Norsk Varemerketidende nr 45/05

Download Report

Transcript Norsk Varemerketidende nr 45/05

.
nr 45/05 - 2005.11.07 NO
årgang 95
ISSN 1503-4925
Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder
kunngjøringer innenfor varemerkeområdet
f
f
POSTADRESSE
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo
f
E-POST
[email protected]
f
TELEFON
22 38 73 00
f
TELEFAKS
22 38 73 01
f
1
BESØKSADRESSE
Københavngaten 10
INFOSENTERETS TELEFONTID
kl. 09.00 - 15.00
Telefon (+47) 22 38 73 33
Telefax (+47) 22 38 73 31
Innholdsfortegnelse og inid-koder
2005.11.07 - 45/05
Innholdsfortegnelse:
Registrerte varemerker ......................................................................................................................... 3
Internasjonale varemerkeregistreringer ........................................................................................... 52
Innsigelser........................................................................................................................................... 131
Avgjørelser i innsigelsessaker ......................................................................................................... 132
Merkeendringer.................................................................................................................................. 135
Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker....................................................... 136
Lisenser............................................................................................................................................... 146
Endringer i fullmaktsforhold ............................................................................................................. 147
Fornyelser ........................................................................................................................................... 148
Rettelser.............................................................................................................................................. 150
INID-koder
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med
INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the
Identification of Data).
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(450)
(511)
(540)
(551)
(554)
(526)
(591)
(730)
(740)
Registreringsnummer
Registreringsdato
Søknadsnummer
Inngivelsesdato
Prioritetsopplysninger
Kunngjort registrert dato
Vare-/tjenesteklasse
Gjengivelse av varemerketekst
Fellesmerkebestemmelser
Merket er tredimensjonalt
Unntaksanmerkning
Merket er i farger
Søker/innehaver
Fullmektig
2
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
Registrerte varemerker
Registrerte varemerker jf varemerkeloven § 20
I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf
varmerkeloven § 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.
Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven § 23.
(111) Reg.nr.:
228959
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200308536
(220) Inndato:
2003.09.10
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
og deler til slike for signal- og dataoverføring ved bruk
av telefon, faksmaskiner, telegraf, flernskriver, teleks,
kabel og satellitt.
16
Papir, papp (ubehandlet, halvfabrikata eller
for papirfremstilling eller trykking); trykksaker, aviser,
tidsskrifter, bøker, materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; skrivemaskiner, kontorrekvisita
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell
(ikke apparater); spillkort, trykktyper; klisjéer, kataloger,
setterammer (trykkeri), papirstrimler, instruksjonskort
for software, bruksanvisninger, instruksjonsbøker,
hullbånd av papir- eller papp, kort og ark og alle typer
papir og papp for informasjonsteknologiformål og/eller
for opptak av programvare og for datagjenopprettelse.
35
Bistand ved forretningsledelse for industrielleeller handelsselskaper, konsultasjoner om
forretningsinformasjon, informasjonssammenstilling,
statistiske og mekaniske databehandlingsoppgaver;
bistand fremskaffet til bruk for selskaper i forbindelse
med profesjonelle transaksjoner;
avisabonnementstjenester (for tredjemann);
overvåkning og behandling av data, signaler og
informasjon behandlet av datamaskiner eller
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter.
37
Installasjon av optiske, elektriske og
elektroniske apparater, av
telekommunikasjonsapparater, databehandlingsutstyr
og datamaskiner, periferiutstyr til databehandlingsutstyr
og datamaskiner, samt av dataprogramapparater og instrumenter; implementeringsarbeid på
telekommunikasjonområdet.
38
Overføring og mottak av data, signaler og
informasjon behandlet av datamaskiner eller
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter;
teledatabehandlingstjenester; telekommunikasjons-,
telefonkommunikasjons- og
datakommunikasjonstjenester;
datakommunikasjonstjenester tilgjengelig ved
tilgangskoder eller dataterminaler; radio-, fjernsyns- og
telefoninformasjon om telekommunikasjon,
informasjonsoverføring ved fjernskrivere, kodet
meldingsoverføring, kodet bildeoverføring;
telekommunikasjonsledelsestjenester, bistandstjenester
for drift og overvåkning av telekommunikasjonsnettverk;
telekommunikasjons- og dataoverføringstjenester og
spesielt slike tjenester som pakkeoverføringer;
lokalnettverk, elektroniske og data- posttjenester,
sending og overføring av forsendelser, databehandlet
dokumentutveksling, elektronisk
innformasjonsutveksling ved teleks, telefaksmaskiner
og sentraltjenester; telefonforespørselstjenester,
telefonsamtaleoverføring eller
telekommunikasjonstjenester, e-posttjenester;
overføring av informasjon fra databanker og
bildebanker; telekommunikasjonstjenester; utleie av
telekommunikasjonsapparater og -installasjoner.
42
Computer software utleie; elektronisk
programmering; utleie av elektroniske og
databehandlingsinstallasjoner; konsulenttjenester
VOILA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
VOILA
(730) Innehaver:
Wanadoo Portail , Sociètè Anonyme à Conseil
d`Administration 48 rue Camille Desmoulins, F-92791
Issy les Moulineaux CEDEX9, FR
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Vitenskapelige (ikke for medisinsk bruk),
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og
optiske apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll,
livredning og undervisning; apparater for sending,
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataminner,
modemer, magnetiske bånd, faksmaskiner, optiske
eller magnetiske media for informasjon, kalkulatorer,
kabler, satellitter, videodisker, digitale optiske disker,
laserapparater for ikke-medisinsk bruk, tastebord, tykte
kretser, telekommunikasjonssendere,
høyfrekvensapparater, internsambandsapparater,
software, softwarepakker, telefonsett,
bildeskjermenheter, audiovisuelle apparater,
telekommunikasjonsapparater, instrumenter for
informasjons- eller dataoppfanging, lagring og
behandling; media for opptak, og gjengivelse av lyd,
bilder eller signaler; dataforbindelsesutstyr (modemer);
meldingsoverføringsutstyr, kalkulatorer og
prosessdatainaskiner, databehandlings- og
ordbehandlingsmaskiner, dataterminaler, skjermer,
printere for bruk med datamaskiner, elektroniske
maskiner utstyrt med tastebord og/eller skjermer,
magnetiske disker, magnetiske bånd, mikrofilmlesere
og tilhørende kontrollkomponenter, trykte kretskort,
integrerte kretskort, elektroniske kretskort, elektroniske
identifikasjonskort, integrerte koplingsmoduler,
telekommunikasjonskontrollkomponenter, apparater for
informasjon, signal og dataoppfanging, telling, lagring,
konvertering, behandling, registrering, sending og
overføring; inforinasjonsteknologikort; apparater og
instrumenter for optisk lesing av kodet informasjon og
kodete inforinasjonsmedia, nemlig datadisketter; utstyr
3
registrerte varemerker
innenfor databehandlingsområdet,
transponeringstjenester for softwareapplikasjoner;
dataledelsestjenester, drifts-og
overvåkningsbistandstjenester for datanettverk;
tekniske bistandstjenester vedrørende områdene
informasjonsteknologi og telekommunikasjon;
dataprogrammering, utleie av datamaskiner, utnyttelse
av patentrettigheter, nemlig overføring av kunnskap
(know-how) og lisensiering; data- og
tekstbehandlingsprogramutvikling for selskaper,
kopiering av dataprogrammer; konsulenttjenester og
forskning på telekommunikasjonsområdet,
organisering, rådgivning og tekniske konsulenttjenester
vedrørende områdene telekommunikasjon og
informasjonsteknologi; utleie av programmer på
datamedia og via telekommunikasjon; studier av alle
typer datasystemer, data og
telekommunikasjonssystemdesign; rådgivning og
prosjekttjenester vedrørende områdene
datadriftsanalyser og programmering; studier og
forskning vedrørende områdene drift og vedlikehold av
datamaskiner og telekommunikasjonsutstyr; tekniske
konsulenttjenester om informasjonsteknologi;
rådgivning og konsulenttjenester vedrørende valg,
analyse, programmering og utnyttelse av datamaskiner;
rådgivning og konsulenttjenester vedrørende
telekommunikasjonsledelse; datastrømbruddstjenester,
datadrift, konsultasjoner innen dataorganisering,
rådgivning og konsulenttjenester på
telekommunikasjonsområdet; konvertering av koder og
formater mellom forskjellige typer tekster.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
228961
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200311523
(220) Inndato:
2003.12.09
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(111) Reg.nr.:
228960
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200309398
(220) Inndato:
2003.10.07
(300) Søknadsprioritet
2003.04.14 US 76/510,693
(540) Gjengivelse av merket:
(571) Beskrivelse av merket:
Harry Anno 1945
(730) Innehaver:
Alf Hagen, Postboks 377, 4577 LYNGDAL, NO
Kjell Hagen, Hamranveien 32, 4580 LYNGDAL, NO
Else Hagen, Hamranveien 32, 4580 LYNGDAL, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
30
Kaffe, te, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
32
Øl: mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
39
Transportvirksomhet, innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
RADDS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
RADDS
(730) Innehaver:
TeleCom Productions Inc , 30 Perimeter Park Drive,
Suite 101, Atlanta, GA 30341, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
41
Lotteridriftstjenester.
42
Lotteridesign; utarbeidelse av dataprogrammer
for installasjon og vedlikehold av lotteri.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
4
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
228963
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200408183
(220) Inndato:
2004.08.09
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
228962
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200406621
(220) Inndato:
2004.07.01
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
GARDMILLOM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
GARDMILLOM
(730) Innehaver:
Kulturgardar i Gudbrandsdalen BA , Formo, 2672 SEL,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
41
Kulturelle opplevingar i unike gamle gardsmiljø;
konsertar, kulturvandringar, teater, kunstutstillinger,
litteraturstunder, foredrag, folkedans- og musikk, opne
gardar kor folk kan delta i gardsdrift.
43
Matservering på gardene av gardmillommat.
Servering av egenprodusert, tradisjonsmat og lokale
spesialitetar, overnatting på gardene, i gamle hus, fjøs,
herberger og loft.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
XMB
(730) Innehaver:
KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony
Computer Entertainment Inc) , 2-6-21 Minami-Aoyama,
Minato-ku, 107-0062 TOKYO, JP
Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony
Corporation) , 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku,
TOKYO, JP
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Analoge kontrollere, styrespaker, minnekort,
volumkontrollere og mus for videospillmaskiner for
konsumenter; videospillmaskiner bare for bruk med
fjernsynsmottakere; assembler, kompilatorer og
computerprogrammer for utvikling eller planlegging av
computerprogrammer; lydopptak; audiooptiske
diskspillere; audiooptiske apparater for opptak;
autentifiseringsmaskiner for bruk for behandling av
datainformasjon; batterier og elektriske elementer; CPU
basert databehandlingsenheter; CPU basert
bildebehandlingsenheter; kinematografiske maskiner og
apparater; kinematografiske maskiner utstyrt med CPU
basert bildebehandlingsenhet; computer
grensesnittkretskort; computerprogrammer;
computerprogrammer for digital bildebehandling;
computerprogrammer for koding og dekoding av data;
computer software for behandling, overføring og
kryptering av tekstdata, lyddata og bildedata; computere;
elektroniske maskiner, apparater og deres deler;
videospillmaskiner for konsumenter for bruk med en
ekstern displayskjerm eller monitorer; DNA integrerte
kretser for analyse; digitale stillbildekameraer; digitale
videokameraer; digitale video diskspillere; DVD spillere;
nedlastbare computerprogrammer fremskaffet via et
computernettverk; nedlastbare videospillprogrammer
fremskaffet via et computernettverk; elektroniske
signalanordninger; elektriske strykejern; elektriske
hårkrøllspenner; elektriske eller magnetiske måle- og
testapparater; elektriske ledninger og kabler; elektroniske
maskiner utstyrt med CPU basert
bildebehandlingsenheter; elektroniske publikasjoner;
krypteringsinnretninger for automatiserte tellemaskiner;
eksponerte kinematografiske filer; eksponerte
lysbildefilmer; bildedata og lyddata for fremstilling av
computergrafikk; computerprogrammer for fremstilling av
bildedata eller lyddata; grafisk bruker grensesnitt
hardware; grafisk bruker grensesnitt software; inputenhet
for programmering av mikrocomputere for
informasjonsbehandling; integrerte kretser for digital
bildebehandling; grensesnittkort for bildebehandling;
laboratorieapparater og -instrumenter; livredningsutstyr;
maskiner og instrumenter for måling og testing;
metronomer; modemer; mus for computere; musematter
for computere; navigasjonsapparater for computere i
kjøretøyer; CD-spillere; båndopptakere; videokameraer;
video disk spillere; video båndopptakere; høyttalere;
optiske apparater og instrumenter; optiske maskiner
5
registrerte varemerker
utstyrt med CPU basert bildebehandlingsenhet;
fotografiske maskiner utstyrt med CPU basert
bildebehandlingsenhet; fotografiske apparater og
instrumenter; maskiner og apparater for kraftdistribusjon
eller -kontroll; forhåndsinnspilte magnetiske disker,
optiske disker, magnet-optiske disker, CD-ROM, DVDROM og magnetiske bånd, og andre minnemedier med
bildedata eller tekstdata om tidsskrifter, bøker, aviser,
geografiske kart, fotografier og malerier;
forhåndsinnspilte audiomagnetiske bånd, IC kort,
magnetiske disker, optiske disker, og magneto-optiske
disker; videoopptak; forhåndsinnspilte videomagnetbånd,
IC kort, magnetiske disker, optiske disker og magnetooptiske disker; behandlet glass (ikke for bygninger);
radioer; fester for billedbånd; myntautomater; software for
videospillmaskiner; briller herunder beskyttelsesbriller;
reimer for mobiltelefoner; telekommunikasjonsmaskiner
og -apparater; fjernsynsapparater; myntautomater;
videospillsoftware.
28
Luftpistoler (leker); ammunisjon for
paintballgeværer (sportsapparater);
underholdningsmaskiner, automatiske og myntopererte;
apparater for elektroniske spill andre enn slike for bruk
med en ekstern skjerm eller monitorer; apparater for
gymnastikk; utstyr for bueskyting; kunstig fiskeagn;
kunstig snø for juletrær; automatiske spill andre enn slike
for bruk med en ekstern skjerm eller monitorer; brettspill;
vesker spesielt for ski og surfebrett; baller for spill;
baseballhansker; balltre for spill; hansker for gjærdespill
(tilbehør for spill); bjeller (juletrepynt); billiardballer;
billiardkøtupper; billiardkøer; billiardmarkører;
billiardbordspolstringer; billiardbord; bingokort;
nappeindikator (fiskeutstyr); nappesensor (fiskeutstyr);
luftblærer for lekeballer; bordspill; bob-sleder;
kroppsbrett; apparater for fysikalsk trening av kroppen;
bowlingapparater og -maskiner; buer for bueskyting;
boksehansker; byggeklosser (leker); spill for bygging;
sommerfuglnett; lysestaker for juletrær; kruttlapper for
leketøyspistoler; kritt for billiardkøer; dambrett;
dambrikker (spill); sjakkspill; spillebrett for sjakk;
muskelstrekkere (øvelsesapparater); juletreføtter; juletrær
av syntetisk materiale; leirduer (skyteskiver); skyteskriver
for leirdueskyting; seler for klatrere; myntopererte
billiardbord; konfetti; apparater for trylling; sjetonger for
spill; fiskekurver (fiskeutstyr); cricketbagger; kopper for
terninger for spill; kastespiler (darts); terninger for spill;
diskoser for sportsbruk; redskap til å reparere plen
(golfutstyr); dukker, senger for dukker; klær for dukker;
tåteflasker for dukker; dukkehus; rom for dukker;
dominospill; manualer; skikanter; albuebeskyttere
(sportsartikler); elektroniske mål for spill; eksplosive
bonbons (jule smell-bon-bonger); rideapparater for
fornøyelsesparker; hansker for fekting; masker for
fekting; fektevåpen; fiskekroker; fiskeredskap;
svømmeføtter; fiskedupper; flygende tallerken (leker);
floretter for fekting; hansker for spill; golfbagger med eller
uten hjul; golfkøller; golfhansker; fortom for fisking,
tarmstrenger for racketer; håndholdte elektroniske spill
med flytende krystalldisplay; hangglidere; tauverk for
seilbrett; harpungeværer (sportsartikler); hockeykøller;
hesteskospill; jaktspillsignaler; skøyter for is; in-line
skøyter; puslespill; kaleidoskoper; trådvinder for
papirdraker; papirdrager; knebeskyttere (sportsartikler);
landingsnett for sportsfiskere; fiskesnører; åte for jakt
eller fiske; maskiner for fysisk aktivitet; mah-jong
(kinesisk selskapsspill); klinkekuler for spill; marionetter;
master for seilbrett; støtteinnretninger for sportsbruk for
menn; uroer (leker); nett for sport; kjegler; ornamenter for
juletrær (unntatt belysningsartikler og konfektyrer);
paintballgeværer (sportsapparater); paraglidere;
selskapsleker; knallperler (leker); pinatas, lekeballonger;
baller for lek; spillkort; tøyleker; narreleker; beskyttende
polstringer (deler av sportsantrekk); boksesekker;
kasteringer; racketer; radiostyrte lekekjøretøyer; rangler
(leker); fiskesneller; ringspill; gyngehester; fiskestenger;
rulleskøyter; svinghjul for stasjonære trimsykler; harpiks
brukt av idrettsfolk; rulletthjul; seilbrett; modellkjøretøyer;
scootere (leker); skriskraper; selskinn til bekledning av
2005.11.07 - 45/05
ski; skinnleggbeskyttere (sportsartikler); fjærballer;
rullebrett; skøytestøvler med påmonterte skøyter;
skibindinger; ski; kjegler; sleder (sportsartikler); sklier
(lekesaker); spretterter (leketøy); snøglobuser; truger;
såpebobler (leker); overtrekk for ski; snurrebasser (leker);
springbrett (sportsartikler); startklosser for sportsbruk;
stasjonære treningssykler; strenger for racketer;
surfebrett; surfeski; fangremmer for surfebrett;
svømmebasseng (lekeartikler); husker; bord for
innendørs fotball; bord for bordtennis; skyteskiver;
teddybjørner; apparater for å kaste tennisballer;
tennisnett; teatermasker; lekemasker; lekepistoler;
lekekjøretøyer; leker; leker for husdyr; drillstaver;
vannski; skivoks; vektløftebelter (sportsartikler).
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
228964
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200408320
(220) Inndato:
2004.08.17
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
HORSEHEAD
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
HORSEHEAD
(730) Innehaver:
Hööks Hestesport AS , Furuvn 11, 2020
SKEDSMOKORSET, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Sikkerhetsvester (beskyttelse for overkropp
mot fall eller slag).
18
Hodelag (trinser)tøyler; bitt for dyr; grimer;
stigbøylelær; salgjorter; saltepper; hestedekken; pisker;
seletøy; salmakervarer; sadlar(saler til hest).
25
Sko, hjelmer, hansker, luer, jakker, bukser,
strømper, gensere, benlær (chaps), støvelskaft som
beskytter for underbein.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
228965
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200408613
(220) Inndato:
2004.08.25
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
AKELIUS KONSERN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
AKELIUS KONSERN
(730) Innehaver:
Akelius AS , Postboks 8917 Youngstorget, 0028 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
Harald Hodt, Postboks 8917 Youngstorget, 0028 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; juridiske tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
6
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
228968
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200408617
(220) Inndato:
2004.08.25
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
228966
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200408614
(220) Inndato:
2004.08.25
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
AKELIUS ØKONOMIANALYSE
AKELIUS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
AKELIUS ØKONOMIANALYSE
(730) Innehaver:
Akelius AS , Postboks 8917 Youngstorget, 0028 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
Harald Hodt, Postboks 8917 Youngstorget, 0028 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; juridiske tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
AKELIUS
(730) Innehaver:
Akelius AS , Postboks 8917 Youngstorget, 0028 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
Harald Hodt, Postboks 8917 Youngstorget, 0028 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; juridiske tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
228967
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200408616
(220) Inndato:
2004.08.25
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
228969
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200408631
(220) Inndato:
2004.08.25
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
AKELIUS REGNSKAP
AKELIUS DOKUMENT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
AKELIUS REGNSKAP
(730) Innehaver:
Akelius AS , Postboks 8917 Youngstorget, 0028 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
Harald Hodt, Postboks 8917 Youngstorget, 0028 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; juridiske tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
AKELIUS DOKUMENT
(730) Innehaver:
Akelius AS , Postboks 8917 Youngstorget, 0028 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
Harald Hodt, Postboks 8917 Youngstorget, 0028 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; juridiske tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
7
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
(151) Reg.dato.:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Søknadsnr.:
(220) Inndato:
(300) Søknadsprioritet
(111) Reg.nr.:
228970
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200408632
(220) Inndato:
2004.08.25
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
228972
2005.10.27
2015.10.27
200409398
2004.09.14
2004.04.09 US 78/399,709
(540) Gjengivelse av merket:
AKELIUS SKATT
CARBONATED GAMES
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
AKELIUS SKATT
(730) Innehaver:
Akelius AS , Postboks 8917 Youngstorget, 0028 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
Harald Hodt, Postboks 8917 Youngstorget, 0028 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; juridiske tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
CARBONATED GAMES
(730) Innehaver:
Microsoft Corp , One Microsoft Way, WA98052-6399
REDMOND, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk
på datamaskiner og videospillmaskiner.
16
Publikasjoner, nemlig strategiguider,
brukermanualer, tegneserier, litteraturbokserier,
eventyrbokserier, blader, magasiner og
nyhetsbrev, alle innen feltene dataspill, science fiction,
spill og underholdning; penner, blyanter,
markeringspenner, skrivesaker, papirvarer,
skrivesaksporteføljer, utklippstavler,
skrivebordssett (desk set), penne- og
blyantholdere, monterte og umonterte fotografier,
plakater, magnettavler, notatblokker, binders,
stiftemaskiner, papirvekter, papirbrikker, kalendere,
notatbøker, bokomslag,
klistremerkebøker, gratulasjonskort og notatkort.
28
Leker, leketøy og spill, nemlig actionfigurer og
tilleggsutstyr til slike; ballonger; badekarleker;
lekebyggeklosser; dukker og tilleggsutstyr for slike;
dukkeklær; brettspill; kortspill; lekekosmetikk for barn;
kostymemasker; støpte miniatyrkjøretøyer; lekefly og helikoptre; batteridrevne, fjernkontrollstyrte
lekekjøretøyer; sendeplater (flying discs); oppblåsbare
vinylfigurer; puslespill; drager; klinkekuler; innendørs
sove- og leketelt; plysjleketøy; håndholdte dukker;
lekekjøretøyer til å sitte i og kjøre på; leketogsett;
lekebarberingssaker; rullebrett (skateboard); rulleskøyter;
sparebøsser; vannspruteleker; lekepistoler; juletrepynt;
flipper- og spillehallmaskiner; håndholdte enheter for
spilling av elektroniske spill; modellbyggesett av
lekefigurer; lekeplassballer; sportsballer; basketballer;
golfballer; golfballmarkører; tennisballer; baseballer;
sprettballer; gummiballer; sportsballer av gummi;
lekeballer av gummi; baller av mykt materiale for lindring
av stress; bager for transport av golfutstyr; bager for
transport av basketballutstyr; bager for transport av
baseballutstyr; bager for transport av tennisutstyr;
manipulasjonspuslespill og bygge og konstruksjonsleker;
uroer for barnesenger (crib mobiles); uroer for barn;
målskivesett bestående av en målskive, plastsugekoppdartpiler og en leke-dartpistol; spillkort. Kl. 41:
Tilveiebringe et online tidsskrift/magasin og en
hjemmeside inneholdende informasjon innen feltene
dataspill, science fiction, spill og underholdning;
tilveiebringe informasjon online relatert til dataspill og
dataforbedringer for spill; og underholdningstjenester,
nemlig tilveiebringelse av et online dataspill.
41
Tilveiebringe et online tidsskrift/magasin og en
hjemmeside inneholdende informasjon innen feltene
dataspill, science fiction, spill og underholdning;
tilveiebringe informasjon online relatert til dataspill og
dataforbedringer for spill; og underholdningstjenester,
nemlig tilveiebringelse av et online data- spill.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
228971
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200408633
(220) Inndato:
2004.08.25
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
AKELIUS ÅRSAVSLUTNING
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
AKELIUS ÅRSAVSLUTNING
(730) Innehaver:
Akelius AS , Postboks 8917 Youngstorget, 0028 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
Harald Hodt, Postboks 8917 Youngstorget, 0028 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; juridiske tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
8
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
228974
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410226
(220) Inndato:
2004.10.18
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
228973
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200409822
(220) Inndato:
2004.10.01
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Ringeriks-Kraft
(730) Innehaver:
Ringeriks-Kraft AS , Postboks 265, 3500 HØNEFOSS,
NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse- og reklamevirksomhet;
markedsføring av elektrisk kraft og andre energiformer.
36
Meglervirksomhet; meglerforretninger for
elektrisk kraft.
37
Byggevirksomhet; entreprenørvirksomhet.
39
Distribusjon og leveranse av elektrisk kraft.
40
Produksjon av elektrisk kraft.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
SUPERIOR XPERIENCE SX
(730) Innehaver:
SX Design AS , Møllergata 24, 0179 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Codex Advokat Oslo AS , Postboks 5222 Majorstuen,
0303 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Vitenskaplige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematorafiske og optiske apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll,
livredning og undervisning; apparater og instrumenter for
styring, fordeling, transformering, akkumulering,
regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr,
trådløst databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogrammer.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design, vedlikehold, drift og utvikling av
datamaskiner, dataprogrammer og apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd, bilder og datasignaler,
projektorer, videofremvisere; edb programmering;
lisensiering og utleie av datamaskiner og
dataprogramvare.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
9
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
228975
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410466
(220) Inndato:
2004.10.19
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
228977
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411432
(220) Inndato:
2004.11.11
(300) Søknadsprioritet
2004.05.11 EM 003799053
(540) Gjengivelse av merket:
AQUAVAN
MULTICOPY ORIGINAL OFFWHITE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
AQUAVAN
(730) Innehaver:
Guilford Pharmaceuticals Inc , 6611 Tributary Street,
MD21224 BALTIMORE, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske
stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn;
plaster og forbindingsstoffer, materialer til
tannplombering og tannavtrykk; desinfeksjonsmidler;
preparater til utryddelse av skadedyr og innsekter,
fungicider, herbicider; anestetiske midler for kirurgisk og
ikke-kirurgisk bruk.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
MULTICOPY ORIGINAL OFF-WHITE
(730) Innehaver:
Stora Enso AB , Åsgatan 22, 79180 FALUN, SE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
228976
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410469
(220) Inndato:
2004.10.18
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
228978
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411434
(220) Inndato:
2004.11.11
(300) Søknadsprioritet
2004.05.11 EM 003799061
(540) Gjengivelse av merket:
WOW
MULTICOPY SPECIAL COLOUR
LASER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
WOW
(730) Innehaver:
Bik Bok AS , Postboks 194, 1377 BILLINGSTAD, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Klær.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
MULTICOPY SPECIAL COLOUR LASER
(730) Innehaver:
Stora Enso AB , Åsgatan 22, 79180 FALUN, SE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
10
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
228979
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411435
(220) Inndato:
2004.11.11
(300) Søknadsprioritet
2004.05.11 EM 003799095
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
228980
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411436
(220) Inndato:
2004.11.11
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
MULTICOPY SPECIAL INKJET
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
MULTICOPY SPECIAL INKJET
(730) Innehaver:
Stora Enso AB , Åsgatan 22, 79180 FALUN, SE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
RADSTEP
(730) Innehaver:
Shimano Inc , OSAKA, JP
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
18
Reisebager, handlebager, hjulbager for sykler,
sadelbager for sykler, bager for bæring av sykler
(tomme), campingbager, ryggsekker, reisebager for klær,
dokumentmapper, paraplyer, bager med hjul,
fiskevesker, punger, hoftevesker.
25
Sko og støvler; sykkelsko, sko for fisking,
vadere for fisking, golfsko; klær; sportsklær, sykkelklær,
treningsklær, ytterklær, klær for beskyttelse mot regn,
regnfrakker, regndresser, hatter, vanter, sokker, skjorter,
jakker, gensere, fiskevester, bukser, strømpebukser og
undertøy.
28
Fiskeredskaper; fiskesneller, fiskestenger,
fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger),
fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn,
fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av
søkke), håv for fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier
for fiskestenger og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr;
hoftebeskytter, spesielt utformet for fiske; tilbehør for
fiske.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
11
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
228982
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411437
(220) Inndato:
2004.11.11
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
228981
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410678
(220) Inndato:
2004.10.19
(300) Søknadsprioritet
2004.10.01 GB 2362057
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
nexusbrado
(730) Innehaver:
Shimano Inc , OSAKA, JP
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
18
Reisebager, handlebager, hjulbager for sykler,
sadelbager for sykler, bager for bæring av sykler
(tomme), campingbager, ryggsekker, reisebager for klær,
dokumentmapper, paraplyer, bager med hjul,
fiskevesker, punger, hoftevesker.
25
Sko og støvler; sykkelsko, sko for fisking,
vadere for fisking, golfsko; klær; sportsklær, sykkelklær,
treningsklær, ytterklær, klær for beskyttelse mot regn,
regnfrakker, regndresser, hatter, vanter, sokker, skjorter,
jakker, gensere, fiskevester, bukser, strømpebukser og
undertøy.
28
Fiskeredskaper; fiskesneller, fiskestenger,
fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger),
fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn,
fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av
søkke), håv for fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier
for fiskestenger og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr;
hoftebeskytter, spesielt utformet for fiske; tilbehør for
fiske.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Merket er et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Diageo Scotland Ltd , Edinburgh Park, 5 Lochside Way,
EH129DT EDINBURGH, GB
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Alkoholholdige drikkevarer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
12
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
228983
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410680
(220) Inndato:
2004.10.20
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
228984
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410688
(220) Inndato:
2004.10.19
(300) Søknadsprioritet
2004.10.01 GB 2362062
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Merket er et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Diageo Scotland Ltd , Edinburgh Park, 5 Lochside Way,
EH129DT EDINBURGH, GB
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Alkoholholdige drikkevarer
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
SMIRNOFF ICE
(730) Innehaver:
Diageo North America Inc , 801 Main Avenue, CT068511127 Norwalk, , US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Alkoholdige drikkevarer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
228985
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410927
(220) Inndato:
2004.10.27
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
LE LUMIERE DIAMONDS OF
LIGHT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
LE LUMIERE DIAMONDS OF LIGHT
(730) Innehaver:
Le Lumiere TM Ltd , Unit A, 8/F, Entertainment Bldg. 30
Queen's Road Central, CENTRAL, HK
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Diamanter; edle metaller og deres legeringer
og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke
opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle
stener; ur og kronometriske instrumenter
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
13
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
228986
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410936
(220) Inndato:
2004.10.29
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
228988
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411440
(220) Inndato:
2004.11.12
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
MP865
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
EcoMaster
(730) Innehaver:
Fläkt Woods AB , Fläktgatan 1, 55184 JÖNKÖPING, SE
(740) Fullmektig:
Curo AS , Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Apparater for oppvarming, luftfuktning, kjøling,
tørking og ventilasjon; varmevekslere inkludert roterende
varmevekslere; deler og tilbehør til disse varene
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
MP865
(730) Innehaver:
MedPalett Pharmaceuticals AS , Hanaveien 4-6, 4327
SANDNES, NO
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Næringstilegg inneholdende vitaminer,
proteiner og mineraler; vitaminpreparater; laktose;
nærende tilsetninger for medisinsk bruk; biologiske
preparater, nemlig antioksidanter og anthosyaniner.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
228987
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411015
(220) Inndato:
2004.11.03
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
228989
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411450
(220) Inndato:
2004.11.12
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
MEGAZTREAM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
MEGAZTREAM
(730) Innehaver:
Nordic Semiconductor ASA , Vestre Rosten 81, 7075
TILLER, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Apparater/kretser for overføring og gjengivelse
av lyd og bilder.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
ALPHA MARINE VIBRIO
(730) Innehaver:
Pharmaq AS , Skogmo Industriområde, 7863
OVERHALLA, NO
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Haavind Vislie AS , Postboks 359
Sentrum, 0101 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Veterinærmedisinske preparater, vaksiner.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
14
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
228990
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411451
(220) Inndato:
2004.11.12
(300) Søknadsprioritet
2004.05.14 SG T0407789D
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
228991
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411452
(220) Inndato:
2004.11.12
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
AIRTUNES
PLAYMATE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
AIRTUNES
(730) Innehaver:
Apple Computer Inc , 1 Infinite Loop, CA95014
Cupertino, , US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Computere, computerhardware og
computersoftware, deler og tilbehør til alle de
forannevnte varer; computerhardware og
computersoftware for drift av databaser;
interaktivt computersoftware, apparater for søking etter
elektronisk informasjon fra et globalt computernettverk
eller Internet; magnetiske og optiske databærere;
datalagringsprogrammer; computeranimasjonssoftware;
audiovisuelt computerhardware og -software;
computerhardware og -software for bruk til
videoredigering; digitale videospillere/opptakere;
multimediacomputersoftware; computerhardware og
computersoftware for trådløs teknologi for tilveiebringelse
av kommunikasjon mellom flere computere og mellom
computere og lokalt og globalt computernettverk.
38
Telekommunikasjonstjenester, nemlig,
elektronisk overføring av streamede og nedlastbare
audio- og videofiler via computer- og andre
kommunikasjonsnetteverk; tilveiebringelse av online
chatte-rom, oppslagstavler og
fellesskapsfora for overføring av meldinger imellom
computerbrukere vedrørende , underholdning, musikk,
konserter, videoer, radio, fjernsyn, film, nyheter, sport,
spill og kulturelle begivenheter; webkringkastingstjenester; levering av meldinger ved
elektronisk overføring; tilveiebringelse av
konnektivitetstjenester og tilgang til elektroniske
kommunikasjonsnettverk, for overføring eller mottak av
audio-, video- eller multimediainnhold.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
PLAYMATE
(730) Innehaver:
Playboy Enterprises International Inc , 680 North Lake
Shore Drive, IL60611 CHICAGO, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
20
Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork,
rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben,
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast;
puter.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
228999
(151) Reg.dato.:
2005.10.27
(180) Registreringen
2015.10.27
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411454
(220) Inndato:
2004.11.05
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Sportco
(730) Innehaver:
Pål Kragerud, Langmyrveien 23, 0874 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
28
Sportsartikler.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
15
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
229000
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411455
(220) Inndato:
2004.11.12
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229002
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411460
(220) Inndato:
2004.11.11
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
SHADOWRUN
AUDISTRY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
SHADOWRUN
(730) Innehaver:
Microsoft Corp , One Microsoft Way, WA98052-6399
REDMOND, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk
på datamaskiner og videospillmaskiner.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
AUDISTRY
(730) Innehaver:
Dolby Laboratories Licensing Corp , 100 Potrero Avenue,
CA94103 SAN FRANCISCO, US
(740) Fullmektig:
Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater; digitale
signalprosesseringsbrikker, integrerte kretser, DVDvideospillere, DVD-audiospillere, set-top-kabelbokser,
satellittmottakere, TV-mottakere, digitale TV-mottakere,
audio- og videospillere og - opptakere, datamaskiner,
videospillkonsoller, audio- og videosurroundlydkontrollere; portabelt audioutstyr; nemlig
kassettspillere og - opptakere, CD-spillere, portable og
håndholdte digitale elektroniske innretninger for
prosessering, opptak, reproduksjon, transmisjon, mottak
og avspilling av audiofiler, MP3-spillere, og MiniDiscspillere; datamaskinprogramvare for prosessering av
audio- og videolydsignaler og for å spille audiofiler, og
datamaskinprogramvare som leverer audiolyd fra DVD-er
innlastet i en datamaskin; multikanals lydprosessorer,
audio-/videoforsterkere og -mottakere; videomonitorer;
videotunere; audio- og videoplatespillere; audio-og
videoplatedubbesett; kabel-TV-mottakere og - dekodere;
datamaskinprogrammer med lydgenererende funksjoner,
nemlig programvare som benyttes til digital koding og
dekoding av multikanallyd for forhåndsinnspilte
audioplater, videoplater, laserplater, DVD-videoplater og
DVD-audioplater; elektroniske
kringkastingssignalprosessorer; elektroniske
satellittkringkastingsprosessorer, og elektroniske
audiokodere og - dekodere for digitale audiolydsignaler,
kabel-TV, høyoppløsnings-TV, og radio.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229001
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411458
(220) Inndato:
2004.11.11
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
CRUNCHY SNAKES
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
CRUNCHY SNAKES
(730) Innehaver:
The Topps Company Inc , One Whitehall Street,
NY10004-2109 NEW YORK, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Godterier og søtsaker.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
16
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229008
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411476
(220) Inndato:
2004.11.15
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229003
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411465
(220) Inndato:
2004.11.12
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
FLAT ROOF MANOR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
FLAT ROOF MANOR
(730) Innehaver:
Uitkyk Farm Estates (Proprietary) Ltd , Aan-deWagenweg, STELLENBOSCH, ZA
(740) Fullmektig:
AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817
BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Merket er et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Knut Øfjord, Rebbansbakken 23, 3018 DRAMMEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
8
Kniver, verktøy.
25
Klær, skotøy.
28
Fiskeagn, fiskeredskaper.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229005
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411472
(220) Inndato:
2004.11.12
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229009
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411477
(220) Inndato:
2004.11.15
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
MPM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
MPM
(730) Innehaver:
Multi Phase Meters AS , Postboks 279, 4066
STAVANGER, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Måleinstrumenter; flerfasemålere.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(111) Reg.nr.:
229007
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411473
(220) Inndato:
2004.11.15
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(571) Beskrivelse av merket:
MOIST killer
(730) Innehaver:
Noise Killer Industri AS , Kjellengv. 2, 3125 TØNSBERG,
NO
(740) Fullmektig:
Bjørn Johnsen, c/o Advokatfirmaet Tenden & Co ANS,
Postboks 423, 3101 TØNSBERG, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Middel mot fuktighet i betong og til forbedring
og forsterking av betong.
19
Bygningsmateriale til tetting av sprekker,
utfresninger, fuger og hullete områder i betong.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
AUCORE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
AUCORE
(730) Innehaver:
Vector Group SA , Faubourg Du Lac 2, Case Postale
3171, 2001 NEUCHÂTEL, CH
(740) Fullmektig:
Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817
BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Klær, fotttøy, hodeplagg.
28
Gymnastikk- og sportsartikler, ikke inngående i
andre klasser.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
17
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229012
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411675
(220) Inndato:
2004.11.25
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229010
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411478
(220) Inndato:
2004.11.15
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
AERONEB
HAKKIPOTO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
AERONEB
(730) Innehaver:
Aerogen Inc , 2071 Stierlin Court, CA94043 MOUNTAIN
VIEW, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Medisinske apparater og instrumenter for bruk
ved behandling av lungesydommer og
luftveisssykdommer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
HAKKIPOTO
(730) Innehaver:
Voss Kjøttindustri AS , Vossestrand, NO
(740) Fullmektig:
Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817
BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
30
Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser
(unntatt salatdressinger); krydderier;
43
Bevertning og tilbringing av mat og drikke.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229011
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411481
(220) Inndato:
2004.11.15
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
HOLIDAY SKIN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
HOLIDAY SKIN
(730) Innehaver:
Johnson & Johnson , One Johnson & Johnson Plaza,
NJ08933 NEW BRUNSWICK, US
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Preparater for pleie og rensing av hud og hår.
