Manual - Viasat

Download Report

Transcript Manual - Viasat

SMT-S5140
Bruksanvisning
SWE
DIGITAL SATELLITMOTTAGARE
SMT-S5140
SÄKERHETSANVISNINGAR
Den här mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder.
Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.
STRÖMFÖRSÖRJNING:
230 V växelström-50 Hz
ÖVERBELASTNING:
Överbelasta inte uttag, förlängningskablar eller adaptrar eftersom
det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
VÄTSKOR:
Ha inte vätskor i närheten av mottagaren. Utrustningen ska inte
utsättas för droppar eller stänk och inga föremål fyllda med vätskor,
t.ex. vaser, får placeras ovanpå utrustningen.
RENGÖRING:
Före rengöring ska du koppla bort mottagaren från vägguttaget.
Använd en duk som är lätt fuktad med vatten (inga lösningsmedel)
för att göra rent utsidan.
VENTILATION:
Blockera inte mottagarens ventilationsöppningar. Se till att det
finns fritt luftflöde runt mottagaren. Placera aldrig mottagaren
där den utsätts för direkt solljus eller i närheten av värmekällor,
t.ex. ett element. Ställ aldrig annan elektronisk utrustning ovanpå
mottagaren. Placera mottagaren minst 30 mm från väggen.
DRIFTTEMPERATUR:
Mottagaren får inte användas i temperaturer som överstiger 35°C.
För att säkerställa att mottagaren fungerar tillfredsställande under
många år rekommenderar vi att mottagaren inte används i en
omgivande temperatur som överstiger 25°C.
ANSLUTNINGAR:
Använd bara sådana anslutningar som tillverkaren rekommenderar,
i annat fall kan det orsaka fara eller så kan utrustningen skadas.
ANSLUTNING TILL SATELLIT-TV-SIGNAL OCH TV:
Anslut alla komponenter innan du ansluter någon kabel till
vägguttaget. Stäng alltid av mottagaren, TV:n och andra
komponenter innan du ansluter eller kopplar bort kablar.
OM DU INTE GÖR DET Kan ditt LNB skadas.
SERVICE:
Försök inte utföra service på produkten själv. Alla sådana försök gör
att garantin upphör att gälla. Låt kvalificerad servicepersonal utföra
all service.
ÅSKA:
Om mottagaren installeras där åska är vanligt förekommande
är det viktigt att skydda mottagarens strömanslutning. Vid åska
måste du också följa enskilda tillverkares anvisningar för hur du
skyddar annan utrustning, t.ex. TV, stereo osv, som är ansluten till
mottagaren.
JORDNING:
LNB-kabelns jord måste vara direkt ansluten till systemets jord på
parabolen. Jordningssystemet måste följa lokala bestämmelser.
SWE-2
DIGITALSATELLITMOTT
SMT-S5140
SÄKERHETSANVISNINGAR
VARNING!
1. Följ de här anvisningarna så att inte strömkabeln eller kontakten skadas.
• Du får inte ändra eller bearbeta strömkabeln eller kontakten på ett oaktsamt sätt.
• Böj eller vrid inte strömkabeln för mycket.
• Dra bara ut strömkabeln genom att hålla i kontakten.
• Håll värmekällor borta från strömkabeln så långt det är möjligt för att undvika att höljet smälter.
2. Om du inte följer nedanstående punkter finns det risk för elektriska stötar.
4. Strömkabeln används för att koppla från enheten och ska alltid vara lättåtkomlig.
För att koppla bort apparaten från vägguttaget måste kontakten dras ut från uttaget, vilket
innebär att kontakten måste vara lättåtkomlig.
5. När mottagaren inte används under en längre tid ska du dra ut kontakten från
vägguttaget.
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt
inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar
i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande
de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa
substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat
avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska
tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall
när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för
ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare
information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de
elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
LSATELLITMOTTAGARE
SWE-3
SWE
• Öppna inte enheten.
• Stoppa inte in metallföremål eller brandfarliga föremål i produkten.
• Rör inte vid kontakten med fuktiga händer.
• Dra ut strömkabeln vid åska.
• Täck inte för mottagarens ventilationsöppningar med föremål som tidningar, kläder osv.
• Ställ inte mottagaren ovanpå hushållsapparater som avger värme.
3. Använd inte produkten om den är trasig. Om du fortsätter att använda produkten fast något
är fel på den kan det allvarligt skada produkten. Kontakta din lokala återförsäljare om
produkten är trasig.
SMT-S5140
INNEHÅLL
SÄKERHETSANVISNINGAR . . . . . . . . . . . .
ALLMÄNNA FUNKTIONER . . . . . . . . . . . . .
FÖRE ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Välkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppdateringar till mottagaren . . . . . . . . . .
Mottagarens placering . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatiskt/passivt standbyläge . . . . . . . .
Utrustning som medföljer . . . . . . . . . . . . .
2
5
6
6
6
6
6
7
BESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Framsida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Baksida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ANSLUTA MOTTAGAREN. . . . . . . . . . . . .
Ansluta mottagaren till antennen . . . . . . .
Standard-Definition-anslutning
(SCART) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
High-Definition-anslutning (HDMI®) . . . .
Ansluta till det externa ljudsystemet . . . .
Ansluta till Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansluta till strömförsörjningen . . . . . . . . .
Sätta in programkortet . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
12
13
13
13
FÖRSTAGÅNGS INSTALLATION . . . . . . .
1. Välja land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. LNB-inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Hemtransponder . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Signaltest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. HD-TV-inställning . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
14
15
15
IKONER PÅ SKÄRMEN . . . . . . . . . . . . . . .
GRUNDFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Starta och stänga av . . . . . . . . . . . . . .
2. Välja kanaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Volymkontroll (endast TV) . . . . . . . . . .
4. Kanalinformation . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Kanalbanderoll . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. EPG (Electronic Program Guide) . . . .
7. Viaplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Ticket-kanallista . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Planeringslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Radiolista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
ANVÄNDA MOTTAGAREN . . . . . . . . . . . .
1. TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Viaplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Ticket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Planerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
21
22
23
23
24
FELMEDDELANDEN PÅ SKÄRMEN. . . . .
STÄLLA IN FJÄRRKONTROLLEN FÖR
DIN TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Kodsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Kodblinkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Använda TV-kodtabellen . . . . . . . . . . .
4. Återställa fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . .
32
FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA SPECIFIKATIONER . . . . . . . .
Garantikort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
36
37
38
SWE-4
34
34
34
35
35
DIGITALSATELLITMOTT
SMT-S5140
ALLMÄNNA FUNKTIONER
ANVÄNDARDELEN
DIGITAL HD-/SD-TV-SÄNDNING/MOTTAGNING
AVANCERAD ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE
FUNKTIONER FÖR OLIKA SPRÅK
FUNKTIONER FÖR TEXT-TV VBI
INFRARÖD FJÄRRKONTROLL MED FULLSTÄNDIGA
FUNKTIONER
TV-SCART
VCR-SCART
HDMI
LÅG STRÖMFÖRBRUKNING
AUTOMATISKT UPPDATERAD EPG
TUNER-DELEN
VIDEOKOMPONENT
DVB-S-, DVB-S2-KOMPATIBEL
MPEG-2 Video ([email protected]), MPEG-4 Video (H.264)
FUNKTIONER FÖR BILDFÖRHÅLLANDET 4:3 (NORMAL) OCH
16:9 (BREDBILD)
LJUDDELEN
MPEG-1 AUDIO LAYER I & II
LJUDLÄGENA MONO, DUAL, STEREO OCH JOINT STEREO
VOLYMKONTROLL OCH FUNKTION FÖR ATT STÄNGA AV
LJUDET PÅ DIN TV
SPDIF DIGITAL LJUDUTGÅNG
DOLBY DIGITAL/DOLBY DIGITAL PLUS, PCM
LSATELLITMOTTAGARE
SWE-5
SWE
950-2 150 MHz BREDBANDSTUNER
1-45 MS/s SYMBOLHASTIGHET
DiSEqC 1.0 (2 POSITIONER)
13 V, 18 V
22 KHz KONTINUERLIG TONKONTROLL
SATCR-KOMPATIBEL
SMT-S5140
FÖRE ANVÄNDNING
Välkommen
Tack för att du valt en Viasatbox för att titta på dina intressepaket.
Följ anvisningarna i den här bruksanvisningen noga för att få glädje av alla fördelar med digital
satellit-TV. Mottagaren uppfyller alla internationella DVB-standarder (Digital Video Broadcasting).
Efter att du anslutit strömförsörjningen måste du vänta cirka 2 minuter innan du kan börja
använda mottagaren.
Mer information eller för att aktivera abonnemanget ringer du till Viasats interaktiva telefontjänst
på numret för det land där du befinner dig.
Telefonnumret visas på TV-skärmen när du sätter in programkortet.
