Kultuårbok 2011.

Download Report

Transcript Kultuårbok 2011.

kultur
Årbok for
Bergen
2010
Byråd
Harald Victor Hove
K
unst og kultur når bredt i Bergen og resultatene
skapes av profesjonelle og amatører med høy
kompe­tanse som får svært mye ut av ressursene.
Tusen takk til alle dere som har skapt tilbudet og til
kommunaldirektør
Bjørn F. Holmvik
alle som har vært publikum eller deltager. Alle deler
av kultur og kunstfeltet ble styrket i 2010, og nye
planer for ung­dom, kunstformidling til barn og for
inter­nasjo­nal kunst og kulturutveksling ble vedtatt.
Vi skal bygge videre på de styrker kulturårboken
dokumenterer, vi skal samtidig sørge for at hele byen
kan bli med oss på veien videre. Kunst og kultur har
en viktig rolle å spille i å løfte voksne og barn med de
svakeste levekår. Gjennom deltagelse og opplevelser
får den enkelte vidsyn, kompetanse, nettverk og selv­
tillitt. Dette er viktig, men må ledsages av en liten
advarsel. Det skal ikke reduseres på kvalitet, forenkles
eller på annen måte skapes noe særkulturliv her.
Poenget er at alle skal inkluderes i byens beste.
Tilslutt nevnes en nyhet som gir vitenskapelig belegg
for noe kunst- og kulturfeltet hele tiden har hevdet: I
løpet av 25 år har NTNU ved Helseundersøkelsen i
Nord-Trøndelag (HUNT) skapt en av verdens største
undersøkelser av en befolkning. Med grunnlag i svar
fra 1/3 av befolkningen er det dokumentasjon på at
alle som bruker eller skaper kultur opplever bedre
helse og er mer tilfreds med livet sitt. De som er
utøvende, som musikerne, danserne, malerne, scorer
høyest for god generell helse, dette gjelder særlig
kvinner. Tilskuerne, i konsertsal eller de som bidrar
med dugnad, scorer høyest for livstilfredshet, og har
mindre angst og depresjon. Dette gjelder særlig
menn. Bedre helse med kultur gjelder uansett alder
eller sosioøkonomisk gruppe. Det er det som skjer på
kunst- og kulturfaglig grunnlag som skaper verdiene.
Dette skal vi ha med oss videre.
T
akk til alle som bidrar til Bergens kunst og kultur­
liv, kanskje særlig takk til alle som står bak
scenene, på kontorene eller på annen måte skaper
muligheter for det publikum opplever direkte. Kultur­
sektoren er stor og sammensatt, og det gjøres et
omfattende arbeid som kan være usynlig for mange,
men som er helt nødvendig blant både amatører og
profesjonelle.
Vi står ved begynnelsen til noen år med vanskeligere
kommunal økonomi. Kultursektoren må derfor doku­
­­­mentere at kultur er viktig for alle og bidrar til alle
samfunnssektorer. Kunst og kultur må gjøre dette
uten å gå på akkord med sin egen sjel: Frivillig­het med
både egenutvikling og uegennyttighet, profesjo­nell
kunst med skapende driv og fremvisning på egne
premisser og historien som omfatter både identitet og
selvkritisk refleksjon. Disse verdifulle egenskapene
må ikke svekkes av hensyn til andre sektorer. Men vi
må samtidig være flinkere til å doku­mentere effekten
av kunst og kultur for andre sektorer. Kulturårboken
er en del av dette legi­timerings­arbeidet. Jeg vil derfor
takke alle som har bidratt for 2010.
Jeg overtok ansvar for kulturfeltet i 1993, og går av
som kommunaldirektør for kultur, kirke og idrett nå i
2011. I årene siden 1993 har kulturbyen Bergen for­
andret seg mye. Jeg opplever at kunstnerne og kultur­
institusjonene i Bergen er blitt mer profesjonelle og
har en sterkere posisjon i byen og i landet forøvrig.
Noen er blitt internasjonale på et vis jeg ikke kunne ha
forestilt meg for snart 20 år siden. Kulturbyåret 2000
og de målbeviste planene har en del av æren for dette,
hverdagsarbeidet og samarbeidet mellom kommune
og kulturaktører er også viktig, og Bergen har gode og
visjonære politikere som har gitt kultur budsjettmessig
plass. Fremover gleder jeg meg til å se mer til kultur­
livet som publikummere og kanskje med mer tid til å
være deltager som musikkant. Tusen takk for alt jeg
har fått være med på siden 1993.
2 | k u lt u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | x . x x x x x x
1
2
3
overordnede analyser
1.1 Publikum og brukere______________________ 6
1.2 Kulturøkonomi_ _________________________ 9
1.3 Kulturpolitikk_ __________________________ 16
åpne alle sanser
kulturbyen bergen
2.1 Arena__________________________________ 22
2.2 Markeringer og jubileer____________________ 28
2.3 Internasjonal____________________________ 32
2.4 Litteratur og bibliotek_____________________ 36
2.5 Museer, kulturvern og arkiv_________________ 42
2.6 Amatør og frivillig________________________ 52
2.7 Barn, ungdom og familier__________________ 64
2.8 Mangfold_______________________________ 84
2.9 Tverrestetisk____________________________ 92
2.10 Visuell kunst____________________________ 96
2.11 Scenekunst_____________________________ 102
2.12 Musikk_ _______________________________ 108
2.13 Kulturnæring____________________________ 118
lytt til hjertet
kommunal kultur
3.1 Bergen kommunes kulturforvaltning__________ 126
trekk pusten
1
åpne alle sanser
Hjernen skal motta
og bearbeide alle sanselige
inntrykk kulturen gir oss.
Det kan fort bli overveldende.
Men – skal øyeblikkene og opplevelsene
nytes fullt ut, må man være beredt
til å åpne alle sanser.
4 | k u lt u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | x . x x x x x x
x x x x x x . x | k u lt u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 5
Åpne
alle
sanser
1
Andre undersøkelser
Det var debatt i media om Festspillenes folkelighet, bl.a. knyttet
til noen større satsinger som ikke hadde fylt salene. Festspillene
viste til at en halvtom sal fortsatt var 600 mennesker, og at de til
noen bruk mangler saler av riktig størrelse. Festspilldirektøren
var også skeptisk til begrepet folkelighet, men positiv til popu­
laritet. Publikumsundersøkelsen til FiB viste at snittalder for
publikum er sunket fra 51 til 46 år, at 68 % bor i Bergen, 37 %
tjener mellom 300 000 og 500 000, 21 % mindre og 30 % mer,
18 % var førstegangsbrukere, mens 51 % hadde brukt 5 eller flere
tidligere festspill og tilslutt at 91 % var fornøyde med opplevelsen.
1
publikum og brukere
Det ble registrert 8 mill. besøk og 2 mill. deltagelser i frivillige
aktiviteter. Tendensene er som tidligere økende, men med til dels
store årvise endringer for den enkelte aktøren.
Hordalandsundersøkelsen
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (UiB)
gjennomfører over 5 år en serie større nasjonalt finansierte under­
­­søkelser, se www.sivilsamfunn.no. «Organisasjonene i Hor­da­­land
1999-2009» følger opp kartlegginger i 1989 og 1999 og kom i
2010:
•Bergen hadde 3 431 av Hordalands totalt 6 702 lag.
• Fordelt på sektorer (% av alle): Kunst og kultur 626 (18 %),
Idrett 705 (21 %), hobby og fritid (17 %), utdanning 41 (1 %),
Helse 38 (1 %), sosialtjenester 81 (2 %), dyrevern 8 (-), Lokalmiljø
(277), bolig 33 (1 %), interesse- og politisk organisasjon 206
(6 %), politiske partier 85 (2 %), filantropi og frivillighet 5 (-),
internasjonal 73 (2 %), religion 397 (12 %), yrkes og næringsliv
314 (9 %) og andre 5.
•Geografisk hadde 35 % av organisasjonene bydel, bygd, skole­
krets eller sogn som fokus, 25 % hele byen eller flere bydeler,
36 % flere kommuner til hele fylket.
• I snitt hadde de 121 aktive medlemmer og 93 ikke-aktive, 318
mot­­takere av tjenester og 24 støttemedlemmer. 43 % hadde
færre, 29 % stabile og 36 % flere medlemmer.
• 20 % av medlemmene var under 15 år, 24 % 15 og 30 år, 39 %
mel­lom 31 og 50 år, 31 % 51 til 66 år og 19 % over. Bergen er
over fylkessnittet for gruppen 15 til 30 år.
Utviklingen går i retning av et mindre kjønnsdelt organisasjons­
samfunn, men kvinner er fortsatt underrepresentert på ledernivå.
Etniske minoriteter er underrepresentert generelt og på alle
Vil Vite undersøkte hvor bergenserne forbant med familie­
opplevelser: 72 % tenkte akvariet, 52 % Fløyen og fløybanen, 37 %
VilVite, Ulriken 28 %, Vannkanten 19 %, Bergen kino 13 % og
Gamle Bergen 10 %. Vil Vite har dermed etablert seg som merke­
vare på kort tid.
26 % av bergenserne hadde godt kjennskap til Bergen filhar­
moniske orkester, BFO var misfornøyd og signaliserte i BT at de
skal bli allemanseie gjennom sin nye strategiplan som bl.a.
omfatter utendørskonserter, flere foajeprogram og økt tilgjenge­
lighet på nett.
SSB meldte at folk går oftere ut for å oppsøke kultur. Konsertbesøk
passerte idrettsarrangementer for 10 år siden, scenekunstene kan
passere idretten i 2011. Aftenposten spurte om folk ville bruke
mer eller mindre tid på kultur i 2011: 21 % sa mer tid på kino
(10 % mindre), 21 % mer teater (13 % mindre), 33 % mer på
konserter (10 % mindre), 45 % mer tid på bøker (7 % mindre)
mens 15 % ville bruke mer tid på kunstutstillinger (18 % mindre).
nivåer i organisasjonshierarkiet. Det er tendenser til at tilbudet til
de yngste blir mindre.
Nærmiljøorganisering øker. Nasjonalt orientert, samfunnsrettet
engasjement i form av interesse- og politiske organisasjoner er
blitt svakere. Organisasjonene er i økende grad rettet mot egne
medlemmer og mindre mot samfunnet rundt. Veksten innen
idrett, hobby, kunst og kultur har stanset. De religiøse lokallag
taper terreng, men er fortsatt fjerde største gruppe.
Bergen kommune tok initiativ til at storbyene fikk kr. 0,7 mill fra
Kommunenes sentralforbund til forskning som anvendes i
samarbeid med Norsk publikumsutvikling.
Generelt opplever flere foreninger en romslig økonomi, samtidig
som en viktig del av infrastrukturen - tilgang på lokale - har blitt
dårligere i løpet av perioden.
6 | k u lt u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 1 . 1 p u b l i k u m o g b r u k e r e
Utenom kommer særlig større byarrangementer med blandet
innhold der 17. mai og BT sin Lysfest er de største og besøk til
rene kulturminner som bryggen som har nesten 700 000
besøkende i året. Det er også mørketall, og dermed svingninger,
for amatørarrangementer.
For 2010 er det spurt om antall medlemmer og antall ganger i
året de møter. Som i tidligere år er det varierende kvalitet på svar
første gang det blir spurt om noe i kulturårboksammenheng.
Tallene må vurderes som foreløpig, men gir en antydning av
antall kulturopplevelser.
Besøk/bruk 2008
Besøk/bruk 2009
Besøk/bruk 2010
1 142 938
1 167 466
644 987
153 940
1 522 936
1 833 764
12 479
24 563
Visuelt
148 412
Scenekunst
360 195
Events
Kulturnæring
Tverestetisk
Musikk
Utviklingen fra konflikt- til konsensusorientering fortsetter,
mens økende medlemsorientering er endret til økende samfunns­
orientering. Det er vanskelig å si om dette skyldes en reell endring
i orientering, eller om skillet mellom lokalsamfunnets og med­
lemmenes interesser er blitt mindre relevant når færre organisa­
sjoner har formelle medlemmer.
Totale publikum og deltagelse
Publikumstall øker jevnt. Reduksjonen innen musikk skyldes
ekstraordinære arrangementer i 2009 og redusert publikum på
Ricks. Innen hver katagori er det store endringer på arrangørnivå,
men ikke mer enn normalt.
PUB LI K UM
Arena
Tilknytningen til høyere organisasjonsledd regionalt og nasjonalt
svekkes fortsatt. Nye lag legger mindre vekt på slik tilknytning.
Geografisk er kommunen fortsatt tyngdepunktet i fokus, men det
er tendenser til flere interkommunale organisasjoner. Samtidig
er formaliseringsgraden, i form av skrevne vedtekter, års­meldin­
ger og regnskaper blitt større.
Tilgjengelighet i Bergen
120 institusjoner og organisasjoner har svart på spørsmål om
tilgjengelighet. Svarene må betraktes som en antydning av til­
standen i lys av aktørenes egen oppfatning av tilbudet:
• 82 er tilgjengelig for psykisk utviklingshemmede, 18 delvis.
17 hadde særskilte tilbud.
• 80 er tilgjengelig for bevegelseshemmede, 26 delvis. 10 hadde
særskilte tilbud.
• 62 er tilgjengelig for synshemmede, 28 delvis. 5 hadde særskilte
tilbud.
• 62 er tilgjengelig for hørselshemmede, 25 delvis. 8 hadde sær­
skilte tilbud.
• 7 hadde særskilte tilbud til mennesker med erfaring fra
psykiatri
• 81 hadde tilrettelagt program for barn, 75 for ungdom, 54 for
eldre, 39 for minoriteter.
• 56 formidlet på andre europeiske språk: Alle disse på engelsk,
mange på spansk og tysk, noen på nederlandsk, fransk, russisk og
italiensk. Ikke-europeiske språk var det 13 som brukte, 5 av disse
til barn og unge. Museer og musikkaktører er de språk­flinke.
Endring 09 til 10
Barn & unge 2010
% B&U
1 268 232
9%
387 535
31 %
227 464
48 %
108 500
48 %
1 762 563
-4 %
415 049
24 %
14 729
-40 %
20
0
131 589
136 144
3%
2 601
2%
333 328
346 972
4%
106 145
31 %
622 850
719 546
597 802
-17 %
70 261
12 %
Litteratur og bibliotek
1 276 125
1 401 934
1 317 286
-6 %
385 000
29 %
Museer og kulturvern
1 137 046
1 158 609
1 180 540
2%
417 180
35 %
Frivillig kulturvern
94 540
118 645
63 473
-47 %
46 909
74 %
488 869
454 626
497 037
9%
413 360
83 %
Seniorkultur
74 697
80 360
81 451
1%
0
0
Mangfold / solidaritet
35 142
34 474
43 138
25 %
8 000
19 %
Barn og unge
Amatør/ frivillig
Totalt
71 735
117 789
322 604
174 %
9 444
3%
7 632 951
7 730 633
7 859 435
2%
2 370 004
30 %
p u b l i k u m o g b r u k e r e 1 . 1 | k u lt u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 7
DE LTAGEL S E
Medlemmer i medlemsorganisasjoner
2 008
2 009
2 010
Arena
Kulturnæring
Visuelt
Scenekunst
Musikk
Litteratur og bibliotek
Frivillig kulturvern
Barn og unge
Seniorkultur
Mangfold/solidaritet
Deltagelse
Antall
10
24
593
-
1 707
1 637
2 445
6 600
710
700
865
600
85
288
373
-
576
437
669
14 055
-
64
60
6 000
1 963
1 964
5 218
66 400
23 616
36 360
29 494
1 133 940
574
674
1 616
-
-
389
477
15 960
Amatør/frivillig
25 614
26 556
35 290
934 395
Totalt
54 855
69 093
77 100
2 177 950
Oversikten viser nesten 2,2 mill besøk og bruk av frivillig, amatør
og medlemskultur. Genremessig er rapportering best fra kor og
korps. Barn og unge er både store brukere av slike tilbud og har
også bedre rapportering enn øvrige målgrupper. Av 77 000 med­
lemmer er knappe 36 000 barn og unge, hvorav kanppe 30 000 i
selve kategorien barn og unge. Fallet mellom 2009 og 2010 for
denne gruppen er knyttet til to aktører som har falt ut.
Bergen internasjonale musikkfestival i regi BIKS: Real Ones med Debashish og Subhasis Bhattacharya. Foto Øystein Fykse.
Åpne
alle
sanser
1
2
Kulturøkonomi
Samlet er kulturaktørenes økonomi i pluss, tilskudd øker mindre
enn lønn for ikke-kommersielle aktører mens endring i skjenke­
regler skaper uro hos kommersielle aktører.
Bergens kulturøkonomi
Tabellen gir oversikt over omsetning i den registrete delen av kulturlivet.
Total ø ko n o mi fo r de lt på ge n r e
Arena
Events
Kulturnæring
Tverestetisk
Visuelt
Scenekunst
Utgifter 2008
Inntekter 2008
Utgifter 2009
Inntekter 2009
Utgifter 2010
Inntekter 2010
85 569 649
90 375 389
81 292 081
85 648 741
94 236 632
102 317 402
13 993 000
14 012 000
1 596 886
1 756 634
7 240 737
7 788 515
110 105 075
107 934 507
150 770 200
157 438 965
148 733 880
158 599 991
4 856 000
4 560 000
3 979 126
4 010 302
5 612 321
5 529 434
22 187 560
22 738 000
27 483 899
27 810 354
27 568 897
28 461 622
212 109 274
209 861 550
209 734 263
214 143 383
221 632 192
223 303 535
Musikk
358 775 067
358 094 521
371 776 734
371 158 571
387 983 479
397 022 294
Litteratur og bibliotek
276 552 608
277 708 202
286 192 263
286 305 586
289 808 593
290 926 031
Museer og kulturvern
372 283 000
368 996 000
387 154 443
397 135 275
390 754 730
402 726 707
13 356 701
12 809 050
14 488 842
14 027 915
15 705 271
18 358 647
103 470 163
105 246 422
117 674 127
115 857 903
121 935 982
122 247 767
2 816 368
2 930 819
5 395 355
5 769 305
6 848 170
7 413 826
Frivillig kulturvern
Barn og unge
Seniorkultur
Mangfold/solidaritet
Amatør/frivillig
Totalt
8 171 668
8 412 857
13 302 070
13 570 575
13 128 569
13 381 750
39 383 475
40 454 957
56 025 791
56 244 145
68 287 351
67 967 574
1 623 629 609
1 624 134 274
1 726 866 080
1 750 877 653
1 799 476 804
1 846 045 095
I tillegg kommer omsetningen hos den enkelte kunstner (som
selvstendige næringdrivende), kjøp av bøker, innspillinger, kunst,
kunsthåndverk og design, tiltak helt finansiert av private og
nærings­liv, f.eks. julekonsert fra BKK. Dugnadsøkonomi er også
utenfor, f.eks. vil Det Akademiske kvarter alene få over kr. 20 mill.
årlig i dugnad etter minstelønn.
I følge Eurostat er 2,6 % av norske arbeidstakere knyttet til kultur­
sektoren i bred forstand, nest høyest andel i Europa, EU-27 snittet
er 1,7 %. Byenes andel er vesentlig strørre enn dette.
B open: Prosjektet Comfortable Battleground. Foto Magnhild Øen Nordahl
8 | k u lt u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 1 . 1 p u b l i k u m o g b r u k e r e
k u lt u r ø k o n o m i 1 . 2 | k u lt u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 9
Pri vat e i n n t ekt e r fo r de lt på g e nr e
Tilsku dd i k ro n e r p e r publikum
Arena
Billetter 2010
Sponsor 2010
Annen 2010
Totalt 2010
385 987
-
84 438 274
84 824 261
Events
Kulturnæring
Tverestetisk
Visuelt
Scenekunst
Musikk
-
412 500
-
412 500
104 208 414
5 494 423
15 159 075
124 861 912
15 200
-
111 980
127 180
1 557 733
1 724 545
2 491 620
5 773 898
48 227 497
2 411 957
10 348 240
60 987 694
121 782 621
21 422 090
10 276 512
153 481 223
Tilskudd
Omsetning
Private inntekter
Andel av utgifter
Arena
5
81
67
7%
Events
29
34
2
90 %
Kulturnæring
18
90
71
22 %
Tverestetisk
366
375
9
96 %
Visuelt
161
209
42
80 %
Scenekunst
441
644
176
69 %
Musikk
341
664
257
53 %
Litteratur og bibliotek
71 100
2 720 000
9 670 557
12 461 657
Litteratur og bibliotek
46
221
9
21 %
Museer og kulturvern
47 012 319
8 419 201
75 807 630
131 239 150
Museer og kulturvern
212
341
111
64 %
Frivillig kulturvern
1 539 996
1 386 637
1 745 761
4 672 394
Frivillig kulturvern
139
289
74
56 %
Barn og unge
5 167 065
310 000
1 103 682
6 580 747
Barn og unge
209
261
14
81 %
Seniorkultur
1 588 445
242 000
1 672 574
3 503 019
Seniorkultur
14
91
43
17 %
Mangfold/solidaritet
159
310
116
52 %
Amatør/frivillig
110
211
70
52 %
Totalt
114
236
79
50 %
Mangfold/solidaritet
Amatør/frivillig
Totalt
20 000
25 000
4 957 651
5 002 651
16 757 819
920 735
4 770 243
22 448 797
348 334 196
45 489 088
222 553 799
616 377 083
O f f en tlig tilskudd fo r de lt på g e nr e
2010 offentlige tilskuddskilder
Regnsk. 09
Regnsk. 10
Bergen K
Staten/KD
N. kulturråd
Hord. FK
Annen off.
Tot. tilsk.
Tot. tilsk.
Arena
5 154 400
0
956 000
230 500
13 000
9 134 289
6 353 900
Events
3 176 000
850 000
2 500 000
0
0
576 000
6 526 000
Kulturnæring
7 058 000
11 014 000
260 000
3 783 034
10 115 946
20 730 784
32 230 980
Tverestetisk
1 935 000
1 453 000
1 477 000
155 000
371 174
3 959 613
5 391 174
Visuelt
7 427 920
6 664 000
2 405 334
4 571 500
893 774
19 318 449
21 962 528
Scenekunst
6 954 700
129 280 000
4 107 500
8 713 000
3 867 290
149 592 646
152 922 490
Musikk
20 866 134
139 847 000
10 216 000
9 807 000
23 114 370
185 942 415
203 850 504
Litteratur og bibliotek
59 779 455
0
268 500
181 000
0
64 437 188
60 228 955
Museer og kulturvern
66 957 250
52 125 700
100 000
27 129 200
104 722 448
260 625 769
251 034 598
4 653 100
245 000
0
704 000
3 228 000
6 352 500
8 830 100
Barn og unge
89 775 593
1 402 478
575 000
626 769
5 839 839
62 591 255
98 219 679
Seniorkultur
1 157 014
0
0
2 000
0
110 000
1 159 014
Frivillig kulturvern
Mangfold / solidaritet
Amatør/ frivillig
Totalt
4 240 559
872 336
200 000
258 000
1 293 204
5 080 830
6 864 099
31 961 827
70 724
202 000
895 000
2 436 462
6 151 661
35 566 013
311 096 952
343 824 238
23 267 334
57 056 003
155 895 507
794 603 399
891 140 034
Totale tilskudd oppgitt fra tilskuddsgiver er kr. 845 mill. mot kr.
891 mill. i rapportene. Differansene kan skyldes at kategorien
andre statlige tilskudd skjuler departementer og enheter med
ikke-kulturelle formål. Generelt går det vesentlig tilskudd til
aktører som ikke rapporter inn til kulturråboken bl.a. enkelt­
kunstnere.
Totale tilskudd rapportert fra tilskuddgiver (oppgitt i rapportene
fra aktørene):
•Staten utenom Norsk kulturråd kr. 416,7 mill. (kr. 499,5 mill.)
•Norsk kulturråd kr. 39,7 mill. (kr. 23,3 mill.)
• Hordaland fylkeskommune kr. 63,5 mill. (kr. 57 mill.)
•Bergen kommune kr. 325 mill. (kr. 311 mill.)
Tabellene viser ikke nødvendigvis det offentliges reelle betydning
i hver kategori, f.eks. under arena vil vesentlige deler av private
inntekter være leie av sal fra aktører innen musikk og scenekunst
som har henholdsvis 53 % og 69 % av sine inntekter som tilskudd.
Sponsormarkedet 2010
87 kulturaktører har svart på spørsmål om sponsorforhold: 49
manglet sponsoravtaler, 38 hadde det. 21 har avtaler av ett års
varighet, 17 av 2 eller flere års varighet. Det er store endringer i
sponsorskap, og dermed tilsvarende arbeid med nye sponsorer:
Nær en tredjedel av de med sponsor fikk ny sponsor i 2010, 17
stykker opplevde å miste en sponsor. Av de med sponsorer, hadde
16 økte inntekter, 9 reduserte inntekter. Kun 3 respondenter opp­
levde det som lettere å rekruttere sponsorer, mens 19 stykker
rapporterte at det var vanskeligere.
Det er spurt hva sponsorene yter: 23 gir penger, 19 varer og
tjenester og 19 kjøper opplevelser eller annet hos sponsorobjektet.
Av praktisk og faglig samarbeid mottok 11 kompetanse fra spon­
sor, 13 hadde prosjektsamarbeid med sponsor, og 15 sponsorer
bidro til arrangementer.
Kunstmarkedet
Kunstsalget i Bergen samsvarer ikke med byens sterke samtids­
kunstprofil. Sammenlignet med Stavanger skulle salget vært det
dobbelte. De fire vestlandsfylkenes andel steg fra 12,9 til 13,2 % av
omsetningen, fortsatt det halve av hva befolkningen skulle tilsi.
Rogaland trekker opp.
K u n sto ms e t n i n g
Oslo
%
2009
%
14 824 572
55 %
13 374 007
55 %
Stavanger
1 267 283
5%
1 238 820
5%
Rogaland
1 724 353
6%
1 944 834
8%
744 389
3%
751 894
3%
Bergen
Hordaland
Hele landet
10 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 1 . 2 k u l t u r ø k o n o m i
2010
1 061 952
4%
1 201 798
5%
26 759 917
100 %
24 421 156
100 %
I 2010 gjorde Bergen kommune en uformell undersøkelse blant
private gallerister i Bergen. Tre årsaker til lavt salg var frem­
tredende; Stavangers oljeindustri med internasjonale aktører
som påvirker bedriftskulturen, Bergen mangler et større samler­
marked, og Bergens næringsliv virker lite interessert i samtids­
kunst. De fleste mente at bedre kunstsalg fordrer salg til nærings­
livet og at deler av denne har stort behov for informasjon om
samtidskunst. Bergen Næringsråd og VISP produsentenhet for
visuell kunst, startet en foredragserie som vil være et første skritt
her, bl.a. er samlere bedt om å snakke om sin samlerprofil.
Konkursbarometeret
Statistisk sentralbyrå fører statistikk over konkurser fordelt på
bransje per kvartal. Trenden er negativ og Bergen og Hordaland
kommer dårligere ut enn kulturøkonomiens omfang tilsier.
Ko n kur s e r kultur n æ r i n g
Norge
2009 2010
Hordaland
2009 2010
Bergen
2009 2010
Kunstnerisk virksomhet og underholdning
28
43
2
5
2
5
Drift av ABM og annen kulturvirksomhet
1
1
0
1
0
1
Sport, fritid og fornøyelses-
etablissementer
36
34
0
3
0
2
Totalt
65
78
2
9
2
8
Staten
Blant de som fikk økt tilskudd i statsbudsjettet, var Bergen Kunst­
hall – Festspillutstillingen (opp kr. 1 mill. til 5,2 mill.), Bymuseet i
Bergen (opp kr. 1,5 mill. til kr. 12,8 mill.), Kunstmuseene i Bergen
(knappe kr. 3 mill til bla Ole Bull-jubileet) BFO (kr. 11,9 mill. til
kr. 103,3 mill.) Bergen Internasjonale Teater (kr. 1 mill. til kr.
4,4 mill.), DNS (kr. 6 mill. til kr. 96,6 mill.), Den Nye Opera (opp
kr. 2,2 mill. til kr. 14,5 mill.) og Vestnorsk Jazzsenter (med kr.
0,5 mill. til kr. 2,8 mill.). For første gang på mange år var Bergen
og Hordalands økning noe over den gjennomsnittlige økningen
i statens tilskudd, fordelt på fylker. Totalt var økningen på kr.
31,5 mill. til kr. 366 587 mill. over kulturdepartementets budsjett.
k u l t u r ø k o n o m i 1 . 2 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 11
Hordaland fylkeskommune
Bergen internasjonale filmfestival, Proscen og Visp kom inn på
fast post i fylkeskommunens budsjett. Kulturregnskapet økte
med respektable 19,7 % i 2010 og følger opp en utvikling der
Hordaland har gått fra et av de laveste storbyfylkesbudsjetter til
”midt på treet”.
Regionale sammenligninger
Offentlig finansiering er grunnlaget for et allmennyttig kulturliv
med betydelige inntekter fra publikum, sponsorer og foret­
ningsdrift. Endringer i tilskudd mellom regioner endrer konkur­
ranseforholdet mellom disse. Staten bruker det vesentligste av
sine midler i Oslo-området, i kulturårboken for 2009 refereres
det til en undersøkelse fra Agderforskning der det statlige til­
skuddet i Oslo-regionen utgjør noe over 2 500 kr per hode mot
mellom 800 kr og 1 000 kr per hode i det øvrige Norge.
Netto kulturregnskap for Hordaland har økt fra kr. 94,3 i 2008 til
kr. 126,7 mill. i 2010. Det gir kr. 261,7 per innbygger. Til sam­
menligning har Sør Trøndelag kr. 282.7 og Rogaland kr. 229 per
hode.
Kommuner og fylkeskommuner står for 60 % av tilskuddet.
Tabellene nedenfor viser:
•At kommunene er den viktigste finansieringskilden, men at
kommuneøkonomien svekkes i de fleste regioner.
• Fylkeskommunenes økonomi har bedret seg noe. Dette skyldes
delvis at de er overført statlige tilskuddsordninger.
• Deler av reduksjonen i Rogaland i alle tabeller reflekterer
kultur­­byåret 2008.
• Det er en svekkelse i det totale tilskudd fra kommuner og
fylkeskommuner i alle ”storbyfylker” utenfor Østlandet.
• Det relative konkurransegrunnlaget mellom Hordaland og
resten av landet er svekket og viderefører en utvikling siden
første halvdel av 2000 tallet, se tidligere årbøker.
Brutto har Hordaland kr. 220 mill. i regnskap; dette omfatter
statlige tilskudd betalt via fylkeskommunen. Bruttoregnskapet
økte med 1,3 % mellom 2009 og 2010 og gir en brutto på kr. 454
per hode mot kr. 465 per hode i Sør Trøndelag og kr. 508 per hode
i Rogaland. Det er ingen forskjell mellom netto og brutto for
museer, men stor ulikhet for andre kulturaktiviteter og til dels for
kunstformidling/kunstproduksjon og for idrett som er med i de
totale tallene.
N e tto utgi ft e r ko mmu n e r o g fy lk e sko mmu n e r totalt
Kulturutgifter i 1000 kr.
Fylker og kommuner
Oslo og Akershus
Buskerud
Kulturutgifter kr. per hode
2008
2009
Endring %
2008
2009
2010
2010
08 til 10
1 211 365
1 241 812
1 358 010
1 098,15
1 105,45
1 186,16
8,0
318 381
341 834
341 873
1 250,35
1 326,62
1 309,31
4,7
Vest-Agder
224 750
243 582
280 233
1 335,94
1 429,66
1 625,41
21,7
Rogaland
718 144
713 252
739 866
1 707,53
1 666,68
1 696,60
-0,6
Hordaland
631 079
625 946
649 640
1 343,63
1 311,77
1 341,57
-0,2
Sør-Trøndelag
413 870
411 684
424 072
1 443,42
1 416,93
1 442,10
-0,1
Troms
250 164
235 990
249 014
1 608,22
1 507,98
1 580,50
-1,7
Befolkning 2010: Oslo og Akershus 1 144 883, Buskerud 261 110,
Vest-Agder 172 408, Rogaland 436 087, Hordaland 484 240, SørTrøndelag 294 066, Troms 157 554.
Bergen kommune
Fordeling av tilskudd og driftsmidler har vært i tråd med politiske
vedtak. Andre kulturaktiviteter reflekterer åpning av Fana kultur­
hus. Reduksjoner i noen kommunale institusjoner mellom 2009
og 2010 reflekterer lavere pensjonsutgifter.
R e gn sk ap ko mmu n al e kultur e n h e t e r
N etto utgi f t er f ylke sko mmune r
Netto regnskap i 1000 kr.
Kulturutgifter i 1000 kr.
Kulturutgifter kr. per hode
Endring %
Fylkeskommuner alene
2008
2009
2010
2008
2009
2010
08 til 10
Akershus fylkeskommune
66 677
82 012
681
126,37
152,87
1,25
-99,0
2008
2009
2010
Bergen Offentlige Bibliotek
58 163
61 384
59 346
Bergenhus og Årstad kulturkontor
20 182
20 978
20 372
Oslo
-5 587
3 151
4 871
-9,71
5,37
8,13
-183,7
Arna og Åsane kulturkontor
10 688
11 621
11 267
Buskerud fylkeskommune
44 742
50 972
53 231
175,71
197,82
203,86
16,0
Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor
10 476
11 089
12 781
Fana og Ytrebygda kulturkontor
9 780
12 783
17 054
Vest-Agder fylkeskommune
27 142
31 300
46 804
161,34
183,71
271,47
68,3
114 612
105 051
99 910
272,51
245,48
229,11
-15,9
Hordaland fylkeskommune
94 297
104 337
126 735
200,77
218,66
261,72
30,4
Sør-Trøndelag fylkeskommune
77 119
73 901
83 141
268,96
254,35
282,73
5,1
Troms Romsa fylkeskommune
63 791
50 132
76 181
410,09
320,34
483,52
17,9
Rogaland fylkeskommune
Endringer i Oslo og i Akershus skyldes antagelig tekniske endringer.
N etto utgi f t er alle ko mmune r i fylke ne
Kulturutgifter i 1000 kr.
Alle kommuner
Kulturutgifter kr. per hode
Endring %
2008
2009
2010
2008
2009
2010
08 til 10
1 150 275
1 156 649
1 352 458
1 042,77
1 029,63
1 181,31
13,3
Alle Buskerud
273 639
290 862
288 642
1 074,64
1 128,80
1 105,44
2,9
Alle Vest-Agder
197 608
212 282
233 429
1 174,61
1 245,95
1 353,93
15,3
Alle Rogaland
603 532
608 201
639 956
1 435,02
1 421,21
1 467,50
2,3
Alle Hordaland
536 782
521 609
522 905
1 142,87
1 093,12
1 079,85
-5,5
Alle Akershus inkl. Oslo
4 394
4 773
4 632
Bergen kulturskole
Barnas kulturhus
42 049
44 559
42 119
Bergen byarkiv
30 311
33 427
34 915
Fargespill
833
992
988
Kunst Kultur og Psykisk Helse
579
644
607
Den kulturelle skolesekken
0
49
100
Den kulturelle bæremeisen
481
500
473
Den kulturelle spaserstokk
1
199
1 037
Carte Blanche. foto Erik Berg.
B e rge n ko mmu n e n e tto tilsku dd Ko str a- fu n ksjo n e r
Barn og unge
Andre kulturaktiviteter
(i 1000 kr.)
Vedtatt
2005
Vedtatt
2007
Vedtatt
2009
Justert
2011
% endring
07 til 11
Kr. endr.
07 til 11
44 048
51 296
63 377
66 123
28,9 %
14 826
5 733
8 108
14 010
22 154
173,2 %
14 045
58 802
62 624
20,0 %
10 435
70 997
75 638
18,5 %
11 819
Alle Sør-Trøndelag
336 751
337 783
340 931
1 174,46
1 162,58
1 159,37
-1,3
Bibliotek
49 384
52 188
Alle Troms
186 373
185 858
172 833
1 198,13
1 187,64
1 096,98
-8,4
Museer og kulturvern
58 199
63 819
Kunstformidling
Totalt
12 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 1 . 2 k u l t u r ø k o n o m i
31 580
43 457
60 395
69 241
59,3 %
25 784
188 944
218 870
267 582
295 781
35,1 %
76 911
k u l t u r ø k o n o m i 1 . 2 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 13
Sammenligning storbyer 2010
Oslo har endret føringspraksis. Befolkningen øker fortere enn
utgift­ene, det gir Bergen fallende utgifter per hode.
K ultu r bygg i 1000 k r . 2008 til 2010
K ultu r bygg p e r i n n bygge r 20 0 8 til 2 0 1 0
35 000
35000
350
350
30 000
30000
300
300
25 000
25000
250
250
1000000
Tota l e utgi f t er i 1000 kr . 2008 til 2010
Totale utgif ter per innbygger 2 0 0 8 til 2 0 1 0
800000
800 000
20 000
20000
200
200
15 000
15000
150
150
10000
10 000
100
100
5000
5 000
50
50
00
200000
00
37,3%
32,0%
167,2%
2000
2000
700 000
-49,8%
-2,4%
600000
600 000
16,2%
10,2%
-4,0%
1500
1500
22,8%
3,3%
500 000
3,7%
-3,0%
400 000
400000
1000
1000
240,9%
-21,2%
Stavanger
Kr.sand
Drammen Oslo komm.
Tromsø
Bergen
Trondheim
Stavanger
Kr.sand
Drammen Oslo komm.
Tromsø
Bergen
Trondheim
300 000
200 000
200000
fo lk e bibli ot e k i 1000 k r . 2008 til 2010
500
500
100 000
Kr.sand
Drammen Oslo komm.
Tromsø
Bergen
Trondheim
ko mmu n a l e kultu r sko le r i 1000 kr . 2008 til 20 1 0
00
Stavanger
Kr.sand
Drammen Oslo komm.
Tromsø
Bergen
Trondheim
kommunale kulturskoler per innbygger 2 0 0 8 til 2010
40000
40 000
30,2%
250
250
100 000
100000
50 000
50000
-9,0%
200
200
100
100
25 000
1,6%
50
50
1,8%
-3,4%
150
150
100
100
50
50
Kr.sand
Drammen Oslo komm.
Tromsø
Bergen
Trondheim
00
Stavanger
Kr.sand
Drammen Oslo komm.
Tromsø
Bergen
a ktiv it etstilbu d b&u i 1000 kr . 2008 til 2010
Kr.sand
Drammen Oslo komm.
Tromsø
Bergen
Trondheim
00
Stavanger
aktivitetstilbud b& u per innbygger 2 0 0 8 til 2 0 1 0
Kr.sand
Drammen Oslo komm.
Tromsø
Bergen
Trondheim
200
muse e r p e r i n n bygge r 2008 til 2 0 1 0
70 000
70000
175
60 000
60000
150
150
50 000
50000
125
40 000
40000
100
100
30 000
30000
75
20 00
20000
50
50
10 000
10000
25
15,0%
1,8%
Trondheim
300000
250 000
250000
Stavanger
muse e r i 1000 k r . 2008 til 2010
7,9%
Stavanger
00
80000
10 000
10000
5 000
-0,9%
150
150
-7,9%
30 000
30000
15 000
1,3%
1,7%
75 000
250
250
20 000
20000
2,3%
200
200
3,0%
25 000
1,5%
300
300
125 000
300
300
35 000
00
350
350
20,1%
00
Stavanger
50000
fo lk e bibli ot e k p e r i n n bygge r 2 0 0 8 til 2 0 1 0
150 000
150000
28,2%
500
500
21,7%
200 000
200000
400
400
150 000
150000
300
300
-17,9%
100 000
100000
200
200
50000
50 000
100
100
-13,0%
1,5%
3,5%
-1,8%
00
Stavanger
Kr.sand
Drammen Oslo komm.
Tromsø
Bergen
Trondheim
00
-10,4%
9,0%
-11,2%
-100%
Stavanger
Kr.sand
Drammen Oslo komm.
Tromsø
Bergen
Trondheim
2,0%
kun stfo r midli n g i 1000 k r . 2008 til 2010
kun stfo r midli n g p e r i n n bygg e r 2 0 0 8 til 2 0 1 0
100 000
100000
500
500
11,4%
00
Stavanger
Kr.sand
Drammen Oslo komm.
Tromsø
Bergen
Trondheim
00
Stavanger
Kr.sand
Drammen Oslo komm.
Tromsø
Bergen
Trondheim
80 000
80000
400
400
4,7%
8,5%
13,7%
A n dre kultu r a kti v it e te r i 1000 kr . 2008 til 201 0
And re kulturaktiviteter per innbygger 2 0 0 8 til 2010
300000
300 000
600
600
250000
250 000
500
500
200000
200 000
400
400
150000
150 000
300
300
100000
100 000
200
200
50000
50 000
100
100
17,2%
-18,3%
-36,6%
Stavanger
Kr.sand
Drammen Oslo komm.
Tromsø
Bergen
Trondheim
00
11,3%
Kr.sand
Drammen Oslo komm.
Tromsø
2008
14 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 1 . 2 k u l t u r ø k o n o m i
40 000
40000
200
200
20 000
20000
100
100
00
00
-10 000
-20000
-15,6%
-24,4%
Stavanger
300
300
6,7%
00
60 000
60000
Bergen
2009
Trondheim
2010
105,6%
14,0%
-769,2%
Stavanger
Kr.sand
Drammen Oslo komm.
Tromsø
Bergen
Trondheim
Sammenlignet med de 10 største byene, har Bergen kommune
lave kulturutgifter. Bergen er på 86 % av gjennomsnittet til
bibliotek, 91 % til barn, unge og kulturskoler men 167 % til kunst­
­formidling. Det siste reflekterer at Bergen er hjem til institusjoner
med statlig finansiering. Totalt ligger Bergen på 92 % av stor­by­
gjennomsnittet per innbygger til kultur.
-100
Stavanger
Kr.sand
Drammen Oslo komm.
Tromsø
2008
Bergen
2009
Trondheim
2010
k u l t u r ø k o n o m i 1 . 2 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 15
Åpne
alle
sanser
1
Kulturpolitikk
3
Et kulturpolitisk rolig år, med ny kulturminister har strømmen av
nye statlige planer avtatt til fordel for en gjennomføringsfase og
vekt på å nå alle grupper.
Statlig politikk
Signaler gir økt vekt til bibliotek, kulturskole og publikumsutvikling, særlig for minoriteter og svake grupper. Det ble etablert
en nasjonal resursgruppe for arbeidet med publikums­mangfold.
Kulturministeren ønsker også mer forskningsbasert kunnskap om
kultursektoren som ledd i økt profesjonalisering av kulturpolitikken.
Kulturministeren signaliserer færre planer og meldinger. Kultur­
rådet er styrket med tydeligere rolle og hoveddelen av ABM-U.
Likestilling
133 institusjoner og organisasjoner har svart på spørsmål om
ansatte. Noe over 40 % av de ansatte er kvinner, ca. 40 av aktørene
arbeidet med likestilling mellom kjønnene. 9 har etniske minori­
teter blant ansatte, 15 arbeider med slik rekruttering. 3 hadde
fokus funksjonshemmede.
Fylkeskommunal politikk
Hordaland fylkeskommune vedtok en strategi for bruken av
regionale forskningsfond. Kultur og kulturnæringer er en av 12
prioriterte tema her. Andre sentrale vedtak omfattet prosess mot
fredning og verdensarvstatus for industrihistoriske anlegg og
bygg i Odda og Tyssedal.
Status Bergen kommunes planer
Nye og mer ambisiøse tiltak har erstattet noen tidligere tiltak i
amatørkulturplanen og kunstplanen. F.eks. trer Litteraturhuset
inn som konkretisering av arbeidsplasser for forfattere og littera­
tur­formidling, men med høyere kostnad.
Status B e rge n ko mmu n e s plan e r 2008 til 2017
2007
Kulturelt utviklingsprogram på kr. 7 mill. fikk 78 søknader om
totalt 50 mill. kr. Rådmannens forslag til fordeling ble erstattet av
et fellesforslag fra Frp, H og Krf. Bergenske prosjekter fikk samlet
kr. 3,7 mill eller 53 % av midlene.
Vest for Bergen
IKKUS, interkommunalt kultursamarbeidsprosjekt i Region
Vest, er etablert av kommunene Fjell, Sund, Øygarden og Askøy
og skal gi felles prosjekter og søknader om finansiering.
Økning 2011
Mål økning
% tid
% bevilget
Amatørkulturplan
10 469 400
5 804 900
12 000 000
40 %
48,4 %
Kunstplan
34 396 700
23 462 400
70 000 000
40 %
33,5 %
Kunstformidlingsplan for barn fra 2010 har fått kr. 300 000
(60 % av målet), ny internasjonal plan har ambisjoner om kr.
500 000 og flere handlingsplaner innen eksisterende rammer.
Komite for kultur, idret t og næring
Bergen bystyrets Komite for kultur, idrett og næring hadde 12
møter, 2 befaringer og studietur til Dortmund og Berlin. Det ble
behandlet 51 saker, 16 muntlige og 43 skriftlige spørsmål. Blant
sakene var Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 2010 2014, Kulturårbok 2009, Plan for kunst, kultur og psykisk helse,
kunstformidlingsplan for barn, etablering av triennale for sam­
tids­kunst og salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen
Kino AS.
Kulturstipend 2010 deles ut av byråd Harald Hove. Foto Toril B. Schalck.
16 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 1 . 3 k u l t u r p o l i t i k k
k u l t u r p o l i t i k k 1 . 3 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 17
Total tilskudd fra stat, kommune og fylkeskommune kr. 845 mill.:
Total tilskudd fordelt på alle kategorier kr. 845 mill.:
Staten utenom Norsk kulturråd kr. 416,7 mill. (49,3 %)
Norsk kulturråd kr. 39,7 mill. (4,7 %)
Hordaland fylkeskommune kr. 63,5 mill. (7,5 %)
Bergen kommune kr. 325 mill. (38,5 %)
Arena totalt
Markeringer totalt
Internasjonalt totalt
Bibliotek totalt
Litteratur totalt
bergen kommune
totalt 325 mill (38,5 %)
norsk kulturråd
totalt 39,7 mill (4,7 %)
Arena
Markeringer
Litteratur
Museer og kulturvern
Barn og unge
Tverrestetisk
Visuelt
Visuelt, statlige stipend
Scenekunst
Musikk
Kulturnæring
kr. 3,8 mill.
kr. 2,5 mill.
kr. 1,0 mill.
kr. 3,7 mill.
kr. 0,5 mill.
kr. 5,2 mill.
kr. 3,1 mill.
kr. 3,1 mill.
kr. 7,8 mill.
kr. 16,5 mill.
kr. 0,4 mill.
Arena
Arena, husleie bygg
Markeringer
Internasjonalt
Bibliotek
Litteratur
Lokale arkiv
Museer og kulturvern
Amatør og frivillig
Amatør og frivillig, tilskudd bydeler
Barn og unge
Barn og unge, bydelsarbeid
Mangfold
Tverrestetisk
Visuelt
Scenekunst
Musikk
Kulturnæring
kr. 15,0 mill.
kr. 46,1 mill.
kr. 1,6 mill.
kr. 4,1 mill.
kr. 59,3 mill.
kr. 1,0 mill.
kr. 35,0 mill.
kr. 80,8 mill.
kr. 56 mill.
kr. 29 mill.
kr. 24,2 mill.
kr. 8,5 mill.
kr. 8,2 mill.
kr. 3,5 mill.
kr. 8,4 mill.
kr. 10,8 mill.
kr. 22,4 mill.
kr. 9,2 mill.
kr. 67,7mill.
kr. 5,8 mill.
kr. 5 mill.
kr. 59,3 mill.
kr. 4,4 mill.
