Transcript Nowy - Gaz

IRiESP
Nowy model kontraktowy
Warszawa, 16 października 2012 r.
system, który łączy
1
1. Zawieranie umów
2. Przydział Przepustowości (PP), Przydział
Zdolności (PZ)
3. Przydział Przepustowości
• Aukcja;
• Produkt powiązany.
3. Przydział Przepustowości dla usług
jednodniowych (DAY AHEAD).
4. Zmiana sprzedawcy.
2
Zawieranie umów
3
Umowa przesyłowa
PP/PZ
PZ
PP
UMOWA
1.
Wszystkie umowy przesyłowe
będą miały charakter umowy
ramowej.
2.
Wśród umów przesyłowych wyróżniamy międzyoperatorską umowę
przesyłową (MUP) z OSM lub OSD.
3.
Do każdej umowy ramowej będą załączane osobne PP lub PZ
dotyczące poszczególnych punktów.
Przydział przepustowości (PP)
Przydział zdolności (PZ)
• Fizyczny punkt wejścia/wyjścia
• Punkty wejścia/wyjścia
• Czas trwania PP dla danego
punktu
• Czas trwania PZ dla danego
punktu
• Rodzaj przepustowości – ciągła
/przerywana
4
4
4
system, który łączy
Umowa przesyłowa
1. Umowy przesyłowe są zawierane na czas
nieokreślony.
2. Przydział przepustowości (PP) i przydział
zdolności (PZ) jest dokonywany na
maksymalnie 4 lata.
3. Z chwilą zawarcia umowy przesyłowej i wniesienia
zabezpieczenia finansowego otrzymuje się prawo do
korzystania ze zdolności w:
• Wirtualnym punkcie Giełdy Gazu;
• Wirtualnym punkcie OTC.
5
5
5
system, który łączy
Przydział przepustowości (PP)
Przydział zdolności (PZ)
6
PP/PZ
OSD2
FPWYOK
MFPWYOSD
Kopalnia
odazotownia
FPWYR
FPWE
FPWE
MFPWYOSM
MFPWEOSM
Przepustowość zamawia Użytkownik Sieci
Przepustowość zamawia OSD lub OSM
7
7
7
system, który łączy
PP/PZ
1. Fizyczne punkty wejścia i wyjścia – punkty o konkretnej lokalizacji,
dla których dokonuje się pomiaru ilości i jakości paliwa gazowego.
2. Miejsca, dla których dokonuje się przydziału przepustowości (mocy
umownych).
3. Podmiot uprawniony do przepustowości w FPWE lub FPWY
nazywany jest Użytkownikiem Sieci.
4. Potwierdzeniem przydziału mocy umownej jest załącznik do umowy
przesyłowej lub międzyoperatorskiej umowy przesyłowej (MUP) przydział przepustowości „PP”.
5. Za korzystanie z FPWE/FPWY uiszcza się opłatę taryfową.
6. W FPWE/FPWY dokonuje się rozliczeń za jakość paliwa gazowego.
8
8
8
system, który łączy
PP/PZ
Punkt
Wirtualny
WPWY
PWYOK
OSD2
WPWYOSD
WPWE
PWYR
WPWYOSM
Kopalnia
odazotownia
PWE
PWE
WPWEOSM
9
9
9
system, który łączy
PP/PZ
1. W przesyle paliwa gazowego
punkty wejścia i wyjścia.
uczestniczą
2. Dla punktów wejścia i wyjścia:
a. składane są nominacje,
b. dokonywana jest alokacja ilości paliwa gazowego,
c. ustalane jest niezbilansowanie.
3. Podmiot uprawniony do korzystania z punktu wejścia lub
wyjścia określany jest zleceniodawca usług przesyłowych ZUP.
4. Potwierdzeniem prawa do korzystania z danego punktu
wejścia lub wyjścia jest przydział zdolności (PZ).
5. Korzystanie z punktów kontraktowych, w tym z Punktu
Wirtualnego, jest nieodpłatne.
10
10
system, który łączy
Umowa przesyłowa
OTC
Giełda
Gazu
OSP
PWE
PWEOSM
PWYOSM
PWYOSD
OSD
Punkt wyjścia
z OSD
PWYOK
Podmiot wprowadzający paliwo gazowe z innych systemów przesyłowych
lub kopalni, chcący sprzedać je w Punkcie Wirtualnym powinien:
1. Zawrzeć z GAZ-SYSTEM umowę przesyłową.
2. Umowa daje prawo do zdolności w
WPWEOTC/WPWYOTC (PZ).