Uppdateringar till mottagaren
Mottagaren kommer att uppdateras då och då. Uppdateringarna tillhandahåller förbättrade
funktioner: nya skärmar och menyer kan bli tillgängliga. Även om nya skärmar och menyer kan
se lite annorlunda ut jämfört med de som beskrivs i den här bruksanvisningen ska du kunna
använda samma teknik (t.ex. markera och välj) med dem. Uppdateringarna sker vanligen under
natten. Mottagaren måste vara i standbyläge för att ta emot uppdateringar.
Mottagarens placering
Se till att du placerar TV och mottagare på en bekväm plats.
• Nära ett lättåtkomligt vägguttag.
• Inom räckhåll för kablarna från parabolantennen.
Automatisk/passivt standbyläge
Den här mottagaren är utformad för att minska påverkan på miljön och uppfyller det europeiska
direktivet 2005/32/EG. Den har ett extra användningsläge som kallas ‘passiv standby’ och drar
lite ström. Mottagaren går automatiskt in i passiv standby om den inte använts under lång tid.
Automatisk standby
• EPG:n har ett alternativ där användaren kan ställa in ‘automatisk standby’ i [EPG] Æ [SYSTEM] Æ
[INSTÄLLNINGAR] Æ [ENERGISPARALTERNATIV] Æ [AUTOMATISK STANDBY].
• Värdena är: 12/18/24 timmar samt AV. Standardvärdet är 12 timmar.
• Mottagaren går automatiskt in i aktiv, därefter passiv standby efter en inställd tidslängd som
användaren väljer i EPG:n, om inga kommandon tas emot från fjärrkontrollen inom den här
tidsperioden.
• Innan mottagaren går in i automatisk standby visas en popup-ruta där användaren får information
om att den går in i standbyläge om 1 minut och att det går att trycka på valfri knapp för att avbryta
åtgärden.
SWE-6
DIGITALSATELLITMOTT
SMT-S5140
FÖRE ANVÄNDNING
Passiv standby
• EPG:n har ett alternativ där användaren kan ställa in ‘passiv standby’ i [EPG] Æ [SYSTEM] Æ
[INSTÄLLNINGAR] Æ [ENERGISPARALTERNATIV] Æ [PASSIV STANDBY].
• Värdena är: 1/2/3 timmar. Standardvärdet är 2 timmar.
• Efter att tidsperioden gått ut i aktiv standby (via användarstandbyknappen) går EPG:n in i passiv
standby (lågenergiläge).
• Om du vill avsluta aktiv eller passiv standby trycker du på på/av-knappen på fjärrkontrollen eller
på digitalboxens framsida.
• Om inga användardefinererade händelser finns vaknar mottagaren upp efter 72 timmar och
digitalboxen återgår till passiv standby efter 2 timmar.
Läge
Genomsnittlig
strömförbrukning (W)
Meddelande på frontpanel:
Inget lyser
0
Passiv standby
Standby-lampa lyser rött
0.9
Aktiv standby
Standby-lampa lyser orange
17
På
Standby-lampa lyser grönt
18
0
SWE
Ej inkopplad
Genomsnittlig
årsenergianvändning (kWh)
145
Utrustning som medföljer
Följande utrustning ska vara inkluderad:
S5140
•
•
•
•
•
•
Viasatbox (se bild nedan och sidan 8-9)
Fjärrkontroll och AAA-batterier (se bild nedan och sidan 10-11)
Bruksanvisning och snabbstartguide (se bild nedan).
SCART-kabel (se bild nedan)
Standard-HDMI®-kabel (se bild nedan)
Ethernet-kabel (se bild nedan)
HDTV
HD
TV
1(a)
SDTV
SD
TV
TV
MENU
VIASAT
VOD
PLANNER
OK
VOL
BACK
CH
S5140
R
1 .,4GHI
7PQRS
2ABC
3DEF
5JKL
6MNO
8TUV
9WXYZ
0
OPTIONS
1(b)
Quad Universal LNB
TV
MENU
S5140
VIASAT
VOD
PLANNER
S5140
OK
2(a)
VOL
BACK
CH
R
1 .,4GHI
7PQRS
2ABC
3DEF
5JKL
6MNO
8TUV
9WXYZ
0
OPTIONS
5
2(b)
Viasatbox
Fjärrkontroll
AAA-batterier
SCART-kabel
Standard-HDMI®-kabel
Ethernet-kabel
S5140
S5140
LSATELLITMOTTAGARE
SWE-7
Bruksanvisning
SatCR LNB
3
6
4
7
Snabbstartguide
SMT-S5140
BESKRIVNING
Framsida
1
2
Ch
3
Info
STBY
4
1.
/
5
6
Aktiverar eller avaktiverar standbyläge.
2. CH+/CH-
Byter kanal
3. INFO
Visar information om ett program
4. Standby-indikator
Tänds med rött sken när boxen är i standby Tänds med grönt sken när
boxen är aktiv
5. Meddelandeindikator Tänds med gult sken när det finns ett meddelande som väntar. Blinkar
gult när det finns ett viktigt meddelande
6. Kortplats
Här sätter du i ditt programkort.
HDMI®, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är
registrerade varumärken som tillhör HDMI Licening LLC.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
‘HD TV’-logotypen är ett varumärke som tillhör EICTA.
Samsung Electronics Co.Ltd deklarerar härmed att den här mottagaren
överensstämmer med de väsentliga krav och andra relevanta
bestämmelser
i följande direktiv:
- 2006/95/EG (LVD-direktiv);
- 2005/32/EG (EuP-direktiv);
- 2004/108/EG (EMC-direktiv);
- 1999/5/EG (R & TTE-direktiv).
Försäkran om överensstämmelse nr. 6636
Varumärke som tillhör DVB-Digital Video Broadcasting Project.
Rovi produktmeddelande:
Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddsteknologi
som skyddas av patent i USA och andra intellektuella
äganderättigheter tillhörande Rovi Corporation. Omvänd
konstruktion eller demontering är förbjuden.
SWE-8
DIGITALSATELLITMOTT
SMT-S5140
BESKRIVNING
Baksida
3
1
1. SATELLITE IN
4
2
5
6
7
För att ansluta satellitsignalingårna från SatCR eller Quad LNB.
2. DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL
3. VCR SCART
Det här uttaget är till för anslutning till din video.
4. TV SCART
Det här uttaget är till för anslutning till din TV.
5. HDMI OUT
Använd HDMI-kabeln för att ansluta det här uttaget på TV:n för bästa
bildkvalitet.
6. ETHERNET
För anslutning av boxen till Internet (tillval) med den medföljande
Ethernet-kabeln.
7. USB
Endast USB-enheter tillhandahållna av VIASAT kan användas och den
externa hårddisken stöds inte.
LSATELLITMOTTAGARE
SWE-9
SWE
Utgång för anslutning till ett ljudsystem (S/PDIF)
SMT-S5140
BESKRIVNING
Fjärrkontroll
1
2
18
3
17
16
4
5
6
7
15
14
8
13
9
10
11
12
1. VIASAT : Tar dig till den senaste kanalen som
du tittade på.
2. TV : TV-knapp.
3. MENU : Visar huvudmenyn.
4. Pilar ( , , , ) : Flyttar markeringsfältet för
val av alternativ på menyn.
5. OK : Används för att ange och bekräfta data till
mottagaren i menysystemet.
Med OK kan du också visa kanalbanderollen
6. BACK : Visar föregående kanal om du
använder helskärmsbild och återgår till
föregående skärm om du använder EPG.
7. VOL+/VOL- : Ökar eller sänker volymen på
TV:n.
8. WW, XX, X, II, „ : Spola tillbaka, spola framåt,
Spela upp/paus, stoppa.
9. Färgknappar (RÖD, GRÖN, GUL, BLÅ) :
Används för att välja vissa åtgärder i EPG.
10. Sifferknappar : Används för att ange
numeriska värden.
11. Tyst ( ) : Används för att växla mellan
normalt och avstängt ljud på TV:n.
12. OPTIONS : Startar banderollen för språk och
undertext.
13. : Används endast med Viasat
Inspelningsbar box (PVR endast modell).
14. : Visar informationsbanderollen.
15. CH+/CH- : Byter kanal.
16. VOD : Öppnar menyn för Viaplay.
17. PLANNER : Startar planeraren.
18. På/av ( ) : Aktiverar eller avaktiverar
mottagarens standbyläge.
Obs : Se till att polariteten (+/-) hamnar rätt när du
sätter i batterierna. Blanda inte gamla och
nya batterier. Byt ut batterierna mot två nya
batterier. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen
om den inte ska användas under en längre
tid.
Obs : Information om hur du ställer in
fjärrkontrollen för att styra TV:n finns på
sidan 34-35.
SWE-10
DIGITALSATELLITMOTT
SMT-S5140
ANSLUTA MOTTAGAREN
LNB-positionstabell
Ansluta mottagaren till
parabolantennen
Satellit
När du installerat parabolantennen ansluter
du koaxialkabeln från LNB till SAT IN 1 på
mottagarens baksida. Kabelanslutningarna ska
bara dras åt med handkraft. Använd inte något
slags verktyg för att dra åt anslutningarna.