Lokale arkiv totalt
Museer og kulturvern totalt
Amatør og frivillig totalt
Barn og ungdom totalt
Mangfold totalt
kr. 35,4 mill.
kr. 253,9 mill.
kr. 36,6 mill.
kr. 37,6 mill.
kr. 10,2 mill.
Staten utenom Norsk kulturråd
totalt 416,7 mill (49,3 %)
Markeringer
Litteratur, statens kunstnerstipend
Museer og kulturvern ved kulturdepartementet
Museer og kulturvern ved kunnskapsdepartementet
Barn og unge ved barne- og likestillingsdep.
Mangfold, stat og kulturråd
Tverrestetisk ved kulturdepartementet
Visuelt ved kulturdepartementet
Visuelt, nasjonale fond
Visuelt, statlige stipend
Scenekunst ved kulturdepartementet
Musikk ved kulturdepartementet
Kulturnæring
kr. 0,85 mill.
kr. 0,5 mill.
kr. 53,6 mill.
kr. 83,4 mill.
kr. 2,2 mill.
kr. 0,2 mill.
kr. 1,5 mill.
kr. 5,5 mill.
kr. 0,7 mill.
kr. 3 mill.
kr. 125,9 mill.
kr. 132,3 mill.
kr. 9,4 mill.
Tverrestetisk totalt
Visuelt totalt
Scenekunst total
Musikk totalt
Kulturnæring totalt
kr. 10,3 mill.
kr. 26,9 mill.
kr. 153 mill.
kr. 182,7 mill.
kr. 20,5 mill.
hordaland fylkeskommune
totalt 63,5 mill (7,5 %)
Arena
Markeringer
Internasjonalt
Litteratur
Museer og kulturvern
Amatør og frivillig
Barn og unge
Mangfold
Tverrestetisk
Visuelt
Scenekunst
Musikk
Kulturnæring
kr. 2,8 mill.
kr. 0,75 mill.
kr. 0,9 mill.
kr. 1,9 mill.
kr. 32,5 mill.
kr. 1,7 mill.
kr. 24,2 mill.
kr. 1,8 mill.
kr. 0,1 mill.
kr. 6,2 mill.
kr. 8,5 mill.
kr. 11,1 mill.
kr. 1,55 mill.
Oversikt tilskudd
Totale registrerte kulturøkonomi er kr. 1, 8 milliarder, utenom
kommer bl.a. omsetningen hos den enkelte kunstner, kjøp av
medier og dugnadsøkonomi. Tilskuddet går også til disse og er
derfor overrapportert i forhold til økonomi.
18 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 1 . 3 k u l t u r p o l i t i k k
k u l t u r p o l i t i k k 1 . 3 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 19
ly t t t i l h j e r t e t
Kulturen skal gå rett til hjertet.
Vi blir alle berørt. Blodet strømmer hett.
Det er derfor vi blir bløt om hjertet. Kulturen kan
være uimotståelig, kulturen setter følelsene i sving.
Aldri prøv å stå i mot – lytt til hjertet.
20 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | x . x x x x x x
2
x x x x x x . x | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 21
lytt
til
hjertet
Kultur Vest omfatter de store scene- og musikkinstitusjoner og har
disse aktørers prosjekter som fokus og med ny konsert/operahus
som mål. BA skapte debatt ved å å vise til at de øvrige festivaler og
museene var ”holdt utenfor” og med bruk av begrepet ”finkultur”.
Stat, fylkeskommune og kommune har gitt bidrag til oppgradering
av USF, det søkes om ytterligere fylkeskommunal finansiering.
Bergen kommune har gitt driftstilskudd til Litteraturhuset, som
også søker statlig og fylkeskommunal støtte.
2
arena
I 2010 ble ny BIT Teatergarasje konkretisert til tomten nedenfor
Sentralbadet, med en ramme på kr. 80 til 90 mill., inkludert
gjenreisning av ekserserhuset i regi av Sparebanken Vest.
1
Kunsthøyskolens nybygg gjennomgikk en reduksjon for å til­
passes utdanningsdepartementets budsjett. Konkurransevinner
Snøhetta har fjernet takkonstruksjonen og forenklet bygget.
Bygget vil være for liten ved åpning. Det er ennå ikke besluttet
endelig igangsettelse.
Det Akademiske Kvarter gjenåpnet og Bergen Kjøtt åpnet.
Litteratur­huset, Kulturhus Fyllingsdalen, Kulturhus Åsane og ny
Teatergarasje tok et steg videre, sistnevnte med en offentlig debatt
om hvorvidt det blir for lite.
Statlig engasjement siste 10 år
Stortingsrepresentant Henning Warloe (H) ba kulturministeren
redegjøre for hvor store statlige midler hadde tilfalt kulturbygg i
Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand i perioden 2002 til 2011:
Oslo: Den Norske Opera & Ballett, Riksarkivet, Nobels Freds­senter,
Statli ge tilsku dd til kultur bygg
4 926
Oslo
Åpninger
Det Akademiske Kvarter var stengt i nesten 3 år til utvidelse.
Prosessen tok lang tid fordi kontordelen raste ut under arbeidet.
Gjenoppbygging av organisasjon bød på utfordringer. Kulturelt er
huset igjen en suksess, som presentert under Amatør og frivillig.
Bergen Kjøtt åpnet som øvings- og produksjonshus og samler
sentrale deler av byens pop- og rockmiljøer, bl.a. Røyksopp,
Mathias Tellez, John Olav Nilsen, Lars Vaular og Casiokids.
Åpning av Marineholmen øvingspark, med 16 musikkbinger til­
rettelagt for elektronisk forsterket musikk, bøtet på de siste års
tap av øvingslokaler i Bergen sentrum. Bingene leies ut enten på
fast basis eller for økter på tre timer eller prosjektperioder.
Nye kunstnerinitierte visningsrom omfattet Entreé, Prosjekt
Alvøen og Tag Team. En arena for elektronisk kunst er under
arbeid og har fått støtte fra Norsk kulturråd/Rom for kunst.
Tre ungdomskulturhus i Laksevåg gjenåpnet etter opprust­ning.
Forum Scene har gjennoppstått og benyttes sær­lig som arena for
musikaler, barneteater og konserter. Med plass til 700 tilskuere
22 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 1 a r e n a
og større scene enn DNS, bidrar dette til at byen har fått nye
sceniske muligheter.
Planer og behov
Det er ønsket over kr. 2 milliarder til kulturbygg i Bergen. Dette
omfatter pågående oppgraderiner av Kulturhuset USF (kr. 94
mill), Corner Teater på Møhlenpris (kr. 40 mill.) og Litteraturhuset
i Bergen (kr. 30 mill). Planlagte prosjekter omfatter oppgradering
Grieghallen (kr. 220 mill.), nye prøve- og verkstedslokaler DNS
(kr. 40 mill.), Kulturhus Fyllingsdalen, Kulturhus Åsane (50 til
100 mill. hver), private kulturplaner for Sentralbadet (teaterhus/
Filmens hus), bruk av gamle Tanks skole som fylkeskommunal
kulturhus, opprustning av bygningene til de konsoliderte museer,
helårs bymuseum og strandlinjeutvikling, Brannmuseum i gamle
Brannstasjonen og nytt konserthus/opera (kr. 500 mill.).
Diskusjoner omfattet eierskap, modeller for lokal, regional og
nasjonal og privat finansiering, og fremtidig driftsgrunnlag. Det
ble diskutert lokalisering av bydelskulturhusene, bl.a. knyttet til
potensiell bruk av Løvås skole i Fyllingsdalen. I diskusjon om en
byarena for idrett, kultur og messer, viste byrådet velvilje, men
presiserte at den må være kommersielt lønnsom.
Bergen
Stavanger
Kristiansand
(mill. kr.)
185
117
155
Riksarkivets magasiner, Nasjonalmuseet for kunst, Det Norske
Teatret, Nationaltheatret, Norsk Teknisk Museum, Dronningberget
Bygdøy, Bogstad gård, Ibsenmuseet, Jødisk Museum, Norsk
Folkemuseum og Skimuseet i Holmenkollen. Bergen: DNS,
Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen Kunst­­museum, Stats­
arkivet i Bergen, Bymuseet i Bergen og Museumssenteret i
Hordaland. Stavanger: Rogaland Teater og Nytt konserthus.
Kristiansand: Kilden Teater- og Konserthus.
Spillemidler til kulturbygg
Hordaland fylkeskommune vedtok politikk for spillemidler til
desentralisert tilskudd til kulturbygg: Det skal vektlegges kommu­
nal prioritering, tidspunkt for søknad, søknadsmassen i hver
kommune, innbyggertallet for kommunen og maks kr. 1 mill./
1/3 av kostnadene.
Det ble fordelt kr. 4,1 mill. i 2010, hvorav Grieghallen kr. 233 000
og Bergen kunsthall kr. 420 000. Bergens andel var knappe 16 %.
Det er vanskelig å se at fylkeskommunen vektla innbyggertall.
Midlene i Bergen gikk til fylkesdekkende og nasjonale anlegg. I
resten av fylket gikk midler til Florvåghallen, Strusshamn musikk­
­forening, Langevåg Bygdatun, Speidarhuset Halsnøy, Vigdartun i
Sveio, Heradshuset i Ulvik, Liljevatnet grendahus, Vinnesvåg
velforening, Fusa Samfunnshus, Breidablikk ung­doms­­­hus, Hegg­
landsdalen Ungdomshus, Kolstad grendahus og Stamnes bede­
hus, og de regiondekkende anleggene Stord kultur­hus, Fjell
kulturhus, Voss kulturhus og Hardanger folke­museum.
Kommunal kulturarenaplan
Kulturarenaplanen ble rullert, bl.a. i lys av ny kunstplan, flere
lokaler for kunstnere og åpning av Marineholmen øvingspark.
Den rullerte planen anbefaler sambruksløsninger og nøkternhet.
Prioriterte tiltak er: Nye BIT-Teatergarasjen, Corner Teater,
Littera­tur­huset i Bergen, Arena USF, Kulturhus i Fyllingsdalen
og Kulturhus i Åsane. ABM bygg er i egen plan.
Kirkebruk i Bergen
I januar 2010 (uke 2) gjennomførte BT en bruksundersøkelse for
kirkene til Den Norske Kirke. Under overskriften ”Ikke bare en
søndagskirke” viste det seg at det var flest besøkende på hverdager
og over 12 000 totalt denne uken. 2500 var til gudstjenester på
søndag, 9 900 i kirkene andre dager. Korøvelser samlet mer enn
1 000, ellers var det babysang, åpen barnehage, eldretreff, trim og
kirkemiddag, for å nevne noe.
Åsane, Birkeland og Fana er de største og mest aktive menighetene,
med bredest tilbud. Birkeland samler flest unge, andre med god
ungdomskontakt er Slettebakken, Åsane, Skjold, Søreide, Eidsvåg
og Loddefjord. Barn flokker til Skjold, Åsane, Birkeland, Bønes,
Søreide og Fyllingsdalen. Bruksprofilen til kirkene reflekterer
befolkningsgrunnlaget i sognet.
Utendørs
Grønn etat har ansvar for byens uteplasser. I 2010 ble det gitt
tillatelse til 400 bruk. Byens storstuer er Torgallmenningen med
190 bruk og Festplassen med 136 bruk. Bruken av Festplassen og
området rundt øker i tråd med vedtatt politikk. Neste tre bruks­
steder er Bryggen (14), Nordnesparken (12) og Byparken (6 bruk),
Fana Amfi, Lynghaugparken og Bjørnsonsplass er eksempler på
lokale arena i bruk.
Stands, markeringer og informasjon, inkludert 47 besøk av blod­
bussen på festplassen, utgjør volumet av arrangementer. Det var
ca. 50 konserter og 20 kunstarrangementer, bl.a. Kunst­museene
i Bergen med Bård Breviks stålkube på Festplassen. Storbrukere
innen kultur omfatter Festspillene, Bymuseet, Kunstmuseene,
Barnas kulturhus, Norges korforbund og Forsvarets musikkkorps
Vestlandet. Mange frivillige organisa­sjoner er med i listen over
brukere, bl.a. kulturminneorganisasjoner, idrettslag, politiske
organisa­sjoner i spennet fra ungdomspartier til Amnesty, mange
a r e n a 2 . 1 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 23
studentorganisasjoner og fra nye menigheter. Bondens marked
er blitt en månedlig bruker foran Bryggen og bidrar til helårs­
aktivitet her.
Kommunale kulturhus
Besøket er stabilt og kapasiteten utnyttet. Nye Fana kulturhus
med 59 347 besøk og gjenåpning av flere oppgraderte ungdoms­
hus i Laksevåg ligger bak økt besøk.
Ko mmu n a l e kultur byg g
Antall Besøk 08 Besøk 09 Besøk 10 % endr.
Arna og Åsane
1
42 540
42 850
42 900
0,1
Bergenhus og Årstad
7
173 945
184 080
185 680
0,9
Fana og Ytrebygda
5
54 400
38 600
91 441
136,9
Fyllingsdalen og Laksevåg
3
59 438
45 868
56 523
23,2
16
330 323
311 898
376 544
20,7
Totalt
Åsane kultursenter, Ulriken bydelssenter, Vitalitetssenteret,
Kultur­salen på Vannkanten, Aurdalslia Fritidssenter og Ytrebygda
Kultursenter ble oppgradert. Elvetun Mediaverksted ble etablert i
forbindelse med Ung10/Signatur. Profesjonell instruktør tilbyr
opplæring i utstyr og programvare. Utstyr til utlån, opplæring og
et sted å være med etterarbeid har skapt et godt tilbud. Skateparken
utenfor Elvetun måtte rives høsten 2010 fordi den var råtten og
farlig å skate på. Det er stor pågang fra ungdom som ønsker ny
skatepark.
Bookingsystemet Aktiv By
Booking- og markedsføringssystemet Aktiv By kom på nett i
2. kvartal og stod i slutten av året for 75 % av bestillingen.
Systemet forenkler brukernes tilgang til lokaler.
Elvetun brukerundersøkelse
Ungdomshuset Elvetun er nå brukerstyrt. Ungdom har nøkkel­kort
etter avtale med kulturkontoret. 4 deltidsansatte har ansvar for
lavterskeltilbud, aktiviteter i tråd med ungdommenes ønsker og
veiledning/opplæring innen musikk, film, foto, dans, graffiti og
arrangementer. I tillegg har mennesker med utviklings­hem­ning
3-4 aktiviteter i uken. Den nye driftsformen har gitt større bredde i
aktivitet, bedre kvalitet, større medvirkning og lavere kostnader.
Elvetun kostet kr. 1,7 mill. i 2003 mot kr. 1,25 mill. i 2010.
I n stitusjo n e r
En brukerundersøkelse i 2010 viser at nesten 50 % av brukerne
kommer fra de 10 svakeste levekårsområder, i tillegg til hele byen
og nabokommunene. Elvetun virker både integrerende og nett­
verkskapende for de med svak levekårsbakgrunn og for ungdom
for øvrig.
Forum Scene hadde suksess med Annie og High
School Musikal, men publi­kums­svikt med Alladin og Cirkus Variete.
Brukerund ersøkelse våren 2 0 1 0 .
Hvor bor de som bruker Ungdomshuset Elvetun?
Mathopen
6%
Olsvik
18 %
Fana
5%
Fyllingsdalen
10 %
Skåldevik/
Godvik
5%
Loddefjord
28 %
Laksevåg
8%
Logen teater huset bl.a. Borealis, Christiania i Bergen,
BergenFest, Fest­spillene, BIT Teatergarasjen, Horda­
land Teater og barneteaterfestivalen Mini Midi Maxi.
En husleieøkning på 50 % gir utfordringer og behov
for økt aktivitet og rasjonalisering av drift.
USF Verftet ga rom for 606 kulturarrangementer.
Antallet har økt, og det er godt belegg på scenene.
Drift av visningsrommet og gjestekunstnerordningene
gikk godt. Det var stor aktivitet rundt kurs og under­
visning innen film, dans og musikk, både for barn,
ungdom og voksne. Arena USF prosjektet fikk plass
på stats- fylkes og kommunebudsjettet.
Bergen Ateliergruppe er et sted for et aktivt fagmiljø
som bidrar til samtids­kunstdiskursen. Ateliergruppen
hadde 19 medlemmer i 2010.
Bergensregionen forøvrig
18 %
Åsane
3%
Grieghallen AS hadde 479 arrangementer. Kultur
utgjorde 60 % av besøket på 374 000. Variasjonen i
arrangemenstyper er stor, med mange barn og unge.
En streng vinter stoppet arbeidene på Edvard Griegs
plass og Nina Griegs gate i flere måneder.
CS 55, Kunstnerverkstedene i C. Sundtsgate 55 fikk
en økning i tilskuddet fra Bergen kommune på kr 50 000 til husleieøkning ved fornyelse av leiekontrakt
til 2017.
Flaggfabrikken sine medlemmer økte den inter­nasjo­
nale aktiviteten. Det var høy kvalitet blant søkerne til
gjestekunstnerordningen. Det er et mål å tilby disse et
eget bosted samt å øke deres deltagelse på den
bergenske kunst­scenen, og å lønne de gjeste­
kunstner­ansvarlige.
Trykkeriet hadde prosjekter med Tuula Lehtinen og
Toril Johannessen, kurs for ”Kunst, kultur og psykisk
helse” og AOF, mindre oppdrag for kunstnere samt
seminarkvelden ”Trykkeriet informerer”. Trykkeriet skal
styrke kompe­tansen innen samtidsgrafikk i Bergen,
Norge og internasjonalt. Lønns­midler er en utfordring.
Kunsthuset Wrap driver rimelig utleie av lokaler og
utstyr for kunstproduksjon, i tillegg til visninger og
andre arrangementer. I 2010 fremheves tre større
prosjekter, Kunst som nabo, Scenekunstpakken, og
Mexico-turné for kunstnere tilknyttet Wrap. Prosjekt­
ene har bl.a. bidratt til økt kompetanse innen uten­
lands­turnering og knyttet kunstnerisk viktige kontakter.
Bergen Kjøtt/Bergen Contemporary Art Project: I regi kunstnergruppen ArtLab er i dag et arbeids- og visningsted for 180 musikere, billedkunstnere og
andre kulturutøvere. Det er rundt 40 musikkstudioer
Entree åpning. Foto Randi Grov Berger
24 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 1 a r e n a
og plass til både teatersal og visningsrom. Utfordrin­
gen fremover vil være å få visnings­arenaene opp å gå.
Prosjektet har fått begrenset offentlig støtte.
Fjøsangersamlingene huser et senioruniversitet med
kor, klaverakademiet til Jiri Hlinka, en kunstnerleilig­
het brukt av bla BFO, FiB, Den Nye Opera, Grieg­
akademiet og er base for prosjekter. Stiftelsen har gått
med underskudd og arbeider med et sikrere finansielt
grunnlag.
Kulturhuset Sentrum i Ytre Arna er arena for lokale
kulturaktører og foreninger i Arna og Åsane. Bergen
Musikkteater er eneste bruker med større forestillinger
i 2010. Lokalenes betydning som selskapslokaler er
stigende. Betydelige opprustning ble gjennomført.
Vitalitetssenteret: Huset er godt forankret i nær­
miljøet, med mye aktivitet for lokale grupper. En del
nye aktører måtte avvises pga. høyt belegg, men
takket ja til å være i Støpeskjen.
Aktivitetshuset Støpeskjeen: Stor aktivitet med flere
nye grupper. Gode tendenser i forhold til å fylle Nye
Ny-Krohnborg allaktivitetshus med aktivitet.
Meyermarken bydelshus: Huset er så godt som
fullbooket og har en stabil brukergruppe. Andelen
barn og unge har økt.
Nordnes bydelshus: Besøket stabiliserte seg, noen
organisasjoner er skiftet ut, og det kom ny aktivitet
for barn og unge.
Ulriken bydelssenter hadde litt utskifting av grupper,
et kor flyttet ut, en ungdomsgruppe sluttet. Det
startet en prosess i nærmiljøet for å få øke ”eier­
forholdet” til senteret.
Ungdomshuset 1880 hadde et generasjonsskifte i
noen av de faste gruppene på huset, samtidig er flere
nye grupper etablert som jobber i mindre grupper som
media/film.
Musikkpaviljongen i byparken huset arrange­ment
som Festspillene, Kulturbynatt, ungdoms­konserter,
korpskonserter og private seremonier som bryllup. Marineholmen øvingspark hadde ved årsskiftet rundt
160 brukere (110 i de faste bingene, 50 i øktbing­
ene), med omtrent 85/15 fordelting menn/kvinner,
og en gjennomsnittsalder på ca. 30 år. Belegget var
lavere enn forutsatt med lavere etterspørsel eller
kortere økter. Det ble iverksatt endringer i tilbuds­
strukturen.
Kultursalen i Loddefjord: Benyttes av bydelens
befolkning, frivillige organisasjoner og lag til kurs,
møter, forestillinger og konserter.
Ungdomskulturhuset Elvetun inneholder 2 øvings­
lokaler, lydstudio for rytmisk musikk og lydstudio for
elektronisk musikk. Medieverkstedet har profesjonelt
film og fotoutstyr og faglig dyktige instruktører.
Ungdommens hus Laksevåg har7 øvingslokaler og
storsal egnet for dans, teater og konserter
Fyllingsdalen Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor
disponerer ikke egne lokaler i Fyllingsdalen men leier
av Fyllingsdalen Ungdomslag 2 dager i uken. Fana Kulturhus hadde sitt første hele driftsår. 70 %
av arrangementene er for og med det lokale kulturliv
mens 30 % er profesjonelle oppsetninger. Total­besøk
på nær­mere 60.000. Ungdomsetasjen ”Linken” har
øvingsrom, verksteder og møtesteder.
Ytrebygda Kultursenter er integrert i Skranevatnet
skole som bruker lokalene på dagtid. Skolens behov
for undervisning er blitt et ”hinder” for BKKIs kultur­
tilbud. Det var åpent klubbtilbud til ungdom 2 dager,
kurs innen musikk og dans, klubb for utviklings­
hemmede og sporadiske arrangement for barn/
familier i helgene.
Aurdalslia fritidslokale på Aurdalslia Skole hadde
SFO aktiviteter. Sambruken med skolen fungerer. I
kulturkontorets regi var det barneaktiviteter drevet av
lokale lag/organisasjoner: korpsøving, småbarnstreff,
ungdomskafe og sosialt treffsted.
Iristunet på Nordås er et gammelt gardstun, driftet
av kulturkontoret, der Fana Husflidlag disponerer
hovedhuset og Born-to-be-free MCklubb låven.
Søreide Ungdomshus er et vellykket SLT-samarbeid
mellom ulike etater og MobyStiftelsen hvor kultur­
kontoret har ansvar for aktiviteter og den praktiske
organiseringen. Her er bandøvinger, ulike kurs for
unge samt sosialt treffsted.
Åsane kultursenter brukes av det lokale kulturlivet,
med sporadisk utleie til lokalt næringsliv og private
arrangement. Det er gjort oppgraderinger av det
tekniske utstyret (scenelys, dansematter og lerret).
Det var økt aktivitet for ungdom i lokalene.
Ådnahall Fritidslokaler fikk gaver og tilskudd fikk til
PA-anlegg og lysutstyr. Med dette har det vært ung­
domskonserter med kjente band som Blood Command,
Social Suicide, Like Rats From A Sinking Ship, m.fl.
Ungdomshuset U82 eies av en stiftelse men driftes
av kulturkontoret. Støtte fra Musikkverkstedordningen
ga en ”musikkbinge” og doblet øvingskapasiteten for
band.
Flavafew i regi Bergenhus og Årstad kulturkontor på Ulriken bydelshus. Foto E Bratli
a r e n a 2 . 1 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 25
tilsku dd ar e n a
N ø kkelta ll
Arena
Utgifter 2008
Inntekter 2008
Utgifter 2009
Inntekter 2009
Utgifter 2010
Inntekter 2010
Grieghallen
65 800 000
71 100 000
59 747 882
63 276 636
71 386 237
79 621 512
Logen
10 143 000
9 949 000
9 876 000
10 249 000
9 480 000
9 545 000
7 784 000
7 323 000
9 047 756
9 134 202
7 462 854
6 748 793
Kunstnerverkst. C. Sundsgt. 55
293 000
309 000
369 000
359 000
408 000
414 000
Flaggfabrikken
705 000
646 000
520 000
491 000
240 000
310 000
Kunsthuset WRAP
223 000
297 000
596 843
654 503
662 581
667 987
Ny
600 000
800 000
810 000
1 102 000
Kulturhuset USF
Trykkeriet
Bergen ateliergruppe
Ny
536 960
658 110
Bergen Kjøtt - BCAP
Ny
2 500 000
2 500 000
Kulturhuset Sentrum - Ytre Arna
SUM Arena
Totalt
621 649
751 389
534 600
684 400
750 000
750 000
85 569 649
90 375 389
81 292 081
85 648 741
94 236 632
102 317 402
1 623 629 609
1 624 134 274
1 726 866 080
1 750 877 653
1 799 476 804
1 846 045 095
Direkte tilskudd totalt kr. 67,7 (kr. 33 mill.) av en omsetning på 102,3 mill.
Arena
Norsk kulturråd kr. 3,8 mill. (kr. 2,3 mill.)
Hordaland fylkeskommune kr. 2,8 mill. (kr. 2 mill.)
Bergen kommune kr. 15 mill. (kr. 9 mill.)
Bergen kommune husleie bygg kr. 46,1 (kr. 19,7 mill.)
Tilsku dd
Norsk Kulturråd Rom for kunst Artlab Bergen Kjøtt 2010 til 2012 Atelier 19 fellesverksted Arena
Grieghallen
Besøk/bruk 08
Besøk/bruk 09
Besøk/bruk 10
Endring 09 til 10
Barn & Unge 10
% B&U
295 500
326 914
373 744
14 %
67 599
18 %
Logen
125 000
130 000
118 000
-9 %
8 000
7%
Kulturhuset USF
223 764
231 500
235 000
2%
5 000
2%
45
50
50
0%
-
0%
Kunstnerverkst. C. Sundsgt. 55
Flaggfabrikken
Kunsthuset WRAP
650
2 497
Trykkeriet
Kulturhuset Sentrum - Ytre Arna
13 677
620
250
-60 %
-
0
34 000
15 000
250 000
Bergen Nord kammerkor, Jubileumskonsert, Griegsalen 50 000
Flaggfabrikken oppgradering 100 000
Bergen Politiorkester Bergen Brandkorps, Griegsalen 40 000
Flaggfabrikken oppgradering 300 000
Bergen turnforeningsorkester, Griegsalen 35 000
70 000
Fargespill, Skoleforestilling, Griegsalen 50 000
Litteraturhuset i Bergen, Prosjektering 70 000
Irish Dance Company, 10-års jubileumsforestilling, Peer Gynt 25 000
Logen Teater, oppgradering lys- og lyd 700 000
Jan l Jacobsen, Musikalsk byvandring, kor, korps, Foajeen 13 000
Lydgalleriet, videreutvikling 900 000
Jesuthasan Clament, Indisk dans, Peer Gynt 20 000
Kulturskolen, Vårdans, Peer Gynt 25 000
S12 Galleri og Verksted fellesverksteder 2011 60 000
S12 Galleri og Verksted utstyrsstøtte 55 000
-
90
35 %
Trykkeriet - et senter for samtidsgrafikk 300 000
49 %
Trykkeriet Senter for Samtidsgrafikk fellesverksted USF Verftet, Arena USF 150 000
0%
50 000
33 %
Kommunale kulturhus
331 805
311 898
376 544
21 %
250 000
66 %
1 142 938
1 167 466
1 268 232
9%
387 535
31 %
Hordaland fylkeskommune Arena USF Bergen kunsthall Bergen Ljorestove, Kaland
25 000
Norges Korforbund Vest, Prosjektkor - viser, Griegsalen 50 000
150 000
Norsk Tamilsk Helseorganisasjon, Kulturkveld, Peer Gynt 25 000
400 000
Nygaard Skole, 25 års jubileum, Griegsalen 50 000
Pinocchio Musikk og Drama, Vår-konsert, Foajeen 15 000
Proffene, Konsert, Peer Gynt 20 000
Radøy Brass/Sæbø musikklag/NMF, Hordablæsten i Hele huset 80 000
2 823 000
2 000 000
420 000
10 000
233 000
Stend hovedgård 100 000
Bergen kommune drift Bergen Kjøtt 60 000
12 978 000
200 000
Grieghallen 1 004 400
Kulturhus Fana 7 446 129
Kulturhuset Sentrum Ytre Arna Kulturhuset USF inkl Arena USF Kunstnerverksteder - CS55. Kvarteret åpningsuke 2010 Litteratur og bibliotek
NINA Griegfestival, Festkonsert, Griegsalen Grieghallen Trykkeriet Trykkeriet – Senter for samtidsgrafikk i Fjøsangerveien. Digital hybrid var et finsk norsk samarbeid. Foto Trykkeriet.
Litteratur og bibliotek
History Disposal Unit/Wrap oppgradering verkstedene 260
150 000
13 000
Bergen Kunsthall, oppgradering Landmark Ny
6 800
56 000
Bergen Musik Corps, Foajeen Bergen Musik Corps, Nyttårskonsert, Foajeen 9%
-6 %
800 000
Bergen Kulturskole m/fl, Nøtteknekkeren, Griegsalen 100 000
46
13 856
Internasjonal
Bergen kommune Grieghallen refusjonsordning Bergen Ateliergruppe, utstyrsstøtte til fellesverksteder -68 %
150 000
26 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 1 a r e n a
300 000
528
Anslag organisasjonseide hus
Sum Arena
3 799 000
1 673
14 811
Markering og jubileer
100 000
3 025 000
350 000
50 000
Museer
Sandvikens Ungdomskorps, Promenadekonsert, Griegsalen 50 000
UNOF Hordaland, Sommerskolekonsert, Griegsalen 25 000
UNOF Hordaland, Ung Symfoni, Griegsalen 35 000
UNOF Hordaland, Vestlandsfestivalen, Griegsalen 35 000
Vietnamesisk forening, Nyttårsfeiring, Peer Gynt 20 000
Åsane Folkehøgskole, Julekonsert, Foajeen 13 000
Museer
Bergen kommune Logen refusjonsordning leietakere som ble tilgodesett med reduserte leiepriser på kr. 694 500, på basis av kr. 400 000 fra Bergen kommune.
Bergen kommune husleie bygg Amatør
425 000
Arna og Åsane kulturkontor Stadsporten 182 900
Barnas kulturhus Trykkeriet 300 000
Bergen byarkiv Bergen kommune vedlikehold 850 000
Espelandshallen 500 000
Kulturhuset Sentrum - Ytre Arna 110 000
50 000
Nymark Velforening 40 000
Trengereid forsamlingshus 90 000
Unneland Grendahus 60 000
400 000
Tilsammen var det 358 arrangementer, hvorav 153 amatører eller ikke kommersielle
Logen Liland ungdomslag 50 000
Step In dansestudio, Elevforestilling, Griegsalen 46 142 345
1 939 218
683 648
11 638 487
Bergen kulturskole 2 265 202
Bergen Offentlige Bibliotek 7 185 676
Bergenhus og Årstad kulturkontor 6 460 524
Disse kostnader er også ført i de ulike fagkapitler og er ikke et nettotillegg.
Barn & unge
Fana og Ytrebygda kulturkontor 5 693 041
Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor 2 727 511
Seksjon for kunst og kultur 7 549 037
Mangfold
a r e n a 2 . 1 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 27
lytt
til
hjertet
2
2
Markeringer og jubileer
Årets store markering var Ole Bulls 200 år som
ble feiret lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Det var oppstart for fremtidige havne­arrangementer
i 2013 og 2014.
Kulturhus sto bl.a. for et stort legoprosjekt knyttet til ideen om
Oleanna på Torgallmenningen og DKB engasjerte Bergen Byspill
til å utvikle forestillingen «Ole idolet Bull» som ble sett av 30
barnehager og skoler.
Skolekonsertene, i regi av Fylkeskonsertene i Hordaland, nådde
nesten 3 000 elever med Ole Bull program. Os feiret Ole Bull
med flere arrangement. Osterøy hold egne åpningsmarkeringer,
arrangementer i regi Osterøy bibliotek og Osterøy museum og et
stort spel om Ole Bull. Hardingtonar arrangerte jubileumskonsert
og det var en serie med arrangement i regi Ole Bull akademiet og
Osafestivalen. Førdefestivalen satte opp stykket «Ole Bull i verda»
med vekt på Bull som forkjemper for bl.a. folkemusikk. Et
samarbeid med Menuhin Competition 2010, i Oslo dette året,
innebar at Bulls musikk fikk en sentral rolle i konkuransen.
Nasjonalbiblioteket feiret Bull med en miniutstilling. Inter­
nasjonalt var det mindre prosjekter i samarbeid med norske og
utenlandske aktører og norske ambassader i Italia, USA, Tysk­
land, Danmark, Ukraina og Østerrike.
Kulturdepartementet ga kr. 3,3 mill. til opprusting av Lysøen, hvor
besøket steg med 3 000 til 13 000 i jubiumsåret. Det ble det utgitt
en 10-krone sirkulasjonsmynt av Norges Bank og frimerke fra
Posten med Ole Bull. Det var innspillinger av Bulls musikk og
bøker om Bull og hans tid. Bergen offentlige bibliotek hadde
ansvar for nettet til OB10, med programinformasjon, digitale
utstillinger og et søkbart digitalt arkiv over Bull materiale som
føres videre etter 2010. Nettsidene ble besøkt 17 542 ganger av
11 939 unike brukere, facebooksiden hadde 1 800 medlemmer.
Ole Bull 200 år
Bergenseren Bull var verdensberømt fiolinvirtuos, sentral norsk
kulturentreprenør og inspirator i mange felt. Etter oppdrag fra
Bergen kommune, ledet Kunstmuseene i Bergen OB2010 i sam­
arbeid med mange kulturaktører. OB2010 valgte å nedtone
mandatets punkter om internasjonalisering og entreprenørskap
og å vektlegge inspiratoren og kunstneren.
Sentrale arrangementer var markeringen av Bulls fødselsdag
5. februar bl.a. med konsert på Festplassen, DNS holdt fest­­
forestilling for sin gründer, Permanenten instrumentutstilling og
konserter, Festspillene hadde konserter og Ole Bull-ball på Fest­
plassen, Hordaland teater suksess med «Ole Bull - Jeg bygger
luftslott», Troldhaugen fokuserte på Ole Bulls forhold til Grieg,
Griegakademiets Ole Bull-dager omfattet konferanse, konserter
og film, Hordaland fylkesarkiv laget utstilling på nett, Barnas
Bergen kommune bidro med kr. 2,6 mill., Hordaland fylkes­
kommune med 850 000 kr og staten med kr. 2,5 mill. Det ble
brukt 2,7 mill. til arrangement, de resterende til administrasjon
og markedsføring. OB10 delfinansierte prosjekter slik at prosjekt­
omfanget er vesentlig større.
Andre markeringer
NRK Hordaland fylte 85 år. Landsfestivalen for kor fant sted i
Bergen i mai 2010 med 2 000 deltakere og 80 kor. BUL Ervingen
var vert for en ny nasjonal folkedansfestival som skal vandre
videre i årene fremover. Losjen teater feiret 10 år. Hordaland
husflidslag markerte 115 år og Norges husflidslag 100 år med et
opptog med bl.a. 8 glitrende kronebruder. Årets pepperkakeby, på
340 m2, ble igjen den største noen sinne. Buekorpsenes dag ble
markert for 40 gang med 15 korps og 700 soldater og 1 200
gamlekarer. 5071 – Alle til Loddefjord festivalen ble gjentatt og
hadde 150 000 i overskudd som ble fordelt på lokalt kulturliv,
bl.a. fikk 8 skoler i området nytt musikkutstyr.
Bergen kommune startet en klimafestival i 2010. Med klima­
sårbarhetskonferanse, nasjonal sykkelkonferanse, Grønt flagg
samling på Festplassen for miljøsertifisering av barnehager og
skoler, Klimaforum om matvaresikkerhet og redesign dagen på
Torgallmenningen med fokus på gjenbruk. Festivalen er et
samarbeid mellom kommune, fagdepartement og organisasjoner.
Publikumsprogrammet ute samlet 12 000 personer med 10 000
på Redesign.
Lokale kulturdager
9 % økt besøk på lokale kulturdager reflekterer både økt og for­
nyet tilbud og økt interesse.
Fremtidige markeringer
Organisasjon for Tall Ships Races 2014 ble besluttet og sam­
arbeidet med de øvrige havner igangsatt. Det ble besluttet å
arbeide for et Fjordsteam (etterfølger til Nordsteam) i 2013.
Kulturnat ten
Kulturnatten er en årlig hendelse for ungdom og voksne og et
publikumsutviklingstiltak ved at institusjonene gir smakebiter til
nysgjerrige. I 2010 preget Ole Bull jubileet kulturnatten.
65 museer, institusjoner og organisasjoner holdt arrangement,
Lo k al e kultur dage r 2008 til 2010
Bydel
Markeringer
Arna og Åsane
Besøk 08
Besøk 09
Besøk 10
Kulturdagar i Arna
6 500
5 700
6 450
Kulturfest Åsane
9 400
9 300
10 200
Bergenhus og Årstad
17 strøksmarkeringer 33 500
34 000
34 500
Fana og Ytrebygda
Kulturdager/ markeringer
26 500
32 400
35 000
Fyllingsdalen og Laksevåg
Kulturdager
12 087
12 540
16 314
87 987
93 940
102 464
Totalt
28 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 2 m a r k e r i n g e r o g j u b i l e e r
det var veteranskipsprogram i Vågen og felles scene på Torgall­
men­ningen. Totalt 11 000 publikummere.
m a r k e r i n g e r o g j u b i l e e r 2 . 2 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 29
I n stitus j o n er
Trold­haugen, Lagunen, lagshus og nærmiljø, Fana
kulturhus, Ytrebygda kultursenter og Ungdomshuset
på Søreide. Publikum sluttet seg til arrangementet.
Forskningsdagene er i Bergen konsentrert om fest­
plassen med opplevelses­torg og rundt 10 000 besøk
fra barn og voksne. Nytt var Forsker Grand Prix hvor
10 forskere fikk fire minutter hver til å presentere sin
forskning til publikum og dommer­panel.
Lokale nærmiljødager Fana og Ytrebygda i regi av
frivillige på Kringlebotn, Kirkevoll, Krokeide, Søreide,
Sandsli og Apeltun, i tillegg til temakvelder og dager
i regi av lokale historielag. I tillegg kom arrangement
i samarbeid med kulturkontoret, bl.a. 17.maikonsert,
Fanarock, Korpstrøkk, ”Ole Bull i ord og toner” og
”Jeg bygger meg luftslott!” i Hordaland Teater.
Kulturkontoret sto for Bybaneåpning i samarbeid
med andre.
Kulturnatten er godt befestet som årlig begivenhet
med ungdom og voksne som hovedmålgrupper.
Kulturnatten hadde 11 000 besøkende, 65 arrangører
og gikk i balanse.
Bergenhus og Årstad strøksmarkeringer publikum
økte noe på 17 mar­keringer: Sandviksdagene,
Løvstakkdagene, Wergelandsfestivalen, 2 markerin­ger
på Nymark, Parkdagen i Nygårdsparken, Sydnes og
Nøstet Solfest, Støletorget St. Hans, Mulen St. Hans,
Grevehagen microfestival, Nabodagen Møhlenpris,
Nabodagen Løvstakken, Aktivitetsdager Møhlenpris,
Nymark Advents­arrangement, 2 arrangementer i
Fjeldets Vel, Jægerminde Vel og Finnemannsplass
gatemarked.
Kulturdagane i Arna er et samarbeid mellom kultur­
kontoret og det lokale kulturlivet. En lokal gruppe
har utviklet seg som arrangører, og henter inn stadig
større artister til Kulturdagane. Det største arrange­
mentet var Arna Rock, som også vokser fra år til år. I år måtte 25 band og 500 publikummere fordeles på
to arrangementer.
Kulturfest Åsane hadde økt samarbeid med profe­
sjonelle aktører, det største var ”Livets Vann” med 60 amatører, 8 profesjonelle musikere og Lars Martin
Myhre i spissen.
Kulturdagene i Fana og Ytrebygda gjenspeilte det
frivillige kulturlivet i bydelene med profesjonelle
utøvere i tillegg. Totalt 100 programinnslag over ni
dager og 46 medarrangører. Blant arenaene var
Nærmiljødager i Arna og Åsane på Flaktveit, Salhus,
Hordvik og Tertnes.
Damsgårdsdagene: 19 organisasjoner og 12 private
aktører deltok i strøks­markeringen. 20 sponsorer bidro.
Det ble arrangert tre temadager; Musikk i Damsgårds­
natten, Ungdomskveld og Familie­arrange­ment. Total
publikum var 1 750, en økning fra 2009 på ca. 450.
Kulturdagene i Fyllingsdalen og Laksevåg: 71 lag/
organisasjoner lagde 95 arrangement som viste et bredt
spekter av kulturaktivitet. Publikum økte til 9 614.
5071 – Alle til Loddefjord ble arrangert med
suksess for andre gang med Kulturforsyningen 5071.
Overskuddet gikk til instrumenter til skolene i
bydelen som talentsatsing.
Elvetunfestivalen: Arrangert for første gang på
ungdomskulturhuset Elvetun. Utescene med band og annen kulturaktivitet på huset og uteområdet.
Samlet ungdom fra flere bydeler.
Loddapaloza: Arrangeres hvert år av ungdommer
med tilhold i musikkmiljøet på Elvetun ungdoms­
kulturhus.
N ø kkelta ll
Events
Utgifter 2008
Inntekter 2008
17. mai komiteen
Kulturnatt
Tall Ships Races 08
793 000
812 000
13 200 000
13 200 000
Utgifter 2009
Inntekter 2009
Utgifter 2010
Inntekter 2010
759 886
919 634
883 237
1 026 015
837 000
837 000
812 500
812 500
5 545 000
5 950 000
7 240 737
7 788 515
Ole Bull 2010
Sum
13 993 000
14 012 000
1 596 886
1 756 634
Events
Besøk/bruk 08
Besøk/bruk 09
Besøk/bruk 10
Endring 09 til 10
Barn & Unge 10
% B&U
87 987
93 940
102 464
9%
60 000
59
Halve byen
Halve byen
Halve byen
Forskningsdagene
10 000
10 000
10 000
BTs Lysfest
20 000
20 000
20 000
Kulturnatt
7 000
10 000
11 000
Motivasjon og Mestring fangst i byfjorden under Sandviksdager 2010.
Foto Egil Sunde
Arena
Ole Bull Festforestilling. Foto Magnus Skrede
Deltagere kulturdager
17. mai komiteen
Klimafestival uteprogram
Festspillene ute
Tall Ships Races 08
20 000
7 500
75
0%
10 000
50
10 %
3 000
27
3 000
25
20 000
Staten kr. 0,85 mill.
5 000
25
Norsk kulturråd kr. 2,5 mill.
0%
Markering og jubileer
Hordaland fylkeskommune kr. 0,75 mill.
500 000
Landsfestivalen for kor 2010
2 000
Ole Bull 2010
Sum Events
Direkte tilskudd totalt kr. 5,8 mill. av en omsetning på kr. 7,9 mill.
12 000
20 000
tilsku dd m ar k e r i n ge r o g jubile e r
50 000
644 987
153 940
Events i byrom er i liten grad rapportert, i tillegg vil tallene være
anslag. Blant de faste tilbud som ikke er tatt med i oversikten er
den månedlige Bondens marked på Bryggen og den årlige Mat­
festivalen.
227 464
Internasjonal
Bergen kommune kr. 1,6 mill.
0
48 %
20 000
40
108 500
48
Tilsku dd
Staten
850 000
Ole Bull 2010
850 000.
Norsk kulturråd
2 500 000
Ole Bull 2010
2 500 000.
Hordaland fylkeskommune
750 000
Ole Bull 2010
750 000.
Bergen kommune
17. mai komiteen
Homolivet 40 år
Kulturnatten
Ole Bull 2010
1 651 000
176 000
Litteratur og bibliotek
Litteratur og bibliotek
75 000
400 000
1 000 000
Museer
30 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 2 m a r k e r i n g e r o g j u b i l e e r
m a r k e r i n g e r o g j u b i l e e r 2 . 2 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 31
lytt
til
hjertet
Internasjonal
2
Biennaleboken lansert på Art Basel Miami Beach, fortsatt bred
internasjonal satsing fra kulturlivet og kommunens internasjonale
politikk ble evaluert og resulterte i ny plan.
3
er styrket, bl.a. med etablering av ProScen og Visp og styrking av
BRAK. Det er gjort noe forskning i samarbeid med Eurocities og
vennskapbyene. MIC’s prøveprosjekt i Bergen med markeds­
avdeling lyktes ikke. Det er arbeidet med et nasjonalt informa­
sjonssenter for eksport av Norsk Scenekunst. Det har vært god
kontakt med flere ambassader knyttet til prosjekt. Det ble etablert
samarbeidsavtale med Stavanger, Liverpool og Åbo knyttet til
deres kulturhovedstadsår om bergensk program. Mange kultur­
aktører i Bergen er aktive deltagere i internasjonale organisasjoner
og nettverk. Det er etablert gjestekunstnerordninger i Berlin, New
York og Vilnius, og i Bergen. Det kom økte øremerkede midler til
internasjonale tiltak i planperioden, bl.a. til ”Norway in a nutshell”,
Galleri 3,14, BIFF og Rakett, og styrking av BIT Teatergarasjen,
Festspillene i Bergen, Galleri 3,14. De store markeringer i perioden
har en internasjonal dimensjon bl.a. i Ibsen 06, Grieg 07, HaugeTveitt 08, Tall Ships Race 2009 og forarbeidet til Ole Bull 2010.
Kapasiteten for gjestekunstenere i Bergen er økt og Bergen tok
initiativ til felles markedføring av gjesteordningene på Vestlandet
med ”Air West”. Det er vektlagt bergensk lansering og distribusjon
av kunst- og kulturproduksjon i utlandet.
4 aktørsitater fra evalueringen: October Party Records. ”Bergen
kommune har vært med på å realisere en satsing i Kina som har gitt
enormt positive synergieffekter for hele pop og rockebergen. … I dag
beskrives Bergen av sentrale personer på den kinesiske pop og
rockescenen som Europas Seattle for rock og pop.” BEK på MakeArt
2007. ”Prosjektet ga en unik mulighet til å presentere norske musikere
og kunstnere som arbeider på svært høyt nivå internasjonalt. Flere …
fikk nye, internasjonale oppdrag.”. Kölner Stadt-Anzeiger om BFO
turné: ”BFO er på vei mot toppen… ikke bare 100 % perfekt og presis
rent teknisk, den er og på et eget nivå når det gjelder overbevisende og
naturlig fremføring og variasjon av klang og karakter”. Kompani
Krapp: ”Prague Fringe Festival er et viktig møtested for frie grupper.
For oss som nyetablert kompani var det både viktig og inspirerende å
kunne sende ut og vise seg frem og å få impulser og kontakter”.