5
Medisinske preparater for topisk behandling av
hud- og hårtilstander.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
18
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
229013
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411677
(220) Inndato:
2004.11.25
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229015
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411699
(220) Inndato:
2004.11.26
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Utdanningsdirektoratet
(730) Innehaver:
Utdanningsdirektoratet , v/kommunikasjonsdirektøren,
Postboks 2924 Tøyen, 0608 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
41
Utdannelsesvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
AS VOSS Kjøttindustri
(730) Innehaver:
Voss Kjøttindustri AS , Vossestrand, NO
(740) Fullmektig:
Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817
BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
30
Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser
(unntatt salatdressinger); krydderier;
(111) Reg.nr.:
229016
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411700
(220) Inndato:
2004.11.26
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
43
Bevertning og tilbringing av mat og drikke.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229014
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411697
(220) Inndato:
2004.11.26
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
TILTER
(571) Beskrivelse av merket:
C. KRISTOFFERSEN & SØNN
(730) Innehaver:
C Kristoffersen & Sønn AS , Sorgt 35, 3182 HORTEN,
NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
37
Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; malevirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
TILTER
(730) Innehaver:
Svein Asbjørnsen Produktdesign AS , Postboks 167,
6230 SYKKYLVEN, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Beslag av metall for møbler.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
19
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
229017
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412007
(220) Inndato:
2004.11.29
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229018
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412011
(220) Inndato:
2004.11.29
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
potamis
(730) Innehaver:
Potamis AS , Postboks 2026, Grüneløkka, 0505 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Innspilte filmer og videoer, musikkinnspillinger i
form av LP-er, CD-er, elektroniske bøker.
16
Bøker.
35
Salg av film, video, bøker, musikkinnspillinger i
form av LP-er, CD-er.
41
Forestillinger; utstillinger for kulturelle formål;
kurs og foredrag; film og videoproduksjon; utgivelse av
film, video, bøker og musikkinnspillinger i form av LP-er,
CD-er.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Merket er et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Terje Antvedt, Stølegaten 12 B, 5003 BERGEN, NO
(740) Fullmektig:
AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817
BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
4
Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; lys og veker for belysning; grillkull.
11
Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål;
grillapparater, allkokere, gassfyrte sjømatkokere,
gassdrevne varmelamper, gassgriller, rustfrigriller,
komfyrer, grillspidd.
21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); grillutstyr;
panner.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229019
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412026
(220) Inndato:
2004.11.30
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
YAVONTI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
YAVONTI
(730) Innehaver:
Johnson & Johnson , One Johnson & Johnson Plaza,
NJ08933 NEW BRUNSWICK, US
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske preparater i form av analgetika.
10
Medisinske apparater og instrumenter for
transdermal administrasjon av analgetika.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
20
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229021
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200406924
(220) Inndato:
2004.07.12
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229020
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200403269
(220) Inndato:
2004.03.30
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
IMPULS
AIBEL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
IMPULS
(730) Innehaver:
IMI-Kirken , Gunnar Warebergsgate 15, 4021
STAVANGER, NO
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Kontortjenester; salg av bøker og trykt
materiale.
41
Utgivelser av bøker; ferieleirtjenester;
produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer;
instruksjon; klubbvirksomhet; organisering og ledelse av
konferanser, konserter, møter, opptredener;
religionsundervisning; tekstutgivelser; tilveiebringelse av
on-line elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare);
undervisning; kursvirksomhet; korvirksomhet; teater;
drama; dans.
42
Utvikling, ajourføring, vedlikehold og drift av
databaser, datasystemer og dataprogrammer; tekniske
datatjenester, herunder nettjenester; forvaltning av
immaterielle retter.
45
Kirkelige handlinger, herunder dåp,
konfirmasjon, vigsel og gravferd.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
AIBEL
(730) Innehaver:
Vetco Aibel AS , Postboks 81, billingstad, NO
(740) Fullmektig:
Deloitte Advokatfirma DA , Postboks 347 Skøyen, 0213
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Borerigger og fartøy for bruk i leting,
produksjon og bearbeiding av olje og gass, deler for
forannevnte varer; apparater, utstyr og anlegg for bruk i
leting, produksjon og bearbeiding av olje og gass;
apparater, utstyr og anlegg for bruk ved komplettering og
intervensjon ved olje- og gassproduksjon;
apparater, utstyr og anlegg for bruk ved styring,
gjenvinning og håndtering av flytende væsker;
styringssystemer for alle forannevnte varer.
35
Salg av apparater, utstyr og anlegg for bruk i
leting, produksjon og bearbeiding av olje og gass; salg av
apparater, utstyr og anlegg for bruk ved styring,
gjenvinning og håndtering av flytende væsker.
37
Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; tilveiebringelse og utleie av
apparater, utstyr og anlegg for bruk i leting, produksjon
og bearbeiding av olje og gass; vedlikehold,
endringsarbeid, drifting og betjening av apparater, utstyr
og anlegg for bruk i leting, produksjon og bearbeiding av
olje og gass; tilveiebringelse og utleie av apparater, utstyr
og anlegg for bruk ved styring, gjenvinning og håndtering
av flytende væsker; vedlikehold, endringsarbeid, drifting
og betjening av apparater, utstyr og anlegg for bruk ved
styring, gjenvinning og håndtering av flytende væsker;
brønnkomplettering og brønnkonstruksjonsprosjekter i
olje-, gass- og geotermisk industri; tilveiebringelse av
brønnborings- og kompletteringsutstyr og/eller systemer
og driften og betjeningen av disse.
42
Ingeniørtjenester; petroleumsingeniørtjenester;
olje- og gassboringsingeniørtjenester; tjenester i
forbindelse med komplettering og intervensjon av olje- og
gassboring; designtjenester; tjenester innenfor teknisk
tegning.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
21
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229023
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411596
(220) Inndato:
2004.11.19
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229022
(151) Reg.dato.:
2005.10.28
(180) Registreringen
2015.10.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200406930
(220) Inndato:
2004.07.12
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
VETCO AIBEL
CREATIVE NEEON
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
VETCO AIBEL
(730) Innehaver:
Vetco Aibel AS , Postboks 81, billingstad, NO
(740) Fullmektig:
Deloitte Advokatfirma DA , Postboks 347 Skøyen, 0213
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Borerigger og fartøy for bruk i leting,
produksjon og bearbeiding av olje og gass, deler for
forannevnte varer; apparater, utstyr og anlegg for bruk i
leting, produksjon og bearbeiding av olje og gass;
apparater, utstyr og anlegg for bruk ved komplettering og
intervensjon ved olje- og gassproduksjon;
apparater, utstyr og anlegg for bruk ved styring,
gjenvinning og håndtering av flytende væsker;
styringssystemer for alle forannevnte varer.
35
Salg av apparater, utstyr og anlegg for bruk i
leting, produksjon og bearbeiding av olje og gass; salg av
apparater, utstyr og anlegg for bruk ved styring,
gjenvinning og håndtering av flytende væsker.
37
Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; tilveiebringelse og utleie av
apparater, utstyr og anlegg for bruk i leting, produksjon
og bearbeiding av olje og gass; vedlikehold,
endringsarbeid, drifting og betjening av apparater, utstyr
og anlegg for bruk i leting, produksjon og bearbeiding av
olje og gass; tilveiebringelse og utleie av apparater, utstyr
og anlegg for bruk ved styring, gjenvinning og håndtering
av flytende væsker; vedlikehold, endringsarbeid, drifting
og betjening av apparater, utstyr og anlegg for bruk ved
styring, gjenvinning og håndtering av flytende væsker;
brønnkomplettering og brønnkonstruksjonsprosjekter i
olje-, gass- og geotermisk industri; tilveiebringelse av
brønnborings- og kompletteringsutstyr og/eller systemer
og driften og betjeningen av disse.
42
Ingeniørtjenester; petroleumsingeniørtjenester;
olje- og gassboringsingeniørtjenester; tjenester i
forbindelse med komplettering og intervensjon av olje- og
gassboring; designtjenester; tjenester innenfor teknisk
tegning.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
CREATIVE NEEON
(730) Innehaver:
Creative Technology Ltd , 31 International Business
Park, Creative Resource, 609921 SINGAPORE, SG
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
EDB hardware, EDB software for kontroll og
forbedring av lydkvaliteten i EDB- og audioutstyr samt
EDB software for lagring, gjengivelse, overføring og
redigering av lyd, data, tekst, bilder og video i EDBaudiokomponenter og multimedieapplikasjoner;
periferiutstyr til datamaskiner; digitale lydavspillere og
lydopptakere; digitale bildeopptakere og visningsenheter;
elektroniske audio- og videokomponenter, nemlig
lydsystemer bestående av mottakere, forsterkere, tunere;
nettverksgrensesnitt og kommunikasjonsenheter, nemlig
modem, telefoner, switcher, rutere, hub'er og adaptere;
høyttalere; fjernkontroller; manualer distribuert sammen
med forannevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
22
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
229024
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411652
(220) Inndato:
2004.11.25
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229025
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411654
(220) Inndato:
2004.11.25
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
VACURO
JUNE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
VACURO
(730) Innehaver:
Anne Seljeseth, Beisfjordveien 109, 8514 Narvik, NO
Tony Seljeseth, Beisfjordveien 109, 8514 Narvik, NO
(740) Fullmektig:
Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser), plastemballasje for
spesialetiketter for bruk på containere og andre
beholdere for transport av farlig gods; trykktyper, klisjeer.
17
Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-,
paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av
metall).
18
Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer.
20
Varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork,
rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, skall, skjell, rav,
merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer,
eller av plast.
(571) Beskrivelse av merket:
JUNE
(730) Innehaver:
The Baby Einstein Co LLC , 500 South Buena Vista
Street, CA91521 BURBANK, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
16
Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer.
35
Annonse- og reklamevirksomhet, annonse- og
reklamevirksomhet i forbindelse med lagring og transport
av farlig gods; bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; kontortjenester.
28
Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
25
39
Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; transport av farlig gods; innpakning og lagring av
farlig gods; organisering av reiser.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
23
Klær, fottøy, hodeplagg.
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229028
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200415446
(220) Inndato:
2004.12.28
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229026
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411659
(220) Inndato:
2004.11.25
(300) Søknadsprioritet
2004.09.13 DE 30453048412
(540) Gjengivelse av merket:
C 160
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
C 160
(730) Innehaver:
DaimlerChrysler AG , Epplestrasse 225, 70567
STUTTGART, DE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Motorkjøretøyer samt deler dertil.
28
Modellkjøretøyer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229027
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411664
(220) Inndato:
2004.11.25
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
UMBALA
(730) Innehaver:
Oenoforos AB , Kungsholms Strand 135 B, 9 tr, 11248
STOCKHOLM, SE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
VossaLam med trygg adresse
(730) Innehaver:
Voss Kjøttindustri AS , Vossestrand, NO
(740) Fullmektig:
Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817
BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
30
Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser
(unntatt salatdressinger); krydderier;
43
Bevertning og tilbringing av mat og drikke.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
24
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
229029
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200300749
(220) Inndato:
2003.01.30
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229030
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200309665
(220) Inndato:
2003.10.16
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
VULKAN
FIKSE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
VULKAN
(730) Innehaver:
Medisport International Ltd , 100 Shaw Road, OL14AY
OLDHAM, LANCASHIRE, GB
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Heftplaster.
9
Beskyttende hodevern; beskyttende
sportsklær.
10
Ortopediske og anatomiske forbindinger;
støtter; elastiske forbindinger og støtter; støtter for
muskulær rehabilitering.
25
Termisk undertøy, bekledningsartikler, nemlig
klær og strømper til støtte for kroppen.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
FIKSE
(730) Innehaver:
Fikse.net AS , Jacobsgata 13, 2050 Jessheim, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Computere, computer hardware og computer
mykvare, deler og tilbehør til forannevnte varer; integrerte
kretser; elektroniske publikasjoner(nedlastbare); computer
hardware og computer mykvare og publikasjoner i elektronisk
form(nedlastbar) innlevert on-line fra databaser,fra
innretninger tilveiebrakt på et globalt computemettverk,
telenett eller Internett; interaktiv computer mykvare;
apparater for avsøking av elektronisk informasjon fra et
globalt computemettverk, telenett eller Internett; computer
mykvare for bruk innen
forretningskonsulentvirksomhet,ledelseskonsulentvirksomhet,
konsulentvirksomhet for forretningsdrift,strategisk
konsulentvirksomhet, computer og konsulentvirksomhet for
informasjonsteknologi og implementering, finansielle
konsultasjoner, telekommunikasjonsvirksomhet samt
outsourcing.
35
Tjenester i forbindelse med konsulentvirksomhet
innen forretninger, tjenester i forbindelse med strategisk
konsulentvirksomhet, konsulentvirksomhet i forbindelse med
outsourcing; tjenester for andre i forbindelse med
outsourcing av informasjonsteknologisystemer og
implementering, tjenester i forbindelse med mykvare og
forretningsdrift.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet; tjenester i
forbindelse med kommunikasjon mellom personer ved hjelp
av et sanseorgan, herunder muntlig,meldingsbasert eller
visuell kommunikasjon mellom personer,
muntlig,meldingsbasert eller visuell kommunikasjon mellom
personer og computerbaserte systemer, muntlig,
meldingsbasert eller visuell kommunikasjon mellom personer
og ulike etermedier (radio og TV), gi to eller flere personer
muligheten til å spille med hverandre via en muntlig,
meldingsbasert eller visuell kommunikasjon, samt tjenester
som installeres/ plasseres på et mobilt sanseorgan.
42
Konsulenttjenester i forbindelse med computer
hardvare og mykvare; computerprogrammering; support og
konsulenttjenester for administrasjon av computersystemer,
databaser og applikasjoner; grafisk design for sammenstilling
av nettsider på Internett, informasjonstjenester i forbindelse
med computer hardvare og mykvare tilveiebrakt on-line via et
globalt computemettverk eller Internett; oppsett og
vedlikehold av nettsider; verting av nettsteder for andre;
tjenester i forbindelse med utleie av tilgangstid til
computerdatabaser; konsulenttjenester i forbindelse med
computere, computersystemer og informasjonsteknologi;
computerprogrammering for andre; tjenester i forbindelse
med installasjon og implementering av computer mykvare og
computersystemer; ajourføring av computerprogrammer,
analyser av computersystemer, design av
computerprogrammer, installasjon av computermykvare,
rådgivning vedrørende informasjonsteknologi.
(450) Kunngjøringsdato
45/05, 2005.11.07
25
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
229031
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200400924
(220) Inndato:
2004.02.11
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229033
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200402291
(220) Inndato:
2004.03.08
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
VitalForm
(730) Innehaver:
Vitalas AB , Box 4062, 200311 MALMÖ, SE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater for medisinske formål;
dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler;
preparater til utryddelse av skadedyr, insekter og
utøy; preparater for utryddelse av sopp og mugg,
vekstbekjempelsesmidler; vitamin- og
multimineralpreparater; hudkremer for medisinsk
bruk.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
N NORSKE LIV
(526) Unntaksannmerkning:
"Ved registreringen oppnås ikke enerett til teksten i
merket for annonse og reklamevirksomhet i kl 35 og
vitenskapelige og teknologiske tjenester i kl 42."
(730) Innehaver:
Nordea Liv Norge AS , Postboks 7078, 5020 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse- og reklamevirksomhet.
36
Forsikringsvirksomhet.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229032
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200402266
(220) Inndato:
2004.03.05
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
SHIMMER PERFECTION
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
SHIMMER PERFECTION
(730) Innehaver:
The Procter & Gamble Company , One Procter & Gamble
Plaza, OH45202 CINCINNATI, US
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Såper, parfymevarer, kosmetikk, eteriske oljer,
shampo, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse
av hud, hodebunn og hår.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
26
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
229034
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200402996
(220) Inndato:
2004.03.22
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
nattklubber, teateroppsetninger; pengespillvirksomhet;
publisering av elektroniske bøker og tidskrifter on-line;
drift av sportsinstallasjoner; fjernsynsunderholdning;
organisering av utstillinger for kulturelle og
utdannelsesformål; varieteteater.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229035
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200404366
(220) Inndato:
2004.04.27
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
AMA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
AMA
(730) Innehaver:
AMA Konsulent AS , Grefsenkollveien 12C-266, 0490
OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Maskiner, verktøymaskiner, verktøy,
kompressorer, pumper, trykkluftmaskiner,
trykkluftmotorer, trykkluftverktøy og elektriske
generatorer; deler og tilbehør til de forannevnte varer.
8
Manuelt drevne verktøy og redskaper; deler og
tilbehør til de forannevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Merket er et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Sporveisbiletter AS , Postboks 2857 Tøyen, 0608 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
Ogle Noor , Postboks 132, 1430 ÅS, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Vitenskapelige, fotografiske, kinematografiske
og optiske apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll;
magnetiske databærere; salgsautomater og mekanismer
for myntstyre apparater; kassaapparater, regnemaskiner;
automater, fordelingsapparater for billetter; bommer for
myntinnkast for parkering av kjøretøy,;
databehandlingsapparater og -innretninger, databærere
(optiske); detektorer for falske mynter, dosimeter
(måleapparat for vekt og kvantitet), elektriske dørlukkere
og døråpnere; magnetiske identitetskort; mekanismer for
jetongstyrte apparater; kort med integrerte kretser
(smartkort), strekkodelesere; lesere
(databehandlingsutstyr); magnetkort, kodete magnetkort;
optiske apparater og instrumenter, optiske databærere;
elektriske apparater for kontroll og overvåkning;
parkometere, maskiner for telling og sortering av penger;
telleapparater.
36
Finansiell virksomhet, monetær virksomhet;
bankforretninger, bankvirksomhet, finansiell
sponsorvirksomhet; kjøpekorttjenester, utstedelse av
kredittkort, kredittkorttjenester; nettbanktjenester,
elektronisk pengeoverføring; pengeveksling;
sparebanker, finansiell sponsorvirksomhet;
valutaveksling, innkreving av bompenger.
39
Transportvirksomhet; busstransport,
båttransport, drosjetjenester, fergetransport,
jernbanetransport, lufttransport; utleie av
parkeringsplasser, parkeringsplasstjenester,
passasjertransport, plassreservering (transport);
sporvognsdrift, transport av reisende.
41
Underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; forlystelsesparker,
fornøyelsesparker, fysisk trening; golfbaner;
gymnastikkundervisning; drift av zoologiske hager;
helseklubbvirksomhet, spillekasinovirksomhet; kinodrift;
museumsdrift (fremvisning, utstilling), museumstjenester;
(111) Reg.nr.:
229036
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200404578
(220) Inndato:
2004.04.30
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
CHRONO URMAKER
(730) Innehaver:
Chrono , Postboks 2173 PT, 3115 TØNSBERG, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Klokker/ur; armbåndsur; klokkeremmer;
kronograf-ur; smykker; vekkerklokker.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
27
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
229037
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200405146
(220) Inndato:
2004.05.13
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229039
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200406812
(220) Inndato:
2004.07.02
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
TIGERSHARC
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
TIGERSHARC
(730) Innehaver:
Analog Devices Inc , One Technology Way, MA02062
NORWOOD, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll,
livredning og undervisning; apparater og instrumenter for
styring, fordeling, transformering, akkumulering,
regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr
og datamaskiner; dataprogramvare og dataprogrammer;
integrerte kretser; brannslukningsapparater; deler og
tilbehør for alle forannevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Tintshop
(730) Innehaver:
Opp & Ned AS , Bølerveien 1, 2016 FROGNER, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Salg av bilpleieprodukter
37
Montering av solfilm, film, applikasjoner og
identitetsreklame på glass eller flater.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229038
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200405415
(220) Inndato:
2004.05.21
(300) Søknadsprioritet
2003.12.03 DE 30363559212
(540) Gjengivelse av merket:
SPACE
(111) Reg.nr.:
229040
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200406847
(220) Inndato:
2004.07.06
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
SPACE
(730) Innehaver:
DaimlerChrysler AG , Epplestrasse 225, 70567
STUTTGART, DE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Motorkjøretøyer og deler dertil.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
SETERGULL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
SETERGULL
(730) Innehaver:
Synnøve Finden ASA , Postboks 5924 Majorstua, 0308
OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817
BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter,
unntatt rømme; spiselige oljer og fett.
30
Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser
(unntatt salatdressinger); krydderier; is.
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
28
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
229041
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200407883
(220) Inndato:
2004.08.06
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229043
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200409342
(220) Inndato:
2004.09.16
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
PALLADON
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
PALLADON
(730) Innehaver:
Mundipharma AG , St. Alban-Rheinweg 74, 4020 BASEL,
CH
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Reseptpliktige farmasøytiske preparater og
substanser til behandling av smerte; ingen av de
forannevnte varene omfatter dentale harpiksmasser eller
dentale preparater i klasse 5.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
eyeforcolour
(730) Innehaver:
Eyeforcolour AS , Tollnes Inustriområde, 4760
BIRKELAND, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Briller.
14
Smykker.
24
Tekstiler og tekstilvarer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229044
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200409364
(220) Inndato:
2004.09.16
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229042
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200408482
(220) Inndato:
2004.08.23
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
HINT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
HINT
(730) Innehaver:
NetCom AS , Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Simonsen Føyen Advokatfirma DA , Postboks 6641 St
Olavs plass, 0129 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Salg av mobiltelefonabonnementer, annonseog reklamevirksomhet, oversikt og informasjon til
mobiltelefonabonnenten om forbruk og faktura,
markedsanalyser, markedsundersøkelser,
markedsstudier, kundeveiledning ved kjøp av
telefonabonnementer og tilleggstjenester, kundeservice,
bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter,
økonomiske beregninger, informasjonsvirksomhet om
faktura, priser, abonnementstyper og vilkår.
38
Telekommunikasjonstjenester, globale data- og
telekommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring,
sending og mottagelse av tekst, bilder, data og tale,
informasjon om telekommunikasjon,
mobiltelefontjenester, konsultasjonsvirksomhet innen
telekommunikasjon.
42
Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et
globalt computer nettverk, utvikling og drift av lokale og
globale nettverk og videre oppkobling mot globale
nettverk og andre data- og telekommunikasjonsnettverk,
informasjonsvirksomhet, varslingstjeneste, utarbeidelse
av dataprogrammer og datasystemer, vedlikehold og
ajourføring av dataprogrammer og datasystemer,
konsultasjonsvirksomhet innen data og internettjenester.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
PROTID
(730) Innehaver:
Protid AS , Kirkeveien 178, 3140 BORGHEIM, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
29
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229047
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410030
(220) Inndato:
2004.10.06
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229045
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200409621
(220) Inndato:
2004.09.27
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
BODYWORK
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
BODYWORK
(730) Innehaver:
Bonnier Amigo Music Group AB , Box 4113, 10262
STOCKHOLM, SE
(740) Fullmektig:
Simonsen Føyen Advokatfirma DA , Postboks 6641 St
Olavs plass, 0129 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
CD-plater, musikk-kassetter, grammofonplater.
41
Produksjon og distribusjon av film, videofilm og
CD-plater, underholdnings- og fornøyelsesvirksomhet,
turnevirksomhet og klubbvirksomhet, sportslige og
kulturelle aktiviteter, utdannelsesvirksomhet, arrangere
og lansere musikkturneer og underholdningsturneer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
Oscarsborg Festning
(730) Innehaver:
Forsvarsbygg , v/Skifte Eiendom, Postboks 405,
Sentrum, 0103 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA , Postboks
1829 Vika, 0123 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer.
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
33
Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229046
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200409622
(220) Inndato:
2004.09.27
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229048
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410471
(220) Inndato:
2004.10.12
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
RE: PLAY DANCE MANIA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
RE: PLAY DANCE MANIA
(730) Innehaver:
Bonnier Amigo Music Group AB , Box 4113, 10262
STOCKHOLM, SE
(740) Fullmektig:
Simonsen Føyen Advokatfirma DA , Postboks 6641 St
Olavs plass, 0129 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
CD-plater, musikk-kassetter, grammofonplater.
41
Produksjon og distribusjon av film, videofilm og
CD-plater, underholdnings- og fornøyelsesvirksomhet,
turnevirksomhet og klubbvirksomhet, sportslige og
kulturelle aktiviteter, utdannelsesvirksomhet, arrangere
og lansere musikkturneer og underholdningsturneer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
ReCode
(730) Innehaver:
CHIRONS VERKSTED , Postboks 2419, Solli, 0201
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
41
Opplærings- og behandlingsprogram innenfor
feltet medavhengighet, opplæring, konsulentvirksomhet.
44
Psykoterapi, konsulentvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
30
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229051
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410764
(220) Inndato:
2004.10.26
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229049
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410762
(220) Inndato:
2004.10.26
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
COLT CZT
FUEL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
COLT CZT
(730) Innehaver:
Mitsubishi Jidosha Kogyo KK , 16-14, Konan 2-chome,
Minato-ku, TOKYO, JP
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Landkjøretøyer og deler og tilbehør hertil.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
FUEL
(730) Innehaver:
Fuel TV Inc , 10000 Santa Monica Boulevard, CA90067
LOS ANGELES, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
38
Tjenester i forbindelse med fjernsynssendinger.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229050
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410763
(220) Inndato:
2004.10.26
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229052
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410783
(220) Inndato:
2004.10.25
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
COLT CZ3
TRIOMEGA MEMORY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
COLT CZ3
(730) Innehaver:
Mitsubishi Jidosha Kogyo KK , 16-14, Konan 2-chome,
Minato-ku, TOKYO, JP
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Landkjøretøyer og deler og tilbehør hertil.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
TRIOMEGA MEMORY
(730) Innehaver:
Orkla ASA , Postboks 423 Skøyen, 0213 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske preparater, kosttilskudd for dietetisk
og/eller medisinsk formål.
29
Kosttilskudd for ernæringsformål.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
31
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
229053
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410901
(220) Inndato:
2004.10.28
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229055
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410981
(220) Inndato:
2004.09.20
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
AQUATIVE
Y-VEI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
AQUATIVE
(730) Innehaver:
Carlsberg Sverige AB , Box 164, 31122 FALKENBERG,
SE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
32
Øl; mineralvann og kullsyreholdig vann samt
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker, alkoholfrie
og fruktjus; saft og andre konsentrater/preparater til
fremstilling av drikker.
33
Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
Y-VEI
(730) Innehaver:
Harald Hasleberg, Kraftgt 17, 3715 SKIEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester.
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229056
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410995
(220) Inndato:
2004.11.02
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229054
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410980
(220) Inndato:
2004.09.20
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
INDIVIDUALIST
YVEIEN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
INDIVIDUALIST
(730) Innehaver:
Estee Lauder Cosmetics Ltd , 161 Commander Blvd,
ONM1S3K9 AGINCOURT, CA
(740) Fullmektig:
AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817
BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
YVEIEN
(730) Innehaver:
Harald Hasleberg, Kraftgt 17, 3715 SKIEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester.
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
32
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229059
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411014
(220) Inndato:
2004.11.03
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229057
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410997
(220) Inndato:
2004.11.01
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
VASSNES ELEKTRO AS
(730) Innehaver:
Vassnes Elektro AS , 5582 ØLENSVÅG, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av
elektrisitet; strømavtaler, elektriske kabler og styrepulter;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder.
37
Reparasjonsvirksomhet;
innstallasjonsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
FraTil EIENDOMSMEGLING
(730) Innehaver:
Geir Magne Olsen, c/o Opshaug, Tuftebakken 1 A, 9016
TROMSØ, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Økonomisk rådgivning.
36
Eiendomsmegling.
42
Juridisk rådgivning.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229058
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200410998
(220) Inndato:
2004.11.01
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229060
(151) Reg.dato.:
2005.11.01
(180) Registreringen
2015.11.01
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411041
(220) Inndato:
2004.11.03
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
FRATIL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
FRATIL
(730) Innehaver:
Geir Magne Olsen, c/o Opshaug, Tuftebakken 1 A, 9016
TROMSØ, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Økonomisk rådgivning.
36
Eiendomsmegling.
42
Juridisk rådgivning.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
adb malerentreprenør as
(730) Innehaver:
Gjert Ingulf Olsen, Beverveien, 0596 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
37
Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; malervirksohet;
entreprenørvirksomhet; rengjøring av bygninger.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
33
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229062
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411053
(220) Inndato:
2004.11.04
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229061
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411044
(220) Inndato:
2004.10.28
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Stockfleth`s
(730) Innehaver:
Stockfleth`s AS , Postboks 19, Manglerud, 0612 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
43
Beverting og tilbringing av mat og drikke.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Merket er et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Den Blinde Ku AS , Solheim, 1430 ÅS, NO
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
8
Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
ostehøvler, knivsmedvarer, gafler og skjeer.
29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett; meieriprodukter; oster.
35
Salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt,
kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter, spiselige oljer og fett, meieriprodukter,
oster, ostehøvler, serveringsbrett.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229063
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411069
(220) Inndato:
2004.11.04
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Xnexstep
(730) Innehaver:
Asp AS , Ringvn. 26, 2815 GJØVIK, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Databehandlingsutstyr og dataprogrammer.
42
Teknologiske tjenester; rådgivning vedrørende
dataprogrammer; utarbeidelse, vedlikehold og ajourføring
av dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
34
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229066
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411256
(220) Inndato:
2004.11.09
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229064
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411088
(220) Inndato:
2004.11.05
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
DORMER
TIMEGLASSET
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
DORMER
(730) Innehaver:
Sandvik Intellectual Property HB , 81181 SANDVIKEN,
SE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
8
Håndverktøy og -utstyr (håndoperert);
håndverktøy for trearbeid og metallarbeid;
knivsmedvarer, bestikk; sidevåpen; barberkniver,
barberhøvler, barberblader; instrumenter for sliping og
kvessing av blader, blader (håndverktøy), fresere,
kuttere, sagblad (deler av håndverktøy), sagholdere,
saghåndtak, sager (håndverktøy); driller, drillspisser og
drillhoder for håndopererte driller.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
TIMEGLASSET
(730) Innehaver:
Timeglasset , Postboks 137, 3061 SVELVIK, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Ur og smykker.
37
Urmakerverksted.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229068
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411479
(220) Inndato:
2004.11.15
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
FREEDOM FINANCE
(111) Reg.nr.:
229065
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411151
(220) Inndato:
2004.11.09
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
FREEDOM FINANCE
(730) Innehaver:
Freedom Finance Plc , Freedom House, Church Street,
SK91AX CHESHIRE, GB
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
36
Finans- og banktjenester; oppretting av
veldedige stiftelser; rådgivning og konsultasjoner
vedrørende de forannevnte tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
NORTHERN LIGHT.TV
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
NORTHERN LIGHT.TV
(730) Innehaver:
SEKO Data AS , Industriveien 9B, 2020
SKEDSMOKORSET, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Apparater for opptak, overføring og gjengivelse
av lyd og bilder.
41
Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter.
42
Design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
35
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
229069
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411483
(220) Inndato:
2004.11.15
(300) Søknadsprioritet
2004.04.14 SE 0403459
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
konstruksjons- og ingeniørtjenester; teknisk
databehandling og - lagring; datasystemanalyser for
konstruksjon, vedlikehold og testing av software og
programmer; forskning vedrørende utvikling av
telekommunikasjonsapparater, data hardware og
software; teknologiske tjenester relatert til tele- og
datakommunikasjon; leasing av tilgangstid til databaser;
leasing av software; tilrådighetsstillelse av bruksrett til
databaseinformasjon; tilrådighetsstillelse av tilgang til
databaser samt tele-, radio - og
datakommunikasjonssystemer; utvikling, fremstilling,
forbedring, vedlikehold og oppdatering av datasoftware;
utleie av datamaskiner og datautstyr.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
MOBILITY2DAY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
MOBILITY2DAY
(730) Innehaver:
TeliaSonera AB (Publ) , Sturegatan 1, 10663 Stockholm,
, SE
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Data, tele-, radio- og
informasjonsbehandlingsanlegg og - innretninger,
deriblant sendere og mottakere for trådløse overføringer
og overføring via faste forbindelser av tale, tekst, lyd,
bilde og data: lagrede dataprogrammer; datamaskiner,
dataterminaler, elektronikk og elektromekaniske
apparater for anvendelse i tilknytning til det forannevnte,
nemlig monitorer, tastaturer og printere; telefon- og
radiomodem; registrert software; stasjonære og mobile
tele- og datakommunikasjonsapparater og - instrumenter,
herunder innbefattet telefoner, betalingstelefoner,
oppkoblingsanordninger, høytalere, antenner, sendere og
mottakere; kommunikasjonsnettverk og
styringsanordninger hertil, nemlig
telekommunikasjonsstasjoner, sendere, mottakere,
omformere, basestasjoner, terminaler, kabler for
elektriske og optiske signaloverføringer; apparater og
instrumenter for opptak, reproduksjon, lagring,
behandling, mottak, sending, modifisering, kompresjon,
radiosending av data, lyd, og/eller bilde; testings- og
kalibreringsapparater; magnetiske, optiske og
elektroniske databærere; mekanismer for kortstyrte
apparater og periferiutstyr dertil.
35
Innregistrering, bearbeiding samt fremhenting /
fremskaffelse av opplysninger fra databaser;
markedsføring av produkter og tjenester via
internasjonale data- og telenett.
36
Finansielle tjenester, databaserte
finanstjenester; betalingskort-, kontokort- og
kredittkorttjenester; elektroniske kontantoverføringer;
online informasjonstjenester vedrørende finanser;
økonomisk forvaltning av tele- og datautstyr og lokaler
beregnet for dette.
37
Installasjon, reparasjon, service og vedlikehold
av datamaskiner, tele-, radio- og
datakommunikasjonsanlegg og - innretninger.
38
Tele-, radio- og
datakommunikasjonsvirksomhet, herunder mobile teleog datakommunikasjonstjenester; innformasjonstjenester
vedrørende tele-, radio- og datakommunikasjon;
elektronisk overføring av dokumenter og data via
nettverk, televisjon, radio og andre sendings- og
overføringsmedia: datakommunikasjons- og
nettverkskommunikasjonstjenester vedrørende
elektronisk datautveksling og multimediale
meddelelsestjenester; datastøttet sending og mottak
(overføring) av tale, tekst, lyd, bilde og data; utsendelse
av meddelelser over elektroniske media; tjenester
vedrørende elektronisk post; sending, mottakelse og
overføring av databaseinformasjon via telenettet; utleie
av tele-, radio- og datakommunikasjonssystemer og apparater; informasjon og rådgivning vedrørende tele- og
datakommunikasjon.
42
Konsulentvirksomhet og rådgivning vedrørende
teknisk databehandling, tekniske beregninger,
datamaskiner samt dataprogrammering; datastøttede
(111) Reg.nr.:
229070
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411486
(220) Inndato:
2004.11.16
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
HOLD-IT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
HOLD-IT
(730) Innehaver:
Stabburet AS , Postboks 711, 1411 KOLBOTN, NO
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
30
Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229071
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411487
(220) Inndato:
2004.11.16
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
BECLERO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
BECLERO
(730) Innehaver:
Theravance Inc , 901 Gateway Boulevard, CA94080
SOUTH SAN FRANCISCO, US
(740) Fullmektig:
Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytisk preparat, nemlig antiinfeksjonsmiddel.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
36
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
229072
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411500
(220) Inndato:
2004.11.15
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229074
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411506
(220) Inndato:
2004.11.16
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
SMIRNOFF SIGNATURES
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
SMIRNOFF SIGNATURES
(730) Innehaver:
Diageo North America Inc , 801 Main Avenue, CT068511127 NORWALK, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Alkoholholdige drikkevarer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
incent
(730) Innehaver:
Incent Services AS , Moltke Moes vei 30, 0851 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse- og reklamevirksomhet; tjenester i
form av oppstilling og sammensetning av
reklamebudskap for utsending via et
telekommunikasjonsnettverk.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet.
42
Utvikling, utarbeidelse, ajourføring og
vedlikehold av dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229075
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411507
(220) Inndato:
2004.11.16
(300) Søknadsprioritet
2004.05.19 US 78/421,809
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229073
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411501
(220) Inndato:
2004.11.15
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
c
(730) Innehaver:
Cephalon Inc , 145 Brandywine Parkway, PA19380-4245
WEST CHESTER, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
42
Farmasøytisk og bioteknologisk forsknings- og
utviklingstjenester, nemlig utvikling av diagnostiske og
terapeutiske midler for å diagnostisere og behandle
nevrologiske og psykiatriske sykdommer, kreft,
søvnforstyrrelser og smerte, og fremskaffelse av
informasjon ved hjelp av et globalt computer nettverk
vedrørende farmasøytisk og bioteknologisk forskning og
utvikling.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
INCENT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
INCENT
(730) Innehaver:
Incent Services AS , Moltke Moes vei 30, 0851 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse- og reklamevirksomhet; tjenester i
form av oppstilling og sammensetning av
reklamebudskap for utsending via et
telekommunikasjonsnettverk.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet.
42
Utvikling, utarbeidelse, ajourføring og
vedlikehold av dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
37
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229078
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411512
(220) Inndato:
2004.11.16
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229076
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411508
(220) Inndato:
2004.11.16
(300) Søknadsprioritet
2004.05.19 US 78/421,794
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Musikkompaniet Gjøvik as
(730) Innehaver:
Musikkompaniet Gjøvik AS , Strandgt 13, 2815 GJØVIK,
NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
15
Musikkinstrumenter.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
Cephalon deliver more
(730) Innehaver:
Cephalon Inc , 145 Brandywine Parkway, PA19380-4245
WEST CHESTER, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
42
Farmasøytisk og bioteknologisk forsknings- og
utviklingstjenester, nemlig utvikling av diagnostiske og
terapeutiske midler for å diagnostisere og behandle
nevrologiske og psykiatriske sykdommer, kreft,
søvnforstyrrelser og smerte, og fremskaffelse av
informasjon ved hjelp av et globalt computer nettverk
vedrørende farmasøytisk og bioteknologisk forskning og
utvikling.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229079
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411522
(220) Inndato:
2004.11.17
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229077
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411509
(220) Inndato:
2004.11.16
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
DERMROYAL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
DERMROYAL
(730) Innehaver:
Christer Sund Hansen, Sletta 6, 1871 ØRJE, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Såper, sjampo, parfymevarer, eteriske oljer,
kosmetikk, kosmetiske midler for hudpleie, lotion for
kosmetisk bruk, hårvann; midler til rengjøring.