Du måste ha en parabol som är rätt installerad
och som är riktad mot rätt satellit (er).
Thor
1° väst
1
Sirius
5° öst
2
Om du ändrar parabolantennen kanske du
behöver ändra inställningarna så att boxen kan
ta in alla tillgängliga satelliter.
*DiSEqC™ är ett varumärke som tillhör
Eutelsat.
Standard-Definitionanslutning (SCART)
Enkel LNB (SatCR ELLER Universal)
Om du bara har ett LNB, ska du använda
satelliten 'Sirius', med inställning på 5° öst, för
att säkerställa enklaste installationssätt och
optimal kanalinställning. Om du vill kan du
ställa in systemet på en av de två satelliterna
som är listade i LNB-positionstabellen nedan.
Flera LNB (endast Universal)
Om du använder en DiSEqC™-enhet* med
2 LNB/parabolantenner ska du ansluta LNBenheterna till DiSEqC™-portarna så som visas
i LNB-positionstabellen nedan.
Du måste sedan ansluta din DiSEqC™-enhet
till satellitingången på digitalboxen.
1. Anslut den medföljande SCART-kabeln
mellan TV SCART-anslutningen på
mottagaren och SCART-anslutningen på
TV:n.
LSATELLITMOTTAGARE
SWE-11
SWE
• Om du har en parabol men som inte är riktad
mot rätt satellit (er) måste den justeras.
Anlita professionell hjälp, ViasatSupport kan
förmedla kontakt för detta.
• Om du inte har någon parabol installerad
kontakta ViasatSupport som kan
rekommendera en parabolinstallatör
Rekommenderad DiSEqC™Position port
(för flera LNB-inställningar)
SMT-S5140
ANSLUTA MOTTAGAREN
2. Om du vill ansluta mottagaren till en TV och
DVD-spelare samtidigt måste du använda
ytterligare en SCART-kabel. Anslut en
SCART-kabel mellan DVD-spelaren och
SCART-ingången märkt VCR SCART
(på mottagaren).
Ansluta till det externa
ljudsystemet
Obs : Om bilden har sämre kvalitet när du tittar
på kopieringsskyddade OnDemandprogram ansluter du mottagaren direkt till
TV:n. Anslut inte via DVD-spelaren.
High-Definition-anslutning
(HDMI®)
Audio Rear Panel
Det finns många typer av ljudsystem på
marknaden idag. En förenklad bild av ett
ljudsystem visas till höger. Mer information
finns i bruksanvisningen till ditt ljudsystem.
För en optisk digital ljudinmatning ansluter
du ljudsystemet till porten AUDIO DIGITAL
(OPTICAL) på mottagaren.
Anslut en standard-HDMI®-kabel mellan HDMI
OUT på mottagaren och HDMI IN på HDMIenheten (TV, bildskärm).
Obs :
• För problemfritt tittande krävs att TV
apparaten är kompatibel med HDCP
(High Definition Copy Protection), detta
ingår i HD Ready standarden.
SWE-12
DIGITALSATELLITMOTT
Ansluta till Ethernet
Sätta in programkortet
Obs : Om du beställt trådlösa enheter börjar
du med att slutföra stegen i Wireless
Installation Guide (Guiden Trådlös
installation) som tillhandahålls av Viasat.
Ansluta till
strömförsörjningen
Sätt in kortet med Viasat-logotypen uppåt och
den guldfärgade kretsen nedåt.
Så här sköter du Programkortet
• Ta inte bort och sätt in programkortet i
onödan.
• Böj inte programkortet. Förvara det utom
räckhåll för barn och husdjur.
• Stoppa inte ner programkortet i vätskor och
använd inte rengöringsmedel på kortet.
Obs : Om du är befintlig Viasat-kund ska du
ta bort programkortet från din gamla
mottagare och sätta in det i din nya
mottagare. Ring därefter till ViasatSupport
+46 8 56245330 för att koppla ihop
ditt gamla programkort med din nya
mottagare.
Efter att du har säkrat alla anslutningar kan du
koppla in huvudmottagaren till en strömkälla.
Obs : Anslut INTE till vägguttaget innan du
utfört ALLA andra anslutningar.
SWE-13
SWE
Om du vill ansluta mottagaren till internet
använder du den medföljande Ethernet-kabeln.
Då kan du ladda ned och titta på Viaplay
program. Anslut kabeln mellan mottagaren
och en Ethernet-anslutning på din lokala
nätverksrouter.
LSATELLITMOTTAGARE
SMT-S5140
ANSLUTA MOTTAGAREN
SMT-S5140
FÖRSTAGÅNGSINSTALLATION
Innan du kan titta på TV måste du installera
mottagaren.
Se till att TV:n är påslagen och är inställd på
rätt AV kanal.
2. LNB-inställning
• Ange inställningsalternativ med hjälp av / .
• Ange LNB-typ och Antal LNB:er med hjälp av
/ .
• Tryck på OK för att bekräfta och gå till nästa
skärm.
• Tryck på BACK för att gå till föregående
skärm.
Obs : Detta gäller endast om man valt Sat CR
1. Välja land
.
3. Hemtransponder
• Tryck på / på fjärrkontrollen och välj
önskat land.
• Tryck på OK för att bekräfta och gå till nästa
skärm.
Obs : I det här avsnittet bestämmer du
standardmenyspråket.
e
Skärmarna därefter har standardinställningar.
I allmänhet behöver du inte ändra några
standardinställningar. Tryck på OK om du vill
använda mottagarens standardinställningar
eller tryck på BACK för att komma till
föregående skärm. Om du vill ändra vissa
inställningar på en inställningsskärm kan du
göra det under den första installationen eller
vid ett senare tillfälle,
se sidan 24. Om den första installationen är
klar visas TV-kanalen på kanalplats 3 på TV:n.
Om det inte finns någon signal kontrollerar du
installationen. Kontrollera att alla anslutningar
är rätt. Eller se avsnittet Felsökning på sidan
36.
• Ange frekvens: tryck på sifferknapparna på
fjärrkontrollen för att ange frekvensen.
• Välj polarisation: tryck på / för att välja
‘vertikal’ eller ‘horisontell’.
• Ange symbolhastighet: tryck på
sifferknapparna på fjärrkontrollen för att ange
symbolhastigheten.
• Välj FEC: tryck på / och välj FEC (1/2,
2/3, 3/4, 5/6 eller 7/8). Bekräfta genom att
trycka på OK och gå till nästa skärm. Tryck på
BACK för att gå till föregående skärm.
å
SWE-14
DIGITALSATELLITMOTT
SMT-S5140
FÖRSTAGÅNGS INSTALLATION
4.
Efter signalinställningen visas en
signaltestskärm där låsstatusen för
hemtranspondern visas.
Om det vid ‘Mottagning låst’ står ‘Ja’ innebär
det att mottagaren är låst till signalen från
satelliten. Om det står ‘Nej’ och staplarna för
‘SIGNALSTYRKA’ och ‘SIGNALKVALITET’ är
0% måste du kontrollera antennjusteringen.
Eft
sig
hem
Om
det
sat
‘SI
0%
• Tryck på OK för att bekräfta och gå till nästa
skärm.
• Tryck på BACK för att gå till föregående
skärm.
• T
s
• T
s
5. HD-TV-inställning
5.
SWE
4. Signaltest
Om mottagaren är ansluten till HD-TV:n med
standard-HDMI®-kabeln visas skärmen för
inställning av upplösning.
Om
sta
ins
Den optimala upplösningen för din kombination
av TV och mottagare är som standard
markerad. Om du vill välja en annan upplösning
flyttar du markören med / och trycker på
OK för att välja den.
De
av
ma
flyt
OK
Obs : Om du har en TV som är HD-Ready
väljer du 720p, om du har en FULL-HDTV väljer du 1080i.
Ob
Obs
LSATELLITMOTTAGARE
SWE-15
SMT-S5140
IKONER PÅ SKÄRMEN
Symboler i kanalbanderollen och den extra informationsskärmen:
Ikoner
Beskrivning
Programmet sänds med Dolby Digital-ljud.
Programmet har ingen åldersgräns.
Programmet har åldersgränsen ‘över 7 år’.
Programmet har åldersgränsen ‘över 11 år’.
Programmet har åldersgränsen ‘över 15 år’.
Programmet har åldersgränsen ‘över 18 år’.
Programmet sänds i HD.
Symboler i planeraren:
Ikoner
Beskrivning
[Symbolen Påminnelse]
Visar att en påminnelse ställts in för programmet.
Visa VOD-programmet har visats
SWE-16
DIGITALSATELLITMOTT
1. Starta och stänga av
SMT-S5140
GRUNDFUNKTIONER
4. Kanalinformation
• Om du vill aktivera standby för mottagaren
trycker du på .
• Om du vill avaktivera standby för mottagaren
trycker du på .
Obs : Spara ström och pengar samt minska
utsläppen av växthusgaser genom att
aktivera mottagarens standbyläge när
den inte används.
2. Välja kanaler
3. Volymkontroll (endast TV)
Så här justerar du volymnivån:
• Tryck på knappen VOL+/VOL- för att justera
volymnivån.