Evaluering
Bergens kommunes internasjonale kunst og kulturplan ble
evaluert i 2010. Evalueringen var basert på rapporter og intervju
med aktører. Planen skulle øke kunst- og kulturlivets inter­nasjo­
nale aktivitet, både ”Bergen ut i verden” og ”verden til Bergen”.
Bruken av en tilskuddspost på kr. 3,1 mill. er sentral i evalueringen.
Innenfor planrammen var det ca. 250 prosjekter: Alle kunstgenrer
fikk midler. Fordelingen mellom institusjoner og enkeltkunstnere/
grupper var nær 50/50, fra 2008 ble midler dreid fra de første til
de siste.
Planen hadde fem strategier og 35 tiltak. Disse er i hovedsak
oppnådd: Smale og nyskapende utrykk er støttet. Støttefunksjoner
32 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 3 INTERNA S JONAL
Biennale boken
Høsten 2009 gjennomførte Bergen kommune og Bergen kunst­
hall en vellykket internasjonal konferanse om biennale feno­
menet, se Kulturårbok 2009. I 2010 kom boken ”The Biennial
Reader - an Anthology on Large-Scale Perennial Exhibitions of
Contemporary Art”. En biennale skjer annethvert år, i kunst­
verdenen spesifikt betegner det en større internasjonal markering
av samtidskunst, gjerne som en kjempeutstilling. Boken inne­
holder nye og tidligere publiserte artikler om temaet, om opprin­
nelsen og historien, forholdet mellom kunstnere og kuratorer,
redefinering av begrepet og den globale kunstverdens politikk.
Boken er redigert av Elena Filipovic, Marieke van Hal og Solveig
Øvstebø, finansiert av Bergen Kommune, med tilskudd fra Norsk
kulturråd, Hordaland Fylkeskommune, Fritt Ord og Mondrian
Foundation. Utgiver er Bergen Kunsthall og det tyske forlaget
Hatje Cantz.
Boken er alt blitt et viktig referanseverk for forskere, kuratorer,
studenter og kunstnere globalt. Den internasjonale lanseringen
på Art Basel Miami Beach var en del ”Art Salon”. Antologien er
anmeldt bl.a. i Frieze, Kunstforum International og De Volksrant.
Gjestekunstnerordningene
Bergen er hjem til flere gjestekunstnerordninger (AiR = Artist in
Residence). AiR Bergen, Berlin og New York er finansiert av
Bergen kommune og administreres av Kulturhuset USF.
AiR Bergen: Fra 1999 til og med 2010 har AiR på USF hatt 133
profesjonelle kunstnere fra hele verden som gjester. Kunstnerne
kom fra alle verdensdeler, med hovedvekt på Europa. I 2010 var
følgende gjester: Kerry Young (Aus./UK) komponist, lydkunstner,
Gerhard Eckel (Øst.) komponist, lydkunstner, Gerhard Stäbler
(Tysk.) komponist, Kunsu Shim (Jap.) komponist, Hollie Harding
(UK) komponist, musiker, som var alle knyttet til Borealis.
Stephane Leonard (Tysk.) film, musikk, mixed media, Jenny
Moore Koslowsky (Can./UK) billedkunst, installasjon, Christina
Vassallo (USA) kurator, James Webb (Sør-Af.) billedkunst, instal­
lasjon, Marcus Neustetter (Sør-Af.) billedkunst, installasjon,
Stephen Hobbs (Sør-Af.) billedkunst, installasjon, Kristina
Sigunsdotter (Sve,) forfatter, poet, blogger, fotograf, Lutz Rainer
Müller (Tysk.) og Stian Ådlandsvik (Nor.) billedkunst, installasjon,
Sachiko Hayashi (Sve.) billedkunst, video, Hyun-Sook Hong (SørKorea) billedkunst, installasjon og Zurine Fernandez Gerena­
barrena (Span.) komponist. AiR Bergen vektlegger formidling av
gjestene til fagmiljøer og publikum. Det var bl.a. samarbeid med
BEK, Stiftelsen 3.14, Kunsthøyskolen i Bergen, HKS, Flagg­
fabrikken, Teatergarasjen, Landmark, Avgarde, Lydgalleriet,
Bergen Dansesenter, Kunstnergruppen Ytter, Casiokids, Åsane
Unge Strykere, Collegium Musicum og divisjonsmusikken. Det er
detaljert oppsett av samarbeid og prosjekter i årsmeldingen til
Kulturhuset USF. Søkningen til ordningen var noe lavere i 2010
enn tidligere, dette er en internasjonal trend som skyldes finans­
krisen.
AIR Bergen - Berlin: Siden 2007 har 17 bergenskunstnere fått
tildelt en periode i leiligheten i Berlin. Søknadene er mange og
solide, i 2010 var følgende i Berlin: Kjetil Kausland, billedkunst,
foto, video og performance, Torill Johannessen, billedkunst, Lise
Risom Olsen, Teaterregissør, manus, skuespiller, Ingrid Berven,
billedkunst. Fra 2009 har også Hardanger leid gjestekunstner­
leilighet i samme leiegård, og nettverkene skapt her er også viktige.
AiR Bergen - New York: PointB ligger i Brooklyn og har 8 studioer
og bosteder som det samarbeides med flere land om, noe som gir
et internasjonalt miljø. Fra Bergen var følgende i NY i 2010: HC
Gilje/audiovisuell kunst; lys, lyd og Video, Richardo del Pozo,
nyutdannet billedkunstner fra KHiB som jobber med lyd og video
i sanntid og Håvard Pedersen og Marieke Verbiesen/musikk, lyd
og animasjon. De to første utstilte i NY under oppholdet.
INTERNA S JONAL 2 . 3 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 33
Det er videre gjestekunstnerordninger knyttet til Flaggfabrikken
og Hordaland fylkeskommune og en leilighet ved Fjøsanger­
samlingene som brukes av flere av de største festival- og under­
visningsinsitusjonene.
Følgende kunstnere med tilhørighet i Bergen fikk tilskudd fra det
statlige ”Office of contemporary art” til internasjonal aktivitet:
Torill Johannessen, Maya Økland, Hilde Jørgensen, Kristin
Taarnesvik, Entrée, Hans Christian Gilje, Karolin Tampere.
Air West Norway
Nettstedet presenterer 12 gjestekunstnertilbud i Hordaland,
Rogaland og Sogn og Fjordane, reisemåter til de ulike stedene
samt kunstmiljøene og ressurser på Vestlandet. 6 av tilbudene er
i Hordaland. Det er åpent for at flere steder kan knytte seg til.
Erfaringen er at det finnes et uforløst potensiale knyttet til
nettverk og samarbeid stedene imellom. Månedlige unike besøk
til nettstedet er gjennomsnittlig 540, mange orienterer seg om
alle stedene listet opp. Adressen distribueres til USFs nettverk i
utlandet, ulike lands kunstorganisasjoner og til konsulater og
ambassader. Se www.airwestnorway.com.
Fylkeskommunal politikk
Hordaland fylkeskommunes samarbeid med Basse-Normandie i
Frankrike omfattet et Hordalandsfokus på Boreales festivalen i
Basse-Normandie, samarbeid mellom museer i Bergen, Horda­
land og Basse-Normandie om en utstilling om bruk av tre som
materiale og franske bidrag til Bergen matfestival på Bryggen.
Hordaland fylkeskommune er ledende partner i EU Interreg IVB
finansierte Coast Alive med 12 partnere fra UK, Nederland, Sverige,
Danmark og Norge, et prosjekt som viderefører arbeidet til North
Sea Trail og North Sea Cycle Route. Hordaland fylkeskommune er
videre ledende partner i ”Economusées Northern Europe” – ENE
med partnere fra Island, Færøene, Grønn­land, Irland og Quebeck,
dette prosjekt søker å øke omsetningent til tradisjonelt håndverk
gjennom tilknytning til reiseliv.
Norwegian Church Arts Centre i Cardiff I Wales stengte for
utvidelse. Videre var fylkeskommunen bidragsyter til Inter­national
Food Festival i Cardiff. Juletreavdukingene i Kirkwall på Orkney og
i Edinburgh var ledsaget av et kulturprogram. I tillegg til musikk
begge steder, var det et litteraturprogram i Edinburgh med et møte
mellom krimforfatterne Gunnar Staalesen og Ian Rankin.
Fylkeskonsertene gjennomførte suksessrike skolekon­serter også i
Kina, som ledd i Norges bidrag til Expo2010 i Shanghai.
Ny internasjonal plan
En ny kommunal plan for internasjonal kunst- og kulturutveksling
ble vedtatt: ”Bergens status og synlighet som internasjonal kunstog kulturby skal ytterligere forsterkes. Kunstneriske og kultur­
faglige premisser skal vektlegges i den internasjonale utvekslin­
gen. Bergen skal fortsatt utvikles og bli internasjonalt kjent som
en attraktiv by for kunstnerisk virke.”
Strategiene er knyttet til økt langsiktig partnerskapsarbeid med
internasjonale aktører og ekstern finansiering, bedre muligheter
for kunstnerisk fordypning og utveksling, vidreutvikle lokal
kompetanse om turné og utveksling, økt internasjonal synlighet i
fagmedier og økt kompetanse og samhandling med nærings- og
reiseliv. Planen har 19 tiltak, viderefører prosjektbudsjettet på kr.
3 mill. og øker denne med kr. 0,5 mill. Hoveddelen av midlene er
ellers knyttet til tilskudd til institusjoner i Bergen. Blant tiltakene
som er nye, er rask respons ordninger for turneer og prosjekter,
expertbesøk og overvinning av praktiske hinder. Ellers videreføres
satsinger på utvekling, gjesteordninger, synliggjøring, kompe­
Arena
tanse
og nettverk.
Det ble videre i 2010 utferdiget 3 søknader om prosjektmidler til
EU. Scenekunst Exit Norge etablering ble sendt på høring nasjonalt.
Markering og jubileer
tilsku dd i n t erna sjo na lt
Internasjonal
Utenriksdepartementetet kr. 0,1 mill
Bergen kommune kr. 4,1 mill. (kr. 3,75 mill.)
Litteratur og bibliotek
Hordaland fylkeskommune internasjonalt Ambrosiahuset gjesteatelier Litteratur
og bibliotek
Internasjonalt Gjesteatelier 900 000
59 000
213 000
82 400
Internasjonalt kultursamarbeid 267 000
Karen Foss Polen 15 000
Juleprosjekt Orknøyane, Edinburgh og Cardiff 141 000
BIT Teatergarasjen Oktoberdans 10 000
Kulturavtale Basse-Normandi 200 000
Carte Blanche Nordic Platform Stockholm 37 400
USF Verftet – Air West WRAP Mexico 20 000
34 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 3 INTERNA S JONAL
10 000
KIK/ HKS / Volt Seminar om AiR 20 000
Gjestekunstnerleilighet Berlin 210 000
Kjell Engelsen Moberg - kinaturné 35 000
Gjestekunstnerordning USF 480 000
Kompani Krapp - gjestespill Prague Fringe 20 000
Bergen kommune internasjonale tilskudd Kurt Johannessen Festival i Navinki 4 000
3 443 000
Kurt Johannessen New York Book Fair 6 000
8 000
Kurt Johannessen Performances i Kina 9 000
1+1=11 ved Marit Loe Bjørnstad Agnes Nedregård - Looking through the Blind Spot 20 000
Kurt Johannessen RITES i Singapore Agnes Nedregård - performancefestivalen NON 30 000
Leo Preston - Four cities i 4 verdensdeler Akt B - INTERAKCJE i Polen 15 000
Luana Gundersen - 3 konserter Tyskland Akt B - Mellom Himmel og Hav 50 000
Made - nettverksreiser Alan L. Øyen - work-in-progress Thailand og Vietnam 40 000
Maik Riebort Reisestøtte Oktoberdans Amanda Steggell - The Emotion Organ i Toronto 50 000
Major Parkinson 12 konserter i Tyskland 10 000
Anette Bjørnenak - konserter i London 12 000
Mari Persen turné i Japan og Thailand 30 000
Annie - verdensturné 30 000
Marieke Verbiesen og Håvard Pedersen reisestøtte Point B 15 000
Arts Printing House Vilnius 8 uker 80 000
MAUR prosjekter /Maia Urstad i Renife, Brasil 10 000
Audrey Horne - europaturné 40 000
Maylen Rusti, Norgesturne inkl. Bergen og København 10 000
B. Mowinckel og E. Selvik, utstilling Ciurlionismuseet i Kaunas 10 000
Megaphonic Thrift 3 konserter i England 10 000
Beate Einen Deltakelse ved 100 % Design, London 10 000
Mikal Telle konferansen HAO i Singapore 15 000
BEK - prosjektet Dipole 30 000
Norsk Publikumsutvikling Audience Europe Network 30 000
BEK - utstilling Sør-Afrika 2010 50 000
Opera Bergen Opera i India 45 000
250 000
Ophelia Hope Turné med Kings of Convenience 10 000
30 000
Pedro Gomez Egana - prosjektet Sylvan remain Bergen filharmoniske orkester turne Bergen Næringsråd / Real Ones China Summit Bergen Operakor - India 100 000
Performing Artists in Residence Vilnius 6 000
70 000
2 500
40 000
8 000
60 000
100 000
BIFF - 6 prosjekter 50 000
Phonophani - japanturné 40 000
BIT Teatergarasjen - ekspertbesøk Oktoberdans 40 000
Piksel - Piksel Pulse 80 000
BIT20 - internasjonale aktivitet 2010 80 000
Proscen engelskspråklig versjon Scenekunst i Vest Blood Command - europaturné 30 000
Proscen Ordning for ATA-carnet 40 000
Borealis nettverksreise Frankrike 3 500
Real Ones - India. 30 000
Borealis Nordic Music Days, Krakow og Kbh 3 800
S12 - utstilling Young and Loving 35 000
Byfrost - europaturné Carl Martin Hansen utstilling Neues Kunsthaus i Ahrenshoop 15 000
5 000
Sahg Europaturné 11 konserter Scenekunst Exit Norge 8 000
15 000
200 000
Carte Blanche Nordic Days Ice Hot, Stockholm 25 000
Silje Sandodden Kise Caochangdi Biennalen i Beijing Carte Blanche Urpremiere Kulturhovedstad Turku 70 000
Sofya Dudaeva 3 konserter i Finland Casiokids - turné England, USA og Island 40 000
Speilbilder teatergruppe samarbeid Kurdish Fine Arts Society. Cato Løland Deltakelse utstilling i Hamburg 10 000
Stefan Törner - fraktstøtte Datarock - europaturné 40 000
Studentteatret Immaturus - teaterfestival Vilnius David Augusto Rios utstilling Kyoto 10 000
Støtte til søknadsskriving for EU-finansiering 200 000
Eikanger-Bjørvik Musikklag EM brassi Linz 45 000
Sulphur Supportturné med Taake 11 konserter 15 000
Einar Selvik - showcase Eurosonic. 10 000
Terje Isungset, iskonsert i London 15 000
Einar Stokke - USA-turné. 25 000
The Alexandria Quartet - europaturné 40 000
Enslaved - USA-turné 40 000
The Betties Showcase i Skottland 8 000
100 000
The Megaphonic Thrift - showcase 20 000
7 000
12 000
5 000
14 000
5 000
10 000
Flora Metamorphicae - Kulturby Åbo/Turku 50 000
Torfinn N. Andersen - musikkmessen MuseExpo Foreningen av 2007 - oversettelse 45 000
Torild Stray - utstilling Galleri Langegaarden. Fred Ove Reksten - zither-prosjekt 40 000
Torill Johannessen - utstilling Amsterdam 7 000
Galleri S.E - kunstmessen Art Copenhagen 40 000
Trykkeriet - MidAmerica Print Conference 12 000
Gorgoroth - europaturné 30 000
Taake - europaturné. Gorgoroth 5 konserter internasjonalt 10 000
Ung symfoni - konserter Japan 100 000
4 000
20 000
5 000
USF Verftet - AiR Bergen – Brooklyn 123 000
H. Jørgensen/ M. Økland / Flaggfabrikken Presenterer rapport EØS tilskudd 25 000
Vagant reise til Japan / temanummer 15 000
Helheim Europaturné 11 konserter 10 000
Velvet Waltz Management reiser 10 000
100 000
Vestnorsk Jazzsenter 12 Points 40 000
History Disposal Unit/Kunsthuset Wrap - Kunst som Nabo T ilsku dd
Staten ved Utenriksdepartementet Karen Skog - URRA i Buenos Aires 210 000
Gorgoroth Mexico-konsert Hordaland fylkeskommune kr. 0,9 mill.
OCA har avslått å oppgi tilskuddsbeløp.
900 000
Flaggfabrikken gjestekunstnerordning Flaggfabrikken Presenterer - div. internasjonal aktivitet Internasjonalt tilskudd: Direkte tilskudd totalt kr. 5,1 mill. (kr. 3,6 mill.)
Staten ved OCA
Bergen kommune gjestekunstnerordninger HKS Antologi om det selvorganiserte Kunstfeltet 35 000
Vestnorsk Jazzsenter Reisestøtte EU-søknad 15 000
Immaturus Turné Polen 10 000
Visningsrommet USF 25 000
J M Koslowsky - Art Publication Launch & Performance Event 6 000
Volt - A bicycle made for You 30 000
Jan L. Jacobsen 2 konserter i Portugal 5 000
Volt - prosjektet Container med Phil Coy 30 000
Jan L. Jacobsen, konsert i Portugal 10 000
Vulture Industries - europaturné 25 000
K. Hammerås og H. Dale, forfatterfestival Granada og Nicaragua 20 000
Wrap i Mexico City 75 000
Kakkmaddafakka - europaturné 30 000
Ytter, London, Bergen Biennale 20 000
20 000
Museer
INTERNA S JONAL 2 . 3 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 35
lytt
til
hjertet
med et unntak i forlaget Mangschou som særlig utgir barnebøker
med høy kvalitet, som de også har mottatt flere priser for.
Tidskrifter
En liten knippe nasjonale tidsskrifter holder til i Bergen (opplag).
Litteraturtidskriftet Vagant (1 900), kjønn og kulturtidsskriftet
Fett (3 000), musikkmagasinet Eno (3000), populærvitenskapelige
Historie (2 500) og Naturen (3 950), mote i Sva (5 000) i tillegg til
studenttidsskrifter. Rundt redaksjonene er det miljøer som inn­
går i ulike prosjekter.
2
4
Litteratur og bibliotek
Skrivekunstakademiet i Hordaland hadde historiens nest høyeste
søkerantall, Bokbussen ble lagt ned, og prosjektet Litteraturhuset
i Bergen tok et skritt fremover.
Lit teraturhuset i Bergen
I januar 2009 ble Stiftelsen Litteraturhuset i Bergen etablert.
Formålet er å inspirere til økt interesse for norsk og internasjonal
skjønn- og faglitteratur og legge til rette for sam­funnsdebatt.
Fokus i 2010 har vært lokaler og finansiering. Bergen kommune
etablerte et tilskudd for 2011 på kr. 500 000 som planlegges økt til
1 mill. årlig fra 2012.
Fribyforfat tere
September 2010 avsluttet de to første forfatterne, Ayaz Khonsya­
washan og Hossein Heidary, sine fribyforfatterperiode. De har
deltatt i flere kulturprogram og kurser ved biblioteket, og har vært
godt integrert i miljøet. Bergen Offentlige Bibliotek vil fortsatt
være et samlingssted for disse. Forfatterne har ulik bakgrunn og
beskyttelsesbehov slik at deltakelsen i den offentlige sfæren vil
variere. Nåværende fribyforfatter er journalist og kommer fra et
krigsherjet land. Han kom til Norge i oktober 2010.
Nyt t studietilbud
Skrivekunstakademiets årsstudium i skapende skjønnlitterær
skriving ble godkjent av NOKUT i 2007 og har høyskolestatus. Et
nytt påbyggingsstudium søkes godkjent som pilot, med en årlig
kostnad på kr. 0,7 mill. I de neste årene vil akademiet jobbe for å
kunne tilby et påbyggingsår for studenter som har gjennomført
årsstudiet tidligere, eller har annen relevant utdanningsbakgrunn.
Kunstnerstyrt formidling
Norsk forfattersentrum hadde 28 % økt omsetning og 25,7 % økt
oppdragsomsetning på landsbasis for formidling av skjønnlittera­
tur i Norge. Flere forfattere får oppdrag, og oppdragene er hono­
rert etter gjeldende satser og vilkår.
Forlagsvirksomhet i Bergen
Fagbokforlaget/Vigmostad & Bjørke omsetter totalt for knappe kr.
200 mill. i året og har 100 ansatte, hvorav 55 i Bergen. Øvrige
forlag omsetter fra noen hundre tusen opp til kr. 6 mill. for John
Grieg forlag. De er nisjeforlag og ofte knyttet til spesifikke deler av
kulturlivet. De fleste er nye. Totalt omsetter de små for knappe kr.
15 mill. årlig. I 2010 var det 213 utgivelser hos Vigmostad & Bjørke,
27 hos Bodoni, 16 hos Mangschou og fra 8 til 1 hos de øvrige.
Avantgardepregede Gasspedal gir ut skandinavisk litteratur i nye
formater med en redaksjon fra miljøet rundt Vagant og samtids­
festivalen Audiatur, Baskerville gir ut skjønnlitteratur med hoved­
vekt på ”skittenrealisme”, John Grieg Forlag, Folio Forlag, Caspar
Forlag, Hermes Text, Forlaget Livskunst og Alvheim & Eide
Akademisk Forlag dekker medisin, psykologi, pedagogikk, didak­
tikk, filosofi, barnelitteratur, lokalhistorie og humaniora. Forlag i
Bergen er sterkere dominert av faglitteratur enn skjønn­litteratur,
36 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 4 LITTERATUR OG BIBLIOTEK
Norsk Forfattersentrum Vestlandet formidlet forfatterhonorarer
for kr. 1 510 000 i Bergen kommune, opp 33 %. Vestlandskontoret
hadde 2,9 årsverk. Blant prosjektene i 2010 var et skrivekurs for
Den kulturelle spaserstokken i Bergen, og en turne for Den
kulturelle skolesekken. Leseåret var sentral i arbeidet og omfattet
møter for innvandrermødre som ikke leser mye selv, lese- og
skrivestimulerende tiltak i samarbeid med NAV i Rogaland, Sogn
og Fjordane og Hordaland, bedriftsbesøk i Bjørgvin fengsel,
Jernbaneverket i Bergen og hos SFO ansatte i Leikanger, Musikk
vs Lyrikk serie på Cafe Opera, Krim før Påske i Femte i Andre,
foredrag om barnelitteratur, lanseringsarrangementer og arbeid
mot næringslivet med oppdrag som strekker seg fra byvandringer
til ren firmaunderholdning.
Trender
Et notat av Morten Harry Olsen i regi av kulturrådet og en
konferanse drøftet e- boken. Notatet påpeker at man vet fortsatt
lite om hvordan e-boka vil prege Norge. Moms, revisjon av Ånds­
verkloven og avtaler mellom forfattere og forleggere er uavklart,
og forholdet bibliotek og marked er under debatt. Det vil gå minst
ett år før det vil være mulig å si noe mer konkret om utviklingen
ifølge notatet fra Norsk kulturråd.
I 2010 falt avisopplaget i Norge med 3,2 %, opplaget har falt hvert
år siden 1998. Løssalget svikter mest. Lokalavisene økte til 2003, i
2010 endret den flate utviklingen til en svak nedgang. Avis­
organisasjonene viser til en ”medietidsklemme”: Folk vil ha saker
fra lokalsamfunnet, alternative kommentarer og ideologisk for­
ankret journalistikk på papir. Tiden brukt på andre medier skviser
tiden som er brukt på papir. En undersøkelse fra TNS gallup viser
at folk mellom 20 og 39 år leser i gjennomsnitt 1 papiravis daglig,
året før var tallet 1,4. SSB avdekket at det er de med lav utdanning
som faller bort fra avislesning, og at det er iferd med å oppstå et
klasseskille lik det man alt har i andre europeiske land.
For 10 år siden gikk hele universitetsbibliotekets mediebudsjett
på kr. 20 mill. til trykte medier, i 2006 gikk kr. 15 mill. hver til
trykte og digitale ressurser, mens det i 2010 ble brukt noe over kr.
5 mill. til trykte ressurser og over kr. 30 mill. til digitale ressurser.
Fysiske lån har holdt seg i perioden på rundt 400 000 enheter i
året, publikumsbesøket har økt fra mellom 400 000 og 500 000
tidlig i tiåret, til ca. 900 000 i 2009 og 2010. Nedlasting av
fulltekstdokumenter nærmer seg 1,3 mill. i året i dag.
Nasjonal brukerundersøkelse
Direktoratet for forvaltning og IKT gjennomførte i 2010 en
undersøkelse om folks fornøydhet med en rekke offentlige etater
og institusjoner. Den omfatter alle skolenivå, ulike helsetjenester,
myndighetsorganer innen skatt, bygg og mer, Den Norske Kirke
og flere.
Folkebibliotekene kom meget godt ut av undersøkelsen, bare slått
av barnehagene i generell brukertilfredshet og utbytte. Folke­
bibliotekene har også toppet resultatlistene i tilsvarende under­
søkelser tidligere. Bibliotekene hadde best skår på internettsider
og mulighet for å utføre oppgaver over nett, bygningsklima og
tilstand og ansattes evne til å informere, være imøtekommende
og møte folk med respekt.
Regional bibliotekpolitikk
I løpet av 2010 la fylkesbiblioteket om sin godtgjøring til Bergen
Off. Bibliotek for fjernlånstjenester. Godtgjøringen ble fra og med
2. halvår halvert, mens ytelsen ble på samme som før. Nabo­
LITTERATUR OG BIBLIOTEK 2 . 4 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 37
kommunene betjenes fortsatt via BOBs transportordning til egne
filialer. Bibliotekfolk fra andre Hordalandskommuner har gjort
seg kjent med dataspill og annen nyere teknologi ved foredrag,
demonstrasjoner og besøk. Folk fra nabokommuner bruker jevnt
hovedbiblioteket og filialer i Bergen, bare litt lån går andre veien.
Fylkesbiblioteket markerte Leseåret 2010 med et seminar om
leseglede, utdeling av 4 000 bøker på arbeidsplasser og voksen­
opplæring. Leseåret går videre med Leseløftet 2010-14. Sammen
med Høgskolen i Bergen, var det prosjekt om informasjons­
kompetanse, utvikling av grunnskolebibliotek og bevisst bruk av
kunnskapsressurser.
I 2010 kartla fylkesbiblioteket kompetanse og kompetansebehov
hos bibliotektilsatte i fylket. Det var også, alene eller i samarbeid
med andre, 14 arrangement med 643 deltagere. I samarbeid med
30 kommuner, fikk en kr. 0,5 mill. fra Nasjonalbiblioteket til
prosjektet Biblioteklandskap i endring. Prosjektet skal bl.a. gi
innbyggerne tilgang til bibliotekpersonale med bred og oppdatert
kompetanse.
Bokbåten er en regional kulturinstitusjon med base i Bergen med
brukere andre steder. Den hadde 42 driftsdagar i Hordaland i
2010, 52 steder i 21 kommuner ble besøkt to ganger. Hordaland,
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal samarbeider om Bokbåten.
Bibliotek i videregående skole
Hordaland fylkeskommune vedtok ny strategiplan for bibliotek i
videregående skole. Planen skal bidra til å hindre frafall, integrere
minoritetsspråklige elever, styrke leseferdighetene, øke informa­
sjonskompetansen og motivasjon for læring. I dag har 21 skoler
bibliotekar, 12 i full stilling. Utlån på skoler med fagutdannet
bibliotekar i 100 % stilling er vel 4 ganger høyere enn på skoler
uten. Planen har tre strategier: 100 % stilling på alle skoler med
flere enn 300 elever og 50 % på de med færre, tilbud tilpasset den
enkelte skolen og besøksbibliotek.
Bergen offentlige bibliotek
I 2010 hadde BOB 1,29 mill fysiske besøk, ca. 5 mill. sidebesøk på
hjemmesiden og 1,47 mill. utlån. 602 arrangementer og bruker­
orienteringer for 21 383 brukere (5 583 voksne og 15 800 barn).
Utlånet minsket med 6 % og besøket minsket med 6,8 %.
BOB hadde delvis stengte avdelinger for å merke bøker og andre
medier, flere avdelinger ble rammet av streik og Bokbussen ble
nedlagt ved utgangen av desember. De underliggende trendene
er likevel positive, eksemplifisert ved at Åsane filial slo sin 5 år
gamle besøksrekord.
Et bredt anlagt ”leseårsprosjekt”: ”Bergen leser”, startet høsten
2010. Prosjektet har nasjonal finansiering og mange mindre
sponsorbidrag fra Bergensvirksomheter. Ryggraden er nominer­
ing av de 10 titlene flest bergensere liker å lese, underveis er det
mange tiltak - før jul ble ny kinoreklamefilm vist, profilerings­
materiell laget og det ble bred mediedekning.
En satsing på dataspill ble utvidet fra hovedbiblioteket til alle
bibliotek. Det arrangeres månedlige spillkvelder ved de fleste
avdelingene. Det er utviklet av et nytt dans/eventyrprogram i
samarbeid med Åsane Ballettskole, flere typer litteraturkurs,
skrive­kurs for ulike aldersgrupper og samarbeid med kultur­
kontorene om litteraturkurs for unge. BOB var partner i Ole Bullåret med mange tilbud.
B e rge n O ffe n tli ge bibli ot e k - tall fr a v i r kso m h e t e n
Utlån
AVDELING
Andre medier
I alt
257 694
113 739
371 433
Besøk
Arrangement
Antall
Besøk
Hovedbiblioteket
Flerkulturelle tjenester omfatter både vanlige tjenester, de mange
språksamlingene, kvinnegrupper, arrangementer og mer. Det er
samarbeid med MOKS. ”Leselyst og språkutvikling - to sider av
samme sak”; et flerkulturelt samarbeidsprosjekt mellom de fem
storbybibliotekene, med støtte fra nasjonale Leseårsmidler
Hovedutlånet
Arrangementer
• 237 rene barneprogram for 15 800 deltakere, hvorav 38 for 0 - 3
åringer med 990 deltakere.
• 215 skoleklasser, 5 100 elever, fikk bibliotekorientering.
•Arrangementer for voksne: 31 kurs og opplæring, 16 samfunns/
debattprogram, 15 litterære og kunstprogram, 49 arrangement
for PU med 945 deltakere.
Landås
554 162
54
1 166
Barneavdelingen
62 478
20 057
82 535
82 535
85
2 914
Musikkavdelingen
16 207
157 773
173 980
6 035
15
475
121 795
51 205
173 000
83 312
151 640
80
2 700
63 407
27 892
91 299
36 826
72 552
52
1 834
91 668
46 640
138 308
56 184
128 338
74
2 234
104 412
44 149
148 561
57 130
140 425
92
3 109
Filialer
Fana
500 000 medier ble radiobrikkemerket. RFID brikker vil gi økt
selvbetjening og effektivisering av mediehåndtering. Det ble i
tillegg anskaffet nytt utstyr for selvbetjent utlån.
Bøker
Av dette for
barn i alt
Loddefjord
Oasen
Ytre Arna
Åsane
Bokbuss
5 391
2 441
7 832
3 142
4 825
7
268
124 062
74 093
198 155
78 298
195 799
118
5 952
41 128
4 864
45 992
34 951
20 073
0
0
Bergen fengsel
8 351
19 823
28 174
0
6 711
1
10
Bjørgvin fengsel
3 715
6 030
9 745
437
11 121
3
56
Total 2010
900 308
568 706
1 469 014
438 850
1 285 646
602
21 383
Total 2009
950 229
614 861
1 565 090
450 971
1 379 020
666
26 174
Nøkk eltall Bergen of f entlige bibli otek
Netto kost pr. utlån:
Utlån pr. ansatt:
1998: 30,22 årsverk: 76,5
= 15.124
2004: 27,54 årsverk: 84,0
= 20.916
2005: 28,12 årsverk: 82,1
= 20.072
2006: 31,93 årsverk: 82.1
= 18.510
2007: 33,27 årsverk: 82,8
= 17.886
2008: 38,90 årsverk: 82,8
= 18.047
2009: 39,22 årsverk: 81,5
= 19.204
2010: 40,39 årsverk: 81,3
= 18.069
Bergen offentlige bibliotek på net t
BOB fikk nye hjemmesider, se www.bergenbibliotek.no. De mest
brukte tjenester var selvbetjening (MappaMi), søk i bibliotek­
basene, bruk av innholdsstoff og informasjon om tilbud. Det var
ca. 5 mill. vellykkede sidebesøk fra 113 land.
Brutto kostnader bibliotekdrift + huskost: 64,72 mill. Netto
kostnader: 59,33 mill. Av dette utgjør ”huskost” tjeneste: 38 610:
11,22 mill.
I n stitusjo n e r
Fylkesbiblioteket markerte Leseåret 2010 med
seminar og andre tiltak. Det er igangsatt samarbeid
med Høgskolen i Bergen om informasjonskompetanse
og utvikling av bibliotek i grunnskolen.
Kompetansebehov hos bibliotekansatte ble kartlagt.
Audiatur - Festival for ny poesi: Poesibiennale med
skandinavisk nedslagsfelt, neste i 2011. Audiatur Print
produserte produsert 6 dobbeltsidige trykk (visuell
poesi/trykk) i 2010. Det arbeides med å institu­sjonali­
sere festivalen, lokaler i Bergen og Audiatur bokhandel.
Norsk forfattersentrum Vestlandet er Forfatter­
sentrums største distriktskontor når aktiviteten legges til
grunn. Rekord økning i oppdrag og vellykket gjennom­
føring av festivalene. Forfatter­sleppet er et viktig
utstillingsvindu for debutanter og årets bøker. I 2010
feiret Frode Grytten 50 årsdagen med et sammen­satt
program for 300 besøkende. De litterære festspill hadde
Hanne Ørstavik som Festspill­dikter. Hennes for­fatter­
skap ble belyst av den danske litteraturviteren og
kritikeren Lilian Munk Rösing, forfatterkollegaene Inger
Bråtveit, Vigdis Hjorth og danske Christina Hessel­holdt
deltok. I tillegg kom en litterærmusikalsk festkveld.
Skrivekunstakademiet i Hordaland feiret 25 år med
nesten rekord i søkertall. Temakvelder for publikum og
kortere kurs fikk stor interesse. ”Førstehjelpskurs i
dramaturgi” ble gjentatt for andre gang. Det ble ansatt
ny daglig leder i åremål. Vinner av Tarje Vesaas debu­
tant­pris hadde for 5. år på rad bakgrunn fra skolen.
Kulturkalenderen i regi Kulturnett Hordaland
markedsførte ca. 1 200 arrangement, og publiserte
bl.a. tekster fra Skrivekunstakademiet. Hordaland
fylkeskommune ledet en gruppe som skal bedre
tilgangen til «Digitalt fortalt».
Bergen offentlige bibliotek hadde ansvar for OB2010 sine nett­
sider og viderefører disse som nettressurs. Tilgjengelig materiale
etter Bull er digitalisert med finansiering fra Norsk Kulturråd og
Fritt Ord. Det er etablert et søkbart digitalt arkiv etter modell fra
bibliotekets Griegsamling med bilder, brev, bøker, komposisjoner,
Bulliana og kildeinformasjon. Et fysisk spredt materiale er nå
samlet tilgjengelig virtuelt.
Både Grieg og Bull-materialet er lagt ut på ”Europeana” som er
Europas base for kulturarv fra arkiver, bibliotek og museer. I
tillegg er Flickr commons beriket med 324 bilder av Bull og Grieg.
Portrettene av Ole Bull hadde første år 126 000 besøk. Bildene
har en oppløsning som gir topp kvalitet i bl.a. trykksaker.
Det norske Samlaget ba BOB dokumentere deler av Einar
Øklands samlinger av bokomslag, plakater, minnebøker, glans­
bilder og annet. Norsk kulturråd og Fritt Ord bevilget midler til
gjennomføring i 2010 og 2011.
38 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 4 LITTERATUR OG BIBLIOTEK
Forfattersleppet 2010. Tomas Espedal leser. Foto Unni Torgersen
LITTERATUR OG BIBLIOTEK 2 . 4 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 39
Tilsku dd litte r atur
N ø kkelta ll
Litteratur og bibliotek
Statens arbeids- og diversestipend
474 000
Hordaland fylkeskommune
Kjersti Rorgemoen
186 000
Bræin, Ingvild
Nils Henrik Smith
186 000
Norsk forfattersentrum Vestlandet
239 000
Pedro Carmona-Alvarez
186 000
Skrivekunstakademiet
1 660 000
408 100
408 100
Trond Davidsen
186 000
Skrivekunstakademiet
166 000
227 612
327 910
326 080
Øyvind Ådland
30 000
1 135 951
1 135 951
1 510 000
1 510 000
Norsk kulturråd litteratur
1 179 395
1 400 000
1 452 686
2 582 000
Bodoni Forlag Sven-Erik Grieg Smith: De hvite englene
Utgifter 2008
Inntekter 2008
Utgifter 2009
Inntekter 2009
Utgifter 2010
Inntekter 2010
68 015 433
69 116 020
70 708 175
70 610 869
68 967 513
68 963 901
Audiatur
140 965
140 965
592 000
515 000
239 000
Forfattersleppet
305 892
310 000
369 188
369 188
De litterære festspill
260 654
227 612
227 612
1 045 580
1 045 580
Bergen offentlige bibliotek
Forfatterbesøk
Litteraturhuset i Bergen
Anslag forlagene i Bergen
Skrivekunstakademiet
Sum Litteratur og bibliotek
Litteratur og bibliotek
Bergen offentlige bibliotek
Audiatur
205 000 000
205 000 000
210 000 000
210 000 000
215 000 000
215 000 000
1 784 084
1 868 025
1 979 942
2 046 966
1 903 384
1 896 950
276 552 608
286 192 263
286 305 586
289 808 593
290 926 031
Besøk/bruk 2008
Besøk/bruk 2009
Besøk/bruk 2010
Endring 09 til 10
Barn & unge 2010
% B&U
1 254 425
1 379 020
1 285 646
-7 %
375 000
29 %
Biennale
1 050
Forfattersleppet
De litterære festspill
Forfatterbesøk
Arena
Biennale
1 080
1 540
845
-45 %
620
260
295
13 %
20 000
Skrivekunstakademiet
Sum Litteratur og bibliotek
277 708 202
20 000
64
1 276 125
30 000
0
Arena
0
50 %
10 000
33 %
500
681 %
Markering
og jubileer
1 401 934
1 317 286
0
-6 %
385 000
29 %
Markering og jubileer
Bergen Kommune totalt
15 000
15 000
1 010 000
685 000
Bergen kommune drift
720 000
40 000
Audiatur
200 000
Bodoni Forlag Trond Indahl: Villa Lysøen
35 000
Festspilforfatteren
Efrem Forlag, Eskil Skjeldal et al: Med lykt i hand - På søk etter Garborg
40 000
Forfattersleppet
- historien om Bjørn West
Fribyforfatter
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Hild Sørby og Mette Paavola: Sandnes arkitekturhistorie
25 000
Fagbokforlaget, Ole Karlsen (red) Poesi og bildekunst
30 000
Kapabel Forlag as, Harald Sætre: Damp, diesel og pågangsmot
50 000
Kapabel Forlag as, Otto Ersland: Modist - eit verneverdig yrke
50 000
Mangschou Forlag, Justyna Nyka: Drømmeprinsen
80 000
Norsk Forfattersentrum Vestlandet De litterære festspill 2010
60 000
Norsk Forfattersentrum Vestlandet Forfattersleppet 2010
70 000
Raptus Bergen Tegneseriefestival
80 000
Ratatosk Temanummer
75 000
Skrivekunstakademiet i Hordaland Temakvelder
50 000
Norsk kulturråd tidsskrift
30 000
Prosopopeia
50 000
Tidsskriftet Replikk
70 000
75 000
300 000
Skrivekunstakademiet - formidling og utvikling
75 000
Bergen kommune prosjekt
60 000
Forlaget Gasspedal, ”Gasspedal Animert”
40 000
Ingebjørg Jensen, tegneserie med dikt av Linda Eide
20 000
Bergen kommune stipend
Kim Holm
Kjersti Rorgemoen, kulturstipend
Trond Davidsen, arbeidsstipend
255 000
25 000
30 000
200 000
340 000
Bevegelsen for sosialisme, Sosialistisk framtid 2010
Vagant
tilsku dd litt eratu r o g bibliote k
1 855 000
60 000
200 000
Internasjonal
Bibliotek: Direkte tilskudd totalt kr. 59,3 mill. av en omsetning på kr. 78,9 mill.
Internasjonal
Bergen kommune kr. 59 346 955
Litteratur og bibliotek
Litteratur og bibliotek
Litteratur: Direkte tilskudd totalt kr. 4,3 mill. (kr. 5,2 mill) av en omsetning på kr. 222 mill.
Litteratur og bibliotek
Litteratur og bibliotek
Museer
Kulturrådet kr. 1 mill. (kr. 2 mill.)
Staten kunstnerstipend kr. 0,47 mill (kr. 0,79 mill.)
Hordaland fylkeskommune kr. 1,9 mill. (kr. 1,6 mill.)
Bergen kommune kr. 1 mill (kr. 1 mill.)
Museer
Museer
Museer
Spill er en av mange medier i Bergen offentlige bibliotek. Foto BOB
Amatør
Amatør
40 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 4 LITTERATUR OG BIBLIOTEK
Barn & unge
LITTERATUR OG BIBLIOTEK 2 . 4 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 41
lytt
til
hjertet
2
5
Museer, kultur vern og arkiv
Store vedlikeholds-/restaureringsprosjekter, men også
dokumentasjon på et stort etterslep. Økende museumsbesøk
og gode utstillinger, endringer i nasjonal kystkulturpolitikk.
Sandviksboder kystkultursenter utarbeidet strategier for frem­
tiden. Virksomheten ønskes utvidet til et regionalt kompetanse­
senter der frivillige inngår som en vesentlig del av kunnskaps­
formidlingen. Senteret ønsker nært samarbeid med Hardanger
fartøyvernsenter og Dåfjorden slipp. Deltidsstilling for båtbygger
er et av flere konkrete ønsker.
Museumspublikum i Norge
Statistisk sentralbyrå melder at 43 % av alle i Norge besøkte et
museum i fjor. De 10,5 millioner besøk var en oppgang på 3,6 %
på året før. I følge Norges museumsforbund er vi på Europatoppen
i besøk per innbygger. Forbundets undersøkelse viser at 76 % går
for å lære noe nytt, 60 % for å oppleve spennende ting. Tradisjo­
nelle gjenstander er blitt viktigere for publikum, med noe
redusert interesse for de mer teknologifokuserte utstillinger.
Statlig kystkulturpolitikk
En ny Nasjonal verneplan for fartøy ble lagt frem. Staten vil beholde
ansvaret for fredete fartøy, mens de vernede blir fylkeskommunenes
ansvar. Åpne båter blir for første gang omfattet av vern. Riks­
antikvaren varslet en bred fredningsprosess over fem år, per 2010
var kun fem fartøy og en uthavn fredet. Norsk museums­forbund
var glad for satsingen, men etterlyste langt bedre koordi­nering
mellom de involverte departementene (Kultur, Miljøvern, Kunn­
skap og Fiskeri og kyst) og større ressurser.
Nasjonalt var det debatt mellom Riksantikvaren og Norsk
forening for fartøyvern på den ene siden, og Sjøfartsdirektøratet
om praktisering av sikkerhetskrav ved vernede fartøy. Det
krevende samarbeidet mellom ulike myndighetsområder er av
gammel dato og handler om driftsbetingelsene for fartøyene.
Kystkultur
Fjordsteam i Florø var årets store fellesprosjekt. Fartøyorganisa­
sjonene drøftet høsten 2010 fremtidig organisering av Fjordsteam
som felleseid tiltak mellom fartøy fra Stavanger til Florø. Det ble
også konkretisert en fellesorganisasjon i Bergen for markeds­
utvikling for fartøyene. Det ble besluttet å ha Fjordsteam i Bergen
i 2013, prosjektet fikk etableringsstøtte fra Bergen reiselivslag og
fra Bergen kommune.
Veteranskipslaget Fjordabåt feiret 30 år. Tiden er dokumentert i en
jubileumsbok som omfatter Stord 1, Granvin, Skånevik og Midt­
hordland. Taubåten Vulcanus fikk nasjonal vernestatus. M/F
Bruvik ble solgt ut av Bergen, og de nye eiere valgte å ombygge
skipet slik at Riksantikvaren fjernet vernestatusen. Lokale veteran­­
fartøy hevdet at havnevesenet umuliggjorde deres bruk av havnen
ved å kreve høye priser for strøm. Nordhordland veteranbåtlag tok
initiativ til opplæring av 9 nye dampskips­maskinister med hjelp av
Bergen Maritime Skole og lærebøker fra 1960 tallet.
42 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 5 m u s e e r , k u l t u r o g a r k i v
Konsolideringsprosesser
Ådnatun er et tradisjonsrikt kultursenter i Arna. Etter avtale med
de frivillige organisasjoner, skal Museumsenteret i Hordaland
overta museumsarbeidet og de eksisterende tilskudd. MuHo vil
gjøre en undersøkelse i bydelen om hvordan folk ser på og bruker
Ådnatunet og etablerer en fokusgruppe med frivillige, skoler og
ulike aldersgrupper. Fylkestinget vedtok kr. 100 000 i drifts­
tilskudd fra 2011 til Ådnatun museum, målet er kr 300 000 årlig.
Espeland fangeleir underskrev intensjonsavtale om konsolidering
med Museum Vest. I Museum Vest vil fangeleiren være del av en
satsing på krig og menneskerettigheter som omfatter Telavåg,
Fjell festning og Herdla og flere pågående forskningsprosjekter.
Museet Gamle Vossabanen arbeidet med konsoliderings­alterna­
tiver pågikk i 2010. Arbeidet fortsetter med intensjon om en
konsolidering.
De store museer
Utstillingsåret på kunstmuseene var sterkt og omfattet bl.a. en stor
privat samling av Munch trykk, fioliner for over en milliard kroner,
oppsummering av samtidskunsten i Bergen, første utstilling om
spill og Bård Breiviks kube på Festsplassen. Det var innbrudd i
Permanenten og ca. 30 meget verdifulle gjenstander fra Kinasam­
lingen forsvant. Politiet konkluderte med at museets sikkerhets­
systemer ikke kunne lastes. Innbrudet er fortsatt ikke oppklart.
Vil Vite hadde tapt aksjekapitalen. Bergen kommune bevilget et
tilleggslån på kr. 1,5 mill. i februar, og et totalt lån på kr. 8,2 mill.
i tillegg til tilskudd på kr. 5,4 mill. årlig. I løpet av 2010 kom ny
aksjekapital på plass. Det arbeides med økt statlig tilskudd, et
behov som vil være prekært fra 2015 når etableringsfondet er
oppbrukt.
Akvariet finansierte en mulighetsstudie for trikk til Nordnes som
ledd i arbeidet med å bedre tilgangen til anlegget. Museums­
senteret på Salhus igangssatte prosjekter knyttet til imateriell
kulturarv, bymuseet kom så smått i gang med å bedre tilgangen
til sjøen, fiskerimuseet begynte planlegging av nye utstillinger.
Naturhistorisk museum var stengt for rehabilitering og opp­
gradering, en del av et revitaliseringsprosjekt som går til 2014.
