Född 1973-08-20 i Tegneby (O).
Gift
Barn:
Christine Britt-Marie Pettersson. Född 1997-04-12 i Tegneby (O).
Tabell 404 (generation 11)
(Från Tabell 401, s 74)
Bengt-Olof Anders Persson. Sotare. Född 1957-01-28 i Tegneby (O).
Gift 1981-09-05 i Tegneby (O) med Eva Marie-Louise Stjärnström. Busschauför. Född 1958-10-30.
Barn:
Patrik Lars-Olof Persson. Född 1982-03-27 i Tegneby (O).
Patricia Eva Marie Persson. Född 1986-12-27 i Tegneby (O).
Tabell 405 (generation 9)
(Från Tabell 385, s 71)
Alma Andersson. Född 1892-12-06 i Buskamöllan, Ystad (M). Död 1961-07-13 i Vinslöv (L).
Gift 1919-02-22 i Ystad (M) med Alfred Håkansson. Född 1893-10-25 i Ystad (M). Död 1975-02-08 i Vinslöv (L).
Barn:
Göte Rudolf Håkansson. Född 1921-01-09 i Ystad (M). Död 1989-03-25 i Simrishamn (L). Se tabell 406, s 74.
Åke Hjalmar Håkansson. Född 1921-01-09 i Ystad (M). Död 1960-03-21 i Landskrona (M). Se tabell 411, s 75.
Tabell 406 (generation 10)
(Från Tabell 405, s 74)
Göte Rudolf Håkansson. Född 1921-01-09 i Ystad (M). Död 1989-03-25 i Simrishamn (L).
Gift 1945-10-06 i Stora Köpinge (M) med Anna-Maria Persson. Född 1921-06-12 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Eva Anita Håkansson. Född 1946-03-09 i Ystad (M). Se tabell 407, s 75.
Pia Liselott Håkansson. Född 1954-04-03 i Vitaby (L). Se tabell 410, s 75.
Tabell 407 (generation 11)
(Från Tabell 406, s 74)
Eva Anita Håkansson. Född 1946-03-09 i Ystad (M).
Gift 1967-05-06 i Vitaby (L) med Kenth Bruno Lindqvist. Född 1945-06-04 i Simrishamn (L).
Barn:
Eva Maria Lindqvist. Född 1967-10-09 i Södra Mellby (L). Se tabell 408, s 75.
Martin Lindkvist. Född 1971-04-17 i Vitaby (L). Se tabell 409, s 75.
Tabell 408 (generation 12)
(Från Tabell 407, s 75)
Eva Maria Lindqvist. Född 1967-10-09 i Södra Mellby (L).
Sambo med Torbjörn Svensson. Född 1965-02-13 i Brösarp (L).
Barn:
Melinda Lindqvist. Född 1991-05-10 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Felicia Lindqvist. Född 1993-04-07 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Tabell 409 (generation 12)
(Från Tabell 407, s 75)
Martin Lindkvist. Född 1971-04-17 i Vitaby (L).
Gift 1998-05-23 i Fågeltofta (L) med Charlotta Persson. Född 1972-10-17 i Fågeltofta (L).
Barn:
Lovisa Lindqvist. Född 2000-09-19 i Fågeltofta (L).
Tabell 410 (generation 11)
(Från Tabell 406, s 74)
Pia Liselott Håkansson. Född 1954-04-03 i Vitaby (L).
Gift 1976-05-22 i Stora Köpinge (M) med Sven-Erik Svensson. Född 1949-05-28.
Barn:
Fredrik Svensson. Född 1979-02-14 i Stora Köpinge (M).
Kristina Svensson. Född 1981-02-18 i Stora Köpinge (M).
Tabell 411 (generation 10)
(Från Tabell 405, s 74)
Åke Hjalmar Håkansson. Född 1921-01-09 i Ystad (M). Död 1960-03-21 i Landskrona (M).
Utom äktenskap med Signe Birgit Elvira NN. Född 1919-12-17 i Östra Nöbbelöv (L). Död 2002-12-23 i Simrishamn
(L).
Barn:
Clas Bo Gustav Nordström. Född 1951-10-22 i Kirseberg (M).
Utom äktenskap med Anna Viola Frideborg Viktor. Född 1923-06-01 i Äsphult (L). Död 1984-03-16 i Kirseberg (M).
Barn:
Karin Inger Marianne Viktor. Född 1956-04-22 i Hörby (M). Se tabell 412, s 76.
Gift med Anna Maria Viktor. Född 1926-07-10 i Lunds domkyrkoförs (M). Död 1990-06-20 i Allerum (M).
Barn:
Kerstin Ann-Marie Håkansson. Född 1958-07-21 i Landskrona (M).
Tabell 412 (generation 11)
(Från Tabell 411, s 75)
Karin Inger Marianne Viktor. Född 1956-04-22 i Hörby (M).
Utom äktenskap med N N.
Barn:
Jenny Linda Marianne Viktor. Född 1976-12-21 i Stora Råby (M).
Tabell 413 (generation 9)
(Från Tabell 385, s 71)
Herman Andersson. Född 1894-01-25 i Buskamöllan, Ystad (M). Död 1955-10-01 i Ystad (M).
Gift 1923-02-17 med Hilma Nilsson. Född 1900-12-24 i Bjäresjö (M). Död 1996-06-12 i Ystad (M).
Barn:
Nils Gunnar Georg Andersson. Född 1923-04-23 i Ystad (M). Se tabell 414, s 76.
Ulla Anne-Marie Andersson. Född 1928-12-28 i Ystad (M). Se tabell 416, s 76.
Tabell 414 (generation 10)
(Från Tabell 413, s 76)
Nils Gunnar Georg Andersson. Född 1923-04-23 i Ystad (M).
Gift 1945-08-26 i Ystad (M) med Solvieg Hildegard Olsson. Född 1924-06-25 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Barn:
Kaj-Åke Andersson. Född 1945-11-23 i Ystad (M). Se tabell 415, s 76.
Gert-Ove Andersson. Född 1948-04-02 i Ystad (M).
Tabell 415 (generation 11)
(Från Tabell 414, s 76)
Kaj-Åke Andersson. Född 1945-11-23 i Ystad (M).
Gift 1985-12-23 i Göteborg med Karin Jonsson. Född 1951-05-30 i Karlstads domkyrkoförs (S).
Barn:
Julia Andersson. Född 1986-03-08 i Coventry ENGLAND.
Tabell 416 (generation 10)
(Från Tabell 413, s 76)
Ulla Anne-Marie Andersson. Född 1928-12-28 i Ystad (M).
Gift 1950-12-31 i Ystad (M) med Henning Axel Carlsson. Född 1929-09-28 i Malmö Sankt Pauli (M).
Barn:
Sven Anders Carlsson. Född 1951-05-21 i Möllevången (M). Se tabell 417, s 76.
Kjell Åke Carlsson. Född 1954-05-30 i Slottsstaden (M). Se tabell 418, s 76.
Eva Birgitta Carlsson. Född 1961-07-18 i Malmö Sankt Johannes (M). Se tabell 419, s 77.
Tabell 417 (generation 11)
(Från Tabell 416, s 76)
Sven Anders Carlsson. Född 1951-05-21 i Möllevången (M).
Gift 1992-08-07 i Falsterbo (M) med Margaretha Elisabeth Nettlèn. Född 1952-10-17 i Malmö Sankt Johannes (M).
Tabell 418 (generation 11)
(Från Tabell 416, s 76)
Kjell Åke Carlsson. Född 1954-05-30 i Slottsstaden (M).
Gift 1996-05-17 i Södra Åsum (M) med Siv Vivi Lantz. Född 1954-04-29 i Tolånga (M).
Barn:
Oskar Carl Johan Carlsson Lantz. Född 1991-05-17 i Södra Åsum (M).
Tabell 419 (generation 11)
(Från Tabell 416, s 76)
Eva Birgitta Carlsson. Född 1961-07-18 i Malmö Sankt Johannes (M).
Gift 2000-04-30 i Vellinge (M) med Ola Anders Johan Hallberg. Född 1964-03-29 i Möllevången (M).
Barn:
Niklas Karl Axel Hallberg. Född 1990-05-13 i Malmö Sankt Johannes (M).
Viktoria Elin Maria Hallberg. Född 1993-05-11 i Vellinge (M).
Tabell 420 (generation 9)
(Från Tabell 385, s 71)
Hjalmar Andersson. Född 1897-03-26 i Buskamöllan, Ystad (M). Död 1972-02-28 i Ystad (M).
Gift 1926-11-27 med Ingrid Nilsson. Född 1899-03-08 i Sövestad (M). Död 1986-07-31 i Ystad (M).
Tabell 421 (generation 9)
(Från Tabell 385, s 71)
Henning Andersson. Född 1898-12-06 i Buskamöllan, Ystad (M). Död 1983-11-05 i Ystad (M).
Gift 1922-06-17 med Ida Karolina Nilsson. Född 1901-05-17 i Bjäresjö (M). Död 1980-05-28 i Ystad (M).
Barn:
Karl Erik Ingvar Andersson. Född 1922-10-13 i Bjäresjö (M). Död 1993-09-19 i Balkåkra (M). Se tabell 422, s
77.
Sture Lennart Reinhold Andersson. Född 1924-06-01 i Ystad (M). Död 1993-10-15 i Eriksfält (M). Se tabell
426, s 78.
Hans Gustaf Vilhelm Andersson. Född 1926-12-10 i Ystad (M). Se tabell 428, s 78.
Ingegerd Andersson. Född 1936-03-10 i Ystad (M). Se tabell 431, s 78.
Tabell 422 (generation 10)
(Från Tabell 421, s 77)
Karl Erik Ingvar Andersson. Född 1922-10-13 i Bjäresjö (M). Död 1993-09-19 i Balkåkra (M).
Gift 1947-10-11 med Elvy Maj-Britt Ingeborg Karlsson. Född 1926-04-07 i Markaryd (G). Död 1992-01-10 i Balkåkra
(M).
Barn:
Ulla Kristina Andersson. Född 1947-11-09 i Ystad (M). Se tabell 423, s 77.
Bo Kenneth Andersson. Född 1949-09-19 i Ystad (M). Se tabell 424, s 77.
Marie Lisette Andersson. Född 1965-04-19 i Ystad (M). Se tabell 425, s 78.
Tabell 423 (generation 11)
(Från Tabell 422, s 77)
Ulla Kristina Andersson. Född 1947-11-09 i Ystad (M).
Gift med Jan-Erik Andersson. Född 1946-04-05 i Västra Skrävlinge (M).
Barn:
Christian Erik Daniel Andersson. Född 1973-07-30 i Möllevången (M).
Tabell 424 (generation 11)
(Från Tabell 422, s 77)
Bo Kenneth Andersson. Född 1949-09-19 i Ystad (M).
Gift med Karin Anita NN. Född 1951-12-02 i Ystad (M).
Barn:
Bo Patrik Mikael Andersson. Född 1969-01-23 i Sofielund (M).
Bo Niklas Mattias Andersson. Född 1972-08-30 i Ystad (M).
Tabell 425 (generation 11)
(Från Tabell 422, s 77)
Marie Lisette Andersson. Född 1965-04-19 i Ystad (M).
Gift med Lars NN.
Tabell 426 (generation 10)
(Från Tabell 421, s 77)
Sture Lennart Reinhold Andersson. Född 1924-06-01 i Ystad (M). Död 1993-10-15 i Eriksfält (M).
Gift med Ella Margit Ivarsson. Född 1921-11-27 i Everöd 2, Tryde (L). Skild 1972-05-17.
Barn:
Eva Gunilla Andersson. Född 1949-01-27 i Ystad (M).
Zeth Jonny Andersson. Född 1951-11-27 i Ystad (M). Se tabell 427, s 78.
Tabell 427 (generation 11)
(Från Tabell 426, s 78)
Zeth Jonny Andersson. Född 1951-11-27 i Ystad (M).
Gift med Carin NN.
Barn:
Tony Andersson.
Tabell 428 (generation 10)
(Från Tabell 421, s 77)
Hans Gustaf Vilhelm Andersson. Född 1926-12-10 i Ystad (M).
Gift med Karin Annie Bet NN. Född 1931-03-15 i Ystad (M).
Barn:
Kerstin Gudrun Elisabeth Andersson. Född 1954-07-23 i Ystad (M). Se tabell 429, s 78.
Hans Peter Tommas Andersson. Född 1966-03-06 i Fosie (M). Se tabell 430, s 78.
Tabell 429 (generation 11)
(Från Tabell 428, s 78)
Kerstin Gudrun Elisabeth Andersson. Född 1954-07-23 i Ystad (M).
Gift med Per Gunnar Andersson. Född 1952-06-30.
Tabell 430 (generation 11)
(Från Tabell 428, s 78)
Hans Peter Tommas Andersson. Född 1966-03-06 i Fosie (M).
Gift med Susanne Jacobsson.
Barn:
Betty Andersson.
Alex Andersson.
Tabell 431 (generation 10)
(Från Tabell 421, s 77)
Ingegerd Andersson. Född 1936-03-10 i Ystad (M).
Gift 1958-05-24 i Ystad (M) med Kjell Agne Rosberg. Född 1934-09-14 i Trelleborg (M). Död 1975-11-28 i Ystad
(M).
Barn:
Lars Anders Peter Rosberg. Född 1958-10-24 i Ystad (M).
Åsa Petra Kamilla Rosberg. Född 1966-06-01 i Ystad (M). Se tabell 432, s 79.
Tabell 432 (generation 11)
(Från Tabell 431, s 78)
Åsa Petra Kamilla Rosberg. Född 1966-06-01 i Ystad (M).
Gift med Pentti Ristinmaa.
Barn:
Rebecka Ristinmaa. Född 1990-08-09.
Josefine Ristinmaa. Född 1991-09-07.
Tabell 433 (generation 9)
(Från Tabell 385, s 71)
Nils Andersson. Maskinskötare. Född 1900-08-10 i Buskamöllan, Ystad (M). Död 1983-12-02 i Ystad (M). Började
sinn bana som chaufför för Thors express, där han fick köra lastbil. Och under kriget blev det gengas i tanken. Han
jobbade åt Carl Pers de sissta åren fram till hans pension.Nils hade ett brinande intresse för trägordsodling, denna hobby
hade han ända fram till sin död. Jag kommer ihåg en gång när han var halvsidesförlamad så skulle Nils till sin koloni för
att plocka bär, jag blev mer eller mindre tvingad att köra honom dit ut.
Gift 1928-08-11 i Ystad (M) med Ida Kristina Lundh. Född 1904-06-10 i Revhusen, Ystad (M). Död 1979-07-16 i
Ystad (M).
Barn:
Nils Anders Herbert Andersson. Snikare. Född 1928-08-12 i Ystad (M).
Elsie Marie-Louise Andersson. Född 1931-12-31 i Ystad (M). Se tabell 434, s 79.
Sven- Olof Johan Andersson. Född 1938-10-03 i Ystad (M). Se tabell 438, s 80.
Tabell 434 (generation 10)
(Från Tabell 433, s 79)
Elsie Marie-Louise Andersson. Född 1931-12-31 i Ystad (M). Elsie: är en kortform av Elisabet, och är ett hebreiskt,
bibliskt namn som betyder Gud är fullkomlighet.
Marie: är en fransk form av Maria, och är ett hebreiskt, bibliskt namn med oviss betydelse. I dag är det den kristna
världens vanligaste kvinnonamn.
Loise: är femininum av Louis, och är en fransk form av Ludvig, och är ett forntyskt namn som betyder berömd kämpe.
Gift 1953-01-03 i Ystad (M) med Karl-Göran Rudolf Witting. Skeppsbyggmästare. Född 1920-02-07 i Höganäs (M).
Död 1974-12-09 i Ystad (M). Kom till Halmstad sommaren 1928. Efter skolan anstäld vid Karlstads skeppsvarv, där
han studerade fartygskonstruktion och fartygsritning. Arbetade på Halmstad nyavarv AB. Flyttade till Ystad hösten
1946, för att ta över Ystadsskeppsvarv 1 januari 1947. Och drev det tillsammans med fadern framtill 1960 för att sedan
ta över det själv. Karl-Göran arrenderade varvet tills nedläggningen hösten 1972. Bildade då firman Träarbeten Olsson
& Witting, som varade fram till hans död.
Karl: är ett nordiskt namn med betydelsen fri man.
Göran: är en svensk form av det grekiska Georg och är grekiska och betyder jordbrukare.
Rudolf: är forntyskt namn som betyder berömd varg.
Barn:
Lars-Göran Rikard Witting. Född 1954-07-30 i Ystad (M). Se tabell 435, s 79.
Nils-Olof Gordon Witting. Född 1959-07-19 i Ystad (M). Döpt 1959-09-12 i Ystad (M). Se tabell 436, s 80.
Carl-Otto Henrik Witting. Född 1966-03-17 i Ystad (M). Se tabell 437, s 80.
Tabell 435 (generation 11)
(Från Tabell 434, s 79)
Lars-Göran Rikard Witting. Ekonom. Född 1954-07-30 i Ystad (M). Döpt hemma.
Lars: är en svensk form av Laurentius, och är ett latinskt namn som betyder den lagerkrönte.
Göran: är en svensk form av det grekiska Georg, och är grekiska och betyder jordbrukare.
Rikard: är forntyskt namn som betyder mäktig och stark.
Gift 1988-08-20 i Råda (O) med Ann-Christine Lenander. Kontorist. Född 1959-08-12 i Annedal (O). Brudnäbar var
Josefine och Karolina Witting.
Barn:
Markus Henning Göran Witting. Född 1990-04-01 i London. Faddrar Carl-Otto Witting och Jan Lenander. Döpt
ute på Dag Hammarsjölds Backåkra.
Ida Klara Johanna Witting. Född 1993-07-08 i Tyresö (AB). Döpt 1993-10-02 i Tyresö. Fadder Nils-Olof
Witting.
Tabell 436 (generation 11)
(Från Tabell 434, s 79)
Nils-Olof Gordon Witting. Tågklarerare Bagare. Född 1959-07-19 i Ystad (M). Döpt 1959-09-12 i Ystad (M). Född
söndagen dan 19 juli klockan 07.40. Döpt hemma 12 september dop präst var Erik Hanborn. Jag blev konfirmerad
helgen 15-16/7 1972 i Sankt Olofs kapell i Tylösand av Folke Hyltén-Cavallius. Förlovad 2/9 1979, vigd av CarlGustav Holmström den 23/7 1983 och upplöst 1/3 1991 med Susette Nilsson. Fadder till Malin Berglund 30/1 1991, och
till Johanna* Ida Klara Witting 8/7 1993. Har studerat mellan åren 1997-2000, därefter var jag abetssökande i 6 mån.
Gick olika kurser och en utbildning i Lernias regi där jag blev utbildad till Bagare/konditor.
Nils: är en svensk kortform av Nikolaus, se detta namn.
Nikolaus: är ett grekiskt namn sammansatt av ord för seger och folk.
Olof: är ett fornnordiskt namn som betyder ättling. Kunga namn i Norge och Sverige.
Gift 1983-07-23 i Ystad (M) med Susette Ingmari Nilsson. Barnskötare. Född 1961-05-14 i Ystad (M). Skild 1991-0301 i Ystad (M).
Barn:
Ida Märta Josefine Witting. Född 1984-09-12 i Balkåkra (M). Döpt 1984-12-09 i Ystad (M). Fadder var Anita
Boström. Dopet var i Ystad Sankta Maria Kyrka, präst var Karl-Gustav Holmström.
Ida: är ett tyskt namn som betyder den flitiga.
Märta: är en dansk form av Margareta: Kommer av ett grekiskt ord som betyder Pärla.
Josefine: är en fransk femininform av Josef: är ett hebreiskt, bibliskt namn som betyder Herren skall
föröka.
Anna Sofie Karolina Witting. Född 1987-02-25 i Balkåkra (M). Döpt 1987-06-28 i Backåkra, Löderup (M).
Faddrar var Lars-Göran och Ann-Christin Witting. Dopet var ute på Dag Hammarskölds Backåkra.
Anna: är ett bibliskt namn och kommer av det hebreiska Hanna som betyder nåd eller den benådade.
Sofie: är en fransk form av Sofia: som är grekiska och betyder vishet.
Karolina: är femininum av det latinska Carolus dvs Karl: är ett nordiskt namn med betydelsen fri man.
Tabell 437 (generation 11)
(Från Tabell 434, s 79)
Carl-Otto Henrik Witting. Mettalarbetare. Född 1966-03-17 i Ystad (M). Fadder Lars-Göran Witting. Döpt hemma.
Karl: är ett nordiskt namn med betydelsen fri man. I Sverige har 16 kungar hetat Karl.
Otto: är ett forntyskt namn som betyder den rike.
Henrik: är ett forntyskt namn som betyder hemmets härskare.
Gift 1993-06-05 i Ystad (M) med Eva Marie Jönsson. Undersköterska. Född 1967-06-20 i Genarp (M). Brudnäbar var
Josefine och Karolina Witting.
Barn:
Sara Maria Matilda Witting. Född 1994-05-27 i Ystad (M). Fadder Fredrik Jönsson.
Carl Magnus Harald Witting. Född 1996-03-30 i Ystad (M). Fadder Josefine Witting.
Tabell 438 (generation 10)
(Från Tabell 433, s 79)
Sven- Olof Johan Andersson. Mekaniker. Född 1938-10-03 i Ystad (M).
Gift 1965 i Eslöv (M) med Berit Annmari Nilsson. Apotekare. Född 1940-03-09 i Ängelholm (L).
Barn:
Maj Ann-Christin Andersson. Född 1966-10-19 i Eslöv (M). Se tabell 439, s 81.
Tabell 439 (generation 11)
(Från Tabell 438, s 80)
Maj Ann-Christin Andersson. Utbildare. Född 1966-10-19 i Eslöv (M).
Gift med Per Hammerin.
Tabell 440 (generation 9)
(Från Tabell 385, s 71)
Gunnar Andersson. Född 1902-02-25 i Buskamöllan, Ystad (M). Död 1978-02-06 i Dalby (M).
Gift 1929-12-31 med Gerda Charlotta Ekström. Född 1903-08-23 i Sövde (M). Död 1983-03-02 i Dalby (M).
Barn:
Signe Elna Maria Andersson. Född 1932-01-27 i Ystad (M). Se tabell 441, s 81.
Tabell 441 (generation 10)
(Från Tabell 440, s 81)
Signe Elna Maria Andersson. Född 1932-01-27 i Ystad (M).
Gift 1954-04-30 i Dalby (M) med Sven Hugo Larsson. Född 1932-01-11 i Bonderup (M).
Barn:
Jan Bertil Kenneth Larsson. Född 1951-11-02 i Dalby (M). Se tabell 442, s 81.
Tabell 442 (generation 11)
(Från Tabell 441, s 81)
Jan Bertil Kenneth Larsson. Född 1951-11-02 i Dalby (M).
Gift med Ruth Kerstin Håkansson. Född 1952-05-20 i Esarp (M).
Barn:
Johan Fredrik Larsson. Född 1978-09-26 i Burlöv (M). Död 1981-11-28 i Burlöv (M).
Hanna krestina Larsson. Född 1983-07-04 i Burlöv (M).
Frida Charlotta Larsson. Född 1985-05-20 i Burlöv (M).
Tabell 443 (generation 9)
(Från Tabell 385, s 71)
Vikter Wilhelm Andersson. Född 1906-10-02 i Buskamöllan, Ystad (M). Död 1998-10-30 i Varberg (N).
Gift 1933-12-30 med Nanny Mia Dagny Olsson. Född 1906-09-20 i Önnarp (M). Död 1980-05-27 i Varberg (N).
Barn:
Vera Kristina Maria Andersson. Född 1934-08-09 i Skurup (M). Se tabell 444, s 81.
Elsa Margareta Viola Andersson. Född 1936-01-19 i Ystad (M). Se tabell 446, s 82.
Brita Ann-Mari Andersson. Född 1937-03-02 i Skurup (M). Se tabell 448, s 82.
Anders Nils Vilhelm Andersson. Född 1945-01-26 i Skurup (M). Se tabell 450, s 82.
Tabell 444 (generation 10)
(Från Tabell 443, s 81)
Vera Kristina Maria Andersson. Född 1934-08-09 i Skurup (M).
Gift 1955-04-02 med Börje Palmer Persson. Född 1929-07-18 i Villie (M). Död 2003-09-24 i Skurup (M).
Barn:
Mats-Otto Vilhelm Persson. Född 1960-11-03 i Veberöd (M). Se tabell 445, s 82.
Birgitta Ann-Kristin Persson. Född 1963-07-16 i Varberg (N).
Tabell 445 (generation 11)
(Från Tabell 444, s 81)
Mats-Otto Vilhelm Persson. Född 1960-11-03 i Veberöd (M).
Gift med Inger Havmark.
Barn:
Josefine Persson. Född 2000-09-13 i Villie (M).
Tabell 446 (generation 10)
(Från Tabell 443, s 81)
Elsa Margareta Viola Andersson. Född 1936-01-19 i Ystad (M).
Gift 1954-10-09 med John Egon Jönsson. Född 1929-07-08 i Skurup (M).
Barn:
Bengt Yngva Torbjörn Jönsson. Född 1959-03-08 i Skurup (M).
Paul Evert Viking Jönsson. Född 1961-05-13 i Skurup (M). Se tabell 447, s 82.
Tabell 447 (generation 11)
(Från Tabell 446, s 82)
Paul Evert Viking Jönsson. Född 1961-05-13 i Skurup (M).
Gift 1992-08-29 med Eva Stenbichler.
Barn:
Simon Jönsson. Född 1994-01-29 i Slimminge (M).
Mattias Jönsson. Född 1996-07-09 i Slimminge (M).
Tabell 448 (generation 10)
(Från Tabell 443, s 81)
Brita Ann-Mari Andersson. Född 1937-03-02 i Skurup (M).
Gift 1967-07-15 med Charles Arnold Sandholm. Född 1937-05-01 i Trollhättan (P).
Barn:
Anders Charles Peter Sandholm. Född 1970-01-25 i Skällinge (N). Se tabell 449, s 82.
Tabell 449 (generation 11)
(Från Tabell 448, s 82)
Anders Charles Peter Sandholm. Född 1970-01-25 i Skällinge (N).
Sambo med Cecilia Ivarsson.
Barn:
David Sandholm. Född 1997-03-07.
Tabell 450 (generation 10)
(Från Tabell 443, s 81)
Anders Nils Vilhelm Andersson. Född 1945-01-26 i Skurup (M).
Sambo med Evior Bernt.
Barn:
Christoffer Andersson. Född 1975-06-27 i Tvååker (N).
Tabell 451 (generation 7)
(Från Tabell 383, s 70)
Elna Svensdotter. Född 1837-11-28 i Bussjö, Bromma (M).
Gift 1862-11-22 i Sövestad (M) med Jöns Persson. Född 1833-06-07 i Sövestad (M).
Barn:
Per Jönsson. Född 1863-08-16 i Sövestad (M). Se tabell 452, s 83.
Ola Jönsson. Född 1866-05-08 i Sövestad (M). Se tabell 458, s 84.
Anna Jönsdotter. Född 1869-06-08 i Sövestad (M). Död 1944 i Bromma (M). Se tabell 461, s 84.
Lars Jönsson. Född 1874-03-11 i Sövestad (M).
Tabell 452 (generation 8)
(Från Tabell 451, s 82)
Per Jönsson. Född 1863-08-16 i Sövestad (M).
Gift med Anna Persdotter. Född 1865-04-19 i Bromma (M).
Barn:
Elna Persdotter. Född 1891-01-18 i Bromma (M).
Bngta Persdotter. Född 1892-07-06 i Bromma (M). Död 1971-11-10 i Ystad (M). Se tabell 453, s 83.
Jöns Jönsson. Född 1896-12-14 i Hedeskoga (M). Död 1944-03-31. Se tabell 454, s 83.
Alfred Persson. Född 1899-06-06 i Hedeskoga (M). Död 1998-05-30 i Skivarp (M). Se tabell 457, s 83.
Almer Persson. Född 1901-08-27 i Hedeskoga (M).
Tabell 453 (generation 9)
(Från Tabell 452, s 83)
Bngta Persdotter. Född 1892-07-06 i Bromma (M). Död 1971-11-10 i Ystad (M).
Gift 1934-07-14 med Berndt Adolf Nyhlén. Född 1870-01-18 i Motala (E). Död 1951-10-11 i Ystad (M).
Tabell 454 (generation 9)
(Från Tabell 452, s 83)
Jöns Jönsson. Född 1896-12-14 i Hedeskoga (M). Död 1944-03-31.
Gift med Ellen Amalia Nilsson. Född 1901-01-19 i Balkåkra (M). Död 1983-12-10 i Fosie (M).
Barn:
Alva Ingeborg Jönsson. Född 1928-07-06 i Sjörup (M). Se tabell 455, s 83.
Evy Anne-Marie Jönsson. Född 1929-06-29 i Sjörup (M). Se tabell 456, s 83.
Tabell 455 (generation 10)
(Från Tabell 454, s 83)
Alva Ingeborg Jönsson. Född 1928-07-06 i Sjörup (M).
Gift med Yngve Johan Hellman. Född 1930 i Helsingborgs Gustav Adolf (M).
Barn:
Christina Else-Marie Hellman. Född 1962-03-10 i Västra Skrävlinge (M).
John-Erik Torbjörn Hellman. Född 1963-11-17 i Västra Skrävlinge (M).
Tabell 456 (generation 10)
(Från Tabell 454, s 83)
Evy Anne-Marie Jönsson. Född 1929-06-29 i Sjörup (M).
Gift med Hans Otto Hedenskoug. Född 1928-08-05 i Vitaby (L).
Barn:
Hans Jonny Hedenskoug. Född 1954-02-06 i Västra Skrävlinge (M).
Hans Jörgen Hedenskoug. Född 1955-12-27 i Malmö Sankt Petri (M).
Tabell 457 (generation 9)
(Från Tabell 452, s 83)
Alfred Persson. Född 1899-06-06 i Hedeskoga (M). Död 1998-05-30 i Skivarp (M).
Gift 1925-04-11 med Inez Signe NN. Född 1901-12-25 i Slimminge (M). Död 1973-09-29 i Skivarp (M).
Tabell 458 (generation 8)
(Från Tabell 451, s 82)
Ola Jönsson. Född 1866-05-08 i Sövestad (M).
Gift 1891-12-19 i Sövestad (M) med Anna Jönsdotter. Född 1871-10-03 i Eneborg, Sövestad (M). Hinderslöshet: utan
anmärkning. Slägtskap: icke. Giftomanssamtycke af Anna Jönssons fader Husman Jöns Person å Eneborg. Båda
kontrahenterna närvarande vid lysningens begärande d. 7/11 1891.
Barn:
Johan Olsson. Född 1892-05-21 i Eneborg, Sövestad (M).
Alfred Olsson. Född 1895-05-22 i Årsjö, Sövestad (M). Se tabell 459, s 84.
Tabell 459 (generation 9)
(Från Tabell 458, s 84)
Alfred Olsson. Född 1895-05-22 i Årsjö, Sövestad (M).
Gift 1915-12-31 i Sövestad (M) med Hilma Amalia Mårtensson. Född 1892-11-21 i Ystad (M).
Barn:
Klara Asta Hildegard Olsson. Född 1918-01-05 i Årsjö 29, Sövestad (M). Död 2008-08-07 i Sövestad (M). Se
tabell 460, s 84.
Tabell 460 (generation 10)
(Från Tabell 459, s 84)
Klara Asta Hildegard Olsson. Född 1918-01-05 i Årsjö 29, Sövestad (M). Död 2008-08-07 i Sövestad (M).
Gift 1940-08-10 med Bror Albert Andersson. Född 1916-09-14 i Stora Herrestad 68, Stora Herrestad (M). Död 197811-14 i Sövestad (M).
Barn:
Anders Evert Christer Andersson. Född 1956-04-09 i Sövestad (M).
Tabell 461 (generation 8)
(Från Tabell 451, s 82)
Anna Jönsdotter. Född 1869-06-08 i Sövestad (M). Död 1944 i Bromma (M).
Gift 1892-03-24 i Sövestad (M) med Ola Persson. Född 1867-12-02 i Tolånga (M). Död 1924 i Bromma (M).
Hinderslöshet: utan anmärkning. Slägtskap: icke. Båda kontrahenterna närvarande vid lysnings begärande. d. 27/2 1892.
Barn:
Olof Persson. Född 1893-05-14 i Sövestad (M) (DDSS). Död 1970-09-22 i Skårby (M) (Sveriges dödbok 19472003). Se tabell 462, s 84.
Elna Persdotter. Född 1895 i Sövestad (M) (Mantal 1930).
Johan Persson. Född 1897 i Sövestad (M) (Mantal 1930).
Helge Persson. Född 1909-05-28 i Sövestad (M) (Mantal 1930).
Tabell 462 (generation 9)
(Från Tabell 461, s 84)
Olof Persson. Född 1893-05-14 i Sövestad (M) (DDSS). Död 1970-09-22 i Skårby (M) (Sveriges dödbok 1947-2003).
Gift 1915-05-22 (Sveriges dödbok 1947-2003) med Ida Persson. Född 1892-06-23 i Skårby (M) (Mantal 1930). Död
1955-08-25 i Skårby (M) (Sveriges dödbok 1947-2003).
Barn:
Edit Persson. Född 1915.
Gösta Allan Persson. Född 1918-08-19 i Sövestad (M).
Tabell 463 (generation 7)
(Från Tabell 383, s 70)
Per Svensson. Född 1842-01-31 i Bussjö, Bromma (M).
Gift 1:o 1867-02-17 i Bromma (M) med Boel Nilsdotter. Född 1838-08-27 i Bromma (M). Död 1875-06-29 i Bromma
(M).
Barn:
Hanna Persdotter. Född 1867-05-05 i Bromma (M). Se tabell 464, s 85.
Anders Persson. Född 1869-09-22 i Bromma (M). Död 1922-03-05. Se tabell 467, s 85.
Sven Persson. Född 1872-05-06 i Bromma (M). Död 1896-05-01 i Hedeskoga (M). Se tabell 478, s 87.
Elna Persdotter. Född 1875-04-24 i Bromma (M).
Gift 2:o 1876-06-06 i Bromma (M) med Una Olsdotter. Född 1842-03-07 i Ingelstorp (M).
Barn:
Ola Persson. Född 1876-10-20 i Bromma (M). Död 1915-01-23 i Ystad (M). Se tabell 480, s 87.
Nils Persson. Född 1879-09-18 i Bromma (M). Död 1884-04-11 i Bromma (M).
Jacob Persson. Född 1883-05-03 i Bromma (M). Död 1948-10-29 i Ystad (M). Se tabell 485, s 88.
NN Persson. Född 1889-07-31 i Bromma (M). Död 1889-07-31 i Bromma (M).
Tabell 464 (generation 8)
(Från Tabell 463, s 84)
Hanna Persdotter. Född 1867-05-05 i Bromma (M).
Gift 1895-11-02 i Sövestad (M) med Mårten Jönsson. Född 1868-10-05 i Eneborg, Sövestad (M).
Barn:
Sven Mårtensson. Född 1896-12-02 i Sövestad (M). Död 1986-12-18 i Stora Köpinge (M). Se tabell 465, s 85.
Edvin Mårtensson. Född 1903-07-23 i Sövestad (M). Död 1981-11-12 i Ystad (M). Se tabell 466, s 85.
Tabell 465 (generation 9)
(Från Tabell 464, s 85)
Sven Mårtensson. Född 1896-12-02 i Sövestad (M). Död 1986-12-18 i Stora Köpinge (M).
Gift 1927-10-01 med Betty Cecilia NN. Född 1902-08-22 i Sövde (M). Död 1982-09-06.
Tabell 466 (generation 9)
(Från Tabell 464, s 85)
Edvin Mårtensson. Född 1903-07-23 i Sövestad (M). Död 1981-11-12 i Ystad (M).
Gift 1927-12-23 med Anna Astrid Maria NN. Född 1907-01-14 i Sövde (M). Död 2002-08-01 i Ystad (M).
Tabell 467 (generation 8)
(Från Tabell 463, s 84)
Anders Persson. Född 1869-09-22 i Bromma (M). Död 1922-03-05.
Gift 1901-04-20 i Ystad (M) med Elna Nilsdotter. Född 1879-05-18 i Bromma (M). Död 1956-11-08 i Ystad (M).
Barn:
Elsa Maria Valborg Persson. Född 1902-04-30 i Ystad (M). Död 1955-09-10 i Malmö Sankt Petri (M).
Edvin Eskil Persson. Född 1904-06-12 i Ystad (M). Död 1972-02-21 i Ystad (M). Se tabell 468, s 85.
Tabell 468 (generation 9)
(Från Tabell 467, s 85)
Edvin Eskil Persson. Född 1904-06-12 i Ystad (M). Död 1972-02-21 i Ystad (M).
Gift 1927-06-18 med Margit Linnéa Ingeborg Palmgren. Född 1907-06-07 i Solna (AB). Död 1976-07-16 i Ystad (M).
Barn:
Evy Linnéa Persson. Född 1925-03-16 i Ystad (M). Se tabell 469, s 86.
Nils Anders Lennart Persson. Född 1927-11-01 i Ystad (M). Se tabell 470, s 86.
Inga Margit Persson. Född 1928-12-18 i Ystad (M). Se tabell 471, s 86.
Lillian Elna Harriet Persson. Född 1930-07-23 i Ystad (M). Se tabell 476, s 87.
Fritz Bertil Persson. Född 1932-09-26 i Ystad (M). Se tabell 477, s 87.
Tabell 469 (generation 10)
(Från Tabell 468, s 85)
Evy Linnéa Persson. Född 1925-03-16 i Ystad (M).
Gift med Per Olof Holmén. Född 1921-08-16 i Karlshamn (K).
Barn:
Ulf Peter Holmén. Född 1950-03-04 i Ystad (M).
Per Anders Holmén. Född 1954-05-15 i Ystad (M).
Tabell 470 (generation 10)
(Från Tabell 468, s 85)
Nils Anders Lennart Persson. Född 1927-11-01 i Ystad (M).
Gift med Sonja Maj-Britt NN. Född 1927-04-27 i Lunds Allhelgonaförs (M).
Barn:
Lena Kristina Persson. Född 1957-07-30 i Ystad (M).
Per Lennart Persson. Född 1961-07-24 i Ystad (M).
Tabell 471 (generation 10)
(Från Tabell 468, s 85)
Inga Margit Persson. Född 1928-12-18 i Ystad (M).
Gift med Olle Ruben Månsson. Född 1929-11-01 i Helsingborgs Maria (M).
Barn:
Kajsa Gunilla Månsson. Född 1952-08-05 i Ystad (M). Se tabell 472, s 86.
Åse Lotten Månsson. Född 1955-03-16 i Ystad (M). Se tabell 473, s 86.
Gunnel Annika Månsson. Född 1956-06-26 i Ystad (M). Se tabell 474, s 86.
Jan-Ola Robert Månsson. Född 1960-09-25 i Ystad (M). Se tabell 475, s 87.
Tabell 472 (generation 11)
(Från Tabell 471, s 86)
Kajsa Gunilla Månsson. Född 1952-08-05 i Ystad (M).
Gift
Barn:
Ola Mikael Månsson. Född 1982-07-18 i Ystad (M).
Tabell 473 (generation 11)
(Från Tabell 471, s 86)
Åse Lotten Månsson. Född 1955-03-16 i Ystad (M).
Gift
Barn:
Annika Paulsen. Född 1987-06-01.
Tabell 474 (generation 11)
(Från Tabell 471, s 86)
Gunnel Annika Månsson. Född 1956-06-26 i Ystad (M).
Gift med Davidsson.
Barn:
Gunnar Daniel Davidsson. Född 1982-11-07.
Tabell 475 (generation 11)
(Från Tabell 471, s 86)
Jan-Ola Robert Månsson. Född 1960-09-25 i Ystad (M).
Gift med Marie Susanne Sölverup. Född 1961-04-02 i Ystad (M).
Barn:
Elin Amanda Månsson. Född 1988-03-29 i Ystad (M).
Linnea Maria Månsson. Född 1990-08-25 i Ystad (M).
Oskar Elias Månsson. Född 1992-11-27 i Ystad (M).
Tabell 476 (generation 10)
(Från Tabell 468, s 85)
Lillian Elna Harriet Persson. Född 1930-07-23 i Ystad (M).
Gift med Olof Fredrik Ingvar Lundh. Född 1922-04-15 i Helsingborgs landsförs (M).
Barn:
Håkan Olof Eskil Lundh. Född 1952-12-20 i Ystad (M).
Björn Magnus Fredrik Lundh. Född 1958-12-12 i Ystad (M).
Lars Jörgen Ingvar Lundh. Född 1965-03-11 i Ystad (M).
Tabell 477 (generation 10)
(Från Tabell 468, s 85)
Fritz Bertil Persson. Född 1932-09-26 i Ystad (M).
Gift med Ulla Hjördis Andersson. Född 1931-09-30 i Löderup (M).
Barn:
Marie Christin Persson. Född 1956-12-26 i Ystad (M).
Mats Christer Persson. Född 1960-09-14 i Ystad (M).
Tabell 478 (generation 8)
(Från Tabell 463, s 84)
Sven Persson. Född 1872-05-06 i Bromma (M). Död 1896-05-01 i Hedeskoga (M).
Gift 1894-11-11 i Hedeskoga (M) med Bengta Olsdotter. Född 1871-02-01 i Vollsjö (M).
Barn:
Olga Botilda Svensson. Född 1895-10-08 i Hedeskoga (M). Död 1978-12-25 i Helsingborgs Maria (M). Se
tabell 479, s 87.
Tabell 479 (generation 9)
(Från Tabell 478, s 87)
Olga Botilda Svensson. Född 1895-10-08 i Hedeskoga (M). Död 1978-12-25 i Helsingborgs Maria (M).
Gift 1945-07-14 med Folke Alfred Emanuel Henningor. Född 1900-07-15 i Ystad (M).
Tabell 480 (generation 8)
(Från Tabell 463, s 84)
Ola Persson. Född 1876-10-20 i Bromma (M). Död 1915-01-23 i Ystad (M).
Gift 1904-09-10 i Ystad (M) med Ida Charlotta Jönsson. Född 1878-02-26 i Stora Herrestad (M). Död 1961-11-05 i
Ystad (M).
Barn:
NN Persson. Född 1905 i Ystad (M). Död 1905 i Ystad (M).
Johan Gottfrid Persson. Född 1907-03-09 i Ystad (M).
Annie Maria Persson. Född 1908-01-31 i Ystad (M). Död 1995-03-24 i Ystad (M). Se tabell 481, s 88.
Gösta Otto Persson. Född 1910-05-03 i Ystad (M). Död 1973-03-05 i Ystad (M). Se tabell 482, s 88.
Tabell 481 (generation 9)
(Från Tabell 480, s 87)
Annie Maria Persson. Född 1908-01-31 i Ystad (M). Död 1995-03-24 i Ystad (M).
Gift med Anton Gustav Hellberg. Född 1905-05-07 i Ystad (M).
Tabell 482 (generation 9)
(Från Tabell 480, s 87)
Gösta Otto Persson. Född 1910-05-03 i Ystad (M). Död 1973-03-05 i Ystad (M).
Gift 1939-10-21 i Skurup (M) med Ellen Amanda Johansson. Född 1910-10-23 i Skurup (M). Död 2000-08-14 i Ystad
(M).
Barn:
Jan-Olle Gösta Persson. Född 1941-06-18 i Ystad (M). Se tabell 483, s 88.
Inger Lisbeth Marianne Persson. Född 1944-03-04 i Ystad (M). Se tabell 484, s 88.
Lena Ann-Cristine Persson. Född 1946-04-14 i Ystad (M). Död 1979-07-15 i Ystad (M).
Tabell 483 (generation 10)
(Från Tabell 482, s 88)
Jan-Olle Gösta Persson. Fotograf. Född 1941-06-18 i Ystad (M).
Gift med Kerstin Maria. Född 1946-04-24. Död 2008-07-23 i Ystad (M).
Barn:
Susanne Persson.
Tabell 484 (generation 10)
(Från Tabell 482, s 88)
Inger Lisbeth Marianne Persson. Född 1944-03-04 i Ystad (M).
Gift 1966-07-16 i Stora Herrestad (M) med Harry Konrad Olsson. Född 1935-12-12 i Hammenhög (L).
Barn:
Dahn-Ola Joakim Torbjörn Olsson. Född 1966-12-18 i Ystad (M).
Tabell 485 (generation 8)
(Från Tabell 463, s 84)
Jacob Persson. Född 1883-05-03 i Bromma (M). Död 1948-10-29 i Ystad (M).
Gift 1911-11-04 med Anna Hansdotter. Född 1882-12-07 i Ullstorp (L). Död 1975-12-11 i Ystad (M).
Barn:
Sven Uno Hjalmar Persson. Född 1915-02-27 i Ystad (M). Död 1981-06-05 i Ystad (M). Se tabell 486, s 88.
Nils Birger Persson. Född 1918-11-09 i Ystad (M). Död 1972-10-16 i Ystad (M). Se tabell 487, s 88.
Gunnar Hugo Persson. Född 1921-06-22 i Ystad (M). Död 1988-01-28 i Ystad (M). Se tabell 488, s 89.
Tabell 486 (generation 9)
(Från Tabell 485, s 88)
Sven Uno Hjalmar Persson. Född 1915-02-27 i Ystad (M). Död 1981-06-05 i Ystad (M).
Gift 1938-11-26 med Ester Margit Mårtensson. Född 1914-10-07 i Stora Herrestad 24, Stora Herrestad (M).
Tabell 487 (generation 9)
(Från Tabell 485, s 88)
Nils Birger Persson. Född 1918-11-09 i Ystad (M). Död 1972-10-16 i Ystad (M).
Gift med . Död 1967-11-13.
Tabell 488 (generation 9)
(Från Tabell 485, s 88)
Gunnar Hugo Persson. Född 1921-06-22 i Ystad (M). Död 1988-01-28 i Ystad (M).
Gift 1963-12-07 med Märta Ellinor Barbro Jönsson. Född 1927-09-27 i Ystad (M).
Barn:
Eva Monica Jönsson. Född 1964-02-06 i Ystad (M).
Lars Magnus Jönsson. Född 1965-08-21 i Ystad (M).
Tabell 489 (generation 3)
(Från Tabell 3, s 2)
Jöns Lassesson. Född 1676 i Bromma (M). Död 1741-03-16 i Hedeskoga (M). 1740-10-08 64 år gl.
Gift 1706-07-15 i Stora Köpinge (M) med Cecilia Persdotter. Född 1689. Död 1765-08-26 i Hedeskoga (M). 1706-0618 trolovas drengen Jöns Larsson från Bromma med pigan Cecilia Persdotter i Lilla Köpinge. Vittnen: Ingvar
Rasmusson Bromma, Anders Månsson St Köpinge, Per Larsson St Herrestad.
Barn:
Lars Jönsson. Född 1711-11-21 i Hedeskoga (M).
Bengta Jönsdotter. Född 1727-07-14 i Hedeskoga (M). Död 1797-08-03 i Hedeskoga (M). Se tabell 490, s 89.
Tabell 490 (generation 4)
(Från Tabell 489, s 89)
Bengta Jönsdotter. Född 1727-07-14 i Hedeskoga (M). Död 1797-08-03 i Hedeskoga (M). Döpt 1727-07-16
Hedeskoga (M) 8). Gift med Jöns Salomonsson 1744-11-04 Hedeskoga (M) 8). Död 1797-08-09 Hedeskoga (M) 8).
Begravd 1797-08-13 Hedeskoga (M) 8). Bouppteckning 1797-10-20 Hedeskoga (M) 19). Karna Jönsdotter 1797-10-20
Dotter Öja AIa:36:25 (Herrestad) Bengta Jönsdotter 1797-10-20 Avl hustru Hedeskoga 11 AIa:36:25 (Herrestad) Ingar
Jönsdotter 1797-10-20 Dotter Folkestorp, Hedeskoga AIa:36:25 (Herrestad) Ingar Jönsdotter 1797-10-20 Dotterdotter
Öja AIa:36:25 (Herrestad) Mätta Jönsdotter 1797-10-20 Dotterdotter Öja AIa:36:25 (Herrestad) Anders Nilsson 179710-20 Svärson Folkestorp, Hedeskoga AIa:36:25 (Herrestad) Jöns Jönsson 1797-10-20 Son Hedeskoga 11 AIa:36:25
(Herrestad) Jöns Jönsson 1797-10-20 Dotterson Öja AIa:36:25 (Herrestad) Jöns Salomonsson 1797-10-20 Änkling
Hedeskoga 11 AIa:36:25 (Herrestad) Jöns Salomonsson 1797-10-20 Svärson Öja AIa:36:25 (Herrestad) Lars Jönsson
1797-10-20 Son Hedeskoga 11 AIa:36:25 (Herrestad) Nils Jönsson 1797-10-20 Son Hedeskoga 11 AIa:36:25
(Herrestad) Nils Jönsson 1797-10-20 Dotterson Öja AIa:36:25 (Herrestad) Salomon Jönsson 1797-10-20 Son
Hedeskoga 11 AIa:36:25 (Herrestad)
Gift 1744-11-04 i Hedeskoga (M) med Jöns Salomonsson. Född 1719-09-10 i Borrie (M). Död 1798-11-08 i
Hedeskoga (M). Är med på bup 1763-07-12 som Första hustrus bror. (Karna)
Barn:
Karna Jönsdotter. Född 1745-07-28 i Hedeskoga (M). Död 1795-02-04 i Öja (M). Se tabell 491, s 89.
Ingar Jönsdotter. Född 1748-03-04 i Hedeskoga (M). Se tabell 688, s 125.
Jöns Jönsson. Född 1750-11-09 i Hedeskoga (M). Död 1752-03-12 i Hedeskoga (M).
Nils Jönsson. Född 1753-06-11 i Hedeskoga (M). Död 1823-11-12 i Övraby (L). Se tabell 790, s 144.
Mätta Jönsdotter. Född 1757-06-05 i Hedeskoga (M). Död 1758-05-17 i Hedeskoga (M).
Jöns Jönsson. Född 1759-08-22 i Hedeskoga (M).
Lasse Jönsson. Född 1762-09-25 i Hedeskoga (M). Se tabell 793, s 144.
Salomon Jönsson. Född 1765-02-04 i Hedeskoga (M). Död 1837-09-17 i Hedeskoga 11, Hedeskoga (M). Se
tabell 795, s 145.
Tabell 491 (generation 5)
(Från Tabell 490, s 89)
Karna Jönsdotter. Född 1745-07-28 i Hedeskoga (M). Död 1795-02-04 i Öja (M). Öja 17. Bup finns se digiarkiv. 49 år
gl hetsig feber.
Gift 1768-12-26 i Hedeskoga (M) med Jöns Salomonsson. Född 1740-12-07 i Öja (M). Död 1806-09-23 i Öja (M).
1740 den 7de Decembris Salomon Jönssons son Jon, som föddes aftonen förut kl. 8 och modrens namn: Karina Jönsd:r.
Faddrarne: Måns Nielsson, Jeppa Jönsson, Swän Månsson, h:u Anna Jöns Nilssons, Anna Nils Anderssons, piga Elina
Persdotter, dito Pätronälla Månsdotter.
Barn:
Jöns Jönsson. Född 1769-12-07 i Öja (M). Död 1778-09-22 i Öja (M).
Mätta Jönsdotter. Född 1771-12-17 i Öja (M). Se tabell 492, s 90.
Ingar Jönsdotter. Född 1774-07-21 i Öja (M). Död 1808-09-28 i Öja (M). Se tabell 605, s 110.
Nils Jönsson. Född 1777-05-29 i Öja (M). Död 1777-08-24 i Öja (M).
Nils Jönsson. Född 1778-07-28 i Öja (M). Död 1778-09-13 i Öja (M).
Jöns Jönsson. Född 1779-10-19 i Öja (M).
Hanna Jönsdotter. Född 1782-03-02 i Öja (M). Död 1782-03-02 i Öja (M).
Anna Jönsdotter. Född 1782-03-02 i Öja (M). Död 1782-03-02 i Öja (M).
Nils Jönsson. Född 1783-05-24 i Öja (M). Se tabell 644, s 117.
Jeppa Jönsson. Född 1786-08-13 i Öja (M). Död 1788-02-25 i Öja (M).
Tabell 492 (generation 6)
(Från Tabell 491, s 89)
Mätta Jönsdotter. Född 1771-12-17 i Öja (M).
Gift 1:o 1795-11-08 i Öja (M) med Hans Persson. Kyrkovärd. Död 1804-05-02 i Öja (M).
Barn:
Per Hansson. Född 1796-01-31 i Öja (M). Död 1870-11-04 i Sövestad (M). Se tabell 493, s 90.
Salomon Hansson. Född 1798-07-31 i Öja (M).
Anders Hansson. Född 1801-05-18 i Öja (M).
Karna Hansdotter. Född 1803-09-01 i Öja (M).
Gift 2:o 1805-06-10 i Öja (M) med Per Jacobsson. Född 1780-06-18 i Bromma (M). Död 1831-04-27 i Bromma (M).
Blodstörtning nervfeber 50 år 10 mån 9 dag gammal.
Barn:
Jacob Persson. Född 1806-01-17 i Öja (M). Död 1882-07-04 i Öja (M). Se tabell 525, s 95.
Karna Persdotter. Född 1808-11-05 i Öja (M). Se tabell 529, s 96.
Ingar Persdotter. Född 1811-07-19 i Öja (M). Död 1821-04-20 i Bromma (M).
Mätta Persdotter. Född 1815-03-17 i Bromma (M). Död 1856-07-22 i Stora Köpinge (M). Se tabell 555, s 101.
Tabell 493 (generation 7)
(Från Tabell 492, s 90)
Per Hansson. Född 1796-01-31 i Öja (M). Död 1870-11-04 i Sövestad (M).
Gift 1826-03-27 i Bjäresjö (M) med Anna Jönsdotter. Född 1804-07-08 i Bjäresjö (M). Död 1885-01-11 i Sövestad
(M).
Barn:
Hans Persson. Född 1826-09-12 i Sövestad (M).
Ingar Persdotter. Född 1828-03-30 i Sövestad (M).
Elna Persdotter. Född 1830-01-05 i Sövestad (M). Död 1865-08-05 i Sövde (M). Se tabell 494, s 90.
Hans Persson. Född 1831-06-01 i Sövestad (M).
Karna Persdotter. Född 1832-09-18 i Sövestad (M). Se tabell 499, s 91.
Hans Persson. Född 1839-12-28 i Sövestad (M). Död 1869-04-15 i Sövestad (M). Se tabell 518, s 94.
Tabell 494 (generation 8)
(Från Tabell 493, s 90)
Elna Persdotter. Född 1830-01-05 i Sövestad (M). Död 1865-08-05 i Sövde (M).
Gift 1855-12-28 i Sövestad (M) med Sven Jönsson. Född 1828-10-14 i Sövde (M). Död 1891-02-15 i Sövde (M).
Barn:
Mätta Svensdotter. Född 1856-09-02 i Sövde (M). Se tabell 495, s 90.
Karna Svensdotter. Född 1858-09-26 i Sövde (M). Se tabell 496, s 91.
Jöns Svensson. Född 1860-10-06 i Sövde (M).
Anna Svensdotter. Född 1862-12-11 i Sövde (M). Se tabell 497, s 91.
Per Svensson. Född 1865-07-26 i Sövde (M). Se tabell 498, s 91.
Tabell 495 (generation 9)
(Från Tabell 494, s 90)
Mätta Svensdotter. Född 1856-09-02 i Sövde (M).
Gift 1877-07-14 i Sövde (M) (Färs cd:n) med Anders Larsson. Skogvaktare. Född 1853-07-15 i Sövde (M) (Genline).
Barn:
Emma Andersdotter. Född 1877-11-06 i Snogeholm, Sövde (M) (Genline och Färs cd:n).
Hilma Andersdotter. Född 1882-01-27 i Snogeholm, Sövde (M) (Genline och Färs cd:n).
Alma Matilda Andersdotter. Född 1885-06-02 i Snogeholm, Sövde (M) (Genline och Färs cd:n).
Sigrid Elisabeth Andersdotter. Född 1887-12-16 i Snogeholm, Sövde (M) (Genline och Färs cd:n).
Sven Emil Andersson. Född 1891-06-28 i Snogeholm, Sövde (M) (Genline).
Tabell 496 (generation 9)
(Från Tabell 494, s 90)
Karna Svensdotter. Född 1858-09-26 i Sövde (M).
Gift 1897-09-25 (Genline) med Mårten Hansson Lundahl. Snickare. Född 1859-07-11 i Tryde (L) (Genline).
Barn:
Sven Gustav Lundahl. Född 1900-09-11 i Sälshög 20, Tryde (L) (Genline).
Tabell 497 (generation 9)
(Från Tabell 494, s 90)
Anna Svensdotter. Född 1862-12-11 i Sövde (M).
Gift 1889-03-15 i Sövde (M) (Genline och Färs cd:n) med Nils Nilsson. Född 1860-05-21 i Bromma (M).
Barn:
Anders Sigfrid Nilsson. Född 1890-02-16 i Ramsåsa 3, Ramsåsa (L) (Genline). Död 1890-05-18 i Ramsåsa 3,
Ramsåsa (L) (Genline).
Sven Alfred Nilsson. Född 1892-05-09 i Ramsåsa 3, Ramsåsa (L).
Elida Kristina Nilsdotter. Född 1894-10-19 i Ramsåsa 3, Ramsåsa (L).
Ida Elfrida Nilsson. Född 1905-03-19 i Ramsåsa (L).
Tabell 498 (generation 9)
(Från Tabell 494, s 90)
Per Svensson. Arrendator. Född 1865-07-26 i Sövde (M).
Gift 1892-03-12 (Genline) med Elna Nilsdotter. Född 1869-04-21 i Baldringe (M) (Genline).
Barn:
Emma Persdotter. Född 1892-12-13 i Ellestad 4, Sövde (M).
Karolina Persdotter. Född 1895-01-13 i Ellestad 4, Sövde (M) (Genline).
Anna Persdotter. Född 1897-03-09 i Ellestad 4, Sövde (M) (Genline).
Tabell 499 (generation 8)
(Från Tabell 493, s 90)
Karna Persdotter. Född 1832-09-18 i Sövestad (M).
Gift 1865-03-17 i Sövestad (M) med Anders Olsson. Född 1840-09-04 i Bromma (M). Död 1886-03-17 i Bromma (M).
Barn:
Anna Andersdotter. Född 1866-10-01 i Bromma (M). Död 1937. Se tabell 500, s 91.
Per Andersson. Född 1868-03-24 i Bromma (M). Död 1942-08-07 i Bromma (M). Se tabell 502, s 92.
Elna Andersdotter. Född 1871-01-26 i Bromma (M). Död 1924. Se tabell 516, s 94.
Tabell 500 (generation 9)
(Från Tabell 499, s 91)
Anna Andersdotter. Född 1866-10-01 i Bromma (M). Död 1937.
Gift 1893 i Bromma (M) med Isak Persson. Född 1865-06-26 i Bromma (M). Död 1923.
Barn:
Per Isacsson. Född 1893 i Bromma 7, Bromma (M).
Anna Isacsson. Född 1896-07-17 i Bromma 7, Bromma (M). Död 1968-03-01 i Bromma (M). Se tabell 501, s
92.
Tabell 501 (generation 10)
(Från Tabell 500, s 91)
Anna Isacsson. Född 1896-07-17 i Bromma 7, Bromma (M). Död 1968-03-01 i Bromma (M).
Gift 1925-12-04 med Olof Olsson. Född 1893-10-08 i Sövestad 23, Sövestad (M). Död 1960-09-24 i Bromma (M).
Barn:
Y.
Tabell 502 (generation 9)
(Från Tabell 499, s 91)
Per Andersson. Född 1868-03-24 i Bromma (M). Död 1942-08-07 i Bromma (M).
Gift 1898-06-10 i Bromma (M) med Karna Larsdotter. Född 1871-09-02 i Bromma (M). Död 1947-10-28 i Bromma
(M).
Barn:
Anna Persson. Född 1899-03-21 i Bromma (M). Död 1987-09-17 i Ystad (M). Se tabell 503, s 92.
Alfred Persson. Född 1900-10-06 i Bromma (M). Död 1986-06-22 i Simrishamn (L). Se tabell 505, s 92.
Elida Persson. Född 1902-04-17 i Bromma (M). Död 1995-10-06 i Ystad (M). Se tabell 513, s 94.
Hilma Persson. Född 1905-01-15 i Bromma (M). Död 1924-12-24 i Bromma (M).
Helga Persson. Född 1907-01-19 i Bromma (M). Död 1980-08-18 i Malmö Sankt Pauli (M). Se tabell 514, s 94.
Karin Persson. Född 1908-10-23 i Bromma (M). Död 1997-02-11 i Ystad (M). Ogift
Herman Persson. Född 1910-09-20 i Bromma (M). Död 1995-12-16 i Ystad (M). Se tabell 515, s 94.
Tabell 503 (generation 10)
(Från Tabell 502, s 92)
Anna Persson. Född 1899-03-21 i Bromma (M). Död 1987-09-17 i Ystad (M).
Gift med Johan Månsson. Född 1895-11-17 i Öja (M). Död 1930-08-22.
Barn:
Per Erik Månsson. Född 1926-03-20 i Skårby (M). Se tabell 504, s 92.
Karin Margareta Månsson. Född 1927-06-23 i Skårby (M).
Tabell 504 (generation 11)
(Från Tabell 503, s 92)
Per Erik Månsson. Född 1926-03-20 i Skårby (M).
Gift med Ingrid Maria Rosengren. Född 1930-02-19 i Tullstorp (M).
Barn:
Ulf Göran Ingemar Månsson. Född 1948-01-23 i Tullstorp (M).
Per Frans Johan Månsson. Född 1955-04-24 i Skårby (M).
Lars-Olof Håkan Månsson. Född 1957-03-30 i Skårby (M).
Kerstin Anna-Maria Månsson. Född 1962-02-13 i Skårby (M).
Tabell 505 (generation 10)
(Från Tabell 502, s 92)
Alfred Persson. Född 1900-10-06 i Bromma (M). Död 1986-06-22 i Simrishamn (L).
Gift 1939-06-23 med Anna Månsson. Född 1907-04-22 i Stora Köpinge (M). Död 2000-03-24 i Simrishamn (L).
Barn:
Claes Bertil Persson. Född 1941-10-27 i Ystad (M). Se tabell 506, s 92.
Anna-Lisa Persson. Född 1943-08-24 i Ystad (M). Se tabell 508, s 93.
Tabell 506 (generation 11)
(Från Tabell 505, s 92)
Claes Bertil Persson. Född 1941-10-27 i Ystad (M).
Gift med Anita Gunvor NN. Född 1947-05-23 i Östra Tommarp (L).
Barn:
Claes Jörgen Persson. Född 1972-03-15 i Gladsax (L).
Susanne Catrin Persson. Född 1974-04-17 i Gladsax (L).
Gunilla Beatrice Persson. Född 1974-04-17 i Gladsax (L). Se tabell 507, s 93.
Tabell 507 (generation 12)
(Från Tabell 506, s 92)
Gunilla Beatrice Persson. Född 1974-04-17 i Gladsax (L).
Gift
Barn:
Simon Per Mårten Persson. Född 2000-07-10 i Gladsax (L).
Tabell 508 (generation 11)
(Från Tabell 505, s 92)
Anna-Lisa Persson. Född 1943-08-24 i Ystad (M).
Gift med John Alve Nilsson. Född 1941-06-21 i Ystad (M).
Barn:
Anna-Karin Margareta Nilsson. Född 1965-05-19 i Östra Tommarp (L). Se tabell 509, s 93.
Birgitta Anne-Christine Nilsson. Född 1967-07-24 i Hörup (M). Se tabell 510, s 93.
Per Håkan Anders Nilsson. Född 1969-10-14 i Hörup (M). Se tabell 511, s 93.
Annika Britt-Marie Nilsson. Född 1973-01-24 i Tryde (L). Se tabell 512, s 93.
Tabell 509 (generation 12)
(Från Tabell 508, s 93)
Anna-Karin Margareta Nilsson. Född 1965-05-19 i Östra Tommarp (L).
Gift med Rolf Lennart Jönsson. Född 1958-09-25 i Västra Skrävlinge (M).
Barn:
Hampus Michael André Nilsson. Född 1991-06-12 i Ystad (M).
Michel Nilsson.
Tabell 510 (generation 12)
(Från Tabell 508, s 93)
Birgitta Anne-Christine Nilsson. Född 1967-07-24 i Hörup (M).
Gift med Lars Anders Larsson. Född 1957-05-24 i Ystad (M).
Tabell 511 (generation 12)
(Från Tabell 508, s 93)
Per Håkan Anders Nilsson. Född 1969-10-14 i Hörup (M).
Gift med Camilla Maria Nilsson Gelin. Född 1966-04-19 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB).
Barn:
Sebastian Gelin. Född 2000-11-19 i Bjäresjö (M).
Doglas Oskar Gustav Gelin. Född 2002-03-23 i Bjäresjö (M).
Tabell 512 (generation 12)
(Från Tabell 508, s 93)
Annika Britt-Marie Nilsson. Född 1973-01-24 i Tryde (L).
Gift med Per Magnus Magnusson. Född 1970-09-12 i Ystad (M).
Barn:
Felicia Magnusson.
Linnéa Magnusson.
Tabell 513 (generation 10)
(Från Tabell 502, s 92)
Elida Persson. Född 1902-04-17 i Bromma (M). Död 1995-10-06 i Ystad (M).
Gift med Nils Nilsson. Född 1894-01-02 i Bussjö 17, Bromma (M). Död 1933-03-26.
Tabell 514 (generation 10)
(Från Tabell 502, s 92)
Helga Persson. Född 1907-01-19 i Bromma (M). Död 1980-08-18 i Malmö Sankt Pauli (M).
Gift 1934-11-10 med Ola Gunnar Petrelius. Född 1899-08-16 i Ystad (M). Död 1966-03-28 i Malmö Sankt Pauli (M).
Tabell 515 (generation 10)
(Från Tabell 502, s 92)
Herman Persson. Född 1910-09-20 i Bromma (M). Död 1995-12-16 i Ystad (M).
Gift 1942-04-04 med Maria Ingeborg Duvander. Född 1907-03-09 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M). Död
1989-10-08 i Ystad (M).
Barn:
Anna Barbro Gunilla Persson. Född 1943-09-09 i Ystad (M).
Tabell 516 (generation 9)
(Från Tabell 499, s 91)
Elna Andersdotter. Född 1871-01-26 i Bromma (M). Död 1924.
Gift 1897-06-11 i Bromma (M) med Per Olsson. Född 1867-06-15 i Bussjö 11, Bromma (M). Död 1945.
Barn:
Olof Persson. Född 1898-12-08 i Bussjö 5, Bromma (M). Död 1918.
Anders Persson/Bjurgård. Född 1900-02-28 i Bussjö 5, Bromma (M). Död 1960-03-13 i Stehag (M). Se tabell
517, s 94.
Hilda Persson. Född 1901-09-21 i Bussjö 5, Bromma (M). Död 1978-02-14 i Tomelilla (L). ogift
Elsa Persson. Född 1904-01-06 i Bussjö 5, Bromma (M). Död 1980-04-02 i Tomelilla (L). Ogift
Anna Persson. Född 1909-10-12 i Bussjö 5, Bromma (M). Död 1988-08-12 i Tomelilla (L). Ogift
Tabell 517 (generation 10)
(Från Tabell 516, s 94)
Anders Persson/Bjurgård. Född 1900-02-28 i Bussjö 5, Bromma (M). Död 1960-03-13 i Stehag (M).
Gift 1944-01-16
Tabell 518 (generation 8)
(Från Tabell 493, s 90)
Hans Persson. Född 1839-12-28 i Sövestad (M). Död 1869-04-15 i Sövestad (M). ). Källor: Nils-Olof Witting, Ystad
Gift med Karna Larsdotter 1867-03-30 Öja (M) 5). Brudens Fader Åboen Lars Jönsson på N. 11 Öja var tillstädes och
lemnade giftomanssamtycke och brudgummen aflemnade hinderslöshetsbetyg af Pastors Embetet i Söfvestad Lars
Jönsson [ Mannens namnunderskrift ] Död 1869-04-15 Allaryd, Sövestad (M) 15).
Gift 1867-03-30 i Öja (M) med Karna Larsdotter. Född 1846-01-20 i Öja (M). Brudens Fader Åboen Lars Jönsson på
N. 11 Öja var tillstädes och lemnade giftomanssamtycke och brudgummen aflemnade hinderslöshetsbetyg af Pastors
Embetet i Söfvestad Lars Jönsson [ Mannens namnunderskrift ]
Barn:
Per Hansson. Född 1868-04-01 i Sövestad (M). Se tabell 519, s 94.
Elna Hansdotter. Född 1869-06-11 i Sövestad (M). Död 1955-10-09 i Öja (M). Se tabell 522, s 95.
Tabell 519 (generation 9)
(Från Tabell 518, s 94)
Per Hansson. Född 1868-04-01 i Sövestad (M).
Gift 1894-08-03 i Sövestad (M) med Kierstin Håkansdotter. Född 1875-07-07 i Sövestad (M). Arrendat. Per
Göransson och h. Kerstin Anders i Högestad, Pigan Bengta Anders 14 och Dr. Mårten Jönsson 10 Söfvestad. Övrigt
Fadern 33 år. Gifta 9 år. Hinderslöshet: utan anmärkning. Slägtskap: icke. Giftomanssamtycke: muntligt af
fästeqvinnans fader, arrend. Håkan Andersson N-ro 32 Söfvestad. Båda kontrahenterna närvarande vid begärande af
lysning d. 13/7 1894.
Barn:
Herman Johan Persson. Född 1895-01-12 i Tryde (L). Död 1964-03-15 i Tomelilla (L). Se tabell 520, s 95.
Hilma Persdotter. Född 1896-10-20 i Tryde (L). Död 1969-01-14 i Vanstad (M). Se tabell 521, s 95.
Tabell 520 (generation 10)
(Från Tabell 519, s 94)
Herman Johan Persson. Född 1895-01-12 i Tryde (L). Död 1964-03-15 i Tomelilla (L).
Gift 1923-10-06 med Ester Helena Larsson. Född 1897-05-31 i Östra Torp (M). Död 1960-06-23 i Tomelilla (L).
Tabell 521 (generation 10)
(Från Tabell 519, s 94)
Hilma Persdotter. Född 1896-10-20 i Tryde (L). Död 1969-01-14 i Vanstad (M).
Gift 1922-08-05 med Nils Mårtensson. Född 1893-03-09 i Övraby (L). Död 1977-05-24 i Vanstad (M).
Tabell 522 (generation 9)
(Från Tabell 518, s 94)
Elna Hansdotter. Född 1869-06-11 i Sövestad (M). Död 1955-10-09 i Öja (M).
Gift 1898-11-04 med Jöns Jönsson. Född 1868-11-12 i Sövestad (M). Död 1959-10-21 i Öja (M).
Barn:
Johan Jönsson. Född 1901-01-18 i Öja (M). Död 1991-01-30 i Bromma (M). Se tabell 523, s 95.
Hugo Jönsson. Född 1907-10-12 i Öja (M). Död 1991-04-27 i Öja (M). Se tabell 524, s 95.
Tabell 523 (generation 10)
(Från Tabell 522, s 95)
Johan Jönsson. Född 1901-01-18 i Öja (M). Död 1991-01-30 i Bromma (M).
Gift 1927-10-21 med Alma Nilsson. Född 1900-02-05 i Bussjö 17, Bromma (M). Död 1980-05-29 i Öja (M).
Barn:
Egon Jönsson. Född 1932.
Jan Jönsson. Född 1938.
Elsa Jönsson. Född 1940.
Tabell 524 (generation 10)
(Från Tabell 522, s 95)
Hugo Jönsson. Född 1907-10-12 i Öja (M). Död 1991-04-27 i Öja (M).
Gift 1939-11-11 med Betty Amalia Qvint. Född 1909-04-12 i Sövde (M). Död 2000-04-12 i Ystad (M).
Tabell 525 (generation 7)
(Från Tabell 492, s 90)
Jacob Persson. Född 1806-01-17 i Öja (M). Död 1882-07-04 i Öja (M). År: 75 Månad: 11 Dag: 20
Gift 1833-11-29 i Bromma (M) med Gertrud Lassesdotter. Född 1812-11-12 i Bromma (M). Död 1878-08-25 i Öja
(M). År: 65 Månad: 9 Dag:
Barn:
Per Jacobsson. Född 1834-11-21 i Öja (M).
Per Jacobsson. Född 1838-07-14 i Öja (M).
Ingar Jacobsdotter. Född 1840-11-21 i Öja (M). Se tabell 526, s 96.
Lars Jacobsson. Född 1843-11-18 i Öja (M). Död 1903. Se tabell 527, s 96.
Hanna Jacobsdotter. Född 1847-03-10 i Öja (M). Se tabell 528, s 96.
Tabell 526 (generation 8)
(Från Tabell 525, s 95)
Ingar Jacobsdotter. Född 1840-11-21 i Öja (M).
Gift 1871-12-02 i Öja (M) med Anders Mårtensson. Född 1841 i Bjäresjö (M). Wid lysningens uttagande aflemnades
hinderslöshetsbetyg, utfärdadt af Pastors Embetet i Bjeresjö. Brudens Fader Åboen Jacob Persson var tillstädes och
lemnade sitt giftomanssamtycke Jacob Phrsson [ Mannens namnunderskrift ]
Barn:
NN Andersson. Född 1872-10-01 i Bjäresjö (M). Död 1872-10-01 i Bjäresjö (M).
Hanna Andersdotter. Född 1874-01-22 i Bjäresjö (M).
Ivar Andersson. Född 1879-04-24 i Bjäresjö (M).
Lars Alfred Andersson. Född 1882-12-12 i Bjäresjö (M).
Tabell 527 (generation 8)
(Från Tabell 525, s 95)
Lars Jacobsson. Född 1843-11-18 i Öja (M). Död 1903.
Gift 1:o 1882-12-26 i Öja (M) med Johanna Christina Persdotter. Född 1862-10-18 i Ystads Sankt Petri (M). Död
1885-02-19 i Öja (M).
Barn:
Johan Larsson. Född 1885-02-13 i Öja (M). Död 1885-02-13 i Öja (M).
Gift 2:o 1886-12-11 i Öja (M) med Elna Nilsdotter. Född 1865-05-27 i Öja (M). Död 1929. Mannens andra gifte. Wid
lysningens uttagande företeddes ett i laga ordning upprättadt, oklandradt testamente efter Lars Jacobssons förra Hustru,
som afled d 19/2 1885 [ Kontrahenternas namnunderskrifter ] Närvarande vittne O. N. Ekelund
Barn:
Gerda Christina Larsson. Född 1888-04-26 i Öja (M).
Anna Larsson. Född 1890-01-12 i Öja (M).
Johan Larsson. Född 1893-05-28 i Öja (M).
Tabell 528 (generation 8)
(Från Tabell 525, s 95)
Hanna Jacobsdotter. Född 1847-03-10 i Öja (M).
Gift 1878-03-25 i Öja (M) med Nils Olsson. Född 1843-08-24 i Folkestorp 8, Hedeskoga (M) (Genline). Död 1901 i
Hedeskoga (M). Född 1843-08-24 i Folkestorp 8, Hedeskoga. (M). Död 1901 i Folkestorp 8, Hedeskoga (M). Från 1870
arrendator på Folkestorp nr 8, Hedeskoga, tillhörande Lunds Domkyrka. Mangårdsbyggnaden uppförd 1879 och
renoverad 1926-27. Stall och loge från 1910, svinstall och magasin från 1916. Arrendet till släkten 1870 genom Nils
Olsson, övertogs av Johan Nilsson 1923, som samma år köpte Bussjö nr 20 (10 har) av Per Erlandsson att brukas
tillsammans med Folkestorp 8 Nils Olsson aflemnade vederbörligt hinderslöshetsbetyg. Hanna Jacobsdotter förklarade
att hon med fri vilja ingick detta äktenskap och henned fader rådde dertill. [ Kontrahenternas namnunderskrifter ]
Jackop Pehrsson
Barn:
Ola Nilsson. Född 1879-02-16 i Hedeskoga (M). Död 1885-02-16 i Hedeskoga (M).
Andreas Nilsson. Född 1881-01-25 i Hedeskoga (M). Död 1921 i Hedeskoga (M).
Johan Nilsson. Född 1882-12-20 i Hedeskoga (M). Död 1885-02-25 i Hedeskoga (M).
Nils Nilsson. Född 1885-02-01 i Hedeskoga (M). Död 1969-10-27 i Öja (M).
Johan Otto Nilsson. Född 1888-03-22 i Hedeskoga (M). Död 1978-02-22 i Ystad (M). Repetition, se tabell 13, s
5.
Ola Nilsson. Född 1890-07-02 i Hedeskoga (M). Död 1980-04-03 i Kvistofta (M). Repetition, se tabell 14, s 5.
Tabell 529 (generation 7)
(Från Tabell 492, s 90)
Karna Persdotter. Född 1808-11-05 i Öja (M).
Gift 1832-04-02 i Bromma (M) med Jöns Larsson. Född 1800-05-10 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M).
Barn:
Hanna Jönsdotter. Född 1834-09-05 i Stora Köpinge (M).
Hanna Jönsdotter. Född 1837-03-30 i Stora Köpinge (M). Död 1896-07-19. Se tabell 530, s 97.
Mätta Jönsdotter. Född 1839-01-10 i Stora Köpinge (M). Se tabell 532, s 97.
Per Jönsson. Född 1841-10-06 i Stora Köpinge (M).
Tabell 530 (generation 8)
(Från Tabell 529, s 96)
Hanna Jönsdotter. Född 1837-03-30 i Stora Köpinge (M). Död 1896-07-19.
Gift 1863-05-30 i Bromma (M) med Ola Jönsson. Född 1835-02-17 i Bromma (M). Död 1919-01-04.
Barn:
Karna Olsdotter. Född 1864-08-12 i Bussjö 11, Bromma (M).
Per Olsson. Född 1867-06-15 i Bussjö 11, Bromma (M). Död 1945. Se tabell 531, s 97.
Tabell 531 (generation 9)
(Från Tabell 530, s 97)
Per Olsson. Född 1867-06-15 i Bussjö 11, Bromma (M). Död 1945.
Gift 1897-06-11 i Bromma (M) med Elna Andersdotter. Född 1871-01-26 i Bromma (M). Död 1924.
Barn:
Olof Persson. Född 1898-12-08 i Bussjö 5, Bromma (M). Död 1918.
Anders Persson/Bjurgård. Född 1900-02-28 i Bussjö 5, Bromma (M). Död 1960-03-13 i Stehag (M).
Repetition, se tabell 517, s 94.
Hilda Persson. Född 1901-09-21 i Bussjö 5, Bromma (M). Död 1978-02-14 i Tomelilla (L).
Elsa Persson. Född 1904-01-06 i Bussjö 5, Bromma (M). Död 1980-04-02 i Tomelilla (L).
Anna Persson. Född 1909-10-12 i Bussjö 5, Bromma (M). Död 1988-08-12 i Tomelilla (L).
Tabell 532 (generation 8)
(Från Tabell 529, s 96)
Mätta Jönsdotter. Född 1839-01-10 i Stora Köpinge (M).
Gift 1864-04-04 med Lars Jacobsson. Kyrkvärd. Född 1839-07-02 i Bromma (M).
Barn:
Jacob Larsson. Född 1869-07-12 i Bromma (M). Död 1910-10-06 i Bromma 9,10, Bromma (M). Se tabell 533,
s 97.
Karna Larsdotter. Född 1871-09-02 i Bromma (M). Död 1947-10-28 i Bromma (M). Se tabell 534, s 97.
Anders Larsson. Född 1874-06-10 i Bromma (M). Död 1881-03-10 i Bromma (M).
Per Larsson. Född 1876-03-27 i Bromma (M). Död 1916-05-26.
Jöns Larsson. Född 1878-03-08 i Bromma (M). Död 1978-12-02 i Ystad (M). Se tabell 535, s 98.
Elna Larsson. Född 1880-03-09 i Bromma (M). Död 1974-07-16 i Helsingborgs Maria (M). Se tabell 554, s
101.
Tabell 533 (generation 9)
(Från Tabell 532, s 97)
Jacob Larsson. Född 1869-07-12 i Bromma (M). Död 1910-10-06 i Bromma 9,10, Bromma (M).
Gift med Maria Svensdotter. Född 1879-01-11 i Bussjö 7, Bromma (M). Död 1967-10-12 i Ystad (M).
Tabell 534 (generation 9)
(Från Tabell 532, s 97)
Karna Larsdotter. Född 1871-09-02 i Bromma (M). Död 1947-10-28 i Bromma (M).
Gift 1898-06-10 i Bromma (M) med Per Andersson. Född 1868-03-24 i Bromma (M). Död 1942-08-07 i Bromma (M).
Barn:
Anna Persson. Född 1899-03-21 i Bromma (M). Död 1987-09-17 i Ystad (M). Repetition, se tabell 503, s 92.
Alfred Persson. Född 1900-10-06 i Bromma (M). Död 1986-06-22 i Simrishamn (L). Repetition, se tabell 505, s
92.
Elida Persson. Född 1902-04-17 i Bromma (M). Död 1995-10-06 i Ystad (M). Repetition, se tabell 513, s 94.
Hilma Persson. Född 1905-01-15 i Bromma (M). Död 1924-12-24 i Bromma (M).
Helga Persson. Född 1907-01-19 i Bromma (M). Död 1980-08-18 i Malmö Sankt Pauli (M). Repetition, se
tabell 514, s 94.
Karin Persson. Född 1908-10-23 i Bromma (M). Död 1997-02-11 i Ystad (M).
Herman Persson. Född 1910-09-20 i Bromma (M). Död 1995-12-16 i Ystad (M). Repetition, se tabell 515, s 94.
Tabell 535 (generation 9)
(Från Tabell 532, s 97)
Jöns Larsson. Född 1878-03-08 i Bromma (M). Död 1978-12-02 i Ystad (M).
Gift 1914-02-27 med Hilma Karolina Augusta Lindahl. Född 1893-04-08 i Skårby (M). Död 1980-01-27 i Ystad (M).
Barn:
Henning Alfred Larsson. Född 1914-05-08 i Skårby (M). Död 1990-12-21 i Ystad (M). Se tabell 536, s 98.
Märta Ingeborg Larsson. Född 1917-02-16 i Hedeskoga (M). Död 2003-01-29 i Munkarp (M). Se tabell 540, s
99.
Anna Kristina Larsson. Född 1919-03-05 i Hedeskoga (M). Se tabell 543, s 99.
Edit Ann-Mari Larsson. Född 1921-04-13 i Hedeskoga (M). Död 1988-02-24 i Ystad (M). Se tabell 544, s 99.
Per Jacob Lennart Larsson. Född 1923-04-14 i Hedeskoga (M). Se tabell 547, s 100.
Karin Majbritt Larsson. Född 1925-06-06 i Hedeskoga (M). Se tabell 549, s 100.
Inga Margareta Larsson. Född 1927-10-30 i Hedeskoga (M). Död 1927-11-18 i Hedeskoga (M).
John Ivan Larsson. Född 1930-01-23 i Hedeskoga (M). Död 1930-01-23 i Hedeskoga (M).
John Erik Larsson. Född 1932-03-10 i Ystad (M). Se tabell 552, s 101.
Lars Åke Larsson. Född 1936-06-01 i Ystad (M). Se tabell 553, s 101.
Tabell 536 (generation 10)
(Från Tabell 535, s 98)
Henning Alfred Larsson. Född 1914-05-08 i Skårby (M). Död 1990-12-21 i Ystad (M).
Gift 1939-04-08 med Asta Margit Andersson. Född 1916-08-18 i Högestad 33, Högestad (M). Död 2002-12-14 i Ystad
(M).
Barn:
Maj Gullbrit Larsson. Född 1942-03-28 i Ystad (M). Se tabell 537, s 98.
Tabell 537 (generation 11)
(Från Tabell 536, s 98)
Maj Gullbrit Larsson. Född 1942-03-28 i Ystad (M).
Gift med John Sigvard Mårtensson. Född 1936-08-28 i Ystad (M).
Barn:
Eva Ann-Kristin Mårtensson. Född 1963-10-14 i Ystad (M). Se tabell 538, s 98.
Hans-Åke Joakim Mårtensson. Född 1967-02-10 i Ystad (M). Se tabell 539, s 98.
Tabell 538 (generation 12)
(Från Tabell 537, s 98)
Eva Ann-Kristin Mårtensson. Född 1963-10-14 i Ystad (M).
Gift med Anders Nilsson. Född 1958-11-19 i Eljaröd (L).
Barn:
Tobias Nilsson. Född 1985-02-28 i Ystad (M).
Kristoffer Nilsson. Född 1988-03-08 i Eljaröd (L).
Tabell 539 (generation 12)
(Från Tabell 537, s 98)
Hans-Åke Joakim Mårtensson. Född 1967-02-10 i Ystad (M).
Gift med Charlotte Jönsson. Född i Malmö.
Barn:
Isabell Mårtensson. Född 2003-11-14 i Ystad (M).
Tabell 540 (generation 10)
(Från Tabell 535, s 98)
Märta Ingeborg Larsson. Född 1917-02-16 i Hedeskoga (M). Död 2003-01-29 i Munkarp (M).
Gift med Folke Manfred Sandmark. Född 1921-06-07 i Ystad (M). Död 1978-07-17 i Malmö Sankt Johannes (M).
Skild 1959-11-30.
Barn:
Lars Erik Christer Sandmark. Född 1942-01-08 i Ystad (M). Se tabell 541, s 99.
Kjell Arne Folke Sandmark. Född 1944-02-23 i Ystad (M).
Maj-Britt Ingegärd Sandmark. Född 1946-09-06 i Ystad (M). Se tabell 542, s 99.
Tabell 541 (generation 11)
(Från Tabell 540, s 99)
Lars Erik Christer Sandmark. Född 1942-01-08 i Ystad (M).
Gift med Inga Bodil Annelie. Född 1942-01-06 i Malmö Sankt Johannes (M).
Barn:
Katja Eva Marie Sandmark. Född 1973-03-23 i Fosie (M).
Tabell 542 (generation 11)
(Från Tabell 540, s 99)
Maj-Britt Ingegärd Sandmark. Född 1946-09-06 i Ystad (M).
Gift med Bo Göran Larsson. Född 1944-07-07 i Västra Skrävlinge (M).
Barn:
Dan Torbjörn Larsson. Född 1965-08-25 i Västra Skrävlinge (M).
Eva Lena Veronika Larsson. Född 1970-02-20 i Fosie (M).
Ann Karin Randi Desiré Larsson. Född 1971-11-07 i Fosie (M).
Tabell 543 (generation 10)
(Från Tabell 535, s 98)
Anna Kristina Larsson. Född 1919-03-05 i Hedeskoga (M).
Gift med Lennart Evert Nilsson. Född 1922-10-24 i Fågeltofta (L).
Barn:
Sonja Britt-Louise Nilsson. Född 1951-10-24 i Västra Skrävlinge (M).
Tabell 544 (generation 10)
(Från Tabell 535, s 98)
Edit Ann-Mari Larsson. Född 1921-04-13 i Hedeskoga (M). Död 1988-02-24 i Ystad (M).
Gift 1947-04-12 med Anders Johan Edvin Turesson. Född 1922-06-29 i Andrarum (L).
Barn:
Mona Ann-Christine Turesson. Född 1948-06-11 i Ystad (M). Se tabell 545, s 99.
Karin Britt-Marie Turesson. Född 1951-12-04 i Ystad (M). Se tabell 546, s 100.
Lilian Kerstin Irene Turesson. Född 1957-11-19 i Ystad (M).
Tabell 545 (generation 11)
(Från Tabell 544, s 99)
Mona Ann-Christine Turesson. Född 1948-06-11 i Ystad (M).
Gift med Leif Allan Ziegler. Född 1946-12-13 i Malmö Karoli (M).
Barn:
Petra Marie Elisabet Ziegler. Född 1974-09-28 i Löddeköpinge (M).
Anna Randy Ziegler. Född 1977-10-30 i Löddeköpinge (M).
Tabell 546 (generation 11)
(Från Tabell 544, s 99)
Karin Britt-Marie Turesson. Född 1951-12-04 i Ystad (M).
Gift 1:o
Barn:
Marie Caroline Turesson. Född 1986-02-05 i Malmö.
Gift 2:o
Barn:
John Paul Turesson. Född 1990-09-15 i Malmö.
Tabell 547 (generation 10)
(Från Tabell 535, s 98)
Per Jacob Lennart Larsson. Född 1923-04-14 i Hedeskoga (M).
Gift med Anna Elly Sofia Nordenfjäll. Född 1927-01-25 i Ystad (M).
Barn:
Bo Håkan Lennart Larsson. Född 1955-03-24 i Ystad (M).
Anna Gunilla Birgitta Larsson. Född 1959-01-09 i Ystad (M). Se tabell 548, s 100.
Per Erik Lennart Larsson. Född 1967-12-28 i Ystad (M).
Tabell 548 (generation 11)
(Från Tabell 547, s 100)
Anna Gunilla Birgitta Larsson. Född 1959-01-09 i Ystad (M).
Gift 1982-09-18 med Per Claes-Göran Göransson. Född 1960-02-22 i Lindberg (N).
Barn:
Bo-Göran Lennart Göransson. Född 1982-05-15.
Anders Göransson.
Tabell 549 (generation 10)
(Från Tabell 535, s 98)
Karin Majbritt Larsson. Född 1925-06-06 i Hedeskoga (M).
Gift med Nils Folke Göransson. Född 1927-12-19 i Sövestad (M).
Barn:
Vanja Karin Ann-Margreth Göransson. Född 1952-10-05 i Ystad (M). Se tabell 550, s 100.
Ingrid Maj-Lis Göransson. Född 1955-06-14 i Ystad (M). Se tabell 551, s 100.
Kerstin Ingegärd Göransson. Född 1961-06-28 i Ystad (M).
Tabell 550 (generation 11)
(Från Tabell 549, s 100)
Vanja Karin Ann-Margreth Göransson. Född 1952-10-05 i Ystad (M).
Gift
Barn:
Karin Lynn Veronika Göransson. Född 1974-01-31 i Ystad (M).
Nils Lenny Rickard Göransson. Född 1977-04-25 i Ystad (M).
Tabell 551 (generation 11)
(Från Tabell 549, s 100)
Ingrid Maj-Lis Göransson. Född 1955-06-14 i Ystad (M).
Gift med Stig Charles Nilsson. Född 1950-08-11 i Saxtorp (M).
Barn:
Charles Mikael Göransson. Född 1971-09-21 i Ystad (M).
Bries Lou Anne-Mie Göransson. Född 1975-03-13 i Ystad (M).
Tabell 552 (generation 10)
(Från Tabell 535, s 98)
John Erik Larsson. Född 1932-03-10 i Ystad (M).
Gift med Evy Carrie Albertina Nilsson. Född 1932-06-07 i Stora Köpinge (M).
Barn:
John Åke Stefan Larsson. Född 1959-03-21 i Hedeskoga (M).
Ingrid Carrie Margareta Larsson. Född 1961-02-20 i Hedeskoga (M).
Claes Tomas Jerker Larsson. Född 1967-05-05 i Hedeskoga (M).
Pia Vivi-Ann Larsson. Född 1968-09-24 i Hedeskoga (M).
Tabell 553 (generation 10)
(Från Tabell 535, s 98)
Lars Åke Larsson. Född 1936-06-01 i Ystad (M).
Gift med Lillemor Astrid Birgitta NN. Född 1943-10-06 i Solna (AB).
Barn:
Lars Peter Larsson. Född 1963-03-10 i Ystad (M).
Åke Stefan Larsson. Född 1966-04-03 i Ystad (M).
Tabell 554 (generation 9)
(Från Tabell 532, s 97)
Elna Larsson. Född 1880-03-09 i Bromma (M). Död 1974-07-16 i Helsingborgs Maria (M).
Gift 1909-03-05 med Erland Erlandsson. Född 1885-05-13 i Bromma (M). Död 1968-07-29 i Helsingborgs Gustav
Adolf (M).
Tabell 555 (generation 7)
(Från Tabell 492, s 90)
Mätta Persdotter. Född 1815-03-17 i Bromma (M). Död 1856-07-22 i Stora Köpinge (M). Övertar bussjö 5.
Gift 1833-12-26 i Bromma (M) med Måns Månsson. Född 1806-03-15 i Hedeskoga (M). Död 1879-02-17 i Lilla
Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M).
Barn:
Ingar Månsdotter. Född 1835-01-03 i Bromma (M). Se tabell 556, s 101.
Per Månsson. Född 1837-02-28 i Bromma (M). Död 1838-03-29 i Bromma (M).
Karna Månsdotter. Född 1839-01-12 i Bromma (M). Se tabell 592, s 107.
Per Månsson. Född 1841-03-04 i Bromma (M).
Hanna Månsdotter. Född 1844-03-06 i Bromma (M). Se tabell 593, s 108.
Bengta Månsdotter. Född 1846-11-30 i Bromma (M). Se tabell 594, s 108.
Mätta Månsdotter. Född 1849-09-11 i Stora Köpinge (M). Halt
Lars Månsson. Född 1853-04-10 i Stora Köpinge (M). Se tabell 595, s 108.
Kjersti Månsdotter. Född 1855-10-09 i Stora Köpinge (M). Se tabell 604, s 110.
Tabell 556 (generation 8)
(Från Tabell 555, s 101)
Ingar Månsdotter. Född 1835-01-03 i Bromma (M).
Utom äktenskap
Barn:
Ola Lasson Månsson. Född 1851-10-20 i Stora Köpinge (M). Se tabell 557, s 102.
Gift 1854-02-25 i Stora Köpinge (M) med Lasse Hansson. Född 1827-10-03 i Hedeskoga (M). ). Gift med Ingar
Månsdotter 1854-02-25 Stora Köpinge (M) 13). 1854 Januarii d.29 lystes 1:a gången Februari d.5:e lystes 2:a gången
februari d.12 lystes 3:e gången emellan tillträdande hemmansåbon Lasse Hansson å nr.7 L.Köpinge och pigan Ingar
Månsdotter å nr.5 och 8 ibm. Hennes fader åbon Måns Månsson å nr.5 och 8 L.Köpinge gaf närvarande sitt bifall till
detta äktenskap. Vigdes 1854-02-25. Mannen 26 år, kvinnan 19 år gammal.
Barn:
Hans Lasson. Född 1855-01-13 i Stora Köpinge (M). Se tabell 565, s 103.
Per Lasson. Född 1858-01-28 i Stora Köpinge (M). Död 1858-02-.. i Stora Köpinge (M).
Mätta Lassesdotter. Född 1859-05-14 i Stora Köpinge (M). Se tabell 573, s 104.
Per Lasson. Född 1862-10-18 i Stora Köpinge (M). Död 1950-02-01 i Valleberga (M). Se tabell 580, s 106.
Hanna Lassesdotter. Född 1866-02-23 i Stora Köpinge (M). Död 1889-12-27 i Stora Herrestad (M). Till St
Herrestad 15 1889
Karna Lassesdotter. Född 1871-07-07 i Borrie (M). Se tabell 590, s 107.
Tabell 557 (generation 9)
(Från Tabell 556, s 101)
Ola Lasson Månsson. Född 1851-10-20 i Stora Köpinge (M).
Gift 1875-03-29 med Hanna Ingelström. Född 1851-05-18 i Ingelstorp (M).
Barn:
Ingrid Olsson. Född 1876-03-07 i Stora Köpinge (M). Se tabell 558, s 102.
Per Olsson. Född 1877-11-30 i Stora Köpinge (M). Död 1951-11-20 i Limhamn (M). Ogift
Anders Olsson. Född 1881-10-28 i Stora Köpinge (M). Död 1960-08-27 i Stora Herrestad (M). Se tabell 559, s
102.
Nils Olsson. Född 1885-03-07 i Stora Köpinge (M). Död 1960-05-16 i Landskrona (M). Ogift
Tabell 558 (generation 10)
(Från Tabell 557, s 102)
Ingrid Olsson. Född 1876-03-07 i Stora Köpinge (M).
Gift med Göran Andersson. Född 1873-07-07 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Anders Göransson. Född 1898-03-22 i Stora Herrestad (M). Trolovnings barn: Han från 52 Bredasten och hon
från 59 Bredasten.
Tabell 559 (generation 10)
(Från Tabell 557, s 102)
Anders Olsson. Född 1881-10-28 i Stora Köpinge (M). Död 1960-08-27 i Stora Herrestad (M).
Gift 1904-12-23 med Hanna Jönsdotter. Född 1883-01-12 i Kabusa 7, Stora Köpinge (M). Död 1963-02-21 i Stora
Herrestad (M).
Barn:
Hilda Amalia Andersson. Född 1905-10-08 i Stora Köpinge (M). Död 1969-02-22 i Stora Köpinge (M). Se
tabell 560, s 102.
Oscar Harry Andersson. Född 1908-03-06 i Stora Herrestad (M). Död 1990-12-28 i Stora Herrestad (M). Ogift
Anna Maria Andersson. Född 1910-01-20 i Stora Herrestad (M). Död i Spanskasjukan
Helga Linnea Andersson. Född 1912-09-29 i Stora Herrestad (M).
Gösta Egon Andersson. Född 1915-10-04 i Stora Herrestad (M).
Edith Gunborg Andersson. Född 1918-03-08 i Stora Herrestad (M). Se tabell 561, s 102.
Gösta Allan Andersson. Född 1921-03-19 i Stora Herrestad (M). Se tabell 562, s 103.
Nils Tore Andersson. Född 1925-09-19 i Stora Herrestad (M). Se tabell 564, s 103.
Tabell 560 (generation 11)
(Från Tabell 559, s 102)
Hilda Amalia Andersson. Född 1905-10-08 i Stora Köpinge (M). Död 1969-02-22 i Stora Köpinge (M).
Gift 1936-09-19 med Herman Edvin Dahlström. Född 1904-02-07 i Stora Köpinge (M). Död 1967-03-11 i Stora
Köpinge (M).
Tabell 561 (generation 11)
(Från Tabell 559, s 102)
Edith Gunborg Andersson. Född 1918-03-08 i Stora Herrestad (M).
Gift med Charles Lennart Vilhelm Gullberg. Född 1916-09-16 i Ystad (M). Död 2007-12-27 i Ystad (M).
Barn:
Christin Helen Gullberg. Född 1961-01-09 i Möllevången (M).
Tabell 562 (generation 11)
(Från Tabell 559, s 102)
Gösta Allan Andersson. Född 1921-03-19 i Stora Herrestad (M).
Gift 1945-03-31 med Elsa Viola Larsson. Född 1923-10-29 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Kent Eve Ronny Andersson. Född 1949-05-21 i Stora Herrestad (M). Se tabell 563, s 103.
Britt Ingegerd Andersson. Född 1955-01-07 i Stora Herrestad (M).
Tabell 563 (generation 12)
(Från Tabell 562, s 103)
Kent Eve Ronny Andersson. Född 1949-05-21 i Stora Herrestad (M).
Gift med Laila Mona Ingegerd Mogensen. Född 1950-02-22 i Simrishamn (L).
Barn:
Lars Henrik Andersson. Född 1972-09-16 i Stora Köpinge (M).
Johan Fredrik Andersson. Född 1976-02-23 i Stora Köpinge (M).
Tabell 564 (generation 11)
(Från Tabell 559, s 102)
Nils Tore Andersson. Född 1925-09-19 i Stora Herrestad (M).
Gift med Brita Elsy Gunhild NN. Född 1933-05-14 i Lund.
Barn:
Christel Anne-Lie Andersson. Född 1956-02-13 i Saxtorp (M).
Thore Conny Andersson. Född 1957-11-19 i Husie (M).
Tabell 565 (generation 9)
(Från Tabell 556, s 101)
Hans Lasson. Född 1855-01-13 i Stora Köpinge (M).
Gift 1:o 1879-03-29 i Borrie (M) med Kjerstin Olsdotter. Född 1857-01-11 i Borrie (M).
Barn:
Nils Hansson. Född 1880-07-10 i Stora Herrestad (M). Död 1950-11-22 i Tryde (L). Se tabell 566, s 103.
Per Hansson. Född 1882-10-28 i Stora Herrestad (M). Död 1968-05-25 i Ramsåsa (L). Se tabell 567, s 104.
Anna Hansdotter. Född 1885-01-30 i Stora Köpinge (M). Död 1955-11-19 i Stora Herrestad (M). Se tabell 568,
s 104.
Johanna Hansson. Född 1887-04-04 i Hedeskoga (M). Död 1983-04-22 i Ulricehamn (P). Se tabell 569, s 104.
Ola Hansson. Född 1890-04-16 i Benestad (L). Död 1969-12-21 i Västra Klagstorp (M). Se tabell 572, s 104.
Ingrid Hansdotter. Född 1895-06-18 i Stora Herrestad 52, Stora Herrestad (M).
Gift 2:o med Ingar Jönsdotter. Född 1868-09-25 i Sövestad (M).
Barn:
Emil Hansson. Född 1896-09-20 i Stora Herrestad 52, Stora Herrestad (M).
Elin Christina Hansdotter. Född 1898-10-12 i Stora Herrestad 52, Stora Herrestad (M).
Tabell 566 (generation 10)
(Från Tabell 565, s 103)
Nils Hansson. Född 1880-07-10 i Stora Herrestad (M). Död 1950-11-22 i Tryde (L).
Gift 1905-11-11 med Anna Nilsson. Född 1870-10-19 i Onslunda (L). Död 1962-08-27 i Tryde (L).
Tabell 567 (generation 10)
(Från Tabell 565, s 103)
Per Hansson. Född 1882-10-28 i Stora Herrestad (M). Död 1968-05-25 i Ramsåsa (L).
Gift 1905-12-31 med Anna Nilsdotter. Född 1887-03-22 i Högestad (M). Död 1970-06-22 i Ramsåsa (L).
Barn:
Alfred Hugo Persson. Född 1906-06-08 i Tryde (L).
Arvid William Persson. Född 1908-01-08 i Tryde (L).
Nils Elof Persson. Född 1911-03-21 i Tryde (L).
Hans Ragnar Persson. Född 1913-01-10 i Tryde (L).
Hilda Maria Persson. Född 1914-11-22 i Tryde (L).
Svea Persson. Född 1916 i Tryde (L).
Johan Henry Persson. Född 1918-10-05 i Tryde (L).
Gösta Algot Persson. Född 1920-09-22 i Tryde (L).
Erik Anton Persson. Född 1922-04-22 i Tryde (L).
Kurt Per Lennart Persson. Född 1929-04-18 i Tryde (L).
Tabell 568 (generation 10)
(Från Tabell 565, s 103)
Anna Hansdotter. Född 1885-01-30 i Stora Köpinge (M). Död 1955-11-19 i Stora Herrestad (M).
Gift med Sven Olsson. Född 1849-04-11 i Stora Herrestad (M). Död 1919-06-30 i Stora Herrestad (M).
Tabell 569 (generation 10)
(Från Tabell 565, s 103)
Johanna Hansson. Född 1887-04-04 i Hedeskoga (M). Död 1983-04-22 i Ulricehamn (P).
Gift 1907-11-09 med Ernst Lundstedt. Född 1879-02-21 i Balkåkra (M). Död 1949-02-04 i Ystad (M).
Barn:
Hilma Elisabet Lundstedt. Född 1907-07-15 i Ystad (M). Död 1997-01-14 i Everöd (L). Se tabell 570, s 104.
Ernst Hugo Martin Lundstedt. Född 1909-06-22 i Ystad (M). Död 1977-05-06 i Löderup (M). Se tabell 571, s
104.
Tabell 570 (generation 11)
(Från Tabell 569, s 104)
Hilma Elisabet Lundstedt. Född 1907-07-15 i Ystad (M). Död 1997-01-14 i Everöd (L).
Gift 1938-06-04 med Gustav Ragnar Simfors. Född 1908-09-14 i Svenljunga (P). Död 1984-04-25 i Svenljunga (P).
Barn:
Bernt Lennart Simfors. Född 1938-09-20 i Borås Caroli (P).
Tabell 571 (generation 11)
(Från Tabell 569, s 104)
Ernst Hugo Martin Lundstedt. Född 1909-06-22 i Ystad (M). Död 1977-05-06 i Löderup (M).
Gift 1935-04-30 med Astrid Olivia Olsson. Född 1906-06-13 i Hagestad 48, Löderup (M). Död 1988-08-27 i Löderup
(M).
Tabell 572 (generation 10)
(Från Tabell 565, s 103)
Ola Hansson. Född 1890-04-16 i Benestad (L). Död 1969-12-21 i Västra Klagstorp (M).
Gift med Elida Eugenia Judit NN. Född 1890-11-20 i Höör (M). Död 1975-06-03 i Västra Klagstorp (M).
Tabell 573 (generation 9)
(Från Tabell 556, s 101)
Mätta Lassesdotter. Född 1859-05-14 i Stora Köpinge (M). 1859 Maii d.14 föddes, d.20 döptes Åbo å no.7 L.Köpinge
Lasse Hanssons och hans hustru Ingar Månsdotters flickebarn Mätta. Susc: Arrendatorn å no.3 Lilla Köpinge Anders
Anderssons hustru Anna Pehrsdotter. Vittne: Bemälte Anders Andersson och dräng å nr.5 Pehr Månsson i L.Köpinge.
Modern 28 år gl. [Felskrivet av prästen! Modern var 23 år gammal! MP] Gift med Nils Hansson 1883-02-16 Borrie (M)
5). Hinderslöshetsbetyg från Kyrkoherden P. Neander i Bjeresjö Fadren Åbo Lasse Hansson på N-o 9 Borrie, närv.,
gifvit samtycke Vigselattest afsänd till Past. Embetet i Bjeresjö den 17 Febr. 1883.
Gift 1883-02-16 i Borrie (M) med Nils Hansson. Född 1860-07-20 i Bjäresjö (M). Hinderslöshetsbetyg från
Kyrkoherden P. Neander i Bjeresjö Fadren Åbo Lasse Hansson på N-o 9 Borrie, närv., gifvit samtycke Vigselattest
afsänd till Past. Embetet i Bjeresjö den 17 Febr. 1883.
Barn:
Johanna Nilsdotter. Född 1883-06-04 i Bjäresjö (M). Död 1946-01-11. Se tabell 574, s 105.
Tabell 574 (generation 10)
(Från Tabell 573, s 104)
Johanna Nilsdotter. Född 1883-06-04 i Bjäresjö (M). Död 1946-01-11.
Utom äktenskap
Barn:
Svea Maria Nilsson. Född 1901-01-04 i Borrie (M). Död 1996-02-28 i Ystad (M). Se tabell 575, s 105.
Gift 1902-06-13 i Borrie (M) med Ola Ivarsson. Född 1881-04-03 i Bromma (M). Död 1962-12-16 i Ystad (M).
Barn:
Nils Ivar Olof Ivarsson. Född 1909-12-23 i Hedeskoga (M). Död 1997-02-19 i Ystad (M).
Per Johan Valdemar Ivarsson. Född 1915-10-19 i Ystad (M). Död 1977-01-21 i Ystad (M).
Tabell 575 (generation 11)
(Från Tabell 574, s 105)
Svea Maria Nilsson. Född 1901-01-04 i Borrie (M). Död 1996-02-28 i Ystad (M).
Gift 1920-01-03 i Ystad (M) med Axel Hilding Petersson. Född 1895-08-18 i Ystad (M). Död 1976-04-27 i Ystad (M).
Barn:
Marta Ingegärd Petersson. Född 1920-03-12 i Hedeskoga (M). Död 2009-02-23 i Ystad (M). Se tabell 576, s
105.
Nils Ove Martin Petersson. Född 1927-03-20 i Ystad (M). Död 1997-03-23 i Ystad (M). Se tabell 578, s 105.
Tabell 576 (generation 12)
(Från Tabell 575, s 105)
Marta Ingegärd Petersson. Född 1920-03-12 i Hedeskoga (M). Död 2009-02-23 i Ystad (M).
Gift 1941-10-25 med Kurt Ivan Landgren. Född 1917-04-16 i Ystad (M). Död 1975-06-05 i Ystad (M).
Barn:
Ulf Roland Landgren. Född 1941-09-05 i Ystad (M). Se tabell 577, s 105.
Tabell 577 (generation 13)
(Från Tabell 576, s 105)
Ulf Roland Landgren. Född 1941-09-05 i Ystad (M).
Gift med Lena Inger-Margret Jönsson. Född 1951-11-26 i Skårby (M).
Barn:
Ulf Michael Daniel Landgren. Född 1974-06-07 i Ystad (M).
David Markus Filip Landgren. Född 1980-04-09 i Ystad (M).
Tabell 578 (generation 12)
(Från Tabell 575, s 105)
Nils Ove Martin Petersson. Handbollsmålvakt. Född 1927-03-20 i Ystad (M). Död 1997-03-23 i Ystad (M).
Gift 1950-09-09 med Signe Maja-Lisa NN. Född 1922-03-27 i Ystad (M).
Barn:
Carina Lise-Lotte Petersson. Född 1958-05-17 i Ystad (M). Se tabell 579, s 106.
Tabell 579 (generation 13)
(Från Tabell 578, s 105)
Carina Lise-Lotte Petersson. Född 1958-05-17 i Ystad (M).
Gift med Anders Bertil Ingemar Andersson. Född 1954-09-25 i Görslöv (M).
Tabell 580 (generation 9)
(Från Tabell 556, s 101)
Per Lasson. Född 1862-10-18 i Stora Köpinge (M). Död 1950-02-01 i Valleberga (M). Till Amerika 1888
Gift 1892-05-21 med Anna Nilsson Sjöholm. Född 1871-02-25 i Sövde (M). Död 1951-03-16 i Valleberga (M).
Barn:
Hanna Maria Lasson. Född 1893-02-15 i USA. Död 1982-04-02 i Bollerup (L). Se tabell 581, s 106.
Oscar Vilhelm Lasson. Född 1895-07-26 i Ystad (M). Död 1985-06-08 i Tomelilla (L). Se tabell 582, s 106.
Charlotta Ingeborg Persson. Född 1898-02-20 i Glemminge 1, Glemminge (M). Död 1964-08-09 i Östra
Tommarp (L). Se tabell 583, s 106.
Betty Valborg Persson. Född 1901-06-12 i Glemminge 1, Glemminge (M). Död 1976-08-17 i Stora Köpinge
(M). Se tabell 584, s 106.
Nils Ludvig Reinhold Lasson. Född 1904-02-04 i Glemminge 1, Glemminge (M).
Anna Linnéa Persson. Född 1906-10-17 i Ingelstorp 25, Ingelstorp (M). Död 1990-04-18 i Skurup (M). Se tabell
585, s 106.
Matilda Elisabet Persson. Född 1909-06-29 i Ingelstorp 32, Ingelstorp (M).
Henning Valfrid Lasson. Född 1911-11-24 i Ingelstorp 32, Ingelstorp (M). Död 1993-01-11 i Stora Köpinge
(M). Se tabell 586, s 107.
Karl Gustav Fredrik Lasson. Född 1914-10-23 i Ingelstorp 32, Ingelstorp (M). Se tabell 589, s 107.
Tabell 581 (generation 10)
(Från Tabell 580, s 106)
Hanna Maria Lasson. Född 1893-02-15 i USA. Död 1982-04-02 i Bollerup (L).
Gift 1920-03-17 med Oskar Svensson. Född 1893-08-14 i Ingelstorp (M). Död 1964-09-05 i Bollerup (L).
Tabell 582 (generation 10)
(Från Tabell 580, s 106)
Oscar Vilhelm Lasson. Född 1895-07-26 i Ystad (M). Död 1985-06-08 i Tomelilla (L).
Gift 1922-03-18 med Hulda Paulina Persson. Född 1897-03-06 i Löderup (M). Död 1958-11-04 i Bollerup (L).
Tabell 583 (generation 10)
(Från Tabell 580, s 106)
Charlotta Ingeborg Persson. Född 1898-02-20 i Glemminge 1, Glemminge (M). Död 1964-08-09 i Östra Tommarp (L).
Gift 1916-12-19 med Lars Johan Olsson. Född 1885-05-08 i Ingelstorp (M). Död 1962-03-22 i Stora Köpinge (M).
Tabell 584 (generation 10)
(Från Tabell 580, s 106)
Betty Valborg Persson. Född 1901-06-12 i Glemminge 1, Glemminge (M). Död 1976-08-17 i Stora Köpinge (M).
Gift 1926-07-22 med Sture Edvin Hurtig. Född 1902-12-16. Död 1979-02-23 i Stora Köpinge (M).
Tabell 585 (generation 10)
(Från Tabell 580, s 106)
Anna Linnéa Persson. Född 1906-10-17 i Ingelstorp 25, Ingelstorp (M). Död 1990-04-18 i Skurup (M).
Gift 1939-06-23 med Ambing Mårtensson. Född 1891-03-12 i Appeltorp 5, Spjutstorp (L). Död 1980-03-30 i Skurup
(M).
Tabell 586 (generation 10)
(Från Tabell 580, s 106)
Henning Valfrid Lasson. Född 1911-11-24 i Ingelstorp 32, Ingelstorp (M). Död 1993-01-11 i Stora Köpinge (M).
Gift 1940-03-06 med Tora Beata NN. Född 1914-06-16 i Östra Hoby (L). Död 1987-11-19 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Hans Tore Villy Lasson. Född 1941-06-26 i Simrishamn (L). Se tabell 587, s 107.
Astrid Ulla Birgit Lasson. Född 1944-11-27 i Simrishamn (L). Se tabell 588, s 107.
Tabell 587 (generation 11)
(Från Tabell 586, s 107)
Hans Tore Villy Lasson. Född 1941-06-26 i Simrishamn (L).
Gift med Elsa Berit NN. Född 1939-10-20 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Barn:
Hans Magnus Rickard Lasson. Född 1966-05-03 i Stora Herrestad (M).
Eva Chatarina Ingela Lasson. Född 1968-03-18 i Stora Herrestad (M).
Tabell 588 (generation 11)
(Från Tabell 586, s 107)
Astrid Ulla Birgit Lasson. Född 1944-11-27 i Simrishamn (L).
Gift med Bo Krister Göran Nilsson. Född 1942-04-06 i Västra Vemmenhög (M).
Barn:
Eva Susanne Caroline Nilsson. Släktforskare. Född 1980-09-13 i Hedeskoga (M).
Tabell 589 (generation 10)
(Från Tabell 580, s 106)
Karl Gustav Fredrik Lasson. Född 1914-10-23 i Ingelstorp 32, Ingelstorp (M).
Gift med Göta Hariet NN. Född 1913-05-03 i Löddeköpinge (M).
Barn:
Bengt-Göran ustav Lasson. Född 1952-09-24 i Ystad (M).
Tabell 590 (generation 9)
(Från Tabell 556, s 101)
Karna Lassesdotter. Sömmerska. Född 1871-07-07 i Borrie (M). Till Ystad 1894
Gift 1895-01-12 i Ystad (M) med Hans Nilsson. Bierhandlande. Född 1870-09-11 i 69, Ystads Sankta Maria (M).
Sysslingar (halfkusiner), intet hinder. 1895 No 6. [Prästens parentes.]
Barn:
Agda Maria Nilsson. Född 1896-03-10 i Ystad (M). Död 1975-06-09 i Ystad (M).
Nils Harald Nilsson. Född 1898-05-26 i Ystad (M). Död 1979-11-17 i Ystad (M). Se tabell 591, s 107.
Axel Wilhelm Nilsson. Född 1900-12-03 i Ystad (M). Död 1978-12-30 i Ystad (M).
Hilma Ingeborg Nilsson. Född 1903-11-13 i Ystad (M). Död 1995-12-05 i Ystad (M).
Tabell 591 (generation 10)
(Från Tabell 590, s 107)
Nils Harald Nilsson. Född 1898-05-26 i Ystad (M). Död 1979-11-17 i Ystad (M).
Gift 1936-05-09 med Marta Ingeborg Johansson. Född 1910-04-01 i Stora Herrestad 35, Stora Herrestad (M). Död
1995-10-09 i Ystad (M).
Tabell 592 (generation 8)
(Från Tabell 555, s 101)
Karna Månsdotter. Född 1839-01-12 i Bromma (M). Till Norge 1876
Gift 1866-12-26 i Stora Köpinge (M) med Erland Mårtensson. Född 1836-09-27 i Stora Köpinge 22, Stora Köpinge
(M). Till Norge 1876
Tabell 593 (generation 8)
(Från Tabell 555, s 101)
Hanna Månsdotter. Född 1844-03-06 i Bromma (M).
Gift 1:o 1863-12-26 i Stora Köpinge (M) med Jöns Mårtensson. Född 1839-05-09 i Stora Köpinge 22, Stora Köpinge
(M). Död 1868-04-04 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Maria Jönsdotter. Född 1864-12-05 i Stora Köpinge (M). Till Norge 1876
Utom äktenskap
Barn:
Carolina NN. Född 1869-12-21 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M). Död 1873-01-15 i Lilla Köpinge 5&8,
Stora Köpinge (M).
Carolina NN. Född 1875-05-24 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M).
Gift 2:o 1875-12-12 med Per Mårtensson. Född 1842-01-17 i Stora Köpinge 24, Stora Köpinge (M). Död 1883-04-27.
Barn:
Johanna Persdotter. Född 1878-02-20 i Stora Köpinge (M).
Tabell 594 (generation 8)
(Från Tabell 555, s 101)
Bengta Månsdotter. Född 1846-11-30 i Bromma (M).
Gift med Mårten Hansson. Född 1835-08-15 i Hedeskoga (M).
Barn:
Mätta Mårtensdotter. Född 1868-12-11 i Stora Köpinge (M).
Karna Mårtensdotter. Född 1870-09-03 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M).
Tabell 595 (generation 8)
(Från Tabell 555, s 101)
Lars Månsson. Född 1853-04-10 i Stora Köpinge (M).
Gift 1874-08-22 med Karna Hansdotter. Född 1852-10-08 i Sövestad (M). Ihs Göran Mårtensson och h. Elna Ols d-r
16 Söfv. H. Karna Mårtens. 10 ibm. Dr. Nils Göransson 20 ibm
Barn:
Mårten Larsson. Född 1874-09-22 i Stora Köpinge 29, Stora Köpinge (M). Död 1884-05-22 i Stora Köpinge 29,
Stora Köpinge (M).
Elna Larsson. Född 1876-05-20 i Stora Köpinge 29, Stora Köpinge (M). Död 1969-01-18 i Ystad (M). Se tabell
596, s 108.
Maria Larsson. Född 1878-02-07 i Stora Köpinge 29, Stora Köpinge (M).
Per Larsson. Född 1880-01-28 i Stora Köpinge 29, Stora Köpinge (M).
Anders Larsson. Född 1882-04-11 i Stora Köpinge 29, Stora Köpinge (M). Död 1889-06-13 i Stora Köpinge 21,
Stora Köpinge (M).
Edvard Johan Larsson. Född 1884-04-17 i Stora Köpinge 29, Stora Köpinge (M). Död 1971-09-26 i Stora
Köpinge (M). Se tabell 597, s 109.
Carl Martin Larsson. Född 1886-09-02 i Stora Köpinge 20,24, Stora Köpinge (M).
Anna Christina Larsdotter. Född 1890-03-29 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1962-06-18 i Ystad
(M). Se tabell 598, s 109.
Johanna Ingeborg Larsdotter. Född 1893-05-13 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död 1977-03-31. Se
tabell 600, s 109.
Tabell 596 (generation 9)
(Från Tabell 595, s 108)
Elna Larsson. Född 1876-05-20 i Stora Köpinge 29, Stora Köpinge (M). Död 1969-01-18 i Ystad (M).
Gift 1911-04-22 med Lars Martin Knutsson. Född 1873-10-24 i Ystad (M). Död 1965-06-04 i Stora Köpinge (M).
Tabell 597 (generation 9)
(Från Tabell 595, s 108)
Edvard Johan Larsson. Född 1884-04-17 i Stora Köpinge 29, Stora Köpinge (M). Död 1971-09-26 i Stora Köpinge
(M).
Gift 1928-08-16 med Sigrid Matilda Svensdotter. Född 1888-07-30 i Stora Köpinge (M). Död 1970-12-06 i Stora
Köpinge (M).
Tabell 598 (generation 9)
(Från Tabell 595, s 108)
Anna Christina Larsdotter. Född 1890-03-29 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1962-06-18 i Ystad (M).
Gift 1914-04-11 med Konrad Servatus Andersson. Född 1890-05-13 i Ystad (M). Död 1985-02-24 i Ystad (M).
Barn:
Karl Folke Lennart Andersson. Född 1914-06-17 i Stora Köpinge (M).
Kurt Erik Rustan Andersson. Född 1916-07-15 i Ystad (M). Död 2008-12-20 i Ystad (M). Se tabell 599, s 109.
Karin Anna Brita Andersson. Född 1918-11-01 i Ystad (M).
Flory Irene Lisbet Andersson. Född 1921-04-03 i Ystad (M).
Ulla Astrid Birgit Andersson. Född 1927-03-05 i Ystad (M).
Gertrud Inger Marianne Andersson. Född 1929-12-04 i Ystad (M).
Tabell 599 (generation 10)
(Från Tabell 598, s 109)
Kurt Erik Rustan Andersson. Född 1916-07-15 i Ystad (M). Död 2008-12-20 i Ystad (M).
Gift med Margit Evanda Jeppsson. Född 1919-03-25 i Ystad (M).
Barn:
Jan Erik Rickard Andersson. Född 1951-02-04 i Ystad (M).
Christer Sten Bertil Andersson. Född 1953-07-03 i Ystad (M).
Tabell 600 (generation 9)
(Från Tabell 595, s 108)
Johanna Ingeborg Larsdotter. Född 1893-05-13 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död 1977-03-31.
Gift 1914-11-22 i Stora Köpinge (M) med Johan Nilsson. Född 1893-06-23 i Stora Herrestad (M). Död 1984-09-05 i
Ystad (M).
Barn:
Klara Elsa Ingeborg Nilsson. Född 1914-12-06 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död 2006-09-08 i
Trelleborg (M). Se tabell 601, s 109.
Nils Lennart Elvir Nilsson. Född 1916-07-25 i Ystad (M). Död 1991-03-16 i Jönköpings Kristina (F). Se tabell
603, s 110.
Tabell 601 (generation 10)
(Från Tabell 600, s 109)
Klara Elsa Ingeborg Nilsson. Född 1914-12-06 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död 2006-09-08 i Trelleborg
(M).