• Tryck på
(Tyst) för att stänga av ljudet.
• Tryck igen på
(Tyst) eller knappen VOL+/
VOL- för att avbryta funktionen för avstängt
ljud.
Mer information om hur du ställer in
fjärrkontrollen för TV:n finns på sidan 34.
LSATELLITMOTTAGARE
SWE-17
SWE
Välj kanal genom att trycka på CH+/CH- om du
vill bläddra framåt eller bakåt bland sidorna i
listorna.
• Använd knappen för att visa detaljerad
information om den kanal du tittar på.
I informationen visas bland annat:
- Kanalnummer och -namn
- Programnamn och kort/lång beskrivning
- Start-/sluttid
- Aktuell tid
• Du kan visa information för aktuell kanal
genom att trycka på knappen när du tittar
på ett program.
SMT-S5140
GRUNDFUNKTIONER
5. Kanalbanderoll
6. EPG (Electronic Program
Guide)
Kanalbanderollen är en guide på skärmen som
hjälper dig att få ut det mesta av din TV.
Du använder den för att byta kanal, ta reda på
vad som visas på andra kanaler, både nu och
senare och för att ställa in påminnelser.
• Tryck på OK för att visa listor för aktuell kanal.
• Tryck på knapparna / för att visa
information om aktuella program på andra
kanaler.
• Tryck på OK för att Titta på aktuellt program.
• Tryck på / för att visa information om
kommande program.
• Om du vill ta bort banderollen trycker du på
BACK.
• Om du trycker på OK för ett kommande
program kan du ställa in en påminnelse.
EPG-guiden är en lista med kanaler.
Mer information om EPG:ns funktioner finns på
sidan 20.
7. Viaplay
Om mottagaren är ansluten till internet kan du
ladda ned och visa on demand-program när du
vill. Se sidan 21.
SWE-18
DIGITALSATELLITMOTT
8. Ticket-kanallista
10. Radiolista
Välj Ticket på huvudmenyn för att visa
kanallistan för Ticket. Information om hur du
beställer program finns på sidan 22.
Den här funktionen visar listan med
radiokanaler. Information om radiokanalguiden
finns på sidan 23.
SWE
9. Planeringslista
Tryck på knappen PLANNER för att visa
bokade program. Information om hur du bokar
program finns på sidan 22. Mer information om
planeraren finns på sidan 23.
LSATELLITMOTTAGARE
SMT-S5140
GRUNDFUNKTIONER
SWE-19
SMT-S5140
ANVÄNDA MOTTAGAREN
Efter den första installationen.
• Tryck på knappen EPG så visas huvudmenyn.
Följande undermenyer visas: ‘TV Kanaler’,
‘Viaplay’, ‘Ticket’, ‘Radio kanaler’, ‘Planner’
och ‘System’.
• Använd / för att välja önskad funktion
och tryck på OK.
• Använd den BLÅ (+24 timmar) knappen
eller den GULA (-24 timmar) knappen på
fjärrkontrollen om du vill flytta framåt eller
bakåt 24 timmar genom listorna.
• Ta bort EPG:n genom att trycka på knappen
Viasat knappen.
• Om du vill ställa in en påminnelse markerar
du ett kommande program och trycker på
knappen OK.
• Om du trycker på OK för ett aktuellt program
visar mottagaren det här programmet i
granskningsfönstret.
Om du trycker på OK igen avslutas EPG:n
och går över till att visa TV:n på den här
kanalen.
1.1 Guiden Alla kanaler
Den här funktionen visar kanallistan utan att
gruppera kanalerna.
1. TV
1.2 Guiden Favoriter
Den här funktionen har 4 menyer:
‘Guiden Alla kanaler’, ‘Guiden Favoriter’,
‘Kanaltyp’ och ‘Programtyp’.
Den här funktionen visar listan med kanaler
som ställts in som favoritkanaler.
1.3 Kanaltyp
Den här funktionen visar en lista med kanaler
som grupperats efter typ, t.ex. underhållning,
filmer, musik, nyheter och sport.
1.4 Programtyp
• När du visar listor med TV-program
visas starttiderna och dagen högst upp.
Aktuell kanal visas nere till vänster i
granskningsfönstret.
• Om du vill se vilka program som visas vid olika
tider trycker du på / .
• Du bläddrar igenom kanallistan genom att
trycka på / .
• Du kan använda knapparna CH+/CH- på
fjärrkontrollen om du vill flytta en hel sida i
EPG-listan.
Den här funktionen visar en lista med program
som grupperats efter typ, t.ex. filmer, nyheter,
TV-serier, sport, barn och ungdom, musik och
dans samt konst och kultur.
Du kan välja en av programtyperna.
SWE-20
DIGITALSATELLITMOTT
2. Viaplay
SMT-S5140
ANVÄNDA MOTTAGAREN
2.2 Programreklamlänk
Till höger om den vanliga kategorilistan på
VoD-skärmen finns länkar till andra listor med
program som du kan vara intresserad av.
Använd / och OK för att markera och välja
önskad länk. Listan med programreklam visas
på skärmen.
2.3 Söka efter program att ladda
ned
2.1 Välja ett program som du vill
ladda ned
SWE
Om du har anslutit mottagaren till internet kan
du ladda ned och visa fler program när du
vill. Vissa program är gratis att ladda ned, för
andra tas en avgift ut och kostnaden visas på
skärmen. Avgiften för program som du köper
visas också på din abonnemangsfaktura. Om
du vill visa Viaplay huvudskärm trycker du på
VOD på fjärrkontrollen.
Obs : Om du redan laddat ned programmet
visas ett meddelande som talar om att det
är klart att spelas upp.
Om du vill söka efter programtitlar i alla
kategorier eller i en viss kategori kan du från
valfri VoD-skärm trycka på den gula knappen
så visas sökskärmen. Använd sifferknapparna
på fjärrkontrollen för att skriva in text (högst 15
tecken) som du vill ska tas med i sökningen
och tryck sedan på OK.
En lista med programtitlar visas som innehåller
den text du sökte efter. Om inga titlar hittas
visas ett meddelande om detta på skärmen.
Välj ett program som du vill visa så som
beskrivits tidigare. Eller påbörja en ny sökning
genom att trycka på RÖD knapp.
Beroende på dina inställningar kan programmet
eventuellt börja spelas upp automatiskt, eller
också visas en påminnelse om att programmet
är klart att spelas upp.
Obs : Om du trycker på knappen OK utan att ha
angett någon text att söka efter visas en
lista med alla tillgängliga program i den
kategorin.
Använd / för att välja en kategori och
underkategori tills en lista med tillgängliga
program visas. Markera det program som du
vill se och tryck på knappen OK. Om en avgift
tas ut för att ladda ned programmet måste du
först bekräfta köpet genom att ange din PINkod.
Du kan visa status för program som du laddat
ned, eller håller på att ladda ned, i planeraren.
LSATELLITMOTTAGARE
SWE-21
SMT-S5140
ANVÄNDA MOTTAGAREN
3. Om programmet visas just nu markerar du
‘Titta’ eller ‘Spela in’ och trycker på OK.
(Om programmet visas senare kan du
ställa in en påminnelse.) Om du använt
föräldrafilter för att ställa in visnings-eller
köpbegränsningar måste du eventuellt ange
din PIN-kod.
3. Ticket
4. Om du måste ange din PIN-kod gör du
det med hjälp av sifferknapparna på
fjärrkontrollen.
Den här funktionen visar kanallistan för Ticket.
Via Ticket kan du beställa program.
När du beställer måste du ange det Ticketprogram du vill visa. När du beställt programmet
har du åtkomst till Ticket-kanalen när som helst
från klockan 10 den dag programmet visas till
klockan 10 följande dag.
• Tryck på / när du ska välja kanal.
• Tryck på / när du ska välja en film.
• Tryck på OK när du ska göra en beställning.
Köpa ett Ticket-program
Du kan beställa ett Ticket-program som du vill
titta på på följande sätt:
1. Använd pilarna för att markera ett program.
2. Om du vill visa mer programinformation
trycker du på knappen .
Då visas information om valt Ticket-program
samt starttid och kostnad. Om du vill ta bort
informationen och visa Ticket-skärmen igen
trycker du på BACK eller fortsätt till steg 3.
SWE-22
DIGITALSATELLITMOTT
4. Radio
SMT-S5140
ANVÄNDA MOTTAGAREN
• Tryck på RÖD knapp för att radera en
markerad påminnelse från planeraren.
• Tryck på EXIT för att ta bort planeraren.
Obs : Det maximala antalet påminnelser du
kan ställa in är 100. Om det finns fler
påminnelser listade i planeraren kan
du trycka på CH+ eller CH- för att se
föregående eller nästa avsnitt i listan.
5.2 Schemaändringar
Den här funktionen visar radiokanallistan.
Välj den radiokanal som du vill lyssna på och
tryck sedan på knappen OK.