3. Uzyskać PP/PZ dla FPWE/PWE.
WPWEGG/WPWYGG
oraz
11
11
11
system, który łączy
Umowa przesyłowa
OTC
Giełda
Gazu
OSP
PWE
PWEOSM
PWYOSM
PWYOSD
OSD
Punkt wyjścia
z OSD
PWYOK
Podmiot przyłączony do systemu przesyłowego, chcący kupić paliwo
gazowe w Punkcie Wirtualnym powinien:
1. Zawrzeć z GAZ-SYSTEM umowę przesyłową.
2. Umowa daje prawo do
zdolności w WPWEGG/WPWYGG oraz
WPWEOTC/WPWYOTC (PZ).
3. Uzyskać PP/PZ dla FPWYOK/PWYOK.
12
12
12
system, który łączy
Umowa przesyłowa
OTC
Giełda
Gazu
OSP
PWE
PWEOSM
PWYOSM
PWYOSD
OSD
Punkt wyjścia
z OSD
PWYOK
Podmiot przyłączony do systemu dystrybucyjnego, chcący kupić paliwo gazowe
w Punkcie Wirtualnym powinien:
1. Zawrzeć umowę dystrybucyjną z OSD.
2. Zawrzeć z GAZ-SYSTEM umowę przesyłową.
3. Umowa przesyłowa daje prawo do zdolności w WPWEGG/WPWYGG oraz
WPWEOTC/WPWYOTC.
4. Uzyskać przydział zdolności (PZ) dla punktu PWYOSD do strefy dystrybucyjnej,
do której jest przyłączony.
13
13
13
system, który łączy
Umowa przesyłowa
OTC
Giełda
Gazu
OSP
PWE
OSM
PWYOSM
PWEOSM
PWYOSD
OSD
Punkt wyjścia
z OSD
PWYOK
Podmiot, który chce transportować paliwo gazowe do lub z instalacji
magazynowej powinien:
1.
2.
3.
Zawrzeć umowę z OSM.
Zawrzeć z GAZ-SYSTEM umowę przesyłową.
Uzyskać przydział zdolności (PZ) dla punktu PWYOSM i PWEOSM.
14
14
14
system, który łączy
Przydział Przepustowości (PP)
Aukcja
Produkt powiązany
15
Przydział Przepustowości (PP)
1.
Wprowadzenie
mechanizmów
aukcyjnych
na
połączenia
z innymi systemami gazowymi UE, co
daje możliwość wejścia na rynek
najbardziej
zainteresowanym
podmiotom i może zapewnić
operatorowi dodatkowe środki na
rozwój tych połączeń.
2.
Wprowadzenie procedury przydziału przepustowości za pomocą aukcji,
która opiera się o zasady wynikające z projektu Kodeksu Sieci (CAM NC)
przygotowanego przez ENTSO’g na podstawie Dyrektywy 2009/73/WE.
3.
Uproszczenie procedury zmiany sprzedawcy paliwa gazowego i
zwiększenie jej skuteczności dla klientów pragnących wybrać nowego
sprzedawcę.
16
16
16
system, który łączy
Przydział Przepustowości (PP)
1. Przydział przepustowości (mocy umownych) dokonywany jest osobno
dla FPWE i FPWY.
2. Procedura udostępniania przepustowości – przydział mocy umownej
oraz zmiana mocy umownej odbywa się w tzw. „oknie czasowym”.
3. Jeżeli zapotrzebowanie na przepustowość (moce umowne) przekracza
możliwości techniczne, dokonuje się alokacji przepustowości.
Punkt
Sposób przydziału
Fizyczne punkt wejścia z innych systemów
przesyłowych np.:
- Lasów, Cieszyn
- Drozdowicze
- Włocławek/Lwówek
Aukcja
1) Fizyczne punkty wyjścia do odbiorcy
końcowego
2) Fizyczne punkty wejścia z kopalni
3) Fizyczne punkty do/z mieszalni,
odazotowni.