Gift 1935-04-06 med Nils Sigfrid Nilsson. Född 1910-07-17 i Ystad (M). Död 1992-07-22 i Ystad (M).
Barn:
Bertil Sigvard Nilsson. Född 1936-09-05 i Ystad (M). Se tabell 602, s 109.
Tabell 602 (generation 11)
(Från Tabell 601, s 109)
Bertil Sigvard Nilsson. Född 1936-09-05 i Ystad (M).
Gift med Ingrid Maj-Britt NN. Född 1936-12-05 i Ingelstorp (M).
Barn:
Ingela Ann-Carin Nilsson. Född 1961-02-07 i Ystad (M).
Tabell 603 (generation 10)
(Från Tabell 600, s 109)
Nils Lennart Elvir Nilsson. Född 1916-07-25 i Ystad (M). Död 1991-03-16 i Jönköpings Kristina (F).
Gift 1941-10-11 med Birgit Ingeborg NN. Född 1921-07-26 i Tofteryd (F). Död 1994-08-22 i Jönköpings Kristina (F).
Barn:
Inga-Lill Solveig Nilsson. Född 1946-05-18 i Värnamo (F).
Ulla Lena Margareta Nilsson. Född 1957-01-26 i Jönköpings Sofia (F).
Annika Lena Nilsson. Född 1959-03-01 i Jönköpings Sofia (F).
Tabell 604 (generation 8)
(Från Tabell 555, s 101)
Kjersti Månsdotter. Född 1855-10-09 i Stora Köpinge (M).
Gift 1878-12-26 med Per Nilsson. Född 1857 i Sövestad (M).
Barn:
Maria Persdotter. Född 1879-03-03 i Stora Köpinge (M).
Anna Persson. Född 1880-06-02 i Ullstorp (L). Död 1964-10-01 i Ullstorp (L). Ogift
Karin Persson. Född 1882-02-18 i Ullstorp (L). Död 1963-04-15 i Ullstorp (L). Ogift
Elin Persson. Född 1884-09-20 i Ullstorp (L). Död 1969-07-20 i Ullstorp (L). Ogift
Johanna Persson. Född 1887 i Ullstorp (L).
Tabell 605 (generation 6)
(Från Tabell 491, s 89)
Ingar Jönsdotter. Född 1774-07-21 i Öja (M). Död 1808-09-28 i Öja (M).
Gift 1805-03-31 i Öja (M) med Anders Mårtensson. Född 1766-02-07 i Stora Herrestad (M). Död 1833 i Stora
Herrestad (M).
Barn:
Karna Andersdotter. Född 1806-03-14 i Stora Herrestad (M). Död 1882-07-18 i Öja (M). Se tabell 606, s 110.
Mårten Andersson. Född 1808-02-25 i Stora Herrestad (M). Död 1808-09-23 i Stora Herrestad (M).
Tabell 606 (generation 7)
(Från Tabell 605, s 110)
Karna Andersdotter. Född 1806-03-14 i Stora Herrestad (M). Död 1882-07-18 i Öja (M).
Gift 1823-12-07 i Stora Herrestad (M) med Anders Andersson. Född 1788-08-12 i Folkestorp, Hedeskoga (M). Död
1842-09-30 i Öja (M).
Barn:
Agda Andersdotter. Född 1825-02-08 i Öja (M).
Ingar Andersdotter. Född 1827-06-06 i Öja (M). Död 1919-11-20 i Öja (M). Se tabell 607, s 110.
Mätta Andersdotter. Född 1830-06-05 i Öja (M).
Anders Andersson. Född 1836-02-11 i Öja (M). Död 1900 i Öja (M). Se tabell 634, s 115.
Jöns Andersson. Född 1838-11-09 i Öja (M). Se tabell 637, s 116.
Bengta Andersdotter. Född 1841-11-27 i Öja (M).
Tabell 607 (generation 8)
(Från Tabell 606, s 110)
Ingar Andersdotter. Född 1827-06-06 i Öja (M). Död 1919-11-20 i Öja (M).
Gift 1845-01-06 i Öja (M) med Per Jacobsson. Född 1816-11-13 i Glemminge (M). Död 1887-04-15 i Öja (M).
Barn:
Anna Persdotter. Född 1845-04-23 i Öja (M). Se tabell 608, s 111.
Anders Persson. Född 1849-03-18 i Öja (M).
Ingar Persdotter. Född 1853-02-02 i Öja (M). Se tabell 620, s 113.
Jacob Persson. Född 1855-10-27 i Öja (M). Död 1897-05-14 i Lilla Isie (M). Se tabell 621, s 113.
Nils Persson. Född 1859-04-28 i Öja (M). Död 1883-05-01 i Stockholms domkyrkoförs (AB).
Jöns Persson. Född 1862-07-01 i Öja (M).
Agda Persdotter. Född 1863-10-19 i Öja (M). Död 1872-10-28 i Öja (M).
Tabell 608 (generation 9)
(Från Tabell 607, s 110)
Anna Persdotter. Född 1845-04-23 i Öja (M).
Gift 1875-05-17 i Öja (M) med Jöns Larsson. Född 1843-11-05 i Öja (M). Död 1903-05-23 i Sövestad (M). Mannens
andra gifte. Wid lysningens uttagande företeddes brudens samtycke till äktenskap samt hinderslöshetsbetyg af Pastors
Embetet i Söfvestad för brudgummen äfvensom afvittringsinstrument efter brudgummens förra hustru. [ Mannens
namnunderskrift ]
Barn:
NN Jönsson. Född 1876-01-07 i Sövestad (M). Död 1876-01-07 i Sövestad (M).
Anna Jönsson. Född 1877-05-11 i Sövestad (M). Död 1954-09-14 i Ystad (M). Se tabell 609, s 111.
Anders Jönsson. Född 1879-05-18 i Sövestad (M). Död 1923-08-29 i Sjörup (M). Se tabell 610, s 111.
Johannes Jönsson. Född 1881-04-26 i Sövestad (M). Död 1955-06-12 i Sövestad (M). Se tabell 617, s 112.
Tabell 609 (generation 10)
(Från Tabell 608, s 111)
Anna Jönsson. Född 1877-05-11 i Sövestad (M). Död 1954-09-14 i Ystad (M).
Gift med Mårten Jeppsson. Född 1878-09-30 i Sövestad (M). Död 1953-01-31 i Röddinge (M).
Tabell 610 (generation 10)
(Från Tabell 608, s 111)
Anders Jönsson. Född 1879-05-18 i Sövestad (M). Död 1923-08-29 i Sjörup (M).
Gift med Hanna Persdotter. Född 1878-12-08 i Sövestad 33, Sövestad (M). Död 1976-04-20 i Ystad (M).
Barn:
John Anders Ragnar Jönsson Jönlid. Född 1907-09-30 i Ystad (M). Död 1980-12-28 i Öja 2, Öja (M). Se tabell
611, s 111.
Sture Anton Jönlid. Född 1912-01-15 i Sjörup (M). Död 1994-08-26 i Härlanda (O). Se tabell 615, s 112.
Anny Linnéa Gunhild Jönlid. Född 1913-03-07 i Sjörup (M). Död 2001-08-25 i Göteborgs Johanneberg (O).
Ogift
Tabell 611 (generation 11)
(Från Tabell 610, s 111)
John Anders Ragnar Jönsson Jönlid. Född 1907-09-30 i Ystad (M). Död 1980-12-28 i Öja 2, Öja (M).
Gift 1942-03-14 med Lilly Elvira Andersson. Född 1913-05-06 i Stora Herrestad 28, Stora Herrestad (M). Död 197510-28 i Öja 2, Öja (M).
Barn:
Anders Lage Ragnar Jönlid. Född 1943-01-30 i Öja 2, Öja (M). Se tabell 612, s 111.
Leif Göran Sture Jönlid. Född 1944-06-14 i Öja 2, Öja (M). Se tabell 613, s 111.
Ulla Kerstin Cecilia Jönlid. Född 1953-04-25 i Öja 2, Öja (M). Se tabell 614, s 112.
Tabell 612 (generation 12)
(Från Tabell 611, s 111)
Anders Lage Ragnar Jönlid. Född 1943-01-30 i Öja 2, Öja (M).
Gift med Karin Astrid Elisabet NN. Född 1945-08-.. i Simrishamn (L). Död 1996-05-15 i Simrishamn (L). Skild 198905-05.
Barn:
Kertstin Hanna-Karin Jönlid. Född 1975-08-30 i Simrishamn (L).
Tabell 613 (generation 12)
(Från Tabell 611, s 111)
Leif Göran Sture Jönlid. Född 1944-06-14 i Öja 2, Öja (M).
Gift med Yvonne Ann-Margrete Gunhild Olsson. Född 1951-02-23 i Tomelilla (L).
Barn:
Görel Anneli Jönlid. Född 1976-09-01 i Ystad (M).
Tabell 614 (generation 12)
(Från Tabell 611, s 111)
Ulla Kerstin Cecilia Jönlid. Född 1953-04-25 i Öja 2, Öja (M).
Gift med Per Erik Gustav Ståhl. Född 1950-07-07 i Ystad (M).
Barn:
Hanna Cecilia Ståhl. Född 1980-03-02 i Karlskrona stadsförs (K).
Tabell 615 (generation 11)
(Från Tabell 610, s 111)
Sture Anton Jönlid. Född 1912-01-15 i Sjörup (M). Död 1994-08-26 i Härlanda (O).
Gift med Maj Edit NN. Född 1913-11-23 i Göteborgs Vasa (O). Död 1999-04-23 i Göteborgs Annedal (O). Skild 197712-21.
Barn:
Per Olle Jönlid. Född 1942-06-06 i Göteborgs Johanneberg (O). Se tabell 616, s 112.
Lars Ove Ragnar Jönlid. Född 1951-07-01 i Göteborgs Johanneberg (O).
Tabell 616 (generation 12)
(Från Tabell 615, s 112)
Per Olle Jönlid. Född 1942-06-06 i Göteborgs Johanneberg (O).
Gift med Eva Elisabet NN. Född 1944-10-06 i Örgryte (O).
Barn:
Per Michael Jönlid. Född 1966-01-13 i Brämaregården (O).
Jessica Elisabet Jönlid. Född 1971-05-21 i Sankt Peder (P).
Petra Vijayalaxmi Jönlid. Född 1978-08-05.
Tabell 617 (generation 10)
(Från Tabell 608, s 111)
Johannes Jönsson. Född 1881-04-26 i Sövestad (M). Död 1955-06-12 i Sövestad (M).
Gift 1908-03-23 med Elna Persdotter. Född 1883-03-25 i Sövestad (M). Död 1966-10-02 i Ystad (M).
Barn:
Gösta Algot Jönsson. Född 1908-11-12 i Årsjö 28, Sövestad (M). Död 1989-02-26 i Årsjö 31, Sövestad (M). Se
tabell 618, s 112.
Tabell 618 (generation 11)
(Från Tabell 617, s 112)
Gösta Algot Jönsson. Född 1908-11-12 i Årsjö 28, Sövestad (M). Död 1989-02-26 i Årsjö 31, Sövestad (M).
Gift 1947-05-24 med Karin Brita Lisa Lundkvist. Född 1922-02-02 i Snårestad (M).
Barn:
Jan-Åke Jönsson. Född 1948-12-19 i Sövestad (M).
Nils-Erik Jönsson. Född 1951-01-07 i Sövestad (M). Se tabell 619, s 112.
Tabell 619 (generation 12)
(Från Tabell 618, s 112)
Nils-Erik Jönsson. Född 1951-01-07 i Sövestad (M).
Gift med Lena Wirginia Margaret NN. Född 1949-12-12 i Anderstorp (F).
Barn:
Elin Hanna Carolin Jönsson. Fotbollsspelare. Född 1977-11-22 i Lund.
Anna Marie Elinor Jönsson. Född 1980-06-15 i Södra Sandby (M).
Tabell 620 (generation 9)
(Från Tabell 607, s 110)
Ingar Persdotter. Född 1853-02-02 i Öja (M).
Gift 1887-11-12 i Öja (M) med Håkan Persson. Född 1856-02-03 i Ramsåsa 6, Ramsåsa (L).
Barn:
Hilda Gerda Persson. Född 1888-10-19 i Öja (M).
Axel Hilding Persson. Född 1891-02-18 i Öja (M).
Alma Persdotter. Född 1892-02-05 i Öja (M).
Tabell 621 (generation 9)
(Från Tabell 607, s 110)
Jacob Persson. Förvaltare. Född 1855-10-27 i Öja (M). Död 1897-05-14 i Lilla Isie (M).
Gift 1881-10-29 i Ystad (M) med Ingrid Cecilia Persdotter. Född 1859-06-21 i Bollerup (L).
Barn:
Alma Christina Persson. Född 1882-08-10 i Öja (M). Död 1889-10-14 i Öja (M).
Axel Alrik Persson Bramstorp. Född 1883-08-19 i Öja (M). Död 1954-02-19 i Lilla Isie (M). Se tabell 622, s
113.
Johan Albert Persson. Född 1885-07-02 i Öja (M).
Tabell 622 (generation 10)
(Från Tabell 621, s 113)
Axel Alrik Persson Bramstorp. Född 1883-08-19 i Öja (M). Död 1954-02-19 i Lilla Isie (M). var en svensk politiker
och lantbrukare. Han var riksdagsman 1918-21 (liberal, andra kammaren) och 1929-49 (Bondeförbundet, andra
kammaren), partiledare för Bondeförbundet 1934-49, statsminister juni-september 1936 och jordbruksminister 1936-45.
Axel Pehrsson (senare Pehrsson-Bramstorp) föddes i Öja i Skåne, som son till förvaltaren Jacob Pehrsson och Ingrid.
Arrendatorsonen från Lilla Isie i Malmöhus län fick ta över ansvaret för gården som 14-åring, sedan fadern begått
självmord efter att ha fått besked om dödlig cancersjukdom. Han kunde efter sitt giftermål tolv år senare köpa den
närbelägna gården Bramstorp. Där bodde man ett tiotal år, innan han och familjen återflyttade till den större
arrendegården, men namnet Bramstorp följde honom hela livet. År 1912 blev Bramstorp ledamot av landstinget för
liberalerna och riksdagsman 1918. När Bondeförbundet växte sig allt starkare i Skåne gick han, likt många andra
bönder, över från liberalerna till Bondeförbundet. Han var aktiv i uppbyggnaden av lantbrukskooperationen och fick
snart en ledande position på riksnivå. Genom sin verksamhet i utredningsarbetet bakom 1931 års prisreglering, i
riksdagens jordbruksutskott och genom sin ledande ställning i jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse, blev Bramstorp
snabbt sitt partis ledande jordbruksexpert och var dess främste tillskyndare av krisuppgörelsen - "kohandeln" - med
socialdemokraterna 1933. Bondeförbundets partiledare Olof Olsson i Kullenbergstorp var motståndare till uppgörelsen,
vilket förstärkte motsättningen mellan de båda. År 1934 övertog Bramstorp med knappa majoriteter först
ordförandeskapet i riksdagsgruppen och sedan i partiet. Samarbetet med socialdemokraterna väckte motstånd, och
Bramstorp fick kämpa mot en intern partiopposition under hela sin tid som partiledare. I juni 1936 medverkade
Bramstorp, förmodligen mot sin vilja, till att fälla den socialdemokratiska regeringen. Statsminister Per Albin Hansson
drev taktikspel som syftade till att socialdemokratin skulle gå till höstens val i opposition. Så som stödparti till
socialdemokraterna gick budet till Bramstorp. Han ledde en bondeförbundsregering med fackmannainslag, där han även
var jordbruksminister. På grund av den korta ämbetsperioden kallades denna regering "semesterregeringen". Efter valet
ingick bondeförbundet i koalition med socialdemokraterna där Bramstorp fortsatte som jordbruksminister, vilket han
också gjorde i samlingsregeringen. Under krigsåren hade han en svår ställning, då bönderna krävde högre priser på sina
produkter och häftigt motsatte sig all tvångslagstiftning för livsmedelsproduktionen. I utrikespolitiska frågor gick
Bramstorp på statsministerns linje. Under de sista åren blev Bramstorps ställning starkare och han valdes 1946 till
ordförande i Sveriges lantbruksförbund och innehade därmed ledningen av både den politiska och den fackligekonomiska grenen av bonderörelsen. Under valrörelsen 1948 drabbades Bramstorp av hjärnblödning från vilken han
aldrig blev återställd, och han avled den 19 februari 1954 i hemmet i Lilla Isie. Vid sin avgång var Bramstorp allmänt
aktad, även utanför sitt parti. Han framstår som en framgångsrik samförstånds- och resultatpolitiker.
Gift 1908-05-22 i Lilla Isie (M) med Sigrid Helena Nilsson. Född 1881-06-20 i Lilla Isie (M).
Barn:
Inga Frideborg Bramstorp. Född 1909-04-15 i Lilla Isie (M). Död 2002-10-15 i Källstorp (M). Se tabell 623, s
114.
Folke Gunnar Bramstorp. Född 1911-01-10 i Lilla Isie (M). Död 1985-02-12 i Trelleborg (M). Se tabell 627, s
114.
Ruth Ingegerd Bramstorp. Född 1917-06-06 i Lilla Isie (M). Se tabell 630, s 115.
Johan Bertil Bramstorp. Född 1922-01-01 i Lilla Isie (M). Se tabell 633, s 115.
Tabell 623 (generation 11)
(Från Tabell 622, s 113)
Inga Frideborg Bramstorp. Född 1909-04-15 i Lilla Isie (M). Död 2002-10-15 i Källstorp (M).
Gift 1935-11-09 med Bernhard Patrik Ivarsson. Född 1907-03-29 i Argetina. Död 1993-09-09 i Lilla Beddinge (M).
Barn:
Bo Göran Bramstorp Ivarsson. Född 1942-03-13 i Enskede (AB). Se tabell 624, s 114.
Tom Christer Bramstorp Ivarsson. Född 1944-07-24 i Lilla Isie (M). Se tabell 625, s 114.
Inger Kristina Bramstorp Ivarsson. Född 1948-01-08 i Malmö Sankt Johannes (M). Se tabell 626, s 114.
Tabell 624 (generation 12)
(Från Tabell 623, s 114)
Bo Göran Bramstorp Ivarsson. Född 1942-03-13 i Enskede (AB).
Gift med Eva Hilma Runnerström. Född 1944-12-03 i Trelleborg (M).
Barn:
Fredrik Mikael Ivarsson. Född 1969-06-24 i Trelleborg (M).
Anna Helena Ivarsson. Född 1971-02-22 i Lilla Beddinge (M).
Tabell 625 (generation 12)
(Från Tabell 623, s 114)
Tom Christer Bramstorp Ivarsson. Född 1944-07-24 i Lilla Isie (M).
Gift med Ulla Karin Anita Lund. Född 1954-01-19 i Västra Skrävlinge (M).
Barn:
Elin Kristina Ivarsson. Född 1976-12-07 i Hyllie (M).
Karl Jonas Ivarsson. Född 1979-05-13 i Hyllie (M).
Tabell 626 (generation 12)
(Från Tabell 623, s 114)
Inger Kristina Bramstorp Ivarsson. Född 1948-01-08 i Malmö Sankt Johannes (M).
Gift med Rolf Libert Börjesson. Född 1942-09-27 i Helsingborgs Maria (M).
Barn:
Jenny Maria Börjesson. Född 1973-05-10 i Östra Klagstorp (M).
Katja Helena Börjesson. Född 1976-05-13 i Jonstorp (M).
Tabell 627 (generation 11)
(Från Tabell 622, s 113)
Folke Gunnar Bramstorp. Född 1911-01-10 i Lilla Isie (M). Död 1985-02-12 i Trelleborg (M).
Gift med Ruth Bengta Hansson. Född 1910-03-08 i Fru Alstad (M).
Barn:
Ulf Anders Sune Bramstorp. Född 1939-12-20 i Malmö Sankt Johannes (M). Se tabell 628, s 114.
Ingrid Gunilla Bramstorp. Född 1943-06-10 i Malmö Sankt Johannes (M).
Gudrun Margareta Bramstorp. Född 1948-02-12 i Dalköpinge (M). Se tabell 629, s 115.
Tabell 628 (generation 12)
(Från Tabell 627, s 114)
Ulf Anders Sune Bramstorp. Född 1939-12-20 i Malmö Sankt Johannes (M).
Gift med Edla Margareta Green. Född 1942-11-03 i Lund.
Barn:
Anette Helen Margareta Bramstorp. Född 1965-12-16 i Hammarlöv (M).
Gunnel Cecilia Margareta Bramstorp. Född 1968-01-17 i Hammarlöv (M).
Mats Anders Bramstorp. Född 1973-01-23 i Dalköpinge (M).
Tabell 629 (generation 12)
(Från Tabell 627, s 114)
Gudrun Margareta Bramstorp. Född 1948-02-12 i Dalköpinge (M).
Gift med Magnus Ingemar Hovnert. Född 1945-09-24 i Vadstena (E).
Barn:
Anna Paulina Hovnert. Född 1972-07-06 i Strå (E).
Tabell 630 (generation 11)
(Från Tabell 622, s 113)
Ruth Ingegerd Bramstorp. Född 1917-06-06 i Lilla Isie (M).
Gift med Nils Ove Stamå. Född 1915-05-13 i Källstorp (M).
Barn:
Gunnel Sigrid Louise Stamå. Född 1941-11-05 i Lund. Se tabell 631, s 115.
Axel Nils Bertil Stamå. Född 1945-04-21 i Källstorp (M). Se tabell 632, s 115.
Tabell 631 (generation 12)
(Från Tabell 630, s 115)
Gunnel Sigrid Louise Stamå. Född 1941-11-05 i Lund.
Gift med Nils Olle Jönsson. Född 1939-07-05 i Trelleborg (M).
Barn:
Nils Anders Jönsson. Född 1965-09-25 i Lilla Isie (M).
Tabell 632 (generation 12)
(Från Tabell 630, s 115)
Axel Nils Bertil Stamå. Född 1945-04-21 i Källstorp (M).
Gift med Lena Wihlborg.
Tabell 633 (generation 11)
(Från Tabell 622, s 113)
Johan Bertil Bramstorp. Född 1922-01-01 i Lilla Isie (M).
Gift med Kerstin Inga Britt Larsson. Född 1923-06-05 i Trelleborg (M).
Barn:
Hilding Sven Bertil Bramstorp. Född i Lilla Isie (M).
Kerstin Elsa Helena Bramstorp. Född 1952-02-21 i Lilla Isie (M).
Tabell 634 (generation 8)
(Från Tabell 606, s 110)
Anders Andersson. Född 1836-02-11 i Öja (M). Död 1900 i Öja (M).
Gift 1861-11-15 med Karna Jönsdotter. Född 1843-01-06 i Bromma (M). Död 1913 i Öja (M).
Barn:
Agda Andersdotter. Född 1863-01-02 i Öja 17, Öja (M). Se tabell 635, s 115.
Hanna Andersdotter. Född 1866-03-12 i Öja 17, Öja (M). Se tabell 636, s 116.
Anna Andersdotter. Född 1871-03-08 i Öja 17, Öja (M). Död 1872-04-22 i Öja 22, Öja (M).
Anders Andersson. Född 1875-12-27 i Öja 17, Öja (M). Död 1935 i Öja (M).
Tabell 635 (generation 9)
(Från Tabell 634, s 115)
Agda Andersdotter. Född 1863-01-02 i Öja 17, Öja (M).
Gift 1887-10-22 med Nils Salomomsson. Född 1859-02-06 i Balkåkra (M).
Barn:
Alma Johanna Nilsdotter. Född 1891-12-10 i Måsby 1, Västra Nöbbelöv (M).
Tabell 636 (generation 9)
(Från Tabell 634, s 115)
Hanna Andersdotter. Född 1866-03-12 i Öja 17, Öja (M).
Gift 1892-10-26 i Öja (M) med Hans Persson. Född 1844-02-18 i Balkåkra (M).
Tabell 637 (generation 8)
(Från Tabell 606, s 110)
Jöns Andersson. Född 1838-11-09 i Öja (M).
Gift 1862-04-02 med Ingar Henriksdotter. Född 1841-11-08 i Glemminge (M).
Barn:
Anna Jönsdotter. Född 1866-01-22 i Glemminge (M). Död 1958-09-09 i Glemminge (M). Ogift
Anders Jönsson. Född 1871-12-07 i Glemminge (M). Död 1949-08-28 i Glemminge (M). Se tabell 638, s 116.
Agda Jönsdotter. Född 1875-08-28 i Glemminge (M).
Henrik Jönsson. Född 1878-03-30 i Glemminge (M). Död 1878-03-30 i Glemminge (M).
Kersti Jönsdotter. Född 1880-03-30 i Glemminge 24, Glemminge (M). Död 1969-12-28 i Ystad (M). Se tabell
639, s 116.
Tabell 638 (generation 9)
(Från Tabell 637, s 116)
Anders Jönsson. Född 1871-12-07 i Glemminge (M). Död 1949-08-28 i Glemminge (M).
Gift 1915-12-30 med Karin Cecilia Olsdotter. Född 1882-09-28 i Stiby (L). Död 1952-07-17 i Glemminge (M).
Tabell 639 (generation 9)
(Från Tabell 637, s 116)
Kersti Jönsdotter. Född 1880-03-30 i Glemminge 24, Glemminge (M). Död 1969-12-28 i Ystad (M).
Gift med August Persson. Skräddare. Född 1876-12-07 i Glemminge 44, Glemminge (M). Död 1943-11-15.
Barn:
Signe Ingeborg Persson. Född 1920-02-27 i Glemminge 44, Glemminge (M). Se tabell 640, s 116.
Tabell 640 (generation 10)
(Från Tabell 639, s 116)
Signe Ingeborg Persson. Född 1920-02-27 i Glemminge 44, Glemminge (M).
Gift med Lars Vilhelm Sjöberg. Journalist Författare. Född 1911-07-31 i Gustav Vasa (AB). Har skrivit för YA, sport
och politik. Har skrivit böckerna: Skuggor och dagar 1963, Dyningar 1967, Från Sladdergatans horisont 1976,
Lurendrejaregränd med omnejd 1979, Pottmakaregränd tur och retur 1982 och Kring bäckahäst och klostergränd 1986.
Fick Ystads kulturpris 1984. Va också en mycket framstående friidrottare på 1920- och 1930-talet. Tog några ädla
medaljer både i skol SM och i det vandliga SM.
Barn:
Lars Fredrik Sjöberg. Född 1946-01-08 i Lunds landsförs (M). Se tabell 641, s 116.
Per Olof Sjöberg. Född 1949-06-05 i Ystad (M). Se tabell 642, s 117.
Anders Vilhelm Sjöberg. Född 1951-05-30 i Ystad (M). Se tabell 643, s 117.
Tabell 641 (generation 11)
(Från Tabell 640, s 116)
Lars Fredrik Sjöberg. Född 1946-01-08 i Lunds landsförs (M).
Gift med Irena Maria Prihoda. Född 1950-09-22.
Barn:
Jonas Fredrik Sjöberg. Född 1972-08-18 i Lunds Allhelgonaförs (M).
Maria Kristina Sjöberg. Född 1975-05-29 i Lunds Allhelgonaförs (M).
Anna Karin Sjöberg. Född 1979-10-26 i Karlstads landsförs (S).
Tabell 642 (generation 11)
(Från Tabell 640, s 116)
Per Olof Sjöberg. Journalist Författare. Född 1949-06-05 i Ystad (M). Har skrivit böckerna: Anna Q Nilsson Svenskan
som erövrade Välden 2007, Fem Ystadbor kända och mindre kända 2008. Skriver för tidningen YA.
Gift 1:o med Eva Ann-Lis Lembo. Född 1955-07-29 i Ystad (M).
Barn:
Daniel Wilhelm Sjöberg. Född 1978-04-20 i Stora Köpinge (M).
Jonas Valdemar Sjöberg. Född 1981-04-07.
Anna Rebecka Sjöberg. Journalist. Född 1984-06-20.
Gift 2:o med Eva Margareta Kristina Thelandersson. Född 1968-01-28 i Knislinge (L).
Barn:
Tilda Quirentia Sjöberg. Född 2008-05-01 i Ystad (M).
Tabell 643 (generation 11)
(Från Tabell 640, s 116)
Anders Vilhelm Sjöberg. Född 1951-05-30 i Ystad (M).
Gift med Lisbeth Monica Svärd. Född 1952-11-30 i Ystad (M).
Barn:
Martin Wilhelm Sjöberg. Född 1976-03-16 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Niklas Tore Sjöberg. Född 1978-08-24 i Västra Vram (L).
Tabell 644 (generation 6)
(Från Tabell 491, s 89)
Nils Jönsson. Född 1783-05-24 i Öja (M).
Gift 1808-06-26 i Borrie (M) med Bengta Svensdotter. Född 1773-05-18 i Hedeskoga (M). Död 1843 i Borrie (M).
Barn:
Salomon Nilsson. Född 1809-01-29 i Borrie (M). Se tabell 645, s 117.
Sven Nilsson. Född 1811-08-13 i Borrie (M).
Karna Nilsdotter. Född 1814-01-23 i Borrie (M).
Tabell 645 (generation 7)
(Från Tabell 644, s 117)
Salomon Nilsson. Född 1809-01-29 i Borrie (M).
Gift 1840-04-05 i Hedeskoga (M) med Kjersti Svensdotter. Född 1818-07-03 i Hedeskoga (M).
Barn:
Anna Salomonsdotter. Född 1841-04-12 i Borrie (M). Död 1875-10-15 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M). Se
tabell 646, s 118.
Sven Salomonsson. Född 1843-02-07 i Borrie (M). Se tabell 653, s 119.
Bengta Salomonsdotter. Född 1845-01-06 i Borrie (M). Död 1923 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Se tabell
664, s 120.
Hanna Salomonsdotter. Född 1847-02-10 i Borrie (M). Död 1957-04-12 i Bussjö 10, Bromma (M). Se tabell
676, s 123.
Karna Salomonsdotter. Född 1849-09-16 i Borrie (M). Se tabell 682, s 124.
Ingar Salomonsdotter. Född 1851-10-06 i Borrie (M). Död 1943-10-28 i Bromma 1, Bromma (M). Se tabell
684, s 124.
Nils Salomonsson. Född 1854-03-20 i Borrie (M). Se tabell 686, s 124.
Mätta Salomonsdotter. Född 1857-06-26 i Borrie (M).
Agda Salomonsdotter. Född 1860-04-25 i Borrie (M). Död 1950 i Hedeskoga (M). Se tabell 687, s 124.
Tabell 646 (generation 8)
(Från Tabell 645, s 117)
Anna Salomonsdotter. Född 1841-04-12 i Borrie (M). Död 1875-10-15 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M).
Gift 1862-05-30 i Borrie (M) med Nils Mårtensson. Hemmansägars Landstingsman. Född 1829-06-15 i Hedeskoga
(M). Död 1913 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M).
Barn:
Anders Nilsson. Född 1863-01-01 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1864-05-05 i Folkestorp 4, Hedeskoga
(M).
Karna Nilsdotter. Född 1865-12-11 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1925-03-30 i Hedeskoga (M).
Mårten Nilsson. Född 1867-10-21 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1890-10-10 i Folkestorp 4, Hedeskoga
(M).
Anna Nilsdotter. Född 1870-05-12 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1873-11-12 i Folkestorp 4, Hedeskoga
(M).
Hanna Nilsdotter. Född 1872-08-02 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1966 i Hedeskoga (M). Se tabell 647, s
118.
Tabell 647 (generation 9)
(Från Tabell 646, s 118)
Hanna Nilsdotter. Född 1872-08-02 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1966 i Hedeskoga (M).
Gift 1903-03-21 i Hedeskoga (M) med Per Jönsson. Född 1877-07-08 i Skårby (M).
Barn:
Anna Ingeborg Persson. Född 1904-01-24 i Snårestad 22, Snårestad (M). Död 1998-03-04 i Malmö Sankt Petri
(M). Se tabell 648, s 118.
Nils Gunnar Persson. Född 1905-10-12 i Snårestad 22, Snårestad (M). Död 1986-06-06 i Hammenhög (L). Se
tabell 649, s 118.
Martin Hugo Persson. Född 1909-11-11 i Snårestad 22, Snårestad (M). Död 1978-07-31 i Kungälv (O). Se tabell
650, s 118.
Elsa Linnea Persson. Född 1911-06-27 i Snårestad 22, Snårestad (M). Se tabell 651, s 118.
Astrid Elisabet Persson. Född 1911-06-27 i Snårestad 22, Snårestad (M). Se tabell 652, s 119.
Tabell 648 (generation 10)
(Från Tabell 647, s 118)
Anna Ingeborg Persson. Född 1904-01-24 i Snårestad 22, Snårestad (M). Död 1998-03-04 i Malmö Sankt Petri (M).
Gift med Blomqvist. Död 1958-08-18.
Barn:
Karin Ingeborg Gunilla Blomqvist. Född 1943-12-12 i Sundsvalls Gustav Adolf (Y).
Tabell 649 (generation 10)
(Från Tabell 647, s 118)
Nils Gunnar Persson. Född 1905-10-12 i Snårestad 22, Snårestad (M). Död 1986-06-06 i Hammenhög (L).
Gift 1938-12-23 med Rut Gertrud Angel. Född 1913-01-03 i Lund. Död 1964-12-03 i Hammenhög (L).
Tabell 650 (generation 10)
(Från Tabell 647, s 118)
Martin Hugo Persson. Född 1909-11-11 i Snårestad 22, Snårestad (M). Död 1978-07-31 i Kungälv (O).
Gift med . Död 1951-06-06.
Tabell 651 (generation 10)
(Från Tabell 647, s 118)
Elsa Linnea Persson. Född 1911-06-27 i Snårestad 22, Snårestad (M).
Gift med Folke Thulin. Född 1908-03-14 i Värnamo (F).
Tabell 652 (generation 10)
(Från Tabell 647, s 118)
Astrid Elisabet Persson. Född 1911-06-27 i Snårestad 22, Snårestad (M).
Gift med Nils Ivarsson. Född 1907-05-21 i Ullstorp (L).
Tabell 653 (generation 8)
(Från Tabell 645, s 117)
Sven Salomonsson. Född 1843-02-07 i Borrie (M).
Gift 1876-03-10 i Bromma (M) med Anna Nilsdotter. Född 1853-03-02 i Bussjö 18, Bromma (M).
Barn:
Nils Svensson. Född 1876-11-30 i Bussjö 7, Bromma (M). Död 1962-04-24 i Löderup (M). Se tabell 654, s 119.
Maria Svensdotter. Född 1879-01-11 i Bussjö 7, Bromma (M). Död 1967-10-12 i Ystad (M). Se tabell 655, s
119.
Kerstin Svensdotter. Född 1881-07-04 i Bussjö 7, Bromma (M). Död 1841-12-19 i Stora Köpinge (M). Se tabell
656, s 119.
Salomon Svensson. Född 1884-05-15 i Bussjö 7, Bromma (M). Död 1949-06-10 i Glemminge (M). Se tabell
663, s 120.
Anders Svensson. Född 1889-11-28 i Bussjö 7, Bromma (M). Död 1889-12-04 i Bussjö 7, Bromma (M).
Anna Svensdotter. Född 1892-02-07 i Bussjö 7, Bromma (M). Död 1949-11-10 i Ystad (M). Ogift
Tabell 654 (generation 9)
(Från Tabell 653, s 119)
Nils Svensson. Född 1876-11-30 i Bussjö 7, Bromma (M). Död 1962-04-24 i Löderup (M).
Gift 1913-05-16 med Bengta Larsson. Född 1883-07-28 i Hörup (M). Död 1962-01-17 i Löderup (M).
Barn:
Lennart Sigfrid Nilsson. Född 1914-05-14 i Bussjö 7, Bromma (M). Död 1988-03-29 i Löderup (M). Ogift
Tabell 655 (generation 9)
(Från Tabell 653, s 119)
Maria Svensdotter. Född 1879-01-11 i Bussjö 7, Bromma (M). Död 1967-10-12 i Ystad (M).
Gift med Jacob Larsson. Född 1869-07-12 i Bromma (M). Död 1910-10-06 i Bromma 9,10, Bromma (M).
Tabell 656 (generation 9)
(Från Tabell 653, s 119)
Kerstin Svensdotter. Född 1881-07-04 i Bussjö 7, Bromma (M). Död 1841-12-19 i Stora Köpinge (M).
Gift med Per Göransson. Född 1875-08-15 i Övraby (L). Död 1865-08-29 i Stora Köpinge 35, Stora Köpinge (M).
Barn:
Carl Gustav Göransson. Född 1908-04-17 i Stora Köpinge 22, Stora Köpinge (M). Se tabell 657, s 119.
Anna Ellida Göransson. Född 1912-12-14 i Stora Köpinge (M). Död 1965-06-16 i Stora Köpinge (M). Se tabell
661, s 120.
Tabell 657 (generation 10)
(Från Tabell 656, s 119)
Carl Gustav Göransson. Född 1908-04-17 i Stora Köpinge 22, Stora Köpinge (M).
Gift 1939-03-24 med Carla Ingeborg. Född 1912-03-17 i Tolånga (M). Död 1986-03-14 i Södra Åsum (M).
Barn:
Anna Carin Göransson. Född 1940-02-10 i Ystad (M). Se tabell 658, s 120.
Elsa Margareta Göransson. Född 1941-10-27 i Lunds landsförs (M). Se tabell 659, s 120.
Kerstin Gunborg Göransson. Född 1945-10-04 i Lunds landsförs (M). Se tabell 660, s 120.
Tabell 658 (generation 11)
(Från Tabell 657, s 119)
Anna Carin Göransson. Född 1940-02-10 i Ystad (M).
Gift med Bengt Georg Hall. Född 1936-06-10 i Segersta (X).
Barn:
Anna Christina Hall. Född 1970-05-12 i Bollnäs (X).
Eva Jenny Hall. Född 1972-12-23 i Sölvesborg (K).
Tabell 659 (generation 11)
(Från Tabell 657, s 119)
Elsa Margareta Göransson. Född 1941-10-27 i Lunds landsförs (M).
Gift med Bertil Lennart Persson. Född 1941-09-22 i Sankt Nikolai (N).
Barn:
Patrik Tobias Persson. Född 1969-01-28 i Slottsstaden (M).
Paula Jessika Persson. Född 1970-09-09 i Slottsstaden (M).
Tabell 660 (generation 11)
(Från Tabell 657, s 119)
Kerstin Gunborg Göransson. Född 1945-10-04 i Lunds landsförs (M).
Gift med Rolf Wilhelm Stål. Född 1943-07-30 i Västra Skrävlinge (M).
Barn:
Katarina Stål. Född 1965-02-04 i Möllevången (M).
Per Rasmus Stål. Född 1969-08-15 i Ystad (M).
Tabell 661 (generation 10)
(Från Tabell 656, s 119)
Anna Ellida Göransson. Född 1912-12-14 i Stora Köpinge (M). Död 1965-06-16 i Stora Köpinge (M).
Gift 1939-03-19 med Anders Vilhelm Nilsson. Född 1911-04-06 i Öja (M). Död 1980-11-22 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Ingrid Anna Kerstin Nilsson. Född 1951-08-13 i Stora Köpinge (M). Se tabell 662, s 120.
Tabell 662 (generation 11)
(Från Tabell 661, s 120)
Ingrid Anna Kerstin Nilsson. Född 1951-08-13 i Stora Köpinge (M).
Gift med Dieter Werner Münch. Född 1942-05-29.
Barn:
Jens Andreas Münch. Född 1978-02-28 i Burlöv (M).
Niklas Johan Münch. Född 1979-05-30 i Burlöv (M).
Tabell 663 (generation 9)
(Från Tabell 653, s 119)
Salomon Svensson. Född 1884-05-15 i Bussjö 7, Bromma (M). Död 1949-06-10 i Glemminge (M).
Gift 1917-12-21 i Bromma (M) med Ester Maria Andersson. Född 1891-03-13 i Lövestad (M). Död 1981-03-06 i
Glemminge (M).
Tabell 664 (generation 8)
(Från Tabell 645, s 117)
Bengta Salomonsdotter. Född 1845-01-06 i Borrie (M). Död 1923 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M).
Gift 1:o 1867-06-10 i Borrie (M) med Mårten Svensson. Född 1826-08-15 i Stora Köpinge (M). Död 1875-10-30 i
Stora Köpinge 31, Stora Köpinge (M). 49 år 2 mån 15 dag gl.
Barn:
Eljena Mårtensdotter. Född 1870-08-30 i Stora Köpinge 31, Stora Köpinge (M). Död 1954-06-03 i Bussjö 17,
Bromma (M). Se tabell 665, s 121.
Bolla Mårtensdotter. Född 1872-11-30 i Stora Köpinge 31, Stora Köpinge (M). Död 1876-06-13 i Stora
Köpinge 31, Stora Köpinge (M).
Gift 2:o 1876-12-29 i Hedeskoga (M) med Nils Mårtensson. Hemmansägars Landstingsman. Född 1829-06-15 i
Hedeskoga (M). Död 1913 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M).
Barn:
Anna Nilsdotter. Född 1877-09-11 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1954-04-21 i Hedeskoga (M). Se tabell
675, s 123.
Salomon Nilsson. Född 1880-03-05 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1884-05-04 i Folkestorp 4, Hedeskoga
(M).
Agda Nilsdotter. Född 1882-01-04 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1882-04-02 i Folkestorp 4, Hedeskoga
(M).
Sven Nilsson. Född 1883-08-10 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1884-05-08 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M).
Salomon Nilsson. Född 1887-05-28 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1890-06-06 i Folkestorp 4, Hedeskoga
(M).
Tabell 665 (generation 9)
(Från Tabell 664, s 120)
Eljena Mårtensdotter. Född 1870-08-30 i Stora Köpinge 31, Stora Köpinge (M). Död 1954-06-03 i Bussjö 17,
Bromma (M).
Gift 1892-10-21 i Hedeskoga (M) med Anders Nilsson. Född 1866-06-10 i Bussjö 8, Bromma (M). Död 1953-05-22 i
Bussjö 17, Bromma (M). Kontrahenterna samt Eljenas stjuffader Nils Mårtensson begärde lysningen.4 Folkestorp
Barn:
Nils Nilsson. Född 1894-01-02 i Bussjö 17, Bromma (M). Död 1933-03-26. Se tabell 666, s 121.
Anna Nilsdotter. Född 1897-10-15 i Bussjö 17, Bromma (M). Död 1984-09-02 i Bromma (M). Se tabell 667, s
121.
Alma Nilsson. Född 1900-02-05 i Bussjö 17, Bromma (M). Död 1980-05-29 i Öja (M). Se tabell 673, s 122.
Sven Edvin Nilsson. Född 1903-06-13 i Bussjö 17, Bromma (M). Död 1986-01-31 i Ystad (M). Se tabell 674, s
122.
Ernst Martin Nilsson. Född 1906-03-02 i Bussjö 17, Bromma (M). Död 1985-03-04 i Torpa (E). Ogift
Hanna Elisabet Nilsson. Född 1909-03-06 i Bussjö 17, Bromma (M). Död 1973-09-09 i Ystad (M). Ogift
Elsa Matilda Nilsson. Född 1911-06-27 i Bussjö 17, Bromma (M). Död 1986-01-17 i Ystad (M). Ogift
Tabell 666 (generation 10)
(Från Tabell 665, s 121)
Nils Nilsson. Född 1894-01-02 i Bussjö 17, Bromma (M). Död 1933-03-26.
Gift med Elida Persson. Född 1902-04-17 i Bromma (M). Död 1995-10-06 i Ystad (M).
Tabell 667 (generation 10)
(Från Tabell 665, s 121)
Anna Nilsdotter. Född 1897-10-15 i Bussjö 17, Bromma (M). Död 1984-09-02 i Bromma (M).
Gift 1920-10-15 i Bromma (M) med Mauritz Månsson. Född 1892-11-07 i Öja (M). Död 1964-07-13 i Ystad (M).
Barn:
Nils Malte Månsson. Född 1921-06-08 i Bromma (M). Död 1994-03-03 i Bromma (M).
Henning Gustaf Månsson. Född 1922-09-01 i Bromma (M). Se tabell 668, s 121.
Elsa Birgit Månsson. Född 1925-11-10 i Bromma (M). Se tabell 672, s 122.
Åke Lennart Månsson. Född 1928-12-11 i Bromma (M). Död 1970-07-09 i Rydaholm (F).
Knut Edvin Månsson. Född 1928-12-11 i Bromma (M). Död 2008-07-18 i Sövestad (M).
Tabell 668 (generation 11)
(Från Tabell 667, s 121)
Henning Gustaf Månsson. Född 1922-09-01 i Bromma (M).
Gift med Signe Karin Linnéa NN. Född 1926-05-08 i Hedeskoga (M). Död 2006-11-01 i Bussjö, Bromma (M).
Barn:
Anna Linnéa Marianne Månsson. Född 1961-01-27 i Bromma (M).
Bodil Kertsin Anette Månsson. Född 1962-06-29 i Bromma (M). Se tabell 669, s 122.
Karin Elisabeth Helen Månsson. Född 1964-01-11 i Bromma (M). Se tabell 670, s 122.
Karl Göran Anders Månsson. Född 1966-11-11 i Bromma (M). Se tabell 671, s 122.
Tabell 669 (generation 12)
(Från Tabell 668, s 121)
Bodil Kertsin Anette Månsson. Född 1962-06-29 i Bromma (M).
Gift med Sven Håkan Svensson. Född 1961-02-21 i Ingelstorp (M).
Barn:
Henrik Anders Tobias Svensson. Född 1987-12-18.
Håkan Andreas Patrik Svensson. Född 1990-04-28.
Tabell 670 (generation 12)
(Från Tabell 668, s 121)
Karin Elisabeth Helen Månsson. Född 1964-01-11 i Bromma (M).
Gift med Hugo Alvar Egon Andersson. Född 1959-01-01 i Glemminge (M).
Barn:
Anna Pernilla Charlotta Andersson. Född 1991-05-01.
Erica Andersson.
Tabell 671 (generation 12)
(Från Tabell 668, s 121)
Karl Göran Anders Månsson. Född 1966-11-11 i Bromma (M).
Gift med Lisa NN.
Barn:
Gustav Månsson.
Olof Månsson.
Jacob Månsson.
Tabell 672 (generation 11)
(Från Tabell 667, s 121)
Elsa Birgit Månsson. Född 1925-11-10 i Bromma (M).
Gift med Henning Peter Angelo Isberg. Född 1907-07-05 i Landskrona (M).
Tabell 673 (generation 10)
(Från Tabell 665, s 121)
Alma Nilsson. Född 1900-02-05 i Bussjö 17, Bromma (M). Död 1980-05-29 i Öja (M).
Gift 1927-10-21 med Johan Jönsson. Född 1901-01-18 i Öja (M). Död 1991-01-30 i Bromma (M).
Barn:
Egon Jönsson. Född 1932.
Jan Jönsson. Född 1938.
Elsa Jönsson. Född 1940.
Tabell 674 (generation 10)
(Från Tabell 665, s 121)
Sven Edvin Nilsson. Född 1903-06-13 i Bussjö 17, Bromma (M). Död 1986-01-31 i Ystad (M).
Gift 1939-05-10 med Hanna Ultima Beata Månsson. Född 1911-01-24 i Löderup (M). Död 1977-06-17 i Bromma (M).
Barn:
Lars Agne Nilsson. Född 1940-05-26 i Bromma (M).
Tabell 675 (generation 9)
(Från Tabell 664, s 120)
Anna Nilsdotter. Född 1877-09-11 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1954-04-21 i Hedeskoga (M).
Gift 1914-02-21 med Martin Göransson. Född 1886-09-07 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Död 1970-11-17 i
Hedeskoga (M). Svenstorp 5
Barn:
Nils Gustav Göransson. Född 1915-07-31 i Ystad (M). Repetition, se tabell 175, s 34.
Elsa Gunhild Göransson. Född 1919-01-14 i Hedeskoga (M). Repetition, se tabell 176, s 34.
Tabell 676 (generation 8)
(Från Tabell 645, s 117)
Hanna Salomonsdotter. Född 1847-02-10 i Borrie (M). Död 1957-04-12 i Bussjö 10, Bromma (M).
Gift 1872-11-08 i Borrie (M) med Jacob Jacobsson. Född 1845-11-24 i Bromma (M). Död 1938-02-19 i Bussjö 10,
Bromma (M). Tillträd. Åboen Jacob Jacobsson från N-o 10 Bussjö. Hinderslöshetsbetyg af Prosten L. Grönvall i
Söfvestad af 27/9 72, företeddes. Fadren, Åboen Salomon Nilsson i Borrie, närvarande, gifvit samtycke Wigde af J.M.
Barn:
Ivar Jacobsson. Född 1873-12-04 i Bromma (M). Död 1940-06-24 i Bromma (M). Se tabell 677, s 123.
Nils Jacobsson. Född 1876-04-26 i Bussjö 10, Bromma (M). Död 1883 i Bussjö 10, Bromma (M).
Anders Jacobsson. Född 1878 i Bussjö 10, Bromma (M). Död 1879 i Bussjö 10, Bromma (M).
Salomon Jacobsson. Född 1880-02-21 i Bromma (M). Död 1949-08-12 i Skårby (M). Se tabell 678, s 123.
Anna Jacobsdotter. Född 1882-08-22 i Bussjö 10, Bromma (M). Död 1884 i Bussjö 10, Bromma (M).
Jacob Jacobsson. Född 1885-02-25 i Bussjö 10, Bromma (M). Död 1972-03-09 i Bromma (M). Se tabell 681, s
124.
Tabell 677 (generation 9)
(Från Tabell 676, s 123)
Ivar Jacobsson. Född 1873-12-04 i Bromma (M). Död 1940-06-24 i Bromma (M).
Gift 1906-12-05 i Bromma (M) med Matilda Jönsson. Född 1881-05-12 i Bromma (M). Död 1981-01-18 i Bromma
(M).
Tabell 678 (generation 9)
(Från Tabell 676, s 123)
Salomon Jacobsson. Född 1880-02-21 i Bromma (M). Död 1949-08-12 i Skårby (M).
Gift 1918-03-01 med Bengta Jönsdotter. Född 1885-10-22 i Sövestad 32, Sövestad (M). Död 1972-12-23 i Ystad (M).
Barn:
Sture Gösta Jacobsson. Född 1923-03-23 i Skårby (M). Se tabell 679, s 123.
Helge Ernfrid Jacobsson. Född 1924-07-22 i Skårby (M). Död 1998-05-15 i Ystad (M). Se tabell 680, s 123.
Tabell 679 (generation 10)
(Från Tabell 678, s 123)
Sture Gösta Jacobsson. Född 1923-03-23 i Skårby (M).
Gift med Mona-Lisa NN. Född 1934-05-03 i Borås Gustav Adolf (P).
Barn:
Stefan Gösta Jacobsson. Född 1963-12-11 i Borås Gustav Adolf (P).
Tabell 680 (generation 10)
(Från Tabell 678, s 123)
Helge Ernfrid Jacobsson. Född 1924-07-22 i Skårby (M). Död 1998-05-15 i Ystad (M).
Gift 1957-03-30 med Karin Maria Hansson. Född 1932-11-26 i Ystad (M).
Tabell 681 (generation 9)
(Från Tabell 676, s 123)
Jacob Jacobsson. Född 1885-02-25 i Bussjö 10, Bromma (M). Död 1972-03-09 i Bromma (M).
Gift 1920-05-29 med Anna Mårtensdotter. Född 1895-10-03 i Bussjö 19, Bromma (M). Död 1970-02-03 i Bromma
(M).
Tabell 682 (generation 8)
(Från Tabell 645, s 117)
Karna Salomonsdotter. Född 1849-09-16 i Borrie (M).
Gift 1875-11-12 i Borrie (M) med Hans Jönsson. Född 1851-03-25 i Folkestorp 5, Hedeskoga (M).
Barn:
Karna Hansdotter. Född 1877-03-15 i Folkestorp 5, Hedeskoga (M). Död 1958-05-06 i Hököpinge (M). Se
tabell 683, s 124.
Sven Hansson. Född 1879-06-04 i Folkestorp 5, Hedeskoga (M).
Tabell 683 (generation 9)
(Från Tabell 682, s 124)
Karna Hansdotter. Född 1877-03-15 i Folkestorp 5, Hedeskoga (M). Död 1958-05-06 i Hököpinge (M).
Gift med Karl E Ripa. Död 1937-05-16 i Hököpinge (M).
Barn:
John Erland Ripa. Född 1910-12-21 i Malmö Sankt Johannes (M). Död 1991-03-18 i Hököpinge (M).
Tabell 684 (generation 8)
(Från Tabell 645, s 117)
Ingar Salomonsdotter. Född 1851-10-06 i Borrie (M). Död 1943-10-28 i Bromma 1, Bromma (M).
Gift 1880-05-12 med Jöns Erlandsson. Född 1850-05-17 i Bromma 1, Bromma (M). Död 1897-05-25 i Bromma 1,
Bromma (M).
Barn:
Matilda Jönsson. Född 1881-05-12 i Bromma (M). Död 1981-01-18 i Bromma (M). Se tabell 685, s 124.
Salomon Jönsson. Född 1883-09-20 i Bromma (M).
Tabell 685 (generation 9)
(Från Tabell 684, s 124)
Matilda Jönsson. Född 1881-05-12 i Bromma (M). Död 1981-01-18 i Bromma (M).
Gift 1906-12-05 i Bromma (M) med Ivar Jacobsson. Född 1873-12-04 i Bromma (M). Död 1940-06-24 i Bromma (M).
Tabell 686 (generation 8)
(Från Tabell 645, s 117)
Nils Salomonsson. Född 1854-03-20 i Borrie (M).
Gift 1887-04-01 med Anna Nilsdotter. Född 1858-07-01 i Sjörup (M).
Barn:
Karin Nilsdotter. Född 1887-12-28 i Sjörup 9, Sjörup (M). Död 1889-07-05 i Sjörup 9, Sjörup (M).
Axel Salomon Nilsson. Född 1888-12-09 i Sjörup 9, Sjörup (M). Död 1889-09-02 i Sjörup 9, Sjörup (M).
Nils Nilsson. Född 1890-09-07 i Sjörup 9, Sjörup (M).
Anna Kirstine Nilsdotter. Född 1894-09-17 i Sjörup 9, Sjörup (M).
Tabell 687 (generation 8)
(Från Tabell 645, s 117)
Agda Salomonsdotter. Född 1860-04-25 i Borrie (M). Död 1950 i Hedeskoga (M).
Gift 1889-03-29 i Hedeskoga (M) med Mårten Andersson. Född 1864-01-09 i Hedeskoga (M). Död 1935 i Hedeskoga
(M).
Tabell 688 (generation 5)
(Från Tabell 490, s 89)
Ingar Jönsdotter. Född 1748-03-04 i Hedeskoga (M).
Gift 1774-02-13 i Hedeskoga (M) med Anders Nilsson. Nämndeman. Född 1752-11-22 i Hedeskoga (M). Död 182409-07 i Hedeskoga (M). Källor: Bouppteckningsregister Digiarkiv Internet Disbyt 7348 Peter Larsson, Ystad Gift med
Ingar Jönsdotter 1774-02-13 Hedeskoga (M) 12). Vigdes Anders Nilsson ifrån Folkestorp med Ingar Jönsdotter ifrån
Hedeskoga
Barn:
Nils Andersson. Född 1775-11-07 i Folkestorp, Hedeskoga (M).
Per Andersson. Född 1777-03-08 i Folkestorp, Hedeskoga (M).
Anna Andersdotter. Född 1778-02-19 i Folkestorp, Hedeskoga (M). Död 1860-01-13 i Glemminge (M). Se
tabell 689, s 125.
Mätta Andersdotter. Född 1780-01-11 i Folkestorp, Hedeskoga (M).
Per Andersson. Född 1782-02-09 i Folkestorp, Hedeskoga (M). Se tabell 702, s 127.
Hanna Andersdotter. Född 1784-03-30 i Folkestorp, Hedeskoga (M). Se tabell 753, s 136.
Jöns Andersson. Född 1786-05-30 i Folkestorp, Hedeskoga (M).
Anders Andersson. Född 1788-08-12 i Folkestorp, Hedeskoga (M). Död 1842-09-30 i Öja (M). Se tabell 769, s
139.
Mårten Andersson. Född 1791-05-19 i Folkestorp, Hedeskoga (M). Död 1868-09-02 i Folkestorp 4, Hedeskoga
(M). Se tabell 770, s 140.
Tabell 689 (generation 6)
(Från Tabell 688, s 125)
Anna Andersdotter. Född 1778-02-19 i Folkestorp, Hedeskoga (M). Död 1860-01-13 i Glemminge (M).
Gift 1807-11-22 i Hedeskoga (M) med Jacob Erlandsson. Född 1776-02-03 i Benestad (L). Död 1861-12-01 i
Glemminge (M).
Barn:
Hanna Jacobsdotter. Född 1808-10-07 i Glemminge (M). Se tabell 690, s 125.
Karna Jacobsdotter. Född 1812-09-05 i Glemminge (M).
Nils Jacobsson. Född 1814-10-22 i Glemminge (M).
Per Jacobsson. Född 1816-11-13 i Glemminge (M). Död 1887-04-15 i Öja (M). Se tabell 701, s 127.
Tabell 690 (generation 7)
(Från Tabell 689, s 125)
Hanna Jacobsdotter. Född 1808-10-07 i Glemminge (M).
Gift med Henrik Olsson. Född 1811-05-30 i Glemminge (M).
Barn:
Hanna Henriksdotter. Född 1835-10-28 i Glemminge (M). Se tabell 691, s 125.
Elna Henriksdotter. Född 1839-10-15 i Glemminge (M). Se tabell 692, s 126.
Ingar Henriksdotter. Född 1841-11-08 i Glemminge (M). Se tabell 700, s 127.
Kerstina Henriksdotter. Född 1848-03-31 i Glemminge (M). Död 1860-11-22 i Glemminge 24, Glemminge
(M).
Tabell 691 (generation 8)
(Från Tabell 690, s 125)
Hanna Henriksdotter. Född 1835-10-28 i Glemminge (M).
Gift 1858-04-09 med Anders Jönsson. Född 1827-12-11 i Glemminge 23, Glemminge (M).
Barn:
Jöns Andersson. Född 1859-02-24 i Glemminge 23, Glemminge (M). Död 1859-05-07 i Glemminge 23,
Glemminge (M).
Jöns Andersson. Född 1860-05-23 i Glemminge 23, Glemminge (M).
Agda Andersdotter. Född 1862-09-13 i Glemminge 23, Glemminge (M). Död 1877-10-04 i Glemminge 23,
Glemminge (M).
Anders Andersson. Född 1868-07-01 i Glemminge 23, Glemminge (M).
Mätta Andersdotter. Född 1872-05-12 i Glemminge 23, Glemminge (M).
Ingvar Andersson. Född 1875-08-19 i Glemminge 23, Glemminge (M).
Tabell 692 (generation 8)
(Från Tabell 690, s 125)
Elna Henriksdotter. Född 1839-10-15 i Glemminge (M).
Gift 1860-12-24 med Anders Nilsson. Född 1832-09-26 i Glemminge 31, Glemminge (M). Död 1897-03-11 i
Glemminge 31, Glemminge (M).
Barn:
Nils Andersson. Född 1861-10-26 i Glemminge 31, Glemminge (M). Se tabell 693, s 126.
Jöns Andersson. Född 1864-07-25 i Glemminge 31, Glemminge (M). Se tabell 696, s 126.
Kersti Andersdotter. Född 1866-09-20 i Glemminge 31, Glemminge (M). Död 1947-07-21 i Glemminge (M).
Se tabell 698, s 127.
Anders Andersson. Född 1871-01-07 i Glemminge 31, Glemminge (M).
Lars Andersson. Född 1873-05-13 i Glemminge 31, Glemminge (M).
Henrik Andersson Hallgren. Född 1875-12-12 i Glemminge 31, Glemminge (M). Död 1969-05-07 i Hörup
(M). Se tabell 699, s 127.
Tabell 693 (generation 9)
(Från Tabell 692, s 126)
Nils Andersson. Snickare. Född 1861-10-26 i Glemminge 31, Glemminge (M).
Gift 1:o 1885-04-10 med Bengta Larsdotter. Född 1862-03-25 i Glemminge (M). Död 1892-05-06 i Glemminge 31,
Glemminge (M).
Barn:
Anders Nilsson. Född 1886-04-26 i Glemminge 31, Glemminge (M). Död 1886-04-27 i Glemminge 31,
Glemminge (M).
Hilda Nilsdotter. Född 1888-04-21 i Glemminge 31, Glemminge (M).
Ida Nilsdotter. Född 1891-06-29 i Glemminge 31, Glemminge (M). Död 1963-11-05 i Västra Skrävlinge (M).
Se tabell 694, s 126.
Gift 2:o 1895-12-30 med Anna Louvisa Winqvist. Född 1862-04-22 i Genarp (M).
Barn:
Elin Johanna Nilsdotter. Född 1896-10-10 i Glemminge 31, Glemminge (M). Död 1961-09-10 i Eslöv (M). Se
tabell 695, s 126.
Tabell 694 (generation 10)
(Från Tabell 693, s 126)
Ida Nilsdotter. Född 1891-06-29 i Glemminge 31, Glemminge (M). Död 1963-11-05 i Västra Skrävlinge (M).
Gift 1930-10-26 med Gustav Vilhelm Gunnar Andersson. Född 1888-01-16 i Malmö Sankt Pauli (M). Död 1977-09-24
i Sofielund (M).
Tabell 695 (generation 10)
(Från Tabell 693, s 126)
Elin Johanna Nilsdotter. Född 1896-10-10 i Glemminge 31, Glemminge (M). Död 1961-09-10 i Eslöv (M).
Gift 1919-11-15 med Lundström.
Tabell 696 (generation 9)
(Från Tabell 692, s 126)
Jöns Andersson. Snickare. Född 1864-07-25 i Glemminge 31, Glemminge (M).
Gift 1894-07-27 med Botilda Persdotter. Född 1854-09-25 i Vallby (L).
Barn:
Ester Beata Jönsdotter. Född 1897-05-31 i Glemminge 1, Glemminge (M). Död 1987-02-11 i Slottsstaden (M).
Se tabell 697, s 127.
Tabell 697 (generation 10)
(Från Tabell 696, s 126)
Ester Beata Jönsdotter. Född 1897-05-31 i Glemminge 1, Glemminge (M). Död 1987-02-11 i Slottsstaden (M).
Gift med Gunnar Thor. Född 1900-10-07 i Ystad (M). Död 1973-07-06 i Slottsstaden (M).
Tabell 698 (generation 9)
(Från Tabell 692, s 126)
Kersti Andersdotter. Född 1866-09-20 i Glemminge 31, Glemminge (M). Död 1947-07-21 i Glemminge (M).
Gift med Åkesson. Död 1940-04-13.
Tabell 699 (generation 9)
(Från Tabell 692, s 126)
Henrik Andersson Hallgren. Målargesäll. Född 1875-12-12 i Glemminge 31, Glemminge (M). Död 1969-05-07 i
Hörup (M).
Gift med NN. Död 1938-04-11.
Tabell 700 (generation 8)
(Från Tabell 690, s 125)
Ingar Henriksdotter. Född 1841-11-08 i Glemminge (M).
Gift 1862-04-02 med Jöns Andersson. Född 1838-11-09 i Öja (M).
Barn:
Anna Jönsdotter. Född 1866-01-22 i Glemminge (M). Död 1958-09-09 i Glemminge (M).
Anders Jönsson. Född 1871-12-07 i Glemminge (M). Död 1949-08-28 i Glemminge (M). Repetition, se tabell
638, s 116.
Agda Jönsdotter. Född 1875-08-28 i Glemminge (M).
Henrik Jönsson. Född 1878-03-30 i Glemminge (M). Död 1878-03-30 i Glemminge (M).
Kersti Jönsdotter. Född 1880-03-30 i Glemminge 24, Glemminge (M). Död 1969-12-28 i Ystad (M).
Repetition, se tabell 639, s 116.
Tabell 701 (generation 7)
(Från Tabell 689, s 125)
Per Jacobsson. Född 1816-11-13 i Glemminge (M). Död 1887-04-15 i Öja (M).
Gift 1845-01-06 i Öja (M) med Ingar Andersdotter. Född 1827-06-06 i Öja (M). Död 1919-11-20 i Öja (M).
Barn:
Anna Persdotter. Född 1845-04-23 i Öja (M). Repetition, se tabell 608, s 111.
Anders Persson. Född 1849-03-18 i Öja (M).
Ingar Persdotter. Född 1853-02-02 i Öja (M). Repetition, se tabell 620, s 113.
Jacob Persson. Född 1855-10-27 i Öja (M). Död 1897-05-14 i Lilla Isie (M). Repetition, se tabell 621, s 113.
Nils Persson. Född 1859-04-28 i Öja (M). Död 1883-05-01 i Stockholms domkyrkoförs (AB).
Jöns Persson. Född 1862-07-01 i Öja (M).
Agda Persdotter. Född 1863-10-19 i Öja (M). Död 1872-10-28 i Öja (M).
Tabell 702 (generation 6)
(Från Tabell 688, s 125)
Per Andersson. Född 1782-02-09 i Folkestorp, Hedeskoga (M).
Gift 1811-10-04 i Hedeskoga (M) med Kerstin Jöransdotter. Född 1785-05-20 i Folkestorp mölla, Hedeskoga (M).
Barn:
Nils Persson. Född 1812-07-01 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M). Se tabell 703, s 128.
Jöran Persson. Född 1813-09-23 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M). Död 1889-04-28 i Toarp 5, Ullstorp (L). Se
tabell 718, s 130.
Anna Persdotter. Född 1815-03-07 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M). Se tabell 725, s 131.
Bengta Persdotter. Född 1817-02-26 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M). Se tabell 745, s 135.
Karna Persdotter. Född 1819-02-24 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M). Död 1880-05-19 i Ullstorp, Ullstorp (L). Se
tabell 746, s 135.
Mätta Persdotter. Född 1821-06-07 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M).
Ingar Persdotter. Född 1825-05-29 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M). Död 1905-03-11 i Hedeskoga (M). Se tabell
747, s 135.
Tabell 703 (generation 7)
(Från Tabell 702, s 127)
Nils Persson. Född 1812-07-01 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M).
Gift 1844-12-26 i Bromma (M) med Agda Nilsdotter. Född 1821-03-11 i Bromma (M).
Barn:
Mätta Nilsdotter. Född 1846-03-26 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M). Se tabell 704, s 128.
Anders Nilsson. Född 1848-03-25 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M).
Nils Nilsson. Född 1852-08-02 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M). Se tabell 706, s 128.
Kjersti Nilsdotter. Född 1857-05-24 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M). Se tabell 707, s 128.
Tabell 704 (generation 8)
(Från Tabell 703, s 128)
Mätta Nilsdotter. Född 1846-03-26 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M).
Gift 1:o 1868-09-25 i Hedeskoga (M) med Nils Hansson. Född 1842-04-23 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M). Död 187806-13 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M).
Barn:
Hans Nilsson. Född 1870-09-11 i 69, Ystads Sankta Maria (M). Se tabell 705, s 128.
Nils Nilsson. Född 1874-03-06 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M). Död 1874-03-08 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M).
Gift 2:o 1879-11-29 i Hedeskoga (M) med Håkan Hansson. Född 1847-04-13 i Folkestorp, Hedeskoga (M).
Tabell 705 (generation 9)
(Från Tabell 704, s 128)
Hans Nilsson. Bierhandlande. Född 1870-09-11 i 69, Ystads Sankta Maria (M).
Gift 1895-01-12 i Ystad (M) med Karna Lassesdotter. Sömmerska. Född 1871-07-07 i Borrie (M). Till Ystad 1894
Sysslingar (halfkusiner), intet hinder. 1895 No 6. [Prästens parentes.]
Barn:
Agda Maria Nilsson. Född 1896-03-10 i Ystad (M). Död 1975-06-09 i Ystad (M).
Nils Harald Nilsson. Född 1898-05-26 i Ystad (M). Död 1979-11-17 i Ystad (M). Repetition, se tabell 591, s
107.
Axel Wilhelm Nilsson. Född 1900-12-03 i Ystad (M). Död 1978-12-30 i Ystad (M).
Hilma Ingeborg Nilsson. Född 1903-11-13 i Ystad (M). Död 1995-12-05 i Ystad (M).
Tabell 706 (generation 8)
(Från Tabell 703, s 128)
Nils Nilsson. Född 1852-08-02 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M).
Gift 1888-11-17 i Ystads Sankta Maria (M) med Anna Göransdotter. Född 1851-03-27 i Stora Köpinge 19, Stora
Köpinge (M). Fästmannen och fästmön äro kusiner; intet hinder.
Tabell 707 (generation 8)
(Från Tabell 703, s 128)
Kjersti Nilsdotter. Född 1857-05-24 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M).
Gift 1879-04-19 i Hedeskoga (M) med Per Andersson. Född 1851-10-07 i Sövestad 34, Sövestad (M).
Barn:
Axel Alfred Andersson. Född 1879-06-08 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M). Död 1947-12-26 i Ystad (M). Se
tabell 708, s 129.
Hilma Persdotter. Född 1887-11-23 i Ystads Sankta Maria (M).
Arvid Persson. Född 1890-01-19 i Ystad (M).
Anna Persdotter. Född 1892 i Ystad (M).
Tabell 708 (generation 9)
(Från Tabell 707, s 128)
Axel Alfred Andersson. Född 1879-06-08 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M). Död 1947-12-26 i Ystad (M).
Gift 1903-06-24 med Hilda Maria Persdotter. Född 1884-05-11 i Ruutsbo, Bjäresjö (M). Död 1972-01-24 i Ystad (M).
Barn:
Gunnar Bernhard Andersson. Född 1903-08-20 i Ystad (M). Död 1973-11-09 i Backa (O). Se tabell 709, s 129.
Sture Leonard Andersson. Född 1905-04-16 i Ystad (M). Död 1987-04-?? i Ystad (M). Ogift
Axel Hugo Andersson. Född 1906-08-12 i Ystad (M). Död 1972-07-26 i Ystad (M). Se tabell 711, s 129.
Tage Melker Andersson. Född 1910-07-05 i Ystad (M). Död 1980-08-06 i Ystad (M). Se tabell 713, s 129.
Sture Hilding Andersson. Född 1915-11-30 i Ystad (M). Död 1938-08-01. Se tabell 715, s 130.
Elsa Nanny Andersson. Född 1918-08-18 i Ystad (M). Död 1971-03-16 i Sankt Göran (AB). Se tabell 716, s
130.
Evy Marta Andersson. Född 1925-12-08 i Ystad (M). Se tabell 717, s 130.
Tabell 709 (generation 10)
(Från Tabell 708, s 129)
Gunnar Bernhard Andersson. Född 1903-08-20 i Ystad (M). Död 1973-11-09 i Backa (O).
Gift 1930-04-05 med Ida Jönsson. Född 1908-07-13 i Glemminge (M). Död 1992-02-15 i Backa (O).
Barn:
Sten Börje Andersson. Född 1930-07-12 i Tomelilla (L). Se tabell 710, s 129.
Tabell 710 (generation 11)
(Från Tabell 709, s 129)
Sten Börje Andersson. Född 1930-07-12 i Tomelilla (L).
Gift med Elsa Marta Irene NN. Född 1931-03-14 i Mjällby (K).
Barn:
Jan Christer Andersson. Född 1960-07-11 i Kortedala (O).
Sven Patrik Andersson. Född 1965-12-05 i Kungälv (O).
Tabell 711 (generation 10)
(Från Tabell 708, s 129)
Axel Hugo Andersson. Född 1906-08-12 i Ystad (M). Död 1972-07-26 i Ystad (M).
Gift 1932-12-31 med Edit Emilia Linnéa Källman. Född 1911-01-23 i Ystad (M). Död 1984-06-15 i Ystad (M).
Barn:
Kaj Bertil Andersson. Född 1931-01-18 i Ystad (M). Se tabell 712, s 129.
Tabell 712 (generation 11)
(Från Tabell 711, s 129)
Kaj Bertil Andersson. Född 1931-01-18 i Ystad (M).
Gift med Lilly Lisbeth Nilsson. Född 1930-10-02 i Stenbrohult (G).
Barn:
Jörgen Bertil Andersson. Född 1954-02-03 i Älmhult (G).
Dan Torbjörn Andersson. Född 1957-01-19 i Hässleholm (L).
Katarina Elisabet Andersson. Född 1964-03-29 i Ängelholm (L).
Tabell 713 (generation 10)
(Från Tabell 708, s 129)
Tage Melker Andersson. Född 1910-07-05 i Ystad (M). Död 1980-08-06 i Ystad (M).
Gift 1937-10-23 med Margit Anna Greta Billgren. Född 1914-09-23 i Ystad (M). Död 1991-02-04 i Ystad (M).
Barn:
Britt-Marie Andersson. Född 1940-03-17 i Ystad (M). Se tabell 714, s 130.
Tabell 714 (generation 11)
(Från Tabell 713, s 129)
Britt-Marie Andersson. Född 1940-03-17 i Ystad (M).
Gift med Jan Lennart Alm. Född 1938-08-07 i Helsingborgs Gustav Adolf (M).
Barn:
Anders Mikael Alm. Född 1964-09-19 i Kirseberg (M).
Lars Melker Alm. Född 1966-05-21 i Kirseberg (M).
Tabell 715 (generation 10)
(Från Tabell 708, s 129)
Sture Hilding Andersson. Född 1915-11-30 i Ystad (M). Död 1938-08-01.
Gift med Signe Jönsson.
Barn:
Bengt-Åke Andersson.
Tabell 716 (generation 10)
(Från Tabell 708, s 129)
Elsa Nanny Andersson. Född 1918-08-18 i Ystad (M). Död 1971-03-16 i Sankt Göran (AB).
Gift 1954-04-03 med Karl Martin Lehman. Född 1929-01-26 i Njurunda (Y). Död 1986-06-12 i Sankt Göran (AB).
Barn:
Anders Martin Lehman. Född 1955-05-26 i Klara (AB).
Tabell 717 (generation 10)
(Från Tabell 708, s 129)
Evy Marta Andersson. Född 1925-12-08 i Ystad (M).
Gift med Lars Åke Nordqvist. Född 1920-03-13 i Ystad (M).
Tabell 718 (generation 7)
(Från Tabell 702, s 127)
Jöran Persson. Född 1813-09-23 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M). Död 1889-04-28 i Toarp 5, Ullstorp (L).
Gift 1842-12-26 med Kiresti Jöransdotter. Född 1822-08-17 i Ullstorp (L). Död 1891-11-16 i Toarp 5, Ullstorp (L).
Barn:
Per Jöransson. Född 1843 i Ullstorp (L). Död 1844 i Ullstorp (L).
Mätta Jöransdotter. Född 1845-06-22 i Ullstorp (L).
Anders Jöransson. Född 1848 i Ullstorp (L). Död 1849 i Ullstorp (L).
Hanna Jöransdotter. Född 1851-01-01 i Ullstorp (L). Se tabell 719, s 130.
Per Jöransson. Född 1853 i Ullstorp (L). Död 1854 i Ullstorp (L).
Anders Jöransson. Född 1854-05-23 i Ullstorp (L). Se tabell 724, s 131.
Per Jöransson. Född 1857 i Ullstorp (L). Död 1858 i Ullstorp (L).
Per Jöransson. Född 1859 i Ullstorp (L). Död 1859 i Ullstorp (L).
Kersti Jöransdotter. Född 1861-12-18 i Toarp 5, Ullstorp (L).
Tabell 719 (generation 8)
(Från Tabell 718, s 130)
Hanna Jöransdotter. Född 1851-01-01 i Ullstorp (L).
Gift 1870-12-17 med Ola Olsson. Född 1840-10-05 i Tryde (L).
Barn:
Maria Olsdotter. Född 1871-11-11 i Toarp, Ullstorp (L). Se tabell 720, s 131.
Elise Olsdotter. Född 1873-08-08 i Toarp, Ullstorp (L).
Johan Olsson. Född 1875-10-23 i Toarp, Ullstorp (L). Se tabell 721, s 131.
Olof Olsson. Född 1878-04-17 i Toarp, Ullstorp (L).
Alfred Olsson. Född 1880-04-20 i Ullstorp, Ullstorp (L).
Kjersti Olsdotter. Född 1882-10-07 i Ullstorp, Ullstorp (L). Död 1951-10-10 i Ystad (M). Se tabell 723, s 131.
Gottfrid Olsson. Född 1884-10-15 i Ullstorp, Ullstorp (L).
Anna Olsdotter. Född 1888-09-11 i Ullstorp, Ullstorp (L).
Tabell 720 (generation 9)
(Från Tabell 719, s 130)
Maria Olsdotter. Född 1871-11-11 i Toarp, Ullstorp (L).
Utom äktenskap
Barn:
Hilma Olsdotter. Född 1893-01-20 i Ullstorp, Ullstorp (L).
Tabell 721 (generation 9)
(Från Tabell 719, s 130)
Johan Olsson. Född 1875-10-23 i Toarp, Ullstorp (L).
Gift med Christina Olsdotter. Född 1876 i Tryde (L).
Barn:
Erik Rudolf Olsson. Född 1900-08-09 i Ullstorp (L). Död 1991-01-09 i Tomelilla (L). Se tabell 722, s 131.
Judit Maria Hildegard Olsson. Född 1902 i Ullstorp (L).
Astrid Evy Urania Olsson. Född 1905 i Ullstorp (L).
Tabell 722 (generation 10)
(Från Tabell 721, s 131)
Erik Rudolf Olsson. Född 1900-08-09 i Ullstorp (L). Död 1991-01-09 i Tomelilla (L).
Gift 1925-02-21 med Hilda Olsson. Född 1903-01-12 i Sövestad (M). Död 2000-02-04 i Tomelilla (L).
Tabell 723 (generation 9)
(Från Tabell 719, s 130)
Kjersti Olsdotter. Född 1882-10-07 i Ullstorp, Ullstorp (L). Död 1951-10-10 i Ystad (M).
Gift 1906-10-06 med Karl Vallentin Lundh. Född 1876-12-19 i Lövestad (M). Död 1978-03-26 i Burlöv (M).
Barn:
Erik Lundh. Född 1908-04-01 i Ystad (M).
Ester Amanda Lundh. Född 1910-12-27 i Ystad (M).
Tabell 724 (generation 8)
(Från Tabell 718, s 130)
Anders Jöransson. Född 1854-05-23 i Ullstorp (L).
Gift 1893-03-28 med Kjersti Johansdotter. Född 1855-12-28 i Tryde (L).
Barn:
Georg Andersson. Född 1899 i Toarp, Ullstorp (L).
Tabell 725 (generation 7)
(Från Tabell 702, s 127)
Anna Persdotter. Född 1815-03-07 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M).
Gift 1834-04-08 i Hedeskoga (M) med Mårten Månsson. Född 1795-01-02 i Hedeskoga (M).
Barn:
Anders Mårtensson. Född 1835-11-17 i Stora Köpinge 24, Stora Köpinge (M). Död 1878-05-29 i Stora Köpinge
21, Stora Köpinge (M). Se tabell 726, s 132.
Mätta Mårtensdotter. Född 1837-03-03 i Stora Köpinge 24, Stora Köpinge (M). Se tabell 733, s 133.
Jöns Mårtensson. Född 1838-12-18 i Stora Köpinge 24, Stora Köpinge (M). Se tabell 743, s 134.
Per Mårtensson. Född 1842-01-17 i Stora Köpinge 24, Stora Köpinge (M). Död 1883-04-27. Se tabell 744, s
135.
Hanna Mårtensdotter. Född 1844-09-19 i Stora Köpinge 24, Stora Köpinge (M).
Bengta Mårtensdotter. Född 1851-12-16 i Stora Köpinge 24, Stora Köpinge (M).
Tabell 726 (generation 8)
(Från Tabell 725, s 131)
Anders Mårtensson. Född 1835-11-17 i Stora Köpinge 24, Stora Köpinge (M). Död 1878-05-29 i Stora Köpinge 21,
Stora Köpinge (M).
Gift 1864 med Anna Mårtensdotter. Född 1844-01-15 i Stora Köpinge 22, Stora Köpinge (M).
Barn:
Mårten Andersson. Född 1866-01-18 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1911-10-21 i Stora Köpinge
21, Stora Köpinge (M). Se tabell 727, s 132.
Anna Andersdotter. Född 1868-07-11 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M).
Kerstina Andersdotter. Född 1870-08-29 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1946-05-10 i Stora
Köpinge (M). Se tabell 731, s 133.
Elna Andersdotter. Född 1873-02-27 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1952-12-18 i Ystad (M). Se
tabell 732, s 133.
Per Andersson Vestrell. Född 1875-11-15 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M).
Tabell 727 (generation 9)
(Från Tabell 726, s 132)
Mårten Andersson. Född 1866-01-18 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1911-10-21 i Stora Köpinge 21,
Stora Köpinge (M).
Gift med Hedvig Maria Andersdotter. Född 1874-05-23 i Källesjö, Hedeskoga (M). Död 1964-05-30 i Stora Köpinge
(M).
Barn:
Anders Andersson Tinge. Född 1899-05-29 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1950-08-02 i Luleå
domkyrkoförs (BD). Se tabell 728, s 132.
Per Andersson. Född 1900-11-22 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M).
Johan Andersson. Född 1903-01-26 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M).
Anna Andersson. Född 1904-08-03 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M).
Martin Andersson. Född 1906-08-15 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1991-06-02 i Stora Köpinge
(M). Se tabell 729, s 132.
Maria Andersson. Född 1908-06-26 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1971-11-15 i Höör (M). Se
tabell 730, s 132.
Tabell 728 (generation 10)
(Från Tabell 727, s 132)
Anders Andersson Tinge. Född 1899-05-29 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1950-08-02 i Luleå
domkyrkoförs (BD).
Gift 1927-03-04 med Agda Klarissa Ingeborg Larsson. Född 1898-08-22 i Bara (M). Död 1954-07-21 i Möllevången
(M).
Tabell 729 (generation 10)
(Från Tabell 727, s 132)
Martin Andersson. Född 1906-08-15 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1991-06-02 i Stora Köpinge (M).
Gift 1934-09-24 med Astrid Hillevi . Född 1916-07-13 i Löderup (M). Död 1989-06-20 i Stora Köpinge (M).
Tabell 730 (generation 10)
(Från Tabell 727, s 132)
Maria Andersson. Född 1908-06-26 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1971-11-15 i Höör (M).
Gift 1935-03-04 med Olof Friberg. Född 1903-04-22 i Röddinge (M). Död 1992-12-26 i Hörby (M).
Tabell 731 (generation 9)
(Från Tabell 726, s 132)
Kerstina Andersdotter. Född 1870-08-29 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1946-05-10 i Stora Köpinge
(M).
Gift med Frans Borgström. Född 1868-12-15 i Stora Köpinge 26, Stora Köpinge (M). Död 1952-10-05 i Stora Köpinge
24, Stora Köpinge (M).
Tabell 732 (generation 9)
(Från Tabell 726, s 132)
Elna Andersdotter. Född 1873-02-27 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1952-12-18 i Ystad (M).
Gift 1899-05-20 med Carl David Palmgren. Född 1870-12-13 i Ystad (M). Död 1956-06-18 i Ystad (M).
Tabell 733 (generation 8)
(Från Tabell 725, s 131)
Mätta Mårtensdotter. Född 1837-03-03 i Stora Köpinge 24, Stora Köpinge (M).
Gift 1855-05-05 med Jöns Nilsson. Född 1826-12-06 i Bromma (M).
Barn:
Karna Jönsdotter. Född 1855-08-07 i Tranås (L). Se tabell 734, s 133.
Bengta Jönsdotter. Född 1857-12-26 i Tranås (L). Se tabell 741, s 134.
Nils Jönsson. Född 1860-08-08 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M).
Mårten Jönsson. Född 1862-12-01 i Lilla Köpinge 6, Stora Köpinge (M).
Anders Jönsson. Född 1869-03-20 i Lilla Köpinge 6, Stora Köpinge (M).
Per Jönsson. Född 1874-04-21 i Lilla Köpinge 6, Stora Köpinge (M).
Tabell 734 (generation 9)
(Från Tabell 733, s 133)
Karna Jönsdotter. Född 1855-08-07 i Tranås (L).
Gift 1879-11-01 med Anders Svensson. Född 1855-05-01 i Övraby (L).
Barn:
Wilhelm Svensson. Född 1879-11-15 i Lilla Köpinge 6, Stora Köpinge (M). Död 1969-12-12 i Ystad (M). Se
tabell 735, s 133.
Gerda Svensson. Född 1881-03-21 i Lilla Köpinge 6, Stora Köpinge (M). Död 1971-12-28 i Ystad (M). Se tabell
738, s 134.
N Svensson. Född 1886-09-23 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1886-09-23 i Ystads Sankta Maria (M).
Oskar Svensson. Född 1888-06-18 i Ystads Sankta Maria (M).
Olga Svensson. Född 1890-08-21 i Ystad (M). Död 1893-06-12 i Ystad (M).
Axel Svensson. Född 1892-06-14 i Ystad (M). Död 1962-10-31 i Malmö Sankt Johannes (M). Se tabell 739, s
134.
Olga Svensson. Född 1895-06-07 i Ystad (M). Död 1989-12-19 i Täby (AB). Se tabell 740, s 134.
Tabell 735 (generation 10)
(Från Tabell 734, s 133)
Wilhelm Svensson. Född 1879-11-15 i Lilla Köpinge 6, Stora Köpinge (M). Död 1969-12-12 i Ystad (M).
Gift 1905 med Ingrid Carolina Tillgren. Född 1874 i Hammenhög (L). Död 1944-10-13.
Barn:
Artur Ingvar Svensson. Född 1906-10-21 i Ystad (M). Död 1979-07-05 i Ystad (M). Se tabell 736, s 133.
Gösta Vilhelm Svensson. Född 1908-09-25 i Ystad (M). Död 1974-09-26 i Ystad (M). Se tabell 737, s 134.
Tabell 736 (generation 11)
(Från Tabell 735, s 133)
Artur Ingvar Svensson. Född 1906-10-21 i Ystad (M). Död 1979-07-05 i Ystad (M).
Gift 1938-08-03 med Ethel Margit Strömbäck. Född 1912-01-03 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M).
Tabell 737 (generation 11)
(Från Tabell 735, s 133)
Gösta Vilhelm Svensson. Född 1908-09-25 i Ystad (M). Död 1974-09-26 i Ystad (M).
Gift 1939-10-08 i Ystad (M) med Hedvig Margareta NN. Född 1912-11-10 i Everöd (L).
Tabell 738 (generation 10)
(Från Tabell 734, s 133)
Gerda Svensson. Född 1881-03-21 i Lilla Köpinge 6, Stora Köpinge (M). Död 1971-12-28 i Ystad (M).
Gift 1916-02-26 med Gunnar Bjurström. Född 1881-03-18 i Ystads Sankt Petri (M). Död 1958-09-06 i Ystad (M).
Tabell 739 (generation 10)
(Från Tabell 734, s 133)
Axel Svensson. Född 1892-06-14 i Ystad (M). Död 1962-10-31 i Malmö Sankt Johannes (M).
Gift 1925-06-08 med Edela Elvira Jonsson. Född 1898-01-18 i Vännäs centralorts kbfd (AC). Död 1977-07-28 i
Malmö Sankt Johannes (M).
Tabell 740 (generation 10)
(Från Tabell 734, s 133)
Olga Svensson. Född 1895-06-07 i Ystad (M). Död 1989-12-19 i Täby (AB).
Gift 1937-03-25 med August Waldemar Birgén. Född 1892-08-05 i Adolf Fredrik (AB). Död 1977-07-04 i Täby (AB).
Tabell 741 (generation 9)
(Från Tabell 733, s 133)
Bengta Jönsdotter. Född 1857-12-26 i Tranås (L).
Utom äktenskap
Barn:
Sigrid Jönsdotter. Född 1876-12-31 i Ystads Sankt Petri (M). Död 1877-02-17 i Ystads Sankt Petri (M).
Klas Edvard Jönsson. Född 1878-10-20 i Ystads Sankta Maria (M).
Anna Charlotta Jönsdotter. Född 1879-11-10 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1957-10-11 i Endre (I). Se tabell
742, s 134.
Gift 1883-10-27 i Ystads Sankta Maria (M) med Nils Johansson Berger. Packmästare. Född 1860 i Visseltofta (L).
Barn:
Nils Oscar Berger. Född 1884-07-28 i Helsingborgs garnisonsförs (M).
Axel Evert Berger. Född 1886-11-30 i Helsingborgs Maria (M).
Johan Artur Berger. Född 1890-08-21 i Helsingborgs Maria (M).
Tabell 742 (generation 10)
(Från Tabell 741, s 134)
Anna Charlotta Jönsdotter. Född 1879-11-10 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1957-10-11 i Endre (I).
Gift 1907-11-03 med Axel Bernhard Persson. Född 1873-04-22 i Örja (M). Död 1959-12-10 i Endre (I).
Tabell 743 (generation 8)
(Från Tabell 725, s 131)
Jöns Mårtensson. Född 1838-12-18 i Stora Köpinge 24, Stora Köpinge (M).
Gift 1861-03-27 i Stora Köpinge (M) med Agda Rasmusdotter. Född 1840-03-11 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Per Jönsson. Född 1866-01-04 i Stora Köpinge 20,24, Stora Köpinge (M). Repetition, se tabell 233, s 44.
Helena Jönsdotter. Född 1869-07-28 i Stora Köpinge 20,24, Stora Köpinge (M). Repetition, se tabell 234, s 45.
Tabell 744 (generation 8)
(Från Tabell 725, s 131)
Per Mårtensson. Född 1842-01-17 i Stora Köpinge 24, Stora Köpinge (M). Död 1883-04-27.
Gift 1875-12-12 med Hanna Månsdotter. Född 1844-03-06 i Bromma (M).
Barn:
Johanna Persdotter. Född 1878-02-20 i Stora Köpinge (M).
Tabell 745 (generation 7)
(Från Tabell 702, s 127)
Bengta Persdotter. Född 1817-02-26 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M).
Gift 1843-12-26 i Hedeskoga (M) med Jöran Nilsson. Född 1811-08-05 i Bromma (M).
Barn:
Anders Göransson. Född 1844-07-25 i Bussjö 20, Bromma (M).
Anna Göransdotter. Född 1848-01-06 i Bussjö 20, Bromma (M). Död 1851-04-26 i Bussjö 20, Bromma (M).
Mätta Göransdotter. Född 1851-04-22 i Bussjö 20, Bromma (M).
Anna Göransdotter. Född 1853-09-22 i Bussjö 20, Bromma (M). Sinnessjuk
Anders Göransson. Född 1854 i Bussjö 20, Bromma (M). Sinnessjuk
Tabell 746 (generation 7)
(Från Tabell 702, s 127)
Karna Persdotter. Född 1819-02-24 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M). Död 1880-05-19 i Ullstorp, Ullstorp (L).
Gift med Per Nilsson. Född 1824-12-31 i Ullstorp (L). Död 1891-02-25 i Ullstorp, Ullstorp (L).
Barn:
Nils Persson. Född 1847-09-04 i Ullstorp (L).
Bengta Persdotter. Född 1850-04-23 i Ullstorp (L).
Tabell 747 (generation 7)
(Från Tabell 702, s 127)
Ingar Persdotter. Född 1825-05-29 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M). Död 1905-03-11 i Hedeskoga (M).
Gift med Mårten Nilsson. Född 1822-12-27 i Hedeskoga (M). Död 1883-09-12 i Folkestorp 7, Hedeskoga (M).
Barn:
Nils Mårtensson. Född 1846-11-30 i Folkestorp 7, Hedeskoga (M). Död 1914-09-17 i Folkestorp 7, Hedeskoga
(M).
Anna Mårtensdotter. Född 1850-10-27 i Folkestorp 7, Hedeskoga (M). Död 1947-04-28 i Hedeskoga (M). Se
tabell 748, s 135.
Per Mårtensson. Född 1854-07-03 i Folkestorp 7, Hedeskoga (M).
Tabell 748 (generation 8)
(Från Tabell 747, s 135)
Anna Mårtensdotter. Född 1850-10-27 i Folkestorp 7, Hedeskoga (M). Död 1947-04-28 i Hedeskoga (M).
Gift 1877-10-26 i Hedeskoga (M) med Per Svensson. Född 1853-07-17 i Hedeskoga (M). Död 1933-04-25 i Hedeskoga
(M).
Barn:
Mauritz Svensson. Född 1879-01-15 i Hedeskoga (M). Död 1942-05-17 i Hedeskoga (M). Se tabell 749, s 135.
Anna Persdotter. Född 1880-02-23 i Hedeskoga (M). Död 1975-10-26 i Ystad (M). Se tabell 751, s 136.
Tabell 749 (generation 9)
(Från Tabell 748, s 135)
Mauritz Svensson. Född 1879-01-15 i Hedeskoga (M). Död 1942-05-17 i Hedeskoga (M).
Gift med Bengta Nilsdotter. Född 1890-04-17 i Sövestad (M). Död 1925-03-18 i Hedeskoga (M).
Barn:
Alva Maria Teresia Svensson. Född 1914-02-28 i Hedeskoga (M). Död 2003-09-16 i Ystad (M). Se tabell 750, s
136.
Tabell 750 (generation 10)
(Från Tabell 749, s 135)
Alva Maria Teresia Svensson. Född 1914-02-28 i Hedeskoga (M). Död 2003-09-16 i Ystad (M).
Gift 1938-11-13 med Kurt Birger Wallin. Född 1913-09-16 i Ystad (M). Död 1990-01-22 i Ystad (M).
Tabell 751 (generation 9)
(Från Tabell 748, s 135)
Anna Persdotter. Född 1880-02-23 i Hedeskoga (M). Död 1975-10-26 i Ystad (M).
Gift 1910-02-23 i Hedeskoga (M) med Adolf Göransson. Född 1881-06-15 i Övraby (L). Död 1973-02-21 i Ystad (M).
Barn:
Asta Ingeborg Göransson. Född 1912-11-22 i Folkestorp 1, Hedeskoga (M).
Martin Georg Göransson. Född 1915-06-15 i Folkestorp 1, Hedeskoga (M). Död 1991-09-14 i Hedeskoga (M).
Se tabell 752, s 136.
Karin Hildegard Göransson. Född 1917-11-25 i Folkestorp 1, Hedeskoga (M).
Tabell 752 (generation 10)
(Från Tabell 751, s 136)
Martin Georg Göransson. Född 1915-06-15 i Folkestorp 1, Hedeskoga (M). Död 1991-09-14 i Hedeskoga (M).
Gift 1943-06-23 med Agnes Elvira Jeppsson. Född 1916-10-13 i Valleberga (M). Död 1995-08-11 i Ystad (M).
Tabell 753 (generation 6)
(Från Tabell 688, s 125)
Hanna Andersdotter. Född 1784-03-30 i Folkestorp, Hedeskoga (M).
Gift 1813-11-05 i Hedeskoga (M) med Sven Jöransson. Född 1782-02-28 i Folkestorp mölla, Hedeskoga (M).
Barn:
Mätta Svensdotter. Född 1814-05-26 i Hedeskoga (M). Död 1883-02-03 i Stora Köpinge (M). Se tabell 754, s
136.
Anna Svensdotter. Född 1816-01-30 i Hedeskoga (M). Död 1883-02-02 i Stora Herrestad (M). Se tabell 758, s
137.
Kjersti Svensdotter. Född 1818-07-03 i Hedeskoga (M). Se tabell 768, s 139.
Göran Svensson. Född 1822-03-18 i Hedeskoga (M).
Tabell 754 (generation 7)
(Från Tabell 753, s 136)
Mätta Svensdotter. Född 1814-05-26 i Hedeskoga (M). Död 1883-02-03 i Stora Köpinge (M).
Gift 1:o 1837-01-10 i Hedeskoga (M) med Sven Erlandsson. Född 1806-09-23 i Hedeskoga (M). Död 1841-05-09 i
Stora Köpinge (M). 1841 Maji 9 dog och 14 begrofs arrendatorn å nr 3 Lilla Köpinge Sven Erlandsson 35 år av
nervfeber. 1837 Mars 10 Vigdes drängen och tillträdande hemmansåbon Sven Erlandsson och pigan Mätta Svensdotter,
den senare mjölnaredotter i Folkestorp. Han 31, hon 24 år gammal.
Barn:
Anna Svensdotter. Född 1837-05-23 i Stora Köpinge (M). Se tabell 755, s 137.
Sissela Svensdotter. Född 1839-04-28 i Stora Köpinge (M). Se tabell 756, s 137.
Ingar Svensdotter. Född 1841-09-14 i Stora Köpinge (M). Lilla Köpinge nr 3, Stora Köpinge (M) 5). Källor:
Husförhörslängd AI:15 1843-1844 Stora Köpinge 1841 September 14 föddes och 16 döptes aflidna åbon
å no 3 L.Köpinge Sven Erlandssons och dess efterlemnade hustru Mätta Svensdotters dotter Ingar. Susc:
åbon Salomon Nilssons i Borrie hustru Kersti Svensdotter. Test: Bemälde Salomon Nilsson och åbon
Lars Månsson å no 3 L.Köpinge. Modern 27 år.
Gift 2:o 1842-11-11 i Stora Köpinge (M) med Jöns Olsson. Född 1816-07-17 i Skårby (M). Död 1891-04-23 i Stora
Köpinge (M). 1842 Den 9 oktober lystes första gången, den 16 andra gången och den 23 tredje gången för drengen Jöns
Olsson å nr 2 L.Köpinge och Enkan Metta Svensdotter å nr 3 ibm. Vigde den 11 November 1842.
Barn:
Sven Jönsson. Född 1844-01-22 i Stora Köpinge (M). Se tabell 757, s 137.
Hanna Jönsdotter. Född 1846-05-15 i Stora Köpinge (M).
Ola Jönsson. Född 1848-08-06 i Stora Köpinge (M).
Anders Jönsson. Född 1851-01-24 i Stora Köpinge (M).
Anders Jönsson. Född 1852-08-07 i Stora Köpinge (M).
Ola Jönsson. Född 1855-03-27 i Stora Köpinge (M). Till Amerika 1893.
Karna Jönsdotter. Född 1859-02-27 i Stora Köpinge (M).
Tabell 755 (generation 8)
(Från Tabell 754, s 136)
Anna Svensdotter. Född 1837-05-23 i Stora Köpinge (M). Lilla Köpinge nr 3, Stora Köpinge (M) 5). Källor:
Husförhörslängd AI:15 1843-1844 Stora Köpinge 1737 Maj 29 föddes och 30 döptes åbon på no 3 Lilla Köpinge Sven
Erlandsson och dess hustru Metta Svensdotters dotter Anna kallad. Susc: N.M. Anna Erlands dotter. Test: Ofannemde
qvinnas Man Måns Göransson, begge i Svenstorp, samt Lars Månsson på no 3 L.Köpinge. Hustrun 23 år.
Gift 1860-11-18 i Stora Köpinge (M) med Matts Svensson. Född 1832-10-29 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Sven Matsson. Född 1861-09-11 i Stora Köpinge (M).
Nils Matsson. Född 1862-11-16 i Stora Köpinge (M).
Per Matsson. Född 1864-05-12 i Stora Köpinge (M).
Bolla Matsdotter. Född 1873 i Stora Köpinge (M).
Tabell 756 (generation 8)
(Från Tabell 754, s 136)
Sissela Svensdotter. Född 1839-04-28 i Stora Köpinge (M). Lilla Köpinge nr 3, Stora Köpinge (M) 5). Källor:
Husförhörslängd AI:15 1843-1844 Stora Köpinge 1839 April 29 föddes och den 30 döptes åbon å no 3 L.Köpinge Sven
Erlandssons och dess hustru Mätta Svensdotters dotter Sissela. Susc: åbo Per Olssons i Lilla Köpinge hustru Hanna
Andersdotter. Test: Nämnde åbo, drengen Göran Svensson i Folkestorp. Hustrun 25 år.
Gift 1862-12-26 i Stora Köpinge (M) med Nils Persson. Född 1840-09-29 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Per Nilsson. Född 1863-07-25 i Stora Köpinge (M).
Sven Nilsson. Född 1867-04-15 i Stora Köpinge (M).
Cecilia Nilsdotter. Född 1872 i Stora Köpinge (M).
Tabell 757 (generation 8)
(Från Tabell 754, s 136)
Sven Jönsson. Född 1844-01-22 i Stora Köpinge (M). Lilla Köpinge nr 3, Stora Köpinge (M) 4). Källor: Nils-Olof
Witting, Ystad, via privat mail 1844 Januari 22 föddes och den 24 döptes åbon Jöns Olssons å no 3 L.Köpinge och dess
hustru Metta Svensdotters son Sven. Susc: åbon Lars Anderssons i St.Herrest hustru Anna Svensdotter. Test: bemälde
Lars Andersson, drengen Johan Olsson och pigan Gertrud Olsdotter båda å no 2 L.Köpinge
Gift 1884-10-03 med Elna Larsdotter. Född 1852-11-09 i Valleberga (M). Död 1925-08-05 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Metta Svensson. Född 1885-03-07 i Stora Köpinge (M).
Oscar Johan Svensson. Född 1886-07-21 i Stora Köpinge (M). Död 1891-08-09 i Stora Köpinge (M).
Anders Svensson. Född 1889-05-30 i Stora Köpinge (M).
Anna Svensson. Född 1891-05-03 i Stora Köpinge (M).
Maria Svensson. Född 1893-05-30 i Stora Köpinge (M).
Tabell 758 (generation 7)
(Från Tabell 753, s 136)
Anna Svensdotter. Född 1816-01-30 i Hedeskoga (M). Död 1883-02-02 i Stora Herrestad (M).
Gift 1840-11-29 i Hedeskoga (M) med Lars Andersson. Född 1818-06-30 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Hanna Larsdotter. Född 1848-02-07 i Stora Herrestad (M). Se tabell 759, s 138.
Anders Larsson. Född 1850-11-23 i Stora Herrestad (M). Se tabell 762, s 138.
Sven Larsson. Född 1854-01-21 i Stora Herrestad (M).
Mårten Larsson. Född 1857-06-06 i Stora Herrestad (M). Se tabell 767, s 139.
Tabell 759 (generation 8)
(Från Tabell 758, s 137)
Hanna Larsdotter. Född 1848-02-07 i Stora Herrestad (M).
Gift 1877-04-21 i Stora Herrestad (M) med Erik Abreham Eriksson. Född 1841-05-30 i Ystads Sankta Maria (M).
Barn:
Anna Eriksdotter. Född 1878-08-18 i 216, Ystads Sankta Maria (M).
Erik Eriksson. Född 1879-12-30 i 149, Ystads Sankta Maria (M).
Hanna Eriksdotter. Född 1882-11-21 i 149, Ystads Sankta Maria (M). Död 1970-10-24 i Gräsmark (S). Ogift
John Eriksson. Född 1884-06-03 i 149, Ystads Sankta Maria (M).
Lars Eriksson. Född 1887-07-14 i 496, Ystads Sankta Maria (M). Död 1947-07-10 i Ystad (M). Se tabell 760, s
138.
Sigrid Eriksdotter. Född 1891-04-23 i 466, 7, Ystad (M). Död 1960-04-17 i Gräsmark (S). Se tabell 761, s 138.
Tabell 760 (generation 9)
(Från Tabell 759, s 138)
Lars Eriksson. Född 1887-07-14 i 496, Ystads Sankta Maria (M). Död 1947-07-10 i Ystad (M).
Gift 1911-04-15 med Gerda Ingeborg Nilsson. Född 1888-11-04 i 259 A-C, Ystads Sankta Maria (M). Död 1960-11-28
i Ystad (M).
Tabell 761 (generation 9)
(Från Tabell 759, s 138)
Sigrid Eriksdotter. Född 1891-04-23 i 466, 7, Ystad (M). Död 1960-04-17 i Gräsmark (S).
Gift 1914-06-06 med Johan August Olsson. Född 1873-01-01 i Gräsmark (S). Död 1965-08-30 i Gräsmark (S).
Tabell 762 (generation 8)
(Från Tabell 758, s 137)
Anders Larsson. Född 1850-11-23 i Stora Herrestad (M).
Gift 1883-06-29 i Öja (M) med Bengta Nilsdotter. Född 1858-08-14 i Öja (M). Hinderslöshetsbevis aflemnades af
brudgummen vid lysningens uttagande. Brudens fader Nämdeman Nils Svensson i Öja gaf sitt giftomanssamtycke till
detta äktenskap. Nils Swensson [ Mannens namnunderskrift ].
Barn:
Axel Andersson. Född 1884-05-09 i Stora Herrestad (M). Död 1885-04-24 i Stora Herrestad (M).
Anna Andersdotter. Född 1885-11-14 i Stora Herrestad (M). Död 1972-08-31 i Stora Herrestad (M). Se tabell
763, s 138.
Tabell 763 (generation 9)
(Från Tabell 762, s 138)
Anna Andersdotter. Född 1885-11-14 i Stora Herrestad (M). Död 1972-08-31 i Stora Herrestad (M).
Gift 1908-03-07 med Nils Ehrnfrid Jönsson Piledahl. Född 1884-03-22 i Sjörup (M). Död 1968-11-15 i Stora
Herrestad (M).
Barn:
Folke Isidor Piledahl. Född 1911-06-25 i Stora Herrestad (M). Se tabell 764, s 138.
Tabell 764 (generation 10)
(Från Tabell 763, s 138)
Folke Isidor Piledahl. Född 1911-06-25 i Stora Herrestad (M).
Gift med Inga Kerstin NN. Född 1921-08-03 i Lunds domkyrkoförs (M).
Barn:
Nils Johan Anders Piledahl. Född 1952-10-07 i Stora Herrestad (M). Se tabell 765, s 139.
Irma Birgit Ann-Kristin Piledahl. Född 1954-09-15 i Stora Herrestad (M). Se tabell 766, s 139.
Lars Folke Ehrnfrid Piledahl. Född 1958-02-28 i Stora Herrestad (M).
Bengt-Göran Bertil Piledahl. Född 1960-06-12 i Stora Herrestad (M).
Tabell 765 (generation 11)
(Från Tabell 764, s 138)
Nils Johan Anders Piledahl. Född 1952-10-07 i Stora Herrestad (M).
Gift
Barn:
Johan Fredrik Piledahl. Född 1980-05-02.
Tabell 766 (generation 11)
(Från Tabell 764, s 138)
Irma Birgit Ann-Kristin Piledahl. Född 1954-09-15 i Stora Herrestad (M).
Sambo med Björn Lennart Persson. Född 1952-08-29 i Veberöd (M).
Barn:
Karin Johanna Camilla Sofie Piledahl. Född 1984-05-24.
Johan Daniel Henrik Christian Piledahl. Född 1988-11-26.
Karin Alexandra Viktoria Louise Piledahl. Född 1990-08-30.
Tabell 767 (generation 8)
(Från Tabell 758, s 137)
Mårten Larsson. Född 1857-06-06 i Stora Herrestad (M).
Gift 1891-06-06 med Hanna Andersdotter. Född 1860-10-27 i Ullstorp 15, Ullstorp (L).
Tabell 768 (generation 7)
(Från Tabell 753, s 136)
Kjersti Svensdotter. Född 1818-07-03 i Hedeskoga (M).
Gift 1840-04-05 i Hedeskoga (M) med Salomon Nilsson. Född 1809-01-29 i Borrie (M).
Barn:
Anna Salomonsdotter. Född 1841-04-12 i Borrie (M). Död 1875-10-15 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M).
Repetition, se tabell 646, s 118.
Sven Salomonsson. Född 1843-02-07 i Borrie (M). Repetition, se tabell 653, s 119.
Bengta Salomonsdotter. Född 1845-01-06 i Borrie (M). Död 1923 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Repetition,
se tabell 664, s 120.
Hanna Salomonsdotter. Född 1847-02-10 i Borrie (M). Död 1957-04-12 i Bussjö 10, Bromma (M). Repetition,
se tabell 676, s 123.
Karna Salomonsdotter. Född 1849-09-16 i Borrie (M). Repetition, se tabell 682, s 124.
Ingar Salomonsdotter. Född 1851-10-06 i Borrie (M). Död 1943-10-28 i Bromma 1, Bromma (M). Repetition,
se tabell 684, s 124.
Nils Salomonsson. Född 1854-03-20 i Borrie (M). Repetition, se tabell 686, s 124.
Mätta Salomonsdotter. Född 1857-06-26 i Borrie (M).
Agda Salomonsdotter. Född 1860-04-25 i Borrie (M). Död 1950 i Hedeskoga (M). Repetition, se tabell 687, s
124.
Tabell 769 (generation 6)
(Från Tabell 688, s 125)
Anders Andersson. Född 1788-08-12 i Folkestorp, Hedeskoga (M). Död 1842-09-30 i Öja (M).
Gift 1823-12-07 i Stora Herrestad (M) med Karna Andersdotter. Född 1806-03-14 i Stora Herrestad (M). Död 188207-18 i Öja (M).
Barn:
Agda Andersdotter. Född 1825-02-08 i Öja (M).
Ingar Andersdotter. Född 1827-06-06 i Öja (M). Död 1919-11-20 i Öja (M). Repetition, se tabell 607, s 110.
Mätta Andersdotter. Född 1830-06-05 i Öja (M).
Anders Andersson. Född 1836-02-11 i Öja (M). Död 1900 i Öja (M). Repetition, se tabell 634, s 115.
Jöns Andersson. Född 1838-11-09 i Öja (M). Repetition, se tabell 637, s 116.
Bengta Andersdotter. Född 1841-11-27 i Öja (M).
Tabell 770 (generation 6)
(Från Tabell 688, s 125)
Mårten Andersson. Född 1791-05-19 i Folkestorp, Hedeskoga (M). Död 1868-09-02 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M).
Gift 1825-10-20 i Hedeskoga (M) med Anna Nilsdotter. Född 1805-10-28 i Hedeskoga (M). Död 1884-08-23 i
Folkestorp 4, Hedeskoga (M).
Barn:
Anders Mårtensson. Född 1826-11-02 i Hedeskoga (M). Död 1909 i Hedeskoga (M). Se tabell 771, s 140.
Nils Mårtensson. Född 1829-06-15 i Hedeskoga (M). Död 1913 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Se tabell 781, s
142.
Per Mårtensson. Född 1831-08-21 i Hedeskoga (M).
Mårten Mårtensson. Född 1832-11-24 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1866-08-02 i Folkestorp 4,
Hedeskoga (M). Se tabell 782, s 142.
Anna Mårtensdotter. Född 1834-11-20 i Hedeskoga (M). Se tabell 783, s 142.
Ingar Mårtensdotter. Född 1837-07-13 i Hedeskoga (M). Se tabell 786, s 143.
Mätta Mårtensdotter. Född 1839-08-18 i Hedeskoga (M). Död 1933-12-23 i Bromma (M). Se tabell 787, s 143.
Bengta Mårtensdotter. Född 1842-06-10 i Hedeskoga (M). Se tabell 789, s 144.
Tabell 771 (generation 7)
(Från Tabell 770, s 140)
Anders Mårtensson. Kvarnägaren. Född 1826-11-02 i Hedeskoga (M). Död 1909 i Hedeskoga (M).
Gift 1:o 1854-01-05 i Hedeskoga (M) med Anna Jönsdotter. Född 1836-06-29 i Hedeskoga (M). Död 1859-09-21 i
Folkestorp 3, Hedeskoga (M).
Barn:
Nils Andersson. Född 1855-11-13 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M). Död 1926. Se tabell 772, s 140.
Gift 2:o 1860 med Karna Larsdotter. Född 1842-01-27 i Stora Herrestad (M). Död 1921 i Hedeskoga (M).
Barn:
Anna Andersdotter. Född 1861-09-21 i Hedeskoga (M). Se tabell 774, s 141.
Mårten Andersson. Född 1864-01-09 i Hedeskoga (M). Död 1935 i Hedeskoga (M). Se tabell 776, s 141.
Hanna Andersdotter. Född 1866-12-18 i Hedeskoga (M). Död 1941-07-13. Se tabell 777, s 141.
Anders Andersson. Född 1870-02-12 i Hedeskoga (M).
Karna Andersdotter. Född 1873-05-18 i Folkestorp 9, Hedeskoga (M). Död 1874-11-02 i Folkestorp 9,
Hedeskoga (M).
Karna Andersdotter. Född 1876-04-19 i Hedeskoga (M).
Sven Andersson. Född 1879-03-24 i Hedeskoga (M). Död 1936-05-14 i Hedeskoga (M).
Tabell 772 (generation 8)
(Från Tabell 771, s 140)
Nils Andersson. Född 1855-11-13 i Folkestorp 3, Hedeskoga (M). Död 1926.
Gift 1880-03-23 i Hedeskoga (M) med Mätta Jacobsdotter. Född 1854-12-20 i Hedeskoga (M). Död 1922.
Barn:
Anders Nilsson. Född 1881-10-25 i Västra Nöbbelöv (M). Se tabell 773, s 140.
Johan Nilsson. Född 1887 i Västra Nöbbelöv (M).
Tabell 773 (generation 9)
(Från Tabell 772, s 140)
Anders Nilsson. Född 1881-10-25 i Västra Nöbbelöv (M).
Gift 1910 med Hilma Elvira Persdotter. Född 1886-07-28 i Övraby (L). Död 1933-07-28.
Barn:
Henry Nilsson. Född 1911. Död 1936.
Marta Albertina Gunhild Nilsson. Född 1913-12-05 i Skurup (M).
Malte Nilsson. Född 1915. Död 1921.
Anna Lisa Nilsson. Född 1920-08-04 i Örsjö (M).
Per Nilsson. Född 1924 i Örsjö (M). Död 1924 i Örsjö (M).
Knut Gustav Nilsson. Född 1925-01-12 i Örsjö (M).
Anders Johan Nilsson. Född 1927-08-04 i Hedeskoga (M).
Tabell 774 (generation 8)
(Från Tabell 771, s 140)
Anna Andersdotter. Född 1861-09-21 i Hedeskoga (M).
Gift 1885-02-15 i Ystads Sankta Maria (M) med Jöns Nordqvist. Född 1858-10-05 i Tryde (L).
Barn:
Anna Jönsdotter. Född 1885 i Västra Nöbbelöv (M).
Anders Jönsson. Född 1887-04-07 i Skivarp (M). Död 1961-07-21 i Ystad (M). Se tabell 775, s 141.
Nils Jönsson. Född 1890 i Skivarp (M).
Tabell 775 (generation 9)
(Från Tabell 774, s 141)
Anders Jönsson. Född 1887-04-07 i Skivarp (M). Död 1961-07-21 i Ystad (M).
Gift 1921-12-10 med Marie-Louise Martinsdotter. Född 1887-06-30 i Ystad (M).
Tabell 776 (generation 8)
(Från Tabell 771, s 140)
Mårten Andersson. Född 1864-01-09 i Hedeskoga (M). Död 1935 i Hedeskoga (M).
Gift 1889-03-29 i Hedeskoga (M) med Agda Salomonsdotter. Född 1860-04-25 i Borrie (M). Död 1950 i Hedeskoga
(M).
Tabell 777 (generation 8)
(Från Tabell 771, s 140)
Hanna Andersdotter. Född 1866-12-18 i Hedeskoga (M). Död 1941-07-13. Ogift 1890.
Gift 1893-11-11 i Hedeskoga (M) med Nils Larsson. Född 1867-03-10 i Bussjö 1, Bromma (M). Död 1950-11-18 i
Ystad (M).
Barn:
Nils Larsson. Född 1894-01-21 i Ystad (M). Död 1968-05-12 i Ystad (M). Se tabell 778, s 141.
Edla Carola Nilsson. Född 1897-03-04 i Ystad (M). Död 1963-10-18 i Malmö Sankt Johannes (M). Se tabell
779, s 141.
Tabell 778 (generation 9)
(Från Tabell 777, s 141)
Nils Larsson. Född 1894-01-21 i Ystad (M). Död 1968-05-12 i Ystad (M).
Gift 1926-10-18 med Greta Astrid Grönvall. Född 1901-11-16 i Borrby (L). Död 1985-11-16 i Ystad (M).
Barn:
Gertrud Inger Larsson. Född 1928-06-20 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Tabell 779 (generation 9)
(Från Tabell 777, s 141)
Edla Carola Nilsson. Född 1897-03-04 i Ystad (M). Död 1963-10-18 i Malmö Sankt Johannes (M).
Gift 1923 med Carl Oskar Persson Weidenström. Född 1887-05-27 i Ramsåsa (L). Död 1963-10-18 i Malmö Sankt
Johannes (M). Skild 1948-05-31.
Barn:
Bertil Hugo Weidenström. Född 1926-09-13 i Ystad (M). Död 1985-07-21 i Slottsstaden (M). Se tabell 780, s
142.
Tabell 780 (generation 10)
(Från Tabell 779, s 141)
Bertil Hugo Weidenström. Född 1926-09-13 i Ystad (M). Död 1985-07-21 i Slottsstaden (M).
Gift Skild 1981-12-09.
Tabell 781 (generation 7)
(Från Tabell 770, s 140)
Nils Mårtensson. Hemmansägars Landstingsman. Född 1829-06-15 i Hedeskoga (M). Död 1913 i Folkestorp 4,
Hedeskoga (M).
Gift 1:o 1862-05-30 i Borrie (M) med Anna Salomonsdotter. Född 1841-04-12 i Borrie (M). Död 1875-10-15 i
Folkestorp 3, Hedeskoga (M).
Barn:
Anders Nilsson. Född 1863-01-01 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1864-05-05 i Folkestorp 4, Hedeskoga
(M).
Karna Nilsdotter. Född 1865-12-11 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1925-03-30 i Hedeskoga (M).
Mårten Nilsson. Född 1867-10-21 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1890-10-10 i Folkestorp 4, Hedeskoga
(M).
Anna Nilsdotter. Född 1870-05-12 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1873-11-12 i Folkestorp 4, Hedeskoga
(M).
Hanna Nilsdotter. Född 1872-08-02 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1966 i Hedeskoga (M). Repetition, se
tabell 647, s 118.
Gift 2:o 1876-12-29 i Hedeskoga (M) med Bengta Salomonsdotter. Född 1845-01-06 i Borrie (M). Död 1923 i
Folkestorp 4, Hedeskoga (M).
Barn:
Anna Nilsdotter. Född 1877-09-11 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1954-04-21 i Hedeskoga (M).
Repetition, se tabell 675, s 123.
Salomon Nilsson. Född 1880-03-05 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1884-05-04 i Folkestorp 4, Hedeskoga
(M).
Agda Nilsdotter. Född 1882-01-04 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1882-04-02 i Folkestorp 4, Hedeskoga
(M).
Sven Nilsson. Född 1883-08-10 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1884-05-08 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M).
Salomon Nilsson. Född 1887-05-28 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1890-06-06 i Folkestorp 4, Hedeskoga
(M).
Tabell 782 (generation 7)
(Från Tabell 770, s 140)
Mårten Mårtensson. Född 1832-11-24 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M). Död 1866-08-02 i Folkestorp 4, Hedeskoga (M).
Gift 1866-05-21 i Hedeskoga (M) med Mätta Hansdotter. Född 1837-08-11 i Hedeskoga (M). Död 1894-12-11 i Södra
Wallösa 9, Sjörup (M).
Tabell 783 (generation 7)
(Från Tabell 770, s 140)
Anna Mårtensdotter. Född 1834-11-20 i Hedeskoga (M).
Gift 1857-04-13 i Hedeskoga (M) med Henrik Nilsson. Född 1822-07-03 i Stora Köpinge (M). Död 1876-04-25 i
Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Svenstorp 5
Barn:
Nils Henriksson. Född 1858-05-26 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Se tabell 784, s 143.
Metta Henriksdotter. Född 1859-11-03 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Se tabell 785, s 143.
Hanna Henriksdotter. Född 1863-10-27 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Död 1952-02-12 i Slimminge (M).
Anders Henriksson. Snickare. Född 1867-09-09 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M).
Tabell 784 (generation 8)
(Från Tabell 783, s 142)
Nils Henriksson. Född 1858-05-26 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M).
Gift med Ingar Persdotter. Född 1856-05-14 i Tomelilla 1, Tryde (L).
Barn:
Per Henrik Nilsson. Född 1897-12-26 i Ingelstorp (M). Död 1975-04-18 i Stora Köpinge (M). Repetition, se
tabell 124, s 24.
Tabell 785 (generation 8)
(Från Tabell 783, s 142)
Metta Henriksdotter. Född 1859-11-03 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M).
Gift 1878 med Jöran Nilsson. Född 1854-06-27 i Övraby (L).
Barn:
Victor Göransson. Född 1879-03-22 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Död 1935-06-16. Repetition, se tabell
172, s 33.
Kierstina Göransdotter. Född 1880-11-20 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Död 1880-11-26 i Svenstorp 5,
Stora Köpinge (M).
Nils Axel Göransson. Född 1882-01-02 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M).
Anna Göransdotter. Född 1884-04-04 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M).
Martin Göransson. Född 1886-09-07 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Död 1970-11-17 i Hedeskoga (M).
Repetition, se tabell 174, s 34.
Herman Göransson. Född 1889-03-19 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M).
Ellen Christina Göransdotter. Född 1892-01-15 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M).
Emma Karolina Göransdotter. Född 1894-12-21 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M).
Ernst Gottfrid Göransson. Född 1897-02-03 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Död 1974-04-24 i Borrby (L).
Repetition, se tabell 177, s 34.
Tabell 786 (generation 7)
(Från Tabell 770, s 140)
Ingar Mårtensdotter. Född 1837-07-13 i Hedeskoga (M).
Gift 1859-06-24 i Hedeskoga (M) med Mårten Jönsson. Född 1834-06-16 i Bromma (M).
Barn:
Anna Mårtensdotter. Född 1860-02-04 i Bussjö 14, Bromma (M).
Ingar Mårtensdotter. Född 1861-04-13 i Bussjö 14, Bromma (M).
Mårten Mårtensson. Född 1864-06-24 i Bussjö 14, Bromma (M).
Karna Mårtensdotter. Född 1875-06-10 i Bussjö 14, Bromma (M).
Tabell 787 (generation 7)
(Från Tabell 770, s 140)
Mätta Mårtensdotter. Född 1839-08-18 i Hedeskoga (M). Död 1933-12-23 i Bromma (M).
Gift 1861-12-26 i Hedeskoga (M) med Per Hansson. Född 1823-10-31 i Hedeskoga (M). Död 1918-01-01 i Bromma
(M).
Barn:
Hanna Persdotter. Född 1862-09-21 i Bromma (M). Död 1945-10-23 i Bromma (M). Se tabell 788, s 143.