Det går dock inte att garantera att alla
ändringar till EPG uppdateras i tid. Programmet
tas sedan bort från planeraren och du behöver
ställa in en ny påminnelse.
5.1 Påminnelser och bokade
händelser
Din planerare hjälper dig planera TV-tittandet.
Den visar alla påminnelser du har ställt in:
För att visa planeraren trycker du på PLANNER
på fjärrkontrollen.
• Tryck på eller för att markera
påminnelsen du vill ha.
• För att se informationsskärmen för
påminnelsen trycker du på eller OK. På
den här skärmen kan du avbryta påminnelsen
genom att trycka på OK. Tryck på BACK för
att gå tillbaka till planeraren.
LSATELLITMOTTAGARE
Strax innan ett program som har en angiven
påminnelse ska börja visas ett
påminnelsemeddelande på TV-skärmen via
‘planeraren’.
• Ta emot påminnelsen genom att trycka på
den BLÅ knappen. Mottagaren byter kanal
automatiskt när programmet börjar.
SWE-23
SWE
5. Planerare
Om starttiden för ett program ändras kan
planeraren automatiskt uppdateras. Om du har
ställt in en påminnelse för ett program ser du
fortfarande påminnelsen när programmet snart
ska starta.
SMT-S5140
ANVÄNDA MOTTAGAREN
• Avbryt påminnelsen och fortsätt titta på det
program som redan visas utan att byta kanal
genom att trycka på den RÖDA knappen.
6. System
Obs : Om ingen åtgärd vidtas så slår
påminnelsen alltid över till det bokade
programmet. Du kan ändra inställningen
för när meddelandet visas (se avsnittet
Banderoller och meddelanden på sidan
27).
5.3 Påminnelsekonflikter
Om ett program du har valt att lägga in
påminnelse för startar samtidigt som en tidigare
inställd påminnelse, visas ett meddelande där
du tillfrågas vad du vill göra. Tryck på eller
för att markera ett program.
Den här funktionen består av fem menyer:
Föräldrakontroll, Användarval, Inställningar,
Information och Signaltest.
6.1 Föräldrakontroll
• Om du vill avbryta programmet du precis
har valt och behålla tidigare inställd(a)
påminnelse(r) tryck på BACK.
• Tryck på OK för att radera påminnelsen för
det markerade programmet.
5.4 Påminnelseöverlappning
Om en påminnelse du ställer in inträffar under
ett program för vilken en påminnelse redan är
inställd visas ett meddelande där du tillfrågas
vad du vill göra.
g,
• Om du vill avbryta programmet du precis
har valt och behålla tidigare inställd(a)
påminnelse(r) tryck på BACK.
• Tryck på OK för att behålla alla påminnelser i
planeraren.
Med den här funktionen kan du justera
visningsbehörigheten och förhindra obehörig
åtkomst till mottagaren med hjälp av din
fyrsiffriga PIN-kod (Personal Identification
Number). (Den förinstallerade PIN-koden är
0000) Det finns tre undermenyer: Kanallåsning,
Kontrollinställningar och Ändra PIN-kod.
SWE-24
DIGITALSATELLITMOTT
SMT-S5140
ANVÄNDA MOTTAGAREN
Föräldraklassificeringsnivåerna fungerar endast
om operatören sänder åldergränsinformation.
Viasat ansvarar inte för att operatörer ska
förmedla korrekt åldersgränsinformation.
Om du vill ha mer information kan du läsa
avsnittet Symboler i kanalbanderollen och den
extra informationsskärmen på sidan 16.
6.1.1 Kanalblockering
6
Obs : Standardinställningen (A) innebär att
alla program kan visas, även de som har
åldersgränser. Du kan behöva ändra den
inställningen.
Den här funktionen används för att blockera
oönskade kanaler.
D
o
Föräldralås
6.1.2 Kontrollinställningar
Du kan blockera ett visst program genom
att ange en åldersgräns. Om den aktuella
åldersgränsen för ett program är lika med eller
högre än inställningen så är kanalen blockerad,
och en PIN-kod krävs för visning. De tillgängliga
alternativen är A (ingen åldergräns), 7, 11, 15
eller 18. Om du t.ex. anger inställningen 15 så
blockeras alla program med minst 15-årsgräns.
Föräldralås fungerar endast om operatören
sänder åldergränsinformation.
• Visa den ålderskategori som du vill begränsa
(A, 7, 11, 15 eller 18) genom att trycka på /
•
SWE
• Tryck på / eller / för att välja den
kanal som du vill blockera.
• Blockera kanalen genom att trycka på
knappen OK.
• GULA knappen: sortera kanaler.
• RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn.
• BLÅ knappen: tillämpa ändringar.
•
•
•
•
6
.
Om du försöker titta på en kanal som är
blockerad antingen via kanalblockering eller
på grund av åldersgränser, så visas följande
meddelande. Den här kanalen är låst (kanalens
nummer).
Ange din PIN-kod.
På den här skärmen kan du ange
olika begränsningar. På skärmen
Kontrollinställningar kan du ange en
åldersgräns, så att personer som inte kan
PIN-koden (t.ex. små barn) inte kan titta på
program som har en högre åldersgräns än den
åldersgräns som du angett. Om du t.ex. valde
alternativet 11+ så blockeras program som är
avsedda för tittare över 11 år, och man måste
mata in PIN-koden för att kunna visa kanalen.
LSATELLITMOTTAGARE
1. Ange den rätta PIN-koden med hjälp av
sifferknapparna på fjärrkontrollen och tryck
sedan på OK.
2. Om du skulle göra fel tar du bort den siffran
genom att trycka på . Om PIN-koden
stämmer så visas det program som du
försöker titta på. Om PIN-koden är felaktig
så ombeds du försöka igen eller byta till en
kanal som inte är blockerad.
SWE-25
P
o
K
å
P
p
å
a
a
m
SMT-S5140
n.
ANVÄNDA MOTTAGAREN
Obs : När du avblockerar en kanal med hjälp
av den här metoden så avblockeras alla
blockerade kanaler så länge mottagaren
är ställd till någon av de blockerade
kanalerna.
Kanalerna blockeras igen automatiskt
efter 2 minuter om du börjar titta på
en avblockerad kanal, när du ställer
mottagaren i viloläge eller stänger av
mottagaren.
6.1.3 Ändra PIN-kod
On demand-PIN
Du kan ändra den fyrsiffriga PIN-koden.
Du kan välja om man måste ange PIN-koden
för att kunna köpa on demand-program.
• Ange din nya PIN-kod genom att trycka på
sifferknapparna på fjärrkontrollen.
• Bekräfta den nya PIN-koden.
• RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn.
• BLÅ knappen: tillämpa ändringar.
• Tryck på / så att På eller Av visas på
skärmen.
• RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn.
• BLÅ knappen: tillämpa ändringar.
Kostnadstak
När du väljer kostnadstaket anger du det
högsta priset du är beredd att betala för ett
enda on demand-program.
Obs : Om du har glömt din PIN-kod måste du
ringa ViasatSupport för att be om hjälp
med att återställa den.
6.2 Användarkonfiguration
• Ange en ny gräns med hjälp av
sifferknapparna på fjärrkontrollen. Om du
skulle göra fel kan du markera siffran du vill
ändra med hjälp av / och sedan ange en
ny siffra.
Den här menyn innehåller undermenyerna
Språkinställningar, Banderoller och
meddelanden, Skärmsläckare och Hantera
favoriter.
6.2.1 Språkinställningar
Under alternativet Språkinställningar kan
du välja önskat språk för EPG:n, ljudet och
undertexten. Menyerna finns tillgängliga på nio
olika språk: Capital letter. Engelska, Danska
etc.
SWE-26
DIGITALSATELLITMOTT
SMT-S5140
ANVÄNDA MOTTAGAREN
•
•
•
•
Ange inställningsalternativ med hjälp av / .
Välj språkinställningar med hjälp av / .
RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn.
BLÅ knappen: tillämpa ändringar.
6.2.3 Skärmsläckare
•
•
•
•
A
V
R
B
Obs : Undertexten visas endast om programmet
sänds textat på det språk du valt.
Ob
Obs
6.2.2 Banderoller och meddelanden
6.2
Välj den här menyn om du vill ha inställningar
för banderoller och meddelanden.
• Ange inställningsalternativ med hjälp av / .
• Välj banderollinställningar med hjälp av / .
• Banderolltid: hur länge kanalbanderollen visas
på skärmen.
• Automatiskt kanalbyte vid påminnelse:
om mottagaren ska växlas till rätt kanal
automatiskt efter en påminnelse.
• Påminnelsemeddelande:
när påminnelsemeddelanden om program med
påminnelser ska visas.
• RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn.
• BLÅ knappen: tillämpa ändringar.
• Välj den här menyn om du vill visa
skärmsläckarinställningarna.
• Ange inställningsalternativ med hjälp av
eller / .
• GULA knappen: förhandsgranska.
• BLÅ knappen: tillämpa ändringar.
/
6.2.4 Hantera favoriter
Den här funktionen ger dig möjlighet att välja
upp till 100 favoritkanaler ur listan.
