Faktabok - Ekonomismart

download report

Transcript Faktabok - Ekonomismart

Faktabok
Kul att just du visar intresse för utbildningen Ekonomismart, och funderar på att använda
materialet i ditt förebyggande arbete.
Vi har i den här faktaboken samlat underlag kring de frågeställningar som förekommer i
utbildningen. Faktaboken är inte skriven som ett talmanus utan är tänkt att fungera som ett
faktastöd. Talmanus finner du i PowerPoint-presentationens anteckningssidor.
Merparten av det material som du finner här har inte Folkuniversitetet skapat utan är
sammanställt av redan befintligt material från bland annat Konsumentverket,
Finansinspektionen och Kronofogden.
Har du frågor kring utbildningen eller vill dela med dig av tips om hur just du har använt dig
av materialet, tveka inte att kontakta mig.
Mycket nöje.
Katrin Rundström,
Projektledare Ekonomismart
Sida 1 av 12
Om det går snett
Räkningar
En räkning, faktura, avi etcetera, är en uppmaning från ett förtetag att du ska betala en viss
summa.
På räkningen hittar du följande information:
• Fakturanummer – behöver ofta anges vid kontakt med företaget när det gäller till
exempel fel i fakturan.
• Förfallodag – den dag du senast ska ha betalat.
• Belopp att betala – summan du är skyldig.
• OCR-nummer eller referensnummer – används för att betalningsmottagaren ska veta
vem som har betalat en viss räkning.
• Bank- eller plusgironummer – företagets konto i banken som pengarna ska betalas till.
• Betalningsmottagare – den som ska ha betalt.
Kontrollera alltid att kravet är riktigt. Acceptera inte utan vidare alla avgifter som läggs på. Du
kan också begära att få se det underlag som kravet baseras på. Det underlättar mycket att ha
koll på sina viktiga papper.
Förfallodag
Den överenskommelse om avbetalningsplan som konsumenten och näringsidkaren har bestämt
ska följas. När du köpt något av en näringsidkare och ingått ett avtal får du en räkning där
förfallodagen anges. Förfallodagen är den dag något, till exempel ett lån eller faktura, senast
ska ha inkommit till säljaren. Räkningar ska betalas i så god tid att säljaren har pengarna på
den förfallodag som man kommit överens om. När du för över pengarna till ett post- eller
bankgirokonto är det säkrast att betala senast tre vardagar före sista betalningsdag.
Om man inte gjort upp om när betalningen ska ske, är konsumenten skyldig att betala när
säljaren så kräver. Du har alltså inte alltid 30 dagar på dig att betala en räkning, utan tiden kan
variera.
Dröjsmålsränta
Om det finns ett avtal om att dröjsmålsränta ska betalas och en bestämd räntesats, så gäller
detta. Dröjsmålsränta får då tas ut från den dag som står i avtalet. Vanligtvis är detta efter sista
förfallodag. Finns det inget avtal gäller räntelagens bestämmelser. I lagen står att fordringsägaren har rätt att ta ut dröjsmålsränta 30 dagar efter den dag kravet på betalning skickades.
Ofta står det i kreditavtalet hur stor dröjsmålsränta företaget begär. Saknas detta får dröjsmålsräntan vara högst referensräntan med ett tillägg på åtta procent. Referensräntan fastställs
den 1 januari och den 1 juli varje år av Riksbanken. Referensräntan ska återspegla det
allmänna ränteläget.
Sida 2 av 12
När man måste prioritera
Tänk HEM!
Alla räkningar är prioriterade räkningar och ska betalas. Men om du hamnar i en situation där
inkomsterna inte räcker till för att betala utgifterna är det viktigt att prioritera, och prioritera
rätt.
Att tänka HEM är en bra minnesregel. HEM står för:
• Hyra och hemförsäkring,
• El
• Mat
Se först och främst till att pengarna räcker till det som du behöver för att överleva – bostaden
och det dagliga uppehället. Många tror att man inte kan bli värkt eller att elbolaget inte stänger
av elen om man har barn. Detta stämmer inte. Bostadsbolag och elbolag tar ingen hänsyn till
om du har barn eller inte och kommer att vräka dig eller stänga av din el oavsett. Har du barn
och blir vräkt kan det dessutom blir så att Socialtjänsten gör en utredning av din lämplighet
som förälder eftersom du prioriterat på ett sätt som inte varit ansvarsfullt.