Hans Persson. Född 1864-06-25 i Bromma (M). Död 1878-06-26 i Bromma (M).
Tabell 788 (generation 8)
(Från Tabell 787, s 143)
Hanna Persdotter. Född 1862-09-21 i Bromma (M). Död 1945-10-23 i Bromma (M).
Gift med Per Erlandsson. Född 1862-08-13. Död 1927-08-01 i Bromma (M).
Tabell 789 (generation 7)
(Från Tabell 770, s 140)
Bengta Mårtensdotter. Född 1842-06-10 i Hedeskoga (M).
Gift 1862-06-09 i Hedeskoga (M) med Jöns Ingvarsson. Född 1835-09-25 i Glemminge (M). Från Glemminge
Barn:
Ingvar Jönsson. Född 1863-05-23 i Glemminge 38, Glemminge (M).
Bengta Jönsdotter. Född 1865-12-04 i Glemminge 38, Glemminge (M).
Mårten Jönsson. Född 1868-10-18 i Glemminge 38, Glemminge (M).
Anders Jönsson. Född 1872-01-07 i Glemminge 38, Glemminge (M).
Tabell 790 (generation 5)
(Från Tabell 490, s 89)
Nils Jönsson. Född 1753-06-11 i Hedeskoga (M). Död 1823-11-12 i Övraby (L).
Gift 1779-05-25 i Hedeskoga (M) med Karna Jöransdotter. Född 1745-04-12 i Bromma (M). Död 1814-06-04 i
Hedeskoga (M). Jöran Swänssons lilla dotter Karna i från Bussiö nat d.12 April, renata d.14 dito. Susc: Lisbet Jacob
Corts. Test: Anders Olsson, Håkan Lasson, Torsten Ingwarsson, Mårten Lassons hustru. Gift med Nils Jönsson 177211-01 Bromma (M) 12). Nils Jönsson, Folkestorp Bromma, Herrestad Karna Jöransdotter, Bussjö 1772-11-01
Barn:
Nils Nilsson. Född 1780-05-22 i Hedeskoga (M).
Jöran Nilsson. Född 1782-02-02 i Hedeskoga (M). Död 1864. Se tabell 791, s 144.
Salomon Nilsson. Född 1785-03-07 i Hedeskoga (M). Död 1831 i Onslunda 20, Onslunda (L). Se tabell 792, s
144.
Tabell 791 (generation 6)
(Från Tabell 790, s 144)
Jöran Nilsson. Född 1782-02-02 i Hedeskoga (M). Död 1864. Alla barnen är födda på nr 2 Fårarp Övraby.
Gift 1808-04-12 i Stora Köpinge (M) med Kierstina Persdotter. Född 1783-05-10 i Fårarp, Övraby (L). Död 1849 i
Övraby (L). 1783 Maj d.10 mot aftonen föddes i Fårarp Rusthållarens Per Lassons och hustru Sissa Åkasdotters lilla
dotter som för svaghets skull hemmadöptes d.14 derpåföljande, nom: Kierstena. Bars till dopet af hustru Karna
Åkasdotter från Svenstorp. Faddrar Nämbdemannen Anders Svensson från Svenstorp, Rusthållaren Åke Erlans och
drengen Nils Åkassson i Fårarp. Hustruns ålder 28 åhr.
Barn:
Bengta Jöransdotter. Född 1809-02-09 i Övraby (L).
Lasse Jöransson. Född 1811-01-05 i Övraby (L).
Nils Jöransson. Född 1815-02-29 i Övraby (L). Död 1875. Repetition, se tabell 153, s 30.
Karna Jöransdotter. Född 1818-01-15 i Övraby (L).
Anna Göransdotter. Född 1820-04-23 i Fårarp, Övraby (L). Död 1881-09-03 i Stora Köpinge (M). Repetition,
se tabell 178, s 34.
Marna Jöransdotter. Född 1822-08-27 i Övraby (L). Repetition, se tabell 187, s 36.
Per Jöransson. Född 1825-02-18 i Övraby (L).
Tabell 792 (generation 6)
(Från Tabell 790, s 144)
Salomon Nilsson. Född 1785-03-07 i Hedeskoga (M). Död 1831 i Onslunda 20, Onslunda (L).
Gift 1822-03-21 i Onslunda (L) med Bengta Persdotter. Född 1802-09-02 i Onslunda (L).
Barn:
Nils Salomonsson. Född 1823-09-23 i Onslunda 20, Onslunda (L).
Tabell 793 (generation 5)
(Från Tabell 490, s 89)
Lasse Jönsson. Född 1762-09-25 i Hedeskoga (M).
Gift 1798-05-28 i Stora Köpinge (M) med Hanna Svensdotter. Född 1765-11-19 i Spjutstorp (L). Gift med Nils
Persson 1795-10-25 Glemminge (M) 11). Vigdes Nils Pehrsson från Svenstorp med Hanna Svensdotter från Södra
Spjutstorp. Gift med Lasse Jönsson 1798-05-28 Stora Köpinge (M) 9). 1798 Maij d.28 sammanvigdes drengen och
hemmansåbon Lasse Jönsson på No.5 Svenstorp med enkan Hanna Svensdotter dersammastädes. 1798 Maij d.28
sammanvigdes drengen och hemmansåbon Lasse Jönsson på No.5 Svenstorp med enkan Hanna Svensdotter
dersammastädes.
Barn:
Elna Lassesdotter. Född 1797-07-17 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M).
Jöns Larsson. Född 1800-05-10 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M). Se tabell 794, s 145.
Nils Larsson. Född 1805-07-16 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M).
Tabell 794 (generation 6)
(Från Tabell 793, s 144)
Jöns Larsson. Född 1800-05-10 i Svenstorp 5, Stora Köpinge (M).
Gift 1832-04-02 i Bromma (M) med Karna Persdotter. Född 1808-11-05 i Öja (M).
Barn:
Hanna Jönsdotter. Född 1834-09-05 i Stora Köpinge (M).
Hanna Jönsdotter. Född 1837-03-30 i Stora Köpinge (M). Död 1896-07-19. Repetition, se tabell 530, s 97.
Mätta Jönsdotter. Född 1839-01-10 i Stora Köpinge (M). Repetition, se tabell 532, s 97.
Per Jönsson. Född 1841-10-06 i Stora Köpinge (M).
Tabell 795 (generation 5)
(Från Tabell 490, s 89)
Salomon Jönsson. Född 1765-02-04 i Hedeskoga (M). Död 1837-09-17 i Hedeskoga 11, Hedeskoga (M).
Gift 1813-04-.. i Hedeskoga (M) med Anna Olsdotter. Född 1789-09-22 i Högestad (M). Död 1876-07-13 i Hedeskoga
11, Hedeskoga (M). ålderdomssvaghet År: 86 Månad: 9 Dag: 13
Barn:
Jöns Salomonsson. Född 1814-12-23 i Hedeskoga 11, Hedeskoga (M).
Anders Salomonsson. Född 1816-03-01 i Hedeskoga 11, Hedeskoga (M).
Nils Salomonsson. Född 1820-11-05 i Hedeskoga 11, Hedeskoga (M). Död 1901-12-14 i Hedeskoga (M). Se
tabell 796, s 145.
Anna Salomonsdotter. Född 1828-05-22 i Hedeskoga 11, Hedeskoga (M). Se tabell 800, s 146.
Tabell 796 (generation 6)
(Från Tabell 795, s 145)
Nils Salomonsson. Född 1820-11-05 i Hedeskoga 11, Hedeskoga (M). Död 1901-12-14 i Hedeskoga (M).
Gift med Anna Olivfia Sifvers. Född 1816-09-22 i Karlshamn (K). Död 1875-08-23 i Hedeskoga 11, Hedeskoga (M).
År: 58 Månad: 11 Dag: 1
Barn:
Mathilda Augusta Salomonsdotter. Född 1847-06-26 i Hedeskoga 11, Hedeskoga (M). Se tabell 797, s 145.
Louise Josefina Salomonsdotter. Född 1852-02-13 i Hedeskoga 11, Hedeskoga (M). Död 1923-10-11 i
Hedeskoga (M). Se tabell 798, s 145.
Tabell 797 (generation 7)
(Från Tabell 796, s 145)
Mathilda Augusta Salomonsdotter. Född 1847-06-26 i Hedeskoga 11, Hedeskoga (M).
Gift 1885-12-26 i Hedeskoga (M) med Lars Andersson. Född 1844-07-09 i Hedeskoga 14, Hedeskoga (M). Mannens
andra gifte. Af Åke Holmberg o Nils Ivarsson ingången Borgen för testamentsklander aflämnades. Bouppteckn. d. 24/7
1885. Ärendet anmältes af contrahenterna.
Barn:
Elin Olivia Larsdotter. Född 1887-02-19 i 47, Ystads Sankta Maria (M).
Anna Augusta Larsdotter. Född 1889-09-17 i 47, Ystad (M).
Tabell 798 (generation 7)
(Från Tabell 796, s 145)
Louise Josefina Salomonsdotter. Född 1852-02-13 i Hedeskoga 11, Hedeskoga (M). Död 1923-10-11 i Hedeskoga
(M).
Gift 1882-03-26 i Hedeskoga (M) med Nils Ivarsson. Född 1854-05-19 i Stora Herrestad 60, Stora Herrestad (M). Död
1931-04-17 i Hedeskoga (M).
Barn:
Anna Maria Ivarsson. Född 1883-01-12 i Hedeskoga (M). Död 1958-05-01 i Bromma (M). Se tabell 799, s 146.
Ivar Vilhelm Ivarsson. Född 1884-08-30 i Hedeskoga 11, Hedeskoga (M). Död 1903-07-31 i Hedeskoga (M).
Tabell 799 (generation 8)
(Från Tabell 798, s 145)
Anna Maria Ivarsson. Född 1883-01-12 i Hedeskoga (M). Död 1958-05-01 i Bromma (M).
Gift 1913-06-28 med Axel Persson. Född 1881-07-26 i Bromma (M). Död 1962-12-07 i Bromma (M).
Tabell 800 (generation 6)
(Från Tabell 795, s 145)
Anna Salomonsdotter. Född 1828-05-22 i Hedeskoga 11, Hedeskoga (M).
Gift 1879-12-26 i Hedeskoga (M) med Åke Holmberg. Född 1843 i Gårdstånga (M).
Tabell 801 (generation 3)
(Från Tabell 3, s 2)
Mätta Lassesdotter. Född 1680 i Bromma (M). Död 1753-10-31 i Stora Köpinge (M). Att Mätta är dotter till
häradsdomare Lasse Rasmusson i Bromma framgår både genom dopvittnen och namn, men vi finner henne också som
dotter åt Lasse Rasmusson i Bromma katekismilängder 1691, 1696 och mantal 1699, 1700. Likaså framgår det i en
bouppteckning efter hennes bror nämndeman Jöns Lasson i Hedeskoga 1741 d 16 mars (ingelsad häradsrätt).
Gift 1700-12-24 i Bromma (M) med Mårten Andersson Gagge. Född 1673 i Stora Köpinge (M). Död 1748-12-28 i
Stora Köpinge (M). Mårten Andersson Gagge, brukar nr 28 utsockne frälsehemman i St Köpinge tillsammans med
brodern Jöns Andersson Gagge. De brukar också nr 16 i byn (mtl och Jordb). Båda skrivs oftas utan släktnamnet Gagge,
men någon enstaka gång händer det dock.
Mårten Andersson Gagge är född ca 1673 i St Köpinge och son till Anders Månsson Gagge på nr 28 St Köpinge. Detta
framgår genom studier av släktkretsen i kyrkböckerna och av Mantalslängder och Jordeböcker. T. ex Mtl. år 1699 där
Anders Monss, h, son Morten, dott Sissa skrivs på nr 28 St Köpinge. I mtl 1709 finns på nr 28, Mårten Andersson, h,
pig Bengta. Ibm Jöns Andersson ogift, pig Johanna och inhyses Anders Gagge och h.
Ur kyrkböboken kan följande exempel hämtas. År 1708 d 21 december förekommer följande bukett Gaggar på Lars
Nilssons och Mätta Andersdotters son Jöns dop som vittnen: Lars Gagge (farbror till Mårten Andersson Gagge), Måns
Gagge (son till den förre), Mårten Gagge och Jöns Gagge (söner till Anders Gagge). alla i St Köpinge.
Barn:
Rasmus Mårtensson. Född 1701-10-30 i Stora Köpinge (M). Död 1749-12-11 i Stora Köpinge (M). Se tabell
802, s 146.
Kerstina Mårtensdotter. Född 1705-02-06 i Stora Köpinge (M). Död 1758-04-11 i Stora Köpinge (M). Se tabell
905, s 164.
Lasse Mårtensson. Född 1707-08-28 i Stora Köpinge (M). Död 1756-12-09 i Stora Köpinge (M). Se tabell
1111, s 201.
Anders Mårtensson. Född 1712-08-21 i Stora Köpinge (M).
Sissilia Mårtensdotter. Född 1717-08-12 i Stora Köpinge (M).
Tabell 802 (generation 4)
(Från Tabell 801, s 146)
Rasmus Mårtensson. Född 1701-10-30 i Stora Köpinge (M). Död 1749-12-11 i Stora Köpinge (M). Birte Boströms
ana. (vittnen var bl. a. Per Larsson i Bromma, Ingvar Rasmusson i Bromma och Lasse Gagge i St Köpinge).
Gift 1726-01-30 i Stora Herrestad (M) med Bengta Jönsdotter. Född 1704 i Stora Herrestad (M). Död 1762 i Stora
Köpinge (M).
Barn:
Jöns Rasmusson. Född 1727-04-12 i Stora Köpinge (M).
Karna Rasmusdotter. Född 1729-01-10 i Stora Köpinge (M). Död 1804-07-17 i Stora Herrestad (M). Se tabell
803, s 147.
Mätta Rasmusdotter. Född 1732-06-12 i Stora Köpinge (M). Död 1754-08-18 i Stora Köpinge (M). Se tabell
875, s 159.
Sillu Rasmusdotter. Född 1734-09-20 i Stora Köpinge (M). Död 1749-10-27 i Stora Köpinge (M).
Sissa Rasmusdotter. Född 1745-12-10 i Stora Köpinge (M). Död 1800-12-21 i Stora Herrestad (M). Se tabell
892, s 162.
Tabell 803 (generation 5)
(Från Tabell 802, s 146)
Karna Rasmusdotter. Född 1729-01-10 i Stora Köpinge (M). Död 1804-07-17 i Stora Herrestad (M).
Gift 1748-10-16 i Stora Köpinge (M) med Ingeman Eriksson. Född 1721-04-21 i Stora Köpinge (M). Död 1783-04-06 i
Stora Herrestad (M). 1783-04-06 Stora Herrestad nr 12, Stora Herrestad (M) 29). Källor: Susanne Brown, Magalia,
Californien, USA 1783 8. D.6 April dödde och d.13 begrofs åbon Ingemar Eriksson, 62 år, af bröstsiuka
Barn:
Sillu Ingemarsdotter. Född 1750-07-12 i Stora Köpinge (M).
Rasmus Ingemarsson. Född 1753-01-14 i Stora Köpinge (M). Död 1756-05-08 i Stora Köpinge (M).
Rasmus Ingemarsson. Född 1756-07-14 i Stora Köpinge (M). Död 1815 i Stora Herrestad (M). Se tabell 804, s
147.
Jöns Ingemarsson. Född 1760-02-18 i Stora Köpinge (M).
Per Ingemarsson. Född 1762 i Stora Köpinge (M).
Nils Ingemarsson. Född 1769 i Stora Köpinge (M).
Tabell 804 (generation 6)
(Från Tabell 803, s 147)
Rasmus Ingemarsson. Född 1756-07-14 i Stora Köpinge (M). Död 1815 i Stora Herrestad (M).
Gift 1784-06-01 i Stora Herrestad (M) med Ebba Eriksdotter. Född 1753-12-17 i Stora Herrestad (M). Död 1827 i
Stora Herrestad (M).
Barn:
Erik Rasmusson. Född 1785 i Stora Herrestad (M).
Ingemar Rasmusson. Född 1786 i Stora Herrestad (M).
Karna Rasmusdotter. Född 1788-09-12 i Stora Herrestad (M). Död 1854-09-01 i Stora Herrestad 14, Stora
Herrestad (M). Se tabell 805, s 147.
Sven Rasmusson. Född 1792-07-08 i Stora Herrestad (M). Död 1853-12-11 i Stora Herrestad 59, Stora
Herrestad (M). Se tabell 826, s 151.
Anders Rasmusson. Född 1795 i Stora Herrestad (M).
Anders Rasmusson. Född 1796 i Stora Herrestad (M).
Tabell 805 (generation 7)
(Från Tabell 804, s 147)
Karna Rasmusdotter. Född 1788-09-12 i Stora Herrestad (M). Död 1854-09-01 i Stora Herrestad 14, Stora Herrestad
(M).
Gift 1:o 1813-10-27 i Stora Herrestad (M) med Lasse Jönsson. Född 1782-08-27.
Barn:
Agda Larsdotter. Född 1813-12-31 i Stora Herrestad 14, Stora Herrestad (M). Se tabell 806, s 147.
Ingar Larsdotter. Född 1816-10-03 i Stora Herrestad 14, Stora Herrestad (M).
Gift 2:o 1821-06-11 i Stora Herrestad 14, Stora Herrestad (M) med Per Bengtsson. Född 1788 i Grevlunda, Vitaby (L).
Död 1856-03-02 i Stora Herrestad 14, Stora Herrestad (M).
Barn:
Rasmus Persson. Född 1822-04-14 i Stora Herrestad 14, Stora Herrestad (M).
Ingar Persdotter. Född 1825-04-15 i Stora Herrestad 14, Stora Herrestad (M). Se tabell 807, s 148.
Karna Persdotter. Född 1830-05-11 i Stora Herrestad 14, Stora Herrestad (M).
Tabell 806 (generation 8)
(Från Tabell 805, s 147)
Agda Larsdotter. Född 1813-12-31 i Stora Herrestad 14, Stora Herrestad (M).
Gift med Ola Jönsson. Född 1813-12-13 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Lasse Olsson. Född 1838-10-14 i Stora Herrestad 55, Stora Herrestad (M).
Sven Olsson. Född 1843-12-18 i Stora Herrestad 55, Stora Herrestad (M).
Ingar Olsdotter. Född 1848-06-04 i Stora Herrestad 15, Stora Herrestad (M).
Tabell 807 (generation 8)
(Från Tabell 805, s 147)
Ingar Persdotter. Född 1825-04-15 i Stora Herrestad 14, Stora Herrestad (M).
Gift 1850-11-03 i Stora Herrestad (M) med Nils Nilsson. Född 1819-08-26 i Bussjö, Bromma (M). Död 1876-03-25 i
Stora Herrestad 52, Stora Herrestad (M).
Barn:
Anna Nilsdotter. Född 1851-08-16 i Stora Herrestad 60, Stora Herrestad (M).
Per Nilsson. Född 1853-12-31 i Stora Herrestad 60, Stora Herrestad (M). Se tabell 808, s 148.
Karna Nilsdotter. Född 1856-12-20 i Stora Herrestad 50, Stora Herrestad (M). Se tabell 820, s 150.
Boel Nilsdotter. Född 1865-01-26 i Stora Herrestad (M). Se tabell 823, s 150.
Tabell 808 (generation 9)
(Från Tabell 807, s 148)
Per Nilsson. Född 1853-12-31 i Stora Herrestad 60, Stora Herrestad (M).
Gift 1:o 1881-02-11 med Kersti Persdotter. Född 1855-05-01 i Stora Köpinge (M). Död 1882-01-17 i Stora Herrestad
52, Stora Herrestad (M).
Barn:
Christina Persdotter. Född 1882-01-08 i Stora Herrestad 52, Stora Herrestad (M). Död 1882-01-10 i Stora
Herrestad 52, Stora Herrestad (M).
Gift 2:o 1885-06-20 med Pernilla Persdotter. Född 1851-04-10 i Glemminge (M).
Barn:
Nils Persson. Född 1886-12-08 i Stora Herrestad (M). Död 1941-07-29 i Ängelholm (L). Se tabell 809, s 148.
Anders Persson. Född 1888-04-10 i Stora Herrestad (M).
Anders Persson. Född 1891-04-11 i Stora Herrestad (M). Död 1954-03-30 i Tosterup (L). Se tabell 818, s 150.
Wilhelm Persson. Född 1893-08-31 i Stora Herrestad (M). Död 1954-10-02 i Raus (M). Se tabell 819, s 150.
Tabell 809 (generation 10)
(Från Tabell 808, s 148)
Nils Persson. Född 1886-12-08 i Stora Herrestad (M). Död 1941-07-29 i Ängelholm (L).
Gift med Emma Lindgren. Född 1890-12-13 i Stehag (M). Död 1946-03-25 i Ängelholm (L).
Barn:
Evert Sixten Persson. Född 1912-10-24 i Lunds landsförs (M). Död 1996-10-19 i Ängelholm (L). Se tabell 810,
s 148.
Tage Persson. Född 1914-10-17 i Malmö Sankt Pauli (M). Död 1984-07-22 i Ängelholm (L).
Elise Maj-Britt Johanna Persson. Född 1920-01-09 i Malmö Sankt Johannes (M). Död 1998-02-03 i Ängelholm
(L). Se tabell 814, s 149.
Tabell 810 (generation 11)
(Från Tabell 809, s 148)
Evert Sixten Persson. Född 1912-10-24 i Lunds landsförs (M). Död 1996-10-19 i Ängelholm (L).
Gift 1939-08-29 med Ellen Margarete Thomsen. Född 1919-02-20 i Danmark. Död 2005-12-01 i Ängelholm (L).
Barn:
Ulla-Britt Marianne Persson. Född 1939-12-30 i Ängelholm (L). Se tabell 811, s 148.
Tabell 811 (generation 12)
(Från Tabell 810, s 148)
Ulla-Britt Marianne Persson. Född 1939-12-30 i Ängelholm (L).
Gift 1964-05-30 i Ängelholm (L) med Olle Henry Lundstedt. Född 1938-10-12 i Helsingborgs Maria (M).
Barn:
Jens Anders Lundstedt. Född 1965-05-07 i Bromma (AB). Se tabell 812, s 149.
Jessica Birte Lundstedt. Född 1968-04-09. Se tabell 813, s 149.
Tabell 812 (generation 13)
(Från Tabell 811, s 148)
Jens Anders Lundstedt. Född 1965-05-07 i Bromma (AB).
Gift med Ingrid Anna Christina Tibemo. Född 1964-05-13 i Spånga (AB).
Barn:
Louise Lundstedt. Född 1997-09-09.
Daniel Lundstedt. Född 2001-10-06.
Tabell 813 (generation 13)
(Från Tabell 811, s 148)
Jessica Birte Lundstedt. Född 1968-04-09.
Gift 1:o med Gedeon Zewde.
Barn:
Stephanie Lundstedt Zewde. Född 1991-01-03.
Gift 2:o med Jean Gergi.
Barn:
Filip Gergi. Född 2000-06-21.
Isak Gergi. Född 2005-07-27.
Tabell 814 (generation 11)
(Från Tabell 809, s 148)
Elise Maj-Britt Johanna Persson. Född 1920-01-09 i Malmö Sankt Johannes (M). Död 1998-02-03 i Ängelholm (L).
Gift 1942-12-31 med Bertil Lennart Ruthe Bladh. Född 1917-04-03 i Ängelholm (L). Död 1983-12-17 i Ängelholm
(L).
Barn:
Eva Birgitta Bladh. Född 1943-08-02 i Ängelholm (L). Se tabell 815, s 149.
Anne Elisabet Bladh. Född 1950-12-16 i Ängelholm (L). Se tabell 816, s 149.
Tabell 815 (generation 12)
(Från Tabell 814, s 149)
Eva Birgitta Bladh. Född 1943-08-02 i Ängelholm (L).
Gift med Sune Gunnar Bertil Svensson. Född 1941-01-26 i Ängelholm (L).
Tabell 816 (generation 12)
(Från Tabell 814, s 149)
Anne Elisabet Bladh. Född 1950-12-16 i Ängelholm (L).
Gift med Lars Åke Roland Brolund. Född 1947-12-08 i Gävle Maria (X).
Barn:
Åsa Ulrika Anna-Karin Brolund. Född 1976-12-20 i Gävle Maria (X). Se tabell 817, s 149.
Jan Karl Åke Brolund. Född 1983-07-04 i Visby (I).
Tabell 817 (generation 13)
(Från Tabell 816, s 149)
Åsa Ulrika Anna-Karin Brolund. Född 1976-12-20 i Gävle Maria (X).
Gift med Per Andersson.
Barn:
Elias Brolund.
Tabell 818 (generation 10)
(Från Tabell 808, s 148)
Anders Persson. Född 1891-04-11 i Stora Herrestad (M). Död 1954-03-30 i Tosterup (L).
Gift 1916-10-28 med Kerstina. Född 1892-05-29 i Stora Köpinge (M). Död 1993-04-30 i Tomelilla (L).
Tabell 819 (generation 10)
(Från Tabell 808, s 148)
Wilhelm Persson. Född 1893-08-31 i Stora Herrestad (M). Död 1954-10-02 i Raus (M).
Gift 1916-10-28 med Ester Maria. Född 1892-07-21 i Ekeby (M). Död 1972-12-22 i Raus (M).
Tabell 820 (generation 9)
(Från Tabell 807, s 148)
Karna Nilsdotter. Född 1856-12-20 i Stora Herrestad 50, Stora Herrestad (M).
Utom äktenskap
Barn:
Nils Nilsson Melin. Född 1881-05-14 i Stora Herrestad 52, Stora Herrestad (M). Död 1959-08-27 i Ystad (M).
Se tabell 821, s 150.
Gift 1883-07-15 med Hans Nilsson. Banvakt. Född 1862 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Edvard Nilsson. Född 1883-12-13 i Ö.Banvaktshuset, Ystads Sankta Maria (M). Död 1959-02-24 i Lövestad
(M). Se tabell 822, s 150.
Wilhelm Hansson. Född 1886-02-24 i Ö.Banvaktshuset, Ystads Sankta Maria (M).
Ester Maria Nilsdotter. Född 1888-05-11 i Ö.Banvaktshuset, Ystads Sankta Maria (M). Död 1968-07-18 i Höör
(M).
Gustav Hansson. Född 1895-04-13 i Ystad (M). Död 1950-09-01 i Ystad (M).
Tabell 821 (generation 10)
(Från Tabell 820, s 150)
Nils Nilsson Melin. Född 1881-05-14 i Stora Herrestad 52, Stora Herrestad (M). Död 1959-08-27 i Ystad (M).
Gift 1906-05-18 med Edit Elida Jönsson. Född 1884-10-11 i Vanstad (M). Död 1954-03-05 i Ystad (M).
Tabell 822 (generation 10)
(Från Tabell 820, s 150)
Edvard Nilsson. Född 1883-12-13 i Ö.Banvaktshuset, Ystads Sankta Maria (M). Död 1959-02-24 i Lövestad (M).
Gift 1909-12-18 med Johanna Antonia Andersson. Född 1884-04-02 i Stora Köpinge (M). Död 1963-12-19 i Lövestad
(M).
Tabell 823 (generation 9)
(Från Tabell 807, s 148)
Boel Nilsdotter. Född 1865-01-26 i Stora Herrestad (M).
Gift 1887-11-05 med Per Andersson. Född 1861-06-28 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Anna Persdotter. Född 1888-02-18 i Östra Björkeröd 4, Vanstad (M). Död 1970-03-17 i Helsingborgs Gustav
Adolf (M). Se tabell 824, s 151.
Ida Persdotter. Född 1890-07-10 i Östra Björkeröd 4, Vanstad (M).
Nils Persson. Född 1892-02-06 i Östra Björkeröd 4, Vanstad (M).
Anders Persson. Född 1898-01-21 i Smedstorp (L). Död 1954-09-10 i Slottsstaden (M). Se tabell 825, s 151.
Tabell 824 (generation 10)
(Från Tabell 823, s 150)
Anna Persdotter. Född 1888-02-18 i Östra Björkeröd 4, Vanstad (M). Död 1970-03-17 i Helsingborgs Gustav Adolf
(M).
Gift med Almertz. Död 1920-06-20.
Tabell 825 (generation 10)
(Från Tabell 823, s 150)
Anders Persson. Född 1898-01-21 i Smedstorp (L). Död 1954-09-10 i Slottsstaden (M).
Gift 1935-07-29 med Karin Linnéa Bergelin. Född 1902-12-19 i Loshult (L). Död 1984-06-04 i Möllevången (M).
Tabell 826 (generation 7)
(Från Tabell 804, s 147)
Sven Rasmusson. Född 1792-07-08 i Stora Herrestad (M). Död 1853-12-11 i Stora Herrestad 59, Stora Herrestad (M).
Gift 1818-03-20 i Stora Herrestad (M) med Anna Larsdotter. Född 1797-08-26 i Stora Herrestad (M). Död 1857-03-31
i Stora Herrestad 59, Stora Herrestad (M).
Barn:
Karna Svensdotter. Född 1818-06-12 i Stora Herrestad (M).
Ingar Svensdotter. Född 1821-09-13 i Stora Herrestad (M). Se tabell 827, s 151.
Rasmus Svensson. Född 1827-08-13 i Stora Herrestad (M). Död 1895-11-02 i Stora Herrestad 41, Stora
Herrestad (M). Se tabell 839, s 153.
Kjersti Svensdotter. Född 1832-01-28 i Stora Herrestad (M). Död 1854-04-19 i Stora Herrestad 59, Stora
Herrestad (M). ogift
Tabell 827 (generation 8)
(Från Tabell 826, s 151)
Ingar Svensdotter. Född 1821-09-13 i Stora Herrestad (M).
Gift 1844-12-26 i Stora Herrestad (M) med Per Andersson. Född 1816-06-26 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Ingar Persdotter. Född 1846-09-16 i Stora Herrestad (M). Se tabell 828, s 151.
Tabell 828 (generation 9)
(Från Tabell 827, s 151)
Ingar Persdotter. Född 1846-09-16 i Stora Herrestad (M).
Gift 1871-07-11 med Anders Persson. Född 1847-01-25 i Bjäresjö (M).
Barn:
Nils Andersson. Född 1873-09-23 i Teddy Hell, Bjäresjö (M). Död 1874-09-24 i Teddy Hell, Bjäresjö (M).
Anna Andersdotter. Född 1875-10-02 i Teddy Hell, Bjäresjö (M). Se tabell 829, s 151.
Maria Andersdotter. Född 1879-05-13 i Teddy Hell, Bjäresjö (M). Död 1958-04-21 i Ystad (M). Se tabell 832,
s 152.
Ingrid Andersdotter. Född 1883-01-04 i Teddy Hell, Bjäresjö (M). Död 1883-04-28 i Teddy Hell, Bjäresjö (M).
Ingrid Andersdotter. Född 1888-05-20 i Teddy Hell, Bjäresjö (M). Död 1967-12-21 i Bromma (M). Se tabell
834, s 152.
Axel Vilhelm Andersson. Född 1897-08-05 i Bjäresjö (M). Död 1983-05-09 i Ystad (M). Se tabell 837, s 153.
Tabell 829 (generation 10)
(Från Tabell 828, s 151)
Anna Andersdotter. Född 1875-10-02 i Teddy Hell, Bjäresjö (M).
Gift 1897-09-19 i Bjäresjö (M) med Jöns Mårtensson. Född 1874-09-18 i Teddy Hell, Bjäresjö (M).
Barn:
Hilma Johanna Jönsdotter. Född 1897-09-25 i Bjäresjö (M). Död 1976-07-09 i Tomelilla (L). Se tabell 830, s
152.
Sofia Ingeborg Elfrida Jönsdotter. Född 1899-11-07 i Hedeskoga 2, Hedeskoga (M). Död 1986-02-14 i Vanstad
(M). Se tabell 831, s 152.
Tabell 830 (generation 11)
(Från Tabell 829, s 151)
Hilma Johanna Jönsdotter. Född 1897-09-25 i Bjäresjö (M). Död 1976-07-09 i Tomelilla (L).
Gift 1920-08-21 med Oskar Andersson. Född 1898-10-27 i Ramsåsa (L). Död 1967-11-07 i Tomelilla (L).
Tabell 831 (generation 11)
(Från Tabell 829, s 151)
Sofia Ingeborg Elfrida Jönsdotter. Född 1899-11-07 i Hedeskoga 2, Hedeskoga (M). Död 1986-02-14 i Vanstad (M).
Gift 1921-03-05 med Otto Franz Jönsson. Född 1900-03-05 i Röddinge (M). Död 1972-07-15 i Vanstad (M).
Tabell 832 (generation 10)
(Från Tabell 828, s 151)
Maria Andersdotter. Född 1879-05-13 i Teddy Hell, Bjäresjö (M). Död 1958-04-21 i Ystad (M).
Gift 1903-04-25 i Bjäresjö (M) med Per Hansson. Född 1873-04-05 i Hedeskoga 10, Hedeskoga (M). Död 1959-04-07
i Ystad (M).
Barn:
Svea Linnéa Ingeborg Hansson. Född 1904-01-19 i Bjäresjö (M).
Gunnar Reinhold Hansson. Född 1905-08-27 i Bjäresjö (M). Död 1997-02-22 i Stora Köpinge (M). Se tabell
833, s 152.
Elsa Maria Hansson. Född 1908-06-30 i Bjäresjö (M).
Tabell 833 (generation 11)
(Från Tabell 832, s 152)
Gunnar Reinhold Hansson. Född 1905-08-27 i Bjäresjö (M). Död 1997-02-22 i Stora Köpinge (M).
Gift 1927-07-30 med Berta Kristina Olsson. Född 1905-10-31 i Stora Herrestad 68, Stora Herrestad (M). Död 1992-0307 i Stora Köpinge (M).
Tabell 834 (generation 10)
(Från Tabell 828, s 151)
Ingrid Andersdotter. Född 1888-05-20 i Teddy Hell, Bjäresjö (M). Död 1967-12-21 i Bromma (M).
Gift 1912-03-30 med Ola Olsson. Född 1885-07-02 i Bjäresjö 11, Bjäresjö (M). Död 1957-09-01 i Bromma (M).
Barn:
Olle Arvid Lennart Olsson. Född 1913-06-28 i Hedeskoga (M). Död 1981-10-27 i Ystad (M). Se tabell 835, s
152.
Tabell 835 (generation 11)
(Från Tabell 834, s 152)
Olle Arvid Lennart Olsson. Född 1913-06-28 i Hedeskoga (M). Död 1981-10-27 i Ystad (M).
Gift 1940-05-11 med Svea Linnéa NN. Född 1915-11-12 i Benestad (L). Död 2001-11-13 i Ystad (M).
Barn:
Bernt Arne Olsson. Född 1945-05-02 i Ystad (M). Se tabell 836, s 152.
Barbro Elisabeth Olsson. Född 1952-11-14 i Bromma (M).
Tabell 836 (generation 12)
(Från Tabell 835, s 152)
Bernt Arne Olsson. Född 1945-05-02 i Ystad (M).
Gift 1971-07-10 med Sylvia Irene Elisabeth Persson. Född 1948-12-19 i Balkåkra (M).
Barn:
Roger Magnus Olsson. Född 1974-02-25 i Hedeskoga (M).
Tabell 837 (generation 10)
(Från Tabell 828, s 151)
Axel Vilhelm Andersson. Född 1897-08-05 i Bjäresjö (M). Död 1983-05-09 i Ystad (M).
Gift 1920-03-20 med Anna Maria Nilsson. Född 1898-03-19 i Bjäresjö (M). Död 1971-08-31 i Ystad (M).
Barn:
Per Arne Andersson. Född 1920-06-10 i Bjäresjö (M). Död 1997-08-21 i Slottsstaden (M). Se tabell 838, s 153.
Tabell 838 (generation 11)
(Från Tabell 837, s 153)
Per Arne Andersson. Född 1920-06-10 i Bjäresjö (M). Död 1997-08-21 i Slottsstaden (M).
Gift 1946-08-17 med Dagmar Hanna Ingegerd NN. Född 1924-09-27 i Hedeskoga (M).
Barn:
Per-Håkan Andersson. Född 1950-02-06 i Ystad (M).
Lars Peter Andersson. Född 1953-07-31 i Ystad (M).
Tabell 839 (generation 8)
(Från Tabell 826, s 151)
Rasmus Svensson. Född 1827-08-13 i Stora Herrestad (M). Död 1895-11-02 i Stora Herrestad 41, Stora Herrestad (M).
Gift med Karna Nilsdotter. Född 1833-11-17 i Stora Herrestad (M). Död 1906 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Kierstina Rasmusdotter. Född 1855-11-03 i Stora Herrestad (M). Se tabell 840, s 153.
Anna Rasmusdotter. Född 1858-06-02 i Stora Herrestad 52, Stora Herrestad (M). Död 1928 i Stora Herrestad
(M). Se tabell 844, s 154.
Jöns Rasmusson. Född 1864-12-17 i Stora Herrestad (M). Död 1920-11-02 i Bromma (M). Se tabell 870, s 158.
Sven Rasmusson. Född 1869-05-11 i Stora Herrestad (M). Död 1945 i Stora Herrestad (M). Se tabell 873, s 159.
Maria Rasmusdotter. Född 1872-03-09 i Stora Herrestad (M). Död 1943-12-24. Se tabell 874, s 159.
Christina Rasmusdotter. Född 1876-05-28 i Stora Herrestad 41, Stora Herrestad (M). Död 1876-06-01 i Stora
Herrestad 41, Stora Herrestad (M).
Nils Rasmusson. Född 1878-08-21 i Stora Herrestad 41, Stora Herrestad (M). Död 1880-12-08 i Stora Herrestad
41, Stora Herrestad (M).
Tabell 840 (generation 9)
(Från Tabell 839, s 153)
Kierstina Rasmusdotter. Född 1855-11-03 i Stora Herrestad (M).
Utom äktenskap
Barn:
Albert Wilhem Andersson. Född 1883-09-09 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1883-09-21 i Ystads Sankta
Maria (M).
Gift 1885-05-02 i Ystads Sankta Maria (M) med August Vilhelm Andersson. Skräddare. Född 1864-03-27 i
Industrihusen, Ystads Sankta Maria (M). Död 1889-09-24 i 74, Ystad (M). Lungsot År: 25 Månad: 5 Dag: 27 Läkare.
Barn:
Anna Maria Kristina Andersson. Född 1884-12-20 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1968-02-19 i Ystad (M). Se
tabell 841, s 154.
Vanda Andersson. Född 1886-11-13 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1962-04-04 i Ystad (M). Se tabell 842, s
154.
Ernst August Andersson Ragnholtz. Född 1889-01-05 i Ystad (M). Död 1975-04-11 i Ystad (M). Se tabell 843,
s 154.
Tabell 841 (generation 10)
(Från Tabell 840, s 153)
Anna Maria Kristina Andersson. Född 1884-12-20 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1968-02-19 i Ystad (M).
Gift 1902-12-20 med Anders Duvander. Född 1880-09-09 i Öja (M). Död 1958-10-09 i Ystad (M).
Barn:
Albert Vilhelm Duvander. Född 1903-03-22 i Ystad (M).
Gösta Edvin Duvander. Född 1904-02-12 i Ystad (M).
Tabell 842 (generation 10)
(Från Tabell 840, s 153)
Vanda Andersson. Född 1886-11-13 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1962-04-04 i Ystad (M).
Gift 1908-11-14 med Fritz Johan Charles Jönsson. Född 1887-05-13 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1968-12-21 i
Ystad (M).
Tabell 843 (generation 10)
(Från Tabell 840, s 153)
Ernst August Andersson Ragnholtz. Född 1889-01-05 i Ystad (M). Död 1975-04-11 i Ystad (M).
Gift 1925-08-01 med Ellentina Ingeborg NN. Född 1899-12-03 i Stiby (L). Död 1981-05-12 i Ystad (M).
Tabell 844 (generation 9)
(Från Tabell 839, s 153)
Anna Rasmusdotter. Född 1858-06-02 i Stora Herrestad 52, Stora Herrestad (M). Död 1928 i Stora Herrestad (M).
Gift 1880-02-21 med Ola Mårtensson. Född 1847-12-18 i Bjäresjö (M). Död 1926 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Mårten Olsson. Född 1880-11-16 i Stora Herrestad 26, Stora Herrestad (M). Död 1964-04-15 i Stora Herrestad
26, Stora Herrestad (M). Se tabell 845, s 154.
Nils Olsson. Född 1882-09-28 i Stora Herrestad 26, Stora Herrestad (M). Död 1885-06-28 i Stora Herrestad 26,
Stora Herrestad (M).
Sven Olsson. Född 1884-08-20 i Stora Herrestad 26, Stora Herrestad (M). Död 1958-04-20 i Ystad (M). Se
tabell 846, s 154.
Nils Olsson. Född 1886-09-26 i Stora Herrestad 26, Stora Herrestad (M). Död 1896-05-13 i Stora Herrestad 26,
Stora Herrestad (M).
Rasmus Olsson. Född 1888-09-29 i Stora Herrestad 26, Stora Herrestad (M). Död 1958-03-07 i Stora Herrestad
26, Stora Herrestad (M). Se tabell 860, s 157.
Per Olsson. Född 1891-06-22 i Stora Herrestad 26, Stora Herrestad (M). Död 1980-07-08 i Ystad (M). Se tabell
869, s 158.
Elin Olsson. Född 1894-04-09 i Stora Herrestad 26, Stora Herrestad (M). Död 1896-10-31 i Stora Herrestad 26,
Stora Herrestad (M).
Anna Olsson. Född 1896-08-02 i Stora Herrestad 26, Stora Herrestad (M). Död 1896-10-28 i Stora Herrestad 26,
Stora Herrestad (M).
Tabell 845 (generation 10)
(Från Tabell 844, s 154)
Mårten Olsson. Född 1880-11-16 i Stora Herrestad 26, Stora Herrestad (M). Död 1964-04-15 i Stora Herrestad 26,
Stora Herrestad (M).
Gift 1907-07-13 med Elna Persdotter. Född 1880-07-06 i Bollerup (L). Död 1955-04-21 i Stora Herrestad (M).
Tabell 846 (generation 10)
(Från Tabell 844, s 154)
Sven Olsson. Född 1884-08-20 i Stora Herrestad 26, Stora Herrestad (M). Död 1958-04-20 i Ystad (M).
Gift 1907-08-31 med Anna Jönsdotter. Född 1886-10-30 i Stora Herrestad (M). Död 1976-03-22 i Ystad (M).
Barn:
Edit Ingeborg Svensson. Född 1907-12-09 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Död 1981-10-13 i
Helsingborgs Gustav Adolf (M). Se tabell 847, s 155.
Herta Evelina Svensson. Född 1909-09-17 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Död 2001-05-07 i Ystad
(M). Se tabell 848, s 155.
Fritz William Svensson. Född 1910-12-31 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Död 1984-08-03 i Ystad
(M). Se tabell 849, s 155.
Karl Axel Svensson. Född 1912-12-12 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Död 1985-01-22 i Ystad (M).
Se tabell 850, s 155.
Folke Valdemar Svensson. Född 1914-07-09 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Död 1980-01-01 i Ystad
(M). Se tabell 851, s 155.
Artur Tage Svensson. Född 1916-07-01 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Död 1985-07-23 i Ystad (M).
Se tabell 852, s 156.
Mia Elisabet Svensson. Född 1918-08-14 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Död 1959-07-09 i Ystad
(M). Se tabell 854, s 156.
Ove Albin Svensson. Född 1920-03-14 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Död 2000-10-12 i Ystad (M).
Se tabell 855, s 156.
Irma Elsa Svensson. Född 1921-05-06 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Död 2000-03-13 i Ystad (M).
Se tabell 856, s 156.
Anna Greta Svensson. Född 1923-11-19 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Se tabell 857, s 156.
Sven Algot Svensson. Född 1926-04-22 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Se tabell 858, s 156.
Per Olof Svensson. Född 1928-06-21 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Se tabell 859, s 156.
Tabell 847 (generation 11)
(Från Tabell 846, s 154)
Edit Ingeborg Svensson. Född 1907-12-09 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Död 1981-10-13 i Helsingborgs
Gustav Adolf (M).
Gift med Persson. Skild 1961-05-23.
Tabell 848 (generation 11)
(Från Tabell 846, s 154)
Herta Evelina Svensson. Född 1909-09-17 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Död 2001-05-07 i Ystad (M).
Gift 1945-04-21 med Knut Erik Prahl. Född 1909-02-06 i Ystad (M). Död 1959-02-22 i Ystad (M).
Barn:
Lars Erik Prahl. Född 1946-08-18 i Simrishamn (L).
Tabell 849 (generation 11)
(Från Tabell 846, s 154)
Fritz William Svensson. Född 1910-12-31 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Död 1984-08-03 i Ystad (M).
Gift 1933-12-31 med Edit Hildegard NN. Född 1914-06-26 i Östra Nöbbelöv (L). Död 1979-06-28 i Ystad (M).
Barn:
Barbro Eva Kristina Svensson. Född 1951-08-19 i Stora Herrestad (M).
Tabell 850 (generation 11)
(Från Tabell 846, s 154)
Karl Axel Svensson. Född 1912-12-12 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Död 1985-01-22 i Ystad (M).
Gift 1953-11-28 med Rut Margit Linnéa Mårtensson. Född 1927-01-16 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Åse Lise-Lotte Svensson. Född 1957-07-02 i Ystad (M).
Tabell 851 (generation 11)
(Från Tabell 846, s 154)
Folke Valdemar Svensson. Född 1914-07-09 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Död 1980-01-01 i Ystad (M).
Gift 1939-03-24 med Anna Margit Olsson. Född 1918-05-31 i Stora Köpinge (M). Död 2003-03-05 i Ystad (M).
Tabell 852 (generation 11)
(Från Tabell 846, s 154)
Artur Tage Svensson. Född 1916-07-01 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Död 1985-07-23 i Ystad (M).
Gift 1939-12-03 med Svea Birgit Ingeborg NN. Född 1915-04-16 i Östra Hoby (L).
Barn:
Berit Anita Svensson. Född 1941-12-09 i Ystad (M). Se tabell 853, s 156.
Tabell 853 (generation 12)
(Från Tabell 852, s 156)
Berit Anita Svensson. Född 1941-12-09 i Ystad (M).
Gift med Nils Göran Olsson. Född 1940-10-17 i Simrishamn (L).
Barn:
Jane Carina Olsson. Född 1962-01-21 i Ystad (M).
Ulrika Pernilla Olsson. Född 1968-11-18 i Ystad (M).
Tabell 854 (generation 11)
(Från Tabell 846, s 154)
Mia Elisabet Svensson. Född 1918-08-14 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Död 1959-07-09 i Ystad (M).
Gift med Jönsson. Skild 1953-04-07.
Tabell 855 (generation 11)
(Från Tabell 846, s 154)
Ove Albin Svensson. Född 1920-03-14 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Död 2000-10-12 i Ystad (M).
Gift 1942-12-19 med Anna Jacobsson. Född 1922-06-18 i Bromma (M). Död 2008-09-12 i Ystad (M).
Tabell 856 (generation 11)
(Från Tabell 846, s 154)
Irma Elsa Svensson. Född 1921-05-06 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M). Död 2000-03-13 i Ystad (M).
Gift 1944-10-28 med Nils Harry Larsson. Född 1917-03-16 i Södra Åsum (M).
Tabell 857 (generation 11)
(Från Tabell 846, s 154)
Anna Greta Svensson. Född 1923-11-19 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M).
Gift med Knut Börje Bengtsson. Född 1922-06-18 i Sankt Olof (L).
Tabell 858 (generation 11)
(Från Tabell 846, s 154)
Sven Algot Svensson. Född 1926-04-22 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M).
Gift med Elsa Adéle Signhild Karlsson. Född 1923-06-17 i Örtofta (M).
Tabell 859 (generation 11)
(Från Tabell 846, s 154)
Per Olof Svensson. Född 1928-06-21 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M).
Gift med Gurli Helena Persson. Född 1927-07-10 i Hägrehult, Balkåkra (M).
Tabell 860 (generation 10)
(Från Tabell 844, s 154)
Rasmus Olsson. Född 1888-09-29 i Stora Herrestad 26, Stora Herrestad (M). Död 1958-03-07 i Stora Herrestad 26,
Stora Herrestad (M).
Gift 1917 med Elin Karolina Mårtensson. Född 1891-05-18 i Fågeltofta (L).
Barn:
Annie Erika Rasmusson. Född 1909-04-19 i Stora Herrestad (M). Död 1993-03-06 i Tomelilla (L). Se tabell
861, s 157.
Berta Gunhild Rasmusson. Född 1912-02-24 i Stora Herrestad (M) (Mantal 1930). Död 1981-06-12 i Ystad (M)
(Sveriges dödbok 1947-2003). Ogift
Rut Ingeborg Rasmusson. Född 1914-06-11 i Stora Herrestad (M) (Mantal 1930). Död 2001-06-26 i Älmhult
(G) (Sveriges dödbok 1947-2003). Se tabell 862, s 157.
Ebba Margit Rasmusson. Född 1917-09-01 i Stora Herrestad (M) (Mantal 1930). Se tabell 863, s 157.
Otto Rasmusson. Född 1919 i Stora Herrestad (M).
Elsa Rasmusson. Född 1922 i Stora Herrestad (M).
Martin Einar Rasmusson. Född 1925-03-10 i Stora Herrestad (M) (Mantal 1930). Se tabell 866, s 158.
Bror Börje Rasmusson. Född 1927-05-26 i Stora Herrestad (M). Se tabell 867, s 158.
Astrid Inegegerd Rasmusson. Född 1929-10-27 i Stora Herrestad (M) (Mantal 1930). Se tabell 868, s 158.
Tabell 861 (generation 11)
(Från Tabell 860, s 157)
Annie Erika Rasmusson. Född 1909-04-19 i Stora Herrestad (M). Död 1993-03-06 i Tomelilla (L).
Gift 1929-04-20 med Just Rudolf Lindsjö. Född 1902-11-30 i Övraby (L). Död 1988-09-28 i Tomelilla (L).
Tabell 862 (generation 11)
(Från Tabell 860, s 157)
Rut Ingeborg Rasmusson. Född 1914-06-11 i Stora Herrestad (M) (Mantal 1930). Död 2001-06-26 i Älmhult (G)
(Sveriges dödbok 1947-2003).
Gift 1938-10-08 med Ove Algot Rudolf Svensson. Född 1915-04-20 i Ystad (M). Död 2001-05-03 i Älmhult (G).
Tabell 863 (generation 11)
(Från Tabell 860, s 157)
Ebba Margit Rasmusson. Född 1917-09-01 i Stora Herrestad (M) (Mantal 1930).
Gift 1945-12-15 med Hilding Johan Westerberg. Född 1921-01-22 i Östra Hoby (L). Död 2003-11-11 i Fosie (M).
Barn:
Sven Rune Westerberg. Född 1949-01-25 i Västra Skrävlinge (M). Se tabell 864, s 157.
Siv Karin Westerberg. Född 1954-11-12 i Västra Skrävlinge (M). Se tabell 865, s 157.
Tabell 864 (generation 12)
(Från Tabell 863, s 157)
Sven Rune Westerberg. Född 1949-01-25 i Västra Skrävlinge (M).
Gift med Kerstin Gun Margareta Lindåberg. Född 1950-04-18 i Västra Skrävlinge (M).
Barn:
Sven Patrik Mikael Westerberg. Född 1972-10-06 i Fosie (M).
Tabell 865 (generation 12)
(Från Tabell 863, s 157)
Siv Karin Westerberg. Född 1954-11-12 i Västra Skrävlinge (M).
Gift med Lars Åke Peter Lindberg. Född 1949-05-23 i Höör (M).
Tabell 866 (generation 11)
(Från Tabell 860, s 157)
Martin Einar Rasmusson. Född 1925-03-10 i Stora Herrestad (M) (Mantal 1930).
Gift med Elin Rasmusson. Född 1929-07-05 i Högestad (M).
Barn:
Eva Margareta Rasmusson. Född 1953-07-08 i Stora Herrestad (M).
Bengt Håkan Rasmusson. Född 1958-06-28 i Stora Herrestad (M).
Tabell 867 (generation 11)
(Från Tabell 860, s 157)
Bror Börje Rasmusson. Född 1927-05-26 i Stora Herrestad (M).
Gift med Sigbrit Kerstin Eljena Olsson. Född 1934-06-16 i Ystad (M).
Barn:
Lena Kristina Rasmusson. Född 1961-08-15 i Snårestad (M). Repetition, se tabell 35, s 9.
Tabell 868 (generation 11)
(Från Tabell 860, s 157)
Astrid Inegegerd Rasmusson. Född 1929-10-27 i Stora Herrestad (M) (Mantal 1930).
Gift med Egon Allan Malte Månsson. Född 1925-08-05 i Stora Köpinge 32, Stora Köpinge (M). Död 2008-10-18 i
Tomelilla (L).
Barn:
Barbro Lilian Månsson. Född 1959-03-03 i Baldringe (M).
Tabell 869 (generation 10)
(Från Tabell 844, s 154)
Per Olsson. Född 1891-06-22 i Stora Herrestad 26, Stora Herrestad (M). Död 1980-07-08 i Ystad (M).
Gift 1919-11-08 med Kristina Olsdotter. Född 1892-11-28 i Öja (M). Död 1952-10-15 i Ystad (M).
Barn:
Anna Karin Linnéa Olsson. Född 1920-11-15 i Ystad (M). Repetition, se tabell 22, s 7.
Marta Birgit Hildur Olsson. Född 1924-08-18 i Ystad (M). Repetition, se tabell 25, s 7.
Ebba Gunhild Olsson. Född 1925-12-05 i Ystad (M). Repetition, se tabell 26, s 7.
Per Henry Olsson. Född 1928-06-19 i Ystad (M). Repetition, se tabell 28, s 8.
Tabell 870 (generation 9)
(Från Tabell 839, s 153)
Jöns Rasmusson. Född 1864-12-17 i Stora Herrestad (M). Död 1920-11-02 i Bromma (M).
Gift 1886-10-30 med Johanna Nilsdotter Lindström. Född 1862-09-21 i Benestad (L). Död 1935-01-04 i Bromma
(M).
Barn:
Axel Rasmus Jönsson. Född 1887-01-27 i Bromma (M). Död 1965-01-06 i Bromma (M). Se tabell 871, s 158.
Nils Jönsson. Född 1889-09-22 i Bromma (M). Död 1965-04-20 i Ystad (M). Se tabell 872, s 158.
Tabell 871 (generation 10)
(Från Tabell 870, s 158)
Axel Rasmus Jönsson. Född 1887-01-27 i Bromma (M). Död 1965-01-06 i Bromma (M).
Gift 1922-01-27 med Alma Lindström. Född 1897-09-06 i Bromma (M). Död 1967-10-07 i Bromma (M).
Tabell 872 (generation 10)
(Från Tabell 870, s 158)
Nils Jönsson. Född 1889-09-22 i Bromma (M). Död 1965-04-20 i Ystad (M).
Gift 1921-11-05 med Berta Mårtensdotter. Född 1892-05-30 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M).
Tabell 873 (generation 9)
(Från Tabell 839, s 153)
Sven Rasmusson. Född 1869-05-11 i Stora Herrestad (M). Död 1945 i Stora Herrestad (M).
Gift 1913-07-26 i Bromma (M) med Karna Matsdotter. Född 1869-11-05 i Bussjö 16, Bromma (M). Död 1937 i
Bromma (M).
Tabell 874 (generation 9)
(Från Tabell 839, s 153)
Maria Rasmusdotter. Född 1872-03-09 i Stora Herrestad (M). Död 1943-12-24.
Gift med Charles Lambert Nikolas Friberg. Född 1872-04-18 i Örsjö (M). Död 1949-06-12 i Kirseberg (M).
Tabell 875 (generation 5)
(Från Tabell 802, s 146)
Mätta Rasmusdotter. Född 1732-06-12 i Stora Köpinge (M). Död 1754-08-18 i Stora Köpinge (M).
Gift 1750-07-02 i Stora Köpinge (M) med Jöns Eriksson. Född 1723-02-19 i Stora Köpinge (M). Död 1790-04-09 i
Stora Köpinge (M).
Barn:
Kerstina Jönsdotter. Född 1751-05-20 i Stora Köpinge (M). Se tabell 876, s 159.
Sillu Jönsdotter. Född 1753-08-31 i Stora Köpinge (M). Död 1756-02-11 i Stora Köpinge (M).
Tabell 876 (generation 6)
(Från Tabell 875, s 159)
Kerstina Jönsdotter. Född 1751-05-20 i Stora Köpinge (M).
Gift 1770-12-21 i Stora Köpinge (M) med Per Månsson. Soldat. Född 1749-05-12 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Sissa Persdotter. Född 1787-06-20 i Stora Köpinge (M). Död 1858-03-11 i Bollerup (L). Se tabell 877, s 159.
Tabell 877 (generation 7)
(Från Tabell 876, s 159)
Sissa Persdotter. Född 1787-06-20 i Stora Köpinge (M). Död 1858-03-11 i Bollerup (L).
Gift 1810-04-14 i Bollerup (L) med Mårten Nilsson. Född 1789-04-29 i Bollerup (L). Död 1855-12-10 i Bollerup (L).
Barn:
Lars Mårtensson. Född 1811-05-18 i Bollerup (L). Död 1857-12-25 i Bollerup (L). Se tabell 878, s 159.
Ola Mårtensson. Född 1815-01-03 i Bollerup (L). Se tabell 879, s 160.
Mätta Mårtensdotter. Född 1817-10-22 i Bollerup (L).
Per Mårtensson. Född 1820-08-10 i Bollerup (L). Död 1827-07-16 i Bollerup (L).
Måns Mårtensson. Född 1823-11-17 i Bollerup (L). Död 1897-12-28 i Bollerup (L). Se tabell 880, s 160.
Nils Mårtensson. Född 1826-10-09 i Bollerup (L). Död 1899-09-01. Se tabell 882, s 160.
Per Mårtensson. Född 1831-06-22 i Bollerup (L). Se tabell 891, s 162.
Tabell 878 (generation 8)
(Från Tabell 877, s 159)
Lars Mårtensson. Född 1811-05-18 i Bollerup (L). Död 1857-12-25 i Bollerup (L).
Gift 1839-10-26 i Bollerup (L) med Elna Persdotter. Född 1811-09-02 i Hannas (L).
Barn:
Kierstina Larsdotter. Född 1840-08-14 i Bollerup (L).
Mätta Larsdotter. Född 1842-04-09 i Bollerup (L). Död 1853-08-30 i Bollerup (L).
Nils Larsson. Född 1845-02-05 i Bollerup (L).
Marna Larsdotter. Född 1847-12-10 i Bollerup (L).
Mårten Larsson. Född 1849-09-30 i Bollerup (L).
Per Larsson. Född 1851-09-23 i Bollerup (L).
Elna Larsdotter. Född 1855-06-26 i Bollerup (L).
Tabell 879 (generation 8)
(Från Tabell 877, s 159)
Ola Mårtensson. Född 1815-01-03 i Bollerup (L).
Gift med Ingar Persdotter. Född 1816-02-08 i Bollerup (L).
Barn:
Mårten Olsson. Född 1841-03-30 i Bollerup (L).
Ingvar Olsson. Född 1842-12-29 i Bollerup (L).
Jöns Olsson. Född 1845-01-08 i Bollerup (L).
Marna Olsdotter. Född 1846-10-05 i Bollerup (L).
Tabell 880 (generation 8)
(Från Tabell 877, s 159)
Måns Mårtensson. Född 1823-11-17 i Bollerup (L). Död 1897-12-28 i Bollerup (L).
Gift 1:o med Ingar Olsdotter. Född 1825-12-11 i Kverrestad (L). Död 1877-04-14 i Bollerup (L).
Barn:
Mårten Månsson. Född 1853-11-09 i Bollerup (L).
Marna Månsdotter. Född 1855-09-30 i Bollerup (L).
Anna Månsdotter. Född 1860-08-27 i Bollerup (L). Död 1862-09-30 i Bollerup (L).
Lars Månsson. Född 1862-08-28 i Bollerup (L). Död 1942-12-10. Se tabell 881, s 160.
Ola Månsson. Född 1864-09-24 i Bollerup (L). Död 1867-03-29 i Bollerup (L).
Gift 2:o 1878-12-28 med Karna Svensdotter. Född 1838-09-04 i Hörup (M).
Tabell 881 (generation 9)
(Från Tabell 880, s 160)
Lars Månsson. Smed. Född 1862-08-28 i Bollerup (L). Död 1942-12-10.
Gift 1:o 1883-10-26 med Boel Bengtsdotter. Född 1859 i Kverrestad (L). Död 1897.
Barn:
Ida Thorell. Född 1883-06-20 i Bollerup (L).
Bengt Mauritz Thorell. Född 1885 i Stora Köpinge (M).
Alfred Svante Thorell. Född 1888-10-22 i Höör (M).
Otto Gustav Vilhelm Thorell. Född 1896-07-29 i Malmö Karoli (M).
Gift 2:o 1900 med Elna Wingström. Född 1867-09-03. Död 1956-04-08.
Tabell 882 (generation 8)
(Från Tabell 877, s 159)
Nils Mårtensson. Född 1826-10-09 i Bollerup (L). Död 1899-09-01.
Gift 1850-12-21 i Bollerup (L) med Bengta Andersdotter. Född 1824-04-21 i Bollerup (L). Död 1900-06-16.
Barn:
Anders Nilsson. Född 1851-06-05 i Bollerup (L). Död 1856-01-30 i Bollerup (L).
Mårten Nilsson. Född 1852-12-13 i Bollerup (L). Se tabell 883, s 161.
Elna Nilsdotter. Född 1855-05-20 i Bollerup (L).
Anders Nilsson. Född 1857-10-29 i Bollerup (L).
Nils Nilsson. Född 1860-03-06 i Bollerup (L). Död 1920-08-21 i Bollerup (L). Se tabell 887, s 161.
Elsa Nilsdotter. Född 1862-08-02 i Bollerup (L).
Johan Nilsson. Född 1865-04-13 i Bollerup (L).
Ola Nilsson. Född 1868-01-27 i Bollerup (L).
Tabell 883 (generation 9)
(Från Tabell 882, s 160)
Mårten Nilsson. Född 1852-12-13 i Bollerup (L).
Gift 1:o 1876-02-05 med Elna Svensdotter. Född 1852-11-13 i Bollerup (L). Död 1894-11-17 i Bollerup 4, Bollerup
(L).
Barn:
Nils Mårtensson. Född 1876-05-01 i Bollerup 4, Bollerup (L).
Anders Mårtensson. Född 1879-01-06 i Bollerup 4, Bollerup (L). Död 1954-03-21 i Ystad (M).
Ola Mårtensson. Född 1880-08-11 i Bollerup 4, Bollerup (L). Död 1968-09-08 i Östra Klagstorp (M).
Maria Mårtensdotter. Född 1882-03-06 i Bollerup 4, Bollerup (L).
Johan Sigfrid Mårtensson. Född 1883-10-16 i Bollerup 4, Bollerup (L).
Hans Mårtensson Ekstrand. Född 1887-06-30 i Bollerup 4, Bollerup (L). Död 1928-07-14. Se tabell 884, s
161.
Gift 2:o 1896-05-23 med Sissa Henriksdotter. Född 1860-07-13 i Östra Vemmerlöv (L).
Barn:
Gustav Holger Mårtensson. Född 1897-02-04 i Bollerup 4, Bollerup (L). Död 1969-12-18 i Järrestad (L). Se
tabell 886, s 161.
Tabell 884 (generation 10)
(Från Tabell 883, s 161)
Hans Mårtensson Ekstrand. Plåtslagare. Född 1887-06-30 i Bollerup 4, Bollerup (L). Död 1928-07-14.
Gift 1910-06-23 i Glemminge (M) med Anna Kristensson. Född 1889-10-03 i Glemminge (M). Död 1982-07-24 i
Stora Köpinge (M).
Barn:
Kalle Egon Ekstrand. Född 1917-03-25 i Ystad (M). Död 1980-10-10 i Stora Köpinge (M). Se tabell 885, s 161.
Tabell 885 (generation 11)
(Från Tabell 884, s 161)
Kalle Egon Ekstrand. Född 1917-03-25 i Ystad (M). Död 1980-10-10 i Stora Köpinge (M).
Gift 1945-12-23 med Inga Ranghild Jacobsson. Född 1920-03-07 i Järarp 19, Bollerup (L).
Barn:
Hans Benkt Christer Ekstrand. Född 1946-05-17 i Ystad (M). Har någon typ av ledarskap på sjukhuset i Ystad.
Tabell 886 (generation 10)
(Från Tabell 883, s 161)
Gustav Holger Mårtensson. Född 1897-02-04 i Bollerup 4, Bollerup (L). Död 1969-12-18 i Järrestad (L).
Gift 1921-12-10
Tabell 887 (generation 9)
(Från Tabell 882, s 160)
Nils Nilsson. Född 1860-03-06 i Bollerup (L). Död 1920-08-21 i Bollerup (L).
Gift 1882-04-08 i Bollerup (L) med Ingar Nilsson. Född 1862-02-12 i Bollerup (L). Död 1934-12-19.
Barn:
Elise Hilda Nilsson. Född 1883-04-09 i Bollerup (L).
Rudolf Lenander Nilsson. Född 1884-08-28 i Bollerup (L). Död 1884-10-21 i Bollerup (L).
Edith Botilda Nilsson. Född 1885-08-06 i Bollerup (L). Död 1953-07-18.
Anna Dorothea Nilsson. Född 1888-06-29 i Bollerup (L). Död 1964-03-07.
Hilda Maria Nilsson. Född 1891-07-02 i Bollerup (L). Död 1988-08-07.
Hedvig Karolina Nilsdotter. Född 1897-07-31 i Bollerup (L). Död 1991-11-19 i Tomelilla (L). Se tabell 888, s
162.
Rudolf Nilsson. Född 1900-01-29 i Bollerup (L). Död 1966-12-12.
Einar Mauritz Nilsson. Född 1901-07-06 i Bollerup (L). Död 1973-05-04.
Emil Olof Nilsson. Född 1903-07-29 i Bollerup (L). Död 1996-07-01.
Tabell 888 (generation 10)
(Från Tabell 887, s 161)
Hedvig Karolina Nilsdotter. Född 1897-07-31 i Bollerup (L). Död 1991-11-19 i Tomelilla (L).
Gift 1922-07-29 med Mauritz Ossian Möller. Född 1899-11-10 i Kverrestad (L). Död 1967-08-07 i Tomelilla (L).
Barn:
Helga Maj-Britt Möller. Född 1924-12-12 i Spjutstorp (L). Se tabell 889, s 162.
Tabell 889 (generation 11)
(Från Tabell 888, s 162)
Helga Maj-Britt Möller. Född 1924-12-12 i Spjutstorp (L).
Gift 1946-09-28 med Erik Sigvard Schön. Född 1921-12-12 i Öja (M). Död 2000-02-18 i Ystad (M).
Barn:
Lars-Erik Anders Schön. Född 1950-03-12 i Ystad (M). Se tabell 890, s 162.
Tabell 890 (generation 12)
(Från Tabell 889, s 162)
Lars-Erik Anders Schön. Född 1950-03-12 i Ystad (M).
Gift med Gunnel Ingegerd Persson. Född 1954-02-02 i Smedstorp (L).
Barn:
Petra Annelie Schön. Född 1980-05-27 i Ystad (M).
Lars Linus Schön. Född 1983-06-06 i Ystad (M).
Tabell 891 (generation 8)
(Från Tabell 877, s 159)
Per Mårtensson. Född 1831-06-22 i Bollerup (L).
Gift 1865-10-28 i Bollerup (L) med Marna Andersdotter. Född 1839-12-12 i Bollerup (L).
Barn:
Mårten Persson. Född 1866-08-19 i Bollerup (L).
Karna Persdotter. Född 1868-01-13 i Bollerup (L). Död 1869-01-06 i Bollerup (L).
Anders Persson. Född 1870-06-22 i Bollerup (L).
Johanna Persdotter. Född 1872-09-04 i Bollerup (L).
Mårten Persson. Född 1875-02-05 i Bollerup (L).
Tabell 892 (generation 5)
(Från Tabell 802, s 146)
Sissa Rasmusdotter. Född 1745-12-10 i Stora Köpinge (M). Död 1800-12-21 i Stora Herrestad (M).
Gift med Anders Hansson. Född 1747-07-23 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Bengta Andersdotter. Född 1768-10-16 i Stora Herrestad (M). Se tabell 893, s 162.
Tabell 893 (generation 6)
(Från Tabell 892, s 162)
Bengta Andersdotter. Född 1768-10-16 i Stora Herrestad (M).
Gift med Truls Nilsson. Född 1764-04-06 i Tryde (L). Död 1823-07-17 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Elna Trulsdotter. Född 1798-12-17 i Stora Herrestad (M). Död 1853-06-02 i Östra Herrestad (L). Se tabell 894,
s 163.
Tabell 894 (generation 7)
(Från Tabell 893, s 162)
Elna Trulsdotter. Född 1798-12-17 i Stora Herrestad (M). Död 1853-06-02 i Östra Herrestad (L).
Gift med Johan Andersson. Född 1798 i Kvibille (N). Död 1856-08-23 i Östra Herrestad (L).
Barn:
Anders Johansson. Född 1831-04-25 i Stora Herrestad (M). Se tabell 895, s 163.
Tabell 895 (generation 8)
(Från Tabell 894, s 163)
Anders Johansson. Född 1831-04-25 i Stora Herrestad (M).
Gift med Kersti Mårtensdotter. Född 1827-11-15 i Hedeskoga (M). Föddes 15 november döpt den 16 november 1827,
kronofjädringsmanen Mårten lavesson och dess hustru Karna Mårtensdotters dotter Kerstina, faddrar åbon Hans
Lavessons hustru Hanna Persdotter fram bar barnet till dopet, Karna Jönsdotter från St Herrestad, modern 40 år (fb).
Barn:
Elna Andersdotter. Född 1856-03-14 i Stora Köpinge 10, Stora Köpinge (M). Se tabell 896, s 163.
Mårten Andersson. Född 1859-04-11 i Stora Köpinge 10, Stora Köpinge (M). Se tabell 899, s 163.
Tabell 896 (generation 9)
(Från Tabell 895, s 163)
Elna Andersdotter. Född 1856-03-14 i Stora Köpinge 10, Stora Köpinge (M).
Gift med Åke Nilsson. Född 1852 i Löderup (M).
Barn:
Anders Åkesson. Född 1879-12-07 i Löderup (M). Död 1974-08-20 i Borrby (L).
Nils Åkesson. Född 1885-12-03 i Ingelstorp (M). Död 1960-08-01 i Östra Vemmenhög (M). Se tabell 897, s
163.
Herman Åkesson. Född 1889-10-19 i Ingelstorp (M). Död 1961-02-21 i Borrby (L).
Tabell 897 (generation 10)
(Från Tabell 896, s 163)
Nils Åkesson. Född 1885-12-03 i Ingelstorp (M). Död 1960-08-01 i Östra Vemmenhög (M).
Gift 1914-11-01 med Carolina Sörensson. Född 1881-07-01 i Hyby (M). Död 1959-03-26 i Östra Vemmenhög (M).
Barn:
Marta Åkesson. Född 1916-07-27 i Glemminge 44, Glemminge (M). Död 1990-08-19 i Bromma (M). Se tabell
898, s 163.
Gerda Åkesson. Född 1916-07-27 i Glemminge 44, Glemminge (M).
Tabell 898 (generation 11)
(Från Tabell 897, s 163)
Marta Åkesson. Född 1916-07-27 i Glemminge 44, Glemminge (M). Död 1990-08-19 i Bromma (M).
Gift 1956-01-31 med Frans Hilding Andersson. Född 1903-07-16 i Bromma (M). Död 1989-03-09 i Bromma (M).
Tabell 899 (generation 9)
(Från Tabell 895, s 163)
Mårten Andersson. Född 1859-04-11 i Stora Köpinge 10, Stora Köpinge (M).
Gift 1886-06-04 i Östra Vemmenhög (M) med Carolina Persdotter. Född 1860-08-18 i Östra Vemmenhög (M).
Barn:
Nils Mårtensson. Född 1896-05-20 i Genarp (M). Död 1961-07-14 i Malmö. Se tabell 900, s 163.
Tabell 900 (generation 10)
(Från Tabell 899, s 163)
Nils Mårtensson. Född 1896-05-20 i Genarp (M). Död 1961-07-14 i Malmö.
Gift 1919-10-04 i Sövde (M) med Ida Maria Andersson. Född 1900-01-19 i Anderslöv (M). Död 1991-08-08 i
Limhamn (M).
Barn:
Mårten Roland Stig Anders Mårtensson. Född 1929-01-29 i Husie (M). Död 1982-04-25 i Malmö. Se tabell
901, s 164.
Tabell 901 (generation 11)
(Från Tabell 900, s 163)
Mårten Roland Stig Anders Mårtensson. Född 1929-01-29 i Husie (M). Död 1982-04-25 i Malmö.
Gift 1950 med Birgit Vilhelmina Alfhild Berg. Född 1929-09-27 i Malmö Karoli (M). Skild 1979.
Barn:
Birte Mårtensson. Född 1950-12-14 i Sankt Peters Kloster (M). Se tabell 902, s 164.
Birgit Lillebil Mårtensson. Född 1952-02-10 i Sankt Peters Kloster (M). Se tabell 903, s 164.
Marie Mårtensson. Född 1963-10-10 i Östraby (M). Se tabell 904, s 164.
Tabell 902 (generation 12)
(Från Tabell 901, s 164)
Birte Mårtensson. Född 1950-12-14 i Sankt Peters Kloster (M).
Gift 1979 med Jan Boström. Född 1946-04-29 i Malmö Sankt Pauli (M).
Tabell 903 (generation 12)
(Från Tabell 901, s 164)
Birgit Lillebil Mårtensson. Född 1952-02-10 i Sankt Peters Kloster (M).
Gift med Bengt-Åke Göran Mårtensson. Född 1948-06-13 i Västra Skrävlinge (M).
Barn:
Jenny Mårtensson. Född 1974-12-13 i Sankt Peters Kloster (M).
Peter Mårtensson. Född 1987-12-13 i Malmö.
Tabell 904 (generation 12)
(Från Tabell 901, s 164)
Marie Mårtensson. Född 1963-10-10 i Östraby (M). Storasyster Birte skriver följande: "Marie är medeltidsarkeolog
och historiker med specialite medeltida trädgårdar. Hon har utgett boken " De skånska trädgårdarna och deras historia".
Hennes make Björn stod för fotot i boken. De har också utgett boken "Den underbara blomman", som handlar om
blommors betydelse för oss sett i historiskt perspektiv."
Gift med Björn Hansson. Född 1963-01-10 i Malmö Sankt Pauli (M).
Tabell 905 (generation 4)
(Från Tabell 801, s 146)
Kerstina Mårtensdotter. Född 1705-02-06 i Stora Köpinge (M). Död 1758-04-11 i Stora Köpinge (M).
Gift 1727 med Lars Ingvarsson. Född 1700-12-16 i Stora Köpinge (M). Död 1758-04-02 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Karna Larsdotter. Född 1728 i Stora Köpinge (M).
Ingvar Larsson. Född 1730-11-27 i Stora Köpinge (M). Död 1731-06-01 i Stora Köpinge (M).
Ingvar Larsson. Född 1731-09-.. i Stora Köpinge (M). Död 1799-08-?? i Stora Köpinge (M). Se tabell 906, s
165.
Anders Larsson. Född 1732 i Stora Köpinge (M). Död 1739 i Stora Köpinge (M).
Lars Larsson. Född 1735-08-10 i Stora Köpinge (M). Död 1764-09-27 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1046, s
189.
Gertrud Larsdotter. Född 1735-08-10 i Stora Köpinge (M). Död 1735-09-30 i Stora Köpinge (M).
Gertrud Larsdotter. Född 1738-12-28 i Stora Köpinge (M). Död 1765-03-24 i Bromma (M). Se tabell 1047, s
189.
Karna Larsdotter. Född 1742-06-27 i Stora Köpinge (M). Död 1765-04-03 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1048,
s 190.
Tabell 906 (generation 5)
(Från Tabell 905, s 164)
Ingvar Larsson. Född 1731-09-.. i Stora Köpinge (M). Död 1799-08-?? i Stora Köpinge (M). Nämndeman. Född 173109 Lilla Köpinge nr 1, Stora Köpinge (M) 27). Källor: Birte Boström, via anbytarforum internet. Jag tror att denna dop
har blivit införd under fel år. Strax ovanför står följande text: "Följande finnes på ett efterlämnat memorial och blifva
här införd med samma ord som memorialet [svårläst ord]." Om alla uppgifterna skulle varit riktiga så skulle moderns
fött två barn som döptes med tre månaders skillnad! MP Döpt 1731-09-27 Stora Köpinge (M) 27). 1730 [Bör vara
1731!] D.27 Sept: lät Lars Ingvarsson i Lilla Kiöpinge döpa sin son Ingvar. Gift med Elna Månsdotter 1755-11-09 Stora
Köpinge (M) 21). Källor: http://www.familysearch.org/ 1755 Samma dag d.9 Nov: wigdes drengen Ingvar Larsson af
Lilla Kiöpinge och Pigan Elna Månsdotter ibm. Bosatt mellan 1764 och 1796 Lilla Köpinge nr 9, Stora Köpinge (M) 1).
Enligt St.Köpinge AI:1,1764 -1796, så finns på Lilla Köpinge nr. 9 Ingvar Larsson f.1730, och hustru Elna Månsdotter
f. 1736 ( Med barn). Info Birte Boström. Bosatt 1780-05-23 Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M) 24). Bouppteckning
Herrestads härad 1780 d.23 maj bouppteckning efter avlidna nämndeman Per Eriksson på krono ograverade hemmanet
nr.3 Lilla Köpinge. Den dödes svåger nämndeman Ingvar Larsson Lilla Köpinge
Gift 1755-11-09 i Stora Köpinge (M) med Elna Månsdotter. Född 1736-03-01 i Stora Köpinge (M). Död 1813 i Lilla
Köpinge, Stora Köpinge (M).
Barn:
Mätta Ingvarsdotter. Född 1758-03-17 i Stora Köpinge (M). Död 1827-03-06 i Ingelstorp (M). Se tabell 907, s
165.
Måns Ingvarsson. Född 1764-02-05 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1004, s 181.
Kerstina Ingvarsdotter. Född 1767-07-07 i Stora Köpinge (M).
Lars Ingvarsson. Född 1771-04-09 i Stora Köpinge (M). Död 1847 i Lilla Köpinge 9, Stora Köpinge (M). Se
tabell 1039, s 188.
Tabell 907 (generation 6)
(Från Tabell 906, s 165)
Mätta Ingvarsdotter. Född 1758-03-17 i Stora Köpinge (M). Död 1827-03-06 i Ingelstorp (M).
Gift 1777-03-09 med Anders Ingvarsson. Född 1750-08-30 i Lilla Köpinge 12, Stora Köpinge (M). Död 1829-05-31 i
Ingelstorp (M).
Barn:
Måns Andersson. Född 1779-04-18 i Ingelstorp (M). Död 1779-05-10 i Ingelstorp (M).
Hanna Andersdotter. Född 1781-06-26 i Ingelstorp (M). Se tabell 908, s 165.
Truls Andersson. Född 1789-02-26 i Ingelstorp (M). Död 1838-07-23 i Ingelstorp (M). Se tabell 968, s 175.
Kerstina Andersdotter. Född 1792-09-11 i Ingelstorp (M). Död 1873-04-02 i Löderup (M). Se tabell 996, s 180.
Tabell 908 (generation 7)
(Från Tabell 907, s 165)
Hanna Andersdotter. Född 1781-06-26 i Ingelstorp (M).
Gift 1808-06-10 med Mårten Persson. Född 1776-01-26 i Stora Köpinge (M). Död 1829-06-20 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Per Mårtensson. Född 1809-04-07 i Stora Köpinge 8, Stora Köpinge (M). Död 1894-12-19 i Stora Köpinge 13,
Stora Köpinge (M). Se tabell 909, s 165.
Måns Mårtensson. Född 1811-10-20 i Stora Köpinge 8, Stora Köpinge (M). Död 1889-04-19 i Stora Köpinge
28, Stora Köpinge (M). Se tabell 919, s 167.
Ingar Mårtensdotter. Född 1816-11-22 i Stora Köpinge 8, Stora Köpinge (M). Död 1879-03-24 i Stora Köpinge
(M). Se tabell 926, s 168.
Anders Mårtensson. Född 1820-02-02 i Stora Köpinge 8, Stora Köpinge (M). Se tabell 961, s 174.
Tabell 909 (generation 8)
(Från Tabell 908, s 165)
Per Mårtensson. Född 1809-04-07 i Stora Köpinge 8, Stora Köpinge (M). Död 1894-12-19 i Stora Köpinge 13, Stora
Köpinge (M).
Gift 1834-11-21 i Stora Köpinge (M) med Karna Jeppsdotter. Född 1808-09-12 i Stora Köpinge (M). Död 1889-02-24
i Kabusa 1, Stora Köpinge (M).
Barn:
Mårten Persson. Född 1835-03-10 i Kabusa 1, Stora Köpinge (M).
Anders Persson. Född 1838-02-18 i Kabusa 1, Stora Köpinge (M). Se tabell 910, s 166.
Nils Persson. Född 1841-10-17 i Kabusa 1, Stora Köpinge (M). Se tabell 911, s 166.
Jeppa Persson. Född 1844-09-16 i Kabusa 1, Stora Köpinge (M). Död 1847-04-21 i Kabusa 1, Stora Köpinge
(M).
Sven Persson. Född 1846-11-26 i Kabusa 1, Stora Köpinge (M). Se tabell 912, s 166.
Jeppa Persson. Född 1850-03-23 i Kabusa 1, Stora Köpinge (M). Se tabell 915, s 166.
Tabell 910 (generation 9)
(Från Tabell 909, s 165)
Anders Persson. Född 1838-02-18 i Kabusa 1, Stora Köpinge (M).
Gift 1869-12-28 i Stora Köpinge (M) med Karna Jacobsdotter. Född 1845-03-19 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Per Andersson. Född 1870-03-25 i Kabusa 7, Stora Köpinge (M).
Anders Andersson. Född 1875-11-24 i Kabusa 7, Stora Köpinge (M).
Tabell 911 (generation 9)
(Från Tabell 909, s 165)
Nils Persson. Född 1841-10-17 i Kabusa 1, Stora Köpinge (M).
Gift 1867-04-22 med Johanna Isacsdotter. Född 1843-07-14 i Glemminge (M).
Barn:
Per Nilsson. Född 1867-11-17 i Glemminge (M).
Karna Nilsdotter. Född 1869-08-23 i Glemminge (M).
Jeppa Nilsson. Född 1872-01-13 i Glemminge (M). Död 1951-08-16 i Västra Skrävlinge (M).
Anders Nilsson. Född 1874-08-12 i Glemminge (M).
Anna Nilsdotter. Född 1880-03-23 i Glemminge (M).
Sven Nilsson. Född 1883-03-15 i Glemminge (M). Död 1954-04-19 i Bara (M).
Nils Nilsson. Född 1887-03-15 i Glemminge (M). Död 1887-03-15 i Glemminge (M).
Tabell 912 (generation 9)
(Från Tabell 909, s 165)
Sven Persson. Född 1846-11-26 i Kabusa 1, Stora Köpinge (M).
Gift 1879-06-21 med Kerstina Carstensdotter. Född 1858-03-10 i Ingelstorp (M).
Barn:
Anna Svensdotter. Född 1879-08-11 i Kabusa 1, Stora Köpinge (M). Död 1961-04-10 i Stora Köpinge (M). Se
tabell 913, s 166.
Per Svensson. Född 1881-07-10 i Kabusa 1, Stora Köpinge (M).
Tabell 913 (generation 10)
(Från Tabell 912, s 166)
Anna Svensdotter. Född 1879-08-11 i Kabusa 1, Stora Köpinge (M). Död 1961-04-10 i Stora Köpinge (M).
Före äktenskapet 1903-12-30
Barn:
Gunnar Fredrik Nilsson. Född 1902-07-18 i Stora Köpinge (M). Död 1986-03-09 i Stora Köpinge (M). Se tabell
914, s 166.
Tabell 914 (generation 11)
(Från Tabell 913, s 166)
Gunnar Fredrik Nilsson. Född 1902-07-18 i Stora Köpinge (M). Död 1986-03-09 i Stora Köpinge (M).
Gift 1926-12-14 med Ida Nilsson. Född 1904-12-19 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1988-05-13 i Stora
Köpinge (M).
Tabell 915 (generation 9)
(Från Tabell 909, s 165)
Jeppa Persson. Född 1850-03-23 i Kabusa 1, Stora Köpinge (M).
Gift 1879-06-21 med Eljena Nilsdotter. Född 1856-06-06 i Ullstorp (L).
Barn:
Hanna Jeppsdotter. Född 1880-11-13 i Stora Köpinge 13, Stora Köpinge (M). Död 1959-09-01 i Glemminge
(M). Se tabell 916, s 167.
Anders Jeppsson. Född 1887-09-05 i Stora Köpinge 13, Stora Köpinge (M). Död 1965-04-30 i Glemminge (M).
Se tabell 917, s 167.
Tabell 916 (generation 10)
(Från Tabell 915, s 166)
Hanna Jeppsdotter. Född 1880-11-13 i Stora Köpinge 13, Stora Köpinge (M). Död 1959-09-01 i Glemminge (M).
Gift 1911-04-12 med Anders Göransson. Född 1884-02-05 i Svenstorp, Stora Köpinge (M). Död 1959-12-26 i
Glemminge (M).
Tabell 917 (generation 10)
(Från Tabell 915, s 166)
Anders Jeppsson. Född 1887-09-05 i Stora Köpinge 13, Stora Köpinge (M). Död 1965-04-30 i Glemminge (M).
Gift 1915-09-04 med Hanna Amalia Persdotter. Född 1892-07-06 i Kabusa 12&13, Stora Köpinge (M). Död 1968-0522 i Hedeskoga (M).
Barn:
Agnes Elvira Jeppsson. Född 1916-10-13 i Valleberga (M). Död 1995-08-11 i Ystad (M). Se tabell 918, s 167.
Tabell 918 (generation 11)
(Från Tabell 917, s 167)
Agnes Elvira Jeppsson. Född 1916-10-13 i Valleberga (M). Död 1995-08-11 i Ystad (M).
Gift 1943-06-23 med Martin Georg Göransson. Född 1915-06-15 i Folkestorp 1, Hedeskoga (M). Död 1991-09-14 i
Hedeskoga (M).
Tabell 919 (generation 8)
(Från Tabell 908, s 165)
Måns Mårtensson. Född 1811-10-20 i Stora Köpinge 8, Stora Köpinge (M). Död 1889-04-19 i Stora Köpinge 28, Stora
Köpinge (M).
Gift med Elna Jönsdotter. Född 1816-01-27 i Stora Herrestad (M). Död 1878-04-15 i Stora Köpinge 28, Stora Köpinge
(M).
Barn:
Mätta Månsdotter. Född 1845-02-14 i Stora Köpinge (M). Se tabell 920, s 167.
Hanna Månsdotter. Född 1849-06-12 i Stora Köpinge (M). Se tabell 923, s 168.
Mårten Månsson. Född 1851-12-16 i Stora Köpinge (M). Se tabell 925, s 168.
Tabell 920 (generation 9)
(Från Tabell 919, s 167)
Mätta Månsdotter. Född 1845-02-14 i Stora Köpinge (M).
Gift 1873-11-08 i Ystads Sankta Maria (M) med Frans Elof Sandén Sandin. Kopparslagare. Född 1849-10-22 i
Vissefjärda (H). Att Sandin icke af någon annan förbindelse är förhindrad att ingå detta äktenskap samt att
kontrahenterne äro obeslägtade intygas såsom en känd och witnad sak af närvarande vittnen och ikläda de sig derför
ansvar efter lag F E Sandin Mätta Mårtensdotter Wittnen och borgesmän: F Ringblom C. J. Nordqvist
Barn:
August Leonard Sandén. Född 1874-08-10 i Ystads Sankta Maria (M).
Carl Oscar Sandén. Född 1876-11-28 i Ystads Sankta Maria (M).
Johan Albert Sandén. Född 1879-07-16 i Malmö Sankt Petri (M).
Axel Albin Sandén. Född 1882-03-16 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1951-09-30 i Möllevången (M). Se tabell
921, s 168.
Wilhelm Konrad Sandén. Född 1885-11-05 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1983-03-10 i Ystad (M). Se tabell
922, s 168.
NN Sandén. Född 1888-03-08 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1888-03-08 i Ystads Sankta Maria (M).
Tabell 921 (generation 10)
(Från Tabell 920, s 167)
Axel Albin Sandén. Född 1882-03-16 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1951-09-30 i Möllevången (M).
Gift med NN. Död 1936-07-09.
Tabell 922 (generation 10)
(Från Tabell 920, s 167)
Wilhelm Konrad Sandén. Född 1885-11-05 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1983-03-10 i Ystad (M).
Gift 1932-07-30 med Hilma Amanda NN. Född 1886-07-30 i Sankt Olof (L). Död 1970-11-30 i Ystad (M).
Tabell 923 (generation 9)
(Från Tabell 919, s 167)
Hanna Månsdotter. Född 1849-06-12 i Stora Köpinge (M).
Gift 1879-12-14 med Jacob Persson. Född 1854-04-24 i Bussjö 12, Bromma (M). Död 1891-09-25 i Stora Köpinge
(M). 1891:089 Sjukhuset.
Barn:
Axel Jacobsson. Född 1882-07-03 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1951-10-04 i Norra Vram (M). Se tabell
924, s 168.
Tabell 924 (generation 10)
(Från Tabell 923, s 168)
Axel Jacobsson. Född 1882-07-03 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1951-10-04 i Norra Vram (M).
Gift 1904-12-10
Tabell 925 (generation 9)
(Från Tabell 919, s 167)
Mårten Månsson. Kusk. Född 1851-12-16 i Stora Köpinge (M).
Gift 1887-11-16 i Ystads Sankta Maria (M) med Emma Katharina Håkansdotter. Född 1860-09-18 i Vittskövle (L).
Barn:
Ragnar Julius Mårtensson. Född 1888-09-09 i Ystads Sankta Maria (M).
Tabell 926 (generation 8)
(Från Tabell 908, s 165)
Ingar Mårtensdotter. Född 1816-11-22 i Stora Köpinge 8, Stora Köpinge (M). Död 1879-03-24 i Stora Köpinge (M).
Gift 1844-08-31 i Tosterup (L) med Mårten Åkesson. Kyrkvärd. Född 1822-06-30 i Bollerup (L). Död 1889-12-12 i
Stora Köpinge (M).
Barn:
Elsa Mårtensdotter. Född 1844-07-16 i Bollerup (L).
Marna Mårtensdotter. Född 1847-08-04 i Stora Köpinge (M). Död 1923-05-17 i Stora Köpinge (M). Se tabell
927, s 168.
Mårten Mårtensson. Född 1851-01-03 i Stora Köpinge 14, Stora Köpinge (M). Se tabell 928, s 169.
Nils Mårtensson. Född 1854-06-04 i Stora Köpinge 14, Stora Köpinge (M). Död 1935-10-26 i Stora Köpinge
(M). Se tabell 941, s 171.
Bengta Mårtensdotter. Född 1858-05-07 i Stora Köpinge (M).
Tabell 927 (generation 9)
(Från Tabell 926, s 168)
Marna Mårtensdotter. Född 1847-08-04 i Stora Köpinge (M). Död 1923-05-17 i Stora Köpinge (M).
Utom äktenskap
Barn:
Otto Marnasson. Född 1877-04-09 i Öja (M). Till Amerika 1894.
Gift 1889-03-16 med Anders Olsson. Född 1859-04-03 i Stora Köpinge (M). Till N Amerika 1889.
Tabell 928 (generation 9)
(Från Tabell 926, s 168)
Mårten Mårtensson. Född 1851-01-03 i Stora Köpinge 14, Stora Köpinge (M).
Gift 1875-12-26 med Kjersti Andersdotter. Född 1857-03-27 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Elna Mårtensdotter. Född 1876-03-13 i Köpingsberg, Stora Köpinge (M). Död 1956-12-07 i Lilla Köpinge 14,
Stora Köpinge (M). Se tabell 929, s 169.
Anders Mårtensson. Född 1878-02-05 i Köpingsberg, Stora Köpinge (M).
Martin Mårtensson Hydén. Född 1880-10-08 i Köpingsberg, Stora Köpinge (M). Död 1957-11-04 i Ystad (M).
Se tabell 930, s 169.
Ivar Mårtensson. Född 1883-08-20 i Köpingsberg, Stora Köpinge (M). Död 1920. Se tabell 934, s 170.
Ingar Mårtensdotter. Född 1885-10-27 i Köpingsberg, Stora Köpinge (M).
Anna Mårtensdotter. Född 1887-11-12 i Köpingsberg, Stora Köpinge (M). Död 1960-12-24 i Västra Nöbbelöv
(M). Se tabell 939, s 171.
Alfred Mårtensson. Född 1894-11-08 i Köpingsberg, Stora Köpinge (M). Tvilling
Alma Mårtensdotter. Född 1894-11-08 i Köpingsberg, Stora Köpinge (M). Tvilling
Tabell 929 (generation 10)
(Från Tabell 928, s 169)
Elna Mårtensdotter. Född 1876-03-13 i Köpingsberg, Stora Köpinge (M). Död 1956-12-07 i Lilla Köpinge 14, Stora
Köpinge (M).
Utom äktenskap
Barn:
Selma Mårtensdotter. Född 1897-02-18 i Köpingsberg, Stora Köpinge (M). Död 1970-02-19 i Ystad (M).
Gift 1903-01-31 med Anders Mårtensson. Född 1873-12-03 i Slimminge (M). Död 1951-01-20 i Lilla Köpinge 14,
Stora Köpinge (M).
Tabell 930 (generation 10)
(Från Tabell 928, s 169)
Martin Mårtensson Hydén. Född 1880-10-08 i Köpingsberg, Stora Köpinge (M). Död 1957-11-04 i Ystad (M).
Gift 1905-04-22 med Cecilia Olsdotter. Född 1874-10-14 i Stora Köpinge (M). Död 1956-10-27 i Ystad (M).
Barn:
Ebba Karla Dagny Hydén. Född 1906-01-01 i Ystad (M). Död 1974-06-10 i Ystad (M). Se tabell 931, s 169.
Manfred Orvar Hydén. Född 1912-07-10 i Ystad (M). Död 1981-12-19 i Sankt Peters Kloster (M). Se tabell 932,
s 169.
Tabell 931 (generation 11)
(Från Tabell 930, s 169)
Ebba Karla Dagny Hydén. Född 1906-01-01 i Ystad (M). Död 1974-06-10 i Ystad (M).
Gift 1934-11-10 med Karl Olof Olsson. Född 1901-05-09 i Ystad (M). Död 1961-11-26 i Ystad (M).
Tabell 932 (generation 11)
(Från Tabell 930, s 169)
Manfred Orvar Hydén. Född 1912-07-10 i Ystad (M). Död 1981-12-19 i Sankt Peters Kloster (M).
Gift 1942-08-30 med Dana Inez Sofia Lindblad. Född 1910-01-14 i Alingsås (P). Död 1955-09-02 i Sankt Peters
Kloster (M).
Barn:
Knut Lars-Ingvar Hydén. Född 1945-12-27 i Lunds domkyrkoförs (M). Se tabell 933, s 170.
Tabell 933 (generation 12)
(Från Tabell 932, s 169)
Knut Lars-Ingvar Hydén. Bridgespelare. Född 1945-12-27 i Lunds domkyrkoförs (M).
Gift med Anna-Kerstin Elisabet NN. Född 1948-04-23 i Sankt Peters Kloster (M).
Barn:
Julia Elisabet Hydén. Född 1975-03-30 i Husie (M).
Jenny Elisabeth Hydén. Född 1977-04-13 i Lunds domkyrkoförs (M).
Tabell 934 (generation 10)
(Från Tabell 928, s 169)
Ivar Mårtensson. Född 1883-08-20 i Köpingsberg, Stora Köpinge (M). Död 1920.
Gift med Christina Olsdotter. Född 1881-05-30 i Stora Köpinge (M). Död 1958-02-19 i Stora Köpinge 19, Stora
Köpinge (M).
Barn:
Edit Klara Gunborg Mårtensson. Född 1907-01-30 i Stora Herrestad (M). Död 1989-07-13 i Ystad (M). Se
tabell 935, s 170.
Tabell 935 (generation 11)
(Från Tabell 934, s 170)
Edit Klara Gunborg Mårtensson. Född 1907-01-30 i Stora Herrestad (M). Död 1989-07-13 i Ystad (M).
Gift 1933-11-04 med Ernst Nilsson. Född 1904-01-17 i Ystad (M). Död 1975-12-20 i Ystad (M).
Barn:
Jan-Erik Nilsson. Född 1937-01-28 i Ystad (M). Se tabell 936, s 170.
Tabell 936 (generation 12)
(Från Tabell 935, s 170)
Jan-Erik Nilsson. Född 1937-01-28 i Ystad (M).
Gift med Irene Ann-Gun NN. Född 1940-08-16 i Simrishamn (L).
Barn:
Anders Jörgen Nilsson. Född 1960-06-24 i Ystad (M). Se tabell 937, s 170.
Håkan Magnus Nilsson. Född 1962-07-17 i Ystad (M). Se tabell 938, s 170.
Johan Daniel Nilsson. Brandman. Född 1966-10-08 i Ystad (M).
Tabell 937 (generation 13)
(Från Tabell 936, s 170)
Anders Jörgen Nilsson. Polis. Född 1960-06-24 i Ystad (M).
Gift med Ingrid Agneta Mari-Louis Lundgren. Född 1960-08-12 i Tryde (L).
Barn:
Emilia Louis Lundgren. Född 1987-05-08 i Ystad (M).
Anna Nathalie Lundgren. Född 1988-12-29 i Ystad (M).
Sambo med Åse-Lott Sandmark. Född 1959-09-17 i Ystad (M).
Barn:
Nilsson.
Tabell 938 (generation 13)
(Från Tabell 936, s 170)
Håkan Magnus Nilsson. Handbollsspelare. Född 1962-07-17 i Ystad (M).
Gift med Monica Anette Nilsson. Född 1963-07-07 i Ystad (M).
Barn:
Håkan Philip Nilsson. Handbollsspelare. Född 1989-01-27 i Ystad (M).
Linus Tobias Nilsson. Född 1992-04-12 i Ystad (M).
Tabell 939 (generation 10)
(Från Tabell 928, s 169)
Anna Mårtensdotter. Född 1887-11-12 i Köpingsberg, Stora Köpinge (M). Död 1960-12-24 i Västra Nöbbelöv (M).
Gift 1928-05-05 med Anders Beck. Född 1885-11-10 i Västra Nöbbelöv (M). Död 1956-05-04 i Västra Nöbbelöv (M).
Barn:
Elsa Gulli Ingegerd Mårtensson. Född 1928-08-03 i Västra Nöbbelöv (M). Se tabell 940, s 171.
Tabell 940 (generation 11)
(Från Tabell 939, s 171)
Elsa Gulli Ingegerd Mårtensson. Född 1928-08-03 i Västra Nöbbelöv (M).
Gift 1950-03-24 med Per Edvard Mårtensson. Född 1922-03-18 i Bromma (M). Död 2005-11-05 i Ystad (M).
Tabell 941 (generation 9)
(Från Tabell 926, s 168)
Nils Mårtensson. Född 1854-06-04 i Stora Köpinge 14, Stora Köpinge (M). Död 1935-10-26 i Stora Köpinge (M).
Gift 1878-10-26 med Bengta Mårtensdotter. Född 1856-10-27 i Stora Köpinge (M). Död 1928-03-21 i Stora Köpinge
(M).
Barn:
Sven Nilsson. Född 1878-12-06 i Tosterup (L). Död 1958-04-21 i Ingelstorp (M). Se tabell 942, s 171.
Anders Nilsson. Född 1886-03-19 i Stora Köpinge (M). Död 1975-11-03 i Ingelstorp (M). Se tabell 951, s 172.
Elise Nilsdotter. Född 1889-03-08 i Stora Köpinge (M). Död 1981-07-04 i Stora Köpinge (M). Se tabell 952, s
172.
Martin Nilsson. Född 1892-03-31 i Stora Köpinge (M). Död 1892-05-08 i Stora Köpinge (M).
Martin Nilsson. Född 1893-07-06 i Stora Köpinge (M). Död 1963-06-24 i Bollnäs (X). Se tabell 957, s 173.
Ida Maria Nilsdotter. Född 1898-02-19 i Stora Köpinge (M). Död 1989-01-10 i Möllevången (M). Se tabell 958,
s 173.
Tabell 942 (generation 10)
(Från Tabell 941, s 171)
Sven Nilsson. Född 1878-12-06 i Tosterup (L). Död 1958-04-21 i Ingelstorp (M).
Gift 1903-12-30 med Anna Andersdotter. Född 1884-06-13 i Ingelstorp (M). Död 1951-08-26 i Ingelstorp (M).
Barn:
Elvir Villiam Nilsson. Född 1908-03-15 i Ingelstorp (M). Död 1966-10-10 i Ingelstorp (M). Se tabell 943, s 171.
Sture Hilder Nilsson. Född 1910-01-12 i Ingelstorp (M). Död 1990-07-04 i Trelleborg (M). Se tabell 946, s 172.
Nils Anfred Nilsson. Född 1911-02-21 i Ingelstorp (M). Död 1971-06-20 i Ystad (M). Se tabell 947, s 172.
Ivan Helge Nilsson. Född 1917-07-10 i Ingelstorp (M). Se tabell 948, s 172.
Helga Lilly Nilsson. Född 1921-03-13 i Ingelstorp (M). Död 2003-11-07 i Ystad (M). Se tabell 949, s 172.
Karl Gustav Nilsson. Född 1927-03-15 i Ingelstorp (M). Se tabell 950, s 172.
Tabell 943 (generation 11)
(Från Tabell 942, s 171)
Elvir Villiam Nilsson. Född 1908-03-15 i Ingelstorp (M). Död 1966-10-10 i Ingelstorp (M).
Gift 1929-12-29 med Ellen Nilsson. Född 1906-11-01 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1982-06-06 i
Ingelstorp (M).
Barn:
Stig Agne Villiam Nilsson. Född 1930-10-16 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Se tabell 944, s 171.
Gert-Åke Roland Nilsson. Född 1945-12-08 i Ingelstorp (M).
Tabell 944 (generation 12)
(Från Tabell 943, s 171)
Stig Agne Villiam Nilsson. Född 1930-10-16 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M).
Gift med Astrid Elly Barbro. Född 1933-02-13 i Östra Broby (L).
Barn:
Grethel Birgitta Nilsson. Född 1953-02-19 i Tomelilla (L). Se tabell 945, s 172.
Tabell 945 (generation 13)
(Från Tabell 944, s 171)
Grethel Birgitta Nilsson. Född 1953-02-19 i Tomelilla (L).
Gift med Leif Göran Andersson. Född 1947-01-01 i Malmö Sankt Johannes (M).
Barn:
Lina Åse Sofie Nilsson. Född 1973-08-24 i Ystad (M).
Carl Jöran Linus Nilsson. Född 1981-04-19 i Ystad (M).
Tabell 946 (generation 11)
(Från Tabell 942, s 171)
Sture Hilder Nilsson. Född 1910-01-12 i Ingelstorp (M). Död 1990-07-04 i Trelleborg (M).
Gift 1934-10-21 med Doris Majbritt NN. Född 1917-09-10 i Simlinge (M).
Tabell 947 (generation 11)
(Från Tabell 942, s 171)
Nils Anfred Nilsson. Född 1911-02-21 i Ingelstorp (M). Död 1971-06-20 i Ystad (M).
Gift Skild 1954-08-23.
Tabell 948 (generation 11)
(Från Tabell 942, s 171)
Ivan Helge Nilsson. Född 1917-07-10 i Ingelstorp (M).
Gift 1941-11-01 med Tea Gunborg Månsson. Född 1918-10-17 i Löderup 30, Löderup (M). Död 2006-06-10 i
Bunkeflo (M).
Barn:
Tore Anders Lennart Nilsson. Född 1949-01-10 i Västra Skrävlinge (M).
Tabell 949 (generation 11)
(Från Tabell 942, s 171)
Helga Lilly Nilsson. Född 1921-03-13 i Ingelstorp (M). Död 2003-11-07 i Ystad (M).
Gift med Nils Gustav Oscarsson. Född 1930-11-21 i Sövde (M). Skild 1978-01-20.
Tabell 950 (generation 11)
(Från Tabell 942, s 171)
Karl Gustav Nilsson. Född 1927-03-15 i Ingelstorp (M).
Gift med Inger Margareta NN. Född 1944-03-24 i Lunds landsförs (M).
Tabell 951 (generation 10)
(Från Tabell 941, s 171)
Anders Nilsson. Född 1886-03-19 i Stora Köpinge (M). Död 1975-11-03 i Ingelstorp (M).
Gift 1908-08-29 med Anna Persson. Född 1887-11-04 i Ingelstorp (M). Död 1964-09-08 i Ingelstorp (M).
Tabell 952 (generation 10)
(Från Tabell 941, s 171)
Elise Nilsdotter. Född 1889-03-08 i Stora Köpinge (M). Död 1981-07-04 i Stora Köpinge (M).
Gift 1909-12-30 med Johan Svensson. Född 1884-12-27 i Stora Köpinge (M). Död 1965-01-03 i Lilla Köpinge, Stora
Köpinge (M).
Barn:
Herta Elisabet Svensson. Född 1910-05-29 i Kabusa, Stora Köpinge (M).
Stig Harald Svensson. Född 1913-06-21 i Kabusa, Stora Köpinge (M). Död 1991-02-21 i Stora Köpinge (M). Se
tabell 953, s 173.
Greta Valborg Svensson. Född 1913-06-21 i Kabusa, Stora Köpinge (M). Död 1998-05-02 i Stora Köpinge (M).
Se tabell 956, s 173.
Ida Maria Svensson. Född 1919-11-05.
Tore Svensson.
Tabell 953 (generation 11)
(Från Tabell 952, s 172)
Stig Harald Svensson. Född 1913-06-21 i Kabusa, Stora Köpinge (M). Död 1991-02-21 i Stora Köpinge (M).
Gift 1942-04-04 med Karla Ellen Ingeborg Albrektsson. Född 1920-10-22 i Borrby (L). Död 1957-06-05 i Stora
Köpinge (M).
Barn:
Sven Göran Krister Svensson. Född 1946-06-19 i Ystad (M). Se tabell 954, s 173.
Stig Lars Åke Svensson. Född 1952-10-09 i Stora Köpinge (M). Se tabell 955, s 173.
Tabell 954 (generation 12)
(Från Tabell 953, s 173)
Sven Göran Krister Svensson. Född 1946-06-19 i Ystad (M).
Gift med Eva Ann-Christin Hansson. Född 1951-01-11 i Stora Köpinge (M).
Tabell 955 (generation 12)
(Från Tabell 953, s 173)
Stig Lars Åke Svensson. Född 1952-10-09 i Stora Köpinge (M).
Gift med Evy Yvonne Åkerfeldt. Född 1956-09-16 i Ystad (M).
Barn:
Sandra Helen Svensson. Född 1975-09-03 i Simrishamn (L).
Tabell 956 (generation 11)
(Från Tabell 952, s 172)
Greta Valborg Svensson. Född 1913-06-21 i Kabusa, Stora Köpinge (M). Död 1998-05-02 i Stora Köpinge (M).
Gift 1935-12-21 med Henry Emanuel Hallqvist. Född 1908-11-10 i Stora Köpinge (M). Död 1982-07-17 i Stora
Köpinge (M).
Tabell 957 (generation 10)
(Från Tabell 941, s 171)
Martin Nilsson. Född 1893-07-06 i Stora Köpinge (M). Död 1963-06-24 i Bollnäs (X).
Gift 1923 med Margareta Kristina Nilsson. Född 1893-08-15 i Järvsö (X). Död 1978-07-23 i Bollnäs (X).
Tabell 958 (generation 10)
(Från Tabell 941, s 171)
Ida Maria Nilsdotter. Född 1898-02-19 i Stora Köpinge (M). Död 1989-01-10 i Möllevången (M).
Gift med Gustav Leonard Karlsson. Född 1898-04-21 i Förkärla (K). Död 1980-11-18 i Möllevången (M).
Barn:
Nils Ingemar Kilåker. Född 1926-02-05 i Malmö Sankt Pauli (M). Se tabell 959, s 174.
Åke Lennart Kilåker. Född 1935-08-19 i Malmö Sankt Pauli (M). Se tabell 960, s 174.
Sonja Karlsson.
Tabell 959 (generation 11)
(Från Tabell 958, s 173)
Nils Ingemar Kilåker. Född 1926-02-05 i Malmö Sankt Pauli (M).
Gift med Birgit Sylvia NN. Född 1931-04-07 i Malmö Karoli (M).
Barn:
Bo Arne Kilåker. Född 1955-02-26 i Slottsstaden (M).
Bengt Ingvar Kilåker. Född 1958-03-07 i Västra Skrävlinge (M).
Jan Stefan Kilåker. Född 1962-07-10 i Västra Skrävlinge (M).
Tabell 960 (generation 11)
(Från Tabell 958, s 173)
Åke Lennart Kilåker. Född 1935-08-19 i Malmö Sankt Pauli (M).
Gift med Ann Maria Ingeborg NN. Född 1936-04-19 i Oskarshamn (H).
Barn:
Åke Peter Kilåker. Född 1959-09-19 i Fosie (M).
Jörn Lennart Kilåker. Född 1965-08-20 i Fosie (M).
Tabell 961 (generation 8)
(Från Tabell 908, s 165)
Anders Mårtensson. Född 1820-02-02 i Stora Köpinge 8, Stora Köpinge (M).
Gift med Karna Nilsdotter. Född 1821-02-14 i Ingelstorp (M).
Barn:
Mårten Andersson. Född 1844-05-02 i Stora Köpinge (M). Se tabell 962, s 174.
Anna Andersdotter. Född 1847-08-14 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M).
Hanna Andersdotter. Född 1851-05-31 i Kabusa 1, Stora Köpinge (M).
Nils Andersson. Född 1854-01-21 i Kabusa 1, Stora Köpinge (M). Se tabell 963, s 174.
Per Andersson. Född 1858-06-24 i Kabusa 1, Stora Köpinge (M).
Tabell 962 (generation 9)
(Från Tabell 961, s 174)
Mårten Andersson. Född 1844-05-02 i Stora Köpinge (M).
Gift 1874-10-31 i Ystads Sankta Maria (M) med Anna Naumburg. Född 1838-02-03 i Virke (M).
Barn:
Oskar Fredrik Mårtensson. Född 1875-10-05 i Ystads Sankta Maria (M).
Tabell 963 (generation 9)
(Från Tabell 961, s 174)
Nils Andersson. Född 1854-01-21 i Kabusa 1, Stora Köpinge (M).
Gift 1885-11-14 med Bengta Bengtsdotter. Född 1860-01-30 i Valleberga (M).
Barn:
Christina Nilsdotter. Född 1886-07-25 i Glemminge 23, Glemminge (M).
Anders Nilsson. Född 1889-12-17 i Glemminge 23, Glemminge (M).
Gottfrid Bernhard Nilsson. Född 1896-09-29 i Glemminge 23, Glemminge (M). Död 1967-08-17 i Valleberga
(M). Se tabell 964, s 174.
Ingvar Nilsson. Född 1899-11-09 i Glemminge 23, Glemminge (M). Död 1985-08-04 i Ronneby kbfd (K). Se
tabell 967, s 175.
Tabell 964 (generation 10)
(Från Tabell 963, s 174)
Gottfrid Bernhard Nilsson. Född 1896-09-29 i Glemminge 23, Glemminge (M). Död 1967-08-17 i Valleberga (M).
Gift 1918-03-30 med Nelly Magnhild Ingman. Född 1897-05-25 i Vallby (L). Död 1987-12-17 i Glemminge (M).
Barn:
Nils Gösta Gottfridsson. Född 1918-02-11 i Vallby (L). Död 1998-11-04 i Raus (M). Se tabell 965, s 175.
John Erik Gottfridsson. Född 1920-03-29 i Glemminge 1, Glemminge (M). Död 2001-10-31 i Glemminge (M).
Se tabell 966, s 175.
Tabell 965 (generation 11)
(Från Tabell 964, s 174)
Nils Gösta Gottfridsson. Född 1918-02-11 i Vallby (L). Död 1998-11-04 i Raus (M).
Gift med Märta Elvira NN. Född 1928-06-15 i Glimåkra (L). Död 1991-10-25 i Filborna (M). Skild 1980-10-24.
Barn:
Inga Elisabet M Gottfridsson. Född 1953-02-15 i Helsingborgs Gustav Adolf (M).
Inge Bernhard Gottfridsson. Född 1954-05-15 i Helsingborgs Gustav Adolf (M).
Jan Ingvar Gottfridsson. Född 1963-07-06 i Raus (M).
Inger Cristin Gottfridsson. Född 1965-08-27 i Raus (M).
Tabell 966 (generation 11)
(Från Tabell 964, s 174)
John Erik Gottfridsson. Född 1920-03-29 i Glemminge 1, Glemminge (M). Död 2001-10-31 i Glemminge (M).
Gift 1946-12-14 med Elsa Maj-Britt Salomonsson. Född 1925-03-11 i Stora Köpinge (M) (Gods o Gårdar). Död 199411-22 i Glemminge (M).
Barn:
Bengt Erik Gottfridsson. Född 1953-07-28 i Valleberga (M).
Ingvar Lars-Göran Gottfridsson. Född 1957-04-04 i Valleberga (M).
Jan Sven-Åke Gottfridsson. Född 1958-11-16 i Valleberga (M).
Tabell 967 (generation 10)
(Från Tabell 963, s 174)
Ingvar Nilsson. Född 1899-11-09 i Glemminge 23, Glemminge (M). Död 1985-08-04 i Ronneby kbfd (K).
Gift 1927-04-16
Tabell 968 (generation 7)
(Från Tabell 907, s 165)
Truls Andersson. Född 1789-02-26 i Ingelstorp (M). Död 1838-07-23 i Ingelstorp (M).
Gift 1819-11-17 med Anna Månsdotter. Född 1796-06-29 i Löderup (M). Död 1833-03-11 i Ingelstorp (M).
Barn:
Elna Trulsdotter. Född 1820-08-09 i Ingelstorp (M). Se tabell 969, s 175.
Kerstina Trulsdotter. Född 1822-06-09 i Ingelstorp (M).
Anna Trulsdotter. Född 1827-02-11. Död 1871-10-05 i Löderup (M). Se tabell 975, s 176.
Tabell 969 (generation 8)
(Från Tabell 968, s 175)
Elna Trulsdotter. Född 1820-08-09 i Ingelstorp (M).
Gift med Jöns Trulsson. Född 1809-09-05 i Löderup (M). Död 1887-12-26 i Ingelstorp (M).
Barn:
Anna Jönsdotter. Född 1841-01-27 i Ingelstorp (M). Död 1911-12-21 i Ingelstorp (M). Se tabell 970, s 175.
Truls Jönsson. Född 1848-07-01 i Ingelstorp (M). Död 1852-04-09 i Ingelstorp (M).
Bengta Jönsdotter. Född 1854-03-24 i Ingelstorp (M). Död 1922-01-19 i Ingelstorp (M).
Tabell 970 (generation 9)
(Från Tabell 969, s 175)
Anna Jönsdotter. Född 1841-01-27 i Ingelstorp (M). Död 1911-12-21 i Ingelstorp (M).
Gift med Jöns Mårtensson. Född 1835-12-04 i Ingelstorp (M). Död 1912-09-25 i Ingelstorp (M).
Barn:
Mårten Jönsson. Född 1868-09-16 i Ingelstorp (M). Död 1933 i Ingelstorp (M). Se tabell 971, s 176.
Elna Jönsdotter. Född 1870-02-21 i Ingelstorp (M).
Kerstina Jönsdotter. Född 1871-11-13 i Ingelstorp (M). Se tabell 973, s 176.
Anna Jönsdotter. Född 1875-05-30 i Ingelstorp (M). Död 1931-08-09 i Ingelstorp (M).
Tabell 971 (generation 10)
(Från Tabell 970, s 175)
Mårten Jönsson. Född 1868-09-16 i Ingelstorp (M). Död 1933 i Ingelstorp (M).
Gift med Sillu Henriksdotter. Född 1868 i Löderup (M). Död 1932 i Ingelstorp (M).
Barn:
Martin Lorenz Sigfrid Mårtensson. Född 1904-07-14 i Ingelstorp (M). Död 1967-07-29 i Ingelstorp (M). Se
tabell 972, s 176.
Tabell 972 (generation 11)
(Från Tabell 971, s 176)
Martin Lorenz Sigfrid Mårtensson. Född 1904-07-14 i Ingelstorp (M). Död 1967-07-29 i Ingelstorp (M).
Gift 1932-05-28 med Anna Ellida Ingeborg Andersson. Född 1911-05-05 i Ingelstorp (M). Död 2002-10-22 i
Ingelstorp (M).
Tabell 973 (generation 10)
(Från Tabell 970, s 175)
Kerstina Jönsdotter. Född 1871-11-13 i Ingelstorp (M).
Gift med Sven Andersson. Född 1871-08-17 i Valleberga (M).
Barn:
Anna Maria Gunhild Andersson. Född 1904-11-07 i Valleberga (M). Död 1989-08-31 i Bromma (M). Se tabell
974, s 176.
Tabell 974 (generation 11)
(Från Tabell 973, s 176)
Anna Maria Gunhild Andersson. Född 1904-11-07 i Valleberga (M). Död 1989-08-31 i Bromma (M).
Gift 1938-05-20 med Nils Andersson. Född 1901-10-04 i Bromma 13, Bromma (M). Död 1994-01-06 i Bromma (M).
Tabell 975 (generation 8)
(Från Tabell 968, s 175)
Anna Trulsdotter. Född 1827-02-11. Död 1871-10-05 i Löderup (M).
Gift med Lars Jönsson. Född 1820-12-08 i Södra Åby (M). Död 1868-07-16 i Löderup (M).
Barn:
Kjersti Larsdotter. Född 1850-12-04 i Löderup (M). Död 1852-01-23 i Löderup (M).
Jöns Larsson. Född 1853-03-13 i Löderup (M). Se tabell 976, s 176.
Truls Larsson. Född 1855-07-25 i Löderup (M). Se tabell 981, s 177.
Tabell 976 (generation 9)
(Från Tabell 975, s 176)
Jöns Larsson. Född 1853-03-13 i Löderup (M).
Gift 1874-04-01 med Kersti Andersdotter. Född 1853-03-19 i Löderup (M). Död 1905-11-10 i Löderup (M).
Barn:
Anna Jönsdotter. Född 1875-06-06 i Löderup 26, Löderup (M). Död 1938-09-10. Se tabell 977, s 177.
Elna Jönsdotter. Född 1877-01-03 i Löderup (M). Död 1877-02-27 i Löderup (M).
Elise Jönsdotter. Född 1882-01-30 i Glemminge (M).
Tabell 977 (generation 10)
(Från Tabell 976, s 176)
Anna Jönsdotter. Född 1875-06-06 i Löderup 26, Löderup (M). Död 1938-09-10.
Gift 1902-12-01 i Ystad (M) med Oscar Olsson. Född 1877-12-02 i Borrby (L). Död 1974-02-21 i Ystad (M).
Barn:
Oscar Algot Olsson. Född 1903-05-05 i Ystad (M). Död 1947-09-07 i Ystad (M). Se tabell 978, s 177.
Tabell 978 (generation 11)
(Från Tabell 977, s 177)
Oscar Algot Olsson. Född 1903-05-05 i Ystad (M). Död 1947-09-07 i Ystad (M).
Gift 1933-04-22 med Hilda Charlotta Jönsson. Född 1912-03-04 i Balkåkra (M) (Mantal 1930). Död 1994-05-28 i
Ystad (M) (Sveriges dödbok 1947-2003).
Barn:
Jan Åke Olsson. Född 1934-09-09 i Ystad (M). Se tabell 979, s 177.
Hans Göran Olsson. Född 1942-01-15 i Ystad (M). Se tabell 980, s 177.
Tabell 979 (generation 12)
(Från Tabell 978, s 177)
Jan Åke Olsson. Född 1934-09-09 i Ystad (M).
Gift 1:o med Inga Margareta Jacobsson. Född 1933-10-21 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Barn:
Ulla Kerstina Maria Olsson. Född 1957-02-05 i Slottsstaden (M).
Gift 2:o med Astrid Margareta. Född 1934-06-03 i Ljungby (G).
Barn:
Jan Fredrik Olsson. Född 1972-09-23 i Växjö domkyrkoförs (G).
Tabell 980 (generation 12)
(Från Tabell 978, s 177)
Hans Göran Olsson. Född 1942-01-15 i Ystad (M).
Gift med Inga-Birgitta Christina. Född 1943-07-05 i Räpplinge (H).
Tabell 981 (generation 9)
(Från Tabell 975, s 176)
Truls Larsson. Född 1855-07-25 i Löderup (M).
Gift 1877-04-04 med Bengta Jönsdotter. Född 1856-01-17 i Valleberga (M).
Barn:
Anna Trulsdotter. Född 1879-09-22 i Löderup (M). Död 1972-03-12 i Glemminge (M). Se tabell 982, s 177.
Maria Trulsdotter. Född 1882-03-30 i Löderup (M). Död 1947-05-12 i Valleberga (M). Se tabell 986, s 178.
Johan Lorenz Larsson. Född 1884-07-15 i Löderup (M). Död 1964-01-16 i Ullstorp (L). Se tabell 987, s 178.
Axel Thure Trulsson. Född 1887-06-29 i Löderup (M). Död 1971-09-10 i Hedeskoga (M). Se tabell 988, s 178.
Albert Larsson. Född 1892-03-04 i Löderup (M). Död 1957-06-13 i Valleberga (M). Se tabell 989, s 178.
Bernhard Larsson. Född 1895-12-22 i Löderup (M). Död 1964-05-22 i Valleberga (M). Se tabell 991, s 179.
Tabell 982 (generation 10)
(Från Tabell 981, s 177)
Anna Trulsdotter. Född 1879-09-22 i Löderup (M). Död 1972-03-12 i Glemminge (M).
Gift 1911-05-26 med Lars Månsson. Född 1879-11-22 i Löderup (M). Död 1952-02-08 i Glemminge (M).