• Välj en kanal som du vill ha som favorit genom
att trycka på / och tryck sedan på OK.
• Sortera kanallistan genom att trycka på den
GULA knappen.
LSATELLITMOTTAGARE
SWE-27
SWE
Under Skärmsläckare kan du ange vilken typ
av skärmsläckarbild din mottagare ska visa
på TV-skärmen. Välj typ samt ange hur länge
mottagaren ska vänta innan den ska aktivera
skärmsläckaren. Skärmsläckaren avslutas när
du trycker på valfri knapp på fjärrkontrollen.
Vä
för
• A
• V
• B
p
• A
o
a
• P
n
p
• R
• B
SMT-S5140
ANVÄNDA MOTTAGAREN
6.3 Systeminställning
r
s.
6.3.1 Hemtransponder
Standardvärden har redan angetts på den här
skärmen. Normalt sett behöver de inte ändras.
Om du ändrar din parabol installation kan du
behöva ändra de här värdena.
Den här funktionen kräver PIN-kod.
(PIN-koden är förinställd till 0000)
• Ange PIN-koden.
.
d
.
Nio undermenyer visas:
Hemtransponder, LNB-inställningar,
Scart-inställningar, HDMI, TV-inställningar,
Ljudinställningar, VoD-inställningar,
Energisparalternativ och Fabriksinställningar.
Obs : PIN-koden lagras på programkortet. Den
raderas inte när mottagaren återställs till
fabriksinställningarna. Om du glömmer
PIN-koden kan den endast återställas av
ViasatSupport.
på
e
• Ange inställningsalternativ med hjälp av / .
• Ange frekvensen och symbolhastigheten med
sifferknapparna på fjärrkontrollen.
• Ange polarisering och FEC genom att trycka
på / .
• RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn.
• BLÅ knappen: tillämpa ändringar.
6.3.2 LNB-inställningar
Med den här funktionen ställer man in LNB
manuellt. Standardvärden har redan angetts på
den här skärmen. Normalt sett behöver de inte
ändras. Om du ändrar din parabol installation
kan du behöva ändra de här värdena.
• Ange inställningsalternativ med hjälp av / .
• Ange LNB-typ och Antal LNB:er med hjälp av
/ .
• Ange frekvens för det låga och det höga bandet
med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
• RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn.
• BLÅ knappen: tillämpa ändringar.
.
v
et
.
SWE-28
DIGITALSATELLITMOTT
Obs : Om du ansluter mer än en mottagare till
samma SatCR LNB måste alla mottagare
som redan installerats kopplas bort från
vägguttaget. När den nya mottagaren
installerats kan du ansluta de tidigare
bortkopplade mottagarna igen.
SMT-S5140
ANVÄNDA MOTTAGAREN
Ob
Obs
6.3.5 TV-inställningar
6.3.3 Scart-inställningar
6.3
Den här funktionen används för att ange
inställningar för Scart-utdata från mottagaren.
6.3.4 HDMI
Den här funktionen används för att ange
inställningarna för TV-utdata.
• Tryck på / när du ska välja
inställningar.
• Gör ditt val med hjälp av / .
• Bildförhållande: 4:3 används för vanliga
TV-apparater, och 16:9 används för bredbildsTV.
• Konvertering: Beroende på din TV:s format
kan du ange hur 4:3- eller 16:9-sändningar ska
visas på din TV.
Om du valde 4:3 ovan kan du ange hur
bredbildssändningar i 16:9-format ska visas på din
TV:
• Letterbox-hela videosändningen visas, med
svarta vågräta fält under och ovanför bild.
• Panscan-endast den centrala delen av
videosändningen visas över hela skärmen.
Med den här funktionen kan du ställa in
upplösningen för HDMI-utdata.
Om du valde 16:9 ovan anger du hur vanliga
sändningar i 4:3 ska visas på din TV:
• Välj 720p, 1080i med hjälp av / .
• RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn.
• BLÅ knappen: tillämpa ändringar.
• Pillar Box-hela videosändningen visas, med
svarta lodräta fält till vänster och till höger.
• Stretch-videosändningen dras ut i sidled så
att den fyller hela skärmen.
• RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn.
• BLÅ knappen: tillämpa ändringar.
SWE
• Ange inställningsalternativ med hjälp av / .
• Välj Scart-utgångstyp med hjälp av / .
- TV-scartutgång: RGB, komposit och
S-VIDEO.
- AUX Scart: Komposit.
• RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn.
• BLÅ knappen: tillämpa ändringar.
Obs : VCR Scart-ingången saknar funktioner för
RGB.
De
ins
• A
• V
• R
• B
Ob
Obs
6.3
Me
up
• V
• R
LSATELLITMOTTAGARE
SWE-29
SMT-S5140
ANVÄNDA MOTTAGAREN
6.3.7 Viaplay-inställningar
6.3.6 Ljudinställningar
Viaplay-inställningar
Alternativet Ljudinställningar ger dig möjlighet
att välja ljudinställningar.
g.
• Ange inställningsalternativ med hjälp av / .
• Välj ljudinställningar med / .
• Ljudtyp (Dolby Digital (5.1) eller PCM): den
här inställningen används för att styra digitala
ljudutdata från porten DIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL. Välj Dolby Digital (5.1) om din
utrustning har avkodningsfunktioner för Dolby
Digital, inställningen PCM är avsedd för digitalt
stereoljud.
• Tidsfördröjning: om du har en HDTV och
ansluter ett annat ljudsystem till porten
OPTICAL AUDIO OUT på mottagaren
så kan du behöva justera inställningen
Tidsfördröjning. Det beror på att det
kan ta lite längre tid för HDTV:n att visa
videoinformationen än den tid det tar
för ljudsignalen att nå högtalarna. Du
kan korrigera detta genom att lägga till
en fördröjning i ljudsignalen tills den är
synkroniserad med videon på skärmen.
• RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn.
• BLÅ knappen: tillämpa ändringar.
Du kan använda den här skärmen när du vill
ange hur hämtade on demand-program ska
spelas upp.
• Välj något av följande alternativ: manuell
uppspelning, visa en påminnelse när
uppspelning är redo, automatisk uppspelning.
IP-inställningar
När mottagaren ansluter till Internet görs de
här inställningarna automatiskt. I normala fall
behöver de här inställningarna inte ändras.
Gör därför inte några ändringar på den här
skärmen om du inte instrueras att göra det av
ViasatSupport.
Du kan även behöva hitta exakta uppgifter
om dina inställningar för internetanslutning
(statisk IP-adress, nätmask o.s.v.) från din
internetleverantör.
SWE-30
DIGITALSATELLITMOTT
SMT-S5140
ANVÄNDA MOTTAGAREN
6.4 Information
6
Den här funktionen erbjuder ett alternativ för
konfigurering av Tid till automatiskt viloläge
och Tid till passivt viloläge. Digitalboxen växlar
automatiskt över till aktivt och sedan passivt
viloläge efter en tid som anges av användaren,
om inga kommandon ges från fjärrkontrollen
under den tiden. Innan den växlar över till
Automatiskt viloläge visar digitalboxen ett
meddelandefönster där användaren meddelas
om att digitalboxen går in i viloläge om en
minut, och att det kan avbrytas genom att man
trycker på valfri knapp. Värdena är: 12, 18 eller
24 timmar samt AV för aktivt viloläge och 1, 2,
3 och AV för passivt viloläge.
Med den här funktionen visas information om
produkten. Du kan behöva visa den här skärmen
om en medarbetare från ViasatSupport ber dig
att göra det.
D
k
o
a
v
o
u
A
m
o
m
t
2
3
Obs : Digitalboxen vaknar efter schemalagda
inspelningar, INTE schemalagda
påminnelser.
Om inga användardefinierade händelser
finns vaknar digitalboxen efter 72 timmar.
6.5 Signaltest
Du kan visa mottagarens signalnivåer. Om
kanalens signal är låst ändras status till Ja på
menyn Mottagning låst.
6.3.9 Grundinställning
SWE
6.3.8 Energisparalternativ
O
Obs
6
Välj den här funktionen om du vill återställa
mottagaren till sina fabriksinställningar.
Alla dina inställningar går förlorade och ändras
till standardinställningarna från fabriken.
• Välj Ja eller Nej med hjälp av / .
• Bekräfta ditt val genom att trycka på OK.
Starta om mottagaren manuellt.
• För att starta om mottagaren måste du koppla
från strömförsörjningen.
V
m
A
t
•
LSATELLITMOTTAGARE
SWE-31
SMT-S5140
FELMEDDELANDEN PÅ SKÄRMEN
Om något av följande meddelanden visas på din TV-skärm så antecknar du numret som visas
tillsammans med meddelandet (t.ex. 01). Om du behöver ringa ViasatSupport för att be om hjälp
ber vi dig att ha numret tillhanda så att de kan hjälpa dig så snabbt som möjligt.
Meddelande
Möjlig orsak
Lösning
Var vänlig att stoppa in
ditt Viasat program kort i
kortläsaren. För instruktioner
titta i din instruktionsbok (osd 1).