Autogiro
Ett exempel på en åtgärd som kan verka klok men som kan leda till en skuldfälla är autogiro.
Det fungerar utmärkt för att räkningarna ska betalas i tid under förutsättning att man har koll
på hur mycket pengar man har till förfogande. Det är viktigt att fundera på vad syftet med
autogiro är och bedöma vilka utgifter som ska finnas där. Ta reda på totalsumman som går via
autogiro så att du varje månad har koll på hur mycket som kommer att dras från ditt konto.
Det har visat sig att många lägger in flertalet av sina räkningar via autogiro, vilket i sin tur
leder till att man, när något oförutsett händer, inte själv kan påverka vilka räkningar som ska
betalas i första hand.
Förslag på utgifter som du kan ha autogiro på:
• hyra, bostadslån, månadsavgift
• a-kasseavgift
• elräkning
• hemförsäkring
E-faktura är ett annat sätt för dig att betala dina räkningar. E-faktura innebär att räkningen
kommer direkt till din internetbank istället för hem i brevlådan. Detta gör att du inte riskerar
att slarva bort räkningen. Till skillnad från autogiro dras inte rätt belopp automatiskt – du
måste själv lägga in betalningen och godkänna att den. E-faktura är inte bara enkelt, utan
sparar också på miljön eftersom fakturan skickas elektroniskt istället för på papper via posten.
Hyra och månadsavgift
Om du bor i en hyreslägenhet eller en bostadsrätt riskerar du att bli vräkt om du inte betalar i
tid. Enligt lagen, Jordabalken 12 kap 42 §, kan ett hyresavtal sägas upp om hyresgästen dröjer
Sida 3 av 12
mer än en vecka med att betala. För en bostadsrätt är tiden något kortare (Bostadsrättslagen
7 kap 18 §). I båda fallen får man behålla bostaden om man betalar inom en viss tid efter
uppsägningen. För en hyresrätt gäller numera högst tre veckor och för en bostadsrätt i
allmänhet tolv dagar. Den som bor i eget hus bör prioritera lån till bostaden. I första hand
betalas lån där det finns säkerhet (pant) i bostaden.
Övriga räkningar
Efter att du betalat hyran, hemförsäkringen, elen och maten ska du betala övriga räkningar.
Även bland dessa finns det vissa räkningar som är extra prioriterade:
• avgiften till Arbetslöshetskassan
• telefon, till exempel så att du kan ringa upp företag du har skulder till och att du går att
nå av arbetsgivare
• övriga räkningar
Om man inte kan betala
Om du inte kan betala alla dina räkningar är det viktigt att du tar kontakt med företaget så
fort du kan, innan förfallodagen passerat. I många fall går det att göra upp om en avbetalningsplan eller be om att få skjuta upp betalningen en tid. Försök att inte stoppa huvudet i
sanden eller skjuta problemet ifrån dig. Tar du tag i situationen tidigt har du större möjlighet
att lösa den. Att ha koll på sina räkningar hjälper också till att få en överblick över situationen.
Kanske kan du samla dina räkningar och andra viktiga papper i en pärm så att du inte tappar
bort dem. Försök att hitta en lösning som passar just dig. Öppna din post – det är först när du
vet hur situationen ser ut som du kan göra något åt den.
Övertrasserad kredit
Har du tagit ut mer pengar än tillåtet, det vill säga övertrasserat ditt konto, har banken rätt att
dra övertrasseringen från kontot när det kommer in pengar. Det kan innebära att du inte har
pengar kvar till att betala hyran och maten. Om du har övertrasserat, försök att göra upp en
betalningsplan med banken.
Skattejämkning
Har du inte skattejämkning, vilket numera heter ”ändrad beräkning av A-skatt”, men är
berättigad till detta på grund av exempelvis ränteutgifter, kan du begära jämkning hos
Skatteverket. Har du för hög skattejämkning (oftast på grund av att du inte kan betala alla
räntor) är det viktigt att minska jämkningen, annars får du betala kvarskatt.
Skaffa dig kunskaper
Troligen ställs du inför fler svåra val och frågor när pengarna inte räcker till. Det behövs ny
kunskap och erfarenhet för att klara situationen. Ta reda på så mycket som möjligt på ett tidigt
stadium. Har du frågor om din ekonomi eller behöver hjälp med att göra en hållbar budget kan
du vända dig till kommunens budget- och skuldrådgivare för att få hjälp.
Sida 4 av 12
Vad händer om man inte kan betala?