Barn:
Anton Malte Lennart Larsson. Född 1912-04-01 i Glemminge (M). Död 1977-04-30 i Glemminge (M). Se tabell
983, s 178.
Tabell 983 (generation 11)
(Från Tabell 982, s 177)
Anton Malte Lennart Larsson. Född 1912-04-01 i Glemminge (M). Död 1977-04-30 i Glemminge (M).
Gift 1943-03-25 med Rut Ingeborg Svensson. Född 1913-01-06 i Glemminge (M). Död 1997-08-08 i Löderup (M).
Barn:
Bengt Åke Larsson. Född 1944-04-09 i Ystad (M). Se tabell 984, s 178.
Bodil Inga-Maj Larsson. Född 1952-02-08 i Glemminge-tågarp, Glemminge (M). Se tabell 985, s 178.
Tabell 984 (generation 12)
(Från Tabell 983, s 178)
Bengt Åke Larsson. Född 1944-04-09 i Ystad (M).
Gift med Inga Kerstin Ulla-Britt. Född 1947-07-07 i Skårby (M).
Barn:
Bengt Örjan Larsson. Född 1975-09-21 i Glemminge-tågarp, Glemminge (M).
Tabell 985 (generation 12)
(Från Tabell 983, s 178)
Bodil Inga-Maj Larsson. Född 1952-02-08 i Glemminge-tågarp, Glemminge (M).
Gift med Jan Klas Oskar Nilsson. Född 1952-05-06 i Löderup (M).
Barn:
Jöns Benny Alexander Nilsson. Född 1975-02-03 i Stora Köpinge (M).
Ramona Elin Therese Nilsson. Född 1978-06-05 i Löderup (M).
Kerstina Benkta Marika Nilsson. Född 1980-02-05 i Löderup (M).
Tabell 986 (generation 10)
(Från Tabell 981, s 177)
Maria Trulsdotter. Född 1882-03-30 i Löderup (M). Död 1947-05-12 i Valleberga (M).
Gift 1926-06-05 med Ekelund.
Tabell 987 (generation 10)
(Från Tabell 981, s 177)
Johan Lorenz Larsson. Född 1884-07-15 i Löderup (M). Död 1964-01-16 i Ullstorp (L).
Gift 1918-09-18 med Karin Charlotta Nilsdotter. Född 1888-11-08 i Svenstorp 4, Stora Köpinge (M). Död 1974-12-18
i Tomelilla (L).
Barn:
Tage Larsson. Född 1919.
Nils Larsson. Född 1922.
Knut Assar Larsson. Född 1924-03-26 i Valleberga (M). Död 1980-03-19 i Toarp, Ullstorp (L). Repetition, se
tabell 314, s 58.
Tabell 988 (generation 10)
(Från Tabell 981, s 177)
Axel Thure Trulsson. Född 1887-06-29 i Löderup (M). Död 1971-09-10 i Hedeskoga (M).
Gift 1919-05-23 med Ida Louvisa Mårtensdotter. Född 1887-08-01 i Folkestorp 7, Hedeskoga (M). Död 1965-10-28 i
Folkestorp, Hedeskoga (M).
Tabell 989 (generation 10)
(Från Tabell 981, s 177)
Albert Larsson. Född 1892-03-04 i Löderup (M). Död 1957-06-13 i Valleberga (M).
Gift 1926-05-22 med Cecilia Jönsdotter. Född 1894-08-23 i Ingelstorp (M). Död 1981-05-24 i Valleberga (M).
Barn:
Ebba Larsson.
John Torsten Hugo Larsson. Född 1930-04-14 i Valleberga 45, Valleberga (M). Se tabell 990, s 179.
Anna Larsson.
Tabell 990 (generation 11)
(Från Tabell 989, s 178)
John Torsten Hugo Larsson. Född 1930-04-14 i Valleberga 45, Valleberga (M).
Gift med Gurli Judith. Född 1925-09-07 i Valleberga (M).
Barn:
Åse Cecilia Helén Larsson. Född 1960-08-16 i Valleberga 45, Valleberga (M).
Tabell 991 (generation 10)
(Från Tabell 981, s 177)
Bernhard Larsson. Född 1895-12-22 i Löderup (M). Död 1964-05-22 i Valleberga (M).
Gift 1924-06-20 med Kristina Josefina Nilsdotter. Född 1902-12-11 i Valleberga (M). Död 1989-02-03 i Valleberga
(M).
Barn:
Elsa Britta Larsson. Född 1926-02-08 i Valleberga (M). Se tabell 992, s 179.
Svea Gunborg Larsson.
Tabell 992 (generation 11)
(Från Tabell 991, s 179)
Elsa Britta Larsson. Född 1926-02-08 i Valleberga (M).
Gift 1947-03-27 med Nils Arne Johannes Rasmusson. Född 1922-09-11 i Solberga (M). Död 2005-12-23 i Reslöv (M).
Barn:
Elna Christina Rasmusson. Född 1949-03-23 i Reslöv (M). Se tabell 993, s 179.
Lars-Erik Rasmusson. Född 1951-05-18 i Reslöv (M).
Ann Margareta Rasmusson. Född 1954-02-19 i Reslöv (M). Se tabell 994, s 179.
Eva Birgitta Rasmusson. Född 1958-01-13 i Reslöv (M). Se tabell 995, s 179.
Tabell 993 (generation 12)
(Från Tabell 992, s 179)
Elna Christina Rasmusson. Född 1949-03-23 i Reslöv (M).
Gift 1975 med Olle Magnus Hammarstedt. Född 1948-01-09 i Ekeberga (G).
Barn:
Per Arne Magnus Hammarstedt. Född 1976-09-12 i Lunds Allhelgonaförs (M).
Ola Anders Johan Hammarstedt. Född 1980-05-19 i Hardeberga (M).
Tabell 994 (generation 12)
(Från Tabell 992, s 179)
Ann Margareta Rasmusson. Född 1954-02-19 i Reslöv (M).
Gift med Karl Mats Ekdahl. Född 1948-03-21 i Enskede (AB).
Barn:
Mats Ekdahl. Född 1985-05-03 i Gustav Vasa (AB).
Hedvig Ekdahl. Född 1987-09-29 i Allerum (M).
Tabell 995 (generation 12)
(Från Tabell 992, s 179)
Eva Birgitta Rasmusson. Född 1958-01-13 i Reslöv (M).
Gift med Anders Karlsson. Född 1955 i Åhus (L).
Barn:
Hanna Karlsson. Född 1987-04-07 i Södra Sandby (M).
Emma Karlsson. Född 1988-11-17 i Södra Sandby (M).
Tabell 996 (generation 7)
(Från Tabell 907, s 165)
Kerstina Andersdotter. Född 1792-09-11 i Ingelstorp (M). Död 1873-04-02 i Löderup (M).
Gift 1819-11-19 med Esbjörn Månsson. Född 1784-12-12 i Löderup (M). Död 1847-05-17 i Löderup (M).
Barn:
Per Esbjörnsson. Född 1820-10-23 i Löderup (M). Död 1900-05-02 i Löderup (M). Se tabell 997, s 180.
Elna Esbjörnsdotter. Född 1824-07-28 i Hagestad, Löderup (M). Död 1904-12-01 i Löderup (M). Se tabell
1002, s 181.
Måns Esbjörnsson. Född 1829-12-31 i Löderup (M). Död 1894-01-16 i Löderup (M).
Mätta Esbjörnsdotter. Född 1832-09-19 i Löderup (M).
Tabell 997 (generation 8)
(Från Tabell 996, s 180)
Per Esbjörnsson. Nämndeman. Född 1820-10-23 i Löderup (M). Död 1900-05-02 i Löderup (M).
Gift med Kjersti Nilsdotter. Född 1828-09-17 i Löderup (M). Död 1901-10-09 i Löderup (M).
Barn:
Måns Persson. Född 1848-06-14 i Löderup (M). Död 1894-10-18 i Löderup (M).
Esbjörn Persson. Född 1850-09-24. Död 1850-12-17 i Löderup (M).
Esbjörn Persson. Född 1851-12-11 i Hagestad 46, Löderup (M). Se tabell 998, s 180.
Nils Persson. Född 1854-10-17 i Löderup (M). Död 1877-03-17 i Löderup (M).
Una Persdotter. Född 1857-10-16 i Löderup (M). Död 1882-04-04 i Löderup (M).
Kjersti Persdotter. Född 1861-02-12 i Löderup (M). Död 1890-10-19 i Löderup (M).
Anna Persdotter. Född 1864-07-26 i Löderup (M). Död 1883-08-06 i Löderup (M).
Anders Persson. Född 1867-03-20 i Löderup (M). Död 1870-10-29 i Löderup (M).
Elna Persdotter. Född 1871-01-07 i Löderup (M). Död 1876-06-18 i Löderup (M).
Tabell 998 (generation 9)
(Från Tabell 997, s 180)
Esbjörn Persson. Född 1851-12-11 i Hagestad 46, Löderup (M).
Gift 1885-07-15 i Löderup (M) med Hanna Persdotter. Född 1866-04-23 i Hagestad 45, Löderup (M).
Barn:
Kerstin Magnhild Esbjörnsdotter. Född 1892-05-28 i Hagestad 46, Löderup (M). Död 1924-01-10 i Löderup
(M). Se tabell 999, s 180.
Anna Esbjörnsdotter. Född 1894-07-17 i Hagestad 46, Löderup (M). Död 1954-05-14 i Hagestad 30, Löderup
(M). Se tabell 1000, s 180.
Elin Esbjörnsdotter. Född 1898-04-02 i Hagestad 46, Löderup (M). Död 1971-03-25 i Ingelstorp (M). Se tabell
1001, s 181.
Per Esbjörnsson. Född 1900 i Hagestad 46, Löderup (M). Död 1901 i Löderup (M).
Ester Esbjörnsdotter. Född 1902 i Hagestad 46, Löderup (M). Död 1903 i Hagestad 46, Löderup (M).
Tabell 999 (generation 10)
(Från Tabell 998, s 180)
Kerstin Magnhild Esbjörnsdotter. Född 1892-05-28 i Hagestad 46, Löderup (M). Död 1924-01-10 i Löderup (M).
Gift med Tuve Tuvesson. Född 1887-07-15 i Hagestad 42, Löderup (M). Död 1972-10-05 i Löderup (M).
Tabell 1000 (generation 10)
(Från Tabell 998, s 180)
Anna Esbjörnsdotter. Född 1894-07-17 i Hagestad 46, Löderup (M). Död 1954-05-14 i Hagestad 30, Löderup (M).
Gift 1923-06-27 med Anton Wennström. Född 1895-05-21 i Smedstorp (L). Död 1974-06-18 i Löderup (M).
Tabell 1001 (generation 10)
(Från Tabell 998, s 180)
Elin Esbjörnsdotter. Född 1898-04-02 i Hagestad 46, Löderup (M). Död 1971-03-25 i Ingelstorp (M).
Gift 1921-03-16 med Hjalmar Charles Lundström. Född 1897-02-17 i Ingelstorp (M). Död 1972-03-29 i Ingelstorp
(M).
Tabell 1002 (generation 8)
(Från Tabell 996, s 180)
Elna Esbjörnsdotter. Född 1824-07-28 i Hagestad, Löderup (M). Död 1904-12-01 i Löderup (M).
Gift med Anders Matsson. Född 1816-05-11 i Hagestad, Löderup (M).
Barn:
Måns Andersson. Född 1845-01-07 i Löderup (M).
Anders Andersson. Född 1846-09-28 i Löderup (M).
Esbjörn Andersson. Född 1848-10-06 i Löderup (M).
Mats Andersson. Född 1850-09-07 i Löderup (M).
Kersti Andersdotter. Född 1853-03-19 i Löderup (M). Död 1905-11-10 i Löderup (M). Se tabell 1003, s 181.
Mårten Andersson. Född 1855-03-01 i Löderup (M).
Hanna Andersdotter. Född 1857-11-29 i Löderup (M).
Håkan Andersson. Född 1860-04-29 i Löderup 25, Löderup (M).
Tabell 1003 (generation 9)
(Från Tabell 1002, s 181)
Kersti Andersdotter. Född 1853-03-19 i Löderup (M). Död 1905-11-10 i Löderup (M).
Gift 1874-04-01 med Jöns Larsson. Född 1853-03-13 i Löderup (M).
Barn:
Anna Jönsdotter. Född 1875-06-06 i Löderup 26, Löderup (M). Död 1938-09-10. Repetition, se tabell 977, s
177.
Elna Jönsdotter. Född 1877-01-03 i Löderup (M). Död 1877-02-27 i Löderup (M).
Elise Jönsdotter. Född 1882-01-30 i Glemminge (M).
Tabell 1004 (generation 6)
(Från Tabell 906, s 165)
Måns Ingvarsson. Nämndeman. Född 1764-02-05 i Stora Köpinge (M). Född 1764-02-05 Lilla Köpinge nr 9, Stora
Köpinge (M) 1). Källor: Husförhörslängd AI:1 1764-1796 Stora Köpinge Gift med Malena Persdotter 1792-12-16 Stora
Köpinge (M) 2). 1792 Decembris den 16 wigdes drängen och kronoskattehemmansåbon Måns Ingvarsson på no.3 Lilla
Köpinge med alledag(???) Nämndemannens dersammastädes Pehr Ericssons dotter pigan Mallena Pehrsdotter.
Gift 1:o 1792-12-16 i Stora Köpinge (M) med Malena Persdotter. Född 1773-12-11 i Stora Köpinge (M). Död 180107-30 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Källor: Bouppteckning Herrestads härad 1780 d.23 maj bouppteckning efter
avlidna nämndeman Per Eriksson på krono ograverade hemmanet nummer 3 Lilla Köpinge. Anbytarforum Rötter
internet 1773 D.11 December föddes Pehr Ericsson och dess hustru Sissella Lassasdotter på No.3 uti Lilla Kiöpinge en
dotter, som bars till dopet af hustru Bengt Erlandssons ifrån Stora Herrestad och kallades Mallena. Faddrar war Jöran
Nilsson i Svenstorp, Erland Svensson Stora Herrestad, Sven Andersson , Ingvar Svenss här i byen, Anders Ingvarss,
Nils Hansson och Jöns Hansson i Lilla Kiöpinge. Gift med Måns Ingvarsson 1792-12-16 Stora Köpinge (M) 2). 1792
Decembris den 16 wigdes drängen och kronoskattehemmansåbon Måns Ingvarsson på no.3 Lilla Köpinge med
alledag(???) Nämndemannens dersammastädes Pehr Ericssons dotter pigan Mallena Pehrsdotter
Barn:
Lars Månsson. Född 1793-09-16 i Lilla Köpinge 3, Stora Köpinge (M). Se tabell 1005, s 182.
Kerstina Månsdotter. Född 1795-08-29 i Lilla Köpinge 3, Stora Köpinge (M).
Per Månsson. Född 1797-12-03 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Se tabell 1014, s 183.
Ingvar Månsson. Född 1800-03-25 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1867-05-05 i Glemminge (M). Se
tabell 1021, s 184.
Gift 2:o 1804-12-15 i Bromma (M) med Elna Bengtsdotter. Född 1781. Död 1809-04-16 i Lilla Köpinge, Stora
Köpinge (M).
Barn:
Malena Månsdotter. Född 1805-07-23 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1805 i Lilla Köpinge, Stora
Köpinge (M).
Kierstina Månsdotter. Född 1807-02-05 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M).
Tabell 1005 (generation 7)
(Från Tabell 1004, s 181)
Lars Månsson. Född 1793-09-16 i Lilla Köpinge 3, Stora Köpinge (M).
Gift med Karna Matsdotter. Född 1814-08-14 i Löderup (M).
Barn:
Måns Larsson. Född 1835-06-29 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1006, s 182.
Marlena Larsdotter. Född 1840-07-04 i Stora Köpinge (M).
Mats Larsson. Född 1842-05-24 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1010, s 182.
Malena Larsdotter. Född 1845-07-08 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1011, s 182.
Tabell 1006 (generation 8)
(Från Tabell 1005, s 182)
Måns Larsson. Född 1835-06-29 i Stora Köpinge (M).
Gift med Bolla Persdotter. Född 1842-04-22 i Bussjö 16, Bromma (M).
Barn:
Bengta Månsdotter. Född 1864-11-03 i Bussjö 11, Bromma (M). Död 1935-05-16. Se tabell 1007, s 182.
Anna Månsdotter. Född 1884-08-01 i Bussjö 11, Bromma (M). Död 1960-10-20 i Bromma (M). Se tabell 1008,
s 182.
Tabell 1007 (generation 9)
(Från Tabell 1006, s 182)
Bengta Månsdotter. Född 1864-11-03 i Bussjö 11, Bromma (M). Död 1935-05-16.
Gift 1889-10-19 i Bromma (M) med Anders Svensson. Född 1844-11-05 i Bussjö 9, Bromma (M). Död 1925-11-05.
Tabell 1008 (generation 9)
(Från Tabell 1006, s 182)
Anna Månsdotter. Född 1884-08-01 i Bussjö 11, Bromma (M). Död 1960-10-20 i Bromma (M).
Gift 1904-07-01 med Anders Larsson. Född 1873-07-27 i Bussjö 1, Bromma (M). Död 1967-10-09 i Bromma (M).
Barn:
Nils Andersson. Född 1904-12-13 i Bromma (M). Död 1983-08-03 i Tomelilla (L).
Ester Botilda Andersson. Född 1906-02-24 i Bromma (M). Död 1992-03-02 i Ystad (M). Se tabell 1009, s 182.
Tabell 1009 (generation 10)
(Från Tabell 1008, s 182)
Ester Botilda Andersson. Född 1906-02-24 i Bromma (M). Död 1992-03-02 i Ystad (M).
Gift 1929-05-16 med Edvard Svensson. Född 1900-03-18 i Stora Herrestad 17, Stora Herrestad (M). Död 1947-01-04 i
Ystad (M).
Tabell 1010 (generation 8)
(Från Tabell 1005, s 182)
Mats Larsson. Född 1842-05-24 i Stora Köpinge (M).
Gift 1871-02-26 i Bromma (M) med Karna Svensdotter. Född 1833-04-14 i Bussjö, Bromma (M) (Kyrkobok). Döpt
1833-04-15 i Bussjö, Bromma (M). Död 1881-07-15 i Stora Köpinge (M). Som på nr 9 Bussjö Sven Persson och dess
hustru Elsa Olsdotter 26 år född 14 april och döpt 15 april. Dragonen Flink och Mätta Olsdotter i Herrestad samt
drängen Olof Andersson i Bussjö.
1865 Barnets fader är drängen Per Jönsson no 28 Sövestad som förbundigt sig att 192 rikstalers hjälp.
Tabell 1011 (generation 8)
(Från Tabell 1005, s 182)
Malena Larsdotter. Född 1845-07-08 i Stora Köpinge (M).
Gift 1872-04-01 med Sven Hansson. Född 1841-07-18 i Borrie (M).
Barn:
Nils Svensson. Född 1873-03-17 i Benestad (L). Död 1965-07-03 i Bromma (M). Se tabell 1012, s 183.
Per Svensson. Född 1878-03-17 i Benestad (L).
Johan Svensson. Född 1881-10-27 i Benestad (L). Död 1882-03-28 i Benestad (L).
Johan Svensson. Född 1884-09-07 i Benestad (L). Död 1885-01-21 i Benestad (L).
Anna Svensdotter. Född 1887 i Benestad (L).
Tabell 1012 (generation 9)
(Från Tabell 1011, s 182)
Nils Svensson. Född 1873-03-17 i Benestad (L). Död 1965-07-03 i Bromma (M).
Gift 1909-05-26 med Anna Andersdotter. Född 1881-02-18 i Bussjö 13, Bromma (M). Död 1962-10-17 i Bromma
(M).
Barn:
Selma Magnhild Nilsson. Född 1911-01-20 i Bromma (M). Se tabell 1013, s 183.
Tabell 1013 (generation 10)
(Från Tabell 1012, s 183)
Selma Magnhild Nilsson. Född 1911-01-20 i Bromma (M).
Gift 1938-12-03 med Johan Henrik Nilsson. Född 1908-01-05 i Snårestad (M). Död 1998-10-05 i Ystad (M).
Barn:
Nils Erik Nilsson. Född 1943-05-20 i Ystad (M).
Tabell 1014 (generation 7)
(Från Tabell 1004, s 181)
Per Månsson. Född 1797-12-03 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M).
Gift 1825-07-24 i Stora Köpinge (M) med Mätta Månsdotter. Född 1792-10-10 i Svenstorp 4, Stora Köpinge (M).
Barn:
Lasse Persson. Född 1826-05-06 i Svenstorp 4, Stora Köpinge (M).
Mallena Persdotter. Född 1828-07-30 i Svenstorp 4, Stora Köpinge (M). Död 1857 i Stora Köpinge (M). Se
tabell 1015, s 183.
Kierstina Persdotter. Född 1831-03-09 i Svenstorp 4, Stora Köpinge (M). Död 1831-03-15 i Svenstorp 4, Stora
Köpinge (M).
Anders Persson. Född 1833-06-02 i Svenstorp 4, Stora Köpinge (M). Se tabell 1016, s 183.
Tabell 1015 (generation 8)
(Från Tabell 1014, s 183)
Mallena Persdotter. Född 1828-07-30 i Svenstorp 4, Stora Köpinge (M). Död 1857 i Stora Köpinge (M).
Gift med Lars Rasmusson. Född 1824-09-22 i Stora Köpinge (M). Död 1871 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Mårten Larsson. Född 1847-06-03 i Stora Köpinge (M).
Per Larsson. Född 1849-07-07 i Stora Köpinge (M). Död 1859 i Stora Köpinge (M).
Hanna Larsdotter. Född 1851-09-03 i Stora Köpinge (M). Död 1852 i Stora Köpinge (M).
Göran Larsson. Född 1853-06-09 i Stora Köpinge (M). Död 1876 i Stora Köpinge (M).
Rasmus Larsson. Född 1855-12-22 i Stora Köpinge (M). Död 1858 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1016 (generation 8)
(Från Tabell 1014, s 183)
Anders Persson. Född 1833-06-02 i Svenstorp 4, Stora Köpinge (M).
Gift 1:o med Anna Andersdotter. Född 1834-05-16 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Per Andersson. Född 1861-06-28 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1017, s 184.
Mårten Andersson. Född 1864-07-24 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1018, s 184.
Ingar Andersdotter. Född 1867-04-18 i Stora Köpinge (M).
Lars Andersson. Född 1870-11-05 i Stora Köpinge (M).
Göran Andersson. Född 1873-07-07 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1019, s 184.
Anders Andersson. Född 1876-06-11 i Stora Köpinge (M). Död 1891-04-20 i Lilla Köpinge 5&8, Stora
Köpinge (M).
Gift 2:o 1879-12-06 med Hanna Månsdotter. Född 1849-01-16 i Fårarp, Stora Köpinge (M).
Barn:
Anna Andersdotter. Född 1882-06-10 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M). Död 1948-01-01 i Höör (M).
Se tabell 1020, s 184.
Maria Andersdotter. Född 1884-09-25 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M).
Tabell 1017 (generation 9)
(Från Tabell 1016, s 183)
Per Andersson. Född 1861-06-28 i Stora Köpinge (M).
Gift 1887-11-05 med Boel Nilsdotter. Född 1865-01-26 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Anna Persdotter. Född 1888-02-18 i Östra Björkeröd 4, Vanstad (M). Död 1970-03-17 i Helsingborgs Gustav
Adolf (M). Repetition, se tabell 824, s 151.
Ida Persdotter. Född 1890-07-10 i Östra Björkeröd 4, Vanstad (M).
Nils Persson. Född 1892-02-06 i Östra Björkeröd 4, Vanstad (M).
Anders Persson. Född 1898-01-21 i Smedstorp (L). Död 1954-09-10 i Slottsstaden (M). Repetition, se tabell
825, s 151.
Tabell 1018 (generation 9)
(Från Tabell 1016, s 183)
Mårten Andersson. Hökare. Född 1864-07-24 i Stora Köpinge (M).
Gift 1896-01-25 med Maria Mauritsson. Född 1863-02-03 i Svedala (M).
Barn:
Ebba Maria Mårtensson. Född 1896-12-14 i Malmö Karoli (M).
Axel Edvin Mauritz Mårtensson. Född 1899-03-29 i Malmö Sankt Pauli (M).
Tabell 1019 (generation 9)
(Från Tabell 1016, s 183)
Göran Andersson. Född 1873-07-07 i Stora Köpinge (M).
Gift med Ingrid Olsson. Född 1876-03-07 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Anders Göransson. Född 1898-03-22 i Stora Herrestad (M).
Tabell 1020 (generation 9)
(Från Tabell 1016, s 183)
Anna Andersdotter. Född 1882-06-10 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M). Död 1948-01-01 i Höör (M).
Gift 1910-05-14 med Caslie.
Tabell 1021 (generation 7)
(Från Tabell 1004, s 181)
Ingvar Månsson. Född 1800-03-25 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1867-05-05 i Glemminge (M).
Gift 1828-03-30 i Stora Köpinge (M) med Anna Ingemansdotter. Född 1805-05-12 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge
(M). Död 1845-07-17 i Tosterup (L).
Barn:
Måns Ingvarsson. Född 1828-09-19 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1884-11-02 i Glemminge (M). Se
tabell 1022, s 185.
Malena Ingvarsdotter. Född 1831-03-10 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1832-11-22 i Tosterup (L).
Ingeman Ingvarsson. Född 1833-05-21 i Tosterup (L).
Malena Ingvarsdotter. Född 1835-12-30 i Tosterup (L). Se tabell 1038, s 188.
Marna Ingvarsdotter. Född 1839-01-20 i Tosterup (L).
Mätta Ingvarsdotter. Född 1841-08-21 i Tosterup (L).
N Ingvarsdotter. Född 1844-03-29 i Tosterup (L). Död 1844-03-29 i Tosterup (L).
Per Ingvarsson. Född 1845-07-17 i Tosterup (L).
Tabell 1022 (generation 8)
(Från Tabell 1021, s 184)
Måns Ingvarsson. Född 1828-09-19 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1884-11-02 i Glemminge (M).
Gift 1867-04-13 i Glemminge (M) med Mätta Nilsdotter. Född 1848-09-15 i Glemminge (M).
Barn:
Anna Månsdotter. Född 1868-04-21 i Glemminge 38, Glemminge (M). Död 1870-02-04 i Glemminge (M).
Per Månsson. Född 1870-05-27 i Glemminge 38, Glemminge (M). Död 1944-10-25 i Löderup (M). Se tabell
1023, s 185.
Bengta Månsdotter. Född 1872-11-16 i Glemminge 38, Glemminge (M). Död 1938-02-03 i Löderup (M). Se
tabell 1037, s 187.
Nils Månsson. Född 1875-12-03 i Glemminge 38, Glemminge (M). Död 1879-06-23 i Glemminge 38,
Glemminge (M).
Anna Månsdotter. Född 1878-12-18 i Glemminge 38, Glemminge (M). Död 1880-05-29 i Glemminge 38,
Glemminge (M). Tvilling
N Månsdotter. Född 1878-12-18 i Glemminge 38, Glemminge (M). Död 1878-12-18 i Glemminge 38,
Glemminge (M). Tvilling
Ingvar Månsson. Född 1881-04-27 i Glemminge (M). Död 1881-08-14 i Glemminge (M).
Gustav Månsson. Född 1882-09-16 i Glemminge (M). Död 1882-12-26 i Glemminge (M).
Tabell 1023 (generation 9)
(Från Tabell 1022, s 185)
Per Månsson. Född 1870-05-27 i Glemminge 38, Glemminge (M). Död 1944-10-25 i Löderup (M).
Gift 1902-07-04 i Löderup (M) med Bengta Svensdotter. Född 1870-11-26 i Löderup (M). Död 1946-09-12 i Löderup
(M).
Barn:
Martin Sigfrid Persson. Född 1903-04-22 i Glemminge 38, Glemminge (M). Död 1985-07-12 i Stora Köpinge
(M). Se tabell 1024, s 185.
Arthur Persson. Född 1905-01-02 i Glemminge 38, Glemminge (M). Död 1993-01-05 i Löderup (M). Se tabell
1028, s 186.
Anna Persson. Född 1906-09-30 i Glemminge 38, Glemminge (M). Död 1994-01-20 i Hörup (M). Se tabell
1031, s 186.
Ivar Persson. Född 1910-03-05 i Glemminge 38, Glemminge (M). Död 1987-01-20 i Löderup (M).
Frida Persson. Född 1912-11-26 i Glemminge 38, Glemminge (M). Död 2004-10-01 i Dalby (M). Se tabell
1032, s 187.
Tabell 1024 (generation 10)
(Från Tabell 1023, s 185)
Martin Sigfrid Persson. Född 1903-04-22 i Glemminge 38, Glemminge (M). Död 1985-07-12 i Stora Köpinge (M).
Gift 1932-05-05 i Löderup (M) med Asta Linea Andersson. Född 1903-05-08 i Löderup (M). Död 1992-07-01 i
Löderup (M).
Barn:
Gudrun Marianne Persson. Född 1933-07-16 i Valleberga (M). Se tabell 1025, s 185.
Per Stig-Lennart Persson. Född 1935-09-26 i Valleberga (M). Se tabell 1026, s 186.
Tage Allan Persson. Född 1937-10-31 i Simrishamn (L). Se tabell 1027, s 186.
Tabell 1025 (generation 11)
(Från Tabell 1024, s 185)
Gudrun Marianne Persson. Född 1933-07-16 i Valleberga (M).
Gift med Jan-Åke Fredrik Tånnander. Född 1936-12-13 i Ystad (M).
Barn:
Helen Monika Tånnander. Född 1963-03-24 i Sankt Peters Kloster (M).
Marie Susanne Tånnander. Född 1965-04-12 i Sankt Peters Kloster (M).
Tabell 1026 (generation 11)
(Från Tabell 1024, s 185)
Per Stig-Lennart Persson. Född 1935-09-26 i Valleberga (M).
Gift med Anna Ulla Olsson. Född 1937-08-14 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Tabell 1027 (generation 11)
(Från Tabell 1024, s 185)
Tage Allan Persson. Född 1937-10-31 i Simrishamn (L).
Gift med Ingrid Länström. Född 1940-09-29 i Åker (D).
Barn:
Anette Elisabet Persson. Född 1962-11-09 i Nyköpings Alla Helgona (D).
Ingrid Anna-Lena Persson. Född 1967-05-27 i Nyköpings Alla Helgona (D).
Per-Olof Martin Persson. Född 1969-09-24 i Runtuna (D).
Anders Mattias Persson. Född 1973-07-23 i Runtuna (D).
Tabell 1028 (generation 10)
(Från Tabell 1023, s 185)
Arthur Persson. Född 1905-01-02 i Glemminge 38, Glemminge (M). Död 1993-01-05 i Löderup (M).
Gift 1942-12-29 i Löderup (M) med Nanny Botilda Kristoffersson. Född 1914-05-12 i Löderup (M). Död 2001-11-16 i
Löderup (M).
Barn:
Nils-Arvid Persson. Född 1944-02-08 i Löderup (M). Se tabell 1029, s 186.
Gertrud Ulla-Britt Persson. Född 1946-09-29 i Löderup (M). Se tabell 1030, s 186.
Tabell 1029 (generation 11)
(Från Tabell 1028, s 186)
Nils-Arvid Persson. Född 1944-02-08 i Löderup (M).
Gift med Lena Birgitta Andersson. Född 1944-10-03 i Trelleborg (M).
Barn:
Per Erik Kristoffer Persson. Född 1975-09-21 i Staffanstorp (M).
Johanna Sofia Helena Persson. Född 1977-08-17 i Staffanstorp (M).
Per Gunnar Andreas Persson. Född 1980-05-15 i Staffanstorp (M).
Tabell 1030 (generation 11)
(Från Tabell 1028, s 186)
Gertrud Ulla-Britt Persson. Född 1946-09-29 i Löderup (M).
Gift med Stig Lennart Blomqvist. Född 1941-05-02 i Alingsås (P).
Barn:
Karl-Johan Andreas Blomqvist. Född 1977-07-03 i Trollhättan (P).
Katarina Blomqvist. Född 1986.
Tabell 1031 (generation 10)
(Från Tabell 1023, s 185)
Anna Persson. Född 1906-09-30 i Glemminge 38, Glemminge (M). Död 1994-01-20 i Hörup (M).
Gift 1932-05-07 i Löderup (M) med Martin Arthur Larsson. Född 1905-11-10 i Hörup (M). Död 1977-06-25 i Löderup
(M).
Barn:
Ulla Kerstin Elisabet Larsson. Född 1930-03-08. Död i Vallby (L).
Tabell 1032 (generation 10)
(Från Tabell 1023, s 185)
Frida Persson. Född 1912-11-26 i Glemminge 38, Glemminge (M). Död 2004-10-01 i Dalby (M).
Utom äktenskap 1932-05-14 med Edvin Herbert Andersson. Född 1908-11-26 i Löderup (M). Död 1978-10-12 i Dalby
(M).
Barn:
Curt-Ingvar Andersson. Född 1929-12-23 i Löderup (M). Se tabell 1033, s 187.
Gift 1932-05-14 i Löderup (M) med Edvin Herbert Andersson. Född 1908-11-26 i Löderup (M). Död 1978-10-12 i
Löderup (M).
Barn:
Bengt-Åke Andersson. Född 1937-01-03 i Löderup (M). Se tabell 1035, s 187.
Tabell 1033 (generation 11)
(Från Tabell 1032, s 187)
Curt-Ingvar Andersson. Född 1929-12-23 i Löderup (M).
Gift 1954-08-31 i Hörup (M) med Clary Annabritt Johansson. Född 1931-08-13 i Hörup (M). Död 1998-01-09 i Dalby
(M).
Barn:
Ingrid Margreth Andersson. Född 1959-12-16 i Löderup (M). Se tabell 1034, s 187.
Tabell 1034 (generation 12)
(Från Tabell 1033, s 187)
Ingrid Margreth Andersson. Född 1959-12-16 i Löderup (M).
Gift 1984-05-26 i Dalby (M) med Håkan Olsson. Född 1959-01-07 i Genarp (M).
Barn:
Patrik Andreas Hakvin Olsson. Född 1991-06-06 i Dalby (M).
Johan Karl Fredrik Olsson. Född 1993-02-27 i Dalby (M).
Tabell 1035 (generation 11)
(Från Tabell 1032, s 187)
Bengt-Åke Andersson. Släktforskare. Född 1937-01-03 i Löderup (M). Döpt på Simrishamns lasarett.
Gift 1962-06-30 i Ingelstorp (M) med Hjördis Ann-Magret Andersson. Född 1939-07-21 i Ingelstorp (M).
Barn:
Lars Håkan Andersson. Född 1969-07-29 i Dalby (M). Se tabell 1036, s 187.
Karin Elisabeth Andersson. Född 1974-06-12 i Dalby (M).
Tabell 1036 (generation 12)
(Från Tabell 1035, s 187)
Lars Håkan Andersson. Född 1969-07-29 i Dalby (M).
Gift 2001-03-09 i Köpenhamn med Sandra Skrobe. Född 1969-04-28 i Kirseberg (M).
Barn:
Elias Viktor Andersson. Född 2002-07-22 i Malmö.
Vilgot Martin Andersson. Född 2004-11-19 i Malmö.
Tabell 1037 (generation 9)
(Från Tabell 1022, s 185)
Bengta Månsdotter. Född 1872-11-16 i Glemminge 38, Glemminge (M). Död 1938-02-03 i Löderup (M).
Gift 1901-04-13 med Anders Hansson Lundin. Smed. Född 1870-04-22 i Valleberga (M). Död 1937-04-08 i
Valleberga (M).
Barn:
Edit Viktoria Lundin. Född 1906-10-09 i Löderup (M). Död 1988-06-18 i Löderup (M).
Herta Magnhild Lundin. Född 1909-06-06 i Löderup (M).
Tabell 1038 (generation 8)
(Från Tabell 1021, s 184)
Malena Ingvarsdotter. Född 1835-12-30 i Tosterup (L).
Gift med Sven Eriksson. Född 1832 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Anna Svensdotter. Född 1867-10-09 i Öja (M).
Tabell 1039 (generation 6)
(Från Tabell 906, s 165)
Lars Ingvarsson. Nämndeman. Född 1771-04-09 i Stora Köpinge (M). Död 1847 i Lilla Köpinge 9, Stora Köpinge (M).
Gift 1799-11-01 i Stora Köpinge (M) med Agda Jöransdotter. Född 1778-01-05 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Kiersti Larsdotter. Född 1802-12-14 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M).
Karna Larsdotter. Född 1806-02-23 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1873-10-17 i Stora Köpinge (M).
Se tabell 1040, s 188.
Ingvar Larsson. Född 1820-01-25 i Lilla Köpinge 9, Stora Köpinge (M).
Tabell 1040 (generation 7)
(Från Tabell 1039, s 188)
Karna Larsdotter. Född 1806-02-23 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1873-10-17 i Stora Köpinge (M).
Gift med Nils Nilsson. Född 1790-05-15 i Tryde (L).
Barn:
Agda Nilsdotter. Född 1836-12-28 i Stora Köpinge (M). Död 1920-07-27 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1041, s
188.
Tabell 1041 (generation 8)
(Från Tabell 1040, s 188)
Agda Nilsdotter. Född 1836-12-28 i Stora Köpinge (M). Död 1920-07-27 i Stora Köpinge (M).
Gift med Måns Mårtensson. Född 1833-09-10 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Mårten Månsson. Född 1866-09-24 i Stora Köpinge 24, Stora Köpinge (M). Se tabell 1042, s 188.
Nils Månsson. Född 1868 i Stora Köpinge (M).
August Månsson. Född 1875-12-06 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1044, s 189.
Arvid Otto Månsson. Född 1880 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1042 (generation 9)
(Från Tabell 1041, s 188)
Mårten Månsson. Född 1866-09-24 i Stora Köpinge 24, Stora Köpinge (M).
Gift 1891-08-07 med Elna Jönsdotter. Född 1869-10-01 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Eljena Månsson. Född 1892 i Tosterup (L).
Ivar Månsson. Född 1893-12-06 i Tosterup (L). Död 1966-02-22 i Stora Köpinge 12, Stora Köpinge (M). Se
tabell 1043, s 189.
Tabell 1043 (generation 10)
(Från Tabell 1042, s 188)
Ivar Månsson. Född 1893-12-06 i Tosterup (L). Död 1966-02-22 i Stora Köpinge 12, Stora Köpinge (M).
Gift 1926-06-04 med Anna Matilda Jönsson. Född 1896-07-03 i Stora Köpinge (M). Död 1970-11-14 i Stora Köpinge
12, Stora Köpinge (M).
Tabell 1044 (generation 9)
(Från Tabell 1041, s 188)
August Månsson. Född 1875-12-06 i Stora Köpinge (M).
Gift med Anna Jönsdotter. Född 1878-01-22 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Anna Månsson. Född 1907-04-22 i Stora Köpinge (M). Död 2000-03-24 i Simrishamn (L). Se tabell 1045, s
189.
Tabell 1045 (generation 10)
(Från Tabell 1044, s 189)
Anna Månsson. Född 1907-04-22 i Stora Köpinge (M). Död 2000-03-24 i Simrishamn (L).
Gift 1939-06-23 med Alfred Persson. Född 1900-10-06 i Bromma (M). Död 1986-06-22 i Simrishamn (L).
Barn:
Claes Bertil Persson. Född 1941-10-27 i Ystad (M). Repetition, se tabell 506, s 92.
Anna-Lisa Persson. Född 1943-08-24 i Ystad (M). Repetition, se tabell 508, s 93.
Tabell 1046 (generation 5)
(Från Tabell 905, s 164)
Lars Larsson. Född 1735-08-10 i Stora Köpinge (M). Död 1764-09-27 i Stora Köpinge (M).
Gift 1761-03-15 i Stora Köpinge (M) med Hanna Larsdotter. Född 1742-02-09 i Stora Köpinge (M). Död 1819.
Barn:
Lars Larsson. Född 1762-04-16 i Stora Köpinge (M). Död 1762-04-27 i Stora Köpinge (M).
Lars Larsson. Född 1763-03-18 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1047 (generation 5)
(Från Tabell 905, s 164)
Gertrud Larsdotter. Född 1738-12-28 i Stora Köpinge (M). Död 1765-03-24 i Bromma (M).
Gift 1761-01-18 i Stora Köpinge (M) med Nils Olsson. Född 1725-08-28 i Bromma (M). Död 1765-04-13 i Bromma
(M). Gift med Nils Olsson. Åbo å Bussjö 1, Nämndeman. Född c:a 1725-08-28 i Bromma (Bussjö 1). Död 1765-04-13 i
Bromma (Bussjö 1). Bouppteckning i Herrestad häradsrätt 1765 d.20 april finns efter avlidna nämndeman Nils Olsson
på Bussjö nr.1 och hans likaledes avlidna andra hustru Gertrud Larsdotter. Nils Olsson har med första hustrun
barnen:Ifwar, 14 år gl., Bengt, 11 år, Karna, 10 år, och tvillingarna Olof och Kirstina, 7 år gl. På dessa barns vägnar var
närvarande deras morfader Jöns Andersson(Gagge)i St. Köpinge och morbroder Anders Jönsson i L. Köpinge Med
andra hustrun Gertrud Larsdotter har Nils Olsson sonen Lars, 2 år gl. på dennes vägnar var närvarande dess morbroder
Ingvar Larsson i L.Köpinge. Boet uppgavs av nämndeman Olof Persson i Rynge. Enligt förmyndarskapsprotokollet
1766 d.31 jan., så var barnens förmyndare dessa: Ingvar Larsson och Anders Jönsson i L.Köpinge, Nils Larsson i
St.Köpinge, Olof Persson i Rynge, Bengt Håkansson och Mårten Månsson i Bussjö. (Vissa uppgifter från forskning av
Birte Boström, Malmö) "Tvistemål gällande några gäss, mellan bonden Anders Nilsson i Öja och Nämndeman Nils
Olsson i Bussjö. Där nämndemannens hustru Sissela Jönsdotter blivit av med en gåse och två unga gäss, igenkänt gåsen
på Öja mark och burit hem den, men efter mycket rabalder fått lämna tillbaka den. Nu kräver däremot Anders Nilsson
att också få tillbaka de unga gäss han blivit av med, men nämndemannen nekar och har i sin tur instämt Anders Nilsson
för ärerörig beskyllning. Efter många sidor och 15 vittnesmål framgår det att Anders Nilsson i Öja och nämndeman Nils
Olsson i Bussjö har samma märkning på sina gäss. I målet omnämns på fjortonde och sista sidan ( Det finns ingen
sidnumrering), att nämndeman Nils Olssons fader är Olof Nilsson. Målet uppskjuts och återkommer 1755 d.21 juni,
nr.25, och jag gör här nedan två moderniserade utdrag från den tredje, fjärde och sista femte sidan. Av den i detta
tvistemål vidlyftiga hållne ransakning, har Tingsrätten intagit, huruledes Nämndemannen Nils Olofssons hustru en
Söndagsmorgon före Gudstjänsten, åt marken gått att efter sina bortkpmne gäss leta,och på Öja vång den omtvistade
gåsen funnit, med lika märke tecknad som dess svärfaders Olof Nilssons gäss...(o.s.v.) ....ytterligare hava vittnen intygat
det nämndemannens fader Olof Nilsson, då han gården till sonen avträtt och satt sig inhyses, rätta gårdsmärket på dess
gäss, som varit "rist innan"på högra foten, till sin son Nämndemannen lämnat, att å sina gäss bruka, och har Olof
Nilsson, att skilja sina från sonens, "utan på högra foten satt bårra", den han sedermera alltid brukat, vilket är ett och
samma märke med Anders Nilssons. Det hela slutar med att nämndeman Nils Olsson frias från tilltalet, då Anders
Nilsson inte kunnat styrka att han blivit av med några unga gäss. Anders Nilsson fick dessutom böta för den äreröriga
beskyllningen mot nämndemannen och hustru Sissela Jönsdotter fick böta för sabbatsbrott, då hon varit ute och letat
efter gässen på en söndagsmorgon före gudstjänsten. Eftersom det här ovan nämns att nämndeman Nils Olssons fader
Ola Nilsson, avträtt gården till sonen och satt sig inhyses, och det i bouppteckningen efter nämndeman Nils Olsson år
1765 uppges att han brukar nr.1 Bussjö och Ola Nilsson enligt mantalslängden år 1721 brukar nr.1 Bussjö, som tidigare
brukades av Jöns Trulsson "
Barn:
Lars Nilsson. Född 1763-08-20 i Bromma (M).
Tabell 1048 (generation 5)
(Från Tabell 905, s 164)
Karna Larsdotter. Född 1742-06-27 i Stora Köpinge (M). Död 1765-04-03 i Stora Köpinge (M).
Gift 1761-03-13 i Stora Köpinge (M) med Per Eriksson. Nämndeman. Född 1736-11-16 i Stora Köpinge (M). Död
1780-03-04 i Stora Köpinge (M). 1736 den 16 nov klockan 0900 på förmiddagen föddes Erik Pehrsson og dess hustru
Aggatha Svensdotter i Lilla Köpinge en son, som christnades den 21 nov og kallades Pehr. Döpt 1736-11-21 Stora
Köpinge (M) 18). Bosatt 1761-01-30 Lilla Köpinge nr 3, Stora Köpinge (M) 22). Bouppteckning Herrestads härad efter
kronobonden Erik Persson på nr.3 L. Köpinge avlidna hustru Agda Svensdotter. Gift med Karna Larsdotter 1761-03-13
Stora Köpinge (M) 12). 1765 d 13 mars vigdes drängen Pehr Eriksson från Lilla Köpinge og pigan Karna Larsdotter
ibm. Gift med Sissela Lassesdotter 1765-12-13 Stora Köpinge (M) 12). 1765 d 13 dec vigdes änklingen Pehr eriksson
från Lilla Köpinge og pigan Sissela Lassesdotter från Stora Köpinge. Död 1780-03-04 Lilla Köpinge nr 3, Stora
Köpinge (M) 7). Första källa: Husförhörslängd AI:1 1764-1796 Stora Köpinge Mikrofilm S11440 Prästen skrev in
under rubriken "Lefverne" i hfl om Per Ericsson att han levde "Stilla och Sagtmodigt hemma". Bouppteckning 1780-0523 Lilla Köpinge nr 3, Stora Köpinge (M) 22). Av Birte Boström tisdag den 4 juni 2002 kl. 20.44: Bouppteckning
Herrestads härad: 1780 d.23 maj bouppt. efter avl. nämndeman Per Eriksson på krono ograverade hemmanet nr.3
L.Köpinge, som efterlämnat änkan Sissa Lassesdotter och barnen med henne : Karna 11 år, Marna 6 och Bengta 1 år gl.
Samt barnen med förra hustrun Karna Larsdotter : Kierstina 18 år och Agda 15 år gl. På barnens vägnar var närvarande
deras farbröder, frälseåbon Ingemar Eriksson och Anders Eriksson i St.Herrestad, prästbonden Sven Eriksson i Öja, och
rusthållaren Jöns Eriksson, tillika med den dödes svåger nämndeman Ingvar Larsson i L. Köpinge, samt den dödes
syskonbarn ( kusin) Ingvar Andersson.
Barn:
Kerstina Persdotter. Född 1762-01-22 i Stora Köpinge (M). Död 1840-06-14 i Bromma (M). Se tabell 1049, s
190.
Agda Persdotter. Född 1765-02-17 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1049 (generation 6)
(Från Tabell 1048, s 190)
Kerstina Persdotter. Född 1762-01-22 i Stora Köpinge (M). Död 1840-06-14 i Bromma (M). Dog av ålder 78 år
Gift 1781-06-04 i Öja (M) med Nils Jönsson. Född omkring 1754. Död 1817-07-21 i Bromma (M). dog av ålder 63 år.
Trolig fader är Jöns Nilsson. Moder är troligen Hanna.....Jöns Nilsson hu Hanna dör 1781-11-14 61år i Bromma. Nils
Jönsson döper en dotter till Hanna 1785-03-13.
Barn:
Lisa Nilsdotter. Född 1782-03-04 i Bromma (M).
Hanna Nilsdotter. Född 1785-03-13 i Bromma (M).
Ingar Nilsdotter. Född 1788-04-01 i Bromma (M). Död 1868-12-20 i Hunnestad, Skårby (M). Se tabell 1050, s
190.
Gertrud Nilsdotter. Född 1790-02-05 i Bromma (M). Död 1790-08-05 i Bromma (M).
Gertrud Nilsdotter. Född 1791-07-12 i Bromma (M). Död 1792-04-12 i Bromma (M).
Jöns Nilsson. Född 1793-11-21 i Bromma (M).
Ellna Nilsdotter. Född 1797-03-14 i Bromma (M). Död 1803-01-14 i Bromma (M).
Per Nilsson. Född 1799-10-27 i Bromma (M). Död 1803-01-27 i Bromma (M).
Erland Nilsson. Född 1802-04-25 i Bromma (M). Död från 1841 till 1846 i Bjäresjö (M). Se tabell 1106, s 200.
Tabell 1050 (generation 7)
(Från Tabell 1049, s 190)
Ingar Nilsdotter. Född 1788-04-01 i Bromma (M). Död 1868-12-20 i Hunnestad, Skårby (M).
Gift 1814-05-30 i Skårby (M) med Per Svensson. Född 1783-05-14 i Skårby (M). Död 1835-04-05 i Skårby (M). År: 51
Månad: 10 Dag: 21
Barn:
Sven Persson. Född 1814-12-13 i Skårby (M). Se tabell 1051, s 191.
Elna Persdotter. Född 1815-11-26 i Skårby (M). Död 1883-02-23 i Hunnestad, Skårby (M). Se tabell 1067, s
194.
Kierstina Persdotter. Född 1817-04-25 i Skårby (M).
Nils Persson. Född 1818-10-30 i Skårby (M). Död 1819-05-02 i Skårby (M).
Anna Persdotter. Född 1820-08-30 i Skårby (M).
Nils Persson. Född 1822-11-17 i Skårby (M). Död 1901-04-29 i Bussjö 18, Bromma (M). Se tabell 1078, s 196.
Marna Persdotter. Född 1824-10-17 i Skårby (M). Se tabell 1097, s 199.
Per Persson. Född 1827-09-13 i Skårby (M). Död 1829-04-08 i Skårby (M).
Tabell 1051 (generation 8)
(Från Tabell 1050, s 190)
Sven Persson. Född 1814-12-13 i Skårby (M).
Gift 1839-03-23 i Sövestad (M) med Margaretha Larsdotter. Född 1819-02-15 i Sövestad (M).
Barn:
Per Svensson. Född 1839-12-30 i Skårby (M). Se tabell 1052, s 191.
Elena Svensdotter. Född 1842-10-28 i Skårby (M). Se tabell 1064, s 193.
Nils Svensson. Född 1845-03-19 i Skårby (M). Död 1846-04-16 i Skårby (M).
Anna Svensdotter. Född 1847-04-08 i Skårby (M). Se tabell 1065, s 193.
Karna Svensdotter. Född 1850-05-19 i Skårby (M). Död 1861-12-11 i Skårby (M).
Lars Svensson. Född 1853-05-25 i Skårby (M). Se tabell 1066, s 194.
Nils Svensson. Född 1856-07-30 i Skårby (M). Död 1856-08-13 i Skårby (M).
Bengta Svensdotter. Född 1858-01-16 i Skårby (M).
Mätta Svensdotter. Född 1861-07-31 i Skårby (M). Död 1863-11-14 i Skårby (M).
Tabell 1052 (generation 9)
(Från Tabell 1051, s 191)
Per Svensson. Född 1839-12-30 i Skårby (M).
Gift 1875-03-19 med Maria Nilsdotter. Född 1851-10-04 i Balkåkra (M).
Barn:
Nils Persson. Född 1877-03-01 i Haraldstorp, Skårby (M). Död 1959-01-24 i Snårestad 25, Snårestad (M). Se
tabell 1053, s 191.
Lars Persson. Född 1880-04-27 i Haraldstorp, Skårby (M).
Bengta Persdotter. Född 1882-01-15 i Haraldstorp, Skårby (M). Död 1962-08-27 i Skurup (M).
Anna Persdotter. Född 1883-08-23 i Haraldstorp, Skårby (M).
Johan Persson. Född 1886-04-26 i Haraldstorp, Skårby (M).
Tabell 1053 (generation 10)
(Från Tabell 1052, s 191)
Nils Persson. Född 1877-03-01 i Haraldstorp, Skårby (M). Död 1959-01-24 i Snårestad 25, Snårestad (M).
Gift 1909-10-30 med Bengta Larsdotter. Född 1884-11-17 i Skårby (M). Död 1969-10-25 i Snårestad 25, Snårestad
(M).
Barn:
Per Edvin Persson. Född 1910-03-18 i Hägrehult, Balkåkra (M). Död 1992-12-20 i Skurup (M). Se tabell 1054,
s 192.
Alma Linnéa Persson. Född 1912-03-01 i Hägrehult, Balkåkra (M). Död 1984-11-18 i Snårestad (M). Se tabell
1055, s 192.
Nils Birger Persson. Född 1914-02-01 i Hägrehult, Balkåkra (M). Död 1978-02-16 i Burlöv (M). Se tabell 1057,
s 192.
Anna Maria Persson. Född 1916-04-09 i Hägrehult, Balkåkra (M). Död 1994-04-20 i Svedala (M). Se tabell
1058, s 192.
Lars Persson Hägerhult. Född 1918-08-11 i Hägrehult, Balkåkra (M). Död 1965-01-27 i Snårestad 25,
Snårestad (M). Se tabell 1059, s 192.
Johan Ingvar Persson. Född 1920-03-18 i Hägrehult, Balkåkra (M).
Knut Alrik Persson. Född 1922-06-23 i Hägrehult, Balkåkra (M). Död 1999-07-12 i Snårestad (M). Se tabell
1062, s 193.
Sonja Johanna Persson. Född 1924-11-04 i Hägrehult, Balkåkra (M). Död 2006-01-25 i Ystad (M). Ogift
Gurli Helena Persson. Född 1927-07-10 i Hägrehult, Balkåkra (M). Se tabell 1063, s 193.
Tabell 1054 (generation 11)
(Från Tabell 1053, s 191)
Per Edvin Persson. Född 1910-03-18 i Hägrehult, Balkåkra (M). Död 1992-12-20 i Skurup (M).
Gift 1933-12-31 med Ellsa Ingeborg. Född 1913-04-10 i Nevishög (M). Död 2001-05-04 i Villie (M).
Tabell 1055 (generation 11)
(Från Tabell 1053, s 191)
Alma Linnéa Persson. Född 1912-03-01 i Hägrehult, Balkåkra (M). Död 1984-11-18 i Snårestad (M).
Gift 1936-12-30 med Otto Nilsson. Född 1898-10-28 i Skårby (M).
Barn:
Jan Nilsson. Född 1934.
Kaj Nils Olle Nilsson. Född 1937-06-10 i Ystad (M). Se tabell 1056, s 192.
Berit Nilsson. Född 1938.
Sven Arne Lennart Nilsson. Född 1940-09-05 i Ystad (M).
Kjell Nilsson. Född 1942.
Tabell 1056 (generation 12)
(Från Tabell 1055, s 192)
Kaj Nils Olle Nilsson. Född 1937-06-10 i Ystad (M).
Gift med Gerty Marie Anne. Född 1940-07-14 i Övraby (L).
Barn:
Stefan Per Jörgen Nilsson. Född 1962-04-17 i Ystad (M).
Carina Susanne Nilsson. Född 1964-01-14 i Ystad (M).
Annika Lise-Lotte Nilsson. Född 1969-10-30 i Ystad (M).
Tabell 1057 (generation 11)
(Från Tabell 1053, s 191)
Nils Birger Persson. Född 1914-02-01 i Hägrehult, Balkåkra (M). Död 1978-02-16 i Burlöv (M).
Gift 1946-11-02 med Hanna Ingeborg. Född 1918-07-07 i Hassle-Bösarp (M). Död 1987-08-25 i Hyllie (M).
Barn:
Roy Olle Lennart Persson. Född 1951-05-26 i Glimåkra (L).
Tabell 1058 (generation 11)
(Från Tabell 1053, s 191)
Anna Maria Persson. Född 1916-04-09 i Hägrehult, Balkåkra (M). Död 1994-04-20 i Svedala (M).
Gift 1944-04-08 med Nils Hugo Persson. Född 1914-09-13 i Hassle-Bösarp (M). Död 1984-01-17 i Svedala (M).
Barn:
Hans Erik Jonny Persson. Född 1951-01-18 i Snårestad (M).
Tabell 1059 (generation 11)
(Från Tabell 1053, s 191)
Lars Persson Hägerhult. Född 1918-08-11 i Hägrehult, Balkåkra (M). Död 1965-01-27 i Snårestad 25, Snårestad (M).
Gift 1946-09-07 med Elsie Inga Maja. Född 1928-07-09 i Mellan-Grevie (M).
Barn:
Lars Erik Lennart Hägerhult. Född 1948-03-03 i Snårestad (M). Se tabell 1060, s 193.
Gerd Ulla-Lena Hägerhult. Född 1950-07-19 i Snårestad (M). Se tabell 1061, s 193.
Sven Åke Hägerhult. Född 1962-08-17 i Snårestad (M).
Tabell 1060 (generation 12)
(Från Tabell 1059, s 192)
Lars Erik Lennart Hägerhult. Född 1948-03-03 i Snårestad (M).
Sambo 1980 med Gerd Inger Helen Jostrup. Född 1954-07-30 i Skårby (M).
Tabell 1061 (generation 12)
(Från Tabell 1059, s 192)
Gerd Ulla-Lena Hägerhult. Född 1950-07-19 i Snårestad (M).
Gift med Sten Ingemar Privelius. Född 1952-01-09 i Västra Skrävlinge (M).
Barn:
Linda Maria Privelius. Född 1977-06-14 i Skurup (M).
Tabell 1062 (generation 11)
(Från Tabell 1053, s 191)
Knut Alrik Persson. Född 1922-06-23 i Hägrehult, Balkåkra (M). Död 1999-07-12 i Snårestad (M).
Gift 1946-01-27 med Astrid Linnea. Född 1923-09-08 i Västra Nöbbelöv (M). Död 2008-11-15 i Ystad (M).
Barn:
Leif Persson.
Bengt Persson.
Karl Göran Persson.
Nils Alve Persson. Född 1952-07-12 i Snårestad (M).
Tabell 1063 (generation 11)
(Från Tabell 1053, s 191)
Gurli Helena Persson. Född 1927-07-10 i Hägrehult, Balkåkra (M).
Gift med Per Olof Svensson. Född 1928-06-21 i Stora Herrestad 66, Stora Herrestad (M).
Tabell 1064 (generation 9)
(Från Tabell 1051, s 191)
Elena Svensdotter. Född 1842-10-28 i Skårby (M). Faddrar: Skogvaktaren i Orehuset Lars Ifvarsson och dess hustru
Elena Nils Dotter, Smeden Wahlberg i Herrestad och dess hustru Gertrud Jöns Dotter, Åboen Jöns Andersson i
Söfvestad, Drängen Nils Persson och Pigan Kjerstina Pers Dotter - båda i Skårby.
Gift 1:o 1868-02-22 i Skårby (M) med Jöns Jönsson. Född 1841-10-28 i Sövde (M). Död 1869-07-05 i Hunnestad,
Skårby (M).
Barn:
Johanna Jönsdotter. Född 1868-08-19 i Hunnestad, Skårby (M). Död 1962-08-29 i Gusnava 14, Skårby (M).
Gift 2:o 1870-10-01 i Skårby (M) med Anders Nilsson. Född 1847-09-24 i Solberga (M).
Barn:
Nils Andersson. Född 1871-04-10 i Hunnestad, Skårby (M).
Anna Andersdotter. Född 1874-11-06 i Hunnestad, Skårby (M).
Johan Andersson. Född 1880-05-07.
Tabell 1065 (generation 9)
(Från Tabell 1051, s 191)
Anna Svensdotter. Född 1847-04-08 i Skårby (M).
Gift 1872-02-09 i Skårby (M) med Håkan Nilsson. Född 1848-09-28 i Sövestad (M).
Barn:
Hanna Håkansdotter. Född 1872-04-16 i Hunnestad, Skårby (M).
Nils Håkansson. Född 1873-09-26 i Snårestad (M).
Anna Håkansdotter. Född 1876-09-10 i Skårby 14, Skårby (M).
Tabell 1066 (generation 9)
(Från Tabell 1051, s 191)
Lars Svensson. Född 1853-05-25 i Skårby (M).
Gift 1880-12-29 med Sissa Jönsdotter. Född 1854-03-20 i Balkåkra (M).
Barn:
Ingrid Larsdotter. Född 1881-03-07 i Snårestad (M).
Anna Larsdotter. Född 1883-06-07 i Hunnestad, Skårby (M).
Nils Larsson. Född 1885-09-03 i Hunnestad, Skårby (M).
Anders Larsson. Född 1888-05-25 i Hunnestad, Skårby (M).
Johan Larsson. Född 1890-08-18 i Hunnestad, Skårby (M). Död 1891-08-02 i Hunnestad, Skårby (M).
Tabell 1067 (generation 8)
(Från Tabell 1050, s 190)
Elna Persdotter. Född 1815-11-26 i Skårby (M). Död 1883-02-23 i Hunnestad, Skårby (M).
Utom äktenskap
Barn:
Bengta Håkansdotter. Född 1841-12-24 i Skårby (M). Se tabell 1068, s 194.
Gift 1846-06-12 i Skårby (M) med Ola Nilsson. Född 1819-02-08 i Balkåkra (M).
Barn:
Bengta Olsdotter. Född 1846-08-04 i Skårby (M). Död 1888-12-13 i Hunnestad, Skårby (M). Se tabell 1069, s
194.
Anna Olsdotter. Född 1849-02-12 i Hunnestad, Skårby (M). Se tabell 1073, s 195.
Per Olsson. Född 1852-04-25 i Hunnestad, Skårby (M). Se tabell 1076, s 195.
Tabell 1068 (generation 9)
(Från Tabell 1067, s 194)
Bengta Håkansdotter. Född 1841-12-24 i Skårby (M).
Gift 1879-11-30 i Skårby (M) med Åke Mårtensson. Född 1842-01-29 i Skårby (M). Mannens andra gifte. Båda
contrahenterna närvarande vid lysningens uttagande. Åke Mårtensson företedt bouppteckning o arfskifte efter sin f.
hustru af d. 4/10 79. allt i behörig ordning.
Tabell 1069 (generation 9)
(Från Tabell 1067, s 194)
Bengta Olsdotter. Född 1846-08-04 i Skårby (M). Död 1888-12-13 i Hunnestad, Skårby (M).
Gift 1872-05-18 i Bjäresjö (M) med Mårten Andersson. Född 1841-06-14 i Bjäresjö 19, Bjäresjö (M). Gftm. Bengtas
moder Enkan Elna Persd-r Hunnestad samt broder. [ prästens parentes ].
Barn:
Elna Mårtensdotter. Född 1871-07-08 i Teddy Hell, Bjäresjö (M). Död 1891-01-13 i Ystad (M). Dopvittnen H.
Elna Persd-r från Skårby och dess man Ola Persson ibm. Övrigt Drg Mårten Anderss. fr. Teddy Hell
uppgaf sig s. barnfader och Bengtas trolofvade. Olyckshändelse. 19 år 6 mån 5 dag gl, ålänssjukhuset i
Ystad. 1890:307 1. Krossad å h. handen. 2. Tetanus. Dog på Länssjukhuset i Ystad. Skadad i tröskverk.
Begrofs i Skårby. Av. br. d. 19/1-91 från Skårby.
Johanna Mårtensdotter. Född 1873-04-05 i Bjäresjö (M). Död 1881-03-10 i Hunnestad 16, Skårby (M). Pig.
Anna Olsd-r, drg Per Andersson pig. Berta Nils i Balkåkra, drg Per Olsson i Skårby Övrigt Fadern 31 år.
Gifta 1 år
Bengta Mårtensdotter. Född 1875-07-24 i Hunnestad 16, Skårby (M). Död 1878-12-10 i Hunnestad 16, Skårby
(M).
Anna Mårtensdotter. Född 1877-09-09 i Hunnestad 16, Skårby (M). Död 1882-01-27 i Hunnestad 16, Skårby
(M).
Bengta Mårtensdotter. Född 1879-11-03 i Hunnestad 16, Skårby (M).
Anders Mårtensson. Född 1881-03-02 i Hunnestad 16, Skårby (M). Död 1881-03-12 i Hunnestad 16, Skårby
(M).
Anders Mårtensson. Född 1882-03-17 i Hunnestad 16, Skårby (M). Död 1957-03-04 i Balkåkra (M). Se tabell
1070, s 195.
Ola Mårtensson. Född 1884-11-17 i Hunnestad 16, Skårby (M). Död 1886-02-18 i Hunnestad 16, Skårby (M).
Anna Mårtensdotter. Född 1887-02-05 i Hunnestad 16, Skårby (M). Död 1963-09-12 i Ystad (M). Se tabell
1072, s 195.
Tabell 1070 (generation 10)
(Från Tabell 1069, s 194)
Anders Mårtensson. Född 1882-03-17 i Hunnestad 16, Skårby (M). Död 1957-03-04 i Balkåkra (M).
Gift 1907-12-28 med Anna Nilsdotter. Född 1884-01-28 i Balkåkra (M) (Mantal 1930). Död 1968-01-11 i Balkåkra
(M) (Sveriges dödbok 1947-2003).
Barn:
Ellen Maria Mårtensson. Född 1916-04-06 i Balkåkra (M) (Mantal 1930). Död 1995-08-23 i Ystad (M)
(Sveriges dödbok 1947-2003). Se tabell 1071, s 195.
Tabell 1071 (generation 11)
(Från Tabell 1070, s 195)
Ellen Maria Mårtensson. Född 1916-04-06 i Balkåkra (M) (Mantal 1930). Död 1995-08-23 i Ystad (M) (Sveriges
dödbok 1947-2003).
Gift 1936-02-15 med Karl Gunnar Granath. Född 1912-04-07 i Ystad (M). Död 1998-12-10 i Ystad (M).
Tabell 1072 (generation 10)
(Från Tabell 1069, s 194)
Anna Mårtensdotter. Född 1887-02-05 i Hunnestad 16, Skårby (M). Död 1963-09-12 i Ystad (M).
Gift 1929-12-28 med Oskar Valfrid Persson. Född 1893-10-12 i Östra Nöbbelöv (L). Död 1974-08-05 i Ystad (M).
Tabell 1073 (generation 9)
(Från Tabell 1067, s 194)
Anna Olsdotter. Född 1849-02-12 i Hunnestad, Skårby (M).
Gift 1874-02-20 i Skårby (M) med Per Andersson. Född 1846-10-25 i Ystads Sankta Maria (M).
Barn:
Bengta Persdotter. Född 1874-12-26 i Hunnestad 16, Skårby (M). Död 1962-12-30 i Hunnestad, Skårby (M).
Nils Persson. Född 1877-03-02 i Hunnestad 16, Skårby (M). Död 1882-07-07 i Hunnestad 16, Skårby (M).
Johan Persson. Född 1879-07-05 i Hunnestad 16, Skårby (M). Död 1949-09-09 i Fosie (M).
Johanna Persdotter. Född 1881-10-17 i Hunnestad 16, Skårby (M). Död 1882-07-16 i Hunnestad 16, Skårby
(M).
Nils Persson. Född 1883-05-14 i Hunnestad 16, Skårby (M). Död 1883-08-06 i Hunnestad 16, Skårby (M).
Johanna Persdotter. Född 1884-09-23 i Hunnestad 16, Skårby (M). Död 1961-11-21 i Lövestad (M). Se tabell
1074, s 195.
Elise Persdotter. Född 1887-01-06 i Hunnestad 10, Skårby (M). Död 1966-02-18 i Hunnestad, Skårby (M).
Persdotter. Född 1890-07-10 i Hunnestad 16, Skårby (M). Död 1890-07-10 i Hunnestad 16, Skårby (M).
Marie Persdotter. Född 1892-10-26 i Hunnestad 16, Skårby (M). Död 1979-07-08 i Ullstorp (L). Se tabell 1075,
s 195.
Tabell 1074 (generation 10)
(Från Tabell 1073, s 195)
Johanna Persdotter. Född 1884-09-23 i Hunnestad 16, Skårby (M). Död 1961-11-21 i Lövestad (M).
Gift 1913-11-15 med Alfred Nilsson. Född 1885-09-15 i Benestad (L). Död 1969-05-01 i Lövestad (M).
Tabell 1075 (generation 10)
(Från Tabell 1073, s 195)
Marie Persdotter. Född 1892-10-26 i Hunnestad 16, Skårby (M). Död 1979-07-08 i Ullstorp (L).
Gift 1915-10-23 med Sigfrid Hilding. Född 1891-05-02 i Bollerup (L). Död 1975-07-26 i Ullstorp (L).
Tabell 1076 (generation 9)
(Från Tabell 1067, s 194)
Per Olsson. Född 1852-04-25 i Hunnestad, Skårby (M).
Gift 1879-12-14 med Elna Persdotter. Född 1854-02-10 i Snårestad (M).
Barn:
Anna Persdotter. Född 1880-02-15 i Marsvinsholms gård, Balkåkra (M).
Johan Persson. Född 1884-06-30 i Marsvinsholms gård, Balkåkra (M).
Ola Persson. Född 1886-02-21 i Marsvinsholms gård, Balkåkra (M). Död 1953-11-01 i Vapnö (N). Se tabell
1077, s 196.
Tabell 1077 (generation 10)
(Från Tabell 1076, s 195)
Ola Persson. Född 1886-02-21 i Marsvinsholms gård, Balkåkra (M). Död 1953-11-01 i Vapnö (N).
Gift 1936-03-28 med Valborg Kristina. Född 1902-05-01 i Enslöv (N). Död 1978-03-31 i Martin Luther (N).
Tabell 1078 (generation 8)
(Från Tabell 1050, s 190)
Nils Persson. Född 1822-11-17 i Skårby (M). Död 1901-04-29 i Bussjö 18, Bromma (M).
Gift 1853-03-18 i Sövestad (M) med Elna Nilsdotter. Född 1826-02-05 i Sövestad 28, Sövestad (M). Döpt 1826-02-17
i Sövestad 28, Sövestad (M). Död 1868-08-07 i Bussjö 18, Bromma (M). Åbon på no 28 Sövestad Nils Larsson och
dess hustru Anna Persdotter 40 år gl, Elna föddes och döptes 17 februari, hustrun Ingar Jönsdotter ibm, hustrun Elna
Andersdotter alla boende i Sövestad. Kyrktagen 19 mars.
Barn:
Per Nilsson. Född 1853-12-31 i Bromma (M). Död 1856-02-12 i Bromma (M).
Anna Nilsdotter. Född 1856-12-20 i Bromma (M). Se tabell 1079, s 196.
Hanna Nilsdotter. Född 1859-06-22 i Bromma (M).
Elna Nilsdotter. Född 1862-02-22 i Bromma (M). Se tabell 1080, s 196.
Per Nilsson. Född 1865-05-05 i Bromma (M). Se tabell 1092, s 198.
Tabell 1079 (generation 9)
(Från Tabell 1078, s 196)
Anna Nilsdotter. Född 1856-12-20 i Bromma (M).
Gift 1892-04-29 med Per Nilsson. Född 1846-12-21 i Baldringe 8, Baldringe (M).
Tabell 1080 (generation 9)
(Från Tabell 1078, s 196)
Elna Nilsdotter. Född 1862-02-22 i Bromma (M).
Gift 1890-03-05 i Bromma (M) med Hans Bengtsson. Född 1861-02-04 i Hedeskoga 6, Hedeskoga (M).
Barn:
Anna Hansson. Född 1890-08-18 i Bromma (M). Se tabell 1081, s 196.
Nils Hansson. Född 1892-12-11 i Bromma (M). Död 1960-10-26 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1083, s 197.
Anna Hansson. Född 1899-06-09 i Bromma (M). Död 1984-03-18 i Sövestad (M). Se tabell 1086, s 197.
Elin Hansson. Född 1904-06-24 i Bromma (M). Död 1979-08-25 i Bromma (M). Se tabell 1087, s 197.
Tabell 1081 (generation 10)
(Från Tabell 1080, s 196)
Anna Hansson. Född 1890-08-18 i Bromma (M).
Gift 1908 med Johan Nilsson. Född 1882-01-12 i Bjäresjö (M).
Barn:
Inga Greta Nilsson. Född 1914-08-11 i Ystad (M). Död 1991-07-12 i Limhamn (M). Se tabell 1082, s 196.
Tabell 1082 (generation 11)
(Från Tabell 1081, s 196)
Inga Greta Nilsson. Född 1914-08-11 i Ystad (M). Död 1991-07-12 i Limhamn (M).
Gift 1952-05-31 med Harald Sigurd Lundin. Född 1906-12-27 i Munkarp (M). Död 1973-01-19 i Limhamn (M).
Barn:
Gunilla Iréne Lundin. Född 1954-03-11 i Malmö Sankt Pauli (M).
Tabell 1083 (generation 10)
(Från Tabell 1080, s 196)
Nils Hansson. Född 1892-12-11 i Bromma (M). Död 1960-10-26 i Stora Herrestad (M).
Gift 1924-03-12 med Anna Andersson. Född 1901-01-11 i Bromma (M). Död 1976-03-11 i Ystad (M).
Barn:
Majken Irene Hansson. Född 1924-08-18 i Bromma (M). Död 2007-01-28 i Ystad (M) (YA). Se tabell 1084, s
197.
Rut Irma Hansson. Född 1926-10-24 i Bromma (M). Se tabell 1085, s 197.
Tabell 1084 (generation 11)
(Från Tabell 1083, s 197)
Majken Irene Hansson. Född 1924-08-18 i Bromma (M). Död 2007-01-28 i Ystad (M) (YA).
Gift 1949-06-23 med Hjalmar Birger Emanuel Jönsson. Född 1925-01-16 i Bromma (M). Död 2003-02-05 i Bromma
(M).
Barn:
Agneta Lilian Jönsson. Född 1950-06-10 i Bromma (M) (Sveriges befolkning 1970 och YA).
Bengt Ingvar Jönsson. Född 1955-03-26 i Bromma (M).
Tabell 1085 (generation 11)
(Från Tabell 1083, s 197)
Rut Irma Hansson. Född 1926-10-24 i Bromma (M).
Gift med Johan Arthur Olavus Jönsson. Född 1926-05-28 i Lunds Allhelgonaförs (M).
Barn:
Karin Anna Helene Jönsson. Född 1960-11-30 i Hurva (M).
Kerstin Ingrid Anette Jönsson. Född 1963-02-03 i Hurva (M).
Tabell 1086 (generation 10)
(Från Tabell 1080, s 196)
Anna Hansson. Född 1899-06-09 i Bromma (M). Död 1984-03-18 i Sövestad (M).
Gift 1934-03-09 med Edvin Feldt. Född 1909-12-29 i Stora Herrestad (M). Död 1995-06-28 i Sövestad (M).
Tabell 1087 (generation 10)
(Från Tabell 1080, s 196)
Elin Hansson. Född 1904-06-24 i Bromma (M). Död 1979-08-25 i Bromma (M).
Gift 1927 med Axel Feldt. Född 1903 i Onslunda (L). Död 1939-06-21 i Bromma (M).
Barn:
Ingrid Evelyn Feldt. Född 1928-02-28 i Ystad (M). Se tabell 1088, s 197.
Kjell Einar Feldt. Född 1930-06-14 i Bromma (M). Se tabell 1089, s 198.
Brita Marianne Feldt. Född 1932-02-07 i Bromma (M). Se tabell 1090, s 198.
Sven Börje Roland Feldt. Född 1937-01-23 i Bromma (M). Se tabell 1091, s 198.
Tabell 1088 (generation 11)
(Från Tabell 1087, s 197)
Ingrid Evelyn Feldt. Född 1928-02-28 i Ystad (M).
Gift med Stig Vilhelm Ingemar Rönn. Född 1934-12-21 i Älmeboda (G).
Barn:
Elin Harriet Madelein Rönn. Född 1964-06-09 i Östra Klagstorp (M).
Tabell 1089 (generation 11)
(Från Tabell 1087, s 197)
Kjell Einar Feldt. Född 1930-06-14 i Bromma (M).
Gift med Hanna Kerstin Elisabet NN. Född 1938-03-27 i Östra Hoby (L).
Barn:
Kerstin Elna Helene Feldt. Född 1962-06-10 i Bromma (M).
Una Carina Elisabeth Feldt. Född 1965-04-14 i Bromma (M).
Tabell 1090 (generation 11)
(Från Tabell 1087, s 197)
Brita Marianne Feldt. Född 1932-02-07 i Bromma (M).
Gift med Bert Åke Kinning. Född 1930-10-26 i Engelbrekt (AB).
Barn:
Mats Rickard Kinning. Född 1955-01-06 i Sövde (M).
Leif Tomas Kinning. Född 1956-05-27 i Lomma (M).
Pär Mikael Kinning. Född 1959-07-26 i Lomma (M).
Boel Maria Kinning. Född 1967-08-14 i Lomma (M).
Tabell 1091 (generation 11)
(Från Tabell 1087, s 197)
Sven Börje Roland Feldt. Född 1937-01-23 i Bromma (M).
Gift med Sonja Gunilla Margareta NN. Född 1947-05-13 i Östra Klagstorp (M). Skild 1997 i Sövestad (M).
Barn:
Sven Axel Benjamin Feldt. Född 1972-03-13 i Lomma (M).
Linda My Elinor Feldt. Född 1974-02-25 i Lomma (M).
Elin Sanne Margareta Feldt. Född 1982-03-21 i Sövestad (M).
Tabell 1092 (generation 9)
(Från Tabell 1078, s 196)
Per Nilsson. Född 1865-05-05 i Bromma (M).
Gift 1890-03-21 i Bjäresjö (M) med Karna Nilsdotter. Född 1868-09-23 i Kärragården 5, Bjäresjö (M).
Barn:
Anna Persdotter. Född 1891-04-23 i Mossby 15, Västra Nöbbelöv (M). Död 1987-06-19 i Skurup (M). Se tabell
1093, s 198.
Elin Persdotter. Född 1891-04-23 i Mossby 15, Västra Nöbbelöv (M). Död 1982-09-16 i Bussjö 20, Bromma
(M). Se tabell 1094, s 198.
Karin Persdotter. Född 1894-02-13 i Mossby 15, Västra Nöbbelöv (M). Död 1980-01-10 i Skivarp (M). Se
tabell 1095, s 199.
Nils Alfred Persson. Född 1896-03-01 i Mossby 15, Västra Nöbbelöv (M). Död 1978-07-21 i Ystad (M). Se
tabell 1096, s 199.
Tabell 1093 (generation 10)
(Från Tabell 1092, s 198)
Anna Persdotter. Född 1891-04-23 i Mossby 15, Västra Nöbbelöv (M). Död 1987-06-19 i Skurup (M).
Gift 1920-03-27 med Jöns Rasmusson. Född 1890-11-23 i Skivarp (M). Död 1968-05-25 i Skivarp (M).
Tabell 1094 (generation 10)
(Från Tabell 1092, s 198)
Elin Persdotter. Född 1891-04-23 i Mossby 15, Västra Nöbbelöv (M). Död 1982-09-16 i Bussjö 20, Bromma (M).
Gift 1914-07-31 med Vitus Gottfrid Mattsson. Född 1887-10-16 i Skivarp (M). Död 1972-05-14 i Bussjö 20, Bromma
(M).
Tabell 1095 (generation 10)
(Från Tabell 1092, s 198)
Karin Persdotter. Född 1894-02-13 i Mossby 15, Västra Nöbbelöv (M). Död 1980-01-10 i Skivarp (M).
Gift 1920-03-27 med Otto Vilhelm Persson. Född 1895-04-05 i Väsby (M). Död 1969-03-02 i Skivarp (M).
Tabell 1096 (generation 10)
(Från Tabell 1092, s 198)
Nils Alfred Persson. Född 1896-03-01 i Mossby 15, Västra Nöbbelöv (M). Död 1978-07-21 i Ystad (M).
Gift 1939-06-23 med Hilda. Född 1901-05-04 i Nevishög (M). Död 1987-08-25 i Villie (M).
Tabell 1097 (generation 8)
(Från Tabell 1050, s 190)
Marna Persdotter. Född 1824-10-17 i Skårby (M).
Gift 1848 med Hans Svensson. Född 1823-01-16.
Barn:
Elna Hansdotter. Född 1848-05-09 i Ystads Sankta Maria (M). Se tabell 1098, s 199.
Per Hansson. Född 1849-10-05 i Hunnestad, Skårby (M).
Sven Hansson. Född 1851-02-25 i Hunnestad, Skårby (M). Död 1885-12-02 i Ystads Sankta Maria (M). Se
tabell 1101, s 199.
Tabell 1098 (generation 9)
(Från Tabell 1097, s 199)
Elna Hansdotter. Född 1848-05-09 i Ystads Sankta Maria (M).
Gift 1883-10-26 i Skårby (M) med Jöns Jönsson. Född 1857-03-02 i Skårby (M).
Barn:
Jöns Johan Jönsson. Född 1885-04-23 i Sövdeborg, Sövde (M). Död 1969-01-11 i Ölöv, Östra Vemmenhög
(M). Se tabell 1099, s 199.
Maria Jönsdotter. Född 1886-12-05 i Sövdeborg, Sövde (M). Död 1983-03-14 i Skivarp (M). Se tabell 1100, s
199.
Tabell 1099 (generation 10)
(Från Tabell 1098, s 199)
Jöns Johan Jönsson. Född 1885-04-23 i Sövdeborg, Sövde (M). Död 1969-01-11 i Ölöv, Östra Vemmenhög (M).
Gift med Jönsson. Död 1940-09-08.
Tabell 1100 (generation 10)
(Från Tabell 1098, s 199)
Maria Jönsdotter. Född 1886-12-05 i Sövdeborg, Sövde (M). Död 1983-03-14 i Skivarp (M).
Gift med Adolfsson. Död 1921-03-30.
Tabell 1101 (generation 9)
(Från Tabell 1097, s 199)
Sven Hansson. Född 1851-02-25 i Hunnestad, Skårby (M). Död 1885-12-02 i Ystads Sankta Maria (M). Dödsorsak
Ålder/födelsedatum (i förekommande fall) drunkning År: 34 Månad: 9 Dag: 7 Födelsedatum: Attest läkare Övrigt
olyckshändelse; föll i mörkret i hamnen.
Gift 1874-12-20 i Skårby (M) med Maria Jacobsdotter. Född 1850-09-21 i Gusnava, Skårby (M).
Barn:
Ida Maria Svensdotter. Född 1876-03-22 i Ystads Sankt Petri (M).
Hjalmar Julius Svensson. Född 1880-03-17 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1880-03-23 i Ystads Sankta Maria
(M).
Selma Emilia Svensdotter. Född 1881-10-12 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1965-12-23 i Ystad (M). Se tabell
1102, s 200.
Hjalmar Svensson. Född 1885-02-05 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1885-02-10 i Ystads Sankta Maria (M).
Hilma Maria Svensdotter. Född 1886-07-04 i Ystads Sankta Maria (M).
Tabell 1102 (generation 10)
(Från Tabell 1101, s 199)
Selma Emilia Svensdotter. Född 1881-10-12 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1965-12-23 i Ystad (M).
Gift 1909-11-02 i Ystad (M) med Frans Emil Björkkvist. Född 1888-04-11 i Stehag (M). Död 1951-08-01 i Ystad (M).
Barn:
Brita Cecilia Björkkvist. Född 1919-09-07 i Ystad (M). Se tabell 1103, s 200.
Tabell 1103 (generation 11)
(Från Tabell 1102, s 200)
Brita Cecilia Björkkvist. Född 1919-09-07 i Ystad (M).
Gift 1940-12-07 med Egon Persson. Född 1913-07-16 i Ystad (M). Död 1976-05-07 i Ystad (M).
Barn:
Gerd Lisbeth Persson. Född 1946-05-21 i Ystad (M). Se tabell 1104, s 200.
Tabell 1104 (generation 12)
(Från Tabell 1103, s 200)
Gerd Lisbeth Persson. Född 1946-05-21 i Ystad (M).
Gift med Leif Ronny Nordahl. Född 1947-01-02 i Östra Herrestad (L).
Barn:
Lolita Annette Nordahl. Född 1965-11-08 i Ystad (M).
Diana Rose-Lee Nordahl. Född 1968-02-02 i Ystad (M). Se tabell 1105, s 200.
Tabell 1105 (generation 13)
(Från Tabell 1104, s 200)
Diana Rose-Lee Nordahl. Född 1968-02-02 i Ystad (M).
Sambo med Bo Inge Roger Nilsson. Född 1967-05-04 i Ystad (M) (Sveriges befolkning 1970). Spelar bas i YRO.
Tabell 1106 (generation 7)
(Från Tabell 1049, s 190)
Erland Nilsson. Född 1802-04-25 i Bromma (M). Död från 1841 till 1846 i Bjäresjö (M). Är inte med i hf 1846-1850, är
då troligen död. Eftersom Hu nämns som Änka.
Gift 1826-12-08 i Bjäresjö (M) med Kerstina Nilsdotter. Född 1808-02-10 i Bjäresjö (M).
Barn:
Nils Erlandsson. Född 1827-10-10 i Hedeskoga (M).
Per Erlandsson. Född 1831-06-13 i Bjäresjö (M).
Karna Erlandsdotter. Född 1834-01-26 i Bjäresjö (M).
Jöns Erlandsson. Född 1838-04-19 i Bjäresjö (M).
Sven Erlandsson. Född 1841-07-18 i Bjäresjö (M). Se tabell 1107, s 200.
Tabell 1107 (generation 8)
(Från Tabell 1106, s 200)
Sven Erlandsson. Tegelmästare. Född 1841-07-18 i Bjäresjö (M).
Gift 1866-02-28 i Slimminge (M) med Anna Andersdotter. Född 1846-10-21 i Slimminge (M).
Barn:
Edvard Göran Erlandsson. Född 1867-11-21 i Slimminge (M). Död 1938-07-25 i Västra Skrävlinge (M). Se
tabell 1108, s 201.
Tabell 1108 (generation 9)
(Från Tabell 1107, s 200)
Edvard Göran Erlandsson. Trägårdsmästare. Född 1867-11-21 i Slimminge (M). Död 1938-07-25 i Västra Skrävlinge
(M).
Utom äktenskap 1894-12-01 i Sjörup (M) med Johanna Larsdotter. Född 1868-06-21 i Sövde (M). Död 1953-06-28 i
Möllevången (M).
Barn:
Sofia Wilhelmina Erlandsson. Född 1888-01-03 i Sövde (M). Död 1971-01-27 i Trelleborg (M). Se tabell 1109,
s 201.
Tabell 1109 (generation 10)
(Från Tabell 1108, s 201)
Sofia Wilhelmina Erlandsson. Född 1888-01-03 i Sövde (M). Död 1971-01-27 i Trelleborg (M). Enligt födelseboken
framgår inte vem som är fadern, i bouppteckningen efter Edvard Erlandsson är hon upptagen som dotter, även då
familjen inflyttade till Malmö 1890
Gift 1911 med Fritz Alfred Malmsjö. Kypare. Född 1884-01-27 i Malmö Sankt Pauli (M). Död 1957-04-?? i Malmö
Sankt Johannes (M). Skild 1925-02-07.
Barn:
Fritz Wilhelm Alexix Malmsjö. Född 1909-11-22 i Landskrona (M). Död 1982-04-05 i Vantör (AB). Se tabell
1110, s 201.
Tabell 1110 (generation 11)
(Från Tabell 1109, s 201)
Fritz Wilhelm Alexix Malmsjö. Frisörmästare. Född 1909-11-22 i Landskrona (M). Död 1982-04-05 i Vantör (AB).
Gift 1930-11-23 i Trelleborg (M) med Annie Henrietta Olsson. Född 1910-01-30 i Västra Skrävlinge (M). Död 196207-20 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB).
Barn:
Jan Wilhelm Malmsjö. Artist Skådespelare. Född 1932-05-29 i Trelleborg (M).
Tabell 1111 (generation 4)
(Från Tabell 801, s 146)
Lasse Mårtensson. Åbo. Född 1707-08-28 i Stora Köpinge (M). Död 1756-12-09 i Stora Köpinge (M). Lasse
Mårtensson, åbo på utsockne frälsehemmanet nr 4 i St Köpinge, brukade också nr 7 därstädes (mtl, och Jordb), var född
1707 d 28 augusti och son till Mårten Andersson Gagge och Metta Lassesdotter på nr 28 St Köpinge.
Vigdes 1736 d 27 juni med pigan Kirstina Månsdotter i St Köpinge. Hon är född 1713 d 28 september och dotter till
Måns Jönsson och Malena Andersdotter på nr 29 St Köpinge.
Enligt bouppteckningen i Herrestads häradsrätt 1757 d 30 juni, efter Lasse Mårtensson, så dog han i december 1756 och
efterlämnade änkan Kirstina Månsdotter och dottern Sissela 10 år gammal. Med hustrun hade han levat i 20 år och fått
två döttrar, varav dotern Malena avlidit. På dottern Sisselas vägnar var närvarande den avlidnes farbroder hemmansåbon
Jöns Andersson i Köpinge (Jöns Andersson Gagge) på nr 28 St Köpinge) och svågern Lars Ingvarsson i L Köpinge (gift
med Lasses syster Kirstina).
Magnus Pålssons ana.
Gift 1736-06-27 med Kirstina Månsdotter. Född 1713-09-28 i Stora Köpinge (M). Död 1757-12-23. Källor: Birte
Boström, via anbytarforum internet. 1713 14. Måndagen d.28 spetemb: föddes Måns Jönssons och Malena Anders lilla
dotter, som den 4de octob: blef kallat Kirstina. Witne: Jöns Andersson, Isac Jöransson, Pär Månsson, Metta
Mårtensdotter och Anna Larsdotter i Stora Kiöinge. Lysning Lasse Mårtensson 1736-06-16 Stora Köpinge (M) 1). Gift
med Lasse Mårtensson 1736-06-27 Stora Köpinge (M) 6). Gift med Ingvar Svensson 1757-12-18 Stora Köpinge (M) 6).
Änkan Kirstina Månsdotter på nr.4 St. Köpinge gifte om sig d.18 dec. 1757 med drängen Ingvar Svensson
Barn:
Malena Lassesdotter. Född 1737-05-06 i Stora Köpinge (M). Död 1752-08-27 i Stora Köpinge (M).
Sissela Lassesdotter. Född 1747-10-22 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1112, s 202.
Tabell 1112 (generation 5)
(Från Tabell 1111, s 201)
Sissela Lassesdotter. Född 1747-10-22 i Stora Köpinge (M). 1747 "d 22 october en torsdag kl 4 eftermiddag föddes
Lasse Mårtens och des hustru Kirstina Månsdoter i Sto. Köpinge en doter, som döptes d 25 dito Dom 23p Trin. och
kallades Sissela.
Frambars till dopet af Kirstina Lars Ingvars i Lile Köpinge. Witnen till dopet Woro Jöns Anders, Jöns Måns, Måns Lars,
Anders Lars, Lars Lagess, Ola Mårtens, Anders Mårtenss, Jöns Rasmuss, Ingvar Lars, Jöns Pehrs, Agda Swen Jöns,
Elina Nils Lars, Karna Rasmusdotter, Karna Andersdotter".
Gift 1:o 1765-12-17 i Stora Köpinge (M) med Per Eriksson. Nämndeman. Född 1736-11-16 i Stora Köpinge (M). Död
1780-03-04 i Stora Köpinge (M). 1736 den 16 nov klockan 0900 på förmiddagen föddes Erik Pehrsson og dess hustru
Aggatha Svensdotter i Lilla Köpinge en son, som christnades den 21 nov og kallades Pehr. Döpt 1736-11-21 Stora
Köpinge (M) 18). Bosatt 1761-01-30 Lilla Köpinge nr 3, Stora Köpinge (M) 22). Bouppteckning Herrestads härad efter
kronobonden Erik Persson på nr.3 L. Köpinge avlidna hustru Agda Svensdotter. Gift med Karna Larsdotter 1761-03-13
Stora Köpinge (M) 12). 1765 d 13 mars vigdes drängen Pehr Eriksson från Lilla Köpinge og pigan Karna Larsdotter
ibm. Gift med Sissela Lassesdotter 1765-12-13 Stora Köpinge (M) 12). 1765 d 13 dec vigdes änklingen Pehr eriksson
från Lilla Köpinge og pigan Sissela Lassesdotter från Stora Köpinge. Död 1780-03-04 Lilla Köpinge nr 3, Stora
Köpinge (M) 7). Första källa: Husförhörslängd AI:1 1764-1796 Stora Köpinge Mikrofilm S11440 Prästen skrev in
under rubriken "Lefverne" i hfl om Per Ericsson att han levde "Stilla och Sagtmodigt hemma". Bouppteckning 1780-0523 Lilla Köpinge nr 3, Stora Köpinge (M) 22). Av Birte Boström tisdag den 4 juni 2002 kl. 20.44: Bouppteckning
Herrestads härad: 1780 d.23 maj bouppt. efter avl. nämndeman Per Eriksson på krono ograverade hemmanet nr.3
L.Köpinge, som efterlämnat änkan Sissa Lassesdotter och barnen med henne : Karna 11 år, Marna 6 och Bengta 1 år gl.
Samt barnen med förra hustrun Karna Larsdotter : Kierstina 18 år och Agda 15 år gl. På barnens vägnar var närvarande
deras farbröder, frälseåbon Ingemar Eriksson och Anders Eriksson i St.Herrestad, prästbonden Sven Eriksson i Öja, och
rusthållaren Jöns Eriksson, tillika med den dödes svåger nämndeman Ingvar Larsson i L. Köpinge, samt den dödes
syskonbarn ( kusin) Ingvar Andersson.
Barn:
Karna Persdotter. Född 1768-06-18 i Stora Köpinge (M). Död 1833-07-22 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1113,
s 202.
Lasse Persson. Född 1771-02-27 i Stora Köpinge (M).
Malena Persdotter. Född 1773-12-11 i Stora Köpinge (M). Död 1801-07-30 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge
(M). Se tabell 1139, s 208.
Bengta Persdotter. Född 1779-03-21 i Stora Köpinge (M). Död 1851-11-30 i Hedeskoga (M). Se tabell 1140, s
208.
Gift 2:o 1781-03-02 i Stora Köpinge (M) med Per Jönsson. Född 1757 i Stora Köpinge (M). 1781 Martii den 2 wigdes
drängen och hemmansåbon Pehr Jönsson med nämndemans enkan Sissela Lassesdotter på No.3 i Lilla Köpinge.
Barn:
Per Persson. Född 1782-01-24 i Stora Köpinge (M). Död 1782-01-26 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1113 (generation 6)
(Från Tabell 1112, s 202)
Karna Persdotter. Född 1768-06-18 i Stora Köpinge (M). Död 1833-07-22 i Stora Köpinge (M).
Gift 1791-03-09 i Stora Köpinge (M) med Ola Nilsson. Född 1757-10-23 i Bromma (M). Död 1820-11-12 i Stora
Köpinge (M). "Bromma C:1, födda 1757: Nämdemannen Nils Ohlssons twenne barn, twillingar: en son Ola och en
dotter Kerstena i Bosiö. Natt. d.23, Renati d.30 octobr. Susceptrix Filli, Jöran Swens hustru Törre i Bosiö. Suscept.
Filia, Nämdemannens Ola Pärssons hustru Elsa i Rynge.Testes: Nämdeman Ola Pärsson i Rynge, Jöran Swensson i
Bosiö, Nils Larsson och drängen Anders Jönsson från Köpinge, Nils Mårtensson och hans hustru Elna i Bosiö, Nils
Salomonsson och Nils Jacobsson ibidem, Nils Jacobssons hustru Jertru, Måns Johansson där sammastädes. Bosatt
1765-04-20 Bussjö nr 1, Bromma (M) 6). Bouppteckning i Herrestad häradsrätt 1765 d.20 april finns efter avlidna
nämndeman Nils Olsson på Bussjö nr.1 och hans likaledes avlidna andra hustru Gertrud Larsdotter. Nils Olsson har
med första hustrun barnen:Ifwar, 14 år gl., Bengt, 11 år, Karna, 10 år, och tvillingarna Olof och Kirstina, 7 år gl. På
dessa barns vägnar var närvarande deras morfader Jöns Andersson(Gagge)i St. Köpinge och morbroder Anders Jönsson
i L. Köpinge Med andra hustrun Gertrud Larsdotter har Nils Olsson sonen Lars, 2 år gl. på dennes vägnar var
närvarande dess morbroder Ingvar Larsson i L.Köpinge. Boet uppgavs av nämndeman Olof Persson i Rynge."
Barn:
Nils Olsson. Född 1791-06-01 i Stora Köpinge (M). Död 1843-05-30 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1114, s 203.
Per Olsson. Född 1793-03-15 i Stora Köpinge (M). Död 1841-05-08 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1136, s 207.
Sissa Olsdotter. Född 1799-05-26 i Stora Köpinge (M). Död 1801-08-19 i Stora Köpinge (M).
Mätta Olsdotter. Född 1805-09-07 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1114 (generation 7)
(Från Tabell 1113, s 202)
Nils Olsson. Född 1791-06-01 i Stora Köpinge (M). Död 1843-05-30 i Stora Köpinge (M).
Gift 1820-07-08 i Bollerup (L) med Ellna Nilsdotter. Född 1793-06-19 i Bollerup (L).
Barn:
Per Nilsson. Född 1819-05-21 i Bollerup (L).
Ola Nilsson. Född 1822-05-19 i Hammenhög (L). Död 1894-10-08 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1115, s 203.
Sissa Nilsdotter. Född 1825-09-07 i Hammenhög (L). Död omkring 1828 i Hammenhög (L).
Ingvar Nilsson. Född 1827-03-26 i Hammenhög (L). Död 1827-07-14 i Hammenhög (L).
Sissa Nilsdotter. Född 1828-06-09 i Hammenhög (L). Död 1886-05-14 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1116, s
203.
Nils Nilsson. Född 1833-06-02 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1135, s 207.
Tabell 1115 (generation 8)
(Från Tabell 1114, s 203)
Ola Nilsson. Född 1822-05-19 i Hammenhög (L). Död 1894-10-08 i Stora Köpinge (M).
Gift med Anna Göransdotter. Född 1820-04-23 i Fårarp, Övraby (L). Död 1881-09-03 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Per Olsson. Född 1849-07-12 i Stora Köpinge (M). Repetition, se tabell 179, s 34.
Kerstina Olsdotter. Född 1854-06-19 i Stora Köpinge (M).
Göran Olsson. Född 1857-03-23 i Stora Köpinge (M).
Lars Olsson. Född 1860-01-28 i Stora Köpinge (M).
Salomon Olsson. Född 1863-03-18 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1116 (generation 8)
(Från Tabell 1114, s 203)
Sissa Nilsdotter. Född 1828-06-09 i Hammenhög (L). Död 1886-05-14 i Stora Köpinge (M).
Gift med Nils Trulsson. Född 1825-07-21 i Sjörup (M). Död 1864-01-24 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Nils Nilsson. Född 1853-11-06 i Stora Köpinge (M). Död 1937-02-04 i Borrie (M). Se tabell 1117, s 203.
Ola Nilsson. Född 1855-09-28 i Stora Köpinge (M). Död 1929-05-11 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1127, s 205.
Moetta Nilsdotter. Född 1857-09-27 i Stora Köpinge (M).
Sissela Nilsdotter. Född 1861-05-31 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1117 (generation 9)
(Från Tabell 1116, s 203)
Nils Nilsson. Född 1853-11-06 i Stora Köpinge (M). Död 1937-02-04 i Borrie (M). Född 1853-11-06 Lilla Köpinge nr
5 och nr 8, Stora Köpinge (M) 103). Moderns ålder 25 år. Döpt 1853-11-09 Lilla Köpinge nr 5 och nr 8, Stora Köpinge
(M) 103). Faddrar: Åbo Pehr Ohlsson från Bussjö Anna Trulsdotter. Vittne: Bemälte Pehr Ohlsson, Drängen Nils
Nilsson och Pigan Kjerstina Trulsdotter från Bussjö. Flyttade 1861 Stora Köpinge nr 19, Stora Köpinge (M) 88). Från
Lilla Köpinge nr 6 sidan 265 till Stora öpinge nr 19 sidan 89. Flyttade 1862 Stora Köpinge nr 5, Stora Köpinge (M) 88).
Från Stora Köpinge nr 19 sidan 89 till sidan 34. Flyttade 1863 Stora Köpinge nr 28, Stora Köpinge (M) 88). Från Stora
Köpinge nr 5 sidan 34. Familjen bor inhyse utfattiga. Flyttade 1864 Lilla Köpinge nr 6, Stora Köpinge (M) 88). Från
Stora Köpinge nr 28 sidan 141 till sidan 267. Enkan Sissela Nils Truls med barnen Nils, Ola och Moetta bor inhyse hos
Sissela bror Nils Nilsson och hans hustru Elna Persdotter. Flyttade 1871-10-26 Bromma (M) 89). Från Lilla Köpinge nr
6 sidan 33. Attest nr 32. Bosatt 1890 Borrie (M) 24). ------------------------------------------------------------ Anbytarforum:
Källor: Internet: Arkion - efterlysningar (Folkräkningen 1890/1900) ------------------------------------------------------------
Av Lisbeth Rithander (Skottarp) söndag den 30 nov 2003 kl. 12.52: Hej, Här kommer Nils Borrie Annex församling
Nils Nilsson f. 1853 St. Köpinge Christianstad l. Om personen Om hushållet Hemförsamling: Borrie Annex Hemort:
Borrie Kontrakt: Ljunits o Herrestads Län: Malmöhus Födelseår: 1853 Födelseförs: St. Köpinge Christianstad l. Yrke:
Statdräng Civilstånd: Gift (G) Famstkod: Far/man (F) SVARvolym: 000221 Kort nr: 12 Sida: 3 Rad: 3 Personer i
hushållet: Fam nr: 1 Nils Nilsson f. 1853, Statdräng Kerstina Olsdotter f. 1857, Födelseförs: Borrie Annex Anna f.
1882, Födelseförs: Högestad Malmö. l. Olof f. 1885, Födelseförs: St. Herrestad Nils f. 1889, Födelseförs: Borrie Annex
Mvh/ Lisbeth ------------------------------------------------------------ Död 1937-02-04 Borrie (M) 111). Källor: Sveriges
Dödbok 1947-2003 Bouppteckning 1937-04-24 Borrie gård, Borrie (M) 111). Bpt nr 140 V.T.1937 Bouppteckning År
1937 den 24 april förettades bouppteckning efter f.statardräng Nils Nilsson, Borrie gård i Borrie, som var född den 6
november 1853 och som avlidigt den 4 februari 1937, efterlämnande såsom sterbhusdelägare: A: Änkan Kersti Nilsson,
närvarande. B:1. dottern Anna Nilsson, gift med statdräng Karl Nilsson, Ödemarks gård, närvarande. 2. sonen
vägarbetare Olof Nilsson, No 17 Stora Herrestad, närvarande. 3. sonen vägarbetare Nils Nilsson, No 26 Stora Herrestad,
närvarande. 4. dottern Johanna Nilsson, gift med Otto Nilsson, Ystad, närvarande. Alla voro myndiga. Boet uppgavs
under edlig förpliktelse av änkan Kersti Nilsson samt antecknades och värderades i följande ordning... Summa
tillgångar = 4565:- Skulder Begravningskostnader = 400:- Behållning i boet = 4165:- Att allt blivit rätteligen antecknat
och tillgångarna efter bästa förstånd värderats betygas som ovan: N.Larsson nämndeman i Stora Herrestad Hilding
OLsson i Stora Herrestad Att allt blivit riktigt uppgivet och ej något med vetskap och vilja dolt eller uteblivit, betygas
under edlig förpliktelse Kerstina Nilsson Närvarande vid bouppteckningen: Anna Nilsson Karl Nilsson Olof Nilsson Ida
Nilsson Nils Nilsson Johanna Nilsson Otto Nilsson Vidimeras: N.Larsson Stora Herrestad Stig Larsson Stora Herrestad
Gift med Kerstina Olsdotter. Född 1857-10-30 i Borrie (M). Död 1953-10-21 i Ystad (M).
Barn:
Anna Nilsson. Född 1882-05-21 i Högestad (M). Se tabell 1118, s 204.
Olof Nilsson. Född 1885 i Stora Herrestad (M).
Nils Nilsson. Född 1887-12-19 i Borrie (M). Död 1888-03-30 i Borrie (M).
Nils Nilsson. Född 1889-02-24 i Borrie (M). Se tabell 1124, s 205.
Johanna Nilsson. Född 1897-12-14 i Borrie (M). Död 1978-11-27 i Ystad (M). Se tabell 1126, s 205.
Tabell 1118 (generation 10)
(Från Tabell 1117, s 203)
Anna Nilsson. Född 1882-05-21 i Högestad (M).
Gift med Karl Nilsson. Född 1880-01-21 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Nils Karlsson. Född 1904-09-24 i Högestad (M).
Hilma Nilsson. Född 1906-03-30 i Benestad (L).
Edvin Nilsson. Född 1908-03-29 i Benestad (L).
Alma Nilsson. Född 1910-03-24 i Benestad (L). Död 2000-06-19 i Tomelilla (L). Se tabell 1119, s 204.
Ernst Nilsson. Född 1912-05-11 i Benestad (L).
Axel Nilsson. Född 1914-09-08 i Benestad (L).
Kierstina Maria Nilsson. Född 1917-04-05 i Benestad (L).
Edit Ingeborg Nilsson. Född 1920-05-26 i Benestad (L).
Ellen Ingegerd Nilsson. Född 1922-10-17 i Benestad (L). Se tabell 1123, s 205.
Tabell 1119 (generation 11)
(Från Tabell 1118, s 204)
Alma Nilsson. Född 1910-03-24 i Benestad (L). Död 2000-06-19 i Tomelilla (L).
Gift 1931-11-28 med Nils Mauritz Fröjd. Född 1905-08-21 i Högestad (M). Död 1986-03-26 i Tomelilla (L).
Barn:
Anne-Marie Ingegerd Fröjd. Född 1932-04-03 i Benestad (L). Se tabell 1120, s 204.
Kjell Agne Fröjd. Född 1934-05-12 i Benestad (L). Se tabell 1121, s 204.
Inge Nils Göte Fröjd. Född 1946-07-09 i Simrishamn (L). Se tabell 1122, s 205.
Tabell 1120 (generation 12)
(Från Tabell 1119, s 204)
Anne-Marie Ingegerd Fröjd. Född 1932-04-03 i Benestad (L).
Gift med Nils Helge Mårtensson. Född 1925-09-30 i Ullstorp (L).
Barn:
Bernt Jan Erik Mårtensson. Född 1951-01-15 i Tryde (L).
Erna Annika Birgitta Mårtensson. Född 1960-10-18 i Tryde (L).
Tabell 1121 (generation 12)
(Från Tabell 1119, s 204)
Kjell Agne Fröjd. Född 1934-05-12 i Benestad (L).
Gift med Ulla Marianne Pålsson. Född 1932-06-03 i Lund.
Barn:
Mats Nils-Olof Fröjd. Född 1959-07-31 i Kirseberg (M).
Ingela Ann-Magret Fröjd. Född 1963-02-25 i Kirseberg (M).
Tabell 1122 (generation 12)
(Från Tabell 1119, s 204)
Inge Nils Göte Fröjd. Född 1946-07-09 i Simrishamn (L).
Gift med Inger Ann-Kristin Svensson. Född 1949-03-20 i Lövestad (M).
Barn:
Per Inge Håkan Fröjd. Född 1975-03-17 i Södra Åsum (M).
Sven Göran Ingemar Fröjd. Född 1977-12-05 i Södra Åsum (M).
Tabell 1123 (generation 11)
(Från Tabell 1118, s 204)
Ellen Ingegerd Nilsson. Född 1922-10-17 i Benestad (L).
Gift med Tage Rudolf Nilsson. Född 1918-01-01 i Stora Herrestad 41, Stora Herrestad (M). Död 2003-04-03 i Ystad
(M).
Barn:
Margot Elisabeth Nilsson. Född 1954-12-27 i Ystad (M).
Tabell 1124 (generation 10)
(Från Tabell 1117, s 203)
Nils Nilsson. Född 1889-02-24 i Borrie (M).
Gift 1920 med Ida Emila Karolina Svensson. Död 1934-10-14 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Emmy Elisabeth Nilsson. Född 1925-02-26 i Borrie (M). Se tabell 1125, s 205.
Tabell 1125 (generation 11)
(Från Tabell 1124, s 205)
Emmy Elisabeth Nilsson. Född 1925-02-26 i Borrie (M).
Gift 1946-09-21 med Ove Lennart Nilsson. Född 1925-07-19 i Stora Köpinge (M). Död 1970-10-22 i Stora Köpinge
23, Stora Köpinge (M).
Barn:
Leif Ove Kenneth Nilsson. Född 1950-04-13 i Stora Köpinge (M).
Claes-Göran Lennart Nilsson. Född 1955-08-27 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1126 (generation 10)
(Från Tabell 1117, s 203)
Johanna Nilsson. Född 1897-12-14 i Borrie (M). Död 1978-11-27 i Ystad (M).
Gift 1919-06-08 med Otto Nilsson. Född 1892-12-05 i Bromma (M). Död 1968-07-29 i Ystad (M).
Barn:
Karin Herta Ingegärd Nilsson. Född 1920-04-11 i Ystad (M). Död 1999-02-07 i Helsingborgs Maria (M).
Tabell 1127 (generation 9)
(Från Tabell 1116, s 203)
Ola Nilsson. Född 1855-09-28 i Stora Köpinge (M). Död 1929-05-11 i Stora Köpinge (M). Sockerbruksarbetare i
St.Köpinge. Född 1855-09-28 i St.Köpinge (L.Köpinge 6). Död 1929-05-11 i Stora Köpinge (Lilla Köpinge 7). (Vissa
uppgifter från forskning av Magnus Påhlsson, Rydsgård) "Gift med SISSA Larsson 1893-09-02 Bromma (M) 7).
Flyttade 1893-11-11 Lilla Köpinge nr 6, Stora Köpinge (M) 8). Inflyttningsattest nr 25 enligt förs.boken 18931007
dräng på Bussjö nr 4, Bromma 18931111 arbetare på L Köpinge nr 6 18990417 arbetare på L Köpinge nr 7 1900
sockerbruksarbetare i St Köpinge "
Gift 1893-09-02 i Bromma (M) med Sissa Larsdotter. Född 1865-03-18 i Hedeskoga (M). Död 1914-11-26 i Stora
Köpinge (M).
Barn:
Nils Olsson. Född 1893-10-07 i Bromma (M). Död 1976-04-09 i Malmö Sankt Pauli (M).
Alma Cesilia Olsson. Född 1899-04-17 i Stora Köpinge (M). Död 1970-03-05. Se tabell 1128, s 206.
Tabell 1128 (generation 10)
(Från Tabell 1127, s 205)
Alma Cesilia Olsson. Född 1899-04-17 i Stora Köpinge (M). Död 1970-03-05.
Gift 1:o med Jonas Pålsson. Född 1898 i Örkelljunga (L). Död 1956 i Malmö. Skild 1939.
Barn:
Ove Allan Lennart Pålsson. Född 1925-03-12 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1129, s 206.
Gift 2:o
Barn:
Stig Albert Pålsson. Född 1938-02-05 i Malmö Sankt Johannes (M). Se tabell 1133, s 206.
Tabell 1129 (generation 11)
(Från Tabell 1128, s 206)
Ove Allan Lennart Pålsson. Född 1925-03-12 i Stora Köpinge (M).
Gift 1957 med Astrid Paulsson. Född 1934.
Barn:
Gun Anita Elisabeth Pålsson. Född 1958-03-31 i Malmö Sankt Pauli (M). Se tabell 1130, s 206.
Hans Tomas Lennart Pålsson. Född 1961-11-08 i Västra Skrävlinge (M). Se tabell 1131, s 206.
Per Magnus Lennart Pålsson. Född 1966-09-09 i Västra Skrävlinge (M). Se tabell 1132, s 206.
Tabell 1130 (generation 12)
(Från Tabell 1129, s 206)
Gun Anita Elisabeth Pålsson. Född 1958-03-31 i Malmö Sankt Pauli (M).
Gift 1981-07-04 i Ilstorp (M) med Alf Persson. Född 1956-02-14 i Möllevången (M).
Barn:
Andreas Persson. Född 1985-01-03 i Hyby (M).
Tabell 1131 (generation 12)
(Från Tabell 1129, s 206)
Hans Tomas Lennart Pålsson. Född 1961-11-08 i Västra Skrävlinge (M).
Gift 1994-10-22 med Helena Anneli Mårtensson. Född 1969-11-20 i Ystad (M).
Barn:
Oliver Nils Lennart Pålsson. Född 1996-02-24 i Södra Åsum (M).
Tabell 1132 (generation 12)
(Från Tabell 1129, s 206)
Per Magnus Lennart Pålsson. Född 1966-09-09 i Västra Skrävlinge (M).
Gift 1995-03-04 med Maria Klint.
Barn:
Jon Rasmus Mikael Pålsson. Född 1995-07-05 i Ystad (M).
Tabell 1133 (generation 11)
(Från Tabell 1128, s 206)
Stig Albert Pålsson. Född 1938-02-05 i Malmö Sankt Johannes (M).
Gift med Barbro Margareta NN. Född 1942-10-10 i Linköpings Berga (E).
Barn:
Conny Johan Mikael Pålsson. Född 1965-10-24 i Hällestad (E).
Stig Örjan Anders Pålsson. Född 1968-06-03 i Linköpings Sankt Lars (E). Se tabell 1134, s 207.
Tabell 1134 (generation 12)
(Från Tabell 1133, s 206)
Stig Örjan Anders Pålsson. Född 1968-06-03 i Linköpings Sankt Lars (E).
Gift med Terez Hanqvist. Född 1961-01-28 i Linköpings Sankt Lars (E).
Barn:
Marika Hanqvist. Född 1994-01-22 i Linköpings Sankt Lars (E).
Johannes Hanqvist. Född 1998-07-01 i Linköpings Sankt Lars (E).
Carolina Hanqvist. Född i Linköpings Sankt Lars (E).
Tabell 1135 (generation 8)
(Från Tabell 1114, s 203)
Nils Nilsson. Född 1833-06-02 i Stora Köpinge (M).
Gift med Elna Persdotter. Född 1835-02-06 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Elna Nilsdotter. Född 1855-02-05 i Stora Köpinge (M).
Per Nilsson. Född 1858-03-27 i Stora Köpinge (M).
Ivar Nilsson. Född 1861-09-04 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1136 (generation 7)
(Från Tabell 1113, s 202)
Per Olsson. Född 1793-03-15 i Stora Köpinge (M). Död 1841-05-08 i Stora Köpinge (M).
Gift med Hanna Andersdotter. Född 1811-10-01 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Karna Persdotter. Född 1832-03-22 i Stora Köpinge (M).
Kierstina Persdotter. Född 1832-03-22 i Stora Köpinge (M). Död 1881 i Solna (AB). Se tabell 1137, s 207.
Nils Persson. Född 1840-09-29 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1138, s 207.
Tabell 1137 (generation 8)
(Från Tabell 1136, s 207)
Kierstina Persdotter. Född 1832-03-22 i Stora Köpinge (M). Död 1881 i Solna (AB).
Gift 1852-11-20 i Stora Köpinge (M) med Anders Landgren. Bagare bokhållare. Född 1831-06-13 i Stora Herrestad
(M). Död 1899 i Solna (AB).
Barn:
Johanna Cecilia Landgren. Född 1852-12-21 i Stora Köpinge (M).
Nils Vilhelm Landgren. Född 1854-10-12 i Ystads Sankta Maria (M).
Karl August Landgren. Född 1856-11-28 i Stora Köpinge (M).
Per Gustav Landgren. Född 1859-07-18 i Stora Köpinge (M). Död 1918.
Benedikta Landgren. Född 1861 i Konga (M).
Anna Maria Landgren. Född 1863 i Konga (M).
Augusta Landgren. Född 1866-06-21 i Kvistofta (M).
Amanda Kristina Landgren. Född 1868-10-16 i Stora Köpinge (M).
Amalia Charlotta Landgren. Född 1871-10-21 i Ystads Sankta Maria (M).
Hilda Betina Landgren. Född 1875-11-09 i Mörarp (M).
Tabell 1138 (generation 8)
(Från Tabell 1136, s 207)
Nils Persson. Född 1840-09-29 i Stora Köpinge (M).
Gift 1862-12-26 i Stora Köpinge (M) med Sissela Svensdotter. Född 1839-04-28 i Stora Köpinge (M). Lilla Köpinge
nr 3, Stora Köpinge (M) 5). Källor: Husförhörslängd AI:15 1843-1844 Stora Köpinge 1839 April 29 föddes och den 30
döptes åbon å no 3 L.Köpinge Sven Erlandssons och dess hustru Mätta Svensdotters dotter Sissela. Susc: åbo Per
Olssons i Lilla Köpinge hustru Hanna Andersdotter. Test: Nämnde åbo, drengen Göran Svensson i Folkestorp. Hustrun
25 år.
Barn:
Per Nilsson. Född 1863-07-25 i Stora Köpinge (M).
Sven Nilsson. Född 1867-04-15 i Stora Köpinge (M).
Cecilia Nilsdotter. Född 1872 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1139 (generation 6)
(Från Tabell 1112, s 202)
Malena Persdotter. Född 1773-12-11 i Stora Köpinge (M). Död 1801-07-30 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M).
Källor: Bouppteckning Herrestads härad 1780 d.23 maj bouppteckning efter avlidna nämndeman Per Eriksson på krono
ograverade hemmanet nummer 3 Lilla Köpinge. Anbytarforum Rötter internet 1773 D.11 December föddes Pehr
Ericsson och dess hustru Sissella Lassasdotter på No.3 uti Lilla Kiöpinge en dotter, som bars till dopet af hustru Bengt
Erlandssons ifrån Stora Herrestad och kallades Mallena. Faddrar war Jöran Nilsson i Svenstorp, Erland Svensson Stora
Herrestad, Sven Andersson , Ingvar Svenss här i byen, Anders Ingvarss, Nils Hansson och Jöns Hansson i Lilla
Kiöpinge. Gift med Måns Ingvarsson 1792-12-16 Stora Köpinge (M) 2). 1792 Decembris den 16 wigdes drängen och
kronoskattehemmansåbon Måns Ingvarsson på no.3 Lilla Köpinge med alledag(???) Nämndemannens dersammastädes
Pehr Ericssons dotter pigan Mallena Pehrsdotter
Gift 1792-12-16 i Stora Köpinge (M) med Måns Ingvarsson. Nämndeman. Född 1764-02-05 i Stora Köpinge (M).
Född 1764-02-05 Lilla Köpinge nr 9, Stora Köpinge (M) 1). Källor: Husförhörslängd AI:1 1764-1796 Stora Köpinge
Gift med Malena Persdotter 1792-12-16 Stora Köpinge (M) 2). 1792 Decembris den 16 wigdes drängen och
kronoskattehemmansåbon Måns Ingvarsson på no.3 Lilla Köpinge med alledag(???) Nämndemannens dersammastädes
Pehr Ericssons dotter pigan Mallena Pehrsdotter.
Barn:
Lars Månsson. Född 1793-09-16 i Lilla Köpinge 3, Stora Köpinge (M). Repetition, se tabell 1005, s 182.
Kerstina Månsdotter. Född 1795-08-29 i Lilla Köpinge 3, Stora Köpinge (M).
Per Månsson. Född 1797-12-03 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Repetition, se tabell 1014, s 183.
Ingvar Månsson. Född 1800-03-25 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1867-05-05 i Glemminge (M).
Repetition, se tabell 1021, s 184.
Tabell 1140 (generation 6)
(Från Tabell 1112, s 202)
Bengta Persdotter. Född 1779-03-21 i Stora Köpinge (M). Död 1851-11-30 i Hedeskoga (M). av ålder 73 år.
Gift 1803-12-26 i Stora Köpinge (M) med Erland Svensson. Nämndeman. Född 1776-04-13 i Hedeskoga (M). Död
1852-11-07 i Hedeskoga (M). Och ägare till nr 3 Lilla Köpinge. av ålder 78 år
Barn:
Sven Erlandsson. Född 1806-09-23 i Hedeskoga (M). Död 1841-05-09 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1141, s
208.
Tabell 1141 (generation 7)
(Från Tabell 1140, s 208)
Sven Erlandsson. Född 1806-09-23 i Hedeskoga (M). Död 1841-05-09 i Stora Köpinge (M). 1841 Maji 9 dog och 14
begrofs arrendatorn å nr 3 Lilla Köpinge Sven Erlandsson 35 år av nervfeber.
Gift 1837-01-10 i Hedeskoga (M) med Mätta Svensdotter. Född 1814-05-26 i Hedeskoga (M). Död 1883-02-03 i Stora
Köpinge (M). 1837 Mars 10 Vigdes drängen och tillträdande hemmansåbon Sven Erlandsson och pigan Mätta
Svensdotter, den senare mjölnaredotter i Folkestorp. Han 31, hon 24 år gammal.
Barn:
Anna Svensdotter. Född 1837-05-23 i Stora Köpinge (M). Repetition, se tabell 755, s 137.
Sissela Svensdotter. Född 1839-04-28 i Stora Köpinge (M). Repetition, se tabell 756, s 137.
Ingar Svensdotter. Född 1841-09-14 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1142 (generation 3)
(Från Tabell 3, s 2)
Sven Lassesson. Född 1686 i Bromma (M). Död 1728-03-29 i Bromma (M). Född omkring 1686 Bromma nr 11 och nr
12, Bromma (M) 14). Första källa: Birte Boström, via anbytarforum internet. Gift med Una Erlandsdotter 1721-06-24
Stora Herrestad (M) 1). Källor: Leif Mörkfors via anbytarforum 11 april 1721 trolovades drängen Sven Larsson från
Bromma (M) med pigan Una Erlandsdotter från Herrestad. Löftesman för honom Per Larsson i Herrestad, för henne
fadern Erland Månsson. Info Birte Boström. Död 1728-03 Bromma (M) 1). Begravd 1728-03-29 Bromma (M)
Gift 1721-06-24 i Stora Herrestad (M) med Una Erlandsdotter. Född 1702 i Stora Herrestad (M). Död 1786-01-15 i
Bromma (M). Född omkring 1702 Stora Herrestad (M) 8). Gift med Sven Lasson 1721-06-24 Stora Herrestad (M) 1).