Et samfunnsregnskap
Vil Vite har summert pengestrømmene mellom VilVite og stat/
fylkeskommune/kommune:
• Direkte til samfunnet. Arbeidsgiveravgift og skattetrekk ansatte
5,5 mill., MVA kr. 2,2 mill., andre avgifter og betalinger kr. 5,9
mill. Sum kr. 7,7 mill.
• Indirekte til samfunnet: Sysselsettingseffekt samarbeids­part­
nere og leverandører kr. 9,4 mill, sysselsettingseffekt besøkende
kr. 0,2 mill., verdi elevers besøk (hva det hadde kostet kom­
munen å ha undervisningstimene) kr. 2,4 mill. Sum kr. 12 mill.
•Mottatt fra samfunnet: Driftstilskudd kr. 12,8 mill., refusjoner
sykelønn, fødselspermisjon og lignende kr. 0,6 mill. Sum kr.
13,4 mill.
Oppsettet viser både dokumenterte pengestrømmer og ringvirk­
ningsanalyser og viser en betydelig verdiutveksling mellom
”subsidiefeltet” og det offent­lige, her med kr. 6,3 mill i offentlig
favør. Regnskapet setter null-verdi på fritidsbesøktende og på
formålet med kulturaktøren, her spredning av kunnskap.
F e ll e sko n s e rvato r fo r t e k n isk i nd ust ri e ll histo ri e
Arbeidsområder 2010
Formidling
4%
Administrativt
9%
Samlingsforvaltning
7%
Annet
2%
Direkte med organisasjonene
14 %
Kunnskap og forteljing
64 %
I samarbeid med Museumsenteret på Salhus, er det utviklet et
forprosjekt om museer og sosiale medier for profesjonelle og
frivillige samlinger. Det er søkt støtte til ABM i samarbeid med
Vestfoldmuseene, som også har felleskonservatortjeneste innen
industri. Prosjektbloggen www.sosialtmuseum.blogspot.com
hadde 684 besøkende og 50 innlegg i løpet av 10 uker.
Prosjektet Kunnskap og fortelling dokumenterer immateriell
kunnskap innen teknikk og industri i Bergen og var årets
hovedsatsing. Studenter er involvert i prosjektet, bl.a. knyttet til
vevteknikk, Elektriske sporveier i Bergen, Brannvern, Hansa,
Minde Sjokoladefabrikk, Norsk Trikotasjemuseum og Museet
Gamle Vossebanen. Det var tiltak knyttet til Svaneapoteket og
Minde Sjokoladefabrikk.
Det ble arbeidet med Museet Gamle Vossebanen for å utforme en
skjøtselsplan. Laksevåg kulturhistoriske forening ønsket å regi­
strere fotografi, gjenstander og dokumenter, men manglet midler
m u s e e r , k u l t u r o g a r k i v 2 . 5 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 43
til base, så felleskonservatoren utviklet excelbaser som kan kon­
ver­teres senere, med opplæring og oppfølging også i 2011. Norsk
dykkehistorisk forening feiret jubileum og felleskonservator ga
råd om utstillingen. Det var grunnkurs i sikring av samlinger i
Bergen og bidrag til amatørkulturdagen. Utfordringer for private
samlinger er spilt inn i de museale fellestjenester. Det var
prosjekter knyttet til tekstilindustrien på Vestlandet, fotodoku­
mentasjonsprosjekt på DaleTec, migrasjon, kulturmøte og
religiøs praksis,
Felleskonservator for byhistorie
Det ble gitt profesjonell rådgivning på samlingsforvaltning og
formidling til lag og organisasjoner. Historieverkstaden med base
på Bymuseet, hadde følgende medlemmer i 2010: Hjellestad og
Milde historielag, Fana historielag, Krokeide historielag, Bunads­
gruppen i Fana ungdomslag, Liland ungdomslag, Osbanens
venner, Fana mållag, Fana bygdekvinnelag, Husfliden i Bergen,
Hordaland Husflidslag og en del håndverksbedrifter og kunst­
håndverkere. Det ble også arbeidet med å etablere et samarbeid
rundt frivillige grupper med basis i historien på Bergenhus.
Nattland og Sæland var i fokus i 2010, med innsamling av bilder og
informasjon om samfunnet slik det har vært og blitt ved overgang
fra landbruksområder til tettbebyggelse og hvordan infastruktur og
levekår har endret seg fra 1920 til 1980 når det gjelder skole, arbeid
og fritid. Det ble i 2010 også arbeidet med samferdsel i de siste 150
årene. Det er kartlagt postveier, kirke­veier, byveier, reitleveier og
sjøveier, for å gi en historisk oversikt med kart og bilder. Fem
samlinger, utstilling og seminar har vært knyttet til ”Grav etter
historien der du står” med tema som krigsminner, kjølebrønnene,
spor etter gamle næringsveiene og håndverk som smeder,
hjulmakere og båtbyggere. Det var til sammen 21 åpne arrange­
ment, 10 samlinger med mattradisjon som tema, 11 sam­linger
med strikk og stopp med gamle hånd­arbeidsteknikker som tema.
Samlet deltakertall på disse arrangementene var ca. 460.
Frivillige
”Anno” filmene, årlige filmer som viste utviklingen av byen
mellom 1960 og 1972, ble digitalisert og utgitt på DVD som
”Streiftog i Bergen”. Det som var samtidsopplevelser på kino, er
blitt viktig historisk dokumentasjon. Bjørgvin marknad på Stend
hadde et godt år med flere langveisfarende til vikingfestivalen.
Tradisjonen med fuglekonge og Det Bergenske Skydeselskap ble
gjenopprettet for første gang siden 1824. Nettstedet www.foro­
museum.bergen360.no er stedet der mange laster opp eldre
bilder og hvor alle kan tilføye informasjon. En ny type ”folke­
dokumentasjon” som fikk god mediedekning.
Museal restaurering
Schøtstuene nærmer seg slutten på en opprustning til kr. 18,9 mill.
Siste bit, den originale Dramshusens Schøtstue, åpner restau­rert
og for aller første gang i 2011.
Bymuseet fikk økt statlig tilskudd øremerket bygningsvern.
Museets 120 antikvariske bygg krever jevnt vedlikehold for at
verdiene skal sikres. Masteboden på Elsesro er under restaurering
til kr. 20 mill. som første ledd i tilgjengeliggjøring av sjøarealet
for publikum.
De naturhistoriske samlinger er under restaurering frem til 2014,
med ulike delåpninger underveis. De bevaringsverdige utstil­
linger skal restaureres og suppleres med nye. I 2010 ble de
botaniske utstillinger fornyet og hvalskjellettene restaurert. Hval­
salen ga utfordringer: 22 hvalskjelett ble hengt opp til den inter­
nasjonale fiskeriutstillingen i 1865, og utstillingen er fredet av
Riksantikvaren. Skjelettene er ikke bare vitenskapshistorie, men
også kilde til genetisk materiale for forskere. For første gang på
over hundre år ble de renset, prosessen kunne følges på
thewhaleboneblog.blogspot.com.
Taket på Trikkehallen ble restaurert, og Bergen tekniske museum
kan gjenåpne i 2011.
Det ble foreslått å gjenetablere Nordnestrikken. Planene fikk
positiv mottagelse hos bl.a. fylkespolitikerne. Skissen ble
utarbeidet av Norconsult på oppdrag av Akvariet i Bergen.
Kulturminnevern
Byantikvaren – Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø er
Bergen kommunes fagetat for kulturminnevern., Museer og
frivillige organisasjoner ivaretas av Byrådsavdeling for kultur,
kirke og idrett og fylkeskonservatoren – Hordaland fylkeskom­
mune er den regionale myndigheten.
Det var debatt om forfallet i kystens kulturminner der Fylkes­
kommunen meldte at det manglet kanskje så mye som kr. 300
mill. over 10 år til å sette i stand de privateide fredete bygg i
Hordaland, dagens bevilgninger er på en sjettedel av beløpet. Det
nasjonale målet er at alle fredete bygninger skal være på et
allminnelig vedlikeholdsnivå i 2020. Riksantikvaren meldte
videre at med et varmere og våtere klima vil forfallsraten for gamle
trebygg øke.
Kronstad hovedgård og Reperbanen i Sandviken var de to viktigste
enkeltprosjektene. Norsk kulturminnefond ga sin hittil største
restaureringstilskudd på kr. 2,7 mill. til opprustning av Kjøtt­
basaren. Det ble igangsatt reparasjon av festningsmuren på
Bergenhus mot Vågen.
I Bergen påviste Fylkeskonservatoren nær 40 automatisk fredete
kulturminner i 2010. Spor etter bosetning på Søvikneset, Bønes
og i Skiparviken viser at dette var rike områder for jeger- og
sankerkulturen og det tidlige jordbruket. Den største regi­
streringen i 2010 var Hylkjeneset – Almåshaugane i Åsane, med
12 boplasser fra yngre og eldre steinalder.
Riksantivaren har lagt på nett et nasjonalt register over urbane
kulturmiljø med nasjonal interesse, kalt ”NB!-registeret”.
Registeret er dynamisk og inneholder ca. 230 byområder.
Verdensarvet
Miljøovervåkning av verdensarvstedet Bryggen har over flere år
vist faretruende senkninger i grunnvannsnivået med store
konsekvenser for kulturlag og bygninger. I 2010 forelå rapport
med forslag til løsning. Endringer i grunnvann og bevaringsforhold
under Finnegården er fortsatt under utredning.
Prosjekt Bryggen er et samarbeid mellom Riksantikvaren, Fylkes­
kommunen, Bergen kommune og huseierne. I 2010 var
44 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 5 m u s e e r , k u l t u r o g a r k i v
budsjettet på kr. 28 mill. Tilstandsregistrering av 39 bygninger ga
grunnlag for fremtidig prioritering og istandsetting. Prosjektene
for Holmedalsgården og Svensgården ble videreført. Mange av
bygningene på Bryggen, inkludert Finnegården, har store
utbedringsbehov og er svekket av setninger i grunnen. Det var
strakstiltak på flere bygg i Bugården, Bredsgården og Bell­gården.
Byrådet gikk inn for et eget verdiskapingsprosjekt for området fra
Domkirken til Sandviken. Byantikvaren foreslo at prosjektet skal
ha fokus på de historiske sammenhengene og Bergen som
historisk middelalderby. Det skal utredes utvidelse av verdens­
arvområdet til å omfatte Vågsbunnen og Sandviken. Bergen
kommunes ”Handlingsplan for ruiner” skjer i samarbeid med
Riksantikvarens ”Ruinprosjektet”, med tilstandsvurderinger,
utred­ninger og konservering på middelalderruiner. Det lages
også en animasjon av firmaet Arkikon som rekonstruerer
Bergens steinbygninger i middelalderen.
Fra 2012 skal miljøgiftene i Vågen fjernes. Det er gjennomført
forprosjekt i regi av bl.a. Fylkesmannen, Sjøfartsmuseet, Riks­­
antikvaren, Bergen kommune og KLIF der 14 m2 av Vågens
240 m2 er undersøkt for kulturminner, bl.a. som følge av skips­
trafikken. Konklusjonen er at det er svært mye materiale, men at
det blir en HMS utfordring for marinarkeologene å komme til på
grunn av giftstoffene.
Den største regionale hendelsen var forslaget om å frede Odda
smelteverk. Dette er en av de mest omfattende kulturminneskar i
Norge og har fylkeskonservatoren i Hordaland som sentral
medspiller. Arbeid med å nominere kulturminnene frå Odda og
Tyssedal til UNSCOs verdensarvliste, rettet samtidig et bredere
søkelys på tekniske og industrielle kulturminner.
Kirkene
Restaureringsbehovet til middelalderkirkene i Bergen beløper
seg til nær en halv milliard kr. Bergen kommune bekoster den
første store restaureringen av Mariakirken siden 1800-tallet. Det
ble konsta­tert at grunnforholdene under St Jørgen kirke ble
ødelagt under tidligere veiarbeid.
Vern av statlige bygg
Som ledd i prosjektet ”Statens kulturhistoriske eiendommer”
utarbeides verneplaner for ulike samfunnsektorer. I 2010 gjaldt
dette Landsverneplanen for justissektoren. I Bergen er det
foreslått å verne Bergen Tinghus fra 1933 med eksteriør, interiør
og originalt inventar, Espeland sivilforsvarsleir og Ravneberget
utkikkskiosk. Christinegård alarmplass i Bergen er foreslått
dokumentert. Stiftelsen Espeland fangeleir har bedt om at det
vernes et større område enn foreslått, bl.a. ”russerleiren”.
Craft International
Hordaland fylkeskommune leder det EU finansierte prosjektet
ENE-Economusee Northern Europe med samarbeid med Canada,
Irland, Nord-Irland, Færøyane, Island og Grønland. Bergen
kommune ved Byantikvaren, har bidratt. Prosjektet skal gi økt
verdiskaping i bedrifter som fører videre et tradisjonshåndverk.
Målet var 18 nye arbeidsplasser. Resultatet er 15 nye arbeidsplasser
og planer for ytterligere 21. De medvirkende ønsker at prosjektet
videreføres med navnet Craft international. Det søkes om ca. 2,2
mill. euro (Nkr. 17,5 mill) over 3 år, der fylkeskommunens andel
vil bli 500 000 euro (Nkr. 4 mill). Bergen og Aurland kommuner
forventes å bidra med kr. 0,6 mill over tre år.
Festspillarkiv
Privatarkivet til Festspillenes andre direktør Gunnar Arne Jensen
ble overlatt til Bergen byarkiv, med bl.a. konsertinnspillinger,
foto, talemanus, arbeidsavtaler og ikke-fremførte bestillingsverk.
Arkivet har NRK-opptak som NRK selv har slettet ut fra
økonomiske hensyn. Arkivet supplerer Festspillenes egne arkiv
som ble deponert i byarkivet i 2009. Det arbeides med finansier­
ing av kr. 4,5 mill til ordning og formidling.
Regional arkivpolitikk
Fylkesarkivet har igangsatt en arkivplan som skal gi retningslinjer
for håndtering av all informasjon og dokumentasjon i fylkes­
kommunen, inkludert kartlegging av alle elektroniske fagsystem
som er eller har vært i bruk. Høsten 2010 startet fylkesarkivet og
Sunnhordland Museum prosjektet «Dokumenta­sjon av et gale­
hus, Valen sjukehus». Fylkesarkivet laget brosjyre og nettsted om
Stend hovedgård. Fylkesarkivet og fylkesbiblioteket arrangerte
kurset «En smak av sosiale media» for museum, bibliotek og
arkiv. Hordaland fikk støtte frå ABM-utvikling til kurs i billed­
deling, blogging, RSS-feed, Facebook og YouTube.
Bergen byarkiv
I 2010 ble Sentralarkivet med 25 medarbeidere flyttet fra rådhuset
til Hansaparken, der resten av byarkivet holder til. Byarkivets
magasinkapasitet ble utvidet med knappe 9 000 hyllemeter i
fjellhaller. Byarkivet tok imot 1 535 hyllemeter med arkiv, bl.a.
Byggesaksavdelingen, Oppmålingsavdelingen, skoler, barne­
hager, sosialkontor og nedlagte legater. Innen privatarkiv ble det
tatt i mot husmorlag, mållag og andre foreninger og Bergens­
avisens fotoarkiv (ca. 1 mill negativer).
Av 2 694 henvendelser om arkivmateriale (utenom byggesaker)
var ca. 30 % unntatt offentlighet. 147 saksbehandlere fra 27 en­
heter gjorde 69 926 oppslag i utfasede systemer. Basen økte med
fire nye systemer og 85,2 mill opplysninger til 61 systemer og
1,9 milliarder opplysninger. Det ble digitalisert 18 210 byggesaker,
28 052 målebrev og 25 000 brannsynskort, i alt ca. 312 000 sider.
Sentralarkivet opprettet 9 762 nye saker og behandlet 123 665
dokumenter. De siste årene har byarkivet mottatt store deler av
kommunens bortsettingsarkiver. Dette avlaster kommunens
enheter, men legger stort press på byarkivets depot- og for­
midlingsfunksjoner. Behandling av innsyn i rettighetssaker er
ressurs­krevende.
Byarkivet bidro med billedredaktør og arkivfaglig rådgiver til
”Byplanen. En historie om utviklingen av Bergen By.” På oppdrag
av NRK fremskaffet byarkivet grunnlagsdataene for et Brenn­
punktprogram om ”Å lære eller ikke lære”. Det var ukentlige
artikler i BT-bilaget ”Hus og hjem” fra byarkivets bygnings­
dokumentasjon. Byarkivaren redegjorde for Bergens lepra­doku­
mentasjon på to symposier i Japan.
m u s e e r , k u l t u r o g a r k i v 2 . 5 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 45
I n stitus j o n er
Stiftelsen Lokalhistoriske arkiv i Bergen hadde tre
årsverk. Arbeidet med Festspillenes arkiv tok størst
ressurser. LAB har 112 organisasjoner og bedrifter
som medlemmer, opp 5 i 2010. LAB mottok arkiver fra
20 organisasjoner og bedrifter, bl.a. BT, BA, Bergens
Næringsråd og Bergen og Midthordlands krets av
Norges kvinne- og familieforbund
Fylkesarkivet i Hordaland tok imot 33 arkiv (186
hylle­meter) fra fylkes­kommunale institusjoner og
private tiltak. Nytt magasin i Wigandgården ga nye 600 hyllemeter. Det ble utført 1 008 ekspedisjoner.
Særlig søkes det etter opplysninger fra opplæring,
eksamen og om pensjon. Etterspørsel etter barne­
vernsopplysninger har gått merkbart ned.
Bergen museum: Naturhistorisk museum var delvis
stengt for rehabilitering, dette halverte besøket.
Museets forskningsresultater var gode, og museet
inngår i nasjonale og internasjonale nettverk på alle
sine felt.
VilVite har et positivt resultat for 2010. Ny egen­
kapital kom fra eksisterende eiere og samt to nye
eiere fra næringslivet. Besøket økte med 7,7 % til
111 960. Hovedutfordringen er forutsigbarhet i
finansiering av driften.
Akvariet i Bergen hadde igjen et rekordbesøk og gikk
videre med planer om utvidelser.
Bergen sjøfartsmuseum hadde besøksrekord med 27 144 besøkende, bl.a. som følge av Den kulturelle
spaserstokken. Økonomien er anstrengt, med
investeringsbehov på kr. 25 mill.
Bymuseet i Bergen viste 14 utstillinger, hvorav fire
store egenproduksjoner. Det var stor oppslutningen på
familiearrangementene, og 15 000 elever fikk under­
visning. Billettinntektene stagnerte grunnet kultur­
moms. Det var store kutt i kostnadssiden og inn­
tjenin­gen ble forbedret for å dekke inn tidligere års
underskudd. Museets driftsøkonomi tillater ikke større
satsinger på tross av behovet for revitalisering av deler
av museet.
Museum Vest etablerte arkiv- og forskningsavdeling
for fiskeri og kystkultur på Bontelabo, ferdigstilte
Dramshusens Schøtstue og åpnet visningssenter for
akvakultur i Øygarden. En intensjonsavtale med
Espeland Fangeleir om overtagelse ble underskrevet.
Museet er i gang med planlegging av nye lokaler til
Norges fiskerimuseum i Sandviksbodene, åpning er et
prosjekt som vil ta flere år med mål om 30 000
besøkende.
Museumsenteret i Hordaland: Arbeidet med
nasjonalt tekstilsenter er igang. MUHO vektlegger nye
arenaer, metoder og målgrupper med Digitale fortel­
linger (bl.a. med innvandrerungdom), et tradisjons­
mat­konsept, kurs og teater som redskap for å formidle
historien på Salhus. Immateriell kulturarv/ handlings­
boren kunnskap er styrket innen kulturlandskap som
grunnlag for internasjonalt samarbeid. Vestnorsk
Utvandringssenter er konsolidert inn, og avtale om
konsolidering med museet Ådnatun er inngått.
Samarbeidet med UiB om”Kunnskap og forteljing”
dokumenteres på www.sosialtmuseum.blogspot.com. Kunstmuseene i Bergen hadde et meget godt år som
dessverre ble avsluttet med innbrudd i kinasamingen
på Permanenten. Det var Ole Bull 200 år, utstilling om
dataspill, en internasjonalt oppsiksvekkende instru­
ment­utstilling, Bård Breiviks store skinnende kube på
festplassen begeistret ”hele byen og halve Norge” og
utstillingen BGO1 som oppsummerte bergenskkunsten
de siste 20 årene. Museet mottok 751 Stavanger Flint
gjenstander som gave. Sandviksboder kystkultursenter - Fellesenheten
fikk flere medlemmer og medlemsorganisasjoner. Det
ble gjennomført Maritimt bruktmarket, Hordakyst­
stemne og Sandviksdager. Det er arbeidet videre med
N ø kk e ltall
utbygging og tilrettelegging av havn slik at den blir
tryggere for vær og vind og gir plass til flere båter.
Torgdagen er blant Norges største faste kystkultur­
arrangement. Pga. ombygging av Strandkaien ble
hovedscene plassert på Festningskaien, og ga
publikumssvikt. Frammøte av tradisjonsfartøy var som
tidligere år og samlet båter fra hele Vestlandet.
Bergen kystlag markerte ”Roingens år” på Lille
Lunge­gårdsvann under vann­festivalen, arrangerte
Hordakysttreff, deltok på Damsgårdsdager og Kultur­
natten med vengebåten ”Enigheten”. Laget fikk økte
havneutgifter og trenger å øke andelen aktive
medlemmer.
Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl hadde et normalt
driftsår med godt besøk. Sterk kostnadsstyring ga
overskudd til å skifte propell i 2011. Skipsoffiser er
tradisjonelt mannsyrke men SSL hadde 3 kvinnelige
styrmenn i 2010. Skipet fikk suverent beste etappetid
Antwerpen – Aalborg i Tall Ships Races, der 25 unge
medseilere ble betalt av Rederiforeningen. Fremover
er det en utfordring at kostnadsnivået stiger raskere
enn inntektspotensialet.
Veteranskipslaget Fjordabåt: Underskudd ble snudd
til et lite overskudd i 2010. 61 seilingsdager med M/F
Granvin, deltagelse på Fjordsteam i Florø og medlems­
tur til motorsenteret på Radøy. Skipet runder 80 år i
2011 og trenger oppgradering for de neste 40 år.
Stiftelsen D/S Stord 1 deltok på Fjordsteam i Florø
og på arrangementer i Bergen, Tysnes, Kvinnherad og
Stord. Målet er at skipet er ferdigrestaurert i 2013 da
Stord 1 blir 100 år.
Nordhordland veteranskipslag med ca. 700 medlem­
mer er landets største dampskipslag. 2010 var et godt
år for DS Oster, og noen midler kunne settes av til
kjelefondet. Laget sto for utdanning dampmaskinister.
Vulcanus Taubåtkompani: Den fredete slepebåten ble
tilbakeført til originale BDS-farger, og deltok på
Fjordsteam i Florø, med slep av Stavenes tur/retur.
Vulcanus slepte verdens største seilskip Sedov inn og
ut av Bergen havn. Utfordringen er å sikre et
økonomisk fundament og rekruttere erfarne skippere.
Det er ønskelig å tilbakeføre livbåter og davitere.
Andre aktive fartøy M/F Midthordland, M/F Skåne­
vik, M/F Øygarden, Lang­skipet Haakon Haakonsen.
Sandviken motorklubb deltok på Torgdagen og
kulturarrangementer i Sandviken. Driftsutgiftene
stiger raskere enn inntektene, særlig strøm.
Bergen tekniske museum har vært stengt grunnet
takreparasjon. Det var et stort arrangement på
uteplassen sammen med Møhlenpris Velforening i juni.
Museet har 16 medlemsklubber med ca. 1 000 med­
lemmer. Disse bidrar aktivt til mange arrangementer
utenfor museet.
Bergen elektriske sporvei hadde begrenset med
medlemsaktiviet grunnet at Trikkehallen var stengt.
2010 var et år med finansiering og planlegging i
påvente av at Bergen kommunes arbeid i de neste
gatestrekk er klart.
Bergen skala modelbåtklubb holdt utstilling på
Maritime Familiedager på Sjøfartsmuseet og under
Sandviksdagene i Sandviken Kystkultursenter.
Norsk jernbaneklubb var i Tyskland på en stor model­
bane messe modell­jernbaneanlegg med typiske scener
fra Bergensbanen i skala 1:87 (H0). Foreningen
arrangerer 2 messer i året, en hobbymesse med alle
typer hobbyer og samlere og Norges største modell­
jernbanemesse.
Museet Gamle Vossebanen hadde et år nesten på
høyde med jubileumsåret 2009, bl.a. med 17 cruise­skip
46 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 5 m u s e e r , k u l t u r o g a r k i v
og 2 000 passasjerer som bestilte tog. GVB fikk tilført
en salongvogn Ao100 som er brukt av Terboven,
Khrutsjov og andre notabiliteter. Planmessig skjøtsels­
arbeid langs linjen kom i gang. Etterslep på vedlike­hold
er redusert. Det arbeides fortsatt med finansier­ing av
vernebygget for rullende materiell, som er kritisk for
museet. Materiellforvalterstilling trengs til å ivareta
lovkrav og sikkerhetsstyringssystemer. På møte signa­
liserte den nye riksantikvaren større fokus på fredning
av rullende materiell og bedrete oppbevar­ings­forhold.
Bergen Brandkorps Historielag fikk fastere
organisering i 2010 og det gjøres omfattende arbeid
med bevaring. Aktiviteter i gamle hovedbrann­
stasjonen er populære innslag på andre arrangement,
bl.a. kulturnatten. Hovedfokuset er likevel støtte til
arbeidet om Brannmuseum.
Stiftelsen Tellevik Kystfort opplevde innbrudd og
vandalisme bl.a. på et minnesmerke.
Laksevåg kulturhistoriske forening gjennomførte fire
store prosjekter: Oppbygging av et eget lokalbibliotek,
montering av brannslukkingsanlegg og sprinkling på
kulturhuset Lyst og Fryd, montering av skipsmodeller
og tegninger fra skipsbyggingens historie på Laksevåg
i museets 4. etasje og montering av sjokoladebutikken
etter Anna Olsvik.
Ytre Arna Historielag gjennomførte et program innen
skolesekken, foto­utstilling om 2. verdenskrig i Arna, 2 kåserikvelder.
Åsane bygdebok bind IV ble godt mottat i 2010.
Historiefadderskap er en suksess og alle grunnskoler i
bydelen vil få fulle klassesett. Bind III ble dyrere enn
de øvrige bindene og krevde nye kr. 200 000 i lån.
Lønnskostnadene tynger prosjektet foran siste bind.
Stiftelsen Espeland fangeleir laget ny utstilling
«Spionen fra Unneland» med åpning under kultur­
dagene og 8. mai-arrangement med 400 deltakere.
Det var besøk i Fröslev leir og Neuengamme og
Stiftelsen Arkivet. Bok om leirens historie er igangsatt.
Det arbeides med konsolidering med Museum Vest og
fornyelse av bruksavtale med Direktoratet for
Samfunnssikkerhet og Beredskap.
Fylllingsdalen historielag laget historiske kart over
Fyllingsdalen som viser hvor alle gårder, småindustri,
sager, mølle osv. i forhold til dagens situasjon.
Buekorpsmuseet kjøpte inn nye medaljemontre og
har gitt ut en DVD om Buekorpsenes Dag 1970-1986.
Museet ønsker større plass.
Sofus Madsenmuseet: Tilskuddet fra skolesekken er
redusert slik at barneprosjektene gikk med kr. 30 000
i underskudd i 2008 og 2009. Fra 2010 er tilbudet
redusert. Det arbeides med å tilrettelegge til bruk for
intimkonserter og utstillinger av andre kunstnere.
Bergen historiske forening er Norges eldste lokal­
historiske forening og utgir årlig en publikasjon med
”kildeskrift for belysning av Bergens historie”, i tillegg
til to årlige medlemsmøter. 2010 skriften var om Ole
Bulls forhold til Bergen.
Fortidsminneforeningen i Bergen og Hordaland ga
uttalelser i flere vernesaker og arbeidet for bevaring
av Nygårdsparken. ”Onsdag kveld på Stranges” med
foredrag, andre publikumsarrangement og
byvandringer samlet publikum. Sprinkleranlegget og
oppdatert elektrisk anlegg er installert på Stranges
Stiftelse. Det var en inntektssvikt fra alle kilder.
Arkiv
Byarkivet i Bergen
Lokalhistorisk arkiv i Bergen
Sum arkiv
Museum
Utgifter 2008
Inntekter 2008
Utgifter 2009
Inntekter 2009
Utgifter 2010
Inntekter 2010
45 700 000
45 700 000
54 284 000
54 284 000
62 467 780
62 467 780
3 144 930
4 434 137
1 331 087
1 388 231
1 813 649
1 625 771
48 844 930
50 134 137
55 615 087
55 672 231
64 281 429
64 093 551
Utgifter 2008
Inntekter 2008
Utgifter 2009
Inntekter 2009
Utgifter 2010
Inntekter 2010
Bergen museum
108 066 000
106 656 000
108 791 000
108 965 000
102 347 000
103 901 000
Akvariet i Bergen
31 016 000
30 098 000
30 856 000
39 445 000
31 208 547
37 070 028
Vil Vite vitensenter
30 000 000
30 000 000
32 875 000
33 188 000
33 775 000
34 093 000
Bymuseet i Bergen
39 972 000
38 600 000
39 471 791
39 850 245
40 173 312
41 106 554
Museum Vest
20 766 000
21 035 000
24 768 022
24 061 047
25 446 260
25 647 825
Museumssenteret i Hordaland
21 847 000
23 073 000
26 009 636
26 540 586
29 433 836
29 597 084
Bergens sjøfartsmuseum
10 597 000
10 273 000
12 744 672
12 464 898
12 850 199
12 451 026
Statsråd Lehmkuhl
30 151 000
29 346 000
26 131 595
27 970 925
27 582 852
29 389 048
Kunstmuseene i Bergen
79 868 000
79 915 000
85 506 727
84 649 574
87 937 724
89 471 142
372 283 000
368 996 000
387 154 443
397 135 275
390 754 730
402 726 707
Utgifter 2008
Inntekter 2008
Utgifter 2009
Inntekter 2009
Utgifter 2010
Inntekter 2010
Sandviksboder kystkultursenter F
425 000
425 000
870 209
880 174
721 306
807 142
Torgdagen i Bergen
200 500
191 000
188 241
243 805
227 348
227 715
Sum museer
Frivillig kulturvern
Bergen kystlag
Veteranskipslaget Fjordabåt
368 927
209 724
188 363
231 314
212 894
253 284
1 217 806
1 658 157
1 195 683
1 019 513
889 906
1 122 896
2 000 000
2 000 000
2 400 000
2 400 000
1 793 503
2 891 784
1 638 000
1 327 820
1 413 894
1 740 258
NY
200 000
874 000
19 333
15 850
30 625
20 295
D/S Stord
Nordhordland veteranskipslag
Vulcanus taubåtkompani
Sandviken motorklubb
Bergen skala modelbåtklubb
Fortidsminneforeningen
770 000
737 000
Bergen historiske forening
Åsane bygdebok
9 085
16 742
22 841
18 046
691 500
672 000
642 000
551 000
129 631
129 631
135 000
135 000
1 062 048
686 496
965 408
1 106 863
876 290
864 290
Sofus Madsens skulpturmuseum
175 000
132 000
110 000
140 000
135 000
83 000
Arna sogelag/ Ådnatun
273 133
320 636
660 742
368 770
400 625
461 779
102 169
167 178
86 049
155 838
91 553
79 931
95 815
81 716
77 472
64 859
151 597
77 126
Ytre Arna historielag
Fyllingsdalen historielag
Buekorpsmuseum
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
Laksevåg kulturhistoriske forening
976 000
985 000
728 000
799 000
1 090 976
1 301 637
Espeland fangeleir
609 000
597 000
570 000
350 000
450 000
650 000
Tellevik kystfort
590 197
601 224
650 000
650 000
650 000
Bergen tekniske museum
163 500
275 580
204 963
212 086
164 105
200 490
155 379
165 000
170 000
4 732 087
3 098 449
3 198 000
3 397 000
4 544 000
6 134 000
13 356 701
12 809 050
14 488 842
14 027 915
15 705 271
18 358 647
Norsk jernbaneklubb - Modelbaner
Museet Gamle Vossebanen
Sum Frivillig kulturvern
229 625
Stiftelsen Bryggen: Restaurering av Holmedalsgården
gikk fint fremover, bygning 8b er satt på nytt bolverks­
fundament og store laftingsarbeider er utført. Flere
småbedrifter innen design er etablert på Bryggen.
Utfordringene ligger i å få god fremdrift av kompliserte
og langvarige byggeoppgaver. Fornyelser på sprinkler­
anlegg vil kreve store investeringer fremover.
m u s e e r , k u l t u r o g a r k i v 2 . 5 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 47
Norsk jernbaneklubb Bergen på messe i Tyskland. foto Jarle H Hansen
Arkiv
Besøk/bruk 2008
Besøk/bruk 2009
Besøk/bruk 2010
Endring 09 til 10
1 260
1 638
2 694
64 %
400
Ikke oppgitt
1 260
2 038
2 694
Byarkivet i Bergen
Lokalhistorisk arkiv i Bergen
Sum arkiv
Museum
Besøk/bruk 2008
Bergen museum
Besøk/bruk 2009
32 %
Besøk/bruk 2010
Endring 09 til 10
Barn & unge 2010
% B&U
60 160
58 881
28 664
-51 %
15 233
53 %
Arboretet/ Botanisk hage
190 000
190 000
200 000
5%
40 000
20 %
Akvariet i Bergen
256 674
314 658
321 838
2%
201 000
62 %
VilVite vitensenter
91 959
103 987
111 960
8%
70 916
63 %
Bymuseet i Bergen
148 921
159 468
144 986
-9 %
24 491
17 %
Museum Vest
105 287
102 947
107 539
4%
15 536
14 %
Museumssenteret i Hordaland
27 098
27 015
28 314
5%
7 985
28 %
Bergens sjøfartsmuseum
24 042
25 501
27 144
6%
10 039
37 %
Statsråd Lehmkuhl
Kunstmuseene i Bergen
Sum museer
14 811
14 983
15 926
6%
3 428
22 %
218 094
161 169
194 169
20 %
28 552
15 %
1 137 046
1 158 609
1 180 540
2%
417 180
35 %
I tilleg kommer 670 000 besøkende til Verdensarvstedet Bryggen.
Naturhistorisk museum var stengt i 2010, derav besøksreduk­
sjonen for Bergen museum.
Frivillig kulturvern
Besøk/bruk 08
Besøk/bruk 09
60 000
Sandviksboder kystkultursenter F
Torgdagen i Bergen
foto Helge Sunde.
Endring 09 til 10
Barn & unge 10
% B&U
1 000
3 000
200 %
1 500
50
60 000
15 000
-75 %
5 000
33
2 000
67
Bergen kystlag
3 000
3 000
3 000
0%
Veteranskipslaget Fjordabåt M/S Granvin
3 000
4 000
4 100
2%
Nordhordland veteranskipslag D/S Oster
3 900
3 000
6 000
100 %
Ny
600
Sandviken motorklubb
1 200
1 200
1 200
0%
Bergen skala modelbåtklubb
1 500
1 500
2 000
33 %
Fortidsminneforeningen
1 700
1 700
1 700
0%
Bergen historiske forening
100
100
100
0%
Sofus Madsens skulpturmuseum
843
519
620
19 %
330
53
Arna sogelag/ Ådnatun
700
700
800
14 %
300
38
164
36
360
82
18 000
783
-14 %
1 105
33
Vulcanus taubåtkompani
Vulcanus med Stavenes på slep
hjem fra Fjordsteam.
Besøk/bruk 10
Ytre Arna historielag
452
Fyllingsdalen historielag
Buekorpsmuseum
440
0
1 000
17
50
8
0
8 000
400
0
0
501
360
360
0%
Laksevåg kulturhistoriske forening
1 300
1 400
1 350
-4 %
Espeland fangeleir
2 500
2 000
2 300
15 %
Tellevik kystfort
2 000
1 500
2 600
73 %
ombygging
ombygging
ombygging
3 852
3 836
3 305
950
200
100
53
8 444
31 880
14 346
-55 %
8 600
60
94 540
118 645
63 473
-47 %
46 509
73
Bergen tekniske museum
Norsk jernbaneklubb - Modelbaner
Bergens elektriske sporveier
Museet Gamle Vossebanen
Sum Frivillig kulturvern
Torgdagen ble flyttet til Festningskaien og mistet synlighet.
Naturhistorisk museum er under opprustning, arbeidet fortsetter innvendi. Foto Bergen Museum
48 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 5 m u s e e r , k u l t u r o g a r k i v
Stiftelsen Bryggen holder lyskurs for studentene på
Kunsthøyskolen i Bergen. foto Charles Michaelsen
m u s e e r , k u l t u r o g a r k i v 2 . 5 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 49
Medlemmer i medlemsorganisasjoner
2008
2009
2010
Deltagelse
Ant. ganger
Deltagelse
Antall
Arena900
15
13 500
Bergen kystlag
320
10
Veteranskipslaget Fjordabåt
160
Frivillig kulturvern
Sandviksboder kystkultursenter
D/S Stord
Bergen skala modelbåtklubb
Bergen historiske forening
Kunstmuseene i Bergen, Spillfeber 2010
220 000
Museum Vest
Museumssenteret i Hordaland En ny arbeidsdag -digitale fortellinger
560 000
3 200
Museumssenteret i Hordaland
600 000
Museumssenteret i Hordaland Garveriverksemd i Nordhordland
250 000
Statsråd Lehmkuhl
700 000
10
1 600
Museumssenteret i Hordaland, Forvaltning av industrihistoriske samlingar
100 000
Stiftelsen Bergenssølvet
200 000
40
400
Museumssenteret i Hordaland, Mangfold eller fremmedfrykt?
100 000
Troldhaugen inntektssvikt
300 000
730
10
7 300
Norsk kulturråd ABM
800 000
60
6 000
Festspillene i Bergen, Festspillenes arkiv
400 000
Bergen kommune andre budsjett
100
Museet Gamle Vossebanen, Damplokomotiv 255 fra 1913
150 000
Nina Aldin Thune Svaneapoteket i Bergen dokumentasjon
150 000
Sjømannskirken, Sjømannskirkens samlinger
100 000
43
45
46
450
450
450
60
Arena
1
30
1 380
Markering og jubileer
1
450
169
10
1 690
Ytre Arna historielag
240
10
2 400
Internasjonal
Laksevåg kulturhistoriske forening
Norsk jernbaneklubb - Modelbaner
554
10
5 540
1 250
1 250
1 250
15
18 750
220
219
219
10
2 190
Internasjonal
10
Museet Gamle Vossebanen
Sum Frivillig kulturvern
2 000
1 963
1 964
5 118 og bibliotek
71
Litteratur
231
66 400
Tabellen er ny i 2010 og viser anslag. Ikke alle har svart.
Litteratur og bibliotek
Litteratur og bibliotek
Hordaland fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune museer
Bymuseet i Bergen
6 213 400
Båthall Hordamuseet
1 350 000
Kunstmuseene i Bergen
3 091 000
Museum Vest
3 946 000
Museumssenteret i Hordaland
9 223 800
Statsråd Lehmkuhl
322 000
Vil Vite vitensenter
3 337 000
22 000
Fortidsminneforeningen
75 000
Nord og Midthordland sogelag
Museer
Museer
211 000
107 000
Kunstmuseene i Bergen
20 000
Museumssenteret i Hordaland
15 000
Oselvarklubben
50 000
Torgdagen i Bergen
20 000
83 416 000
Bergens sjøfartsmuseum
50 000
Staten ved kunnskapsdepartementet kr. 83,4 mill. (kr. 87,4 mill.)
DS Stord
163 000
MF Granvin
110 000
Hordaland fylkeskommune kr. 32,5 (kr. 20,7 mill.)
MF Skånevik
50 000
Bergen kommune kr. 80,8 mill. (kr. 74,4 mill.)
MS Midthordland
50 000
MS Vestgar
50 000
Slepebåten Vulcanus
Hordaland fylkeskommune KUP
Barn & unge
ABM utvikling prosjekttilskudd arkiv
Bergens Sjøfartsmuseum, Hilmar Rekstens arkiv
Barn & unge
53 623 700
2 155 000
ABM utvikling prosjekttilskudd bibliotek
Bymuseet i Bergen
12 821 000
Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen leser
Kunstmuseene i Bergen
17 245 000
Universitetsbiblioteket i Bergen CK-VI-konferansen
210 000
80 000
80 000
Universitetsbiblioteket i Bergen Information management Museumssenteret i Hordaland
9 739 700
for knowledge creation
770 000
Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
4 887 000
Universitetsbiblioteket i Bergen Pilot regionalt konsortium for e-ressurser
Mangfold
100 000
Bergen kommune kulturvernorganisasjoner
1 100 000
9 860 150
5 450 000
250 000
5 200 000
6 295 000
50 000
Bergen Maritime Vernelag
50 000
Bergen tekniske museum
790 000
Bergens Elektriske Sporvei
50 000
Buekorpsmuseum
60 000
Espeland fangeleir
450 000
Fellesenheten Sandviksboder kystkultursenter
600 000
Felleskonservator byhistorie
500 000
Felleskonservator teknisk-industriell historie
550 000
Fortidsminneforeningen avd. Hordaland
160 000
Havneutbedring Kystkultursenteret
250 000
Kommunehistorie (Åsane Bygdenemd)
500 000
Laksevåg kulturhistoriske forening og museum
650 000
Restaurering DS Stord I
Sofus Madsens skulpturmuseum
Tellevik kystfort
Torgdagen
Veterantoget Garnes - Midtun
Ytre Arna historielag
Ådnatun museum
Bergen kommune prosjekter
50 000
40 000
680 000
50 000
655 000
50 000
110 000
1 255 000
Arne Jacobsen bok Laksevågferjen
20 000
Bergen kammermusikkforening jubileumsbok
15 000
Bergen kystlag Hordakyststevnet
10 000
Bodoni forlag bok Bjørn Vest
20 000
Det Hanseatiske museum Fransk-Norsk Rognhandel
20 000
Felleskonservator Imaterielle kulturminner
50 000
Filmkollektivet Byutvikling Møhlenpris
20 000
H Brundtland og P Lindberg buekorpsbok
20 000
Helge Ryttvad bok kobbersmedene
10 000
Kunstmuseene i Bergen toaletter Siljustøl
150 000
Lyst og Fryd LKF ventilasjon
250 000
Museumssenteret i Hordaland Digitale fortellinger/ Ådnatun
20 000
Nansen Human foundation konsert
15 000
Nordhordland veteranskipslag drift Oster
50 000
Nordnesguttenes forening signalmast
10 000
Norsk jernbaneklubb utstilling tyskland
10 000
Oselverklubben bok Oselver
20 000
Roberto Tania Opprustning M/F Dokken
10 000
Samnanger historielag film Elektrisitet
20 000
700 000 (3 årig)
Sandviken kystkultursenter bølgebryter
250 000
Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum
400 000 (3 årig)
Sandviken kystkultursenter båtbygger
20 000
80 789 150
1 350 000
400 000
Vil Vite Vitensenter
45 625 000
Museumssenteret i Hordaland
Bergen kommune totalt
5 812 000
966 000
200 000
130 000
Museum Vest
Vil Vite skolesekkmidler
50 000
DS Oster
Hordaland fylkesarkiv, Digitalisering av Ottesens Skipsbyggeri
Staten Kulturdepartementet
723 000
Staten ved kulturdepartementet kr. 53,6 mill. (kr. 47,7 mill.)
Amatør
Bergen museum
120 000
15 000
Hordaland fylkeskommune fartøyvern
Amatør
Kulturrådet/ABM utvikling kr. 3,7 mill. (kr. 1,4 mill.)
84 382 000
22 000
BODONI
Beffen
Staten Kunnskapsdeptartementet
8 000
22 000
Stiftelsen Bryggen
Hordaland fylkeskommune prosjekt
Museer og kulturvern: Direkte tilskudd totalt kr. 253,9
(kr. 230,8 mill.) av en omsetning på kr. 420 mill.
Museer
35 000
1 137 000
Prosjekt Bryggen
Ætthistorisk institutt
I tillegg kommer utgifter til statsarkivet og arkiver på UiB.
1 639 000
Bjørgvin kyrkjesogelag
Landslaget for bygde- og byhistorie
Museer
28 948 200
1 463 000
Kystsogevekene
Litteratur og bibliotek
Bergen kommune kr. 35,4 mill. (kr. 44,7 mill)
32 530 200
Bergens sjøfartsmuseum
Hordaland sogelag
Lokale arkiv: Direkte tilskudd kr. 35,4 mill. (kr. 44,7) av en omsetning på kr. 64,3 mill.
Akvariet i Bergen
Bergen Kystlag
Hordaland fylkeskommune kulturvern drift
tilsku dd museer, kultu rv e r n o g a r kiv
250 000
Kunstmuseene i Bergen
Arna sogelag/ Ådnatun
Bergen tekniske museum
Konsolideringsprosjekter
100 000
2010 B&U
Markering og jubileer
Vulcanus taubåtkompani
1 330 000
Bymuseet i Bergen, Det historiske klasserom
10
Nordhordland veteranskipslag
ABM utvikling prosjekttilskudd museum
Sandviken motorklubb istandsetting motorer
10 000
Veteranskipslaget Fjordabåt restaurering M/F Granvin
50 000
Veteranskipslaget Fjordabåt skade Grannvin
Bergen kommune museer
67 789 150
Vulcanus taubåtkompani restaurering Vulcanus
20 000
100 000
Bergens sjøfartsmuseum
1 407 500
Øygardsbåtane restaurering Vestgar
25 000
Bymuseet i Bergen
8 846 500
Øyvind Sandberg Streiftogfilmene
40 000
Mangfold
50 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 5 m u s e e r , k u l t u r o g a r k i v
m u s e e r , k u l t u r o g a r k i v 2 . 5 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 51
lytt
til
hjertet
2
6
Amatør og frivillig
Undersøkelser viser at det svinger både i kirkene og i korps­
bevegelsen, studentkulturen fikk ett løft, og mange er fornøyd
med kulturkontorene.
Endringer i frivillig sektor
Institutt for samfunnsforskning og SSB dokumenterte at andelen
av befolkningen som bidrar frivillig er sunket fra 58 % i 2004 til
48 % 2009. Deltagelse hadde økt i årene før 2004, kanskje fordi
organisasjonene tok ut fordelene med innkalling via epost og
internett. Det er ellers ingen endring i den langsiktige trenden fra
frivillighet i organisasjoner til frivillighet i kortere prosjektbaserte
interesser. Selvrealisering er viktig, men må ikke forveksles med
egoisme: Det viktigste er fortsatt å gjøre noe med saken, de med
lav utdannelse og de unge ønsker i tillegg å bruke frivillig innsats
til å knytte nettverk.
Kulturråd
Amatørkulturrådet hadde 133 medlemsorganisasjoner med over
15 000 enkeltmedlemmer. Amatørkulturdagen samlet 70 organi­
sa­sjoner og opp mot 3 000 besøkende. Medlemmene ønsker at
den blir årlig fordi den gir god profilering av amatørkulturen og
Amatørkulturrådet. Det er en utfordring å delta mer i den
offentlige debatten.
Korte tall: 48 % av den norske befolkningen deltar i ulønnet fri­
villig arbeid. Et arbeid som har større verdiskaping enn hotell og
restaurant. 74 % av arbeidet utføres av ildsjelene - de 11 % av
befolkningen som bidrar med mer enn 2,5 timers arbeid i uken.