Om du inte betalar en räkning händer följande:
Påminnelse
Om du inte betalar räkningen i tid får du oftast en påminnelse. Fordringsägaren, det vill säga
den som du har en skuld till, är inte skyldig att skicka någon påminnelse utom när det gäller en
variant av parkeringsböter som kallas kontrollavgift. Det är ditt ansvar att hålla reda på när
räkningarna ska betalas. Fordringsägaren kan ta ut en påminnelseavgift om det finns ett avtal
om detta. Kan du inte hitta någon bestämmelse om påminnelseavgift är det enklast att fråga
den som skickat kravet var i avtalet det står om rätten att ta ut en avgift.
Inkasso
Om du inte betalar trots att du fått en påminnelse kan fodringsägaren välja att lämna skulden
vidare till ett inkassobolag. Eftersom företag inte har någon skyldighet att skicka ut
påminnelser kan de även skicka skulden direkt till inkasso efter det att förfallodagen passerat.
Ett inkassobolag är ett företag som har som affärsidé att driva in skulder åt andra företag. För
detta tar de betalt. Om en skuld går till inkasso är du skyldig att även betala de lagstadgade
inkassoavgifter som uppstår; du får betala ett högre belopp än den ursprungliga skulden.
Utöver detta är du oftast skyldig att betala dröjsmålsränta.
Om du får ett inkassokrav som du anser är felaktigt kan du bestrida det, det vill säga informera
fordringsägaren om felaktigheten. Inkassobolaget har då ingen rätt att driva in pengarna, till
dess att tvisten avgjorts.
Betalningsföreläggande
Om du inte kan betala när kravet från inkassobolaget kommer kan fordonsägaren vända sig till
Kronofogden för att få hjälp, dels med att få skulden konstaterad, dels med att driva in
skulden. Skulden kan inte drivas in av Kronofogden förrän den är konstaterad.
Det som händer när en fodringsägare vänder sig till Kronofogden för att få en skuld
konstaterad är att den summariska processen startar:
•
Kronofogden skickar ut ett betalningsföreläggande till dig. Ett betalningsföreläggande
är ett brev där Kronofogden frågar dig om du har en skuld till fodringsägaren. Du ska
skriva under betalningsföreläggandet oavsett om skulden är riktig eller inte. För att
skicka ut ett betalningsföreläggande tar Kronofogden ut en avgift om 640 kronor för
att täcka sina kostnader.
•
Skulle du inte öppna brevet eller inte skriva under betalningsföreläggandet och skicka
tillbaka det kommer personal från Kronofogden ut till dig och delger dig personligen.
Detta innebär ytterligare en kostnad för dig.
Sida 5 av 12
•
Om hela skulden eller beloppet är felaktigt, ska du bestrida kravet genom att skriva att
du inte har någon skuld. Det gör du på betalningsföreläggandet och skickar sedan
tillbaka det till Kronofogden.
•
Vet du med dig att skulden är riktig är det ingen idé att bestrida den eftersom den då
går till domstol för avgörande. Kommer domstolen fram till att det finns en skuld får
du även betala domstolskostnaderna.
•
När Kronofogden väl konstaterat att det finns en skuld fattas ett beslut som kallas
utslag, det är först då som skulden fastslås. Kronofogden verkställer sedan utslaget eller
tingsrättens eventuella dom (om målet gått vidare till domstol). Gäller det pengar sker
detta genom en undersökning av vilka tillgångar som finns och därefter eventuell
utmätning.
Utmätning
Efter att skulden konstaterats i ett utslag hos Kronofogden kan fodringsägaren välja att göra
två olika saker. Dels kan fodringsägaren ta tillbaka skulden och försöka driva in den själv eller
via ett inkassobolag. Fodringsägaren kan också vända sig till Kronofogden för att få hjälp med
att driva in skulden. När en skuld hamnat hos Kronofogden för indrivning vill Kronofogden
gärna komma i kontakt med dig för att få veta varför du inte har betalat. Kronofogden vill
också veta hur du har tänkt lösa din skuld.
När Kronofogden har samlat in fakta om din ekonomi kan Kronofogden besluta om
utmätning. Med utmätning menas att Kronofogden tar hand om och säljer det som har utmätts
för att betala skulden. Exempel på vad som kan utmätas är pengar på banken, en del av din
lön, fastighet, bilar, moped eller andra värdefulla saker. Ofta gör Kronofogden ett besök
hemma i din bostad innan man bestämmer vad som ska utmätas. Vanligast är utmätning av lön
eller annan inkomst, som till exempel A-kassa. Om Kronofogden mäter ut exempelvis en bil
säljs den på auktion. Pengarna fördelas sedan till den eller dem du är skyldig. Om det blir
pengar över från försäljningen lämnas dessa till dig.