Källor: Leif Mörkfors via anbytarforum 11 april 1721 trolovades drängen Sven Larsson från Bromma (M) med pigan
Una Erlandsdotter från Herrestad. Löftesman för honom Per Larsson i Herrestad, för henne fadern Erland Månsson.
Info Birte Boström. Gift med Mårten Björnsson 1729-03-02 Bromma (M) 1). Död 1786-01-15 Bromma (M) 1). Källor:
Disbyt Nils-Olof Witting
Barn:
Lasse Svensson. Född 1722-07-22 i Bromma (M).
Karna Svensdotter. Född 1724-07-10 i Bromma (M). Död 1757-12-01 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1143, s
209.
Ingar Svensdotter. Född 1726-11-02 i Bromma (M). Död 1805 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1285, s 233.
Tabell 1143 (generation 4)
(Från Tabell 1142, s 208)
Karna Svensdotter. Född 1724-07-10 i Bromma (M). Död 1757-12-01 i Stora Herrestad (M). Född 1724-07-10
Bromma (M) 5). Första källa: Disbyt 8734 Björn Svensson Hustrun, Kl 424 Bromma, föddes 1724 d 10(16?) juli dopet
Svän Lars barn N Karna . Jöns Olsson, .. Olsson, Mårten Håkanssons hustru Mätta Ingvars dotter. Gift med Jöns
Larsson 1749-01-15 Stora Herrestad (M) 5). St Herrestad C:1 40601, 1749 jan 15 corpulerades drängen bonden Jöns
Larsson vid pigan Karna Sväns. Död 1757-12-01 Stora Herrestad (M) 5). Första källa: Disbyt 8734 Björn Svensson St
Herrestad C:1 40601, 1757 den 1 december dödde i Herrestad bonden Jöns Lars hustru Karna Svensdotter begravs den
9 dito ?9, 8 månader och 7 dagar gammal, barnfödd i Bromma, varit gift .....
Gift 1749-01-15 i Stora Herrestad (M) med Jöns Larsson. Åbo. Född 1718 i Stora Herrestad (M). Död 1773-06-09 i
Stora Herrestad (M). Född 1718 Stora Herrestad (M) 8). Källor: Disbyt 8734 Björn Svensson Gift med Karna
Svensdotter 1749-01-15 Stora Herrestad (M) 5). St Herrestad C:1 40601, 1749 jan 15 corpulerades drängen bonden
Jöns Larsson vid pigan Karna Sväns. Gift med Ingeborg Nilsdotter 1758-03-21 Stora Herrestad (M) 8). Död 1773-11-04
Stora Herrestad
Barn:
Sven Jönsson. Född 1749-10-19 i Stora Herrestad (M). Död 1749-11-24 i Stora Herrestad (M).
Karna Jönsdotter. Född 1750-10-01 i Stora Herrestad (M). Död 1786-02-22 i Stora Herrestad (M). Se tabell
1144, s 209.
Inger Jönsdotter. Född 1752-12-21 i Stora Herrestad (M). Död 1752-12-28 i Stora Herrestad (M).
Lars Jönsson. Född 1753-12-04 i Stora Herrestad (M). Död 1753-12-04 i Stora Herrestad (M).
Sillu Jönsdotter. Född 1754-11-25 i Stora Herrestad (M). Död 1755-08-26 i Stora Herrestad (M).
Kerstina Jönsdotter. Född 1754 i Stora Herrestad (M). Död 1806 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1274, s 231.
Tabell 1144 (generation 5)
(Från Tabell 1143, s 209)
Karna Jönsdotter. Född 1750-10-01 i Stora Herrestad (M). Död 1786-02-22 i Stora Herrestad (M). Född 1750-10-01
Stora Herrestad (M) 5). Första källa: Disbyt 8734 Björn Svensson St Herrestad C:1 40601, 1750 1 october föddes i
Herrestad bonden Jöns Larsson och Karna Svensdotters pigebarn nämndes i dopet den 7 dito Karna framb af Nils Lars
hustru Karna, test Nils Larsson, Mårten Nilsson, Salomon Nilssson, drängen Nils Salomonsson, Jöns Pärs hustru Elsa,
Måns Jöns hustru Hanna. Gift med Anders Ericsson 1772-04-12 Stora Herrestad (M) 1). Död 1786-02-22 Stora
Herrestad nr 19, Stora Herrestad
Gift 1772-04-12 i Stora Herrestad (M) med Anders Eriksson. Född 1742-05-31 i Stora Köpinge (M). Död 1785-03-30 i
Stora Herrestad (M). Född 1742-05-31 Lilla Köpinge nr 3, Stora Köpinge (M) 2). 1742 den 31 maj klockan 0800 på
förmiddagen föddes Erik Pehrsson og dess hustru Agda Svensdotter i Lilla Köpinge en son,som blev döpt den 6 juni,
Dom 4 p Trinit, og kallades Anders. Döpt 1742-06-06 Stora Köpinge (M) 2). Dom 4 post Trinit. Bosatt 1761-01-30
Lilla Köpinge nr 3, Stora Köpinge (M) 3). Bouppteckning Herrestads härad efter kronobonden Erik Persson på nr.3 L.
Köpinge avlidna hustru Agda Svensdotter. Gift med Karna Jönsdotter 1772-04-12 Stora Herrestad (M) 1). Bosatt 178005-23 Stora Herrestad (M) 3). Bouppteckning Herrestads härad 1780 d.23 maj bouppt. efter avl. nämndeman Per
Eriksson på krono ograverade hemmanet nr.3L.Köpinge. Död 1785-03-30 Stora Herrestad nr 19, Stora Herrestad (M
Barn:
Sven Andersson. Född 1773-01-24 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1145, s 209.
Agda Andersdotter. Född 1774-12-22 i Stora Herrestad (M). Död 1875-01-23 i Stora Herrestad (M).
Agda Andersdotter. Född 1776-04-22 i Stora Herrestad (M). Död 1841-11-15 i Stora Herrestad (M). Se tabell
1196, s 218.
Karna Andersdotter. Född 1778-07-18 i Stora Herrestad (M). Död 177?-03-07 i Stora Herrestad (M).
Karna Andersdotter. Född 1780-11-19 i Stora Herrestad (M). Död 1782-09-01 i Stora Herrestad (M).
Bengta Andersdotter. Född 1783-11-26 i Stora Herrestad (M).
Tabell 1145 (generation 6)
(Från Tabell 1144, s 209)
Sven Andersson. Född 1773-01-24 i Stora Herrestad (M).
Gift 1800-01-04 i Bromma (M) med Ellna Erlandsdotter. Född 1780-02-28 i Bromma (M).
Barn:
Karna Svensdotter. Född 1800-04-29 i Bussjö 21, Bromma (M). Se tabell 1146, s 210.
Anders Svensson. Född 1805-01-23 i Bussjö 21, Bromma (M). Se tabell 1166, s 213.
Mårten Svensson. Född 1807-08-05 i Bussjö 21, Bromma (M). Blind
Jöns Svensson. Född 1811-05-09 i Bussjö 21, Bromma (M). Se tabell 1172, s 214.
Kierstina Svensdotter. Född 1812 i Bussjö 21, Bromma (M).
Tabell 1146 (generation 7)
(Från Tabell 1145, s 209)
Karna Svensdotter. Född 1800-04-29 i Bussjö 21, Bromma (M).
Gift med Ingvar Persson. Född 1765-11-04 i Hedeskoga (M).
Barn:
Sillu Ivarsdotter. Född 1829-02-04 i Bussjö 17, Bromma (M).
Per Ivarsson. Född 1832-10-08 i Bussjö 17, Bromma (M). Se tabell 1147, s 210.
Hanna Ivarsdotter. Född 1835-05-13 i Bussjö 17, Bromma (M). Död 1907-04-19 i Bromma (M). Se tabell
1165, s 213.
Tabell 1147 (generation 8)
(Från Tabell 1146, s 210)
Per Ivarsson. Född 1832-10-08 i Bussjö 17, Bromma (M).
Gift med Kerstina Olsdotter. Född 1828-09-06 i Sövde (M).
Barn:
Ivar Persson. Född 1855-09-28 i Bromma (M). Död 1908. Se tabell 1148, s 210.
Nils Persson. Född 1859-09-14 i Bussjö 17, Bromma (M).
Karna Persdotter. Född 1861-11-29 i Bussjö 17, Bromma (M). Se tabell 1149, s 210.
Maria Persdotter. Född 1864-04-05 i Bussjö 17, Bromma (M). Se tabell 1154, s 211.
Anna Persdotter. Född 1868-04-02 i Bromma (M). Död 1945-06-02 i Bussjö 17, Bromma (M). Se tabell 1160, s
212.
Tabell 1148 (generation 9)
(Från Tabell 1147, s 210)
Ivar Persson. Född 1855-09-28 i Bromma (M). Död 1908.
Gift 1885-10-19 i Bromma (M) med Anna Jönsdotter. Född 1855-09-29 i Bromma 1, Bromma (M). Död 1932.
Barn:
Per Ivarsson. Född 1887-08-27 i Robertsfäldt, Stora Herrestad (M). Repetition, se tabell 48, s 11.
Elise Ivarsdotter. Född 1888 i Carlsfält, Stora Herrestad (M).
Nils Ivarsson. Född 1901-11-10 i Robertsfäldt, Stora Herrestad (M). Död 1974-04-11 i Ystad (M).
Tabell 1149 (generation 9)
(Från Tabell 1147, s 210)
Karna Persdotter. Född 1861-11-29 i Bussjö 17, Bromma (M).
Gift 1883-10-18 med Anders Nilsson. Född 1853-05-10 i Borrie (M).
Barn:
Nils Andersson. Född 1884-08-15 i Bussjö 22, Bromma (M). Se tabell 1150, s 210.
Per Andersson. Född 1889-12-26 i Bussjö 22, Bromma (M). Död 1959-03-25 i Bromma (M). Se tabell 1151, s
211.
Elna Andersdotter. Född 1889-12-26 i Bussjö 22, Bromma (M).
Anna Andersson. Född 1901-01-11 i Bromma (M). Död 1976-03-11 i Ystad (M). Se tabell 1153, s 211.
Tabell 1150 (generation 10)
(Från Tabell 1149, s 210)
Nils Andersson. Född 1884-08-15 i Bussjö 22, Bromma (M).
Gift med Elise NN. Född 1884. Död 1926-01-05 i Bromma (M).
Tabell 1151 (generation 10)
(Från Tabell 1149, s 210)
Per Andersson. Född 1889-12-26 i Bussjö 22, Bromma (M). Död 1959-03-25 i Bromma (M).
Gift 1924-12-12 med Elin Nilsson. Född 1890-10-08 i Ystad (M). Död 1983-11-18 i Bromma (M).
Barn:
Börje Andersson. Född 1927-02-01 i Ystad (M). Se tabell 1152, s 211.
Tabell 1152 (generation 11)
(Från Tabell 1151, s 211)
Börje Andersson. Född 1927-02-01 i Ystad (M).
Gift 1951-09-01 med Kerstin Linnéa Fredriksson. Född 1926-06-30 i Borrie (M) (Mantal 1930). Död 1996-09-05 i
Bussjö 22, Bromma (M) (Sveriges dödbok 1947-2006).
Barn:
Bengt Göran Ingemar Andersson. Född 1951-10-10 i Borrie (M).
Per Rune Örjan Andersson. Född 1960-12-31 i Bromma (M).
Tabell 1153 (generation 10)
(Från Tabell 1149, s 210)
Anna Andersson. Född 1901-01-11 i Bromma (M). Död 1976-03-11 i Ystad (M).
Gift 1924-03-12 med Nils Hansson. Född 1892-12-11 i Bromma (M). Död 1960-10-26 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Majken Irene Hansson. Född 1924-08-18 i Bromma (M). Död 2007-01-28 i Ystad (M) (YA). Repetition, se
tabell 1084, s 197.
Rut Irma Hansson. Född 1926-10-24 i Bromma (M). Repetition, se tabell 1085, s 197.
Tabell 1154 (generation 9)
(Från Tabell 1147, s 210)
Maria Persdotter. Född 1864-04-05 i Bussjö 17, Bromma (M).
Gift 1886-03-14 med Ola Andersson. Född 1856-07-09.
Barn:
Anders Olsson. Född 1887-01-17 i Baldringe (M).
Hilda Olsdotter. Född 1893-02-14 i Benestad (L). Död 1972-01-18 i Tomelilla (L). Se tabell 1155, s 211.
Karin Olsdotter. Född 1897-11-13 i Ramsåsa 15, Ramsåsa (L). Död 1978-12-22 i Östra Hoby (L). Se tabell
1156, s 211.
Per Henry Olsson. Född 1900-11-13 i Ramsåsa 15, Ramsåsa (L). Död 1968-10-27 i Tranås (L). Se tabell 1157, s
211.
Tabell 1155 (generation 10)
(Från Tabell 1154, s 211)
Hilda Olsdotter. Född 1893-02-14 i Benestad (L). Död 1972-01-18 i Tomelilla (L).
Gift 1920-03-22 med Anton Herman Andersson. Född 1894-07-03 i Tryde (L). Död 1964-06-19 i Tryde (L).
Tabell 1156 (generation 10)
(Från Tabell 1154, s 211)
Karin Olsdotter. Född 1897-11-13 i Ramsåsa 15, Ramsåsa (L). Död 1978-12-22 i Östra Hoby (L).
Gift 1919-04-21 med Lars Alfred Glimberg. Född 1892-08-02 i Östra Hoby (L). Död 1967-11-28 i Östra Hoby (L).
Tabell 1157 (generation 10)
(Från Tabell 1154, s 211)
Per Henry Olsson. Född 1900-11-13 i Ramsåsa 15, Ramsåsa (L). Död 1968-10-27 i Tranås (L).
Gift 1926-03-30 med Tekla Natalia Karlsson. Född 1897-10-30 i Backaryd (K). Död 1959-08-02 i Tryde (L).
Barn:
Hildur Rut Ingegärd Olsson. Född 1926-06-03 i Tryde (L). Död 2009-02-20 i Tryde (L). Se tabell 1158, s 212.
Svea Majken Ingeborg Olsson. Född 1928-03-27 i Tryde (L). Se tabell 1159, s 212.
Tabell 1158 (generation 11)
(Från Tabell 1157, s 211)
Hildur Rut Ingegärd Olsson. Född 1926-06-03 i Tryde (L). Död 2009-02-20 i Tryde (L).
Gift med Gösta Allan Ingvar Persson. Född 1924-04-10 i Hammenhög (L).
Barn:
Anita Persson.
Ann-Britt Persson.
Camilla Persson.
Tabell 1159 (generation 11)
(Från Tabell 1157, s 211)
Svea Majken Ingeborg Olsson. Född 1928-03-27 i Tryde (L).
Gift med Kurt Charles Nordin. Järnvägsarbetare. Född 1925-09-05 i Östra Ingelstad (L).
Barn:
Monica Ann-Kristin Nordin. Född 1952-08-31 i Tomelilla (L).
Carita Marie-Louise Nordin. Född 1954-10-08 i Tomelilla (L).
Tabell 1160 (generation 9)
(Från Tabell 1147, s 210)
Anna Persdotter. Född 1868-04-02 i Bromma (M). Död 1945-06-02 i Bussjö 17, Bromma (M).
Gift 1897-09-24 i Bromma (M) med Nils Andersson. Född 1870-03-09 i Baldringe (M). Död 1953-02-15 i Bussjö 17,
Bromma (M).
Barn:
Anders Nilsson. Född 1899-12-22 i Bromma (M). Död 1984-12-22 i Tomelilla (L). Se tabell 1161, s 212.
Per Nilsson. Född 1902-03-01 i Bromma (M). Död 1981-06-15 i Ystad (M). Se tabell 1162, s 212.
Alma Kerstin Nilsson. Född 1904-01-07 i Bromma (M). Död 1982-11-24 i Konga (M). Se tabell 1163, s 212.
Hilda Maria Nilsson. Född 1906-11-10 i Bromma (M). Död 1998-12-17 i Tomelilla (L).
Tabell 1161 (generation 10)
(Från Tabell 1160, s 212)
Anders Nilsson. Född 1899-12-22 i Bromma (M). Död 1984-12-22 i Tomelilla (L).
Gift 1924-03-08 med Ester Matilda Jönsdotter. Född 1901-01-12 i Stora Herrestad 42, Stora Herrestad (M). Död 198408-10 i Tomelilla (L).
Barn:
Karl Inge Elvir Nilsson. Född 1924-07-03 i Ystad (M). Repetition, se tabell 63, s 13.
Gert Agne Esten Glenmark. Född 1926-11-20 i Ystad (M). Repetition, se tabell 65, s 13.
Alf Göran Bruno Nilsson. Född 1938-03-17 i Tomelilla (L). Repetition, se tabell 68, s 14.
Tabell 1162 (generation 10)
(Från Tabell 1160, s 212)
Per Nilsson. Född 1902-03-01 i Bromma (M). Död 1981-06-15 i Ystad (M).
Gift 1932-02-21 med Mimmi Olivia NN. Född 1902-06-27 i Hässlunda (M).
Tabell 1163 (generation 10)
(Från Tabell 1160, s 212)
Alma Kerstin Nilsson. Född 1904-01-07 i Bromma (M). Död 1982-11-24 i Konga (M).
Utom äktenskap
Barn:
Ulla Ing-Britt Nilsson. Född 1929-06-21 i Bromma (M). Se tabell 1164, s 213.
Tabell 1164 (generation 11)
(Från Tabell 1163, s 212)
Ulla Ing-Britt Nilsson. Född 1929-06-21 i Bromma (M).
Gift med Sven Gösta Davidsson. Född 1924-02-24 i Trollenäs (M).
Barn:
Sven Ingemar Davidsson. Född 1954-08-24 i Remmarlöv (M).
Leif Göran Davidsson. Född 1957-07-23 i Remmarlöv (M).
Eva Christina Davidsson. Född 1959-04-07 i Remmarlöv (M).
Tabell 1165 (generation 8)
(Från Tabell 1146, s 210)
Hanna Ivarsdotter. Född 1835-05-13 i Bussjö 17, Bromma (M). Död 1907-04-19 i Bromma (M).
Gift 1859-04-15 i Bromma (M) med Ola Nilsson. Född 1822-04-09 i Borrie (M). Död 1886-08-10 i Bromma (M).
1886:203 Å Länssjukhuset i Ystad
Barn:
Nils Olsson. Född 1861-06-26 i Bromma (M).
Ivar Olsson. Född 1864-05-03 i Bromma (M).
Per Olsson. Född 1866-06-30 i Bromma (M). Död 1923.
Karna Olsdotter. Född 1868-04-24 i Bromma (M). Död 1925.
Tabell 1166 (generation 7)
(Från Tabell 1145, s 209)
Anders Svensson. Född 1805-01-23 i Bussjö 21, Bromma (M).
Gift 1831-10-03 i Bromma (M) med Ingar Lassesdotter. Född 1806-10-30 i Bromma (M).
Barn:
Kierstin Andersdotter. Född 1832-11-02 i Bussjö 21, Bromma (M).
Per Andersson. Född 1835-10-13 i Bussjö 21, Bromma (M). Se tabell 1167, s 213.
Ingeborg Andersdotter. Född 1838-11-21 i Bussjö 21, Bromma (M).
Sven Andersson. Född 1841-11-02 i Bussjö 21, Bromma (M). Se tabell 1170, s 214.
Tabell 1167 (generation 8)
(Från Tabell 1166, s 213)
Per Andersson. Född 1835-10-13 i Bussjö 21, Bromma (M).
Gift 1870 med Bengta Sörensdotter. Född 1841-10-19 i Bjäresjö (M).
Barn:
Ivar Persson. Född 1871-02-21 i Bussjö 21, Bromma (M). Död 1955-03-21 i Bromma (M). Se tabell 1168, s
213.
Nils Persson. Född 1876-07-05 i Bussjö 21, Bromma (M). Död 1956-09-14 i Tranås (L). Se tabell 1169, s 214.
Tabell 1168 (generation 9)
(Från Tabell 1167, s 213)
Ivar Persson. Född 1871-02-21 i Bussjö 21, Bromma (M). Död 1955-03-21 i Bromma (M).
Gift 1900-12-01 med Bengta Nilsdotter. Född 1870-01-27 i Blentarp (M). Död 1954-04-30.
Barn:
Johan Emil Persson. Född 1904-08-21 i Ystad (M).
Elsa Gunhild Persson. Född 1906-01-09 i Ystad (M). Död 1995-07-23 i Ystad (M).
Ebba Magnhild Persson. Född 1908-09-01 i Ystad (M). Död 1993-04-08 i Ystad (M).
Hildur Maria Persson. Född 1910-05-09 i Ystad (M). Död 2003-04-24 i Eriksfält (M).
Svea Ingeborg Persson. Född 1911-12-08 i Ystad (M).
Tabell 1169 (generation 9)
(Från Tabell 1167, s 213)
Nils Persson. Född 1876-07-05 i Bussjö 21, Bromma (M). Död 1956-09-14 i Tranås (L).
Gift 1903-11-03
Tabell 1170 (generation 8)
(Från Tabell 1166, s 213)
Sven Andersson. Född 1841-11-02 i Bussjö 21, Bromma (M).
Gift 1889-05-12 med Nilla Johansdotter. Född 1855-02-02 i Blentarp (M).
Barn:
Johanna Svensdotter. Född 1886-11-23 i Sjörup (M). Död 1949-11-23 i Öved (M). Ogift.
Ingrid Svensdotter. Född 1890-08-31 i Sjörup (M). Död 1964-11-11 i Everlöv (M). Se tabell 1171, s 214.
Anna Svensdotter. Född 1897 i Östra Vemmenhög (M).
Tabell 1171 (generation 9)
(Från Tabell 1170, s 214)
Ingrid Svensdotter. Född 1890-08-31 i Sjörup (M). Död 1964-11-11 i Everlöv (M).
Gift med Olsson. Död 1953-08-18.
Tabell 1172 (generation 7)
(Från Tabell 1145, s 209)
Jöns Svensson. Född 1811-05-09 i Bussjö 21, Bromma (M).
Gift 1846-09-05 i Sövestad (M) med Anna Lassesdotter. Född 1818-12-07 i Sövestad (M).
Barn:
Mårten Jönsson. Född 1857-06-18 i Bromma (M). Se tabell 1173, s 214.
Sven Jönsson. Född 1861-08-21 i Bromma (M). Se tabell 1194, s 217.
Tabell 1173 (generation 8)
(Från Tabell 1172, s 214)
Mårten Jönsson. Född 1857-06-18 i Bromma (M).
Gift 1883-12-27 med Hanna Nilsdotter. Född 1858-04-22 i Ingelstorp (M).
Barn:
Anna Mårtensdotter. Född 1884-08-18 i Borrie (M). Död 1969-03-26 i Sövestad (M). Se tabell 1174, s 214.
Anders Mårtensson. Född 1886-03-01 i Borrie (M). Död 1972-08-05 i Ystad (M). Se tabell 1181, s 215.
Hanna Mårtensdotter. Född 1888-01-21 i Borrie (M). Död 1964-08-17 i Högestad (M). Se tabell 1182, s 216.
Johan Mårtensson. Född 1890-04-17 i Borrie (M). Död 1974-04-01 i Ystad (M). Se tabell 1191, s 217.
Maria Mårtensdotter. Född 1892-06-10 i Borrie (M). Död 1969-07-27 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1193, s
217.
Johanna Mårtensdotter. Född 1895-05-19 i Borrie 12, Borrie (M). Död 1954-01-19 i Bromma (M). Ogift
Tabell 1174 (generation 9)
(Från Tabell 1173, s 214)
Anna Mårtensdotter. Född 1884-08-18 i Borrie (M). Död 1969-03-26 i Sövestad (M).
Gift 1913-11-29 med Per Berndt Persson. Född 1887-03-05 i Sövestad (M). Död 1963-02-26 i Sövestad (M).
Barn:
Eva Hildur Persson. Född 1913-12-24 i Stora Köpinge (M). Död 2003-09-12 i Ystad (M).
Pelle Harry Manfred Persson. Född 1920-03-31 i Benestad (L). Se tabell 1175, s 215.
Anna Greta Persson. Född 1922-07-23 i Sövestad (M). Se tabell 1176, s 215.
Hanna Elisabet Persson. Född 1922-07-23 i Sövestad (M). Se tabell 1177, s 215.
Per Viguf Persson Klinga. Född 1923-10-10 i Sövestad (M). Se tabell 1178, s 215.
Berndt Åke Persson. Född 1927-10-01 i Sövestad (M). Se tabell 1180, s 215.
Tabell 1175 (generation 10)
(Från Tabell 1174, s 214)
Pelle Harry Manfred Persson. Född 1920-03-31 i Benestad (L).
Gift med Inga-Lisa NN. Född 1923-10-12 i Västra Vram (L).
Barn:
Börje Christer Robert Persson. Född 1943-10-09 i Hässleholm (L).
Per-Ingvar Persson. Född 1960-08-22 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Tabell 1176 (generation 10)
(Från Tabell 1174, s 214)
Anna Greta Persson. Född 1922-07-23 i Sövestad (M).
Gift med Åke Sigfrid Valentin Mårtensson. Född 1917-03-03 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Berit Anna-Lena Mårtensson. Född 1948-05-31 i Stora Herrestad (M).
Tabell 1177 (generation 10)
(Från Tabell 1174, s 214)
Hanna Elisabet Persson. Född 1922-07-23 i Sövestad (M).
Gift med Karl Ingvar Karlsson. Född 1913-11-21 i Malmön (O).
Tabell 1178 (generation 10)
(Från Tabell 1174, s 214)
Per Viguf Persson Klinga. Född 1923-10-10 i Sövestad (M).
Gift med Aina Margit Nancy NN. Född 1929-06-05 i Vanstad (M).
Barn:
Gert Åke Christer Klinga. Född 1951-08-22 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1179, s 215.
Tabell 1179 (generation 11)
(Från Tabell 1178, s 215)
Gert Åke Christer Klinga. Född 1951-08-22 i Stora Herrestad (M).
Gift med Lisbeth Birgitte NN. Född 1954-01-25.
Barn:
Per Gustav Klinga. Född 1978-03-15 i Hedeskoga (M).
Frida Elisabet Klinga. Bagare Konditor. Född 1982-06-20 i Hedeskoga (M). Död 2001-09-08 i Hedeskoga (M).
Åkte i samma bil som framfördes av en knarkare, hon dog bums i den trafickolycka som uppstod. På den
by väg som går mellan E65 och Sjöbovägen. Men Knarkaren klarade sig.
Tabell 1180 (generation 10)
(Från Tabell 1174, s 214)
Berndt Åke Persson. Född 1927-10-01 i Sövestad (M).
Gift med Nancy Judit NN. Född 1931-11-27 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Barn:
Per Ingemar Klinga. Född 1954-03-07 i Hässleholm (L).
Lars Mikael Klinga. Född 1957-12-24 i Hässleholm (L).
Tabell 1181 (generation 9)
(Från Tabell 1173, s 214)
Anders Mårtensson. Född 1886-03-01 i Borrie (M). Död 1972-08-05 i Ystad (M).
Gift 1910-02-20 med Kersti Jeppsdotter. Född 1885-05-13 i Baldringetorp 16, Baldringe (M). Död 1980-04-29 i Ystad
(M).
Tabell 1182 (generation 9)
(Från Tabell 1173, s 214)
Hanna Mårtensdotter. Född 1888-01-21 i Borrie (M). Död 1964-08-17 i Högestad (M).
Gift 1910-02-26 med Per Carlsson Thulin. Född 1884-07-29 i Säteriet, Högestad (M). Död 1971-01-07 i Högestad
(M).
Barn:
Calle Mauritz Thulin. Född 1911-09-17 i Högestad (M). Död 1994-01-17 i Listarum 2, Smedstorp (L). Se tabell
1183, s 216.
Vilhelm Lennart Thulin. Född 1917-07-26 i Högestad (M). Död 1987-11-09 i Benestad 11, Benestad (L). Se
tabell 1184, s 216.
Knut Sigvard Thulin. Född 1920-01-13 i Högestad (M). Död 2005-10-30 i Sofielund (M). Se tabell 1186, s 216.
Per Henry Thulin. Född 1922-05-02 i Högestad (M). Död 1992-09-05 i Ystad (M). Se tabell 1187, s 216.
Bror Albert Thulin. Född 1926-07-20 i Högestad (M). Död 2006-09-18 i Ystad (M). Se tabell 1190, s 217.
Tabell 1183 (generation 10)
(Från Tabell 1182, s 216)
Calle Mauritz Thulin. Född 1911-09-17 i Högestad (M). Död 1994-01-17 i Listarum 2, Smedstorp (L).
Gift 1938-10-29 med Greta Dagmar NN. Född 1915-07-26 i Stora Hammar (M). Död 1997-04-18 i Listarum 2,
Smedstorp (L).
Barn:
Jan Ingvar Thulin. Född 1941-11-25 i Ystad (M). Död 2006-07-03 i Listarum, Smedstorp (L). Ogift
Tabell 1184 (generation 10)
(Från Tabell 1182, s 216)
Vilhelm Lennart Thulin. Född 1917-07-26 i Högestad (M). Död 1987-11-09 i Benestad 11, Benestad (L).
Gift 1940-06-22 med Maja Valborg Fredriksson. Född 1918-05-14 i Borrie 8, Borrie (M). Död 1999-05-02 i Tomelilla
(L).
Barn:
Eva Zenita Thulin. Född 1963-03-24 i Benestad (L). Se tabell 1185, s 216.
Tabell 1185 (generation 11)
(Från Tabell 1184, s 216)
Eva Zenita Thulin. Född 1963-03-24 i Benestad (L).
Sambo med Lars Magnus Rönn. Född 1965-12-20 i Ystad (M).
Tabell 1186 (generation 10)
(Från Tabell 1182, s 216)
Knut Sigvard Thulin. Född 1920-01-13 i Högestad (M). Död 2005-10-30 i Sofielund (M).
Gift 1945-06-23 med Britt Dagny Elvira NN. Född 1925-04-12 i Hovmantorp (G).
Tabell 1187 (generation 10)
(Från Tabell 1182, s 216)
Per Henry Thulin. Född 1922-05-02 i Högestad (M). Död 1992-09-05 i Ystad (M).
Gift 1946-06-01 med Hildur Ingeborg Andersson. Född 1924-06-01 i Högestad (M).
Barn:
Lillian Magreth Thulin. Född 1947-05-29 i Sövestad (M).
Per-Olof Thulin. Född 1948-08-17 i Sövestad (M). Se tabell 1188, s 217.
Hans Inge Gösta Thulin. Född 1954-02-04 i Högestad (M). Se tabell 1189, s 217.
Tabell 1188 (generation 11)
(Från Tabell 1187, s 216)
Per-Olof Thulin. Född 1948-08-17 i Sövestad (M).
Gift med Lisbeth Birgitta Jönsson. Född 1954-12-04 i Ystad (M).
Barn:
Per Mikael Thulin. Född 1976-02-25 i Ystad (M).
Ingela Marie Thulin. Född 1980-08-02 i Ystad (M).
Tabell 1189 (generation 11)
(Från Tabell 1187, s 216)
Hans Inge Gösta Thulin. Född 1954-02-04 i Högestad (M).
Gift med Britt-Marie Nilsson. Född 1950-06-30 i Bjuv (M).
Barn:
Hanna Louise Thulin. Född 1991-06-24 i Ystad (M).
Tabell 1190 (generation 10)
(Från Tabell 1182, s 216)
Bror Albert Thulin. Född 1926-07-20 i Högestad (M). Död 2006-09-18 i Ystad (M).
Gift 1960-07-23 med Göta Naémi Linnéa Andersson. Född 1917-11-26 i Bjäresjö (M). Död 2000-03-31 i Ystad (M).
Tabell 1191 (generation 9)
(Från Tabell 1173, s 214)
Johan Mårtensson. Född 1890-04-17 i Borrie (M). Död 1974-04-01 i Ystad (M).
Gift 1919-11-14 med Elise Salomonsdotter. Född 1886-11-17 i Bromma (M). Död 1949-11-13 i Bromma (M).
Barn:
Per Edvard Mårtensson. Född 1922-03-18 i Bromma (M). Död 2005-11-05 i Ystad (M). Se tabell 1192, s 217.
Tabell 1192 (generation 10)
(Från Tabell 1191, s 217)
Per Edvard Mårtensson. Född 1922-03-18 i Bromma (M). Död 2005-11-05 i Ystad (M).
Gift 1950-03-24 med Elsa Gulli Ingegerd Mårtensson. Född 1928-08-03 i Västra Nöbbelöv (M).
Tabell 1193 (generation 9)
(Från Tabell 1173, s 214)
Maria Mårtensdotter. Född 1892-06-10 i Borrie (M). Död 1969-07-27 i Stora Köpinge (M).
Gift 1924-05-31 med Karl Gustav Persson. Född 1897-05-27 i Husie (M). Död 1968-10-02 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1194 (generation 8)
(Från Tabell 1172, s 214)
Sven Jönsson. Född 1861-08-21 i Bromma (M).
Gift 1886-11-06 i Hedeskoga (M) med Elna Andersdotter. Född 1861-12-26 i Hörup (M).
Barn:
Ragnar Sigfrid Jönsson. Född 1887-09-06 i Ystads Sankta Maria (M).
Johan Leonard Jönsson. Född 1889-05-05 i Ystad (M).
Albert Bernhard Jönsson. Född 1891-04-18 i Ystad (M). Död 1951-03-29 i Ystad (M). Se tabell 1195, s 218.
Anna Charlotta Jönsson. Född 1893-12-09 i Ystad (M).
Ester Magnhild Jönsson. Född 1896 i Ystad (M).
Hilding Theodor Jönsson. Född 1898 i Ystad (M).
Svea Guhild Jönsson. Född 1907 i Ystad (M).
Tabell 1195 (generation 9)
(Från Tabell 1194, s 217)
Albert Bernhard Jönsson. Född 1891-04-18 i Ystad (M). Död 1951-03-29 i Ystad (M).
Gift 1919-08-16 i Ystad (M) med Karin Olga Elvira Jönsdotter. Född 1894-03-31 i Ystad (M). Död 1981-03-31 i
Ystad (M).
Barn:
Sven Åke Georg Jönsson. Född 1919-10-10 i Ystad (M). Död 1996-11-14 i Balkåkra (M).
Knut Harry Albert Jönsson. Född 1923-11-27 i Ystad (M). Död 2000-05-16 i Ystad (M).
Hugo Einar Lennart Jönsson. Född 1928-10-13 i Ystad (M).
Bertil Iwan Tore Jönsson. Född 1934-11-22 i Ystad (M). Död 2003-07-17 i Ystad (M).
Tabell 1196 (generation 6)
(Från Tabell 1144, s 209)
Agda Andersdotter. Född 1776-04-22 i Stora Herrestad (M). Död 1841-11-15 i Stora Herrestad (M).
Gift 1:o 1795 i Stora Herrestad (M) med Sven Mårtensson. Född 1761-02-21 i Stora Herrestad (M). Död 1812-11-28 i
Stora Herrestad (M).
Barn:
Karna Svensdotter. Född 1796-09-06 i Stora Herrestad (M).
Anders Svensson. Född 1797-10-18 i Stora Herrestad (M).
Mårten Svensson. Född 1800-11-06 i Stora Herrestad (M). Död 1804-03-05 i Stora Herrestad (M).
Lars Svensson. Född 1803-01-22 i Stora Herrestad (M).
Per Svensson. Född 1807-03-16 i Stora Herrestad (M). Död 1807-06-25 i Stora Herrestad (M).
Mårten Svensson. Född 1807-05-16 i Stora Herrestad (M). Död 1879-02-10 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1197,
s 218.
Per Svensson. Född 1809-09-19 i Stora Herrestad (M). Död 1812-02-27 i Stora Herrestad (M).
Jöns Svensson. Född 1811-09-01 i Stora Herrestad (M). Död 1811-10-01 i Stora Herrestad (M).
Gift 2:o 1814-07-29 i Stora Herrestad (M) med Nils Nilsson. Född 1776-07-31 i Bjäresjö (M). Död 1830-12-04 i Stora
Herrestad (M).
Barn:
Bengta Nilsdotter. Född 1815-04-22 i Stora Herrestad (M). Död 1853-02-14 i Stora Köpinge (M). Se tabell
1200, s 219.
Sven Nilsson. Född 1817-04-27 i Stora Herrestad (M).
Jöns Nilsson. Född 1819-06-27 i Stora Herrestad (M). Död 1893-12-29 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1228, s
224.
Tabell 1197 (generation 7)
(Från Tabell 1196, s 218)
Mårten Svensson. Född 1807-05-16 i Stora Herrestad (M). Död 1879-02-10 i Stora Köpinge (M).
Gift med Elna Persdotter. Född 1809-11-18 i Benestad (L). Död 1871-02-28 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Karna Mårtensdotter. Född 1836-02-20 i Stora Köpinge 30, Stora Köpinge (M).
Kierstina Mårtensdotter. Född 1838-07-24 i Stora Köpinge 30, Stora Köpinge (M).
Hanna Mårtensdotter. Född 1841-02-24 i Stora Köpinge 30, Stora Köpinge (M).
Sven Mårtensson. Född 1844-12-21 i Stora Köpinge 30, Stora Köpinge (M).
Agda Mårtensdotter. Född 1846-01-24 i Stora Köpinge 30, Stora Köpinge (M). Död 1852-01-24 i Stora
Köpinge 30, Stora Köpinge (M).
Per Mårtensson. Född 1850-04-08 i Stora Köpinge 30, Stora Köpinge (M). Se tabell 1198, s 218.
Bengta Mårtensdotter. Född 1856-10-27 i Stora Köpinge (M). Död 1928-03-21 i Stora Köpinge (M). Se tabell
1199, s 219.
Tabell 1198 (generation 8)
(Från Tabell 1197, s 218)
Per Mårtensson. Född 1850-04-08 i Stora Köpinge 30, Stora Köpinge (M).
Gift 1874-12-26 med Elna Isacsdotter. Född 1851-04-17 i Glemminge (M).
Barn:
Eljena Persdotter. Född 1875-12-09 i Stora Köpinge 30, Stora Köpinge (M).
Bolla Persdotter. Född 1877-09-12 i Stora Köpinge 30, Stora Köpinge (M).
Bengta Persdotter. Född 1879-04-13 i Stora Köpinge 30, Stora Köpinge (M). Död 1880-05-27 i Stora Köpinge
30, Stora Köpinge (M).
Bengta Persdotter. Född 1881-05-03 i Stora Köpinge 30, Stora Köpinge (M).
Per Persson. Född 1884-09-29 i Stora Köpinge 30, Stora Köpinge (M).
Tabell 1199 (generation 8)
(Från Tabell 1197, s 218)
Bengta Mårtensdotter. Född 1856-10-27 i Stora Köpinge (M). Död 1928-03-21 i Stora Köpinge (M).
Gift 1878-10-26 med Nils Mårtensson. Född 1854-06-04 i Stora Köpinge 14, Stora Köpinge (M). Död 1935-10-26 i
Stora Köpinge (M).
Barn:
Sven Nilsson. Född 1878-12-06 i Tosterup (L). Död 1958-04-21 i Ingelstorp (M). Repetition, se tabell 942, s
171.
Anders Nilsson. Född 1886-03-19 i Stora Köpinge (M). Död 1975-11-03 i Ingelstorp (M). Repetition, se tabell
951, s 172.
Elise Nilsdotter. Född 1889-03-08 i Stora Köpinge (M). Död 1981-07-04 i Stora Köpinge (M). Repetition, se
tabell 952, s 172.
Martin Nilsson. Född 1892-03-31 i Stora Köpinge (M). Död 1892-05-08 i Stora Köpinge (M).
Martin Nilsson. Född 1893-07-06 i Stora Köpinge (M). Död 1963-06-24 i Bollnäs (X). Repetition, se tabell 957,
s 173.
Ida Maria Nilsdotter. Född 1898-02-19 i Stora Köpinge (M). Död 1989-01-10 i Möllevången (M). Repetition, se
tabell 958, s 173.
Tabell 1200 (generation 7)
(Från Tabell 1196, s 218)
Bengta Nilsdotter. Född 1815-04-22 i Stora Herrestad (M). Död 1853-02-14 i Stora Köpinge (M).
Gift 1838-06-04 i Stora Köpinge (M) med Ola Jönsson. Född 1782-02-29 i Hörup (M). Död 1865-05-12 i Stora
Köpinge (M).
Barn:
Karna Olsdotter. Född 1839-05-10 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1201, s 219.
Agda Olsdotter. Född 1841-11-08 i Stora Köpinge (M). Död 1883-01-26 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1222,
s 223.
Jöns Olsson. Född 1844-02-07 i Stora Köpinge (M).
Nils Olsson. Född 1847-12-03 i Stora Köpinge (M). Död 1882-10-28 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1226, s 223.
Tabell 1201 (generation 8)
(Från Tabell 1200, s 219)
Karna Olsdotter. Född 1839-05-10 i Stora Köpinge (M).
Gift 1860-12-26 i Öja (M) med Ola Persson. Född 1836-08-12 i Öja (M). Död 1882-09-15 i Stora Köpinge 23, Stora
Köpinge (M).
Barn:
Anders Olsson. Född 1861-03-07 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1202, s 220.
Nils Olsson. Född 1863-02-23 i Stora Köpinge (M). Död 1956-02-10 i Vanstad (M). Se tabell 1206, s 220.
Bengta Olsson. Född 1865-08-23 i Stora Köpinge (M). Död 1868-11-11 i Stora Köpinge 23, Stora Köpinge (M).
Johan Olsson. Född 1869-03-02 i Stora Köpinge 23, Stora Köpinge (M). Död 1883-08-01 i Stora Köpinge 23,
Stora Köpinge (M).
Jöns Olsson. Född 1872-03-21 i Stora Köpinge 23, Stora Köpinge (M). Död 1961-01-04 i Stora Köpinge (M).
Se tabell 1210, s 221.
Sven Olsson. Född 1875-09-04 i Stora Köpinge 23, Stora Köpinge (M). Död 1972-05-25 i Stora Köpinge (M).
Se tabell 1214, s 221.
Maria Olsdotter. Född 1878-04-08 i Stora Köpinge 23, Stora Köpinge (M). Död 1963-03-20 i Stora Köpinge
(M). Se tabell 1217, s 222.
Herman Olsson. Född 1880-10-17 i Stora Köpinge 23, Stora Köpinge (M). Död 1881-04-23 i Stora Köpinge 23,
Stora Köpinge (M).
Ida Matilda Olsdotter. Född 1883-02-19 i Stora Köpinge 23, Stora Köpinge (M). Död 1883-04-05 i Stora
Köpinge 23, Stora Köpinge (M).
Tabell 1202 (generation 9)
(Från Tabell 1201, s 219)
Anders Olsson. Född 1861-03-07 i Stora Köpinge (M). Källor: Disbyt 21144 Ingrid Hellberg 1861 Nr.9 Mars Föddes
den 7 Döptes den 17 Gifta Drängen, för närvarande boende i Bussjö, Ola Perssons och hans hustru Karna Olsdotters
gossebarn Anders. Susc: Pigan Kjersti Pehrsdotter från Stora Herrestad. Vittne: Dräng Nils Persson ifrån Bussjö och
Jöns Olsson i Stora Köpinge.
Gift 1893-06-09 med Elna Mårtensdotter. Född 1858-02-21 i Tosterup (L).
Barn:
Ida Andersdotter. Född 1894-03-22 i Munka-Tågarp 4, Tosterup (L). Se tabell 1203, s 220.
Olof Martin Andersson. Född 1895-12-30 i Munka-Tågarp 4, Tosterup (L).
Emma Andersdotter. Född 1897-03-12 i Munka-Tågarp 4, Tosterup (L). Död 1964-06-03 i Stora Köpinge (M).
Se tabell 1205, s 220.
Tabell 1203 (generation 10)
(Från Tabell 1202, s 220)
Ida Andersdotter. Född 1894-03-22 i Munka-Tågarp 4, Tosterup (L).
Gift 1921-05-14 med Per Persson Wallin. Född 1890-05-02 i Fårarp 6, Stora Köpinge (M). Död 1955-06-14 i Stora
Köpinge 19, Stora Köpinge (M).
Barn:
Ester Ingegärd Persson. Född 1923-02-20 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Se tabell 1204, s 220.
Tabell 1204 (generation 11)
(Från Tabell 1203, s 220)
Ester Ingegärd Persson. Född 1923-02-20 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M).
Gift 1951-05-19 med Karl Egon Henry Henriksson. Född 1917-01-27 i Bollerup (L). Död 2005-12-11 i Ystad (M).
Barn:
Eva Inga Hildegard Henriksson. Född 1951-10-03 i Stora Köpinge (M).
Lisbet Elna Marie Henriksson. Född 1957-10-02 i Stora Köpinge (M).
Karin Marina Teresia Henriksson. Född 1960-04-28 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1205 (generation 10)
(Från Tabell 1202, s 220)
Emma Andersdotter. Född 1897-03-12 i Munka-Tågarp 4, Tosterup (L). Död 1964-06-03 i Stora Köpinge (M).
Gift 1919-04-24 med Anton Jönsson. Född 1895-10-20 i Ingelstorp (M). Död 1975-02-12 i Stora Köpinge 19, Stora
Köpinge (M).
Tabell 1206 (generation 9)
(Från Tabell 1201, s 219)
Nils Olsson. Född 1863-02-23 i Stora Köpinge (M). Död 1956-02-10 i Vanstad (M).
Gift 1892-09-03 i Ystads Sankta Maria (M) med Elna Hansdotter. Född 1866-04-09 i Spjutstorp (L). Fästmannen stält
borgen i anseende till bristande hinderslöshet. Intet hinder
Barn:
Nils Otto Nilsson. Född 1889-05-06 i Ystad (M). Erkändt af Modren 89 15/5 arb. Nils Olsson i Ystad har den 28
maj 1910 inför pastorsämbetet i Ystad erkänt sig vara barnets fader.
Egon Hilding Nilsson. Född 1893-02-16 i Ystad (M). Död 1968-09-29 i Tosterup (L). Susc. fadren V: drängen
Per Hansson pigan Kristina Hansson fr. Smedstorp. Ogift
Carl Inge Nilsson. Född 1895-11-13 i Ystad (M). Död 1992-01-09 i Glemminge (M). Se tabell 1207, s 220.
Asta Ingeborg Nilsdotter. Född 1898-02-21 i Ystad (M). Död 1979-12-11 i Tomelilla (L). Se tabell 1208, s 221.
Oscar Harry Nilsson. Född 1900-03-20 i Ystad (M). Död 1962-03-26 i Lövestad (M). Se tabell 1209, s 221.
Tabell 1207 (generation 10)
(Från Tabell 1206, s 220)
Carl Inge Nilsson. Född 1895-11-13 i Ystad (M). Död 1992-01-09 i Glemminge (M).
Gift 1925-04-09 med Sigrid Maria Salomonsdotter. Född 1898-04-09 i Stora Herrestad 68, Stora Herrestad (M). Död
1986-07-29 i Glemminge (M).
Tabell 1208 (generation 10)
(Från Tabell 1206, s 220)
Asta Ingeborg Nilsdotter. Född 1898-02-21 i Ystad (M). Död 1979-12-11 i Tomelilla (L).
Gift 1933-03-18 med Per Arvid Svensson. Född 1894-11-26 i Tryde (L). Död 1979-12-12 i Tomelilla (L).
Tabell 1209 (generation 10)
(Från Tabell 1206, s 220)
Oscar Harry Nilsson. Född 1900-03-20 i Ystad (M). Död 1962-03-26 i Lövestad (M).
Gift 1938-02-19 med Elin Augusta. Född 1901-08-28 i Vanstad (M). Död 1980-08-01 i Lövestad (M).
Tabell 1210 (generation 9)
(Från Tabell 1201, s 219)
Jöns Olsson. Född 1872-03-21 i Stora Köpinge 23, Stora Köpinge (M). Död 1961-01-04 i Stora Köpinge (M).
Gift med Ida Knutsdotter. Född 1885-12-29 i Hammenhög (L). Död 1943-07-23.
Barn:
Hilda Olsson. Född 1898-12-26 i Stora Köpinge 20,24, Stora Köpinge (M). Död 1973-08-16 i Ingelstorp (M). Se
tabell 1211, s 221.
Herman Olsson. Född 1901-06-19 i Stora Herrestad 59, Stora Herrestad (M). Död 1985-01-17 i Trelleborg (M).
Kristina Elvira Olsson. Född 1913-08-11 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M). Död 2003-08-03 i Stora
Köpinge (M). Se tabell 1212, s 221.
Tabell 1211 (generation 10)
(Från Tabell 1210, s 221)
Hilda Olsson. Född 1898-12-26 i Stora Köpinge 20,24, Stora Köpinge (M). Död 1973-08-16 i Ingelstorp (M).
Gift 1920-08-14 med Magnus Persson. Född 1887-05-07 i Ingelstorp (M). Död 1969-09-22 i Ingelstorp (M).
Tabell 1212 (generation 10)
(Från Tabell 1210, s 221)
Kristina Elvira Olsson. Född 1913-08-11 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M). Död 2003-08-03 i Stora Köpinge
(M).
Gift 1943-11-10 med Yngve Gotthard Jönsson. Född 1909-03-24 i Stora Köpinge 28, Stora Köpinge (M). Död 198505-14 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Bror Krister Jönsson. Född 1948-04-22 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1213, s 221.
Tabell 1213 (generation 11)
(Från Tabell 1212, s 221)
Bror Krister Jönsson. Född 1948-04-22 i Stora Köpinge (M).
Gift med Eva Lisbeth Gunilla Johansson. Tågklarerare. Född 1953-08-06 i Töreboda (R).
Barn:
Frida Anna Kristina Jönsson. Född 1980-04-03 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1214 (generation 9)
(Från Tabell 1201, s 219)
Sven Olsson. Född 1875-09-04 i Stora Köpinge 23, Stora Köpinge (M). Död 1972-05-25 i Stora Köpinge (M).
Gift 1901-05-25 med Anna Andersson. Född 1878-12-20 i Sövde (M). Död 1954-03-02 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Johan Edvin Svensson. Född 1902-05-10 i Stora Köpinge 20,24, Stora Köpinge (M). Död 1984-11-18 i Stora
Köpinge 32, Stora Köpinge (M).
Marta Ingeborg Olsson. Född 1904-03-20 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död 1989-05-18 i Södra
Åsum (M). Se tabell 1215, s 222.
Klara Linnéa Olsson. Född 1908-06-26 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M).
Ester Maria Olsson. Född 1910-04-23 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död 1982-04-21 i Tomelilla (L).
Se tabell 1216, s 222.
Anni Alfrida Olsson. Född 1914-02-03 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död 1914-02-09 i Stora
Köpinge 19, Stora Köpinge (M).
Tabell 1215 (generation 10)
(Från Tabell 1214, s 221)
Marta Ingeborg Olsson. Född 1904-03-20 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död 1989-05-18 i Södra Åsum (M).
Gift 1937-08-28 med Ivan Osmund Olsson. Född 1907-03-18 i Tolånga (M).
Tabell 1216 (generation 10)
(Från Tabell 1214, s 221)
Ester Maria Olsson. Född 1910-04-23 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död 1982-04-21 i Tomelilla (L).
Gift 1938-05-07 med Per Einar Nilsson. Född 1907-06-16 i Malmö Sankt Johannes (M). Död 1988-12-14 i Baldringe
(M).
Barn:
Lars Åke Christer Einarsson. Född 1953-08-28 i Baldringe (M).
Tabell 1217 (generation 9)
(Från Tabell 1201, s 219)
Maria Olsdotter. Född 1878-04-08 i Stora Köpinge 23, Stora Köpinge (M). Död 1963-03-20 i Stora Köpinge (M).
Gift 1904-07-23 med Nils Andersson. Född 1879-04-26 i Stora Köpinge (M). Död 1974-07-29 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Gustav Adolf Nilsson. Född 1904-11-06 i Stora Köpinge (M). Död 1958-05-24 i Matteus (AB). Se tabell 1218, s
222.
Anders Ove Nilsson. Född 1906-09-22 i Stora Köpinge (M). Död 1997-10-15 i Ystad (M). Se tabell 1219, s 222.
Nils Linné Nilsson. Född 1909-05-13 i Stora Köpinge (M). Död 1998-09-25 i Ystad (M). Se tabell 1220, s 222.
Maria Ingeborg Nilsson. Född 1914-05-28 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1221, s 223.
Tabell 1218 (generation 10)
(Från Tabell 1217, s 222)
Gustav Adolf Nilsson. Född 1904-11-06 i Stora Köpinge (M). Död 1958-05-24 i Matteus (AB).
Gift 1931-06-23 med Olga Ingeborg. Född 1906-11-25 i Dunker (D). Död 1982-11-16 i Matteus (AB).
Tabell 1219 (generation 10)
(Från Tabell 1217, s 222)
Anders Ove Nilsson. Född 1906-09-22 i Stora Köpinge (M). Död 1997-10-15 i Ystad (M).
Gift 1932-02-06 med Alva Justina Jönsson. Född 1908-10-07 i Glemminge 44, Glemminge (M). Död 1999-11-26 i
Ystad (M).
Tabell 1220 (generation 10)
(Från Tabell 1217, s 222)
Nils Linné Nilsson. Född 1909-05-13 i Stora Köpinge (M). Död 1998-09-25 i Ystad (M).
Gift 1940-03-30 med Anna Ingeborg. Född 1921-12-28 i Vanstad (M).
Tabell 1221 (generation 10)
(Från Tabell 1217, s 222)
Maria Ingeborg Nilsson. Född 1914-05-28 i Stora Köpinge (M).
Gift 1941-12-31 med Adolf Rienhold Månsson. Född 1911-06-23 i Kverrestad (L). Död 2002-07-31 i Tomelilla (L).
Barn:
Alf Nils-Arne Månsson. Född 1960-05-01 i Tomelilla (L).
Tabell 1222 (generation 8)
(Från Tabell 1200, s 219)
Agda Olsdotter. Född 1841-11-08 i Stora Köpinge (M). Död 1883-01-26 i Stora Herrestad (M).
Utom äktenskap
Barn:
Anders Gustav Kleberg. Född 1881-03-26 i Stora Herrestad (M). Död 1961-08-02 i Landskrona (M). Se tabell
1223, s 223.
Tabell 1223 (generation 9)
(Från Tabell 1222, s 223)
Anders Gustav Kleberg. Född 1881-03-26 i Stora Herrestad (M). Död 1961-08-02 i Landskrona (M).
Gift 1:o 1903-06-07 i Saxtorp (M) med Johanna Matilda Larsson. Född 1879-01-02 i Sankt Olof (L).
Gift 2:o 1921 med Betty Agnes Nilsson Lindberg. Född 1899-12-20 i Bonderup (M). Död 1964-12-26 i Vellinge (M).
Barn:
Hans Allan Bernhard Lindberg. Född 1921-01-20 i Bonderup (M). Se tabell 1224, s 223.
Gunnar Olle Assar Lindberg. Född 1921-01-20 i Bonderup (M). Se tabell 1225, s 223.
Gift 3:o 1923-12-02 i Landskrona (M) med Hilma Elisabet Persson. Född 1885-06-12 i Landskrona (M). Död 1963-0206 i Landskrona (M).
Barn:
Selma Linnéa Kleberg. Född 1925-02-14 i Landskrona (M).
Tabell 1224 (generation 10)
(Från Tabell 1223, s 223)
Hans Allan Bernhard Lindberg. Född 1921-01-20 i Bonderup (M).
Gift 1943-07-03 i Västra Tommarp (M) med Rut Ebba Bernhardina Flint. Född 1922-02-21 i Trelleborg (M).
Barn:
Ingrid Lindberg. Född 1943-09-26 i Malmö Sankt Johannes (M).
Tabell 1225 (generation 10)
(Från Tabell 1223, s 223)
Gunnar Olle Assar Lindberg. Född 1921-01-20 i Bonderup (M).
Gift 1943-02-13 i Fosie (M) med Anna-Lisa Ziegler. Född 1920-02-22 i Fosie (M).
Tabell 1226 (generation 8)
(Från Tabell 1200, s 219)
Nils Olsson. Född 1847-12-03 i Stora Köpinge (M). Död 1882-10-28 i Stora Köpinge (M).
Gift 1875-09-24 med Hanna Magnusdotter. Född 1853-05-29 i Vanstad (M).
Barn:
Benedicta Nilsson. Född 1876-08-23 i Stora Köpinge (M).
Olof Magnus Nilsson. Född 1879-09-14 i Stora Köpinge (M). Död 1962-12-12 i Ystad (M). Se tabell 1227, s
224.
Tabell 1227 (generation 9)
(Från Tabell 1226, s 223)
Olof Magnus Nilsson. Född 1879-09-14 i Stora Köpinge (M). Död 1962-12-12 i Ystad (M).
Gift 1904-04-10 med Emma Gustava Larsson. Född 1880-06-21 i Stora Köpinge (M). Död 1964-01-29 i Ystad (M).
Barn:
Hilma Dorothéa Ingeborg Nilsson. Född 1905-01-02 i Ystad (M). Död 2000-12-19 i Ystad (M). Repetition, se
tabell 246, s 47.
Nils Olof Henry Nilsson. Född 1907-09-12 i Ystad (M). Död 1971-01-18 i Helsingborgs Maria (M). Repetition,
se tabell 248, s 47.
Tabell 1228 (generation 7)
(Från Tabell 1196, s 218)
Jöns Nilsson. Född 1819-06-27 i Stora Herrestad (M). Död 1893-12-29 i Stora Köpinge (M).
Gift 1852-05-22 i Bjäresjö (M) med Anna Johansdotter. Född 1833-10-05 i Bjäresjö (M). Död 1890-01-30 i Stora
Köpinge (M).
Barn:
Agda Jönsdotter. Född 1854-04-10 i Stora Köpinge (M). Död 1920-01-05 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1229,
s 224.
Anna Jönsdotter. Född 1856-04-05 i Stora Köpinge (M). Död 1928-02-10 i Glemminge (M). Se tabell 1230, s
224.
Nils Jönsson. Född 1861-07-29 i Stora Köpinge (M). Död 1933 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1246, s 227.
Anders Jönsson. Född 1865-03-06 i Stora Köpinge (M).
Sven Jönsson. Född 1867-06-28 i Stora Köpinge (M). Död 1954-06-24 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1253, s
228.
Bengta Jönsdotter. Född 1869-10-01 i Stora Köpinge (M). Död 1959-04-02 i Hannas (L). Se tabell 1256, s 229.
Ola Jönsson. Född 1873-01-06 i Stora Köpinge (M). Död 1953-11-02 i Tomelilla (L). Se tabell 1265, s 230.
Tabell 1229 (generation 8)
(Från Tabell 1228, s 224)
Agda Jönsdotter. Född 1854-04-10 i Stora Köpinge (M). Död 1920-01-05 i Stora Köpinge (M).
Gift 1876-12-29 i Stora Köpinge (M) med Lars Jönsson. Född 1848-10-14 i Övraby 13, Övraby (L). Död 1939 i Stora
Köpinge (M).
Barn:
Hanna Larsdotter. Född 1877-04-16 i Stora Köpinge (M). Död 1954-02-07 i Stora Köpinge (M). Repetition, se
tabell 304, s 56.
Bengta Larsdotter. Född 1879-03-21 i Stora Köpinge (M). Död 1953-12-02 i Stora Köpinge (M). Repetition, se
tabell 305, s 56.
Jöns Larsson. Född 1881-01-30 i Stora Köpinge (M). Död 1930-10-22 i Stora Köpinge (M).
Anders Larsson. Född 1883-07-07 i Stora Köpinge (M). Död 1963-08-28 i Tryde (L). Repetition, se tabell 307,
s 57.
Nils Larsson. Född 1886-01-28 i Stora Köpinge (M). Död 1968-01-20 i Tryde (L).
Tabell 1230 (generation 8)
(Från Tabell 1228, s 224)
Anna Jönsdotter. Född 1856-04-05 i Stora Köpinge (M). Död 1928-02-10 i Glemminge (M).
Gift 1885-01-28 med Lars Andersson. Född 1851-09-18 i Glemminge 31, Glemminge (M). Död 1928-04-04 i
Glemminge (M).
Barn:
Maria Larsdotter. Född 1885-01-24 i Stora Köpinge (M). Död 1969-01-24 i Övraby (L). Se tabell 1231, s 224.
Anna Larsdotter. Född 1887-10-25 i Glemminge (M). Död 1963-06-18 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1233, s
225.
Bengta Larsdotter. Född 1890-04-19 i Glemminge (M). Död 1975-10-27 i Ystad (M). Se tabell 1236, s 225.
Anton Larsson. Född 1900-01-29 i Glemminge (M). Död 1969-01-13 i Glemminge (M). Ogift
Tabell 1231 (generation 9)
(Från Tabell 1230, s 224)
Maria Larsdotter. Född 1885-01-24 i Stora Köpinge (M). Död 1969-01-24 i Övraby (L).
Gift med Per Svensson. Död 1935-03-02 i Övraby (L).
Barn:
Augusta Karolina Svensson. Född 1907-03-01 i Glemminge (M). Död 1987-02-12 i Övraby (L). Se tabell 1232,
s 225.
Tabell 1232 (generation 10)
(Från Tabell 1231, s 224)
Augusta Karolina Svensson. Född 1907-03-01 i Glemminge (M). Död 1987-02-12 i Övraby (L).
Gift 1925-05-30 med Nils Oskar Göransson. Född 1901-06-29 i Glemminge (M). Död 1985-12-07 i Övraby (L).
Tabell 1233 (generation 9)
(Från Tabell 1230, s 224)
Anna Larsdotter. Född 1887-10-25 i Glemminge (M). Död 1963-06-18 i Stora Herrestad (M).
Gift 1913-11-29 med Gustav Ludvig Nilsson. Född 1889-01-05 i Ramsåsa (L). Död 1962-07-08 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Gunhild Nilsson. Född 1913 i Stora Herrestad (M).
Gunnar Elvir Nilsson. Född 1916-05-29 i Malmö Sankt Petri (M). Död 1982-05-20 i Stora Köpinge (M). Se
tabell 1234, s 225.
Anna Maria Nilsson. Född 1921-03-09 i Stora Herrestad 28, Stora Herrestad (M).
Tabell 1234 (generation 10)
(Från Tabell 1233, s 225)
Gunnar Elvir Nilsson. Konditor. Född 1916-05-29 i Malmö Sankt Petri (M). Död 1982-05-20 i Stora Köpinge (M).
Startade Nybrobageriet.
Gift med Ebba Clary Elisabet Larsson. Född 1924-05-04 i Borrby (L).
Barn:
Ulf Gunnar Tommy Gunnarsson. Född 1949-12-10 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1235, s 225.
Knut Ove Staffan Gunnarsson. Född 1952-08-16 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1235 (generation 11)
(Från Tabell 1234, s 225)
Ulf Gunnar Tommy Gunnarsson. Född 1949-12-10 i Stora Köpinge (M).
Gift med Siv Inga-Kerstin Kristensson. Född 1950-01-27 i Sankt Olof (L).
Barn:
John Gunnar Torbjörn Gunnarsson. Född 1974-12-21 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1236 (generation 9)
(Från Tabell 1230, s 224)
Bengta Larsdotter. Född 1890-04-19 i Glemminge (M). Död 1975-10-27 i Ystad (M).
Utom äktenskap
Barn:
Harald Manfred Larsson. Född 1912-12-10 i Glemminge (M). Död 1977-12-26 i Stora Köpinge (M). Se tabell
1237, s 226.
Gift 1916-10-04 i Ystad (M) med Nils Jeppsson. Född 1883-08-20 i Hedeskoga (M). Död 1977-04-27 i Ystad (M).
Barn:
Britta Anny Jeppsson. Född 1916-12-23 i Ystad (M). Död 2003-11-21 i Ystad (M). Se tabell 1238, s 226.
Margit Evanda Jeppsson. Född 1919-03-25 i Ystad (M). Se tabell 1239, s 226.
Torsten Ingvar Lennart Jeppsson. Född 1921-02-27 i Ystad (M). Se tabell 1240, s 226.
Anna Lisa Jeppsson. Född 1923-07-01 i Ystad (M). Död 1997-05-15 i Fosie (M). Dog Ogift.
Anders Evert Jeppsson. Född 1925-05-17 i Ystad (M). Död 1998-08-21 i Ystad (M). Se tabell 1241, s 226.
Karl Gustaf Jeppsson. Född 1927-02-16 i Ystad (M). Se tabell 1242, s 226.
Johan Birger Jeppsson. Född 1928-12-24 i Ystad (M). Se tabell 1244, s 227.
Göran Esten Jeppsson. Född 1932-09-20 i Ystad (M). Se tabell 1245, s 227.
Tabell 1237 (generation 10)
(Från Tabell 1236, s 225)
Harald Manfred Larsson. Född 1912-12-10 i Glemminge (M). Död 1977-12-26 i Stora Köpinge (M).
Gift 1943-09-04 med Astrid Gunhild Valborg NN. Född 1923-08-14 i Glemminge (M). Död 1977-09-30 i Stora
Köpinge (M).
Tabell 1238 (generation 10)
(Från Tabell 1236, s 225)
Britta Anny Jeppsson. Född 1916-12-23 i Ystad (M). Död 2003-11-21 i Ystad (M).
Gift 1945-10-20 med Hans Algot Falkman. Född 1914-02-04 i Hedeskoga (M). Död 1986-01-25 i Ystad (M).
Tabell 1239 (generation 10)
(Från Tabell 1236, s 225)
Margit Evanda Jeppsson. Född 1919-03-25 i Ystad (M).
Gift med Kurt Erik Rustan Andersson. Född 1916-07-15 i Ystad (M). Död 2008-12-20 i Ystad (M).
Barn:
Jan Erik Rickard Andersson. Född 1951-02-04 i Ystad (M).
Christer Sten Bertil Andersson. Född 1953-07-03 i Ystad (M).
Tabell 1240 (generation 10)
(Från Tabell 1236, s 225)
Torsten Ingvar Lennart Jeppsson. Född 1921-02-27 i Ystad (M).
Gift med Ebon Ragnhild NN. Född 1926-12-01 i Lund.
Barn:
Lars Torsten Lennart Jeppsson. Född 1951-03-29 i Sankt Peters Kloster (M).
Annika Betty Ebon Jeppsson. Född 1952-06-03 i Sankt Peters Kloster (M).
Dan Otto Torsten Lennart Jeppsson. Född 1954-12-02 i Sankt Peters Kloster (M).
Helena Eva Maria Jeppsson. Född 1958-12-10 i Sankt Peters Kloster (M).
Tabell 1241 (generation 10)
(Från Tabell 1236, s 225)
Anders Evert Jeppsson. Född 1925-05-17 i Ystad (M). Död 1998-08-21 i Ystad (M). Han Jobbade en del år på varvet i
Ystad, då min far och farfar hade varvet. När jag jobbade på Jeppsson pac i slutet av 1970-talet så jobbade han här med
lite lettare uppgifter.
Gift 1961-12-16 med Ragnhild Elisabet Johansson. Född 1931-06-28 i Hagestad 42, Löderup (M).
Barn:
Torsten Mats Anders Jeppsson. Född 1963-11-16 i Ystad (M).
Nils Bengt Göran Jeppsson. Född 1965-04-22 i Ystad (M).
Tabell 1242 (generation 10)
(Från Tabell 1236, s 225)
Karl Gustaf Jeppsson. Född 1927-02-16 i Ystad (M).
Gift med Sigrid Hedvig Viola NN. Född 1929-02-27 i Nässjö (F).
Barn:
Eva Karin Jeppsson. Född 1955-04-25 i Ystad (M). Död 1981-05-17 i Ystad (M). Se tabell 1243, s 227.
Maria Ann Jeppsson. Född 1965-01-09 i Ystad (M).
Tabell 1243 (generation 11)
(Från Tabell 1242, s 226)
Eva Karin Jeppsson. Född 1955-04-25 i Ystad (M). Död 1981-05-17 i Ystad (M). Dog i en trafikolycka.
Sambo
Barn:
Linn Sofie Jeppsson. Född 1976-09-10 i Ystad (M).
Tabell 1244 (generation 10)
(Från Tabell 1236, s 225)
Johan Birger Jeppsson. Född 1928-12-24 i Ystad (M).
Gift med Kerstin Inga-Lill NN. Född 1936-05-18 i Malmö Sankt Petri (M).
Barn:
John Richard Jeppsson. Född 1962-06-02 i Kortedala (O).
Claes Fredrik Jeppsson. Född 1965-03-29 i Malmö Sankt Petri (M).
Tabell 1245 (generation 10)
(Från Tabell 1236, s 225)
Göran Esten Jeppsson. Född 1932-09-20 i Ystad (M).
Gift med Göta Inga Kerstin NN. Född 1934-02-14 i Ystad (M).
Barn:
Anders Lars-Göran Jeppsson. Född 1954-07-21 i Ystad (M).
Torsten Ulf Peter Jeppsson. Född 1958-04-24 i Ystad (M).
Tabell 1246 (generation 8)
(Från Tabell 1228, s 224)
Nils Jönsson. Född 1861-07-29 i Stora Köpinge (M). Död 1933 i Stora Köpinge (M).
Gift 1893-03-24 med Karna Jönsdotter. Född 1870-01-18 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M). Död 1946.
Barn:
Johan Alfred Nilsson. Född 1894-04-10 i Stora Köpinge (M). Död 1967-10-21 i Stora Köpinge (M). Se tabell
1247, s 227.
Anna Beata Nilsson. Född 1895-11-09 i Stora Köpinge (M). Död 1981-06-01 i Tomelilla (L). Se tabell 1248, s
227.
Nils Albert Nilsson. Född 1898-05-17 i Stora Köpinge (M). Död 1983-08-10 i Tomelilla (L). Se tabell 1249, s
228.
Anders Ernfrid Nilsson. Född 1899-09-23 i Stora Köpinge (M). Död 1953-12-12 i Glemminge (M). Se tabell
1250, s 228.
Hilda albertina Nilsson. Född 1901-01-23 i Stora Köpinge (M). Död 1904-06-26.
August Gottfrid Nilsson. Född 1902-06-15 i Stora Köpinge (M). Död 1969-04-01 i Tomelilla (L). Se tabell
1251, s 228.
Oscar Hilding Nilsson. Född 1904-11-24 i Stora Köpinge (M). Död 1993-07-28 i Glemminge (M). Se tabell
1252, s 228.
Hjalmar Sigfrid Nilsson. Född 1906-05-27 i Stora Köpinge (M). Död 1962-04-27 i Stora Köpinge (M). Ogift
Tabell 1247 (generation 9)
(Från Tabell 1246, s 227)
Johan Alfred Nilsson. Född 1894-04-10 i Stora Köpinge (M). Död 1967-10-21 i Stora Köpinge (M).
Gift 1923-02-10 med Gerda Hillevi NN. Född 1902-09-14 i Vinslöv (L). Död 1978-08-19 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1248 (generation 9)
(Från Tabell 1246, s 227)
Anna Beata Nilsson. Född 1895-11-09 i Stora Köpinge (M). Död 1981-06-01 i Tomelilla (L).
Gift med Göransson. Död 1922-07-01.
Tabell 1249 (generation 9)
(Från Tabell 1246, s 227)
Nils Albert Nilsson. Född 1898-05-17 i Stora Köpinge (M). Död 1983-08-10 i Tomelilla (L).
Gift 1927-05-13 med Karin Clausson. Född 1898-03-17 i Tosterup (L). Död 1966-03-14 i Bollerup (L).
Tabell 1250 (generation 9)
(Från Tabell 1246, s 227)
Anders Ernfrid Nilsson. Född 1899-09-23 i Stora Köpinge (M). Död 1953-12-12 i Glemminge (M).
Gift 1924-08-23
Tabell 1251 (generation 9)
(Från Tabell 1246, s 227)
August Gottfrid Nilsson. Född 1902-06-15 i Stora Köpinge (M). Död 1969-04-01 i Tomelilla (L).
Gift 1951-07-15 med Hanna NN. Född 1906-12-10 i Östra Ingelstad (L). Död 1983-03-20 i Tomelilla (L).
Tabell 1252 (generation 9)
(Från Tabell 1246, s 227)
Oscar Hilding Nilsson. Född 1904-11-24 i Stora Köpinge (M). Död 1993-07-28 i Glemminge (M).
Gift 1929-11-23 med Elsa Linnéa Torborg Jönsson. Född 1910-08-27 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M). Död
1995-08-05 i Glemminge (M).
Tabell 1253 (generation 8)
(Från Tabell 1228, s 224)
Sven Jönsson. Född 1867-06-28 i Stora Köpinge (M). Död 1954-06-24 i Stora Köpinge (M).
Gift med Anna Augusta Erlandsdotter. Född 1864-11-30 i Stora Köpinge (M). Död 1943-07-13.
Barn:
Augusta Maria Jönsson. Född 1896-04-22 i Kabusa 10, Stora Köpinge (M). Död 1960-03-01 i Stora Köpinge
10, Stora Köpinge (M). Se tabell 1254, s 228.
Johan Edvard Svensson. Född 1898 i Stora Köpinge (M).
Emma Amalia Svensson. Född 1901-11-30 i Stora Köpinge (M). Död 1978-04-20 i Stora Köpinge (M). Se tabell
1255, s 228.
Tabell 1254 (generation 9)
(Från Tabell 1253, s 228)
Augusta Maria Jönsson. Född 1896-04-22 i Kabusa 10, Stora Köpinge (M). Död 1960-03-01 i Stora Köpinge 10, Stora
Köpinge (M).
Gift 1929-06-12 med Per Henrik Nilsson. Född 1897-12-26 i Ingelstorp (M). Död 1975-04-18 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Annie Nilsson.
Inga-Maj Nilsson.
Tabell 1255 (generation 9)
(Från Tabell 1253, s 228)
Emma Amalia Svensson. Född 1901-11-30 i Stora Köpinge (M). Död 1978-04-20 i Stora Köpinge (M). Ogift
Gift med Per Larsson.
Barn:
Sven Larsson. Född 1936.
Tabell 1256 (generation 8)
(Från Tabell 1228, s 224)
Bengta Jönsdotter. Född 1869-10-01 i Stora Köpinge (M). Död 1959-04-02 i Hannas (L).
Gift 1896 med Nils Erlandsson. Född 1870-02-08 i Östra Herrestad (L). Död 1923-05-02 i Hannas (L).
Barn:
Johan Emil Erlandsson. Född 1896-12-30 i Östra Herrestad (L). Död 1994-09-29 i Stora Herrestad (M). Se
tabell 1257, s 229.
Anton Vilhelm Erlandsson. Född 1899-01-20 i Östra Herrestad (L). Död 1974-08-18 i Hannas (L). Se tabell
1258, s 229.
Ernst Gottfrid Erlandsson. Född 1900-10-01 i Östra Herrestad (L). Död 1963-04-11 i Smedstorp (L). Se tabell
1259, s 229.
Anna Margareta Erlandsson. Född 1902-07-20 i Östra Herrestad (L). Död 1984-07-06 i Hörup (M). Se tabell
1260, s 229.
Hilding Gunnar Erlandsson. Född 1904-05-29 i Östra Herrestad (L). Död 1984-08-24 i Hörup (M). Se tabell
1261, s 229.
Algot Sigfrid Erlandsson. Född 1909-06-19 i Spjutstorp (L). Död 1980-01-20 i Tomelilla (L). Se tabell 1262, s
229.
Emma Gunhild Erlandsson. Född 1912-06-02 i Hannas (L). Död 1996-11-18 i Kulladal (M). Se tabell 1264, s
230.
Tabell 1257 (generation 9)
(Från Tabell 1256, s 229)
Johan Emil Erlandsson. Född 1896-12-30 i Östra Herrestad (L). Död 1994-09-29 i Stora Herrestad (M).
Gift 1924-09-20 med Anna Margareta Fritz. Född 1901-06-01 i Sövde (M). Död 1962-08-23 i Ramsåsa (L).
Tabell 1258 (generation 9)
(Från Tabell 1256, s 229)
Anton Vilhelm Erlandsson. Född 1899-01-20 i Östra Herrestad (L). Död 1974-08-18 i Hannas (L).
Gift 193?-03-08 med Helga Eufemia Stålhammar. Född 1909-07-28 i Östra Herrestad (L). Död 1985-03-08 i Hannas
(L).
Tabell 1259 (generation 9)
(Från Tabell 1256, s 229)
Ernst Gottfrid Erlandsson. Född 1900-10-01 i Östra Herrestad (L). Död 1963-04-11 i Smedstorp (L).
Gift 1925-12-10 med Klara Ingeborg Olsson. Född 1903-04-10 i Östra Tommarp (L). Död 1969-07-11 i Smedstorp (L).
Tabell 1260 (generation 9)
(Från Tabell 1256, s 229)
Anna Margareta Erlandsson. Född 1902-07-20 i Östra Herrestad (L). Död 1984-07-06 i Hörup (M).
Gift 1926-05-15 med Johan Olaus Persson. Född 1897-11-22 i Hörup (M). Död 1985-04-21 i Hörup (M).
Tabell 1261 (generation 9)
(Från Tabell 1256, s 229)
Hilding Gunnar Erlandsson. Född 1904-05-29 i Östra Herrestad (L). Död 1984-08-24 i Hörup (M).
Gift 1927-09-04 med Anna Maria Olsson. Född 1905-12-06 i Ingelstorp (M). Död 1994-03-15 i Hörup (M).
Tabell 1262 (generation 9)
(Från Tabell 1256, s 229)
Algot Sigfrid Erlandsson. Född 1909-06-19 i Spjutstorp (L). Död 1980-01-20 i Tomelilla (L).
Gift 1935-06-30 med Elsa Magnhild Ingeborg Erlandsson. Född 1915-05-25 i Glemminge (M). Död 2006-01-04 i
Tomelilla (L).
Barn:
Agne Egon Erlandsson. Född 1935-06-05 i Ystad (M). Död 1986-05-30 i Anderslöv (M). Se tabell 1263, s 230.
Tabell 1263 (generation 10)
(Från Tabell 1262, s 229)
Agne Egon Erlandsson. Född 1935-06-05 i Ystad (M). Död 1986-05-30 i Anderslöv (M).
Gift 1959-03-28 med Kerstin Hillevi Margaret. Född 1939-02-25 i Trelleborg (M).
Barn:
Alf Håkan Kennet Erlandsson. Född 1960-01-11 i Anderslöv (M).
Karl Axel Uno Erlandsson. Född 1965-02-18 i Lilla Slågarp (M).
Tabell 1264 (generation 9)
(Från Tabell 1256, s 229)
Emma Gunhild Erlandsson. Född 1912-06-02 i Hannas (L). Död 1996-11-18 i Kulladal (M).
Gift 1950-10-14 med Nils Otto Ljunggren. Född 1911-03-14 i Södra Åsum (M). Död 1998-06-01 i Kulladal (M).
Tabell 1265 (generation 8)
(Från Tabell 1228, s 224)
Ola Jönsson. Född 1873-01-06 i Stora Köpinge (M). Död 1953-11-02 i Tomelilla (L).
Gift 1902-03-08 med Bengta Nilsdotter. Född 1874-03-18 i Kverrestad (L). Död 1945-10-08.
Barn:
Johan Emil Jönsson. Född 1903-04-05 i Sälshög 16, Tryde (L). Död 1981-04-12 i Sälshög 16, Tryde (L). Se
tabell 1266, s 230.
Anna Augusta Jönsson. Född 1905-05-27 i Sälshög 16, Tryde (L). Död 1976-09-01 i Smedstorp (L). Se tabell
1268, s 230.
Ester Amalia Jönsson. Född 1908-02-07 i Tryde (L). Död 1992-04-23 i Tomelilla (L). Se tabell 1271, s 231.
Hilma Maria Jönsson. Född 1912-06-12 i Sälshög 16, Tryde (L). Död 1997-06-04 i Tomelilla (L). Se tabell
1273, s 231.
Nils Jönsson. Född 1920-02-16 i Sälshög 16, Tryde (L).
Tabell 1266 (generation 9)
(Från Tabell 1265, s 230)
Johan Emil Jönsson. Född 1903-04-05 i Sälshög 16, Tryde (L). Död 1981-04-12 i Sälshög 16, Tryde (L).
Gift 1940-01-27 med Gertrud Berta Judit Håkansson. Född 1907-05-30 i Glemminge 17, Glemminge (M). Död 196707-03 i Tryde (L).
Barn:
Stig Arne Erik Jönsson. Född 1942-06-22 i Simrishamn (L). Se tabell 1267, s 230.
Tabell 1267 (generation 10)
(Från Tabell 1266, s 230)
Stig Arne Erik Jönsson. Född 1942-06-22 i Simrishamn (L).
Gift med Monica Britt-Marie NN. Född 1943-12-25 i Ystad (M).
Barn:
Emil Dan-Ola Jönsson. Född 1971-10-17 i Ystad (M).
Marie Diana Adéle Jönsson. Född 1976-06-05 i Tomelilla (L).
Tabell 1268 (generation 9)
(Från Tabell 1265, s 230)
Anna Augusta Jönsson. Född 1905-05-27 i Sälshög 16, Tryde (L). Död 1976-09-01 i Smedstorp (L).
Gift 1934-04-14 med Karl Gustav Svensson. Född 1905-09-12 i Smedstorp (L). Död 1983-07-08 i Smedstorp (L).
Barn:
Jarl Evert Arne Svensson. Född 1945-05-25 i Lunds landsförs (M). Se tabell 1269, s 231.
Jarl Evert Arne Svensson. Född 1945-05-25 i Lunds landsförs (M). Se tabell 1270, s 231.
Tabell 1269 (generation 10)
(Från Tabell 1268, s 230)
Jarl Evert Arne Svensson. Född 1945-05-25 i Lunds landsförs (M).
Gift med Ingegärd Annette Jansson. Född 1956-08-19 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Barn:
Jarl Martin Johan Svensson. Född 1980-05-21 i Smedstorp (L).
Tabell 1270 (generation 10)
(Från Tabell 1268, s 230)
Jarl Evert Arne Svensson. Född 1945-05-25 i Lunds landsförs (M).
Gift med Ingegärd Annette Jansson. Född 1956-08-19 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Barn:
Jarl Martin Johan Svensson. Född 1980-05-21 i Tunby, Smedstorp (L).
Tabell 1271 (generation 9)
(Från Tabell 1265, s 230)
Ester Amalia Jönsson. Född 1908-02-07 i Tryde (L). Död 1992-04-23 i Tomelilla (L).
Gift 1928-11-10 med Gustav Algot Hansson. Född 1905-06-12 i Tryde (L). Död 1988-09-14 i Tomelilla (L).
Barn:
Eve Lennart Hansson. Född 1930-03-30 i Tomelilla (L). Se tabell 1272, s 231.
Ulla Birgit Hansson. Född 1937-03-31 i Tomelilla (L).
Tabell 1272 (generation 10)
(Från Tabell 1271, s 231)
Eve Lennart Hansson. Möbelhandlare. Född 1930-03-30 i Tomelilla (L).
Gift med Göta Ann Britt Kjellberg. Född 1932-05-03 i Smedstorp (L).
Barn:
Maria Louise Birgitta Hansson. Född 1969-10-08 i Tomelilla (L).
Tabell 1273 (generation 9)
(Från Tabell 1265, s 230)
Hilma Maria Jönsson. Född 1912-06-12 i Sälshög 16, Tryde (L). Död 1997-06-04 i Tomelilla (L).
Gift 1936-05-30 med Hugo Ossian Hansson. Född 1910-11-06 i Spjutstorp (L). Död 2001-05-15 i Tomelilla (L).
Tabell 1274 (generation 5)
(Från Tabell 1143, s 209)
Kerstina Jönsdotter. Född 1754 i Stora Herrestad (M). Död 1806 i Stora Herrestad (M).
Gift 1776-05-27 i Stora Herrestad (M) med Jöns Nilsson. Född 1743-06-17 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Hanna Jönsdotter. Född 1782-04-14 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1275, s 231.
Tabell 1275 (generation 6)
(Från Tabell 1274, s 231)
Hanna Jönsdotter. Född 1782-04-14 i Stora Herrestad (M).
Gift 1803-12-26 i Stora Herrestad (M) med Ingvar Månsson. Född 1765-04-27 i Glemminge (M). Död 1839-02-14 i
Ingelstorp (M).
Barn:
Per Ingvarsson. Född 1804-09-23 i Glemminge (M). Död 1883 i Löderup (M). Se tabell 1276, s 232.
Tabell 1276 (generation 7)
(Från Tabell 1275, s 231)
Per Ingvarsson. Född 1804-09-23 i Glemminge (M). Död 1883 i Löderup (M).
Gift 1829 i Ingelstorp (M) med Karna Månsdotter. Född 1808-09-18 i Ingelstorp (M).
Barn:
Måns Persson. Född 1839-02-23 i Hörup (M). Se tabell 1277, s 232.
Tabell 1277 (generation 8)
(Från Tabell 1276, s 232)
Måns Persson. Född 1839-02-23 i Hörup (M).
Gift 1863-03-20 i Löderup (M) med Elna Persdotter. Född 1838-02-28 i Löderup (M). Död 1923.
Barn:
Per Månsson. Född 1864-01-30 i Hörup (M).
Nils Månsson. Född 1867-01-10 i Hörup (M). Död 1947. Se tabell 1278, s 232.
Swen Månsson. Född 1869-10-25 i Hörup (M).
Olof Månsson. Född 1872-03-18 i Hörup (M).
Lars Månsson. Född 1873-05-26 i Hörup (M). Död 1965-12-17 i Hörup (M). Se tabell 1282, s 233.
Karna Månsdotter. Född 1879-05-02 i Hörup (M).
Tabell 1278 (generation 9)
(Från Tabell 1277, s 232)
Nils Månsson. Född 1867-01-10 i Hörup (M). Död 1947.
Gift i Östra Ingelstad (L) med Hanna Håkansdotter. Född 1867-02-03 i Östra Ingelstad (L).
Barn:
Elin Månsdotter. Född 1894-08-12 i Hammenhög (L).
Hilma Månsdotter. Född 1896-10-13 i Hammenhög (L).
Olga Månsson. Född 1899-03-15 i Hammenhög (L). Död 1979-05-31 i Smedstorp (L). Se tabell 1279, s 232.
Tabell 1279 (generation 10)
(Från Tabell 1278, s 232)
Olga Månsson. Född 1899-03-15 i Hammenhög (L). Död 1979-05-31 i Smedstorp (L).
Gift 1928-03-15 i Hammenhög (L) med Mauritz Oskar Mårtensson. Född 1901-08-11 i Löderup (M). Död 1986-11-30
i Smedstorp (L).
Barn:
Anna Gurli Mårtensson. Född 1928-12-14 i Smedstorp (L).
Ulla Margit Mårtensson. Född 1930-03-09 i Smedstorp (L). Se tabell 1280, s 232.
Nancy Paulina Mårtensson. Född 1932-03-06 i Smedstorp (L).
Lilian Mårtensson. Född omkring 1943.
Tabell 1280 (generation 11)
(Från Tabell 1279, s 232)
Ulla Margit Mårtensson. Född 1930-03-09 i Smedstorp (L).
Gift 1955 med Gösta Lennart Prahl. Född 1924-01-18 i Spjutstorp (L).
Barn:
Tom Göran Roland Prahl. Född 1949-01-05 i Smedstorp (L). Se tabell 1281, s 232.
Lars-Åke Lennart Prahl. Född 1953-05-03 i Kverrestad (L).
Bo Arne Jörgen Prahl. Född 1958-02-16 i Onslunda (L).
Tabell 1281 (generation 12)
(Från Tabell 1280, s 232)
Tom Göran Roland Prahl. Född 1949-01-05 i Smedstorp (L). Idrotslärare i Svedala till 1994. Fotbollstränare för
Halmstads BK sedan 1994. Tom kom till Malmö för att träna MFF den 2001-12-21 som officiell tränare. Det skulle
vara ett mål till allsvenskan igen. Det var år 2004 som efter tre år så vann den. Tom fick Guldpanter som delades ut
femte året och det var på Wallmans salonger i Malmö. Även Caroline Jönsson i MFF:s damlag har fått denna
utmärkelse två gånger tidigare.Tom fick även Morotspriset. Tom är inte så van att få priser. Tom avtackades som MFF:s
tränare 2005-11-10 det hade varit fyra år i Malmö. Nästa uppgift är att träna Viking Stavanger i Norge det börjar 2006.
Gift med Signe Elisabet Sandgren. Född 1951-02-13 i Tryde (L).
Barn:
Björn Martin Johannes Prahl. Född 1980-01-13 i Svedala (M).
Tabell 1282 (generation 9)
(Från Tabell 1277, s 232)
Lars Månsson. Nämndeman. Född 1873-05-26 i Hörup (M). Död 1965-12-17 i Hörup (M).
Gift 1899-12-28 i Hörup (M) med Bengta Klemetsdotter. Född 1878-06-23 i Hörup (M). Död 1960-09-10 i Hörup
(M).
Barn:
Ivar Larsson. Född 1905-10-12 i Hörup (M).
Gunnar Larsson. Född 1913-08-20 i Hörup (M).
Elsa Ingeborg Larsson. Född 1917-10-09 i Hörup (M).
Svante Larsson. Född 1919-04-08 i Hörup (M). Se tabell 1283, s 233.
Tabell 1283 (generation 10)
(Från Tabell 1282, s 233)
Svante Larsson. Född 1919-04-08 i Hörup (M).
Gift med Elsa Beata Emilia NN. Född 1920-12-01 i Simrishamn (L).
Barn:
Sven Erik Larsson. Född 1946-04-08 i Simrishamn (L).
Solvig Elisabeth Larsson. Född 1951-04-27 i Hörup (M).
Sonja Birgitta Larsson. Född 1957-12-16 i Hörup (M). Se tabell 1284, s 233.
Tabell 1284 (generation 11)
(Från Tabell 1283, s 233)
Sonja Birgitta Larsson. Född 1957-12-16 i Hörup (M).
Gift med Nils Lennart Nilsson. Född 1947-04-21 i Katslösa (M).
Barn:
Ida Beata Christin Nilsson. Född 1986-04-23 i Ystad (M).
Nils Erik Christoffer Nilsson. Född 1990-12-10 i Ystad (M).
Tabell 1285 (generation 4)
(Från Tabell 1142, s 208)
Ingar Svensdotter. Född 1726-11-02 i Bromma (M). Död 1805 i Stora Herrestad (M).
Gift 1:o med Erik Larsson. Född 1721 i Stora Herrestad (M). Död 1760 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Ebba Eriksdotter. Född 1753-12-17 i Stora Herrestad (M). Död 1827 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1286, s
234.
Gift 2:o med Anders Nilsson.
Barn:
Kerstina Andersdotter. Född 1762 i Stora Herrestad (M).
Kerstina Andersdotter. Född 1763 i Stora Herrestad (M).
Erik Andersson. Född 1766 i Stora Herrestad (M).
Erik Andersson. Född 1768 i Stora Herrestad (M).
Ingar Andersdotter. Född 1770 i Stora Herrestad (M).
Tabell 1286 (generation 5)
(Från Tabell 1285, s 233)
Ebba Eriksdotter. Född 1753-12-17 i Stora Herrestad (M). Död 1827 i Stora Herrestad (M).
Gift 1784-06-01 i Stora Herrestad (M) med Rasmus Ingemarsson. Född 1756-07-14 i Stora Köpinge (M). Död 1815 i
Stora Herrestad (M).
Barn:
Erik Rasmusson. Född 1785 i Stora Herrestad (M).
Ingemar Rasmusson. Född 1786 i Stora Herrestad (M).
Karna Rasmusdotter. Född 1788-09-12 i Stora Herrestad (M). Död 1854-09-01 i Stora Herrestad 14, Stora
Herrestad (M). Repetition, se tabell 805, s 147.
Sven Rasmusson. Född 1792-07-08 i Stora Herrestad (M). Död 1853-12-11 i Stora Herrestad 59, Stora
Herrestad (M). Repetition, se tabell 826, s 151.
Anders Rasmusson. Född 1795 i Stora Herrestad (M).
Anders Rasmusson. Född 1796 i Stora Herrestad (M).
Tabell 1287 (generation 2)
(Från Tabell 2, s 1)
Ingvar Rasmusson. Född 1656. Död 1708-12-?? i Bussjö, Bromma (M). Dog 54 år gammal.
Gift med Inger Månsdotter. Född 1660 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Måns Ingvarsson. Se tabell 1288, s 234.
Metta Ingvarsdotter. Född 1691 i Bromma (M). Död 1752-07-11 i Bromma (M). Se tabell 1289, s 234.
Anna Ingvarsdotter. Se tabell 1290, s 234.
Tabell 1288 (generation 3)
(Från Tabell 1287, s 234)
Måns Ingvarsson. Nämndeman. Måns Ingvarsson i bromma, som år 1739 d.21 juni och 16 november, samt 1740 d 6
mars i Herrestad häradsrätt, tvistar med "Collega Scholae" i Ystad Hr. Wibjörn Svenonius om nr 2 i Bromma, vars
landgille är anslaget som lön åt Rektorn. Det gäller husbyggnad på nr 2, med mera. Inkallad som vittne är f.d
nämndemannen Ingvar Jönsson från Hedeskoga, 81 år gammal, som berättar, att ingen byggnad funnits på nr 2, då hans
farbroder Rasmus Ingvarsson, som var Måns Ingvarssons farfar, innehade hemmanet.
Gift
Barn:
Ingvar Månsson. Född 1736-09-25 i Bromma (M).
Ingar Månsdotter. Född 1748-11-03 i Bromma (M).
Tabell 1289 (generation 3)
(Från Tabell 1287, s 234)
Metta Ingvarsdotter. Född 1691 i Bromma (M). Död 1752-07-11 i Bromma (M). 60 år 10 mån 10 dag gl.
Gift 1:o 1734-03-31 i Bromma (M) med Bengt Jönsson. Född 1709-01-19 i Bromma (M). Död 1737-02-.. i Bromma
(M).
Gift 2:o 1738-03-25 i Bromma (M) med Göran Ingvarsson. Född 1709. Död 1755-04-10 i Bromma (M). död 46 år.
Tabell 1290 (generation 3)
(Från Tabell 1287, s 234)
Anna Ingvarsdotter.
Gift 1714-01-17 i Bromma (M) med Måns Esbjörnsson.
Tabell 1291 (generation 2)
(Från Tabell 2, s 1)
NN Rasmusdotter. Född 1658 i Stora Köpinge (M). Död 1694-05-29 i Stora Köpinge (M). En dotter, okänd till
namnet. Troligen gift med nämndemannen Lars Månsson Gagge i St Köpinge. Han bad ju om tillstånd för att få gifta
sig med sin nästkusin, som var Rasmus dotter. Jag håller det för troligt att han blev gift med henne. Hur skall man
annars kunna förklara att Lars Månsson Gagges namn står på Bromma kyrkas storklocka med datumet 1693, Rasmus
dödsår. (Se skriften Vår Kyrka i Bromma av H.A Isberg 1988, sid 25 och 42). Den namnlösa dottern : Lunds
domkapitel, äktenskapsmål 1682, tre brev. Det tredje brevet, daterat Köpinge d.28 mars 1682, är skrivet av kyrkoherden
i St. Köpinge, Lars Christophersson och lyder "Vördige och Vällärde Hr. Hans Wiinslöff, arede gode vän. Saasom en
varande unge karl Lars Monson Gage her fra Kiöppinge uthi Ingelsta Herret, er aff mig sin sielesörgere begierendes, att
iag om slaektlinien mellom hannem och pigan i Brumme, som hand haffuer fattet Echtenskabs reker till. Da saa som det
er mig en gandske ubekant sag, spor iag hans moder"( o.sv.).., "da suarede hun mig omsider ok sagde, iag vil aldrig sige
andet end det som sandhed er, min sön och pigan ere, sagde hun, i tredie leed med hinanden, hwor paa iag begierde
hendis erklering, och suarede hun igeen och sagde, Salig Mons Gage, min söns fader, haffde den eene syster til Moder,
och Rasmus i Brumme den anden syster til Moder, hand som er pigens fader" (o.s.v.) Om de blev gifta, det vet jag inte.
Lars Månsson Gagges hustru får barn och avlider namnlös. jag håller det dock för troligt, men tanke på att Lars
Månsson Gagges namn finns på Bromma kyrkas storklocka, tillsammans med häradshövding Carl Lilliengrips och
kyrkoherdens till Sövstad och Bromma, med årtalet 1693, som är Rasmus Ingvarssons dödsår.Han blev som bekant
begravd i kyrkan, vilket bör ha kostat någon gåva, t.ex. ett bidrag till en ny klocka. Vi får ännu en gång samma
redogörelse för släktskapet när Rasmus Ingvarssons son Ingvar Rasmusson begär tillstånd år 1685 till att få gifta sig
med Måns Gagges dotter Inger, och detta äktenskap ägde i varje fall rum. Tyvärr nämns inte de båda systrarna, som var
Rasmus och Måns mödrar, med namn.
Gift med Lars Månsson Gagge. Nämndeman. Född 1653-08-10 i Stora Köpinge (M). Död 1709-12-18 i Stora Köpinge
(M). I Ingelstad häradsrätt. Lars gagge ansökte 28/3 1682 i Lunds Domkapitel om att tillstånd att få gifta sig med sin
nästkusin, som var dotter till Rasmus Ingvarsson i Bromma. Vi får här veta att lars gagges föräldrar var Måns Gagge
och hans hustru Anna. (Lunds domkapitel, äktenskapsmål).
Den namnlösa dottern : Lunds domkapitel, äktenskapsmål 1682, tre brev. Det tredje brevet, daterat Köpinge d.28 mars
1682, är skrivet av kyrkoherden i St. Köpinge, Lars Christophersson och lyder "Vördige och Vällärde Hr. Hans
Wiinslöff, arede gode vän. Saasom en varande unge karl Lars Monson Gage her fra Kiöppinge uthi Ingelsta Herret, er
aff mig sin sielesörgere begierendes, att iag om slaektlinien mellom hannem och pigan i Brumme, som hand haffuer
fattet Echtenskabs reker till. Da saa som det er mig en gandske ubekant sag, spor iag hans moder"( o.sv.).., "da suarede
hun mig omsider ok sagde, iag vil aldrig sige andet end det som sandhed er, min sön och pigan ere, sagde hun, i tredie
leed med hinanden, hwor paa iag begierde hendis erklering, och suarede hun igeen och sagde, Salig Mons Gage, min
söns fader, haffde den eene syster til Moder, och Rasmus i Brumme den anden syster til Moder, hand som er pigens
fader" (o.s.v.) Om de blev gifta, det vet jag inte. Lars Månsson Gagges hustru får barn och avlider namnlös. jag håller
det dock för troligt, men tanke på att Lars Månsson Gagges namn finns på Bromma kyrkas storklocka, tillsammans med
häradshövding Carl Lilliengrips och kyrkoherdens till Sövstad och Bromma, med årtalet 1693, som är Rasmus
Ingvarssons dödsår.Han blev som bekant begravd i kyrkan, vilket bör ha kostat någon gåva, t.ex. ett bidrag till en ny
klocka. Vi får ännu en gång samma redogörelse för släktskapet när Rasmus Ingvarssons son Ingvar Rasmusson begär
tillstånd år 1685 till att få gifta sig med Måns Gagges dotter Inger, och detta äktenskap ägde i varje fall rum. Tyvärr
nämns inte de båda systrarna, som var Rasmus och Måns mödrar, med namn.
Barn:
Måns Larsson. Född 1683-09-02 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1292, s 235.
Mätta Larsdotter. Född 1686-01-10 i Stora Köpinge (M). Död 1727-09-11 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1293,
s 235.
Mårten Larsson. Född 1689-11-24 i Stora Köpinge (M). Död 1691-03-13 i Stora Köpinge (M).
Anna Larsdotter. Född 1692-03-28 i Stora Köpinge (M). Död 1745-03-08 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1294,
s 236.
NN Larsson. Född 1694 i Stora Köpinge (M). Död 1694-05-29 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1292 (generation 3)
(Från Tabell 1291, s 234)
Måns Larsson. Född 1683-09-02 i Stora Köpinge (M).
Gift 1711-10-15 i Stora Köpinge (M) med Ingeborg Mårtensdotter.
Tabell 1293 (generation 3)
(Från Tabell 1291, s 234)
Mätta Larsdotter. Född 1686-01-10 i Stora Köpinge (M). Död 1727-09-11 i Stora Köpinge (M).
Gift 1712-07-13 i Stora Köpinge (M) med Måns Göransson. Född 1687-04-09 i Stora Köpinge (M). Död 1752-10-12 i
Stora Köpinge (M). Källor: Disbyt 13961 Fanny Sandberg Gift med Mätta Larsdotter 1712-07-13 Stora Köpinge (M)
12). Källor: Vigselregister http://www.digiarkiv.se 1712 H.Trefaldighetzsöndags d:15 junij trolofades ärlige yngre
folkin dr: Måns Jöransson af Holmegården och pijgan Metta Larsdotter i St:Kiöpinge, att intet är som deras upsåått
findrer, och att thrflola ... Issack [bomärke] Månss Sven [bomärke] Månss Måns [bomärke] Larsson Mårten [bomärke]
Anderss Detta par Copulerades söndagen d:13 Julij. Död 1752-10-12 Stora Köpinge (M) 3). Källor: Leif Mörkfors, via
anbytarforum 1752 D:23 october begrofs Måns Jöransson af St:Kiöpinge, var född i Holmagården, dödde af rödsot d:12
dito, war 65 åhr, 6 månader och 14 dagar gammal.
Barn:
Lars Månsson. Född 1713-09-19 i Stora Köpinge (M). Död 1741 i Stora Köpinge (M).
Ingvar Månsson. Född 1717-03-31 i Stora Köpinge (M). Död 1717-04-16 i Stora Köpinge (M).
Mårten Månsson. Född 1718-09-18 i Stora Köpinge (M).
Nils Månsson. Född 1722-07-14 i Stora Köpinge (M).
Elna Månsdotter. Född 1727-08-20 i Stora Köpinge (M). Död 1728 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1294 (generation 3)
(Från Tabell 1291, s 234)
Anna Larsdotter. Född 1692-03-28 i Stora Köpinge (M). Död 1745-03-08 i Stora Köpinge (M). Hennes fader var
Nämndeman Lars Månsson Gagge på nr 27 St Köpinge. Se också Ingelstad häradsrätt 1715 23/6 då Annas make lave
Persson kräver in en skuld på sin svärfader Salig Nämndeman Lars Gagge vägnar.
Gift 1712-07-06 i Stora Köpinge (M) med Lave Persson. Född 1684-02-09 i Sövestad (M). Död 1749-10-23 i Stora
Köpinge (M).
Barn:
Elina Lavesdotter. Född 1713-07-12 i Stora Köpinge (M). Död 1721-07-16 i Stora Köpinge (M).
Lars Lavesson. Född 1716-08-01 i Stora Köpinge (M). Död 1761-04-30 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1295, s
236.
Mårten Lavesson. Född 1718-01-30 i Stora Köpinge (M). Död 1741-06-17.
Ingvar Lavesson. Född 1721-02-08 i Stora Köpinge (M). Död 1722-05-30 i Stora Köpinge (M).
Ingvar Lavesson. Född 1723-04-13 i Stora Köpinge (M). Död 1723-05-27 i Stora Köpinge (M).
Hanna Lavesdotter. Född 1724-06-03 i Stora Köpinge (M). Död 1729-05-18 i Stora Köpinge (M).
Måns Lavesson. Född 1728-03-28 i Stora Köpinge (M). Död 1728-05-06 i Stora Köpinge (M).
Per Lavesson. Född 1730-02-03 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1295 (generation 4)
(Från Tabell 1294, s 236)
Lars Lavesson. Född 1716-08-01 i Stora Köpinge (M). Död 1761-04-30 i Stora Köpinge (M). Föddes 8 januari 1716
Lave Persson och Anna Larsdotters lilla son i St Köpinge som 15 blev kallat Lars, suseptis Måns larsson, Mårten
Andersson, Jöns Andersson, Måns Jönsson, Mätta Lars Nilss, Elna Mårtensdotter i St Köpinge (fb). 30 april begrofs
Lars Lavesson uti St Köpinge född därstädes, bröstsjuka dog 21 dito och var 45 år 3 m 14 d gl (db).
Gift 1741 med Karna Persdotter. Född 1716-05-26 i Stora Köpinge (M). Död 1782-03-11 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Per Larsson. Född 1741-12-23 i Stora Köpinge (M). Död 1808-10-16 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1296, s
236.
Elina Larsdotter. Född 1744-07-05 i Stora Köpinge (M). Död 1816-02-18 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1469,
s 265.
Anna Larsdotter. Född 1746-10-17 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1521, s 274.
Mårten Larsson. Född 1749-03-?? i Stora Köpinge (M). Död 1750-06-07 i Stora Köpinge (M).
Lave Larsson. Född 1751-06-19 i Stora Köpinge (M). Död 1825-08-13 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1522, s
274.
Mårten Larsson. Född 1755-07-16 i Stora Köpinge (M).
Måns Larsson. Född 1758-03-03 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1296 (generation 5)
(Från Tabell 1295, s 236)
Per Larsson. Född 1741-12-23 i Stora Köpinge (M). Död 1808-10-16 i Stora Köpinge (M).
Gift 1:o 1774-06-24 i Stora Köpinge (M) med Kierstina Larsdotter. Född 1754-07-03 i Stora Köpinge (M). Död 179112-22 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Anna Persdotter. Född 1779-09-29 i Stora Köpinge 3, Stora Köpinge (M). Se tabell 1297, s 237.
Lars Persson. Född 1782-10-03 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1413, s 256.
Jöns Persson. Född 1787-01-03 i Stora Köpinge (M).
Mårten Persson. Född 1789-04-21 i Stora Köpinge (M). Död 1792-05-01 i Stora Köpinge (M).
Gift 2:o 1793-05-25 i Stora Köpinge (M) med Una Persdotter. Född 1767.
Barn:
Kjerstina Persdotter. Född 1794-02-02 i Stora Köpinge (M). Död 1867-10-26 i Stora Köpinge 21, Stora
Köpinge (M). Se tabell 1452, s 262.
Per Persson. Född 1796-02-21 i Stora Köpinge (M).
Måns Persson. Född 1800-02-24 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1297 (generation 6)
(Från Tabell 1296, s 236)
Anna Persdotter. Född 1779-09-29 i Stora Köpinge 3, Stora Köpinge (M).
Gift med Erik Jönsson. Född 1786-02-09 i Stora Herrestad (M). Död 1824-07-29 i Lilla Köpinge 7, Stora Köpinge (M).
38 år.
Barn:
Anders Eriksson. Född 1814-05-03 i Lilla Köpinge 2, Stora Köpinge (M). Död 1888-03-25 i Gärap 6, Tosterup
(L). Se tabell 1298, s 237.
Elna Erikssdotter. Född 1816-11-01 i Lilla Köpinge 6, Stora Köpinge (M). Död 1825-06-27 i Lilla Köpinge 7,
Stora Köpinge (M). 8 år.
Kierstin Erikssdotter. Född 1819-01-06 i Lilla Köpinge 6, Stora Köpinge (M).
Jöns Eriksson. Född 1822-03-05 i Lilla Köpinge 6, Stora Köpinge (M). Död 1822-03-05 i Lilla Köpinge 6,
Stora Köpinge (M).
Tabell 1298 (generation 7)
(Från Tabell 1297, s 237)
Anders Eriksson. Född 1814-05-03 i Lilla Köpinge 2, Stora Köpinge (M). Död 1888-03-25 i Gärap 6, Tosterup (L).
Dödsorsak: 73 år 10 mån 22 dag. Anders dop: Anders Eriksson född 1814-05-03 i St Köpinge Stora Köpinge 1814 -
maj den 3 föddes och den 4 döptes husmannen å No 2 Lilla Köpinge Eric Jönssons och hustrun Anna Persdotters son
Anders. Bars av kronolänsman och inspectoren Bengtssons fru Cicilia Fernström. Testes klockaren Carlsson i Stora
Köpinge. Jungfrun Anna Dora Skog Spjutstorps mölla. Pigan Ingar Jonasdotter i Lilla Köpinge.
Gift med Eljena Larsdotter. Född 1817-09-20 i Stora Herrestad (M). Död 1885-06-30 i Gärap 6, Tosterup (L). Den 20
sep föddes och den 21 döptes augments åbo Lars Nilssons o dess hustru Ingar Nilsdotters flickebarn Ellna. Hölls vid
dopet av augmentsåbo Ola Nilssons hustru Karna Haraldsdotter. Testes augmentsåbo Ola Nilsson og husmannen Hans
Nilssons hustru Kjersti Nilsdotter
Barn:
Erik Andersson. Född 1841-11-03 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1299, s 237.
Ingar Andersdotter. Född 1843-11-13 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Se tabell 1300, s 237.
Elna Andersdotter. Född 1846-03-22 i Gärap 6, Tosterup (L). Faddrar: Hustru Kersti Eriksdotter i Ystad (M).
Arbetskarl Lars Månsson i Ystad (M). Dräng Håkan Nilsson i Gärarp (L). Bengta Larsdotter i Stora
Herrestad (M).
Bengta Andersdotter. Född 1850-05-27 i Gärap 6, Tosterup (L). Faddrar: Hustru till Mårten Jönsson Anna
Persdotter i Lilla Köpinge No 7, Stora Köpinge (M). Husman Mårten Jönsson i Lilla Köpinge No 7, Stora
Köpinge (M). Piga Bengta Larsdotter i Stora Herrestad No 54, Stora Herrestad (M).
Jöns Andersson. Född 1852-02-24 i Gärap 6, Tosterup (L). Faddrar: Hustrun till Åbon Jöns Nilsson Mätta
Mårtensdotter. Åbon Jöns Nilsson. Hanna Ohlsdotter (Olsdotter). Död 1852-03-07 i Gärarp No 6, Gärarp
(L). Dödsorsak: okänd sjukdom 11 dagara gammal. Begravd 1852-03-25 i Gärarp No 6, Gärarp (L).
Bengta Andersdotter. Född 1853-03-01 i Gärap 6, Tosterup (L). Död 1881. Se tabell 1310, s 239.
Jöns Andersson. Född 1856-01-01 i Gärap 6, Tosterup (L). Se tabell 1405, s 255.
Anna Andersdotter. Född 1860-02-17 i Gärap 6, Tosterup (L). Se tabell 1411, s 256.
Tabell 1299 (generation 8)
(Från Tabell 1298, s 237)
Erik Andersson. Född 1841-11-03 i Stora Köpinge (M). Faddrar: hustru till Anders Nilsson Dortha Nilsdotter i St
Köpinge No 27, Stora Köpinge (M). Husman Anders Nilsson i St Köpinge No 27, Stora Köpinge (M). Dräng Ola
Isaksson. Piga Bengta Larsdotter.
Gift 1876-12-26 med Mätta Svensdotter. Född 1837-04-03 i Benestad (L).
Tabell 1300 (generation 8)
(Från Tabell 1298, s 237)
Ingar Andersdotter. Född 1843-11-13 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Faddrar: Hustru till Mårten Jönsson
Anna Persdotter i Lilla Köpinge No 7, Stora Köpinge (M). Husman Mårten Jönsson i Lilla Köpinge No 7, Stora
Köpinge (M). Piga Bengta Larsdotter i Stora Herrestad No 54, Stora Herrestad (M).
Gift 1865 med Carl Andersson. Född 1837-09-29 i Benestad (L). Död 1895-02-05 i Benestad (L).
Barn:
Anders Carlsson. Född 1869-06-30 i Benestad (L). Se tabell 1301, s 238.
Ola Carlsson. Född 1872-03-29 i Benestad (L). Se tabell 1305, s 238.
Jöns Carlsson. Född 1874-11-18 i Benestad (L). Död 1962-09-06 i Malmö Sankt Petri (M). Se tabell 1308, s
239.
Nils Carlsson. Född 1879-05-08 i Benestad (L).
Maria Carlsdotter. Född 1882-01-28 i Benestad (L).
Anna Carlsdotter. Född 1884-11-21 i Benestad (L). Död 1971-01-20 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1309, s
239.
Tabell 1301 (generation 9)
(Från Tabell 1300, s 237)
Anders Carlsson. Född 1869-06-30 i Benestad (L).
Gift 1892-02-27 med Karna Andersdotter. Född 1864-06-23 i Benestad (L).
Barn:
Carl Andersson. Född 1892-11-21 i Övraby (L). Död 1974-03-07 i Vollsjö (M). Se tabell 1302, s 238.
Sigrid Andersdotter. Född 1894-03-18 i Övraby (L).
Ida Andersdotter. Född 1896-03-09 i Övraby (L). Död 1969-08-07 i Södra Åsum (M). Se tabell 1303, s 238.
Anna Andersdotter. Född 1898-03-18 i Övraby (L). Död 1969-05-06 i Stora Harrie (M). Se tabell 1304, s 238.
Johan Andersson. Född 1900-06-24 i Tryde 22, Tryde (L).
Tabell 1302 (generation 10)
(Från Tabell 1301, s 238)
Carl Andersson. Född 1892-11-21 i Övraby (L). Död 1974-03-07 i Vollsjö (M).
Gift med Hilda Eleonora Nilsson. Född 1900-01-12 i Östra Ingelstad (L). Död 1979-11-27 i Vollsjö (M).
Tabell 1303 (generation 10)
(Från Tabell 1301, s 238)
Ida Andersdotter. Född 1896-03-09 i Övraby (L). Död 1969-08-07 i Södra Åsum (M).
Gift 1919-06-23 med Frans Jönsson. Född 1896-08-03 i Sövde (M). Död 1976-07-05 i Södra Åsum (M).
Tabell 1304 (generation 10)
(Från Tabell 1301, s 238)
Anna Andersdotter. Född 1898-03-18 i Övraby (L). Död 1969-05-06 i Stora Harrie (M).
Gift 1927-06-11 med Anton Granath. Född 1892-12-05 i Kävlinge (M). Död 1977-07-05 i Stora Harrie (M).
Tabell 1305 (generation 9)
(Från Tabell 1300, s 237)
Ola Carlsson. Född 1872-03-29 i Benestad (L).
Gift 1896-12-31 med Cecilia Andersdotter. Född 1874-02-05 i Kverrestad (L).
Barn:
Arthur Gunnar Olsson. Född 1898-10-09 i Benestad (L). Död 1993-06-24 i Kverrestad (L). Se tabell 1306, s
238.
Alma Maria Olsson. Född 1900-11-13 i Benestad (L). Död 1991-07-28 i Simrishamn (L). Se tabell 1307, s 238.
Tabell 1306 (generation 10)
(Från Tabell 1305, s 238)
Arthur Gunnar Olsson. Född 1898-10-09 i Benestad (L). Död 1993-06-24 i Kverrestad (L).
Gift 1924-04-19 med Elin. Född 1899-09-06 i Röddinge (M). Död 1985-12-28 i Kverrestad (L).
Tabell 1307 (generation 10)
(Från Tabell 1305, s 238)
Alma Maria Olsson. Född 1900-11-13 i Benestad (L). Död 1991-07-28 i Simrishamn (L).
Gift 1922-11-18 med Henry Rudolf Broberg. Född 1900-10-13 i Kverrestad (L). Död 1978-03-12 i Kverrestad (L).
Barn:
Elly Sonja Broberg. Född 1922-12-10 i Lunnarp 78, Kverrestad (L).
Elsa Ingeborg Broberg. Född 1929-03-01 i Lunnarp 78, Kverrestad (L). Död 1993-04-10 i Ystad (M).
Tabell 1308 (generation 9)
(Från Tabell 1300, s 237)
Jöns Carlsson. Född 1874-11-18 i Benestad (L). Död 1962-09-06 i Malmö Sankt Petri (M).
Gift med N. Död 1948-06-13.
Tabell 1309 (generation 9)
(Från Tabell 1300, s 237)
Anna Carlsdotter. Född 1884-11-21 i Benestad (L). Död 1971-01-20 i Stora Köpinge (M).
Gift 1911-04-29 med Nils Rosdahl. Född 1885-08-04 i Ravlunda (L). Död 1964-09-07 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1310 (generation 8)
(Från Tabell 1298, s 237)
Bengta Andersdotter. Född 1853-03-01 i Gärap 6, Tosterup (L). Död 1881. Faddrar : Anders Rasmussons från Övraby
hustru Elna Nilsdotter. Testes: Anders Rasmusson og drängen Jöns Persson. Faddrar: Elna nilsdotter i Övraby (L)
(Anders Rasmussons hustru). Anders Rasmusson i Övraby (L). dräng Jöns Persson. Övraby AI-10 3(4) pg 102
Husförhör 1873 Gifte drängen Mårten Persson, född 2/1-1846 i Tomelilla och hustrun Bengta Andersdotter född 1/31853 i Gärarp i Tosterup Gifte sig 20/8 1870
Gift 1870-08-20 med Mårten Persson. Född 1846-01-08 i Tryde (L).
Barn:
Cecilia Mårtensdotter. Född 1870-10-24 i Övraby (L). Död 1945-04-20 i Tomelilla (L). Se tabell 1311, s 239.
Eljena Mårtensdotter. Född 1873-01-04 i Övraby (L). Se tabell 1317, s 240.
Per Mårtensson. Född 1876-07-08 i Benestad (L). Död 1957-01-20 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1404, s 255.
Mårtensson. Född 1881-02-15 i Benestad (L). Död 1881-02-15 i Benestad (L).
Mårtensdotter. Född 1881-02-15 i Benestad (L). Död 1881-02-15 i Benestad (L).
Tabell 1311 (generation 9)
(Från Tabell 1310, s 239)
Cecilia Mårtensdotter. Född 1870-10-24 i Övraby (L). Död 1945-04-20 i Tomelilla (L).
Gift med Per Persson. Född 1863-03-15 i Tomelilla (L).
Barn:
Anders Persson Löfvall. Född 1892-02-11 i Tryde (L). Se tabell 1312, s 239.
Johanna Beata Persdotter. Född 1894-03-22 i Tryde (L).
Anna Bernhardina Persdotter. Född 1895-04-22 i Tryde (L). Död 1960-08-06 i Tomelilla (L). Ogift
Blenda Viktoria Persdotter. Född 1898-01-31 i Tryde (L). Död 1991-03-12 i Tomelilla (L). Ogift
Ester Maria Persdotter. Född 1899-12-15 i Tryde (L). Död 1969-03-16 i Ramsåsa (L). Se tabell 1313, s 239.
Alma Persson. Född 1902-05-04 i Tryde (L). Död 1981-11-06 i Tomelilla (L). Se tabell 1314, s 239.
Selma Ingeborg Persson. Född 1904-03-20 i Tryde (L). Död 2002-09-11 i Tomelilla (L). Ogift
Clara Persson. Född 1906-06-28 i Tryde (L). Död 1990-04-28 i Tomelilla (L). Se tabell 1316, s 240.
Tabell 1312 (generation 10)
(Från Tabell 1311, s 239)
Anders Persson Löfvall. Född 1892-02-11 i Tryde (L).
Gift med Tora.
Tabell 1313 (generation 10)
(Från Tabell 1311, s 239)
Ester Maria Persdotter. Född 1899-12-15 i Tryde (L). Död 1969-03-16 i Ramsåsa (L).
Gift 1930-01-05 med Edvin Ragnar Persson. Född 1897-11-27 i Ramsåsa (L). Död 1994-10-29 i Tomelilla (L).
Tabell 1314 (generation 10)
(Från Tabell 1311, s 239)
Alma Persson. Född 1902-05-04 i Tryde (L). Död 1981-11-06 i Tomelilla (L).
Gift 1929-08-16 med Herman Olsson. Född 1900-04-19 i Benestad (L). Död 1976-10-29 i Tomelilla (L). Olssons
Möbelaffär i Tomelilla.
Barn:
Britta Olsson.
Carin Cecilia Olsson. Född 1939-11-27 i Lunds landsförs (M). Se tabell 1315, s 240.
Tabell 1315 (generation 11)
(Från Tabell 1314, s 239)
Carin Cecilia Olsson. Född 1939-11-27 i Lunds landsförs (M). Faddrar: Ester Persson i Tomelilla (L). Ragnar Persson i
Tomelilla (L). Övertog Olssons Möbelaffär efter sina föräldrar och drev den fram till sin pensionering.
Gift med Karl Gustav Östen Nilsson. Född 1939-06-16 i Simrishamn (L).
Barn:
Ann Kristina Nilsson. Född 1965-07-29 i Tomelilla (L).
Per-Ola Gustav Nilsson. Född 1967-02-05 i Tomelilla (L). Mårten, Carl-Herman och hans bror Per-Ola Gustav
övertog möbelaffären Mio i Ystad.
Mårten Karl-Herman Nilsson. Född 1970-07-01 i Tomelilla (L). Mårten, Carl-Herman och hans bror Per-Ola
Gustav övertog möbelaffären Mio i Ystad.
Tabell 1316 (generation 10)
(Från Tabell 1311, s 239)
Clara Persson. Född 1906-06-28 i Tryde (L). Död 1990-04-28 i Tomelilla (L).
Gift 1935-06-08 med Edvard Hilding Ragnar Persson. Född 1904-10-09 i Sankt Olof (L). Död 1988-11-13 i Tomelilla
(L). Begravningsentreprenör till Tomelilla Möbelaffär.
Barn:
Per-Gunnar Persson. Född 1939-06-22 i Lunds landsförs (M). Död 1959-05-04 i Tomelilla (L). Akut
blodförgiftning ev hjärnblödning.
Tabell 1317 (generation 9)
(Från Tabell 1310, s 239)
Eljena Mårtensdotter. Född 1873-01-04 i Övraby (L).
Gift med Erik Håkansson. Född 1866-06-16 i Högestad (M).
Barn:
Maria Eriksdotter. Född 1896-02-01 i Övraby (L). Död 1979-11-20 i Ystad (M). Se tabell 1318, s 240.
Beata Eriksdotter. Född 1897-11-14 i Övraby (L). Död 1977-09-03 i Tomelilla (L). Se tabell 1324, s 241.
Viktor Eriksson. Född 1899-06-23 i Högestad (M). Död 1987-08-06 i Tomelilla (L). Se tabell 1334, s 243.
Anna Eriksson. Född 1901-01-11 i Högestad (M). Död 1988-12-09 i Ystad (M). Se tabell 1361, s 247.
Johanna Eriksson. Född 1902-10-20 i Högestad (M). Död 1991-08-08 i Ystad (M). Se tabell 1366, s 248.