Det sitter inget programkort
i programkortsfacket på
digitalboxen.
Sätt in programkortet du fått från Viasat i
programkortsfacket i digitalboxen.
Ditt Viasat program kort är
antingen av fel sort eller fel
isatt. För instruktioner titta i din
instruktionsbok (osd 2).
Digitalboxen känner inte igen
ditt programkort.
Kontrollera att du satt i rätt programkort,
att kortet sitt rättvänt samt att kortet inte är
skadat. Om problemet kvarstår kontakta
ViasatSupport.
Denna kanal ingår
inte i ditt abonnemang. Ring
0852200000 för att uppgradera
(osd 4).
Du kan sakna behörighet att
titta på just denna kanal i det
abonnemang du för tillfället
har. Alt. det kan vara något
oväntat fel i ditt abonnemang.
Ring ViasatSupport för att kontrollera och
eventuellt uppgradera till abonnemang med
aktuell kanal.
Tekniskt problem i
utsändningen av ditt
smartcard. Var vänlig ring
0852200000 (osd 5).
Det är ett problem med ditt
programkort.
Var vänlig kontakta ViasatSupport för hjälp.
Välkommen till Viasat. Var vänlig
ring 0856245330 för att aktivera
ditt abonnemang. Ditt BoxID är
0215........ Ditt kortnummer är
0160........ (osd 6).
Detta står på TV:n innan
aktivering av programkortet
skett.
Följ instruktionerna på TV:n för att aktivera
ditt abonnemang.
Detta program är inte
tillgängligt i din region (osd 9).
Kanalen du försöker titta på
finns inte tillgänlig i den region
du befinner dig i.
Välj en annan kanal att titta på.
Du har inte tillräcklig kredit
på ditt smartcard. Var
vänlig anslut mottagaren
till telefonlinjen för att
uppdatera. Uppdateringen sker
automatiskt (osd 13).
Köpet kan inte genomföras
utan att uppdatera
programkortet först.
Anslut digitalboxen till internet för att
uppdatera programkortet. Om digitalboxen
redan är ansluten till internet, avvakta
minst 4 timmar och försök igen.
Du har inte behörighet att
se denna kanal på denna
mottagare. Ring 0856245330
för att använda kortet i en
annan mottagare. Ditt Box ID
är 0215...... Ditt kortnummer är
0160..... (osd 14).
Programkortet sitter
förmodligen i ”fel” digitalbox
jämfört med hur vi lagt in det i
våra system.
För att använda programkortet i en annan
digitalbox, följ instruktionerna på TV:n.
SWE-32
DIGITALSATELLITMOTT
SMT-S5140
FELMEDDELANDEN PÅ SKÄRMEN
Meddelande
Möjlig orsak
Lösning
Detta kort är inte giltigt, var
vänlig använd ditt nya viasat
parabolkort (osd 16).
Du har försökt använda
ett gammalt eller inaktivt
programkort.
Sätt i det nya programkortet i
digitalboxen. Om problemen kvarstår, ring
ViasatSupport.
Var vänlig vänta, kortet
förbereds (osd 28)
Första gången programkortet
skall användas behöver det
auktoriseras.
Vänta. Systemet förbereder samtliga
accesser på programkortet. Detta kan ta
upp till fem minuter. Om du har väntat mer
än 15 minuter och inget händer, ta kontakt
med ViasatSupport.
SWE
LSATELLITMOTTAGARE
SWE-33
SMT-S5140
STÄLLA IN FJÄRRKONTROLLEN FÖR DIN TV
Du kan ställa in fjärrkontrollen så att den kan styra de grundläggande funktionerna i din TV. Det
innebär att du kan kontrollera din TV och din mottagare med en enda fjärrkontroll.
1. Kodsökning
För att du ska kunna programmera fjärrkontrollen så att den kan styra din TV måste du först
använda fjärrkontrollen till att hitta den fyrsiffriga koden som motsvarar ditt TV-märke.
Under kodsökningen söks alla de tillgängliga koderna i fjärrkontrollens bibliotek igenom.
Sök efter din TV-kod så här:
1. Kontrollera att din TV är påslagen.
2. Tryck på TV-knappen på fjärrkontrollen och släpp upp den igen.
3. Tryck på och håll ned knapparna OK och standby ( ) samtidigt till dess att TV-knappen
blinkar två gånger.
4. Ange 991 med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen. Den röda lysdioden nedanför
TV-knappen ska blinka två gånger.
5. Rikta fjärrkontrollen mot TV:n och tryck på .
6. Rikta fjärrkontrollen mot TV:n och tryck på CH+ upprepade gånger tills TV:n stängs av
(varje gång du trycker på knappen CH+ skickar fjärrkontrollen en avstängningssignal [TV:n
av] med nästa TV-kod från fjärrkontrollens bibliotek). Du kan behöva trycka på CH+ många
gånger (upp till 150 gånger). Kodsökningen kan ta upp till 15 minuter. Om du hoppar över en
kod kan du söka igenom de föregående koderna genom att trycka på CH-. Kom ihåg att rikta
fjärrkontrollen mot TV:n under kodsökningen.
7. Tryck på OK så lagras den här koden när TV:n stängs av. Den röda lysdioden nedanför TV-knappen
ska blinka två gånger.
8. När den har konfigurerats kan du ställa om fjärrkontrollen så att den styr din TV. Du måste trycka
på TV-knappen först. För att du ska kunna styra din TV med fjärrkontrollen måste du ha tryckt på
TV-knappen. Om du vill styra mottagaren trycker du på VIASAT-knappen.
2. Kodblinkning
När du har tagit reda på den rätta koden kan du använda fjärrkontrollen och utföra en
kodblinkning om du vill veta vad koden är.
1. Tryck på TV-knappen på fjärrkontrollen och släpp upp den igen.
2. Tryck på och håll ned knapparna OK och standby ( ) samtidigt till dess att TV-knappen
blinkar två gånger.
3. Ange 990 med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen. Den röda lysdioden nedanför
TV-knappen ska blinka två gånger.
4. Tryck på 1 och räkna antalet gånger som lysdioden blinkar.
5. Tryck på 2 och räkna antalet gånger som lysdioden blinkar.
6. Tryck på 3 och räkna antalet gånger som lysdioden blinkar.
7. Tryck på 4 och räkna antalet gånger som lysdioden blinkar. Nu har du fått hela den fyrsiffriga koden.
Om lysdioden inte blinkade alls under steg 4, 5, 6 eller 7 så var kodens siffra 0 på den positionen.
8. Skriv ned koden i det avsedda fältet i fjärrkontrollens batterifack så att du har den sparad för
framtida bruk.
SWE-34
DIGITALSATELLITMOTT
FÖR DIN TV
SMT-S5140
STÄLLA IN FJÄRRKONTROLLEN
3. Använda TV-kodtabellen
Om fjärrkontrollen fortfarande inte kan styra TV:n efter en genomförd kodsökning, så kanske du
använder fel kod. Få tag på den rätta koden genom att utföra sökningen på nytt.
Om det misslyckas kan du använda TV-kodtabellen som finns tillgänglig för hämtning på Viasats
webbplats.
1. Hämta TV-kodtabellen från Viasats webbplats (www.viasat.se/tvcode), hitta din TV-modell i
tabellen, och välj den första fyrsiffriga koden i listan.
2. Kontrollera att din TV är helt påslagen (inte i standbyläge) och tryck sedan på och släpp upp
TV-knappen på fjärrkontrollen.
3. Tryck på och håll ned knapparna OK och standby ( ) samtidigt till dess att TV-knappen
blinkar två gånger.
5. Tryck på
för att kontrollera om du kan stänga av din TV.
Om TV:n inte svarar upprepar du steg 1 till 5 med varje kod som finns listad under ditt märke.
Om ingen av koderna styr din TV eller om ditt märke inte finns med i listan så kan du använda
kodsökningen som beskrivs på sidan 34.
6. Slå på TV:n igen genom att trycka på en sifferknapp eller CH+-knapp på fjärrkontrollen, och
kontrollera att funktionerna fungerar som de ska.
7. Skriv ned koden i det avsedda fältet i fjärrkontrollens batterifack så att du har den sparad för
framtida bruk.
4. Återställa fjärrkontrollen
Du kan rensa alla inställningar du gjort i fjärrkontrollen och återställa fabriksinställningarna genom
att göra följande:
1. Du ska trycka på knappen OK och standby ( )-knappen samtidigt.
2. Ange 981 med hjälp av sifferknapparna på din fjärrkontroll. Den röda lysdioden nedanför
TV-knappen blinkar två gånger. Fabriksinställningarna tillämpas på din fjärrkontroll.
LSATELLITMOTTAGARE
SWE-35
SWE
4. Mata in den fyrsiffriga koden för din TV med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen
(TV-knappen blinkar två gånger när du matat in den fjärde siffran).