Om du inte har något som går att utmäta konstaterar Kronofogden att du inte kan betala
skulden just nu. Kronofogden bevakar sedan om du får möjlighet att betala eller får tillgångar i
framtiden. En skuld som ligger hos Kronofogden för utmätning kostar 600 kronor per år och
per skuld.
Kronofogden prioriterar skulder olika vid utmätning. Skulderna delas in i A-mål och E-mål,
där A-mål är skulder till det allmänna och E-mål är skulder till enskilda, såsom företag och
privatpersoner. A-mål drivs in före E-mål. Först därefter kommer skulder till banker, finansbolag och övriga oprioriterade fordringsägare.
Betalningsanmärkning
När skulden är betald finns det fortfarande information om att du haft en skuld kvar i
Kronofogdens register. Kronofogdens register är offentliga och kreditupplysningsföretag
Sida 6 av 12
omvandlar informationen till betalningsanmärkningar. Ordet betalningsanmärkning är
kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från
olika håll och sedan använder vid en kreditupplysning. Många av dessa uppgifter kommer från
myndigheter, till exempel Kronofogden. Det är alltså inte Kronofogden som utfärdar
betalningsanmärkningar.
En betalningsanmärkning är ett tecken på att du inte har skött dina betalningar och sitter,
något förenklat, kvar i tre år från det att skulden är betald.
När får man en betalningsanmärkning?
Betalningsanmärkningar kan du få av flera olika orsaker. Det behöver inte enbart bero på att
du inte har skött dina betalningar. Du kan också få en betalningsanmärkning om du blivit
vräkt på grund av att du stört dina grannar.
En betalningsanmärkning föranleds av:
• Utslag av Kronofogden i mål om betalningsföreläggande
• Tredskodom meddelad av tingsrätten
• Utmätningsförsök
• Restförda skatter och avgifter
• Konkurs
• Beslut om skuldsanering
Vad kan en betalningsanmärkning leda till?
En betalningsanmärkning är en signal om att du inte har skött dina betalningar. Om du får en
betalningsanmärkning kan försäkringar bli dyrare.
Det kan dessutom bli svårt att få:
• Lån
• Bankkort
• Telefonabonnemang
• Hyra bostad
• Arbete
• Köpa på kredit
• Hyra släpvagn på en bensinstation
•
Hur kan man undvika betalningsanmärkningar?
En anledning till att många får en betalningsanmärkning kan vara att man glömt att adressändra. Detta gör att räkningarna inte kommer fram och det är lätt att missa att betala i tid. Du
är skyldig att se till att dina räkningar kommer till rätt adress och du kan inte skylla på att de
hamnat på fel adress.
Sida 7 av 12
Skulder
En vanlig reaktion när pengarna inte räcker till är att låtsas som om det regnar och hoppas på
att allting ska lösa sig nästa månad. Men ju tidigare du griper in och försöker ändra på
situationen, desto större chans har du att lyckas.
Du har allt att vinna på att tidigt reda ut din situation. Det första steget är att få en överblick
över din ekonomi. Behöver du hjälp kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är avgiftsfri. Du kan också söka efter budget- och skuldrådgivare på
www.konsumentverket.se.
Preskription
Att en skuld blivit preskriberad betyder att den som har rätt till betalning, borgenären, förlorar
sin rätt att få skulden betald med hjälp av Kronofogden. En skuld preskriberas efter en viss tid
om du inte har medgett att du har en skuld eller borgenären har avbrutit preskriptionstiden, så
kallad preskriptionsavbrott.
Anser du att borgenären har ansökt om verkställighet för en preskriberad skuld måste du
invända detta skriftligen till Kronofogden för att invändningen ska prövas. Kronofogden
prövar alltså inte automatiskt om en skuld är preskriberad.
Olika typer av skulder har olika preskriptionstider.
•
•
•
Enskilda fordringar – till exempel skadestånd och banklån – tio år.
De flesta skulder till staten – till exempel böter, brottsofferfonden eller skatter – fem år.
Konsumentfordringar – till exempel telefonräkning, hyresskuld eller postorderskuld –
tre år.