Sektoren kjenntegnes av høy utdanning og høy inntekt.
Åsane Kulturråd prioriterte arbeidet med Kulturhussaken og
Kulturfest Åsane. De var medansvarlig for Kulturfesten og hadde
arrangementer i samarbeid med Bjørgvin DPS, Åsane historielag
og Åsane ungdomslag.
52 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 6 a m a t ø r o g f r i v i l l i g
Fyllingsdalen kulturråd har fokus på bedre rammebetingelsene
for det frivillige kulturarbeidet i Fyllingsdalen bydel, nøkkel­
prosjektet som det arbeides med er et kulturhus i Fyllingsdalen.
KOMFY: Kontaktutvalget for Musikk i Fana og Ytrebygda er en
viktig medspiller på produksjons- og arrangørsiden i Fana
kulturhus, i tillegg til å være det lokale musikklivets interesse­
organisasjon.
Melding om korps og orkestre
I 2010 oppsummerte Bergen kommune tilstanden innen korpsog orkestersektoren i Bergen i samarbeid med Norges musikkorps
forbund Hordaland, De unges orkesterforbund Hordaland og
andre aktører. Bergen kommunes driftsstøtte til sektoren var på
kr. 5,6 mill. inkludert tjenester fra Kulturskolen. Aktørene nyter
også godt av ordninger som husleierefusjon i Grieghallen og
Logen, prosjekttilskudd fra åpne poster og kommunale lokaler.
Det bevilges både tilskudd til ensemblene og til deres by- og
fylkesdekkende organisasjoner og til prosjekter. Nedenfor følger
tre oppsummeringer fra meldingen.
Status korps
Bergen har flere av landets beste korps, innen janitsjar, brass,
skolekorps og voksenkorps. Korpsene har holdt rekrutteringen på
et jevnt nivå i de siste årene. Bergen har relativt god tilgang på
høyt kvalifiserte dirigenter og instruktører og et godt samarbeid
mellom korpsene og fagmiljøer i Griegakademiet, ”divisjons­
musikken” og BFO. Nye Fana Kulturhus har utvidet konsert­
mulighetene.
I 2010 var det 66 korps, fordelt på 24 amatørkorps (voksne), 40
skolekorps og 2 ”kombinerte” skolekorps der voksne med i en
periode med liten rekruttering. Antall medlemmer har vært
stabilt, med en liten økning i voksenkorpsene. Tilsiget fra skole­
korps til voksenkorps synes å være relativt lavt. 40 % er menn,
60 % kvinner.
Ko r psme dl e mm e r 2010
2006
2007
2008
2009
2010
Menn
1 175
1 149
1 156
1 179
1 247
Kvinner
1 554
1 480
1 564
1 484
1 639
917
975
1 008
1 029
1 084
1 706
1 552
1 626
1 554
1 691
101
95
79
73
103
Under 26
1 725
1 635
1 729
1 594
1 750
Under 16
1 317
1 195
1 237
1 100
1 237
Under 13
990
883
901
780
967
2 730
2 630
2 721
2 664
2 886
I amatørkorps
I skolekorps
I kombinertkorps
Totalt
Utgifter til instruksjon/dirigent er en betydelig utgift, i snitt ca.
kr. 100 000 i året. Det er stor variasjon fra korps til korps når det
gjelder øvingssituasjonen, her er skolenes innstilling avgjørende.
Det er større ”gjennomtrekk” i styrene for skolekorpsene enn i
amatørkorpsene. Dugnad er fortsatt et sentralt element i korps­
bevegelsen. I snitt samler korpsene inn mellom 100 000 og
200 000 kr. hvert år, totalt ca. kr. 10 mill. i Bergen.
Status orkester
Rekruttering til amatørorkestrene har større utfordringer enn
amatørkorpsene. Antallet utøvere har gått dramatisk tilbake de
siste 40 år fra 3 fullt utbygde symfoniorkestre pluss flere
ensembler/salongorkestre. Nå er tilbudet så begrenset at mange
har ikke finner et sted å spille, vel 200 orkesterplasser er borte på
20 år. Griegakademiet er heller ikke noen vesentlig bidragsyter til
orkesterne, i motsetning til korpsene.
a m a t ø r o g f r i v i l l i g 2 . 6 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 53
4 amatørorkestre og 10 skoleorkestre fikk tilskudd fra Bergen
kommune i 2010. Collegium Musicums orkester er i en sær­
stilling kvalitativt. Bergen Turnforeningens orkester og Bergen
pensjonistorkester er salongorkestre med høy gjennomsnittsalder,
Ung symfoni og Bergen unge kammerorkester er viktige for
unge musikanter, UiB symfoniorkester støttes av UiB og Åsa­
slåtten toraderlag er en forening/orkester for dette instrumentet.
De fleste orkester kjøper dirigenttjenester gjennom kultur­skolen.
Orkestrene har gratis øvingsplasser på de lokale skolene eller må
leie. De fleste konsertene holdes lokalt i gymsaler og lignende.
UNOF Hordaland har tre konserter i Grieghallen i løpet av et år.
Sammenligning storbyer
Flere elitekorps og kor i Bergen holder internasjonalt nivå, med
ytterligere to elitekorps i Lindås. Den høye kvaliteten på mange
voksenkorps ”smitter” også over på skolekorpsene når man ser
på konkurranseresultater. Konkurranseaktiviteten innen korps
har generelt vært viktig for å opprettholde og øke aktivitet,
rekruttering og kvalitet. Bergen har også relativt høyere aktivitet
og andel voksenkorps. I Oslo, Trondheim og Stavanger utgjør
skolekorpsene 67 % av medlemmene, Bergen 58 %.
Trondheim og Stavanger har hatt et bedre orkestertilbud, noe
som har resultert i at mange norske utøvere på strykersiden
kommer derfra. Erfaringen fra Stavanger og Trondheim viser at
et nærmere samarbeid og bedre koordinering med kulturskolen
som sentral aktør, vil gi bedre resultater både faglig og økonomisk.
Bergen skiller seg fra de andre byene ved tilskudd til elitekor og
korps, ved å gi tilskudd til instrumentkjøp, Stavanger og
Trondheim har låneordninger for enkelte instrumentgrupper,
Oslo ingen ordning. Bergen kommune har et tett samarbeid med
de regionale forbundene med tilskudd til drift og prosjekter i
forbundenes regi og har en Husleierefusjon i Grieghallen og
Logen som gir aktørene tilgang til byens storstue.
Korps
Medl.
Under 26
Over 26
Gjennoms.
tilskudd
66
2 886
1 750
1 136
1 600
120
5 861
3 512
2 349
1 000
Trondheim
41
2 041
1 371
670
3 000
Stavanger
34
1 566
1 029
537
3 000
Bergen
Oslo
Studentkultur
Studentene ved universitetet og høyskolene i Bergen har felles
velferdsorganisering, med bl.a. kantiner, boliger, barnehager og
helsetilbud. Velferdstinget bevilger driftsstøtte til Studenter­
samfunnet, StudVest, Bergen Student-TV, Studentradioen og K7
bulletin (”Bulle”) på NHH. De utnenver også et kulturstyre som
utøvende kulturpolitiske organ. Denne holder kurs for kultur­
organisasjonene i søknadsskriving, markedsføring, presse­arbeid,
økonomistyring og rekruttering og har et tilskudsbudsjett til
studentorgansiasjonenes drift og prosjekter på 1 mill. kr. Det
største tilskuddet er imidlertid fra staten via studiested i form av
gratis lokaler til kulturvirksomhet. Det kan være i kantiner eller
auditorier, kjellerlokaler som på NHH, og med Det Akademiske
Kvarter som største enhet.
De fleste søkere til Kulturstyret planla økt aktivitet og søkte større
beløp enn tidligere, i tillegg var det en økning i organisasjoner
som registrerte seg som studentorganisasjon, til ca. 100 (se www.
sib.no/kulturstyret). Gjenåpning av Kvarteret opplyses som
hoved­­årsaken til økt aktivitet og flere aktører i 2010.
Det Akademiske Kvarter
”Studentstedene er helt avgjørende for musikk-Norges utvikling”
mente Arild Rønsen på nrk.no og ”Svært mange av dagens etablerte
norske band hadde sin første bergenske spillejobb på Kvarteret” ifølge
Einar ”Engelen” Engelstad i BT. Etter nesten 3 års utbygging
gjenåpnet Kvarteret 5. februar 2010. Den brann­tekniske kapa­
siteten på 1 500 personer er fordelt på 8 bruksrom, café, pub,
vinbar og uteservering, totalt 3 442 m2.
Kvarterorganisasjonen arrangerer selv ikke kultur, men legger til
rette for andre. Over 75 studentorganisasjoner og lag står for det
kulturelle innholdet. De frivillige i kvarteret står for infrastruktur,
de frivillie hos arrangørene for debattanter, artister ol.
I selve kvarterorganisasjonen er det ca. 425 frivillige. De 75
arrangørorganisasjonene hadde minst 10 hver som gir ytterligere
750 frivillige. Kvarterorganisasjonen har minimum arbeidstid på
4 timer i uken, mange jobber mer, det gir minst 60 000 dugnads­
timer. Inkluderer vi arrangørene, gis det mellom 150 og 200 000
dugnadstimer i året.
I 2010 var det var 1 121 arrangementer på kvarteret med 57 885
deltagere, eller et snitt på 5 per dag og 48 per arrangement.
Kvarteret er også et sosialt møtested og en arena for uformelle
arrangementer og det totale antall gjester var 250 000, hvorav
37 500 ikke-studenter.
Andre stod for 354 arrangement, fra AKKS, Bergen Tekniker
Samfund, Big Business Band, Direksjonsmusikken, Dragefjellets
Musikkorps, Force Marsjør Juzz-Band, Galleri Fisk, Jusrevyen,
SV-Revyen, HF-Revyen, HiBRevyen, Mannskoret Arme Riddere,
Medisinerrevyen, Musikselskabet Larmonien, Phonofestivalen,
Sangkoret Culpa, Stiftelsen Hulen, Studentkoret Blandende
Akademikere, Studinekoret Sirenene, Teknikerkroen, Aksjon
Slett Ulandsgjelda, Amnesty Student, Bergen Kristelige Student­
forbund, Bergen Kristelig Studentlag, Bergen Religionskritiske
Forening, Bergen Senterstud, Bergen Student PRESS, Change­
maker Bergen, Erasmus Student Network Bergen, Framtiden i
våre hender, Grønne Studenter, Miljøpartiet De Grønnes student­
gruppe, Høyden AUF, Høyden Natur og Ungdom, Høyres
Studenter­forening i Bergen, Internasjonale Sosialister, LatinAmerikagruppen i Bergen, Muslimsk Studentersamfunn, NOAH
Bergen, Norsk Folkehjelp Ungdom Bergen, Palistinakomiteen
Student, Sampolkonferansen, Skeive Studenter, Spire Bergen,
Studentforeningen Navigatørene, Studentmållaget i Bergen,
AKA, Atrium, Bergen Student TV, BTS Media, Injuria, K7
Bulletin, K7 Minutter, Katarsis, Mediaverkstedet i Bergen,
Prosopopeia, QED, Reform, Replikk, RISS, Studentenes og
Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, Samviten, Stao
Norge, Studentavisen Incisura, Studentradion i Bergen, Vidsyn,
Ernæringsstudentenes Forening i Bergen, Juristforeningen,
Medisinerforeningen i Bergen, Odontologiforening i Bergen,
SOBAS, Start HiB og flere.
Byens kulturliv bruker også kvarteret. Blant festivalene i 2010 var
Festspillene, Biff, Bergenfest, Raptus, The Fix og Menneskerettig­
hets­uken.
Kultur i kirkene
Den norske kirken er en betydelig kulturaktør i Bergen, med både
et stort profesjonelt tilbud og et bredt frivillig drevet tilbud.
Menighetene hadde totalt 4385 frivillige, fordelt på ulike oppgaver.
Det ble holdt 62 kurs og 96 fester for de frivillige. Fordelt på
arbeidsoppgaver, var det 1 176 frivillige involvert i gudstjenester,
817 i barne og ungdomsarbeid, 875 i diakoni, 785 i komiteer og
utvalg og 932 i annet arbeid, inkludert dugnad. Fordelt på
menighet var tallene slik:
F r i v illige i m e n i gh e t e n e
Menighet
140
Landås
109
Årstad
70
Fridalen
114
Løvstakksiden
161
Sandviken
47
Fana
170
Birkeland
244
Søreide
203
Slettebakken
188
Storetveit
113
Bønes
353
Skjold
627
Laksevåg
Nygård
Fyllingsdalen
arrangementer på kvarteret
Antall
Bergen domkirke
Sælen
65
82
121
80
Loddefjord
151
Antall 2010
Deltagere
Konserter
189
28 350
Olsvik
148
Møter
183
6 240
Åsane
435
Øving
163
4 440
Arna
119
Debatter
107
3 260
Ytre Arna
120
Interne arr.
97
3 260
Biskopshavn
124
Festival
92
3 210
Eidsvåg
210
Fester
91
2 330
Salhus
191
Teater
52
2 030
Totalt
4 385
Klubb
47
1 940
Seminarer
39
975
Filmvisninger
27
900
Revy
18
540
Quiz
9
270
Dans
7
140
1 121
57 885
Totalt
Besøk totalt
1 598 barn opp til 12 år deltok på 71 ulike kurs og verksteder, 1 031
deltok i de 42 faste klubber. Det totale besøket/bruken av kurs og
verksteder var 6 392 og av faste klubber var 41 240. Totalt nesten
48 000 besøk i barne- og ungdomsarbeidet.
67 ungdomstilbud samlet 1 847 ungdommer til klubber, ung­
doms­kafeer og Krik. Det ble i tillegg holdt 13 lederkurs med 260
deltagere og 8 andre kurs med 175 deltagere.
250 000
83 voksentilbud hadde 1196 deltagere. Utenom kommer 24 faste
eldretreff, 24 grupper knyttet til ekteskapsrådgivning eller sorg,
nesten 2 000 besøk i besøkstjenesten, 38 turer og 16 andre tilbud.
De største arrangører av åpne tilbud (antall arrangement) er Aktive
studenters forening (112), Bergen realistforening (102), Studenter­
samfunnet i Bergen (93), Bergen filmklubb (67) og Borg (42).
Studentteateret Immaturus møttes 227 ganger, men det inkluderer
øvinger. Kvarteret hadde selv 120 interne arrange­menter.
Kormusikk inngår i mange ulike arragnementer, men drives
frem av 94 kor med totalt 2 355 medlemmer.
Domkirken er kirkens kanskje viktigste konsertarena.
54 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 6 a m a t ø r o g f r i v i l l i g
a m a t ø r o g f r i v i l l i g 2 . 6 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 55
ki rk eko r
Menighet
Antall kor
Medlemmer
Bergen domkirke
4
100
Landås
5
70
Årstad
4
75
Fridalen
3
68
Løvstakksiden
1
12
Sandviken
3
38
Fana
4
160
Birkeland
4
99
Søreide
5
153
Slettebakken
6
151
Storetveit
2
35
Bønes
3
116
Skjold
4
250
Laksevåg
3
57
Nygård
2
34
Fyllingsdalen
3
94
Sælen
1
23
Loddefjord
1
5
Olsvik
3
113
Åsane
17
471
Arna
3
44
Ytre Arna
2
19
Biskopshavn
4
76
Eidsvåg
5
50
Salhus
2
42
Totalt
94
2 355
Antall besøk
94 200
Kun to av menighetene har en plan for kirkemusikk. Det pågår et
arbeid nasjonalt, i bispedømmene og i menighetene og fellesrådet
som skal oppgradere kulturarbeid i kirken.
Menighetene er betydelige produsenter av kulturarrangementer,
i tillegg fungerer kirkebygg som arena for andre aktører. Knappe
400 egne kulturarrangementer har ca. 40 000 besøk, 160 i
andres regi ca. 32 000. Totalt 480 av arrangementene var konser­
ter. Det er et profesjonelt element i de fleste arrangement, andres
arrangementer vil i hovedsak være profesjonelle. En detaljert
oppstilling er presentert under kirkekultur i musikkkapitelet.
Kommunal kulturpolitikk
Amatørkulturplanen har mål om 20 % (6 000) flere deltakere
innen 2017. Med godt belagte kulturarenaer er det en utfordring
å finne plass til disse. Nye genrer er løftet hvert år, erfaringen er
at et år er for kort tid så metodene omlegges fra 2011. Det ble
etablert elitekorordning med 5 elitekor fra 2010. Det skal også
være stor genrebredde i tilbudet, men enkelte bydeler har smalere
bredde i etterspørselen etter aktiviteter. Her møter kulturpolitiske
mål motstand fra markedet. Det er særlig vanskelig med etablerin­
ger innen tradisjonelle genrer, eksempelvis med Bull Ervingen på
Landås og i Fyllingsdalen.
56 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 6 a m a t ø r o g f r i v i l l i g
14 lokale tilskuddsordninger var resultat av ulike politiske
satsinger gjennom årene, men totalen virket forvirrende og
arbeidskrevende for brukerne. Uten endring i den underliggende
politikken er tilskuddsordningene redusert til 5.
Hedret i 2010:
•Kulturprisen i Arna: Arne Musikforening
•Kulturprisen i Åsane: Åsane Unge Strykere
•Kulturpris for Bergenhus: Eli Øvretveit Club Darling Point
•Kulturpris for Årstad: Ulrikken Janitsjar.
•Kulturpris for Fana og Ytrebygda: Stig Hammersland.
•Kulturprisen i Fyllingsdalen og Laksevåg: 5071 Kulturforsyning.
Bydelskulturkontorene
Kor og dans skulle løftes i 2010. Resultatet var 9 nye tiltak og 221
flere deltagere. Aktivitetsomfang skifter fra område til område:
• Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor: Aktiviteten er størst i
Laksevåg bydel hvor det er 3 tilrettelagte kommunale arenaer.
Fyllingsdalen mangler dette. Det er blitt større variasjon i
tilbudene.
• Fana og Ytrebygda kulturkontor: Aktivitet både på kor og dans
er størst i Fana bydel. Kulturkontoret har i 2010 derfor prioritert
Ytrebygda for å kunne løfte feltet, bl.a. aktiviteter i Søreide
Ungdomshus og i Liland Ungdomslag, kurs for ungdom i
Ytrebygda statlige mottak og flere voksenkor. I Fana kulturhus
er det opprettet eget nytt kor for ungdom.
•Bergenhus og Årstad kulturkontor: I 2010 var det flere arrange­
menter enn året før, bl.a. Høstlykke på Nordnes bydels­hus og
Landås fest.
•Arna og Åsane: Det ble arbeidet med å opprette/støtte et barne­
kor utenfor menighetenes regi. Kor og dans utgjør en stor del
av den lokale tilskuddspotten, og i løpet av året ble det etablert
ett nytt kor og en ny dansegruppe, med 41 deltakere.
Brukerundersøkelse
40 % av de som fikk tilskudd fra Allmenne kulturformål og fra
Arrangement, konsert, forestilling fra Laksevåg og Fyllingsdalen
kulturkontor i 2010 besvarte et e-postskjema:
• 100 % syntes at servicen fra kulturkontoret var bra. 90 % sa at
kommunikasjonen var god, 10 % middels.
• 85 % ville helst levert søknaden på internett fremfor papir,
100 % om dette reduserte behandlingstiden med 2 uker. 75 %
syntes skjema var greit, 25 % middels. Retningslinjene var
lettfattelige for 85 %, ikke for 5 %, 10 % viste ikke.
• For 75 % var tilskuddet av stor betydning for gjennomføring,
noe betydning for 25 %.
Kommentarfeltet inneholdt bl.a.: ”Det hadde vært fint å få lov til å
søke midler også for arrangement som avholdes i nabokom­munene.
Dessverre finner vi ikke alltid egnede lokaler i vår bydel og vi velger
derfor å avholde konserter i nabokommunene”, ”Støtten … har vore
viktig, og gitt mulighet til å gjennomføre våre kulturarrangement.
Kontoret har vore positive og lette å ha kontakt med, og dette har vore
motiverande til å sette i gang nye prosjekt” og ”Kulturlivet i bydelen er
svært avhengig av et kulturkontor som evner å i vareta mangfoldet av
kulturaktiviteter i bydelen. Dette synes jeg at kulturkontoret i stor grad
makter”.
I n stitusjo n e r
Amatørkulturrådet: Amatørkulturdagen samlet 70
organisasjoner og 3 000 besøkende, det er ønskelig at
det blir et årlig arrangement. Vi utgangen av året
hadde rådet 133 medlemsorganisasjoner med mer enn
15 000 enkeltmedlemmer.
Hordaland musikkråd har 33 medlemsorganisasjoner,
administrerer musikkens servicesenter på USF Verftet
med 10 kontorer, er fylkesledd av Musikkens studie­
forbund som i 2010 brukte voksenopplærings­midler til
447 kurs for 4 313 deltakere i Hordaland, noe opp fra
årene før. Kursene utløste knappe kr. 1,5 mill. i stats­
tilskudd. Musikkrådet hadde ytterligere 10 kurs og
konferanser med totalt 388 deltakere, bl.a. begynner­
kurs i sang, lyttekurs for klassisk musikk med Trold­
haugen og BFO, sangkurs for de som jobber med
eldre og syke og Sang på arbeidsplassen. Tildelinger
fra Frifond til uorganiserte i Hordaland ga 606 900 til
113, vesentlig ned fra 2009. Andre prosjekter inklu­
derer Musikk i fengsel og frihet (MIFF) er et sam­
arbeids­prosjekt mellom Hordaland musikkråd, Fylkes­
mannen i Hordaland, Åsane v.g. skole og Bergen
fengsel og felles konferanse for de lokale musikk­
rådene/kulturnettverkene.
NMF Hordaland: Medlemstallet i korpsene i Bergen
er stabilt. Det var god rekruttering kongekorpset,
Hordaland ungdomskorps dirigentseminarer, kontakt­
møter for korpsene, konserter og konkurranser. Til
sammen er det hele 65 medlemmskorps i Bergen
fordelt på 25 voksenkorps og 40 skolekorps. Fra 2011
er Norges Musikkorps Forbund Hordaland blitt egen
region. Ny daglig leder er tilsatt og antall stillinger er
økt med en 50 % stilling.
Elitekorps: Sandvikens ungdomskorps sin 8. plass i
NM i janitsjar og promenadekonsert i Grieghallen var
høydepunkt. Rekruttering og økonomi er hovedut­
ford­ringene. Tertnes Brass deltok NM i elitedivisjonen,
og spilte ellers konserter sammen med skolekorps.
Utfordringen er stabil besetning, konkurransen om
medlemmene blant bergenskorpsene er stor. Drage­
fjellets musikkorps ble nr 2 i NM for janitsjarkorps,
spilte på korpsgala i Asker kultur­hus og hadde fest­
konsert på Sotrafestivalen. Det ble gjennomført
dirigent­prosjekt med konsert og CD-innspilling.
Økonomi og drift er utfordringene. Krohnengen Brass
Band fikk ny sjefsdirigen, fikk en solid fjerdeplass i
elitedivisjonen i NM i Brass, holdt 12 konserter, deltok
i 2 konkur­ranser, er øvingskorps for dirigentstudenter
ved Griegakademiet og spilte inn CD med nyarrangert
musikk av Sjostakovitsj. Høyt aktivitetsnivå med 113
opp­møter per medlem og økte sponsorinntekter. NM
for brassband i Grieghallen hadde rekorddeltagelse
med 75 korps. NMF Hordaland er teknisk arrangør.
De Unges Orkesterforbund i Hordaland har ca. 300
medlemmer i Bergen og ca. 100 utenfor. Antall med­
lemmer er stabilt med 11 medlemsorkestre i Bergen,
der 7 er strykeorkestre og 4 har symfonisk besetning.
I tillegg drives Ung Symfoni, Vestnorsk ungdoms­
symfoniorkester, Vestlandsfestivalen og sommerskolen
på Halsnøy.
Norges korforbund Hordaland 52 kor deltok i 8 kirker på nyttårskonsertene, det ble gjennomført 5 kurs og Norges korforbundslandsfestival og ”Syng
for oss” ble gjennomført i mai med 18 kor, mange
konserter og kurs. Et prosjekt med 300 sangere fra
Vestlandet ble gjennomført i oktober.
Bjørgvin kirkesang forbund sendte 3 kor til Nordisk
kirkesangfest i Vasa i Finland, bl.a. Slettebakken
mottetkor og Osvik kirkekor. I 2010 ble det etablert
en kulturkalender med kirkemusikkarrangementer i
Bergen. BKF har ansvar for Rikskyrkjesongfest i 2012.
Grieg international korfestival arrangerer fra 2010
en festival årlig. For første gang ble NINA Griegfestival
- for young voices inkludert NINA Solo Competition
for unge sangtalent gjennomført med 10 barne- og
ungdomskor og 11 solister fra 6 nasjoner. Hoved­
utfordringen er å øke driftsgrunnlaget og å skaffe
økte administrative ressurser.
Collegiûm Mûsicûm mistet tre økonomiske støtte­
spillere og kr. 200 000 årlig. Kunstnerisk milepæl var
urframføringen av Høgsongen av Knut Vaage under
Borealisfestivalen og Händels Messias i en stappfull
Korkirke. Det er ønskelig med en innspilling av Vaages
verk. 2 større konserter var samarbeid med andre som
rapporterer besøket.
Bergen Spillfestival omfattet NM i sportsquiz,
Bergens­mesterskapet i spill for barn i samarbeid med
Ferieklubben og andre leker for barn og unge i
samarbeid med Vitalitetsenteret. I tillegg var festivalen
preget av kortspill, sjakk og brettspill. Festivalens
ansikt utad er arrangementene på Torgallmenningen,
og man ønsker særlig å rette aktiviteten mot ungdom,
og å inkludere forbipasserende.
BUL Ervingen gjennomførte første Folkedans­festi­
valen, som skal vandre nasjonalt, et større skole­
prosjekt med undervisning ukentlig om våren og fikk
gode resultater i spellemanns- og korkonkurranser.
BUL omfatter Ungdoms- og barneleikarringen,
amatør­teater, flere folkemusikkgrupper, bl.a. junior­
spel­mannslag, og kor. Laget samarbeidet med Columbi
Egg, Kulturskolen, Bygde­danslaget i Bjørgvin,
Hordaland og Noregs Ungdomslag og Hordaland
Musikkråd. Medlemstall gikk opp fra 305 til 312.
Arna sogelag/Ådnatun inngikk avtale med Museums­
senteret i Hordaland om overtagelse av museums­
ansvaret slik at Ådnatun utvikles videre som kultur­
sentrum. Arna Sogelad hadde 4 kulturkaffe, kultur­
dager og lokalhistorisk informasjon, Arna husflidslag
hadde kurs i dreiing og kvitsøm og 5 klubbmøter, Arna
mållag haddde ulik møtevirksomhet.
Det akademiske kvarter gjenåpnet som en kulturell
suksess med 250 000 bruk og nesten 60 000 deltagere
i arrangementer og aktiviteter. 2010 var et krevende år
knyttet til rekruttering og opplæring av over 500 fri­
villige og av brukerorganisasjonene. Det tok 9 måneder
å bli enig om fordelingsavtale om inntekter med de
største organisasjoner.
Studentersamfunnet i Bergen hadde et godt år,
stigende om våren, noe ned om høsten. Etter at de
flyttet tilbake på Kvarteret, merket de mindre opp­
slutning fra byen forøvrig, men stadig flere medie­
oppslag. Samfunnet formidlet samfunnsdebatt, kultur
og vitenskap og samarbeidet med bl.a. a BIFF,
Forskningsdagene og Bergen Næringsråd.
Hulen hadde et krevende år, konkurranse om konsert­
publikum ble enda vanske­ligere. Hulens bookingprofil
er mer upolert og ukjent enn andre uavhengig av
genre. Blant høydepunkt var svenske The Radio Dept.,
Susanne Sundfør og Tommy Tokyo & Starving for my
gravy. Faste DJ-konsepter ble innført på lørdagene.
Hulen hadde mange magiske kvelder.
Aktive studenters forening: 2010 var et begivenhets­
rikt år. ASF flyttet tilbake til Kvarteret, med økt
arrange­mentsfrekvens og ekspansjonsutfordringer. Det
var gode konserter, godt besøk og 70 års jubileum om
høsten.
Studentteateret Imaturus feiret 20 år med fulle hus
og en A fra StudVests anmelder for The Rocky Horror
Picture Show. Imaturus flyttet inn i det gjenåpnede
Kvarteret og har nå for første gang gratis visning av
produksjonene. Høsten 2010 satte de medlemsrekord.
UKEN på NHH var en suksess med navn som 50 cent,
A1 og Casiokids på plakaten. Studentmediene kriti­
serte dem for hemmeligholdelse av volds­episoder,
kaotiske køordninger og motvillig samarbeid med
mediene. HF revyen debuterte med et lite budsjett,
mens Jussrevyen med 7 års erfaring hadde 130 000 å
bruke, begge gikk bra.
Phonofestivalen til Studentradioen var den hittil mest
omfattende, over seks dager på Kvarteret. De svenske
indieelektronikerne Familjen toppet plakaten, sammen
med Tôg og amerikanske Zola Jesus, på festivalen som
huset rundt 1 200 festivaldeltakere.
Studentavisen StudVest ble utgitt 34 ganger i 2010
inkludert et fadder­nummer, i tillegg publiseres nett­
avisen www.studvest.no. Staben består av ca. 30
journalister og 10 fotografer som jobber frivillig, pluss
en redaksjon på 4 som får kompensasjon for tapt
studietid. Det viktigste forbedringen skjedde på det
digitale planet med nye og bedre nettsider.
Studentradioen i Bergen er hovedkonsesjonær og
daglig på luften, i 2010 med ca. 50 timer nyprodusert
materiale i uken. Radioen drives av 120 frivillige med­
arbeidere og en redaksjon på 5, de siste med
kompensasjon. I 2010 var det igjen sommerskole for
ungdom og studentradioen arrangerte Phono­
festivalen i september 2010.
Bergen Student-TV hadde sitt første hele kalenderår i
2010 som fullblods nett-TV-kanal. Med kontinuerlig
produksjon og publisering på nett økte antall klikk på
nettsidene, og arbeidet ble mer relevant for redak­sjo­
nens medarbeidere. Kameraparken ble oppdatert.
a m a t ø r o g f r i v i l l i g 2 . 6 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 57
Arena
n ø kkelta ll
Amatør og frivillig
Utgifter 2008
Inntekter 2008
Utgifter 2009
Inntekter 2009
Utgifter 2010
Inntekter 2010
Amatør og frivillig
Medlemmer i medlemsorganisasjoner
2008
2009
2010
Amatørkulturrådet
370 290
400 000
770 381
890 000
1 092 360
990 868
Amatørkulturrådet
8 000
15 000
1 912 101
1 973 675
2 198 937
2 219 594
2 323 701
2 296 345
20 000
12 000
5 000
33
33
33
27
25
147
158
160
4 000
4 090
4 100
Hordaland musikkråd
Andre organisasjoner ansl. medlemmer
Hordaland musikkråd
Collegium Musicum
827 000
902 000
1 077 000
997 000
992 955
980 726
Tertnes Brass
269 610
276 953
163 763
275 606
251 377
236 816
Collegium Musicum
Dragefjellet musikkkorps
405 697
465 366
578 164
554 385
438 100
344 289
Tertnes Brass
Krohnengen Brass Band
899 800
918 930
1 070 909
1 109 575
744 533
793 167
Dragefjellet musikkkorps
459 857
431 574
421 460
390 487
Krohnengen Brass Band
Norges korforbund Hordaland
Sandvikens Ungdomskorps
Grieg int choir festival
234 396
241 032
Norges Musikkorpsforbund Hord.
Norges korforbund Hordaland
Bjørgvin kirkesangforbund
Annen kirkekultur BKF menigheter
Bydelskulturkontorer eks B&U
Det Akademiske Kvarter
Aktive Studenters Forening
620 000
644 000
3 796 884
3 369 712
3 505 655
Kor i Den Norske kirke
2 246 000
1 327 000
1 404 000
1 055 401
1 147 396
26 749
58 273
45 613
48 215
19 543
65 535
Frivillige Den Norske kirke
974 311
131 550
20
6 240
40
17 000
60 000
80
305
312
1 034
84
7 200
Stiftelsen Hulen
120
130
140
80
11 200
100
124
425
Litteratur og
bibliotek
4 986 986
4 594 357
12 855 201
12 855 201
786 399
840 584
916 617
915 385
5 431 476
5 390 900
4 276 452
4 151 282
Studentteateret Imaturus
173
40
6 920
StudVest
50
50
80
4 000
Studentradioen i Bergen
90
160
40
6 400
63
58
40
2 320
26 556
35 290
885
934 395
757 700
725 508
2 155 832
2 140 972
242 757
242 879
307 402
305 700
340 000
340 000
380 000
380 000
56 025 791
56 244 145
68 287 351
67 967 574
Amatør og frivillig
Besøk/bruk 08
Besøk/bruk 09
Besøk/bruk 10
Endring 09 til 10
Amatørkulturrådet
Ny
3 000
3 000
0%
3 500
3 500
3 500
Collegium Musicum
905
950
600
-37 %
240
40
Tertnes Brass
230
50
305
510 %
84
28
Barn & unge 10
% B&U
0
-100 %
Museer
25 614
Tallene er delvis anslag.
tilsku dd am atø r o g fr i v illige
Direkte tilskudd totalt kr. 36,6 mill. av en omsetning på kr. 68,3 mill.
Amatør
900
1 200
1 800
1 300
-28 %
200
15
Bergen kommune kr. 5,6 mill. (kr. 7,2 mill.)
Ikke festival
7 700
4 800
-38 %
3 800
79
Bergen kommune bydeler kr. 29 mill.
5 700
5 900
5 900
0%
4 800
81
10 000
10 000
10 000
0%
Hordaland fylkeskommune kr. 1,7 mill. (kr. 1,2 mill.)
1 000
1 400
2 000
2 000
0%
40 000
40 000
250 000
525 %
0
7 000
7 000
7 000
0%
0
Stiftelsen Hulen
18 189
20 659
14 %
0
Aktive Studenters Forening
10 000
10 000
0%
0
300
1 940
15
0
174 %
Barn & unge
0
2 000
322 604
7 396
Museer
1 500
117 789
30
40
Sum Amatør og frivillig
71 735
6 640
90
1 287 225
Sum Amatør og frivillig
94 200
40
1 500
1 228 815
Studentteateret Imaturus
40
166
80
Studentersamfunnet i Bergen
1 260 581
Studentersamfunnet i Bergen
Litteratur2 355
og bibliotek
70
Aktive i studentorganisasjoner f.eks. DAK
1 189 355
Det Akademiske Kvarter
164 000
150
Studentradioen i Bergen
Bergen Spillfestival
4 400
40
1 058
28 951 827
Bergen ungdomslag Ervingen
100
250
125
2 086 264
Annen kirkekultur BKF menigheter
8 000
992
2 086 264
Norges Musikkorpsforbund Hordaland
50
Det Akademiske Kvarter
1 975 687
Grieg int choir festival
50
Voksenkorps
1 975 687
Krohnengen Brass Band
1 125
1 603 824
StudVest
Dragefjellet musikkkorps
3 200
45
1 649 648
Bergen Student-TV
Hordaland musikkråd
40
1 700 898
28 951 827
40 454 957
0
1 719 702
24 165 899
39 383 475
100 000
1 554 610
24 165 899
Bergen Student-TV
20
1 782 151
21 705 094
801 000
300 000
1 111 231
21 705 094
680 000
20
989 323
150 000
5 050 452
Deltagelse
Antall
12
4 385
150 000
5 219 492
Deltagelse
per år 2010
Bergen ungdomslag Ervingen
75 000
Studentteateret Imaturus
Sum Amatør og frivillig
200
75 000
4 366 871
Internasjonal
25
44
75 000
3 919 794
7 000
80
75 000
Studentersamfunnet i Bergen
Stiftelsen Hulen
1 503 788
3 566 326
2 059 000
Bergen ungdomslag Ervingen
Bergen Spillfestival
1 542 557
Bjørgvin kirkesangforbund
779 452
Markering og jubileer
2010 B&U
9 444
Mangfold
3
I tillegg kommer lesere og lyttere av ulike medier, som Student­
radioen og Stud Vest.
Tverrestetisk
58 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 6 a m a t ø r o g f r i v i l l i g
a m a t ø r o g f r i v i l l i g 2 . 6 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 59
Hordaland fylkeskommune totalt
Hordaland fylkeskommune drift
1 723 000
1 578 000
Bergenhus og Årstad Allmenne prosjekttilskudd
81 000
Monitor
12 500
Bergen Embouchure Ensemble
BMV kulturh.for
6 000
Norges Musikkorpsforbund Hordaland
15 000
Bergen Mannskor
25 000
Bergen Mannskor
Ervingen (Gimlingane) helgekurs
2 500
Olga Marie Breivik
Frivillighetssentralen, Vitalitetssenteret
5 000
435 000
Sandsliveien bofellesskap
Gutteklubben Grei
1 000
200 000
Sesam Frivillighetssentral
Ingrid Haugrønning
3 000
Hordaland korforbund
175 000
Siljustøls Venner
Mannskoret Fremad
14 500
Hordaland fylkeshusflidslag
137 000
Skjold Nesttun Janitsjar
Mannskoret Fremad
Grieg intern. Korfestival/Nina Grieg barnekorfest.
100 000
Norges Musikkorpsforb. Hordaland
Norsk Musikkråd - Hordaland
Hordaland folkemusikklag
62 000
Hordaland Folkeakademi
469 000
Hordaland fylkeskommune prosjekt
145 000
Folkeakademiet Hordaland
5 000
Hordaland musikkråd
10 000
Kammerkoret GNEIS
10 000
Maria Vocalis v/Kari Gina Hodneland 10 000
Norges korforbund Hordaland 35 000
Norges korforbund Hordaland
35 000
Ungdomslaget Ervingen - folkedansfestival 20 000
Ungdomslaget Ervingen - folkedansfestival
20 000
Bergen kommune tilskudd totalt
5 569 840
Folkeakademiet Åsane
2 200
6 000
Haukås Musikklag
5 000
Stig Holmås
5 000
Småbarnstreff
10 000
Hordvik Musikklag
1 500
To tette og en badeh.(Håvard Ims)
5 000
Småbarnstreffet i Aurdalslia
5 000
Hordvik Musikklag
2 000
5 000
Sommerstryk
To tette og en badeh.(Håvard Ims)
Tony Jensen
Fana og Ytrebygda Allmenne tilskudd
Absolutt Barnas Lollipop
Agape Gospel
14 000
697 000
10 000
2 500
Aktiv Kunst
16 000
Aktiv Kunst
3 000
Aktiv Kunst
3 000
Bergen Amateur Dramatic Society
10 000
Bergen Kammerkor
4 000
3 000
3 000
Bergen Kulturforum
100 000
Bergen unge Kammerorkester
Bergen Spillfestival
55 000
Collegium Musicum
450 000
Bøneskoret
5 000
Elitekorps: Krohnengen, Sandviken, Tertnes, Dragefjellet
400 000
Christiegården Dagsenter og avlastning
5 000
Grieg int choir festival
200 000
De flygende Muldvarper
2 500
Informasjon og markedsføring amatørkultur
500 000
Erik Steffen Alvær
25 000
NM I brass
125 000
Fana Jazzklubb
25 000
Raptus - Bergen tegneserie festival
150 000
Fana Kulturparks Venner
3 000
30 000
Fana kulturparks venner
5 000
Birkeland Menighet
7 500
10 000
Fana Kyrkjekor
590
Fana Mannskor
8 000
3 000
Bergen pensjonistorkester
6 000
Fana Menighet/Flygelkomitéen
Bergen turnforeningens orkester
8 000
Fana Musikk og Drama
10 000
Bjørgvin kirkesangforbund
28 000
Fana Musikklag
Collegium Musicum
55 000
Fana Mållag
Korps er gøy
20 000
Fana Ungdomslag
2 000
NM Brass arr.
70 000
Fanakoret
NMF Konsertserie
20 000
NMF Sommerkurs
10 000
7 000
Stemmene fra Stend/Paradis Big Band
Stiftelsen Virksomheten Helgeseter
20 000
Jupiterklubben
5 000
5 000
Kine Charlotte Solend
2 000
10 000
Kine Charlotte Solend
5 000
3 000
Stig Hammersland
5 000
Kiwanis Club Åsane
Storetveit menighets kulturutvalg
6 500
Kjellaug Møn
1 000
20 000
Løen Storband
25 000
Norsk Tricotasjemuseum
25 000
Sykkeldagen 2010
Søreide menighet
4 000
Søreide Rockeklubb
19 000
Rostadheimen
3 000
Søreide Rockeklubb
25 000
Senter for byøkologi
8 000
Søreide Songlag
10 000
Stiftelsen Espeland Fangeleir
5 000
5 000
Stiftelsen Espeland Fangeleir
10 000
Søråshøgda Barnekor
Telestar
10 000
Tertnes Brass
2 500
9 000
Tertneskoret
20 000
Ulsmåg FAU
10 000
Tertneskoret
35 000
Veslemøy Fluge Berg
10 000
Tor Erik Talhaug
2 000
Veslemøy Fluge Berg og Hege Holte Østbye
20 000
Torgdagene i Salhus
8 000
Veslemøy Fluge Berg og Werner Bryn
25 000
Ytre Arna Historielag
4 000
Tveiterås Ungdomskor
Ytrebygda Frivilligsentral
Fyllingsdalen allmenne kulturformål voksne
5 000
Åsane Bygdeboknemnd
Fyllingsdalen Historielag
2 000
Åsane Folkehøgskole
15 000
5 000
Åsane Folkehøgskole
3 000
Åsane Historielag
3 000
Fyllingsdalen Historielag
Fyllingsdalen kulturråd
Laksevåg Allmenne kulturformål voksne
50 000
170 540
Åsane Kulturråd
16 000
Åsane Kulturråd
3 000
Kunst-og kulturkom. I Olsvik kirke
21 800
5 000
Åsane Kulturråd
7 500
Kunst-og kulturkom. I Olsvik kirke
35 000
FAU Smørås skole
5 100
Åsane Musikklag
10 000
Laksevåg Hagelag
5 490
Fredrik Mekki Widerøe
3 000
Åsane Seniordans
1 600
Loddefjord Sangforening
20 000
Universitetets symfoniorkester
8 000
Hop Musikkteater
10 000
Stiftelsen Damsgårdsdagene
5 500
Åsaslåten toraderlag
8 000
Jan Erik Endresen
3 000
Stiftelsen Damsgårdsdagene
Janne Skavhellen
5 000
Stiftelsen Damsgårdsdagene
Bergenhus og Årstad oppstart amatør
15 000
B3- Bergen treblåserensemble
15 000
7 000
Fana og Ytrebygda oppstart amatør og org.tilbud
75 000
7 250
Hilde Bjørkhaug/Bente E. Anfinsen
7 000
Amatørkulturmønstringer
350 000
Kalandseid IL
10 000
Amatørkultur dagen i regi av Amatørkulturrådet
225 000
KOMFY
10 000
5 000
KOMFY
3 100
Alliansekorpset Arna
2 000
Hot&Funky
30 000
KOMFY
5 000
Andreas Reigstad
1 500
Musikkbingeåpning
50 000
Kontaktutvalget på Krokeide
7 000
Arbeidsstova på Skuggestrand
2 000
Pepperkakebyen/ Krabatene
40 000
Koret Jubilate
2 800
Arbeidsstova på Skuggestrand
Kringlebotn Barnekor
3 000
Arna Arbeidarpartilag
Arna Kyrkjekor
40 000
Proscen/VTS- utredning Corner
15 000
Kristin Elisabeth Haugland
910
Arna og Åsane Allmenne kulturformål voksne
25 000
Liland Ungdomslag teatergruppe b.
25 000
Stiftelsen Hamn - restaurering
10 000
Torunn Olsen male/tegnekurs utvh.
10 000
2 000
Arna og Åsane oppstart amatør
60 000
5 000
Hordaland Musikkråd
15 000
9 500
Nattkaféen i Arna kyrkje
10 000
25 000
Norsk Tricotasjemuseum
10 000
Siri Haaskjold
25 000
Fyllingdsdalen og Laksevåg oppstart amatør
75.000
Prosjekter
75 000
451 300
1 000
Arna Kyrkjes Kammerkor
Kulturutvalget i Skjold kirke
4 000
Arna Quiltelag
2 000
Kulturutvalget i Skjold menighet
3 000
Arna Quiltelag
7 000
Kunstgården på Stend
10 000
Arna Rotary med flere
Lars Kolstad
10 000
Arna Sogelag
3 000
Lyshornet Brass
2 500
Arna Sogelag
4 000
Mads Eriksen Gitarskole
8 000
Arne Sangforening
8 000
Mannskoret Servietten
9 000
Arne Sangforening
8 000
Aslaug Garnes Johnsen
1 000
10 000
5 000
Jazzspinneriet
Kulturutvalget i Skjold kirke
Monitor
60 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 6 a m a t ø r o g f r i v i l l i g
8 000
4 000
11 000
Notearkiv HKF
5 000
Åsane Historielag
5 000
Stiftelsen Damsgårdsdagene
35 000
Åsane Historielag
Atelie 2w
Loddefjord Sangforening
Amatørkulturrådets konferanse 2011
5 500
5071 Kulturforsyning DA
10 000
20 000
45 000
15 000
Åsane Bygdeboknemnd
20 000
AKKS
13 000
2 000
Hilde Kjønniksen
135 000
650
Øvre-Eide gård
59 000
Heine Bringe
Fellestiltak for amatørkulturen
Ytre Arna sokneråd
Fyllingsdalen Historielag
45 000
Borealis mønstring-kulturvern
5 000
15 000
25 000
Bergen Musikklærerforening
Premier NM brass
Fifty-Fifty studio
3 000
Skratteateret
Bergen Morgenkor v/Steinerskolen
175 000
5 000
Espelandshallen v/husstyret
Skratteateret
100 000
NMF-H prosjektstøtte ulike prosjekter
Båtlaget Kystliv
3 000
2 110 000
453 000
2 500
15 000
5 000
10 000
17 000
Amatørkulturråd
Bydekkende prosjektmidler
Bergen Nord Kammerkor
Multinasjonalt kvinnefellesskap
Driftstilskudd
Røde Kors Hjelpekorps
4 000
2 000
25 000
20 000
a m a t ø r o g f r i v i l l i g 2 . 6 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 61
Tertnes Brass, kornettgruppen. Foto John Vint
Bergenhus og Årstad samarbeidsmidler
500 000
Laksevåg konserter og forestillinger voksne
36 000
AKKS Bergen
70 000
Alvøens Musikkforening
5 000
Bergen kystlag
60 000
Laksevåg Blandet Kor
2 000
Bergen røde kors: Ferietilbud
30 000
Laksevåg Blandet Kor
5 000
Bizarre
50 000
Laksevåg Musikkforening
3 000
Christieparkens venner
40 000
Loddefjord Sangforening
5 000
Fridalen skole FAU
30 000
Maria Vocalis
3 000
Keramikkunst Verftet
20 000
Olsvik menighet
8 000
Slettebakken menighetsråd ”Pust i bakken”
60 000
Sydvestkoret
5 000
Slettebakken skole Åpen møteplass
55 000
Ulriken kvinne og familielag
35 000
Fyllingsdalen konserter og forestillinger voksne
Velvet garasjen
50 000
Fyllingsdalskoret
Sangkoret Hjerteklang
Stiftelsen Betanien
19 500
3 000
2 000
10 000
Fana samarbeidsmidler
25 000
Fana Grendalag
20 000
Sælen menighet
1 500
Historieverkstaden
25 000
Sælen menighet
3 000
Hop Musikkteater
35 000
Kaland Fritidsklubb
35 000
Asane Arna konserter og forestillinger voksne
KOMFY
20 000
Arna Kyrkjes Kammerkor
Kringlebotn Velforening
40 000
Arna Kyrkjes Kammerkor
Kunstgården på Stend
25 000
Bergen Musikkteater
12 000
Nordvik Vels Ungdomsklubb
30 000
Bergen Musikkteater
15 000
TROM
20 000
Cantus Sororum og Korakademiet
3 000
Christian Holter
1 000
Haukås Musikklag
6 000
Zikk Zakk Teater og Kulturverksted 2009 tilskudd overført
127 500
7 000
7 500
Ytrebygda samarbeidsmidler
25 000
Hordvik Musikklag
2 500
Historieverkstaden
65 000
Hordvik Musikklag
2 500
KOMFY
30 000
Korskolen Åsane kirke
10 000
Kunstgården på Stend
65 000
Korskolen Åsane kirke
4 000
MOBY
75 000
Løekoret
2 000
TROM
15 000
Løen Storband
7 500
Me over 60
1 500
Zikk Zakk Teater og Kulturverksted 2009 tilskudd overført
Bergenhus og Årstad Konserter og forestillinger Voksne
3 000
Bergens musikklærerfor.