5
Kosttilskudd, kosttilskudd i form av vitaminer og
mineraler; farmasøytiske midler for hudpleie; lotion for
farmasøytisk og veterinær bruk, hygieniske preparater,
for medisinske formål, desinfeksjonsmidler.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Smash
(730) Innehaver:
Nidar AS , Bromstadveien 2, 7005 TRONDHEIM, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
38
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
229080
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411523
(220) Inndato:
2004.11.17
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229082
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200402783
(220) Inndato:
2004.03.16
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
PINK PONY RALPH LAUREN
WEDINS ACCENT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
PINK PONY RALPH LAUREN
(730) Innehaver:
The Polo/Lauren Company LP , 650 Madison Avenue,
NY10022 NEW YORK, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Parfymevarer, eau de cologne, velluktende
vann, eau de toilet (velluktende vann for toalettformål),
eau de parfyme, duftepreparater til personlig bruk,
etterbarberingskrem, etterbarberingsgels, etterbarberings
lotions, etterbarberingsbalsam, antiperspiranter,
personlige deodoranter, talkumpudder, toalettvann,
kroppspudder, kosmetiske og skjønnhetspleieprodukter,
nemlig fuktighetsbevarende dråper og midler,
fuktighetsbevarende dråper og midler for kroppen,
ansikts- og kroppskremer og lotions, peeling- og
dyprensingsmidler, kroppsvask, brunings- og
solbrunende kremer og lotions, og solbeskyttende kremer
og lotions (kosmetiske preparater for soling av huden),
produkter for hårpleie, nemlig sjampo, balsam og
kondisjoneringsmidler, hårvask, rensemidler for håret,
hårkremer og -lotions, briliantin og
hodebunnsstimulerende midler, og produkter for bad og
dusj, nemlig toalettsåper, kroppssjampo, kroppsskrubber,
kroppsmykgjørende preparater, badesalter, bade- og
dusj geis, bade- og dusjoljer og eteriske oljer
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
WEDINS ACCENT
(730) Innehaver:
Wedins Skor & Accessoarer AB , Gustavslundsvägen
143, 18751 BROMMA, SE
(740) Fullmektig:
Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817
BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Solbriller og deler dertil; brilleetuier.
14
Juvelervarer; varer av edle metaller eller
overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser.
Registreringen omfatter ikke artikler av uedelt metall for
røkere.
18
Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter og
reisevesker; lær-og plastvesker, bærenett; porteføljer;
ryggsekker; lommebøker; pengepunger; nøkkelholdere;
kortholdere; lærremmer; paraplyer og spaserstokker.
25
Fottøy; hansker; vanter; skjerf, slips,
hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229081
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411524
(220) Inndato:
2004.11.17
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Ull Compagniet
(730) Innehaver:
Trend Wear AS , Måltrostveien 5 B, 0786 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
39
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
229083
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200405947
(220) Inndato:
2004.06.02
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229084
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200408281
(220) Inndato:
2004.08.13
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
és
(730) Innehaver:
Pierre Andre Senizergues, 316 Buena vista Blvd,
CA92661 NEWPORT BEACH, US
(740) Fullmektig:
ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS , Postboks
6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Klær, nemlig skjorter, shorts, bukser, jakker,
gensere, og fottøy, nemlig sandaler, gummisko, støvler.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
FRISK LIV
(730) Innehaver:
Porsgrunn Kommune idrett og friskliv , Frisklivsenteret,
Kjølnes Ring 60, 3914 PORSGRUNN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet,
sportslige og kulturelle aktiviteter.
42
Vitenskaplige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil.
43
Bevertning og tilbringning av mat og drikke;
midlertidig innlosjering.
44
Medisinske tjenester, hygienisk behandling og
skjønnhetspleie for mennesker.
45
Personlige og sosiale tjenester utført av andre
for å dekke personlige behov.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
40
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229086
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411021
(220) Inndato:
2004.11.03
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229085
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200409614
(220) Inndato:
2004.09.24
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
INNOCENT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
INNOCENT
(730) Innehaver:
Fresh Trading Ltd , 3 Goldhaw Estate, Brackenbury
Road, W60BA LONDON, GB
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Meieriprodukter, melk og melkeprodukter;
drikker bestående av meieriprodukter; fersk ost; mousser;
desserter av meieriprodukter; konserverte, tørrete og
kokte frukter og grønnsaker; geleer; syltetøy og
kompotter; fruktsauser; yoghurt; yoghurtprodukter;
yoghurtdrikker; produkter bestående helt av eller
hovedsakelig av yoghurt; yoghurt inneholdende geleer,
syltetøy, kompotter, frukt, fruktsauser, fruktpureer,
sjokolade, nøtter, kornblandinger, frokostblandinger,
frokost- og kornblandingsprodukter og frokost- og
kornblandingspreparater som krydderier,
smakstilsetninger eller ingredienser derav; kjøtt, fisk,
fjærkre og vilt og produkter laget hovedsakelig derav.
30
Frokostblandinger, kornblandinger; preparater
laget av frokostblandinger og kornblandinger;
konditorvarer og konfektyrer; søtsaker; kaker; kjeks,
pannekaker, potetløv, potetchips; smakstilsetninger til
kaker, unntatt eteriske oljer; is; iskremprodukter; frossen
konfekt; frossen yoghurt; frossen yoghurtkonfekt;
preparater til å lage is, iskrem, iskremprodukter og
frossen konfekt; sjokolade; sjokoladebaserte drikker;
honning og sirup; sukker; puddinger; smakstilsetninger til
kaker, unntatt ikke-eteriske oljer; ostekake; sauser;
krydderier; kaffe, te og tebaserte drikker; kakao og
kakaobaserte drikker; brød; pasta; bakverk og
kakedeiger, smørbrød; ris, sauser; sukker; puddinger.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
DELTA
(730) Innehaver:
Kenneth Albriktsen, Sunnivasvei 35, 4633
KRISTIANSAND S, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Spesialmadrasser til medisinsk bruk.
20
Madrasser/sengeutstyr.
24
Tepper/puter.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229087
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411526
(220) Inndato:
2004.11.17
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
32
Ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker;
fruktjuicer; mineralvann; kullsyreholdige drikkevarer; saft
og andre preparater for fremstilling av drikker; øl.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
SONOMA
(730) Innehaver:
Commonwealth Brands Inc , 2200 Lapsley Lane,
KY42102 BOWLING GREEN, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
34
Sigarer, sigaretter og tobakksprodukter.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
41
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229090
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411531
(220) Inndato:
2004.11.17
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229088
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411527
(220) Inndato:
2004.11.17
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
FOREVER FRIENDS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
FOREVER FRIENDS
(730) Innehaver:
Hallmark Cards PLC , Bingley Road, BD96SD
BRADFORD, WEST YORKSHIRE, GB
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is; sukkertøy, slikkepinne, sjokolade.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
nipro
(730) Innehaver:
Nipro Bjørkelangen AS , Serviceveien 4, 1940
BJØRKELANGEN, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229089
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411497
(220) Inndato:
2004.11.11
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229091
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411466
(220) Inndato:
2004.09.15
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
FREDRIK & LOUISA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
FREDRIK & LOUISA
(730) Innehaver:
Fredrik & Louisa AS , Bleikerveien 17, 1387 ASKER, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Kosmetikk, parfyme, parfymevarer,
toalettartikler, hårpleiemidler, solbeskyttende midler,
neglelakk, hårfjerningsmidler, hårfargestoffer.
8
Neglefiler, negleklippere, negletenger,
pinsetter.
9
Solbriller.
21
Kosmetikkredskaper, barberkoster,
barberhøvler, hårkammer, hårbørster, neglebørster.
25
Strømper, sokker, undertøy, badekåper.
44
Skjønnhetspleie for mennesker.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
tapas
(730) Innehaver:
Dr Persfood AB , Box 51, 24121 ESLÖV, SE
(740) Fullmektig:
AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817
BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
30
Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
33
Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
42
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229093
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411704
(220) Inndato:
2004.11.26
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229092
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200411632
(220) Inndato:
2004.11.23
(300) Søknadsprioritet
2004.07.21 US 78/454,524
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Merket er et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Valeant Pharmaceuticals International , 3300 Hyland
Avenue, CA92626 COSTA MESA, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske preparater og dermatologiske
produkter.
42
Forsknings- og utviklingstjenester innen feltet
legemidler.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Ella MILJØBIL
(730) Innehaver:
Ella Miljøbil AS , c/o Østbø AS, 8038 BODØ, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Semitrailer.
41
Opplæringsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
43
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229094
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412008
(220) Inndato:
2004.11.29
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229096
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412012
(220) Inndato:
2004.11.29
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
NTP NORSK TEKNISK PORSELEN AS
(730) Innehaver:
Norsk Teknisk Porselen AS , Postboks 188, 1601
FREDRIKSTAD, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Isolatorer for elektrisitet.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
Aker universitetssykehus HF
(730) Innehaver:
Aker Universitetssykehus HF , Trondheimsveien 235,
0514 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Simonsen Føyen Advokatfirma DA , Postboks 6641 St
Olavs plass, 0129 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Blod, blodplasma, blodrensemidler og
blodstillende preparater.
35
Oppsetting og systematisering av skriftlige
meddelelser og matematiske/ statistiske data; annonseog reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
36
Forretninger med fast eiendom, herunder
forvaltning, drift og vedlikehold.
39
Transportvirksomhet, innpakning og lagring av
varer, organisering av reiser.
41
Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse og
forskning, design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer, juridiske tjenester.
43
Bevertning og tilbringing av mat og drikke,
midlertidig innlosjering, drift av barnehager.
44
Medisinske tjenester, veterinære tjenester,
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker,
sykehusdrift, sykepleiertjenester.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229095
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412010
(220) Inndato:
2004.11.29
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
n & n NETT & NYTTIG
(730) Innehaver:
Nett & Nyttig , Livegen 257, 3800 BØ I TELEMARK, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
18
Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.
23
Garn og tråd for tekstile formål.
24
Tekstiler og tekstilvare, ikke opptatt i andre
klasser; senge-og bordtepper.
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
26
Kniplinger og broderier, bånd og lisser;
knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og
synåler; kunstige blomster.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
44
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229098
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412014
(220) Inndato:
2004.11.29
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229097
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412013
(220) Inndato:
2004.11.29
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
AKER UNIVERSITETSSYKEHUS
AKER SYKEHUS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
AKER UNIVERSITETSSYKEHUS
(730) Innehaver:
Aker Universitetssykehus HF , Trondheimsveien 235,
0514 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Simonsen Føyen Advokatfirma DA , Postboks 6641 St
Olavs plass, 0129 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Blod, blodplasma, blodrensemidler og
blodstillende preparater.
35
Oppsetting og systematisering av skriftlige
meddelelser og matematiske/ statistiske data; annonseog reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
36
Forretninger med fast eiendom, herunder
forvaltning, drift og vedlikehold.
39
Transportvirksomhet, innpakning og lagring av
varer, organisering av reiser.
41
Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse og
forskning, design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer, juridiske tjenester.
43
Bevertning og tilbringing av mat og drikke,
midlertidig innlosjering, drift av barnehager.
44
Medisinske tjenester, veterinære tjenester,
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker,
sykehusdrift, sykepleiertjenester.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
AKER SYKEHUS
(730) Innehaver:
Aker Universitetssykehus HF , Trondheimsveien 235,
0514 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Simonsen Føyen Advokatfirma DA , Postboks 6641 St
Olavs plass, 0129 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Blod, blodplasma, blodrensemidler og
blodstillende preparater.
35
Oppsetting og systematisering av skriftlige
meddelelser og matematiske/ statistiske data; annonseog reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
36
Forretninger med fast eiendom, herunder
forvaltning, drift og vedlikehold.
39
Transportvirksomhet, innpakning og lagring av
varer, organisering av reiser.
41
Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse og
forskning, design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer, juridiske tjenester.
43
Bevertning og tilbringing av mat og drikke,
midlertidig innlosjering, drift av barnehager.
44
Medisinske tjenester, veterinære tjenester,
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker,
sykehusdrift, sykepleiertjenester.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229099
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412377
(220) Inndato:
2004.12.02
(300) Søknadsprioritet
2004.07.07 US 78/445,211
(540) Gjengivelse av merket:
ARXXINT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
ARXXINT
(730) Innehaver:
Eli Lilly and Company , Lilly Corporate Center, IN46285
INDIANAPOLIS, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske preparater.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
45
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
229100
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412379
(220) Inndato:
2004.12.03
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229101
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412382
(220) Inndato:
2004.12.03
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
LA CESTERA
CODE AGE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
LA CESTERA
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG , Stiftsbergstrasse 1, 74167
NECKARSULM, DE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Bakverk og konditorvarer, konfektyrer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
CODE AGE
(730) Innehaver:
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square
Enix Co Ltd) , 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, TOKYO, JP
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Datamaskinspillprogramvare;
videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker,
magnetiske disker og band, halvledende ROM'er
inneholdende musikk eller oppdiktede fortellinger;
audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske
disker og bånd, halvledende ROM'er inneholdende
musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon;
forhåndsinnspilte kompaktplater inneholdende musikk;
forhåndsinnspilte digitale videodisker inneholdende
musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon;
forhåndsinnspilte videokassetter inneholdende musikk
og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon;
dekorative magneter; musematter; stropper for
mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort;
minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer;
styrespaker (joysticker); kontroller til videospill;
nedlastbare bakgrunnsbilder eller nedlastbare
skjermsparere (bakgrunnsmønstre) til skjermer på
datamaskindisplayer eller mobiltelefondisplayer;
nedlastbar animasjon i form av dynamiske/aktive
bakgrunnsbilder eller skjermsparere (bakgrunnsmønstre)
til skjermer på datamaskindisplayer eller
mobiltelefondisplayer; nedlastbare lydopptak av musikk;
nedlastbare elektroniske publikasjoner innen området
datamaskinspill, videospill og generell underholdning.
16
Strategihåndbøker for datamaskinspill;
strategihåndbøker for videospill; serier med bøker
inneholdende oppdiktede fortellinger og/eller fortellinger i
fantasygenren; sangbøker; notehefter; tegneserier;
magasiner som hovedsaklig omhandler videospill;
plakater; klistremerker; papirfaner; kalendere; postkort;
penner; blyanter; blyanthetter; pennaler; tegnelinjaler;
gummistempler; notisbøker; byttekort; samlekort med
videospill- eller tegneseriefigurer; fotografier.
28
Dukker; leketøysfigurer; stoppede leketøy;
oppblåsbare leketøy; leketøyskjøretøyer; leketøyvåpen;
leketøysverd; spillkort; kortspill; brettspill; puslespill;
håndholdte videospillenheter.
41
Tilveiebringe datamaskinspill på direkte
datalinje og/eller videospill på direkte datalinje;
tilveiebringe informasjon om datamaskinspillstrategier og
videospillstrategier via datamaskinnettverk og/eller
globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe
informasjon om underholdning innen området
datamaskinspill, videospill, kortspill, tegnefilmer,
tegneserier, romaner og magasiner; tilveiebringe ikkenedlastbare tegneserier og magasiner innen området
datamaskinspill på direkte datalinje.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
46
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229104
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412386
(220) Inndato:
2004.12.03
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229102
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412384
(220) Inndato:
2004.12.03
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
DUREX PLEASUREMAX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
DUREX PLEASUREMAX
(730) Innehaver:
LRC Products Ltd , 35 New Bridge Street, EC4V6BW
LONDON, GB
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Kondomer; befruktningshindrende, hygieniske
eller profylatiske innretninger.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
S2S SECRETS TO SPORTS
(730) Innehaver:
Secrets to Sports AS , Askerveien 61, 1384 ASKER, NO
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Dataprogrammer (innregistrerte på
databærere), CD-plater (audio og video), videobånd.
41
Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter.
42
Design og utvikling av dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229105
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412387
(220) Inndato:
2004.12.03
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
GERMBLOCK
(111) Reg.nr.:
229103
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412385
(220) Inndato:
2004.12.03
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
GERMBLOCK
(730) Innehaver:
Nextco AS , Hundsundveien 35, 1367 SNARØYA, NO
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Lim- og lamineringsmaskiner for produksjon av
sengetøy.
24
Sengetøy laget av papir, sengetøy laget av
tekstilmaterialer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
NARTA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
NARTA
(730) Innehaver:
L'Oreal , 14, rue Royale, 75008 PARIS, FR
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Parfyme, toalettvann (velluktende); kosmetiske
gels, dusj og badesalt, ikke for medisinske formål;
toalettsåper, kroppsdeodoranter; kosmetikk, nemlig
kremer, melk, lotions, gels og pudder for ansiktet,
kroppen og hendene; solpleiepreparater (kosmetiske
produkter); sminkepreparater; sjampo; gels, spray, skum
og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk;
hårfarge og håravfargingspreparater;
permanentpreparater for ondulering og krølling av håret;
eteriske oljer for personlig bruk.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
47
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229108
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412392
(220) Inndato:
2004.12.03
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229106
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412388
(220) Inndato:
2004.12.03
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
DMT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
DMT
(730) Innehaver:
Thorsman & Co AB , Box 1010, 61129 NYKÖPING, SE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Stativer, hylser, kabinetter, kasser, kanaler, rør,
ganger og ledninger for kanalisering av kabler for
elektrisk kraft, telekommunikasjon og data.
20
Kanaler helt eller delvis av plast for
kanalisering av kabler og for montering på innervegger,
gulv eller innertak hjemme eller i kontormiljø;
monteringsstykker og -detaljer av plast; kramper, klips,
bindere, sviller, plugger, støpsler, konsoller,
veggfesteinnretninger, klemmer, kramper, fester og
festeanordninger; deler og tilbehør for forannevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
S2S FOOTBALL ACADEMY TOMBASKE
(730) Innehaver:
Secrets to Sports AS , Askerveien 61, 1384 ASKER, NO
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Dataprogrammer (innregistrerte på
databærere), CD-plater (audio og video), videobånd.
41
Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter.
42
Design og utvikling av dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229107
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412391
(220) Inndato:
2004.12.03
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229109
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412393
(220) Inndato:
2004.12.03
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
BIKES and BOARDS
(730) Innehaver:
Are Laugen, c/o Flames Thv.Meyersgate 45, 0555
OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
28
Sportsartikler.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Noodle Chef
(730) Innehaver:
Anderson Watts Ltd , 6336 DarnleyStreet, BCV5B3B1
BURNABY, CA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Tørkede nudelsuppeblandinger.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
48
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
229110
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412398
(220) Inndato:
2004.12.06
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229112
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412406
(220) Inndato:
2004.12.06
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
FAMETONES
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
FAMETONES
(730) Innehaver:
All Ears AS , Elisenbergveien 10, 0265 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
41
Underholdningsvirksomhet
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229111
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412405
(220) Inndato:
2004.12.06
(300) Søknadsprioritet
2004.06.07 US 78/430,934
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
X3
(571) Beskrivelse av merket:
Merket er et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Refa Frøystad Group AS , Strandveien 68, 9305
FINNSNES, NO
(740) Fullmektig:
Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
22
Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil,
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring
(ikke av gummi eller plast); ubearbeidet
tekstilfibermateriale.
28
Spill og leketøy; fiskegarn, fiskeredskaper,
fisketråler, fiskesnører; gymnastikk- og sportsartikler, ikke
opptatt i andre klasser; juletrepynt.
37
Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
X3
(730) Innehaver:
Howmedica Osteonics Corp , 325 Corporate Drive,
NJ07430 MAHWAH, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Ortopediske implantater.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
49
registrerte varemerker
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229113
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412407
(220) Inndato:
2004.12.07
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229114
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412410
(220) Inndato:
2004.12.07
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
KYBOS
(730) Innehaver:
Ostecompagniet AS , Brynsveien 12, 0667 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker;
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett; ost, herunder fetaost.
30
Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is; matvarer og drikkevarer laget hovedsaklig
av de forannevnte varer.
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
keysmart
(730) Innehaver:
Koc Holding AS , Azizbey Sokak No: 1, 81207
KUZGUNCUK, ISTANBUL, TR
(740) Fullmektig:
AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817
BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Elektriske kjøkkenmaskiner; elektriske
skjæremaskiner, malere og knusemaskiner til
husholdningsformål, blandemaskiner, elektriske blendere
til husholdningsformål, elektriske kniver, kjøttkvernere,
avfallskvernere; oppvaskmaskiner,
sentrifugeringsmaskiner, vaskemaskiner;, elektriske og
mekaniske poleringsmaskiner; støvsugere,
teppevaskemaskiner, støvsugerposer, støvsugerslanger.
9
Apparater for opptak, overføring og gjengivelse
av lyd og bilder; radioer, fjernsynsapparater, videoer,
kameraer; fjernsynsapparater for underholdningsformål,
kinematografiske apparater, fjernkontrollapparater,
hodetelefoner, høytalere, megafoner, diafoner,
interkommunikasjonsapparater, fofograf- og
diaprojeksjonsapparater; databehandlingsapparater;
datamaskiner, dataprogramvare og maskinvare, printere,
laserprintere, scannere, kasseapparater, kalkulatorer,
strekkodelesere og deler til forannevnte varer,
navigasjonsapparater for kjøretøyer (on-board
datamaskiner); magnetiske og optiske omkodere; plater,
kassetter, disker, disketter, CD-er, kinematografiske
filmer (ekponerte); fotografiapparater og tilbehør dertil;
forstørrelsesapparater (aggrandizers); eksponerte filmer;
kinematografiske filmer; fotografiske filmer, filmer for
røntgenbilder; antennaer, regulatorer og deler dertil;
halvledere, integrerte kretser, briker, fotoceller, dioder,
transistorer, integrerte kretskort, krystallosillatorer,
kondenserer (kondensatorer), grensesnitt,
forsinkelseslinjer, LCD-er, hybridkretser, varmesensorer,
omformere, magnetiske bånd, magnetiske omkodere;
telekommunikasjonsinnretninger; telefoner, faxer,
telefaxer, teleskrivemaskiner, telegrafer, walkie-talkies,
sentralborder; elektriske kopieringsmaskiner,
fotokopieringsmaskiner, lyskopiapparater; måleapparater;
elektriske måleapparater, vannmålere, gassmålere,
bensinpumper for bensinstasjoner, parkometere,
tidsmålere, timeglass; skjermfiltere for fjernsynsapparater
og datamaskiner; elektriske og dampjern, pressjern;
elektroniske og magnetiske.kort; telefonkort, bankkort,
automatisk åpnings- og lukkekort, elektroniske kort for
målere, elektroniske billetter.
11
Varme- og dampgenereringsinstallasjoner;
ovner, kjeler for sentralvarmesystemer, dampkjeler,
varmeveksler (ikke maskindeler), brennere,
varmeapparater til badekar, radiatorer (for oppvarming),
varmepumper, elektriske vannkokere, solcellpanelerog apparater; luftkondisjoneringsapparater,
luftkjølingsapparater, luftkondisjonering for kjøretøyer,
luftrensingsapparater og - maskiner, luftsterilisatorer,
deler og tilbehør dertil; kjøleskap, fryseskap, isskap,
ismaskiner og -apparater; elektriske og gassapparater
brukt til koking, brødristere, elektriske stekepanner,
griller, ovner, kaffe- og temaskiner (elektrisk), kjeler og
50
registrerte varemerker
deler dertil; hårfønere (elektrisk), håndtørkemaskiner,
hudfuktingsapparater, bruningsapparater;
klesvasktørkere.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
229117
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412615
(220) Inndato:
2004.12.09
(300) Søknadsprioritet
2004.06.11 US 78/433,636
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229115
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412562
(220) Inndato:
2004.12.07
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
IXAVATEP
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
IXAVATEP
(730) Innehaver:
Bristol-Myers Squibb Co , 345 Park Avenue, NY10154
NEW YORK, US
(740) Fullmektig:
AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817
BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske preparater til bruk for
mennesker.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
TABALI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
TABALI
(730) Innehaver:
Viña Tabali SA , SANTIAGO, CL
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Viner.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(111) Reg.nr.:
229118
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412618
(220) Inndato:
2004.12.08
(300) Søknadsprioritet
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
229116
(151) Reg.dato.:
2005.11.02
(180) Registreringen
2015.11.02
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200412614
(220) Inndato:
2004.12.09
(300) Søknadsprioritet
2004.06.11 US 78/433,634
(540) Gjengivelse av merket:
TRONTEK
(541) Merket er et ordmerke i standard font
IXVATEP
(571) Beskrivelse av merket:
TRONTEK
(730) Innehaver:
Trontek AS , Innherredsveien 90 D, 7042 TRONDHEIM,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
11
Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
14
Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
IXVATEP
(730) Innehaver:
Bristol-Myers Squibb Co , 345 Park Avenue, NY10154
NEW YORK, US
(740) Fullmektig:
AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817
BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske preparater til bruk for
mennesker.
(450) Kunngjøringsdato 45/05, 2005.11.07
51
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
Internasjonale varemerkeregistreringer
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.
Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 51.
Int.reg.nr.:
Int.reg.dato:
Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen
Det vil si det internasjonale registreringsnummer som
WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering.
Det vil si den dato en internasjonal registrering anses
for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4).
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende
i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den
internasjonale registreringsdatoen.
Etterfølgende
utpeknings
dato:
Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke
har skjedd i forbindelse med den internasjonaleregistreringen.
Prioritet:
Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter
Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble
søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en
internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad.
Besluttet
gjeldende
dato i Norge: Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at
den internasjonale registreringen gjelder i Norge,
jf. varemerkeloven § 51.
(111) Int.reg.nr:
0164244
(180) Registreringen
2012.09.26
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.10.04
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500687
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0190101
(180) Registreringen
2016.01.19
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.11.08
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200413267
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
LACTOPHILUS
PHILENTÉROL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
LACTOPHILUS
(730) Innehaver:
Laboratoires Lyocentre, BP 429, 15004, AURILLAC, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
All specialized or non-specialized
pharmaceuticals, objects for dressings, disinfectants,
veterinary products.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
PHILENTÉROL
(730) Innehaver:
Société de Conseils de Recherches et D'Applications
Scientifiques SA, 51-53, rue du Docteur Blanche, 75016,
PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical products.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
52
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0262674
(180) Registreringen
2012.11.28
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.08.09
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500688
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0390438
(180) Registreringen
2012.08.04
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.11.19
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200413268
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ALESTEN
SARIPLUS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
ALESTEN
(730) Innehaver:
Zentiva as, U Kabelovny 130, 10237, PRAHA 10 - DOLNÍ
MECHOLUPY, CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Medicines, pharmaceutical products for human
use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
SARIPLUS
(730) Innehaver:
F Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124,
4002, BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic goods for children and the sick;
plasters, materials for dressings; disinfectants;
preparations for weed and pest control.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0378044
(180) Registreringen
2011.05.17
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.09.28
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500412
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0418141
(180) Registreringen
2015.09.12
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.10.11
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500689
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
MAXITHEN
DOLOREX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
MAXITHEN
(730) Innehaver:
Gabriel-Chemie GmbH, Industriestraße 1, 2352,
GUMPOLDSKIRCHEN, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
2
Pigment dispersions for dyeing synthetic
materials.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
DOLOREX
(730) Innehaver:
Intervet International BV, Wim de Körverstraat 35,
5831AN, BOXMEER, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Veterinary preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
53
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0429355
(180) Registreringen
2007.03.16
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.10.02
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500254
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0482553
(180) Registreringen
2013.12.14
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.09.15
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500256
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
CHARIVARI
dacobas
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
CHARIVARI
(730) Innehaver:
Peek & Cloppenburg, 6, Mönckebergstrasse, 20095,
HAMBURG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Clothing, including boots, shoes and slippers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
dacobas
(730) Innehaver:
Knürr AG, Mariakirchener Strasse 38, 94424,
ARNSTORF, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
20
Furniture.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0473602
(180) Registreringen
2012.12.02
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.10.25
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500255
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0487661
(180) Registreringen
2014.08.23
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.10.28
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200413271
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
PIEROTH
TRIDOR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
PIEROTH
(730) Innehaver:
Wiv Wein International AG, Burg Layen Nr. 1, 55452,
BURG LAYEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
32
Fruit juices.
33
Wines, sparkling wines, brandy, beverages
containing wine.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
TRIDOR
(730) Innehaver:
Rolex SA, Rue Francois-Dussaud 3-5-7, 1211, GENÈVE
26, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Jewellery, timepieces and other chronometric
instruments and their parts; the above goods are neither
gold-plated or gold-lined, nor made of gold-colored metal
or gold imitations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
54
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0535968
(180) Registreringen
2009.03.08
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.04.30
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200406010
(220) Notifikasjonsdato: 2004.06.17
(300) Søknadsprioritet:
1988.11.14 CH 368 066
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0489503
(180) Registreringen
2014.10.29
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.11.01
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200413272
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
IBIWIRE
MIGNONNETTE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
IBIWIRE
(730) Innehaver:
Ibico GmbH, Gewerbestrasse 8, 8212, NEUHAUSEN AM
RHEINFALL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Double ring metal wire binding for documents
consisting of loose sheets.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.01
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
MIGNONNETTE
(730) Innehaver:
Kraft Foods Schweiz AG, Bellerivestrasse 203, 8008,
ZÜRICH, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Cocoa, chocolate, confectionery and chocolate
products, sugar confectionery, biscuits.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0498498
(180) Registreringen
2005.11.20
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.11.10
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500413
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0551165
(180) Registreringen
2010.02.23
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.11.25
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500692
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
FRANCESCO SMALTO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
FRANCESCO SMALTO
(730) Innehaver:
Francesco Smalto International, 2, rue de Bassano,
75016, PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions.
9
Spectacles.
14
Precious metals and their alloys and goods
made of or coated with these materials not included in
other classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
16
Writing articles.
18
Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other
classes; animal skins, hides; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
24
Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
25
Clothing, footwear, headgear.
34
Smokers' articles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
ASTRA
(730) Innehaver:
Otto Golze & Söhne GmbH, Werftstrasse 20, 31789,
HAMELN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
27
Finish flooring and carpet runners, doormats,
car mats, all aforesaid goods are made of coir fibers
and/or sisal.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
55
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0588148
(180) Registreringen
2012.06.05
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.10.29
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200413273
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0613277
(180) Registreringen
2013.12.15
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.11.11
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500695
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
CONTAINEX
DIGITUS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
CONTAINEX
(730) Innehaver:
CONTAINEX Container Depot und Transport GmbH, IZ
NÖ-Süd, Strasse 14, 2355, WIENER NEUDORF, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Apparatus for locomotion by land, air and
water.
39
Transport and storage.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.01
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
DIGITUS
(730) Innehaver:
Assmann Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3, 58513,
LÜDENSCHEID, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Computer accessories, namely cables and
adapters for computers, input devices for computers,
namely computer mice also with mousepads, trackballs,
scanners, photographic input devices, drafting table type
input devices, joysticks, data switching relays, storage
devices, printers, data transfer appliances, amplifiers,
video converters, modems, data cards, in particular
modem and fax cards, disks and their storage boxes,
tables and stands for equipment, hoods and protective
screens for monitors, copyboards.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0605727
(180) Registreringen
2013.06.17
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.04.06
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200409309
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.16
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0615244
(180) Registreringen
2014.02.21
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.09.22
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500257
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
INSTAR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
INSTAR
(730) Innehaver:
Lumiance BV, Oudeweg 155, 2031CC, HAARLEM, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Electrotechnical installation material and
electric apparatus and instruments not included in other
classes and electronic apparatus and instruments for use
in connection with lighting apparatus and installations,
parts of the above apparatus and installations.
11
Apparatus, installations, lamps and light tubes,
ornaments, reinforcements, supports and parts of the
above products included in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
Country Colors
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Country Colors
(730) Innehaver:
Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40191 Düsseldorf, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Soaps, perfumery, essential oils, body and
beauty care preparations, especially preparations for
treating, washing, dyeing, styling and perming hair.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
56
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0615787
(180) Registreringen
2013.12.20
utløper:
(891) Etterfølgende
2003.02.28
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200401025
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.29
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0619314
(180) Registreringen
2014.01.07
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.10.11
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200413274
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
MERCURE
SIKA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
MERCURE
(730) Innehaver:
Accor, 2, rue de la Mare Neuve, 91000, EVRY, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
8
Hand tools and instruments; cutlery (knives),
forks and spoons; side arms, other than firearms.
16
Paper and paper goods, cardboard and
cardboard goods, bookbinding material, photographs,
stationery, adhesive materials for stationery; artists'
supplies, paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); printing type; printing blocks.
42
Hotel and restaurant services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
SIKA
(730) Innehaver:
Sika AG, Zugerstrasse 50, 6341, BAAR, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemical products for industrial use; chemical
concrete and mortar admixtures, particularly additives
used for producing and entraining air-filled pores,
admixtures for delaying and accelerating setting,
preservative binders and agents, liquefying agents,
plasticizing agents, sealing agents and stabilizers, agents
for enhancing impermeability, compression resistance
and durability, hardening media, roughening agents for
concrete, artificial stones and coatings, dispersion media
for flowable solids, agents for the protection of road
surfacings; artificial resins and synthetic resins as well as
unprocessed plastic materials (in powder, granular or
liquid form), bituminous adhesive agents; agents for
linings; anti-moisture impregnating and preservative
agents for concrete, cement or masonry, water reducing
agents; anti-freeze; adhesives used in industry.
2
Paints, varnishes, lacquers, antirust agents,
particularly paints, preservatives against metal corrosion,
protective paints for concrete or masonry, preservatives
for the under-surfaces of car chassis, priming paints,
covering coatings (paints); sealing coatings (paints).
17
Sealing and insulating materials, particularly
materials for sealing expansion joints, sealing
compounds, sealing agents, anti-moisture insulating
media for the building industry, sealant compounds for
joints, putties, plastic sheets, pourable sealing
compounds, pourable compounds for joints, and
compounds for spreading, foam substances for filling and
assembling purposes, insulating foamed agents, plastic
boards, pourable resins, insulating plastic coatings,
sealing tapes, roof protection compounds, sheets made
of foamed materials.
19
Building materials, particularly coatings for
building purposes, concrete, concrete elements for
building purposes, bitumen, bituminous goods for building
purposes, floors, mortars, plastic-enriched mortars,
bituminized fiber-glass filled batts, emulsions made of
bitumen-rubber compounds, binders for road
construction, road making materials, road surfacing
material, products for coatings, cement; coatings for floor
coverings; poured compounds for the manufacture of
floor coverings and permanently elastic compounds for
floor coverings (nonmetallic building materials).
27
Floor coverings made of reactive monomers or
polymers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
57
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0624543
(180) Registreringen
2014.09.05
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.10.25
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500696
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0630714
(180) Registreringen
2014.12.20
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.05.25
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200410888
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.28
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
FELDER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
FELDER
(730) Innehaver:
Felder KG, Heiligkreuzerfeld 18, 6060, HALL, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Machines and machine tools used for wood
treatment.
8
Hand tools used for wood treatment.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0628525
(180) Registreringen
2014.11.03
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.11.04
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200413275
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
SEM PER LEI.
(730) Innehaver:
Peter Lohèl Mode GmbH, Oberkasseler Strasse 71,
40545, DÜSSELDORF, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Clothing.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0647725
(180) Registreringen
2015.09.01
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.10.19
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500258
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Kübler
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
SUISSE, SCHWEIZ, SVIZZERA, SWITZERLAND
(730) Innehaver:
Département fédéral de l'économie agissant par
l'intermédiaire de l'Office fédéral de l'agriculture,
Mattenhofstrasse 5, 3003, BERN, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Swiss cheese.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
Kübler
(730) Innehaver:
Paul H Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co, JakobSchüle-Strasse 11-25, 73655, PLÜDERHAUSEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
23
Yarns and threads.
24
Woven and knitted fabrics and cloths, felt.
25
Clothing, body linen, headgear, stockings and
socks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
58
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0652293
(180) Registreringen
2016.03.29
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.10.15
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200413277
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0666285
(180) Registreringen
2006.11.14
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.06.28
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200410889
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.28
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
HIPPOTWIN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
HIPPOTWIN
(730) Innehaver:
Caballo BV, Leysendwarsstraat 26, 4901PG,
OOSTERHOUT, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Medicines for veterinary purposes; additives to
fodder for medical purposes.
31
Animal feed; additives to fodder not for medical
purposes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Pepino
(730) Innehaver:
OLZA Trading spol sro, Al¿ova 3, 73701, CESKY TE¿ÍN,
CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Condoms for men.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.01
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0677595
(180) Registreringen
2007.06.24
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.07.13
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200410891
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.28
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0662648
(180) Registreringen
2006.09.30
utløper:
(891) Etterfølgende
2003.11.19
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200401026
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.29
(300) Søknadsprioritet:
1996.04.01 EM 50 880
(540) Gjengivelse av merket:
PEARLWOOD
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
PEARLWOOD
(730) Innehaver:
Pearlwood Trading GmbH, 19, Frankenstrasse, 63791,
KARLSTEIN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
18
Goods made of leather or imitation leather,
namely handbags and other containers not adapted to a
particular use, as well as small leather articles, especially
purses, wallets, key cases.
25
Clothing, including clothing of leather; sports
clothing; corsets, headgear, footwear.
27
Carpets, rugs, doormats, mats.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Garant
(730) Innehaver:
Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstrasse
55, 81241, MÜNCHEN, DE
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Mechanically-operated tools for materials of all
kinds.
8
Manually-operated tools for materials of all
kinds.
9
Hand-held measuring apparatus and
measuring devices.
20
Wooden and/or metal workbenches; metal
cabinets with drawers for storing tools and technical
equipment.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
59
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0701259
(180) Registreringen
2008.09.09
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.08.26
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500261
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0682625
(180) Registreringen
2007.10.03
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.11.04
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500698
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
TOLKO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
TOLKO
(730) Innehaver:
Tholstrup Cheese A/S, Lille Strandstræde 20B, 1254,
KØBENHAVN K, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Fishing products (not live fish); preserved, dried
and cooked fruits and vegetables; jellies, meat extracts,
meat products (not included in other classes), milk, edible
oils, cheese, butter and eggs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
CT ChronoTech
The mark comprises the word CHRONOTECH with,
above, stylised letters C and T.
(730) Innehaver:
Time Force Europe SpA, Via Calefati, 42, 70124, BARI,
IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Horological instruments.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0696912
(180) Registreringen
2008.07.17
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.04.22
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200407744
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.29
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0713452
(180) Registreringen
2009.04.22
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.10.06
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500414
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
HIFLEX
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
SICAM
The mark comprises the script "SICAM" written in full,
block, upper-case type and placed below the stylised
image of a bird in flight.
(730) Innehaver:
Sicam SrL, Via della Costituzione, 49, 42015,
CORREGGIO (REGGIO EMILIA), IT
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Machines for assembling and dismantling
pneumatic tires; elevators; lifting appliances; machines
and machine tools; motors and engines (except for land
vehicles); sealing joints and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; egg incubators.
9
Machines and devices for vehicle wheel
balancing; apparatus for testing the parallelism of vehicle
wheels.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.01
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
HIFLEX
(730) Innehaver:
Hiflex Software GmbH, Währingerstraße 28, 1090, WIEN,
AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Computer software.
42
Computer programming.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
60
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0722369
(180) Registreringen
2009.11.04
utløper:
(891) Etterfølgende
2002.11.22
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500262
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0735433
(180) Registreringen
2010.05.15
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.09.30
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500701
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark comprises the name of the company; the
letters are in the shape of drops.
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket:
OBOLON.
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
OBOLON.
(730) Innehaver:
Zakrite Aktsionerne Tovaristvo OBOLON, 3, vul.
Bogatirska, 254212, M. KIYV, UA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
20
Bottle racks.
32
Beers; table water, mineral water (beverages),
non-alcoholic beverages, non-alcoholic beverages made
with fruit, syrups for beverages.
33
Alcoholic beverages (except beer).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
BELSHINA
(730) Innehaver:
Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo BELCHINA, Minskoe
chaussée, 213824, BOBROUISK MOGUILEVSKAYA
OBL, BY
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Vehicle tires, casings for pneumatic tires, inner
tubes for pneumatic tires.
17
Rings of rubber.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0757884
(180) Registreringen
2011.04.14
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.11.10
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500263
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0735432
(180) Registreringen
2010.05.15
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.09.30
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500700
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
NEOSINO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
NEOSINO
(730) Innehaver:
Oliver Thöne, Violenstrasse 23, 49324, MELLE, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
BELSHINA
(730) Innehaver:
Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo BELCHINA, Minskoe
chaussée, 213824, BOBROUISK MOGUILEVSKAYA
OBL, BY
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Vehicle tires, casings for pneumatic tires, inner
tubes for pneumatic tires.