Odbiorca
lub podmiot eksploatujący dany obiekt
dokonuje
przydziału przepustowości
17
17
17
system, który łączy
Przydział Przepustowości (PP) - Aukcja
1 marca
15 marca
Okres składania wniosków
w procedurze udostępniania przepustowości
OSP przekazuje informacje o:
1. Przedzieleniu przepustowości (PP)
2. Aukcji
3. Alokacji przez Odbiorcę Końcowego
15 maja
31 maja
1 dzień
roboczy
czerwca
4 dzień
roboczy
czerwca
30 czerwca
Rejestracja na platformie aukcyjnej
AUKCJA
OSP przekazuje informację o przydziale
przepustowości w ramach aukcji w ciągu 5
dni roboczych od zakończenia aukcji
Złożenie przez uczestników procedury podpisanego
PP wraz z zabezpieczeniem finansowym
18
18
18
system, który łączy
Przydział Przepustowości (PP) - Aukcja
1. Aukcja przeprowadzana jest na platformie internetowej.
2. Procedura aukcji zapewnia pełną anonimowość uczestników
procedury.
3. W aukcji mogą wziąć udział tylko podmioty, które:
• Zawarły umowę przesyłową (ramową),
• Zostały poinformowane przez Gaz-System o przekroczeniu
dostępnej przepustowości i konieczności przeprowadzenia
aukcji,
• Zarejestrowały się na stronie internetowej (platformie) oraz
uzyskały login.
4. Procedura aukcji jest wielostopniowa.
19
19
19
system, który łączy
Przydział Przepustowości (PP) - Aukcja
Organizacja aukcji:
•
Cena taryfowa punktem wyjścia – przedmiotem aukcji
jest tylko premia aukcyjna;
•
Ceny będą wywoływane w oknie ofertowym
aż suma złożonych ofert ilościowych będzie mniejsza
albo równa ilości zdolności zaoferowanych przez OSP;
•
Ceny rosnące – zwiększają się o określone kroki cenowe;
•
Małe i duże kroki cenowe zdefiniowane dla każdego
produktu objętego procedurą aukcji;
20
20
20
system, który łączy
Przydział Przepustowości (PP) - Aukcja
Kroki cenowe - określają wielość narzutu na opłatę taryfową
Duże kroki cenowe
Małe kroki cenowe
cent za kWh/h
cent za kWh/h
Produkty roczne
10
Produkty roczne
2
Produkty kwartalne
2,5
Produkty kwartalne
0,5
Produkty miesięczne
1
Produkty miesięczne
0,2
21
21
21
system, który łączy
Przydział Przepustowości (PP) - Aukcja
Jeśli suma ofert ilościowych jest od razu mniejsza lub równa ilości oferowanych
zdolności, to zdolności są sprzedane i będą zaalokowane odpowiednio do
wszystkich złożonych ofert, w ich pełnej ilości po cenie taryfowej.
Etap
cenowy
Q4
5
Dostępna
zdolność
150
4
150
3
150
2
150
1
150
Shipper 1
Shipper 2
Razem
100
50
150
22
22
22
system, który łączy
Przydział Przepustowości (PP) - Aukcja
•
Jeśli pierwszego dnia aukcji ilości zdolności w złożonych ofertach są większe niż
oferowana na aukcji ilość, to dalsze okna ofertowe będą otwarte – każde z narzutem
ceny o duży krok cenowy.
•
Jeśli suma ilości zdolności w złożonych ofertach po zamknięciu okna ofertowego jest
równa oferowanej ilości, aukcja jest zakończona. Zdolności będą przyznane zgodnie z
ofertami ilościowymi złożonymi w czasie okna ofertowego po cenie zawierającą narzut w
stosunku do ceny taryfowej.
Etap
cenowy
Q4
5
Dostępna
zdolność
150
4
150
3
150
2
150
100
50
150
1
150
150
50
200
Shipper 1
Shipper 2
Razem
23
23
23
system, który łączy
Przydział Przepustowości (PP) - Aukcja
Etap
cenowy
Etap
cenowy
Q4
dost.
zdoln.
S1
S2
Q4
dost.
zdoln.
Razem
S1
S2
Razem
5
150
4
150
4
150
3
150
50
50
100
3
150
50
50
100
2/3
150
100
40
140
2
150
100
100
200
2
150
100
100
200
1
150
150
150
300
1
150
150
150
300
24
24
24
system, który łączy
Przydział Przepustowości (PP) - Aukcja
•
Złożone oferty mogą być zastąpione nowymi aż do
zamknięcia każdego z okien ofertowych.
•
Po zamknięciu okna ofertowego, złożone oferty są
wiążące aż do otwarcia kolejnego okna ofertowego.
•
W poszczególnych oknach ofertowych oferty ilościowe
mogą być takie same albo redukowane (aż do 0) w
stosunku do bezpośrednio poprzedzającej oferty, ale nie
mogą być wyższe.