Elin Håkansson. Född 1904-07-21 i Högestad 37, Högestad (M). Död 1983-11-12 i Ystad (M). Se tabell 1373, s
249.
Edit Eriksson. Född 1906-04-26 i Högestad (M).
Nils Magnus Eriksson. Född 1908-03-30 i Högestad (M). Död 1984-01-26 i Högestad (M). Se tabell 1374, s
250.
Gösta Hugo Eriksson. Född 1910-03-29 i Högestad (M). Död 1978-09-17 i Västra Skrävlinge (M). Se tabell
1388, s 252.
Hilda Edit Eriksson. Född 1912-02-14 i Högestad (M). Död 1999-08-27 i Ystad (M). Se tabell 1395, s 253.
Ester Karin Eriksson. Född 1916-04-01 i Högestad (M). Död 2004-05-10 i Tomelilla (L). Se tabell 1399, s 254.
Tabell 1318 (generation 10)
(Från Tabell 1317, s 240)
Maria Eriksdotter. Född 1896-02-01 i Övraby (L). Död 1979-11-20 i Ystad (M).
Gift 1918-11-23 med Kaspar Persson. Född 1893-12-20 i Öja (M). Död 1967-10-31 i Ystad (M).
Barn:
Per Erik Konrad Persson. Född 1919-11-22 i Ystad (M). Död 2002-12-24 i Ystad (M). Se tabell 1319, s 241.
Karin Elsa Margit Persson. Född 1921-07-20 i Ystad (M). Död 2006-09-05 i Ystad (M). Se tabell 1321, s 241.
Bror Hugo Ossian Persson. Född 1925-11-21 i Ystad (M).
Signe Anne-Marie Persson. Född 1930-05-06 i Ystad (M).
Tabell 1319 (generation 11)
(Från Tabell 1318, s 240)
Per Erik Konrad Persson. Född 1919-11-22 i Ystad (M). Död 2002-12-24 i Ystad (M).
Gift 1942-04-04 med Nelly Margit Linnéa Nord. Född 1921-01-20 i Skårby (M).
Barn:
Agne Uno Bertrand Persson. Född 1942-06-05 i Ystad (M).
Gun Anita Britt-Marie Persson. Född 1950-11-17 i Ystad (M). Se tabell 1320, s 241.
Tabell 1320 (generation 12)
(Från Tabell 1319, s 241)
Gun Anita Britt-Marie Persson. Född 1950-11-17 i Ystad (M).
Gift med Jan-Hardy Manfred Åkesson. Född 1948-08-30 i Löderup (M).
Barn:
Jörgen Per Hardy Åkesson. Född 1971-06-06 i Ystad (M).
Janette Eva-Marie Åkesson. Född 1975-06-16 i Ystad (M).
Tabell 1321 (generation 11)
(Från Tabell 1318, s 240)
Karin Elsa Margit Persson. Född 1921-07-20 i Ystad (M). Död 2006-09-05 i Ystad (M).
Utom äktenskap
Barn:
Inger Margareta Persson. Född 1939-11-14 i Ystad (M).
Gift 1944-11-18 med Stig Henry Olsson. Född 1918-01-25 i Lilla Beddinge (M).
Barn:
Stig Sven-Ingvar Olsson. Född 1947-06-21 i Ystad (M). Se tabell 1322, s 241.
Irén Eva Karin Olsson. Född 1956-08-10 i Ystad (M). Se tabell 1323, s 241.
Tabell 1322 (generation 12)
(Från Tabell 1321, s 241)
Stig Sven-Ingvar Olsson. Född 1947-06-21 i Ystad (M).
Gift med Gunnel Mariann. Född 1949-12-20 i Möllevången (M).
Barn:
Gunn-Marie Annette Olsson. Född 1967-03-18 i Ystad (M).
Tabell 1323 (generation 12)
(Från Tabell 1321, s 241)
Irén Eva Karin Olsson. Född 1956-08-10 i Ystad (M).
Gift med Leif Roland Olsson. Född 1953-07-23 i Bollerup (L).
Barn:
Malin Linda-Marie Olsson. Född 1974-11-13 i Tomelilla (L).
Mikael Kenneth Joakim Olsson. Född 1975-10-27 i Röddinge (M).
Martin Urban Jacob Olsson. Född 1980-03-03 i Tryde (L).
Tabell 1324 (generation 10)
(Från Tabell 1317, s 240)
Beata Eriksdotter. Född 1897-11-14 i Övraby (L). Död 1977-09-03 i Tomelilla (L).
Gift 1:o med Nils Jacobsson. Född 1897-02-12 i Baldringetorp 5, Baldringe (M). Död 1933-08-17 i Baldringe (M).
Barn:
Janne Evert Jacobsson. Född 1929-03-24 i Baldringetorp 5, Baldringe (M). Se tabell 1325, s 242.
Britt Ingegerd Jacobsson. Född 1930-09-10 i Baldringetorp 5, Baldringe (M). Död 2004-04-29 i Ullstorp (L). Se
tabell 1328, s 242.
Siri Harriet Jacobsson. Född 1932-12-26 i Baldringetorp 5, Baldringe (M). Se tabell 1332, s 243.
Gift 2:o 1939-03-11 med Johan Anton Jönsson. Född 1903-11-24 i Ramsåsa (L). Död 1974-07-07 i Tomelilla (L).
Tabell 1325 (generation 11)
(Från Tabell 1324, s 241)
Janne Evert Jacobsson. Född 1929-03-24 i Baldringetorp 5, Baldringe (M).
Gift 1958-04-05 i Sövestad (M) med Elma Asta Ingegerd Andersson. Född 1936-05-08 i Ystad (M).
Barn:
Nils Eric Peter Jacobsson. Född 1959-07-30 i Baldringe (M). Se tabell 1326, s 242.
Soja Sigrid Ann-Christin Andersson. Född 1962-06-25 i Gislöv (M). Se tabell 1327, s 242.
Tabell 1326 (generation 12)
(Från Tabell 1325, s 242)
Nils Eric Peter Jacobsson. Född 1959-07-30 i Baldringe (M).
Gift med Pernilla Solveig Maria Björk. Född 1965-11-18 i Söderfors (C).
Barn:
Lina Jacobsson. Född 1996-07-23.
Emma Jacobsson. Född 1998-05-13.
Tabell 1327 (generation 12)
(Från Tabell 1325, s 242)
Soja Sigrid Ann-Christin Andersson. Född 1962-06-25 i Gislöv (M). Föräldrarna dog i en Trafikolycka. Modern va
syster till Elma. Troligen adopterad.
Gift med Bengt Peter Magnus Håkansson. Född 1959-09-20 i Borrby (L).
Barn:
Lars Roger Mac Håkansson. Född 1984-05-18 i Ystad (M).
Annika Ellen Christin Håkansson. Född 1987-02-04 i Ystad (M).
Tabell 1328 (generation 11)
(Från Tabell 1324, s 241)
Britt Ingegerd Jacobsson. Född 1930-09-10 i Baldringetorp 5, Baldringe (M). Död 2004-04-29 i Ullstorp (L).
Gift 1951-12-15 med Nils Agnar Svensson. Född 1927-06-01 i Benestad (L). Död 1988-08-23 i Ullstorp (L).
Barn:
Nils Ingemar Svensson. Född 1954-10-22 i Benestad (L). Se tabell 1329, s 242.
Åsa Helen Svensson. Född 1960-02-29 i Ullstorp (L). Se tabell 1330, s 242.
Anders Jerker Svensson. Född 1965-06-27 i Ullstorp (L). Se tabell 1331, s 243.
Tabell 1329 (generation 12)
(Från Tabell 1328, s 242)
Nils Ingemar Svensson. Född 1954-10-22 i Benestad (L).
Gift med Elsa Barbro Ingela Nordin. Född 1955-11-25 i Spjutstorp (L).
Barn:
Linn Ida Desiré Svensson. Född 1981-03-20.
Axel Nils Gustav Svensson. Född 1984-06-10.
John Bert Oskar Svensson. Född 1991-01-03.
Tabell 1330 (generation 12)
(Från Tabell 1328, s 242)
Åsa Helen Svensson. Född 1960-02-29 i Ullstorp (L).
Gift med Hans Folke Persson. Född 1957-02-19 i Lidingö (AB).
Barn:
Hanna Linnea Persson. Född 1985-05-13.
Frida Helen Persson. Född 1987-06-08.
Erik Hannes Persson. Född 1991-04-13.
Karin Helga Persson. Född 1992-10-29.
Tabell 1331 (generation 12)
(Från Tabell 1328, s 242)
Anders Jerker Svensson. Född 1965-06-27 i Ullstorp (L).
Sambo med Mona Christel Bengtsson. Född 1965-04-04 i Tomelilla (L).
Tabell 1332 (generation 11)
(Från Tabell 1324, s 241)
Siri Harriet Jacobsson. Född 1932-12-26 i Baldringetorp 5, Baldringe (M).
Gift 1959-03-21 med Sven Ove Jönsson. Född 1932-05-21 i Ystad (M). Död 2006-11-11 i Krågarp 6, Västra Nöbbelöv
(M).
Barn:
Susanne Ann-Charlotte Jönsson. Född 1969-06-16 i Västra Nöbbelöv (M). Se tabell 1333, s 243.
Tabell 1333 (generation 12)
(Från Tabell 1332, s 243)
Susanne Ann-Charlotte Jönsson. Född 1969-06-16 i Västra Nöbbelöv (M).
Gift med Olof Anders Fridolf Ydstedt. Född 1964-04-04 i Fosie (M).
Tabell 1334 (generation 10)
(Från Tabell 1317, s 240)
Viktor Eriksson. Född 1899-06-23 i Högestad (M). Död 1987-08-06 i Tomelilla (L).
Gift 1924-08-16 med Elise Nilsdotter. Född 1897-09-04 i Sjörup (M). Död 1985-01-29 i Tranås (L).
Barn:
Nils Einar Eriksson. Född 1925-04-01 i Ramsåsa (L). Död 1978-09-11 i Tomelilla (L). Se tabell 1335, s 243.
Agnes Elsa Eriksson. Född 1926-04-30 i Ramsåsa (L). Se tabell 1339, s 244.
Ellen Birgit Eriksson. Född 1927-05-07 i Ramsåsa (L). Se tabell 1341, s 244.
Håkan Lennart Eriksson. Född 1928-04-28 i Ramsåsa (L). Död 2006-06-03 i Tomelilla (L). Se tabell 1343, s
245.
Erik William Eriksson. Född 1929-07-03 i Ramsåsa (L). Se tabell 1344, s 245.
Ragnar Enok Eriksson. Född 1931-01-25 i Ramsåsa (L). Se tabell 1348, s 245.
Gösta Börje Eriksson. Född 1934-03-27 i Ystad (M). Se tabell 1351, s 246.
Sven Allan Eriksson. Född 1936-06-14 i Tryde (L). Se tabell 1354, s 246.
Stig Gerhard Eriksson. Född 1940-09-21 i Tryde (L). Se tabell 1358, s 247.
Tabell 1335 (generation 11)
(Från Tabell 1334, s 243)
Nils Einar Eriksson. Född 1925-04-01 i Ramsåsa (L). Död 1978-09-11 i Tomelilla (L).
Gift 1953-04-04 med Siv Eivor. Född 1932-05-07 i Lunds domkyrkoförs (M).
Barn:
Nils Roland Eriksson. Född 1953-08-19 i Spjutstorp (L). Se tabell 1336, s 243.
Alf Gunnar Eriksson. Född 1956-12-26 i Tomelilla (L). Se tabell 1337, s 244.
Sven Arne Eriksson. Född 1963-07-25 i Tomelilla (L). Se tabell 1338, s 244.
Tabell 1336 (generation 12)
(Från Tabell 1335, s 243)
Nils Roland Eriksson. Född 1953-08-19 i Spjutstorp (L).
Gift med Eva Lisbeth Ann-Christin Andersson. Född 1958-07-18 i Tryde (L).
Barn:
Peter Nils Mikael Eriksson. Född 1979-01-02 i Tomelilla (L).
Tabell 1337 (generation 12)
(Från Tabell 1335, s 243)
Alf Gunnar Eriksson. Född 1956-12-26 i Tomelilla (L).
Gift med Anna Margareta Johansson. Född 1961-05-18 i Ystad (M).
Barn:
Kristin Eriksson. Född 1981-02-21 i Tomelilla (L).
Elise Karoline Eriksson. Född 1985-07-21 i Ramsåsa (L).
Gunnar Robin Eriksson. Född 1991-01-14 i Ramsåsa (L).
Tabell 1338 (generation 12)
(Från Tabell 1335, s 243)
Sven Arne Eriksson. Född 1963-07-25 i Tomelilla (L).
Gift med Pia Monica Annette Svensson. Född 1967-02-01 i Tomelilla (L).
Barn:
Frida Sofie Eriksson. Född 1990-01-30.
Jimmy Joakim Eriksson. Född 1991-03-14.
Tabell 1339 (generation 11)
(Från Tabell 1334, s 243)
Agnes Elsa Eriksson. Född 1926-04-30 i Ramsåsa (L).
Gift 1950-07-01 med Carl Robert Urban Broberg. Född 1927-05-12 i Lunnarp 78, Kverrestad (L). Död 2001-04-06 i
Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Barn:
Eva Ann-Charlotte Broberg. Född 1953-10-17 i Kverrestad (L). Se tabell 1340, s 244.
Thomas Carl-Erik Broberg. Född 1957-09-17 i Tomelilla (L).
Tabell 1340 (generation 12)
(Från Tabell 1339, s 244)
Eva Ann-Charlotte Broberg. Född 1953-10-17 i Kverrestad (L).
Gift med Altin Lars Anders Andersson. Född 1950-11-10 i Tryde (L).
Barn:
Camilla Ann-Helen Andersson. Född 1979-01-24 i Hässleholm (L).
Tabell 1341 (generation 11)
(Från Tabell 1334, s 243)
Ellen Birgit Eriksson. Född 1927-05-07 i Ramsåsa (L).
Gift 1954-04-03 med Albin Erik Ossian Nilsson. Född 1920-03-01 i Hannas (L). Död 1989-03-05 i Tomelilla (L).
Barn:
Inger Marie-Louise Nilsson. Född 1956-07-18 i Tomelilla (L). Se tabell 1342, s 244.
Tabell 1342 (generation 12)
(Från Tabell 1341, s 244)
Inger Marie-Louise Nilsson. Född 1956-07-18 i Tomelilla (L).
Gift med Jan Håkan Andreasson. Född 1952-02-14 i Skårby (M).
Tabell 1343 (generation 11)
(Från Tabell 1334, s 243)
Håkan Lennart Eriksson. Född 1928-04-28 i Ramsåsa (L). Död 2006-06-03 i Tomelilla (L).
Gift 1951-12-08 med Sonja Torborg. Född 1928-12-04 i Lövestad (M).
Barn:
Alf Lennart Christer Eriksson. Född 1951-06-22 i Vanstad (M).
Lars Erik Göran Eriksson. Född 1954-07-12 i Tryde (L).
Tabell 1344 (generation 11)
(Från Tabell 1334, s 243)
Erik William Eriksson. Född 1929-07-03 i Ramsåsa (L).
Gift 1949-11-26 med Alva Marianne. Född 1929-08-16 i Lunds Allhelgonaförs (M). Död 1988-11-10 i Tryde (L).
Barn:
Göte Nils-Erik Eriksson. Född 1950-04-18 i Tomelilla (L). Se tabell 1345, s 245.
Gertie Ros-Marie Eriksson. Född 1953-02-05 i Tomelilla (L). Se tabell 1346, s 245.
Anders Gert-Inge Eriksson. Född 1964-06-16 i Tryde (L). Se tabell 1347, s 245.
Tabell 1345 (generation 12)
(Från Tabell 1344, s 245)
Göte Nils-Erik Eriksson. Född 1950-04-18 i Tomelilla (L).
Gift med Signe Ulla-Britt Rosberg. Född 1951-03-20 i Tranås (L).
Barn:
Karin Maria Ann-Sofie Eriksson. Född 1975-02-03 i Tryde (L).
Nils Erik Mattias Eriksson. Född 1977-11-30 i Tryde (L).
Tabell 1346 (generation 12)
(Från Tabell 1344, s 245)
Gertie Ros-Marie Eriksson. Född 1953-02-05 i Tomelilla (L).
Gift med Christer Gullstrand. Född 1955-06-15 i Husie (M).
Barn:
Dan Per-Ola Eriksson. Född 1978-05-02 i Södra Åsum (M).
Tabell 1347 (generation 12)
(Från Tabell 1344, s 245)
Anders Gert-Inge Eriksson. Född 1964-06-16 i Tryde (L).
Gift med Gunilla Anette Svensson. Född 1969-02-24 i Tomelilla (L).
Barn:
Filip Eriksson. Född 1999.
Anton Eriksson. Född 2005.
Tabell 1348 (generation 11)
(Från Tabell 1334, s 243)
Ragnar Enok Eriksson. Född 1931-01-25 i Ramsåsa (L).
Gift 1951-08-11 med Barbro Inga Kerstin. Född 1932-09-10 i Simrishamn (L). Död 1984-10-26 i Tomelilla (L).
Barn:
Rolf Göran Eriksson. Född 1951-11-06 i Tomelilla (L). Se tabell 1349, s 246.
Marie Annelie Eriksson. Född 1964-05-10 i Tomelilla (L). Se tabell 1350, s 246.
Tabell 1349 (generation 12)
(Från Tabell 1348, s 245)
Rolf Göran Eriksson. Född 1951-11-06 i Tomelilla (L).
Gift med Evy Gudrun Persson. Född 1953-05-02 i Lövestad (M).
Barn:
Lars Torbjörn Eriksson. Född 1978-09-24 i Tryde (L).
Mikael Eriksson.
Tabell 1350 (generation 12)
(Från Tabell 1348, s 245)
Marie Annelie Eriksson. Född 1964-05-10 i Tomelilla (L).
Sambo med Peter Bengt Håkan Bengtsson. Född 1957-10-16 i Löderup (M). Skild 1999.
Barn:
Viktor Eriksson.
Tabell 1351 (generation 11)
(Från Tabell 1334, s 243)
Gösta Börje Eriksson. Född 1934-03-27 i Ystad (M). Svärfar Alfred Persson hade åkeri med lastbil och anställd, som
bisyssla till lantbruket. Detta blev starten till bröderna Erikssons åkeri. Einar, Allan och Stig blev delägare.
Gift med Elsa Berit. Född 1935-11-28 i Ystad (M).
Barn:
Jan Åke Christer Eriksson. Född 1954-03-29 i Ramsåsa (L). Se tabell 1352, s 246.
Britt Inger Elisabet Eriksson. Född 1961-05-18 i Ramsåsa (L). Se tabell 1353, s 246.
Tabell 1352 (generation 12)
(Från Tabell 1351, s 246)
Jan Åke Christer Eriksson. Född 1954-03-29 i Ramsåsa (L).
Gift med Christel Pia Ann-Christin Knutsson. Född 1957-08-30 i Stiby (L).
Barn:
Per-Martin Andreas Eriksson. Född 1978-10-01 i Tomelilla (L).
Lars Johan Markus Eriksson. Född 1982-03-18.
Tabell 1353 (generation 12)
(Från Tabell 1351, s 246)
Britt Inger Elisabet Eriksson. Född 1961-05-18 i Ramsåsa (L).
Gift med Hans Börje Hansson. Född 1953-04-29 i Tegneby (O).
Tabell 1354 (generation 11)
(Från Tabell 1334, s 243)
Sven Allan Eriksson. Född 1936-06-14 i Tryde (L).
Gift med Berit Inger. Född 1936-03-15 i Tolånga (M).
Barn:
Sven Tommy Ingemar Eriksson. Född 1957-02-28 i Tomelilla (L). Död 1997-10-06 i Tryde (L). Se tabell 1355,
s 247.
Kerstin Elisabet Eriksson. Född 1960-01-25 i Tomelilla (L).
Inger Christina Eriksson. Född 1960-01-25 i Tomelilla (L). Se tabell 1356, s 247.
Eva Maria Birgitta Eriksson. Född 1967-01-13 i Tryde (L). Se tabell 1357, s 247.
Tabell 1355 (generation 12)
(Från Tabell 1354, s 246)
Sven Tommy Ingemar Eriksson. Född 1957-02-28 i Tomelilla (L). Död 1997-10-06 i Tryde (L).
Gift 1980-08-02 med Eva-Karin Nilsson. Född 1955-04-08 i Tomelilla (L).
Barn:
Malin Anna Karin Eriksson. Född 1982-04-08.
Tabell 1356 (generation 12)
(Från Tabell 1354, s 246)
Inger Christina Eriksson. Född 1960-01-25 i Tomelilla (L).
Gift med Mats Arne Hansson. Född 1951-04-03 i Asmundtorp (M).
Barn:
Ida Karolina Hansson. Född 1991-05-24.
Tabell 1357 (generation 12)
(Från Tabell 1354, s 246)
Eva Maria Birgitta Eriksson. Född 1967-01-13 i Tryde (L).
Gift med Johan Birger Daniel Wetterberg. Född 1963-07-01 i Röddinge (M).
Barn:
Daniel Johannes Wetterberg. Född 1991-12-09.
Tabell 1358 (generation 11)
(Från Tabell 1334, s 243)
Stig Gerhard Eriksson. Född 1940-09-21 i Tryde (L).
Gift med May Anita Birgitta. Född 1942-06-09 i Ystad (M).
Barn:
Jarl Roger Eriksson. Född 1969-01-01 i Tryde (L). Se tabell 1359, s 247.
Sven Martin Eriksson. Född 1970-11-24 i Tryde (L). Se tabell 1360, s 247.
Tabell 1359 (generation 12)
(Från Tabell 1358, s 247)
Jarl Roger Eriksson. Född 1969-01-01 i Tryde (L).
Gift med Elna Carina Nilsson. Född 1969-02-22 i Södra Åsum (M).
Tabell 1360 (generation 12)
(Från Tabell 1358, s 247)
Sven Martin Eriksson. Född 1970-11-24 i Tryde (L).
Gift med Majken Carlotta Darke. Född 1964-02-27 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB).
Tabell 1361 (generation 10)
(Från Tabell 1317, s 240)
Anna Eriksson. Född 1901-01-11 i Högestad (M). Död 1988-12-09 i Ystad (M).
Gift 1923-12-15 med Edvin Johansson Nordenfjäll. Född 1900-10-24 i Härlunda (G). Död 1971-04-18 i Ystad (M).
Barn:
Anna Elly Sofia Nordenfjäll. Född 1927-01-25 i Ystad (M). Se tabell 1362, s 248.
Annie Elsie Ingegärd Nordenfjäll. Född 1934-12-27 i Ystad (M). Se tabell 1363, s 248.
Tabell 1362 (generation 11)
(Från Tabell 1361, s 247)
Anna Elly Sofia Nordenfjäll. Född 1927-01-25 i Ystad (M).
Gift med Per Jacob Lennart Larsson. Född 1923-04-14 i Hedeskoga (M).
Barn:
Bo Håkan Lennart Larsson. Född 1955-03-24 i Ystad (M).
Anna Gunilla Birgitta Larsson. Född 1959-01-09 i Ystad (M). Repetition, se tabell 548, s 100.
Per Erik Lennart Larsson. Född 1967-12-28 i Ystad (M).
Tabell 1363 (generation 11)
(Från Tabell 1361, s 247)
Annie Elsie Ingegärd Nordenfjäll. Född 1934-12-27 i Ystad (M).
Gift med Lars-Olov Pettersson. Född 1933-08-07 i Tierp (C).
Barn:
Elsie Ann-Sofie Pettersson. Född 1958-07-09 i Tierp (C). Se tabell 1364, s 248.
Eva Maria Pettersson. Född 1962-04-28 i Uppsala domkyrkoförs (C). Se tabell 1365, s 248.
Lars-Erik Joakim Pettersson. Född 1964-03-06 i Uppsala domkyrkoförs (C).
Tabell 1364 (generation 12)
(Från Tabell 1363, s 248)
Elsie Ann-Sofie Pettersson. Född 1958-07-09 i Tierp (C).
Gift med Karl Thomas Berglund. Född 1957-11-09 i Åsele (AC).
Barn:
Karl Marcus Berglund. Född 1983-07-01.
Tabell 1365 (generation 12)
(Från Tabell 1363, s 248)
Eva Maria Pettersson. Född 1962-04-28 i Uppsala domkyrkoförs (C).
Gift med Erik Torgny Sundqvist. Född 1963-06-06 i Revsund (Z).
Barn:
Anna Stephanie Maria Nordenfjäll. Född 1990-07-14.
Tabell 1366 (generation 10)
(Från Tabell 1317, s 240)
Johanna Eriksson. Född 1902-10-20 i Högestad (M). Död 1991-08-08 i Ystad (M).
Utom äktenskap med Johan Jacobsson.
Barn:
Nelly Signe Johanna Eriksson. Född 1922-01-11 i Högestad (M). Död 1995-07-31 i Fågeltofta (L). Se tabell
1367, s 248.
Gift 1931-03-21 med Egon "Komingen" Nilsson. Född 1900-05-04 i Sövestad (M). Död 1992-09-30 i Ystad (M).
Komingen fick jag av min far som alltid sa : kom ing i stugan.
Barn:
Gun Alli Elisabet Nilsson. Född 1936-04-04 i Sövestad (M). Se tabell 1370, s 249.
John-Erik Bertil Nilsson. Född 1944-09-05 i Sövestad (M). Se tabell 1372, s 249.
Tabell 1367 (generation 11)
(Från Tabell 1366, s 248)
Nelly Signe Johanna Eriksson. Född 1922-01-11 i Högestad (M). Död 1995-07-31 i Fågeltofta (L).
Gift 1949-05-07 med Karl Robert Andersson. Född 1914-06-07 i Sövestad (M). Död 1995-10-07 i Fågeltofta (L).
Barn:
Karl-Axel Andersson. Född 1952-04-06 i Fågeltofta (L). Se tabell 1368, s 249.
Karin Inga-Lena Andersson. Född 1953-11-25 i Fågeltofta (L). Se tabell 1369, s 249.
Tabell 1368 (generation 12)
(Från Tabell 1367, s 248)
Karl-Axel Andersson. Född 1952-04-06 i Fågeltofta (L).
Gift med Eva.
Barn:
Henrik Andersson.
Tabell 1369 (generation 12)
(Från Tabell 1367, s 248)
Karin Inga-Lena Andersson. Född 1953-11-25 i Fågeltofta (L).
Gift med Johan Bertil Roland Olsson. Född 1953-08-04 i Röddinge (M).
Barn:
Alice Jessica Kristin Olsson. Född 1980-10-07 i Blentarp (M).
Jenny Olsson.
Jane Olsson.
Tabell 1370 (generation 11)
(Från Tabell 1366, s 248)
Gun Alli Elisabet Nilsson. Född 1936-04-04 i Sövestad (M).
Gift 1961-04-29 med Bror Johan Olle Nilsson. Född 1932-10-22 i Villie (M). Död 2000-06-03 i Skurup (M).
Barn:
Rolf Arne Nilsson. Född 1963-05-27 i Lindby, Svenstorp (M).
Anna Gunilla Nilsson. Född 1966-04-22 i Lindby, Svenstorp (M). Se tabell 1371, s 249.
Karin Margareta Nilsson. Född 1967-09-30 i Lindby, Svenstorp (M).
Tabell 1371 (generation 12)
(Från Tabell 1370, s 249)
Anna Gunilla Nilsson. Född 1966-04-22 i Lindby, Svenstorp (M).
Gift med Jan Owe Micael Bäckström. Född 1960-06-26 i Ålem (H).
Barn:
Sara Elisabeth Bäckström. Född 1992-01-22.
Tabell 1372 (generation 11)
(Från Tabell 1366, s 248)
John-Erik Bertil Nilsson. Född 1944-09-05 i Sövestad (M).
Gift med Gertrud Marianne Andersson. Född 1947-05-24 i Öja (M).
Barn:
Mats Erik Nilsson. Född 1968-12-31 i Sövestad (M).
Kerstin Annika Elisabet Nilsson. Född 1972-01-16 i Sövestad (M).
Tabell 1373 (generation 10)
(Från Tabell 1317, s 240)
Elin Håkansson. Född 1904-07-21 i Högestad 37, Högestad (M). Död 1983-11-12 i Ystad (M).
Gift 1932-11-19 med Sture Valfrid Birger Olsson. Född 1908-10-12 i Ystad (M). Död 1956-03-06 i Ystad (M).
Barn:
Sigbrit Kerstin Eljena Olsson. Född 1934-06-16 i Ystad (M). Repetition, se tabell 34, s 9.
Bengt Nils Håkan Olsson. Född 1940-02-27 i Ystad (M). Repetition, se tabell 36, s 9.
Sten-Göte Birger Olsson. Född 1941-07-17 i Ystad (M). Repetition, se tabell 38, s 9.
Tabell 1374 (generation 10)
(Från Tabell 1317, s 240)
Nils Magnus Eriksson. Född 1908-03-30 i Högestad (M). Död 1984-01-26 i Högestad (M).
Gift 1931-05-09 i Högestad (M) med Maria Karolina Ingeborg Johansdotter. Född 1907-10-17 i Högestad (M). Död
1996-06-18 i Glemminge (M).
Barn:
Karl-Erik Johan Eriksson. Född 1933-03-27 i Tryde (L). Se tabell 1375, s 250.
Evy Anna Margareta Eriksson. Född 1936-03-17 i Baldringe (M). Se tabell 1379, s 251.
Sven-Åke Manfred Eriksson. Född 1938-07-28 i Högestad (M). Se tabell 1382, s 251.
Bengt-Olof William Eriksson. Född 1940-06-06 i Högestad (M). Se tabell 1385, s 252.
Asta Inga-Lisa Eriksson. Född 1947-01-11 i Högestad (M). Se tabell 1387, s 252.
Tabell 1375 (generation 11)
(Från Tabell 1374, s 250)
Karl-Erik Johan Eriksson. Född 1933-03-27 i Tryde (L).
Utom äktenskap med Dagny Viola Andersson. Född 1936-12-26 i Tomelilla (L). Död 1954-06-?? i Tomelilla (L).
Barn:
Dan Inge Erik Andersson. Född 1954-06-15 i Tomelilla (L). Se tabell 1376, s 250.
Gift med Ruth Barbro Gertrud. Född 1931-07-31 i Grötlingbo (I).
Barn:
Eva Ann-Charlotte Eriksson. Född 1957-01-08 i Johannes (AB). Se tabell 1377, s 250.
Kerstin Lena Maria Eriksson. Född 1960-04-10 i Österhaninge (AB). Se tabell 1378, s 250.
Tabell 1376 (generation 12)
(Från Tabell 1375, s 250)
Dan Inge Erik Andersson. Bilmontör. Född 1954-06-15 i Tomelilla (L).
Utom äktenskap med Kerstin Eva Birgitta Tuvesson. Född 1956-04-10 i Ystad (M).
Barn:
Tony Rickard Daniel Andersson. Född 1974-08-13 i Tomelilla (L).
Ulf Peter Martin Andersson. Född 1979-05-15 i Tryde (L).
Åsa Andersson. Född 1980.
Tabell 1377 (generation 12)
(Från Tabell 1375, s 250)
Eva Ann-Charlotte Eriksson. Född 1957-01-08 i Johannes (AB).
Gift 1981-08-01 med Carl Bo Runo Bjurén. Polis. Född 1956-11-04 i Stensele (AC). Död 1984-12-28 i Kista (AB).
Canser i lymfkörtlarna i underlivet.
Barn:
Carl Bo Markus Bjurén. Född 1981-06-25.
Tabell 1378 (generation 12)
(Från Tabell 1375, s 250)
Kerstin Lena Maria Eriksson. Född 1960-04-10 i Österhaninge (AB).
Gift med Gunnar Arild Friberger. Född 1956-08-22 i Spånga (AB).
Barn:
Petter Erik Theodor Friberger. Född 1992-06-23.
Ylva Friberger. Född 2002-03-??.
Tabell 1379 (generation 11)
(Från Tabell 1374, s 250)
Evy Anna Margareta Eriksson. Född 1936-03-17 i Baldringe (M).
Gift 1957-04-18 med Sture Egon Lundgren. Född 1932-06-29 i Simrishamn (L).
Barn:
Anders Roland Lundgren. Född 1961-06-08 i Glemminge (M). Se tabell 1380, s 251.
Eva Ingela Ann-Magret Lundgren. Född 1968-06-09 i Glemminge (M). Se tabell 1381, s 251.
Tabell 1380 (generation 12)
(Från Tabell 1379, s 251)
Anders Roland Lundgren. Född 1961-06-08 i Glemminge (M).
Gift 1996-07-20 i Ekshärad (S) med Cecilia Maria Eriksson. Född 1969-03-10 i Ekshärad (S).
Barn:
Annie Matilda Lundgren. Född 1992-05-03 i Glemminge (M).
Lina Lundgren. Född 1995-05-13 i Glemminge (M).
Tabell 1381 (generation 12)
(Från Tabell 1379, s 251)
Eva Ingela Ann-Magret Lundgren. Född 1968-06-09 i Glemminge (M).
Gift 1997-05-31 i Glemminge (M) med Jan Gunnar Anderstedt. Född 1967-03-01 i Ödeborg (P).
Barn:
Oscar Anderstedt. Född 1995-03-14 i Ystad (M).
Jacob Anderstedt. Född 1998-06-04 i Ystad (M).
Tabell 1382 (generation 11)
(Från Tabell 1374, s 250)
Sven-Åke Manfred Eriksson. Chaufför Åkeriägare. Född 1938-07-28 i Högestad (M).
Gift 1963-04-06 i Tolånga (M) med Greta Ingegärd Ottosson. Född 1939-04-01 i Lövestad (M).
Barn:
Britt Inger Marianne Eriksson. Född 1964-11-13 i Tomelilla (L). Se tabell 1383, s 251.
Eva Carina Susanne Eriksson. Född 1968-04-04 i Tomelilla (L). Se tabell 1384, s 251.
Tabell 1383 (generation 12)
(Från Tabell 1382, s 251)
Britt Inger Marianne Eriksson. Född 1964-11-13 i Tomelilla (L).
Gift 1990-08-25 i Övraby (L) med Per-Gunnar Larsson. Bilförsäljare. Född 1964-06-20 i Onslunda (L).
Barn:
Dennis Manfred Larsson. Född 1991-10-01 i Övraby (L).
Tabell 1384 (generation 12)
(Från Tabell 1382, s 251)
Eva Carina Susanne Eriksson. Född 1968-04-04 i Tomelilla (L).
Gift 1991-04-06 i Tomelilla (L) med Lars Håkan Karlsson. VD Nisses Däckservice. Född 1966-03-18 i Ystad (M).
Barn:
Lars Fredrik Karlsson. Född 1991-01-14 i Tomelilla (L).
Linnea Karlsson. Född 1994-10-28 i Tomelilla (L).
Tabell 1385 (generation 11)
(Från Tabell 1374, s 250)
Bengt-Olof William Eriksson. Född 1940-06-06 i Högestad (M).
Gift 1966-11-12 i Tomelilla (L) med Ingrid Louise Marie Hallberg. Född 1945-06-08 i Ystad (M).
Barn:
Eva Maria Camilla Eriksson. Född 1967-11-02 i Tomelilla (L).
Ola Pontus Magnus Eriksson. Född 1970-08-21 i Tomelilla (L). Se tabell 1386, s 252.
Tabell 1386 (generation 12)
(Från Tabell 1385, s 252)
Ola Pontus Magnus Eriksson. Född 1970-08-21 i Tomelilla (L). Paret har antagit namnet Elgenkrona.
Gift 2000-05-30 i Bjäresjö (M) med Else Monia Beatrice Lasson. Född 1971-06-11 i Tomelilla (L).
Barn:
Moa Elgenkrona. Född 2002 i Ystad (M).
Tabell 1387 (generation 11)
(Från Tabell 1374, s 250)
Asta Inga-Lisa Eriksson. Född 1947-01-11 i Högestad (M).
Gift 1971 med Lars Ingemar Samuelsson. Född 1945-09-04 i Linköpings Berga (E).
Barn:
Jenny Charlotta Ingeborg Samuelsson. Född 1973-06-05 i Västerlösa (E).
Anna Charlotta Ingeborg Samuelsson. Född 1973-06-05 i Västerlösa (E).
Tabell 1388 (generation 10)
(Från Tabell 1317, s 240)
Gösta Hugo Eriksson. Ingenjör. Född 1910-03-29 i Högestad (M). Död 1978-09-17 i Västra Skrävlinge (M).
Gift 1935-06-08 i Malmö Sankt Johannes (M) med Linnéa Ingeborg Sjögren. Född 1910-09-28 i Malmö Sankt Pauli
(M). Död 1999-05-07 i Västra Skrävlinge (M).
Barn:
Maj-Lis Eriksson. Född 1938-02-24 i Västra Skrävlinge (M). Se tabell 1389, s 252.
Lis-Lott Eriksson. Född 1940-03-09 i Västra Skrävlinge (M). Se tabell 1392, s 253.
Tabell 1389 (generation 11)
(Från Tabell 1388, s 252)
Maj-Lis Eriksson. Reklamassistent. Född 1938-02-24 i Västra Skrävlinge (M).
Gift 1:o 1961-06-10 i Västra Skrävlinge (M) med Hans Erik Hermansson. Kamrer Disponent. Född 1934-02-23 i
Malmö Karoli (M). Skild 1969-10-17.
Barn:
Per Ola Håkan Malmhagen. Född 1963-02-03 i Limhamn (M). Se tabell 1390, s 252.
Jens Anders Magnus Malmhagen. Född 1966-07-17 i Räng (M). Se tabell 1391, s 253.
Gift 2:o 1972-07-07 med Bo Göran Tengblad. Hattmakare Disponent. Född 1929-07-23 i Malmö Karoli (M).
Tabell 1390 (generation 12)
(Från Tabell 1389, s 252)
Per Ola Håkan Malmhagen. VD Autoliv Tyskland. Född 1963-02-03 i Limhamn (M).
Gift 1992-07-11 i Falsterbo (M) med Eva Catharina Cavell. Född 1963-05-22 i Västra Frölunda (O).
Barn:
Malin Malmhagen. Född 1993-08-08 i Falsterbo (M).
Niclas Bo Christian Malmhagen. Född 1995-12-11 i München Tyskland.
Fabian Hans Christoffer Malmhagen. Född 1995-12-11 i München Tyskland.
Tabell 1391 (generation 12)
(Från Tabell 1389, s 252)
Jens Anders Magnus Malmhagen. Född 1966-07-17 i Räng (M).
Gift 1990-05-26 i Nässja (E) med Cecilia Elisabet Larsner. Född 1963-07-05 i Linköpings Berga (E).
Barn:
Anna Linnea Malmhagen. Född 1991-09-01 i Hyllie (M).
Tabell 1392 (generation 11)
(Från Tabell 1388, s 252)
Lis-Lott Eriksson. Ingenjör Ekonom. Född 1940-03-09 i Västra Skrävlinge (M).
Gift 1966-02-12 i Oxie (M) med Mats Göran Janheden. Ingenjör. Född 1940-01-16 i Malmö Sankt Pauli (M).
Barn:
Åsa Linnea Janheden. Född 1968-04-23 i Södertälje (AB). Se tabell 1393, s 253.
Björn David Janheden. Född 1970-09-10 i Överjärna (AB). Se tabell 1394, s 253.
Tabell 1393 (generation 12)
(Från Tabell 1392, s 253)
Åsa Linnea Janheden. Speditör. Född 1968-04-23 i Södertälje (AB).
Sambo med Johnny Lars Olsson. Född 1964-12-09 i Ekeby (M).
Barn:
Robin Christopher Janheden. Född 2004-05-09 i Bårslöv (M).
Tabell 1394 (generation 12)
(Från Tabell 1392, s 253)
Björn David Janheden. Ingenjör. Född 1970-09-10 i Överjärna (AB).
Gift 1:o 1997-05-31 i Bårslöv (M) med Camilla Eva Ek. Född 1970-05-08 i Helsingborgs Maria (M). Skild 2000-04-??.
Barn:
Ida Erika Janheden. Född 1998-12-03 i Helsingborgs Maria (M).
Gift 2:o 2002-12-06 i Helsingborgs Maria (M) med Åse Annika Svensson. Född 1974-06-03 i Helsingborgs Maria (M).
Barn:
Liam Dante Janheden. Född 2002-08-08 i Västra Broby (L).
Tilde Ella Emilia Janheden. Född 2003-08-31 i Västra Broby (L).
Tabell 1395 (generation 10)
(Från Tabell 1317, s 240)
Hilda Edit Eriksson. Född 1912-02-14 i Högestad (M). Död 1999-08-27 i Ystad (M).
Gift 1938-12-17 med Hans Albin Åberg. Född 1904-02-09 i Hyby (M). Död 1967-08-13 i Sövestad (M).
Barn:
Ulla-Lena Margareta Åberg. Född 1940-12-03 i Ystad (M). Se tabell 1396, s 253.
Sune Hans Erik Åberg. Född 1944-12-01 i Ystad (M). Död 1989-03-18 i Ystad (M). Se tabell 1398, s 254.
Tabell 1396 (generation 11)
(Från Tabell 1395, s 253)
Ulla-Lena Margareta Åberg. Född 1940-12-03 i Ystad (M).
Gift 1:o 1969-04-?? med Nils Göran Lennart Persson. Född 1943-11-10 i Västra Skrävlinge (M).
Barn:
Nils Hans Markus Persson. Född 1970-09-13 i Skurup (M). Se tabell 1397, s 254.
Gift 2:o 1987-04-30 med Nils Ingvar Folke Möller. Född 1938-05-11 i Malmö Karoli (M). Död 2002-12-25 i Skurup
(M).
Tabell 1397 (generation 12)
(Från Tabell 1396, s 253)
Nils Hans Markus Persson. Född 1970-09-13 i Skurup (M).
Gift 2005-12-04 i Umeå stadsförs (AC) med Linda Maria. Född 1978-03-05.
Tabell 1398 (generation 11)
(Från Tabell 1395, s 253)
Sune Hans Erik Åberg. Född 1944-12-01 i Ystad (M). Död 1989-03-18 i Ystad (M). Självmord.
Sambo med Bodil Ilona Monica Larsson. Född 1947-07-04 i Östra Grevie (M).
Barn:
Hans Christian Åberg. Född 1975-12-12 i Ystad (M).
Christel Marika Åberg. Född 1980-01-13 i Ystad (M).
Tabell 1399 (generation 10)
(Från Tabell 1317, s 240)
Ester Karin Eriksson. Född 1916-04-01 i Högestad (M). Död 2004-05-10 i Tomelilla (L).
Gift 1938-03-05 med Nils Ragnar Henning Johansson. Född 1911-10-01 i Högestad (M). Död 1987-06-16 i Tomelilla
(L).
Barn:
Gertrud Majvi Johansson. Född 1938-12-03 i Ystad (M). Se tabell 1400, s 254.
Eva-Lena Agneta Johansson. Född 1948-03-23 i Ramsåsa (L). Se tabell 1402, s 254.
Ethel Anna-Karin Johansson. Född 1955-01-31 i Ramsåsa (L). Se tabell 1403, s 254.
Tabell 1400 (generation 11)
(Från Tabell 1399, s 254)
Gertrud Majvi Johansson. Född 1938-12-03 i Ystad (M).
Gift 1962-12-22 i Ramsåsa (L) med Sven-Mats Nilsson. Verkmästare. Född 1938-07-08 i Simrishamn (L).
Barn:
Ingrid Eljena Marie Nilsson. Född 1964-09-21 i Simrishamn (L).
Hans Göran Mattisa Nilsson. Född 1970-05-06 i Simrishamn (L). Se tabell 1401, s 254.
Tabell 1401 (generation 12)
(Från Tabell 1400, s 254)
Hans Göran Mattisa Nilsson. Född 1970-05-06 i Simrishamn (L).
Gift med Marie Eleonor Laritz. Född 1969-02-17 i Stora Tuna (W).
Tabell 1402 (generation 11)
(Från Tabell 1399, s 254)
Eva-Lena Agneta Johansson. Född 1948-03-23 i Ramsåsa (L).
Gift med Bengt Olle Rolf Ahlgren. Född 1945-01-16 i Simrishamn (L). Död 2008-02-25 i Sankt Olof (L).
Barn:
Per-Håkan Jörgen Ahlgren. Född 1966-05-26 i Simrishamn (L).
Eva Ulrika Camilla Ahlgren. Född 1973-01-18 i Simrishamn (L).
Tabell 1403 (generation 11)
(Från Tabell 1399, s 254)
Ethel Anna-Karin Johansson. Född 1955-01-31 i Ramsåsa (L).
Gift 1977-03-22 i Skurup (M) med Nils-Erik Gustav Nilsson. Född 1948-12-22 i Tolånga (M).
Barn:
Charlotta Anna Linda Nilsson. Född 1975-02-28 i Ramsåsa (L).
Anna Åsa Eljena Nilsson. Född 1977-09-14 i Tolånga (M).
Maria Nilsson.
Tabell 1404 (generation 9)
(Från Tabell 1310, s 239)
Per Mårtensson. Född 1876-07-08 i Benestad (L). Död 1957-01-20 i Stora Köpinge (M).
Gift med n. Död 1930-03-26.
Tabell 1405 (generation 8)
(Från Tabell 1298, s 237)
Jöns Andersson. Född 1856-01-01 i Gärap 6, Tosterup (L).
Gift 1884-06-23 med Anna Persdotter. Född 1859-10-26 i Ullstorp (L).
Barn:
Anders Jönsson. Född 1885-03-13 i Ullstorp 14, Ullstorp (L).
Nils Jönsson. Född 1887-08-24 i Ullstorp 14, Ullstorp (L). Död 1969-01-10 i Östra Klagstorp (M). Se tabell
1406, s 255.
Sigfrid Jönsson. Född 1890-02-14 i Ullstorp 14, Ullstorp (L). Död 1991-05-31 i Anderslöv (M). Se tabell 1407,
s 255.
Erik Jönsson. Född 1892-08-11 i Ullstorp 14, Ullstorp (L). Död 1975-02-12 i Södra Åby (M). Se tabell 1408, s
255.
Anna Sofia Jönsdotter. Född 1895-05-15 i Ullstorp 14, Ullstorp (L). Död 1975-04-08 i Vittskövle (L). Se tabell
1409, s 255.
Ester Cecilia Jönsdotter. Född 1900-06-17 i Ullstorp 14, Ullstorp (L). Död 1976-04-26 i Barsebäck (M). Se
tabell 1410, s 255.
Tabell 1406 (generation 9)
(Från Tabell 1405, s 255)
Nils Jönsson. Född 1887-08-24 i Ullstorp 14, Ullstorp (L). Död 1969-01-10 i Östra Klagstorp (M).
Gift 1912-05-25 med Betty Larsson. Född 1893-08-03 i Östra Vemmenhög (M). Död 1968-03-08 i Östra Klagstorp
(M).
Tabell 1407 (generation 9)
(Från Tabell 1405, s 255)
Sigfrid Jönsson. Född 1890-02-14 i Ullstorp 14, Ullstorp (L). Död 1991-05-31 i Anderslöv (M).
Gift 1921-05-14 med Elin Beata Lindberg. Född 1894-08-22 i Äspö (M). Död 1962-07-15 i Grönby (M).
Tabell 1408 (generation 9)
(Från Tabell 1405, s 255)
Erik Jönsson. Född 1892-08-11 i Ullstorp 14, Ullstorp (L). Död 1975-02-12 i Södra Åby (M).
Gift 1921-11-21 med Selma Paulina Jönsson. Född 1898-02-18 i Östra Klagstorp (M). Död 1962-10-16 i Södra Åby
(M).
Tabell 1409 (generation 9)
(Från Tabell 1405, s 255)
Anna Sofia Jönsdotter. Född 1895-05-15 i Ullstorp 14, Ullstorp (L). Död 1975-04-08 i Vittskövle (L).
Gift 1917-04-07 med Axel Gottfrid Rosvall. Född 1894-05-25 i Öved (M). Död 1988-12-29 i Maglehem (L).
Tabell 1410 (generation 9)
(Från Tabell 1405, s 255)
Ester Cecilia Jönsdotter. Född 1900-06-17 i Ullstorp 14, Ullstorp (L). Död 1976-04-26 i Barsebäck (M).
Gift 1926-08-22 med Jöns Sigfrid Jarngård. Född 1898-09-10 i Trelleborg (M). Död 1992-06-28 i Barsebäck (M).
Tabell 1411 (generation 8)
(Från Tabell 1298, s 237)
Anna Andersdotter. Född 1860-02-17 i Gärap 6, Tosterup (L).
Gift 1883-12-29 i Tosterup (L) med Nils Persson. Född 1856-08-04 i Tosterup (L).
Barn:
Botilda Nilsdotter. Född 1885-05-21 i Tosterup (L). Död 1958-06-25 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1412, s
256.
Tabell 1412 (generation 9)
(Från Tabell 1411, s 256)
Botilda Nilsdotter. Född 1885-05-21 i Tosterup (L). Död 1958-06-25 i Stora Köpinge (M).
Gift med Mattsson. Död 1946-07-29.
Tabell 1413 (generation 6)
(Från Tabell 1296, s 236)
Lars Persson. Född 1782-10-03 i Stora Köpinge (M).
Gift 1813-03-27 i Stora Herrestad (M) med Karna Larsdotter. Född 1791-06-13 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Kiersti Larsdotter. Född 1813-07-31 i Stora Herrestad (M).
Mårten Larsson. Född 1814-12-03 i Stora Herrestad (M).
Per Larsson. Född 1814-12-03 i Stora Herrestad (M). Död 1882-05-14 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1414, s
256.
Hans Larsson. Född 1818-06-05 i Stora Herrestad (M).
Hanna Larsdotter. Född 1820-10-15 i Stora Herrestad (M).
Tabell 1414 (generation 7)
(Från Tabell 1413, s 256)
Per Larsson. Född 1814-12-03 i Stora Herrestad (M). Död 1882-05-14 i Stora Herrestad (M).
Gift 1840-09-10 i Stora Herrestad (M) med Anna Månsdotter. Född 1819-06-10 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Lars Persson. Född 1841-01-05 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M). Se tabell 1415, s 256.
Anders Persson Hurtig. Född 1842-09-06 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M). Se tabell 1417, s 257.
Silluf Persdotter. Född 1844-08-29 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M). Se tabell 1418, s 257.
Hans Persson. Född 1847-02-05 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M). Död 1852-01-20 i Stora Herrestad
54, Stora Herrestad (M).
Ola Persson. Född 1849-06-24 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M). Se tabell 1425, s 258.
Karna Persdotter. Född 1852-08-05 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M). Se tabell 1449, s 262.
Tabell 1415 (generation 8)
(Från Tabell 1414, s 256)
Lars Persson. Född 1841-01-05 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M).
Gift 1877-12-31 med Karna Andersdotter. Född 1846-04-20 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Cecilia Larsdotter. Född 1878-02-01 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1416, s 256.
Tabell 1416 (generation 9)
(Från Tabell 1415, s 256)
Cecilia Larsdotter. Född 1878-02-01 i Stora Herrestad (M).
Utom äktenskap
Barn:
Oskar Persson Thiborg. Född 1896-12-01 i Stora Herrestad 41, Stora Herrestad (M). Död 1977-03-18 i Finja
(L).
Tabell 1417 (generation 8)
(Från Tabell 1414, s 256)
Anders Persson Hurtig. Soldat. Född 1842-09-06 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M).
Gift 1:o 1873-09-13 med Ingar Persdotter. Född 1847-12-15 i Valleberga (M). Död 1884-07-05 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Nils Andersson. Född 1873-11-15 i Stora Herrestad (M).
Anna Andersdotter. Född 1877-02-14 i Stora Herrestad (M). Död 1966-10-02 i Eslöv (M).
Jacob Andersson. Född 1878-11-26 i Stora Herrestad (M).
Erland Andersson Hurtig. Född 1881-09-05 i Stora Herrestad (M). Död 1969-12-27. Ogift
Gift 2:o 1885-10-02 med Mätta Andersdotter. Född 1842-09-08 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Matilda Andersdotter. Född 1885-12-04 i Stora Herrestad (M). Död 1971-01-18 i Tryde (L).
Tabell 1418 (generation 8)
(Från Tabell 1414, s 256)
Silluf Persdotter. Född 1844-08-29 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M).
Gift 1870-04-30 med Nils Håkansson. Född 1847-10-20 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Anders Nilsson. Född 1870-09-17 i Stora Herrestad (M).
Maria Nilsdotter. Född 1872-09-15 i Stora Herrestad (M).
Christina Nilsdotter. Född 1874-09-14 i Stora Herrestad (M). Död 1951-06-04 i Stora Herrestad (M). Se tabell
1419, s 257.
Anna Nilsdotter. Född 1877-01-29 i Stora Herrestad (M). Död 1954-02-27 i Ystad (M).
Ingrid Nilsdotter. Född 1879-08-05 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1420, s 257.
Cecilia Nilsdotter. Född 1882-12-04 i Stora Herrestad (M). Död 1956-09-19 i Bjäresjö (M).
Herman Nilsson. Född 1887-02-15 i Stora Herrestad (M). Död 1891-06-17 i Stora Herrestad (M).
Martin Nilsson. Född 1890-04-26 i Stora Herrestad (M). Död 1963-08-21 i Eslöv (M).
Tabell 1419 (generation 9)
(Från Tabell 1418, s 257)
Christina Nilsdotter. Född 1874-09-14 i Stora Herrestad (M). Död 1951-06-04 i Stora Herrestad (M).
Gift med Gustav Oscar Kellerman Stoltz. Född 1874-02-07 i Öja 11, Öja (M). Död 1906-03-18. Susc Piga Maria
Wallin Skomakare Magnus Jönsson Skomakare Erik Wollin
Barn:
Anna Kellerman Stoltz. Född 1901-04-18 i Stora Herrestad 15, Stora Herrestad (M).
Tabell 1420 (generation 9)
(Från Tabell 1418, s 257)
Ingrid Nilsdotter. Född 1879-08-05 i Stora Herrestad (M).
Utom äktenskap
Barn:
Fredrik Robert Kristiansson. Född 1896-10-25 i Stora Herrestad 64, Stora Herrestad (M). Död 1936-01-22. Se
tabell 1421, s 257.
Gift med Carl Christiansson. Född 1877 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Martha Carolina Christiansson. Född 1901-02-21 i Jennyhill, Stora Herrestad (M).
Tabell 1421 (generation 10)
(Från Tabell 1420, s 257)
Fredrik Robert Kristiansson. Född 1896-10-25 i Stora Herrestad 64, Stora Herrestad (M). Död 1936-01-22.
Gift 1918 med Anna Maria. Född 1896-07-03 i Öved (M). Död 1982-09-02 i Ystad (M).
Barn:
Rut Inga-Lisa Kristiansson. Född 1918-12-15 i Hedeskoga (M).
Gustav Ragnar Kristiansson. Född 1920-11-20 i Ystad (M). Död 2005-12-17 i Ystad (M). Se tabell 1422, s 258.
Sven Åke Kristiansson. Född 1922-11-11 i Ystad (M). Död 1992-12-07 i Ystad (M). Se tabell 1423, s 258.
Carl Roland Kristiansson. Född 1925-03-19 i Ystad (M). Död 2003-01-19 i Ystad (M). Se tabell 1424, s 258.
Hans Göte Kristiansson. Född 1928-01-26 i Ystad (M). Död 1979-04-01 i Ystad (M). Ogift
Tabell 1422 (generation 11)
(Från Tabell 1421, s 257)
Gustav Ragnar Kristiansson. Född 1920-11-20 i Ystad (M). Död 2005-12-17 i Ystad (M).
Gift 1944-09-02 med Inga Gunborg. Född 1926-05-29 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1423 (generation 11)
(Från Tabell 1421, s 257)
Sven Åke Kristiansson. Född 1922-11-11 i Ystad (M). Död 1992-12-07 i Ystad (M).
Gift 1946-02-16 med Inga Hildegard. Född 1921-07-26 i Tolånga (M).
Tabell 1424 (generation 11)
(Från Tabell 1421, s 257)
Carl Roland Kristiansson. Sj Tjänsteman. Född 1925-03-19 i Ystad (M). Död 2003-01-19 i Ystad (M).
Gift 1946-12-31 med Siv Gunvor. Född 1926-04-03 i Hörup (M).
Barn:
Lars Bertil Kristiansson. Född 1951-07-27 i Ystad (M).
Tabell 1425 (generation 8)
(Från Tabell 1414, s 256)
Ola Persson. Född 1849-06-24 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M).
Gift 1877-11-24 med Anna Olsdotter. Född 1856-09-29 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Mathilda Olsdotter. Född 1878-10-07 i Stora Herrestad 29, Stora Herrestad (M). Död 1965-05-11 i Stora
Herrestad (M). Se tabell 1426, s 258.
Nils Olsson. Född 1882-02-02 i Stora Herrestad 29, Stora Herrestad (M). Död 1953-08-07 i Ystad (M). Se tabell
1435, s 260.
Fredrik Olsson. Född 1885-07-09 i Stora Herrestad 29, Stora Herrestad (M). Död 1948-02-23 i Stora Herrestad
(M). Se tabell 1436, s 260.
Elin Augusta Olsdotter. Född 1889-05-02 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M). Död 1973-11-22 i Ystad
(M). Se tabell 1437, s 260.
Martin Olsson. Född 1892-10-03 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M). Död 1972-05-26 i Ystad (M). Se
tabell 1448, s 262.
Tabell 1426 (generation 9)
(Från Tabell 1425, s 258)
Mathilda Olsdotter. Född 1878-10-07 i Stora Herrestad 29, Stora Herrestad (M). Död 1965-05-11 i Stora Herrestad
(M). Ogift
Utom äktenskap
Barn:
Anna Elvira Olsson. Född 1901-07-17 i Borrie (M). Se tabell 1427, s 258.
Tabell 1427 (generation 10)
(Från Tabell 1426, s 258)
Anna Elvira Olsson. Född 1901-07-17 i Borrie (M).
Gift 1920-08-15 med Algon Harry Bengtsson. Född 1897-01-19 i Ystad (M).
Barn:
Elsa Maria Bengtsson. Född 1920-07-29 i Stora Herrestad 28, Stora Herrestad (M). Se tabell 1428, s 259.
Maja Viola Bengtsson. Född 1922-01-12 i Stora Herrestad 1, Stora Herrestad (M). Se tabell 1429, s 259.
Greta Elvira Bengtsson. Född 1923-12-18 i Stora Herrestad 1, Stora Herrestad (M). Död 2000-04-15 i Ystad
(M). Se tabell 1430, s 259.
Ally Ingbrit Bengtsson. Född 1927-07-15 i Stora Herrestad 1, Stora Herrestad (M). Se tabell 1431, s 259.
Inga Gulli Bengtsson. Född 1929-03-15 i Stora Herrestad 21, Stora Herrestad (M). Se tabell 1432, s 259.
Anna Stina Bengtsson. Född 1932-06-18 i Stora Herrestad 21, Stora Herrestad (M). Se tabell 1433, s 259.
Brita Algi Bengtsson. Född 1934-03-18 i Stora Herrestad 21, Stora Herrestad (M). Se tabell 1434, s 260.
Tabell 1428 (generation 11)
(Från Tabell 1427, s 258)
Elsa Maria Bengtsson. Född 1920-07-29 i Stora Herrestad 28, Stora Herrestad (M).
Gift 1948-06-12 med Tage Uno Johansson. Född 1918-12-11 i Hällaryd (K). Död 1997-02-02 i Vä (L).
Barn:
Kent Tage Ronny Johansson. Född 1948-08-27 i Kareby (O).
Tabell 1429 (generation 11)
(Från Tabell 1427, s 258)
Maja Viola Bengtsson. Född 1922-01-12 i Stora Herrestad 1, Stora Herrestad (M).
Gift 1940-09-14 med Viktor Algot Mårtensson. Född 1919-06-02 i Glemminge (M). Död 1984-11-16 i Ystad (M).
Tabell 1430 (generation 11)
(Från Tabell 1427, s 258)
Greta Elvira Bengtsson. Född 1923-12-18 i Stora Herrestad 1, Stora Herrestad (M). Död 2000-04-15 i Ystad (M).
Gift 1946-03-23 med Nils Lennart Waldesten. Född 1925-07-28 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Bengt Tommy Waldesten. Född 1946-05-11 i Ystad (M).
Tabell 1431 (generation 11)
(Från Tabell 1427, s 258)
Ally Ingbrit Bengtsson. Född 1927-07-15 i Stora Herrestad 1, Stora Herrestad (M).
Gift 1947-05-03 med Martin Jerman Johansson. Född 1923-05-12 i Norge. Död 2000-02-11 i Torslunda (H).
Tabell 1432 (generation 11)
(Från Tabell 1427, s 258)
Inga Gulli Bengtsson. Född 1929-03-15 i Stora Herrestad 21, Stora Herrestad (M).
Gift med Alf Helge Andersson. Född 1923-12-12 i Baldringe (M).
Barn:
Helge Jan Christer Andersson. Född 1950-12-30 i Ystad (M).
Gun Inga-Lill Margareta Andersson. Född 1952-07-05 i Ystad (M).
Ann Marie-Louise Andersson. Född 1956-12-24 i Ystad (M).
Mona Kerstin Cecilia Andersson. Född 1960-04-26 i Ystad (M).
Lars Ola Niclas Andersson. Född 1965-08-06 i Ystad (M).
Tabell 1433 (generation 11)
(Från Tabell 1427, s 258)
Anna Stina Bengtsson. Född 1932-06-18 i Stora Herrestad 21, Stora Herrestad (M).
Gift med Harry Gunnar Fyhr. Född 1929-07-20 i Ljungby (G).
Barn:
Eva Ann-Christin Fyhr. Född 1956-12-24 i Ljungby (G).
Tabell 1434 (generation 11)
(Från Tabell 1427, s 258)
Brita Algi Bengtsson. Född 1934-03-18 i Stora Herrestad 21, Stora Herrestad (M).
Gift med Bengt Ingvar Olsson. Född 1931-05-22 i Ystad (M).
Barn:
Bengt-Uno Olsson. Född 1952-10-14 i Ystad (M).
Inger Gunilla Anita Olsson. Född 1959-01-22 i Ystad (M).
Iren Ulla-Berit Olsson. Född 1966-07-15 i Ystad (M).
Tabell 1435 (generation 9)
(Från Tabell 1425, s 258)
Nils Olsson. Född 1882-02-02 i Stora Herrestad 29, Stora Herrestad (M). Död 1953-08-07 i Ystad (M).
Gift med NN. Död 1932-03-10 i Ystad (M).
Tabell 1436 (generation 9)
(Från Tabell 1425, s 258)
Fredrik Olsson. Född 1885-07-09 i Stora Herrestad 29, Stora Herrestad (M). Död 1948-02-23 i Stora Herrestad (M).
Gift 1908-05-16 med Nelly Persson. Född 1886-10-04 i Långaröd (M). Död 1958-03-12 i Stora Herrestad (M).
Tabell 1437 (generation 9)
(Från Tabell 1425, s 258)
Elin Augusta Olsdotter. Född 1889-05-02 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M). Död 1973-11-22 i Ystad (M).
Gift 1912-04-13 med Nils Klarén. Född 1889-03-24 i Bollerup (L). Död 1975-04-12 i Ystad (M).
Barn:
Marta Ingeborg Klarén. Född 1912-12-25 i Ystad (M). Död 1992-11-29 i Ystad (M). Se tabell 1438, s 260.
Nils Sigvard Klarén. Född 1914-08-16 i Ystad (M). Död 1973-02-15 i Ystad (M). Se tabell 1443, s 261.
Anna Greta Klarén. Född 1916-12-19 i Ystad (M). Död 1984-10-16 i Ystad (M). Se tabell 1444, s 261.
Gustaf Hjalmar Klarén. Född 1921-01-14 i Ystad (M). Död 1988-05-25 i Ystad (M). Se tabell 1445, s 261.
Klara Majken Klarén. Född 1922-10-27 i Ystad (M). Död 2003-08-17 i Slottsstaden (M). Se tabell 1446, s 261.
Ella Maj-Britt Ingegärd Klarén. Född 1927-03-01 i Ystad (M). Se tabell 1447, s 261.
Tabell 1438 (generation 10)
(Från Tabell 1437, s 260)
Marta Ingeborg Klarén. Född 1912-12-25 i Ystad (M). Död 1992-11-29 i Ystad (M).
Gift 1935-11-16 med Karl Assar Wollin. Född 1905-02-09 i Ystad (M). Död 1952-11-14 i Ystad (M).
Barn:
Karin Ingrid Marianne Wollin. Född 1939-07-05 i Ystad (M). Se tabell 1439, s 260.
Assar Jan Ingvar Wollin. Född 1942-02-27 i Ystad (M). Se tabell 1441, s 261.
Gösta Lars-Göran Wollin. Född 1945-11-29 i Ystad (M). Se tabell 1442, s 261.
Tabell 1439 (generation 11)
(Från Tabell 1438, s 260)
Karin Ingrid Marianne Wollin. Född 1939-07-05 i Ystad (M).
Gift med Sture Kurt Allan Olsson. Född 1931-07-10 i Sövde (M).
Barn:
Monica Christina Olsson. Född 1959-08-03 i Ystad (M). Se tabell 1440, s 260.
Tabell 1440 (generation 12)
(Från Tabell 1439, s 260)
Monica Christina Olsson. Född 1959-08-03 i Ystad (M).
Gift med Jan-Erik Ingemar Ottosson. Född 1959-11-07 i Ystad (M).
Tabell 1441 (generation 11)
(Från Tabell 1438, s 260)
Assar Jan Ingvar Wollin. Född 1942-02-27 i Ystad (M).
Gift 1965 med Ulla Birgitta Olsson. Född 1945-03-12 i Ystad (M).
Barn:
Alf Jonas Ingemar Wollin. Född 1967-12-19 i Ystad (M).
Lars Erik Joakim Wollin. Född 1971-01-30 i Ystad (M).
Pia Janna Teresia Wollin. Född 1976-03-25 i Ystad (M).
Tabell 1442 (generation 11)
(Från Tabell 1438, s 260)
Gösta Lars-Göran Wollin. Född 1945-11-29 i Ystad (M).
Gift med Ann-Christine Britt Marie NN. Född 1946-12-01 i Ystad (M).
Barn:
Annika Marie Wollin. Född 1977-05-27 i Ystad (M).
Tabell 1443 (generation 10)
(Från Tabell 1437, s 260)
Nils Sigvard Klarén. Född 1914-08-16 i Ystad (M). Död 1973-02-15 i Ystad (M).
Gift 1946-12-07 med Anna-Greta NN. Född 1920-03-20 i Raus (M).
Barn:
Evy Sussanne Klarén. Född 1953-01-01 i Ystad (M).
Tabell 1444 (generation 10)
(Från Tabell 1437, s 260)
Anna Greta Klarén. Född 1916-12-19 i Ystad (M). Död 1984-10-16 i Ystad (M).
Gift 1954-08-07 med Torsten Karl Axel Johansson. Född 1924-09-29 i Ljungby (G).
Tabell 1445 (generation 10)
(Från Tabell 1437, s 260)
Gustaf Hjalmar Klarén. Född 1921-01-14 i Ystad (M). Död 1988-05-25 i Ystad (M).
Gift Skild 1969-09-02.
Tabell 1446 (generation 10)
(Från Tabell 1437, s 260)
Klara Majken Klarén. Född 1922-10-27 i Ystad (M). Död 2003-08-17 i Slottsstaden (M).
Gift 1945-10-06 med Helge Sigfrid Mårtensson. Född 1919-10-25 i Malmö Sankt Johannes (M). Död 1993-01-25 i
Slottsstaden (M).
Tabell 1447 (generation 10)
(Från Tabell 1437, s 260)
Ella Maj-Britt Ingegärd Klarén. Född 1927-03-01 i Ystad (M).
Gift med Villy Herman Eduard Palischewski. Född 1930-12-29 i Gladhammar (H).
Barn:
Lena Kerstin Agneta Palischewski. Född 1950-06-24 i Ystad (M).
Tabell 1448 (generation 9)
(Från Tabell 1425, s 258)
Martin Olsson. Född 1892-10-03 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M). Död 1972-05-26 i Ystad (M).
Gift 1:o 1915-12-30 i Ystad (M) (SCB vigda) med Vilhemina Karlsson. Född 1894-11-30. Död 1920-02-29 i Stora
Herrestad (M) (SCB döda).
Barn:
Alva Margit Viola Olsson. Född 1916-09-18 i Ystad (M) (Mantal 1930).
Karin Linnea Olsson. Född 1917-12-06 i Stora Herrestad (M) (Mantal 1930). Död 2000-10-27 i Södra Åsum
(M) (Sveriges dödbok 1947-2003).
Albert Wilhelm Olsson. Född 1919-12-18 i Stora Herrestad (M) (SCB födda).
Gift 2:o 1927-03-06 med Hilda Persson. Född 1899-03-06 i Hedeskoga (M). Död 1978-08-28 i Ystad (M).
Barn:
Hilding Malte Olsson. Född 1927-11-29 i Stora Herrestad (M) (Mantal 1930). Död 1984-05-23 i Eriksfält (M)
(Sveriges dödbok 1947-2003).
Nils Ove Olsson. Född 1929-08-09 i Stora Herrestad (M) (Mantal 1930). Död 1996-03-13 i Hyby (M) (Sveriges
dödbok 1947-2003).
Tabell 1449 (generation 8)
(Från Tabell 1414, s 256)
Karna Persdotter. Född 1852-08-05 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M).
Gift 1872-11-17 i Stora Herrestad (M) med Anders Ulrik Leopold Larsson Hemberg. Född 1850-11-15 i Ystads
Sankta Maria (M).
Barn:
Christina Hemberg. Född 1872-11-26 i Stora Herrestad (M).
Anders Erik Hemberg. Född 1876-01-18 i Ystads Sankta Maria (M). Se tabell 1450, s 262.
Olivia Helena Hemberg. Född 1881-12-23 i Ystads Sankta Maria (M).
Johan Christian Hugo Hemberg. Född 1890-07-21 i Ystad (M).
Tabell 1450 (generation 9)
(Från Tabell 1449, s 262)
Anders Erik Hemberg. Född 1876-01-18 i Ystads Sankta Maria (M).
Gift 1900-04-01 i Ystad (M) med Helena Juditha Grufstedt. Född 1860-08-23 i Ystads Sankta Maria (M).
Barn:
Hugo Charles Hemberg. Född 1902-09-26 i Ystad (M). Död 1982-08-05 i Ystad (M). Se tabell 1451, s 262.
Tabell 1451 (generation 10)
(Från Tabell 1450, s 262)
Hugo Charles Hemberg. Född 1902-09-26 i Ystad (M). Död 1982-08-05 i Ystad (M).
Gift 1930-10-25 med Agnes Matihlda Svensson. Född 1906-06-28 i Hedeskoga (M). Död 1996-10-28 i Ystad (M).
Tabell 1452 (generation 6)
(Från Tabell 1296, s 236)
Kjerstina Persdotter. Född 1794-02-02 i Stora Köpinge (M). Död 1867-10-26 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M).
Gift med Jöran Persson. Född 1792-06-14 i Stora Köpinge (M). Död 1870-09-15 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge
(M).
Barn:
Mätta Jöransdotter. Född 1823-05-11 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1889-01-12 i Stora Köpinge
(M). Se tabell 1453, s 263.
Una Jöransdotter. Född 1825-07-22 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Se tabell 1456, s 263.
Per Jöransson. Född 1829-03-16 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M).
Ingar Göransdotter. Född 1835-09-08 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Se tabell 1457, s 263.
Tabell 1453 (generation 7)
(Från Tabell 1452, s 262)
Mätta Jöransdotter. Född 1823-05-11 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1889-01-12 i Stora Köpinge (M).
Gift med Mats Nilsson. Född 1819-08-01 i Hörup (M). Död 1877-05-28 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Mätta Matsdotter. Född 1848-06-22 i Stora Köpinge (M).
Kjersti Matsdotter. Född 1851-07-20 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1454, s 263.
Hanna Matsdotter. Född 1863-05-19 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1455, s 263.
Tabell 1454 (generation 8)
(Från Tabell 1453, s 263)
Kjersti Matsdotter. Född 1851-07-20 i Stora Köpinge (M).
Gift med Anders Nilsson. Född 1853 i Glemminge (M).
Tabell 1455 (generation 8)
(Från Tabell 1453, s 263)
Hanna Matsdotter. Född 1863-05-19 i Stora Köpinge (M).
Utom äktenskap
Barn:
Carl Anton Matsson. Född 1886-06-04 i Malmö Sankt Pauli (M).
Tabell 1456 (generation 7)
(Från Tabell 1452, s 262)
Una Jöransdotter. Född 1825-07-22 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M).
Gift 1861-12-21 i Stora Köpinge (M) med Jöns Persson. Född 1823-02-01 i Tosterup (L). Död 1892-01-23 i Stora
Köpinge 19, Stora Köpinge (M).
Tabell 1457 (generation 7)
(Från Tabell 1452, s 262)
Ingar Göransdotter. Född 1835-09-08 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M).
Utom äktenskap
Barn:
Mätta Jöransdotter. Född 1860-08-15 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1865-01-31 i Stora Köpinge
21, Stora Köpinge (M).
Gift 1865-12-16 i Stora Köpinge (M) med Nils Svensson Edvald. Född 1834-01-04 i Ystads Sankta Maria (M). Död
1900-08-18 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M).
Barn:
Anna Nilsdotter Edvald. Född 1866-08-17 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1955-08-28 i Stora
Herrestad (M). Se tabell 1458, s 264.
Kerstin Nilsdotter. Född 1867-11-27 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1868-02-03 i Stora Köpinge
21, Stora Köpinge (M).
Kerstin Nilsdotter. Född 1869-02-16 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1957-11-05 i Stora Herrestad
30, Stora Herrestad (M). Se tabell 1462, s 264.
Bengta Nilsdotter. Född 1871-09-20 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1959-03-08 i Stora Herrestad
35, Stora Herrestad (M). Se tabell 1468, s 265.
Sven Nilsson. Född 1874-03-21 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1874-06-02 i Stora Köpinge 21,
Stora Köpinge (M).
Elna Nilsdotter. Född 1875-08-11 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1894-10-07 i Stora Köpinge 21,
Stora Köpinge (M).
Tabell 1458 (generation 8)
(Från Tabell 1457, s 263)
Anna Nilsdotter Edvald. Född 1866-08-17 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1955-08-28 i Stora Herrestad
(M).
Gift 1893-05-20 i Stora Köpinge (M) med Nils Larsson. Född 1866-06-28 i Stora Köpinge (M). Död 1947-02-10 i
Stora Herrestad (M).
Barn:
Nils Nilsson. Född 1895-05-20 i Stora Köpinge (M). Död 1981-03-20 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1459, s
264.
Elna Nilsdotter. Född 1897-03-10 i Stora Köpinge (M). Död 1975-03-29 i Västra Skrävlinge (M). Se tabell
1461, s 264.
Tabell 1459 (generation 9)
(Från Tabell 1458, s 264)
Nils Nilsson. Född 1895-05-20 i Stora Köpinge (M). Död 1981-03-20 i Stora Herrestad (M).
Gift 1922-12-30 med Emilia Elvira Sjödahl. Född 1900-06-08 i Hammenhög (L). Död 1984-04-18 i Stora Herrestad
(M).
Barn:
Erik Ragnar Nilsson. Född 1924-12-05 i Stora Herrestad 68, Stora Herrestad (M).
Johan Alvar Nilsson. Född 1927-08-24 i Stora Herrestad 68, Stora Herrestad (M). Se tabell 1460, s 264.
Tabell 1460 (generation 10)
(Från Tabell 1459, s 264)
Johan Alvar Nilsson. Född 1927-08-24 i Stora Herrestad 68, Stora Herrestad (M).
Gift med Inga Birgit Nilsson. Född 1932-03-05 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Ingrid Ann-Christin Nilsson. Född 1957-02-21 i Öja (M).
Lena Britt-Marie Nilsson. Född 1961-03-23 i Öja (M).
Tabell 1461 (generation 9)
(Från Tabell 1458, s 264)
Elna Nilsdotter. Född 1897-03-10 i Stora Köpinge (M). Död 1975-03-29 i Västra Skrävlinge (M).
Gift 1918-02-23 med Otto Emil Johansson. Född 1896-05-27 i Västra Skrävlinge (M). Död 1984-07-01 i Västra
Skrävlinge (M).
Tabell 1462 (generation 8)
(Från Tabell 1457, s 263)
Kerstin Nilsdotter. Född 1869-02-16 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1957-11-05 i Stora Herrestad 30,
Stora Herrestad (M).
Gift 1890-12-28 med Anders Larsson. Född 1866-10-05 i Bussjö 13, Bromma (M). Död 1948-04-06 i Malmö Karoli
(M).
Barn:
Anna Andersdotter. Född 1891-04-17 i Stora Herrestad (M). Död 1891-05-01 i Stora Herrestad (M).
Victor Andersson. Född 1896-05-26 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M). Död 1979-01-19 i Stora
Herrestad (M). Se tabell 1463, s 264.
Edvard Andersson. Född 1898-12-15 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M). Död 1968-02-01 i Borås Caroli
(P). Se tabell 1467, s 265.
Tabell 1463 (generation 9)
(Från Tabell 1462, s 264)
Victor Andersson. Född 1896-05-26 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M). Död 1979-01-19 i Stora Herrestad (M).
Gift 1921-04-09 med Anna Maria Karlsson. Född 1894-03-09 i Stora Herrestad (M). Död 1976-04-16 i Stora Herrestad
54, Stora Herrestad (M).
Barn:
Greta Flory Vilhelmina Andersson. Född 1922-03-04 i Stora Herrestad 35, Stora Herrestad (M). Se tabell 1464,
s 265.
Knut Axel Ivan Andersson. Född 1924-09-09 i Stora Herrestad 35, Stora Herrestad (M). Se tabell 1465, s 265.
Tage Edgar Manfred Andersson. Född 1928-12-27 i Stora Herrestad 35, Stora Herrestad (M). Se tabell 1466, s
265.
Tabell 1464 (generation 10)
(Från Tabell 1463, s 264)
Greta Flory Vilhelmina Andersson. Född 1922-03-04 i Stora Herrestad 35, Stora Herrestad (M).
Gift med Sven Erik Vilhelm Branthall. Född 1924-12-26 i Karlskrona stadsförs (K).
Barn:
Marie Louise Branthall. Född 1952-03-20 i Hyltinge (D).
Svea Margareta Branthall. Född 1962-03-14 i Örebro Nikolai (T).
Sven Magnus Branthall. Född 1962-03-14 i Örebro Nikolai (T).
Tabell 1465 (generation 10)
(Från Tabell 1463, s 264)
Knut Axel Ivan Andersson. Född 1924-09-09 i Stora Herrestad 35, Stora Herrestad (M).
Gift med Gulli Adina. Född 1927-05-28 i Ystad (M).
Barn:
Sven Erik Christer Andersson. Född 1947-07-26 i Stora Herrestad (M).
Ingrid Marianne Andersson. Född 1956-03-02 i Stora Herrestad (M).
Bengt Åke Roland Andersson. Född 1958-07-30 i Stora Herrestad (M).
Tabell 1466 (generation 10)
(Från Tabell 1463, s 264)
Tage Edgar Manfred Andersson. Född 1928-12-27 i Stora Herrestad 35, Stora Herrestad (M).
Gift med Margit Linnéa. Född 1930-02-09 i Frillestad (M).
Barn:
Eva Maria Andersson. Född 1953-02-25 i Vänersborg (P).
Åsa Cahtarina Andersson. Född 1960-11-26 i Södervidinge (M).
Tabell 1467 (generation 9)
(Från Tabell 1462, s 264)
Edvard Andersson. Född 1898-12-15 i Stora Herrestad 54, Stora Herrestad (M). Död 1968-02-01 i Borås Caroli (P).
Gift 1927-03-26 med Ebba Maria Ingeborg. Född 1904-07-05 i Kungsäter (N). Död 1978-12-08 i Borås Caroli (P).
Tabell 1468 (generation 8)
(Från Tabell 1457, s 263)
Bengta Nilsdotter. Född 1871-09-20 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Död 1959-03-08 i Stora Herrestad 35,
Stora Herrestad (M).
Gift med Gustav Wilhelm Olsson. Född 1871-12-16 i Ystads Sankt Petri (M). Död 1940-05-15.
Tabell 1469 (generation 5)
(Från Tabell 1295, s 236)
Elina Larsdotter. Född 1744-07-05 i Stora Köpinge (M). Död 1816-02-18 i Stora Köpinge (M).
Gift 1768-01-31 i Stora Köpinge (M) med Jöns Persson. Född 1735-12-28 i Stora Köpinge (M). Död 1804-02-04 i
Stora Köpinge (M).
Barn:
Karna Jönsdotter. Född 1768-12-18 i Stora Köpinge (M). Död 1839-02-01 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1470,
s 266.
Lars Jönsson. Född 1771-08-28 i Stora Köpinge (M).
Anders Jönsson. Född 1776-04-11 i Stora Köpinge (M). Död 1776-11-24 i Stora Köpinge (M).
Per Jönsson. Född 1779-04-02 i Stora Köpinge (M). Död 1834-12-08 i Övraby (L). Se tabell 1498, s 270.
Anders Jönsson. Född 1782-05-04 i Stora Köpinge (M). Död 1784-07-26 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1470 (generation 6)
(Från Tabell 1469, s 265)
Karna Jönsdotter. Född 1768-12-18 i Stora Köpinge (M). Död 1839-02-01 i Stora Köpinge (M).
Gift med Sven Mårtensson. Död 1807-11-04 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Mårten Svensson. Född 1800-03-22 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1471, s 266.
Tabell 1471 (generation 7)
(Från Tabell 1470, s 266)
Mårten Svensson. Född 1800-03-22 i Stora Köpinge (M).
Gift med Marna Månsdotter. Född 1792-11-30 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Anders Mårtensson. Född 1836-02-17 i Spjutstorp (L). Se tabell 1472, s 266.
Tabell 1472 (generation 8)
(Från Tabell 1471, s 266)
Anders Mårtensson. Född 1836-02-17 i Spjutstorp (L).
Gift med Elna Erlandsdotter. Född 1838-02-10 i Övraby (L).
Barn:
Erland Andersson. Född 1866-04-18 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1473, s 266.
Tabell 1473 (generation 9)
(Från Tabell 1472, s 266)
Erland Andersson. Född 1866-04-18 i Stora Köpinge (M).
Gift 1896-12-30 med Elna Persdotter. Född 1872-12-30 i Bollerup (L).
Barn:
Berta Elise Erlandsdotter. Född 1897-02-28 i Ullstorp (L). Död 1976-04-18 i Bjäresjö (M). Se tabell 1474, s
266.
Hanna Maria Erlandsdotter. Född 1900-03-09 i Smedstorp (L). Död 2002-05-26 i Tomelilla (L). Ogift
Astra Edit Erlandsson. Född 1912-09-04 i Smedstorp (L). Död 1990-05-19 i Ystad (M). Se tabell 1493, s 269.
Tabell 1474 (generation 10)
(Från Tabell 1473, s 266)
Berta Elise Erlandsdotter. Född 1897-02-28 i Ullstorp (L). Död 1976-04-18 i Bjäresjö (M).
Gift 1919-03-22 med Christoffer Svensson. Född 1887-06-23 i Fridlevstad (K). Död 1975-12-28 i Bjäresjö (M).
Barn:
Klara Signe Elvira Svensson. Född 1919-07-16 i Smedstorp (L). Död 2003-01-14 i Tomelilla (L). Se tabell
1475, s 266.
Ernst Valentin Svensson. Född 1922-01-14 i Borrie (M). Se tabell 1480, s 267.
Elsa Margit Linnea Svensson. Född 1924-10-18 i Borrie (M). Död 1998-04-08 i Ystad (M). Se tabell 1481, s
267.
Sven Johan Svensson. Född 1927-04-25 i Borrby (L). Se tabell 1487, s 268.
Agda Ingegerd Svensson. Född 1935-03-25 i Simrishamn (L). Död 2004-12-30 i Villie (M). Se tabell 1490, s
269.
Tabell 1475 (generation 11)
(Från Tabell 1474, s 266)
Klara Signe Elvira Svensson. Född 1919-07-16 i Smedstorp (L). Död 2003-01-14 i Tomelilla (L).
Gift 1:o med Karl Erik Beck. Född 1917-11-12 i Malmö Sankt Johannes (M). Död 2000-07-08 i Järfälla (AB).
Barn:
Tyra Kerstin Margareta NN. Född 1940-02-22 i Lunds landsförs (M). Se tabell 1476, s 267.
Gift 2:o 1941-10-12 med Gösta Andersson. Född 1917-11-12 i Löderup (M).
Barn:
Sven Ove Andersson. Född 1941-11-27 i Ystad (M). Se tabell 1477, s 267.
Laila Ingrid Anita Andersson. Född 1946-05-18 i Ystad (M). Se tabell 1479, s 267.
Tabell 1476 (generation 12)
(Från Tabell 1475, s 266)
Tyra Kerstin Margareta NN. Född 1940-02-22 i Lunds landsförs (M).
Gift med Nils Ture Lennart Nilsson. Född 1941-05-14 i Villie (M).
Tabell 1477 (generation 12)
(Från Tabell 1475, s 266)
Sven Ove Andersson. Född 1941-11-27 i Ystad (M).
Gift 1967-01-06 med Birgit Margareta Nilsson. Född 1945-04-30 i Ystad (M).
Barn:
Lars Göran Andersson. Född 1967-05-15 i Ystad (M). Se tabell 1478, s 267.
Tabell 1478 (generation 13)
(Från Tabell 1477, s 267)
Lars Göran Andersson. Född 1967-05-15 i Ystad (M).
Sambo med Eva Christina Marie Andersson. Född 1962-10-26 i Ystad (M).
Barn:
Sara Mia Charlotte Andersson. Född 1988-11-19 i Ystad (M).
Robin Eric Rasmus Andersson. Född 1992-12-31 i Ystad (M).
Tabell 1479 (generation 12)
(Från Tabell 1475, s 266)
Laila Ingrid Anita Andersson. Född 1946-05-18 i Ystad (M).
Gift med Leif Ingvar Ljungström. Född 1943-03-26 i Västra Skrävlinge (M).
Barn:
Kerstina Susanna Ljungström. Född 1964-02-03 i Limhamn (M).
Linda Charlott Lottie Ljungström. Född 1976-01-14 i Husie (M).
Tabell 1480 (generation 11)
(Från Tabell 1474, s 266)
Ernst Valentin Svensson. Född 1922-01-14 i Borrie (M).
Gift 1960-06-02 med Sonja Maj-Britt NN. Född 1926-10-03 i Källstorp (M).
Tabell 1481 (generation 11)
(Från Tabell 1474, s 266)
Elsa Margit Linnea Svensson. Född 1924-10-18 i Borrie (M). Död 1998-04-08 i Ystad (M).
Gift 1944-06-23 i Snårestad (M) med Carl Johan Oscar Martinsson. Född 1919-06-19 i Karlshamn (K).
Barn:
Elsie Margareta Martinsson. Född 1945-09-15 i Ystad (M). Se tabell 1482, s 268.
Eva Gunilla Marianne Martinsson. Född 1947-12-23 i Ystad (M). Se tabell 1484, s 268.
Tabell 1482 (generation 12)
(Från Tabell 1481, s 267)
Elsie Margareta Martinsson. Född 1945-09-15 i Ystad (M).
Gift 1969-05-11 med Leif Allan Ingemar Olsson. Född 1945-09-03 i Skårby (M).
Barn:
Nils Ola Patrik Olsson. Född 1971-08-02 i Veberöd (M). Se tabell 1483, s 268.
Tabell 1483 (generation 13)
(Från Tabell 1482, s 268)
Nils Ola Patrik Olsson. Född 1971-08-02 i Veberöd (M).
Gift med Pia Susanna Pålsson. Född 1970-01-21 i Möllevången (M).
Barn:
Ida Matilda Alexandra Olsson. Född 1998-06-20 i Veberöd (M).
Emmy Olsson. Född 2006-09-25 i Lunds landsförs (M).
Tabell 1484 (generation 12)
(Från Tabell 1481, s 267)
Eva Gunilla Marianne Martinsson. Född 1947-12-23 i Ystad (M).
Gift 1967-10-14 med Claes Inge Ronald Molter. Född 1946-02-25 i Helsingborgs Gustav Adolf (M).
Barn:
Claes-Göran Michael Molter. Född 1968-04-15 i Lund. Se tabell 1485, s 268.
Eva-Lena Janette Molter. Född 1970-06-11 i Lund. Se tabell 1486, s 268.
Tabell 1485 (generation 13)
(Från Tabell 1484, s 268)
Claes-Göran Michael Molter. Född 1968-04-15 i Lund.
Gift 1999-12-31 i Stenkyrka (O) med Eva Mona Elisabet Edvardsson. Född 1955-03-22 i Stenkyrka (O).
Barn:
Julia Michaela Eva Molter. Född 2001-12-17 i Stenkyrka (O).
Tabell 1486 (generation 13)
(Från Tabell 1484, s 268)
Eva-Lena Janette Molter. Född 1970-06-11 i Lund.
Gift 1:o med Roger Kent Magnus Rasmusson. Född 1964-07-27 i Fosie (M).
Barn:
Bo Kent Robin Rasmusson. Född 1991-04-16 i Lund.
Bengt Dennis Jonathan Rasmusson. Född 1993-06-12 i Lund.
Gift 2:o 2000-07-01 i Burlöv (M) med Karl-Erik Thomas Widerberg. Född 1962-07-22 i Kirseberg (M).
Barn:
Claes-Erik Torbjörn Widerberg. Född 1999-08-20 i Lund.
Tabell 1487 (generation 11)
(Från Tabell 1474, s 266)
Sven Johan Svensson. Född 1927-04-25 i Borrby (L).
Gift 1953-06-27 med Inga Alice NN. Född 1931-04-08 i Solberga (M).
Barn:
Ingrid Birgitta Svensson. Född 1953-07-29 i Skivarp (M). Se tabell 1488, s 269.
Tabell 1488 (generation 12)
(Från Tabell 1487, s 268)
Ingrid Birgitta Svensson. Född 1953-07-29 i Skivarp (M).
Gift 1977-04-30 med Gerth Hans-Emil Svensson. Född 1953-03-16 i Simrishamn (L).
Barn:
Emil Stefan André Svensson. Född 1978-03-28 i Ystad (M). Se tabell 1489, s 269.
Robert Sven Emil Svensson. Född 1981-02-27 i Ystad (M).
Pierre Johan Emil Svensson. Född 1985-06-03 i Ystad (M).
Tabell 1489 (generation 13)
(Från Tabell 1488, s 269)
Emil Stefan André Svensson. Född 1978-03-28 i Ystad (M).
Gift med Li Sandra Johanna Throbäck. Född 1975-11-11 i Ystad (M).
Barn:
Tilde Johanna Svensson. Född 2003-01-05 i Ystad (M).
Tabell 1490 (generation 11)
(Från Tabell 1474, s 266)
Agda Ingegerd Svensson. Född 1935-03-25 i Simrishamn (L). Död 2004-12-30 i Villie (M).
Gift 1956-03-03 med Helge Lennart Rasmusson. Född 1928-12-31 i Snårestad (M). Död 2001-06-11 i Villie (M).
Barn:
Eva Marie-Louise Rasmusson. Född 1956-03-29 i Villie (M). Se tabell 1491, s 269.
Åsa Ann-Sofie Rasmusson. Född 1963-02-05 i Villie (M). Se tabell 1492, s 269.
Tabell 1491 (generation 12)
(Från Tabell 1490, s 269)
Eva Marie-Louise Rasmusson. Född 1956-03-29 i Villie (M).
Gift med Gert Eve Kenneth Larsson. Född 1953-08-13 i Villie (M).
Barn:
Eva Susanna Ingegerd Larsson. Född 1976-04-20 i Örsjö (M).
Tabell 1492 (generation 12)
(Från Tabell 1490, s 269)
Åsa Ann-Sofie Rasmusson. Född 1963-02-05 i Villie (M).
Gift med Kenth Svensson. Född 1961-07-14 i Skurup (M).
Tabell 1493 (generation 10)
(Från Tabell 1473, s 266)
Astra Edit Erlandsson. Född 1912-09-04 i Smedstorp (L). Död 1990-05-19 i Ystad (M).
Gift 1934-10-06 med Nils Birger Broomé. Född 1911-10-07 i Lövestad (M). Död 2001-11-20 i Ystad (M).
Barn:
Sten Allan Broomé. Född 1934-12-02 i Simrishamn (L). Se tabell 1494, s 269.
Nanna Elna Greta Broomé. Född 1939-07-17 i Simrishamn (L). Se tabell 1496, s 270.
Nils-Erik Broomé. Född 1947-11-22 i Övraby (L). Se tabell 1497, s 270.
Tabell 1494 (generation 11)
(Från Tabell 1493, s 269)
Sten Allan Broomé. Född 1934-12-02 i Simrishamn (L).
Gift 1968-04-06 med Berit Ingegerd Hoff. Född 1939-07-05 i Ystad (M).
Barn:
Mats Göran Broomé. Född 1969-01-22 i Eriksfält (M). Se tabell 1495, s 270.
Hans Mikael Broomé. Född 1973-08-13 i Husie (M).
Tabell 1495 (generation 12)
(Från Tabell 1494, s 269)
Mats Göran Broomé. Född 1969-01-22 i Eriksfält (M).
Gift 1996-08-17 med Mia Anna Sofia Gustavsson. Född 1970-08-17 i Ängelholm (L).
Barn:
Ellen Sofia Karolina Broomé. Född 1994-09-30 i Malmö.
Hanna Frida Mina Broomé. Född 1999-02-06 i Malmö.
Tabell 1496 (generation 11)
(Från Tabell 1493, s 269)
Nanna Elna Greta Broomé. Född 1939-07-17 i Simrishamn (L).
Gift med Karl Börje Herbert Tullsson. Född 1921-09-25 i Fleninge (M).
Tabell 1497 (generation 11)
(Från Tabell 1493, s 269)
Nils-Erik Broomé. Född 1947-11-22 i Övraby (L).
Gift 1971-08-07 med Birgit Gunnel Johansson. Född 1945-05-20 i Simrishamn (L).
Tabell 1498 (generation 6)
(Från Tabell 1469, s 265)
Per Jönsson. Född 1779-04-02 i Stora Köpinge (M). Död 1834-12-08 i Övraby (L).
Gift med Eljena Persdotter. Född 1791-03-21 i Övraby (L). Död 1845-01-11.
Barn:
Gertrud Persdotter. Född 1817 i Övraby (L). Död 1829 i Övraby (L).
Jöns Persson. Född 1818-05-17 i Övraby (L). Död 1891-05-20 i Övraby (L). Se tabell 1499, s 270.
Per Persson. Född 1820-08-29 i Övraby (L). Se tabell 1518, s 274.
Elna Persdotter. Född 1823 i Övraby (L). Död 1829 i Övraby (L).
Karna Persdotter. Född 1826 i Övraby (L). Död 1827 i Övraby (L).
Bengta Persdotter. Född 1826 i Övraby (L). Död 1826 i Övraby (L).
Anders Persson. Född 1827 i Övraby (L). Död 1829 i Övraby (L).
Tabell 1499 (generation 7)
(Från Tabell 1498, s 270)
Jöns Persson. Född 1818-05-17 i Övraby (L). Död 1891-05-20 i Övraby (L).
Gift 1:o med Hanna Andersdotter. Född 1817-10-04 i Stora Herrestad (M). Död 1857-01-23 i Övraby 13, Övraby (L).
Barn:
Per Jönsson. Född 1839-08-01 i Övraby 13, Övraby (L).
Anders Jönsson. Född 1841-08-09 i Övraby 13, Övraby (L). Repetition, se tabell 300, s 56.
Sven Jönsson. Född 1844-02-27 i Övraby 13, Övraby (L).
Nils Jönsson. Född 1846-11-01 i Övraby 13, Övraby (L).
Lars Jönsson. Född 1848-10-14 i Övraby 13, Övraby (L). Död 1939 i Stora Köpinge (M). Repetition, se tabell
303, s 56.
Elna Jönsdotter. Född 1851-07-10 i Övraby 13, Övraby (L).
Mätta Jönsdotter. Född 1854-05-22 i Övraby 13, Övraby (L). Död 1873-03-29 i Övraby 13, Övraby (L).
Gift 2:o 1857-11-28 i Bromma (M) med Bengta Andersdotter. Född 1824-07-12 i Bromma (M).
Barn:
Hanna Jönsdotter. Född 1859-01-19 i Övraby 13, Övraby (L). Död 1871-04-02 i Övraby 13, Övraby (L).
Ifvar Jönsson. Född 1860-08-21 i Övraby 13, Övraby (L).
Erland Jönsson. Född 1862-01-24 i Övraby 13, Övraby (L). Död 1955-05-15 i Spjutstorp (L). Ogift
Eljena Jönsdotter. Född 1865-04-27 i Övraby 13, Övraby (L). Död 1957-11-12 i Spjutstorp (L). Se tabell 1500,
s 271.
Bengta Jönsdotter. Född 1867-10-08 i Övraby 13, Övraby (L). Död 1869-02-22 i Övraby 13, Övraby (L).
Tabell 1500 (generation 8)
(Från Tabell 1499, s 270)
Eljena Jönsdotter. Född 1865-04-27 i Övraby 13, Övraby (L). Död 1957-11-12 i Spjutstorp (L).
Gift med Nils Mårtensson. Född 1863-06-30 i Benestad (L). Död 1914-01-12 i Spjutstorp (L).
Barn:
Magnus Olof Mårtensson. Född 1887-03-08 i Vallby (L). Död 1972-08-11 i Spjutstorp (L). Se tabell 1501, s
271.
Johan Ernfrid Mårtensson. Född 1889-02-01 i Vallby (L). Död 1976-07-05 i Tomelilla (L). Se tabell 1512, s
273.
Assar Ingvar Mårtensson. Född 1891-10-25 i Spjutstorp (L). Död 1990-03-21 i Ystad (M). Se tabell 1513, s
273.
Malte Georg Mårtensson. Född 1895-08-02 i Spjutstorp (L). Död 1967-01-01 i Ystad (M). Se tabell 1517, s
273.
Tabell 1501 (generation 9)
(Från Tabell 1500, s 271)
Magnus Olof Mårtensson. Född 1887-03-08 i Vallby (L). Död 1972-08-11 i Spjutstorp (L).
Gift 1919-05-03 med Sigrid Andersson. Född 1897-10-31 i Västra Strö (M). Död 1983-12-28 i Tomelilla (L).
Barn:
Ingrid Mårtensson. Född 1919-12-03 i Spjutstorp (L). Se tabell 1502, s 271.
Hanna Linnéa Mårtensson. Född 1922-01-28 i Spjutstorp (L). Död 1969-08-05 i Spjutstorp (L). Se tabell 1504,
s 271.
Nils Arthur Mårheden. Född 1924-02-09 i Spjutstorp (L). Se tabell 1508, s 272.
Siri Ingegärd Mårtensson. Född 1928-06-19 i Spjutstorp (L). Se tabell 1510, s 272.
Tabell 1502 (generation 10)
(Från Tabell 1501, s 271)
Ingrid Mårtensson. Född 1919-12-03 i Spjutstorp (L).
Gift 1948-04-10 med Albrekt Sigvard Olsson. Född 1915-04-09 i Hammenhög (L). Död 1989-04-18 i Spjutstorp (L).
Barn:
Sigrid Inga Kerstin Olsson. Född 1948-08-11 i Hammenhög (L). Se tabell 1503, s 271.
Nils Lennart Olsson. Född 1951-02-19 i Hammenhög (L).
Lars Göran Olsson. Född 1959-03-20 i Spjutstorp (L).
Tabell 1503 (generation 11)
(Från Tabell 1502, s 271)
Sigrid Inga Kerstin Olsson. Född 1948-08-11 i Hammenhög (L).
Gift 1973-07-30 med Gert Gustav Olsson. Född 1945-03-13 i Lund.
Barn:
Carl Henrik Olsson. Född 1970-09-26 i Västra Skrävlinge (M).
Nils Martin Olsson. Född 1975-10-17 i Staffanstorp (M).
Tabell 1504 (generation 10)
(Från Tabell 1501, s 271)
Hanna Linnéa Mårtensson. Född 1922-01-28 i Spjutstorp (L). Död 1969-08-05 i Spjutstorp (L).
Gift 1943-04-30 med Anton Gustavsson. Född 1915-05-14 i Spjutstorp (L). Död 2000-02-28 i Tomelilla (L).
Barn:
Kjell-Arne Lennart Gustavsson. Född 1945-03-10 i Simrishamn (L). Se tabell 1505, s 272.
Eva Sigbritt Helen Gustavsson. Född 1947-01-12 i Spjutstorp (L). Se tabell 1506, s 272.
Gunnar Sigurd Ingvar Gustavsson. Född 1953-01-13 i Spjutstorp (L). Se tabell 1507, s 272.
Tabell 1505 (generation 11)
(Från Tabell 1504, s 271)
Kjell-Arne Lennart Gustavsson. Född 1945-03-10 i Simrishamn (L).
Gift med Gun Kristin Kristiansson. Född 1948-04-13 i Hammenhög (L).
Barn:
Hanna Ulrika Gustavsson. Född 1975-04-13 i Hammenhög (L).
Maria Kristina Gustavsson. Född 1979-05-01 i Hammenhög (L).
Tabell 1506 (generation 11)
(Från Tabell 1504, s 271)
Eva Sigbritt Helen Gustavsson. Född 1947-01-12 i Spjutstorp (L).
Gift med Egon Jan-Anders Jeppsson. Född 1944-08-17 i Ystad (M).
Barn:
Anders Niklas Jeppsson. Född 1972-08-17 i Ystad (M).
Eva Annika Jeppsson. Född 1975-03-20 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1507 (generation 11)
(Från Tabell 1504, s 271)
Gunnar Sigurd Ingvar Gustavsson. Född 1953-01-13 i Spjutstorp (L).
Gift med Wanja Ulla Eva-Marie Pettersson. Född 1952-09-12 i Östra Tommarp (L).
Barn:
Carl Magnus Gustavsson. Född 1976-07-01 i Tranås (L).
Tabell 1508 (generation 10)
(Från Tabell 1501, s 271)
Nils Arthur Mårheden. Journalist. Född 1924-02-09 i Spjutstorp (L).
Gift 1952-02-09 i Spjutstorp (L) med Solvig Birgit Johanna Jönsson. Född 1930-06-25 i Spjutstorp (L).
Barn:
Carl Magnus Bruno Mårheden. Född 1954-01-17 i Kisa (E). Se tabell 1509, s 272.
Nils-Åke Ossian Mårheden. Släktforskare. Född 1958-05-17 i Vimmerby stadsförs (H).
Tabell 1509 (generation 11)
(Från Tabell 1508, s 272)
Carl Magnus Bruno Mårheden. Född 1954-01-17 i Kisa (E).
Gift med Ulla Majken-Elisabet Petersson. Född 1954-08-28 i Målilla kbfd (H).
Barn:
Carl Alvaro Fernando Mårheden. Född 1987-10-18.
Anders Camillo Mårheden. Född 1991-05-15.
Tabell 1510 (generation 10)
(Från Tabell 1501, s 271)
Siri Ingegärd Mårtensson. Född 1928-06-19 i Spjutstorp (L).
Gift 1953-03-01 med Sven Anton Ingvar Ivarsson. Född 1928-07-29 i Sälshög 5, Tryde (L). Död 1990-07-17 i
Sälshög, Tryde (L).
Barn:
Lena Britt-Marie Ivarsson. Född 1953-11-17 i Tryde (L). Se tabell 1511, s 273.
Eva Marianne Ivarsson. Född 1957-03-21 i Tryde (L).
Tabell 1511 (generation 11)
(Från Tabell 1510, s 272)
Lena Britt-Marie Ivarsson. Född 1953-11-17 i Tryde (L).
Gift med Lars Gustav Tornberg. Född 1953-01-19 i Lunds landsförs (M).
Tabell 1512 (generation 9)
(Från Tabell 1500, s 271)
Johan Ernfrid Mårtensson. Född 1889-02-01 i Vallby (L). Död 1976-07-05 i Tomelilla (L).
Gift med NN. Död 1946-10-19.
Tabell 1513 (generation 9)
(Från Tabell 1500, s 271)
Assar Ingvar Mårtensson. Född 1891-10-25 i Spjutstorp (L). Död 1990-03-21 i Ystad (M).
Gift 1923-03-31 med Hanna Simonsdotter. Född 1899-02-03 i Spjutstorp (L). Död 1985-08-25 i Ystad (M).
Barn:
Nils Torsten Mårtensson. Född 1924-01-23 i Ystad (M). Se tabell 1514, s 273.
Johan Ingvar Eskil Mårtensson. Född 1928-05-09 i Ystad (M). Se tabell 1515, s 273.
Tabell 1514 (generation 10)
(Från Tabell 1513, s 273)
Nils Torsten Mårtensson. Född 1924-01-23 i Ystad (M).
Gift med Lisen Ingegerd NN. Född 1926-02-24 i Tullstorp (M).
Barn:
Eva Monica Mårtensson. Född 1952-01-23 i Trelleborg (M).
Lena Cecilia Mårtensson. Född 1954-10-22 i Trelleborg (M).
Tabell 1515 (generation 10)
(Från Tabell 1513, s 273)
Johan Ingvar Eskil Mårtensson. Född 1928-05-09 i Ystad (M).
Gift med Anna Stina NN. Född 1932-04-20 i Skivarp (M).
Barn:
Claes Ingvar Mårtensson. Född 1954-01-26 i Skivarp (M). Se tabell 1516, s 273.
Eva Karin Mårtensson. Född 1960-02-10 i Östra Vemmenhög (M).
Lena Ann-Charlotte Mårtensson. Född 1966-12-30 i Östra Vemmenhög (M).
Tabell 1516 (generation 11)
(Från Tabell 1515, s 273)
Claes Ingvar Mårtensson. Född 1954-01-26 i Skivarp (M).
Gift med Evy Karin Birgitta Hansson. Född 1957-11-02 i Ingelstorp 39, Ingelstorp (M).
Barn:
Per Ola Ingvar Mårtensson. Född 1982-09-17.
Evy Malin Stina Mårtensson. Född 1990-09-23.
Tabell 1517 (generation 9)
(Från Tabell 1500, s 271)
Malte Georg Mårtensson. Född 1895-08-02 i Spjutstorp (L). Död 1967-01-01 i Ystad (M).
Gift 1919-03-28 med Anna Oktava Gram. Född 1895-12-17 i Sankt Olof (L). Död 1983-06-17 i Ystad (M).
Tabell 1518 (generation 7)
(Från Tabell 1498, s 270)
Per Persson. Född 1820-08-29 i Övraby (L).
Gift 1844 med Elna Rasmusdotter. Född 1827-02-29 i Kverrestad (L).
Barn:
Eljena Persdotter. Född 1845-04-23 i Södra Kverrestad 2, Kverrestad (L).
Elna Persdotter. Född 1847-03-03 i Södra Kverrestad 2, Kverrestad (L).
Bengta Persdotter. Född 1849-03-19 i Södra Kverrestad 2, Kverrestad (L). Se tabell 1519, s 274.
Per Persson. Född 1851-06-23 i Södra Kverrestad 2, Kverrestad (L).
Ingar Persdotter. Född 1853-07-27 i Norra Kverrestad 10, Kverrestad (L).
Hanna Persdotter. Född 1860-06-03 i Norra Kverrestad 10, Kverrestad (L).
Nils Oscar Persson. Född 1864-12-01 i Norra Kverrestad 10, Kverrestad (L). Se tabell 1520, s 274.
Tabell 1519 (generation 8)
(Från Tabell 1518, s 274)
Bengta Persdotter. Född 1849-03-19 i Södra Kverrestad 2, Kverrestad (L).
Gift 1875-12-29 med Nils Persson. Född 1842-03-04 i Tranås (L).
Barn:
Emma Nilsdotter. Född 1876-10-15 i Tranås (L).
Per Justus Nilsson. Född 1879-05-16 i Östra Björkeröd 2, Vanstad (M).
Karl Gustav Nilsson. Född 1881-11-04 i Östra Björkeröd 2, Vanstad (M).
Karolina Elvira Josefina Nilsdotter. Född 1883-11-13 i Ottarp 1, Ottarp (M).
Hilma Asta Nilsdotter. Född 1887-10-24 i Tjutegården, Ottarp (M).
Emil Julius Nilsson. Född 1890-03-08 i Hedgården, Sireköpinge (M).
Tabell 1520 (generation 8)
(Från Tabell 1518, s 274)
Nils Oscar Persson. Skomakare. Född 1864-12-01 i Norra Kverrestad 10, Kverrestad (L).
Gift 1891-10-12 med Johanna Andersdotter. Född 1870-06-21 i Hammenhög (L).
Barn:
Emmy Adelina Persson. Född 1892-11-01 i Lunnarp 30, Kverrestad (L).
Hulda Ingeborg Persson. Född 1897-08-07 i Lunnarp 30, Kverrestad (L).
Tabell 1521 (generation 5)
(Från Tabell 1295, s 236)
Anna Larsdotter. Född 1746-10-17 i Stora Köpinge (M).
Gift 1780-03-08 i Stora Köpinge (M) med Hans Svensson. Född 1746-08-29 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Sven Hansson. Född 1781-02-17 i Stora Köpinge (M).
Lars Hansson. Född 1784-02-26 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1522 (generation 5)
(Från Tabell 1295, s 236)
Lave Larsson. Åbo nr 27. Född 1751-06-19 i Stora Köpinge (M). Död 1825-08-13 i Stora Herrestad (M). 19 juni en
onsdag mellan 3 och 4 om morgonen föddes Lars Lavesson och Karna Persdotter i St Köpinge en son som döptes Trinid
bönesöndagen 21 juni vid namn Lave, frambars till dopet av Sissa Måns Pers, vittnen till dopet voro Per Lavesson,
Måns Persson, Mårten Månsson, Nils Månsson, Bengta Måns Lars, Silu Jöns Måns, Kerstina Lasse Mårtens, Silu Lars
Mårtens, Hanna Lars Anders, Karna Svensdotter, Anna Persdotter, Bolla Persdotter (fb). Den 13 augusti dog
inhysesmanen Lafve Larsson 74 år gl av slag (db).
Gift 1782-12-15 i Stora Herrestad (M) med Ingeborg Mårtensdotter. Född 1756-04-30 i Stora Herrestad (M). Död
1837-08-09 i Stora Herrestad (M). Den 30 april föddes i Herrestad bonden salig Mårten Rasmusson och Elna
Mårtensdotters pigebarn nämndes i dopet samma dag för svag hets skull till Ingeborg, frambars av Per Anderssons
hustru Anna, testes bonden Jöns Larsson, Hans Anders hustru Hanna, skräddaren Nils Lars Mätta (fb). Den 9 augusti
dog enkan Ingeborg Mårtensdotter, ålderdomssvaghet (db).
Barn:
Lars Lavesson. Född 1783-09-01 i Stora Köpinge (M).
Carna Lavesdotter. Född 1786-08-04 i Stora Köpinge (M).
Mårten Lavesson. Född 1790-02-15 i Stora Köpinge (M).
Mårten Lavesson. Född 1792-05-01 i Stora Köpinge (M). Död 1862-07-25 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1523,
s 275.
Bolla Lavesdotter. Född 1795-05-21 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Se tabell 1565, s 283.
Elna Lavesdotter. Född 1799-10-16 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1523 (generation 6)
(Från Tabell 1522, s 274)
Mårten Lavesson. Född 1792-05-01 i Stora Köpinge (M). Död 1862-07-25 i Stora Köpinge (M). 1 maj 1792 föddes 2
om eftermiddagen åbon i St Köpinge 27 Lave Larsson och dess hustru Ingeborg Mårtensdotter en son som döptes 5 maj
och nämndes Mårten, hölls vid dopet av Elna Per Lavessons hustru, Per Lavesson, Sven Mårtensson, drängen Måns
Lavesson, Ola Hansson, Bengta Gert Börjesson, pigan .... Jönsdotter, Karna Lavesdotter (fb).
Gift 1818-12-30 i Stora Herrestad (M) med Karna Mårtensdotter. Född 1797-11-06 i Stora Herrestad (M). Död 187305-01 i Stora Köpinge (M). Den 6 november föddes och den 7 döptes åbon Mårten Erlandsson och dess hustru Karna
Haraldsdotters lilla dotter Karna. Hölls vid dopet av före åbon Erland Salomonssons hustru Anna Larsdotter, faddrar
före åbon Harald Nilssons hustru Lusse Hansdotter, drängen Mårten Haraldsson (fb). 30 december 1818 samanvigdes
drängen Mårten Lavesson och pigan Karna Mårtensdotter i St Herrestad (vb).
Barn:
Elna Mårtensdotter. Född 1820-09-01 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1524, s 275.
Mårten Mårtensson. Född 1822-04-29 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1530, s 276.
Lars Mårtensson. Född 1825-07-18 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1548, s 279.
Kersti Mårtensdotter. Född 1827-11-15 i Hedeskoga (M). Se tabell 1553, s 280.
Anna Mårtensdotter. Född 1836-06-30 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1554, s 280.
Erland Mårtensson. Född 1839-10-11 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1564, s 282.
Tabell 1524 (generation 7)
(Från Tabell 1523, s 275)
Elna Mårtensdotter. Född 1820-09-01 i Stora Herrestad (M). Den 1 september föddes och den 3 september döptes
frälse åbon Mårten Lavesson och hustrun Karna Mårtensdotters flickebarn Elna, hölls vid dopet av Lave Larsson hustru
Ingeborg Mårtensdotter, testes Lave Larsson, pigan Bolla Lavesdotter, drängen Erland Mårtensson (db).
Gift med Hans Jönsson. Skomakare. Född 1824-10-13 i Borrby (L). Död 1889-10-08 i Lilla Köpinge 5&8, Stora
Köpinge (M).
Barn:
Carl Hansson. Född 1850-08-15 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1525, s 275.
Kierstina Hansdotter. Född 1854-08-11 i Stora Köpinge (M).
Karna Hansdotter. Född 1857-01-14 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1527, s 276.
Jöns Hansson. Född 1861-01-31 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1528, s 276.
Tabell 1525 (generation 8)
(Från Tabell 1524, s 275)
Carl Hansson. Född 1850-08-15 i Stora Köpinge (M).
Gift med Kerstina Olsdotter. Född 1857 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Anna Carolina Carlsdotter. Född 1878-05-20 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M). Död 1954-10-09 i
Möllevången (M).
Herman Carlsson. Född 1881-06-02 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M). Död 1957-05-10 i Gladsax (L).
Se tabell 1526, s 275.
Oskar Carlsson. Född 1885 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M).
Tabell 1526 (generation 9)
(Från Tabell 1525, s 275)
Herman Carlsson. Född 1881-06-02 i Lilla Köpinge 5&8, Stora Köpinge (M). Död 1957-05-10 i Gladsax (L).
Gift 1904-05-21
Tabell 1527 (generation 8)
(Från Tabell 1524, s 275)
Karna Hansdotter. Född 1857-01-14 i Stora Köpinge (M).
Gift 1880-08-14 med Hans Persson Dahlbeck. soldat. Född 1857-12-11 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Ingrid Dahlbeck. Född 1880-10-28 i Soldathusen, Stora Herrestad (M).
Erik Gustav Dahlbeck. Född 1883-02-27 i Soldathusen, Stora Herrestad (M).
Elin Dahlbeck. Född 1887-11-02 i Soldathusen, Stora Herrestad (M).
Edvard Dahlbeck. Född 1892-11-16 i Soldathusen, Stora Herrestad (M).
Tabell 1528 (generation 8)
(Från Tabell 1524, s 275)
Jöns Hansson. Född 1861-01-31 i Stora Köpinge (M).
Gift med Karna Andersdotter. Född 1872-11-02 i Bjäresjö (M).
Barn:
Hilmer Jönsson. Född 1892-06-24 i Stora Köpinge (M). Död 1972-03-03 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1529, s
276.
Algot Emil Jönsson. Född 1897-10-19 i Stora Köpinge (M). Död 1972-01-24 i Stora Köpinge (M).
Asta Eleonora Jönsson. Född 1900-06-04 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1529 (generation 9)
(Från Tabell 1528, s 276)
Hilmer Jönsson. Född 1892-06-24 i Stora Köpinge (M). Död 1972-03-03 i Stora Köpinge (M).
Gift 1916-07-15 med Elna Hansdotter. Född 1891-09-28 i Tosterup (L). Död 1981-08-16 i Ystad (M).
Tabell 1530 (generation 7)
(Från Tabell 1523, s 275)
Mårten Mårtensson. Född 1822-04-29 i Stora Herrestad (M). 29 april föddes och 3 maj döptes Mårten Lavesson och
dess hustu Karna Mårtensdotters son Mårten, hölls vid dopet av husmanen Erland Mårtenssons hustru Kersti
Svensdotter från St Köpinge, testes åbon Nils Mårtensson, torparen Lave Larsson, husman Erland Mårtensson, drängen
Salomon Mårtenssons hustru Bolla Lavesdotter (fb).
Gift med Anna Andersdotter. Född 1833-09-18 i Svenstorp, Stora Köpinge (M).
Barn:
Mårten Mårtensson. Född 1855-09-23 i Stora Köpinge 22, Stora Köpinge (M). Se tabell 1531, s 276.
Tabell 1531 (generation 8)
(Från Tabell 1530, s 276)
Mårten Mårtensson. Född 1855-09-23 i Stora Köpinge 22, Stora Köpinge (M).
Gift 1876-11-04 med Ingar Persdotter. Född 1855-04-13 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Johanna Mårtensdotter. Född 1876-08-17 i Stora Herrestad (M). Död 1918-11-27 i Stora Herrestad 65, Stora
Herrestad (M). Se tabell 1532, s 277.
Maria Mårtensdotter. Född 1879-01-09 i Stora Köpinge (M). Död 1923-08-24. Se tabell 1534, s 277.
Carl Gustav Mårtensson. Född 1880-12-03 i Stora Köpinge (M).
Nils Edvard Mårtensson. Född 1885-01-24 i Stora Köpinge (M). Död 1969-09-16 i Glemminge (M). Se tabell
1542, s 278.
Anna Christina Mårtensdotter. Född 1887-09-18 i Stora Herrestad (M). Död 1970-07-17 i Ystad (M). Se tabell
1546, s 279.
Carl Martin Mårtensson. Född 1890 i Stora Herrestad (M).
Ingrid Carolina Mårtensdotter. Född 1893-02-08 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1547, s 279.
Ernst Fredrik Mårtensson. Född 1898-10-27 i Stora Herrestad (M).
Tabell 1532 (generation 9)
(Från Tabell 1531, s 276)
Johanna Mårtensdotter. Född 1876-08-17 i Stora Herrestad (M). Död 1918-11-27 i Stora Herrestad 65, Stora
Herrestad (M).
Gift 1898-04-03 i Stora Herrestad (M) med Anders Larsson Löfstedt. Född 1877-02-27 i Hagestad 32, Löderup (M).
Barn:
Gustav Arthur Löfstedt. Född 1898-09-07 i Stora Herrestad 65, Stora Herrestad (M).
Herta Elvira Löfstedt. Född 1900-09-21 i Stora Herrestad 65, Stora Herrestad (M). Död 1963-09-24 i Ystad (M).
Ogift
Anna Maria Löfstedt. Född 1903-04-15 i Stora Herrestad 65, Stora Herrestad (M). Död 1993-02-07 i Ystad (M).
Ebba Bernhardina Löfstedt. Född 1906-06-26 i Stora Herrestad 65, Stora Herrestad (M). Död 1979-04-17 i
Slottsstaden (M). Ogift
Rut Ingeborg Löfstedt. Född 1909-02-24 i Stora Herrestad 65, Stora Herrestad (M). Död 1998-12-26 i
Norrköpings Östra Eneby (E).
Sture Reinhold Löfstedt. Född 1911-11-24 i Stora Herrestad 65, Stora Herrestad (M). Död 1991-02-21 i Ystad
(M). Se tabell 1533, s 277.
Greta Amalia Löfstedt. Född 1914-04-27 i Stora Herrestad 65, Stora Herrestad (M). Död 1989-12-13 i Ystad
(M).
Tabell 1533 (generation 10)
(Från Tabell 1532, s 277)
Sture Reinhold Löfstedt. Född 1911-11-24 i Stora Herrestad 65, Stora Herrestad (M). Död 1991-02-21 i Ystad (M).
Gift 1945-04-20 med Asta Viola Holm. Född 1914-05-28 i Stora Herrestad 60, Stora Herrestad (M). Död 2006-09-27 i
Ystad (M).
Barn:
Ann-Christin Löfstedt.
Tabell 1534 (generation 9)
(Från Tabell 1531, s 276)
Maria Mårtensdotter. Född 1879-01-09 i Stora Köpinge (M). Död 1923-08-24.
Gift 1903-11-07 i Stora Herrestad (M) med Johannes Persson. Född 1880-04-13 i Öja (M). Död 1957-12-12 i Öja (M).
Barn:
Edit Martina Johansson. Född 1904-01-18 i Stora Herrestad 64, Stora Herrestad (M). Död 1986-05-06 i Ystad
(M). Se tabell 1535, s 277.
Gösta Martin Hugo Johansson. Född 1908-09-21 i Stora Herrestad 56, Stora Herrestad (M). Död 1991-02-12 i
Kävlinge (M). Se tabell 1540, s 278.
Marta Ingeborg Johansson. Född 1910-04-01 i Stora Herrestad 35, Stora Herrestad (M). Död 1995-10-09 i
Ystad (M). Se tabell 1541, s 278.
Ulla Johansson.
Tabell 1535 (generation 10)
(Från Tabell 1534, s 277)
Edit Martina Johansson. Född 1904-01-18 i Stora Herrestad 64, Stora Herrestad (M). Död 1986-05-06 i Ystad (M).
Gift 1923-01-27 med Axel Fritiof Frid. Född 1899-04-03 i Bjäresjö (M). Död 1982-04-03 i Ystad (M).
Barn:
Margit Anna Maria Frid. Född 1923 i Ystad (M).
Karin Sonja Elisabet Frid. Född 1925-04-19 i Ystad (M). Se tabell 1536, s 277.
Ragnar Johan Ludvig Frid. Född 1927-06-08 i Ystad (M). Död 2008-11-19 i Ystad (M). Se tabell 1537, s 278.
Gertrud Inga-Lill Frid. Född 1930-07-17 i Ystad (M). Se tabell 1538, s 278.