17
Rings of rubber.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
61
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0762551
(180) Registreringen
2011.08.07
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.06.16
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500704
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0764404
(180) Registreringen
2011.07.26
utløper:
(891) Etterfølgende
2003.04.17
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200413280
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
ZTE
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket:
ZHONG XING.
(730) Innehaver:
Zte Corp (Shenzhenshi Zhongxing Tongxun Gufen
Youxian Gongsi), ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech
Industrial Park, Nanshan District, 518057, SHENZHEN
CITY, GUANGDONG, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
SPC telephone switching equipment; modems;
optical communication equipment; electric power remote
control apparatus; senders (electronic signal); radiophone
sets; telephone sets (including handsets); videophones;
optical data media; video conference systems; cellular
mobile systems; IP gateways; transmitters
(telecommunication).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Salmo
(730) Innehaver:
Salmo Spólka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, 11036, GIETRZWALD, PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
28
Artificial fishing bait.
35
Distribution and dissemination of advertising
materials (catalogues, posters, prospectuses).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0765778
(180) Registreringen
2011.08.14
utløper:
(891) Etterfølgende
2003.11.07
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200401810
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.26
(300) Søknadsprioritet:
2001.06.04 IT VI 2001 C 00305
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Stellanegro
Wording STELLANEGRO and a little stylized star.
(730) Innehaver:
Interstate Trading Company SrL, 9, viale dell' Artigianato,
35010, PERAGA DI VIGONZA, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Articles of clothing, footwear and headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
62
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0769538
(180) Registreringen
2011.05.17
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.07.23
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200413013
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; non-metallic monuments;
slate, roofing slates; non-metallic door frames, nonmetallic frameworks for building, furrings of wood, nonmetallic cabanas, building materials, not of metal,
concrete, concrete building elements, bitumen,
bituminous products for building, construction wood,
veneer wood, sawn timber, manufactured timber,
wainscoting, bricks, window frames, not of metal, nonmetallic wall tiles for construction purposes, framework,
not of metal, for building, non-metallic window casings,
non-metallic door casings, non-metallic chimneys,
cement, water pipes (not of metal), plywood, roof
coverings, not of metal, coatings (building materials),
nonmetallic stairway steps, staircases, not of metal, nonmetallic windows, gravel, sandstone tubes, sandstone for
building, parquet floor boards, laths, not of metal,
mosaics for building, parquet flooring, stone, building
stone, building stone, non-metallic ceilings, floors, not of
metal, planks (wood for building), plaster, non-metallic
doors, sawn timber, non-metallic roofs, building glass,
insulating glass (construction), window glass(except
glass for vehicle windows), shutters, not of metal.
37
Construction and repairs; installation services;
public works; rural projects; drilling of wells; rental of
construction tools and equipment, bulldozers, shaft
pullers; upkeep or cleaning of buildings, premises, floors
(façade cleaning and restoring, disinfection, rat
extermination); upkeep or cleaning of various objects
(laundry services); clothing repair; retreading or
vulcanization of tyres; shoe repair; rental of construction
equipment, boiler cleaning and repair, heating equipment
installation and repair, chimney sweeping, construction
information, building construction supervision,
scaffolding, cleaning of buildings, electric appliance
installation and repair, kitchen equipment installation,
damp-proofing, building insulating, painting work,
plastering, plumbing, sanding, bricklaying (masonry),
wallpapering, furniture restoration.
38
Electronic mail, computer-assisted
transmission of messages, computer-assisted image
transmission, information transmission via computer
communications; communications via computer
terminals, sending and receiving of computer-processed
data, images, information, transmission of information by
means of data communications accessible via access
codes or terminals; electronic and computer mail and
message services, electronic information dissemination
services, including via global telecommunications
networks such as the Internet.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
PLATTFORM
(730) Innehaver:
La Plateforme, 13-15, rue Germaine Tailleferre, 75019,
PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Common metals and their alloys; construction
materials of metal; transportable buildings of metal;
materials of metal for railway tracks; non-electrical
metallic cables and wires; non-electrical metal
locksmithing articles; metal hardware; pipes of metal;
safes; ores; steel alloys, iron balls, steel constructions,
steel wire, steel sheets, steel pipes, rings of metal, hooks
for slate, metallic door casings, metallic reinforcements,
metal door and window stops, chests of metal, metal
bathing cabins, bars for metal railings, metal materials for
grilles, building materials made of metal, tool boxes of
metal, boxes of common metal, bolts of metal, metal
cables, window frames of metal, metal door frames, tile
floorings of metal, metal hinges, framework of metal for
building, door and window cases of metal, chimneys of
metal, frames of metal for building, metallic bolts,
chromium, water-pipe valves of metal, metallic keys,
partitions of metal, nails, nails, metal water pipes, baskets
of metal, roof coverings of metal, crampons and metallic
rack rails, metal hooks, metal ladders, nuts of metal,
staircases of metal, windows of metal, window fittings of
metal, ironwork for windows, ironwork for doors, metal
fittings for construction, fittings of metal for beds, fittings
of metal for furniture, metal door fittings, gutters of metal,
metal grates, laths of metal, latches of metal, building
boards of metal, wall linings of metal, ceilings of metal,
door handles of metal, gates of metal, metal doors, metal
girders, metal roofs, tubes of metal, sliding bolts, metal
screws.
11
Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes; lampshades,
ventilation hoods, air purifying and freshening apparatus
and machines, light bulbs, bathtubs, bath linings, bath
tubs for sitz baths, bath installations, bath appliances,
bath heaters, shower cabins, taps for pipes, flushing
apparatus, heating boilers, central heating, central
heating radiators, fireplaces, glue-heating appliances, air
conditioning apparatus, water pipe installations, cookers,
toilet bowls, showers, water heaters, blow lamps, lamps,
pocket lamps, electric lamps, washbasins, hand drying
apparatus for washrooms, ceiling lights, hot plates,
cooking rings, taps (faucets), toilet seats, toilets.
17
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
plastics in extruded form for use in manufacture; sealing,
packing and insulating materials; non-metallic flexible
pipes; adhesive tapes other than for medical, stationery
or household purposes, sealing rings, insulating bands,
padding materials of rubber or plastics, fibreglass fabrics
for insulation purposes, plastic fibres not for industrial
use, waterproof packings, insulating paper, insulating
paints, insulators, insulating fabrics, insulating varnishes,
seals, glass wool for insulation.
19
Building materials, not of metal; non-metallic
63
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0771875
(180) Registreringen
2011.11.23
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.08.27
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200411929
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.18
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0778214
(180) Registreringen
2012.03.15
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.09.27
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200413282
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ZIPION
URPEMAK
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
ZIPION
(730) Innehaver:
Zentiva as, U Kabelovny 130, 10237, PRAHA 10 - DOLNÍ
MECHOLUPY, CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Medicines, pharmaceutical products for human
use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
URPEMAK
The trademark consists in the designation URPEMAK.
(730) Innehaver:
Urpemak SL, Basustabidea, 2, 20750, ZUMAIA
(GIPUZKOA), ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Laminated and cast construction materials,
metal molds used for metal casting.
7
Pressurized foundry machines, mortising
machines, automatic casting-flow feed and dosing
machines, lathes; parts, components and spare parts,
included in this class, for pressurized foundry machines,
mortising machines, automatic casting-flow feed and
dosing machines, lathes.
42
Engineering drawing, engineering projects and
studies, industrial research and development relating to
machines and machine tools, quality control of machines
and machine tools, correspondence services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0774084
(180) Registreringen
2011.11.23
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.08.27
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200411930
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.18
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
PIOLEX
(111) Int.reg.nr:
0784403
(180) Registreringen
2012.06.13
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.09.16
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200412356
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.02
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
PIOLEX
(730) Innehaver:
Zentiva as, U Kabelovny 130, 10237, PRAHA 10 - DOLNÍ
MECHOLUPY, CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Medicines, pharmaceutical products for human
use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
PERICOR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
PERICOR
(730) Innehaver:
Zentiva as, U Kabelovny 130, 10237, PRAHA 10 - DOLNÍ
MECHOLUPY, CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Medicines, pharmaceutical products for human
use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
64
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0788254
(180) Registreringen
2012.08.16
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.06.18
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200412357
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.02
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0789942
(180) Registreringen
2012.09.10
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.08.27
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200411938
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.18
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
GAYAFORES
Moser-Roth
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
GAYAFORES
(730) Innehaver:
Hijos de Francisco Gaya Fores SL, Carretera Burriana, 8,
12200, ONDA (CASTELLON), ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
19
Earthenware tiles, flags, materials for lining
walls and tiling floors, of ceramic materials, sandstone
and porcelain.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
Moser-Roth
(730) Innehaver:
August Storck KG, Waldstrasse 27, 13403, BERLIN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Tinned fruits.
30
Chocolate, confectionery, cacao.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0789997
(180) Registreringen
2012.10.09
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.10.26
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200413283
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0789064
(180) Registreringen
2012.07.12
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.08.20
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200411937
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.18
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Sunmarin
FOKUSIN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Sunmarin
(730) Innehaver:
Adolf Riedl GmbH & Co, Ottostrasse 2, 95448,
BAYERUTH, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Woven, knitted outerclothing; woven, knitted
casual wear and tracksuits; jogging suits; gymnastic
trousers and suits; knitted and woven bathrobes; woven,
knitted bathing clothing; bathing caps; swimming
competition clothing.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
FOKUSIN
(730) Innehaver:
Zentiva as, U Kabelovny 130, 10237, PRAHA 10 - DOLNÍ
MECHOLUPY, CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Medicines, pharmaceutical products for human
use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
65
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0793856
(151) Int.reg.dato:
2002.12.23
(180) Registreringen
2012.12.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200300780
(220) Notifikasjonsdato: 2003.01.23
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0790936
(180) Registreringen
2012.03.14
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.08.21
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200411939
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.18
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Ronnefeldt ERLESENE TEES SEIT 1825
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
Ronnefeldt selected teas since 1825.
(730) Innehaver:
J T Ronnefeldt KG, Kurfürstenplatz 38, 60486,
FRANKFURT/MAIN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
21
China and stoneware.
30
Tea, herbal teas made with aromatic herbs and
infusions made with fruit.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
MIRRA FLEUR
(730) Innehaver:
Mirra Fleur SA, 118, Rue du Rhône, CH-1204 Genève,
CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
29
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.
30
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices, ice for refreshment.
31
Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit
and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.
41
Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
44
Medical services; veterinary services; sanitary
and beauty care for human beings or animals;
agricultural, horticultural and forestry services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0791817
(151) Int.reg.dato:
2002.03.11
(180) Registreringen
2012.03.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200212477
(220) Notifikasjonsdato: 2002.12.19
(300) Søknadsprioritet:
2001.12.14 RU 2001736402
(540) Gjengivelse av merket:
SILENT STORM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
SILENT STORM
(730) Innehaver:
Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu "Nival
Interactive", 10a-5, 1-iy Volokolamskiy per., 123060
Moskva, RU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Video game cartridges; recorded computer
software; computer operating programs; computer
programs (programmes); amusement apparatus adapted
for use with television receivers only.
28
Games; board games; apparatus for electronic
games other than those adapted for use with television
only.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
66
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0797153
(180) Registreringen
2013.01.14
utløper:
(891) Etterfølgende
2003.06.20
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200413284
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0803820
(180) Registreringen
2013.05.16
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.09.03
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200412358
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.02
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
POOL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
POOL
(730) Innehaver:
VOF United Tobacco Sales, De Mors 120, 7631AK,
OOTMARSUM, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
34
Tobacco, cigars, cigarettes, snuff and other
tobacco products.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
7 DAYS SEVEN DAYS
(730) Innehaver:
Now-Kol sro, Ráztocná 22, 82107, BRATISLAVA, SK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Clothing for men, women and children, in
particular ready-made clothing, overcoats, surtouts,
outfits, uniforms, furs (clothing), camisoles, wraps, stuff
jackets, coveralls, trousers, underpants, jackets, skirts,
coats, bath robes, blouses, outer clothes, aprons
(clothing), shirts, ties, pullovers, waistcoats, jeans, sports
pea jackets, sports clothing, clothing for gymnastics,
beach clothes, swimming costumes, dressing gowns,
pyjamas, masquerade costumes, lingerie, jerseys, sock
suspenders, undershorts, briefs and pants, socks,
lingerie for women, bras, corselets, stockings, shawls,
foulards, scarves, veils (clothing), mantillas, babies'
diapers of textile, hats, berets, head bands (clothing),
bonnets, earmuffs (clothing), hoods (clothing), belts
(clothing), mittens, gloves, clogs (footwear), football
boots, galoshes, gaiters, gymnastic shoes, ski boots,
slippers, sandals, ankle boots, sports shoes, bath
slippers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0800485
(180) Registreringen
2013.02.25
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.04.30
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200406303
(220) Notifikasjonsdato: 2004.06.17
(300) Søknadsprioritet:
2002.10.18 FR 02 3189798
(540) Gjengivelse av merket:
FONDA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
FONDA
(730) Innehaver:
Siplast SA, 12, rue Cabanis, 75014, PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Metal nails for sealing systems.
17
Accessories for sealing systems made of
synthetic materials, namely knobs, moldings, adhesive
bands, joint sealers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
67
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0809054
(151) Int.reg.dato:
2002.02.28
(180) Registreringen
2012.02.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200309118
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.25
(300) Søknadsprioritet:
2001.09.03 DE 301 52 778.4/39
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
data on servers; data saving and data processing for third
parties; operation of electronic marketplaces for bringing
about contracts for the purchase or sale of goods or the
performance of services; bringing about and concluding
transactions in an electronic department store; collecting,
saving and making available of data.
36
Investment of risk capital; financial services;
electronic transfer of capital; home banking; telebanking,
namely conducting of banking transactions online;
technical property management; commercial property
management.
37
Construction; repair, in particular repair of
technical equipment and household equipment;
installation services; facade cleaning; installation,
maintenance and repair of heating, ventilation and airconditioning systems, industrial installations and
machinery; maintenance, inspection, repair and servicing
of buildings.
38
Telecommunication; provision of access to an
e-commerce platform on the Internet; operation of a
service hotline for Internet users; operation of chat lines,
chat rooms and discussion forums; leasing access time
to a computer database providing access to global
computer networks (provision of Internet access); e-mail
data services; telecommunications services, namely, the
provision on-line of a wide range of information via the
Internet; online communications services, namely
transmission of news, pictures and information of all
kinds; web messaging, namely forwarding of messages
of all kinds to Internet addresses; providing access to an
electronic information database; telecommunication
services, namely, provision of access to texts, images,
audio-visual offers, multimedia offers, databases and
computer programs on the Internet; communications,
namely transmission of a wide range of information;
telecommunication services, namely services of a
network operator, including the provision of information
on the Internet and provision of access time to global
computer networks; services of a telecommunications
network operator and provider, namely procuring and
rental of database access time; allocation, registration
and administration of e-mail addresses.
41
Provision of entertainment via the Internet;
organising games on the Internet; publishing printed
products in electronic form, also in intranets and on the
Internet; production of multimedia presentations.
42
Computer programming; technical inspection of
apparatus, machines and installations of all kinds;
construction planning and consultancy; engineering
services; technical advice and services of a technical
expert; advice on the design of home pages and web
sites; telecommunication technology consulting;
computer services, namely generation of data processing
programs and provision of computer programs in data
networks; design of home pages and web sites; services
of an Internet agency, namely design, maintenance and
care of Internet contents, hardware and software
consultancy, implementation of computer programs in
network structures and collecting, saving and making
available software, pictures, audio and visual information;
computer services, namely, digital image processing,
digital data editing, digital data processing, creation of
web sites; provision of computer animation for Internet
presentations; licensing of software; provision of technical
advice via the Internet; validation of digital signatures;
computer services, namely the creation and operation of
web stations and placing of web sites on the Internet for
third parties (web hosting); repair and maintenance of
data systems; development of Internet and intranet
applications and related software components, provision
of programs for the creation of web sites and computer
programs; acceptance, implementation and grant of
licences, research and development contracts; Internet
server administration; allocation, registration and
administration of domain names; services of a
certification agency (trust center), namely, issuing and
administration of digital keys and/or digital signatures;
provision and maintenance of Internet portals for third
ALLEANZA D'ENERGIA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
ALLEANZA D'ENERGIA
(730) Innehaver:
EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH,
Kronenstrasse 22, 70173, STUTTGART, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
4
Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorption, dampening and binding agents; candles,
wicks.
7
Electromechanical devices for the preparation
of beverages, electric kitchen devices, including mixers
for household use.
9
Communications technology products, included
in this class; software, data processing equipment and
computers; sound-recording equipment,
radiophotography equipment, equipment for receiving
images, sound receivers, televisions, telephones, remote
control devices, radio telephones, radio telegraphy
equipment, magnetic recording media for data
processing, electric measuring devices, monitors for
computer hardware, peripheral computer equipment,
photocopiers (including electrostatic and thermic
equipment and machines), CD-players, projectors,
videorecorders, transmitters for electronic signals, video
games adapted for use with television receivers; current
closers, current meters, current breakers, loss of current
detectors, current converters, commutators; telefax
machines, telecopying machines, telephony devices,
electric temperature indicators, audio amplifiers, sound
reproduction equipment, telephonic transmission
apparatus, surveying apparatus and instruments,
distribution cabinets for electricity, distribution
switchboards for electricity, heat control devices, electric
meters, electric counters, time recording equipment,
automatic time switches (not for clock movements), other
electric measuring, signalling, control and counting
equipment, other devices for the receipt, recording,
transmission, processing and reproduction of data, voice,
text, signals, sound and images; sound carriers,
sound/image carriers, data carriers.
11
Lighting apparatus and systems; heating,
steam-generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilation and water conduit equipment and sanitary
installations.
21
Equipment and containers for household and
kitchen use (not of precious metals or plated therewith).
35
Advertising; business management; business
administration; office functions; operation of a
teleshopping channel, namely bringing about, concluding
and performing contracts for the purchase and sale of
goods and services; computerised data administration;
services of a price agency, namely ascertaining prices of
goods and/or services; services of a multimedia agency,
namely planning and design of advertising measures,
presentation of companies on the Internet and other
media; conducting of auctions, also via the Internet; ecommerce services, namely taking and delivery of orders,
invoicing for electronic order systems, bringing about and
concluding commercial transactions via online shops,
products and services presentations; procurement and
renting out of advertising space, also on the Internet;
bringing about commercial and offer contacts via the
Internet; bringing about economic contacts via the
Internet; advertising on the Internet for third parties;
compiling data in computer databases; administration of
68
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0812624
(151) Int.reg.dato:
2003.05.19
(180) Registreringen
2013.05.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200311181
(220) Notifikasjonsdato: 2003.11.27
(300) Søknadsprioritet:
2002.11.19 DE 302 56 530.2/35
(540) Gjengivelse av merket:
parties; operation of search engines for the Internet;
Internet services, namely procurement and rental of
access time to databases; Internet services, namely,
rental of web servers, provision of memory space on the
Internet; operation of Internet and intranet applications
and related software components.
45
Security services, namely guarding of
buildings, technical installations and means of transport.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0810309
(151) Int.reg.dato:
2002.04.19
(180) Registreringen
2012.04.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200309812
(220) Notifikasjonsdato: 2003.10.16
(300) Søknadsprioritet:
2001.10.29 DE 301 62 566.2/09
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Merket er i farger
(571) Beskrivelse av merket:
HAPPY BABY
(730) Innehaver:
HappyBaby Lizenz- und Vermarktungs GmbH, Am
Wellbach 4, 33609, BIELEFELD, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Business consultation; business administration
for third parties; consultancy for organisation and
directing companies; consultancy in questions of
business administration; consultancy services in
questions of business administration; franchising, namely
transmission of economic know-how; information in
business questions; consultation in micro economics;
micro economical and business organisational
consultation; performing company relocations; value
estimations in business matters; compilation of costprice-analysis; purchase services for third parties, namely
acquisition of goods and services for other companies;
order management, supply contracting and account
management, also in e-commerce; running an import and
export agency; negotiation and finalising commercial
transactions, also in e-commerce; providing of
commercial addresses; providing of commercial and
economy contacts, also over the Internet; contract
execution concerning selling and buying goods;
negotiation and finalising contracts concerning the use of
services; representing economical interests of third
parties against political decision takers and other
persons; consultancy in economic questions, book
keeping; auditing; compilation of billings; compilation of
statistics; compilation of micro economic opinions;
compilation of business opinions; compilation of billing
excerpts; providing information in trade and business
matters; publication of statistics; support in administration
of commercial or trade companies; information in
business matters; market research; investigation in
computer files for third parties; investigation in business
matters; organisation advice in business matters;
business organisational project management in ITmatters; advice in human resource management;
planning support in business administration; price
determination for goods and services; bill handling for
electronic ordering systems; collecting and compiling of
topic oriented press releases; secretary services;
consumer support; letting of office machines and devices;
advertising; services of an advertising agency;
organisation of shows and fairs for commercial or
advertising purposes, public relations; merchandising;
organisation and management of advertising shows;
advertising by means of advertising publications;
distribution of advertisements; TV advertising; radio
advertising; actualization of advertising material; display
advertising; planning and designing advertising
measures; publication of advertising texts; document
reproduction; heliographic reproduction services; on-line
advertising in a computer network; advertising on the
CAMEO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
CAMEO
(730) Innehaver:
TerraTec Electronic GmbH, Herrenpfad 38, 41334,
NETTETAL, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound; data carriers; apparatus for data
communication by wire or by wireless transmission
modes; components for electronic devices in particular
computers (included in this class); computer programs for
the processing of audio data or video data.
35
Services of a multi-media database namely
collecting, storing and providing of data, audio
information and/or video information.
38
Transfer of messages and/or audio signals by
means of computer; Internet services namely
transmission of information and entertainment channels
in the Internet.
42
Development of programs for the processing of
audio data or video data; services of a multi-media
database namely collecting, storing and providing of
software.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
69
internasjonale varemerkeregistreringer
Internet for third parties; presentation of companies on
the Internet and other media; letting of advertising
material; sponsoring in form of advertising; telemarketing;
letting of advertising time in communication media; letting
of advertising space, also on the Internet (banner
exchange); presenting goods for advertising purposes;
goods and service presentation; display window
decoration; sales support; sales promotion for third
parties; marketing, market research; marketing for third
parties in digital networks; advertisement mailings;
distribution of advertising material; distribution of samples
for advertising purposes; negotiation of advertising and
promotion contracts for third parties; collecting data in
computer data bases; data management with a
computer; systemisation of data in computer data bases.
39
Services of freight broker; services of a
transportation broker; unloading of goods; storing of
goods; unpacking of goods; packaging of goods; delivery
of mail order goods; delivery of goods; delivery of
packages; providing information on storage; storage of
electronically stored data and documents; logistic
services in the transport sector; transport with cars;
transport with trucks; letting of stores.
42
Licensing of intellectual property rights;
franchising, namely transmission of legal know-how;
franchising, namely transmission of technical know-how;
quality auditing; development and research services
concerning new products for third parties; technical
advice; services of a graphics designer; services of an
industrial designer; styling, industrial design; services of
an interior architect; services of a packaging designer;
designing of web pages; creating web pages; design of
home-pages and web-sites; design of computer-software;
creating and maintaining websites for third parties;
consultancy for creating websites and homepages;
editorial support for Internet presentations (computer
services); actualization of computer-software;
actualization of Internet pages; rental of access time to a
a data base (computer service); data storage (computer
service); data management on a server; digital picture
manipulation; digital data processing; editing, formatting
and transmission of data on CD-blanks (premastering);
electronic data processing for third parties; computer
programming, creating computer animations;
implementing IT-programmes in networks; converting
computer programmes and data, excluding physical
manipulation; converting data and documents from
physical to electronic media; copying computer
programmes; maintenance and installation of software;
providing storage space for external use (web-housing);
providing web space (web hosting); providing storage
space on the Internet; movie, TV and video licensing;
providing platforms on the Internet; providing portals on
the Internet.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0813214
(151) Int.reg.dato:
2003.08.07
(180) Registreringen
2013.08.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200311442
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.04
(300) Søknadsprioritet:
2003.03.06 FR 033213717
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Merket er et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Merloni Electromenager, 44 route de Luxembourg,
Manom, F-57100 Thionville, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Mixers, electric can openers.
9
Weighing apparatus particularly scales; food
analysis apparatus.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
70
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0813223
(151) Int.reg.dato:
2003.08.07
(180) Registreringen
2013.08.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200311447
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.04
(300) Søknadsprioritet:
2003.02.25 DE 30309390.0/39
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0814459
(180) Registreringen
2013.09.29
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.11.22
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500266
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
SCUBI
DAVIDOFF COOL WATER DEEP
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
SCUBI
(730) Innehaver:
Hanna-Barbera Productions Inc, 15301 Ventura
Boulevard, CA91403, SHERMAN OAKS, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
24
Bed covers, bedspreads and table covers and
cloths; curtains of textile material; pennants and flags not
of paper, printing blankets of textile material.
39
Travel organization, booking and arrangement
of travel, excursions and cruises; arrangement of
transport services; organization, booking and
arrangement of excursions, day trips and sightseeing
tours; travel consultancy and escorting of travellers;
rental, booking and providing of ships, in particular rowing
and motor boats, sailing vessels and canoes, rental,
booking and providing of motor vehicles and bicycles,
horses (included in class 39); organization of trips,
holidays and sightseeing tours; services and operation of
a travel agency (included in class 39), in particular
consultancy and booking services for travel and providing
of travel information, arrangement of transport services
and travel; reservation services (included in class 39),
online information, reservation, and booking services in
the tourism and business travel sector (online travel
agencies); all the above services in particular in the travel
and recreational sector.
41
Education and continuous training, educational
consultancy; teaching, in particular correspondence and
language courses; entertainment; artist agency services;
modelling for artists; musical performances; circus
performances; public entertainment; theatrical
performances; organization and providing of child-care
services (entertainment, education outside school);
organisation of holiday camps; providing of sport and
language teaching; health club services (included in class
41), training clubs and fitness clubs, golf courses, tennis
courts, riding facilities, kindergartens, cinemas,
discotheques, museums, amusement arcades, sports
camps and sports facilities, amusement parks;
organization of sports competitions; organization and
arrangement of cultural and sporting events; reservation
services (included in class 41) for sporting, scientific,
political and cultural events; operation of Internet cafés
(included in class 41) especially for entertainment
purposes; organization of exhibitions for cultural and
teaching purposes; services of a recreation and
amusement park in the education and entertainment
sector; services of an interpreter and of a translator;
photography.
43
Temporary accommodation, providing of food
and drinks; room agency services; providing and rental of
holiday homes, holiday flats and apartments; room
reservation and hotel reservation, temporary
accomodation of hotels, boarding houses and motels;
catering; services of boarding houses, hotels and motels;
rental of meeting rooms; services of restaurants and
bars.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
DAVIDOFF COOL WATER DEEP
(730) Innehaver:
Zino Davidoff SA, Rue Faucigny 5, 1700, FRIBOURG,
CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps, including toilet soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics; toiletries; hygienic
products for the body; suncare products for tanning;
products for invigorating and strengthening the nails; bath
products, foaming products and gels for bath and shower
use, tonic products for the body; depilatory products; face
masks; eyeliner pencils, make-up removers; nail varnish,
nail varnish removers, cosmetic skin lotions, emollient
fluids for dissolving cuticle; lotions for revitalising nails,
tanning creams, decorative cosmetics, including blusher,
lipstick, eyeshadow, eyeliner brushes, mascara, body
moisturising concentrates (for non-medical use);
perfumes; after-shave products including oils, creams,
gels, powders and lotions; shaving creams, pre-shave
creams; eau de Cologne; eaux de toilette; deodorants
(sprays and sticks), anti-perspirant products; deodorants
for personal use for personal use; dentifrices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
71
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0815621
(151) Int.reg.dato:
2003.02.11
(180) Registreringen
2013.02.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200400758
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.22
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0815751
(151) Int.reg.dato:
2003.10.09
(180) Registreringen
2013.10.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200400786
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.22
(300) Søknadsprioritet:
2003.04.17 FR 03 3 221 302
(540) Gjengivelse av merket:
MAN TransCom
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
MAN TransCom
(730) Innehaver:
MAN Nutzfahrzeuge AG, Dachauer Strasse 667, 80995,
MÜNCHEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Electric, electro-mechanical and electronic
installations and/or apparatus for emitting, modifying,
recording, processing, linking, monitoring, controlling,
requesting, inputting, measuring, operating, comparing,
exchanging and remote transmission of vehicle operating
characteristics, vehicle operating conditions or other
information such as routes, journey durations, vehicle
locations, particularly vehicles for the transport of goods
and persons; dialogue communication systems fitted with
voice, data and information recording, transmission and
reproduction apparatus, including computers, telephone
apparatus, facsimile machines, apparatus with screens
for wireless communication between vehicles, particularly
vehicles for the transport of goods and persons or
vehicles to fixed or mobile locations via land-based radio
installations or extraterrestrial satellites; tracking systems
for mobile vehicles and goods by means of satelliteassisted positioning systems (Global Positioning System,
GPS); data processing equipment and software for
information, controlling and communication within a fleet
of motor cars and/or vehicle fleets; systems and
programmes for planning tours and tour length for
vehicles; invoicing and administration systems for
workshops for car fleets, shipping and transport
companies (computer programs).
35
Concluding contracts maintenance and repairs
and provision of replacement vehicles; acquiring and
carrying out orders for transport; brokerage and/or
concluding contracts on the use of mobile phones and
other communication installations.
36
Insurance and financing services; financing,
leasing services, motor vehicle insurance underwriting,
particularly for vehicles for the transport of goods and
persons, with statements of damage and billing of taxes
and charges; production and issue of petrol cards for
refilling in service stations without without having to pay
cash with monitoring documentation, report and invoicing
expenses incurred by means of petrol cards.
37
Repair, upkeep and maintenance of vehicles,
motor cars, utility vehicles, trailers and their pneumatic
tyres; cleaning of a fleet of motor cars, maintenance of a
fleet of motor cars.
39
Vehicles fleet management and management
of fleets with planning of concepts for vehicles and
monitoring fleets of motor cars; acquisition, storage and
transport logistics; planning and monitoring of storage,
planning tours and length of tours for vehicles; freight
forwarding and transport services; monitoring vehicles,
motor cars, utility vehicles by means of satellite-assisted
positioning systems; transport services for persons,
merchandise, goods and vehicles; motor car rental,
particularly vehicles transport of goods and passengers.
42
Technical planning and technical consulting in
connection with vehicles; technical consulting for shipping
and transport companies.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Danacol
(730) Innehaver:
Compagnie Gervais Danone, 126-130, rue Jules Guesde,
92300, LEVALLOIS-PERRET, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Flour for pharmaceutical purposes, almond oil
for pharmaceutical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic products
for medical use; nutritive substances for microorganisms
for medical use; vitamin preparations; food for babies
namely: lacteal flour, soups, dehydrated soups, milks,
powdered milks, fruit compotes, vegetable purées,
dehydrated vegetable purées, fruit and vegetable juices,
baby's cereals.
29
Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie;
compotes; jams, jellies; soups; tinned food essentially
containing meat, fish, ham, poultry and/or game;
prepared, dried, cooked, preserved and deep-frozen
dishes, essentially containing meat, fish, ham, poultry
and/or game; crisps, mixed nuts, all nuts particularly
prepared walnuts and hazelnuts such as peanuts,
cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk,
powdered milks, flavoured jellified milks and whipped milk
products; dairy products namely: milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts,
fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened
cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened
cheeses and pickled cheeses, soft white cheese, fresh
cheeses sold in paste or liquid form, mature or flavoured;
beverages mainly consisting of milk or dairy products,
milk beverages with high milk content, milk beverages
containing fruits; plain or flavoured fermented dairy
products; edible oils, olive oil, edible fats.
32
Beers; still or sparkling water (mineral or other);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable beverages;
lemonades, soft drinks, ginger beers, sorbets
(beverages); preparations for making beverages, syrups
for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing lactic starters.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
72
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0817069
(151) Int.reg.dato:
2003.09.17
(180) Registreringen
2013.09.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200401333
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.12
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0815881
(151) Int.reg.dato:
2003.11.27
(180) Registreringen
2013.11.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200400806
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.22
(300) Søknadsprioritet:
2003.05.28 FR 03 3 227878
(540) Gjengivelse av merket:
DJ
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
DJ
(730) Innehaver:
CCM, 182-188 avenue Paul Vaillant Couturier, 93120, LA
COURNEUVE, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Precious metals and alloys thereof other than
for dental use; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
ISABEL
(730) Innehaver:
Conservas Garavillla SA, Poligono Lamiaran, 48360,
MUNDAKA (VIZCAYA), ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Eggs; edible oils and fats.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0817068
(151) Int.reg.dato:
2003.09.17
(180) Registreringen
2013.09.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200401332
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.12
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0817920
(180) Registreringen
2013.11.27
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.08.12
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200411942
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.18
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
FLEUR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
FLEUR
(730) Innehaver:
Zentiva as, U Kabelovny 130, 10237, PRAHA 10 - DOLNÍ
MECHOLUPY, CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Anti-contraceptive pharmaceutical preparation
on the basis of cyproterone.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
ISABEL, Calidad desde 1887
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
ISABEL, QUALITY SINCE 1887.
(730) Innehaver:
Conservas Garavillla SA, Poligono Lamiaran, 48360,
MUNDAKA (VIZCAYA), ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Eggs; edible oils and fats.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
73
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0818675A
(151) Int.reg.dato:
2004.09.10
(180) Registreringen
2013.09.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200410459
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.14
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0818937
(151) Int.reg.dato:
2003.11.28
(180) Registreringen
2013.11.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200402400
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.11
(300) Søknadsprioritet:
2003.10.17 IT MI2003C 010116
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
W.A.B.B.A. WORLD AMATEUR BODY BUILDING
ASSOCIATION
(730) Innehaver:
Wabba World Ltd, 596 Kingsland Road, E84AH,
LONDON, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
41
Provision of exercise facilities; organisation of
sports competitions; rental of videotapes; videotape film
production; information on education; presentation of live
performances; rental of sports equipment (except for
rental of vehicles); health club services (physical fitness).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists of an imprinted dark background
including, in the upper part, the stylized representation of
a butterfly, in the middle part, the fancy word "papillon"
written in stylized characters and, in the lower part, the
wording "BY LADYBERG".
(730) Innehaver:
Ladyberg SpA, 32, via per Azzano, 24050,
GRASSOBBIO, IT
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Women's underwear, corsetry, swimsuits,
brassieres, slips, girdles, bodies, suspenders, dressing
gowns, singlets, petticoats.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0822690
(180) Registreringen
2013.12.10
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.10.30
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500415
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
NIVEA BATH CARE CREAM &
CARE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
NIVEA BATH CARE CREAM & CARE
(730) Innehaver:
Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, HAMBURG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Soaps, cosmetics.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
74
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0825597
(151) Int.reg.dato:
2004.03.11
(180) Registreringen
2014.03.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200406234
(220) Notifikasjonsdato: 2004.06.24
(300) Søknadsprioritet:
2003.10.03 FR 03 3 249 921
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0826546A
(151) Int.reg.dato:
2004.09.22
(180) Registreringen
2014.02.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200410894
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.28
(300) Søknadsprioritet:
2003.08.20 CH 518633
(540) Gjengivelse av merket:
EVOK
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
EVOK
(730) Innehaver:
Kohler France, 60, rue de Turenne, 75003, PARIS, FR
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Sanitary basins, wash-hand basins, water
pans, hand-washing equipment, bidets, bathtubs,
bathtubs for balneotherapy, showers, shower trays,
shower columns, walls and bath screens for bathtubs,
kitchen sinks; valves and fittings namely, spouts, mixers,
mixing faucets, shower heads, hand sprays.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Merket er et rent figurmerke
(730) Innehaver:
America's Cup Properties Inc, c/o Corporation Service
Company 80 State Street, NY12207, ALBANY, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemicals used in industry, science,
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; fertilizers; fire-extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.
2
Paints, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metal in foil and powder form
for painters, decorators, printers and artists.
3
Bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
4
Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels
(including motor spirit) and illuminants; candles and wicks
for lighting.
5
Pharmaceutical and veterinary products;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
6
Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable metal constructions; metal
materials for railway tracks; non-electric cables and wires
of common metal; ironmongery and small items of metal
hardware; metal pipes and tubes; safes; goods of
common metal not included in other classes; ores.
7
Machines and machine tools; motors and
engines (except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except those for land
vehicles); agricultural implements other than handoperated; egg incubators.
8
Hand-operated hand tools and implements;
cutlery; side arms; razors.
9
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
75
internasjonale varemerkeregistreringer
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic data media, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers calculating machines,
data processing and computer equipment, computer
software and programs; amusement apparatus adapted
for use with television receivers only; fire extinguishers.
11
Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes.
12
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.
14
Precious metals and alloys thereof; precious
stones; horological and chronometric instruments.
16
Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in
this class); printers' type; printing blocks.
18
Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other
classes; animal skins, hides; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
20
Furniture, mirrors, picture frames; goods,
included in this class, made of wood, cork, reed,
rushwork, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials, or of plastics.
21
Toilet utensils; combs and sponges; brushes
(except paint brushes); brush-making materials; articles
for cleaning purposes; steel wool; unworked or semiworked glass (except building glass).
22
Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding
and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw
fibrous textile materials.
24
Fabrics and textiles included in this class; bed
and table covers.
25
Clothing, clothing for gymnastics and sports,
shoes, headgear.
26
Lace and embroidery, ribbons and braid;
buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial
flowers.
28
Games, toys, scale model vehicles, particularly
of boats; electronic games other than those designed to
be used only with television sets; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; Christmas tree
decorations; playing cards.
29
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.
30
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey,
treacle syrup; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for
refreshment.
32
Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
33
Alcoholic beverages (excluding beers).
34
Tobacco; smokers' articles; matches.
35
Advertising; business management; business
administration; office functions.
36
Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
37
Construction; shipbuilding; repair; installation
services; installation, maintenance and repair of
computers.
38
Telecommunications.
39
Transport; packaging and storage of goods;
2005.11.07 - 45/05
travel arrangement.
40
Treatment of materials.
41
Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities, organisation and conducting of sports
events, particularly of nautical competitions,
demonstrations and races.
42
Scientific and technological services and
research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; design and development of
computer hardware and software; legal services.
43
Services for providing food and drink;
temporary accommodation.
45
Personal and social services rendered by
others to meet the needs of individuals, namely escorting
in society (chaperoning), marriage bureaux, dating
services, rental of clothing and formal dress, horoscope
casting, lobby services other than for commercial
purposes; security services for the protection of property
and individuals, namely detective agencies, surveillance
agencies, night guards, missing person investigations,
missing person research, security consultancy, escorting
and close protection, guards, anti-intrusion alarm
surveillance, fire-fighting, conciliation services (mediation)
other than legal, opening of security locks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0826616
(151) Int.reg.dato:
2004.04.29
(180) Registreringen
2014.04.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200407563
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.08
(300) Søknadsprioritet:
2004.02.03 IT VE2004C000033
(540) Gjengivelse av merket:
MARCO FELLUGA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
MARCO FELLUGA
(730) Innehaver:
Marco Felluga SrL, Via Gorizia, 121, 34072, GRADISCA
D'ISONZO (GORIZIA), IT
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Alcoholic beverages (except beers).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
76
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0827540
(180) Registreringen
2014.05.10
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.10.22
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500416
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0827298
(180) Registreringen
2014.03.15
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.08.09
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200500267
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ACTAVIS
FRANKIE MORELLO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
ACTAVIS
(730) Innehaver:
Actavis Group hf, Reykjavikurvegi 76, 220,
HAFNARFJORDUR, IS
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.