Preskriptionstiden för skadestånd gäller normalt från den dag som brottet begicks.
Preskriptionsavbrott innebär att ny preskriptionstid börjar löpa. Detta innebär att den som ska
ha betalt förlänger den tid han har på sig att begära betalning. Preskriptionsavbrott kan ske på
flera olika sätt. Till exempel genom att:
• Du betalar ränta eller amortering, lovar betala eller ber om en avbetalningsplan, dvs. du
medger skulden.
• Du får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från den som har rätt till
betalning.
Checklista för dig som har skulder
Här finner du tio användbara punkter som hjälper dig när du ska ta reda ut din ekonomiska
situation.
Sida 8 av 12
1. Ta reda på vilka skulder du har. Om du saknar uppgifter om dina skulder, ta kontakt
med fordringsägarna, det vill säga dem du är skyldig pengar. Be att få all information.
Informera fordringsägarna om din situation.
2. Ta reda på vad som händer om du inte betalar skulderna. Läs steg för steg om vad som
händer om du inte betalar skulderna.
3. Välj ut vilka av dina utgifter som måste betalas först.
4. Gör en ekonomisk översikt; skriv en lista över inkomster och en lista över utgifter.
Räkna ut hur mycket pengar du har för att betala skulderna. Gå till budgetkalkylen för
att få hjälp med att göra en budget.
5. Har du borgenslån, kontakta borgensmannen och informera om din situation.
6. Fundera över vad du kan förändra. Kan du öka inkomsterna eller minska utgifterna?
Har du några tillgångar som du kan sälja? Behöver du verkligen ha egen bil? Är det
kanske nödvändigt att sälja huset eller bostadsrätten?
7. Gör upp en plan för hur du ska kunna betala tillbaka så mycket som möjligt av dina
skulder.
8. Förhandla med dina fordringsägare.
9. Avsluta eventuella kreditkonton och klipp sönder korten. Ta inte nya lån för att betala
räntor och amorteringar.
10. Vänd dig till budget- och skuldrådgivarna i din kommun om du behöver hjälp.
Alternativa lösningar till skuldsanering
Om du kommer på obestånd, det vill säga inte kan betala dina skulder inom överskådlig tid,
gäller det att finna förslag till lösningar som är så bra som möjligt, både för dig och för dina
fordringsägare.
En frivillig överenskommelse med dina fordringsägare kan vara ett alternativ. Syftet är att du
som är skyldig pengar ska bli skuldfri inom rimlig tid och att borgenärerna ska få tillbaka så
mycket som du kan betala.
Förslag till uppgörelser kan konstrueras på olika sätt. Här beskrivs olika modeller för frivilliga
överenskommelser. Budget- och skuldrådgivaren i din kommun kan hjälpa till att förhandla
fram frivilliga överenskommelser med fordringsägarna.
Sida 9 av 12
Amorteringarna minskas
När amorteringarna minskas på befintliga lån, blir månadsbetalningen lägre och amorteringstiden förlängs. Amorteringar kan också ställas in tillfälligt om betalningsutrymmet väntas bli
större längre fram. Denna åtgärd används främst under en kortare tid, till exempel när
ekonomin utreds, eller om inkomsterna minskat tillfälligt. Om amorteringarna minskas
kraftigt, kan resultatet bli en orimligt lång återbetalningstid och stora sammanlagda
ränteutgifter.
Räntesatsen minskas
Räntesatsen minskas eller räntan ”fryses” på befintliga lån, det vill säga att ingen ränta tas ut.
Om betalningsutrymmet är litet i förhållande till räntekostnaderna kan det vara en utväg att
förhandla ner räntesatsen eller att helt inställa räntebetalningen. Det brukar kallas att frysa
räntan och kan ske under en begränsad tid eller under hela den återstående betalningstiden.
Tidsperiodens längd och räntesatsen måste tydligt framgå vid en ändring av villkoren.
Saneringslån
”Dyra” skulder ersätts med ett lån med mer förmånlig ränta och/eller en lägre amortering. Ett
medlemslån, som du eventuellt kan få som medlem i vissa fackföreningar, är en möjlighet. Ett
annat alternativ kan vara att utöka ett bostadslån. Om banken kräver borgensmän, informera
dina borgensmän om vad borgensåtagandet innebär och om din ekonomiska situation. Riskera
inte att relationerna inom din familj eller vänkrets förstörs genom oklarheter vid ett
borgensåtagande.
