Affärsplan 2015-‐2020 - Anderstorp Racing Club

download report

Transcript Affärsplan 2015-‐2020 - Anderstorp Racing Club

 Affärsplan 2015-­‐2020 ARC – Scandinavian Raceway – Anderstorp Affärsplan ARC
ARC – Anderstorp Racing Club Klubben bildades 1966 av Sven "Smokey" Åsberg, Åke Bengtsson och Bertil Sanell.
Avsikten var att skapa en tävlingsorganisation för den tilltänkta motorbanan - Scandinavian Raceway.
När banan stod klar i april 1968 fanns också stommen till ARC:s numera internationellt erkända
tävlingsorganisation på plats. Utbildad och tränad i England på bland annat racerbanan Brands Hatch
av RAC:s funktionärs-chef Monty Terrel. En utbildning som sedan fortsatte och finslipades inför
uppgiften att ta hand om Sveriges första Grand Prix i Formula 1 - 1973.
1. ARC:s Vision
Anderstorp har en lång tradition av motorhistoria. Scandinavian Raceway etablerades 1968 och där har
de största motortävlingarna i Sverige haft sitt säte. Bland dessa kan nämnas Formula 1 och VM i
roadracing. Publikrekordet är 47000. Historiskt har racerbanan gjort regionen världsberömd genom
sina arrangemang på internationell nivå. I internationella sammanhang är Anderstorp och
Scandinavian Raceway märkligt nog fortfarande efter, så lång tid ett mycket starkt varumärke.
ARC vill naturligtvis nyttja varumärket till att profilera regionen som ett starkt fäste för motorsport
och stora evenemang och genom detta bidra till att utveckla ett samarbete mellan det regionala
näringslivet och motorsportens olika aktörer och tillverkare.
1.1 Motorsportevent
Att möjliggöra för Anderstorp att skapa årliga totalevent för hela familjen, intresseföreningar, aktiva
inom motorsporten m.fl. och väcka den tradition som fanns i Anderstorp med omnejd. Det finns idag
flera goda exempel på denna typ av event runt om i världen vilka alla attraherar stora mängder
besökare såsom Goodwood + Silverstone i England med 130 000 besökare under tre dagar samt
Nürburgring i Tyskland etc. Med vår historia finns det ingenting som pekar på att inte vi kan klara
detta. Det geografiska läget på banan är bra med korta restider från flera stora städer.
1.2 Banans infrastruktur
Öka konkurrenskraften. Lära av historien och koncentrera verksamheten till den historiska startlinjen.
1.3 Racing Bil + MC
Att arrangera internationella tävlingar upp till VM-status.
1.4 Näringslivet
Att utreda möjligheterna att öka kontaktytorna för många av de företag som idag finns i regionen
genom att skapa förutsättningar för dessa att under festliga omständigheter möta representanter för
några av världens största och mest prestigefyllda tillverkare. Fortsatt mässverksamhet.
1.5 Kontaktytor
Att skapa motorvänorter. Genom våra internationellt meriterade motorsportstjärnor utveckla ett
nätverk/vänortsarbete med Goodwood (UK), Nürburg (Tyskland) m.fl. för att skapa ett europeiskt
samarbete.
1.6 Utveckling
Skapa möjligheter att genomföra aktiviteter där alternativa drivmedel, innovationer och utveckling
med fokus på miljö och motor kan genomföras.
2 Affärsplan ARC
2. Affärsidé
Att göra Scandinavian Raceway till en plats där det ständigt vistas människor som utövar olika sporter
som passar in på de naturliga förutsättningar som området kan erbjuda och att i all möjlig mån se till
att de som har intresse däri får uppleva dagens moderna och klassiska tävlingar.
3. Långsiktiga mål
Att öka tillgängligheten. Att växa genom ökad information och närvaro i samhället. Vi vill arbeta och
verka för att många fler olika idrottsutövare inom olika tävlings- och träningsgrenar skall få tillgång
till området Scandinavian Raceway. Vi skall göra bruk av det vi har – det finaste i Norden, både vad
gäller Racerbanan och andra utnyttjanden av detta fina område.
Att ta i beaktande möjligheterna att stimulera och öka barn och ungdomars intresse för teknik och
utveckling genom att diskutera med skolan om möjligheter till aktiv medverkan i planerna för
motorbanan.
4. SWOT-analys
I den följande SWOT-analysen analyseras ARC: styrkor (S)- svagheter (W)- möjligheter (O)- hot (T).
4.1
(S) Styrkor i ARC
• Engagemang.
• Erfarenhet av tränings och tävlingsverksamhet.
• Stabil ekonomi.
• ARC är ett välkänt varumärke.
• Internationell framtoning.
(W) Svagheter i ARC
• Avsaknad av anställd personal.
• Omodern anläggning.
• Svag funktionärsrekrytering.
• Restaurang + Cafeteria.
(O) Möjligheter för ARC
• Tävlingar.
• Möjlighet att styra sin egen verksamhet.
• Möjlighet att utveckla banan.
• Använda området till mer än motorsport.
• Bra samarbete mellan ARC och kommun.
• Generöst näringsliv.
• Ökad livskvalitet för de flesta i alla åldrar.
(T) Hot mot ARC
• Orealistiska bullerkrav.
• Höga Arrenden.