3
Bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5
Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides;
pharmaceuticals and pharmaceutical compositions.
10
Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopedic articles; suture materials.
42
Scientific and technological services and
research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; design and development of
computer hardware and software; legal services;
chemical analysis and research, biological and
pharmaceutical research; design and testing new
products, diagnostic testing and analysis; exploitations
and licensing of intellectual property rights; laboratory
analysis and research; quality control; technological
research; testing of materials; testing of products.
44
Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals;
agriculture, horticulture and forestry services; advisory
services in relation to healthcare; consultancy services
relating to healthcare; counselling relating to
pharmaceuticals; pharmaceutical services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the words "FRANKIE MORELLO" to
be reproduced in any color, character and dimension.
(730) Innehaver:
GM Studio Design & Fashion Snc, Via Pietro Colletta 55,
20137, MILANO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
18
Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other
classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.
25
Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
77
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0827588
(180) Registreringen
2014.03.29
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.07.16
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200410892
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.28
(300) Søknadsprioritet:
2003.10.14 FR 03 3 251 314
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0828443
(151) Int.reg.dato:
2004.05.19
(180) Registreringen
2014.05.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200407848
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.05
(300) Søknadsprioritet:
2003.11.19 DE 303 60 656.8/36
(540) Gjengivelse av merket:
ABSL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
ABSL
(730) Innehaver:
Groupe AB SA, 132, avenue du Président Wilson, 93210,
SAINT-DENIS LA PLAINE, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
38
Communications by computer terminals, radio,
telephone and telematic communications,
communications by all digital networks, by cable including
telephone cable, by radio relay network and by satellite,
television program broadcasting, radio program
broadcasting, radio broadcasts, televised broadcasts,
satellite transmission, television by cable including
telephone cable, provision of access to national,
international and computer telecommunications networks
and to the Internet; Internet transmission of films, videos,
music and television programs; telecasting or
teletransmission of films, interactive programs and
multimedia programs.
41
Entertainment, production and editing of films,
videos, interactive programs and multimedia programs,
for cinema and television and/or for entertainment and
educational purposes, production of radio and television
programs, recording studio services, movie and television
studios, sporting and cultural activities, publication of
books; radio and television entertainment programs,
publishing and lending books and magazines; information
relating to shows, films, videos, programs and cinema
and television shows, rental of films, videograms,
phonographic recordings, radios and television sets.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
Deutsche UFG
(730) Innehaver:
Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325,
FRANKFURT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
36
Financial affairs; monetary affairs; insurance;
real estate affairs.
38
Telecommunications in financial affairs, databased transmission of programs and information about
trade and the implementation of currency, interest and
money transactions, securities, investments and other
money transactions; transmission of information and data
in online services and in the Internet.
42
Computer programming.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
78
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0831208
(151) Int.reg.dato:
2003.12.16
(180) Registreringen
2013.12.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200409289
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.16
(300) Søknadsprioritet:
2003.07.10 FR 03 3235828
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0828963
(151) Int.reg.dato:
2004.03.10
(180) Registreringen
2014.03.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200408025
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.12
(300) Søknadsprioritet:
2004.02.26 SG T04/03012Z
(540) Gjengivelse av merket:
DYNACCES
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
DYNACCES
(730) Innehaver:
Alstom, 3 Avenue André Malraux, 92309, LEVALLOISPERRET, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Propulsion mechanisms other than for land
vehicles; pyrotechnic propulsion mechanisms other than
for land vehicles; hydraulic, pyrotechnic or pneumatic
catapult launch devices; energy-absorbent devices, for
railway vehicles.
9
Mechanical test devices; dynamic test devices;
crash test devices.
42
Mechanical research, crash studies and tests,
mechanical studies and tests, dynamic studies and tests
by means of a test device particularly for railway vehicles;
crash study and test services, mechanical study and test
services, dynamic study and test services, particularly for
railway vehicles; rental of crash test devices, of
mechanical test devices, of dynamic test devices,
particularly for railway vehicles; rental of force
measurement, acceleration measurement, speed
measurement, movement measurement devices by
means of tracking, high-speed photography, particularly
for railway vehicles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
ALTUS
(730) Innehaver:
Altus Shipping and Logistics Pte Ltd, 79 Anson Road
#10-04 Phoenix Tower, 079906, SINGAPORE, SG
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks
5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Ship management services; provision of crew
for ships; and the provision of consulting services in
respect of the aforementioned services.
39
Charter of marine and riverine vessels; charter
of aircraft; stevedoring; land, water, and air transport;
cargo container rental services; rental of vehicles; rental
of lifting, transportation and materials-handling
equipment; rental of warehousing; freight forwarding;
arrangement for the transportation of goods by land,
water, and air; import, export, and domestic cargo
handling; ground support freight handling services;
warehousing; storage of goods before and after
transportation by land, water, and air; port services;
information services relating to the movement of cargo;
ship agency services; and the provision of consulting
services in respect of the aforementioned services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
79
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0831695
(151) Int.reg.dato:
2004.04.30
(180) Registreringen
2014.04.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200409711
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.30
(300) Søknadsprioritet:
2003.11.26 FR 03/3259839
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0831724
(151) Int.reg.dato:
2004.05.10
(180) Registreringen
2014.05.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200409717
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Permafoam
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Permafoam
(730) Innehaver:
Paul Hartmann AG, Postfach 1420, 89504,
HELDENHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Plasters of all kinds, materials for dressings of
all kinds, bandages for sanitary and medical purposes
(included in this class); dressings for wounds, granular
insert and padding material (included in this class),
compresses, swabs for surgical purposes, sanitary
tampons, cotton wool for medical use, dressings with
ointments.
10
Orthopaedic bandages, plaster, fixing and
padded bandages, universal bandages, sleeve and
gauze bandages, synthetic resin dressings, including
thermoplastic synthetic resin dressings, zinc paste
bandages, all for supportive or orthopedic purposes;
support bandages, sleeve and gauze bandages;
compression stockings.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
CHARAL saveur et énergie
(730) Innehaver:
CHARAL, 1, place des Prairies, 49300, CHOLET, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Beef and beef extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; eggs, milk and dairy
products; edible oils and fats; tinned beef; prepared (or
cooked) meals made with beef.
30
Sugar, rice, tapioca, sago, pasta; flours, cereal
preparations, bread; salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), dressings for salads; spices; prepared (or
cooked) meals made with pasta and beef.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0831776
(151) Int.reg.dato:
2004.07.30
(180) Registreringen
2014.07.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200409732
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.02.23 FR 04/3.275.343
(540) Gjengivelse av merket:
FLEX WP
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
FLEX WP
(730) Innehaver:
Lancome Parfums et Beaute & Cie, 29, rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008, PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Make-up products.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
80
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0832155
(151) Int.reg.dato:
2004.07.05
(180) Registreringen
2014.07.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200409943
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.07
(300) Søknadsprioritet:
2004.01.13 FR 04 3.267.259
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0832637
(151) Int.reg.dato:
2004.03.13
(180) Registreringen
2014.03.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200410326
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.14
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
REPLENISH
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
REPLENISH
(730) Innehaver:
L'Oreal, 14, rue Royale, 75008, PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Shampoos; hair care and hair styling gels,
mousses, balms and aerosol products; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting
products; essential oils.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for:
The word "SPARK" - claiming the colours red, yellow,
orange, white and black, as elements of the mark.
(571) Beskrivelse av merket:
SPARK
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
SPARK AS IN FLAME FROM A CIGARETTE LIGHTER
(730) Innehaver:
Multibrands International Ltd, P O Box 11, BD39XY,
BRADFORD, WEST YORKSHIRE, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
34
Gas and electronic lighters.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0832399
(151) Int.reg.dato:
2004.05.27
(180) Registreringen
2014.05.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200410256
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.14
(300) Søknadsprioritet:
2004.05.04 IT VI2004C000283
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the word "PATAMORE" written in
small letters with a fantasy style; the letter "P" is written
with a capital letter.
(730) Innehaver:
Essedue Alimentare SrL, Via E. Mattei, 45, 31055,
QUINTO DI TREVISO (TV), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.
30
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.
31
Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals;
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and
flowers; foodstuffs for animals; malt.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
81
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0833240
(151) Int.reg.dato:
2003.11.06
(180) Registreringen
2013.11.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200410498
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.21
(300) Søknadsprioritet:
2003.08.06 IT BO2003C000788
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0832797
(151) Int.reg.dato:
2004.05.24
(180) Registreringen
2014.05.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200410363
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.14
(300) Søknadsprioritet:
2004.04.28 SE 2004/03125
(540) Gjengivelse av merket:
SWEP
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
SWEP
(730) Innehaver:
Swep International AB, Box 105, 26122, LANDSKRONA,
SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Recorded computer programmes; apparatus
and instruments for measuring, signalling and control
(supervision); electric installations for the remote control
of industrial operations; water and quantity indicators;
luminous or mechanical signalling panels; pressure
indicators and pressure gauges; densimeters,
thermostats, temperature indicators; heat regulating
apparatus; control instruments for heat regulating
apparatus, boilers and heat exchangers.
11
Taps for pipes; control and safety devices for
water supply plants; pipes, constituting parts of heating,
ventilation and sanitation installations; sanitary apparatus
and installations; water heaters; ventilation installations
and apparatus (air-conditioning); radiators, heating
installations, heating boilers; heat exchangers (not parts
of machines).
42
Scientific and technological services including
related research and designing; design and development
of computer hardware and software; engineering;
installation of computer software; calibration (measuring);
rental of computer software.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The trade mark consists in the fancyful name
"CONQUEROR" reproduced in stylized characters.
(730) Innehaver:
Qubica SpA, Via dell'Arcoveggio no. 80, 40129,
BOLOGNA, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Computers and computer components;
computer disks and tapes with programs for
computerized bowling alleys and videogames; programs
recorded on CD, computer disks and tapes for
computerized bowling alleys; electronic equipment for the
control of bowling alleys; electronic devices for the control
of bowling machinery; electronic bowling score boards;
computer games dedicated to bowling; video games,
video games for use on fitness machines; electronic
scoring equipment for bowling.
28
Bowling apparatus and machinery, bowling
balls, skittles; automatic coin-operated game machines;
games and toys, namely rag dolls and plush toys, bags
and cases adapted for bowling players.
41
Training courses on computers and software
for bowling, entertainment services, entertainment
information, organization of bowling competitions and
contests; rental of bowling equipment; providing bowling
centres, providing bowling sports facilities.
42
Development of programs for computers and
processors, software, computer programs for bowling
alleys and videogames, design engineering for the
bowling.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.01
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
82
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0833263
(151) Int.reg.dato:
2004.06.24
(180) Registreringen
2014.06.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200410505
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.21
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0833320
(151) Int.reg.dato:
2004.06.02
(180) Registreringen
2014.06.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200410530
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.21
(300) Søknadsprioritet:
2003.12.02 US 78/335,053
(540) Gjengivelse av merket:
OSMATE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
OSMATE
(730) Innehaver:
NPS Pharmaceuticals Inc, 420 Chipeta Way, Suite 240,
UT84108, SALT LAKE CITY, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Drug delivery apparatus, namely patient
triggered injector for the delivery of pharmaceuticals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
La dentelle a un nom
(730) Innehaver:
ETS Lucien NOYON SAS, Rue des Salines, 62100,
CALAIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
26
Lace and embroidery.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0833346
(151) Int.reg.dato:
2004.06.01
(180) Registreringen
2014.06.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200410895
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.21
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0833282
(151) Int.reg.dato:
2004.03.16
(180) Registreringen
2014.03.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200410512
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.21
(300) Søknadsprioritet:
2003.09.18 SE 2003/05436
(540) Gjengivelse av merket:
MITSUI NORIN
INSPIRA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
MITSUI NORIN
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
The subject mark is derived from the applicant's name,
Mitsui Norin Co. Ltd. which consists of a common
Japanese surname (Mitsui, meaning "three wells" in
Japanese) and a word to describe their business (Norin,
meaning "agriculture and forestry"); the mark is arbitrarily
coined and has no significance in the relevant industry.
(730) Innehaver:
Mitsui Norin Co Ltd, 2-11, Nishi-Shinjuku 3-Chome,
Shinjuku-ku, 160-8381, TOKYO, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Tea, coffee, cocoa.
32
Waters, soft drinks, non-alcoholic fruit juice
beverages, whey beverages, vegetable juices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
INSPIRA
(730) Innehaver:
VSM Group AB, 56184, HUSVARNA, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Sewing machines, parts and accessories to
sewing machines.
8
Scissors, cutting tools (hand tools).
9
Irons (electric); embroidery designs stored on
diskettes; CD-roms, memory cards and portable flash
memories; software for creating embroidery and sewing;
tape measures.
20
Tailors dummies; furniture for sewing
machines.
23
Yarns and threads, for textile use.
24
Fabrics of textile and other material and plastic
material, all for sewing and embroidery; interlinings for
stabilization of fabrics for sewing and embroidery and
other interlinings for sewing.
26
Haberdashery, except thread, namely sewing
needles and pins and cushions and boxes thereto, boxes
for thread, bobbin holders, sewing boxes, templates,
hoops for quilting and embroidery and accessories
thereto.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
83
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0833509
(151) Int.reg.dato:
2004.07.14
(180) Registreringen
2014.07.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200410608
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.21
(300) Søknadsprioritet:
2004.04.05 DE 304 19 369.0/09
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0833525
(151) Int.reg.dato:
2004.01.19
(180) Registreringen
2014.01.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200410804
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.28
(300) Søknadsprioritet:
2003.10.01 CH 517662
(540) Gjengivelse av merket:
CFX65
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
CFX65
(730) Innehaver:
Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, accessories for mobile phones, namely
supports, hands-free sets, charging cables, charging
units, charging stations, headsets, mouse devices, chip
cards; software; optical devices, cameras.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Telekurs iD intelligent Display
(730) Innehaver:
Telekurs Finanzinformationen AG, Hardturmstrasse 201,
8005, ZÜRICH, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Computer software; data processing apparatus
and parts and accessories thereof (included in this class);
apparatus for data and information transmission and
distribution.
16
Printed matter, printed publications; pamphlets.
35
Information and data computing, recording,
composition, collection and systemization in a computer
database; provision of commercial information and of
commercial data, also on-line via global computer
networks or electronic systems; inputting, recording
information and data by means of electronic or optical
transmissions; consulting in data collection.
36
Banking, financial and monetary affairs;
insurance; stock exchange operations; stock exchange
quotations; financial instrument issuance; services in
connection with financial and banking operations;
provision of banking and financial services, also on-line
via global computer networks or electronic systems;
provision of up-to-date financial information; services of
interactive data banks in connection with banking and
financial affairs; information, consulting and provision of
recommendations in connection with banking and
financial services; computer analyses of financial
information; computer-assisted provision of information in
the field of financial affairs.
38
Telecommunication; telecommunication
services, particularly providing access to information in
connection with stock exchange quotations, the stock
exchange, money market, foreign exchange rates, filings,
securities and other financial information; consulting in
telecommunications; electronic data interchange;
provision of access time to data banks via a global
computer network (telecommunication services);
provision of access to data banks via the global computer
network (the Internet); telecommunications consulting in
information distribution.
41
Education; tuition; publication (other publication
of advertizing texts), namely of information, statistics and
indices in connection with quotations, valuables, interest
rates, prices, exchange rates, companies, markets and
economic realities.
42
Rental of access time to computers for
performing searches in data banks; free provision and
rental of access time to data banks (computing services);
creation and updating of data distribution and processing
programs; consulting in computers in data processing;
consulting in operating systems.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
84
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0833527
(151) Int.reg.dato:
2004.07.28
(180) Registreringen
2014.07.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200410806
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.28
(300) Søknadsprioritet:
2004.02.25 CH 521032
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0833528
(151) Int.reg.dato:
2004.07.15
(180) Registreringen
2014.07.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200410807
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.28
(300) Søknadsprioritet:
2004.04.13 CH 521098
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
checkport
(730) Innehaver:
Swissport International AG, Flughofstrasse 55, 8152,
OPFIKON, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
39
Transport, including security transport; control
of freight documents and travel documents; passenger
check-in services; storage of data media and
electronically stored documents concerning flight safety.
42
Scientific and technological services
concerning flight safety; design and development of
software concerning flight safety; engineering and
services of aeronautical technicians; testing of materials;
quality control.
45
Security services for the protection of property
and individuals, including personal body guarding;
security consultancy; night guards services; civil guards
services; opening of security locks, monitoring of alarms
on airports; monitoring and searching airplanes, cargos
and luggage, including the screening of packages and
passengers luggage; admission control and identity
check of persons at airports and in airplanes, including Xray control of persons and of luggage.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
IATS INTERNATIONAL ARTIFICIAL TURF STANDARD
(730) Innehaver:
Fédération Internationale de Football Association (FIFA),
Hitzigweg 11, 8032, ZURICH, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Magazines; newspapers; books and daily
newspapers, in particular concerning sports personalities
and sports events; posters; advertising panels, banners
and equipment made of paper or cardboard, printed
matter for advertising purposes.
27
Artificial turf, in particular for sports fields.
31
Seed for lawn grass; turf, in particular for sports
fields.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
85
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0833758
(151) Int.reg.dato:
2004.04.16
(180) Registreringen
2014.04.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200410870
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.28
(300) Søknadsprioritet:
2003.10.17 FR 03 3 251 834
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0833534
(151) Int.reg.dato:
2004.04.19
(180) Registreringen
2014.04.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200410809
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.28
(300) Søknadsprioritet:
2003.10.21 FR 03 3 253 202
(540) Gjengivelse av merket:
PEUGEOT CASUAL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
PEUGEOT CASUAL
(730) Innehaver:
Automobiles Peugeot, 75, avenue de la Grande-Armée,
75116, PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Vehicles, apparatus for locomotion by land, air
or water; motor vehicles, cycles, motorcycles, their
components namely engines, gearboxes, vehicle bodies,
chassis, steering systems, shock absorbers,
transmissions, brakes, wheels, wheel rims, wheel covers,
seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers,
head rests for seats, rearview mirrors, steering wheels,
protective moulding rods, windscreen wipers, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches,
luggage racks, ski racks, spoilers, sunroofs, window
panes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
AQUA ALLEGORIA Mentafollia GUERLAIN PARIS
(730) Innehaver:
Guerlain SA, 68, avenue des Champs-Élysées, 75008,
PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Perfumery goods, perfumes, cosmetics,
essential oils, hair lotions, soaps.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0833822
(151) Int.reg.dato:
2004.06.16
(180) Registreringen
2014.06.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200411711
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.04
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The marks consists in the wording EMAGOLD in special
characters together with a stylized sun.
(730) Innehaver:
European Gold Manufacturers Association, Villa Bergerat
3, 92200, NEUILLY SUR SEINE, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Precious metals not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.01
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
86
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0834604
(151) Int.reg.dato:
2004.10.13
(180) Registreringen
2014.10.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200411303
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.11
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0834122
(151) Int.reg.dato:
2004.05.28
(180) Registreringen
2014.05.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200411756
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.04
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ENVOL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
ENVOL
(730) Innehaver:
JM Garel Creation, 67, rue du Bourbonnais, 69009,
LYON, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Precious metals and alloys thereof other than
for dental use; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.01
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
MOUNTAIN POOL SPIRIT OF THE MOUNTAIN
(730) Innehaver:
Gerhard Eberle, Gachenaustrasse 2, 82211,
HERRSCHING, DE
Stefan Eberle, 2, Gachenaustrasse, 82211,
HERSCHING, DE
Robert Stark, Waldpromenade, 42, 82211,
HERRSCHING, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
18
Leather bags, rucksacks.
22
Textile bags.
25
Clothing, footwear, headgear, gloves, belts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0834126
(151) Int.reg.dato:
2004.07.21
(180) Registreringen
2014.07.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200411155
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.11
(300) Søknadsprioritet:
2004.03.15 DE 304 15 000.2/12
(540) Gjengivelse av merket:
G2
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
G2
(730) Innehaver:
Adam Opel AG, Bahnhofsplatz 1, 65428,
RÜSSELSHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Motor vehicles, their parts and spare parts.
35
The bringing together for the benefit of others,
of a variety of goods, namely motor vehicles (excluding
the transport thereof), enabling customers to conveniently
view and purchase those goods.
37
Repair and maintenance of vehicles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0834720
(151) Int.reg.dato:
2004.09.20
(180) Registreringen
2014.09.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200411331
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.11
(300) Søknadsprioritet:
2004.04.27 BX 1054446
(540) Gjengivelse av merket:
SPARC
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
SPARC
(730) Innehaver:
Basell NV, Hoeksteen 66, 2132MS, HOOFDDORP, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemicals, namely catalysts and catalyst
components for use in polymerization processes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
87
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0835008
(151) Int.reg.dato:
2004.07.12
(180) Registreringen
2014.07.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200411827
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.18
(300) Søknadsprioritet:
2004.01.14 DE 304 01 729.9/09
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0835491
(151) Int.reg.dato:
2004.09.01
(180) Registreringen
2014.09.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412020
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.25
(300) Søknadsprioritet:
2004.03.15 FR 04 3 279 763
(540) Gjengivelse av merket:
LIQUICAP
ATLAS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
LIQUICAP
(730) Innehaver:
Endress + Hauser GmbH + Co KG, Hauptstrasse 1,
79689, MAULBURG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Measuring apparatuses, especially measuring
apparatuses for measuring a physical parameter, such
as, pressure, filling level, or flow rate, especially
capacitive level transmitters measuring the filling level of
fluids or bulk materials in a container or tank; software,
especially software for processing measuring signals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
ATLAS
(730) Innehaver:
Calor, Place Ambroise Courtois, 69008 Lyon, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Electric radiators.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0835612
(151) Int.reg.dato:
2004.08.25
(180) Registreringen
2014.08.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412050
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.25
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0835367
(151) Int.reg.dato:
2004.09.06
(180) Registreringen
2014.09.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200411975
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.25
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
A5
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
A5
(730) Innehaver:
Audi AG, 85045, INGOLSTADT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Motor vehicles and structural parts thereof (as
included in this class).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
LIFE BRIDGE
(730) Innehaver:
Swisspartners Investment Network AG, Am
Schanzengraben 23, 8002, ZURICH, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
36
Insurance underwriting, especially services in
the field of life insurance.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
88
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0835635
(151) Int.reg.dato:
2004.07.05
(180) Registreringen
2014.07.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412054
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.25
(300) Søknadsprioritet:
2004.06.23 SE 2004/04401
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0835637
(151) Int.reg.dato:
2004.06.17
(180) Registreringen
2014.06.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412055
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.25
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Merket er et rent figurmerke
(730) Innehaver:
General Biscuits España SA, Coll de la Manya, s/n,
08400, GRANOLLERS (BARCELONA), ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Waffles, rusks, biscuits, crackers, pancakes,
petit-beurre biscuits, bread and bread rolls, pastries,
pizzas, sandwiches, tarts and pies.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
RFSU new ZENITH UNIQUE MATERIAL FOR A MORE
NATURAL FEELING
(730) Innehaver:
RFSU AB, Box 12128, 10224, STOCKHOLM, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Condoms.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0835652
(151) Int.reg.dato:
2004.09.07
(180) Registreringen
2014.09.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412056
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.25
(300) Søknadsprioritet:
2004.07.20 CH 525442
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
milbstop
(730) Innehaver:
Bruno Rebsamen, Haldenstrasse 11, 9327, TÜBACH,
CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
24
Fabrics and textiles, included in this class; bed
and table covers; protective anti-mite covers for
mattresses, bed clothes and pillows.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
89
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0835655
(151) Int.reg.dato:
2004.09.30
(180) Registreringen
2014.09.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412058
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.25
(300) Søknadsprioritet:
2004.06.07 CH 524405
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0835654
(151) Int.reg.dato:
2004.09.27
(180) Registreringen
2014.09.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412057
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.25
(300) Søknadsprioritet:
2004.07.12 CH 523920
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
walk on water
(730) Innehaver:
Arena Distribution SA, Route du Crochet 14, 1762,
GIVISIEZ, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Shoes and footwear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Merket er et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Japan Tobacco Inc, 2-2-1, Toranomon 2-chome, Minatoku, 105-8422, TOKYO, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
34
Cigarettes; raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
90
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0836769
(151) Int.reg.dato:
2004.08.09
(180) Registreringen
2014.08.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412508
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09
(300) Søknadsprioritet:
2004.02.18 DE 30409297.5/10
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0835656
(151) Int.reg.dato:
2004.09.30
(180) Registreringen
2014.09.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412059
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.25
(300) Søknadsprioritet:
2004.06.07 CH 524406
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Filius
(730) Innehaver:
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, ElseKröner-Strasse 1, 61352, BAD HOMBURG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Medico-technical, surgical, medical and dental
instruments, apparatus and devices, with the exception of
internal or external pacemakers, programming and
testing instruments for pacemakers, electrodes therefor
and endoprothesis.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.01
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Merket er et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Japan Tobacco Inc, 2-2-1, Toranomon 2-chome, Minatoku, 105-8422, TOKYO, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
34
Cigarettes; raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.01
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0836797
(151) Int.reg.dato:
2004.09.10
(180) Registreringen
2014.09.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412512
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09
(300) Søknadsprioritet:
2004.06.07 DE 304 33 235.6/05
(540) Gjengivelse av merket:
DALEN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
DALEN
(730) Innehaver:
ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467,
KONSTANZ, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.01
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
91
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0836798
(151) Int.reg.dato:
2004.09.10
(180) Registreringen
2014.09.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412513
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09
(300) Søknadsprioritet:
2004.06.07 DE 304 33 234.8/05
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837062
(151) Int.reg.dato:
2004.10.11
(180) Registreringen
2014.10.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412659
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16
(300) Søknadsprioritet:
2004.06.11 CH 524678
(540) Gjengivelse av merket:
IFTYON
FRAMA MATRIX F
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
IFTYON
(730) Innehaver:
ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467,
KONSTANZ, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations for oncology;
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of respiratory diseases; anti-inflammatory
preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.01
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
FRAMA MATRIX F
(730) Innehaver:
Frama AG, Unterdorf, 3438, LAUPERSWIL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Mail handling machines; electric and electronic
letter opening machines.
16
Electric and electronic franking machines;
office machines and apparatus, particularly franking
machines, franking machines with or without digital
printing technology.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0836867
(151) Int.reg.dato:
2004.10.04
(180) Registreringen
2014.10.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412529
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09
(300) Søknadsprioritet:
2004.04.06 DE 304 19 919.2/03
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0837067
(151) Int.reg.dato:
2004.05.12
(180) Registreringen
2014.05.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412661
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16
(300) Søknadsprioritet:
2003.12.18 ES 2572789
(540) Gjengivelse av merket:
ADJUSTMENT ALERT
OLIVA NOVA MODEL EXECUTION
SYSTEM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
ADJUSTMENT ALERT
(730) Innehaver:
Wella AG, Berliner Allee 65, 64274, DARMSTADT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
OLIVA NOVA MODEL EXECUTION SYSTEM
(730) Innehaver:
Construcciones Hispano Germanas SA, Ctra. Las
Marinas, Km. 2, Urb. El Retiro III, 03700, DENIA
(ALICANTE), ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Computers and recorded computer programs.
35
Advertising services; business management;
business administration; office functions.
38
Telecommunications services.
42
Scientific and technological services and also
research and design services relating thereto; industrial
analysis and research services; computer and software
design and development; legal services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
92
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837068
(151) Int.reg.dato:
2004.05.12
(180) Registreringen
2014.05.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412662
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16
(300) Søknadsprioritet:
2003.12.18 ES 2572788
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837070
(151) Int.reg.dato:
2004.06.03
(180) Registreringen
2014.06.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412664
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
OLIVA NOVA MODELER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
OLIVA NOVA MODELER
(730) Innehaver:
Construcciones Hispano Germanas SA, Ctra. Las
Marinas, Km. 2, Urb. El Retiro III, 03700, DENIA
(ALICANTE), ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Computers and recorded computer programs.
35
Advertising services; business management;
business administration; office functions.
38
Telecommunications services.
42
Scientific and technological services and also
research and design services relating thereto; industrial
analysis and research services; computer and software
design and development; legal services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
NEXA
(730) Innehaver:
Nexa Arquitectonica SL, Avenida Pau Casals, 17 - Desp.
3, 08021, BARCELONA, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
20
Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes), made of wood, cork, reed,
rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these
materials or plastics; fittings for furniture, wooden panels
for furniture, boards (shelves) for furniture.
39
Services of distribution, transport and storage
of furniture, mirrors, picture frames, goods made of wood,
cork, reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes
for all these materials or plastics, fittings for furniture,
wooden panels for furniture, boards (shelves) for
furniture.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
93
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837103
(151) Int.reg.dato:
2004.08.05
(180) Registreringen
2014.08.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412673
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837134
(151) Int.reg.dato:
2004.06.17
(180) Registreringen
2014.06.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412684
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16
(300) Søknadsprioritet:
2004.05.12 IT TV 2004 C 275
(540) Gjengivelse av merket:
SENEG
RUNETTE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
SENEG
(730) Innehaver:
Obshchetvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
SOFITEKST, Moskovskaya oblast, 141500,
SOLNECHNOGORSK, RU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
2
Primers; carbonyl (wood preservative);
dyewood; bactericidal paints; wood stains; fireproof
paints; anti-fouling paints; enamels for painting; paints;
creosote for wood preservation; lacquers; oils for the
preservation of wood; coatings (paints); wood coatings
(paints); wood mordants; wood preservatives; wood
dyestuffs; enamels (varnishes).
5
Antiseptics; germicides; insecticides;
fungicides; preparations for destroying dry rot fungus.
42
Technical project studies; engineering; material
testing; chemical research; research and development
(for others); technical research; architectural consultation;
licencing of intellectual property; chemistry services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
RUNETTE
(730) Innehaver:
Intercomm SrL, Via Trieste N. 126/B, 31010, ARCADE,
IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0837146
(151) Int.reg.dato:
2004.11.10
(180) Registreringen
2014.11.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412689
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16
(300) Søknadsprioritet:
2004.05.19 BX 1055770
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0837110
(151) Int.reg.dato:
2004.08.13
(180) Registreringen
2014.08.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412675
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16
(300) Søknadsprioritet:
2004.02.27 FR 04 3 277 491
(540) Gjengivelse av merket:
DH MUD
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
DH MUD
(730) Innehaver:
Compagnie Generale des Etablissement MichelinMichelin & Cie, 12, Cours Sablon, 63040, CLERMONTFERRAND CEDEX 09, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Pneumatic tires and tubes for vehicle wheels;
treads for recapping tires; tracks for track vehicles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
De Ree
(730) Innehaver:
Bloembollencentrale De Ree Holland BV,
Lisserbroekerweg 60, 2165BG, LISSERBROEK, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
31
Agricultural, horticultural and forestry products,
seeds and bulbs not included in other classes; seeds for
sowing, natural plants and flowers.
35
Commercial mediation for the purchase and
sale of the goods mentioned in class 31 also known as
wholesale services; import and export of the goods
mentioned in class 31; retail services of the goods
mentioned in class 31.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
94
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837162
(151) Int.reg.dato:
2004.07.19
(180) Registreringen
2014.07.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412692
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16
(300) Søknadsprioritet:
2004.06.15 CH 523801
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837199
(151) Int.reg.dato:
2004.06.30
(180) Registreringen
2014.06.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412702
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16
(300) Søknadsprioritet:
2004.03.12 DK VA 2004 01066
(540) Gjengivelse av merket:
I-18 OILS
LISCO CONLINE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
I-18 OILS
(730) Innehaver:
Termcotank SA, 6, route de Malagnou, 1208, GENÈVE,
CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemicals used in industry, science,
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; fertilizers; fire-extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.
4
Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel
(including motor gasoline) and illuminants; candles and
wicks for lighting.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
LISCO CONLINE
(730) Innehaver:
DFDS A/S, Sundkrogsgade 11, 2100, KØBENHAVN Ø,
DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
36
Financing services; customs clearance and
brokerage; marine insurance underwriting.
39
Transport of goods, including container
transport, and transport of passengers by sea, by land
and in the air; transport by plane, by ship, by boat, by
ferry, by barge, by pleasure boat, by hydrofoil, by
hovercraft, by bus, by car, by railroad, by taxi, by tram;
transport by sea, by ocean, by lake and by river; guarded
transport of valuables; transport and storage, including
transport and storage of containers and of trash;
transport of furniture; booking of travel; booking of seats
for travellers; arranging of tours and cruises; booking of
transport; freight forwarding; shipping of goods;
stevedore activities; loading and unloading of goods;
transport brokerage; freight brokerage; ship brokerage;
distribution of parcels; consultancy and information on
transport; re-floating of ships; salvaging and towing of
ships; rental of ships and boats, cars and busses; rental
of garages and parking places; ship brokerage and
consultancy on ship brokerage; rental of vehicle roof
racks; consultancy and information on port facilities;
storing, packaging, wrapping and delivery of goods;
chauffeur services; courier services (messages and
goods); storing of goods; piloting; escorting of travellers;
moving services; rental of warehouses and store rooms,
including refrigerating and cold stores; consultancy and
information on storage; rental of transport containers;
rental of storage containers; measuring, calculating,
quantity control and condition control of goods in
connection with transport, loading, unloading and
storage; track-and-trace-services (the possibility, for
transport customers, of tracking and tracing their
consignments) for goods.
43
Providing of meals for travellers, including
travellers by ships.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0837185
(151) Int.reg.dato:
2004.08.17
(180) Registreringen
2014.08.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412697
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16
(300) Søknadsprioritet:
2004.02.17 SE 2004/01135
(540) Gjengivelse av merket:
RECAPEEN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
RECAPEEN
(730) Innehaver:
Natumin Pharma AB, Kungsängsvägen 27, 56151,
HUSKVARNA, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Cosmetics, hair lotions.
5
Pharmaceutical preparations, medical
preparations, natural healthcare preparation
(medicaments), naturopathic preparations; medicinal hair
growth preparations.
29
Nutritional supplements in the form of proteins;
pollen extracts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
95
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837211
(151) Int.reg.dato:
2004.05.13
(180) Registreringen
2014.05.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412706
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16
(300) Søknadsprioritet:
2004.04.01 IS 908/2004
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0837210
(151) Int.reg.dato:
2004.07.16
(180) Registreringen
2014.07.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412705
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16
(300) Søknadsprioritet:
2004.06.23 GB 2366461
(540) Gjengivelse av merket:
STABOR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
STABOR
(730) Innehaver:
Shell Brands International AG, Baarermatte, 6340,
BAAR, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Computer software for use in relation to
exploration and production of oil and gas; computer
program for making geophysical calculations for
optimising borehole stability.
41
Education and training services in respect of
the use of a computer program for making geophysical
calculations and interpretation of the calculations.
42
Design and development of computer software
for making geophysical calculations; advisory and
consultancy services in respect of the installation and use
of such computer software and interpretation of the
calculations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
actavis
(730) Innehaver:
Pharmaco hf, Reykjavikurvegur 76, 220,
HAFNARFJÖROUR, IS
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.
3
Bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5
Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings, material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides;
pharmaceuticals and pharmaceutical compositions.
10
Surgical, medical dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes end
teeth; orthopedic articles; suture materials.
42
Scientific and technological services and
research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; design and development of
computer hardware and software; legal services;
chemical analysis and research, biological and
pharmaceutical research; design and testing new
products, diagnostic testing and analysis; exploitation and
licensing of intellectual property rights; laboratory
analysis and research; quality control; technological
research; testing of materials; testing of products.
44
Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals;
agriculture, horticulture and forestry services; advisory
services relating to healthcare; consultancy services
relating to healthcare; counselling relating to
pharmaceuticals; pharmaceutical services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
96
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837216
(151) Int.reg.dato:
2004.05.18
(180) Registreringen
2014.05.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412707
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16
(300) Søknadsprioritet:
2003.11.27 FR 03 3 259 568
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837250
(151) Int.reg.dato:
2004.05.14
(180) Registreringen
2014.05.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412716
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
FITWAY
AroMax
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
FITWAY
(730) Innehaver:
Les Presses-Solar-Belfond, 12, avenue d'Italie, 75013,
PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Electronic books, periodicals and magazines;
books, periodicals and magazines recorded on disks,
cassettes, magnetic tapes or other electronic, magnetic,
optical or digital recording media.
16
Books, booklets, periodicals and magazines;
photographs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
AroMax
(730) Innehaver:
Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co KG, Ringstrasse
99, 32427, MINDEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Electric coffee/tea and espresso machines.
21
Containers for household and kitchen purposes
(not of precious metal or coated therewith); small
household and kitchen utensils, namely filter bodies and
holders for opened and closed filter paper inserts for the
filtering of liquids; goods for household and kitchen
purposes (included in this class), especially coffee and
teapots and services, drinking vessels, insulated jugs and
containers; trays; glass jugs; non-electric tea and coffee
machines and grinders; goods made of glass, porcelain
and earthenware (included in this class).
30
Coffee, coffee extracts, coffee substitutes,
instant coffee, coffee additives; cocoa, cocoa-based
beverages; chocolate, chocolate extracts in powder;
granulated and liquid form, chocolate-based beverages;
cookies, sugar, pastries, biscuits, waffles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0837228
(151) Int.reg.dato:
2004.08.31
(180) Registreringen
2014.08.31
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412709
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16
(300) Søknadsprioritet:
2004.03.15 BX 1051727
(540) Gjengivelse av merket:
(554) Merket er tre-dimensjonalt
(571) Beskrivelse av merket:
The layout of the packaging is, among other features,
characterised by the chessboard design and the
arrangement of the foodstuffs in question.
(730) Innehaver:
Chocolaterie Duc D'O NV, Bazelstraat 250, 9150,
KRUIBEKE, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Confectionery, chocolate, pralines, chocolate
truffles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
97
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837275
(151) Int.reg.dato:
2004.08.31
(180) Registreringen
2014.08.31
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412725
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16
(300) Søknadsprioritet:
2004.04.02 US 78395186
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837426A
(151) Int.reg.dato:
2005.03.17
(180) Registreringen
2013.12.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200504923
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2003.06.12 DE 303 29 855.3/09
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark contains one word (Aspen) with a design
element (a stylized Aspen leaf).
(730) Innehaver:
Aspen Touch Solutions Inc, 31207 Keats Way, Suite 203,
CO80439, EVERGREEN, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Computer touchscreens, display monitors
equipped with touchscreens, computers equipped with
touchscreens; electronic controllers for touchscreens,
and related software therefor.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
PENTAX
(730) Innehaver:
Pentax Corp, 36-9, Maeno-cho 2-chome, Itabashi-ku,
174-8639, TOKYO, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Cotton buds for medical purposes.
7
Selecting machines.