25
25
25
system, który łączy
Przydział Przepustowości (PP) - Aukcja
1. Przedmiotem aukcji jest stawka Sos.
2. Opłata wnoszona jest miesięcznie.
3. Z tytułu zarządzania ograniczeniami systemowymi (kontraktowymi),
OSP pobiera opłatę ustaloną w następujący sposób:
Gdzie:
OZO - opłata z tytułu zarządzania ograniczeniami systemowymi
(kontraktowymi) [zł]
Sos - stawka opłaty z tytułu zarządzania ograniczeniami [zł/(kWh/h)h]
Mp - przepustowość (moc umowna) przydzielona w ramach aukcji
[kWh/h]
T - ilość godzin w okresie rozliczeniowym [h]
26
26
26
system, który łączy
Przydział Przepustowości (PP) - Lasów
Aukcja przepustowości powiązanej
Lasów
• ta sama ilość
przepustowości nabywana
po obu stronach punktu (w
ramach jednej transakcji na
wspólnej platformie) przez
ten sam podmiot
Wejście
ale
• dwie odrębne umowy z
dwoma OSP
• dwie odrębne nominacje
Wyjście
─ Umowa
─ Nominacja
─ Umowa
─ Nominacja
27
27
27
system, który łączy
Przydział Przepustowości (PP) - Lasów
Oferowane na 3 kwartały
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Pierwsze aukcje produktów powiązanych odbędą
się w czerwcu 2013 r.
28
28
28
system, który łączy
28
Zmiana sprzedawcy
system, który łączy
29
Zmiana sprzedawcy
1. W celu rozwijania konkurencji na rynku wewnętrznym gazu,
należy
umożliwić
dużym
odbiorcom
niebędącym
gospodarstwami domowymi wybór ich dostawców, jak
również podpisanie umów z kilkoma dostawcami w celu
zabezpieczenia ich potrzeb w zakresie gazu. Odbiorców tych
należy chronić przed klauzulami wyłączności, które mają na
celu wyeliminowanie konkurencyjnych lub uzupełniających
ofert. (Dyrektywa 2009/73 pkt. 17 Preambuły)
2. (…) Państwa Członkowskie zapewniają uprawnionym odbiorcom rzeczywistą
możliwość łatwej zmiany dostawcy. (Dyrektywa 2009/73 art. 3 ust. 3)
3. Państwa Członkowskie zapewniają aby w przypadku gdy odbiorca chce
zmienić dostawcę, przestrzegając przy tym warunków umowy, dany operator
(dani operatorzy) dokonywał (dokonywali) tej zmiany w terminie 3 tygodni.
(Dyrektywa 2009/73 art. 3 ust. 6)
30
30
30
system, który łączy
Zmiana sprzedawcy
Etapy w procesie zmiany sprzedawcy:
1.
Odbiorca zawiera umowę sprzedaży z nowym sprzedawcą;
2.
Odbiorca wypowiada
sprzedawcy;
3.
Nowy sprzedawca informuje dotychczasowego sprzedawcę i OSP
lub OSD o dniu rozpoczęcia przez niego sprzedaży paliw gazowych;
4.
Zawarcie umowy przesyłu i dystrybucji przez nowego sprzedawcę;
5.
Rozwiązanie umowy przesyłowej i dystrybucyjnej z dotychczasowym
sprzedawcą;
6.
OSP lub OSD dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowego w
celu dokonania rozliczeń odbiorcy z dotychczasowym sprzedawcą;
7.
OSP lub OSD niezwłocznie przekazuje
dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy.
umowę
sprzedaży
dotychczasowemu
dane
pomiarowe
31
31
31
system, który łączy
Zmiana sprzedawcy
1. Odbiorca przyłączony do sieci jest dysponentem
przepustowości w tym punkcie. „Przepustowość punktu
idzie za odbiorcą”.
2. Zasada ta została wyrażona w pkt. 12 IRiESP i pkt. 16
IRiESD.
3. Zawarcie umowy o świadczenie usług przesyłania lub
dystrybucji z nowym sprzedawcą/odbiorcą, powoduje
automatyczne rozwiązanie umowy z dotychczasowym
ZUP (ZUD) w tym punkcie.
OSP
OSD1
OSD2
4. Zmiana sprzedawcy dotyczy wyłącznie punktów wyjścia zarówno w systemie
OSP jak i OSD.
5. Wprowadzenie punktu wejścia do systemu dystrybucyjnego – o nieokreślonej
lokalizacji (grupowego MFPWYOSD) ułatwi proces zmiany sprzedawcy i zlikwiduje
dotychczasowe problemy związane z określaniem PWE do systemu
dystrybucyjnego.