Karl-Axel Einar Frid. Född 1937-03-21 i Ystad (M). Se tabell 1539, s 278.
Tabell 1536 (generation 11)
(Från Tabell 1535, s 277)
Karin Sonja Elisabet Frid. Född 1925-04-19 i Ystad (M).
Gift med Birger Filip Elving Erdensjö. Född 1920-09-18 i Hasslö (K).
Tabell 1537 (generation 11)
(Från Tabell 1535, s 277)
Ragnar Johan Ludvig Frid. Född 1927-06-08 i Ystad (M). Död 2008-11-19 i Ystad (M).
Gift 1952-04-30 med Karla Arny Härstedt. Född 1927-11-04 i Borrby (L). Död 1992-02-04 i Ystad (M).
Barn:
Eva Margret Fridh. Född 1956-09-16 i Ystad (M).
Tabell 1538 (generation 11)
(Från Tabell 1535, s 277)
Gertrud Inga-Lill Frid. Född 1930-07-17 i Ystad (M).
Gift 1954-11-13 med Lars-Arne Sigurd Gagbrielsson. Militär Socialdemokrat. Född 1927-07-30 i Simrishamn (L).
Död 2004-09-03 i Ystad (M).
Barn:
Maria Ann Charlotte Gagbrielsson. Född 1960-08-06 i Ystad (M).
Tabell 1539 (generation 11)
(Från Tabell 1535, s 277)
Karl-Axel Einar Frid. Född 1937-03-21 i Ystad (M).
Gift med Irene Margareta Hellberg. Född 1942-08-26 i Ystad (M).
Barn:
Helena Sofia Frid. Född 1963-03-20 i Ystad (M).
Karl Filip Frid. Född 1967-08-21 i Ystad (M).
Tabell 1540 (generation 10)
(Från Tabell 1534, s 277)
Gösta Martin Hugo Johansson. Född 1908-09-21 i Stora Herrestad 56, Stora Herrestad (M). Död 1991-02-12 i
Kävlinge (M).
Gift 1933-04-15 med Hildur Alfrida NN. Född 1903-03-27 i Onslunda (L). Död 1976-08-09 i Ystad (M).
Tabell 1541 (generation 10)
(Från Tabell 1534, s 277)
Marta Ingeborg Johansson. Född 1910-04-01 i Stora Herrestad 35, Stora Herrestad (M). Död 1995-10-09 i Ystad (M).
Gift 1936-05-09 med Nils Harald Nilsson. Född 1898-05-26 i Ystad (M). Död 1979-11-17 i Ystad (M).
Tabell 1542 (generation 9)
(Från Tabell 1531, s 276)
Nils Edvard Mårtensson. Född 1885-01-24 i Stora Köpinge (M). Död 1969-09-16 i Glemminge (M).
Gift 1907-12-21 med Ingrid Mårtensdotter. Född 1885-01-23 i Stora Herrestad (M). Död 1954-09-02 i Glemminge
(M).
Barn:
Tage Allan Georg Mårtensson. Född 1909-07-03 i Stora Herrestad (M). Död 1987-04-10 i Glemminge (M). Se
tabell 1543, s 278.
Tabell 1543 (generation 10)
(Från Tabell 1542, s 278)
Tage Allan Georg Mårtensson. Född 1909-07-03 i Stora Herrestad (M). Död 1987-04-10 i Glemminge (M).
Gift 1933-07-22 i Stora Herrestad (M) med Elsa Hildegard Nilsson. Född 1913-10-14 i Ingelstorp (M). Död 1994-04-24
i Glemminge (M).
Barn:
Jan Erik Roland Mårtensson. Född 1947-11-22 i Ingelstorp (M). Se tabell 1544, s 279.
Kent-Ingemar Ronny Mårtensson. Född 1952-12-12 i Ingelstorp (M). Se tabell 1545, s 279.
Tabell 1544 (generation 11)
(Från Tabell 1543, s 278)
Jan Erik Roland Mårtensson. Född 1947-11-22 i Ingelstorp (M).
Gift med Lena Britt-Inger NN. Född 1948-02-12 i Norra Åsum (L).
Barn:
Jennie Anna-Lena Mårtensson. Född 1973-03-20 i Glemminge (M).
Eva Lena Karoline Mårtensson. Född 1976-03-14 i Glemminge (M).
Tabell 1545 (generation 11)
(Från Tabell 1543, s 278)
Kent-Ingemar Ronny Mårtensson. Kommunpolitker. Född 1952-12-12 i Ingelstorp (M).
Gift med Ingrid Maria Strömbäck. Född 1955-07-26 i Degeberga (L).
Barn:
Hanna Maria Rebecca Mårtensson. Född 1978-11-16 i Ystad (M).
Per Anders Fredrik Mårtensson. Född 1982-06-10 i Ystad (M).
Linn Angelica Gabrielle Mårtensson. Född 1985-03-01 i Ystad (M).
Tabell 1546 (generation 9)
(Från Tabell 1531, s 276)
Anna Christina Mårtensdotter. Född 1887-09-18 i Stora Herrestad (M). Död 1970-07-17 i Ystad (M).
Gift 1911-12-02 med Johan Fredrik Alexander Fridh. Född 1884-03-11 i Ystad (M). Död 1961-02-09 i Ystad (M).
Barn:
Inga Margareta Alexandra Fridh. Född 1917-06-06 i Ystad (M). Död 2001-06-25 i Eskilstuna Fors (D).
Johan Erik Karl Gustav Fridh. Född 1921-01-14 i Ystad (M). Död 1986-06-10 i Västra Skrävlinge (M).
Tabell 1547 (generation 9)
(Från Tabell 1531, s 276)
Ingrid Carolina Mårtensdotter. Född 1893-02-08 i Stora Herrestad (M).
Gift 1:o med Otto Rosengren. Född 1889-05-29.
Barn:
Folke Allan Sixten Rosengren. Född 1913-03-09 i Ystad (M). Död 1998-02-20 i Ystad (M).
Hildur Paulina Rosengren. Född 1915-06-26 i Ystad (M). Död 1977-12-23 i Eriksfält (M).
Inga Margit Rosengren. Född 1915-06-26 i Ystad (M).
Gift 2:o 1920 med Anton Andersson. Född 1893-02-06 i Andrarum (L). Död 1969-06-25 i Ystad (M).
Barn:
Elis Anton Andersson. Född 1922-04-30 i Ystad (M). Död 2004-06-05 i Ystad (M).
Astrid Maria Andersson. Född 1922-04-30 i Ystad (M).
Tabell 1548 (generation 7)
(Från Tabell 1523, s 275)
Lars Mårtensson. Född 1825-07-18 i Stora Köpinge (M).
Gift 1852-10-29 i Stora Köpinge (M) med Eljena Carlsdotter. Född 1827-10-09 i Svenstorp 8, Stora Köpinge (M).
Död 1881-12-17 i Stora Köpinge 15, Stora Köpinge (M).
Barn:
Mårten Larsson. Född 1854-04-06 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1549, s 280.
Anders Larsson. Född 1857-12-15 i Stora Köpinge (M).
Måns Larsson. Född 1863-03-23 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1550, s 280.
Nils Larsson. Född 1866-06-28 i Stora Köpinge (M). Död 1947-02-10 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1552, s
280.
Tabell 1549 (generation 8)
(Från Tabell 1548, s 279)
Mårten Larsson. Född 1854-04-06 i Stora Köpinge (M).
Gift 1879-12-27 med Hanna Andersdotter. Född 1856-09-09 i Tosterup (L).
Barn:
Martin Mårtensson. Född 1882-03-11 i Stora Köpinge 18, Stora Köpinge (M).
Anders Mårtensson. Född 1886 i Stora Köpinge 18, Stora Köpinge (M).
Tabell 1550 (generation 8)
(Från Tabell 1548, s 279)
Måns Larsson. Skräddare. Född 1863-03-23 i Stora Köpinge (M).
Gift 1884-12-14 med Anna Nilsdotter. Född 1863-12-28 i Vinslöv (L).
Barn:
Ellen Malvina Månsdotter. Född 1885-10-15 i Köpenhamn. Död 1947-03-27 i Kristianstads Heliga Trefaldighet
(L). Se tabell 1551, s 280.
Ebba Svea Sylvia Månsdotter. Född 1889-10-20 i Köpenhamn. Död 1966-10-20 i Kristianstads Heliga
Trefaldighet (L). Ogift
Tabell 1551 (generation 9)
(Från Tabell 1550, s 280)
Ellen Malvina Månsdotter. Född 1885-10-15 i Köpenhamn. Död 1947-03-27 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Gift 1917-07-14 med Nilsson.
Tabell 1552 (generation 8)
(Från Tabell 1548, s 279)
Nils Larsson. Född 1866-06-28 i Stora Köpinge (M). Död 1947-02-10 i Stora Herrestad (M).
Gift 1893-05-20 i Stora Köpinge (M) med Anna Nilsdotter Edvald. Född 1866-08-17 i Stora Köpinge 21, Stora
Köpinge (M). Död 1955-08-28 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Nils Nilsson. Född 1895-05-20 i Stora Köpinge (M). Död 1981-03-20 i Stora Herrestad (M). Repetition, se tabell
1459, s 264.
Elna Nilsdotter. Född 1897-03-10 i Stora Köpinge (M). Död 1975-03-29 i Västra Skrävlinge (M). Repetition, se
tabell 1461, s 264.
Tabell 1553 (generation 7)
(Från Tabell 1523, s 275)
Kersti Mårtensdotter. Född 1827-11-15 i Hedeskoga (M). Föddes 15 november döpt den 16 november 1827,
kronofjädringsmanen Mårten lavesson och dess hustru Karna Mårtensdotters dotter Kerstina, faddrar åbon Hans
Lavessons hustru Hanna Persdotter fram bar barnet till dopet, Karna Jönsdotter från St Herrestad, modern 40 år (fb).
Gift med Anders Johansson. Född 1831-04-25 i Stora Herrestad (M).
Barn:
Elna Andersdotter. Född 1856-03-14 i Stora Köpinge 10, Stora Köpinge (M). Repetition, se tabell 896, s 163.
Mårten Andersson. Född 1859-04-11 i Stora Köpinge 10, Stora Köpinge (M). Repetition, se tabell 899, s 163.
Tabell 1554 (generation 7)
(Från Tabell 1523, s 275)
Anna Mårtensdotter. Född 1836-06-30 i Stora Köpinge (M).
Gift 1858-04-03 i Högestad (M) med Mårten Nilsson. Född 1832-08-04 i Högestad (M). Mårten föddes den 4 augusti
och döptes 5 augusti av föräldrarna husman Nils Mårtensson och dess hustru Maria Andersdotter, bars till dopet av
undantagsmannen Anders Nilssons hustru Karna Jansdotter, faddrar Jöns Mårtensson, Anders Nilsson, barnaföderskans
ålder 29 år (fb).
Barn:
Karna Mårtensdotter. Född 1871-06-26 i Stora Herrestad (M). Död 1954-05-18 i Kverrestad (L). Se tabell
1555, s 281.
Anna Mårtensdotter. Född 1873-09-16 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1563, s 282.
Tabell 1555 (generation 8)
(Från Tabell 1554, s 280)
Karna Mårtensdotter. Född 1871-06-26 i Stora Herrestad (M). Död 1954-05-18 i Kverrestad (L).
Utom äktenskap
Barn:
Nils Martin Magnusson. Född 1892-03-05 i Stora Köpinge (M). Död 1980-05-30 i Tomelilla (L). Se tabell
1556, s 281.
Gift 1896-12-06 med Magnus Månsson. Ryktare. Född 1867-05-17 i Smedstorp (L). Död 1953-04-09 i Kverrestad (L).
Barn:
Manfred Albert Magnusson. Född 1897-09-25 i Tosterup (L). Död 1958-04-23 i Tomelilla (L). Se tabell 1557, s
281.
Anna Beata Magnusson. Född 1899-08-12 i Tosterup (L). Död 1968-12-07 i Kverrestad (L). Se tabell 1558, s
281.
Tabell 1556 (generation 9)
(Från Tabell 1555, s 281)
Nils Martin Magnusson. Född 1892-03-05 i Stora Köpinge (M). Död 1980-05-30 i Tomelilla (L).
Gift 1914-04-18 med Hilda Persdotter. Född 1891-12-04 i Östra Ingelstad (L). Död 1961-04-23 i Spjutstorp (L).
Tabell 1557 (generation 9)
(Från Tabell 1555, s 281)
Manfred Albert Magnusson. Född 1897-09-25 i Tosterup (L). Död 1958-04-23 i Tomelilla (L).
Gift 1922-12-23 med Hilda Anette Andersson. Född 1900-11-01 i Fränninge (M). Död 1967-05-03 i Tomelilla (L).
Tabell 1558 (generation 9)
(Från Tabell 1555, s 281)
Anna Beata Magnusson. Född 1899-08-12 i Tosterup (L). Död 1968-12-07 i Kverrestad (L).
Gift 1924-04-19 med Edvin Johan Olofsson. Född 1900-05-21 i Sövestad (M). Död 1978-05-26 i Kverrestad (L).
Barn:
Malin Linnéa Ingeborg Olofsson. Född 1926-12-10 i Kverrestad (L). Se tabell 1559, s 281.
Calle Egon Manfred Olofsson. Född 1931-01-07 i Borrby (L). Död 1997-07-02 i Göteborg.
Märta Alfhild Gunborg Olofsson. Född 1934-02-21 i Borrby (L). Se tabell 1560, s 281.
Tabell 1559 (generation 10)
(Från Tabell 1558, s 281)
Malin Linnéa Ingeborg Olofsson. Född 1926-12-10 i Kverrestad (L). Har inga biolågiska barn men, har två foster barn
som dom inte adopterade.
Gift med Erik Albert Larsson Blixt. Född 1921-10-29 i Östra Ingelstad (L).
Barn:
Per Conny Fredrik Johansson. Född 1962-10-11 i Burlöv (M).
Anders Peter Julin. Född 1965-04-13 i Billinge (M).
Tabell 1560 (generation 10)
(Från Tabell 1558, s 281)
Märta Alfhild Gunborg Olofsson. Lokalvårdare. Född 1934-02-21 i Borrby (L).
Gift 1953-12-01 i Ystad (M) med Tryggve Edvin Nilsson. Maskinskötare. Född 1928-01-18 i Ystad (M).
Barn:
Susette Ingmari Nilsson. Född 1961-05-14 i Ystad (M). Se tabell 1561, s 282.
Tryggve Peter Mikael Nilsson. Född 1964-12-22 i Ystad (M). Se tabell 1562, s 282.
Tabell 1561 (generation 11)
(Från Tabell 1560, s 281)
Susette Ingmari Nilsson. Barnskötare. Född 1961-05-14 i Ystad (M).
Gift 1983-07-23 i Ystad (M) med Nils-Olof Gordon Witting. Tågklarerare Bagare. Född 1959-07-19 i Ystad (M). Döpt
1959-09-12 i Ystad (M). Född söndagen dan 19 juli klockan 07.40. Döpt hemma 12 september dop präst var Erik
Hanborn. Jag blev konfirmerad helgen 15-16/7 1972 i Sankt Olofs kapell i Tylösand av Folke Hyltén-Cavallius.
Förlovad 2/9 1979, vigd av Carl-Gustav Holmström den 23/7 1983 och upplöst 1/3 1991 med Susette Nilsson. Fadder
till Malin Berglund 30/1 1991, och till Johanna* Ida Klara Witting 8/7 1993. Har studerat mellan åren 1997-2000,
därefter var jag abetssökande i 6 mån. Gick olika kurser och en utbildning i Lernias regi där jag blev utbildad till
Bagare/konditor.
Nils: är en svensk kortform av Nikolaus, se detta namn.
Nikolaus: är ett grekiskt namn sammansatt av ord för seger och folk.
Olof: är ett fornnordiskt namn som betyder ättling. Kunga namn i Norge och Sverige. Skild 1991-03-01 i Ystad (M).
Barn:
Ida Märta Josefine Witting. Född 1984-09-12 i Balkåkra (M). Döpt 1984-12-09 i Ystad (M).
Anna Sofie Karolina Witting. Född 1987-02-25 i Balkåkra (M). Döpt 1987-06-28 i Backåkra, Löderup (M).
Tabell 1562 (generation 11)
(Från Tabell 1560, s 281)
Tryggve Peter Mikael Nilsson. Stuvare. Född 1964-12-22 i Ystad (M).
Gift med Eva Maria Elinor Olsson. Född 1969-03-16 i Södra Åsum (M).
Barn:
Nils Erik Albin Nilsson. Född 2005-03-04 i Ystad (M).
Karl Ebbe Alexander Nilsson. Född 2005-03-04 i Ystad (M).
Tabell 1563 (generation 8)
(Från Tabell 1554, s 280)
Anna Mårtensdotter. Född 1873-09-16 i Stora Herrestad (M).
Utom äktenskap
Barn:
Anna Matilda. Född 1894-01-23 i Stävie 19, Stävie (M).
Gift 1895 med Isac Karlsson Sandberg. Född 1873-12-19 i Sankt Peters Kloster (M).
Barn:
Malin Ingeborg Sandberg. Född 1898-03-21 i Stävie 19, Stävie (M).
Karl Reinhold Sandberg. Född 1900-07-16 i Tosterup (L).
Tabell 1564 (generation 7)
(Från Tabell 1523, s 275)
Erland Mårtensson. Skräddare. Född 1839-10-11 i Stora Köpinge (M).
Gift 1866-02-24 i Ystads Sankta Maria (M) (DDSS) med Christina Wilhelmsdotter. Född 1847-01-05 i Ystads Sankta
Maria (M) (Genline och ddss).
Barn:
Martin Alfred Erlandsson. Född 1868-03-12 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M) (Genline). Död 1878-07-18
i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M) (Genline).
Nils Erlandsson. Född 1870-09-15 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M) (Genline). Död 1872-10-04 i Stora
Köpinge 19, Stora Köpinge (M) (Genline).
Herman Erlandsson. Skräddare. Född 1874-07-10 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M) (Genline).
Tabell 1565 (generation 6)
(Från Tabell 1522, s 274)
Bolla Lavesdotter. Född 1795-05-21 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M).
Gift med Nils Nilsson. Född 1791-01-15 i Tranås (L).
Barn:
Per Nilsson. Född 1824-12-27 i Stora Herrestad 8, Stora Herrestad (M).
Trued Nilsson. Född 1831-02-19 i Stora Herrestad 8, Stora Herrestad (M). Se tabell 1566, s 283.
Nils Nilsson. Född 1834-04-04 i Stora Herrestad 8, Stora Herrestad (M).
Tabell 1566 (generation 7)
(Från Tabell 1565, s 283)
Trued Nilsson. Född 1831-02-19 i Stora Herrestad 8, Stora Herrestad (M).
Före äktenskapet med Bolla Abrehamsdotter. Född 1806-05-21 i Bromma (M). Död 1870-08-17 i Övraby 16, Övraby
(L). Det står att Bolla är änka när barnet Lars födds, men hon gifter sig sedan med Trued Nilsson.
Barn:
Lars Truedsson. Född 1852-05-13 i Gärarp 1, Tosterup (L). Se tabell 1567, s 283.
Tabell 1567 (generation 8)
(Från Tabell 1566, s 283)
Lars Truedsson. Född 1852-05-13 i Gärarp 1, Tosterup (L).
Gift 1873-06-14 med Elna Olsdotter. Född 1843-10-15 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M).
Barn:
Maria Larsdotter. Född 1873-09-27 i Övraby 16, Övraby (L). Död 1873-12-14 i Övraby 16, Övraby (L).
Nils Larsson Liljenborg. Född 1873-09-27 i Övraby 16, Övraby (L). Död 1957-01-08 i Övraby (L). Se tabell
1568, s 283.
Anders Larsson. Född 1878-02-02 i Övraby 16, Övraby (L). Död 1957-09-18 i Hammenhög (L). Se tabell 1577,
s 285.
Mårten Larsson. Född 1880-10-16 i Övraby 16, Övraby (L). Död 1882-01-17 i Övraby 16, Övraby (L).
Tabell 1568 (generation 9)
(Från Tabell 1567, s 283)
Nils Larsson Liljenborg. Skräddare. Född 1873-09-27 i Övraby 16, Övraby (L). Död 1957-01-08 i Övraby (L).
Gift 1:o 1897-06-26 med Elna Hansdotter. Född 1876-01-15 i Glemminge 15, Glemminge (M).
Barn:
Ester Maria Liljenborg. Född 1897-08-27 i Övraby 16, Övraby (L). Död 1980-03-31 i Hammenhög (L). Se
tabell 1569, s 283.
Lennart Albert Hilding Liljenborg. Född 1899-10-26 i Stora Herrestad 60, Stora Herrestad (M). Död 1989-0322 i Ystad (M). Se tabell 1570, s 283.
Nils Thure Anton Liljenborg. Född 1902-02-28 i Stora Herrestad 60, Stora Herrestad (M).
Gift 2:o med Cecilia Andersson. Död 1945-10-24.
Barn:
Algot Gunnar Liljenborg. Född 1907-04-02 i Övraby (L). Död 1978-06-21 i Övraby (L). Se tabell 1576, s 285.
Tabell 1569 (generation 10)
(Från Tabell 1568, s 283)
Ester Maria Liljenborg. Född 1897-08-27 i Övraby 16, Övraby (L). Död 1980-03-31 i Hammenhög (L).
Gift 1923-06-27 med Gunnar Wennström. Född 1896-12-14 i Smedstorp (L). Död 1971-11-19 i Hammenhög (L).
Tabell 1570 (generation 10)
(Från Tabell 1568, s 283)
Lennart Albert Hilding Liljenborg. Född 1899-10-26 i Stora Herrestad 60, Stora Herrestad (M). Död 1989-03-22 i
Ystad (M).
Gift 1928-04-18 med Herta Linnéa Kron. Född 1903-05-10 i Stora Herrestad 41, Stora Herrestad (M). Död 1997-08-15
i Ystad (M).
Barn:
Knut Johan Liljenborg. Född 1928-05-08 i Övraby (L). Död 1997-09-11 i Borrie (M). Se tabell 1571, s 284.
Nils Gunnar Liljenborg. Född 1928-05-08 i Övraby (L). Se tabell 1572, s 284.
Greta Ingegerd Liljenborg. Född 1930-04-14 i Borrie (M). Se tabell 1575, s 284.
Tabell 1571 (generation 11)
(Från Tabell 1570, s 283)
Knut Johan Liljenborg. Född 1928-05-08 i Övraby (L). Död 1997-09-11 i Borrie (M).
Gift 1957-11-09 med Sonja Hillevi Violet Jacobsson. Född 1933-06-08 i Ramsåsa (L).
Barn:
Hans Göran Christer Liljenborg. Född 1958-02-09 i Borrie (M).
Anne-May Weronica Liljenborg. Född 1963-07-13 i Borrie (M).
Tabell 1572 (generation 11)
(Från Tabell 1570, s 283)
Nils Gunnar Liljenborg. Född 1928-05-08 i Övraby (L).
Gift med Maja Gudrun Olsson. Född 1927-06-07 i Svartskylle, Baldringe (M).
Barn:
Kjell Gert-Åke Liljenborg. Född 1946-04-20 i Ystad (M). Se tabell 1573, s 284.
Ove Lennart Liljenborg. Född 1949-11-14 i Sövestad (M). Se tabell 1574, s 284.
Kent Göran Liljenborg. Född 1964-07-03 i Stora Herrestad (M).
Tabell 1573 (generation 12)
(Från Tabell 1572, s 284)
Kjell Gert-Åke Liljenborg. Född 1946-04-20 i Ystad (M).
Gift med Berit Hildegard Kind. Född 1943-02-07 i Örebro Olaus Petri (T).
Barn:
Hans Åke Liljenborg. Född 1975-02-17 i Eriksfält (M).
Ted Roland Liljenborg. Född 1977-06-18 i Norra Vram (M).
Tabell 1574 (generation 12)
(Från Tabell 1572, s 284)
Ove Lennart Liljenborg. Född 1949-11-14 i Sövestad (M).
Sambo med Majken Irén Linnéa Bertilsson. Född 1951-05-13 i Mjällby (K).
Barn:
Sara Linnéa Liljenborg. Född 1975-09-05 i Borrie (M).
John Albert Liljenborg. Född 1977-09-29 i Borrie (M).
Tabell 1575 (generation 11)
(Från Tabell 1570, s 283)
Greta Ingegerd Liljenborg. Född 1930-04-14 i Borrie (M).
Gift med Nils Elof Elofsson. Född 1927-11-30 i Folkestorp 7, Hedeskoga (M).
Barn:
Eva Carina Ing-Magret Elofsson. Född 1957-12-24 i Tranås (L).
Anna Karin Elisabet Elofsson. Född 1962-11-10 i Tranås (L).
Tabell 1576 (generation 10)
(Från Tabell 1568, s 283)
Algot Gunnar Liljenborg. Född 1907-04-02 i Övraby (L). Död 1978-06-21 i Övraby (L).
Gift med Rut Jeppsson. Född 1909. Död 1940.
Tabell 1577 (generation 9)
(Från Tabell 1567, s 283)
Anders Larsson. Född 1878-02-02 i Övraby 16, Övraby (L). Död 1957-09-18 i Hammenhög (L).
Gift med Ida Persdotter. Född 1877 i Bolshög (L). Död 1946-06-28.
Tabell 1578 (generation 2)
(Från Tabell 2, s 1)
Bolla Rasmusdotter. Född 1664. Död 1719-04-17.
Gift med Erik Nilsson.
Tabell 1579 (generation 2)
(Från Tabell 2, s 1)
Hanna Rasmusdotter. Född 1665. Död 1754 i Ullstorp (L). Enligt nekrologen efter hennes man Anders Jonsson så
hade paret levt ihop i 13 år när han dog 1697. De bör alltså ha vigts 1684, vilket gör att Hanna senast måste vara född
1665.
Gift 1:o med Anders Jonsson. Född 1632 i Simris (L). Död 1697 i Kverrestad (L). Född 1632 Simrishamn (L). Död
1697-08-04 Kverrestad (L). Det finns en förnäm nekrolog i Kverrestads dödbok 4/8 1697. Där berättas - att Anders
Jonsson är född i Simris sn, Järrestads hd, föräldrarna Jon Andersson & Elna Eriksdotter, hans anställningar som dräng
hos sina systrar samt hans äktenskap med 1: Karna Mickelsdotter, 2: Kirstina Mårtensdotter, och 3: Hanna
Rasmusdotter med vilken han avlat 3 söner och en dotter, en son död, levat samman 13 år (bör ha vigts 1684)vilket gör
att Hanna måste ha varit född senast 1665. Anders var vid sin död 65 år 5 mån, paret bodde på Södra Kverrestad nr 2.
All information från Bengt Olsson Borrby via Anbytarforum.
Barn:
Kristina Andersdotter. Född 1685 i Kverrestad (L). Se tabell 1580, s 285.
Jon Andersson. Född 1691 i Kverrestad (L). Död 1760 i Kverrestad (L). Se tabell 2003, s 363.
Gift 2:o 1698-07-10 i Kverrestad (L) med Mårten Persson. Född omkring 1660. Död 1711 i Kverrestad (L).
Barn:
Anders Mårtensson. Född 1698-11-18 i Kverrestad (L).
Rasmus Mårtensson. Född 1699-11-02 i Kverrestad (L).
Rasmus Mårtensson. Född 1702-04-02 i Kverrestad (L). Begravd 1757-06-06 i Ullstorp (L). Se tabell 2305, s
417.
Tabell 1580 (generation 3)
(Från Tabell 1579, s 285)
Kristina Andersdotter. Född 1685 i Kverrestad (L). Bosatta på Glemminge 38.
Gift 1707-06-09 i Kverrestad (L) med Anders Persson. Född 1682-07-?? i Lilla Köpinge 3, Stora Köpinge (M). Död
17??-??-??.
Barn:
Anders Andersson. Född 1710 i Glemminge (M). Död omkring 1784 i Glemminge (M). Se tabell 1581, s 286.
Mårten Andersson. Född 1713 i Kverrestad (L). Död 1788-09-13 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1733, s 313.
Per Andersson. Född 1716 i Glemminge (M). Död 1785-03-24 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Se tabell
1777, s 321.
Hanna Andersdotter. Född i Glemminge (M).
Karna Andersdotter. Född i Glemminge (M).
Ingvar Andersson. Född 1723 i Glemminge (M). Död 1794-04-18 i Lilla Köpinge 12, Stora Köpinge (M). Se
tabell 1819, s 329.
Erik Andersson. Född 1725 i Glemminge (M). Död 1794-02-15 i Hedeskoga (M). Se tabell 1839, s 332.
Bengta Andersdotter. Född 1732 i Glemminge (M). Död 1808-03-11 i Valleberga (M). Se tabell 1880, s 340.
Tabell 1581 (generation 4)
(Från Tabell 1580, s 285)
Anders Andersson. Född 1710 i Glemminge (M). Död omkring 1784 i Glemminge (M).
Gift 1:o med N Andersdotter. Död mellan 1741 och 1742 i Glemminge (M).
Barn:
Anders Andersson. Född omkring 1739 i Glemminge (M). Död 1763-02-?? i Glemminge (M).
Gift 2:o 1742-01-10 med Elna Nilsdotter. Död 1771-11-28 i Glemminge (M).
Barn:
Ingvar Andersson. Född omkring 1740 i Glemminge (M). Död 1812 i Glemminge (M). Se tabell 1582, s 286.
Kierstina Andersdotter. Född 1744-07-10 i Glemminge (M). Död 1802-05-05 i Löderup (M). Se tabell 1731, s
312.
Ola Andersson. Född i Glemminge (M). Död 1803-08-09 i Glemminge (M).
Erik Andersson. Född i Glemminge (M).
Tabell 1582 (generation 5)
(Från Tabell 1581, s 286)
Ingvar Andersson. Född omkring 1740 i Glemminge (M). Död 1812 i Glemminge (M).
Gift 1:o 1774-11-13 med Signe Matsdotter. Född 1745 i Glemminge (M). Död 1786-10-.. i Glemminge (M).
Barn:
Elna Ingvarsdotter.
Elna Ingvarsdotter. Född 1777-03-13 i Glemminge (M). Död 1846-11-02 i Hörup (M). Se tabell 1583, s 286.
Karna Ingvarsdotter.
Karna Ingvarsdotter. Född 1780-12-31 i Glemminge (M). Död 1860-01-05 i Vallby (L). Se tabell 1602, s 289.
Anders Ingvarsson. Född 1785-10-13 i Glemminge (M). Död 1786-11-22 i Glemminge (M).
Gift 2:o 1787-05-04 med Anna Bondesdotter. Född 1757-10-28 i Tosterup (L). Död 1834-05-05 i Glemminge (M).
Barn:
Marna Ingvarsdotter. Född 1788-03-23 i Glemminge (M). Död 1788-03-23 i Glemminge (M).
Marna Ingvarsdotter. Född 1789-02-21 i Glemminge (M). Död 1867-10-23 i Glemminge (M). Se tabell 1696, s
306.
Signe Ingvarsdotter. Född 1793-03-18 i Glemminge (M).
Sillu Ingvarsdotter. Född 1799-01-17 i Glemminge (M). Död 1879-01-01 i Glemminge (M). Se tabell 1714, s
309.
Tabell 1583 (generation 6)
(Från Tabell 1582, s 286)
Elna Ingvarsdotter. Född 1777-03-13 i Glemminge (M). Död 1846-11-02 i Hörup (M).
Gift 1:o 1794-04-04 i Glemminge (M) med Lars Andersson. Född 1764-09-22. Död 1816-02-08 i Hörup (M).
Barn:
Bolla Larsdotter. Född 1798-06-23 i Löderup (M). Se tabell 1584, s 286.
Anders Larsson. Född 1804-12-24 i Hörup (M).
Hans Larsson. Född 1808-03-26 i Hörup (M).
Signe Larsdotter. Född 1811-07-26 i Hörup (M). Se tabell 1595, s 288.
Gift 2:o med Anders Svensson. Född 1791-04-14 i Löderup (M). Död 1861-03-04 i Hörup (M).
Barn:
Lars Andersson. Född 1821-02-05 i Hörup (M). Död 1886-08-04 i Hörup (M). Se tabell 1596, s 288.
Tabell 1584 (generation 7)
(Från Tabell 1583, s 286)
Bolla Larsdotter. Född 1798-06-23 i Löderup (M).
Gift med Anders Nilsson. Född 1782 i Löderup (M).
Barn:
Bengta Andersdotter. Född 1831 i Löderup (M). Se tabell 1585, s 287.
Tabell 1585 (generation 8)
(Från Tabell 1584, s 286)
Bengta Andersdotter. Född 1831 i Löderup (M).
Gift med Sven Mårtensson. Född 1819 i Valleberga (M).
Barn:
Anders Svensson Haak. Född 1857-09-26 i Valleberga (M). Se tabell 1586, s 287.
Tabell 1586 (generation 9)
(Från Tabell 1585, s 287)
Anders Svensson Haak. Född 1857-09-26 i Valleberga (M).
Gift med Johanna Mårtensdotter. Född 1863 i Stiby (L).
Barn:
Sigrid Hildegard Haak. Född 1883-01-21 i Smedstorp (L).
Maria Charlotta Haak. Född 1886-10-07 i Smedstorp (L). Död 1923-01-08 i Stiby (L). Se tabell 1587, s 287.
Anton Oscar Martin Haak. Född 1908-06-09 i Smedstorp (L).
Vilhelm Joel Gustav Sigfrid Haak. Född 1912-04-28 i Smedstorp (L).
Tabell 1587 (generation 10)
(Från Tabell 1586, s 287)
Maria Charlotta Haak. Född 1886-10-07 i Smedstorp (L). Död 1923-01-08 i Stiby (L).
Gift 1907-12-07 med Nils Andersson. Född 1875-12-29 i Kverrestad (L). Död 1966-01-06 i Stiby (L).
Barn:
Frida Ingeborg Nilsson. Född 1909-06-14 i Stiby (L). Död 1990-06-07 i Stiby (L). Se tabell 1588, s 287.
Algot Harald Nilsson. Född 1911-04-01 i Stiby (L). Död 1949-10-20 i Backa (O). Se tabell 1593, s 288.
Assar Ossian Nilsson. Född 1920-07-05 i Stiby (L). Död 1993-10-29 i Stiby (L).
Tabell 1588 (generation 11)
(Från Tabell 1587, s 287)
Frida Ingeborg Nilsson. Född 1909-06-14 i Stiby (L). Död 1990-06-07 i Stiby (L).
Gift 1929-11-22 i Stiby (L) med Nils Gunnar Svensson. Född 1899-06-09 i Malmö Sankt Pauli (M). Död 1974-11-17 i
Stiby (L).
Barn:
Göte Börje Stig Svensson. Född 1930-01-23 i Östra Tommarp (L). Död 2005-03-24 i Kirseberg (M). Se tabell
1589, s 287.
Kurt Malte Evert Svensson. Född 1933-12-01 i Onslunda (L).
Kjell Tage Lennart Svensson. Född 1936-06-15 i Simrishamn (L). Se tabell 1590, s 287.
Viggo Arne Sixten Svensson. Född 1941-02-24 i Sankt Olof (L). Död 1965-08-03 i Sankt Olof (L).
Tabell 1589 (generation 12)
(Från Tabell 1588, s 287)
Göte Börje Stig Svensson. Född 1930-01-23 i Östra Tommarp (L). Död 2005-03-24 i Kirseberg (M).
Gift 1959-03-28 med Katri Mirjami NN. Född 1923-08-21.
Barn:
Bo Ulf Peter Svensson. Född 1959-12-18 i Kirseberg (M).
Tabell 1590 (generation 12)
(Från Tabell 1588, s 287)
Kjell Tage Lennart Svensson. Född 1936-06-15 i Simrishamn (L).
Gift med Elsa Ing-Marie NN. Född 1938-01-25 i Lunds landsförs (M).
Barn:
Eva Marguerite Kjellsson. Född 1959-11-06 i Kvistofta (M). Se tabell 1591, s 288.
Ulf Greger Kjellsson. Född 1966-07-07 i Ystad (M). Se tabell 1592, s 288.
Tabell 1591 (generation 13)
(Från Tabell 1590, s 287)
Eva Marguerite Kjellsson. Född 1959-11-06 i Kvistofta (M).
Gift
Barn:
Don Viktor Johansson. Född 1991-12-12 i Ystad (M).
Frida Elionor Johansson. Född 1997-03-01 i Ystad (M).
Tabell 1592 (generation 13)
(Från Tabell 1590, s 287)
Ulf Greger Kjellsson. Född 1966-07-07 i Ystad (M).
Gift med Maria Christina Wallin. Född 1968-09-22 i Södra Sandby (M).
Barn:
Gustav Kjellsson. Född 1999-03-08 i Hällestad (M).
Erik Kjellsson. Född 2000-10-01 i Hällestad (M).
Tabell 1593 (generation 11)
(Från Tabell 1587, s 287)
Algot Harald Nilsson. Född 1911-04-01 i Stiby (L). Död 1949-10-20 i Backa (O).
Gift 1942-03-26 med Agnes Sofia NN. Född 1919-03-02 i Gärdhem (P). Död 2006-09-27 i Backa (O).
Barn:
Ingeborg Viola Nilsson. Född 1945-04-07 i Mölndal. Se tabell 1594, s 288.
Bengt Åke Nilsson. Född 1948-01-11 i Backa (O).
Tabell 1594 (generation 12)
(Från Tabell 1593, s 288)
Ingeborg Viola Nilsson. Född 1945-04-07 i Mölndal.
Gift med Karlsen.
Barn:
Karen Annette Karlsen. Född 1967-09-27 i Norge.
Tabell 1595 (generation 7)
(Från Tabell 1583, s 286)
Signe Larsdotter. Född 1811-07-26 i Hörup (M).
Gift 1835-12-19 med Nils Persson.
Tabell 1596 (generation 7)
(Från Tabell 1583, s 286)
Lars Andersson. Född 1821-02-05 i Hörup (M). Död 1886-08-04 i Hörup (M).
Gift 1847-08-21 med Elna Larsdotter. Född 1826-01-28 i Ingelstorp (M).
Barn:
Elna Larsdotter. Född 1849-07-10 i Hörup (M).
Ingar Larsdotter. Född 1851-07-31 i Hörup (M). Se tabell 1597, s 289.
Bengta Larsdotter. Född 1854-04-25 i Hörup (M). Se tabell 1598, s 289.
Anders Larsson Lundström. Född 1857-10-07 i Hörup (M). Se tabell 1599, s 289.
Lars Larsson Lindholm. Född 1861-01-02 i Hörup (M). Se tabell 1601, s 289.
Karna Larsdotter. Född 1863-10-18 i Hörup (M).
Tabell 1597 (generation 8)
(Från Tabell 1596, s 288)
Ingar Larsdotter. Född 1851-07-31 i Hörup (M).
Gift med Lars Svensson. Född 1848 i Hammenhög (L).
Barn:
Elise Larsdotter. Född 1877-04-26 i Hörup (M).
Janne Larsson. Född 1879 i Hörup (M).
Cecilia Larsdotter. Född 1883-04-16 i Hörup (M).
Elna Larsdotter. Född 1886 i Hörup (M).
Tabell 1598 (generation 8)
(Från Tabell 1596, s 288)
Bengta Larsdotter. Född 1854-04-25 i Hörup (M).
Gift med Anders Mårtensson. Född 1853 i Östra Herrestad (L).
Barn:
Karna Andersdotter. Född 1876 i Hörup (M).
Vilhelm Andersson Ahlgren. Född 1880-02-14 i Hörup (M).
Elvira Andersdotter. Född 1884-09-08 i Hörup (M).
Tabell 1599 (generation 8)
(Från Tabell 1596, s 288)
Anders Larsson Lundström. Skomakare. Född 1857-10-07 i Hörup (M).
Gift med Anna Håkansdotter. Född 1860 i Tryde (L).
Barn:
Selma Elonora Lundström. Född 1885-02-21 i Hörup (M). Se tabell 1600, s 289.
Rickard Sigfrid Lundström. Född 1893-12-30 i Hörup (M).
Tabell 1600 (generation 9)
(Från Tabell 1599, s 289)
Selma Elonora Lundström. Född 1885-02-21 i Hörup (M).
Gift med Herman Larsson. Född 1883-08-24 i Löderup (M).
Barn:
Folke Ludvig Ambrosius Larsson. Född 1907-02-24 i Malmö.
Tabell 1601 (generation 8)
(Från Tabell 1596, s 288)
Lars Larsson Lindholm. Smed. Född 1861-01-02 i Hörup (M).
Gift med Elna Pålander. Född 1862 i Hörup (M).
Barn:
Lars Alfred Lindholm. Född 1887 i Löderup (M).
Elin Lindholm. Född 1889 i Löderup (M).
Tabell 1602 (generation 6)
(Från Tabell 1582, s 286)
Karna Ingvarsdotter. Född 1780-12-31 i Glemminge (M). Död 1860-01-05 i Vallby (L).
Gift 1804-03-16 i Glemminge (M) med Sven Matsson. Född 1782-10-04 i Vallby (L). Död 1842-07-19 i Vallby (L).
Barn:
Signe Svensdotter. Född 1805-08-17 i Vallby (L). Död 1819-12-29 i Vallby (L).
Karna Svensdotter. Född 1808-02-27 i Vallby (L). Död 1872-04-19 i Vallby (L). Se tabell 1603, s 290.
Nils Svensson. Född 1811-01-24 i Vallby (L). Död 1883-03-12 i Vallby (L). Se tabell 1687, s 304.
Else Svensdotter. Född 1813-11-27 i Vallby (L).
Ingvar Svensson. Född 1817-09-24 i Vallby (L). Död 1883-09-17 i Vallby (L). Se tabell 1688, s 304.
Signe Svensdotter. Född 1822-02-28 i Vallby (L).
Tabell 1603 (generation 7)
(Från Tabell 1602, s 289)
Karna Svensdotter. Född 1808-02-27 i Vallby (L). Död 1872-04-19 i Vallby (L).
Gift 1834-07-19 med Lars Olsson. Född 1810-05-31 i Borrby (L). Död 1880-01-19 i Vallby (L).
Barn:
Mätta Larsdotter. Född 1836-03-30 i Borrby (L). Se tabell 1604, s 290.
Ingeborg Larsdotter. Född 1839-01-13 i Borrby (L). Se tabell 1606, s 290.
Per Larsson. Född 1841-01-12 i Borrby (L). Död 1914. Se tabell 1608, s 291.
Ola Larsson. Född 1846-06-29 i Vallby (L).
Karna Larsdotter. Född 1849-09-10 i Vallby (L). Död 1849-09-16 i Vallby (L).
Karna Larsdotter. Född 1852-10-02 i Vallby (L). Se tabell 1672, s 301.
Tabell 1604 (generation 8)
(Från Tabell 1603, s 290)
Mätta Larsdotter. Född 1836-03-30 i Borrby (L).
Gift med Nils Nilsson Silferberg. Född 1837-05-03 i Bollerup (L).
Barn:
Maria Silferberg. Född 1860-05-08 i Vallby (L).
Mårten Silferberg. Född 1862-08-24 i Örum 9, Hörup (M). Död 1868-07-26 i Örum 9, Hörup (M).
Elna Silferberg. Född 1864-10-12 i Örum 9, Hörup (M). Död 1875-06-17 i Lyby (M).
Lars Silferberg. Född 1867-02-22 i Örum 9, Hörup (M).
Gustav Silferberg. Född 1869-10-31 i Örum 9, Hörup (M). Död 1873-05-30 i Hammarlunda (M).
Christina Silferberg. Född 1872-12-14 i Hammarlunda (M). Död 1947-02-13 i Fosie (M). Se tabell 1605, s 290.
Gustav Silferberg. Född 1875-12-15 i Lyby (M).
Tabell 1605 (generation 9)
(Från Tabell 1604, s 290)
Christina Silferberg. Född 1872-12-14 i Hammarlunda (M). Död 1947-02-13 i Fosie (M).
Gift med Kristoffersson. Död 1935-12-19.
Tabell 1606 (generation 8)
(Från Tabell 1603, s 290)
Ingeborg Larsdotter. Född 1839-01-13 i Borrby (L).
Gift med Nils Jönsson. Född 1833-11-15 i Virestad (G).
Barn:
Maria Nilsdotter. Född 1867-06-05 i Vallby (L). Se tabell 1607, s 290.
Elna Nilsdotter. Född 1870-01-26 i Vallby (L).
Ida Nilsdotter. Född 1875-07-12 i Östra Tommarp (L).
Jöns Nilsson. Född 1880-03-01 i Östra Tommarp (L).
Tabell 1607 (generation 9)
(Från Tabell 1606, s 290)
Maria Nilsdotter. Född 1867-06-05 i Vallby (L).
Gift med Sven Rasmusson. Född 1852 i Långaröd (M).
Barn:
Alma Svensdotter. Född 1890-09-15 i Äspinge (M).
Tabell 1608 (generation 8)
(Från Tabell 1603, s 290)
Per Larsson. Född 1841-01-12 i Borrby (L). Död 1914.
Gift med Anna Persdotter. Född 1838-06-07 i Östra Ingelstad (L).
Barn:
Anders Persson. Född 1861-03-26 i Kverrestad (L). Döpt 1861-03-26 i Kverrestad (L). Död 1916-08-15 i
Lövestad (M). Se tabell 1609, s 291.
Maria Persdotter. Född 1862-08-20 i Vallby (L). Se tabell 1652, s 298.
Sven Persson. Född 1864-09-30 i Vanstad (M). Död 1936. Se tabell 1660, s 300.
Elna Persdotter. Född 1866-10-23 i Vanstad (M). Se tabell 1662, s 300.
Nils Persson. Född 1869-02-13 i Vanstad (M). Död 1937. Se tabell 1670, s 301.
Christina Persdotter. Född 1871-08-20 i Vanstad (M).
August Persson. Född 1874-01-07 i Vanstad (M).
August Persson. Född 1877-05-16 i Vanstad (M).
Tabell 1609 (generation 9)
(Från Tabell 1608, s 291)
Anders Persson. Född 1861-03-26 i Kverrestad (L). Döpt 1861-03-26 i Kverrestad (L). Död 1916-08-15 i Lövestad
(M).
Gift 1885-02-14 i Vanstad (M) med Elsa Persdotter. Född 1864-11-12 i Eljaröd (L). Död 1951-12-31 i Lövestad (M).
Barn:
Per Andersson. Född 1884-10-19 i Lövestad (M). Död 1961-12-08 i Lövestad (M). Se tabell 1610, s 291.
Oscar Andersson. Född 1886-09-27 i Lövestad (M).
Nils Alfred Andersson. Född 1888-12-11 i Lövestad (M). Död 1980-04-29 i Lövestad (M). Se tabell 1620, s
293.
Johan Fredrik Andersson. Född 1891-06-01 i Lövestad (M). Död 1971-04-03 i Tomelilla (L). Se tabell 1621, s
293.
Anders Sigfrid Andersson. Född 1894-01-05 i Lövestad (M). Död 1969-06-26 i Eslöv (M). Se tabell 1623, s
293.
Frans Helmer Andersson. Född 1896-08-06 i Lövestad (M).
Carl Erik Andersson. Född 1898-05-04 i Lövestad (M). Död 1973-08-01 i Lövestad (M). Se tabell 1631, s 295.
Anna Beata Desideria Andersdotter. Född 1900-06-29 i Lövestad (M). Död 1983-01-29 i Vanstad (M). Se
tabell 1634, s 295.
Erik Wilhelm Andersson. Född 1904-04-07 i Lövestad (M). Död 1980-02-09 i Malmö Sankt Johannes (M). Se
tabell 1650, s 298.
Tabell 1610 (generation 10)
(Från Tabell 1609, s 291)
Per Andersson. Född 1884-10-19 i Lövestad (M). Död 1961-12-08 i Lövestad (M).
Gift med Emma Persson. Född 1886-01-24 i Simris (L). Död 1952-11-02 i Lövestad (M).
Barn:
Greta Norrman. Född 1908-10-04 i Lövestad (M). Död 1981-07-02 i Södra Åsum (M). Se tabell 1611, s 291.
Gunnar Norrman. Född 1910-07-04 i Lövestad (M). Död 1984-08-27 i Södra Åsum (M). Se tabell 1612, s 292.
Erik Norrman. Född 1912-08-07 i Lövestad (M). Död 1993-09-20 i Onslunda (L). Se tabell 1615, s 292.
Signe Hildegard Norrman. Född 1916-09-17 i Östra Kärrstorp (M). Död 1997-09-09 i Tomelilla (L). Se tabell
1616, s 292.
Gösta Norrman. Född 1918-10-29 i Östra Kärrstorp (M). Se tabell 1617, s 292.
Elsa Frideborg Norrman. Född 1921-09-20 i Östra Kärrstorp (M). Död 1999-03-02 i Västra Skrävlinge (M). Se
tabell 1618, s 292.
Emma Margareta Norrman. Född 1925-12-31 i Östra Kärrstorp (M). Död 1978-12-26 i Mikael (T). Se tabell
1619, s 293.
Per Otto Norrman. Född 1931-03-10 i Östra Kärrstorp (M).
Tabell 1611 (generation 11)
(Från Tabell 1610, s 291)
Greta Norrman. Född 1908-10-04 i Lövestad (M). Död 1981-07-02 i Södra Åsum (M).
Gift 1926-12-24 med Hilding Oscar Jönsson. Född 1900-09-22 i Sövde (M). Död 1966-03-06 i Södra Åsum (M).
Barn:
Ulla Jönsson.
Arne Jönsson.
Tabell 1612 (generation 11)
(Från Tabell 1610, s 291)
Gunnar Norrman. Född 1910-07-04 i Lövestad (M). Död 1984-08-27 i Södra Åsum (M).
Gift 1939-12-27 med Ruth Margit Ingeborg Carlberg. Född 1913-09-21 i Skummeslöv (N). Död 1962-01-04 i Södra
Åsum (M).
Barn:
Gudrun Mariane Norrman. Född 1942-08-24 i Lund. Se tabell 1613, s 292.
Mona Britt-Marie Norrman. Född 1952-03-04 i Södra Åsum (M). Se tabell 1614, s 292.
Inga Norrman.
Tabell 1613 (generation 12)
(Från Tabell 1612, s 292)
Gudrun Mariane Norrman. Född 1942-08-24 i Lund.
Gift med Nils Åke Uno Andersson. Född 1940-01-13 i Lund. Nils-Olofs utskick ifrån Lennart så återfinns det en
Gudrun Marianne Norrman född 1942-08-24 i Lund och gift med en Nils Åke Uno Andersson född 1940-01-13 i Lund.
Den sista är Uno Andersson hans som äger och driver Unos kläder i Sjöbo. Det är för övrigt deras två söner som driver
Unos Kläder i Ystad på gågatan! Uno spelar också tenorbasun i Styfva Hattar i Sjöbo tillsammans med min bror Tomas!
Se Styfva Hattars hemsida: http://listen.to/styfvahattar
Barn:
Lars Johan Patrik Andersson. Född 1968-10-24 i Södra Åsum (M).
Per Ola Marcus Andersson. Född 1971-02-17 i Södra Åsum (M).
Tabell 1614 (generation 12)
(Från Tabell 1612, s 292)
Mona Britt-Marie Norrman. Född 1952-03-04 i Södra Åsum (M).
Gift med Nils Lars Göthe Rosberg. Född 1950-06-14 i Malmö Sankt Pauli (M).
Barn:
Åsa Mona Gabriella Rosberg. Född 1975-12-15 i Malmö Sankt Pauli (M).
Lars Johan André Rosberg. Född 1979-03-19 i Södra Åsum (M).
Tabell 1615 (generation 11)
(Från Tabell 1610, s 291)
Erik Norrman. Född 1912-08-07 i Lövestad (M). Död 1993-09-20 i Onslunda (L).
Gift 1948-07-17 med Gerda Linnéa Stenfeldt. Född 1918-08-08 i Tryde (L). Död 1984-04-28 i Onslunda (L).
Barn:
Kent Ingvar Arnold Norrman. Född 1948-11-03 i Onslunda (L).
Tabell 1616 (generation 11)
(Från Tabell 1610, s 291)
Signe Hildegard Norrman. Född 1916-09-17 i Östra Kärrstorp (M). Död 1997-09-09 i Tomelilla (L).
Gift 1946-06-09 med Julius Wilhelm Teodor Larsson. Född 1905-11-09 i Tranås (L). Död 1980-03-24.
Tabell 1617 (generation 11)
(Från Tabell 1610, s 291)
Gösta Norrman. Född 1918-10-29 i Östra Kärrstorp (M).
Gift med Edit Ingeborg NN. Född 1920-05-22 i Tolånga (M).
Tabell 1618 (generation 11)
(Från Tabell 1610, s 291)
Elsa Frideborg Norrman. Född 1921-09-20 i Östra Kärrstorp (M). Död 1999-03-02 i Västra Skrävlinge (M).
Utom äktenskap
Barn:
Carina Jeanette Norrman. Född 1958-04-25 i Kirseberg (M).
Tabell 1619 (generation 11)
(Från Tabell 1610, s 291)
Emma Margareta Norrman. Född 1925-12-31 i Östra Kärrstorp (M). Död 1978-12-26 i Mikael (T).
Gift 1952-05-31 med Erik Algot Malmström. Född 1916-10-27 i Västra Hoby (M).
Barn:
Eva Margareta Malmström. Född 1951-10-18 i Örebro Olaus Petri (T).
Claes-Göran Malmström. Född 1954-03-07 i Längbro (T).
Tabell 1620 (generation 10)
(Från Tabell 1609, s 291)
Nils Alfred Andersson. Född 1888-12-11 i Lövestad (M). Död 1980-04-29 i Lövestad (M).
Gift med Anna Maria Matilda Alm. Född 1888-01-14 i Gårdslösa, Smedstorp (L). Död 1959-11-23 i Lövestad (M).
Tabell 1621 (generation 10)
(Från Tabell 1609, s 291)
Johan Fredrik Andersson. Född 1891-06-01 i Lövestad (M). Död 1971-04-03 i Tomelilla (L).
Gift 1919-06-14 med Alma Karolina Nilsson. Född 1892-10-18 i Öved (M). Död 1981-04-20 i Tomelilla (L).
Barn:
Nils Agne Bertil Andersson. Född 1920-05-31 i Öved (M). Död 1992-12-01 i Ystad (M). Se tabell 1622, s 293.
Tabell 1622 (generation 11)
(Från Tabell 1621, s 293)
Nils Agne Bertil Andersson. Född 1920-05-31 i Öved (M). Död 1992-12-01 i Ystad (M).
Gift 1955-04-09 med Anna Rose-May Andersson. Född 1927-03-07 i Lunds domkyrkoförs (M).
Barn:
Jan Lennart Ingemar Andersson. Född 1963-08-14 i Ystad (M).
Tabell 1623 (generation 10)
(Från Tabell 1609, s 291)
Anders Sigfrid Andersson. Född 1894-01-05 i Lövestad (M). Död 1969-06-26 i Eslöv (M).
Gift 1:o 1915-04-03 med Elin Nilsson. Född 1893-05-19 i Bolshög (L). Död 1962-06-25 i Borrby (L).
Barn:
Erik Sigurd Andersson. Född 1914-06-12 i Lövestad (M). Död 1986-04-04 i Kävlinge (M). Se tabell 1624, s
293.
Anna Evy Andersson. Född 1917-03-26 i Lövestad (M). Död 1986-03-04 i Eslöv (M). Se tabell 1625, s 294.
Elsa Frideborg Andersson. Född 1920-03-09 i Lövestad (M). Död 2003-01-15 i Linköpings domkyrkoförs (E).
Se tabell 1630, s 295.
Maj-Britt Andersson.
Ebbe Andersson.
Gift 2:o 1940-12-07 med Berta Atalia Ahlfors. Född 1901-06-21 i Västra Sallerups kbfd (M). Död 1984-09-14 i Eslöv
(M).
Barn:
Sven Andersson. Född 1941-06-03 i Hörby (M).
Tabell 1624 (generation 11)
(Från Tabell 1623, s 293)
Erik Sigurd Andersson. Född 1914-06-12 i Lövestad (M). Död 1986-04-04 i Kävlinge (M).
Gift 1:o
Barn:
Sven Andersson.
Gift 2:o med Karin Elisabet NN. Född 1920-03-04 i Reslöv (M).
Barn:
Lars Gunnar Ronny Andersson. Född 1948-12-11 i Dagstorp (M).
Tabell 1625 (generation 11)
(Från Tabell 1623, s 293)
Anna Evy Andersson. Född 1917-03-26 i Lövestad (M). Död 1986-03-04 i Eslöv (M).
Gift 1938-04-01 med Knut Einar Lovén. Född 1916-06-11 i Norra Skrävlinge (M).
Barn:
Bengt Inge Leif Lovén. Född 1938-06-14 i Bosjökloster (M). Se tabell 1626, s 294.
Kurt Bertil Alf Lovén. Född 1943-01-03 i Lund. Se tabell 1627, s 294.
Mats-Håkan Ronny Lovén. Född 1946-09-27 i Hörby (M). Se tabell 1628, s 294.
Per Henry Michael Lovén. Född 1951-03-25 i Eslöv (M). Se tabell 1629, s 294.
Tabell 1626 (generation 12)
(Från Tabell 1625, s 294)
Bengt Inge Leif Lovén. Född 1938-06-14 i Bosjökloster (M).
Gift med Kerstin Marianne NN. Född 1936-02-10 i Västra Sallerups kbfd (M).
Barn:
Dan Fredrik Lovén. Född 1973-02-03 i Eslöv (M).
Tabell 1627 (generation 12)
(Från Tabell 1625, s 294)
Kurt Bertil Alf Lovén. Född 1943-01-03 i Lund.
Gift med Barbro Yvonne NN. Född 1944-01-03 i Örtofta (M).
Barn:
Martina Jeanette Lovén. Född 1971-08-12 i Örtofta (M).
Alf Mattias Lovén. Född 1975-07-08 i Örtofta (M).
Tabell 1628 (generation 12)
(Från Tabell 1625, s 294)
Mats-Håkan Ronny Lovén. Född 1946-09-27 i Hörby (M).
Gift med Maud Ringmor Yvonne NN. Född 1946-12-29 i Malmö Sankt Petri (M).
Barn:
Marcus Andreas Lovén. Född 1975-04-15 i Eslöv (M).
Sandra Therese Lovén. Född 1976-07-25 i Eslöv (M).
Tabell 1629 (generation 12)
(Från Tabell 1625, s 294)
Per Henry Michael Lovén. Född 1951-03-25 i Eslöv (M).
Gift med Margareta Vilhemina NN. Född 1951-04-07 i Hörby (M).
Barn:
Anna Linda Caroline Lovén. Född 1975-03-25 i Hörby (M).
Claes Anders Stefan Lovén. Född 1980-03-25 i Hörby (M).
Tabell 1630 (generation 11)
(Från Tabell 1623, s 293)
Elsa Frideborg Andersson. Född 1920-03-09 i Lövestad (M). Död 2003-01-15 i Linköpings domkyrkoförs (E).
Gift med Nils Erik Dahlberg. Född 1915-09-16 i Klippan (L). Död 1996-11-27.
Barn:
Nilla Else-Marie Dahlberg. Född 1953-12-29 i Eslöv (M).
Maria Anna-Sofie Dahlberg. Född 1958-07-17 i Linköpings Berga (E).
Tabell 1631 (generation 10)
(Från Tabell 1609, s 291)
Carl Erik Andersson. Född 1898-05-04 i Lövestad (M). Död 1973-08-01 i Lövestad (M).
Gift 1922-11-11 med Helga Beata Svensson. Född 1900-10-01 i Vanstad (M).
Barn:
Klara Hildegard Andersson. Född 1923-05-23 i Lövestad (M). Död 1989-05-02 i Tomelilla (L). Se tabell 1632,
s 295.
Tabell 1632 (generation 11)
(Från Tabell 1631, s 295)
Klara Hildegard Andersson. Född 1923-05-23 i Lövestad (M). Död 1989-05-02 i Tomelilla (L).
Gift 1953-12-19 med Helge Georg Persson. Född 1924-03-27 i Kverrestad (L). Död 1997-04-28 i Tomelilla (L).
Barn:
Carl-Johan Ragnar Persson. Född 1957-07-29 i Tomelilla (L). Se tabell 1633, s 295.
Barbro Margaretha Annhelén Persson. Född 1961-06-08 i Tomelilla (L).
Tabell 1633 (generation 12)
(Från Tabell 1632, s 295)
Carl-Johan Ragnar Persson. Född 1957-07-29 i Tomelilla (L).
Gift med Alicja NN. Född 1958-08-29.
Barn:
Robert Persson.
Ricard Persson.
Tabell 1634 (generation 10)
(Från Tabell 1609, s 291)
Anna Beata Desideria Andersdotter. Född 1900-06-29 i Lövestad (M). Död 1983-01-29 i Vanstad (M).
Gift 1:o med Carl Schön. Född 1899. Död 1923.
Barn:
Stig Einar Bertil Schön. Född 1920-10-30 i Lövestad (M). Se tabell 1635, s 295.
Gift 2:o 1927 med Per Olsson. Född 1882-02-17 i Röddinge (M). Död 1964-05-30 i Vanstad (M).
Barn:
Karin Frideborg Olsson. Född 1923-12-17 i Lövestad (M). Se tabell 1639, s 296.
Gunnar Per Olof Olsson. Född 1927-05-01 i Vanstad (M). Se tabell 1642, s 297.
Elsa Ingegärd Olsson. Född 1928-09-22 i Vanstad (M). Se tabell 1646, s 297.
Evy Ann-Marie Olsson. Född 1938-12-02 i Lund. Se tabell 1649, s 298.
Tabell 1635 (generation 11)
(Från Tabell 1634, s 295)
Stig Einar Bertil Schön. Född 1920-10-30 i Lövestad (M).
Gift med Evy Gurli Viola Nn. Född 1924-03-18 i Röddinge (M).
Barn:
Klas Åke Bertil Schön. Född 1946-02-07 i Ystad (M).
Karl Ingvar Sixten Schön. Född 1948-05-31 i Lövestad (M). Se tabell 1636, s 296.
Siv Gudrun Helena Schön. Född 1952-09-11 i Tolånga (M). Se tabell 1637, s 296.
Knut Agne Torgny Schön. Född 1956-02-27 i Tolånga (M). Se tabell 1638, s 296.
Bengt Göran Ronny Schön. Född 1964-02-06 i Tolånga (M).
Tabell 1636 (generation 12)
(Från Tabell 1635, s 295)
Karl Ingvar Sixten Schön. Född 1948-05-31 i Lövestad (M).
Gift med Lilian Anita NN. Född 1950-11-08 i Rörum (L).
Barn:
Karl Niklas Bertil Schön. Född 1970-11-11 i Tomelilla (L).
Lars Håkan Magnus Schön. Född 1972-08-06 i Södra Åsum (M).
Anna Linda Sophie Schön. Född 1979-05-27 i Södra Åsum (M).
Tabell 1637 (generation 12)
(Från Tabell 1635, s 295)
Siv Gudrun Helena Schön. Född 1952-09-11 i Tolånga (M).
Gift med Bo Anders Nilsson. Född 1950-05-21 i Gärdslöv (M).
Barn:
Maria Helena Nilsson. Född 1979-06-29 i Genarp (M).
Tabell 1638 (generation 12)
(Från Tabell 1635, s 295)
Knut Agne Torgny Schön. Född 1956-02-27 i Tolånga (M).
Gift med Ulla Kristiina Korpi. Född 1959-12-11.
Barn:
Hans Johan Mattias Schön. Född 1979-01-16 i Tomelilla (L).
Kierstina Schön. Född 1981.
Tabell 1639 (generation 11)
(Från Tabell 1634, s 295)
Karin Frideborg Olsson. Född 1923-12-17 i Lövestad (M).
Gift med Johan Birger Sigurd Nordqvist. Född 1921-08-02 i Tolånga (M).
Barn:
Eva Karin Birgitta Nordqvist. Född 1949-10-19 i Tolånga (M).
Elise Ingrid Lillemor Nordqvist. Född 1951-10-15 i Tolånga (M). Se tabell 1640, s 296.
Lena Ann-Kristin Nordqvist. Född 1954-03-12 i Tolånga (M). Se tabell 1641, s 297.
Alf Inge Birger Nordqvist. Född 1959-06-16 i Tolånga (M).
Bengt Anders Nordqvist. Född 1963-01-12 i Tolånga (M).
Tabell 1640 (generation 12)
(Från Tabell 1639, s 296)
Elise Ingrid Lillemor Nordqvist. Född 1951-10-15 i Tolånga (M).
Gift med Knut Anders Ingvar Andersson. Född 1946-10-18 i Ystad (M).
Barn:
Anna Jessica Marie Nordqvist. Född 1975-07-09 i Lövestad (M).
Johanna Karin Sofie Nordqvist. Född 1979-03-13 i Lövestad (M).
Tabell 1641 (generation 12)
(Från Tabell 1639, s 296)
Lena Ann-Kristin Nordqvist. Född 1954-03-12 i Tolånga (M).
Utom äktenskap
Barn:
NN Nordqvist. Född 1980-08-16 i Södra Åsum (M).
Tabell 1642 (generation 11)
(Från Tabell 1634, s 295)
Gunnar Per Olof Olsson. Född 1927-05-01 i Vanstad (M).
Gift med Kerstin Birgit Nilsson. Född 1930-04-17 i Baldringe (M).
Barn:
Inger Gunbritt Olsson. Född 1950-01-15 i Vanstad (M). Se tabell 1643, s 297.
Jan Åke Roland Olsson. Född 1952-04-14 i Vanstad (M). Se tabell 1644, s 297.
Lisbet Ingegärd Olsson. Född 1955-11-24 i Vanstad (M). Se tabell 1645, s 297.
Monica Ann-Marie Olsson. Född 1963-02-07 i Vanstad (M).
Tabell 1643 (generation 12)
(Från Tabell 1642, s 297)
Inger Gunbritt Olsson. Född 1950-01-15 i Vanstad (M).
Gift med Lars-Göran Roland Birgersson. Född 1948-07-19 i Tomelilla (L).
Barn:
Åsa Marie Birgersson. Född 1975-03-08 i Helsingborgs Gustav Adolf (M).
Lars Anders Birgersson. Född 1976-09-25 i Mörarp (M).
Anne Malin Birgersson. Född 1980-01-02 i Björnekulla (L).
Tabell 1644 (generation 12)
(Från Tabell 1642, s 297)
Jan Åke Roland Olsson. Född 1952-04-14 i Vanstad (M).
Gift med Ann-Christin Gabriella Olsson. Född 1951-12-24 i Hässlunda (M).
Barn:
Kerstin Christin Olsson. Född 1979-05-15 i Sankt Peters Kloster (M).
Per-Åke Martin Olsson. Född 1980-05-09 i Sankt Peters Kloster (M).
Tabell 1645 (generation 12)
(Från Tabell 1642, s 297)
Lisbet Ingegärd Olsson. Född 1955-11-24 i Vanstad (M).
Gift
Barn:
Anna Marina Theres Wihlborg. Född 1979-07-03 i Everlöv (M).
Tabell 1646 (generation 11)
(Från Tabell 1634, s 295)
Elsa Ingegärd Olsson. Född 1928-09-22 i Vanstad (M). båda dess makar var ättlingar till nämndemannen Truls Nilsson
och hans hustru Lusse Isaksdotter
Gift med Bror Anders Johansson Sundius. Född 1926-06-18 i Andrarum (L). Död 1969-03-02 i Tomelilla (L).
Barn:
Bodil Ingegärd Sundius. Född 1950-01-08 i Vanstad (M). Se tabell 1647, s 298.
Per Anders Roland Sundius. Född 1952-07-22 i Vanstad (M). Död 1990-09-03 i Tomelilla (L). Ogift
Bo Lars Ingemar Johansson Sundius. Född 1957-05-14 i Vanstad (M). Död 1997-09-02 i Tomelilla (L). Se
tabell 1648, s 298.
Tabell 1647 (generation 12)
(Från Tabell 1646, s 297)
Bodil Ingegärd Sundius. Född 1950-01-08 i Vanstad (M).
Gift med Karl-Erik Krister Persson. Född 1950-04-29 i Södra Åsum (M).
Barn:
Rolf Anders Michael Sundius. Född 1970-07-26 i Västra Skrävlinge (M).
Jenny Veronika Sundius. Född 1978-06-07 i Södra Åsum (M).
Tabell 1648 (generation 12)
(Från Tabell 1646, s 297)
Bo Lars Ingemar Johansson Sundius. Född 1957-05-14 i Vanstad (M). Död 1997-09-02 i Tomelilla (L).
Gift Skild 1986-03-12.
Tabell 1649 (generation 11)
(Från Tabell 1634, s 295)
Evy Ann-Marie Olsson. Född 1938-12-02 i Lund.
Gift med Nils Olle Ekelund. Född 1939-03-04 i Ystad (M).
Barn:
Hans Olle Jörgen Ekelund. Född 1962-10-08 i Vanstad (M).
Bo Peter Jonas Ekelund. Född 1966-02-19 i Södra Åsum (M).
Tabell 1650 (generation 10)
(Från Tabell 1609, s 291)
Erik Wilhelm Andersson. Född 1904-04-07 i Lövestad (M). Död 1980-02-09 i Malmö Sankt Johannes (M).
Gift 1928-09-01 med Elsa Hildegard Lindvall. Född 1909-07-28 i Ystad (M). Död 1980-05-05 i Malmö Sankt
Johannes (M).
Barn:
Eva Ann-Christine Andersson. Född 1949-08-28 i Ystad (M). Se tabell 1651, s 298.
Tabell 1651 (generation 11)
(Från Tabell 1650, s 298)
Eva Ann-Christine Andersson. Född 1949-08-28 i Ystad (M).
Gift med Bengt Ove Lundgren. Född 1942-07-13 i Malmö Sankt Petri (M).
Barn:
Anna Maria Lundgren. Född 1972-05-19 i Fosie (M).
Jenny Annika Lundgren. Född 1979-02-27 i Hyllie (M).
Tabell 1652 (generation 9)
(Från Tabell 1608, s 291)
Maria Persdotter. Född 1862-08-20 i Vallby (L).
Gift 1884-08-29 med August Alm. Född 1859-12-10 i Gårdslösa, Smedstorp (L).
Barn:
Alma Amanda Alm. Född 1884-09-22 i Gårdslösa, Smedstorp (L).
Hulda Augusta Alfrida Alm. Född 1886-03-01 i Gårdslösa, Smedstorp (L). Död 1970-05-28 i Malmö Sankt
Pauli (M). Se tabell 1653, s 299.
Anna Maria Matilda Alm. Född 1888-01-14 i Gårdslösa, Smedstorp (L). Död 1959-11-23 i Lövestad (M). Se
tabell 1654, s 299.
Per Herman Anton Alm. Född 1892-07-17 i Gårdslösa, Smedstorp (L). Död 1894-12-31 i Gårdslösa, Smedstorp
(L).
Anton Gottfrid Alm. Född 1895-07-26 i Gårdslösa, Smedstorp (L).
Olga Elsine Alm. Född 1899-08-09 i Tranås (L). Död 1961-03-26 i Lövestad (M). Se tabell 1655, s 299.
Tabell 1653 (generation 10)
(Från Tabell 1652, s 298)
Hulda Augusta Alfrida Alm. Född 1886-03-01 i Gårdslösa, Smedstorp (L). Död 1970-05-28 i Malmö Sankt Pauli (M).
Gift med Jönsson. Död 1946-06-14.
Tabell 1654 (generation 10)
(Från Tabell 1652, s 298)
Anna Maria Matilda Alm. Född 1888-01-14 i Gårdslösa, Smedstorp (L). Död 1959-11-23 i Lövestad (M).
Gift med Nils Alfred Andersson. Född 1888-12-11 i Lövestad (M). Död 1980-04-29 i Lövestad (M).
Tabell 1655 (generation 10)
(Från Tabell 1652, s 298)
Olga Elsine Alm. Född 1899-08-09 i Tranås (L). Död 1961-03-26 i Lövestad (M).
Utom äktenskap
Barn:
Greta Sylvia Alm. Född 1919-11-08 i Lövestad (M). Se tabell 1656, s 299.
Gift 1922 med Johannes Alfred Jacobsson. Född 1899-08-09 i Lövestad (M). Död 1987-10-03 i Lövestad (M).
Barn:
Bertil Jakobsson.
Knut Nils Arne Jakobsson. Född 1929-04-18 i Lövestad (M). Se tabell 1657, s 299.
Marianne Jakobsson.
Tabell 1656 (generation 11)
(Från Tabell 1655, s 299)
Greta Sylvia Alm. Född 1919-11-08 i Lövestad (M).
Gift med Malte Rudolf Roth. Född 1915-12-24 i Oxie (M).
Barn:
Gunilla Marie-Louise Roth. Född 1956-05-14 i Källstorp (M).
Tabell 1657 (generation 11)
(Från Tabell 1655, s 299)
Knut Nils Arne Jakobsson. Född 1929-04-18 i Lövestad (M).
Gift med Inga Maria NN. Född 1931-08-02 i Lund.
Barn:
Johan Anders Ingemar Jakobsson. Född 1955-04-02 i Frinnaryd (F). Se tabell 1658, s 299.
Renée Marie-Louise Jakobsson. Född 1957-06-16 i Lerum (P). Se tabell 1659, s 299.
Nils Håkan Gunnar Jakobsson. Född 1964-10-26 i Lerum (P).
Tabell 1658 (generation 12)
(Från Tabell 1657, s 299)
Johan Anders Ingemar Jakobsson. Född 1955-04-02 i Frinnaryd (F).
Gift med Ann-Christin Öman. Född 1956-04-27 i Borås Gustav Adolf (P).
Barn:
Anna Maria Jakobsson. Född 1979-06-28 i Sandhult (P).
Tabell 1659 (generation 12)
(Från Tabell 1657, s 299)
Renée Marie-Louise Jakobsson. Född 1957-06-16 i Lerum (P).
Gift
Barn:
Lars Arne Micael Jakobsson. Född 1979-09-28 i Lerum (P).
Tabell 1660 (generation 9)
(Från Tabell 1608, s 291)
Sven Persson. Född 1864-09-30 i Vanstad (M). Död 1936.
Gift 1894 med Johanna Jönsdotter. Född 1866-10-10. Död 1939.
Barn:
Edvard Hilding Svensson. Född 1895-02-07 i Tranås (L). Död 1967-02-05 i Onslunda (L). Se tabell 1661, s 300.
Anna Svensson.
Tabell 1661 (generation 10)
(Från Tabell 1660, s 300)
Edvard Hilding Svensson. Född 1895-02-07 i Tranås (L). Död 1967-02-05 i Onslunda (L).
Gift 1923-11-10 med Anna NN. Född 1893-10-08 i Tosterup (L). Död 1981-03-12 i Onslunda (L).
Tabell 1662 (generation 9)
(Från Tabell 1608, s 291)
Elna Persdotter. Född 1866-10-23 i Vanstad (M).
Utom äktenskap
Barn:
Anders Alfred Persson. Född 1891-05-10 i Tranås (L). Död 1961-11-11 i Vanstad (M). Se tabell 1663, s 300.
Tabell 1663 (generation 10)
(Från Tabell 1662, s 300)
Anders Alfred Persson. Född 1891-05-10 i Tranås (L). Död 1961-11-11 i Vanstad (M).
Gift 1921 med Hilda Eleonora Svensson. Född 1894-08-19 i Vanstad (M). Död 1974-05-09 i Vanstad (M).
Barn:
Elsa Hillevi Persson. Född 1921-06-17 i Lövestad (M). Se tabell 1664, s 300.
Anna Greta Persson. Född 1930-02-03 i Vanstad (M). Se tabell 1666, s 300.
Tabell 1664 (generation 11)
(Från Tabell 1663, s 300)
Elsa Hillevi Persson. Född 1921-06-17 i Lövestad (M).
Gift 1943-06-12 med Bengt Magnus Jönsson. Född 1921-06-28 i Solna (AB).
Barn:
Rosa Elvi Berit Jönsson. Född 1944-09-09 i Ystad (M). Se tabell 1665, s 300.
Tabell 1665 (generation 12)
(Från Tabell 1664, s 300)
Rosa Elvi Berit Jönsson. Född 1944-09-09 i Ystad (M).
Gift 1965-06-05 med Stig Arne Sjöholm. Född 1943-07-01 i Lidköping (R).
Barn:
Ulf Arne Jörgen Sjöholm. Född 1965-03-06 i Ystad (M).
Jennie Ewa Lena Sjöholm. Född 1974-03-31 i Ystad (M).
Tabell 1666 (generation 11)
(Från Tabell 1663, s 300)
Anna Greta Persson. Född 1930-02-03 i Vanstad (M).
Gift med Sten Arne Persson. Född 1930-04-24 i Tryde (L).
Barn:
Alf Ingvar Remi Persson. Född 1958-02-24 i Vanstad (M). Se tabell 1667, s 301.
Anna-Viola Carina Persson. Född 1960-02-28 i Vanstad (M). Se tabell 1668, s 301.
Dan Anders Jerker Persson. Född 1967-11-29 i Vanstad (M). Se tabell 1669, s 301.
Tabell 1667 (generation 12)
(Från Tabell 1666, s 300)
Alf Ingvar Remi Persson. Född 1958-02-24 i Vanstad (M).
Gift med Marie Ann-Charlotte Svensson. Född 1962-02-07 i Bollerup (L).
Barn:
Anna Linnéa Emma Persson. Född 1988-11-26.
Mattias Persson.
Kristina Persson.
Tabell 1668 (generation 12)
(Från Tabell 1666, s 300)
Anna-Viola Carina Persson. Född 1960-02-28 i Vanstad (M).
Gift med Bo Lennart Sjöstrand. Född 1941-10-08 i Västra Skrävlinge (M).
Barn:
Bo Anders Henrik Sjöstrand. Född 1981 i Vanstad (M).
Anna Maria Josefina Sjöstrand. Född 1985 i Fränninge (M).
Rikard Sjöstrand.
Tabell 1669 (generation 12)
(Från Tabell 1666, s 300)
Dan Anders Jerker Persson. Född 1967-11-29 i Vanstad (M).
Gift med Marie NN.
Barn:
Johanna Persson.
Tabell 1670 (generation 9)
(Från Tabell 1608, s 291)
Nils Persson. Född 1869-02-13 i Vanstad (M). Död 1937.
Gift med Elna Jönsdotter. Född 1867 i Tranås (L). Död 1943.
Barn:
Amanda Helesine Nilsson. Född 1899-02-24 i Tranås (L). Död 1980-01-05 i Tomelilla (L). Se tabell 1671, s
301.
Tabell 1671 (generation 10)
(Från Tabell 1670, s 301)
Amanda Helesine Nilsson. Född 1899-02-24 i Tranås (L). Död 1980-01-05 i Tomelilla (L).
Gift 1948-05-29 med Johan Edvin Nilsson. Född 1896-02-12 i Vanstad (M). Död 1984-08-17 i Tomelilla (L).
Tabell 1672 (generation 8)
(Från Tabell 1603, s 290)
Karna Larsdotter. Född 1852-10-02 i Vallby (L).
Gift 1:o 1873-05-31 med Ola Olsson. Född 1842-10-17 i Östra Hoby (L).
Barn:
Magnus Alfred Olsson. Född 1874-10-26 i Vallby (L). Död 1952-01-16 i Västra Broby (L). Se tabell 1673, s
302.
Otto Julius Olsson. Född 1878-07-25 i Vallby (L). Död 1970-07-04 i Björnekulla (L). Se tabell 1674, s 302.
Gift 2:o 1881 med Jöns Andersson. Skräddare. Född 1849 i Östra Herrestad (L).
Barn:
Karl August Jönsson. Född 1881-09-26 i Östra Herrestad (L). Död 1960-09-16 i Stora Köpinge (M). Se tabell
1686, s 304.
Anna Maria Jönsson. Född 1884-07-25 i Östra Herrestad (L).
Hilda Jönsson. Född 1887-08-23 i Östra Herrestad (L). Död 1984-12-31 i Östra Ingelstad (L).
Oscar Vilhelm Jönsson. Född 1891-10-13 i Östra Herrestad (L). Död 1974-06-23 i Östra Tommarp (L).
Tabell 1673 (generation 9)
(Från Tabell 1672, s 301)
Magnus Alfred Olsson. Född 1874-10-26 i Vallby (L). Död 1952-01-16 i Västra Broby (L).
Gift med Matilda Jönsdotter. Född 1870 i Simris (L).
Barn:
Johan Olof Edvald Olsson. Född 1900-01-17 i Simris (L). Död 1977-08-14 i Helsingborgs Gustav Adolf (M).
Tabell 1674 (generation 9)
(Från Tabell 1672, s 301)
Otto Julius Olsson. Gruvarbetare. Född 1878-07-25 i Vallby (L). Död 1970-07-04 i Björnekulla (L).
Gift 1:o med Anna Nilsson. Född 1883-03-11 i Hyby (M). Död 1913-04-18.
Barn:
Elisabeth Dorothea Linnéa Olsson. Född 1906-01-16 i Ekeby (M). Död 1954-06-12 i Limhamn (M). Se tabell
1675, s 302.
Gunnar Olsson.
Gift 2:o 1916-10-07 med Sofia Alfrida Jönsdotter. Född 1890-05-23 i Halmstad (M). Död 1992-07-17 i Västra Broby
(L).
Barn:
Gösta Olsson.
Arne Olsson.
Tabell 1675 (generation 10)
(Från Tabell 1674, s 302)
Elisabeth Dorothea Linnéa Olsson. Född 1906-01-16 i Ekeby (M). Död 1954-06-12 i Limhamn (M).
Gift 1926-04-04 med Fritz Anders Samuel Andersson. Född 1900-08-18 i Hyllie (M). Död 1976-11-19 i Limhamn
(M).
Barn:
Inga Anna Elisabeth Andersson. Född 1926-11-05 i Limhamn (M). Se tabell 1676, s 302.
Ulla Britt Linnéa Andersson. Född 1934-01-20 i Limhamn (M). Se tabell 1681, s 303.
Jan Anders Börje Andersson. Född 1936-11-28 i Limhamn (M). Se tabell 1685, s 304.
Tabell 1676 (generation 11)
(Från Tabell 1675, s 302)
Inga Anna Elisabeth Andersson. Född 1926-11-05 i Limhamn (M).
Gift med Börje Erling Torsten Löfgren. Född 1924-09-24 i Helsingborgs landsförs (M).
Barn:
Kent Roland Börje Löfgren. Född 1950-01-04 i Malmö Sankt Johannes (M). Se tabell 1677, s 302.
Ulla Agneta Elisabet Löfgren. Född 1952-03-30 i Malmö Sankt Johannes (M). Se tabell 1678, s 303.
Carina Gun Luoise Löfgren. Född 1956-06-20 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L). Se tabell 1679, s 303.
Monica Eva Linnea Löfgren. Född 1961-10-14 i Västra Skrävlinge (M). Se tabell 1680, s 303.
Tabell 1677 (generation 12)
(Från Tabell 1676, s 302)
Kent Roland Börje Löfgren. Född 1950-01-04 i Malmö Sankt Johannes (M).
Gift
Barn:
Helena Löfgren.
Tabell 1678 (generation 12)
(Från Tabell 1676, s 302)
Ulla Agneta Elisabet Löfgren. Född 1952-03-30 i Malmö Sankt Johannes (M).
Gift 1:o med Edvard NN.
Barn:
Anna Löfgren.
André Löfgren.
Gift 2:o med Thomas NN.
Barn:
Isabella Dalia Erica Löfgren. Född 1980-02-08 i Möllevången (M).
Tabell 1679 (generation 12)
(Från Tabell 1676, s 302)
Carina Gun Luoise Löfgren. Född 1956-06-20 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Gift med Mats Ingmar Mikael Lind. Född 1953-10-01 i Slottsstaden (M).
Barn:
Karl Henrik Mikael Lind. Född 1979-05-03 i Malmö Sankt Johannes (M). Död 2000-11-23.
N Lind. Född 1985.
Tabell 1680 (generation 12)
(Från Tabell 1676, s 302)
Monica Eva Linnea Löfgren. Född 1961-10-14 i Västra Skrävlinge (M).
Gift
Barn:
Jimmy NN. Född 1983.
Dennis NN. Född 1985.
Tabell 1681 (generation 11)
(Från Tabell 1675, s 302)
Ulla Britt Linnéa Andersson. Född 1934-01-20 i Limhamn (M).
Gift med Gert Inge Lenander. Född 1931-12-06 i Lunds Allhelgonaförs (M).
Barn:
Kerstin Ing-Britt Lenander. Född 1953-03-09 i Malmö Sankt Johannes (M). Se tabell 1682, s 303.
Lisbet Ulla Kristin Lenander. Född 1956-07-19 i Slottsstaden (M). Se tabell 1683, s 304.
Ronny Jan Inge Lenander. Född 1957-10-01 i Slottsstaden (M). Se tabell 1684, s 304.
Tabell 1682 (generation 12)
(Från Tabell 1681, s 303)
Kerstin Ing-Britt Lenander. Född 1953-03-09 i Malmö Sankt Johannes (M).
Gift med Per-Åke Magnus Boström. Född 1950-09-03 i Essinge (AB).
Barn:
Malin Kristina Susann Boström. Född 1975-06-17 i Spånga (AB).
Fredrik Magnus Peter Boström. Född 1978-02-16 i Slottsstaden (M).
Per Anders Daniel Boström. Släktforskare. Född 1981-07-15.
Tabell 1683 (generation 12)
(Från Tabell 1681, s 303)
Lisbet Ulla Kristin Lenander. Född 1956-07-19 i Slottsstaden (M).
Gift 1:o med Gert Charles Michael Blomqvist. Född 1956-01-02 i Malmö Sankt Pauli (M).
Barn:
Annie Helena Lisbet Blomqvist. Född 1977-08-15 i Sofielund (M).
Christel Ulla Sofia Blomqvist. Född 1979-10-19 i Oxie (M).
Gift 2:o med Tony Andersson.
Barn:
Joakim Andersson. Född 1991-02-11.
Tabell 1684 (generation 12)
(Från Tabell 1681, s 303)
Ronny Jan Inge Lenander. Född 1957-10-01 i Slottsstaden (M).
Gift med Lene Maiken Nilsson. Född 1959-10-26.
Barn:
Jimmy Lenander. Född 1983-10-20.
Sebastian Lenander. Född 1985-10-21.
Oliwer Lenander. Född 1992-08-19.
Tabell 1685 (generation 11)
(Från Tabell 1675, s 302)
Jan Anders Börje Andersson. Född 1936-11-28 i Limhamn (M).
Gift med Marit Wivian Paulsson. Född 1940-01-19 i Lunds Allhelgonaförs (M).
Barn:
Christin Charlotte Andersson. Född 1974-11-16 i Bara (M).
Tabell 1686 (generation 9)
(Från Tabell 1672, s 301)
Karl August Jönsson. Född 1881-09-26 i Östra Herrestad (L). Död 1960-09-16 i Stora Köpinge (M).
Gift 1908-06-06 med Thilda Thörn. Född 1887-05-26 i Övraby (L). Död 1968-09-10 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1687 (generation 7)
(Från Tabell 1602, s 289)
Nils Svensson. Född 1811-01-24 i Vallby (L). Död 1883-03-12 i Vallby (L).
Gift med Bengta Andersdotter. Född 1815-04-20 i Vallby (L). Död 1887-09-30 i Vallby (L).
Barn:
Ola Nilsson. Född 1840-11-01 i Vallby (L).
Sven Nilsson. Född 1844-11-06 i Vallby (L).
Tabell 1688 (generation 7)
(Från Tabell 1602, s 289)
Ingvar Svensson. Född 1817-09-24 i Vallby (L). Död 1883-09-17 i Vallby (L).
Gift med Hanna Nilsdotter. Född 1810-06-15 i Tosterup (L). Död 1887-12-13 i Vallby (L).
Barn:
Else Ingvarsdotter. Född 1838-12-24 i Tosterup (L). Se tabell 1689, s 305.
Nils Ingvarsson. Född 1840-12-07 i Spjutstorp (L).
Anna Ingvarsdotter. Född 1843-08-11 i Vallby (L). Se tabell 1690, s 305.
Hanna Ingvarsdotter. Född 1846-12-03 i Vallby (L). Se tabell 1691, s 305.
Tabell 1689 (generation 8)
(Från Tabell 1688, s 304)
Else Ingvarsdotter. Född 1838-12-24 i Tosterup (L).
Gift med Nils Jönsson Fast. Född 1834-10-23 i Östra Nöbbelöv (L).
Barn:
Johan Nilsson. Född 1860-09-13 i Vallby (L).
Elna Nilsdotter. Född 1862-02-06 i Vallby (L). Död 1862-07-02 i Vallby (L).
Elna Nilsdotter. Född 1863-05-22 i Vallby (L).
Tabell 1690 (generation 8)
(Från Tabell 1688, s 304)
Anna Ingvarsdotter. Född 1843-08-11 i Vallby (L).
Gift med Anders Nilsson. Skräddare. Född 1840-09-13 i Vallby (L).
Barn:
Johanna Andersdotter. Född 1865-11-18 i Vallby (L).
Emma Andersdotter. Född 1867-10-19 i Vallby (L). Död 1871-11-18 i Vallby (L).
Edvard Andersson. Född 1870-03-12 i Vallby (L).
Magnus Andersson. Född 1872-02-17 i Vallby (L).
Emma Andersdotter. Född 1874-05-01 i Vallby (L).
Per Andersson. Född 1876-08-18 i Vallby (L).
Karl Vilhelm Andersson. Född 1879-12-26 i Vallby (L).
Anna Amalia Andersdotter. Född 1882-03-21 i Vallby (L).
Tabell 1691 (generation 8)
(Från Tabell 1688, s 304)
Hanna Ingvarsdotter. Född 1846-12-03 i Vallby (L).
Gift med Nils Jacobsson. Född 1845-06-11 i Eljaröd (L).
Barn:
Kjersti Nilsdotter. Född 1872-01-10 i Vallby (L). Död 1958-03-04 i Järrestad (L). Se tabell 1692, s 305.
Johanna Nilsdotter. Född 1873-09-11 i Smedstorp (L).
Alfred Nilsson. Född 1877-09-20 i Vallby (L).
Johan Nilsson. Född 1879-12-02 i Vallby (L).
Ida Nilsdotter. Född 1885-07-18 i Gladsax (L). Död 1961-02-02 i Rörum (L). Se tabell 1693, s 305.
Edwin Nilsson. Född 1888-07-03 i Gladsax (L). Död 1981-03-05 i Hammenhög (L). Se tabell 1694, s 305.
Nils Nilsson. Född 1891-06-01 i Gladsax (L). Död 1966-08-19 i Järrestad (L). Se tabell 1695, s 306.
Tabell 1692 (generation 9)
(Från Tabell 1691, s 305)
Kjersti Nilsdotter. Född 1872-01-10 i Vallby (L). Död 1958-03-04 i Järrestad (L).
Gift 1897 med Nils Johan Jönsson. Född 1875-03-08 i Asarum (K). Död 1976-01-14 i Järrestad (L).
Tabell 1693 (generation 9)
(Från Tabell 1691, s 305)
Ida Nilsdotter. Född 1885-07-18 i Gladsax (L). Död 1961-02-02 i Rörum (L).
Gift 1913 med Anders Månsson. Född 1888-02-19 i Rörum (L). Död 1972-03-10 i Rörum (L).
Tabell 1694 (generation 9)
(Från Tabell 1691, s 305)
Edwin Nilsson. Född 1888-07-03 i Gladsax (L). Död 1981-03-05 i Hammenhög (L).
Gift med Anna Sofia Nilsdotter. Född 1891-09-08 i Östra Vemmerlöv (L). Död 1985-07-18 i Hammenhög (L).
Tabell 1695 (generation 9)
(Från Tabell 1691, s 305)
Nils Nilsson. Född 1891-06-01 i Gladsax (L). Död 1966-08-19 i Järrestad (L).
Gift 1922 med Elna Maria NN. Född 1896-11-10 i Gladsax (L). Död 1979-12-28 i Järrestad (L).
Tabell 1696 (generation 6)
(Från Tabell 1582, s 286)
Marna Ingvarsdotter. Född 1789-02-21 i Glemminge (M). Död 1867-10-23 i Glemminge (M).
Gift med Jacob Esbjörnsson. Född 1769-03-08 i Ingelstorp (M). Död 1844-03-03 i Glemminge (M).
Barn:
Berta Jacobsdotter. Född 1809-06-24 i Glemminge (M). Död 1887-01-26 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge
(M). Se tabell 1697, s 306.
Esbjörn Jacobsson. Född 1811-10-06 i Glemminge (M). Död 1874-10-16 i Glemminge (M). Se tabell 1703, s
307.
Tabell 1697 (generation 7)
(Från Tabell 1696, s 306)
Berta Jacobsdotter. Född 1809-06-24 i Glemminge (M). Död 1887-01-26 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M).
Gift 1:o 1836-05-29 med Anders Lasson. Född 1805-11-14 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1860-09-19 i Lilla
Köpinge, Stora Köpinge (M). Ev i Stora Köpinge
Barn:
Lasse Andersson. Född 1837-06-27 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1900. Se tabell 1698, s 306.
Jacob Andersson. Född 1840-10-13 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M).
Mätta Andersdotter. Född 1842-12-13 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1878-01-29 i Stora Köpinge
12, Stora Köpinge (M). Se tabell 1701, s 307.
Kjersti Andersdotter. Född 1847-03-20 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1869-03-26 i Glemminge (M).
Marna Andersdotter. Född 1850-10-20 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Se tabell 1702, s 307.
Gift 2:o 1865 med Isac Andersson. Född 1808-07-17 i Glemminge (M). Död 1868-09-27 i Glemminge (M).
Tabell 1698 (generation 8)
(Från Tabell 1697, s 306)
Lasse Andersson. Fjärdringsman. Född 1837-06-27 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1900.
Gift 1864-11-12 med Kjerstina Andersdotter. Född 1840-04-11 i Tosterup (L).
Barn:
Anders Lassesson Ljungberg. Stationsbokhållare. Född 1864-12-14 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M).
Kjersti Lassesdotter. Född 1867-09-24 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1959-01-02 i Trelleborg (M).
Se tabell 1699, s 306.
Jacob Larsson Ljungberg. Född 1870-10-04 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Se tabell 1700, s 307.
Berta Larsdotter Ljungberg. Född 1873-05-09 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1956-08-27 i Ystad
(M). Ogift
Johanna Larsdotter Ljungberg. Född 1875-12-12 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M).
Maria Larsdotter Ljungberg. Född 1878-02-13 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1962-07-09 i
Helsingborgs Maria (M).
Gunnar Leopold Larsson Ljungberg. Född 1884-06-14 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M).
Tabell 1699 (generation 9)
(Från Tabell 1698, s 306)
Kjersti Lassesdotter. Född 1867-09-24 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1959-01-02 i Trelleborg (M).
Utom äktenskap
Barn:
Sigfrid Persson. Född 1895-11-15 i Ullstorp (L).
Oscar Hilbert Munkestam. Född 1898-03-06 i Ullstorp (L).
Tabell 1700 (generation 9)
(Från Tabell 1698, s 306)
Jacob Larsson Ljungberg. Bageriarbetare. Född 1870-10-04 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). 1890 i
Stockholmsstad klara rote. 1900 i Bollnäs.
Gift med Alexia Charlotta Gustava Andersson. Född 1873 i Gävle Maria (X).
Barn:
Anders Engelbert Ljungberg. Född 1898 i Söderhamn (X).
Gunnar Alexius Leopold Ljungberg. Född 1899 i Bollnäs (X).
Tabell 1701 (generation 8)
(Från Tabell 1697, s 306)
Mätta Andersdotter. Född 1842-12-13 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1878-01-29 i Stora Köpinge 12, Stora
Köpinge (M).
Gift 1869-05-22 med Anders Andersson. Född 1846-01-20 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1881-04-09 i
Stora Köpinge 12, Stora Köpinge (M).
Barn:
Mårten Andersson. Född 1869-09-22 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M).
Anders Andersson. Född 1871-10-09 i Stora Köpinge 12, Stora Köpinge (M). Död 1880-03-20 i Stora Köpinge
12, Stora Köpinge (M).
Nils Andersson. Född 1876-08-27 i Stora Köpinge 12, Stora Köpinge (M). Död 1877-06-09 i Stora Köpinge 12,
Stora Köpinge (M).
Tabell 1702 (generation 8)
(Från Tabell 1697, s 306)
Marna Andersdotter. Född 1850-10-20 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M).
Gift med Per Nilsson. Född 1843-01-26 i Hörup (M).
Barn:
Kjersti Persdotter. Född 1872-11-25 i Glemminge (M).
Nils Persson. Född 1876-12-29 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död 1877-03-31 i Stora Köpinge 19,
Stora Köpinge (M).
Nils Persson. Född 1879-01-31 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död 1882-07-28 i Stora Köpinge 19,
Stora Köpinge (M).
Beata Persdotter. Född 1887-12-24 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M).
Nelly Persdotter. Född 1887-12-24 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M).
Tabell 1703 (generation 7)
(Från Tabell 1696, s 306)
Esbjörn Jacobsson. Född 1811-10-06 i Glemminge (M). Död 1874-10-16 i Glemminge (M).
Gift 1841-06-24 med Ingar Nilsdotter. Född 1816-11-16 i Valleberga (M). Död 1904.
Barn:
Jacob Esbjörnsson. Född 1842-01-25 i Glemminge (M). Död 1842-06-03 i Glemminge (M).
Karna Esbjörnsdotter. Född 1843-03-30 i Glemminge (M). Död 1844-01-22 i Glemminge (M).
Jacob Esbjörnsson. Född 1845-11-02 i Glemminge (M). Död 1925-01-10 i Glemminge (M). Se tabell 1704, s
307.
Nils Esbjörnsson. Född 1848-02-29 i Glemminge (M). Död 1848-03-02 i Glemminge (M).
Nils Esbjörnsson. Född 1849-03-06 i Glemminge (M). Död 1911-10-21 i Glemminge (M). Se tabell 1711, s
308.
Karna Esbjörnsdotter. Född 1851-08-23 i Glemminge (M). Död 1853-02-24 i Glemminge (M).
Anders Esbjörnsson. Född 1853-06-07 i Glemminge (M). Ogift, sinnessjuk.
Ingar Esbjörnsdotter. Född 1855-12-07 i Glemminge (M). Död 1858-04-16 i Glemminge (M).
Ingar Esbjörnsdotter. Född 1859-05-07 i Glemminge (M). Se tabell 1713, s 309.
Tabell 1704 (generation 8)
(Från Tabell 1703, s 307)
Jacob Esbjörnsson. Född 1845-11-02 i Glemminge (M). Död 1925-01-10 i Glemminge (M). Jacob Esbjörnsson var
femte generationen på gården Glemminge-Tågarp n:o 6 men gick därefter ur släktens ägo.
Gift med Elna Persdotter. Född 1853-12-25 i Glemminge 2, Glemminge (M).
Barn:
Ida Jacobsdotter. Född 1879-10-26 i Glemminge (M). Död 1960-04-04 i Valleberga (M). Se tabell 1705, s 308.
Per Jacobsson. Född 1881-03-27 i Glemminge (M). Finns inte med på död cdn
Edvard Jacobsson. Född 1882-12-02 i Glemminge (M). Död 1969-01-11 i Valleberga (M). Se tabell 1706, s
308.
Karna Jacobsdotter. Född 1884-11-14 i Glemminge (M). Tvilling, finns inte med på död cdn.
Elna Jacobsdotter. Född 1884-11-14 i Glemminge (M). Tvilling, finns inte med på död cdn.
Gustav Jacobsson. Född 1885-12-05 i Glemminge (M). Död 1951-12-17 i Hammenhög (L). Se tabell 1707, s
308.
Nils Jacobsson. Född 1887-05-14 i Glemminge (M). Död 1890-01-23 i Glemminge (M).
Ivar Jacobsson. Född 1889-05-17 i Glemminge (M). Död 1955-06-01 i Hammenhög (L). Se tabell 1708, s 308.
Alfred Jacobsson. Född 1893-04-23 i Glemminge (M). Död 1979-01-06 i Valleberga (M). Se tabell 1709, s 308.
Esbjörn Jacobsson. Född 1893-04-23 i Glemminge (M). Död 1970-07-25 i Valleberga (M). Tvilling, ogift.
Nils Jacobsson. Född 1894-04-12 i Glemminge (M). Död 1894-07-22 i Glemminge (M).
Martha Jacobsdotter. Född 1896-02-27 i Glemminge (M). Död 1979-06-21 i Lund. Se tabell 1710, s 308.
Tabell 1705 (generation 9)
(Från Tabell 1704, s 307)
Ida Jacobsdotter. Född 1879-10-26 i Glemminge (M). Död 1960-04-04 i Valleberga (M).
Gift 1908-11-08 med Jönsson. Död 1955-08-02.
Tabell 1706 (generation 9)
(Från Tabell 1704, s 307)
Edvard Jacobsson. Född 1882-12-02 i Glemminge (M). Död 1969-01-11 i Valleberga (M).
Gift 1912-04-06 med Augusta Kronvall. Född 1888-01-15 i Borrby (L). Död 1956-08-25 i Valleberga (M).
Tabell 1707 (generation 9)
(Från Tabell 1704, s 307)
Gustav Jacobsson. Född 1885-12-05 i Glemminge (M). Död 1951-12-17 i Hammenhög (L).
Gift 1911-07-14 med Ulrika Lassesson. Född 1890-03-12 i Hammenhög (L). Död 1959-03-16 i Hammenhög (L).
Tabell 1708 (generation 9)
(Från Tabell 1704, s 307)
Ivar Jacobsson. Född 1889-05-17 i Glemminge (M). Död 1955-06-01 i Hammenhög (L).
Gift 1922-08-06 med Ida Nilsson. Född 1887-08-17 i Hammenhög (L). Död 1952-12-27 i Hammenhög (L).
Tabell 1709 (generation 9)
(Från Tabell 1704, s 307)
Alfred Jacobsson. Född 1893-04-23 i Glemminge (M). Död 1979-01-06 i Valleberga (M). Tvilling
Gift Skild 1945-01-29.
Tabell 1710 (generation 9)
(Från Tabell 1704, s 307)
Martha Jacobsdotter. Född 1896-02-27 i Glemminge (M). Död 1979-06-21 i Lund.
Gift 1919-05-03 med Carl Bernhard Strandberg. Född 1883-04-19 i Skurup (M). Död 1952-12-31 i Lunds
domkyrkoförs (M).
Tabell 1711 (generation 8)
(Från Tabell 1703, s 307)
Nils Esbjörnsson. Snickare. Född 1849-03-06 i Glemminge (M). Död 1911-10-21 i Glemminge (M).
Gift med Elna Månsdotter. Född 1860-08-15 i Valleberga (M). Död 1933 i Glemminge (M).
Barn:
Esbjörn Sigfrid Nilsson. Född 1886 i Glemminge (M).
Svante Martin Nilsson. Född 1890-11-23 i Glemminge (M). Död 1976-07-02 i Kirseberg (M). Se tabell 1712, s
309.
Ida Elvira Nilsdotter. Född 1892-11-20 i Glemminge (M). Död 1967-01-03 i Sankt Olof (L).
Axel Mauritz Nilsson. Född 1895-03-28 i Glemminge (M). Död 1972-12-23 i Slottsstaden (M).
Kersti Maria Nilsdotter. Född 1898-01-31 i Glemminge (M). Död 1993-01-07 i Sofielund (M).
Ingvar Gottfrid Nilsson. Född 1900-09-12 i Glemminge (M). Död 1982-02-13 i Malmö Sankt Johannes (M).
Tabell 1712 (generation 9)
(Från Tabell 1711, s 308)
Svante Martin Nilsson. Född 1890-11-23 i Glemminge (M). Död 1976-07-02 i Kirseberg (M).
Gift 1920-12-31 med Maria Elisabeth NN. Född 1895-08-16 i Skanör (M). Död 1975-08-11 i Kirseberg (M).
Tabell 1713 (generation 8)
(Från Tabell 1703, s 307)
Ingar Esbjörnsdotter. Född 1859-05-07 i Glemminge (M).
Gift 1887-04-30 med Ivar Andersson. Född 1861 i Valleberga (M).
Barn:
Ester Marie Ingeborg Ivarsdotter. Född 1885 i Danmark. Kan vara moderns dotter är upptagen i 1890s
folkräkning.
Anna Kristina Ivarsdotter. Född 1890-06-01 i Glemminge (M). Död 1983-07-27 i Glemminge (M). Ogift
Axel Ivarsson. Född 1893-04-09 i Glemminge (M). Död 1961-04-07 i Valleberga (M).
Tabell 1714 (generation 6)
(Från Tabell 1582, s 286)
Sillu Ingvarsdotter. Född 1799-01-17 i Glemminge (M). Död 1879-01-01 i Glemminge (M).
Gift med Jöns Göransson. Född 1792-10-?? i Tosterup (L). Död 1861-11-06 i Glemminge (M).
Barn:
Gertrud Jönsdotter. Född 1824-04-27 i Glemminge (M). Se tabell 1715, s 309.
Ingvar Jönsson. Född 1826-04-21 i Glemminge (M). Se tabell 1716, s 309.
Göran Jönsson. Född 1828-04-01 i Glemminge (M). Död 1829-06-24 i Valleberga (M).
Marna Jönsdotter. Född 1830-04-27 i Glemminge (M). Se tabell 1723, s 311.
Anna Jönsdotter. Född 1833-02-20 i Glemminge (M). Död 1833-02-27 i Glemminge (M).
Anna Jönsdotter. Född 1833-12-11 i Glemminge (M). Se tabell 1724, s 311.
Göran Jönsson Cederberg. Född 1836-04-05 i Glemminge (M). Se tabell 1726, s 311.
Ingar Jönsdotter. Född 1839-06-22 i Glemminge (M). Se tabell 1728, s 312.
Ola Jönsson. Född 1842-02-23 i Glemminge (M).
Tabell 1715 (generation 7)
(Från Tabell 1714, s 309)
Gertrud Jönsdotter. Född 1824-04-27 i Glemminge (M).
Gift 1851 med Sven Persson. Född 1820-06-19 i Löderup (M). Död 1881-01-26 i Glemminge (M).
Barn:
Elna Svensdotter. Född 1859-10-06 i Glemminge (M).
Karna Svensdotter. Född 1866-06-11 i Glemminge (M).
Jöns Svensson. Född 1868-01-07 i Glemminge (M). Död 1868-08-28 i Glemminge (M).
Tabell 1716 (generation 7)
(Från Tabell 1714, s 309)
Ingvar Jönsson. Född 1826-04-21 i Glemminge (M).
Gift 1:o med Ingar Nilsdotter. Född 1819-02-19 i Hörup (M). Död 1851-02-24 i Valleberga (M).
Barn:
Silluf Ingvarsdotter. Född 1850-07-16 i Valleberga (M). Se tabell 1717, s 310.
Gift 2:o 1852 med Signe Månsdotter. Född 1824-01-24 i Löderup (M).
Barn:
Jöns Ingvarsson. Född 1852-03-06 i Valleberga (M). Se tabell 1719, s 310.
Måns Ingvarsson. Född 1855-08-07 i Valleberga (M). Se tabell 1721, s 310.
Tabell 1717 (generation 8)
(Från Tabell 1716, s 309)
Silluf Ingvarsdotter. Född 1850-07-16 i Valleberga (M).
Utom äktenskap
Barn:
Hanna Ingvarsson. Född 1873-07-12 i Örum 18, Hörup (M). Död 1884-12-05 i 468, Ystads Sankta Maria (M).
Nils Andreas Ingvarsson. Född 1881-05-30 i 118, Ystads Sankta Maria (M). Död 1965-08-12 i Norrköpings
Borg (E). Se tabell 1718, s 310.
Gift 1894-03-26 i Ystad (M) med Håkan Nilsson. Gasverksarbetare. Född 1858-05-19 i Eljaröd (L). Mannens andra
gifte. Fästmannen företett betyg om konkurs och dess afskrifng, Ingen slägtsk., intet hinder. [Prästens parenteser.]
Tabell 1718 (generation 9)
(Från Tabell 1717, s 310)
Nils Andreas Ingvarsson. Bleckslagare Plåtslagare. Född 1881-05-30 i 118, Ystads Sankta Maria (M). Död 1965-08-12
i Norrköpings Borg (E).
Gift Skild 1958-03-24.
Tabell 1719 (generation 8)
(Från Tabell 1716, s 309)
Jöns Ingvarsson. Född 1852-03-06 i Valleberga (M).
Gift 1877-11-17 i Ystads Sankta Maria (M) med Kersti Andersdotter. Född 1848-01-31 i Tranås (L).
Barn:
Anna Cecillia Jönsdotter. Född 1878-09-08 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1967-08-29 i Malmö Sankt
Johannes (M). Se tabell 1720, s 310.
Elin Christina Jönsdotter. Född 1880-11-14 i Malmö Karoli (M).
Emma Carolina Jönsdotter. Född 1884-07-24 i Malmö Karoli (M).
Tabell 1720 (generation 9)
(Från Tabell 1719, s 310)
Anna Cecillia Jönsdotter. Född 1878-09-08 i Ystads Sankta Maria (M). Död 1967-08-29 i Malmö Sankt Johannes (M).
Gift med Kjellin. Död 1939-11-01.
Tabell 1721 (generation 8)
(Från Tabell 1716, s 309)
Måns Ingvarsson. Född 1855-08-07 i Valleberga (M).
Gift med Johanna Teodora Rosberg. Född 1861-03-05 i Glumslöv (M).
Barn:
Ivar Theodor Månsson. Född 1882-06-24 i Malmö Karoli (M). Död 1958-12-09 i Malmö Sankt Pauli (M). Se
tabell 1722, s 310.
Månsson. Född 1884-02-20 i Malmö Sankt Pauli (M). Död 1884-02-20 i Malmö Sankt Pauli (M).
Johan Albin Månsson. Född 1885 i Malmö Sankt Pauli (M).
Tabell 1722 (generation 9)
(Från Tabell 1721, s 310)
Ivar Theodor Månsson. Född 1882-06-24 i Malmö Karoli (M). Död 1958-12-09 i Malmö Sankt Pauli (M).
Gift 1921-10-30 med Karin Jönsdotter. Född 1888-04-18 i Källs-Nöbbelöv (M). Död 1985-01-03 i Sofielund (M).
Tabell 1723 (generation 7)
(Från Tabell 1714, s 309)
Marna Jönsdotter. Född 1830-04-27 i Glemminge (M).
Gift 1851-04-27 med Jöns Jacobsson Möller. Född 1826-11-11 i Örsjö (M).
Barn:
Alice Möller. Född 1852-05-04 i Fränninge (M).
Karin Möller. Född 1854-07-26 i Fränninge (M).
Alexander Möller. Född 1856-11-17 i Östra Sallerup (M).
Carl Emanuel Möller. Född 1860-03-26 i Östra Sallerup (M).
Jöns Peter Möller. Född 1862-04-18 i Östra Kärrstorp (M).
Alfred Möller. Född 1864-08-22 i Östra Kärrstorp (M).
Hans Ametus Möller. Född 1867-09-13 i Östra Kärrstorp (M).
Johan Jacob Möller. Född 1870-07-19 i Östra Kärrstorp (M).
Anna Möller. Född 1874-01-23 i Degeberga (L).
Tabell 1724 (generation 7)
(Från Tabell 1714, s 309)
Anna Jönsdotter. Född 1833-12-11 i Glemminge (M).
Gift 1:o
Barn:
Måns Nilsson. Född 1859-08-23 i Glemminge (M).
Gift 2:o 1864-10-22 i Glemminge (M) med Johan Persson. Född 1836-07-24 i Södra Åsum (M).
Barn:
Per Johansson. Född 1865-08-31 i Glemminge (M).
Silluf Johansdotter. Född 1867-03-13 i Glemminge (M).
Jöns Johansson. Född 1869-09-07 i Glemminge (M). Död 1959-09-19 i Höör (M).
Jacob Johansson. Född 1871-04-25 i Glemminge (M).
Ingrid Johansdotter. Född 1876-06-27 i Glemminge (M). Död 1953-01-28 i Löderup (M). Se tabell 1725, s 311.
Nils Johansson. Född 1878-08-23 i Glemminge (M).
Tabell 1725 (generation 8)
(Från Tabell 1724, s 311)
Ingrid Johansdotter. Född 1876-06-27 i Glemminge (M). Död 1953-01-28 i Löderup (M).
Gift 1897-11-12 med Mårtensson.
Tabell 1726 (generation 7)
(Från Tabell 1714, s 309)
Göran Jönsson Cederberg. Född 1836-04-05 i Glemminge (M).
Gift 1861-11-23 med Elin Håkansdotter. Född 1839-02-20 i Fränninge (M).
Barn:
Elise Cederberg. Född 1863-05-04 i Östra Sallerup (M). Se tabell 1727, s 311.
Carl Cederberg. Född 1864-12-19 i Östra Sallerup (M).
Jöns Alfred Cederberg. Född 1867-01-22 i Östra Sallerup (M).
Lovisa Cederberg. Född 1869-03-05 i Östra Sallerup (M).
August Cederberg. Född 1872-01-09 i Äsphult (L). Död 1878-01-29 i Äsphult (L).
Emma Cederberg. Född 1873-09-10 i Äsphult (L). Död 1970-10-30 i Sankt Peters Kloster (M).
Anna Cederberg. Född 1875-06-26 i Äsphult (L).
Oscar Cederberg. Född 1877-11-16 i Äsphult (L).
Hilda Cederberg. Född 1880-04-09 i Äsphult (L).
Selma Cederberg. Född 1883-03-01 i Hörby (M). Död 1885-12-18 i Hörby (M).
August Cederberg. Född 1886-01-30 i Äspinge (M).
Tabell 1727 (generation 8)
(Från Tabell 1726, s 311)
Elise Cederberg. Född 1863-05-04 i Östra Sallerup (M).
Gift
Barn:
Oscar Viktor Cederberg. Född 1887-06-10 i Hurva (M). Död 1980-10-04 i Finja (L).
Olga Elisabet Cederberg. Född 1890-02-08 i Hörby (M). Död 1986-03-01 i Sankt Peters Kloster (M).
Tabell 1728 (generation 7)
(Från Tabell 1714, s 309)
Ingar Jönsdotter. Född 1839-06-22 i Glemminge (M).
Gift 1864-10-22 med Ola Nordqvist. Född 1835-12-08 i Bollerup (L).
Barn:
Karl Nordqvist. Född 1860-08-05 i Glemminge (M).
Bengta Nordqvist. Född 1869-09-28 i Glemminge (M). Död 1956-12-09 i Ystad (M). Se tabell 1729, s 312.
Jöns Nordqvist. Född 1872-08-29 i Glemminge (M).
Anna Nordqvist. Född 1875-03-18 i Glemminge (M).
Anders Nordqvist. Född 1877-12-15 i Glemminge (M). Död 1879-??-23 i Glemminge (M).
Tabell 1729 (generation 8)
(Från Tabell 1728, s 312)
Bengta Nordqvist. Född 1869-09-28 i Glemminge (M). Död 1956-12-09 i Ystad (M).
Gift 1899-11-18 med Johannes Nordqvist. Född 1868-07-21 i Tranås (L). Död 1947-06-29 i Ystad (M).
Barn:
Calla Annie Ingeborg Nordqvist. Född 1900-08-14 i Ystad (M). Död 1985-12-02 i Ystad (M). Ogift
Otto Mauritz Nordqvist. Född 1902-01-21 i Ystad (M). Död 1991-06-06 i Ystad (M). Se tabell 1730, s 312.
Tabell 1730 (generation 9)
(Från Tabell 1729, s 312)
Otto Mauritz Nordqvist. Född 1902-01-21 i Ystad (M). Död 1991-06-06 i Ystad (M).
Gift 1928-09-08 med Hildur Irene Nilsson. Född 1905-06-17 i Revhusen 15, Ystad (M).
Barn:
Arne Otto Sigvard Nordqvist. Född 1935-12-08 i Ystad (M).
Inger Margareta Nordqvist. Född 1940-04-08 i Ystad (M).
Tabell 1731 (generation 5)
(Från Tabell 1581, s 286)
Kierstina Andersdotter. Född 1744-07-10 i Glemminge (M). Död 1802-05-05 i Löderup (M).
Gift 1768-03-25 med Truls Rasmusson. Född 1730-01-14 i Löderup (M). Död 1814-12-02 i Löderup (M).
Barn:
Rasmus Trulsson Örn. Född 1769-03-13 i Löderup (M). Död omkring 1815 i Hörup (M). Se tabell 1732, s 312.
Karna Trulsdotter. Född 1770-11-29 i Löderup (M).
Elna Trulsdotter. Född 1774-11-06 i Löderup (M).
Per Trulsson. Född 1777-02-03 i Löderup (M).
Anders Trulsson. Född 1780-09-03 i Löderup (M).
Kierstina Trulsdotter. Född 1786-03-05 i Löderup (M).
Tabell 1732 (generation 6)
(Från Tabell 1731, s 312)
Rasmus Trulsson Örn. Född 1769-03-13 i Löderup (M). Död omkring 1815 i Hörup (M).
Gift 1:o 1797-11-24 med Bolla Olsdotter. Född omkring 1774. Död 1807-03-10 i Hörup (M).
Barn:
Elna Rasmusdotter. Född 1797-04-03 i Hörup (M).
Lasse Rasmusson. Född 1800-07-08 i Hörup (M).
Gift 2:o 1807 med Elna Olsdotter. Född 1778-02-02. Död 1823-12-19 i Hörup (M).
Barn:
Bolla Rasmusdotter. Född 1808-09-18 i Hörup (M).
Anders Rasmusson. Född 1811-08-21 i Hörup (M).
Tabell 1733 (generation 4)
(Från Tabell 1580, s 285)
Mårten Andersson. Född 1713 i Kverrestad (L). Död 1788-09-13 i Stora Köpinge (M).
Gift 1:o 1740-05-26 i Stora Köpinge (M) med Johanna Persdotter. Död 1768-06-12 i Kabusa 2, Stora Köpinge (M).
Gift 2:o 1768-12-18 i Stora Köpinge (M) med Gertrud Jönsdotter. Född 1743-09-02 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Anders Mårtensson. Född 1769-07-01 i Stora Köpinge (M). Död 1770-01-19 i Kabusa, Stora Köpinge (M).
Hanna Mårtensdotter. Född 1770-11-26 i Stora Köpinge (M). Död 1814-05-29 i Kabusa, Stora Köpinge (M).
Se tabell 1734, s 313.
Anders Mårtensson. Född 1774-01-16 i Stora Köpinge (M). Död 1814-07-12 i Kabusa, Stora Köpinge (M). Se
tabell 1759, s 317.
Jöns Mårtensson. Född 1778-03-13 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1734 (generation 5)
(Från Tabell 1733, s 313)
Hanna Mårtensdotter. Född 1770-11-26 i Stora Köpinge (M). Död 1814-05-29 i Kabusa, Stora Köpinge (M).
Gift 1796-10-07 i Stora Köpinge (M) med Tufve Persson. Född 1768-05-15 i Kabusa, Stora Köpinge (M).
Barn:
Bengta Tufvesdotter. Född 1797-02-13 i Kabusa, Stora Köpinge (M). Se tabell 1735, s 313.
Gertrud Tufvesdotter. Född 1800-09-27 i Kabusa, Stora Köpinge (M). Se tabell 1752, s 316.
Kerstina Tufvesdotter. Född 1805-01-08 i Kabusa, Stora Köpinge (M).
Tabell 1735 (generation 6)
(Från Tabell 1734, s 313)
Bengta Tufvesdotter. Född 1797-02-13 i Kabusa, Stora Köpinge (M).
Gift med Erland Jönsson Schön. Född 1789-07-10 i Kverrestad (L).
Barn:
Hanna Erlandsdotter. Född 1825-08-03 i Kabusa 5, Stora Köpinge (M). Död 1828 i Stora Köpinge (M).
Tuve Erlandsson. Född 1828-04-27 i Kabusa 6, Stora Köpinge (M).
Nils Erlandsson. Född 1830-05-25 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1736, s 313.
Tabell 1736 (generation 7)
(Från Tabell 1735, s 313)
Nils Erlandsson. Född 1830-05-25 i Stora Köpinge (M).
Gift 1855-12-29 i Stora Köpinge (M) med Ingar Nilsdotter. Född 1834-08-25 i Kabusa 7, Stora Köpinge (M). Hennes
moder enkan Mätta Mårtensdotter å no.7 Kabusa och äldste broder gifta drängen Håkan Nilsson å no.29 Stora Köpinge
gåfva närvarande sitt muntliga bifall till dett äktenskap. Mannen 25 år och kvinnan 21 år gammal.
Barn:
Nils Nilsson. Född 1859-12-14 i Stora Köpinge (M). Död 1919-05-17 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M).
Se tabell 1737, s 313.
Anders Nilsson. Född 1862-12-23 i Kabusa 7, Stora Köpinge (M). Se tabell 1751, s 316.
Tabell 1737 (generation 8)
(Från Tabell 1736, s 313)
Nils Nilsson. Fiskare. Född 1859-12-14 i Stora Köpinge (M). Död 1919-05-17 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M).
Självmord
Gift 1:o 1883-06-09 i Stora Köpinge (M) med Signe Petersdotter Lundberg. Född 1858-07-19 i Stora Köpinge 27,
Stora Köpinge (M). Död 1902-07-16 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M).
Barn:
Nils Nilsson. Född 1884-08-09 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1889-01-24 i Stora Köpinge 27,
Stora Köpinge (M).
Anders Nilsson. Född 1888-07-22 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1895-12-11 i Stora Köpinge 27,
Stora Köpinge (M).
Hanna Nilsdotter. Född 1891-04-05 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1988-12-24 i Ystad (M). Se
tabell 1738, s 314.
Mathilda Nilsdotter. Född 1894-02-12 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1972-01-27 i Ystad (M). Se
tabell 1740, s 314.
Gift 2:o med Elna Persdotter. Född 1874-08-28 i Ingelstorp (M).
Barn:
Cecilia Nilsson. Född 1903-09-03 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M).
Ida Nilsson. Född 1904-12-19 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1988-05-13 i Stora Köpinge (M). Se
tabell 1745, s 315.
Ellen Nilsson. Född 1906-11-01 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1982-06-06 i Ingelstorp (M). Se
tabell 1746, s 315.
Nils Artur Nilsson. Född 1908-05-03 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1983-10-05 i Stora Köpinge
9, Stora Köpinge (M). Se tabell 1747, s 316.