9
Laboratory devices and instruments, measuring
and testing apparatus and instruments, namely transit
theodolites, telemeters, stands for surveying devices
(tripods), compasses, gyrocompasses, gyroscopes,
photogrammetry devices, altimeters, markings for
measuring sticks, transit devices, measuring sticks,
power distribution and monitoring devices and apparatus,
namely electric switches, electric relays, sectionalizing
switches, output regulators, current rectifiers, electric
connectors, circuit closers, capacitors, resistors,
switchboards and distribution switchboards, lightning
conductors, transformers, batteries and accumulators,
electric and magnetic measuring apparatus and testing
instruments, electric wires and cables, photographic
apparatus and devices, namely cameras, digital cameras,
telemeters for cameras, stands for cameras, camera
shutters, diascopes, automatic releases, flashlights, view
finders, filters for objectives, filter caps, objectives and
lenses, exposure meters releases for cameras, digital
cameras, cinematographic apparatus, namely film
projectors, film processing or treatment devices, film
cameras, projecting screens for cinematographic films,
film editing apparatus, optical devices and instruments,
spectacles (lenses and eye protectors), optical glass
(except for buildings), namely UV transmission glass,
infrared absorbing glass, blanks for the production of
objectives, life saving devices and apparatus, namely
safety nets, safety belts, life and safety vets, apparatus
and devices for telecommunication, namely video
cameras (camcorders/camera recorders), video disc
players, video tape recorders, Internet cameras, portable
radio equipment, sound recording devices, electronic
apparatus and devices including parts thereof, namely
scanners, personal computers, electrostatic copiers,
ozonizers; electrolyzer outfits (electrolytic cells), satellites
for research purposes, apparatus for games adapted for
use with television receivers, namely video games, rotary
converters, phase changers, electric rotary irons, electric
hair curlers, electric buzzers, train signals, emergency
reflective triangles, luminous or mechanical traffic signs,
smoke and fire alarms, protective gloves, fire
extinguishers, gas masks, magnetic armature cores, fire
(111) Int.reg.nr:
0837279
(151) Int.reg.dato:
2004.09.28
(180) Registreringen
2014.09.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412726
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Gosure
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Gosure
(730) Innehaver:
Columbus Insurance Services Ltd, Ibex House, 42-47
Minories, EC3N1DY, LONDON, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
36
Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs; building society services; banking
(including home banking); stockbroking; financial services
provided via the Internet; issuing of tokens of value in
relation to bonus and loyalty schemes; provision of
financial information.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
98
internasjonale varemerkeregistreringer
hoses, fire fighting vehicles, anti-theft warning systems,
protective helmets, fireproof clothes, dust masks, cigar
lighters for motor vehicles, resistances, electrodes,
welding masks, exposed cinematographic films,
diapositive films, diapositive film cases, recorded video
tapes and CDs and DVDs, automatic vending machines,
coin-operated gates for car parks or parking lots, cash
registers, calculating rules, money counting and sorting
machines, electrical measuring devices for checking
mass, amounts, quantities, weights and the like,
photocopiers, non electronic adding and counting
devices, drawing apparatus and devices, date and time
stamps, time-recording devices, electric computing
machines, punched card machines, computing machines,
weight belts for diving, diving suits, inflatable floats, air
vessels for diving, swimming boards, diving apparatus
and devices (but not for sporting purposes), regulators for
diving, electric welding apparatus, electric arc welding
apparatus, video games, metal cutting apparatus
(particularly electric sheet, autogenous or plasma oxygen
cutting devices), apparatus for controlling chicks in eggs,
electric door openers, metronomes; ear plugs, ear plugs
for swimming, ear plugs for sleeping, ear plugs for sound
insulation, hardware and software for endoscopic video
analysis and monitoring; endoscopic input and output
cards.
10
Apparatus and devices for medical purposes,
namely endoscopes and endoscopic cameras,
particularly gastrointestinal endoscopes, bronchoscopes,
intubation surveying devices, ENT sight instruments,
flexible endoscopes and parts thereof, endoscopic
ultrasonic devices, endoscopic video systems consisting
of video cameras, video processors, video modules, color
printers, color monitors and video recorders; humidifiers
for endoscopic purposes, luminous sources and lamps
for endoscopic purposes (included in class 10); ice pack
pillows for medical purposes, triangular bandages and
dressings, supportive bandages, gut strings for
chirurgical purposes, feeding cups for medical purposes,
intravenous pipettes for medical purposes, rubber teats
for medical purposes, medical ice packs, matched
holders for medical ice packs, feeding bottles, finger
guards for medical purposes, contraception devices,
artificial eardrums, prosthetic or filling materials for
medical purposes (except for dentistry), gloves for
medical purposes, electric massage apparatus for home
use, urinals for medical purposes, bed pans.
11
Fire hydrants.
16
Tax stamps.
21
Vacuum bottles for breast-feeding.
28
Apparatus for electronic games other than
those adapted for use with television receivers only;
automatic slot machines.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837427
(151) Int.reg.dato:
2004.06.16
(180) Registreringen
2014.06.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412908
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2003.12.22 BX 1046415
(540) Gjengivelse av merket:
Command Zone
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Command Zone
(730) Innehaver:
Geesink Group BV, Betonweg 8, 8305AG,
EMMELOORD, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Machines and installations for treating and
compressing waste and/or production surpluses;
container-depositing installations; static and movable
refuse compacters.
9
Hardware; software and electronics.
12
Vehicles; garbage trucks; parts of garbage
trucks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0837429
(151) Int.reg.dato:
2004.06.16
(180) Registreringen
2014.06.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412910
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2003.12.22 BX 1046413
(540) Gjengivelse av merket:
Econo-Pak
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Econo-Pak
(730) Innehaver:
Geesink Group BV, Betonweg 8, 8305AG,
EMMELOORD, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Machines and installations for treating and
compressing waste and/or production surpluses;
container-depositing installations; static and movable
refuse compacters.
12
Vehicles; garbage trucks; refuse collection
vehicles, drain cleaning vehicles, sewage removal
vehicles, sludge carriers, refuse transport trailers, frontloading vehicles; side-loading vehicles and parts of
aforementioned vehicles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
99
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837435
(151) Int.reg.dato:
2004.05.05
(180) Registreringen
2014.05.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412912
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2004.01.07 IS 61/2004
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837439
(151) Int.reg.dato:
2004.04.23
(180) Registreringen
2014.04.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412913
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
sport
(730) Innehaver:
Sports Medias et Strategie, 9, rue Maubeuge, 75009,
PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Sound, image and/or data recording,
transmission, reproduction, storage, handling,
dissemination and recovery apparatus; magnetic and
optical data media; videodisks, acoustic, optical and
digital disks, compact disks, computerized data
directories; media for data storage; downloadable
electronic publications.
16
Printing products, printed matter; publications,
magazines, newspapers and books, reviews
(magazines); periodicals; catalogs; photographs;
photograph stands; printing blocks; posters; albums;
almanacs; pictures; prospectuses.
35
Advertising; sales promotion for third parties;
publication and distribution of advertising texts; classified
ads services; on-line advertising on a computer network;
collection, compilation (input) and systemization of data
into computer databases; operation of a data bank for
business purposes; services of storage (input) of data for
information; rental of advertising space; rental of access
time to communication means of all kinds for advertising;
newspaper subscriptions.
36
Financial sponsorship; capital investment;
financial partnership.
38
Communications by computer terminals;
transmission and dissemination of data, sounds, texts,
information, images and reports, on all types of media,
assisted by computer and/or by any means and
particularly by radio, electronic, telematic or wire media;
provision of access to databases by means of computer
servers; news agency; information agency; mailing and
transmission of dispatches; communication and
information transmission services; communication and
information transmission services provided on line.
39
Newspaper delivery.
40
Offset printing.
41
Organization and holding of competitions,
conferences, colloquiums, conventions, seminars,
symposiums; organization of exhibitions and events for
cultural, sporting or educational purposes; booking of
seats for shows; online game services (from a computer
network); information on cultural, sporting and
entertainment themes; organization of sports
competitions; operation of sports facilities; film
production; videotape film production; production of films
and radio broadcasts; production of radio and television
programs; videotaping (filming); sound recording, rental
of videotapes; rental of sound recordings; rental of audio
equipment; videotape editing; editing of radio and
television programs; digital imaging services; publication
of books; photography; photographic reporting;
publishing; desktop publishing; publication of texts (other
than publicity texts); exploitation of electronic
publications, books and periodicals (non-downloadable)
on line; article writing; editorial offices; news reporters
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
ICELANDIC SEAFOOD
(730) Innehaver:
Icelandic Group Plc, Adalstraeti 6, 101, REYKJAVIK, IS
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Fish and fish products, fish jellies, preserved
fish, ready-to-serve meals and/or delicacies also
containing fish and/or crustaceans (also deep-frozen),
fish soups.
31
Fish, crustaceans (live).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
100
internasjonale varemerkeregistreringer
services; information services concerning sports and
leisure supplied on line.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837514
(151) Int.reg.dato:
2004.05.03
(180) Registreringen
2014.05.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412927
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2003.11.26 DE 303 61 673.3/05
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0837441
(151) Int.reg.dato:
2004.07.29
(180) Registreringen
2014.07.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412914
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2004.01.29 IT FE2004C000017
(540) Gjengivelse av merket:
EUDRAMODE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
EUDRAMODE
(730) Innehaver:
Röhm GmbH & Co KG, Kirschenallee 17-21, 64293,
DARMSTADT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemicals used in industry and science;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
adhesives used in industry; chemicals used in industry,
namely sugar-coating varnishes for medicines, in
particular for pills and suppositories.
5
Pharmaceutical and veterinary preparations.
42
Scientific and technological services and
research and design relating thereto; industrial analysis
and research services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
RAMINO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
RAMINO
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
RUMMI.
(730) Innehaver:
Calzaturificio Niki SrL, Via delle Nazioni, 3, 37012,
BUSSOLENGO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0837497
(151) Int.reg.dato:
2004.07.24
(180) Registreringen
2014.07.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412921
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Power One
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Power One
(730) Innehaver:
Varta Microbattery GmbH, Am Leineufer 51, 30419,
HANNOVER, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Micro batteries, starter batteries, batteries for
apparatus, electric accumulators, electric batteries and
parts thereof as well as accessories, namely apparatus
for loading, maintenance and supervision.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
101
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837538
(151) Int.reg.dato:
2003.12.08
(180) Registreringen
2013.12.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412928
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2003.06.10 CH 516735
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
and measurement techniques, particularly teaching as
regards making and assembling cables, cable laying,
piping systems and of cordage of wires, and teaching in
the design and building of cable installations, cable
laying, piping systems and of cordage of wires;
organisation, administration and holding of seminars in
the fields of cables, cable installations, piping systems
and cordage of wires as well in water and energy saving
ducting and measurement techniques.
42
Technical consulting in the field of cable
technical safety; technical programming in cable laying,
piping systems laying and cordage of wires laying, as
well as in the laying of installations for water and energy
saving ducting and measurement; research and
development services in cable installations, piping
systems and cordage of wires as well as in water and
energy saving ducting and measurement techniques;
engineering services in the fields of cables, cable
installations, piping systems and cordage of wires as well
as in water and energy saving ducting and measurement
techniques; design and development of computer
programs for third parties.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
BRUGG
(730) Innehaver:
Kabelwerke Brugg AG Holding, Klosterzelgstrasse 28,
5201, BRUGG, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Cordage of wires, networks of cordage of
wires; pipes and piping systems of metal; couplings,
fastenings and holders of metal for cables, particularly
connection plugs, clips, sleeves, fastening strips, spiral
wires for fastening, included in this class; all the above
goods of Swiss origin.
9
Cables, particularly electric cables, glass-fibre
cables and hybrid cables; plugs and connection plugs for
cables; coupling socket outlets; connectors and
connector parts for electric cables and electric
conductors; accessories for cables and their assembly,
particularly clips, cable wireways, identification coverings
and wires for cables as well as junction cases and boxes,
included in this class; measuring apparatus, measuring
instruments, controlling apparatus; control installations for
power stations, distribution installations; all the above
goods of Swiss origin.
11
Pipes for sanitary installations, namely pipes
for heating boilers and for heating systems, for water
distribution installations and for water purification
installations, pipes for fuels and pipes for fuel gases,
excluding metal pipes and pipes for building purposes; all
the above goods of Swiss origin.
17
Insulators and insulating materials for cables,
for electric conductors and for connection plugs; sleeves
of synthetic material, sleeves of rubber, included in this
class; accessories for pipes and for building construction,
namely pipe couplings, adaptors for conduits, jointing
pipes, pipe collars, insulating ropes for pipes, pipe
junctions; all the above goods of Swiss origin.
19
Pipes for building purposes and their
accessories such as equalizing pipes, bridges for pipes,
cross-shaped tubes; all the above goods of Swiss origin.
20
Couplings, fastenings, supports and connecting
parts not of metal for cables, particularly notch-type
joints, cable clamps and fastening strips of synthetic
material; pipe flanges, stoppers for pipes; all the above
goods of Swiss origin.
22
Non-metallic cables, particularly dielectric aerial
cables; ropes (non-metallic); all the above goods of Swiss
origin.
37
Assembly of cables, assembly of piping
systems and of conductor systems for the supply of
water, gas and electricity and for waste water drainage,
assembly of cordage of wires; technical consulting in the
fields of cables, cable installations, piping systems and
cordage of wires, particularly technical consulting in the
field of cable, cable installations, piping systems and
cordage of wires laying; technical consulting in the field of
cable assembly, cable, cable installations, piping systems
and cordage of wires laying.
40
Technical consulting in the field of cable cutting
to size.
41
Providing of training and teaching in the fields
of cables, cable installations, piping systems and cordage
of wires as well as of water and energy saving ducting
(111) Int.reg.nr:
0837564
(151) Int.reg.dato:
2004.04.20
(180) Registreringen
2014.04.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412933
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2003.12.18 IT MI2003C12536
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The fantasy word WRUP characterized by the prolonging
of the initial letter W into an upward spiral.
(730) Innehaver:
Freddy SpA, Via San Rufino, 31/C, 16043, CHIAVARI
(GE), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Clothing, footwear, headgear; clothing articles
for gymnastics, aerobics, sport and dance, not included in
other classes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
102
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837575
(151) Int.reg.dato:
2004.10.04
(180) Registreringen
2014.10.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412935
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2004.09.20 US 78/486554
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837581
(151) Int.reg.dato:
2004.10.15
(180) Registreringen
2014.10.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412941
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2004.05.10 FI T200401250
(540) Gjengivelse av merket:
DONNA KARAN
BRIMANA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
DONNA KARAN
(730) Innehaver:
Gabrielle Studio Inc, 550 Seventh Avenue, NY10018,
NEW YORK, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Perfumery and toiletries, namely perfume, eau
de perfume, eau de toilette, cologne, solid perfume; body
lotions, body creams, hair shampoo, hair conditioners,
personal soaps, cleansing gels, cleansing lotions, face
creams, face lotions, body powder, bath oil and essential
oils for personal use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
BRIMANA
(730) Innehaver:
Santen Pharmaceutical Co Ltd, 9-19, Shimoshinjo 3chome, Higashiyodogawa-ku, 533-8651, OSAKA-SHI,
OSAKA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0837579
(151) Int.reg.dato:
2004.01.23
(180) Registreringen
2014.01.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412938
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0837584
(151) Int.reg.dato:
2004.04.16
(180) Registreringen
2014.04.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412942
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2003.11.20 DE 303 60 849.8/09
(540) Gjengivelse av merket:
MACK'S
Bubble Boost
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
MACK'S
(730) Innehaver:
McKeon Products Inc, 25460 Guenther, MI48091,
WARREN, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Sleep masks, earplugs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
Bubble Boost
(730) Innehaver:
Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Software-based games for mobile telephones.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
103
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837585
(151) Int.reg.dato:
2004.04.21
(180) Registreringen
2014.04.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412943
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2003.11.07 DE 303 58 222.7/03
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837588
(151) Int.reg.dato:
2004.05.12
(180) Registreringen
2014.05.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412944
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2004.03.18 IT MO2004C000142
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
foot " fit "
(730) Innehaver:
Karl-Heinz Bruns, Bergstrasse 4, 53547, BREITSCHEID,
DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Cosmetics, in particular cosmetic pencils;
preparations for preventing skin alterations, namely skin
hardening and/or skin thickening such as calluses.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for:
The mark consists of the word "MONTERICCO", printed
in white capital letters on a background in shades of blue,
depicting an imaginary hilly countryside, also in blue and
showing tree silhouettes, a house with a red roof, above
which is a sphere in yellow representing the sun; a red
strip is placed underneath the word "MONTERICCO".
(571) Beskrivelse av merket:
MONTERICCO
(730) Innehaver:
Lux SRL, Via Anna Frank, 62, 42100, REGGIO EMILIA,
IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice; semi-finished food products for
preparing ice-creams and pastry.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
104
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837592
(151) Int.reg.dato:
2004.07.20
(180) Registreringen
2014.07.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412945
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837597
(151) Int.reg.dato:
2004.05.24
(180) Registreringen
2014.05.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412947
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
NIOX MINO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
NIOX MINO
(730) Innehaver:
Aerocrine AB, Smidesvägen 10-12, 17141, SOLNA, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Computer equipment for diagnostic use;
recorded computer programs and computer hardware.
10
Medical apparatus for sampling of gases in
human organs and for control of pulmonary functionality;
flow regulators for exhalation control; containers for
storage of exhalation tests; respiratory filters and nozzles
for use in sampling of exhalation; containers for sampling
and storage of gas tests.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
yankon
(730) Innehaver:
Zhejiang Yankon Group Co Ltd, Baiguan Town, 312300,
SHANGUY CITY, ZHEJIANG, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Lamps (lighting), electric lamps, lamps,
luminous tubes for lighting, fairy lights for festive
decoration, lamps (desktop), lighters, lighting apparatus
and installations, energy saving lamps, light bulbs,
filaments for electric lamps, lamp hanging supports,
ceiling lamps, incandescent burners, safety lamps,
hanging lamps, street lamps, light diffusers, automobile
lights.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0837594
(151) Int.reg.dato:
2004.07.12
(180) Registreringen
2014.07.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412946
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2004.06.30 DE 2004/04562
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0837598
(151) Int.reg.dato:
2004.07.23
(180) Registreringen
2014.07.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412948
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2004.04.28 DE 304 24 123.7/03
(540) Gjengivelse av merket:
IRONMAN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
IRONMAN
(730) Innehaver:
Siemens Hushállsapparater AB BSH, Box 503, 16929,
SOLNA, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Electric apparatus, instruments and machines
for the treatment of cloths, namely ironing machines;
machines and apparatus for ironing and pressing of
laundry and clothes; ironing machines.
8
Irons (non-electric).
9
Electric irons.
11
Electric household and kitchen appliances,
namely apparatus for heating, drying, ventilating; laundry
drying apparatus; heating appliances for irons.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
STARWALKER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
STARWALKER
(730) Innehaver:
Mülhens GmbH & Co KG, Venloer Strasse 241-245,
50823, KÖLN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
105
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837602
(151) Int.reg.dato:
2004.10.19
(180) Registreringen
2014.10.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412949
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2004.08.05 US 78462378
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837605
(151) Int.reg.dato:
2004.10.21
(180) Registreringen
2014.10.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412951
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2004.10.19 FI T2004C02648
(540) Gjengivelse av merket:
OPTIFILM
MIRGOL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
OPTIFILM
(730) Innehaver:
Eastman Chemical Co, 100 North Eastman Road,
TN37660, KINGSPORT, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemicals and chemical preparations, namely
coalescing aids and plasticizers, for use in the
manufacture of coatings, paints, varnishes, lacquers and
inks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
MIRGOL
(730) Innehaver:
Algol Pharma OY, Karapellontie 6, 02610, ESBO, FI
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0837608
(151) Int.reg.dato:
2004.09.30
(180) Registreringen
2014.09.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412952
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2004.07.06 US 78446532
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0837604
(151) Int.reg.dato:
2004.10.21
(180) Registreringen
2014.10.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412950
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2004.10.19 FI T200402649
(540) Gjengivelse av merket:
Goldfisch
SITRAGOL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Goldfisch
(730) Innehaver:
North American Horticultural Management & Consulting
Inc, 6899 Winchester Circle, Suite 102, CO80301,
BOULDER, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
31
Live vegetatively produced flowering plants,
both annuals and perennials.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
SITRAGOL
(730) Innehaver:
Algol Pharma OY, Karapellontie 6, 02610, ESBO, FI
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
106
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837615
(151) Int.reg.dato:
2004.06.10
(180) Registreringen
2014.06.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412953
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2003.12.12 FR 03 3 262 660
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
and cardboard, bags, sachets, envelopes, pouches,
posters, postcards, plans; plastic packaging materials
(not included in other classes), namely bags, sachets,
films and foils for packaging.
18
Leatherware goods, namely bags (except for
sports bags specifically designed to hold certain objects),
city bags, handbags, shoulder bags (except for sports
bags specifically designed to hold certain objects),
chequebook holders, rucksacks, travel bags, waist bags,
beach bags, bags for campers, school bags, bags for
climbers, wheeled bags, shopping bags, saddlebags and
luggage, small suitcases, bandoliers, hatboxes, purses,
satchels, card holders, wallets, leatherboard, key cases
(leatherware), travelling trunks, unfitted vanity cases,
document holders, school bags, trunks, attaché cases,
purses not made of precious metal, shopping nets,
packaging bags, small bags, wrappings and pouches,
garment bags for travel, travelling sets (leatherware),
suitcases; leather and imitation leather, goods made of
these materials not included in other classes, namely
purses, chain mesh purses (not of precious metals), card
holders (wallets), document holders, purses not made of
precious metal, briefcases (leatherware), school satchels,
hat boxes of leather, boxes of leather or leather board,
cases, of leather or leatherboard, travelling trunks,
leather thread, leather straps, bands of leather, coverings
of skin (furs), leather trimmings for furniture, chamois
leather, other than for cleaning purposes; animal skins,
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
22
Raw fibrous textile materials; ropes (neither
made of rubber, nor intended as strings for rackets or
musical instruments), tarpaulins (neither as safety
tarpaulins, nor as pushchair covers), sails (rigs); padding
and stuffing materials (other than rubber and plastics).
24
Household linen, bed and table linen, bath linen
(except clothing), bathroom linen, all these goods made
of textile; fabrics for textile use and textile products not
included in other classes, namely diapered linen, table
cloths (not of paper), place mats of textile, table napkins
of textile, sheets, mattress covers, bed clothes (linen),
pillow shams, mosquito nets, pillow cases, textile hand
towels, washing gloves, textile tissues for removing
make-up; face towels of textile, glass cloths, loose covers
for furniture, door curtains, curtains made of textile
fabrics, wall hangings of textile, net curtains, printers'
blankets of textile, canvas for tapestry or embroidery,
travelling rugs, fabric labels, filtering materials of textile,
silk fabrics for printing patterns, traced cloth for
embroidery, textiles made of non-woven material; bed
and table covers.
25
Clothing of all kinds, including belts, braces,
ties, scarves, gloves, square scarfs, shawls and more
generally all articles of clothing; shoes and all types of
footwear, headwear products, saris.
35
Advertising and business services, namely
business management assistance, business organisation
and management consulting, business management
consulting, professional business consulting, evaluations
relating to commercial matters, efficiency experts,
business information; business inquiries; business
organisation and management consulting and assistance
services; business consulting; bill-posting services,
distribution of samples, of advertising equipment, namely
brochures, printed matter, prospectuses, notices, display
of products and/or demonstration parts, in particular for
retailing, wholesale or sale by mail order; services
provided by a franchiser, namely assistance in operation
or management of industrial or commercial companies;
services relating to the operation of administrative data
banks, namely management of customer files;
commercial information and consulting services;
commercial promotion services of all kinds and in
particular the supply of privilege cards; promotional
animation and publicity services of all kinds and on all
media, in particular for retailing, wholesale and mail order
sale; data inputting, editing, compiling and processing
and more generally of recording, transcripting and
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
ecce
(730) Innehaver:
Entreprise de Confection et de Commercialisation
Europeenne SAS, 94-96 avenue Ledru Rollin, 75011,
PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
14
Horological and chronometric instruments, and
in particular watches and pendulum clocks of all kinds,
alarm clocks, bracelets, tiepins, and more generally
jewellery items, fashion jewellery, precious stones;
precious metals and their alloys and goods made of or
coated with these materials not included in other classes,
namely silverware (tableware), tableware of precious
metal, busts of precious metal; candlesticks of precious
metal, figurines (statuettes) of precious metal, works of
art of precious metal, silverware (with the exception of
cutlery, table forks and spoons), statues of precious
metal; cigar boxes of precious metal, cigarette boxes of
precious metal, match boxes of precious metal, ashtrays
of precious metal for smokers, cigar cases of precious
metal, cigar containers of precious metal, cigar holders of
precious metal, cigarette holders of precious metal,
match holders of precious metal, cigar cases of precious
metal, cigarette cases of precious metal, tobacco jars of
precious metal, snuff boxes of precious metal, boxes of
precious metal, jewellery cases of precious metal; purses
of precious metal; insignias of precious metal, coins, cuff
links.
16
Pens of all kinds and refills for pens, pen
covers, printed matter, printed material, newspapers,
periodicals, magazines, reviews, books, publications of
all kinds and in all forms (except for downloadable
electronic publications), brochures, catalogues,
prospectuses, agendas; photographs, stationery items
and office requisites (except furniture), letter trays; labels
of all kinds, except for textile labels and electronic labels;
paper, cardboard and goods made of these materials not
included in other classes, namely paper or cardboard
signs, shields (paper seals), paper or cardboard signs,
non-textile labels, paper flags, paper boxes, stationery
cases, cardboard articles, advertisement boards of paper
107
internasjonale varemerkeregistreringer
systemizing written communications and of sound and/or
visual recordings; subscriptions to printed matter, and
particularly to newspapers, journals, periodicals,
magazines and in general to publications, services of
subscription to all media containing information, texts,
sounds and/or images and in particular in the form of
electronic (or not), digital publications, audiovisual
products or multimedia products (computer editing of
texts and/or still or animated images, and/or (musical or
non-musical sounds), for interactive or other use), on
theircorresponding media (audio digital compact disks,
audio digital video disks; rental of all types of advertising
commercial presentation equipment; organisation of fairs
and exhibitions for commercial or advertising purposes;
services provided by a franchiser, namely transfer of
know-how and information on techniques and methods
for retailing and mail order sales made by by shops and
offered in department stores, and on wholesale
techniques; services of commercial information
concerning fashion and beauty, including services of
identification, enumeration, selection, appreciation and
classification of goods in the fashion and beauty sectors;
elaboration and compilation of databases, in particular
administrative databases; services provided by digital
database server centres, namely providing and rental of
databases, not including provision of access to digital
database servers; data input and processing services.
38
News agencies; communications by radio,
telephone, telegraph and computer communication and
by any remote computer processing means, by
interactive videography, and in particular via computer
terminals, peripheral equipment or electronic and/or
digital equipment, and in particular videophone and
videoconferencing equipment, sending or transmission of
telegrams and messages; broadcasting of television
programmes and in general of multimedia programs
(computer editing of texts and/or still or animated images,
and/or (musical or non-musical sounds), for interactive or
other use), television and radio broadcasts; telex
services; transmission of telegrams; telescripting
information transmission services, services of information
transmission by data communications networks; services
of transmission of information contained in databanks by
telematic means; services of transmission of information
to the public by all communication and
telecommunications means; communication services via
computer networks in general; transmission of
information taken from databanks; transmission of written
communications and of audio and/or video recordings;
rental of data communications apparatus; services
provided by digital database server centers, namely
provision of access to digital database servers.
42
Granting of licenses; copyright management;
consulting services in connection with fashion and its
accessories, namely styling; consulting services styling in
the fashion and related accessories sector and beauty
sector; design and development of databanks and
databases, in particular administrative data bases;
computer programming for electronic instruments and
apparatus, for telecomputing and computer
communication systems, for multimedia equipment,
multimedia programming; rental services for computing
and telecomputing apparatus and instruments.
45
Hire and lending of clothing and linen for wear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837634
(151) Int.reg.dato:
2004.07.22
(180) Registreringen
2014.07.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412956
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
BRONISAN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
BRONISAN
(730) Innehaver:
Kiluva SA, C. Rector Triadó, 94 entlo, 08014,
BARCELONA, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Dietetic products for medicinal uses.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0837635
(151) Int.reg.dato:
2004.07.22
(180) Registreringen
2014.07.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412957
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
VADESSA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
VADESSA
(730) Innehaver:
Kiluva SA, C. Rector Triadó, 94 entlo, 08014,
BARCELONA, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Dietetic products for medicinal uses.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0837636
(151) Int.reg.dato:
2004.07.22
(180) Registreringen
2014.07.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412958
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
KILUGEN KILUVA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
KILUGEN KILUVA
(730) Innehaver:
Kiluva SA, C. Rector Triadó, 94 entlo, 08014,
BARCELONA, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Dietetic products of medicinal nature.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
108
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837748
(151) Int.reg.dato:
2004.05.07
(180) Registreringen
2014.05.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412985
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2003.11.24 CH 518573
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0837725
(151) Int.reg.dato:
2004.10.25
(180) Registreringen
2014.10.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412977
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2004.04.27 CH 524891
(540) Gjengivelse av merket:
SYNTHESIS BANK
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
SYNTHESIS BANK
(730) Innehaver:
Synthesis Bank SA, Case postale 3712, 1211, GENÈVE
3, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
36
Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs.
38
Telecommunications.
42
Scientific and technological services and
research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; computer and software design
and development; legal services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
KNOW HOW INSTALLED
(730) Innehaver:
Geberit Holding AG, Schachenstrasse 77, 8645, JONA,
CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Pipework for water supply and drainage of
metal tubes and pipes, metal couplings and shaped
parts, metal fastening elements and rails for mounting
sanitary apparatus; metal drain pipes for roofs.
9
Electromagnetic valves, electric and electronic
controls, measuring apparatus, computer-controlled
installations, software, software packages.
11
Sanitary apparatus and installations,
particularly complete sanitary apparatus and installations,
water conduit installations, valves and fittings and valves
for sanitary installations.
17
Non-metallic flexible pipes, non-metallic
couplings.
19
Non-metallic pipes for water supply and
drainage, non-metallic drain pipes for roofs.
20
Non-metallic shaped parts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
109
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837751
(151) Int.reg.dato:
2004.05.17
(180) Registreringen
2014.05.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412986
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2004.04.08 JP 2004-33550
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837770
(151) Int.reg.dato:
2004.09.15
(180) Registreringen
2014.09.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412993
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2004.03.15 DK 3 708 989
(540) Gjengivelse av merket:
PARKINSET
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
PARKINSET
(730) Innehaver:
Unomedical A/S, Engmosen 1, 3540, LYNGE, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Medical apparatus and instruments, namely
sets for infusion and injection of pharmaceuticals; parts
and fittings therefor (not included in other classes).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
BIOFIBRE POWERED
(730) Innehaver:
Shimano Inc, 3-77, Oimatsu-cho, 590-8577, SAKAI-SHI,
OSAKA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
28
Fishing tackle, including reels, rods, lines, line
guides, hooks, lures, artificial baits, floats, sinkers,
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves, rod
cases and tackle containers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0837781
(151) Int.reg.dato:
2004.08.16
(180) Registreringen
2014.08.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412996
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0837761
(151) Int.reg.dato:
2004.08.12
(180) Registreringen
2014.08.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412990
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
KENBOO
(730) Innehaver:
Lin Haiming, 31Hao Zhenxing Lu, 2Zu Fangjiao Cun
Chendai, JINGJIANGSHI, FUJIANSHENG, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Clothing; running shoes (with metal studs); judo
shoes; wrestle shoes; gymnastic shoes; footwear; sports
jerseys; sports shoes; football shoes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
LIQUITOP
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
LIQUITOP
(730) Innehaver:
Mestra AG, Kägenstrasse 7, 4153, REINACH, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Electric, electronic and electrochemical
measuring apparatus for analysing gases and liquids;
software for controlling electric, electronic and
electrochemical measuring apparatus for analysing gases
and liquids; regulating apparatus for regulating
electrochemical parameters.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
110
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837786
(151) Int.reg.dato:
2004.10.08
(180) Registreringen
2014.10.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412997
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2004.05.28 CH 523824
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837788
(151) Int.reg.dato:
2004.09.28
(180) Registreringen
2014.09.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412999
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
YPSOJECT
KICKER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
YPSOJECT
(730) Innehaver:
Tecpharma Licensing AG, Brunnmattstrasse 6, 3401,
BURGDORF, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Medical and technical-medical apparatus and
instruments, especially apparatus for injection; needles
and ampules.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.01
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
KICKER
(730) Innehaver:
Stillwater Designs and Audio Inc, 5021 N. Perkins Road,
OK74076, STILLWATER, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Stereo speakers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.01
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0837797
(151) Int.reg.dato:
2004.10.19
(180) Registreringen
2014.10.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413000
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0837787
(151) Int.reg.dato:
2004.10.07
(180) Registreringen
2014.10.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200412998
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23
(300) Søknadsprioritet:
2004.04.16 GB 2361104
(540) Gjengivelse av merket:
ZOLAFREN
CITYTAMER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
ZOLAFREN
(730) Innehaver:
Adamed Sp zoo, Pienków 149, 05-152, CZOSNÓW
K/WARZAWA, PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.01
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
CITYTAMER
(730) Innehaver:
Alfred Dunhill Ltd, 30 Duke Street, St James's,
SW1Y6DL, LONDON, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Horological and chronometric instruments;
clocks, watches; watch straps, watch bracelets; jewellery,
cufflinks; tie bars, tie pins; shirt and collar studs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.01
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
111
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837860
(151) Int.reg.dato:
2004.05.10
(180) Registreringen
2014.05.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413128
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2003.11.10 FR 03 3 256 067
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
lamps; lamps; electric lamps; fairy lights for festive
decoration; lanterns for lighting; gas lighters; bicycle
lights; appliances for cooling beverages; electric kettles;
hot water bottles; footwarmers (electric or non-electric);
plate warmers; pocket warmers; electric blankets, not for
medical purposes; ice chests; diving lights; cooking rings;
water filtering and softening apparatus; barbecues;
shower cubicles; electric coffee machines; hair driers;
swimming pools chlorinating units, heating elements;
kilns; electric radiators.
14
Chronometers; watches; instruments for
calculating time and for counting down.
16
Paper, namely bond paper, drawing paper,
newsprint; cardboard, cardboard packing, namely
cardboard boxes; bags (envelopes, pouches) for
wrapping (of paper or plastics); wallets for packaging (of
paper or plastic materials); printed matter, bookbinding
material, photographs, printing blocks; stationery,
adhesives for stationery or household purposes, artists'
materials, paintbrushes, typewriters (electric or nonelectric) and office requisites (except furniture), teaching
materials (except apparatus), namely geographical maps,
books, posters; fountain pens; pen cases; penholders;
types (numerals and letters); school supplies, staples for
offices, drawing pins (tacks), pencil sharpeners,
correction fluids (office supplies), paper knives, pencils,
propelling pencils, rubber erasers, envelopes (stationery),
binders (office supplies), scrapbooks, books, tourist
guides (books), instruction manuals (books), education
guides (books), user manuals, almanacs, brochures,
writing books, catalogues, calendars, posters;
newspapers, printed publications; charts, card covers;
geographical maps, geographical map covers; spools for
inking ribbons, sealing machines for offices, adhesive
tape dispensers (stationery); paper coffee filters;
transfers, wrapping paper, garbage bags (of paper or
plastic materials); bags for microwave cooking;
signboards of paper or cardboard; toilet paper, table linen
of paper, handtowels (of paper), paper handkerchiefs,
postcards.
18
Leather and imitation leather; animal skins and
hides; goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products for which they are
intended, gloves and belts); handbags, travelling bags;
leather wallets; saddlery; trunks and suitcases; roller
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery; purses, school bags, wallets, briefcases,
key purses (leatherware); college satchels, school
satchels, attaché cases, purses not made of precious
metal, briefcases (leatherware), beachbags; bags for
climbers; mountaineering sticks; saddle trees and straps;
bridles (harness); leather tool bags (empty); bags for
campers; shoulder bags; collars, saddle covers, halters,
all the above goods for horses; straps for skates; sling
bags for carrying infants; game bags; harnesses for
animals; bits for animals (harnesses); rucksacks; sports
bags (other than those adapted to products for which
they are made), travelling bags (not made of leather or
imitation leather); shopping bags; bags for divers, bags
for footwear; pouches of textile materials.
21
Household or kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); table plates,
not of precious metal; non-precious metal goblets,
drinking flasks for travellers, non-electric coffemakers
(not made of precious metal); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
hand-operated cleaning instruments; steel wool for
cleaning; unworked or semi-worked glass (except glass
used in building); tableware not of precious metal;
portable coolers (non-electric); refrigerating bottles; water
bottles; insulating flasks; isothermic bags, heat-insulated
containers.
22
Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, nets for camouflage, tents, tarpaulins (neither as
safety tarpaulins, nor as pushchair covers), sails (rig),
padding materials (neither of rubber or plastic); raw
fibrous textile materials; covers for sails.
GEONAUTE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
GEONAUTE
(730) Innehaver:
Decathlon, 4 Boulevard de Mons, 59650, VILLENEUVE
D'ASCQ, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Textile-waterproofing preparations; leatherwaterproofing chemicals; photographic paper; unexposed
sensitised films; unused photographic films.
3
Bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; deodorants for personal
use (perfumery); perfumery, essential oils, sun-care
products (cosmetic suntan preparations); shoe creams
and polishes; cosmetics, lip balms (for protection against
chapping); protective creams for protection against
chafing; warming gels; hair lotions, shampoos; shower
gels; dentifrices.
6
Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable metal constructions; ironwork;
bolts; metal doors; padlocks; keys; metal rings; nonelectrical metal cables and wires; nails; metal fences;
metal hardware; tree protectors of metal; non-luminous
metal beacons; metal boxes; metal gabions; metal
cramps; ice nails; metal pitons (climbing equipment);
stirrups; metallic barriers; barbed wires, horseshoes of
metal; chains for dogs; spurs; weather vanes; metal tent
pegs; metal signboards; traps for wild animals.
9
Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data processing
apparatus; personal data assistants; electronic agendas;
amplifiers; walkie-talkies; telephone apparatus;
videotapes; compact discs for sound and video; magnetic
disks; optical disks; optical compact discs, diskettes;
projection screens; magnetic encoders; sound recording
media; compressed digital files for storing music;
intercommunication apparatus; apparatus for games
adapted for use with television receivers only; audio and
video receivers; protection devices for personal use
against accidents, namely protective eyewear, protective
nets, safety restraints (other than for vehicle seats and
sports equipment), safety nets; sighting telescopes for
firearms; apparatus and instruments for astronomy;
electric devices for attracting and killing insects, scales,
luminous beacons, barometers, anemometers, altimeters,
depth meters; marking and signalling buoys, directional
compasses, fog signals, protective helmets, swimming
and life-saving belts, dog whistles, heartrate monitors;
diving suits, gloves and masks; ski masks; pedometers,
teeth protectors; spectacles, sunglasses, mountaineering
eyewear, swimming goggles, spectacle cords and cases,
fire extinguishers; bullet-proof vests; opisometers;
hydrometers; hygrometers, guidance systems (GPS);
meteorological information systems (nto measuring);
binoculars and cases for binoculars, optical lamps,
electric cells; batteries for pocketlamps, electric batteries;
rules (measuring instruments), breathing apparatus for
underwater swimming, instruments for navigation,
observation instruments, photographic apparatus,
cameras (cinematographic apparatus); video cameras;
life-saving rafts, speedometers; revolution counters,
pedometers; limb guards (not for sports); personal data
assistants; electronic agendas; instruments for
calculating points.