3 000
Fana og Ytrebygda støtte til konsert eller forestilling
102 000
Agape Gospel
3 000
Blessing Tensing Fana
3 500
Bønes skolekorps
3 500
Fana Mannskor
3 000
Fana Mannskor
6 000
Fana Menighet
3 000
Fana menighet
3 000
Fana Unge Strykere
5 000
Jentekoret Kalliope
3 500
Jordbærhagen barnegospel
3 000
KOMFY
10 000
KOMFY
7 000
Kor é Vi og Fana Kyrkjekor
5 000
Laksevåg Blandet Kor
3 000
Lyshornet Brass
2 200
Monitor
5 800
Skjold Nesttun Janitsjar
3 000
Skjold Nesttun Janitsjar
3 500
Skjold Nesttun Janitsjar
5 000
Skratteateret
7 000
Storetveits kirkes kulturutvalg
4 000
Søreide menighet
3 000
Søreide menighet
4 000
Universitets Symfoni Orkester
3 000
Salhus Musikklag
2 000
Stjernen åpen barnehage
2 500
Universitetets Symfoniorkester
6 000
Vokalensemblet Skrik
4 000
Åsane Bridgeklubb
2 000
Åsane Folkehøgskole
2 500
Åsane Folkehøgskole
3 000
Åsane Folkehøgskole
3 000
Åsane Folkehøgskole
7 500
Åsane Kunstforening
3 500
Åsane Unge Strykere
10 000
I midten:Ung Symfoni i Izumi Hall i Osaka, Japan. Foto Magne Åsnes
Nederst: Studentkoret Arme Riddere. Foto Det Akademiske Kvarter
62 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 6 a m a t ø r o g f r i v i l l i g
a m a t ø r o g f r i v i l l i g 2 . 6 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 63
lytt
til
hjertet
på tross av et forrykende vær. Samarbeidsparter var Komman­
danten på Bergenhus og Divisjonsmusikken, Bryggens Museum,
Det Hanseatiske Museum, Alf Tore Hommedal/ UiB, Byanti­
kvaren. Festivalen kjennetegnes av at også eldre finner tema
interes­sant.
Barnas Kulturhelg ble arrangert for sjette gang med rekordstort
program og 5 556 besøk mot 5 140 i 2009. Samarbeidsparter var:
Bergen Dansesenter, Bergen Kino, Bergen Kjøtt, Bergen Kunst­
hall, Bergen Off. bibliotek, Kafe Magdalena, Bergen Kunst­
museum, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Det Hanse­atiske
Museum, Vestlandske Teatersenter, Hordaland Teater og Bergen
Jazzforum, Sparebanken Vest og Bergens Tidende.
Ungdomspriser
•Ungdomsprisen for Fana og Ytrebygda: Arrangørgruppen
Monitor.
•Ungdomskulturprisen i Fyllingsdalen og Laksevåg: Arrangør­
gruppen NøyePlanlagt.
•Ungdomsprisen for Arna og Åsane: Marita Nyheim Monsen.
•Ungdomsprisen for Bergenhus og Årstad: Bydelsrock.
Barn og unge totale tilbud
Barn og unge mottar 30 % av det totale tilbudet fra institusjoner
og profesjonelle aktører og billetterte arrangementer.
B E SØ K BARN & UNGE
2009
Aurora Julealis for skoler, barnehager, familier, i samarbeid med
Institutt for fysikk og teknologi UiB og BEK med 1 251 brukere.
2
Barnas kulturhus hadde Ole Bull årets barnedel. Ole Idole Bull fra
Bergen Byspill hadde 12 forestillinger og 900 publikummere, og
videreføres i 2011. Ambrosias Bull ble presentert i foajeen i DNS
for barnehagegrupper og familier (11 forestillinger/429 publi­
kummere). Oleanna var største prosjekt og fikk 2 584 brukere fra
barnehager, skoler og barnefamilier.
7
Barn,
ungdom
Flere festivaltilbud, Ung film, opprustede ungdomshus
og flere familietilbud. Kommunal evaluering og refleksjon
resulterte i Norges første kunstformidlingsplan for Barn.
og familier
Utvikling barn
De siste årene har stadig flere kulturinstitusjoner lagt prestisje
inn i barneprogrammet, i tråd med at denne delen av programmet
har fått økt kunstnerisk status.
Barnes kulturhus koordinerer festivaler der mange aktører får
markedsføring og koordinering. Den kulturelle skolesekken har
utvidet tilbudet og økt bredden, men hoveddelen av elevene får
likevel tilbud av museene over egne budsjett.
I regi av Barnas kulturhus ble det etablert et formidlernettverk for
kompetanseutvikling innen kultur/kunst og barn. Et ”formid­ler­
register”, kompetanseseminar og samarbeid med Norsk Publi­
kums­utvikling ble etablert. Et nordisk samarbeid om arkitektur
og barn ble etablert i første omgang med Helsingfors og Århus.
Kunstformindlingsplan for Barn
Bergen bystyre vedtok landets første kunstformidlingsplan for
barn. Planen oppsummerer 20 års satsing på profesjonelt produ­
sert kunst rettet mot barn, Barnas kulturhus har vært sentral i
utvikling av metoder og å løfte prestisjen i feltet.
Planen vil samordne Barnas kulturhus, kulturskolen, Den kultu­
relle skolesekken, Den kulturelle bæremeisen (barnehage­barn),
lokalt kulturarbeid, bibliotek og aktører i kulturlivet. Prioriterte
områder er kunstformidlingskompetanse, dokumenta­sjon, læring
og fornying, barn og unges estetiske dannelse, kunnskap og del­
tagelse, kunstformidling til barnefamilier, informasjon og til­
gjenge­lighet, samarbeidsstrukturer og utdan­ning og forskning.
Barnefestivaler
Barnas kulturhus har initiert og koordinerer felles festivaler i
samarbeid med kulturlivet. Kommunen ved kulturhuset dekker
annonsering og kunstnere i byens uterom. Samarbeidet gir
barnefamiliene mulighet til å ”shoppe” aktiviteter mens
institusjonene får nye publikummere.
”Ruiner, hull og andre hemmeligheter” hadde 1 046 besøkende,
64 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 7 b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r
Utvikling ungdom
Teknologiutvikling gir lavere priser på opptaks, innspillings og
redigeringsteknologi, det etableres derfor lokale medieverksteder
i bydelene og hjemme. Dette kan utfordre tradisjonelle sentrums­
funksjoner som MiB.
Teknologi, økt kvalitet i alle kunstarter og økt konkuranse fordrer
økt kompetanse hos de som vil ut på en scene, enten den er virtuell
eller virkelig. Kommunale og andre tilbud har derfor dreid mot
kompetanebygging, ofte kurs og verkstedsbasert og har økt vekt på
talenter. Dette er synlig i de tre planene vedtatt i 2010 nevnt i
ingressen over. I tillegg koster tilbudet mer i dag per opp­levelse
enn tidligere. Nødvendig kvalitet krever fagspesialister og færre
deltagere enn på en kveld i ungdomsklubben for 20 år siden.
”Kulturkort for ungdom” er i Hordaland fylkeskommunes regi.
Nye kort ble sendt ut via de videregårende skoler, eller direkte fra
fylkeskommunen. Kulturkortstipend ble delt ut for første gang
under Ungdommens kulturmønstring, og det ble innført ”Kultur­
kortpotten” som stimuleringsmidler til arrangement under
kulturkortets profil.
2010
% av alle
Arena
405 696
35
387 535
31
Events
70 500
46
108 500
48
362 632
20
415 049
24
Kulturnæring
Tverestetisk
Visuelt
Scenekunst
Musikk
0
0
20
0
5 461
4
2 601
2
105 670
32
106 145
31
99 572
14
70 261
12
Litteratur og bibliotek
207 090
15
385 000
29
Museer og kulturvern
391 985
34
417 180
35
Frivillig kulturvern
Barn og unge
Seniorkultur
Mangfold/solidaritet
Amatør/frivillig
Totalt
20 570
17
46 909
74
605 502
141
405 460
86
0
0
0
0
20 000
58
8 000
19
3 150
3
9 444
3
2 297 828
30
2 362 104
30
Den kulturelle skolesekken dekker mottakers kostnader ved
besøket og har gitt en revolusjon i tilbud og kvalitet. Den står
imidlertid kun for 55 000 av besøkene. Institusjonene, og da
særlig museer og vitensentre, står for ytterligere 190 000 besøk
innen for sin egen eller prosjektfinansiering.
Bar n o g u n ge i o rgan ise rt e g rupp e r
DKS
Annen finansiering
Arena
90
46
Events
0
0
4 500
43 279
0
7
Kulturnæring
Tverestetisk
Signatur II
Bergen bystyre vedtok en ny plan for ungdomskulturen frem til
2015, som følger opp suksessen med Signatur I (se kulturårbok
2009 for evaluering). Igjen vektlegges ungdoms egne ressurser,
interesser og talenter, men vekten på utviklingsprogram økes.
Hovedfokus i planen er: Egenaktivitet og medvirkning (kjapt svar,
økt likestilling/prioritering av jenter), kompetanse (kurs og work­
shops i profesjonell regi, formidling i egen regi, talent­utvikling),
synliggjøring (regionale og nasjonale events), opp­levelser og
tilgjengelighet (aldersbestemt tilbud i etablert kultur­liv, kulturkort,
informasjon) og inspirasjon (internasjonal utveksling).
% av alle
Visuelt
3 890
217
Scenekunst
15 742
1 260
Musikk
17 735
19 745
Litteratur og bibliotek
0
15 800
Museer og kulturvern
11 024
97 351
Frivillig kulturvern
300
7 179
1 818
5 964
Seniorkultur
0
0
Mangfold/solidaritet
0
0
Barn og unge
Amatør/frivillig
Totalt
0
0
55 099
190 848
b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r 2 . 7 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 65
Organisasjoner
Regncon XVIII ble arrangert som Vestlandets største spillfestival.
Musikalen Grease ble satt opp på Ortun skole og Bergen musikk­
teater satte opp Rent på Ricks i byen. UNG Film var et prosjekt
under Ung-09 som har fortsatt ”på egen kjøl” med en rekke ulike
prosjekter. Gjennom dugnad og støttespillere er sjøspeidernes
Colin Archer igjen blitt sjødyktig. Speiderne har vekst i antall
medlemmer for 5 år på rad og opprettet en nye grupper i 2010 på
Søreide og Ladegården.
Ba r n e- o g u n gdo ms o rg a nis a sjo ne r i B e rg e n
Bydel
Medl. 07
Medl. 08
Medl. 09
Medl. 10
Arna
623
769
616
477
Bergenhus
7 127
7 540
11 932
3 798
Fana
1 132
985
1130
1 242
Fyllingsdalen
333
281
275
398
Laksevåg
475
529
424
411
Ytrebygygda
677
461
1 059
910
Årstad
758
838
705
1 022
Åsane
758
928
877
982
Sum
11 883
12 331
17 018
9 240
Kretsledd
7 558
7 854
8 765
5 448
Sum
19 441
20 185
25 783
14 688
Medlemstallene er basert på søknader om drifts- og administra­
sjonstilskudd. For 2011 ble det mottatt 21 færre søknader enn i
2010. Reduksjonen i medlemstall er imidlertid i hovedsak knyttet
til 2 organisasjoner som ikke har søkt: SOS rasisme med 2 743
medlemmer hadde mediedekning knyttet til feil på medlemslister,
mens Bergen Turlag oppgir at de har glemt å søke for 2011. Deres
totalt 5 206 medlemmer dekket imidlertid hele fylket. Den totale
vurderingen er at det ikke er vesentlig realreduksjon i antall
medlemmer. Ellers er det å merke seg at Åsane og Årstad har en
fin oppgang både i medlemstall og aktivitetsnivå.
Buekorps
Buekorpsene får erfaringsmessig flere medlemmer i jubileumsår,
de var det færre av i 2010. Medlemskapet har ligget rundt 900 de
siste årene. Totalt fikk buekorpsene knappe kr. 700 000 i tilskudd i
tillegg til at flere korps også får gratis lokaler av Bergen kom­mune.
Korps som har hatt vervekampanjer er gitt økt støtte til dette.
Korps
Medl. 2009
Medl. 2010
Nordnæs Bataillon
111
106
Laksevågs Bueskyttere
83
70
Sandvikens Bataljon
39
40
Løvstakkens Jægerkorps
69
68
Lungegaardens Buekorps
33
36
Skutevikens Buekorps
50
41
Markens Bataljon
30
27
Sydnes Bataljon
42
39
Wesselengens Bataljon
54
55
Nygaards Bataljon
108
90
Dræggens Buekorps
96
77
Skansens Bataljon
70
73
Mathismarkens Bataljon
80
101
Fjeldets Bataljon
41
42
Holmens Kompani
13
12
Sum
919
877
Lørdagskorpsene bestemte seg for å gjennopplive tradisjonen
med signalhorn i 2010, det var kurs gjennom vinteren og med
debut 17. mai for byen. Fjeldets bataljon har levd i usikkerhet om
de får beholde sine lokaler, i 2010 ble det klart at kommunen vil
sikre korpset lokaler uavhengig av utviklingen i dagens bygg.
Bergen kulturskole
Bergen kulturskole er blant de 13 kulturskoler med prosjekter av
nasjonal interesse og overføringsverdi. Kulturskolen fikk kr. 1,4
mill. i statlige stimuleringsmidler, og er skolen som fikk mest i
2010. Midlene gikk til utvidelse av gratis kulturfag på 2. trinn, andre
nye tiltak i grunnskole og SFO og talentutviklings­program­mene.
Ny kulturskolepolitikk vektlegger kvalitetsutvikling, talent­
program, tjenester til frivillig kulturliv, kunstfaglig ressurssenter
for skole og barnehage og samarbeid innen kultur. Hovedgrepet
er en dreining fra å være styrt av profilen på etterspørselen til et
større fokus på kulturlivets fremtidige behov (bl.a. bredde i
instrument- og fagprofil) og vekt på like muligheter, uavhengig av
økonomisk og sosial bakgrunn for elevene.
Skolen er i 2010 videreutviklet med 2 nye bydeler med 2 klasse­
tilbud knyttet til de 10 svakeste levekårsområder, flere friplasser
som bl.a. kommer minoriteter til gode og utvidelse av talent­
programmene og etablering av et talentutviklingsråd. Ole Bull
2010 ble markert med fokus på talentutvikling i et seminaret i
samarbeid med Norsk kulturskoleråd Hordaland, KHiB, HIB og
UIB En dialog med Barratt Dues musikkinstitutt om talent­
utvikling for stryk og piano ble omfattet av debatt: Musikernes
fellesorganisasjon og andre var kritisk til at en privat Oslo
institusjon ble engasjert til talentuvikling i Bergen.
Det var stor og variert aktivitet på produksjonssiden, bl.a. i nye
Fana kulturhus. Ellers nevnes Ungdommens musikkmesterskap
med gode resultat, familiekonsert med BFO og 350 elever og
Nøtteknekkeren hvor årets 6 forestillinger nådde 7 028 publi­
kummere, mens hele 51 270 har sett juleforestillingen siden 2004.
3 av 7 tillitsvalgte i elevrådet har minoritetsbakgrunn, driftsstyrets
leder kommer fra Israel og 25 av de ansatte er fra andre land, bl.a.
Iran, Chile, Bosnia, Russland, Estland, Romania, Polen, Tyskland,
Australia Skottland, Finnland, Sverige, Danmark. Kulturskolen
hadde 3 700 elever og ga undervisning i tillegg til 1 400 lags­med­
lemmer og 1 000 grunnskoleelever. 3 000 nye fikk plass i 2010.
117 undervisningstimer pr uke er gitt i form av instruktører og
dirigenter til kor, korps, orkester og en teatergruppe (6 årsverk).
Den kulturelle bæremeisen
Rapport for 3. prosjektår ble lagt frem, og DKB er videreført i tre
nye år med oppfølging av de første 10 barnehager og 10 nye
piloter. DKB har vakt nasjonal og nordisk oppmerksomhet og har
større pågang om foredrag og artikler enn det er kapasitet til å
følge opp. Høgskolen i Bergen har halvårlige konferanser om
barn og kunst. og observerte 3 DKB barnehager i 2009/10.
Blant utfordringene for DKB er den gjensidige forståelsen for
barnefaglig og kunstfaglig kompetanse mellom kunstnere og
barnehageansatte. Det er drøftet hvordan man sikrer kunstnerisk
integritet og samtidig har barnas interesser som styrende og å
sikre både det kunstnerisk og pedagogiske engasjementet.
Enkeltkunstnere og store institusjoner deltar i DKB, bl.a. Bergen
Kunstmuseum, BIT20 Ensemble, DNS, BIFF, Bergensfest,
Borealis og Mini-Midi-Maxi. I 2010 har 675 barn og voksne
arbeidet i barnehagene i 20 kunstprosjekter. Det var 65 kunst­
oppdrag og 11 profesjonelle møter med 6 393 deltakende barn og
voksne. Prosjektledelse og drift er hos Barnas kulturhus. DKB er
støttet av Norsk kulturråd og flere sponsorer.
Kommunal kulturell skolesekk
2010 var første år med tilbud til hele klassetrinn og andre tiltak for å
utjevne skolenes deltakelse i DKS. BergensfestUNG ga tilbud til alle
7. og 9. trinns elever, Den Nye Opera til alle på 8. trinn og Bergen
filharmoniske Orkester til alle på 6. trinn. Tiltaket var en del­vis
suksess, men informasjons- og planleggings­horisont må forbedres.
Tiltaket gjelder 12 000 elever og har en krevende logistikk.
Elevtallet i DKS 2009-2010 var 31 363. Det ble gitt 50 ulike
programmer fra 27 arrangører/kunstneriske virksomheter. Det
deltok 221 kunstnere, foruten musikere i BFO og kunstnere i
DNO’s forestillinger. Tildelingen fra tippemidlene var kr 3 98
mill. Barnas kulturhus driver skolesekken i samarbeid med skole.
Fylkesskolesekken
For skoleåret 2010-2011 var Hordaland tildelt i kr. 13 mill. til DKS.
Av disse gikk 2,9 mill. kr til DKS i videregående skole, vel kr.
4 mill. direkte til Bergen kommune, halvparten av de resterende
spillemidler gikk til DKS i andre kommuner. I skoleåret 2010/
2011 er 32 videregående skoler med i DKS, hvorav 17 i Bergen.
101 utøvere ble engasjert i 2010. To frå Hordaland ble nomi­nert
til beste produksjon i Gullsekken; «Lotus» frå Vestlandske kunst­
industrimuseum og «Mirad – guten frå Bosnia», produsert av
Brageteatret og på turne med Hordaland Teater høsten 2009.
Lokale tilbud
De kommunale bydelskulturkontorene ga barnefamilier 12 flere
formidlingstilbud, innen musikk, dans, teater, verksted/håndt­
verk, samtidskunst. Tilbudene ble hovedsakelig lokalisert til
områder med lav levekårsindeks. Kulturkontorene er oppmerk­
som på andre tilbudsytere og prioriterer områder/genrer der det
mangler andre aktører.
Bydelskulturkontorene ga ungdom nye utviklingsprogram innen
litteratur, film og scenekunst. Dette omfattet 7 nye lokale film­
verksteder, 2 filmklubber, 4 bydekkende og lokale kurs/work­
shops. Litteratur omfattet 22 kurs med fokus på tekst for scene,
film, fanzine, blogg og musikk. Scenekunst omfattet 9 kurs (lyd,
lys, produksjon, arrangement, drama).
Bydelskulturkontorene er støttespillere for lokale satsinger innen
rytmisk musikk, bl.a. for band som søker til URØRT, Bylarm og
Ny Bergensbølge.
Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor: Besøk fra ungdom har
økt markant etter at to ungdomshus ble ferdig oppusset. Ny­
utviklede tiltak omfatter samarbeid med Alvøen kunstfabrikk om
kurs for barn og unge, etablering av Loddefjord Televisjon på
Elvetun ungdomskulturhus i samarbeid med Vestnorsk Film­
senter og en serie med arrangement i Fyllingsdalen i regi av den
voksende arrangementsgruppen Nøye Planlagt. 5071 festivalen
ble arrangert med stor suksess for andre gang.
Bergenhus og Årstad kulturkontor hadde 61 tilbud til barn, bl.a.
Lørdagsteateret på Ulriken bydelssenter med (1 400 besøk), 28
formidlingsdager i Christie Mølle (550), 5 Provox kurs for barn i
Hiphop-dans, Juniorklubb for barn, kystkulturaktivitet for barn,
Juniordiskotek for barn, Sofus Madsen Skulpturverksted, Vann­
festival for barn, Tilbud i vinter-, sommer- og høstferie i samarbeid
med Røde Kors.
Bergenhus og Årstad kulturkontor hadde 146 tilbud til ungdom,
bl.a. 22 ProVoX kurs innen ulike genrer (182 deltakere), rocke­
verksteder i Aktivitetshuset Støpeskjeen, Meyermarken bydelshus
og U1880 (39 band/6 130 deltagere), 22 litteraturkurs (215),
”Outline 1880” Hiphop prosjekt (13 arr./2 354 deltakere), 15 kon­
serter, 3 utstillinger, 13 workshops og 33 forestillinger på U 1880
(27 475 deltagere), 2 lokale filmveksteder og 2 filmklubber
etablert og BTbatt live som er en debattgruppe etablert i samarbeid
med Bergens Tidende.
Fana og Ytrebygda kulturkontor hadde kurs og workshops innen
foto, film, dans, design (klær, smykker, vesker), lys- og lyd,
musikkvideproduksjon, studiobruk, fanzine, graffiti, vokal, ulike
instrumenter i Ytrebygda kultursenter og Fana kulturhus. Ӂpen
Scene” er etablert på Fana kulturhus. Fana Rock og Moby Rock er
stormønstringer av lokale band. 3 sommerkurs i dans og vokal for
ungdom, Sommerstjernen: 2 ukerskurs for barn i samarbeid med
lokal kunstner med avsluttende konsert, oppstart av musikal­
prosjekt i samarbeid med Bergen kulturskole, Jazz-spinneriet
for barn/familier 6 lørdager, Trommesirkel - åpne lørdags­arrange­
­ment. Konserter og forestillinger omfatter Karpe Diem, PogoPops,
Fargespill, BADS, ”Da julenissen tok bybanen”, KorpsTrøkk,
Carte Blanche, kulturskolen og flere.
Klosteret barnehage fikk barnehageprisen for deltagelse i Den kulturelle
bæremeisen. Foto Toril B. Schalck
66 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 7 b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r
b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r 2 . 7 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 67
Arna og Åsane kulturkontor samarbeidet bl.a med Arna Musikk­
teater som satte opp musikalen ”Rent” på Ricks, Arna Rock og
Rock 12-24 som mønstert over 50 band i løpet av to helger og ga
oppstartstøtte til Haukås Rockeakademi. En Musikk­binge, som
åpnet i september, og etnytt hip-hop-rom mer enn doblet
øvingskapasiteten ved U-82-huset. Prosjektleder ble ansatt på
storbyprosjektet ”ShowOff Åsane” og Åpen Scene ble etablert
med kurs innen musikk, lyd, video, foto, dans, teater i U-82huset. Storbyprosjektet ”MediArna” bidro også til kreative kurs,
med hovedvekt innen media og bla AKKS som samarbeidspart.
Ådnahall fritidslokaler markerte seg sterkt som konsertarrangør.
For barn spenner tilbudene over kurs innen gitar, tegne / male,
teater og dans, til Flaktveit LegoLab, fritidsklubber, kor, musikk­
teater og hest, i samarbeid med lokale organisasjoner.
I 2010 var det gitt 2,2 mill kr fra barne- og likestillingsdepartementet
til flere flerårige prosjekter: ”Urban Jungle” (Bergenhus og Årstad)
som bruker digitale medier som grunnlag for at ungdom uttrykker
seg kunstnerisk. Det gis teknisk grunnopplæring til 13 - 16 år, mens
alderen 17 - 25 utfordres til å lage sine egne prosjekter. Utekontakten
i Bergen er en samarbeidspart når det gjelder å rekruttere deltakere.
”Etablere Kulturhuset i Fana” som arena for bydelens ungdommer
med fokus på jenter og ungdom med minoritetsbakgrunn.
”MediArna”(Arna og Åsane) har kultur- og sosialfaglig tenkning og
gir ungdom kompetanse i alle faser i arbeidet med produksjon av
dokumentarer. ”Show off” (Åsane) er et utviklingsprogram innen
musikk fra nybegynner til ”ferdige” musikalske uttrykk som kan
vises på en scene, med nettverk innen musikkrelatert kultur­
produksjon og fanziner. ”Marikollenprosjektet” (Åsane) er knyttet
til Mjølkeråenområdet som er et av områdene med størst
utfordringer i forhold til levekår i Bergen med kursing, lek og
sosialt samvær i skoletid og etter skoletid basert på medbestemmelse.
Brukerundersøkelse
De 85 som i 2010 fikk tilskudd fra Kjapt svar fra Laksevåg og
Fyllingsdalen kulturkontor opplevde følgende:
• Viten om Kjapt Svar spres gjennom søkernes nærmiljø. Inter­
nett og media har liten betydning: 33 fikk vite om Kjapt svar fra
en venn, 9 fra andre i samme miljø, 10 fra familie, 9 fra kultur­
kontoret, 5 fra kommunens nettsider og 1 til 3 fra andre kilder.
• De som fikk kjapt svar var 88 % gutter og 12 % jenter, 66 %
mellom 13 og 19 år og 34 % mellom 20 og 25 år. Jenter er eldre
enn guttene når de søker, oftest over 20 år.
•Tilskuddet gikk til: Instrumenter 40 %, musikkproduksjon/
utstyr 27 %, fotoutstyr 17 %, filmutstyr og -produksjon 13 %,
kunst- og håndverkutstyr 2 % og graffiti 1 %.
• 86 % fikk svar innen en uke, 90 % mente det var enkelt å søke/
10 % middels.
• 81 % oppnådde det de ønsket med tilskuddet, 9 % delvis, 90 %
fikk helt klart påvirket sin kulturaktivitet, 9 % delvis, 1 % ikke.
• 48 % tror helt klart at tilskuddet påvirker det lokale kulturlivet i
sin bydel, 23 % delvis, 29 % vet ikke.
• For 90 % har klart svar gjort det enklere å utvikle seg, 9 %
delvis, 1 % vet ikke.
Noen sitater: ”Jeg fikk laget kortfilmen og kom inn på skolen i
Tsjekkia”, ”Fotoprosjektet våres, som endte med en fotoutstilling
i Bergen, på Cacti Art Cafe”, ”Jeg har støttet lokale idrettsutøvere
med innhold til promotering. Tatt naturbilder som har vært på
trykk i lokalaviser og på nettsider. Holder på å lage en multi­
mediaproduksjon som viser fylket jeg bor i”, ”Flere unge musikere
fra Fyllingsdalen som får mulighet til å bidra i Bergens musikk­
miljø”, ”Jeg har startet et band. Siden trommesett er ganske dyrt,
er det mange som fort gir opp band-drømmen”, ”Har en venninne
som fikk penger til å restaurere en fiolin. Dette hadde ikke hun
gjort dersom hun ikke hadde fått pengene”
Bydelskulturkontorene
T ilta k o g b es ø k ba r n o g ung e
Tilskuddsordninger
Arna og Åsane
2008
2009
2010
2 708 072
2 531 528
2 520 320
Bergenhus og Årstad
4 181 494
4 381 698
5 087 747
Fana og Ytrebygda
2 395 500
2 925 420
3 162 187
Fyllingsdalen og Laksevåg
Totalt
Antall søknader
2 246 500
2 604 445
2 617 839
11 531 566
12 443 091
13 388 093
2008
2009
2010
Arna og Åsane
363
448
452
Bergenhus og Årstad
545
630
827
Fana og Ytrebygda
420
488
417
Fyllingsdalen og Laksevåg
372
414
343
1 700
1 980
2 039
Totalt
Barn og unge
Tiltak 08
Tiltak 09
Tiltak 10
Besøk 08
Besøk 09
Besøk 10
% endring 09 - 10
Arna og Åsane
73
72
75
57 100
62 000
63 600
3%
165
207
207
112 100
112 190
97 080
-13 %
93
82
121
44 800
36 600
69 960
91 %
99
105
127
61 434
53 671
60 578
13 %
430
466
530
275 434
264 461
291 218
10 %
Bergenhus og Årstad
Fana og Ytrebygda
Fyllingsdalen og Laksevåg
Totalt
I n stitusjo n e r
Bergen kulturskole hadde 3 700 elever, 1 400 lags­
medlemmer og 1 000 grunnskoleelever hvert
semester. 3 000 nye elever fikk plass i 2010 fordelt på
1 150 ledige elevplasser, 350 nye elever høsten 2010
og at alle 1 000 på 2. trinn er nye hvert år. Anslagsvis
30 %/500 av lagsmedlemmene er nye hvert år. Det
ble utviklet ny strategiplan for kulturskolen.
Barnas kulturhus hadde økt besøk til arrangement i
eget regi, 25 340 totalt, med flere barnefamilier og
færre skolebesøk. Festivalene hadde 7 437 besøk, Ole
Bull programmet 3 913 besøk, DKS 31 363 besøk og
DKB 7 068 besøk, totalt 75 121. Det ble gjennomført
3 festivaler og 53 programmer fordelt på arkitektur og
by (5), teater (8), dans (2), musikk (6), drama (2),
visuell kunst (5) Ole Bull (3), kunstnerverksteder for
familer (15), og film for familier (7). I år var alle
programmer for skoler og barnehager frem til som­
meren fullbooket allerede i januar/februar og høst­
programmet i august. Totalt er det engasjert 433
kunstnere foruten bruk av BFO og DNS. Det er
etablert et formidlernettverk og nordisk samarbeid.
Bergen dansesenter hadde et produktivt år som
kompetansesenter, bl.a. med etablering av Esc
ungdomskompani for samtidsdans, dansepedagogisk
seminar med deltakelse fra hele fylket, danse­
kunstner­­møter, produksjon av informasjonsmateriell
med presentasjon av BDS kompetansesenter m.m.
BDS danse- og ballettskole fortsetter satsing på
danseundervisning og for pedagogenes faglige
utvikling gjennom studiereiser, kurs m.m. BDS har
arrangert danseundervisning på Verftet, Hellen skole
og Nygårdslien skole.
Mediaverkstedet i Bergen hadde videokursing av
KHiB studenter, co-produksjon av lydkunstinstallasjon
under Natt Jazz, veiledning og kulturkurs og kort­film­
produksjon ”bak stereotypien” for Museumssenteret i
Hordaland med flerkulturell ungdom fra Bergen.
AKKS Bergen innledet samarbeid med Arna og Åsane
kulturkontor for kurs­virksomhet i bydelene. Det var
økt aktivitet i kurs og øvingslokaler, og antall med­
lemmer har økt med 16 % siden 2009. Ombygging på
USF er en utfordring for øvingslokalene. Økonomi
som gir et akseptabelt lønnsnivå er krevende.
Vestlandske teatersenter sine forestillinger hadde
8 179 besøk til 27 produksjoner med 105 forestilinger,
inkludert Mini Midi Maxi festivalen. Det arbeides med
etablering av Corner teateret og med at norsk barneog ungdomsteater skal bli eksportartikkel knyttet til
nystartede Scenic Art Expo Norway. Undervisning
omfattet 179 elever.
Bergen 4 H undervisningsgård hadde ca. 11 000
besøkt av dyrepassere, dagsentre, barnehager, SFO,
skoleklasser og Åpen gård på lørdager. Økonomien er
krevende.
Bergen unge kammerorkester var på Vestlands-,
Tysklands- og Kina-turne, i tillegg til lokale konserter.
Året var en kunstnerisk suksess. Hovedutfordringen er
å skaffe midler til drift av et eliteorkester for ungdom
innen kammermusikk.
Ung symfoni har 80 medlemmer fra hele Sør-Norge,
bl.a. musikkhøyskoler, videregående skoler med
musikklinjer, folkehøyskoler og talentutviklings­pro­
gram. Høydepunktet var turneen til Japan og oppdrag
på Den Nye Operas sommeropera på Bergenhus.
Fylkeskonsertene gjennomførte 46 turneer for omlag
42 000 elever i grunnskolen i Hordaland utenom
Bergen og til videregående skoler i og utenfor Bergen.
I 2010 ble 98 frilansmusikere engasjert, og de hadde
763 konsertar. I tilknyttning til Ole Bull jubileet ble
det utviklet et formidlingsprogram i samarbeid med
Kunstmuseene i Bergen.
Eggsstokkfestivalen. 2010 var svært vellykket, med
høyt nivå på deltakerbandene. Yngste band gikk av
med seieren: Cockroach Agenda fra Fusa, i alderen 14 til 16 år. Festivalen flyttet i år tilbake til Det
Akade­miske Kvarter. Det arbeides med å få opp publi­
kums­tallet. Det var et lite underskudd, festivalens
økonomi er utskilt fra AKKS Bergen.
Ungdommens kulturmønstring i Bergen ble arrangert
av Bergenhus og Årstad kulturkontor på Ungdoms­
huset 1880.
NOBU Vest hadde positiv utvikling i medlemsmassen
til 2 394 medlemmer fra 61 kor i Hordaland, Rogaland
og Sogn og Fjordane, hvorav 1 308 (1 198 under 25
år). De største arrangementer var et Astrid Lindgrenprosjekt med Forsvarets Musikkorps Vestlandet og
korsommerskolen VestKos.
Friteatergrupper for barn og ungdom omfatter bl.a.
Syltetøys, Dukkenikkerne, Teater Uno, Krabatene,
Teaterkompaniet Grep, Fritt teater, Casiokids, Fyllings­
dalen teater med flere. Disse har oppdrag hos lokale
festivaler, i kulturinstitusjoner og for skolesekk og
bære­meis. De sliter med begrenset tilgang til øvings­
lokaler og produksjonsmidler.
Midi, Mini, Maxi hadde 818 deltagere.
BADS Bergen Amateur Dramatic Society hadde 6 vellykkede forestillinger, 2 veldedighets forestillinger
og mange gamlehjem besøk.
BergenfestUNG er et prosjekt med en kunstnerisk
opplevelse og et undervisningsprogram. Kapasiteten
på 10 000 unge ble bl.a. brukt til å dekke hele 7. og
9. trinn i Bergen kommune.
Norges speiderforbund - Hordaland krets hadde
vekst i antall medlemmer til 1660, og opprettet tre
nye grupper, hvorav to i Bergen. Bergen har nå 21
speidergrupper, resten av Hordaland 11 og 2 paraply­
grupper. Aktiviteten var høy, med tradisjonelle
arrange­ment som Bymanøver, Vestlandsmesterskap,
Rover Rebus Rally, Knutepunkt, topptur og jule­
marked, Det var 1-årig lederkurs for unge ledere og
etablert rover- og speiderombud.
Ferieklubben: Samtlige 25 dagsturer/arrangementer
ble gjennomført med full kapasitet, ingen skader og
fornøyde barn, til en pris på kr 80 per tur. Levekårs­
profilen omfattes som økende. Totalt 1 300 barn del­
tok. Stabile rammebetingelser og økte sikkerhets­krav
for organisasjoner som har med barn er en utfordring.
Tegneserieforening i Bergen er en selvstendig
forening av tegneserieinteresserte. TiB driver tegne­
serieloftet på U 1880 med workshops.
Raptus feiret 15 år med et program av lokale helter
og internasjonale størrelser.
Barn i byen hadde et tungt år med 20 % nedgang i
inntekter og underskudd. Kulturavisen Barn i Byen
distribueres til alle barnefamiliene i Bergen, og er på
nett og i sosiale medier. Nytt i 2010 er at lokalene på
Bryggen er blitt informasjonskontor for barnefamilier.
Kulturungdomsrådet for Fana og Ytrebygda var
aktive i hele 2010 og var også medarrangører for ulike
arrangment i bydelen og i Fana kulturhus.
Den største andelen i økningene er ungdom, med lokale tiltak og
besøk. Antall tiltak økte med 14 % mot økning i besøk på 10 %, dette
speiler flere og kortere kurs/workshops. Fana kulturhus og reha­
biliterte ungdomshus på Laksevåg er årsaken til besøks­økningen.
68 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 7 b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r
b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r 2 . 7 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 69
N ø kkelta ll
Barn og unge
Bergen Dansesenter
Barn og unge
Utgifter 2008
Inntekter 2008
Utgifter 2009
Inntekter 2009
Utgifter 2010
Inntekter 2010
2 695 000
2 775 000
2 798 757
3 134 800
3 300 000
3 300 000
206 000
189 000
172 000
167 000
272 666
337 420
BADS
Bajazzfestivalen
Vestlandske teatersenter
6 303 000
6 358 000
Bergen Dansesenter
Besøk/bruk 08
Besøk/bruk 09
Besøk/bruk 10
Endring 09 til 10
Barn & unge 10
% B&U
1 900
3 000
3 200
7%
1 000
31 %
1 200
800
67 %
571
500
88 %
BADS
Bajazzfestivalen
Vestlandske teatersenter
23 614
13 939
8 179
-41 %
6 000
73 %
700
900
800
-11 %
400
50 %
12 000
12 350
11 000
-11 %
8 000
73 %
2 800
3 000
15 596
420 %
11 358
73 %
15 000
15 000
14 200
-5 %
4 000
28 %
500
3 000
3 000
0%
1 000
33 %
Bergen kulturskole
24 000
26 000
28 000
14 000
50 %
Barnas kulturhus f.eks. DKB og DSK
19 710
24 275
25 340
4%
20 000
79 %
9 929
12 218
7 068
-42 %
7 068
100 %
5 865 000
5 917 000
5 307 000
5 453 000
Mediaverkstedet i Bergen
507 000
515 000
430 000
435 000
Bergen 4H gården
Bergen 4H gården
585 168
376 510
685 138
716 448
AKKS
2 033 581
1 833 843
Mediaverkstedet i Bergen
AKKS
1 395 204
1 618 574
1 545 318
1 521 023
Ung Symfoni
1 226 517
1 123 406
784 831
981 933
210 000
215 000
372 988
309 156
428 106
496 903
51 486 000
51 486 000
55 946 214
55 946 214
57 448 044
57 448 044
Barnas kulturhus f.eks. DKB og DSK
4 015 384
4 015 384
5 243 000
5 243 000
4 903 922
4 932 312
Den kulturelle bæremeis
1 100 000
1 100 000
1 116 592
1 116 592
959 000
985 142
Den kulturelle skolesekken
41 531
31 893
31 363
-2 %
31 363
100 %
Den kulturelle skolesekken
4 042 129
4 042 129
3 480 800
3 480 800
3 657 670
3 657 670
Fargespill
23 955
7 100
13 530
91 %
7 000
52 %
264 000
1 806 000
2 496 400
2 513 085
2 354 913
2 834 424
Bydelskulturkontorer B&U f.eks. 1880
275 434
264 461
291 218
10 %
291 218
100 %
29 423 929
29 423 929
32 506 575
32 506 575
32 525 187
32 525 187
29 610
30 000
30 000
0%
5 166 677
4 766 676
Bergen unge kammerorkester
Bergen kulturskole
Fargespill
Bydelskulturkontorer B&U eks 1880
Ungdomshuset 1880
Magasinet "Barn i byen"
994 000
1 055 000
Ferieklubben
Norges Speiderforbund Hordaland
NOBU Vest
Ung Symfoni
Bergen unge kammerorkester
Den kulturelle bæremeis
Ungdomshuset 1880
0
Ferieklubben
1 300
1 300
1 300
0%
1 300
100 %
1 015 000
1 019 000
878 000
830 000
Barnas Kulturhelg
5 624
5 140
5 556
8%
3 000
54 %
372 447
407 355
401 379
461 535
Andre barnefestivaler
3 000
71 %
2 033 700
1 7 768 922
1 119 154
1 171 744
Eggstockfestivalen
1 262
1 050
106
-90 %
755
712 %
512 143
483 531
491 003
446 049
Sum Barn og unge
498 869
454 626
497 035
9%
413 310
83 %
Eggstockfestivalen
315 000
228 000
286 194
197 329
280 542
279 369
Sum Barn og unge
103 470 163
105 246 422
117 674 127
115 857 903
121 935 982
122 247 767
4 212
Barn og unge er rapportert også under andre katagorier, museene
har f.eks. 390 000 besøk av barn og unge, hvorvav 11 024 inngår
i tallene for skolesekken over, mens 97 351 barn og unge mottar
skoletilbud ennen museenes institusjonenes egne budsjetter.
Tidsskriftet Barn i Byen har videre ca. 210 000 lesere.
Barn og unge
Medlemmer i medlemsorganisasjoner
2008
2009
2010
Bergen Dansesenter
BADS
Vestlandske teatersenter
700
Ung Symfoni
28 000
60
4 500
40
8 880
30
15
30
900
270
313
229
78
79
79
75
204
212
222
30
321
72
Bergen unge kammerorkester
30
B&U klubber Den Norske Kirke
Fargespill
6100
65
Buekorps
Deltagelse
Antall
40
55
Bergen kulturskole
Deltagelse
per år 2010
55
50
Bergen 4H gården
AKKS
2010 B&U
0
40
3 160
40
1 200
2 878
2 878
30
86 340
6 100
6 000
40
244 000
65
65
65
40
2 600
919
877
877
20
17 540
B&U organisasjoner med tilskudd
19 185
24 783
13 885
13 885
40
555 400
Norges Speiderforbund Hordaland
1 100
1 178
1 182
1 140
50
59 100
NOBU Vest
Korpsmedlemmer under 26 år
Sum Barn og unge
890
1 076
1 308
1 308
40
52 320
1 729
1 594
1 750
1 750
40
70 000
23 544
36 282
29 415
28 202
550
1 133 940
Jazzdans og ballett. Foto: Knut-Erik Wang
70 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 7 b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r
b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r 2 . 7 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 71
Amatør
tilsku dd ba r n og ung do m o g fa milie r
Kaptein Knurr
40 000
Laksevåg og Fyllingdalen oppstart amatør B&U
Direkte tilskudd totalt kr. 37,6 mill. av en omsetning på kr. 122,2 mill.
Kinesiske folkeeventyr
35 000
Bergen Laiv Action Cosplay Klubb
Krabatene
17 000
Loddefjord skole FAU, kulturverksted
Kunst som Nabo, Løvstakken
30 000
Seljedalen skole FAU, kulturverksted
Barn & unge
Juvente Disk Golf, Laksevåg
Mini, Midi Maxi 85 000
Sonoko, Florø bys gave
5 000
Staten ved Barne- og likestillingsdepartementet kr. 2,2 mill (kr. 2,5 mill.)
Studentradioen
Tamilsk filmformidling
Hordaland fylkeskommune kr. 2,2 mill (kr. 1,2 mill.)
The Nightingale, Opera Bergen
Bergen kommune kr. 24,2 mill (kr. 16,5 mill.)
Transiteateret
25 000
Bergen kommune bydelsarbeid f.eks. tilskudd kr. 8,5 mill.
Wrap - aktivitet for ungdom
50 000
2 200 000
Ung film
14 000
2 000
100 000
Bergen kommune talentstipend
136 000
Bergen Dansesenter, 5 masterklasser,
8 000
Dagny Backer Johnsen, teater
Staten ved Barne og likestillingsdepartementet
20 000
Kulturrådet kr. 0,5 mill (kr. 1,2 mill.)
