här på hemsidan - Brf Safiren i Lund

download report

Transcript här på hemsidan - Brf Safiren i Lund

Insamling av
MOTIONER
inför kommande föreningsstämma
Nu är det snart dags för föreningsstämma, därför kommer här lite
information.
Vi planerar att hålla stämman i någon gång i slutet av April,
alternativt i början av Maj, beroende på hur förberedelserna går, och
vi planerar att hålla föreningsstämman på HSC, som vanligt.
Skrivelser och motioner
Om du har förslag eller liknande som du vill ska tas upp på stämman,
ska en motion eller skrivelse lämnas in senast 30 mars. Handlingarna
kan lämnas antingen per mail eller i styrelsens brevlådor. På nästa
sida finns mer information om motioner och skrivelser och
utformningen av dessa.
Detta kommer även finnas tillgänglig på hemsidan –
www.safiren.org.
/ Styrelsen, 2014-03-04
Brf Safiren
Baravägen 7-9
222 40 LUND
safiren.org
[email protected]
[email protected]
Information om skrivelser och motioner
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och där måste alla större beslut
tas. Om man har förslag på förbättringar eller andra saker man vill tas upp ska man därför
lämna in en motion eller skrivelse inför stämman.
En skrivelse ställs till styrelsen medan en motion ställs direkt till föreningsstämman.
Styrelsen ska gå igenom alla inkomna skrivelser och motioner och föra upp dem på kallelsen.
I en skrivelse kan man ta upp saker man vill förändra, klaga på eller berömma. Man behöver
inte ha en lösning på eventuella problem utan det är upp till styrelsen att bedöma vad som ska
göras. Om man vill kan man be styrelsen om att få vara anonym gentemot stämman.
Styrelsen lägger fram skrivelsen under stämman.
Motionen kan innehålla samma sak som skrivelsen men skillnaden är att styrelsen inte kan
påverka innehållet i motionen – den tas upp oförändrad på stämman. En motion måste
innehålla minst följande tre komponenter:
•
•
•
Vad man vill förändra.
Ett yrkande, med minst en att-sats, som beskriver hur man vill att förändringen ska
ske.
En underskrift av motionären.
Att-satsen behöver inte vara speciellt konstruktiv utan kan helt enkelt vara att uppdra åt
styrelsen att genomföra förändringen på bästa sätt. Nedan visas ett exempel på hur en motion
kan se ut (hämtat från tidigare utdelat dokument).
Motion angående förbättring av garage
Jag tycker att det ska gå att pumpa däcken på bilar och cyklar i garaget. För
att detta ska gå borde en mindre kompressor med tillhörande utrustning
monteras på lämpligt sätt.
Jag yrkar därför:
att föreningsstämman uppdrar åt styrelsen att ombesörja att en
kompressor samt tillhörande utrustning monteras i garaget, till en
maximal kostnad som stämman bestämmer.
Lund, 2014-03-10
Nisse Hult, C 73
Brf Safiren
Baravägen 7-9
222 40 LUND
safiren.org
[email protected]
[email protected]