11
Gas lamps; oil lamps; pocket torches; safety
112
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837861
(151) Int.reg.dato:
2004.08.04
(180) Registreringen
2014.08.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413129
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.06.14 CH 524420
(540) Gjengivelse av merket:
24
Fabrics, adhesive fabrics for application by
heat; bed linen, sheets, pillow cases, bedspreads, bath
linen (except clothing); towels; table linen, tablecloths,
oilcloths (tablecloths); cloths; sleeping bags (sheeting);
household linen, rags; cushion covers; travelling rugs,
isothermic blankets.
25
Clothing for men, women and children, namely
knitwear, undergarments, dressing gowns, bath robes,
bathing suits, bathing caps; bath sandals and slippers;
pyjamas, dressing gowns, jumpers, skirts, dresses,
trousers, jackets, coats, anoraks (not waterproof), shirts,
tee-shirts, layettes, neckties, scarves, belts, gloves
(clothing), waterproof clothing, namely coats, raincoats,
anoraks; ski suits, wet suits for water skiing, hats, caps,
socks, stockings, tights, gaiters for skiing; shoes (except
orthopaedic shoes), slippers, boots; sports, beach and ski
footwear, after-ski boots, climbing shoes, soles for
footwear; sportswear (except diving clothes), namely
trousers, jackets, shorts, tee-shirts, pullovers; head
bands (clothing); belt bags.
26
Ribbons and braids; buttons; hooks and
eyelets, pins and needles; shoe fasteners; dress
fastenings; shoe buckles; armbands; competitors'
numbers; hair bands; elastic ribbons; zip fasteners for
bags; bicycle clips.
28
Games, toys; play balloons; gymnastics and
sports articles (except for clothing, mats and footwear);
skating boots with skates attached; boxing gloves;
hanggliders; archery implements; bows for archery,
bobsleighs; kites; kite reels; strings for rackets; gut for
rackets; rackets, balls for games; fishing tackle;
sailboards, surf boards without automotive power; boards
used in the practice of water sports; snorkels; small balls,
balls, nets for sports; golf clubs, skis, waterskis; ski
edges, ski bindings, ski poles; ski covers, fishing rods
and fishing accessories, namely fishing reels, lines,
floats, fish hooks, bait and lures; weights and dumbbells;
archery bows; crossbows and arrows; harpoon guns
(sports articles); flippers for swimming; swimming pools
(sports or play articles); waterslides; skateboards; novelty
jokes; swings; billiard tables and billiard balls, billiard
cues; stationary exercise bicycles; exercisers; fencing
weapons; hockey sticks; skittles and bowls; petanque
balls, physical rehabilitation apparatus (gymnastics
apparatus); abdominal boards (gymnastics apparatus);
tables for table tennis; theatrical masks; sleighs (sports
articles); scooters; Christmas tree decorations (excluding
lighting and confectionery); climbing chalk; coin-operated
amusement machines.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Z Ermenegildo Zegna
(730) Innehaver:
Consitex SA, Via Laveggio 16, 6850, MENDRISIO, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
18
Leather and imitation leather articles, not
included in other classes, in particular purses, small
purses, small cases, suitcases, small bags, wallets,
banknote holders, document holders, trunks and
travelling bags, shoulder bags, handbags, garment bags
for travel, vanity cases, change purses, key cases,
document cases, tie holders for travel, rucksacks,
overnight cases, sports bags, bags for hats, umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.
25
Clothing, footwear, headgear; leather belts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
113
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837865
(151) Int.reg.dato:
2004.04.09
(180) Registreringen
2014.04.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413130
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2003.10.09 IT MI2003C009838
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
sporting and cultural activities.
42
Scientific and technological services and
research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; design and development of
computer hardware and software; legal services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0837873
(151) Int.reg.dato:
2004.08.03
(180) Registreringen
2014.08.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413134
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.04.15 DE 304 26 206.4/44
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
e
The mark consists of a graphic representation of the
vowel "e".
(730) Innehaver:
Edison SpA, Foro Buonaparte, 31, 20124, MILANO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
4
Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels
(including motor spirit) and illuminants; candles and wicks
for lighting.
6
Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of
common metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of
common metal not included in other classes; ores.
7
Machines and machine tools; motors and
engines (except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements other than hand-operated;
incubators for eggs.
9
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching,
apparatus and instruments; apparatus and instruments
for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers;
fire-extinguishing apparatus.
11
Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes.
16
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists' materials;
paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included
in other classes); printers' type; printing blocks.
36
Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
37
Building construction; repair; installation
services.
39
Transport; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
40
Treatment of materials.
41
Education; providing of training; entertainment;
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Livestock Disease Interventions
(730) Innehaver:
Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer-Werftstrasse 3842, 40589, DÜSSELDORF, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
41
Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
42
Scientific and technological services and
research and design relating thereto, in particular in the
field of agriculture, industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware
and software; legal services.
44
Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals;
agriculture, horticulture and forestry services; consulting
in connection with the aforementioned services, in
particular for agriculture (included in this class); technical
consulting in particular in the field of agriculture.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
114
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837882
(151) Int.reg.dato:
2004.08.03
(180) Registreringen
2014.08.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413136
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.05.18 IT MO2004C000304
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837886
(151) Int.reg.dato:
2004.04.20
(180) Registreringen
2014.04.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413138
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2003.10.30 DK VA 2003 03975
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for:
The trademark consists of the wording CAVAZZUTI
written in yellow on a green background in a semicircle,
under which there is the green wording G. & FIGLI on a
yellow background, 1894 is placed between them; all the
aforementioned is placed over a three coloured ribbon
(green, white and red).
(571) Beskrivelse av merket:
CAVAZZUTI G & FIGLI 1894
(730) Innehaver:
Italia Salumi SpA, Strada Gherbella, 320, 41100,
MODENA, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Meat, meat extracts and meat jellies; poultry,
game; cooked, seasoned and smoked salami, sausages
(wurstel), preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; edible oils, broth; fish; jams; eggs, milk and
milk products, cheese.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
d line
(730) Innehaver:
D Line International A/S, Tempovej 31-33, 2750,
BALLERUP, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Common metal and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; ironmongery,
small items of metal hardware; pipes and tubes of metal;
safes; goods of common metal not included in other
classes; including mountings and fittings, handles, hinges
of metal for doors, windows and cupboards, signs of
metal (non-luminous), hangers of metal, knockers of
metal, door bells of metal (non-electric), door stops of
metal, door bolts of metal, house numbers of metal,
dispensers of metal included in this class, balustrades of
metal, locks of metal; wardrobe devices, equipment and
facilities included in this class, including coat hooks and
coat racks, of metal.
11
Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes.
19
Building materials (non-metallic); including
balustrades.
20
Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics, including hangers, house
numbers (not of metal), cupboards and cupboard units,
signs of wood or plastic (non luminous), hallstands,
wardrobe devices and furniture.
21
Household or kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; articles for cleaning purposes; steelwool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes, including bath room devices,
equipment and facilities included in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
115
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837891
(151) Int.reg.dato:
2004.06.10
(180) Registreringen
2014.06.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413140
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0837889
(151) Int.reg.dato:
2004.09.10
(180) Registreringen
2014.09.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413139
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.03.12 DE 304 13 719.7/28
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
CATALUNYA TURISME
(730) Innehaver:
Turisme de Catalunya, Passeig de Gràcia, 105 3er,
08008, BARCELONA, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Advertising and business services (included in
this class); promotional services; distribution of
pamphlets, advertisements, samples as well as
promotional and advertising material; retail outlet services
or retail services via global telematic networks for
promotional articles; market studies and opinion polls;
arranging and conducting exhibitions for business,
promotional or advertising purposes.
39
Transport, distribution and storage services;
information services and arranging of travel, tours and
sightseeing tours, services of a tourist agency (excluding
hotel and boarding house reservations); booking of seats
for transport; escorting and transport of travellers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Merket er et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Franz Schneider GmbH & Co KG, Siemensstrasse 13-19,
96465, NEUSTADT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Printed matter, bookbinding material,
photographs; stationery.
25
Clothing, footwear, headgear, gloves (included
in this class).
28
Children's vehicles, snow sport apparatus,
namely slides, bobsleighs, snow surfer, rocking animals,
dolls, toys, gloves (included in this class).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0837895
(151) Int.reg.dato:
2004.09.02
(180) Registreringen
2014.09.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413141
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.03.16 FR 04 3 280 134
(540) Gjengivelse av merket:
TOUT L'AMOUR DE DIOR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
TOUT L'AMOUR DE DIOR
(730) Innehaver:
Parfums Christian Dior SA, 33, avenue Hoche, 75008,
PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Toilet soaps; perfumes, eau-de-Cologne, eaux
de toilette; cosmetic products; essential oils for personal
use; perfumed (cosmetic) milks, lotions, creams,
emulsions and gels for face and body care; deodorants
for personal use; hair lotions.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
116
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837912
(151) Int.reg.dato:
2004.07.12
(180) Registreringen
2014.07.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413145
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.05.17 IT VR2004C000352
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0837900
(151) Int.reg.dato:
2004.10.11
(180) Registreringen
2014.10.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413142
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.04.27 CH 524057
(540) Gjengivelse av merket:
MUCO-GIDE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
MUCO-GIDE
(730) Innehaver:
Ed Geistlich Söhne AG für chemische Industrie,
Bahnhofstrasse 40, 6110, WOLHUSEN, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Surgical implants in the form of membranes of
biological collagen for medical and dental use; equipment
for surgical implants in dental and orthopaedic surgery.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0837911
(151) Int.reg.dato:
2004.06.03
(180) Registreringen
2014.06.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413144
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
TENUTA FONTANARA
Wording "Tenuta Fontanara" together with a stylized farm
house, surrounded by a typical Italian rural landscape.
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
Fontanara Farm.
(730) Innehaver:
Bocchi Agricola SrL, Corso Porta Nuova 61, 37122,
VERONA, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Body oil and cream, deodorants, essential oils,
hair gel, hand cream, makeup, perfume, shampoo, skin
soap, suntanning oil and cream, tooth paste.
29
Dried, canned, frozen, granular and pulverized
fruit and vegetables; vegetable oils.
30
Bread, cakes, honey, pasta, rice, sauces,
spices, vinegar.
33
Wine and liqueurs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
GIVI
(730) Innehaver:
G Visenzi Motomarket SrL, 113, Viale Piave, 25123,
BRESCIA (BS), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Motor vehicles fixing kits for bags, cases and
carriers; spoilers for motor vehicles; motor vehicles
saddle covers, motor vehicles coveralls for legs; hand
protectors for vehicles; engine guards; back seats for
motor vehicles; elastic straps and elastic carrying nets for
motor vehicles case holders; case holders for motor
vehicles, windscreens, hoods and covers for motor
vehicles.
18
Bags, trunks and cases for motorcyclists and
cyclists.
35
Advertising; business management; business
administration; office functions.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
117
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837934
(151) Int.reg.dato:
2004.06.30
(180) Registreringen
2014.06.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413147
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837963
(151) Int.reg.dato:
2004.10.25
(180) Registreringen
2014.10.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413150
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.10.11 GB 2375459
(540) Gjengivelse av merket:
RISTORENZE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
RISTORENZE
(730) Innehaver:
Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley
Avenue, UB60NN, GREENFORD, MIDDLESEX, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical and medicinal preparations
and substances.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
BNN
(730) Innehaver:
BNN (China) Electronic Ltd, No. 6, 1sr, Horizontal Street,
North Delai RD, XIAOLAN TOWN, ZHONGSHAN,
GUANGDONG, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Lighting apparatus; water heaters; refrigerators;
ventilation (air-conditioning) installations and apparatus;
exhaust fans; water supplying installations; water
conduits installations; hand drying apparatus for
washrooms; electric heating apparatus.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0837965
(151) Int.reg.dato:
2004.07.05
(180) Registreringen
2014.07.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413151
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0837945
(151) Int.reg.dato:
2004.07.29
(180) Registreringen
2014.07.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413148
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.04.23 CH 523543
(540) Gjengivelse av merket:
MAZAXXI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
MAZAXXI
(730) Innehaver:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG, Binger
Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
PLASTAR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
PLASTAR
(730) Innehaver:
Plastar SA, Via ai Molini 3, 6933, MUZZANO, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Plastic materials for packaging included in this
class; films of expandable polyethylene, films of printed
polyethylene, films of neutral polyethylene and barrier
films, included in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
118
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837974
(151) Int.reg.dato:
2004.06.24
(180) Registreringen
2014.06.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413153
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.05.13 CH 522940
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837976
(151) Int.reg.dato:
2004.06.24
(180) Registreringen
2014.06.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413154
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.05.13 CH 522941
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
MECHAFIN
(730) Innehaver:
Mechafin AG, Chrummacherstrasse 3, 8954,
GEROLDSWIL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Machines and machine tools; machine coupling
and transmission components (except for land vehicles);
transmissions for machines; robots; robots for industry
and soldering; electric welding machines; feeding devices
for metal wires; blowtorches; engines, other than for land
vehicles; components and accessories for the above
goods, included in this class.
9
Measuring, signalling, checking (supervision)
apparatus and instruments; pressure measuring
apparatus and precision measuring apparatus; electric
welding equipment; electric blowtorches; welding
electrodes; cables; connecting apparatus, connectors;
apparatus for conducting, distributing, transforming,
accumulating, regulating or controlling electric current;
voltage regulators, electric couplings; instruments and
machines for testing materials; components and
accessories for the aforesaid goods, insofar as they are
included in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Merket er et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Mechafin AG, Chrummacherstrasse 3, 8954,
GEROLDSWIL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Machines and machine tools; machine coupling
and transmission components (except for land vehicles);
transmissions for machines; robots; robots for industry
and soldering; electric welding machines; feeding devices
for metal wires; blowtorches; engines, other than for land
vehicles; components and accessories for the above
goods, included in this class.
9
Measuring, signalling, checking (supervision)
apparatus and instruments; pressure measuring
apparatus and precision measuring apparatus; electric
welding equipment; electric blowtorches; welding
electrodes; cables; connecting apparatus, connectors;
apparatus for conducting, distributing, transforming,
accumulating, regulating or controlling electric current;
voltage regulators, electric couplings; instruments and
machines for testing materials; components and
accessories for the aforesaid goods, insofar as they are
included in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
119
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837978
(151) Int.reg.dato:
2004.06.04
(180) Registreringen
2014.06.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413156
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2003.12.30 FR 03 3 265 472
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0837982
(151) Int.reg.dato:
2004.09.20
(180) Registreringen
2014.09.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413158
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.04.20 DE 304 21 461.2/03
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Merket er et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Wella AG, Berliner Allee 65, 64274, DARMSTADT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
GITZO
(730) Innehaver:
Gitzo SA, 8/10, rue Séjourné, 94044, CRETEIL, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments
for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers;
tripods, heads and stands for photographic and
cinematographic apparatus and instruments and booms;
spare parts for these products; shoulder straps for
photographic and cinematographic apparatus and
instruments.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
120
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0837994
(151) Int.reg.dato:
2004.09.17
(180) Registreringen
2014.09.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413159
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0838018
(151) Int.reg.dato:
2004.09.17
(180) Registreringen
2014.09.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413161
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.03.29 FR 04 3 283 901
(540) Gjengivelse av merket:
LDLC.com
TERREO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
LDLC.com
(730) Innehaver:
LDLC.com, 40 chemin de Paisy, 69578, LIMONEST
CEDEX, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Magnetic tape devices (for computers),
memory or microprocessor cards, printed circuits,
integrated circuits, computer keyboards, compact disks
(audio-video), connectors, connections, fiber-optic
cables, electric cables, CDs (audio-video), magnetic
disks, optical disks, optical compact disks, floppy disks,
loudspeakers, computer printers, data processing
apparatus, interfaces (for computers), computer-gaming
software, compact disk players, optical drives, disk drives
(for computers), computer software (recorded programs),
computer memories, microprocessors, modems, monitors
(hardware), computers, notebook computers, computer
printers, computer memories, computer peripheral
devices, computer programs (downloadable software),
recorded computer programs, photographic cameras,
cases especially made for photographic apparatus and
instruments, central processor units (processing),
projection apparatus, projection screens, chips
(integrated circuits), wrist rests for computer equipment,
scanners (for computers), computer mice, mouse pads,
magnetic tape units (for computers), central processing
units (processors), headsets with earphones, telephone
headsets, video screens.
37
Installation, maintenance and repair of
computers.
41
Exploitation of electronic (non downloadable)
publications on line.
42
Consultancy relating to computers, installation
of computer software, updating of computer software,
consultancy relating to computers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
TERREO
(730) Innehaver:
Sud Ouest Millesimes, Lieu dit Caunezil, 46140,
PARNAC, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Local wines of guaranteed appellation of origin.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0838022
(151) Int.reg.dato:
2004.07.01
(180) Registreringen
2014.07.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413162
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Dayun
(730) Innehaver:
Dalian Dayun Fuzhuang Youxian Gongsi, 77, Xishan Jie,
Pikou Zhen, 116222, PULANDIAN LIAONING, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Clothing; footwear, headgear; socks and
stockings, hosiery; gloves (clothing); neckties; scarves;
clothing for children and babies.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
121
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0838039
(151) Int.reg.dato:
2004.05.10
(180) Registreringen
2014.05.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413169
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0838025
(151) Int.reg.dato:
2004.10.22
(180) Registreringen
2014.10.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413163
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.04.26 FR 04 3 289 450
(540) Gjengivelse av merket:
XCR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
XCR
(730) Innehaver:
Compagnie Generale des Etablissement MichelinMichelin & Cie, 12, Cours Sablon, 63040, CLERMONTFERRAND CEDEX 09, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Pneumatic tires and inner tubes for vehicle
wheels; treads for recapping tires; tracks for track
vehicles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
S
(730) Innehaver:
Amtex Radiátory sro, Radlas 5, 60200, BRNO, CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Heating systems, regulating devices for heating
systems, heat sources, background heating systems, gas
burners, expansion tanks, radiators, boilers, stoves of all
types, background heating elements and wall heating
elements, including their housings and cabinets of plastic,
swimming pool heating elements, space heating
apparatus, valves, control valves for heating elements,
electrical resistance-heating apparatus, heat exchangers,
water heaters, air reheaters, thermal dampers, plate and
wire heat exchangers, electric water heaters, solar
heating installations, regulating and safety accessories
for heating installations and for gas, water and
wastewater pipes; air-conditioning apparatus, air
conditioning units, air-conditioning installations, valves for
air-conditioning installations, thermal air conditioners, air
agitators, hot-air generators, air humidifying and air
drying installations, steam extractors, convectors
including hybrid systems, radiant heaters, parabolic
radiators, infrared radiators, catalytic heating apparatus,
fans, fans for heating and cooling elements, air exhaust
systems for toilets and bathrooms, air ducts and air
tubes, air filters, valves and fittings for water and gas
distribution, water treatment and purification systems,
valves and pipe fittings, apparatus for bathrooms and
toilets such as electric hand driers, automatic water
flushing and rinsing devices, ventilation devices for drying
and heating.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0838033
(151) Int.reg.dato:
2004.07.05
(180) Registreringen
2014.07.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413165
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
MUSAMIA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
MUSAMIA
(730) Innehaver:
Zippo Fashion Italia SrL, Via Fermi, 21, 36057,
ARCUGNANO (VI), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
18
Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other
classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.
25
Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
122
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0838043
(151) Int.reg.dato:
2004.10.11
(180) Registreringen
2014.10.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413170
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0838057
(151) Int.reg.dato:
2004.10.11
(180) Registreringen
2014.10.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413172
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.08.25 SE 2004/05470
(540) Gjengivelse av merket:
CORONA
FREVIA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
CORONA
(730) Innehaver:
Corona Medical, Z.I. La Planche, 37210,
ROCHECORBON, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Furniture for medical use and namely air
mattresses for medical purposes, cushions for medical
purposes, beds specially built for medical care, armchairs
for medical purposes.
20
Furniture and namely furniture specially
designed for hospitals, clinics, retirement or rest homes,
the ill or the elderly at home, including hospital beds,
beds, mattresses, pillows, cushions, armchairs, chairs,
tables, closets, shelves.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
FREVIA
(730) Innehaver:
AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, 15185,
SÖDERTÄLJE, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of diseases of the respiratory tract.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0838079
(151) Int.reg.dato:
2004.11.11
(180) Registreringen
2014.11.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413177
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.10.12 US 78498639
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0838055
(151) Int.reg.dato:
2004.09.15
(180) Registreringen
2014.09.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413171
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.07.26 IT MI2004C007723
(540) Gjengivelse av merket:
CORE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
CORE
(730) Innehaver:
Leatherman Tool Group Inc, P.O. Box 20595, OR97294,
PORTLAND, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
8
Multifunction tool including two or more of the
following elements: pliers, knives, screwdrivers, wire
cutter, crimper, file and saw.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
MUDWISER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
MUDWISER
(730) Innehaver:
Pirelli Pneumatici SpA, Viale Sarca, 222, 20126,
MILANO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Tyres; pneumatic, semi-pneumatic and solid
tyres for vehicle wheels; wheels for vehicles, rims.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
123
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0838097
(151) Int.reg.dato:
2004.06.02
(180) Registreringen
2014.06.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413181
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0838080
(151) Int.reg.dato:
2004.11.11
(180) Registreringen
2014.11.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413178
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.10.12 US 78498614
(540) Gjengivelse av merket:
SURGE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
SURGE
(730) Innehaver:
Leatherman Tool Group Inc, P.O. Box 20595, OR97294,
PORTLAND, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
8
Multifunction tool comprising two or more of the
following elements: pliers, wire cutter, crimper, knife, file,
saw, scissors and bit driver.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(111) Int.reg.nr:
0838084
(151) Int.reg.dato:
2004.05.10
(180) Registreringen
2014.05.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413179
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(571) Beskrivelse av merket:
DADIDA
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket:
DA DI DA.
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
"DA DI DA" is an onomatopoeia and has no meaning.
(730) Innehaver:
Quan Zhou Green Garments Co Ltd, Baogai, Gongyequ,
Fengzequ, DONGHAIZHEN QUANZHOUSHI,
FUJIANSHENG, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
18
Imitation leather; school bags; handbags;
backpacks; umbrellas; pocket wallets; travelling bags;
garment bags for travel; shopping bags; suitcases.
25
Clothing; layettes (clothing); swimsuits;
raincoats (with integrated rain hat, shoulder pockets and
poncho); football shoes; gloves (clothing); scarves;
leather belts (for clothing); wedding dresses.
35
Sales promotion (for others); import-export
agencies; advertising; organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
employment agencies; relocation services for
businesses; word processing; data entry services;
accounting.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
TEXLIFTER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
TEXLIFTER
(730) Innehaver:
Domo NV, Nederzwijnaarde 2, 9052, ZWIJNAARDE
(GENT), BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemicals used in industry, in particular
chemical products for manufacturing floor covering
materials; raw materials and intermediary chemicals for
manufacturing floor covering materials, in particular for
manufacturing the backing of floor covering materials;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
adhesives used in industry.
27
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors.
40
Treatment of materials, in particular the custom
assembly and treatment of floor covering materials.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.27
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
124
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0838130
(151) Int.reg.dato:
2004.10.11
(180) Registreringen
2014.10.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413185
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.06.04 CH 526031
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0838102
(151) Int.reg.dato:
2004.10.01
(180) Registreringen
2014.10.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413182
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.04.02 SE 2004/02555
(540) Gjengivelse av merket:
Folder P700
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Folder P700
(730) Innehaver:
Frama AG, Unterdorf, 3438, LAUPERSWIL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Folding machines (other than for office use) as
well as their parts and spare parts, included in this class.
16
Folding machines (for office use) as well as
their parts and spare parts, included in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
X GROVSNUS MAXI
(730) Innehaver:
Swedish Match North Europe AB, 11885, STOCKHOLM,
SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
34
Tobacco, snuff; smokers' articles; matches.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0838115
(151) Int.reg.dato:
2004.10.15
(180) Registreringen
2014.10.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413183
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.06.08 US 78431975
(540) Gjengivelse av merket:
NESPRESSO ESSENZA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
NESPRESSO ESSENZA
(730) Innehaver:
Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, 1800,
VEVEY, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Heating and cooking apparatus; apparatus for
heating milk; steam-producing apparatus, namely milkfrothing apparatus; electric coffee machines, coffee
makers and percolators; parts and components for all the
aforesaid goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.28
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
125
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0838164
(151) Int.reg.dato:
2004.07.07
(180) Registreringen
2014.07.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413188
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.06.09 SE 2004/04016
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0838163
(151) Int.reg.dato:
2004.06.08
(180) Registreringen
2014.06.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413187
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2003.12.11 DE 30365155.5/07
(540) Gjengivelse av merket:
TextileProtec
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
TextileProtec
(730) Innehaver:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl-WeryStrasse 34, 81739 München, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Household and kitchen machines and
equipment (included in this class), in particular electric
kitchen machines and equipment, including mincing
machines, mixing and kneading machines, pressing
machines for foods, juice extractors, juice centrifuges,
grinders, slicing machines, electric motor-driven tools,
electric can openers, knife sharpeners, as well as
machines and devices for the preparation of beverages
and/or food; electric waste disposal units, including waste
masticators and compressors; dishwashers; electric
machines and appliances for treating laundry and
clothing, including washing machines, spin driers, laundry
presses, ironing machines; electric cleaning equipment
for household use, including window cleaning devices
and shoe cleaning devices, vacuum cleaners; parts for
the aforementioned goods included in this class, in
particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags, all
for vacuum cleaners.
9
Electric apparatus and instruments (included in
this class), in particular electric irons; kitchen scales,
personal scales; electric welding devices for wrapping;
remote control devices, signalling devices, controlling
(supervision) devices and monitoring devices for
household and kitchen machines and equipment;
recorded and non-recorded machine-readable data
carriers, such as magnetic data carriers for household
appliances; electric apparatus for dispensing beverages
or food, vending machines; data processing devices and
data processing programmes for controlling and
operating household appliances; parts for the
aforementioned goods included in this class.
11
Heating, steam producing and cooking devices,
in particular ovens, cooking, baking, frying, grilling,
toasting, thawing, and food and plate warming apparatus,
immersion heaters; cooking pots, electric; microwave
appliances, electric tea and coffee making apparatus;
cooling devices, in particular refrigerators, freezers,
combination apparatus for cooling and freezing, deep
freezing apparatus, ice-makers; ice-cream makers;
dryers, such as laundry dryers, tumble dryers for laundry
use; hand dryers; hair dryers; ventilation devices, in
particular ventilators, grease filter devices and extractor
devices, including extractor hoods; air conditioning
devices and devices to improve air quality, air
humidifiers; water piping devices, as well as sanitary
equipment, in particular fittings for steam, air and water
piping equipment, warm water devices, storage water
heaters and continuous flow water heaters; kitchen sinks;
heat pumps; parts of all aforementioned goods included
in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
MAXI YACHTS
(730) Innehaver:
Viamare Boats AB, GKSS-Hamnen, LÅNGEDRAG, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Boats and parts and fittings thereto.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0838167
(151) Int.reg.dato:
2004.07.13
(180) Registreringen
2014.07.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413189
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.03.24 DE 304 16 971.4/09
(540) Gjengivelse av merket:
NANOPELT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
NANOPELT
(730) Innehaver:
Infineon Technologies AG, St Martin Strasse 53, 81669,
MÜNCHEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Electronic components, in particular
thermoelectric elements, such as Peltier elements for
heat generation, cooling, temperature monitoring and
electricity generation.
42
Research and development services;
application-based adaptation of electronic components.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
126
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0838173
(151) Int.reg.dato:
2004.04.20
(180) Registreringen
2014.04.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413192
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.02.12 DK VA 2004 00581
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0838168
(151) Int.reg.dato:
2004.07.26
(180) Registreringen
2014.07.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413190
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.01.29 DE 304 04 953.0/16
(540) Gjengivelse av merket:
INTERGRALBLADE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
INTERGRALBLADE
(730) Innehaver:
Bonus Energy A/S, Borupvej 16, 7330, BRANDE, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Wind mills and other wind operated machines;
parts and accessories for the aforesaid goods (not
included in other classes); mill towers and masts, blades,
blade hubs, mill housings, mill housings, machine beds,
yaw rings and gears, devices for setting the pitch of the
wings, brakes and brake devices, main shafts, cardan
joints, transmission cases, clutches and electric
generators and reserve power supply plants.
9
Electrical, electronic and computer equipment
for wind mills; control and monitoring equipment for
automatically turning on or off the generator and for
automatic starting after a public power line breakdown,
over voltage protection against strikes of lightning;
microprocessor equipment for controlling and monitoring
constant voltage, frequency, phase conditions, rotor
speed, control of the efficiency and thickness of brake
pads and of temperature, direction and speed of wind;
vibration sensors for installation in the mill housing; watthour meters.
37
Erection, construction, installation,
maintenance and repair of wind mills.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
via WALA
(730) Innehaver:
WALA-Heilmittel GmbH, Dorfstrasse 1, 73087, BOLL, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter.
41
Publication of printed matter in paper form,
electronic form and on the Internet.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
127
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0838356
(151) Int.reg.dato:
2004.07.22
(180) Registreringen
2014.07.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413247
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0838174
(151) Int.reg.dato:
2004.06.08
(180) Registreringen
2014.06.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413193
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.01.14 BX 748612
(540) Gjengivelse av merket:
BENCIS
CINARKI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
BENCIS
(730) Innehaver:
Bencis Capital Partners BV, WTC Amsterdam, Tower H,
9th Floor, Zuidplein 76, 1077XV, AMSTERDAM, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Consultancy on business organisation,
business strategy and business administration;
administrative services; consultancy on business
organisation within the framework of screening,
evaluation and appraisal of enterprises; marketing,
commercial, business and management consultancy;
performing commercial business analysis; consultancy
within the framework of the interpretation of result of
commercial business analyses; commercial and business
services rendered by joint-venture company; interim
management.
36
Financial screening, evaluation and appraisal
of enterprises; performing financial analyses; financial
services rendered by a joint-venture company;
management of investment funds, portfolio management,
financial management of companies and organisations,
on an interim or project basis; financial mediation and
consultancy in case of mergers and acquisition; financial
participation in enterprises for acquiring control in
financial participations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.01
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(571) Beskrivelse av merket:
CINARKI
(730) Innehaver:
Kiluva SA, C. Rector Triadó, 94 entlo, 08014,
BARCELONA, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Food supplements for medical use, dietetic
substances adapted for medical use, food for babies.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0838374
(151) Int.reg.dato:
2004.10.21
(180) Registreringen
2014.10.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413250
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.05.11 DE 304 26 874.7/05
(540) Gjengivelse av merket:
JETARO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
JETARO
(730) Innehaver:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG, Binger
Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0838175
(151) Int.reg.dato:
2004.08.02
(180) Registreringen
2014.08.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413194
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
tiscover
(730) Innehaver:
Tiscover AG Travel Information Systems, MariaTheresien-Strasse 55, 6020, INNSBRUCK, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
39
Booking of seats for travel, travel reservation
(not included in other classes).
43
Hotel reservations, boarding house bookings,
reservation of temporary accomodation.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.01
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
128
internasjonale varemerkeregistreringer
2005.11.07 - 45/05
(111) Int.reg.nr:
0838418
(151) Int.reg.dato:
2004.08.25
(180) Registreringen
2014.08.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413264
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0838377
(151) Int.reg.dato:
2004.11.05
(180) Registreringen
2014.11.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413252
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.05.10 US 78415969
(540) Gjengivelse av merket:
SAN MEDIN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
SAN MEDIN
(730) Innehaver:
Miguel Torres SA, Miquel Torres i Carbó, 6, 08720,
VILAFRANCA DEL PENEDÉS, BARCELONA, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Wine and sparkling wines.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Abraxane
(730) Innehaver:
American Bioscience Inc, 2730 Wilshire Blvd, CA90403,
SANTA MONICA, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical for the treatment of cancer.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(111) Int.reg.nr:
0838420
(151) Int.reg.dato:
2004.09.10
(180) Registreringen
2014.09.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413265
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.03.17 FR 04 3 284 169
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0838413
(151) Int.reg.dato:
2004.10.26
(180) Registreringen
2014.10.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200413262
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30
(300) Søknadsprioritet:
2004.05.10 US 76/591259
(540) Gjengivelse av merket:
MISTER LIGHT
LINASPEC
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
MISTER LIGHT
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
MISTER LIGHT.
(730) Innehaver:
Parfums Givenchy, 77, rue Anatole France, 92300,
LEVALLOIS PERRET, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Toilet soaps; perfumes; eau de toilette and eau
de cologne, essential oils for personal use; milks, lotions;
emulsions, gels (cosmetics) for the face and body;
deodorant for personal use, concealer (for dark circles).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.31
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
LINASPEC
(730) Innehaver:
Aphton Corp, 80 S.W. 8th Street #2160, FL33130,
MIAMI, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical product, namely, an antigrowth
factor targeted immunotherapeutic drug.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.29
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
129
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0838547
(151) Int.reg.dato:
2004.07.23
(180) Registreringen
2014.07.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200500133
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
TORRES
(730) Innehaver:
Miguel Torres SA, Miquel Torres i Carbó, 6, 08720,
VILAFRANCA DEL PENEDÉS, BARCELONA, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Alcoholic beverages (except beer).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.02
(450) Kunngjøringsdato:
45/05, 2005.11.07
130
2005.11.07 - 45/05
innsigelser
2005.11.07 - 45/05
Innsigelser
Innsigelser i registrerte varemerker jf varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf varemerkeloven §§ 52 og 21.
(111) Reg.nr.:
227659
(210) Søknadsnr.:
200406591
(450) Reg. kunngjort
dato:
(540) Gjengivelse av merket
BIOGLAN
(730) Innehaver:
Bioglan Laboratories LTD, Hitchin HERTFORDSHIRE,
GB
(750) Innehavers fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua,0306
OSLO, NO
Innsiger:
Biogen ldec MA Inc , 14 Cambridge Center, MA02142
CAMBRIDGE, US
Innsigers fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
131
innsigelser
2005.11.07 - 45/05
Avgjørelser i innsigelsessaker
(111) Reg.nr.:
198033
(210) Søknadsnr.:
19933402
(450) Reg. kunngjort
1999.07.12
dato:
(540) Gjengivelse av merket
(111) Reg.nr.:
203220
(210) Søknadsnr.:
199910669
(450) Reg. kunngjort
2000.07.03
dato:
(540) Gjengivelse av merket
(730) Innehaver:
Sun Microsystems Inc, CA PALO ALTO, US
(750) Innehavers fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, NO
Innsiger:
Planete Cable SA , Immeuble Quai Quest- 42 Quai du
Point du Jour, F-92100 Boulogne Billancourt, FR
Innsigers fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
Resultat:
Registreringen oppheves delvis, jf. varemerkelooven
§ 21a, første ledd
(730) Innehaver:
Spendrups Bryggeri AB, Box 34102, S-100 26
Stockholm, SE
(750) Innehavers fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, NO
Innsiger:
The Citrus Marketing Board of Israel, Tel-Aviv, IL
Innsigers fullmektig:
Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 Bergen, NO
Resultat:
Registreringen oppheves, jf. varemerkeloven § 21 a
(111) Reg.nr.:
205917
(210) Søknadsnr.:
199909861
(450) Reg. kunngjort
2001.01.02
dato:
(540) Gjengivelse av merket
HYDROFLEX
(730) Innehaver:
AGA AB, 18181 LIDINGÖ, SE
(750) Innehavers fullmektig:
Curo AS , Postboks 38,7231 LUNDAMO, NO
Innsiger:
Norsk Hydro ASA , 0240 OSLO, NO
Innsigers fullmektig:
Norsk Hydro ASA Patent- & Varemerkeavd , 0240 Oslo,
NO
Resultat:
Registreringen oppheves, jf. varemerkeloven § 21 a
(111) Reg.nr.:
203220
(210) Søknadsnr.:
199910669
(450) Reg. kunngjort
2000.07.03
dato:
(540) Gjengivelse av merket
(730) Innehaver:
Sun Microsystems Inc, CA PALO ALTO, US
(750) Innehavers fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, NO
Innsiger:
Koninklijke PTT Nederland NV , Stationsplein 7, NL-9726
AE Groningen, NL
Innsigers fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
Resultat:
Registreringen oppheves delvis, jf. varemerkelooven
§ 21a, første ledd
132
innsigelser
(111) Reg.nr.:
208551
(210) Søknadsnr.:
19956226
(450) Reg. kunngjort
2001.06.05
dato:
(540) Gjengivelse av merket
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
210831
(210) Søknadsnr.:
200100543
(450) Reg. kunngjort
2001.10.29
dato:
(540) Gjengivelse av merket
CELLKEM
(730) Innehaver:
Bim Kemi AB, Box 3102, 44303 STENKULLEN, SE
(750) Innehavers fullmektig:
Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes,5817
BERGEN, NO
Innsiger:
Elkem ASA , Middelthuns gate 27, 0368 Oslo, NO
Innsigers fullmektig:
Elkem AS , v/Magne Vindenes, Postboks 8040,
Vågsbygd, 4675 KRISTIANSAND S, NO
Resultat:
Registreringen opprettholdes
(111) Reg.nr.:
211640
(210) Søknadsnr.:
200104199
(450) Reg. kunngjort
2001.12.03
dato:
(540) Gjengivelse av merket
(730) Innehaver:
Leng d'Or SA, Barcelona, ES
(750) Innehavers fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, NO
Innsiger:
Compaq Information Technologies Group LP , 20555
State Highway 249, Houston, TX 77070, US
Innsigers fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
Resultat:
Registreringen oppheves
NO LOGO
(730) Innehaver:
Ole Henrik Henriksen, Vevelstadåsen 24, 1405 Langhus,
1405, NO
(750) Innehavers fullmektig:
Ole Henrik Henriksen, Vevelstadåsen 24,1405 Langhus,
NO
Innsiger:
Oktober Forlag AS , Kristian August gt 11, 0164 Oslo, NO
Innsigers fullmektig:
Anders Dahl - Advokatfirmaet Haavind Vislie DA ,
Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo, NO
Resultat:
Registreringen opprettholdes
(111) Reg.nr.:
208551
(210) Søknadsnr.:
19956226
(450) Reg. kunngjort
2001.06.05
dato:
(540) Gjengivelse av merket
(111) Reg.nr.:
212021
(210) Søknadsnr.:
200103338
(450) Reg. kunngjort
2002.01.02
dato:
(540) Gjengivelse av merket
(730) Innehaver:
Tundra Lerk AS, Asdalsstrandvn. 75, 3960 Stathelle,
3960, NO
(750) Innehavers fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika,0110 OSLO,
NO
Innsiger:
Eco Timber AS , Billingstadveien 15, 1396 Billingstad,
NO
Innsigers fullmektig:
Advokatene Skjelbred,Schelver og Husaas , Kirkegaten 2
Pb 339, 3701 Skien, NO
Resultat:
Registreringen oppheves, jf. varemerkeloven § 21 a
(730) Innehaver:
Leng d'Or SA, Barcelona, ES
(750) Innehavers fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, NO
Innsiger:
PepsiCo Inc , 700 Anderson Hill Road, NY10577
PURCHASE, US
Innsigers fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
Resultat:
Registreringen oppheves
133
innsigelser
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
217061
(210) Søknadsnr.:
200205279
(450) Reg. kunngjort
2003.01.20
dato:
(540) Gjengivelse av merket
(111) Reg.nr.:
214251
(210) Søknadsnr.:
200110137
(450) Reg. kunngjort
2002.05.27
dato:
(540) Gjengivelse av merket
NORBAN
(730) Innehaver:
VentureLab AS, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, 0349, NO
(750) Innehavers fullmektig:
VentureLab AS , Gaustadalléen 21,0349 Oslo, NO
Innsiger:
Nordben Life and Pension Insurance Co Ltd , St. Peter
Port, Guernsey, GB
Innsigers fullmektig:
J.K. Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276
Grønland, 0134 Oslo, NO
Resultat:
Registreringen oppheves for så vidt gjelder tjenestene i
klasse 36, jf varemerkeloven § 21a jf § 14 første ledd nr.6
(730) Innehaver:
Idekompaniet AS, Kipervikgt 34, 6003 Ålesund, 6003, NO
(750) Innehavers fullmektig:
Advokatene Drevland - Christiansen - Thomassen - Røed
- Træland - Kvinnsland & Foss , Postboks 184
Sentrum,5804 Bergen, NO
Innsiger:
Skoringen AmbA , Grenåvej 637, DK-8541 Skødstrup,
DK
Innsigers fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
Resultat:
Registreringen opprettholdes
(111) Reg.nr.:
217839
(210) Søknadsnr.:
200207740
(450) Reg. kunngjort
2003.03.17
dato:
(540) Gjengivelse av merket
(111) Reg.nr.:
214385
(210) Søknadsnr.:
200112346
(450) Reg. kunngjort
2002.06.10
dato:
(540) Gjengivelse av merket
TERRALIS
(730) Innehaver:
Viña Concha Y Toro SA, Nueva Tajamar 481, Torre
Norte Piso 15, Las Condes SANTIAGO, CL
(750) Innehavers fullmektig:
Wikborg, Rein & Co , Postboks 1513 Vika,0117 Oslo, NO
Innsiger:
Casa Vinicola Calatrasi SrL , Via Municipio N. 11, I90048 San Giuseppe Jato (Palermo), IT
Innsigers fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
Resultat:
Registreringen oppheves jf. varemerkeloven § 21a første
ledd jf. varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6.