Mangfold
10 000
Griegakademiet/Unge Musikere, reisestøtte for 12 talenter,
24 000
Hanne Sommerfeldt, musikk
10 000
Etablering av nytt kulturhus
250 000
UNOF De unges orkesterforbund
5 000
Helene Eikaas Stalheim, musikk
10 000
Marikollenprosjektet
150 000
UNOF De unges orkesterforbund
5 000
Håvard Salvesen Njølstad, musikk
10 000
MediArna
250 000
Vestlandsk Sommarsymfoni
15 000
Ida Sagen Ramborg, teater
10 000
Outline 1ine 1880
400 000
Vestlandske Teatersenter
20 000
Ingrid Bertelsen Thorsheim, teater
10 000
Show off - Åsane
400 000
Vestlandske Teatersenter
20 000
Kristian Vindenes, dans
10 000
Søreide Nærmiljø som ny fyrtårnplass for barn og unge
200 000
Marianne Berg Njødtvedt, dans
10 000
Urban Jungle
350 000
Oda Marie Håvardsholm Brekken, dans
10 000
X3m youth
200 000
Vilde Frisk, dans
10 000
Norsk kulturråd
550 000
Esc ungdomskompani kr.100 000
Stiftelsen Dukkenikkerne God-natthistorier (arb.tittel)
150 000
Teaterfestivalen Mini Midi Maxi 2010
250 000
Teaterfestivalen Mini Midi Maxi 2010
50 000
Hordaland fylkeskommune drift barn og unge
AKKS Bergen
Barnas Festspill
Bergen Dansesenter
1 855 000
40 000
30 000
109 000
Det Akademiske Kvarter
100 000
Hordaland barne- og ungdomsråd
484 000
Kulturkort for ungdom
Regionsorkesteret ”Ung Symfoni”
Scenekunst i Hordaland
Ungdommens kulturmønstring
Ungdomskonferanse
Vestlandske Teatersenter
200 000
40 000
253 000
326 000
44 000
233 000
Tverrestetisk
Bergen kommune totalt
Bergen kommune drift
150 000
AKKS
250 000
Visuell kunst
Barnas hus drift
663 000
Bergen Dansesenter
600 000
Bergen unge kammerorkester
150 000
Den kulturelle bæremeisen
1 000 000
Den kulturelle skolesekken
100 000
Døveforeningen
260 000
Eggstockfestivalen
Fana skoleteater
Ferieklubben
Scenekunst
Hordaland teater juleforestilling
500 000
Kunstgrafikkverksted for ungdom
306 200
Lungegårdens bataljon husleie
Magasinet ”Barn i byen”
15 000
Glenn ErikHaugland/Opera Omnia
10 000
Hordaland Ungdoms Brass Band
Nobu Vest
8 000
5 000
Regncon
5 000
Sommerstryk
8 000
UNG BRF 2010
8 000
15 000
Ung Film
90 000
Utviklingsprogram litteratur, scenekunst og film
76 000
Øvingsparken
50 000
Andre bydekkende tilskudd
152 000
ASF åpning kvarteret
100 000
Ervingen Folkedansfestival
30 000
Tomteleie Marineholmen
22 000
Tilskudd til drift og utstyr buekorps
699 700
Dræggens buekorps
63 100
Fjeldets Bataljon
33 400
Holmens Kompani
3 300
50 000
Markens Bataljon
36 300
Mathismarkens Bataljon
74 500
Nordnæs Bataillon
56 600
Nygaards Bataljon
91 400
Sandvikens Bataljon
30 700
Skansens Bataljon
48 200
Skutevikens Buekorps
38 500
Sydnes Bataljon
16 000
Wesselengens Bataljon
52 700
Ungdomshuset 1880
Vestlandske teatersenter
ESC Ungdomskompani
70 000
Torsdagsrock i Hulen
Løvstakkens Jægerkorps
175 000
3 484 627
250 000
800 000
8 000
15 000
Sentral Festival
57 300
10 000
ESC ungdomskompani
10 000
47 700
Bergen Dansesenter/thud! moving endangered spaces
14 000
Monitor arrangørgruppe
Lungegaardens Buekorps
10 000
15 000
5 000
Laksevågs Bueskyttere
Barn i Byen Kulturformidling
8 000
7 500
Hot/Funky
300 000
Musikk
Ungdomskonserter Bergensfest
20 000
Forum for Tro og Verdier
300 000
Ung symfoni
CARF /Vestlandske teatersenter
200 000
323 500
183 800
15 000
Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM
95 300
Tilskudd byomfattende ungdomsarrangement
Markens bataljon husleie
AKKS BERGEN Eggstockfestivalen
Bergen Reggaefestival UNG 2011
25 000
Kommunal egenandel Rikskonsertene
Stiftelsen Dukkenikkerne
Bergen Jazzforum og BAJAZZ
35 000
140 000
350 000
15 000
Bergen Internasjonale kultursenter
50 000
Hordamuseet - barn og unge
273 000
5 000
2 897 618
Barnas Hus husleie
AKKS BERGEN Eggstockfestivalen
AKKS Bergen
13 308 502
4H - gården
Mediaverkstedet i Bergen
Hordaland fylkeskommune prosjekter
24 238 485
Kunstformidling for barn og unge
1+2 produksjoner
Kulturnæring
650 000
45 000
3,14 Fotografi
10 000
Auxano musikal
25 000
Barn i Byen, Fortellerbenk
15 000
BarneBIKS
20 000
Bergen Animasjons festival
10 000
Borealis, Baby Sits
15 000
Deoran, Fløytespillerne
21 000
Filosofiblad ”Tenk det”
20 000
Hedvig Garshol ”Jeg fant”
15 000
Hot & Funky, NMKF
20 000
72 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 7 b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r
Barnegruppe, Bergen og omegn geologiforening
Alvøen skole FAU, Juniorklubb
Speilbilder VTS 25 000
Bergenhus Årstad oppstart amatør B&U
75 000
Bergen cello forening
12 000
Bergen rytmiske sangsenter
20 000
Fritidsklubben
18 000
Players Lounge
10 000
Somalisk barneaktivitet
15 000
Chill ungdomsklubb, Fyllingsdalen menignet
Bergenhus og Årstad Signatur allmenndannende kunnskap
87 500
Flawa Of tha Month
14 500
Glenn A. Tvedt
10 000
Hordaland Dramalag
13 000
Impulssenteret
22 000
StandUp Bergen
ungd.program2010
Fana og Ytrebygda Signatur allmenndannende kunnskap
3 000
25 000
106 537
2 kurs i klesdesign, Fazineverksted, forprosjekt til Lipstick-Music, rockekurs for jenter,
og 3 kurs i design/gjenbruk i regi kulturkontor.
Arna og Åsane Signatur Allmenndannende kunnskap
78 117
Filmkurs Arna - Bildevisjon DA
25 225
Låtskriving / studiokurs Hypertext
6 270
Rockeskole Anders Bjelland
6 000
Rockeskole Anders Bjelland
7 552
Rockeskole Hypertext
6 270
Rockeskole Hypertext
6 400
Studiokurs Anders Bjelland
2 000
Studiokurs Anders Bjelland
2 000
Studiokurs Erik Johan Bringsvor
2 000
Vintersangtreff Bergen Rytmiske Sangsenter
14 400
Laksevåg og Fyllingsdalen Signatur Allmenndannende kunnskap
82 438
Gitarheltkurs, Einar Vaagenes
5 974
Graffitikurs, Christian Neset
8 914
Jamsession, Lars Andreas Eriksen
Loddefjord Television
Låtskriverkurs, John-Olav Nilsen
Låtskriverkurs, Sturle Kvilekval
Musikkproduksjon workshop, Nam Nguyen
Elektronisk musikkworkshop, Anand Chetty
4 200
17 600
5 250
5 250
12 800
8 050
Vintersangtreff
14 400
Bergenhus og Årstad Prosjektrettet ungdomsarbeid
88 700
2paint v/Harald Kaasa Andersen
Afghansk ungdomskomite
3 500
10 000
Bergen Beach Band/Kristin Vollset
7 000
Curly Tankard/Hødden vel
5 000
Dan de Vero
5 000
Eira E. Søyseth
5 000
Espen Faugstad
4 200
Hadens v Tore H. Jacobsen
3 000
Helene A. Aasen
5 000
Hellebou
5 000
Kompani Henri Ellen Suhrke
2 500
Langhaugenrevyen
7 000
Rene Stavnes
7 500
Solh.viken helsestasjon, jentegr.
5 000
Som.ungdom/via Pink Link
4 000
Stian Servoss
5 000
Sturla Heggdalsvik
5 000
b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r 2 . 7 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 73
Fana og Ytrebygda Prosjektrettet ungdomsarbeid
75 000
Fyllingsdalen konserter og forestillinger familie
40 500
Bergen Rytmiske Sangsenter
20 000
Bergen Kristen Grunnskole
10 000
Jannicke Høvik Midtun
3 300
Bønes Skoleorkester
7 000
KOMFY
6 450
Credokirken
7 000
KUR
8 500
Teaterkompaniet Grep
6 500
Maren Ødven Knutsen
Monitor
Simen Thunes Hope/GS Studio
Ytrebygda Statlige Mottak
15 000
Varden Skoles Musikkorps
10 000
Laksevåg konserter og forestillinger familie
53 750
3 500
10 500
7 750
Alvøens Musikkforening
5 000
Center for Performing Arts
5 000
Fyllingsdalen og Laksevåg Prosjektrettet ungdomsarbeid
53 000
Hindu Cultural Forum
5 000
Arrangørgruppen v/ Elvetun 21
10 000
Laksevåg kirke
6 000
BlueGem
4 000
Laksevåg korpsskole
8 000
Geo
9 000
Laksevåg korpsskole
8 000
Jørgen Bertelsen
13 000
Laksevåg Musikkforening
Loddefjord Musikkforum
17 000
Mathopen Skoles Musikkorps
Arna og Åsane Prosjektrettet ungdomsarbeid
24 500
Teater Uno v/ A.Gill
Kine Charlotte Solend
5 000
Bergenhus Årstad Allmenkultur B&U
Sindre Mongstad Ulvund
4 500
2MDA Fyll.vgs(vannfestivalen)
Thor Loftås
Leie av lokaler - Arna og Åsane
15 000
271 000
AKKS Bergen
1 500
10 000
5 250
504 116
1 500
25 000
Alt for damene
2 500
Bergen beach band
7 500
9 000
Arnarock
50 000
Bergen Capoeira Klubb
Discokids
15 000
Bergen Kameraklubb
9 150
Kulturhuset Sentrum
36 000
Bergenhus entusiastkor
4 000
Bg rytmiske sangsenter
12 000
Rock 12-24
Stiftelsen U 82
Bergenhus og Årstad konserter og forstillinger B&U
Bergen seniorkor
Bg.rytm.sangsenter
50 000
120 000
168 900
Bg. Filharmoniske kor
7 000
Bjørn Kristian Berge
1 500
Bymuseene i Bg.(Bergenhusdagen)
5 000
1 000
Bærekraftige liv på Landås
10 000
15 000
Children at risk Foundation
10 000
BHG-revyen
5 000
Christiegården, Mangfoldfestivalen
5 000
Bjørgvin korskole
6 000
Eldbjørg Wedaa
5 000
Bydelsrock
18 000
Ervingen (Audhilds)
4 000
Bønes skoleorkester
7 500
Ervingen (Bergen juniorspelmannslag)
3 000
Collegium Vocale
6 000
Ervingen (danse og spelmaraton)
1 000
Dragefj. Musikkorps
5 000
Ervingen (folkedansfestivalen)
8 000
Ervingen (innføringskurs i norsk folkedans)
2 000
Høgskolerevyen
10 000
Immaturus
3 000
Ervingen (rudl seminar)
3 000
Immaturus
4 000
Ervingen (ungdomsringen)
3 000
Immaturus
8 000
Ervingen
Institut Sevdaha Hordaland
5 000
Fau Fridalen
10 000
3 000
Kammerkoret Gneis
1 500
FAU Hellen skole
12 000
Koret Seraf
3 500
Fau Møhlenpris
12 000
Korfuh
2 500
Flawa Few (Vannfestivalen)
Maria Vocalis
8 000
FN-sambandet
Møhlenpris velforening
5 000
Frivillighetssentralen, Vitalitetssenteret
Oktavia damekor
4 000
Gatefesten 2010
7 000
Hødden vel
Proffene
Regnbuen barne og ungdomsork.
10 000
IL Varegg
5 000
15 000
2 900
15 000
1 000
10 000
Sandviken ungd.korps
5 000
Jentekoret Kalliope
3 500
Sapfonia
7 000
Jentekoret ved høgskolen i Bergen
6 000
Slettebakken kirke
Bydelsrock. Foto Eileen Dalland.
10 000
Jentekoret ved høgskolen i Bergen
8 000
Studentkoret bl.a.kademikere
3 900
Jægersminde vel
3 400
Uken 10v/NHH
8 000
KORFUH
3 500
Laksevåg konserter og forestillinger B&U
5 000
Alvøens Musikkforening
5 000
Krohnengen skoles musikkorps
Kurt Wiemann
Lun Fanzine
4 700
25 000
8 000
Fyllingsdalen konserter og forestillinger barn
10 550
Løvstakksiden vel
Teater Uno v/ A.Gill
10 550
Mad Crazy
5 500
Maria Vocalis
3 000
1 000
Laksevåg konserter og forestillinger ungdom
30 000
Mathias Smith-Sivertsen (vannfestival)
Musikal Vest
30 000
Monitor
Møhlenpris velfor/Nygårdsparkens venner
74 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 7 b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r
30 000
Unge cellister i Bergen Kulturskole. Foto Thor Brødreskift
2 000
25 000
b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r 2 . 7 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 75
3 000
Fyllingsdalen allmenne kulturformål familier
857 600
Fana aktivitetstilskudd
350 700
NFU bergen lokallag
6 000
Bønes menighets kulturutvalg
7 500
18. Bergen speidergruppe
22 000
1. Fjøsanger speidergruppe
21 200
Nobu vest
5 000
Erik Krohn-Hansen, Fjøsanger Gård
5 000
4. Bergen Sandviken Speidergruppe
33 900
1. Nordås KFUK/KFUM speidergruppe
Pinsekirken ungdom
2 000
Fyllingsdalen Historielag
2 200
41. Bergen KFUK - KFUK speidere
19 300
1. Skjold speidergruppe
36 000
Sandra Szabo(Vannfestivalen)
1 000
Kanadaskogens Venner
5 500
AKKS
41 000
1. Øvsttun speidergruppe
38 000
Smiberget Borettslag
5 000
Aleneforeldreforeningen
10 400
Birkeland KFUK/KFUM speidere
NFU bergen lokallag
40 200
Bergenhus aktivitetstilskudd
5 800
8 400
Sandviken kulturh.forening
27 000
Sandviksguttenes forening
1 500
St. Hanskomitéen i Fyllingsdalen
5 000
Arrangørgruppen Monitor
15 300
Fana RC klubb
Sandviksguttenes forening
6 000
Stiftelsen Betanien/Første M.k.
8 000
Barnekirken Helt Konge
25 000
Fana Røde Kors Barnehjelp
22 000
Seraf
3 000
Ungdomsklubben Puls
2 000
Bergen Akvarieklubb
9 600
Fana Unge Musikkteater
21 200
Bergen Brettspillklubb
2 400
FAU Nordvik skole
21 200
Simon A. Larsen (Vannfestivalen)
3 000
Sofus Madsen skulpturmuseum
4 000
Solheim barneteater
Somalisk kvinneforening i Hordaland
10 000
8 000
SoundsLikeUs
5 000
Steinkjelleren steg for steg
8 000
Stig Markussen
Stud.teateret Immaturus
10 500
3 500
Stølestrøkenes Velforening
8 500
Sverre Torheim Vik (vannfestival)
1 000
Sydnes og Nøstet velforening
3 000
Sydnes og Nøstet velforening
3 500
Tamilsk barne og ungd. org
5 000
Tegneloftet (Vannfestialen)
2 500
The Trustful Traitors (vannfestival)
1 000
Tony Jensen
Ungd.pris Bydelsrock
Univ. Symf. ork.
Årstad menighet
Fyllingsdalen allmenne kulturformål barn
4 000
10 000
6 000
466
133 610
Bergen Strutsefarm
1 000
Bønes skolekorps
5 000
Bønes skolekorps
6 000
Bønes Tria
6 310
FAU Fjellsdalen
4 200
FAU Fjellsdalen
6 900
FAU Fjellsdalen skole
6 000
FAU Sælen oppveksttun
20 500
FAU Sælen oppveksttun
24 000
Fyllingsdalen Historielag
1 700
Lyshovden skole FAU
20 000
Sælen Oppveksttun FAU
32 000
Laksevåg allmenne kulturformål barn
48 649
FAU Alvøen skole
23 000
FAU Alvøen skole
3 049
FAU Nygårdslien skole
10 800
Arna samarbeidsmidler
AKKS - musikkurs i Arna
Bergen Musikkteater
Husstyret for Espelandshallen
Åsane samarbeidsmidler
205 000
43 000
130 000
32 000
250 000
2 400
54 700
Kyrkjekrinsen fritidsklubb
33 000
Bergen ungdomslag Ervingen
65 000
Ungdomsklubben i Storetveit menighet
38 000
NMK Bergen Trial
25 000
Bergen Unge Venstre
23 000
Unge Voksne Fana
Sætregårdenmn
40 000
Betlehem YA
18 400
Ytrebygda Aktivitetstilskudd
Tertnes IL Allianse
25 000
BiH Omladina Bergen
Åsane Ungdomslag
35 000
Brgen Kristelige Studentlag
19 000
Blomsterdalen Yngres
CISV Bergen Lag
15 100
Elvisklubben
Fyllingdalen og Laksevåg Samarbeidsmidler
290 000
Bønes IL v/Bjørn Sætre
60 000
Håstein PRO v/Marit Lundberg
60 000
Loddefjord musikalfabrikk
70 000
Mediefabrikken og Loddefjord musikkforening
65 000
Vestkant Trial
35 000
Arna og Åsane allmenne kulturformål ungdom
Arna speidergruppe
Arnaringen
Bergen Byspill
113 000
15 000
4 000
7 000
Bergen Musikkteater
15 000
Borealisfestival / Åsane Unge Strykere
12 000
Christiegården dagsenter
5 000
CISV
8 000
Cool Opera
7 500
Fenrik Lane
10 000
Haukås Unge Røster
Marita Nyheim Monsen - ungdomsprisen
Tertnes Skoles Musikkorps
Åsane Unge Strykere
Drifts og administrasjonstilskudd totalt
6 500
10 000
3 000
10 000
2 489 600
200 200
8 300
4 800
31 600
Bergen Ungdomslag Ervingen
12 000
Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM speidere
25 500
22 436
12 600
11 000
Bergen Turlag
Prosjekt Alvøen/KunstiBadet
Røde Kors Ungdom Fana
Totland Fritidsklubb
Bergen Søndagsskolekrets
30 000
14 300
13 000
10 000
Olsvik Grendahus
Bergen Schakklubb
Bergen ungdom mot EU
Stiftesen Betanien/Første met.kirke
10 000
Mellomtveit Storetveit menighet
42 000
10 000
Nam Phuong Nguyen
12 400
Hylke Vel - Grendahuset
Nøye Planlagt
12 000
Bergen Natur og ungdom
16 100
Barne- og ungdomsrådet i Første Metodistkirke i Fyllingsdalen
Laksevågs Bueskyttere
5 000
2 400
Sporty Fana
20 000
40 000
4 200
Kringlebotn Arbeidsstue
Bergen Misjonsmenighets søndagsskole
Skratteateret
Fyllingsdalen allmenne kulturformål ungdom
Alvøen Kunstfabrikk
KRIK Nesttun
96 800
4H Hordaland
21 000
12 200
14 000
Bergen kommune administrasjonstilskudd
Alvøen Kunstfabrikk
25 400
Bergen Indremisjons søndagsskole
Bergen SOS rasisme
4 800
30 000
FKU Teknikk
Bergen Turlag
Laksevåg Kulturhistoriske For.
5071 Kulturforsyning DA
13 500
50 000
7 000
165 436
Bergen Frikirkes søndagsskole
Haukås Rockeakademi
Laila Sagstad Fosso
Laksevåg allmenne kulturformål ungdom
3 300
Bergen Røde Kors Ungdom
cisv Bergen internasjonale barneleire
6 900
8 300
Fana KFUK-KFUM
13 500
Hordaland krins av Norges speiderforbund
57 000
Hyperion Vest
NKKS Region Vest
Norsk Luthersk Misjonssamband
SOS rasisme Hordaland
76 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 7 b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r
6 900
7 000
11 500
6 900
Danielsen ungdom mot EU
DELK
7 500
Aktivitetsgruppen Rådalslien skole
4 200
190 800
38 000
8 400
4 200
5 600
FAU Apeltun skole
29 600
26 300
FAU Søreide skole
12 600
DELK Compagniet
3 700
Kirkevoll Arbeidsstue
5 900
Fau Landås skole
5 700
Ressursgruppen Zero
38 000
Fredagsklubben
6 000
Sandsli Speidergruppe
10 000
Frelsesarmeen Alfred ungdomsklubb
3 700
Sandsli Speidergruppe
10 100
Frelsesarmeen speider
5 600
S-klubben Sandsli
3 300
Frelsesarmeens baby og småbarnssang
7 900
Sporty Ytrebygda
5 000
Golem
5 800
Steinsvik speidergruppe
Juvente Bergen Sotra
Katedralskolen Ungdom mot EU
18 400
Tilflukten Ungdomsklubb Fana
8 800
16 900
8 400
Nordnæs Bataillon
56 600
Fyllingsdalen og Laksevåg aktivitetstilskudd ungdom
Pinsekirken ungdom
16 900
1. Laksevåg Speidergruppe
278 700
6 300
50 900
7 500
3. Laksevåg Speidergruppe
RegnCon
16 000
Bergen Ms 1. Metodistkirke
12 700
Somalisk ungdom i Bergen
20 600
Bjørndalskogen Borettslag
12 400
Studentenes spillforening
4 500
Credokirken
23 300
44 500
Den Vietnamesiske Buddhistiske speiderfamilie
16 500
Tamilsk kultursenter
19 300
Fyllingsdalen Kfuk-Kfum Speidere
UgleZ
15 200
Fyllingsdalen Kirkes Søndagskole
Ungdoms kulturkrets
18 500
Loddefjord Kfuk Speidere
12 900
UngFilm
26 400
PTB barneaktiviteter
Tamilsk barneskole i Bergen
Ytringsvernet
Årstad aktivitetstilskudd
9 000
176 100
Metodistkirke Kr. Bønes Speidergruppe
25 800
25 300
Olsvik Grendahus
17 200
Regnskogen Søndagsskolen V/1.
12 200
Stiftelsen Fyllingen Il Klubbhus
Bergen Amateur Dramatic society
42 000
Sælen 1 Kfuk-Kfum Speidere
Den Nederlandske skolen i Bergen
19 100
Frelsesarmeen i Solheimsviken Familiespeiding
8 100
18 000
Frelsesarmeen i Solheimsviken sanggrupper
8 900
Frelsesarmeen i Solheimsviken Søndagsskole
10 800
Frelsesarmeen i Solheimsviken ungdomscelle
1 400
Arna aktivitetstilskudd Ungdom
3 300
207 400
14 100
Arna og Åsane BARK + 13-16 gr.
13 200
Arna Røde Kors fredagsklubb
Arnatveit MSK speidere
17 600
Bergen Redd Barna Aktiv
Rovernes beredskapsgruppe Bergen
15 200
Casa Feliz
Ulriken speidergruppe
13 200
Epona rideklubb
9 600
3 500
62 000
1. Lone Speidergruppe
Kristkirken i Bergen
Velvet ungdom
3 900
Nattkafeen
23. Bergen speidergruppe
Frelsesarmeen i Solheimsviken Åpent hus + dansegruppe
3 700
Fredagsklubben i Ytre Arna
Garnes håndverksted for barn
4 600
56 800
7 200
6 100
49 000
4 600
28 100
Jungelgjengen
4 600
KKU
4 600
Mandagsklubben (tidl. Jonasklubben)
4 600
Tenklubben i Ytre Arna
6 800
Ytre Arna Ving
4 800
b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r 2 . 7 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 77
Åsane Aktivitetstilskudd Ungdom
”Cluet”
1. Storåsen speidergruppe
228 100
5 600
Fana og Ytrebygda Skolekor, korps og orkester
Kor
518 150
84 650
23 900
Bergen Morgenkor
12 090
Arna og Åsane Røde Kors ungdom
4 600
Kirkevoll skolekor
13 770
Coundown ungdomsklubb
4 600
KORgøyt og KORkult
13 070
Eidsvåg 1. speidergruppe
7 900
Kringlebotn barnekor
10 690
11 600
Fellesskapskirkens dansegruppe
4 600
Midtun skolekor
Flaktveit KFUK-KFUM speidere
9 600
Sædalen barnegospel
7 000
Fredagsklubben i Hordvik
9 500
Søråshøgda barnekor
16 430
Fredagsklubben i Salhus
4 600
Korps
Haukedalen FAU teater og dans
7 200
Kaland skolemusikkorps
15 260
Hordvik NMU speidergruppe
6 000
Kirkevoll skolemusikkorps
15 960
Juba Hylkje (Hylkje juniorklubb)
9 400
Krokeide skolemusikkorps
14 420
179 760
Korskolen Åsane kirke
56 000
Liland og Hjellestad skolemusikk
14 980
Morvik KFUK-KFUM speidere
14 200
Midtun skoles musikkorps
17 850
Nattcaféen i Hordvik
4 500
Natland skolekorps
15 120
PULS Åsane menighet
5 800
Paradis skolekorps
17 220
Rolland KFUK KFUM
17 000
Skjold skoles musikkorps
17 500
Salhus søndagsskole
6 500
Smørås skolemusikk
17 640
Sentrum klubb / kor
4 800
Søreide og Sandsli skolekorps
18 690
Søndagsskolen + U Alpha
6 600
Tveiterås skolekorps
15 120
Tent 18
4 600
Instrumenttilskudd
130 000
Tertnes bedehus Åpen dør
4 600
Kirkevoll skolekorps
20 000
Toppe dataklubb
4 600
Liland og Hjellestad skolekorps
20 000
Nesttun Unge Strykere
20 000
Paradis skolekorps
10 000
Skjold skoles musikkorps
25 000
Smørås skolemusikk
15 000
Søreide og Sandsli skolekorps
20 000
Bergen kommune drift av skolekor, korps og orkester
Bergenhus og Årstad Skolekor, korps og orkester
1 806 900
515 610
Kor
55 690
Bergen kulturskoles ung.kor
10 900
Bjørgvin korskole
10 690
Haukeland skolekor
12 440
Jentekoret Kalliope
9 710
Korskolen i Biskopshavn
Korps
11 950
111 720
Fridalen skoles musikkorps
15 120
Haukeland Kronstad skolekorps
16 870
Hellen skoles musikkorps
15 750
Krohnengen skoles musikkorps
16 170
Landås skoles musikkorps
15 890
Minde Skoles musikkorps
16 100
Slettebakken skoles musikkorps
Instrumenttilskudd
15 820
110 000
Orkester
42 660
Fana Unge Strykere
12 160
Musikklubben Kringlebotn
18 900
Nesttun Unge Strykere
11 600
Andre
26 080
Blessing Tensing
13 980
Bobla Tensing
11 100
Fana Barnegospel
1 000
Høyt nivå
55 000
Skjold skoles musikkorps
25 000
Smørås skolemusikk
30 000
Laksevåg og Fyllingsdalen Skolekor, korps og orkester
Kor 300 180
36 550
Fridalen skoles musikkorps
25 000
Fyllingsdalen barnegospel
11 880
Haukeland Kronstad skolekorps
20 000
Fyllingsdalen Ten Sing
11 950
Krohnengen skoles musikkorps
40 000
Olsvik Ten Sing
Landås skoles musikkorps
20 000
Korps Regnbuen barne og ungd.ork.
12 720
153 160
5 000
Alvøen Skolekorps
15 260
Orkester
75 390
BOST Bønes Brass
14 490
Fløyteklubben
14 140
Bønes Skolekorps
16 100
Musikkskolen i Betlehem
15 820
Damsgård Skoles Musikkorps
16 030
Nordnes strykergruppe
14 840
Kjøkkelvik Skoles Musikkorps
14 420
Regnbuen barne og ungd.ork.
15 890
Lyshovden Skoles Musikkorps
14 910
Zuzuki Viva
14 700
Mathopen Skoles Musikkorps
15 750
Andre
47 810
Nygårdslien Skolekorps
14 630
Bergen krets asp.kor
16 240
Olsvik skolekorps
15 960
Bergen krets ungd.kor
15 540
Varden Skoles Musikkorps
Gospelklang
16 030
Orkester Annet
30 000
Alvøen skolekorps
20 000
Ulriken Janitsjar
30 000
Bønes skolekorps
20 000
Driftstilskudd
85 000
Bønes Skoleorkester
15 470
De unges ork.forbund
46 000
Damsgård skoles musikkorps 15 000
Hord.ungd.brass Band
17 000
Instrumenttilskudd 95 000
Nobu Vest
22 000
Kjøkkelvik S.M. 10 000
Mathopen SM 10 000
Olsvik skolekorps 20.000
78 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 7 b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r
Sangsommerskolen. foto Kristin Frotjold
4H gården på Garnes. Barn hilser på sauene. Foto Einar Tvedt
15 610
185 470
16 nye øvingsbinger på Marineholmen – inne og ute. Foto Bergen kommune
b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r 2 . 7 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 79
Arna og Åsane skolekor, korps og orkester
472 960
Embla Karidotter Dahleng Innspilling demo
4 000
Simen Gurholt Evensen Begynnergitar
Kariann H. Svensson a-klarinett
5 000
Skolekor, korps og orkester
185 640
Erick Kjellevold Musikkutstyr
1 750
Simon Kverneng Miks av innspilling
3 000
Knut Martin Langeland Rasmussen gitar
5 000
Arna Skulemusikklag
15.890
Erik Johan Bringsvor Konsert
2 500
Solveig Knudsen Tegnemateriell
5 000
Kristin Aase kamera/utstyr
2 286
Garnes Skulekorps
13 790
Even Vigeland Graffiti
1 950
Stig Arve Bjånesøy Forsterker
3 000
Kristoffer Gard Olsen digitalt trommesett
2 347
Haugland Skulekorps
15 330
Fredrik Nicolai Crook Gitar
5 000
Stig Sæbø Øvreås Mikrofon
1 250
Lars Dyngeland gitar
4 500
Haukås Skolemusikk
14 420
Geir Bjørnevik Objektiv
3 500
Sunniva Geirsdottir Musikkutstyr
3 200
Lars Dyngeland stålstrengsgitar/leie av studio
4 000
Hordvik Skulemusikklag
15 610
Gjermund Brønstad Brettspill
5 000
Sven Ommund Lone Cymbaler
3 000
Lene Aadland digitalt piano
2 500
Indre Arna Skulemusikklag
15 120
Grete R. Tveit Piano
5 000
Sverre Grevskott Rasmussen Objektiv
5 000
Magnus Hodnekvam synth, lydkort, monitor
5 000
Li Skolekorps
15 190
Hans Kristian Borchgrevink Hansen Bokprosj.
5 000
Sverre Vik Piano
5 000
Marcus Edwards teaterproduksjon
5 000
Lone Skulemusikk
15 330
Harald Rødølen Bass
4 500
Thomas Bjordal El.trommesett
3 497
Mari Vårdal Myking kunstutstyr
4 000
Mjølkeråen Skolemusikklag
15 400
Helena Bratlie Cymbaler
1 000
Thomas Dahle Gitar
5 000
Marie Økland kamera
4 205
Salhus Skulemusikk
14 630
Helge Stjern Tvedt Programvare
Thommas Andresen Mikrofon mm
5 000
Markus Tufteland Forsterker
1 855
Tertnes Skoles Musikkorps
16 940
Hennie Anett Viseth Symaskin/tilbehør
1 800
Tina Kvamme Musikkutstyr
5 000
Martin Claussen gitar
4 500
Åsane Janitsjar
17 990
Håkon Lindland Tveit Objektiv
2 440
Tone Lindland Piano
5 000
Martin Haram lydinnspillingsutstyr
5 000
Orkester
16 240
Håvard Thorset Gitar/Munnspill
2 000
Torbjørn Bjelland Fotoutstyr
1 800
Martin Hovin trommestol
1 000
Åsane Unge Strykere
16 240
Iris Johannsdottir Kontrabass
5 000
Tord Kambestad Lie Graffiti
1 950
Martin Jacobsen el-gitar
2 500
Kor
98 060
Isak Foss Berg Bassbag
Tord LitleskareFotoutstyr
1 800
Martin Aadland vokal effektprosessor
1 380
Arna Barnerøster
11 110
Jacob Neverdal Fotoutstyr
2 200
Torgeir A Iversen Merchandise
5 000
Mathias Simonsen musikkproduksjon
4 500
8 500
Jakob Neverdahl Fotoutstyr
3 000
Torkild Groven Objektiv
5 000
Mats Skogstrand trommesett
4 200
Barnekoret Liv og Leven
800
857
495
Betania Barnekor
10 760
Jan David Stenersen Gitar
5 000
Vegard Eide opptrykk av innspilling
5 000
Rachel Rasmussen mac/opptaksprogram musikk
5 000
Eidsvåg kirkes musikkverksted
10 200
Jarle Gausland Fotoutstyr
1 200
Vegard Viggo Loftnes Fotoutstyr
2 000
René Iversen studioutstyr
5 000
Jarle Gausland Objektiv
1 900
Veronika Søum El.piano
5 000
Roald Arnevik Renså macbook pro
5 000
Espeland Barne- og ungdomskor
9 000
Haukås Unge Røster
10 340
Jenny Helle Stordrange Fiolin/bue
5 000
Vidar Frøysa Hansen Forsterker
4 300
Robin Søndergaard Saxofon
3 500
Li Barnegospel
13 420
Jo David Meyer Lysne Gitar
5 000
William Heggem Innspilling
4 000
Ruben Røsten monitor høytalere
2 500
Rolland Skolekor
10 340
Jo David Meyer Lysne Piano
3 000
Åsmund Gullachsen Gitar
5 000
Ruben Sandvik gitar
5 000
Salhusknytingene
3 000
Johan Hatleskog Synther
5 000
Åsmund Vetrhus SøvdeGraffiti
2 125
Sarah Helene Hammersland Fotoutstyr
3 766
Sanctus Ten Sing
11 390
Johannes Vaage Effektpedal
1 750
Sarah Helene Hammersland kameralinser
3 454
John Sæten Lilletvedt Trommeutstyr
4 500
Fana og Ytrebygda Kjapt svar
Silje Dahl Isaksen instrument
5 000
Jonas Waaler Lydkort
2 500
Adem Kollen gitar og forsterker
4 990
Simen Lie trommesett
3 247
Kamilla Paulsen Objektiv
4 000
Adrian gitar
5 000
Siv-Kristin Rødskar Bendiksen trombone
5 000
Instrumenttilskudd
Arna Skulemusikklag
Eidsvåg kirkes Musikkverksted
133 000
15 000
3 000
308 663
Haugland Skulekorps
15 000
Kari Tønseth Objektiv
4 900
Anders Mathiesen monitor høytaler og mikrofon
4 500
Sveinar Jåvold trommesett
5 000
Lone Skulemusikk
15 000
Karl Johan JohannesenInnspilling
4 500
Andreas Johannesen filmprosjekt
5 000
Synne Olsen akustist gitar
2 500
Salhus Skulemusikk
20 000
Karl-Eirik Hordnes Gitar
5 000
Andreas Sletbakk Harkestad fotoutstyr
Saabel Ahsan dj-utstyr
3 000
Tertnes Skoles Musikkorps
20 000
Katrin Frøderberg Standnes Studioutstyr
5 000
Andreas Sørensen Hauge gitar/innspillingsutstyr
2 500
Terje Pedersen digitalt piano
4 000
Åsane Janitsjar
30 000
Kristian Mjølsnes Hjemmestudio
2 500
Anne Marit Kirketeig Hansen bassgitar og forsterker
2 750
Terje Sylvarnes gitarpedaler
1 490
Åsane Unge Strykere
15 000
Kristian Sirnes Objektiv
1 600
Ann-Kristin Ekanger Sivertsen kamera
2 998
Thomas E. Dagsvik digitalt piano
3 750
Tilskudd til skolekorps med ekstra høyt nivå
40 000
Kristin Angelica Frøysa Hansen Fotoutstyr
5 000
Asbjørn Haukeland slagverk
5 000
Thy Pham Forsterker
3 495
Tertnes Skoles Musikkorps
40 000
Kristin Størkson Mjåtvedt Gitar mm
Benjamin Mekki Widerøe pedaler til vokal og gitar
4 000
Tonje Bøe Birkeland kunstbok
5 000
Birgitte Søreide videokamera
5 000
Tor Jacobsen pc/redigering
2 279
Bjørn Eide kamera/utstyr til kortfilm
5 000
Torstein Åvar Sollien paukekøller
5 000
Kristine Lunde Hetlevik El.piano
Bergen kommune Kjapt svar totalt
Bergenhus og Årstad Kjapt svar
1 431 280
399 915
Aleksander Misund Ekstern blitz
1 000
Anders Helgerud Fotoutstyr
2 000
Anders Rosnes Piano
5 000
Anders Størkson Mjåtvedt Gitar
3 000
Annette Kathinka Servan Musikkutstyr
4 500
Are Bergerud Forsterker/pedaler
5 000
Asgeir Nygård Fotoutstyr
1 400
Audun Klyve Gulbrandsen Fotoutstyr
5 000
Audun Lauvås El.piano
3 750
August Aase Boge Flygelhorn
5 000
Bertine Tønsth Fotoutstyr
Bjarne Bjørkavåg Sunde Fotoutstyr
975
1 720
Bjørn Gravås Gitarutstyr
2 500
Christiane Haukedal Scanner/objektiv
3 640
Daniel Vagstad Forsterker
4 500
David Rossland Kassegitar
5 000
Didrik Osland Forsterker/gitar
5 000
Edvard Målsnes Basspedaler
2 800
Edvard Aase Boge El.piano
5 000
Eirik Lossius Iversen Gitarforsterker
5 000
Elfrid Ravndal Objektiv
3 250
Elisabeth Jørgensen Kortmateriell
2 500
Ellen Henriette Suhrke Bokprosj.
5 000
Kristine Røisum Tekstil/garn
949
5 000
500
688
Lars Anton Ligaarden Fotoutstyr
4 700
Bård Evensen kasser til trommesett
4 697
Tural Alamdari musikkvideo
5 000
Lars Harald Leknesund Elnes Gitarpedal
1 250
Christian Svabø trommeutstyr
5 000
Vilde Tuv basstromme
1 997
Lars-Erik LundeObjektiv
2 497
Dag Inge Helgøy forsterker
2 500
William Peter Røed el-gitar
5 000
Lillian Klungtveit Objektiv
4 312
David Meunier Kjetland dobbel pedal
2 847
Øyvind Mjelstad gitar
5 000
Linn Frøkedal Musikkutstyr
5 000
Eirik Tøsdal Reitan forsterker
5 000
Magnus Aksnes Effektboks
1 428
Eivind Birkeland elektrisk trommesett
5 000
Laksevåg og Fyllingsdalen Kjapt svar
Mari Julnes Fotoutstyr
5 000
Filip Mekki el-gitar
5 000
Adrian Budal Søgnen The New Wine
Mari Oseland Innbindingsmaskin
2 108
Fredrik Birkeland Vee lydkort
Maria Egeland Gitar
1 800
Fredrik Svabø gitar
Minda Risnes Piano
5 000
Ola Slettevoll Grøttvik Piano
320 235
10 390
Adrian Søgnen Dj utstyr
6 000
5 000
Adrian Søgnen Trommesett
8 746
Fredrik Svabø gitar
5 000
Anders Bergmann Stølen PA-anlegg
2 000
5 000
Fredrik Svendsen gitar pakke
1 192
André Pettersen Gitar og pedal
Olav Særheim In-ear monitorsystem
5 000
Gabrielle Emily Butt althorn
5 000
Andreas johansen Opptrykk av cd
Olav Særheim Ørepropper/cellomikrofon
3 500
Haakon Haverkamp filmkamera
1 074
Andreas Kaland Piano
4 498
Ole Fredrik Norbye Programvare
5 000
Haakon Laastad kamera/utstyr
5 000
Ane Tveit Christiansen Foto
1 800
Oscar Kvamme Studioutstyr
3 200
Håvard Holme speilreflekskamera
4 697
Ane Tveit Christiansen Vidvinkel-linse
2 900
Peder Bønes Innspilling av album
5 000
Ingeborg Elisabeth Moe b-klarinett
5 000
Bastian Danielsen Speireflekskamera
2 695
Peder Særheim Celloutstyr
4 145
Irmelin Gjerde kunstutstyr
5 000
Bjørnar Øvstedal Lysbord og tegneserieutstyr
1 267
Reidun Eldegard Langhaugrevyen
5 000
Ivar August Bull kameralinser
2 729
Camilla Norderud Mikrofon og sangutstyr
Remi Arefjord Basskabinett
4 000
Joachim Skjønberg musikkutstyr
5 000
Christer Dyngeland Speilreflekskamera
Rene Kleveland Mikrofon mm
5 000
Joakim Axelsen gitar
3 200
Christer S. Aadland Tenortrommer
Robert Larsson Gitar
4 000
Jon Olav Stokke lys/lydutstyr til film
5 000
Christoffer Møgster Filmeffekter og filmsminke
10 461
Ruben Solvang Fotoutstyr
2 000
Jonas Stene Pettersen saksofon
4 000
Didrik Hauge El-bassgitar
15 000
Runar Lindseth Gitarpedaler
1 927
Jørgen Iden lydinnspillingsutstyr
5 000
Eivind Trengereid PA anlegg for band
3 500
Sigrun Kvalavåg Sunde Piano
5 000
Kamilla Rønnestad prosjekt video/foto
Emil Eriksen DJ utstyr
6 850
80 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 7 b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r
750
800
1 850
15 000
5 000
13 000
1 150
b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r 2 . 7 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 81
Erik André Jakobsen EP innspilling
15 000
Ørjan Andreassen Red Label
13 975
Martin Pisani
4 000
Erik André Jakobsen Skarptromme
3 770
Øyvind S. Stokke-Zahl Blitz-sett
11 000
Mathilde Sundfjord Sæthre
2 750
Erlend Einarson Aarli Gitar
6 270
Øyvind Svanes Lunde Fotoutstyr
9 600
Michelle Tolo
5 000
Mona Siren Soltvedt
4 745
402 467
Monica Heldal
5 000
5 000
Monica Heldal
5 000
910
Morten Opdal 4 537
Erlend Heimark Hi-Hat
Erling Andreas Jensen Lydkort
Espen Faugstad Prosjekt Vietnam
975
5 250
20 000
Arna og Åsane Kjapt svar
Adrian Stinessen Haugen
Fredrik Bergmann Trommesett
3 995
Aleksander Lien Skaar
Fredrik Friele Hauan Lydkort
1 047
Alfred Dominic
5 000
Morten Opdal
5 000
Frode André Sundal Videokamera - Go Pro
1 827
Anders Hatletveit
5 000
Nicolai Mahesan
4 999
Georgos Pardalos BlueGem
1 750
Anders Westrheim
4 997
Nora Amanda Gundersen
5 000
Gisle Drivenes Promotering av plate
4 500
Andre Hagen
5 000
Oddne Mikal Råheim
3 235
Hans-Petter Algerøy Høytalere og PA
5 000
Andreas C. Bjørnberg
Olav Vandvik
5 000
Helene Hjelmeland Kamera
5 000
Andreas Vandvik
5 000
Ole Boland
5 000
Inge Nikolai Torsvik El-piano
8 000
Ane Berentsen
3 000
Remi Ostad
4 945
inger-magrethe sundby Gitar
4 000
Anne Jorunn Syrtveit
1 500
Remi Ostad
4 995
Ingrid Berge Hofland Trommesett
5 090
Askild Lønning
4 495
Remi Ostad
5 000
Jiroo Rauf Fatah Innspillingsutstyr
7 000
Bastian Gustavsen
1 500
Rolf Erik Djuve
4 500
10 229
Bjarte Søvde
2 745
Ronnie Fjæreide Myhre
4 995
Jonas Hellesøy Gitar
4 000
Bodil Helland 2 094
Ruben Sivertsen
5 000
Karina Grung Filmproduksjon
1 500
Casper Vieth Andvik
5 000
Ruth Sofie Kveldstad
2 970
13 180
Christer Havsgård
2 166
Silje Leikvoll
1 600
Knut-Martin Langeland Rasmussen Forsterker
5 100
Christer Havsgård
5 000
Silje Leikvoll
1 900
Kristian Sjursæther Filmeffekter
1 575
Daniel Gjerland Sæbjørnsen
1 846
Sindre Kvam
2 097
Kristine Lønningen Symaskin
2 698
Daniel Selliah
5 000
Steffen Stendal
2 975
Johan Hatleskog Forsterker
Khiem Tran Tourmaline
847
Kristoffer Fure Johansen Utstyr
14 075
Eirik Gerner
5 000
Stian Lampe
5 000
Kristoffer Grindheim Kamera
15 000
Eirik Lossius Iversen
3 098
Stian Martinsen
1 500
Lars Jopp Lillehammer Bassgitar
1 000
Endre Sagstad
5 000
Stian Nåmdal
5 000
Lars-Endre Johannessen Blitz og foto-objektiv
5 000
Erik Lothe Jørgensen
4 000
Stig Gustavsen
5 000
Lars-Endre Johannessen
2 050
Espen Kvam
3 150
Stine Fortun
3 969
Lars-Endre Johannessen
868
Espen Kvam
5 000
Sverre Mjelstad
2 845
Espen Stokke
5 000
Thomas B. Vikør
5 000
10 520
Even Dolvik
2 925
Thomas B. Vikør
5 000
Lynnette Nilsen Videokamera
1 819
Even Dolvik
2 925
Thomas Leikvoll
1 650
Mads André Lilletvedt
8 000
Even Solbakken
3 364
Thomas Leikvoll
4 970
Magnus Nyborg
2 000
Frode Vedå
5 000
Thomas Leikvoll
5 000
Marius Njaastad Fugelsnes Trommesett
4 609
Harald Rødølen
5 000
Thomas Teigland
1 750
Markus Oddekalv Pettersen Innspilling demo
1 000
Henning Sanden
5 000
Tom Arne Madsen
5 000
Markus Thorsen /Hege Thorsen Bassgitar
4 382
Hogne Olsnes
2 750
Tore Nilsen
5 000
Håkon Pedersen
5 000
Toril Sunde Apelthun
5 000
Lasse Ellingsen Demo innspilling
Lyder Øvreås Røed Trompet
Mathias Breivik Bertelsen Gitar
3 750
17 000
Mathias R. Stølan Gitar
7 000
Håkon Sunde 3 620
Victor Lampe 4 100
Matias Tellez Mac til låtskriving
8 390
Håkon Sunde
4 990
Ylva Wiedemann Michelsen 2 500
Mikal Olav Gehrmann Band
5 230
Håvard Sundland
1 750
Yrjan Olsnes
2 495
Ole-Bjørn Aase Låtskriving/ musikkopplæring
3 775
Ine Rødal
1 500
Yrjan Olsnes
3 000
Pablo Tellez
1 800
Ingrid Brandvik
3 797
Åsmund Aas Andersson
5 000
Patrich Kvalstad Grønbech Gitar
1 900
Jan Ove Strand
2 455
Peter Andreas Djupevåg Bass
5 500
Jaser Sayun
5 000
Petter Henriksen Multiviewer
16 500
Jaspal Singh Virdee
1 496
5 000
9 000
Johanne Mjøs Rasmus Søgnen
10 790
Jonas Særsten
3 000
Rasmus Søgnen
3 975
Jørgen Haugland
5 000
Petter Henriksen Videokamera
12 000
Kjetil Yoo Ripe
1 100
Ruben Antonsen Elektronisk trommesett
3 245
Krister Myrlønn
5 000
Sigbjørn Lie Honve Gitar
5 000
Lissan Chernet Dotche
4 400
sigve halvorsen bryn El-gitar
5 000
Mads René Trellevik
5 000
Sindre Gripsgård Akustisk gitar
5 995
Marius Kalsås Worren
3 475
Steffen Myrseth BarryBandit
10 000
Marius Olsen Åsvang
5 000
Stian Andreassen Trommesett
2 559
Marius Olsen Åsvang
5 000
Thea Emilie Haaland Wang Speilreflekskamera
2 000
Markus Mollandsøy
5 000
Martin Hagen
5 000
4 000
Remi Vandemir Innspilling av CD
tim fabrice coucheron Graffiti utstyr
400
Tobias Holtet El-gitar
5 000
Martin Hansen
Tommy Pettersen Cymbaler
1 963
Martin Instebø Jamne
895
Trond Torsvik Hjemmestudio
5 775
Martin Instebø Jamne
1 660
Vegard Skaar Haveland Speilreflekskamera
4 150
Martin Ivar Risøy Kristoffersen
5 000
Vegard Vatne Nilsen Videokamera
7 000
Martin Mjelde
1 995
Vestlandske teatersenter. Foto Thor Brødreskift
82 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 7 b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r
b a r n , u n g d o m o g f a m i l i e r 2 . 7 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 83
lytt
til
hjertet
2
8
Mangfold
Festivaler, nye tilbud og økt synlighet, samtidig var det debatt
om integrering av minoriteter og særlige grupper.
Det flerkulturelle feltet
Hordaland fylkeskommune og de andre fylkeskommunene
fordeler det statlige tilskuddet til drift av lokale innvandrer­
organisasjoner og til frivillig flerkulturelle aktiviteter. Ansvaret og
midlene kommer fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDI). Basert på antall innvandrere fikk Hordaland i 2010 totalt
kr. 1 024 726. I 2010 var det 43 søknader til drift og søknader fra
66 organisasjoner til annet frivillig flerkulturelt arbeid.