Ackord
Ett ackord innebär att skulderna skrivs ner till en viss procent av den ursprungliga skulden.
Långivaren efterskänker den resterande delen efter uppgörelsen. Den procentsats av skulden
som betalas anges med ackordsprocenten. Om ett lån på 10 000 kronor skrivs ner till
40 procent innebär det att 4 000 kronor betalas. Vanligtvis kräver fordringsägaren att hela
beloppet betalas på en gång. Det krävs således att du kan få fram en summa att betala de
nedskrivna skulderna med. Denna summa kallas ackordslikvid. Svårigheten med ett ackord
ligger dels i att få en uppgörelse om nedskrivning, men naturligtvis också i att få fram en
ackordslikvid.
Underhandsackord är den vanligaste formen av ackord. Det är inte reglerat i lag utan innebär
en frivillig överenskommelse mellan låntagaren och fordringsägaren. Börja med att erbjuda alla
fordringsägare samma ackordsprocent, och be om svar före ett bestämt datum. När du fått
svar från alla, kan du tvingas till en ny förhandlingsrunda, om de inte accepterar ditt förslag
utan kommer med egna. När du beräknar ackordslikvidens storlek, räkna in den ränta som
eventuellt löper fram till betalningsdagen, avstämningsdagen, och de avgifter som kan läggas
på.
Amortering
Amortering av i första hand kapitalskulden och därefter betalning av ränteskulden
Sida 10 av 12
Vanligtvis fördelas återbetalningen av skulder på avgifter och räntor, och först därefter kapital.
Om du i stället gör tvärtom och amorterar hela kapitalskulden först, men inte betalar ränta,
kan kapitalskulden betalas tillbaka snabbare. Räntan samlas under tiden till en ränteskuld och
betalas av när kapitalskulden är färdigamorterad. Men förutsättningen är att du inte behöver
betala ränta på ränta. Den här betalningsmodellen gör att den totala ränteutgiften blir lägre.
Det beror på att du betalar större amorteringar per månad, och lånet amorteras på kortare tid
än i den ursprungliga betalningsplanen. Be fordringsägaren räkna fram hur stor ränteskulden
blir, eller hör med budget- och skuldrådgivningen i din kommun om de kan hjälpa dig med
beräkningen.
Betalningsplan
Om betalningsförmågan är låg i förhållande till skulderna, och om du troligen inte kommer att
få bättre ekonomi inom överskådlig framtid, kan en ny betalningsplan vara den enda
lösningen.
Vilken lösning som är mest lämplig beror på hur skuldsituationen ser ut, hur länge den
skuldsatte haft betalningssvårigheter, hur framtidsutsikterna ser ut samt den ekonomiska och
sociala situationen. Om du kan visa att ditt förslag är mer förmånligt för fordringsägarna än
utmätning via Kronofogden har du större chans att få gehör.
Ofta har fordringsägaren ett ombud. Då ska du förhandla med ombudet. För att ett förslag till
frivillig uppgörelse ska ha en chans att gå igenom måste det vara väl underbyggt. Du måste
också visa på ett trovärdigt sätt att du är på obestånd och saknar tillgångar. Aktuell utredning
från Kronofogden eller nyligen avslutad konkurs är tydliga bevis på att du är på obestånd.
Skuldsanering
Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias
från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Du kan vara skuldsatt och ha
betalningsproblem utan att för den skull vara svårt skuldsatt i skuldsaneringslagens mening.
Du anses då kunna sanera din ekonomi på egen hand. Du kan också ta hjälp av en budget- och
skuldrådgivare i din hemkommun.
Skuldsanering kan beviljas om:
• den som är skuldsatt inte på något sätt kommer att kunna betala sina skulder på många
år
• det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden
• den skuldsatte är folkbokförd i Sverige
I princip kan du bara få skuldsanering en gång, men däremot kan du ansöka om skuldsanering
hur många gånger som helst. Skuldsanering innebär att du får leva på existensminimum,
vanligtvis i fem år. Alla inkomster över denna nivå går till att betala av skulderna. Den del av
dina skulder som inte ska betalas enligt planen blir du befriad från när skuldsaneringsplanen
gått ut. Om du blir beviljad skuldsanering är det mycket viktigt att du följer den upprättade
Sida 11 av 12
betalningsplanen. Det är nämligen du själv som ska ansvara för de överenskomna
betalningarna under den tid som skuldsaneringen pågår.
Sida 12 av 12