FLISP
(730) Innehaver:
Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, 52078 AACHEN, DE
(750) Innehavers fullmektig:
Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass,0130
OSLO, NO
Innsiger:
Sanofi-Synthelabo SA - Service Marques , 174 avenue
de France, F-75013 Paris, FR
Innsigers fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
Resultat:
Registreringen opprettholdes
(111) Reg.nr.:
217031
(210) Søknadsnr.:
200203139
(450) Reg. kunngjort
2003.01.20
dato:
(540) Gjengivelse av merket
(730) Innehaver:
Ketil Hartsang, Ovenbakken 50 E, 1361 Østerås, 1361,
NO
(750) Innehavers fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika,0110 OSLO,
NO
Innsiger:
The Saul Zaentz Co dba Tolkien Enterprises , 2600
Tenth Street, CA94710 BERKELEY, US
Innsigers fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
Resultat:
Registreringen opprettholdes
134
merkeendringer
2005.11.07 - 45/05
Merkeendringer
I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i
nasjonale vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 24, samt andre endringer i bibliografi
som er en direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger.
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Reg.nr.:
218030
Reg.Dato.:
2003.03.06
Reg. utløper:
2013.03.06
Søknadsnr.:
200206273
Inndato:
2002.07.10
Gjengivelse av det nye merket:
(531) Fig. klass.:
241521; 270521
(591) Informasjon om farver som merket er krevet vernet
for:
Merket er i Farger
(571) Beskrivelse av merket:
Merket er et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Norsk Tipping AS
Postboks 628, 2301 Hamar
NO
(740) Fullmektig:
Actio-Lassen AS
Postboks 1880 Nordnes
5817 BERGEN
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand
ved ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester.
Klasse 38
Telekommunikasjonsvirksomhet;
fjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler;
elektroniske oppslagstavler
[telekommunikasjonstjenester].
Klasse 41
Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet,
sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av lotterier;
spilltjenester, derunder spilltjenester tilbudt on-line.
(450) Kunngj. reg. dato:
45/05, 2005.10.31
135
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2005.11.07 - 45/05
Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i
Norge.
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0720608
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
199911399
( 7 3 0 ) Innehaver:
ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG
1, ARAG Platz
D-40472 Düsseldorf
DE
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Print products.
35
Management consultancy.
36
Insurance business; finance; financing;
monetary transactions; lending; real estate business;
issuance of insurance cards; insurance brokering;
negotiation of capital investments in unit trusts or
investment funds.
42
Legal consultancy and representation;
publishing house services; creation of data processing
programs; supplementary claims in legal affairs;
litigation and related services; technical expert opinions,
legal services.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0737848
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200009927
( 7 3 0 ) Innehaver:
Interpay Nederland BV
315, Eendrachtlaan
NL-3526 LB Utrecht
NL
( 7 4 0 ) Fullmektig:
Shield Mark B.V.
61, Overschiestraat,
NL-1062 XD AMSTERDAM
NL
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Administrative processing of payments made
by electronic means.
36
Financial operations and transactions by
electronic means.
38
Electronic transmission of data concerning
payments made by electronic means.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0739295
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200011227
( 7 3 0 ) Innehaver:
Reckitt Benckiser NV
De Fruittuinen 2-12
2132NZ HOOFDDORP
NL
( 7 4 0 ) Fullmektig:
Knijff & Partners
P.O. Box 5054,
NL-1380 GB WEESP
NL
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemical products for industrial purposes;
water softeners, protective preparations for glassware,
porcelain and earthenware, crockery and other
kitchenware not included in other classes; all the above
goods with or without a disinfective component.
3
Bleaching preparations and other substances
for laundry use and dishwashing; non-chemical
additives for preparations for laundry use and
dishwashing; laundry preparations for dry cleaning;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
carpet cleaners; decalcifying and descaling
preparations for domestic use; fabric softeners, laundry
additives; all the above goods with or without a
disinfective component.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0728558
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200003638
( 7 3 0 ) Innehaver:
Wacker-Chemie GmbH
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 MÜNCHEN
DE
( 7 4 0 ) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS
Postboks 7085 Majorstua
0306 OSLO
NO
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemical and biochemical products for
industrial, scientific, agricultural, horticultural and
forestry purposes; oligosaccharides and
polysaccharides and their derivatives for industrial
purposes; cyclodextrins and cyclodextrin derivatives,
compositions which comprise cyclodextrins and/or
cyclodextrin derivatives.
3
Cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for
cosmetic purposes; complex oils for cosmetic purposes;
complex oil extracts in powder form for cosmetic
purposes.
5
Pharmaceuticals and veterinary products and
healthcare preparations, namely cyclodextrins and
cyclodextrin derivates for industrial purposes.
29
Complex edible oils and fats as well as
complex extracts of edible oils and fats in powder form,
namely cyclodextrins and cyclodextrin derivates; all the
aforementioned products for industrial purposes.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
136
begrensing av varer og tjenester for int.merker
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0741573
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200012868
( 7 3 0 ) Innehaver:
Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 BONN
DE
( 7 4 0 ) Fullmektig:
Zacco Norway AS
Postboks 2003 Vika
0125 OSLO
NO
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
38
Telecommunication excluding electronic or
non-electronic time management systems as well as
calendars; operation and rental of equipment for
telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and
information exclusing those in connection with
electronic or non-electronic time management systems
as well as calendars.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
2005.11.07 - 45/05
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0756780
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200107334
( 7 3 0 ) Innehaver:
Cooperativa Agricola De Reguengos De Monsaraz CRL
Rua Conde de Monsaraz 5
7200-282 Reguengos de Monsaraz
PT
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Preserved fruit and vegetables, except
endives; charcuterie, sausages; eggs; milk, dairy
products; edible olive oils; jams.
33
Wine and eaux-de-vie.
35
Advertising services; direct mail advertising
(printed matter, leaflets, prospectuses and samples);
dissemination of advertisements, market study and
research; import-export agencies.
38
Telecommunication services, including
communications via the Internet; communications via
computer terminals; electronic mail.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0747204
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200100862
( 7 3 0 ) Innehaver:
Solvay SA
33, rue du Prince Albert
1050 BRUSSEL
BE
( 7 4 0 ) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS
Postboks 449 Sentrum
0104 OSLO
NO
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemicals for industrial use (except detergent
and surface-active raw materials); unprocessed artificial
resins; unprocessed plastics.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0748066
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200101609
( 7 3 0 ) Innehaver:
Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 BONN
DE
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Teaching apparatus and instruments
(included in this class); automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; aforesaid
products, except for traffic guiding systems.
16
Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); office requisites
(except furniture).
35
Advertising and business management.
38
Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television.
42
Data base services, namely rental of access
time to a data base; rental services relating to data
processing equipment and computers; projecting and
planning services relating to equipment for
telecommunication.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
137
begrensing av varer og tjenester for int.merker
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0760419
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200109612
( 7 3 0 ) Innehaver:
NV Switch
41, Jan Olieslagerslaan
B-1800 Vilvoorde
BE
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Software, whether or not recorded on
carriers; data, sound and image carriers; electronic
publications; data processing equipment; computer
hardware, computer components, computer parts,
computer accessories, computer networks, computer
peripheral equipment and computer auxiliary
equipment; apparatus, appliances and instruments for
recording, transfer and display of news reports,
messages, information, data, sound or images, as well
as their components parts, accessories, peripheral
equipment and auxiliary equipment; apparatus,
appliances and instruments providing access to
telecommunication networks and computer networks,
as well as their components, parts, accessories,
peripheral equipment and auxiliary equipment.
35
Providing surveys of products and services
from third parties for commercial and publicity
purposes; advertising, sales promotion, publicity, public
relations and marketing relating to products and
services of third parties; business information and
advisory services concerning products and services of
third parties; systemization and compilation of data in
files, as well as management and exploitation of those
data and data files; advisory services concerning
business organization, business economics and
business management; professional business
consultancy; afore-mentioned services rendered by
electronic or telecommunication means or otherwise.
38
Services in the field of telecommunications,
including communication through telecommunication
networks, communication through computer networks
and electronic, digital and/or computer-aided
transmission, transfer and exchange of news reports,
messages, information, data, sound or images; services
in the field of telecommunication networks and
computer networks, including providing access to those
networks and making available, or rental of, (capacity
on) telecommunications networks; radio television, film
or video broadcasting services of an Internet access
provider; information regarding the services mentioned
in this class; afore-mentioned services rendered by
electronic or telecommunication means or otherwise;
rental of apparatus, appliances and instruments
providing access to telecommunication networks and
computer networks, as well as their components, parts,
accessories, peripheral equipment and auxiliary
equipment.
41
Publishing services; organization of training
and courses; the afore-mentioned services rendered by
electronic or telecommunication equipment;
organization, performance and production of cultural
and educational events, including concerts,
demonstrations, exhibitions, fairs; production of radio
programs, of television programs, of films or of videos;
rental of radios and television sets; provision and rental
of radios and televisions; provision and rental of data
sound and image media, as well as of electronic
publications.
42
Programming, installing, maintaining, design,
development and updating of software, as well as
providing or rental of this software, whether or not by
electronic or telecommunication means; scientific and
industrial research; research into and development on
the subject of new products and services (for third
parties); rental of data, sound or image carriers,
electronic publications, data processing equipment,
computer hardware, computer components, computer
parts, computer accessories, computer networks,
computer peripheral equipment and computer auxiliary
equipment; providing or rental of apparatus, appliances
2005.11.07 - 45/05
and instruments for recording, transfer and display of
news reports, messages, information, data, sound or
images, as well as their components, parts,
accessories, peripheral equipment and auxiliary
equipment except of radio and television sets; providing
or rental of data and data files ("databases") as
mentioned in class 35; registration of domain names;
advisory services and consultancy with regard to the
services as mentioned in class 38; making available, or
rental of, (capacity on) computer networks.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0762740
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200408577
( 7 3 0 ) Innehaver:
Zentiva as
U Kabelovny 130
10237 PRAHA 10 - DOLNÍ MECHOLUPY
CZ
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparation containing
ibuprofen with antiphlogistic, antipyretic and analgesic
properties being not used in the dermatological field of
activities.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0806545
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200307766
( 7 3 0 ) Innehaver:
Tricon Consulting GmbH & Co KG
Fabrikstrasse 20
A-4050 Traun
AT
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Peripheral and auxiliary computer
equipement, namely transponders, readers, sensors,
electronic data labels, electronic data tracks, electronic
data tickets, software for transponders, readers,
sensors, electronic data labels, electronic data tracks
and electronic data tickets for the purpose of wireless
data transmission; all aforesaid goods excluding goods
for the control or automation of industrial machines and
equipment for the production of semiconductor material.
35
Business consulting in view of economic
issues, namely the implementation of wireless data
transmission for the identification tracking and tracing of
goods, services, persons and animals.
42
Scientific and technological services and
research in the field of security technology,
counterfeiting and safety of products; analytical and
research services for industrial processes and
automation technology; planning development and
implementation of computer hardware and software,
namely for devices and equipment of wireless data
transmission, automation technique and industrial and
business processes; all aforesaid services excluding
services providing for the control or automation of
industrial machines and equipment for the production of
semiconductor material.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
138
begrensing av varer og tjenester for int.merker
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0809055
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200309119
( 7 3 0 ) Innehaver:
EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH
Kronenstrasse 22
70173 STUTTGART
DE
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Electromechanical devices for the preparation
of beverages, electric kitchen devices, including mixers
for household use.
9
Communications technology products,
included in this class; software, data processing
equipment and computers; sound-recording equipment,
radiophotography equipment, equipment for receiving
images, sound receivers, televisions, telephones, radio
telephones, radio telegraphy equipment, magnetic
recording media for data processing, monitors for
computer hardware, peripheral computer equipment,
photocopiers (including electrostatic and thermic
equipment and machines), CD-players, projectors,
videorecorders, video games adapted for use with
television receivers; telefax machines, telecopying
machines, telephony devices, audio amplifiers, sound
reproduction equipment, telephonic transmission
apparatus, surveying apparatus and instruments, sound
carriers, sound/image carriers, devices for the receipt,
recording, transmission, processing and reproduction of
voice, text, sound and images.
11
Lighting apparatus and systems; heating,
steam-generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilation and water conduit equipment and sanitary
installations.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
2005.11.07 - 45/05
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0816528
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200401089
( 7 3 0 ) Innehaver:
Wella AG
Berliner Allee 65
64274 DARMSTADT
DE
( 7 4 0 ) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS
Postboks 7085 Majorstua
0306 OSLO
NO
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Preparations for body and beauty care,
namely, hair dyes, hair coloring, hair care preparations,
skin care preparations, and bath preparations.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0818563
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200402023
( 7 3 0 ) Innehaver:
Messe München GmbH
Am Messesee 2
81829 MÜNCHEN
DE
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Printed matter except specialist journals and
specialized information reports for industry and trade in
the field of machines and devices for the treatment and
processing of metal, wood, synthetics, ceramics or
building material.
35
Organisation of exhibitions and trade fairs for
business and advertising purposes.
41
Organisation of exhibitions and fairs for
cultural and teaching purposes; organisation and
arranging of congresses and meetings; publication and
issuing of printed matter, except specialist journals and
specialized information reports for industry and trade in
the field of machines and devices for the treatment and
processing of metal, wood, synthetics, ceramics or
building material.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0813424
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200311636
( 7 3 0 ) Innehaver:
Witteman Holding BV
Veenenburgerlaan 108
NL-2182 DC Hillegom
NL
( 5 1 1 ) Gammelt / opprinnelig merke:
31
Products of ornamental plant cultivation,
seeds, natural plants and flowers, cuttings, bulbs, parts
of plants and propagation material.
36
Financial and monetary affairs, including
collection of royalties and payment of annuities.
44
Propagation, upgrading, cultivation and
selection, also by means of substrates, tissue culture,
hydroponics and in vitro cultivation, of the goods
included in class 31; advisory and information services
relating to cultivation, selection, propagation, research,
introduction and exploitation of new plant varieties;
introduction and exploitation of new plant varieties.
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
31
Products of ornamental plant cultivation,
seeds, natural plants and flowers, cuttings, bulbs, plant
parts and propagation material, excluding plant varieties
of Festuca rubra L.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0824524
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200405661
( 7 3 0 ) Innehaver:
ALK-Abelló A/S
Bøge Allé 6-8
2970 HØRSHOLM
DK
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Diagnostic preparations for scientific
purposes.
5
Pharmaceutical preparations, namely
pharmaceutical preparations for immunotherapeutic
purposes and pharmaceutical preparations for
diagnosis, prevention and treatment of allergies and
asthma, excluding ophtalmic preparations; diagnostic
preparations for medicinal purposes.
42
Medical and scientific research excluding
research in the field of ophthalmology.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0824966
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200405799
( 7 3 0 ) Innehaver:
Wella AG
Berliner Allee 65
64274 DARMSTADT
DE
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Hair styling products.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
139
begrensing av varer og tjenester for int.merker
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0827769
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200407657
( 7 3 0 ) Innehaver:
Broockeville Corporation NV
Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon z/n
WILLEMSTAD, CURAÇAO
AN
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use; food for babies;
plasters; materials for dressings; material for stopping
teeth; dental wax; disinfectants for medical use;
preparations for destroying vermin; fungicides;
herbicides.
10
Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and
teeth; orthopaedic articles; suture materials; excluding
diagnostic appararatus for medical purposes.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
2005.11.07 - 45/05
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0842660
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200502288
( 7 3 0 ) Innehaver:
D&L DIEL Ltd
Dragovishitsa village
2237 KOSTINBROD MUNICIPALITY
BG
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Sportswear, sports shoes, sports headgear.
28
Games and playthings; gymnastic and
sporing articles not included in other classes;
decorations for Christmas trees.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0845550
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200503596
( 7 3 0 ) Innehaver:
SwissBit AG
Industriestrasse 8
9552 BRONSCHHOFEN
CH
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Data processing programs and computer
software from Switzerland, except for games recorded
on any type of memory.
37
Installation, assembling, maintenance and
repair of computers.
42
Computer consulting in the field of information
technology.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0833681
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200410846
( 7 3 0 ) Innehaver:
AstraZeneca AB
Västra Mälarehamnen 9
15185 SÖDERTÄLJE
SE
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Printed matter, namely newsletters in relation
to medical scientific research.
42
Scientific research for medical purposes.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0846117
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200503963
( 7 3 0 ) Innehaver:
The Body Shop International Plc
Watersmead
BN176LS LITTLEHAMPTON, WEST SUSSEX
GB
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Cosmetics and skin care products, namely,
foundation, concealer, mascara, eye shadow, eye
and/or brow liners, lipstick, lip liner, lip balm, face
powder, bronzer, blusher, moisturizers, make-up
remover; non-medicated body powder; skin soaps; bath
gel, bath oils, bath salts, bath beads, and effervescing
bath preparations; non-medicated skin care
preparations, namely, lotions, creams, cleansers,
scrubs, masks and toners; hair care and hair styling
preparations, namely, shampoos, conditioners, finishing
spray, and gels; personal deodorants, sun-tanning
preparations; sunscreen oils and lotions; shaving
preparations; dentifrices; perfumes, eau de toilette,
essential oils for personal use, perfume oils; nail care
preparations; nail enamel; pumice stone, cotton sticks
and wool swabs for non-medical purposes all for use on
the body; scented room fragrances, incense sticks,
potpourri and sachets; powdered cosmetic tissues;
tissues impregnated with cosmetic lotions; kits and gift
sets containing skin and/or hair care preparations.
21
Hair brushes; body sponges; loofahs; candle
holders not of precious metal; aroma jars, pots and
stands not of precious metal; back scratchers;
atomizers; compacts; soap dishes; toothbrush holders;
tea strainers; cosmetic applicators and accessories,
namely face/body brushes, make-up brushes, eye
brushes and combs, foam applicators, make-up
sponges and powder puffs.
35
The bringing together for the benefit of others
of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase beauty products,
cosmetics, toiletries, skin care preparations, fragrances,
personal care products in a retail beauty store, from an
Internet web site, by means of telecommunications or at
parties held within private homes.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0834204
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200411177
( 7 3 0 ) Innehaver:
ATS Automatic Taping Systems AG
Baarerstrasse 36
6300 ZUG
CH
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Banderoling machines and machines for loop
banding with the exception of sport apparatus,
components parts and accessories for such machines
(included in this class).
9
Electronic apparatus and instruments
included in this class, computer programs and other
software for controlling band fastening machines, in
particular banderoling machines and loop binding
machines.
22
Bands, not of metal, for wrapping or binding,
particularly for banderoling machines and loop banding
machines, made of paper, plastic and composites, as
well as transparent, printed and/or coloured bands.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0836874
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200412530
( 7 3 0 ) Innehaver:
Millicore AB
Bredgränd 4
11130 STOCKHOLM
SE
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, including thorax drainage;
artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles;
suture materials, the above goods do not include
apparatus and instruments for breathing aid such as
ventilators and respirators.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
140
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2005.11.07 - 45/05
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0849746
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200505588
( 7 3 0 ) Innehaver:
Rotho Kunststoff AG
Industriestrasse 11
5303 WÜRENLINGEN
CH
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Paper, cardboard and goods made thereof,
as well as finished products for household, kitchen and
personal office use, not included in other classes;
printed matter, particularly instructions for use, cook
books, recipe cards, printed labels (not of textile), books
and booklets; bookbinding items; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); plastic materials
for packaging (not included in other classes); plastic
parts for office articles included in this class; printing
type; printing blocks; stationery cases (office supplies);
jackets for papers; document files (stationery); paint
boxes; watercolor saucers for artists; pen clips; stencil
cases; dispensers of adhesive tape and labels (nonfabric); stencils; stands for pens and pencils; teaching
materials (except apparatus); brushes of all types for
artists and painters; plastic garbage bags; drawing
materials, particularly of plastic.
20
Office furniture of plastic materials; shelves,
particularly shelves for office files and articles; shelf
units without fixtures; cabinets; plastic packaging
receptacles; broom handles not of metal, barrels and
casks, all the aforesaid goods of non-metallic materials;
plastic boxes; plastic bins; wickerwork goods;
packaging containers of plastic; newspaper holders;
showcases.
21
Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal, nor plated therewith); plastic
ladles for foodstuffs; spoons for edible ices; plastic
pasta tongs; kitchen spoons and ladles; plastic
chopping boards; plastic knife holders; kitchen and
household containers and their lids and closures (all the
aforesaid goods not of precious metals or plated
therewith); tableware; cooking pot sets and cooking
dishes, plastic pasta boards; pastry trays; pastry
boards; trays for serving; non-electric portable coolers;
insulating bags for bottles; vacuum bottles and
containers (all the goods included in this class).
35
Organization of shows and exhibitions for
economic and advertising purposes, also via the
Internet; advertising; consulting with regard to
advertising; services in connection with public relations;
market research; consulting with regard to market
research; professional business and commercial
consulting; professional consulting with regard to
organization and sales; services in connection with
sale, namely professional consulting concerning sales
techniques and programs; planning and arranging of
demonstrations for potential buyers of kitchen and office
utensils; retail trade, also via the Internet.
42
Services in the field of science and
technology, as well as research services and
development of new products relating thereto,
particularly in the field of development of plastic and
other materials; industrial analyses and research;
design and development of computers and computer
programs; rental and supply free of charge of access
time to Web sites (computer service); development,
writing, updating and maintenance of computer
software; rental of access time for the Internet; granting
of intellectual property licenses.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0847916
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200504857
( 7 3 0 ) Innehaver:
Fritidsresor AB
Söder Mälarstrand 27
11785 STOCKHOLM
SE
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Newspapers, magazines, catalogues, printed
matter, printed publications.
39
Travel arrangements; travel reservations;
transport reservations; transportation of passengers,
cargo and luggage; sightseeing; arranging of tours.
41
Entertainment; sporting and athletic activities;
holiday camp services (entertainment).
43
Hotels; hotel reservations; restaurants;
cocktail lounge services; providing facilities for
conferences.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
141
begrensing av varer og tjenester for int.merker
( 1 1 1 ) Reg.nr.:
0850749
( 2 1 0 ) Søknadsnr.:
200506084
( 7 3 0 ) Innehaver:
ALK-Abelló A/S
Bøge Allé 6-8
2970 HØRSHOLM
DK
( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical and veterinary preparations
for diagnosis, prevention and treatment of allergies,
including allergic asthma; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
42
Scientific and technological services and
research and design relating thereto; industrial analysis
and research services, including laboratory services,
diagnostic services, medical and scientific research.
44
Medical services, including counseling and
information regarding allergies.
( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 45/050, 2005.11.07
142
2005.11.07 - 45/05
overdragelser
2005.11.07 - 45/05
Overdragelser og navn-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf
varemerkeloven § 33.1 og varemerkeforskriften §§ 28 og 29.
(111) Reg.nr.:
122580
(730) Tidligere innehaver:
Louis Vuitton Malletier SA PARIS, FR
(740) Ny Innehaver:
Louis Vuitton Malletier SA, 2, Rue du Pont-Neuf, 75001
PARIS, FR
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
148123
(730) Tidligere innehaver:
Boeder Holding GmbH, Wickerer Strasse 50, 65439
FLÖRSHEIM AM MAIN, DE
(740) Ny Innehaver:
German Hardcopy AG, Alte Heeresstrasse 25, 59929
BRILON, DE
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES,
NO
(111) Reg.nr.:
124257, 125076, 142005, 140699, 145022,
141271, 142042, 147455, 152876, 152742,
157532, 163712, 168833, 188580, 191131,
202571, 206838
(730) Tidligere innehaver:
Sandvik Intellectual Property HB, 81181 SANDVIKEN,
SE
(740) Ny Innehaver:
Sandvik Intellectual Property AB, 81181 SANDVIKEN, SE
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
151692, 151693, 151694, 199473
(730) Tidligere innehaver:
MDS Pharma Services (US) Inc, 22011-30th Drive SE,
WA98021-4444 BOTHELL, US
(740) Ny Innehaver:
MDS Pharma Services (US) Inc, 621 Rose Street,
NE68502 LINCOLN, US
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
153195
(730) Tidligere innehaver:
ALEGRA SrL MODENA (MO), IT
(740) Ny Innehaver:
Alegra Società Cooperative Agricola, Via Emilia Ovest,
101 MODENA (MO), IT
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland,
0134 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
124501
(730) Tidligere innehaver:
Sanosil AG ZÜRICH, CH
(740) Ny Innehaver:
Sanosil AG, Eichtalstrasse 49, 8634 HOMBRECHTIKON,
CH
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
154422
(730) Tidligere innehaver:
REC Cinet AS, Ringeriksveien 20 A og B, 3400 LIER, NO
(740) Ny Innehaver:
Torp Computing Group AS, Postboks 2024, 3202
SANDEFJORD, NO
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Torp Computing Group AS, Postboks 2024, 3202
SANDEFJORD, NO
(111) Reg.nr.:
124814
(730) Tidligere innehaver:
Tour & Andersson Hydronics AB, 52430 LJUNG, SE
(740) Ny Innehaver:
Tour & Andersson AB, 52480 LJUNG, SE
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO
(111) Reg.nr.:
147127, 147128, 165803, 165804, 179947
(730) Tidligere innehaver:
Official Starter LLC, 1800 Moler Road, OH43207
COLUMBUS, US
(740) Ny Innehaver:
Nike International Ltd, One Bowerman Drive, OR970056453 BEAVERTON, US
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
158573, 212709
(730) Tidligere innehaver:
Amersham International plc, Amersham Place, Little
Chalfont, Buckinghams HP7 9NA, England, GB
Amersham Plc, Amersham Place, HP79NA LITTLE
CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE, GB
(740) Ny Innehaver:
GE Healtcare Ltd, Amersham Place, Little Chalfont,
HP79NA BUCKINGHAMSHIRE, GB
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
147761, 169710
(730) Tidligere innehaver:
Berentzen Brennereien GmbH + Co KG, 7, Ritterstrasse,
49470 HASELÜNNE, DE
Berentzen Brennereien GmbH + Co, Haselünne, DE
(740) Ny Innehaver:
Berentzen-Gruppe AG, Ritterstrasse 7, 49740
HASELÜNNE, DE
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO
143
overdragelser
(111) Reg.nr.:
168079
(730) Tidligere innehaver:
Split Europe BV, Oranjestraat 4, 2514JB GRAVENHAGE,
NL
(740) Ny Innehaver:
Sandyford Holdings Ltd, Saffrey Square, Suite 205, Bank
Lane, 8188 NASSAU, BS
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Trademark Service LE AB, Torstenssonsgatan 9, 11556
STOCKHOLM, SE
2005.11.07 - 45/05
(111) Reg.nr.:
191555, 191556, 191557
(730) Tidligere innehaver:
Kværner Eureka AS, Postboks 38, 3401 LIER, NO
(740) Ny Innehaver:
Nli Alfr. Andersen AS, Hegsbroveien 70, 3400 LIER, NO
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
192195, 192375, 192196, 192197
(730) Tidligere innehaver:
Mobile Climate Control Inc, North York, ON, CA
(740) Ny Innehaver:
Mobile Climate Control Industries Inc, 80 Kincort Street,
ONM6M5G1 TORONTO, CA
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
169711
(730) Tidligere innehaver:
Eduard Wille GmbH & Co WUPPERTAL, DE
(740) Ny Innehaver:
Eduard Wille GmbH & Co KG, Lindenallee 27, 42349
WUPPERTAL, DE
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
213471
(730) Tidligere innehaver:
REC Cinet AS, Ringeriksveien 20 A og B, 3400 LIER, NO
(740) Ny Innehaver:
Torp Computing Group AS, Postboks 2024, 3202
SANDEFJORD, NO
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Torp Computing Group AS, Postboks 2024, 3202
SANDEFJORD, NO
(111) Reg.nr.:
169830
(730) Tidligere innehaver:
Beckman Instruments Inc, P.O. Box 3100, CA926343100 FULLERTON, US
(740) Ny Innehaver:
Beckman Coulter Inc, P.O.Box 3100, CA92634-3100
FULLERTON, US
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
215954
(730) Tidligere innehaver:
City Self-Storage Holding AS, Postboks 524 Økern, 0512
OSLO, NO
(740) Ny Innehaver:
City Self-Storage Holding AS, Lørenvangen 22, 0580
OSLO, NO
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES,
NO
(111) Reg.nr.:
176449
(730) Tidligere innehaver:
NOA-NOA ApS, (Handelsselskabet Rønneborg ApS),
2980 KOKKEDAL, DK
(740) Ny Innehaver:
Noa-Noa ApS, Krogenbergvej 15, Nyrup, 3490
KVISTGÅRD, DK
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
217615
(730) Tidligere innehaver:
AS Eve & Me, Postboks 287, 5501 HAUGESUND, NO
(740) Ny Innehaver:
Eva Svendsen Strand, Haglandsveien 235B, 5514
HAUGESUND, NO
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
177505
(730) Tidligere innehaver:
Iduna NV UDEN, NL
(740) Ny Innehaver:
Centre Court Fashion BV, Overikweg 3, 5145PA
WAALWIJK, NL
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
228536
(730) Tidligere innehaver:
Ole Løvås AS, Cort Adlersgt. 9, 4010 STAVANGER, NO
(740) Ny Innehaver:
Lars Erik Helland, c/o Ole Løvås AS, Haugåsveien 8,
4016 STAVANGER, NO
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
NO
(111) Reg.nr.:
186997
(730) Tidligere innehaver:
Aurora Marketing AS, Postboks 5, 2025 FJERDINGBY,
NO
(740) Ny Innehaver:
Heia Trykk v/Hjalmar Nerheim, Solheimvn. 72, 1473
LØRENSKOG, NO
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
NO
(111) Reg.nr.:
67908
(730) Tidligere innehaver:
Stokes Vacuum INC, PA PHILADELPHIA, US
(740) Ny Innehaver:
The BOC Group Inc, 575 Mountain Avenue, Murray Hill,
NJ07974 NEW PROVIDENCE, US
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO
144
overdragelser
(111) Reg.nr.:
68233
(730) Tidligere innehaver:
Denon Ltd, 16-11, Yushima 3-chome, Bunkyo-ku, 1130034 TOKYO, JP
(740) Ny Innehaver:
D&M Holdings Inc, 7-35-1 Sagamiono, Sagamihara-shi,
228-8505 JANAGAWA, JP
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
78580, 116965, 154394, 181578, 178674,
196719, 195939, 218948
(730) Tidligere innehaver:
LRC Products Ltd, 35 New Bridge Street, EC4V6BW
LONDON, GB
LRC Products Ltd, 35 New Bridge Street, London EC 4V
6BW, England, GB
(740) Ny Innehaver:
Regent Medical Ltd, One Silk Street, EC2Y8HQ
LONDON, GB
(740) Ny Innehavers Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland,
0134 OSLO, NO
145
2005.11.07 - 45/05
lisenser
Lisenser
Anmerkning av nye lisenser jf varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til
madridprotokollen, rule 20bis.
(210) Søknadsr:
(111) Reg. nr. /
Int. reg. nr:
(730) Innehaver :
199802091
193398
Azienda Vinicola Zenato S.N.C.,
Peschiera del Garda (VR), IT
(740) Fullmektig for
Tandbergs Patentkontor AS
innehaver:
Postboks 7085 Majorstua
0306 OSLO
NO
(791) Lisenstager:
Zenato Azienda Vitivinicola SrL
Via San Benedetto, 8 Fraz. San
Benedetto di Lugana
37010 PESCHIERA DEL GARDA
(VR)
IT
Lisenstagers
Tandbergs Patentkontor AS
fullmektig:
Postboks 7085 Majorstua
0306 OSLO
NO
Varer / tjenester som omfattes:
Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
Kategori:
Exclusive
Lisens inngått:
2005.05.27
Lisens utløper:
2008.12.31
146
2005.11.07 - 45/05
endringer i fullmaktsforhold
2005.11.07 - 45/05
Endringer i fullmaktsforhold
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29.
(111)
(210)
(730)
(740)
Reg.nr.:
Søknadsnr.:
Innehaver:
Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
192311
19844324, 199801175, 199801176
Cerealia AB, Stockholm, SE
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
133837
19871396, 19871398, 19871400
Cerealia Foods AB, Snickervägen 9,
15381 JÄRNA, SE
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO
(111)
(210)
(730)
(740)
168079
19934545
Sandyford Holdings Ltd, Saffrey
Square, Suite 205, Bank Lane, 8188
NASSAU, BS
Stein-Erik Stubmo, Kolstadflata 15B,
7098 SAUPSTAD, NO
Reg.nr.:
Søknadsnr.:
Innehaver:
Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
168987
19933805
International Trademark Association
Inc
655 Third Avenue
NY10017-5617 NEW YORK
US
Bryn Aarflot AS
Postboks 449 Sentrum
0104 OSLO
NO
176449
19943941
Noa-Noa ApS, Krogenbergvej 15,
Nyrup, 3490 KVISTGÅRD, DK
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO
177933
19952519
San Miguel Corp METRO MANILA,
PH
Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306
OSLO, NO
177934
19952520
San Miguel Corp METRO MANILA,
PH
Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306
OSLO, NO
147
177935
19952521
San Miguel Corp METRO MANILA,
PH
Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306
OSLO, NO
188149
19957753
Nilfisk A/S, Brøndby, DK
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO
215489
200104480
NKT Cables Group A/S, NKT Allé 1,
2605 BRØNDBY, DK
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO
fornyelser
2005.11.07 - 45/05
Fornyelser
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
122767
2015.10.24
169844
2015.10.19
122832
2015.10.24
169870
2015.10.26
122869
2015.10.31
169898
2015.10.26
122882
2015.10.31
169947
2015.11.02
122944
2015.11.07
169966
2015.11.02
123069
2015.11.14
169984
2015.11.02
123070
2015.11.14
169985
2015.11.02
123083
2015.11.14
170006
2015.11.09
123166
2015.11.21
170008
2015.11.09
123237
2015.11.28
170012
2015.11.09
123341
2015.12.05
170023
2015.11.09
123342
2015.12.05
170036
2015.11.16
123406
2015.12.12
170055
2015.11.16
123429
2015.12.12
170133
2015.11.30
123433
2015.12.12
170241
2015.11.30
123491
2015.12.19
170351
2015.12.14
123629
2015.12.19
170362
2015.12.14
123891
2016.01.09
170383
2015.12.14
123906
2016.01.09
170387
2015.12.14
123917
2016.01.16
170388
2015.12.14
123938
2016.01.16
170473
2015.12.21
123939
2016.01.16
170486
2015.12.21
124045
2016.01.23
170603
2016.01.04
124211
2016.02.06
170932
2016.02.01
124214
2016.02.06
171038
2016.02.08
124569
2016.03.26
171060
2016.02.08
124687
2016.04.03
171225
2016.02.22
124795
2016.04.10
171486
2016.03.14
124945
2016.04.24
171497
2016.03.14
125062
2016.04.30
171879
2016.04.03
125063
2016.04.30
171989
2016.04.11
125603
2016.06.26
172920
2016.05.09
125767
2016.07.10
172946
2016.05.09
126435
2016.09.11
173089
2016.05.15
126551
2016.09.25
173261
2016.05.23
167682
2015.04.27
173470
2016.05.30
167775
2015.05.04
173811
2016.06.06
169082
2015.08.10
174027
2016.06.06
169178
2015.08.17
174673
2016.06.27
169349
2015.08.31
176129
2016.08.08
169480
2015.09.14
23555
2015.12.20
169830
2015.10.19
23722
2015.12.28
148
(180) Registreringen utløper:
fornyelser
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
24082
2016.05.30
33329
2016.03.02
33332
2016.03.02
33557
2016.04.26
35866
2016.02.15
3649
2015.11.18
46688
2015.07.26
47186
2015.11.19
47683
2016.01.10
47780
2016.03.08
47849
2016.01.02
48010
2016.01.12
48209
2016.01.27
49112
2016.01.03
67134
2015.10.14
67334
2015.11.11
67586
2015.12.16
68144
2016.02.11
68233
2016.02.24
68328
2016.03.03
68690
2016.04.14
68784
2016.04.21
68825
2016.04.29
68889
2016.04.29
69227
2016.06.08
69432
2016.07.05
93676
2015.04.30
94118
2015.06.12
95246
2015.11.27
95271
2015.11.27
95272
2015.11.27
95410
2015.12.11
96181
2016.04.01
96195
2016.04.01
96425
2016.05.13
149
2005.11.07 - 45/05
rettelser
Rettelser
I Varemerketidende nr. 26/05 ble int.reg.nr.
0791091 (200401031) kunngjort uten fullmektig.
Fullmektig i saken er: Oslo Patentkontor AS
Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO NO
I Varemerketidende nr. 17/05 ble int.reg.nr.
0805697 (200307232) kunngjort uten fullmektig.
Fullmektig i saken er: Bryn Aarflot AS
Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO NO
I Varemerketidende nr. 17/05 ble int.reg.nr.
0805699 (200307234) kunngjort uten fullmektig.
Fullmektig i saken er: Bryn Aarflot AS
Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO NO
I Varemerketidende nr. 26/05 ble int.reg.nr.
0815932 (200400934) kunngjort uten fullmektig.
Fullmektig i saken er: Oslo Patentkontor AS
Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO NO
I Varemerketidende nr. 26/05 ble int.reg.nr.
0791091 (200401031) kunngjort uten fullmektig.
Fullmektig i saken er: Oslo Patentkontor AS
Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO NO
150
2005.11.07 - 45/05