Karin Nilsson. Född 1910-01-12 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1968-01-04 i Ystad (M). Se tabell
1749, s 316.
Herta Ingeborg Nilsson. Född 1912-12-04 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1995-06-19 i Stora
Köpinge (M). Se tabell 1750, s 316.
Tabell 1738 (generation 9)
(Från Tabell 1737, s 313)
Hanna Nilsdotter. Född 1891-04-05 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1988-12-24 i Ystad (M).
Gift 1:o 1910-07-30 med Nils Emil Andersson. Född 1872-02-19 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M).
Barn:
Johan Birger Andersson. Född 1916-06-25 i Lilla Köpinge 14, Stora Köpinge (M). Se tabell 1739, s 314.
Gift 2:o 1921-10-29 med Hugo Vilhelm Viktorsson. Född 1886-05-15 i Lövestad (M). Död 1947-02-24 i Ystad (M).
Tabell 1739 (generation 10)
(Från Tabell 1738, s 314)
Johan Birger Andersson. Född 1916-06-25 i Lilla Köpinge 14, Stora Köpinge (M).
Gift med Brita Evelina Olofsson. Född 1919-08-01 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Bo Andersson.
Dan Bert Louis Andersson. Född 1952-09-23 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1740 (generation 9)
(Från Tabell 1737, s 313)
Mathilda Nilsdotter. Född 1894-02-12 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1972-01-27 i Ystad (M).
Gift 1920-11-10 med Oscar Albert Månsson Törnblad. Född 1896-02-19 i Glemminge (M). Död 1972-07-05 i Ystad
(M).
Barn:
Siri Ingeborg Törnblad. Född 1923-02-14 i Kabusa 4, Stora Köpinge (M). Död 2009-02-23 i Ystad (M). Se
tabell 1741, s 315.
Alva Gunny Törnblad. Född 1925-11-29 i Stora Köpinge 18, Stora Köpinge (M). Se tabell 1743, s 315.
Manne Ove Törnblad. Född 1929-05-01 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1744, s 315.
Tabell 1741 (generation 10)
(Från Tabell 1740, s 314)
Siri Ingeborg Törnblad. Född 1923-02-14 i Kabusa 4, Stora Köpinge (M). Död 2009-02-23 i Ystad (M).
Gift med Nils Lennart Julius Skoog. Född 1921-08-04 i Bjäresjö (M).
Barn:
Sylvia Margareta Lisbeth Skoog. Född 1950-06-04 i Ystad (M). Se tabell 1742, s 315.
Tabell 1742 (generation 11)
(Från Tabell 1741, s 315)
Sylvia Margareta Lisbeth Skoog. Född 1950-06-04 i Ystad (M).
Gift med Bengt Erik Gundel. Född 1950-10-15 i Ystad (M).
Barn:
Bengt Daniel William Gundel. Född 1979-03-21 i Ystad (M).
Matilda Gundel. Född 1981-03-26 i Ystad (M).
Per Oscar Gundel. Född 1985-02-05 i Ystad (M).
Tabell 1743 (generation 10)
(Från Tabell 1740, s 314)
Alva Gunny Törnblad. Född 1925-11-29 i Stora Köpinge 18, Stora Köpinge (M).
Gift med Agnes Gösta Lennart Olsson. Född 1927-04-22 i Tosterup (L).
Barn:
Claes Robert Olsson. Född 1965-07-06 i Lackalänga (M).
Tabell 1744 (generation 10)
(Från Tabell 1740, s 314)
Manne Ove Törnblad. Född 1929-05-01 i Stora Köpinge (M).
Gift med Inez NN. Född 1928-03-08 i Vanstad (M). Död 2006-10-09 i Ystad (M).
Barn:
Gun Ann-Magret Törnblad. Född 1953-01-18 i Ystad (M).
Tom Hans-Olle Törnblad. Född 1954-03-16 i Ystad (M).
Helen Eva-Marie Törnblad. Född 1960-06-11 i Ystad (M).
Tabell 1745 (generation 9)
(Från Tabell 1737, s 313)
Ida Nilsson. Född 1904-12-19 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1988-05-13 i Stora Köpinge (M).
Gift 1926-12-14 med Gunnar Fredrik Nilsson. Född 1902-07-18 i Stora Köpinge (M). Död 1986-03-09 i Stora Köpinge
(M).
Tabell 1746 (generation 9)
(Från Tabell 1737, s 313)
Ellen Nilsson. Född 1906-11-01 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1982-06-06 i Ingelstorp (M).
Gift 1929-12-29 med Elvir Villiam Nilsson. Född 1908-03-15 i Ingelstorp (M). Död 1966-10-10 i Ingelstorp (M).
Barn:
Stig Agne Villiam Nilsson. Född 1930-10-16 i Stora Köpinge 21, Stora Köpinge (M). Repetition, se tabell 944, s
171.
Gert-Åke Roland Nilsson. Född 1945-12-08 i Ingelstorp (M).
Tabell 1747 (generation 9)
(Från Tabell 1737, s 313)
Nils Artur Nilsson. Född 1908-05-03 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1983-10-05 i Stora Köpinge 9, Stora
Köpinge (M).
Gift 1929-05-09 med Sigrid Augusta Andersson. Född 1902-08-31 i Ingelstorp (M). Död 1948-07-26 i Stora Köpinge
9, Stora Köpinge (M).
Barn:
Nils Allan Nilsson. Född 1928-08-08 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1748, s 316.
Tabell 1748 (generation 10)
(Från Tabell 1747, s 316)
Nils Allan Nilsson. Född 1928-08-08 i Stora Köpinge (M).
Gift med Ann-Marie Viola. Född 1929-12-21 i Hörup (M).
Barn:
Per Anders Nilsson. Född 1961-10-14 i Stora Köpinge 9, Stora Köpinge (M).
Signe Anita Nilsson. Född 1961-10-14 i Stora Köpinge 9, Stora Köpinge (M).
Tabell 1749 (generation 9)
(Från Tabell 1737, s 313)
Karin Nilsson. Född 1910-01-12 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1968-01-04 i Ystad (M).
Gift 1936-02-29 med Gösta Harald Petersson. Född 1910-08-24 i Stora Herrestad 59, Stora Herrestad (M). Död 198309-02 i Stora Herrestad (M).
Tabell 1750 (generation 9)
(Från Tabell 1737, s 313)
Herta Ingeborg Nilsson. Född 1912-12-04 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1995-06-19 i Stora Köpinge
(M).
Gift 1934-05-12 med Osvald Villiam Andersson. Född 1909-05-15 i Stora Herrestad 59, Stora Herrestad (M). Död
1980-07-16 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1751 (generation 8)
(Från Tabell 1736, s 313)
Anders Nilsson. Född 1862-12-23 i Kabusa 7, Stora Köpinge (M).
Gift 1884-12-27 med Hanna Nilsdotter. Född 1862-05-03 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Ida Andersdotter. Född 1886-10-28 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1889-09-06 i Stora Köpinge
27, Stora Köpinge (M).
Hilda Charlotta Andersdotter. Född 1889-05-11 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M).
Tabell 1752 (generation 6)
(Från Tabell 1734, s 313)
Gertrud Tufvesdotter. Född 1800-09-27 i Kabusa, Stora Köpinge (M).
Gift med Ingvar Svensson. Född 1812-09-10 i Fårarp, Övraby (L).
Barn:
Anders Ingvarsson. Född 1839-11-05 i Kabusa, Stora Köpinge (M).
Hanna Ingvarsdotter. Född 1842-05-02 i Kabusa, Stora Köpinge (M). Se tabell 1753, s 316.
Tabell 1753 (generation 7)
(Från Tabell 1752, s 316)
Hanna Ingvarsdotter. Född 1842-05-02 i Kabusa, Stora Köpinge (M).
Gift 1870-05-07 med Anders Svensson. Född 1837-01-03 i Glemminge (M).
Barn:
Sven Andersson. Född 1870-08-08 i Stora Köpinge (M).
Maria Andersdotter. Född 1872-04-05 i Stora Köpinge (M).
Eljena Andersdotter. Född 1875-07-24 i Stora Köpinge (M). Död 1957-02-22 i Dalby (M). Se tabell 1754, s
317.
Ingvar Andersson. Född 1878-01-29 i Stora Köpinge (M). Död 1961-01-13 i Ullstorp (L). Se tabell 1757, s 317.
Tabell 1754 (generation 8)
(Från Tabell 1753, s 316)
Eljena Andersdotter. Född 1875-07-24 i Stora Köpinge (M). Död 1957-02-22 i Dalby (M).
Gift 1904-12-17 i Stora Köpinge (M) med Sven Andersson. Född 1875-04-25 i Kabusa, Stora Köpinge (M). Död 194304-28.
Barn:
August Sigfrid Andersson. Född 1905-08-28 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1755, s 317.
Hanna Gunhild Andersson. Född 1908-02-13 i Stora Köpinge (M). Död 1990-01-14 i Mariestad (R). Se tabell
1756, s 317.
Tabell 1755 (generation 9)
(Från Tabell 1754, s 317)
August Sigfrid Andersson. Född 1905-08-28 i Stora Köpinge (M).
Gift med Edit Linnéa Gunhild Ingelström. Född 1911-01-08 i Stora Köpinge 28, Stora Köpinge (M).
Barn:
Eva Ann-Sofi Andersson. Född 1950-03-18 i Borrby (L).
Klas Göran Andersson. Född 1953-01-06 i Borrby (L).
Tabell 1756 (generation 9)
(Från Tabell 1754, s 317)
Hanna Gunhild Andersson. Född 1908-02-13 i Stora Köpinge (M). Död 1990-01-14 i Mariestad (R).
Gift 1933-12-17 med Lars August Larsson. Född 1906-06-17 i Stora Herrestad (M). Död 1990-04-01 i Mariestad (R).
Tabell 1757 (generation 8)
(Från Tabell 1753, s 316)
Ingvar Andersson. Född 1878-01-29 i Stora Köpinge (M). Död 1961-01-13 i Ullstorp (L).
Gift 1905-03-24 med Anna Nilsdotter. Född 1877-10-24 i Stora Herrestad (M). Död 1960-04-04 i Ullstorp (L).
Barn:
Hilda Beata Ingvarsson. Född 1909-05-29 i Stora Köpinge (M). Död 1989-03-02 i Glemminge (M). Se tabell
1758, s 317.
Anton Sigvard Andersson. Född 1912-07-02 i Stora Köpinge (M). Död 2003-03-03 i Tomelilla (L).
Hanna Andersson. Född 1916.
Tabell 1758 (generation 9)
(Från Tabell 1757, s 317)
Hilda Beata Ingvarsson. Född 1909-05-29 i Stora Köpinge (M). Död 1989-03-02 i Glemminge (M).
Gift
Barn:
Anny Hildegard Persson. Född 1928-05-06 i Kverrestad (L).
Tabell 1759 (generation 5)
(Från Tabell 1733, s 313)
Anders Mårtensson. Född 1774-01-16 i Stora Köpinge (M). Död 1814-07-12 i Kabusa, Stora Köpinge (M).
Gift 1797-11-22 i Stora Köpinge (M) med Elina Andersdotter. Född 1775-10-17 i Stora Köpinge (M). Död 1828-0325 i Kabusa, Stora Köpinge (M).
Barn:
Gertrud Andersdotter. Född 1798-08-30 i Stora Köpinge (M).
Berta Andersdotter. Född 1801-04-07 i Stora Köpinge (M).
Marna Andersdotter. Född 1803-12-06 i Stora Köpinge (M). Död 1809-11-15 i Kabusa, Stora Köpinge (M).
Mårten Andersson. Född 1807-01-24 i Stora Köpinge (M).
Bengta Andersdotter. Född 1809-08-04 i Stora Köpinge (M). Död 1865-10-23 i Löderup (M). Se tabell 1760, s
318.
Marna Andersdotter. Född 1812-02-15 i Stora Köpinge (M).
Anders Andersson. Född 1814-08-29 i Kabusa, Stora Köpinge (M).
Tabell 1760 (generation 6)
(Från Tabell 1759, s 317)
Bengta Andersdotter. Född 1809-08-04 i Stora Köpinge (M). Död 1865-10-23 i Löderup (M).
Gift med Erik Andersson. Född 1807-08-16 i Löderup (M). Död 1887-04-24 i Löderup (M).
Barn:
Eljena Eriksdotter. Född 1832-12-04 i Löderup (M).
Elna Eriksdotter. Född 1834-10-04 i Löderup (M).
Anders Eriksson. Född 1838-06-09 i Hannas (L). Se tabell 1761, s 318.
Hans Eriksson. Född 1841-08-04 i Kabusa, Stora Köpinge (M).
Hanna Eriksdotter. Född 1849-12-06 i Bollerup (L).
Tabell 1761 (generation 7)
(Från Tabell 1760, s 318)
Anders Eriksson. Född 1838-06-09 i Hannas (L).
Gift 1861-04-27 med Elna Svensdotter. Född 1831-06-23 i Löderup (M).
Barn:
Anders Andersson. Född 1862-10-15 i Löderup (M).
Eljena Andersdotter. Född 1864-12-13 i Löderup (M).
Karna Andersdotter. Född 1867-08-22 i Löderup (M).
Sissa Andersdotter. Född 1870-01-06 i Löderup (M). Död 1944-11-04 i Löderup (M). Se tabell 1762, s 318.
Mårten Andersson. Född 1873-02-08 i Löderup (M). Död 1873-04-23 i Löderup (M).
Tabell 1762 (generation 8)
(Från Tabell 1761, s 318)
Sissa Andersdotter. Född 1870-01-06 i Löderup (M). Död 1944-11-04 i Löderup (M).
Gift 1891 med Hands Andreas Lintrup. Född 1870-09-30 i Bornholm. Död 1944-12-04 i Helsingborgs Maria (M).
Barn:
Anders Valdemar Lintrup. Född 1892-02-29 i Östra Ingelstad (L). Död 1951-03-07 i Eslövs kbfd (M). Se tabell
1763, s 318.
Ernst Sigfrid Lintrup. Född 1904-05-15 i Västra Sallerups kbfd (M). Död 1982-12-23 i Filborna (M). Se tabell
1772, s 320.
Tabell 1763 (generation 9)
(Från Tabell 1762, s 318)
Anders Valdemar Lintrup. Född 1892-02-29 i Östra Ingelstad (L). Död 1951-03-07 i Eslövs kbfd (M).
Gift 1920 med Anna Charlotta Andersson. Född 1884-08-08 i Maria Magdalena (AB). Död 1929-09-25 i Hedvig
Eleonora (AB).
Barn:
Frans Vilhelm Lintrup. Född 1917-11-19 i Hedvig Eleonora (AB). Död 1985-10-03 i Vällingby (AB). Se tabell
1764, s 319.
Gunborg Viola Lintrup. Född 1920-05-31 i Hedvig Eleonora (AB). Död 1996-03-23 i Hässelby (AB). Se tabell
1768, s 319.
Tabell 1764 (generation 10)
(Från Tabell 1763, s 318)
Frans Vilhelm Lintrup. Född 1917-11-19 i Hedvig Eleonora (AB). Död 1985-10-03 i Vällingby (AB).
Gift 1:o med Elsa Amalia Lingetoft. Född 1923-02-07 i Malå (AC).
Barn:
Yvone Lintrup. Född 1943-12-26 i Brännkyrka (AB). Se tabell 1765, s 319.
Gift 2:o 1948-04-15 med Ada Esther Albarracin. Född 1923-05-27.
Barn:
Jorge Guillermo Lintrup. Född 1949-10-18 i Brännkyrka (AB). Död 1949-10-19 i Brännkyrka (AB).
Jorge Guillermo Lintrup. Född 1952-10-29. Se tabell 1766, s 319.
Cristian Gustavo Lintrup. Född 1954-06-08. Se tabell 1767, s 319.
Tabell 1765 (generation 11)
(Från Tabell 1764, s 319)
Yvone Lintrup. Född 1943-12-26 i Brännkyrka (AB).
Gift
Barn:
Niklas Fredrik Lingetoft. Född 1975-03-05 i Johannes (AB).
Pontus Henrik Lingetoft. Född 1976-09-11 i Sollentuna (AB).
Tabell 1766 (generation 11)
(Från Tabell 1764, s 319)
Jorge Guillermo Lintrup. Född 1952-10-29.
Gift
Barn:
Eva Erica Lintrup. Född 1983-04-10 i Mora (W).
Susanna Martina Lintrup. Född 1988-05-02 i Mora (W).
Tabell 1767 (generation 11)
(Från Tabell 1764, s 319)
Cristian Gustavo Lintrup. Född 1954-06-08.
Gift
Barn:
Paola Lintrup. Född 1984-05-24 i Stockholm.
Tabell 1768 (generation 10)
(Från Tabell 1763, s 318)
Gunborg Viola Lintrup. Född 1920-05-31 i Hedvig Eleonora (AB). Död 1996-03-23 i Hässelby (AB).
Gift med Knut Arne Svensson. Född 1919-06-28 i Täby (AB).
Barn:
Bo Arne Svensson. Född 1947-05-17 i Brännkyrka (AB). Se tabell 1769, s 319.
Per-Olov Svensson. Född 1949-07-07 i Brännkyrka (AB). Se tabell 1770, s 320.
Hans Ove Svensson. Född 1956-08-03 i Brännkyrka (AB). Se tabell 1771, s 320.
Tabell 1769 (generation 11)
(Från Tabell 1768, s 319)
Bo Arne Svensson. Född 1947-05-17 i Brännkyrka (AB).
Gift
Barn:
Janina Maria Åkerman. Född 1967-01-27 i Hässelby (AB).
Tabell 1770 (generation 11)
(Från Tabell 1768, s 319)
Per-Olov Svensson. Född 1949-07-07 i Brännkyrka (AB).
Gift
Barn:
Anna Pernilla Marita Jessica Petre Teresa Lintrup. Född 1982.
Tabell 1771 (generation 11)
(Från Tabell 1768, s 319)
Hans Ove Svensson. Född 1956-08-03 i Brännkyrka (AB).
Gift
Barn:
Emma Katarina Lintrup. Född 1984-07-29 i Stockholm.
Gerda Sofia Lintrup. Född 1986-12-01 i Stockholm.
Adam Gustav Lintrup. Född 1991-08-05 i Stockholm.
Tabell 1772 (generation 9)
(Från Tabell 1762, s 318)
Ernst Sigfrid Lintrup. Född 1904-05-15 i Västra Sallerups kbfd (M). Död 1982-12-23 i Filborna (M).
Gift
Barn:
Martin Sigfrid Andreasson. Född 1926-10-23 i Listerby (K). Död 1999-01-21 i Karlshamn (K). Se tabell 1773, s
320.
Evy Sylvia Hillevi Lintrup. Född 1934-05-31 i Löderup (M). Död 2007-04-17 i Malmö. Se tabell 1774, s 320.
Iréne Birgitta Hjördis Lintrup. Född 1937-08-08 i Löderup (M).
Siv Lisbet Anita Lintrup. Född 1944-01-26 i Helsingborgs Maria (M). Se tabell 1775, s 320.
Tabell 1773 (generation 10)
(Från Tabell 1772, s 320)
Martin Sigfrid Andreasson. Född 1926-10-23 i Listerby (K). Död 1999-01-21 i Karlshamn (K).
Gift 1951-06-30 med Ulla-Britt NN. Född 1931-08-14 i Karlshamn (K).
Barn:
Peter Sören Andreasson. Född 1951-12-17 i Karlshamn (K).
Åsa Katrine Andreasson. Född 1953-05-25 i Karlshamn (K).
Johan Mikael Andreasson. Född 1955-08-15 i Karlshamn (K).
Tabell 1774 (generation 10)
(Från Tabell 1772, s 320)
Evy Sylvia Hillevi Lintrup. Född 1934-05-31 i Löderup (M). Död 2007-04-17 i Malmö.
Gift med Ingvar Lennart Persson. Född 1923-11-27 i Västra Kärrstorp (M).
Barn:
Kerstin Ann-Britt Persson. Född 1950-03-31 i Möllevången (M).
Jan Roland Persson. Född 1955-02-16 i Möllevången (M).
Mats Stefan Persson. Född 1959-10-18 i Möllevången (M).
Tabell 1775 (generation 10)
(Från Tabell 1772, s 320)
Siv Lisbet Anita Lintrup. Född 1944-01-26 i Helsingborgs Maria (M).
Gift 1:o med Dan Henry Molin. Född 1941-07-20 i Örgryte (O).
Barn:
Dan Peter Ingemar Molin. Född 1962-03-08 i Helsingborgs Gustav Adolf (M). Se tabell 1776, s 321.
Lars Rickard Anders Molin. Född 1963-04-14 i Helsingborgs Gustav Adolf (M).
Gift 2:o med Carl-Gustav Magnus Svensson. Född 1946-05-15 i Jönköpings Sofia (F).
Barn:
Carl Christian Magnus Linterup. Född 1975-05-01 i Visingsö (F).
Tabell 1776 (generation 11)
(Från Tabell 1775, s 320)
Dan Peter Ingemar Molin. Född 1962-03-08 i Helsingborgs Gustav Adolf (M).
Gift
Barn:
Emelie Helena Charlotta Molin. Född 1992-08-27.
Erik Daniel Molin. Född 1994-01-14.
Tabell 1777 (generation 4)
(Från Tabell 1580, s 285)
Per Andersson. Född 1716 i Glemminge (M). Död 1785-03-24 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M).
Gift 1:o med Marna Månsdotter. Född 1720-09-26 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1766-11-26 i Stora
Köpinge 27, Stora Köpinge (M).
Barn:
Måns Persson. Född 1752-07-09 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1778-09-11 i Stora Köpinge 27,
Stora Köpinge (M).
Kerstina Persdotter. Född 1757-08-24 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1757-08-24 i Stora Köpinge
27, Stora Köpinge (M).
Anders Persson. Född 1761-10-12 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1762-02-15 i Stora Köpinge 27,
Stora Köpinge (M).
Elna Persdotter. Född 1763-09-14 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1767-08-21 i Stora Köpinge 27,
Stora Köpinge (M).
Gift 2:o med Anna Persdotter. Född omkring 1739. Död 1793-01-08 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M).
Barn:
Anders Persson. Född 1768-03-04 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1787-04-28 i Stora Köpinge 27,
Stora Köpinge (M).
Marna Persdotter. Född 1769-11-27 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1771-03-24 i Stora Köpinge
27, Stora Köpinge (M).
Elna Persdotter. Född 1772-03-15 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1836-02-28 i Stora Köpinge 7,
Stora Köpinge (M). Se tabell 1778, s 321.
Marna Persdotter. Född 1774-05-11 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1816-12-18 i Stora Köpinge
27, Stora Köpinge (M). Se tabell 1795, s 324.
Tabell 1778 (generation 5)
(Från Tabell 1777, s 321)
Elna Persdotter. Född 1772-03-15 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1836-02-28 i Stora Köpinge 7, Stora
Köpinge (M).
Gift 1797-11-03 med Jöns Persson. Född från 1761 till 1771 i Glemminge (M). Död 1821-06-13 i Stora Köpinge 7,
Stora Köpinge (M).
Barn:
Anna Jönsdotter. Född 1798-10-21 i Stora Köpinge 7, Stora Köpinge (M). Död 1867-05-29 i Tomelilla (L). Se
tabell 1779, s 321.
Tabell 1779 (generation 6)
(Från Tabell 1778, s 321)
Anna Jönsdotter. Född 1798-10-21 i Stora Köpinge 7, Stora Köpinge (M). Död 1867-05-29 i Tomelilla (L).
Gift med Sven Andersson. Född 1800-07-30 i Stora Köpinge 13, Stora Köpinge (M). Död 1864-08-01 i Tomelilla (L).
Barn:
Henrik Svensson. Född 1822-07-04 i Stora Köpinge 7, Stora Köpinge (M). Död 1884-09-14 i Smedstorp (L). Se
tabell 1780, s 322.
Bengta Svensdotter. Född 1825-05-18 i Stora Köpinge 7, Stora Köpinge (M).
Mätta Svensdotter. Född 1828-01-03 i Stora Köpinge 7, Stora Köpinge (M).
Elna Svensdotter. Född 1830-06-24 i Stora Köpinge 7, Stora Köpinge (M).
Kerstina Svensdotter. Född 1833-01-08 i Stora Köpinge 7, Stora Köpinge (M).
Anna Svensdotter. Född 1835-07-30 i Stora Köpinge 7, Stora Köpinge (M). Död 1836-06-15 i Stora Köpinge 7,
Stora Köpinge (M).
Jöns Svensson. Född 1838-06-25 i Stora Köpinge 7, Stora Köpinge (M).
Tabell 1780 (generation 7)
(Från Tabell 1779, s 321)
Henrik Svensson. Född 1822-07-04 i Stora Köpinge 7, Stora Köpinge (M). Död 1884-09-14 i Smedstorp (L).
Gift 1849-12-29 med Mätta Klemedsdotter. Född 1830-01-06 i Öja (M).
Barn:
Anna Henriksdotter. Född 1850-11-29 i Tryde (L). Död 1851-02-27 i Tryde (L).
Per Henriksson. Född 1852-06-21 i Tryde (L). Se tabell 1781, s 322.
Anna Henriksdotter. Född 1855-03-28 i Smedstorp (L). Se tabell 1782, s 322.
Elna Henriksdotter. Född 1857-11-18 i Smedstorp (L). Se tabell 1783, s 322.
Karna Henriksdotter. Född 1862-06-13 i Smedstorp (L). Se tabell 1790, s 323.
Sven Henriksson. Född 1866-08-04 i Smedstorp (L). Död 1952-07-25. Se tabell 1792, s 324.
Botilda Henriksdotter. Född 1871-01-11 i Smedstorp (L). Död 1880-03-03 i Smedstorp (L).
Johannes Henriksson. Född 1873-12-04 i Smedstorp (L).
Tabell 1781 (generation 8)
(Från Tabell 1780, s 322)
Per Henriksson. Född 1852-06-21 i Tryde (L).
Gift med Bengta Månsdotter. Född 1850 i Sankt Olof (L).
Barn:
Alfred Heldeberg Persson. Född 1882 i Sankt Olof (L).
Frans Henrik Persson. Född 1886 i Sankt Olof (L).
Thilda Maria Persdotter. Född 1889 i Sankt Olof (L).
Tabell 1782 (generation 8)
(Från Tabell 1780, s 322)
Anna Henriksdotter. Född 1855-03-28 i Smedstorp (L).
Gift 1873 med Per Jacobsson. Född 1851-04-11 i Lövestad (M).
Barn:
Gustav Johannes Persson. Född 1874-06-06 i Onslunda 31, Onslunda (L).
Oskar Persson. Född 1878-07-22 i Onslunda 31, Onslunda (L).
Herman Sigfrid Persson. Född 1882-08-15 i Onslunda 31, Onslunda (L).
August Alfred Persson. Född 1886-09-05 i Onslunda 31, Onslunda (L).
Frida Gustava Persdotter. Född 1891-05-05 i Onslunda 31, Onslunda (L).
Viktor Albin Persson. Född 1892-07-30 i Onslunda 31, Onslunda (L).
Tabell 1783 (generation 8)
(Från Tabell 1780, s 322)
Elna Henriksdotter. Född 1857-11-18 i Smedstorp (L).
Gift 1876 med John Persson. Född 1851 i Kverrestad (L).
Barn:
Axel Johnsson. Född 1877-11-29 i Lunnarp 14, Kverrestad (L).
Hanna Johnsdotter. Född 1879-09-04 i Lunnarp 14, Kverrestad (L). Död 1964-05-05 i Smedstorp (L). Se tabell
1784, s 323.
Wilhelm Johnsson. Född 1881-11-08 i Lunnarp 14, Kverrestad (L).
Herman Johnsson. Född 1883-09-13 i Lunnarp 14, Kverrestad (L).
Emil Johnsson. Född 1885-10-16 i Kverrestad (L). Död 1967-06-14 i Borrby (L). Se tabell 1785, s 323.
Mathilda Johnsdotter. Född 1887-09-21 i Kverrestad (L). Död 1975-11-21 i Smedstorp (L). Se tabell 1786, s
323.
Frans Johnsdotter Möller. Född 1890-04-03 i Kverrestad (L). Död 1988-07-08 i Smedstorp (L). Se tabell 1787,
s 323.
Tabell 1784 (generation 9)
(Från Tabell 1783, s 322)
Hanna Johnsdotter. Född 1879-09-04 i Lunnarp 14, Kverrestad (L). Död 1964-05-05 i Smedstorp (L).
Gift 1905-09-08 med Otto Schön. Född 1881-09-19 i Smedstorp (L). Död 1953-07-18 i Smedstorp (L).
Tabell 1785 (generation 9)
(Från Tabell 1783, s 322)
Emil Johnsson. Född 1885-10-16 i Kverrestad (L). Död 1967-06-14 i Borrby (L).
Gift 1917-04-14 med Emma. Född 1887-10-31 i Löderup (M). Död 1973-10-31 i Borrby (L).
Tabell 1786 (generation 9)
(Från Tabell 1783, s 322)
Mathilda Johnsdotter. Född 1887-09-21 i Kverrestad (L). Död 1975-11-21 i Smedstorp (L).
Gift 1909-11-13 med Otto Jönsson. Född 1880-09-12 i Östra Ingelstad (L). Död 1956-03-28 i Smedstorp (L).
Tabell 1787 (generation 9)
(Från Tabell 1783, s 322)
Frans Johnsdotter Möller. Född 1890-04-03 i Kverrestad (L). Död 1988-07-08 i Smedstorp (L).
Gift 1922-06-10 med Karolina Mårtensson. Född 1892-05-06 i Spjutstorp (L). Död 1968-07-28 i Smedstorp (L).
Barn:
Hanna Margit Möller. Född 1927-12-15 i Smedstorp (L). Se tabell 1788, s 323.
Tabell 1788 (generation 10)
(Från Tabell 1787, s 323)
Hanna Margit Möller. Född 1927-12-15 i Smedstorp (L).
Gift 1949-10-15 med Arvid Lennart Andersson. Född 1924-10-24 i Kverrestad (L).
Barn:
Barbro Ann-Margret Andersson. Född 1951-06-29 i Kverrestad (L). Död 1951-08-12 i Kverrestad (L).
Kjell-Arne Lennart Andersson. Född 1952-06-20 i Kverrestad (L).
Birgitta Ann-Margaret Andersson. Född 1956-07-15 i Kverrestad (L). Se tabell 1789, s 323.
Tabell 1789 (generation 11)
(Från Tabell 1788, s 323)
Birgitta Ann-Margaret Andersson. Född 1956-07-15 i Kverrestad (L).
Sambo
Barn:
Susanne Caroline Andersson. Född 1978-10-31 i Tomelilla (L).
Anette Kristina Andersson. Född 1980-04-01 i Tomelilla (L).
Josefine Andersson. Född 1985-04-29.
Tabell 1790 (generation 8)
(Från Tabell 1780, s 322)
Karna Henriksdotter. Född 1862-06-13 i Smedstorp (L).
Gift 1890-12-04 i Onslunda (L) med Ola Andersson. Född 1853-09-26 i Onslunda (L).
Barn:
Kjersti Maria Olsdotter. Född 1892-06-20 i Onslunda 33, Onslunda (L). Död 1957-02-14 i Onslunda (L). Se
tabell 1791, s 324.
Bolette Ingeborg Olsdotter. Född 1894-10-18 i Onslunda 33, Onslunda (L). Död 1975-08-16 i Lunds
domkyrkoförs (M). Ogift
Tabell 1791 (generation 9)
(Från Tabell 1790, s 323)
Kjersti Maria Olsdotter. Född 1892-06-20 i Onslunda 33, Onslunda (L). Död 1957-02-14 i Onslunda (L).
Gift 1926-05-22 med Nilsson.
Tabell 1792 (generation 8)
(Från Tabell 1780, s 322)
Sven Henriksson. Född 1866-08-04 i Smedstorp (L). Död 1952-07-25.
Gift 1894 med Maria Persdotter. Född 1869-10-29 i Smedstorp (L). Död 1943-07-13.
Barn:
Kierstina Maria Svensdotter. Född 1895-05-27 i Smedstorp (L). Död 1988-12-02 i Tomelilla (L). Se tabell
1793, s 324.
Henrik Svensson. Född 1896-09-20 i Smedstorp (L). Död 1983-09-04 i Smedstorp (L). Ogift
Johan Alfred Svensson. Född 1900 i Smedstorp (L).
Karl Gustav Svensson. Född 1905-09-12 i Smedstorp (L). Död 1983-07-08 i Smedstorp (L). Se tabell 1794, s
324.
Tabell 1793 (generation 9)
(Från Tabell 1792, s 324)
Kierstina Maria Svensdotter. Född 1895-05-27 i Smedstorp (L). Död 1988-12-02 i Tomelilla (L).
Gift 1919-06-07 med Ture Eriksson. Född 1892-12-28 i Smedstorp (L). Död 1951-09-21 i Spjutstorp (L).
Tabell 1794 (generation 9)
(Från Tabell 1792, s 324)
Karl Gustav Svensson. Född 1905-09-12 i Smedstorp (L). Död 1983-07-08 i Smedstorp (L).
Gift 1934-04-14 med Anna Augusta Jönsson. Född 1905-05-27 i Sälshög 16, Tryde (L). Död 1976-09-01 i Smedstorp
(L).
Barn:
Jarl Evert Arne Svensson. Född 1945-05-25 i Lunds landsförs (M). Repetition, se tabell 1269, s 231.
Jarl Evert Arne Svensson. Född 1945-05-25 i Lunds landsförs (M). Repetition, se tabell 1270, s 231.
Tabell 1795 (generation 5)
(Från Tabell 1777, s 321)
Marna Persdotter. Född 1774-05-11 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M). Död 1816-12-18 i Stora Köpinge 27,
Stora Köpinge (M).
Gift 1798-10-11 med Ingeman Nilsson. Född 1773-02-20 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1818-03-01 i Stora
Köpinge 27, Stora Köpinge (M).
Barn:
Per Ingemansson. Född 1797-12-27 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Se tabell 1796, s 325.
Bengta Ingemansdotter. Född 1802-03-16 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M).
Anna Ingemansdotter. Född 1805-05-12 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1845-07-17 i Tosterup (L).
Se tabell 1818, s 328.
Ingar Ingemansdotter. Född 1807-10-24 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1811-11-23 i Stora Köpinge
27, Stora Köpinge (M).
Nils Ingemansson. Född 1809-12-28 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M).
Anders Ingemansson. Född 1812-06-21 i Stora Köpinge 27, Stora Köpinge (M).
Tabell 1796 (generation 6)
(Från Tabell 1795, s 324)
Per Ingemansson. Född 1797-12-27 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M).
Gift 1825-07-09 i Stora Köpinge (M) med Anna Månsdotter. Född 1794. Död 1852-03-14 i Stora Köpinge 29, Stora
Köpinge (M).
Barn:
Anders Persson. Född 1825-09-02 i Stora Köpinge 29, Stora Köpinge (M). Död 1832 i Stora Köpinge 29, Stora
Köpinge (M).
Ingeman Persson. Född 1830-08-26 i Stora Köpinge 29, Stora Köpinge (M). Se tabell 1797, s 325.
Anders Persson. Född 1834-01-11 i Stora Köpinge 29, Stora Köpinge (M).
Marna Persson. Född 1837-08-01 i Stora Köpinge 29, Stora Köpinge (M). Se tabell 1804, s 326.
Tabell 1797 (generation 7)
(Från Tabell 1796, s 325)
Ingeman Persson. Statdräng. Född 1830-08-26 i Stora Köpinge 29, Stora Köpinge (M).
Gift 1:o 1854-11-17 med Karna Henriksdotter. Född 1832. Död 1883-07-03 i Ruutsbo, Bjäresjö (M). År: 51 Månad: 4
Dag: 7
Barn:
Anna Ingemansdotter. Född 1854-10-29 i Stora Köpinge 29, Stora Köpinge (M). Se tabell 1798, s 325.
Maria Ingemansdotter. Född 1860-04-17 i Ruutsbo, Bjäresjö (M). Se tabell 1799, s 325.
Per Ingemansson. Född 1863-06-23 i Ruutsbo, Bjäresjö (M).
Elna Ingemansdotter. Född 1865-11-05 i Ruutsbo, Bjäresjö (M).
Christina Ingemansdotter. Född 1868-08-29 i Ruutsbo, Bjäresjö (M). Död 1869-09-06 i Ruutsbo, Bjäresjö (M).
Christine Ingemansdotter. Född 1870-08-10 i Ruutsbo, Bjäresjö (M). Död 1871-07-08 i Ruutsbo, Bjäresjö (M).
Nils Ingemansson. Född 1872-07-19 i Ruutsbo, Bjäresjö (M). Död 1949-12-04 i Krågarp, Västra Nöbbelöv (M).
Se tabell 1801, s 326.
Sofia Christin Ingemansdotter. Född 1875-06-18 i Ruutsbo, Bjäresjö (M).
Gift 2:o 1887-09-11 i Bjäresjö (M) med Karna Persdotter. Född 1841-06-24 i Stora Herrestad (M).
Tabell 1798 (generation 8)
(Från Tabell 1797, s 325)
Anna Ingemansdotter. Född 1854-10-29 i Stora Köpinge 29, Stora Köpinge (M).
Gift 1879-12-27 i Ystads Sankta Maria (M) med Anders Jönsson. Skomakare. Född 1854 i Vallby (L).
Barn:
Maria Anna Charlotta Andersdotter. Född 1880-01-09 i Ystads Sankta Maria (M).
Gösta Gottfrid Andersson. Född 1880-12-29 i Ystads Sankta Maria (M).
Elvira Ingeborg Andersdotter. Född 1883-06-24 i Ystads Sankta Maria (M).
Carl Mauritz Valdemar Andersson. Född 1885-11-06 i Ystads Sankta Maria (M).
Anders Gerhard Andersson. Född 1888-01-08 i Ystads Sankta Maria (M).
Ruth Elvira Ingeborg Andersdotter. Född 1890-12-01 i Ystad (M).
Ester Magnhild Antoinette Andersdotter. Född 1893-05-03 i Ystad (M).
Märta Julia Eugenia Andersdotter. Född 1895 i Ystad (M).
Tabell 1799 (generation 8)
(Från Tabell 1797, s 325)
Maria Ingemansdotter. Kokerska. Född 1860-04-17 i Ruutsbo, Bjäresjö (M).
Utom äktenskap
Barn:
Oskar Reinhold. Född 1883-10-13 i Ystads Sankta Maria (M).
Carl August Sjögren. Född 1889-02-07 i Hyby (M). Död 1964-01-11 i Ekeby (M). Se tabell 1800, s 325.
Tabell 1800 (generation 9)
(Från Tabell 1799, s 325)
Carl August Sjögren. Född 1889-02-07 i Hyby (M). Död 1964-01-11 i Ekeby (M).
Gift 1915-10-10
Tabell 1801 (generation 8)
(Från Tabell 1797, s 325)
Nils Ingemansson. Född 1872-07-19 i Ruutsbo, Bjäresjö (M). Död 1949-12-04 i Krågarp, Västra Nöbbelöv (M).
Gift 1897-05-19 i Bjäresjö (M) med Kjersti Nilsdotter. Född 1872-03-10 i Kärragården 5, Bjäresjö (M). Död 1923-0322.
Barn:
Hedvig Karolina Ingemansson. Född 1897-06-16 i Öremölla 13, Skivarp (M). Död 1987-08-26 i Skivarp (M).
Se tabell 1802, s 326.
Tabell 1802 (generation 9)
(Från Tabell 1801, s 326)
Hedvig Karolina Ingemansson. Född 1897-06-16 i Öremölla 13, Skivarp (M). Död 1987-08-26 i Skivarp (M).
Gift 1925-03-25 med Salomon Svensson. Född 1898-11-07 i Bussjö 14, Bromma (M). Död 1981-10-13 i Skivarp (M).
Barn:
Sven Helge Artur Svensson. Född 1926-01-16 i Skivarp (M). Se tabell 1803, s 326.
Tabell 1803 (generation 10)
(Från Tabell 1802, s 326)
Sven Helge Artur Svensson. Född 1926-01-16 i Skivarp (M).
Gift med Ingrid Maj-Britt NN. Född 1929-08-15 i Lunds landsförs (M).
Barn:
Ingrid Monica Svensson. Född 1950-06-06 i Balkåkra (M).
Tabell 1804 (generation 7)
(Från Tabell 1796, s 325)
Marna Persson. Född 1837-08-01 i Stora Köpinge 29, Stora Köpinge (M).
Gift med Jöns Jönsson. Född 1832-04-19 i Bjäresjö (M). Död 1915-10-08 i Bjäresjö (M).
Barn:
Anna Jönsdotter. Född 1865-08-04 i Gundralöv 7, Bjäresjö (M). Se tabell 1805, s 326.
Jöns Jönsson. Född 1870-04-21 i Gundralöv 7, Bjäresjö (M). Död 1947-12-08 i Bjäresjö 19, Bjäresjö (M). Se
tabell 1810, s 327.
Bengta Jönsdotter. Född 1873-09-14 i Ruutsbo, Bjäresjö (M). Död 1958-02-19 i Ystad (M). Se tabell 1812, s
327.
Tabell 1805 (generation 8)
(Från Tabell 1804, s 326)
Anna Jönsdotter. Född 1865-08-04 i Gundralöv 7, Bjäresjö (M).
Gift 1892-06-18 i Tosterup (L) med Per Jacobsson. Född 1869-12-31 i Tosterup (L).
Barn:
Märta Alfhild Persdotter. Född 1892-10-01 i Tosterup (L). Död 1970-02-11 i Ystad (M). Se tabell 1806, s 326.
Jacob Yngve Jacobsson. Född 1895-09-19 i Tosterup (L). Död 1973-12-24 i Tomelilla (L). Se tabell 1807, s
327.
Elna Asta Persdotter. Född 1900-06-28 i Tosterup (L). Död 1978-07-30 i Ystad (M). Se tabell 1809, s 327.
Tabell 1806 (generation 9)
(Från Tabell 1805, s 326)
Märta Alfhild Persdotter. Född 1892-10-01 i Tosterup (L). Död 1970-02-11 i Ystad (M).
Gift med Andersson. Död 1966-04-12.
Tabell 1807 (generation 9)
(Från Tabell 1805, s 326)
Jacob Yngve Jacobsson. Född 1895-09-19 i Tosterup (L). Död 1973-12-24 i Tomelilla (L).
Gift 1917-03-16 med Hanna Clausson. Född 1893-10-14 i Bollerup (L). Död 1970-10-31 i Tomelilla (L).
Barn:
Tines Valborg Jacobsson. Född 1918-05-13 i Järarp 19, Bollerup (L).
Inga Ranghild Jacobsson. Född 1920-03-07 i Järarp 19, Bollerup (L). Se tabell 1808, s 327.
Tabell 1808 (generation 10)
(Från Tabell 1807, s 327)
Inga Ranghild Jacobsson. Född 1920-03-07 i Järarp 19, Bollerup (L).
Gift 1945-12-23 med Kalle Egon Ekstrand. Född 1917-03-25 i Ystad (M). Död 1980-10-10 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Hans Benkt Christer Ekstrand. Född 1946-05-17 i Ystad (M).
Tabell 1809 (generation 9)
(Från Tabell 1805, s 326)
Elna Asta Persdotter. Född 1900-06-28 i Tosterup (L). Död 1978-07-30 i Ystad (M).
Gift 1924-07-19 med Jöns Åkesson. Född 1900-01-09 i Stora Köpinge (M). Död 1970-09-06 i Öja (M).
Tabell 1810 (generation 8)
(Från Tabell 1804, s 326)
Jöns Jönsson. Född 1870-04-21 i Gundralöv 7, Bjäresjö (M). Död 1947-12-08 i Bjäresjö 19, Bjäresjö (M).
Gift 1898-03-27 i Bjäresjö (M) med Karna Månsson. Född 1871-01-02 i Bjäresjö (M). Död 1933-01-27.
Barn:
Jenny Maria Jönsdotter. Född 1899-01-10 i Ruutsbo, Bjäresjö (M). Död 1964-10-09 i Bjäresjö 19, Bjäresjö
(M). Se tabell 1811, s 327.
Gösta Jönsson. Född 1901-09-27 i Ruutsbo, Bjäresjö (M).
Evald Ingeman Jönsson. Född 1905-12-24 i Ruutsbo, Bjäresjö (M). Död 1991-07-04 i Hörby (M).
Tabell 1811 (generation 9)
(Från Tabell 1810, s 327)
Jenny Maria Jönsdotter. Född 1899-01-10 i Ruutsbo, Bjäresjö (M). Död 1964-10-09 i Bjäresjö 19, Bjäresjö (M).
Utom äktenskap med Nils Jönsson. Född 1888-11-10 i Skårby (M). Död 1956-07-12 i Ystad (M). Prästens notering.
Muntlig notering att Nils Jönsson är fader.
Barn:
Karin Inga-Lisa Jönsson. Född 1922-08-09 i Bjäresjö 20, Bjäresjö (M). Död 1991-04-24 i Landskrona (M).
Ogift
Tabell 1812 (generation 8)
(Från Tabell 1804, s 326)
Bengta Jönsdotter. Född 1873-09-14 i Ruutsbo, Bjäresjö (M). Död 1958-02-19 i Ystad (M).
Gift 1898-11-05 i Ystad (M) med Åke Jönsson Lindén. Skomakare. Född 1873 i Bollerup (L). Död 1937-08-22.
Barn:
Hjalmar Fritiof Lindén. Född 1899-02-26 i Ystad (M). Död 1963-06-30 i Gamlestads kbfd (O). Se tabell 1813, s
328.
Elma Maria Lindén. Född 1901-01-16 i Ystad (M). Död 1966-12-18 i Ystad (M). Se tabell 1814, s 328.
Svea Lindén. Född 1902-12-05 i Ystad (M). Död 1975-07-20 i Ystad (M). Se tabell 1817, s 328.
Tabell 1813 (generation 9)
(Från Tabell 1812, s 327)
Hjalmar Fritiof Lindén. Född 1899-02-26 i Ystad (M). Död 1963-06-30 i Gamlestads kbfd (O).
Utom äktenskap med Ester von Wowern. Kokerska. Född 1891-01-28 i Fagerhult (H). Död 1965-10-01 i Möllevången
(M).
Barn:
Marie Louis Lindén. Född 1919-11-20 i Ystad (M).
Gift 1954-08-15
Tabell 1814 (generation 9)
(Från Tabell 1812, s 327)
Elma Maria Lindén. Född 1901-01-16 i Ystad (M). Död 1966-12-18 i Ystad (M).
Gift 1922-10-22 med Einar Nordqvist. Född 1900-10-12 i Öja (M). Död 1975-03-14 i Ystad (M).
Barn:
Lars Åke Nordqvist. Född 1920-03-13 i Ystad (M). Se tabell 1815, s 328.
Elna Britt Marie Nordqvist. Född 1927-06-19 i Ystad (M). Se tabell 1816, s 328.
Tabell 1815 (generation 10)
(Från Tabell 1814, s 328)
Lars Åke Nordqvist. Född 1920-03-13 i Ystad (M).
Gift med Evy Marta Andersson. Född 1925-12-08 i Ystad (M).
Tabell 1816 (generation 10)
(Från Tabell 1814, s 328)
Elna Britt Marie Nordqvist. Född 1927-06-19 i Ystad (M).
Gift med Kjell Bertil Nordkvist. Född 1925-10-20 i Simrishamn (L).
Barn:
Gunnel Christina Nordkvist. Född 1950-01-29 i Ystad (M).
Lars Göran Nordkvist. Född 1953-12-13 i Ystad (M).
Tabell 1817 (generation 9)
(Från Tabell 1812, s 327)
Svea Lindén. Född 1902-12-05 i Ystad (M). Död 1975-07-20 i Ystad (M).
Gift 1956-12-15 med Johan Ernfrid Reuterdahl. Född 1897-02-13 i Ystad (M). Död 1985-04-15 i Ystad (M).
Tabell 1818 (generation 6)
(Från Tabell 1795, s 324)
Anna Ingemansdotter. Född 1805-05-12 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1845-07-17 i Tosterup (L).
Gift 1828-03-30 i Stora Köpinge (M) med Ingvar Månsson. Född 1800-03-25 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död
1867-05-05 i Glemminge (M).
Barn:
Måns Ingvarsson. Född 1828-09-19 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1884-11-02 i Glemminge (M).
Repetition, se tabell 1022, s 185.
Malena Ingvarsdotter. Född 1831-03-10 i Lilla Köpinge, Stora Köpinge (M). Död 1832-11-22 i Tosterup (L).
Ingeman Ingvarsson. Född 1833-05-21 i Tosterup (L).
Malena Ingvarsdotter. Född 1835-12-30 i Tosterup (L). Repetition, se tabell 1038, s 188.
Marna Ingvarsdotter. Född 1839-01-20 i Tosterup (L).
Mätta Ingvarsdotter. Född 1841-08-21 i Tosterup (L).
N Ingvarsdotter. Född 1844-03-29 i Tosterup (L). Död 1844-03-29 i Tosterup (L).
Per Ingvarsson. Född 1845-07-17 i Tosterup (L).
Tabell 1819 (generation 4)
(Från Tabell 1580, s 285)
Ingvar Andersson. Född 1723 i Glemminge (M). Död 1794-04-18 i Lilla Köpinge 12, Stora Köpinge (M).
Gift 1750-05-07 med Elna Trulsdotter. Född 1728-02-18 i Bromma (M). Död 1810-05-14 i Lilla Köpinge 12, Stora
Köpinge (M).
Barn:
Anders Ingvarsson. Född 1750-08-30 i Lilla Köpinge 12, Stora Köpinge (M). Död 1829-05-31 i Ingelstorp (M).
Se tabell 1820, s 329.
Truls Ingvarsson. Född 1753-09-16 i Lilla Köpinge 12, Stora Köpinge (M). Död 1785-08-25 i Lilla Köpinge 12,
Stora Köpinge (M). Se tabell 1821, s 329.
Kerstina Ingvarsdotter. Född 1762-02-18 i Lilla Köpinge 12, Stora Köpinge (M). Död 1784-10-.. i Glemminge
(M). Se tabell 1838, s 332.
Tabell 1820 (generation 5)
(Från Tabell 1819, s 329)
Anders Ingvarsson. Född 1750-08-30 i Lilla Köpinge 12, Stora Köpinge (M). Död 1829-05-31 i Ingelstorp (M).
Gift 1777-03-09 med Mätta Ingvarsdotter. Född 1758-03-17 i Stora Köpinge (M). Död 1827-03-06 i Ingelstorp (M).
Barn:
Måns Andersson. Född 1779-04-18 i Ingelstorp (M). Död 1779-05-10 i Ingelstorp (M).
Hanna Andersdotter. Född 1781-06-26 i Ingelstorp (M). Repetition, se tabell 908, s 165.
Truls Andersson. Född 1789-02-26 i Ingelstorp (M). Död 1838-07-23 i Ingelstorp (M). Repetition, se tabell 968,
s 175.
Kerstina Andersdotter. Född 1792-09-11 i Ingelstorp (M). Död 1873-04-02 i Löderup (M). Repetition, se tabell
996, s 180.
Tabell 1821 (generation 5)
(Från Tabell 1819, s 329)
Truls Ingvarsson. Nämndeman. Född 1753-09-16 i Lilla Köpinge 12, Stora Köpinge (M). Död 1785-08-25 i Lilla
Köpinge 12, Stora Köpinge (M).
Gift 1782-05-26 med Agda Erlandsdotter. Född 1763-04-27 i Stora Herrestad (M). Död 1815-02-06 i Glemminge (M).
Barn:
Hanna Trulsdotter. Född 1783-08-18 i Lilla Köpinge 12, Stora Köpinge (M). Död 1804-09-26 i Stora Herrestad
(M). Se tabell 1822, s 329.
Mätta Trulsdotter. Född 1786-01-09 i Lilla Köpinge 12, Stora Köpinge (M). Död 1786-05-21 i Lilla Köpinge
12, Stora Köpinge (M).
Tabell 1822 (generation 6)
(Från Tabell 1821, s 329)
Hanna Trulsdotter. Född 1783-08-18 i Lilla Köpinge 12, Stora Köpinge (M). Död 1804-09-26 i Stora Herrestad (M).
20 år gl
Gift 1802-11-07 i Glemminge (M) med Anders Mårtensson. Född 1766-02-07 i Stora Herrestad (M). Död 1833 i Stora
Herrestad (M).
Barn:
Ingar Andersdotter. Född 1803-10-08 i Stora Herrestad (M). Se tabell 1823, s 329.
Tabell 1823 (generation 7)
(Från Tabell 1822, s 329)
Ingar Andersdotter. Född 1803-10-08 i Stora Herrestad (M).
Gift 1820 med Ingvar Andersson. Född 1802-08-08 i Glemminge 22, Glemminge (M). Död 1876-01-12 i Glemminge
22, Glemminge (M).
Barn:
Anders Ingvarsson. Född 1821-09-27 i Glemminge 22, Glemminge (M). Död 1839-05-30 i Glemminge 22,
Glemminge (M).
Mårten Ingvarsson. Född 1823-08-17 i Glemminge 22, Glemminge (M). Se tabell 1824, s 330.
Ingar Ingvarsdotter. Född 1825-11-24 i Glemminge 22, Glemminge (M). Se tabell 1825, s 330.
Hanna Ingvarsdotter. Född 1827-11-24 i Glemminge 22, Glemminge (M).
Jöns Ingvarsson. Född 1830-01-21 i Glemminge 22, Glemminge (M). Se tabell 1826, s 330.
Mätta Ingvarsdotter. Född 1832-01-29 i Glemminge 22, Glemminge (M). Se tabell 1827, s 330.
Ingvar Ingvarsson. Född 1834-05-22 i Glemminge 22, Glemminge (M). Se tabell 1830, s 331.
Per Ingvarsson. Född 1836-03-20 i Glemminge 22, Glemminge (M).
Bengta Ingvarsdotter. Född 1839-01-27 i Glemminge 22, Glemminge (M). Död 1849-06-14 i Glemminge 22,
Glemminge (M).
Iljena Ingvarsdotter. Född 1841-02-20 i Glemminge 22, Glemminge (M). Se tabell 1833, s 331.
Tabell 1824 (generation 8)
(Från Tabell 1823, s 329)
Mårten Ingvarsson. Född 1823-08-17 i Glemminge 22, Glemminge (M).
Gift med Bengta Ingvarsdotter. Född 1828-04-02 i Valleberga (M).
Barn:
Ingvar Mårtensson. Född 1849-07-21 i Kabusa 12&13, Stora Köpinge (M).
Bengta Mårtensdotter. Född 1863-04-13 i Kabusa 12&13, Stora Köpinge (M).
Tabell 1825 (generation 8)
(Från Tabell 1823, s 329)
Ingar Ingvarsdotter. Född 1825-11-24 i Glemminge 22, Glemminge (M).
Gift 1847 med Måns Svensson. Född 1825-07-04 i Ingelstorp (M).
Barn:
Eljena Månsdotter. Född 1848-04-26 i Ingelstorp (M).
Sven Månsson. Född 1849-05-18 i Ingelstorp (M).
Ingvar Månsson. Född 1850-04-03 i Ingelstorp (M).
Sven Månsson. Född 1852-12-19 i Ingelstorp (M).
Ingar Månsdotter. Född 1854-06-15 i Ingelstorp (M).
Eljena Månsdotter. Född 1857-04-11 i Ingelstorp (M).
Sven Månsson. Född 1859-09-19 i Ingelstorp (M).
Lasse Månsson. Född 1862-04-19 i Ingelstorp (M).
Anders Månsson. Född 1866-03-05 i Ingelstorp (M).
Bengta Månsdotter. Född 1869-04-01 i Ingelstorp (M).
Tabell 1826 (generation 8)
(Från Tabell 1823, s 329)
Jöns Ingvarsson. Född 1830-01-21 i Glemminge 22, Glemminge (M).
Gift 1:o 1858 med Kierstina Svensdotter. Född 1835-12-02 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Anders Ingvarsson. Född 1860-03-29 i Glemminge 22, Glemminge (M).
Gift 2:o 1863-11-04 med Elna Mårtensdotter. Född 1846-06-30 i Borrby (L).
Tabell 1827 (generation 8)
(Från Tabell 1823, s 329)
Mätta Ingvarsdotter. Född 1832-01-29 i Glemminge 22, Glemminge (M).
Gift 1856-07-13 med Anders Jönsson. Född 1832-12-03 i Glemminge (M). Död 1888-03-18 i Glemminge 19,
Glemminge (M).
Barn:
Jöns Andersson. Född 1857-07-07 i Glemminge 19, Glemminge (M). Se tabell 1828, s 331.
Anders Andersson. Född 1861-12-18 i Glemminge 19, Glemminge (M). Död 1897-02-24 i Glemminge 19,
Glemminge (M).
Hanna Andersdotter. Född 1864-04-25 i Glemminge 19, Glemminge (M). Död 1888-04-23 i Glemminge 38,
Glemminge (M). Se tabell 1829, s 331.
Bengta Andersdotter. Född 1867-01-04 i Glemminge 19, Glemminge (M). Död 1886-02-06 i Glemminge 19,
Glemminge (M).
Rudolf Andersson Einhardt. Fil Kand. Född 1874-07-31 i Glemminge 19, Glemminge (M). Frivillig i
Boerrepublikens krigstjänst.
Tabell 1828 (generation 9)
(Från Tabell 1827, s 330)
Jöns Andersson. Född 1857-07-07 i Glemminge 19, Glemminge (M).
Gift 1896-04-06 med Gerda Jönsdotter. Född 1869-05-11 i Östra Hoby (L).
Barn:
Ivar Albrekt Jönsson. Född 1898 i Glemminge 19, Glemminge (M).
Tabell 1829 (generation 9)
(Från Tabell 1827, s 330)
Hanna Andersdotter. Född 1864-04-25 i Glemminge 19, Glemminge (M). Död 1888-04-23 i Glemminge 38,
Glemminge (M).
Gift 1887-02-05 med Anders Håkansson. Född 1860-04-14 i Glemminge 6, Glemminge (M).
Barn:
Ida Beata Andersdotter. Född 1887-03-27 i Glemminge 38, Glemminge (M). Död 1948-03-23 i Klippan (L).
NN Andersson. Född 1888-04-11 i Glemminge 38, Glemminge (M). Död 1888-05-06 i Glemminge 38,
Glemminge (M).
Tabell 1830 (generation 8)
(Från Tabell 1823, s 329)
Ingvar Ingvarsson. Född 1834-05-22 i Glemminge 22, Glemminge (M).
Gift 1868-12-30 med Maria Charlotta Ljungberg. Född 1847-09-20 i Ängelholm (L).
Barn:
Anna Maria Ingvarsdotter. Född 1869-11-12 i Glemminge 44, Glemminge (M).
Nils Ingvarsson Liedberg. Tunnbindare. Född 1872-12-11 i Glemminge 44, Glemminge (M). Död 1957-04-24 i
Ystad (M).
Ingeborg Johanna Ingvarsdotter. Född 1874-04-18 i Glemminge 44, Glemminge (M). Död 1958-12-26 i Ystad
(M). Se tabell 1831, s 331.
Alma Cecilia Ingvarsdotter. Född 1876-02-15 i Glemminge 44, Glemminge (M). Död 1948-08-30 i Ystad (M).
Carl Ingvar Ingvarsson. Snickare. Född 1879-09-11 i Glemminge 44, Glemminge (M). Död 1956-05-21 i Östra
Vemmerlöv (L).
Tabell 1831 (generation 9)
(Från Tabell 1830, s 331)
Ingeborg Johanna Ingvarsdotter. Född 1874-04-18 i Glemminge 44, Glemminge (M). Död 1958-12-26 i Ystad (M).
Gift med Per Hansson Rydahl. Snickare. Född 1875 i Östra Vemmerlöv (L). Död 1953-05-15 i Ystad (M).
Barn:
Holger Fredrik Hansson Rydahl. Född 1900-11-04 i Ystad (M). Död 1969-02-04 i Växjö domkyrkoförs (G). Se
tabell 1832, s 331.
Tabell 1832 (generation 10)
(Från Tabell 1831, s 331)
Holger Fredrik Hansson Rydahl. Född 1900-11-04 i Ystad (M). Död 1969-02-04 i Växjö domkyrkoförs (G).
Gift 1924-10-10 med Stina Maria. Född 1900-09-04 i Värnamo (F). Död 1987-10-01 i Skogslyckan (G).
Tabell 1833 (generation 8)
(Från Tabell 1823, s 329)
Iljena Ingvarsdotter. Född 1841-02-20 i Glemminge 22, Glemminge (M).
Gift med Lars Månsson. Född 1835-01-03 i Vitaby (L).
Barn:
Per Otto Larsson. Född 1864-06-28 i Karlaby 8, Östra Vemmerlöv (L). Se tabell 1834, s 332.
Ingrid Larsdotter. Född 1866-10-28 i Karlaby 8, Östra Vemmerlöv (L). Se tabell 1835, s 332.
Magnus August Larsson. Född 1869-02-08 i Karlaby 8, Östra Vemmerlöv (L).
Tabell 1834 (generation 9)
(Från Tabell 1833, s 331)
Per Otto Larsson. Född 1864-06-28 i Karlaby 8, Östra Vemmerlöv (L).
Gift med Erika Karolina Olsson. Född 1873 i Ny (S).
Tabell 1835 (generation 9)
(Från Tabell 1833, s 331)
Ingrid Larsdotter. Född 1866-10-28 i Karlaby 8, Östra Vemmerlöv (L).
Gift 1893-09-?? med Gustav Ejlertsson. Född 1859-09-09 i Östra Tommarp (L).
Barn:
Inez Elisabet Gustavsdotter. Född 1895-06-20 i Östra Tommarp (L). Död 1970-10-07 i Strängnäs landsförs (D).
Se tabell 1836, s 332.
Lars Yngve Gustavsson. Född 1897-01-12 i Östra Tommarp (L).
Rut Ingegerd Gustavsdotter. Född 1898 i Östra Tommarp (L).
Birger Ejlert Gustavsson. Född 1900-08-21 i Östra Tommarp (L). Död 1989-07-03 i Falsterbo (M). Se tabell
1837, s 332.
Tabell 1836 (generation 10)
(Från Tabell 1835, s 332)
Inez Elisabet Gustavsdotter. Född 1895-06-20 i Östra Tommarp (L). Död 1970-10-07 i Strängnäs landsförs (D).
Gift 1920-12-31 med Nils Magne Månsson. Född 1892-08-05 i Håstad (M). Död 1974-02-03 i Strängnäs landsförs (D).
Tabell 1837 (generation 10)
(Från Tabell 1835, s 332)
Birger Ejlert Gustavsson. Född 1900-08-21 i Östra Tommarp (L). Död 1989-07-03 i Falsterbo (M).
Gift 1937-11-26 med Ebba Maria NN. Född 1903-10-09 i Skanör (M). Död 1989-02-04 i Falsterbo (M).
Tabell 1838 (generation 5)
(Från Tabell 1819, s 329)
Kerstina Ingvarsdotter. Född 1762-02-18 i Lilla Köpinge 12, Stora Köpinge (M). Död 1784-10-.. i Glemminge (M).
Gift 1780-03-18 med Anders Mårtensson. Född 1748 i Glemminge (M). Död 1789-03-19 i Glemminge (M).
Barn:
Mårten Andersson. Född 1784-09-23 i Glemminge (M). Död 1785-07-.. i Glemminge (M).
Tabell 1839 (generation 4)
(Från Tabell 1580, s 285)
Erik Andersson. Nämndeman. Född 1725 i Glemminge (M). Död 1794-02-15 i Hedeskoga (M). Död 69 år gl. Kom
från Kabusa 1752 när vigselen gick av stapelen. Va änkling vid vigslen 1778. Enligt digiarkivs bouppteckning så va det
bara barn från Bollas första äktenskap 1778-06-00. Och inga barn från Bollas och Eriks äktenskap. En snabb koll i
Hedeskoga födda ger oss samma svar.
Gift 1:o 1752-07-05 i Hedeskoga (M) med Bolla Larsdotter. Född 1713. Död 1778-04-09 i Hedeskoga (M). dog 65 år
gl
Gift 2:o 1778-11-01 i Bjäresjö (M) med Karna Mårtensdotter. Född 1750-01-28 i Bjäresjö (M). 1750 D.28 Januari om
aftonen föddes åbon från Stora Tvären Mårten Jöns och dess hustru Kirstina Pehrsdotters lilla dotter, Karna. Bars till
dopet af Trädgårdshustru Gretha Söderberg. Faddrar voro nämndemännen Nils Jönsson och Jöns Jönsson, Ladufogden
Jeppe Nilsson, pigorna Kirsti Olufsdotter och Pernilla Persdotter.
Barn:
Anders Eriksson. Född 1779-06-16 i Hedeskoga (M).
Bolla Eriksdotter. Född 1781-01-22 i Hedeskoga (M). Död 1781-02-20 i Hedeskoga (M).
Agda Eriksdotter. Född 1782-07-19 i Hedeskoga (M). Död 1839-08-24 i Hedeskoga (M). Se tabell 1840, s 333.
Mårten Eriksson. Född 1785-05-26 i Hedeskoga (M). Död 1867-12-23 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M). Se tabell
1864, s 337.
Nils Eriksson. Född 1788-04-06 i Hedeskoga (M).
Jöns Eriksson. Född 1793-03-29 i Hedeskoga (M).
Tabell 1840 (generation 5)
(Från Tabell 1839, s 332)
Agda Eriksdotter. Född 1782-07-19 i Hedeskoga (M). Död 1839-08-24 i Hedeskoga (M).
Gift 1:o 1806-12-06 i Hedeskoga (M) med Nils Mårtensson. Född 1770-04-11. Död 1816-12-04 i Hedeskoga (M).
Barn:
Mårten Nilsson. Född 1807-08-27 i Hedeskoga (M).
Kjersti Nilsdotter. Född 1809-04-19 i Hedeskoga (M).
Erik Nilsson. Född 1811-03-09 i Hedeskoga (M). Död 1884-07-17 i Öja 14, Öja (M). Se tabell 1841, s 333.
Jöns Nilsson. Född 1813-09-07 i Hedeskoga (M). Se tabell 1863, s 337.
Karna Nilsdotter. Född 1816-03-17 i Hedeskoga (M).
Gift 2:o 1822-07-13 med Olaus Norman.
Barn:
Carl Johan Norman. Född 1822-06-03 i Ystads Sankt Petri (M).
Tabell 1841 (generation 6)
(Från Tabell 1840, s 333)
Erik Nilsson. Född 1811-03-09 i Hedeskoga (M). Död 1884-07-17 i Öja 14, Öja (M).
Gift med Hanna Persdotter. Född 1817-07-05 i Öja (M). Död 1868-01-12 i Öja 14, Öja (M).
Barn:
Nils Eriksson. Född 1840-05-06 i Öja 14, Öja (M). Se tabell 1842, s 333.
Elna Eriksdotter. Född 1843-04-01 i Öja 14, Öja (M). Se tabell 1846, s 334.
Agda Eriksdotter. Född 1846-10-31 i Öja 14, Öja (M). Se tabell 1858, s 336.
Per Eriksson. Född 1849-07-26 i Öja 14, Öja (M).
Anna Eriksdotter. Född 1852-10-08 i Öja 14, Öja (M).
Mårten Eriksson. Född 1857-01-18 i Öja 14, Öja (M).
Anders Eriksson. Född 1860-05-06 i Öja 14, Öja (M). Se tabell 1862, s 337.
Tabell 1842 (generation 7)
(Från Tabell 1841, s 333)
Nils Eriksson. Stationskarl. Född 1840-05-06 i Öja 14, Öja (M).
Gift 1:o 1865-12-29 i Hedeskoga (M) med Anna Hansdotter. Född 1841-06-18 i Snårestad (M). Brudens fader Åboen
Hans Jönsson å N-o 5 Hedeskoga war närwarande vid lysningens uttagande afgaf mundtligen sitt giftomanssamtycke.
Hinderslöshets betyg för Nils Eriksson medhafdes från Y.S. Petri församl. Hans Jöns Son.
Barn:
August Erik Nilsson. Född 1866-12-09 i Ystads Sankta Maria (M). Se tabell 1843, s 334.
Elna Christina Nilsdotter. Född 1868-09-22 i Ystads Sankta Maria (M). Arb. Lars Nilsson och dess Hustru
Kersti Jönsd-r
Gift 2:o med Christina Hansdotter. Född 1851-06-27 i Högseröd (M).
Barn:
Oskar Nilsson. Född 1872-10-13 i Högseröd (M).
Anna Nilsdotter. Född 1874-04-04 i Högseröd (M).
Ida Nilsdotter. Född 1886-04-30 i Högseröd (M).
Anna Charlotta Nilsdotter. Född 1887-11-25 i Högseröd (M).
Edit Maria Nilsdotter. Född 1889-09-23 i Högseröd (M).
Hans Harald Nilsson. Född 1892-06-27 i Högseröd (M).
Tabell 1843 (generation 8)
(Från Tabell 1842, s 333)
August Erik Nilsson. Smed. Född 1866-12-09 i Ystads Sankta Maria (M). Husman Erik Nilsson och Hustru Hanna
Persd-r samt Dr. Per Eriksson
Gift med Anna Olsson. Född 1870 i Brönnestad (L).
Barn:
Hedvig Kristina Nilsdotter. Född 1892-08-02 i Östra Kärrstorp (M). Död 1986-12-19 i Eslöv (M). Se tabell
1844, s 334.
Erik Joel Nilsson. Född 1897-03-29 i Östra Kärrstorp (M). Död 1965-03-15 i Kristianstads Heliga Trefaldighet
(L). Se tabell 1845, s 334.
Tabell 1844 (generation 9)
(Från Tabell 1843, s 334)
Hedvig Kristina Nilsdotter. Född 1892-08-02 i Östra Kärrstorp (M). Död 1986-12-19 i Eslöv (M).
Gift 1917-05-27 med Nils Sigfrid Hansson. Född 1885-08-08 i Trollenäs (M). Död 1959-07-11 i Eslöv (M).
Tabell 1845 (generation 9)
(Från Tabell 1843, s 334)
Erik Joel Nilsson. Född 1897-03-29 i Östra Kärrstorp (M). Död 1965-03-15 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Gift 1956-09-08 med Hulda Nilsdotter. Född 1896-06-09 i Emmislöv (L). Död 1982-03-30 i Kristianstads Heliga
Trefaldighet (L).
Tabell 1846 (generation 7)
(Från Tabell 1841, s 333)
Elna Eriksdotter. Född 1843-04-01 i Öja 14, Öja (M).
Gift 1867-04-06 i Öja (M) med Nils Andersson. Född 1840-09-05 i Bromma (M).
Barn:
Jöns Nilsson. Född 1867-09-13 i Öja (M).
Per Nilsson. Född 1870-10-08 i Öja (M). Se tabell 1847, s 334.
Anders Nilsson. Född 1873-12-13 i Bjäresjö (M). Död 1885-06-19 i Hedeskoga (M). dog å länssjukhuset i
Ystad, 1885:156
Anna Nilsdotter. Född 1877-01-20 i Bjäresjö (M).
Johanna Nilsdotter. Född 1883-02-21 i Hedeskoga (M).
Tabell 1847 (generation 8)
(Från Tabell 1846, s 334)
Per Nilsson. Född 1870-10-08 i Öja (M).
Gift 1891-12-05 i Stora Köpinge (M) med Anna Larsson. Född 1870-08-10 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Nils Olof Persson. Född 1893-11-02 i Bjäresjö (M). Se tabell 1848, s 334.
Anders Edvard Persson. Född 1899-01-13 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död 1982-10-19 i Stora
Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Se tabell 1851, s 335.
Tabell 1848 (generation 9)
(Från Tabell 1847, s 334)
Nils Olof Persson. Född 1893-11-02 i Bjäresjö (M).
Gift med Elsa Elvira Viktoria Nylander. Född 1899-05-07 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB).
Barn:
Anna-Maria Persson. Född 1921-06-12 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1849, s 335.
Ove Ossian Persson. Född 1927-06-21 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Se tabell 1850, s 335.
Nils Persson. Född 1929 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M).
Tabell 1849 (generation 10)
(Från Tabell 1848, s 334)
Anna-Maria Persson. Född 1921-06-12 i Stora Köpinge (M).
Gift 1945-10-06 i Stora Köpinge (M) med Göte Rudolf Håkansson. Född 1921-01-09 i Ystad (M). Död 1989-03-25 i
Simrishamn (L).
Barn:
Eva Anita Håkansson. Född 1946-03-09 i Ystad (M). Repetition, se tabell 407, s 75.
Pia Liselott Håkansson. Född 1954-04-03 i Vitaby (L). Repetition, se tabell 410, s 75.
Tabell 1850 (generation 10)
(Från Tabell 1848, s 334)
Ove Ossian Persson. Född 1927-06-21 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M).
Gift med Agnes Klara Hellevi Nilsson. Född 1927-02-18 i Övraby (L).
Barn:
Elsie Ann-Kristin Persson. Född 1947-06-16 i Övraby (L).
Tabell 1851 (generation 9)
(Från Tabell 1847, s 334)
Anders Edvard Persson. Född 1899-01-13 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död 1982-10-19 i Stora Köpinge
19, Stora Köpinge (M).
Gift 1924-02-23 med Elvira Maria Persson. Född 1900-06-04 i Öja (M). Död 1981-01-07 i Stora Köpinge 19, Stora
Köpinge (M).
Barn:
Per Allan Persson. Född 1924-06-26 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Se tabell 1852, s 335.
Anna Hedvig Persson. Född 1925-09-16 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död 2004-10-06 i Tomelilla
(L). Se tabell 1853, s 335.
Tabell 1852 (generation 10)
(Från Tabell 1851, s 335)
Per Allan Persson. Född 1924-06-26 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M).
Gift med Olga Mildred Micha. Född 1929-11-30 i Glemminge (M).
Barn:
Leif Per-Arne Persson. Född 1952-01-23 i Ystad (M).
Lena Mildred Persson. Född 1954-04-07 i Ystad (M).
Lars-Göran Roland Persson. Född 1955-10-14 i Ystad (M).
Tabell 1853 (generation 10)
(Från Tabell 1851, s 335)
Anna Hedvig Persson. Född 1925-09-16 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död 2004-10-06 i Tomelilla (L).
Gift 1948-03-27 med Bengt Renhold Andersson. Född 1924-03-22 i Ystad (M).
Barn:
Kenneth Jan-Anders Andersson. Född 1948-08-16 i Stora Köpinge (M).
Gert Bengt Arne Andersson. Född 1950-11-03 i Stora Köpinge (M). Död 2008-05-08 i Ystad (M). Se tabell
1854, s 335.
Anna Berit Zenita Andersson. Född 1957-08-20 i Tomelilla (L). Se tabell 1857, s 336.
Tabell 1854 (generation 11)
(Från Tabell 1853, s 335)
Gert Bengt Arne Andersson. Född 1950-11-03 i Stora Köpinge (M). Död 2008-05-08 i Ystad (M).
Gift med Ingrid Helene Ahlström. Född 1954-09-13 i Sankt Olof (L). Troligen skild.
Barn:
Lina Pernilla Rebecka Ahlström. Född 1976-02-03 i Sankt Olof (L). Se tabell 1855, s 336.
Linda Erika Maria Ahlström. Född 1979-06-16 i Tomelilla (L). Se tabell 1856, s 336.
Tabell 1855 (generation 12)
(Från Tabell 1854, s 335)
Lina Pernilla Rebecka Ahlström. Född 1976-02-03 i Sankt Olof (L).
Gift med Bruno Kenneth Eberhard Mattsson. Född 1977-03-10 i Tomelilla (L).
Barn:
Felix.
Tilde.
Tabell 1856 (generation 12)
(Från Tabell 1854, s 335)
Linda Erika Maria Ahlström. Född 1979-06-16 i Tomelilla (L).
Gift med Bill Olle Yngve Olsson. Född 1972-04-09 i Södra Åsum (M).
Barn:
Ebba.
Alfred.
Tabell 1857 (generation 11)
(Från Tabell 1853, s 335)
Anna Berit Zenita Andersson. Född 1957-08-20 i Tomelilla (L).
Gift med Karl Rune Benny Sjerén. Född 1944-05-13 i Ystad (M).
Barn:
Carl Andreas Sjerén. Född 1983-12-28 i Ystad (M).
Anna Louise Sjerén. Född 1987-01-05 i Ystad (M).
Tabell 1858 (generation 7)
(Från Tabell 1841, s 333)
Agda Eriksdotter. Född 1846-10-31 i Öja 14, Öja (M).
Gift 1877-06-22 med Nils Hansson. Född 1851-05-01 i Slimminge (M).
Barn:
Frans Nilsson. Född 1877-10-04 i Grönby (M). Död 1957-10-14 i Alstad (M). Se tabell 1859, s 336.
Ingrid Johanna Nilsdotter. Född 1880-04-14 i Grönby (M).
August Erik Nilsson. Född 1886-03-13 i Gärdslöv (M). Död 1968-09-01 i Skarhult (M). Se tabell 1861, s 337.
Tabell 1859 (generation 8)
(Från Tabell 1858, s 336)
Frans Nilsson. Född 1877-10-04 i Grönby (M). Död 1957-10-14 i Alstad (M).
Gift 1896-06-28 med Hanna Andersdotter. Född 1872-07-18 i Gärdslöv (M). Död 1960-01-08 i Lilla Slågarp (M).
Barn:
Augusta Nilsson. Född 1896 i Gärdslöv (M).
Bror Anton Nilsson. Född 1898-02-19 i Genarp (M). Död 1964-01-16 i Trelleborg (M).
Nils Hugo Fransson. Född 1900-01-29 i Genarp (M). Död 1981-04-27 i Slottsstaden (M). Se tabell 1860, s 336.
Tabell 1860 (generation 9)
(Från Tabell 1859, s 336)
Nils Hugo Fransson. Född 1900-01-29 i Genarp (M). Död 1981-04-27 i Slottsstaden (M).
Gift 1923-10-06 med Ellen Teresia Boel. Född 1902-03-03 i Stora Hammar (M). Död 1993-12-31 i Slottsstaden (M).
Tabell 1861 (generation 8)
(Från Tabell 1858, s 336)
August Erik Nilsson. Född 1886-03-13 i Gärdslöv (M). Död 1968-09-01 i Skarhult (M).
Gift 1911-05-20 med Emma. Född 1886-02-05 i Skarhult (M). Död 1972-02-07 i Borlunda (M).
Tabell 1862 (generation 7)
(Från Tabell 1841, s 333)
Anders Eriksson. Född 1860-05-06 i Öja 14, Öja (M).
Gift 1884-10-25 med Kjersti Persdotter. Född 1858-07-09 i Torrlösa (M).
Barn:
Hulda Andersdotter. Född 1885-08-12 i Skarhult (M).
Tabell 1863 (generation 6)
(Från Tabell 1840, s 333)
Jöns Nilsson. Född 1813-09-07 i Hedeskoga (M).
Gift
Tabell 1864 (generation 5)
(Från Tabell 1839, s 332)
Mårten Eriksson. Född 1785-05-26 i Hedeskoga (M). Död 1867-12-23 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M). År: 82 Månad:
8 Dag: 24
Gift 1814-12-26 i Bjäresjö (M) med Elna Mårtensdotter. Född 1788-06-16 i Bjäresjö (M). Död 1843-12-06 i
Hedeskoga (M). 59 år gl
Barn:
Erik Mårtensson. Född 1815-03-13 i Hedeskoga (M). Död 1815-04-22 i Hedeskoga (M).
Erik Mårtensson. Född 1816-05-30 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M).
Jöns Mårtensson. Född 1818-03-21 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M). Död 1888-05-07 i Folkestorp 5, Hedeskoga
(M). Se tabell 1865, s 337.
Nils Mårtensson. Född 1820-04-04 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M).
Bolla Mårtensdotter. Född 1822-06-25 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M). Död 1886-05-19 i Sjörup (M). Se tabell
1867, s 338.
Mårten Mårtensson. Född 1824-09-12 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M).
Anders Mårtensson. Född 1826-09-03 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M).
Karna Mårtensdotter. Född 1830-02-27 i Hedeskoga (M). Död 1837-03-03 i Hedeskoga (M).
Utom äktenskap 1848-03-17 med Elna Hansdotter. Född 1819-08-17 i Bromma (M). Född oäkta men fader är
Enklingen Mårten Eriksson Hedeskoga 8.
Barn:
Elna Mårtensdotter. Född 1845-12-21 i Bussjö 3, Bromma (M). Se tabell 1869, s 338.
Ola Mårtensson. Född 1848-10-29 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M). Se tabell 1873, s 339.
Ingar Mårtensdotter. Född 1851-06-24 i Hedeskoga (M). Död 1853-05-17 i Hedeskoga (M).
Tabell 1865 (generation 6)
(Från Tabell 1864, s 337)
Jöns Mårtensson. Född 1818-03-21 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M). Död 1888-05-07 i Folkestorp 5, Hedeskoga (M).
Gift 1850-06-22 i Hedeskoga (M) med Karna Håkansdotter. Född 1805-02-19 i Bjäresjö (M). Död 1872-06-21 i
Folkestorp 5, Hedeskoga (M).
Barn:
Hans Jönsson. Född 1851-03-25 i Folkestorp 5, Hedeskoga (M). Se tabell 1866, s 337.
Tabell 1866 (generation 7)
(Från Tabell 1865, s 337)
Hans Jönsson. Född 1851-03-25 i Folkestorp 5, Hedeskoga (M).
Gift 1875-11-12 i Borrie (M) med Karna Salomonsdotter. Född 1849-09-16 i Borrie (M).
Barn:
Karna Hansdotter. Född 1877-03-15 i Folkestorp 5, Hedeskoga (M). Död 1958-05-06 i Hököpinge (M).
Repetition, se tabell 683, s 124.
Sven Hansson. Född 1879-06-04 i Folkestorp 5, Hedeskoga (M).
Tabell 1867 (generation 6)
(Från Tabell 1864, s 337)
Bolla Mårtensdotter. Född 1822-06-25 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M). Död 1886-05-19 i Sjörup (M).
Gift 1846-04-03 med Mårten Andersson. Född 1823-02-01 i Hedeskoga (M). Död 1893-10-08 i Sjörup (M).
Barn:
Nils Mårtensson. Född 1847-02-14 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M). Död 1847-03-12 i Hedeskoga 8, Hedeskoga
(M).
Nils Mårtensson. Född 1849-05-06 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M).
Elna Mårtensdotter. Född 1852-03-03 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M). Död 1882-02-26 i Sjörup (M).
Per Mårtensson. Född 1854-10-01 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M). Död 1874-05-30 i Sjörup (M).
Anders Mårtensson. Född 1856-09-22 i Hedeskoga (M).
Anna Mårtensdotter. Född 1860-08-11 i Hedeskoga (M). Se tabell 1868, s 338.
Tabell 1868 (generation 7)
(Från Tabell 1867, s 338)
Anna Mårtensdotter. Född 1860-08-11 i Hedeskoga (M).
Gift 1890-03-23 med Rasmus Mårtensson. Född 1852 i Lilla Beddinge (M).
Tabell 1869 (generation 6)
(Från Tabell 1864, s 337)
Elna Mårtensdotter. Född 1845-12-21 i Bussjö 3, Bromma (M).
Gift 1871-12-23 med Anders Nilsson. Född 1841-10-04 i Stora Tvären, Bjäresjö (M).
Barn:
Bengt Andersdotter. Född 1872-11-21 i Folkestorp 9, Hedeskoga (M).
Anna Andersdotter. Född 1875-06-21 i Folkestorp 9, Hedeskoga (M).
Maria Andersdotter. Född 1878-03-18 i Folkestorp 9, Hedeskoga (M).
Nils Andersson. Född 1881-10-29 i Folkestorp 9, Hedeskoga (M). Se tabell 1870, s 338.
Hanna Andersdotter. Född 1886-11-08 i Folkestorp 9, Hedeskoga (M). Död 1959-09-28 i Ystad (M). Se tabell
1871, s 338.
Tabell 1870 (generation 7)
(Från Tabell 1869, s 338)
Nils Andersson. Född 1881-10-29 i Folkestorp 9, Hedeskoga (M).
Gift 1909-01-30 med Karna Persdotter Berglund. Född 1884-09-30 i Sövestad (M). Död 1949-08-29 i Solberga (M).
Barn:
Anna Andersson. Född 1917 (Mantal 1930). Kan ev vara född i Skivarp
Tabell 1871 (generation 7)
(Från Tabell 1869, s 338)
Hanna Andersdotter. Född 1886-11-08 i Folkestorp 9, Hedeskoga (M). Död 1959-09-28 i Ystad (M).
Gift 1910-03-05 i Hedeskoga (M) med Johan Edvard Nilsson. Född 1881-09-11. Död 1918-06-20.
Barn:
Nils Sigfrid Nilsson. Född 1910-07-17 i Ystad (M). Död 1992-07-22 i Ystad (M). Se tabell 1872, s 339.
Annie Valborg Nilsson. Född 1912-08-05 i Ystad (M). Död 1998-05-19 i Ystad (M).
Tabell 1872 (generation 8)
(Från Tabell 1871, s 338)
Nils Sigfrid Nilsson. Född 1910-07-17 i Ystad (M). Död 1992-07-22 i Ystad (M).
Gift 1935-04-06 med Klara Elsa Ingeborg Nilsson. Född 1914-12-06 i Stora Köpinge 19, Stora Köpinge (M). Död
2006-09-08 i Trelleborg (M).
Barn:
Bertil Sigvard Nilsson. Född 1936-09-05 i Ystad (M). Repetition, se tabell 602, s 109.
Tabell 1873 (generation 6)
(Från Tabell 1864, s 337)
Ola Mårtensson. Född 1848-10-29 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M).
Gift 1875-12-26 i Bjäresjö (M) med Elna Larsdotter. Född 1856 i Övraby (L). Gftm. Elnas fader, Torp. Lars
Mårtensson N-o 14 Hedeskoga gaf sitt bifall.
Barn:
Karna Olsdotter. Född 1876-03-27 i Bjäresjö (M). Död 1955-09-16 i Stora Herrestad (M).
Hanna Olsdotter. Född 1877-09-02 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M). Död 1882-03-26 i Hedeskoga 8, Hedeskoga
(M).
Mårten Olsson. Född 1879-03-18 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M). Död 1879-05-09 i Hedeskoga 8, Hedeskoga
(M).
Mårten Olsson. Född 1880-03-25 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M). Död 1884-05-09 i Hedeskoga 8, Hedeskoga
(M).
Maria Olsdotter. Född 1882-03-09 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M).
Nils Olsson. Född 1884-04-04 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M). Död 1946-12-16 (Sveriges dödbok 1947-2003).
Se tabell 1874, s 339.
Eric Olsson. Född 1886-11-17 i Källesjö, Hedeskoga (M).
Mårten Olsson. Född 1889-07-01 i Källesjö, Hedeskoga (M).
Johan Olsson. Född 1892-05-06 i Källesjö, Hedeskoga (M). Död 1892-05-12 i Källesjö, Hedeskoga (M).
Johan Olsson. Född 1893-07-17 i Källesjö, Hedeskoga (M). Död 1983-04-14 i Ystad (M).
Johanna Olsdotter. Född 1896-08-01 i Källesjö, Hedeskoga (M). Död 1973-01-12 i Skurup (M).
Tabell 1874 (generation 7)
(Från Tabell 1873, s 339)
Nils Olsson. Född 1884-04-04 i Hedeskoga 8, Hedeskoga (M). Död 1946-12-16 (Sveriges dödbok 1947-2003).
Gift med Alma Elfrida Josefina Jönsdotter. Född 1885-08-21 i Uppåkra (M) (Mantal 1930). Död 1963-05-09 i
Snårestad (M) (Sveriges dödbok 1947-2003).
Barn:
Nils Artur Rangvald Olsson. Född 1909-04-15 i Hedeskoga (M) (Mantal 1930). Död 1984-05-21 i Skivarp (M)
(Sveriges dödbok 1947-2003).
Ove Gösta Reinhold Olsson. Född 1914-11-03 i Bjäresjö (M).
Einar Helmer Rudolf Olsson. Född 1920-04-10 i Öja (M) (Mantal 1930). Död 1971-10-27 i Skurup (M)
(Sveriges dödbok 1947-2003).
Evy Margot Ragnhild Olsson. Född 1924-09-13 i Öja (M) (Mantal 1930). Se tabell 1875, s 339.
Yngve Knut Roland Olsson. Född 1926-10-28 i Öja (M) (Mantal 1930). Död 1996-11-08 i Bankeryd (F)
(Sveriges dödbok 1947-2003).
Tabell 1875 (generation 8)
(Från Tabell 1874, s 339)
Evy Margot Ragnhild Olsson. Född 1924-09-13 i Öja (M) (Mantal 1930).
Gift med Nils Johan Ferdinand Persson. Född 1918-09-14 i Sövde (M).
Barn:
Aina Anita Evelyn Persson. Född 1945-09-22 i Simrishamn (L). Se tabell 1876, s 340.
Kay Urban Greger Persson. Född 1948-03-22 i Hemmesdynge (M). Se tabell 1878, s 340.
Ulla Christina Gunilla Persson. Född 1958-04-17 i Tjörnarp (M). Se tabell 1879, s 340.
Tabell 1876 (generation 9)
(Från Tabell 1875, s 339)
Aina Anita Evelyn Persson. Född 1945-09-22 i Simrishamn (L).
Gift med Gert Erik Kjell Bengtsson. Född 1945-06-28 i Lunds landsförs (M).
Barn:
Christel Cecilia Ann-Charlotte Bengtsson. Född 1972-05-10 i Eslöv (M). Se tabell 1877, s 340.
Petra Ulrika Evelyn Bengtsson. Född 1977-05-07 i Eslöv (M).
Tabell 1877 (generation 10)
(Från Tabell 1876, s 340)
Christel Cecilia Ann-Charlotte Bengtsson. Född 1972-05-10 i Eslöv (M).
Gift med Stefan Klemedsson. Född 1967-03-18.
Barn:
Alf Erik Robin Klemedsson. Född 1994-07-06.
Tabell 1878 (generation 9)
(Från Tabell 1875, s 339)
Kay Urban Greger Persson. Född 1948-03-22 i Hemmesdynge (M).
Gift med Berit Margareta Råvik. Född 1946-11-14 i Raus (M).
Barn:
Åsa Jessika Viktoria Persson. Född 1980-02-03 i Bårslöv (M).
Sara Jenny Madelaine Persson. Född 1985-05-28.
Tabell 1879 (generation 9)
(Från Tabell 1875, s 339)
Ulla Christina Gunilla Persson. Född 1958-04-17 i Tjörnarp (M).
Gift med Lars Ingemar Randau. Född 1955-12-06 i Svalöv (M).
Barn:
Björn Fredik Leo Randau. Född 1982-08-30.
Jeff Henrik Ricard Randau. Född 1985-11-07.
Tabell 1880 (generation 4)
(Från Tabell 1580, s 285)
Bengta Andersdotter. Född 1732 i Glemminge (M). Död 1808-03-11 i Valleberga (M).
Gift 1753-12-02 i Glemminge (M) med Sven Åkesson. Född 1721-01-10 i Stora Köpinge (M). Död 1790-04-23 i
Kabusa, Stora Köpinge (M).
Barn:
Åke Svensson. Född 1754-09-26 i Stora Köpinge (M). Död 1821-02-20 i Svenstorp, Stora Köpinge (M). Se
tabell 1881, s 340.
Kierstina Svensdotter. Född 1757-08-08 i Stora Köpinge (M). Död 1763-09-09 i Stora Köpinge (M).
Anders Svensson. Född 1759-12-16 i Stora Köpinge (M). Död 1781-03-03 i Kabusa, Stora Köpinge (M).
Sven Svensson. Född 1762-05-02 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1940, s 351.
Mätta Svensdotter. Född 1765-02-10 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1941, s 352.
Kerstina Svensdotter. Född 1767-07-17 i Stora Köpinge (M). Död 1834-09-08 i Valleberga (M). Se tabell 1962,
s 355.
Måns Svensson. Född 1771 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1881 (generation 5)
(Från Tabell 1880, s 340)
Åke Svensson. Nämndeman . Född 1754-09-26 i Stora Köpinge (M). Död 1821-02-20 i Svenstorp, Stora Köpinge (M).
Gift 1:o 1782-06-25 i Glemminge (M) med Kierstina Persdotter. Född 1743. Död 1798-03-27 i Glemminge (M). 55 år
gl
Barn:
Per Åkesson. Född 1783-12-16 i Glemminge (M). Död 1872-12-15 i Hagestad 19, Löderup (M). Se tabell 1882,
s 341.
Gift 2:o 1798-10-24 i Glemminge (M) med Karna Månsdotter. Född 1777. Död 1801-02-22 i Stora Köpinge (M).
Gift 3:o 1801-10-09 i Stora Köpinge (M) med Marna Nilsdotter. Född 1781-07-05 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Sven Åkesson. Född 1803-11-22 i Stora Köpinge (M).
Kiersti Åkasdotter. Född 1804-02-02 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1899, s 344.
Sven Åkesson. Född 1808-11-22 i Svenstorp 7, Stora Köpinge (M). Se tabell 1933, s 350.
Tabell 1882 (generation 6)
(Från Tabell 1881, s 340)
Per Åkesson. Född 1783-12-16 i Glemminge (M). Död 1872-12-15 i Hagestad 19, Löderup (M).
Gift 1819-04-03 i Löderup (M) med Elna Matsdotter. Född 1797-01-28 i Hagestad, Löderup (M). Död 1862-07-05 i
Löderup (M).
Barn:
Kierstina Persdotter. Född 1819-10-30 i Hagestad 19, Löderup (M). Död i Hagestad 19, Löderup (M).
Kiersti Persdotter. Född 1821-10-07 i Hagestad 19, Löderup (M). Död 1821-11-18 i Hagestad 19, Löderup (M).
Åke Persson. Född 1823-09-25 i Hagestad 19, Löderup (M). Se tabell 1883, s 341.
Manna Persdotter. Född 1824-09-04 i Hagestad 19, Löderup (M).
Mats Persson. Född 1826-06-21 i Hagestad 19, Löderup (M). Död 1884-04-05 i Hagestad 19, Löderup (M). Se
tabell 1891, s 343.
Kersti Persdotter. Född 1828-04-02 i Hagestad 19, Löderup (M).
Bengta Persdotter. Född 1830-03-03 i Hagestad 19, Löderup (M).
Anna Persdotter. Född 1832-06-28 i Hagestad 19, Löderup (M).
Sissa Persdotter. Född 1834-10-09 i Hagestad 19, Löderup (M).
Ellna Persdotter. Född 1838-02-28 i Hagestad 19, Löderup (M).
Tabell 1883 (generation 7)
(Från Tabell 1882, s 341)
Åke Persson. Född 1823-09-25 i Hagestad 19, Löderup (M).
Gift 1853-03-26 med Mätta Persdotter. Född 1828-07-27 i Löderup (M).
Barn:
Kierstin Åkesdotter. Född 1854-01-06 i Hagestad 19, Löderup (M). Se tabell 1884, s 341.
Elna Åkesdotter. Född 1858-10-25 i Hagestad 19, Löderup (M). Se tabell 1885, s 341.
Per Åkesson. Född 1861-03-29 i Hagestad 19, Löderup (M). Se tabell 1886, s 342.
Mats Åkesson. Född 1866-03-24 i Hagestad 19, Löderup (M). Död 1956-06-08 i Ingelstorp (M). Se tabell 1890,
s 343.
Mätta Åkesdotter. Född 1869-07-16 i Hagestad 19, Löderup (M).
Bengta Åkesdotter. Född 1871-01-23 i Hagestad 19, Löderup (M).
Tabell 1884 (generation 8)
(Från Tabell 1883, s 341)
Kierstin Åkesdotter. Född 1854-01-06 i Hagestad 19, Löderup (M).
Gift med Ola Olsson. Född 1851 i Ingelstorp (M).
Barn:
Elna Olsdotter. Född 1878 i Ingelstorp (M).
August Olsson. Född 1886 i Ingelstorp (M).
Oskar Olsson. Född 1886 i Ingelstorp (M).
Tabell 1885 (generation 8)
(Från Tabell 1883, s 341)
Elna Åkesdotter. Född 1858-10-25 i Hagestad 19, Löderup (M).
Gift med Anders Mårtensson. Född 1850 i Valleberga (M).
Barn:
Kersti Andersdotter. Född 1883 i Hagestad, Löderup (M).
August Andersson. Född 1885 i Hagestad, Löderup (M).
Martin Andersson. Född 1888 i Hagestad, Löderup (M).
Alfred Andersson. Född 1894 i Hagestad, Löderup (M).
Tabell 1886 (generation 8)
(Från Tabell 1883, s 341)
Per Åkesson. Född 1861-03-29 i Hagestad 19, Löderup (M).
Gift med Ida Glifberg. Född 1871-09-06 i Östra Nöbbelöv (L).
Barn:
Mauritz Almar Åkesson. Född 1898-02-10 i Löderup (M). Död 1964-03-19 i Löderup (M).
Johan Gottfrid Åkesson. Född 1900-12-16 i Löderup (M). Död 1991-05-15 i Löderup (M). Se tabell 1887, s 342.
Tabell 1887 (generation 9)
(Från Tabell 1886, s 342)
Johan Gottfrid Åkesson. Född 1900-12-16 i Löderup (M). Död 1991-05-15 i Löderup (M).
Gift 1924-04-12 med Anette Sofia Mårtensson. Född 1902-10-09 i Tryde (L). Död 1985-12-30 i Löderup (M).
Barn:
Per Manfred Gotthard Åkesson. Född 1927-11-07 i Hagestad 19, Löderup (M). Se tabell 1888, s 342.
Tabell 1888 (generation 10)
(Från Tabell 1887, s 342)
Per Manfred Gotthard Åkesson. Född 1927-11-07 i Hagestad 19, Löderup (M). "Det var far som sköd en kråga"Vad
driver folk att låta en gammal vångaväg på Österlen bli anledningen till att man lever? Svaret på den något diffusa fråga
fick vi i går i Robert Aschbergs mycket tittarvänliga program "Grannfejden". Eftersom jag är mer eller mindre
uppvuxen på landet i Skåne vet jag vilka original och vilka fejder som finns här och var. Men det som utspelas i
Hagestad är lite utöver det vanliga. Jag skulle vilja påstå att det program som visades i går har lika stora möjligheter att
bli en klassiker som "Plötsligt i Vinslöv". Historien om hur familjerna Åkesson och Sturesson under 28 år lyckats hålla
liv i ett bråk om en vångaväg mellan deras fastigheter. Patriarken i familjen Åkesson, farfar Gotthard, myntade en rad
odödliga uttryck i går. Likaså hans son Jan-Hardy. Den senare toppar ligan med förklaringen på ett av faderns fyra
fängelsevistelser. "De posto att nån av voss skuded på Sturesson men når ja kom him fick ja veda add far skuded en
kråga. Darffo fick han sidda inge forr han sköd en kråga". Till saken hör att när Karl-Axel Sturesson kom ut från sitt
svinhus på den egna gården small en kula i dörrposten över hans huvud. Gotthards tilltro till lantmäteri och hovrätt
visade sig inte stor. Detta sedan vägen man bråkar bedömts vara samfälld i hovrätten. Achberg konstaterade att vägen
enligt svensk lag var samfälld. "Den lagen geller ente", konstaterade Gottard. Mest imponerad blev jag dock av att de
båda medlarna inte förmådde komma en millimeter närmare grannsämja. Detta trots att en av dem, en överste, haft en
avgörande rioll i medlingen under Balkankriget. Jag vet inte när programmet går i repris men det lär det säkert göra.
Har vi tur ser Achberg till att det kommer en dvd på avsnittet. Detta var för övrigt textat på svenska för alla som inte är
så språkbegåvade att de klarar av skånska.
Gift med Gunni Elfrida Svensson. Född 1929-08-12 i Löderup 7, Löderup (M).
Barn:
Jan-Hardy Manfred Åkesson. Född 1948-08-30 i Löderup (M). Se tabell 1889, s 342.
Anne-Maj Gunvor Åkesson. Född 1949-12-30 i Löderup (M).
Tabell 1889 (generation 11)
(Från Tabell 1888, s 342)
Jan-Hardy Manfred Åkesson. Född 1948-08-30 i Löderup (M).
Gift med Gun Anita Britt-Marie Persson. Född 1950-11-17 i Ystad (M).
Barn:
Jörgen Per Hardy Åkesson. Född 1971-06-06 i Ystad (M).
Janette Eva-Marie Åkesson. Född 1975-06-16 i Ystad (M).
Tabell 1890 (generation 8)
(Från Tabell 1883, s 341)
Mats Åkesson. Född 1866-03-24 i Hagestad 19, Löderup (M). Död 1956-06-08 i Ingelstorp (M).
Gift 1892-05-20 med Maria Berggren. Född 1869-12-24 i Borrby (L). Död 1953-07-08 i Ingelstorp (M).
Barn:
Judit Maria Persdotter. Född 1892-07-17 i Löderup (M). Död 1980-01-02 i Bollerup (L).
Tabell 1891 (generation 7)
(Från Tabell 1882, s 341)
Mats Persson. Född 1826-06-21 i Hagestad 19, Löderup (M). Död 1884-04-05 i Hagestad 19, Löderup (M).
Gift med Bengta Månsdotter. Född 1820-10-17 i Löderup (M). Död 1883-08-10 i Hagestad 19, Löderup (M).
Barn:
Una Matsdotter. Född 1854-05-09 i Hagestad 19, Löderup (M). Se tabell 1892, s 343.
Per Matsson. Född 1857-04-04 i Hagestad 19, Löderup (M). Se tabell 1897, s 344.
Måns Matsson. Född 1859-12-04 i Hagestad 19, Löderup (M). Se tabell 1898, s 344.
Tabell 1892 (generation 8)
(Från Tabell 1891, s 343)
Una Matsdotter. Född 1854-05-09 i Hagestad 19, Löderup (M).
Gift 1876-06-20 med Nils Andersson. Född 1853-08-25 i Hagestad 1, Löderup (M).
Barn:
Augusta Nilsdotter. Född 1877-09-10 i Hagestad 1, Löderup (M) (Sveriges befolkning 1900). Död 1958-12-19 i
Löderup (M) (Sveriges dödbok 1947-2003).
Anders Nilsson. Född 1878-11-20 i Hagestad 1, Löderup (M). Död 1878-11-26 i Hagestad 1, Löderup (M).
Anton Magnus Nilsson. Född 1881-03-05 i Hagestad 1, Löderup (M).
Mauritz Alfred Nilsson. Född 1882-12-04 i Hagestad 1, Löderup (M).
Harald Sigfrid Nilsson. Född 1885-10-23 i Hagestad 1, Löderup (M). Död 1978-04-10 i Glemminge (M). Se
tabell 1893, s 343.
Per Nilsson. Född 1888-01-21 i Hagestad 1, Löderup (M). Död 1888-06-09 i Hagestad 1, Löderup (M).
Hilma Betat Nilsdotter. Född 1889-08-14 i Hagestad 1, Löderup (M). Död 1979-01-03 i Löderup (M) (Sveriges
dödbok 1947-2003).
Tabell 1893 (generation 9)
(Från Tabell 1892, s 343)
Harald Sigfrid Nilsson. Född 1885-10-23 i Hagestad 1, Löderup (M). Död 1978-04-10 i Glemminge (M).
Gift 1912-06-07 med Elfrida Cecilia Svensson. Född 1890-11-20 i Borrby (L). Död 1978-02-23 i Glemminge (M).
Barn:
Elsa Hildegard Nilsson. Född 1913-10-14 i Ingelstorp (M). Död 1994-04-24 i Glemminge (M). Se tabell 1894, s
343.
Klary Ulrika Nilsson. Född 1918-07-03 i Ingelstorp (M). Se tabell 1895, s 344.
Tabell 1894 (generation 10)
(Från Tabell 1893, s 343)
Elsa Hildegard Nilsson. Född 1913-10-14 i Ingelstorp (M). Död 1994-04-24 i Glemminge (M).
Gift 1933-07-22 i Stora Herrestad (M) med Tage Allan Georg Mårtensson. Född 1909-07-03 i Stora Herrestad (M).
Död 1987-04-10 i Glemminge (M).
Barn:
Jan Erik Roland Mårtensson. Född 1947-11-22 i Ingelstorp (M). Repetition, se tabell 1544, s 279.
Kent-Ingemar Ronny Mårtensson. Född 1952-12-12 i Ingelstorp (M). Repetition, se tabell 1545, s 279.
Tabell 1895 (generation 10)
(Från Tabell 1893, s 343)
Klary Ulrika Nilsson. Född 1918-07-03 i Ingelstorp (M).
Gift 1948-12-22 med Kurt Allan Andersson. Född 1918-03-19 i Tullstorp (M). Död 1983-12-22 i Ystad (M) (Sveriges
dödbok 1947-2003).
Barn:
Eva Anita Ingegerd Andersson. Född 1953-12-12 i Ystad (M). Se tabell 1896, s 344.
Tabell 1896 (generation 11)
(Från Tabell 1895, s 344)
Eva Anita Ingegerd Andersson. Född 1953-12-12 i Ystad (M).
Gift
Barn:
Eva Louise Veronica Andersson. Född 1975-08-04 i Ystad (M).
Tabell 1897 (generation 8)
(Från Tabell 1891, s 343)
Per Matsson. Född 1857-04-04 i Hagestad 19, Löderup (M).
Gift 1882-06-14 med Elna Månsdotter. Född 1855-05-31 i Löderup (M).
Barn:
Manfred Viktor Persson. Född 1883-03-22 i Hagestad 19, Löderup (M).
Oskar Hjalmar Persson. Född 1885-03-29 i Hagestad 19, Löderup (M). Död 1970-08-18 i Östra Tommarp (L)
(Sveriges dödbok 1947-2003).
Hilma Beata Persdotter. Född 1887 i Hagestad 19, Löderup (M).
Ernst Gotthard Persson Ramshög. Född 1891-05-25 i Hagestad 19, Löderup (M). Död 1980-10-03 i Landskrona
(M) (Sveriges dödbok 1947-2003).
Tabell 1898 (generation 8)
(Från Tabell 1891, s 343)
Måns Matsson. Född 1859-12-04 i Hagestad 19, Löderup (M).
Gift med Elna Olsdotter. Född 1864 i Borrby (L).
Barn:
Frida Elvira Månsdotter. Född 1886-06-21 i Borrby (L). Död 1964-06-21 i Borrby (L).
Tabell 1899 (generation 6)
(Från Tabell 1881, s 340)
Kiersti Åkasdotter. Född 1804-02-02 i Stora Köpinge (M).
Gift med Per Håkansson. Född 1791-04-28 i Stora Köpinge (M).
Barn:
Bolla Persdotter. Född 1831-12-23 i Stora Köpinge (M). Död 1873-05-03 i Tryde (L). Se tabell 1900, s 344.
Marna Persdotter. Född 1836-05-05 i Stora Köpinge (M). Död 1905. Se tabell 1901, s 345.
Agda Persdotter. Född 1839-02-07 i Svenstorp 7, Stora Köpinge (M). Se tabell 1928, s 349.
Håkan Persson. Född 1841-11-05 i Stora Köpinge (M). Död 1914. Se tabell 1932, s 350.
Tabell 1900 (generation 7)
(Från Tabell 1899, s 344)
Bolla Persdotter. Född 1831-12-23 i Stora Köpinge (M). Död 1873-05-03 i Tryde (L).
Gift 1:o med Nils Lasson. Född 1829-06-08 i Ullstorp (L). Död 1857-10-24 i Tryde (L). 1857 Oct 24 dog åboen Nils
Larsson i No 4 Tomelilla, drunknade under nattens mörker i en lergraf i Tomelilla, 28 år 4 mån och 16 dag gl.
Barn:
Anna Nilsdotter. Född 1854-09-24 i Stora Köpinge (M). Död 1855-03-29 i Stora Köpinge (M).
Lars Nilsson. Född 1856-03-30 i Tryde (L).
Gift 2:o 1858 med Anders Jacobsson. Född 1836-11-21 i Bromma (M).
Barn:
Nils Andersson. Född 1859-01-28 i Tryde (L).
Jacob Andersson. Född 1861-06-02 i Tryde (L).
Anna Andersdotter. Född 1863-09-27 i Tryde (L). Död 1869-07-30 i Tryde (L).
Bengta Andersdotter. Född 1865-10-06 i Tryde (L).
Per Andersson. Född 1868-06-08 i Tryde (L). Död 1869-03-15 i Tryde (L).
Per Andersson. Född 1870-03-21 i Tryde (L).
Ivar Andersson. Född 1872-09-16 i Tryde (L). Död 1873-05-24 i Tryde (L).
Tabell 1901 (generation 7)
(Från Tabell 1899, s 344)
Marna Persdotter. Född 1836-05-05 i Stora Köpinge (M). Död 1905.
Gift 1:o 1861-06-30 med Håkan Olsson. Född 1826-09-22 i Skårby (M). Död 1869-01-04 i Balkåkra (M).
Barn:
Nils Håkansson. Född 1862-05-11 i Balkåkra (M). Död 1931 i Tomelilla (L). Se tabell 1902, s 345.
Ola Håkansson. Född 1864-04-04 i Balkåkra (M). Död 1933-10-05. Se tabell 1923, s 348.
Per Håkansson. Född 1866-03-12. Död 1894-06-07.
Gift 2:o 1871 med Harald Persson. Född 1846-03-17 i Hunnestad 4, Skårby (M).
Barn:
Kjersti Haraldsdotter. Född 1871-07-23 i Balkåkra 5, Balkåkra (M). Död 1911 i Lunnarp, Kverrestad (L). Se
tabell 1924, s 349.
Anna Haraldsdotter. Född 1873-03-24 i Balkåkra 5, Balkåkra (M). Se tabell 1925, s 349.
Marie Haraldsdotter. Född 1876-03-12 i Balkåkra 5, Balkåkra (M).
Tabell 1902 (generation 8)
(Från Tabell 1901, s 345)
Nils Håkansson. Född 1862-05-11 i Balkåkra (M). Död 1931 i Tomelilla (L).
Gift 1888-04-02 med Maria Svensdotter. Född 1868-08-07 i Snårestad (M). Död 1897 i Tryde (L).
Barn:
Sigrid Fredrika Nilsdotter. Född 1889-10-04 i Sjörup (M). Död 1943-07-24 i Hammenhög (L). Se tabell 1903, s
345.
Hilma Maria Nilsdotter. Född 1893-08-18 i Tryde (L). Död 1983-07-06 i Tomelilla (L). Se tabell 1916, s 347.
Tabell 1903 (generation 9)
(Från Tabell 1902, s 345)
Sigrid Fredrika Nilsdotter. Född 1889-10-04 i Sjörup (M). Död 1943-07-24 i Hammenhög (L).
Gift med Martin Olof Magnusson. Född 1888-07-29 i Simris (L).
Barn:
Astrid Hertha Magnhild Magnusson. Född 1910-08-03 i Ullstorp (L). Se tabell 1904, s 345.
Olga Signe Aurora Magnusson. Född 1914-07-03 i Östra Kärrstorp (M). Se tabell 1911, s 347.
Hulda Evelina Gudrun Magnusson. Född 1916-11-24 i Skabersjö (M). Se tabell 1914, s 347.
Inga Beata Margit Magnusson. Född 1919-07-20 i Villie (M). Död 1957-01-24. Se tabell 1915, s 347.
Mimmi Eva Torborg Magnusson. Född 1930-02-23 i Simris (L).
Tabell 1904 (generation 10)
(Från Tabell 1903, s 345)
Astrid Hertha Magnhild Magnusson. Född 1910-08-03 i Ullstorp (L).
Gift med Elof Henry Gotthard Björk. Född 1911-03-20 i Övraby (L).
Barn:
Nils Anders Harry Björk. Född 1930-04-27 i Stora Köpinge (M). Se tabell 1905, s 346.
Ester Maj Viviann Björk. Född 1935-10-24 i Övraby (L). Se tabell 1907, s 346.
Nils Börje Gösta Björk. Född 1938-03-23 i Simrishamn (L). Se tabell 1908, s 346.
Kjell Åke Roland Björk. Född 1938-03-23 i Simrishamn (L). Se tabell 1909, s 346.
Alfhild Anna-Greta Björk. Född 1940-09-03 i Övraby (L). Se tabell 1910, s 346.
Lars Erik Roland Björk. Född 1946-09-01 i Övraby (L).
Tabell 1905 (generation 11)
(Från Tabell 1904, s 345)
Nils Anders Harry Björk. Född 1930-04-27 i Stora Köpinge (M).
Gift med Vanja Ann-Magrete NN. Född 1932-03-26 i Ystad (M).
Barn:
Vera Agneta Björk. Född 1955-04-25 i Ystad (M).
Per Anders Harry Björk. Född 1958-05-30 i Ystad (M). Se tabell 1906, s 346.
Ulf Harry Magnus Björk. Född 1963-07-03 i Ystad (M).
Tabell 1906 (generation 12)
(Från Tabell 1905, s 346)
Per Anders Harry Björk. Född 1958-05-30 i Ystad (M).
Gift med Pia Irene Christina Elofsson. Född 1960-12-06 i Skivarp (M).
Barn:
Jenny Björk. Född 1980-03-24.
Sofie Björk. Född 1985-01-22.
Tabell 1907 (generation 11)
(Från Tabell 1904, s 345)
Ester Maj Viviann Björk. Född 1935-10-24 i Övraby (L).
Gift med Hans Hugo Martini. Född 1929-03-20 i Malmö Sankt Pauli (M).
Tabell 1908 (generation 11)
(Från Tabell 1904, s 345)
Nils Börje Gösta Björk. Född 1938-03-23 i Simrishamn (L).
Gift med Ulla Birgitta Marianne NN. Född 1947-10-08 i Ystad (M).
Barn:
Rolf Börje Niclas Björk. Född 1965-01-11 i Ystad (M).
Tabell 1909 (generation 11)
(Från Tabell 1904, s 345)
Kjell Åke Roland Björk. Född 1938-03-23 i Simrishamn (L).
Gift med Ing-Magret Louise NN. Född 1943-07-15 i Simrishamn (L).
Barn:
Kjell Jonas Roger Björk. Född 1963-04-14 i Ystad (M).
Tabell 1910 (generation 11)
(Från Tabell 1904, s 345)
Alfhild Anna-Greta Björk. Född 1940-09-03 i Övraby (L).
Utom äktenskap
Barn:
Laila Ann-Charlott Björk. Född 1970-02-05 i Onslunda (L).
Gift med Ove Artur Björkhultz. Född 1924-03-14 i Lunds domkyrkoförs (M).
Tabell 1911 (generation 10)
(Från Tabell 1903, s 345)
Olga Signe Aurora Magnusson. Född 1914-07-03 i Östra Kärrstorp (M).
Gift med Erik Arvid Jansson. Född 1916-08-31 i Ovansjö (X).
Barn:
Bengt Allan Jansson. Född 1941-05-25 i Gävle Heliga Trefaldighet (X). Se tabell 1912, s 347.
Kurt Arvid Jansson. Född 1942-10-11 i Sandviken (X). Se tabell 1913, s 347.
Tabell 1912 (generation 11)
(Från Tabell 1911, s 347)
Bengt Allan Jansson. Född 1941-05-25 i Gävle Heliga Trefaldighet (X).
Gift med Britt Gunvor NN. Född 1943-04-26 i Kall (Z).
Barn:
Maria Helén Jansson. Född 1968-11-04 i Östersund (Z).
Tabell 1913 (generation 11)
(Från Tabell 1911, s 347)
Kurt Arvid Jansson. Född 1942-10-11 i Sandviken (X).
Gift med Barbro Margareta NN. Född 1944-02-15 i Lit (Z).
Barn:
Anna Helena Jansson. Född 1970-03-06 i Hallen (Z).
Tabell 1914 (generation 10)
(Från Tabell 1903, s 345)
Hulda Evelina Gudrun Magnusson. Född 1916-11-24 i Skabersjö (M).
Gift med Gösta Bernhard Jönsson. Född 1916-09-20 i Borrby (L).
Barn:
Sigbritt Ingegärd Jönsson. Född 1943-03-20 i Hammenhög (L).
Tabell 1915 (generation 10)
(Från Tabell 1903, s 345)
Inga Beata Margit Magnusson. Född 1919-07-20 i Villie (M). Död 1957-01-24.
Gift 1941-11-08 med Johan Martin Emanuel Karlsson. Född 1906-03-29 i Grangärde (W).
Barn:
Karl Olof Martin Karlsson. Född 1943-11-29.
Inga Sigrid Maria Karlsson. Född 1946-03-21.
Tabell 1916 (generation 9)
(Från Tabell 1902, s 345)
Hilma Maria Nilsdotter. Född 1893-08-18 i Tryde (L). Död 1983-07-06 i Tomelilla (L).
Gift 1915-04-03 med Johan Nilsson. Född 1888-02-19 i Bjäresjö 19, Bjäresjö (M). Död 1958-05-21 i Tomelilla (L).
Barn:
Nils Allan Nilsson. Född 1916-01-03 i Skårby (M). Se tabell 1917, s 348.
Folke Nilsson. Född 1918-01-14 i Skårby (M). Se tabell 1918, s 348.
Svea Nilsson. Född 1920-03-01 i Skårby (M). Se tabell 1919, s 348.
Greta Nilsson. Född 1922-10-02 i Tranås (L). Se tabell 1920, s 348.
Signe Gurli Nilsson. Född 1925-12-31 i Tranås (L). Se tabell 1922, s 348.
Tabell 1917 (generation 10)
(Från Tabell 1916, s 347)
Nils Allan Nilsson. Född 1916-01-03 i Skårby (M).
Gift 1944-04-08 med Anna Vivi Gunborg Nilsson. Född 1918-03-05 i Tranås (L).
Barn:
Alf Bertil Nilsson. Född 1945-04-11 i Simrishamn (L).
Tabell 1918 (generation 10)
(Från Tabell 1916, s 347)
Folke Nilsson. Född 1918-01-14 i Skårby (M).
Gift med Greta Alda NN. Född 1923-10-22 i Tranås (L).
Barn:
Jan Alvar Nilsson. Född 1954-05-14 i Tranås (L).
Knut Olof Nilsson. Född 1956-04-19 i Tranås (L).
Bengt Ingvar Nilsson. Född 1960-12-02 i Tranås (L).
Tabell 1919 (generation 10)
(Från Tabell 1916, s 347)
Svea Nilsson. Född 1920-03-01 i Skårby (M).
Gift 1949-06-04 med Oskar Arthur Persson. Född 1908-05-29 i Stora Köpinge (M).
Tabell 1920 (generation 10)
(Från Tabell 1916, s 347)
Greta Nilsson. Född 1922-10-02 i Tranås (L).
Gift 1945-12-31 med Oskar Allan Mauritz Gustavsson. Född 1920-02-01 i Tranås (L).
Barn:
Leif Göran Gustavsson. Född 1946-04-13 i Simrishamn (L).
Lena Margareta Gustavsson. Född 1948-09-28 i Tranås (L). Se tabell 1921, s 348.
Tabell 1921 (generation 11)
(Från Tabell 1920, s 348)
Lena Margareta Gustavsson. Född 1948-09-28 i Tranås (L).
Gift med Thom Göthe Arnold Lindström. Född 1949-03-24 i Borrby (L).
Barn:
Susanne Anette Lindström. Född 1968-08-03 i Tranås (L).
Camilla Marie Lindström. Född 1971-08-22 i Tomelilla (L).
Tabell 1922 (generation 10)
(Från Tabell 1916, s 347)
Signe Gurli Nilsson. Född 1925-12-31 i Tranås (L).
Gift 1948-05-15 med Ove Artur Björkhultz. Född 1924-03-14 i Lunds domkyrkoförs (M). Skild 1980.
Tabell 1923 (generation 8)
(Från Tabell 1901, s 345)
Ola Håkansson. Född 1864-04-04 i Balkåkra (M). Död 1933-10-05.
Gift med Botilda Andersdotter. Född 1863-01-01 i Snårestad (M).
Barn:
Herman Olsson. Född 1888-03-27 i Hemmesdynge (M).
Amilie Olsdotter. Född 1889-08-19 i Grönby (M).
Olga Olsdotter. Född 1894-03-21 i Grönby (M).
Tabell 1924 (generation 8)
(Från Tabell 1901, s 345)
Kjersti Haraldsdotter. Född 1871-07-23 i Balkåkra 5, Balkåkra (M). Död 1911 i Lunnarp, Kverrestad (L).
Gift med Nils Månsson. Född 1867-12-16 i Kverrestad (L). Död 1946-06-04 i Lunnarp, Kverrestad (L).
Barn:
Edvin Ossian Nilsson. Född 1902-04-14 i Kverrestad (L).
Gunnar Evald Nilsson. Född 1907-10-03 i Kverrestad (L).
Tabell 1925 (generation 8)
(Från Tabell 1901, s 345)
Anna Haraldsdotter. Född 1873-03-24 i Balkåkra 5, Balkåkra (M).
Gift med Ola Nilsson. Född 1866-01-24 i Hunnestad 3, Skårby (M).
Barn:
Kierstina Olsdotter. Född 1894-12-22 i Skårby (M). Död 1965-09-15 i Eslöv (M). Se tabell 1926, s 349.
Oskar Olsson. Född 1898 i Hunnestad 3, Skårby (M).
Henning Olsson. Född 1900-01-17 i Hunnestad 3, Skårby (M).
Tabell 1926 (generation 9)
(Från Tabell 1925, s 349)
Kierstina Olsdotter. Född 1894-12-22 i Skårby (M). Död 1965-09-15 i Eslöv (M).
Gift 1916-07-24 med Bror Johan Andersson. Född 1880-11-21 i Hylleröd, Skårby (M). Död 1956-08-15 i Eslöv (M).
Barn:
Andersson. Se tabell 1927, s 349.
Tabell 1927 (generation 10)
(Från Tabell 1926, s 349)
Andersson.
Gift med Ulla Karin Lundgren. Släktforskare.
Tabell 1928 (generation 7)
(Från Tabell 1899, s 344)
Agda Persdotter. Född 1839-02-07 i Svenstorp 7, Stora Köpinge (M).
Gift 1864-06-24 i Fårarp 1, Stora Köpinge (M) med Åke Svensson. Född 1839-09-12 i Fårarp 1, Stora Köpinge (M).
Barn:
Elna Åkesdotter. Född 1865-02-08 i Svenstorp 7, Stora Köpinge (M). Se tabell 1929, s 349.
Kjerstina Åkesdotter. Född 1867-03-01 i Svenstorp 7, Stora Kö