• Andra banor utvecklas bättre.
• Ökat myndighetskrav.
• Utebliven satsning på anläggningen.
Styrkor
Vi vill utveckla all verksamhet på banan med allt vi kan och lärt oss under snart 50 år. Samtliga aktiva
inom Racing vet vad Scandinavian Raceway är.
3 Affärsplan ARC
4.2 Svagheter
Vi kommer för all framtid att vara beroende av allmänhetens och de tävlandes intresse att vilja
använda vår bana för allehanda aktiviteter.
4.3 Möjligheter
Den största möjligheten för ARC är att kommunen visar viljan att utveckla banområdet tillsammans
med ARC vilket med stor säkerhet ökar viljan hos näringslivet att investera i anläggningen samt ökar
engagemanget från allmänheten. Scandinavian Raceway kan bli en självklar tillgång i samhället.
4.4 Hot
Strängare myndighetskrav är ett hot som minskar allmänhetens intresse för anläggningen samt om
kommunen inte satsar målmedvetet på Banan vilket förmodligen leder till uteblivet intresse från
näringslivet.
5. Anläggningen
Scandinavian Raceway är den största Grade-2 racerbanan i Norden. Vi får köra alla sorters tävlingar
förutom modern Formula 1. Racerbanan är i behov av renovering i närtid.
På anläggningen finns näst intill obegränsade möjligheter även för annat än Banracing :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nostalgiträffar för Bil + MC. Körträning för Polis och andra myndigheter. Rallycross – ny bana kan byggas. Företag – möjlighet att uppvisa Nya produkter. Mässor – typ Affärsracet. Cykeltävlingar. Evenemang – musik mm. Halkövningsbana. Bilhandlare – visa nya bilar. Rullskidor – träning och tävling. Maraton – ”Småland Open”. Försäkringsbolag-­‐ Säkerhet, trafikövning, mm. Skärmflygning – träning, tävling. Radiostyrd hobby – Flyg + Bil. Camping på banan sommartid. Knallar skall ha möjlighet att sälja produkter vid olika evenemang på banan. Miljöfordon bilar + MC. Museum. ”Min stora dag” aktiviteter. För utsatta barn i samhället. Enduro. 4 Affärsplan ARC
6. Strategi
ARC:s strategi är att ha kompetent personal för att genomföra affärsplanens innehåll.
6.1 Differentiering
Vi skall göra bruk av det vi har – det finaste i Norden, både vad gäller Racerbanan och andra
utnyttjanden av detta fina område.
6.2 Personal
ARC behöver initialt två ansvariga. En för bolag och marknadsföring + En för skötsel av hela
banområdet. De båda är dessutom ansvariga för vilket behov av övrig verksamhetspersonal som är
nödvändig för drift och underhåll. Se Budget.
6.3 Kvalitet
Vi skall följa de tillstånd som krävs för verksamheten.
6.4 Budget
Se bifogad Budget för fem verksamhetsår.
7. Riskanalys
7.1 Kommunen
Den största risken är förmodligen att kommunen inte satsar på märkbara förbättringar på banan och
därigenom vårt sammarbete med näringslivet. Vi kan inte nog betona riskerna och följderna för detta.
Att säkerställa motorbanans framtid som en betydelsefull del i samhället.
7.2 Samhällsreaktioner
Det är viktigt att åtgärder och förbättringar genomförs på motorbanan. Dock är det riskfyllt att satsa
ekonomiska resurser på ett bullerplank som inte är genomtänkt. Vi är övertygade om att buller går att
delvis bygga bort men det måste göras i rätt ordning.
7.3 Översvämning
Ökad risk för snabba vattenflöden är ett faktum. Det är nödvändigt att utreda vattenflödets utbredning
och öka möjligheten att styra det.
5 Affärsplan ARC
8. Organisationsplan för Anderstorp Racing Club
8.1 Styrelse
Styrelsen i ARC har det yttersta ansvaret för alla handlingar och händelser som kan förekomma i
klubben. Styrelsen beslutar om riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. Styrelsen ger ansvar och
befogenheter till alla befattningar som är underställda styrelsen. Styrelsen skriver en befattningsbeskrivning till alla som har en ledande befattning i klubben.
8.2 Marknadsansvarig / VD
Har det övergripande ansvaret för dagliga driften samt PR och bokningar.
8.3 Ansvarig Banan
Har ansvaret för banan och alla områden som tillhör banan.
8.4 Säsongsanställd
Anställs vid behov efter samråd mellan VD och Anläggningsansvarig.
8.5 Ekonomi
Klubbens ekonomi sköts av Kassör/ekonomiansvarig i enlighet med god redovisningssed.
6 Affärsplan ARC
9. Finansiell plan
Styrelsens utsedda kassör tillsammans med ordförande har idag det övergripande ansvaret för
klubbens ekonomi och redovisning. Redovisningen och den löpande bokföringen granskas årligen av
styrelsens utsedda revisorer samt av en auktoriserad revisor.
ARC har på några år arbetat upp en stabil ekonomi och lägger stor vikt att vid årsmötet presentera ett
tillförlitligt och tryggt resultat för våra medlemmar och intressenter. Syftet med verksamheten är att
bedriva motorsport och eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.
7