SMT-S5140
FELSÖKNING
Du kan hämta och uppgradera mottagarens systemprogram genom en särskild kanal som Viasat
tillhandahåller. Viasat kan ge dig mer information om det här.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Inga lysdioder på frontpanelen
lyser; ingen strömtillförsel
Nätkabeln är
inte ansluten på rätt sätt
Anslut nätkabeln på rätt sätt
Inga bilder visas på skärmen
Mottagare i Standby-läge;
SCART- eller HDMI-kabeln är
inte ansluten till videoutgången
på TV:n; felaktig kanal- eller
videoutgång vald på TV:n
Slå på mottagaren;
Kontrollera anslutningen;
HDMI-, Scart- eller ljudkabeln
är felaktigt ansluten;
Kontrollera anslutningen;
Volymnivå = 0;
Ljud av aktivt
Höj TV:ns volym;
Tryck på knappen MUTE
Felaktig användning;
Rikta fjärrkontrollen
mot mottagaren.
Byt ut batterierna eller sätt i dem på rätt sätt
Inget ljud
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Batterierna slut eller felaktigt
isatta
TV-läge valt
Kontrollera kanalen och videokällan
(TV:ns användarhandbok)
Tryck på knappen Viasat på fjärrkontrollen
Dålig bildkvalitet
Signalstyrkan är för låg
Kontrollera alla kabelanslutningar
Felmeddelande på skärmen:
Ingen signal
Antennkabeln inte ansluten
eller inte tillräckligt tätt
ansluten;
antennen i felaktig position
Kontrollera anslutningen och rätta till;
Mottagaren har inte ställts in än
Kontrollera placeringen och rätta till
antennen;
Kontrollera signalstyrkan på
menyn Installationsinställningar
Skanning på menyn Installation
Obs : Dåligt väder kan orsaka dålig signalstyrka.
Det kan orsaka en försämring av videokällans bildkvalitet eller videoformatet beroende på
TV:ns modell. Aktuella driftstörningar finns på www.viasat.se
Avfallshantering
Enheten, förpackningen (d.v.s. skumplasten) och batterierna får aldrig kasseras med
hushållssopor. Skaffa relevanta upplysningar om vilka regler som gäller i ditt område och kassera
allt avfall i enlighet med de reglerna på de platser som anges.
SWE-36
DIGITALSATELLITMOTT
Allmänna frågor
Strömförsörjningens elvärden:
Vikt (kg):
Mått (B x H x D) (mm):
Driftstemperatur (°c):
Förvaringstemperatur (°c)
AC 200-240 V, 0,6 A 50 Hz
2,5 (i förpackning, med tillbehör)
270 x 50 x 200
0-35
-20-60
Bakre anslutningar
USB
ETHERNET
OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
HDMI
AUX. SCART
TV SCART
SATELLITE IN
USB 2.0 typ A
RJ-45
Digital-optisk ljudutgång
High Definition Multimedia Interface
SCART (kompositvideo in/ut, S-video in/ut)
SCART (kompositvideo in/ut, RGB ut, S-video ut)
IEC 60169-24 F-typ hona
SMT-S5140
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
SWE
LSATELLITMOTTAGARE
SWE-37
SMT-S5140
SVERIGE
Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv (12) månader från den ursprungliga inköpsdagen, mot materialfel och tillverkningsfel. I händelse av att garantiservice begärs, bör ni återlämna produkten till den återförsäljare från vilken
den köptes. Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra EU-länder kommer dock att uppfylla
garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare idet aktuella landet. Vid problem, finns detaljer om våra godkända servicecentrum att få från:
Samsung Electronics Nordic AB
SE-19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby,
Sweden
Tel: 0771 726 7864 (SAMSUNG)
Ŷ GARANTIVILLKOR
y
SWE-38
g
SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA AB
y
1. Garantin gäller bara om, garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp tillsammans med den ursprungliga
fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen, och serienumret på produkterna inte har gjorts oläsligt.
2. Samsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, efter eget avgörande, utbyte av produkten eller den
felaktiga delen.
3. Garantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända servicecentrum. lngen ersättning
kommer att utges för reparationer som utförs av andra än Samsung-handlare. Reparationsarbete och skador på
produkterna som orsakas av sådant reparationsarbete kommer inte att omfattas av denna garanti.
4. Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av att den kräver anpassning
för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska standarder eller säkerhetsstandarder som gäller i ett annat
land än det för vilket produkten ursprungligen konstruerades och tillverkades. Denna garanti kommer inte att omfatta,
och ingen ersättning kommer att ges, för sådan anpassning eller för någon skada som kan bli följden därav.
5. Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal förslitning.
b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av produkten.
c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de avsedda, och oriktig installation.
d) Skada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, , krig, allmänna oroligheter, oriktig nätspänning, otillbörlig ventilation eller av annan orsak bortom Samsungs kontroll.
6. Denna garanti gäller fär varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten till produkten under
garantiperioden.
7. Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen det rör sig om rättigheter mot
återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra rättigheter, påverkas inte av denna garanti. Såvida det inte
finns en nationell lagstiftning som säger annat, är rättigheterna enligt denna garanti konsumentens enda rättigheter,
och Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte ansvara för indirekta skador eller följdskador eller för
skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller ljudband eller på annan sammanhörande utrustning eller material.
GUARANTEE
GARANZIA
GARANTI
GARANTÍA
GARANTIE
GARANTIA
(**8+6+
GWARANCJA
WARRANTY CARD
Modelnavn, Nombre de modelo, Nombre del modelo, Nome de modelo, Modellbezeichnung, Modelnaam, Nom du modèle, II nome di modello,
ɍɋ˕ɚɉɍɎɏɍɝɟɋ˕ɍɑǤNAZWA MODELU
MODEL NAME
Serienummer, No. de serie, Número serial, Seriennummer, Serie nummer, Numéro de série, II numero di matricola, ȜɏɇɅɊɟɑɈȽ˕ȽɐɈɂɓɛɑǤNR SERYJNY
SERIAL NO.
Kóbetid, Købsadato, Fecha de compra, Data de compra, Kaufdatum, Datum van aankoop, Date d’achat, La data d’acquisto,
ɊɂɏɍɊɄɋɜȽȽɀɍɏəɑȽɀɍɏȽɐ˕ɛǡDATA ZAKUPU
DATE OF PURCHASE
Kundesnavn, Kundenavn, Nombre de cliente, Nombrre del cliente, Nome de cliente, Name des Kunden, Naam van klant, Nom du client,
il nome del clinte, ɋɍɊȽ˕ɂɎɣɋɓɊɍ˕ɍɓȽɀɍɎȽɐ˕ɛǡ NAZWISKO KLIENTA
CUSTOMER’S NAME
Kundesadress, Kundetelefonnummer, No. de Tel. de client, No. de Tel del cliente, Número de telefone de cliente, Telefonnummer des Kunden,
Telefoon nummer van klant, Numéro de téléphone du client, il numero de telefono del client, ȜɏɇɅɊɟɑ˕Ʉɉɂɕɣɋɍɓ˕ɍɓȽɀɍɏȽɐ˕ɛǡNR TEL. KLIENTA
CUSTOMER’S TEL. NO.
Kundeasdress, Kundeadresse, Dirección de client, Direccion del cliente, Endereco de cliente, Adresse des Kunden, Adres van klant,
adresse du client, L’indrizzo del cliente. ȟɇɂɠɅɓɋɐɄ˕ɍɓȽɀɍɎȽɐ˕ɛǡADRES KLIENTA
CUSTOMER’S ADDRESS
Handlendesnavn, Forhandler, Nombre de negociante, Nombre del vendedor, Nome de vendedor, Name des Händlers, Naam van handelaar,
Nom du marchand, il nome del commerciante, ɋɍɊȽ˕ɍɓɈȽ˕Ƚɐ˕ɛɊȽ˕ɍɑǡNAZWA SKLEPU
DEALER’S NAME
DEALER’S TEL. NO.
Handlendestelesonnummer, Forhandlertelefonnummer, No. de Tel. de negociante, No. de Tel. del vendedor, Número de telefone de vendedor,
Telefonnummer des Handlers, Telefoon nummer van handelaar, Numéro tél´phone du marchand, il numero di telefono del commeciante,
ȜɏɇɅɊɟɑ˕Ʉɉɂɕɣɋɍɓ˕ɍɓɈȽ˕Ƚɐ˕ɛɊȽ˕ɍɑǡNR TEL. SKLEPU
CUSTOMER'S SIGNATURE
Handlendesadress, Forhandleradresse, Dirección de negociante, Dirección del vendedor. Endereco de vendedor, Adresse des Händlers,
Adres van handelaar, Adresse du marchand, ȟɇɂɠɅɓɋɐɄ˕ɍɓɈȽ˕Ƚɐ˕ɄɊȽ˕ɍɑǡADRES SKLEPU
DEALER’S ADDRESS
DEALER'S STAMP & SIGNATURE
Please ensure the form above is completed at the time of purchase
otherwise your guarantee may be affected.
CAUTION and present it to the dealer to quality for guarantee service,
SAMSUNG EUROPEAN BLOC WARRANTY