Svišť vrchovský

download report

Transcript Svišť vrchovský

SVIŠŤ VRCHOVSKÝ
http://www.nahuby.sk/obrazok_detail.php?obrazok_id=166815
Michala Neštiaková
1. EPaM
2013/2014












Ríša: Animalia
Kmeň: Chordata
Podkmeň: Vertebrata
Nadtrieda: Gnathostomata
Trieda: Mammalia
Podtrieda: Theria
Nadrad: Eutheria
Rad: Rodentia
Čeľaď: Sciuridae
Podčeľaď: Sciurinae
Rod: Marmota
Druh: Svišť vrchovský - Marmota marmota


o
o


Svišť vrchovský je rozšírený na Slovensku v dvoch malých geograficky
izolovaných populáciách v Tatrách (Belianske, Vysoké a Západné Tatry) a
Nízkych Tatrách (Ďumbierska, Kráľovohoľská, Prašivecká subpopulácia)
U svišťa vrchovského charakterizoval KRATOCHVÍL (1961) dva poddruhy:
1) svišť vrchovský alpský (Marmota marmota marmota) s rozšírením vo
vysokohorských oblastiach Álp, Apenín, Centrálneho masívu a Pyrenejí
2) svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris)
Svišť vrchovský tatranský je samostatným endemickým poddruhom, ktorý
žije iba v oblasti Tatranského národného parku a Národného parku Nízke
Tatry.
V Tatranskom národnom parku sa vyskytuje nad súvislými porastami
kosodreviny. Výnimočne sa nachádzajú sústavy jeho nôr (kolónie) aj na
miestach s rozšíreným pásmom kosodreviny, v subalpínskom vegetačnom
stupni. Toto je odlišné od alpských pomerov, kde svište pravidelne osídľujú
aj lesný vegetačný stupeň resp. hornú hranicu lesa.

Obr. I : Lokality výskytu Marmota marmota na SR z roku 2003
http://www.sopsr.sk/cinnost/programy/PZ%20Marmota%20marmota.pdf






Živočíšny druh pochádzajúci z glaciálneho obdobia,
ktorý ostal na našom území po ústupe ľadovcov na
konci štvrtohôr.
pomerne veľký hlodavec
hmotnosť sezónna záležitosť – od 3,5 do 8 kg
dĺžka jeho tela je cca 40 - 60 cm, dĺžka chvosta cca 13 18 cm
krátke končatiny - predné so štyrmi, zadné s piatimi
dlhými prstami - dokonale prispôsobené na hrabanie
výlučne rastlinná potrava








podlieha sociálnemu spôsobu života
žije v podzemných norách v menších i väčších kolóniách
v našich podmienkach trávi v norách 6 - 7 mesiacov v zimnom spánku
(hibernant) spolu s inými členmi rodiny (október – polovica apríla)
energia počas hibernácie - bohatá tuková vrstva vytvorená spásaním
rôznych druhov vysokohorských bylín alpínskeho stupňa
počas zimného spánku stratí až jednu tretinu svojej telesnej hmotnosti
týždeň/dva po prebudení a po opustení nory dochádza k obdobiu
párenia a reprodukcie, potom nasleduje obdobie gravidity a po 34
dňoch, t.j. v polovici júna nastáva obdobie rodenia mláďat
letné mesiace - v norách trávi noci a nepriaznivé počasia
výskyt - horná hranica lesa mimo súvislé porasty kosodreviny (od
1400 m n. m. do 2300 m n. m.) vyhľadáva hôľne trávnaté úbočia –
budovanie systému podzemných úkrytov. Uprednostňuje príkre svahy


•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
Abiotické faktory:
Klimatické pomery
Prírodné katastrofy
Biotické faktory:
Parazity
Predácia
Inbreeding
Antropické faktory:
Úbytok biotopov
Vyrušovanie človekom
Zber lesných plodov
Pasenie a košarovanie hospodárskych zvierat
Pytliactvo, odstrel a odchyt do pascí
Kontaminácia biotopov cudzorodými látkami






introdukcia jedincov alpskej provincie do Nízkych
Tatier – malá schopnosť disperzie
nedostatok údajov o výskyte a početnosti svišťa v
jednotlivých lokalitách
vysoká turistická návštevnosť priamo v biotopoch
svišťov
jarný skialpinizmus (reprodukčný proces svišťov)
pytliactvo a rôzne iné formy prenasledovania svišťov
predátori, predovšetkým líška, rys ostrovid a orol
skalný








Zabezpečiť pravidelný a komplexný monitoring populácie v
celom areáli jej výskytu (každý rok)
Zabezpečiť odborne spôsobilý personál pre manažment a
realizáciu programu záchrany.
Zriadiť reprodukčný chov v ZOO Bojnice z odchytených jedincov z
pôvodných prosperujúcich lokalít výskytu pre potreby reštitúcie
zaniknutých kolónií
Pri každej zmene zákona, zabezpečiť trvalú ochranu druhu
Výchovné a edukačné aktivity
Zabezpečiť adekvátne finančné prostriedky (monitoring, chovná
stanica a pod.)
Z legislatívneho hľadiska - zaradiť biotopy s výskytom svišťa do
území NATURA 2000
Prehodnotiť návštevný poriadok NP (vstup návštevníkov, časové
hľadisko)
Revitalizácia biotopov (likvidácia umelo
zalesnených porastov kosodreviny)
 Zabezpečenie strážcu
 Zabezpečiť vhodný odchyt jedincov do
záchranných chovov (prenos do oblastí kde
dochádza k ústupu)
 Odbornosť personálu (právne predpisy,
ekológia/biológia, ochrana - stráž, požívanie GPS)
 Monitoring zdravotného stavu, cezhraničná
spolupráca, zaobstaranie vybavenia, sledovanie
nôr




Vypracovanie projektu odchytu, odchovu a
vypúšťania odchovaných jedincov do voľnej
prírody (presné metódy, lokality a spôsob
odchytu)
Vybudovanie chovných zariadení (ZOO Bojnice)
Založenie a prevádzkovanie reprodukčného
chovu (vytvorenie vhodných párov, posilnenie
vymierajúcich stanovíšť )
http://www.sopsr.sk/web/?cl=30
 http://www.sopsr.sk/cinnost/programy/PZ%20Mar
mota%20marmota.pdf
 http://sk.wikipedia.org/wiki/Svi%C5%A1%C5%A
5_vrchovsk%C3%BD
 http://www.ssospmasarova.szm.com/svist.html
 http://www.vysoketatry.info/vyklad.php?tatry=327
 http://spravatanap.sk/web/index.php/2012-08-2409-58-41/fauna-tatranskeho-narodneho-parku
 http://www.jaraba.sk/svist.php