6. Możliwość dokonania częściowego zmiany sprzedawcy
32
32
32
system, który łączy
Zmiana sprzedawcy
1. Każdy odbiorca ma prawo do zakupu paliw gazowych od
wybranego przez siebie sprzedawcy (art. 4j PE; § 14 Rozporządzenia
systemowego).
2. Termin rozwiązania umowy
3.
•
Odbiorcy w gospodarstwie domowym – ostatni dzień miesiąca
następującego po miesiącu, w którym oświadczenie tego
odbiorcy dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego (dot.
umów zawartych po 11.03.2010r.);
•
Odbiorcy końcowi – termin określony w umowie.
Zgodnie z Decyzją Prezesa UOKiK nr DOK 1/2012 z dnia 13 kwietnia
2012 r., procedura zmiany sprzedawcy powinna obejmować
wszystkich odbiorców z którymi spółka obrotu wszystkich odbiorców,
z którymi ma podpisane umowy kompleksowe
33
33
33
system, który łączy
Zmiana sprzedawcy - Koszty
1. Wypowiedzenie umowy dotychczasowemu sprzedawcy
ma odbywać się bez ponoszenia kosztów i odszkodowań
innych niż wynikające z treści umowy – art. 4j ust. 3 PE;
2. Odbiorca ponosi tylko takie koszty i odszkodowania, które
wynikają z treści umowy (np. kary umowne, ale wprost nie
może ponosić opłat związanych np. z odczytem licznika);
3. Przepisu tego nie stosuje się do umów zawartych przed
11.03.2010 r. (art. 6 noweli z 8.01.2010 r.)
34
34
34
system, który łączy
Przydział Przepustowości (PP)
dla umów jednodniowych
35
PP dla umów jednodniowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zawarcie umowy przesyłowej.
Uzyskanie
PZ
dla
wskazanego
punktu,
w którym będą realizowane usługi jednodniowe.
Wniesienie zabezpieczenia.
Przydział Przepustowości (PP) następuje poprzez
zatwierdzenie nominacji.
Usługi jednodniowe są świadczone na zasadach:
• Ciągłych i
• Przerywanych.
Usługi przerywane są świadczone na 4 poziomie
pewności.
36
36
36
system, który łączy
PP dla umów jednodniowych
Przydzielona przepustowość przerywana
Przepustowość
techniczna
Zakontraktowana
przepustowość ZUP1
Nominacja ZUP1
Nominacja ZUP2
37
37
37
system, który łączy
PP dla umów jednodniowych
Przydzielona przepustowość - ciągła
Przydzielona przepustowość przerywana
Przepustowość
techniczna
Zakontraktowana
przepustowość ZUP1
Nominacja ZUP1
Nominacja ZUP2
38
38
38
system, który łączy
PP dla umów jednodniowych
Przydzielona
dodatkowa
przepustowość
ciągła
Przepustowość
techniczna
Zakontraktowana
przepustowość ZUP1
Nominacja ZUP1
1. Nie ma odrzucenia nominacji
jeżeli ZUP1 ma PZ dobowy na tym
punkcie. W takiej sytuacji dostaje
przepustowość ciągłą na 1 dzień.
2. Możliwa jest renominacja w ciągu
doby
39
39
39
system, który łączy
PP dla umów jednodniowych
Proporcjonalne
zmniejszenie względem
złożonych nominacji przy
przydzielaniu
przepustowości day ahead
Przepustowość
techniczna
Zakontraktowana
przepustowość ZUP1
Nominacja ZUP1
Nominacja ZUP2
Nominacja ZUP3
40
40
40
system, który łączy
PP dla umów jednodniowych
Przepustowość
techniczna
Ciągła
Zakontraktowana
przepustowość ZUP1
Przerywana
Nominacja ZUP1
Nominacja ZUP2
Nominacja ZUP3
41
41
41
system, który łączy
PP dla umów jednodniowych
Renominacja
Przy renominacji usług day
ahead zmienia się
proporcjonalnie do dostępnej
przepustowości tylko te PP,
dla których została złożona
renominacja.
Przepustowość
techniczna
Zakontraktowana
przepustowość ZUP1
Nominacja ZUP1
Nominacja ZUP2
Nominacja ZUP3
Nominacja ZUP4
42
42
42
system, który łączy
Dziękuję za uwagę
system, który łączy
43