Hovedmålet er økt samfunnsdeltakelse blant innvandrerbefolk­
ningen, og dialog og samhandling mellom grupper og mellom
minoriteter og majoritet i lokalsamfunnene.
IMDI har spisset kriteriene til lokalt flerkulturelt arbeid og legger
mer vekt på møteplasser på tvers av etnisk/ nasjonal opphav og på
konkret samarbeid mellom aktører. Det har vært en prosess å
avvise søknader om interne tiltak og å oppfordre og legge til rette
for samarbeid mellom ulike organisasjoner. Det felles innvandrer­
råd og BIKS er viktige aktører i dette arbeidet. Sammen med FNsambandet Vest er det skapt arena for det flerkulturelle, blant
annet knyttet til Internasjonal uke. Fra 2010 ble også innvandrer­
organisasjoner med medlemmer med bakgrunn fra europeiske
land utenfor Norden støtteberettiget.
Det Felles Innvandrerråd i Hordaland er paraplyorganisasjon for
vel 50 innvandrerorganisasjoner. Rådet og Kontaktutvalet mellom
innvandrarar og styresmakter (KIS) er finansiert av og har nær
kontakt med fylkeskommunen. De er medspillere i det praktiske
84 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 8 m a n g f o l d
kulturarbeidet og i utforming av fylkeskommunens kulturpolitikk
på feltet. Det har vært en økning i antall medlemsorganisasjoner
i Det felles innvandrerråd i Hordaland. Ca. 90 % av innvandrer­
oganisasjonene har sin hovedaktivitet i Bergen.
Bergen internasjonale kultursenter
Det var godt oppmøte på BarneBIKS og Bergen Internasjonale
Musikkfestival (BIMF), prosjekter som favner om mennesker fra
hele verden. Bergen Internasjonale Musikkfestival lykkes i å
etableres seg som en musikkfestival av høy kvalitet med musikk
fra hele verden. BIKS lokaler er populære til utleie, med en
bredde i de kulturelle tilbudene.
Lokal flerkulturell
Arna og Åsane kulturkontor samarbeidet med frivillige organisa­
sjoner i Arna og Åsane for å styrke integreringen av ungdom ved
asylmottaket i Ytre Arna og på Salhus. Redd Barna var partner for
et filmkurs i Juli, CISV fikk støtte til sin sommerleir Verden i
Bergen (på Garnes) og Gruppen Forza hadde konsert i regi av
prosjektet ”Mangfold eller fremmedfrykt” under kulturfest
Åsane. Internasjonal dag under kulturdagane i Arna trakk et fullt
Kulturhuset Sentrum i Ytre Arna.
Fana og Ytrebygda kulturkontor har arrangert og medvirket til
styrking av flerkulturelle aktiviteter i bydelen, herunder egen dag
under Kulturdagene, konserter og forestillinger i Fana kulturhus
med BADS (Bergen internasjonale Dramatic Theatre), Fargespill,
Forza o.a. lokale utøvere, egen Internasjonal dag i Aurdalslia
fritidslokaler. I tillegg er mennesker med annen kulturbakgrunn
en naturlig målgruppe for alle aktiviteter i kulturkontorets regi,
utfra tanken om intergrering og inkludering i lokalmiljøet.
Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor arrangerer en rekke
familiearrangement i løpet av året, og mennesker med flerkultu­
rell bakgrunn regnes som målgruppe for alle arrangement, det
samme gjelder de faste tilbudene og kursene som blir arrangert.
Kulturkontoret stiller lokaler til disposisjon, og denne gruppen
leier gratis i henhold til amatørkulturplanen. Kulturkontoret har
for eksempel fast utleie til flere flerkulturelle organisasjoner i
Ungdommens Hus på Laksevåg, samt flere enkeltarrangement i
løpet av året i Kultursalen i Loddefjord.
Prosjekt Kulturell Veving ble tildelt Annette Thommessens
minne­pris. Prosjektet var et samarbeid mellom Hero Mottaks­
senter i Arna, Arna og Åsane kulturkontor og Norsk Trikotasje­
museum Salhus og skapte kontakt gjennom håndarbeid mellom
asylsøkere og lokalbefolkning.
Senioruniversitetene
Alle senioruniversiteter arrangerer foredrag og diskusjoner, i
tillegg til en eller to turer:
•Bergen senioruniversitet har slitt med å finne egnede lokaler til
en lav nok pris i sentrum, mot slutten av året ble det gjort avtale
med Bergen kino som vil løse dette for fremtiden.
• Fyllingsdalen senioruniversitet arrangerte datakurs med 93
del­­­tagere i tillegg til det øvrige programmet.
•Åsane senioruniverstitet hadde 27 forelesninger, teater og
litteraturgrupper og var medansvarlig for flere tilbud under
kulturuken. De har også gitt støtte til flygel i Åsane nye kirke,
ungdomsstipend, støtte til Åsane bygdebok og andre prosjekter.
•Senioruniversitetet i Fjøsangersamlingene er blitt den sentrale
virksomheten til samlingene med ukentlige arrangementer, i
tillegg til grupper innen kor, teater og danse- og forfattergruppe.
Bergens Kulturelle Spaserstokk
Det var 42 ulike program, som ble gjennomført mellom 1 og 16
ganger. 12 var rettet mot enkeltpersoner eller mindre grupper,
dette gjaldt filmportrettering, skrive-, male- og keramikk-kurs,
filosofiske samtaler, høytlesning, jazzdanskurs og klovn. 3 tilbud
var ”ut-av-huset”-tilbud med Den Nationale Scene, Festspillene
på Troldhaugen og Vestlandske Kunstindustrimuseum. 27 pro­
gramtilbud var ”breddetilbud” med mange deltagere.
Det var i alt 262 gjennomføringer mot 142 i 2009, med 8 710
publikummere, mot 5 120 i 2009. 10 av de minste mottaker­
stedene klarte ikke å innpasse tilbudene.
Det er særlig de små høykvalitetstilbud som oppleves som
berikende. I følge tilbakemeldinger fra mottakerstedene, lærer
også personalet som er tilstede. De lærer å se enkeltpersoner
bedre, og de blir inspirert til nye og uventede aktivitetsmuligheter.
Tilbakemeldingene er gjennomgående svært gode. Også utøverne
er fornøyd, og mange har fortsatt over flere år.
m a n g f o l d 2 . 8 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 85
Bydelskultur for eldre
Bydelskulturkontorenes tilbud til eldre omfattet:
• Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor: 8 faste tilbud med
totalt besøk på 7 322. Ungdomshusets seniordans, Fyllingsdalen
senioruniversitet, Kjøkkelvik seniordans, Olsvik grendahussenior­aktivitet, Haugatun seniorklubb, Laksevåg senior­
universitet, Syng med oss. Spaserstokken med 43 tilbud og ca.
1 500 besøkende
•Bergenhus og Årstad kulturkontor: 10 faste tilbud med total­
besøk 14 030
• Fana og Ytrebygda kulturkontor: Kulturbussen ”Linje 2000”
hadde 10 turer med kulturdestinasjoner, 2 datakafè for nybegyn­
nere på 12 uker og ett for viderekomne over 10 uker, Fana
Senioruniversitet 16 ganger i Fana kulturhus, forestilling
”Samtaler med mamma” i samarbeid med Den kulturelle
Spaser­­stokken, og andre åpne konserter og arrangement, eldre­
dag i Lagunen under kulturdagene
•Arna og Åsane arrangerte data/foto-kurs for seniorer. Åsane
kultursenter rommer en rekke senioraktiviteter som Senior­
universitetet (med egen lyrikkgruppe og dramagruppe), Senior­
dans (3 grupper), trimgruppe, og pensjonistforeninger.
Kartlegging av ønsker og interesser blant brukere av den
kommunale avdeling psykisk helse sine tjenester startet høst
2010 og vil være ferdig i oktober 2011.
Psykisk utviklingshemmede
I snitt benytter hver av de 1 200 psykisk utviklingshemmede i
Bergen kommunale kulturtiltak 10 ganger i året, eller ca. en gang
i måneden.
Den nye handlingsplanen ble iverksatt. Det var 30 tilbud i 2010
med en total deltagelse på 14 700. 6 av tilbudene var nye. 11 felles­
arrangementer med totalt 1 710 deltakere, bl.a. Vinter­aktiviteter
på Kvamskogen (10 dager), Mangfoldsfestivalen, Gårds­besøk
Garnes (5 dager), KulTur (4 arr.). Planlegging av Kultursprell 2011
festivalen kom i gang.
Lokale kommunale tilbud omfat tet:
Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor: Markant økning i tilbud
med en vellykket satsning på film/foto og et nytt band ble etablert.
Bergenhus og Årstad kulturkontor: Det er i 8 faste tilbud.
N ø kk e ltall
Seniorer
Utgifter 2009
Inntekter 2009
Utgifter 2010
Inntekter 2010
297 231
312 556
367 707
423 136
37 359
57 000
47 000
46 000
166 000
170 000
169 000
189 000
49 202
60 203
Ikke oppgitt
Laksevåg senioruniversitet
165 115
156 747
Ikke oppgitt
Senioruniversitetet i Fyllingsdalen
125 550
144 384
124 490
Senioruniversiteter (samlet)
Det var 20 kurs i regi av profesjonelle kunstnere med finansiering
fra NAV, 4 utgivelser av tidsskriftet Kraftverk, opprettet musikk­
redaksjon, lansert kraftverk musikk på nett og avviklet 13 konserter.
Dialogkonferansen hadde 113 deltakere. 22 lokale tiltak i bydelene
går til barn og unge med erfaring fra det psykiske helsevernet.
Stimuleringsmidler til 9 dagsentre, øremerket egen­aktivitet og
opplevelse med profesjonell utøvere har gitt til økt oppmerksomhet
om kunst og kultur og nye tilbud. Tilbake­meldingene er svært
gode, både fra ansatte, brukere og fra kunstnere. Kulturkontorene
opprettet bl.a. nye tilbud på Laksevåg og nytt teatertilbud i Åsane.
Fana og Ytrebygda kulturkontor: De faste klubbtiltakene Fana­
klubben og Tirsdagsklubben har hver ca. 30 åpningskvelder med
ulike aktivitets- og kulturinnslag. En sanggruppe ble etablert og
hadde 20 øvingskvelder. ”Elgen-diskotek” på Fana kulturhus 10
fredagskvelder.
Arna og Åsane: I tillegg til etablerte tiltakene organiserte kon­toret
et kortilbud for barn, som senere grunnet opp­sluttnings­­
problemer ble en musikkgruppe for barn.
Bergen internasjonale kultursenter med BarneBIKS
og Bergen Inter­nasjonale Musikkfestival har godt
oppmøte og favner om mennesker fra hele verden.
Faste kurs omfatter Capoeira, zumba, afrotrim,
afrikansk tromme- og dansekurs, afrikansk rytmelek
889 311
834 013
Årstad senioruniversitet
Senioruniversitetet i Åsane
Fana og Ytrebygda senioruniveristet
Arna Senioruniversitetet
Fjørangersamlingene inkl. Senioruniversitet
Bergens kulturelle spaserstokk
Fargespill er nå sett av 60 000. I 2010 ble forestilling
på operaen i Oslo sett av bl.a. kulturministeren. Det
ble arbeidet med bok/cd/dvd som utgis i 2011.
Prosjektet får henvendelser nasjonalt og nordisk fra
andre som vil starte opp lignende aktiviteter. Farge­
spill ble derfor i 2010 ført ut av Bergen kommune og
etablert som stiftelse.
Bergen Kulturforum er blant de største frivillige
kulturorganisasjonene i Hordaland. Ett av høyde­
punktene i 2010 var kommunens honnørpris til Olaf
100 000
92 369
112 394
1 716 026
1 607 733
2 032 844
1 449 805
1 449 805
2 439 871
2 439 871
1 927 057
2 096 806
1 524 432
1 602 584
2 000 000
2 000 000
Sum Seniorkultur
2 816 368
2 930 819
5 395 355
5 769 305
6 848 170
7 413 826
Utgifter 2008
Inntekter 2008
Utgifter 2009
Inntekter 2009
Utgifter 2010
Inntekter 2010
1 843 357
1 892 790
1 908 173
1 922 125
2 809 807
2 880 663
3 168 265
3 479 762
2 265 528
2 524 513
2 513 085
2 513 085
2 834 424
2 834 424
Raftohuset - Drift av kulturhus
5 361 861
5 532 194
5 777 363
5 684 938
6 120 444
6 100 688
Sum Mangfold / solidaritet
8 171 668
8 412 857
13 302 070
13 570 575
13 128 569
13 381 750
Mangfold og solidaritet
Bergen døvesenter
Kunst, kultur psykisk helse
Seniorer
Besøk/bruk 2008
Senioruniversiteter (samlet)
Besøk/bruk 2009
Besøk/bruk 2010
Endring 09 til 10
8 000
6 578
-18 %
18 197
Senioruniversitetet i Bergen
991
844
-15 %
Senioruniversitetet i Åsane
4 489
4 492
0%
Fana og Ytrebygda senioruniveristet
1 800
1 500
-17 %
Laksevåg senioruniversitet
1 800
1 500
-17 %
Senioruniversitetet i Fyllingsdalen
1 260
1 000
-21 %
Arna Senioruniversitetet
1 000
927
-7 %
Fjørangersamlingene inkl. Senioruniversitet
2 400
2 400
0%
50 000
50 000
50 000
0%
500
500
500
Sandal for hans mangeårige frivillige innsats i
organisasjonen. Andre høydepunkt var arrangement­
ene i forbindelse med lyriker Aslaug Låstad Lygres
100-års jubileum og Ole Bulls 200-års jubileum.
0%
Bergens kulturelle spaserstokk
3 000
5 120
8 710
70 %
Bergen kulturforum
3 000
3 000
3 000
0%
Bergen Døvesenter eier et stort forsamlingshus som
er kostnadskrevende å drifte. Senteret hadde 399
medlemmer, i tillegg kom eksterne brukere av kurs,
foredrag og møter. Det var sosiale kvelder, foredrag,
fester, møter. Et høydepunkt i 2010 var 130 årsjubileet.
SUM Seniorkultur
74 697
80 360
81 451
1%
Seniorsentrene har et bredt tilbud av aktiviteter som
bridge og dans og sosiale møtesteder, ofte med
middagstilbud, for brukerne.
17 seniordansgrupper medlemmer
Mangfold og solidaritet
Bergen internasjonale kultursenter
Besøk/bruk 08
Besøk/bruk 09
Besøk/bruk 10
20 000
20 000
1 929
12 000
12 000
12 000
0%
3 000
25 %
3 142
545
8 349
1432 %
1 000
12 %
35 142
34 474
43 138
25 %
8 000
19 %
Kunst, kultur psykisk helse
Utviklingshemmede
Raftohuset - Drift av kulturhus
Sum Mangfold / solidaritet
Mangfold og solidaritet
Medlemmer og deltagelse
Bergen døvesenter
86 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 8 m a n g f o l d
100 000
Bergen kulturforum
Seniorsentrene
for barn og internasjonal folkedans. I helgene er det
åpne arrangement i regi av organisasjoner: Konserter,
nasjonaldagsfeiringer og lignende. Tilskuddet fra
Bergen kommune er uendret for fjerde år og
sponsormarkedet vanskelig.
170 581
1 480 661
Årstad senioruniversitet
Felles: Vinteruker på Kvamskogen og Sommeruker på Garnes,
Kul-Tur var et nytt prosjekt med ulike besøk, samarbeid med
idrettsavdelingen om Infoposten. Ansatte fikk kurs innen tegntil-tale for å bedre kommunikasjon med brukere med tale­
hemming.
I n stitus j o n er
Raftostiftelsen: Raftoprisen 2010 til biskop José Raúl
Vera López fra Mexico, med bl.a. internasjonalt
symposium med 200 deltakere. Mediedekning var
meget god, bl.a. i Mexico. Det var undervisning til
dokumentarfilmer under Checkpoints på BIFF,
ferdigstillelese av nye undervisningsrom med nye
opplegg, ungdomskonferanse i Minsk og Nord-Korea
konferanse i London. Utfordringene er finansiering til
undervisning i videregående skole og til langsiktig
oppfølging av prismottakere. Stiftelsen har planer om
enda sterkere tilbud til publikum.
Inntekter 2008
Senioruniversitetet i Bergen
Bergen internasjonale kultursenter
Kunst, kultur og psykisk helse
Den nye handlingsplanen ble iverksatt og ansvaret for feltet ble
overført til Bergenhus og Årstad kulturkontor.
Utgifter 2008
Endring 09 til 10
Barn & unge 2010
% B&U
20 000
0%
4 000
20 %
2 789
45 %
0
Medlemmer
2 008
2 009
2 010
389
399
2010 B&U
Deltagelse per år 2010
Deltagelse antall
40
15 960
m a n g f o l d 2 . 8 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 87
Barn & unge
tilsku dd m a n gf old
Bergen kommune totalt
Mangfold: Direkte tilskudd totalt kr. 10,2 mill av en omsetning på kr. 13,6 mill.
Bergen kommune drift
Bergen internasjonale kultursenter
Mangfold
BIKS prosjekter
Den kulturelle spaserstokken
Stat og kulturråd kr. 0,2 mill. (kr. 0,9 mill.)
Hordaland fylkeskommune kr. 1,8 mill. (kr. 1,1 mill.)
Bergen kommune kr. 8,2 mill. (kr. 5,9 mill.)
Bergen Rytmiske Sangsenter; New directions! - sangkurs barn og unge
Fargespill
30 000
150 000
Hordaland fylkeskommune mangfold drift
750 000
Det felles innvandrerråd i Hordaland
450 000
FN-sambandet/Internasjonal uke
100 000
Raftostiftelsen
200 000
Hordaland fylkeskommune prosjekter
70 000
Fargespill 35 000
Foreningen av 2007 til fremme for kunstfaglig refleksjon og debatt
10 000
Stiftelsen Christiegården
20 000
Hordaland fylkeskommune KUP
160 000
Kulturfestival for utviklingshemmede 160 000 (1 årig)
Hordaland fylkeskommune
803 500
Drift organisasjoner
Abatijima organisation
7 000
Abu-Al-Fadel Islamsk kultursenter
15 000
Afgansk kulturforening i Hordaland
7 000
Afrikanske flyktningekvinner
7 000
Alliance Francaise de Bergen
7 000
Association of Ghanaians in Hordaland
7 000
Bangladesh Student Union
7 000
Bosnisk-norsk venskapsforening ”Liljer”
15 000
Den Bergen Kinesiske Forening
7 000
Den eritreiske forening i Bergen
15 000
Den Frankofoni forening i Hordaland
6 000
Den internasjonale kvinnegruppen i Bergen
9 000
Forening av Serbere og venner til Serbia
7 000
Institut Sevdaha
15 000
Internasjonal kulturklubb
15 000
Iransk folk I vest
7 000
Kongoletiske forening ”Lisanga”
7 000
Kurdisk Barneforening
4 000
Kurdisk kulturforum
Liberian Association in Hordaland
Multinasjonalt kvinnefellesskap i Bergen
15 000
7 000
15 000
Nepali
7 000
Oromo forbund i Bergen kommune
7 000
Palestinaforeningen
15 000
Selvstendig Demokratisk Kurdisk kvinneforening
7 000
Somalisk kvinneforening
7 000
Synergie Congo
7 000
88 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 8 m a n g f o l d
Visuell kunst
8 000
Tamilenes forening Bergen
15 000
Tamil Youth Organization – Bergen
Tsjetsjensk-Norsk vennskapsforening
7 000
Vietnamesisk barne- og ungdomsforening
7 000
Vietnamesisk velforening
Wazalendo Organisasjon (Kenya)
15 000
7 000
African Dance & Drum
Afrikanske flyktningekvinner
Scenekunst
5 000
5 000
AKUFO v/Chiko Ali 20 000
Bergen internasjonale musikkfestival
40 000
Bergenstjerne fotballklubb
5 000
1 037 014
607 139
PU - kulturavis
100 000
PU plan
370 000
1 000 000
Stiftelsen Solhovden
130 000
Verdensmusikkfestival
100 000
Bergen kommune utviklingshemmede
200 000
Bergen 4H-Undervisningsgård
12 000
Bergen kino
25 000
Fana Røde Kors barnehjelpen
Frø film og media
Kontaktklubben (Storetveit menighet)
3 000
40 000
3 000
30 000
4 000
Mangfoldfestivalen
10 000
Proffene
40 000
Torunn Olsen
Tveiterås skolekorps
Tveiterås ungdomskor
Frivillig flerkulturell virksomhet
140 000
Kunst, kultur & psykisk helse
Det gode liv/ NFU
180 000
2 791 700
991 126
Birkeland menighet (klubben optimisten)
Norsk kulturråd
7 266 879
Fargespill
Raftohuset - Drift av kulturhus
Tverrestetisk
8 202 629
2 000
25 000
6 000
Fyllingsdalen allmenne kulturformål utviklingshemmede
5 000
Christiegården Dagsenter
5 000
Laksevåg Allmenne kulturformål utviklingshemmede
52 650
Bergen Vest Danseklubb
13 000
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn form.treff
3 000
Domkirkens Diakonat
6 000
Eldretreffene i Biskopshavn
6 000
Eldretreffet, Vitalitetssenteret
3 000
Gutteklubben ”Grei”
5 000
Hjemmehjelpernes pensjonistfor.
3 000
Ladegårdens venner
Senioruniversitetet i Bergen U3A forelesninger
Ytre Sandvikens pensjonistf.
Ytrebygda seniormidler
6 000
12 000
6 000
84 000
Bergen Senior Bowlere
10 000
Blomsterbelgen
10 000
Fana Folkeakademi
15 000
Fana Røde Kors Besøkstjeneste
9 000
KIE - Kultur i Eldresentre
15 000
Pensjonistenes Velforening Søreide
15 000
Tirsdagskafé
5 000
Torsdagsbingo
5 000
Fana seniormidler
84 000
Diakoniutvalget Birkeland menighet
8 000
Fana Folkeakademi
5 000
Fana Pensjonistforening
15 000
Fana Røde Kors Besøkstjeneste
3 000
KIE - Kultur i Eldresentre
5 000
Nesttun Seniordans
3 000
Nesttunhallen Seniordans
4 000
Storetveit menighet
Sykehjemsdansen
8 000
20 000
Sædalen og Nattland Velforening
8 000
Trimtreffen
5 000
BIFF – Bergen int. Filmfestival
25 000
BIKS – barneaktivitet
10 000
Den rumenske stiftelse
20 000
DEORAN
20 000
Det felles innvandrerråd i Hordaland
Musikk
10 000
Det felles innvandrerråd i Hordaland/2gether prosjektet/Internasjonal uke
20 000
Enes Topalovic
10 000
Fargespill 40 000
Feng Xian Lin forlag
10 000
FN-Sambandet
60 000
Arna og Åsane psykiatrimidler
8 000
Hordaland fylkeslag av SOS rasisme
20 000
Jan Ove Carlsen
3 000
Haugatun Seniorklubb
4 000
Haaskjold, Siri
25 000
5 000
Hesjaholtet Borettslag pensjonistklubb
3 000
Kiwanis Club Fyllingsdalen
9 000
Institutt Sevdaha
Kulturnæring
Inter Bergen IL.
Foreldregruppen for Hot Shots
8 000
Mauricio Taipe
11 500
Tirsdagsklubben
13 650
Tirsdagsklubben m.m.
6 500
Arne og Åsane samarbeidsmidler utviklingshemmede
45 000
Kyrkjelydsklubben
25 000
Lørdagslaget
Åsane Kulturråd
20 000
7 000
6 000
Fyllingdalen og Laksevåg seniortilskudd
82 000
Alvøen & Laksevåg Røde Kors
7 000
Bridgeklubben ”Hjerterdame”
6 000
Bridgeklubben Non - Robber
Bønes Menighet
5 000
10 000
Den Kristelige Menighet I Bergen
4 000
Eldres Hyggestund Laksevåg
5 000
Fyllingsdalen Menighetspleie
7 000
Fyllingsdalen Seniorforening
10 000
Årstad seniorkultur
84 000
Kjøkkelvik Seniordans
4 000
10 000
Laksevåg Eldresenter
8 000
Kinsarvik Bygdekvinnelag
15 000
Bergen Seniordansgruppe 1
Kirkens Bymisjon i Bergen/Empo
20 000
Brig N Veteranene
5 000
Laksevåg Pensjonistforening
8 000
Diakoniutvalget Slettebakken menighet
5 000
Lyngbøtunets Dansegruppe
5 000
Kurdisk Kulturforum
Mafi, Mariam
Multinasjonalt kvinnefellesskap
8 000
8 000
Fridalen Seniordans
5 000
10 000
Mannskoret Fremad
12 000
Pensjonistgruppen BMW
Organisasjoner
”Nostalgia” musikkgruppe
Seniortrimmen i Støpeskjeen
7 000
3 000
15 000
Lyngbøtunets Venner
5 000
Mathopen Velforening - Dagkafe
4 000
Nabotreff Munsterbekken Bl
4 000
Olsvik Grendahus
7 000
4 000
Stiftelsen Krigsveteranenes minne
8 000
Olsvik Menighet/Barnehage Tilskudd
Noregs Jeger og fiskeforbund Hordaland
20 000
Svømmegruppen Hunstad skole
3 000
Seniornett Borghilds Minne
Organisation of African Associations
20 000
Årstad Diakonat
6 500
Senioruniversitetet I Fyllingsdalen
Radio tamil
6 000
Radio Voz Latina
6 000
Somalisk Kvinne og jenteforening 2 000
Synergie Congo 10 000
3 000
10 000
Strømmes Vel, Eldretreff
3 000
Sælen Menighet Tilskudd
8 000
84 000
Tirsdagsklubben/Treffsted
9 000
Bergen Indremisjons diakonat
2 000
Ungdomshuset Seniordans
3 000
Velforeningen Frieda Fasmers Venner
Årstad senioruniversitet
Bergenhus seniormidler
11 500
6 000
Tamilsk kvinnerorganisasjon 3 000
Bridgeklubben Sandviken eldres. Bridge
Toft, Bodil/Fridalen skole
3 000
Cafe, cafe
Ungdomskulturkrets Bergen
7 000
Centralkirkens formiddagstreff
2 000
Laksevåg konserter og forestillinger seniorer
7 000
5 000
Laksevåg Senioruniversitet
7 000
Vestlandske Teatersenter
25 000
Danckert Krohns Sangkor
Vitalitetssenteret Frivillighetssentral BA
20 000
Danseklubben Treff
10 000
10 000
12 000
m a n g f o l d 2 . 8 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 89
Laksevåg Allmenne kulturformål seniorer
11 500
Morvik Vels Seniorlag
1 000
Seniorsaken i Bergen
11 500
Nasjonalforeningens Helselag Åsane
8 000
Salhus Eldresenter
9 000
Arna seniormidler
67 000
Samarbeidsutvalget Midtbygda sjukeheim
Arna og Åsane Røde Kors Besøkstjeneste
15 000
Senioruniversitetet Åsanes kurs
Arna Seniordans
12 000
Torsdagshonnøren
2 000
Arna Senioruniversitet
10 000
Torsdagstreffet
4 000
Espeland Seniordans
12 000
Voksendansen i Eidsvåg
2 000
4 000
5 000
Jernbanepensjonistane i Arna
6 000
Åsane Seniorbowlere
Me over 60
7 000
Åsane Seniordans
7 000
Ytre Arna Sanitetsforening
5 000
Åsane Seniortrim
2 000
Åsane seniormidler
84 000
Arna og Åsane Allmenne seniorer
37 600
Bergen Nord Pensjonistforening
4 000
Eidsvåg Helselag
8 000
Eidsvågringen
3 000
Senioruniversitetet Åsane
3 000
Heimly Eldresenter
3 000
Senioruniversitetet Åsane
8 000
Hordvik Eldretreff
3 000
Åsane Folkehøgskole
6 000
Jupiterklubben
8 000
Åsane Seniordans
1 600
Bergen Kulturforum
Bergen Mannskor
De årlige vinteraktiviter for utviklingshemmede, et samarbeid mellom idrett og kultur. Foto Odd Geir Kvam
90 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 8 m a n g f o l d
Medieverkstedet i Bergen, lydkurs for ungdom. Foto Mib
11 000
4 000
15 000
Raftopris-mottaker 2010, José Raúl Vera López fra Mexico. Foto Liv-Randi Lind ogd Oddmund Lunde
m a n g f o l d 2 . 8 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 91
lytt
til
hjertet
2
9
Tverrestetisk
Kunstplanens satsinger på elektronisk kunst og teoriutvikling er
godt i gang og Bergens styrke på tverrestetiske uttrykk gir gode
resultater.
Bergen kommunes kunst- og kulturpriser
Prisene ble delt ut av kulturbyråd Harald Victor Hove ved et
arrangement i Tårnsalen 10. september:
•Bergen kommunes kunstnerpris 2010 gikk til Leif Ove Andsnes
for hans innsats for både tradisjonsbevaring og nyskaping
innen formidlingen av klassisk musikk lokalt og globalt.
Kunstner­prisen var på kr. 100 000.
•Bergen kommunes kulturpris 2010 gikk til Tor Fosse for hans
innsats for å formidle fremragende filmkunst. Kulturprisen var
på kr. 50 000.
•Bergen kommunes kulturpris for kulturvern 2010 gikk til Egil
O. Laastad for hans mangeårige arbeid for Museet Lysøen og
Ole Bulls minne. Prisen var på kr. 50 000.
•Bergen kommunes honnørpris gikk til Olaf Sandahl for hans
virke i Bergen Kulturforum og sin frivillige innsats med å
formidle kunst og kultur til brede grupper. Honnørprisen besto
av et glassarbeid av kunstneren Ingrid Nord.
Krise for humaniora
De humanistiske fag ved Universitetet i Bergen er sentrale
partnere for byens kulturliv og har historisk vært sentrale i
oppbygging av samtidsfeltet. Det humanistiske fakultet UiB er i
økonomiske vansker. Et utvalg foreslo å nedlegge teatervitenskap,
norrøn filologi og lingvistiske fag fordi de har få studenter. Det
ble også reist tvil om videreføring av stillinger i japansk og
musikk­vitenskap, og foreslått reduksjoner i fransk, tysk, kultur­
vitenskap, digital kulturlingvistikk og nordisk. Sterke fag ble
vurdert som arkeologi, historie, kunsthistorie og religions­viten­
skap, og fag som skal skjermes mot videre nedbygging er arabisk,
italiensk, klassisk og russisk.
Teoriutvikling
Bergen kommunes kunstplan vektlegger formidling, kritikk,
kommentar og teoriutvikling. Det blir årlig delt ut kr. 400 000 til
kunstfaglig litteratur og tidsskrifter og til kompetanseutvikling
for kritikere og kunstformidlere. Det er blitt en økende interesse
for teoriutvikling, bl.a. knyttet til elektronisk kunst i regi av
festivalen Piksel, kunst- eller litteraturteoretiske tidsskrift som
Kunstjournalen B-Post og Vagant og utgivelser ved kunstner­
initierte forlag som Ctrl+Z. De siste påbegynte i 2010 serien
Karavane i samarbeid med det Oslobaserte forlaget Torpedo.
B-Open arrangerte seminaret ”Å produsere en kunstscene” i til­
92 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 9 t v e r r e s t e t i s k
legg til lesesirkler gjennom hele året. Flere av kunstinstitusjonene
legger mer vekt på å synliggjøre kunstteoretiske problemstillinger,
bl.a. Bergen Kunsthall med serien Plattform og presentasjoner
ved Galleri 3,14, Hordaland Kunstsenter og BIT-Teatergarasjen.
I n stitusjo n e r
Elektronisk kunst
Bystyret vedtok en satsing på elektronisk kunst innen rammen av
Kunstplanen. Det resulterte i en økning i prosjektmidler og fast
driftsstøtte til kr. 775 000, kr. 180 000 over internasjonale midler
og kr. 70 000 over arrangementsstøtte. Resultatet er flere mindre
konsertarrangører og økt helårsaktivitet blant festivalene. Plan­
legging av en internasjonal konferanse og etablering av en
elektronisk arena er påbegynt.
Landmark hadde 249 arrangementer på Landmark, både egenproduserte og i regi
av bl.a. Brak, Skrivekunstakademiet, Bergen Prosjektteater, VISP, Borealis, Bergen
Mediaby, ProScen og Prøverommet. Klubbscenen hadde Playdate, Nabovarsel,
Bergen Kunsthalls egenproduserte Utmark og konserter med høye besøkstall.
Kommunale engasjement
Barnas kulturhus engasjerte 433 kunstnere, i tillegg til bruk av
BFO og DNS, fordelt på program i eget hus med 147 kunstnere
mot 145 i 2009, i Den kulturelle skolesekken var det 221 kunst­
nere, pluss BFO og DNO, året før 350 og i Den kulturelle bær­
meisen var det 65 kunstnere mot 100 året før.
BEK - Bergen senter for elektronisk kunst nevner utstillingen ”Contemporary
Artists from South Africa” på Galleri 3,14 og videoprogram vist i Sofia og
Newcastle, med gjestekunster, aksjoner og presentasjoner som vårens satsing. En av høstens begivenheter var Jeff Carey, med bestillingsverk, programvare- og
grensesnittutvikling, og grunnlag for videre utveksling mellom USA og flere land i Europa. Året ble avsluttet med bl.a. en audiovisuell installasjon på Barnas
Kulturhus.
5 kunstnere ble engasjert til kommunale utsmykningsoppdrag og
to som kunstneriske konsulenter, og i BKKI fikk 3 ulike designbyrå
frihet til å utvikle trykksaker.
Piksel hadde underskudd i 2009 som er rettet opp i 2010, men det mangler fort­
satt et forsvarlig budsjett. Piksel10 med undertittelen (Un)stable ble avviklet den
18.-21. november med rundt 70 deltagere fra et dusin land, i samarbeid med
Galleri 3.14, USF, Entree og KNIPSU, samt internasjonale grupper og prosjekter
som Baltan Labs, NiMK, APO33, Micro Reseach og Pixelache. I tillegg var det 2 workshops, installasjonen Regnskog, visningsprogrammet PikselSavers og
seminaret Piksel Plenum #3.
Lydgalleriet etablerte samarbeid med Foreningen Ekko om deling av administrative
og praktiske ressurser. I 2010 var fokuset utvikling av den nye arenaen for
elektronisk kunst fra 2011, derfor var det få utstillinger i egne lokaler. En mye
omtalte Kassett-utstilling var den første samlingen av norsk kassettkultur.
Prøverommet er en tverrkunstnerisk eventserie med 14 arrangementer på Logen,
Impulssenteret, Kafé Knøderen, Landmark, Studio Bergen, BIKS-Fensal, Visnings­
rommet USF og Det Akademiske Kvarter. Totalt 1385 besøkende så 238 kunstnere,
deriblant Stephanie Leonard, Ingvild Hellesøy, Marit Loe Bjørnstad, Stephan
Meidell og Håvard Ringen. Presentasjonene beveger seg over et stort spekter, alt fra konserter, teaterstunts, utstillinger, foredrag, utstillinger og ulike
eksperimentelle prosjekter.
N ø kk e ltall
Tverrestetisk
BergArt
Utgifter 2008
Inntekter 2008
Utgifter 2009
895 000
920 000
Slutt
Inntekter 2009
Utgifter 2010
Inntekter 2010
Lydgalleriet
1 018 000
799 000
962 126
964 302
1 500 321
1 505 434
BEK
2 539 000
2 414 000
1 982 000
2 179 000
3 006 000
2 960 000
Piksel
Sum Tverrestetisk
404 000
427 000
1 035 000
867 000
1 106 000
1 064 000
4 856 000
4 560 000
3 979 126
4 010 302
5 612 321
5 529 434
Besøk/bruk 10
Endring 09 til 10
Omsetningstallene viser ikke omsetningen hos kunstnerne som
er selvstendig næringsdrivende.
Tverrestetisk
Besøk/bruk 08
Besøk/bruk 09
BergArt
3 550
Avsluttet
Lydgalleriet
5 479
20 813
10 475
-50 %
BEK
2 500
2 500
3 000
20 %
Piksel
Sum Tverrestetisk
950
1 250
1 254
0%
12 479
24 563
14 729
-40 %
Barn & unge 2010
% B&U
0
20
1
0
20
0
t v e r r e s t e t i s k 2 . 9 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 93
Mangfold
tilsku dd T v err e st e tisk
Direkte tilskudd totalt kr. 10,3 mill (kr. 8,4 mill.) av en omsetning på kr. 5,6 mill.
Bergen Kunsthall. Formidling masterutstillingen 2010. Foto Solfrid Otterholm
Tverrestetisk
Staten ved kulturdepartementet kr. 1,5 mill (kr. 1,4 mill.)
Kulturrådet kr. 5,2 mill (kr. 1,6 mill)
Hordaland fylkeskommune kr. 0,1 mill (kr. 0,1 mill.)
Bergen kommune kr. 3,5 mill (kr. 5,3 mill)
Visuell kunst
Stiftelsen 3,14 Hyun sook Hong. Foto 3,14
Staten ved kulturdepartementet
Bergen senter for elektronisk kunst (BEK)
1 453 000
Bergen kommune
3 455 000
Bergen kommune drift
2 190 000
1 453 000
Statens Kunstnerstipend
18 000
Arena elektronisk kunst
300 000
Christensen Susanne
18 000
Bergen senter for elektronisk kunst
700 000
Gjestekunstnerleilighet Berlin
210 000
Gjestekunstnerordning USF
Scenekunst
480 000
Lydgalleriet
400 000
Piksel
100 000
Bergen kommune Prosjekttilskudd
670 000
Norsk kulturråd
Norsk kulturråd Tverrfaglige prosjekter
Artlab, Bergen Kjøtt
Flaggfabrikken - senter for fotografi og billedkunst
Lydgalleriet, utvidelse og videreutvikling
Piksel festival 2009 - 2011
5 197 000
3 806 000
300 000
400 000
1 050 000
500 000
Claudio Forlini
10 000
Elektorinisk kunstkonferanse Lydgalleriet
60 000
Prøverommet
250 000
Isotop fellesatelier drift
50 000
PrøveRommet, Videreføring arenautvikling
175 000
Kunsthuset Wrap drift
200 000
Transiteatret-Bergen
830 000
Maur Prosjekter drift
Vestlandske Teatersenter, Teaterfestivalen Mini Midi Maxi 2010
300 000
Prøverommet drift
Musikk
Sandra Jecmenica
Norsk kulturråd Kunst og ny teknologi
BEK Sonic Interaction Design
Bergen Kunsthall - kunstformidling til barn og unge
Bergen Kunsthall driftsmodell Landmark,
1 156 000
40 000
200 000
10 000
Volt drift
100 000
Bergen kommune Stipend
180 000
191 000
75 000
250 000
Aslaug Kjær, kulturstipend,
30 000
Borealisfestivalen
40 000
Eirik Lande, etableringsstipend,
30 000
Common Lands - tre tekstsamlinger Bjørvika
40 000
Marie Nerland, kulturstipend
30 000
Reidar Storaas, kulturstipend,
30 000
150 000
Ricardo del Pozo, etableringsstipend,
30 000
Espen Sommer Eide, Phinger
40 000
Tamara Meghan Beaton, etbl.stipend
30 000
Ivar Havåg Bergseth, Levende skulptur
30 000
Janicke Olsen, Installasjonen Livsløp
50 000
Bergen kommune Fagtidskrifter og annen teoriutvikling
Kanonkameratene
30 000
Agnes Nedregaard, nordisk nettmagasin om performance
20 000
Kunstjournalen B-post
75 000
Ctrl+Z ved Arne Skaug Olsen, bok av Carlos Motta
30 000
Marieke Verbiesen, Human Game Control Sequencer
35 000
Dokken Diskuterer: ”Bergensbiennalen”
Ole Hamre, Cape Town-Folkofonen
50 000
Foreningen av 2007, Kunstjournalen B-Post
100 000
Piksel Produksjoner, Naked on Pluto
90 000
Galleri 3,14, seminarer og workshops 2010
30 000
HKS, tekstutvikling og seminarer
30 000
Common Lands, Temporære kunstprosjekter i Bjørvika i regi av Common Lands
Hordaland fylkeskommune
235 000
Bergen Senter for elektronisk kunst
125 000
Lydgalleriet
15 000
Piksel Produksjoner 15 000
Trykkeriet 60 000
USF Verftet – Air West 20 000
Kulturnæring
HYUN-SOOK HONG
”four columns and twelve windows”. Stiftelsen 3,14
415 000
20 000
Ingrid Berven, ”Solgt! - Kunstverket løsrevet fra kunsten”
20 000
Kjetil Kausland, bokutgivelse
25 000
Marie Nerland, bok om Volts prosjekter 2008-2010
30 000
Piksel, festivalkatalog
20 000
Vagant, tidsskrift for litteratur og kritikk
60 000
Ytter Tekster Vestlandsutstillingen 2010
30 000
Biennale reader lansering Miami. Foto Bergen kunsthall
94 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 9 t v e r r e s t e t i s k
t v e r r e s t e t i s k 2 . 9 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 95
lytt
til
hjertet
Triennale
I tråd med anbefalinger fra fagmiljøene bestemte Bergen bystyre
at biennalen i Bergen skal være en triennale, altså en samtids­
kunstmønstring med tre års mellomrom, og med første arrange­
ment i 2013. Forutsetningen er fremdeles en plassering på
statsbudsjettet. Arbeidet med å etablere selskapet Bergens­
triennalen AS kom i gang høsten 2010. Styrets hovedoppgave det
første halve året blir å sikre full finansiering.
”The Biennial Reader” hadde norsk lansering på Landmark og
internasjonal lansering ved bokmessen i Frankfurt og kunst­
messen Art Basel Miami Beach.
Kunsthøgskolen i Bergen
I 2010 var det 7 søkere per studieplass og 110 uteksaminerte
kandidater. 75,5 årsverk er fordelt på 100 ansatte og 200 gjeste­
lærere, de fleste kunstnere eller designere. Driften balanserte på
kr. 102 mill.
2
10
Visuell kunst
For andre år på rad valgte de fleste nyutdannete kunstnerne
fra KHiB å bli i Bergen, byen fikk to nye kunstnerinitierte
visningsrom, byens visuelle kunstscene ble vist på Bergen
Kunstmuseum og Bergen Kunsthall fikk økt statstilskudd
og internasjonal oppmerk­somhet.
Glimt av utstillingene
Ny ledelse på Bergen Kunstmuseum legger sterkere vekt på sam­
tidskunst, bl.a. med nymontering av samtidsverk, Bjarne Melgaards
maleriutstilling ”Jealous” og BGO 1, kunstmuseets presentasjon av
kunstscenen i Bergen. I kunsthallen viste festspillutstiller Knut
Åsdam bl.a. to nyproduserte filmer og tematikk fra Libanon, London
og Groruddalen i saler som med et arkitektonisk grep visket ut
grensene mellom filmenes og betrakterens rom; mellom de
offentlige rommene som ble tematisert og kunstrommet de vistes i.
HKS viste bl.a. ”You only tell me you love me when you are drunk”
av Lutz-Rainer Müller og Stian Ådlandsvik: Et bolighus på Askøy ble
omformet til skulptur under rivningsprosessen, mens materialer
fra huset ble brukt til mindre skulpturer og installasjoner.
Kunstnergruppen Ytters sommerutstilling, ”Cupola”, på Visnings­
rommet, omfattet bakeri og plantehotell, rom til samtaler, video­
visninger, disku­sjoner og workshops. 3,14 viste ”Never Equal
Distance to the Moon” med kinesiske samtidskunstnere og ”Con­
tem­porary Artists from South Africa”, begge ga publikum anled­
ning til å møte kunst skapt utenfor den vante vestlige konteksten.
96 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 1 0 v i s u e l l k u n s t
Kunstscenen
Bergen kommunes arbeid med kunstnernes ateliersituasjon ble
kalt ”En kommunal solskinnshistorie” i Billedkunst nr. 2, 2010. I
kjølvannet av Bergen Kunstmuseums store satsning på det lokale
kunstfeltet, utstillingen BGO1, kom det også flere kunstrelaterte
artikler i Bergenspressen, mens museets forsøk på å definere en
”bergensbølge” innen visuell kunst er møtt med skepsis fra
kunstfaglig hold. Et besøk av fransk presse har resultert i flere
artikler i franske tidsskrifter.
To nye produksjons- og visningsrom ble etablert i 2010; Tag Team
Studio og Knipsu, og Trykkeriet Senter for Samtidsgrafikk åpnet.
”Jeg sier bestandig til de som fortsatt orker å høre det at Bergen er et
utrolig interessant sted å være. Prognosen er dessuten god; det er noen
flere kunstnerdrevne visningssteder hver morgen, det blir muligens en
biennale, og der er også det viktigste, dette som det ikke går an å
argumentere mot, siden det bestandig er et godt tegn; antall studenter
som går ut av KhiB og som velger å bli i byen øker stadig.” (Tommy
Olsson i BGO1, utstillingskatalog).
KHiB bidrar til utvikling av kommunale og fylkeskommunale
planer og prosjekter, med felles designinkubator med Bergen
kommune og samarbeid med bl.a. BEK, BIT Teatergarasjen,
Hordaland Kunstsenter, Bergen Kunstmuseum, Bergen Kunst­
hall/Landmark, Festspillene, Carte Blanche, DRB, BRB, Bergen
Media By og Raftostiftelsen. KHiB er aktiv i etableringen av
Arkitektur og designallmenningen ADA og i samlingsstedet
Byfriksjoner.
Kunsthøgskolen var sekretariat for KUNO-nettverket i perioden
2006-2010, et samarbeid mellom 11 nordiske og 3 baltiske
institusjoner. Andre sentrale samarbeid er Know How med
Reykjavik School of Visual Art, Pure Art med kunstakademiet i
Warszawa og fagprosjekter som Levende norsk møbeldesign. Alle
innebærer aktiv utveksling av studenter og lærere.
KHiB ga ut to bøker i 2010 og det var bred formidling med tre
avgangs­utstillinger, Åpen dag i februar, studentdrevne Galleri Fisk
hadde to utstillinger i måneden, nye Rom8 i Vaskerelven viste
profesjonelle prosjekter og Bergen Internasjonale trefestival møtte
mange på Bergenhus.
Kompetanseundersøkelse
På vegne av KHiB undersøkte Ideas2evidence kompetansebehovet
hos medlemmene til Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge og
Bildende Kunstneres Forening Hordaland. Av 341 kunstnere
svarte 66 %.
De med kunstfaglig utdanning ønsket videreutdanning mer enn
de uten utdanning. De som er utdannet i Norge har noe høyere
ønske enn de utdannet i utlandet. Størst ønske om videreutdanning
hadde gruppen 41 og 50 år minst de over over 60 år. Interessen
er på topp mellom 6 og 10 år etter endt utdanning da 41 % ønsker
tilbud. Uavhengig av antall år siden hovedutdanning er det jevnt
behov for kompetanse om markedsføring og til dels ny teknologi.
Økonomistyring, internasjonalisering og pedagogikk har størst
appell de første 5 år etter eksamen. De best utdannet hadde det
sterkeste ønske om videreutdanning i alt unntatt ny teknologi og
kunst­fag, der profilen er det motsatte. Deltidskunstnere har
størst kursinteresse, bortsett fra internasjonalisering og fagteori.
Flest ønsker 2 til 3 dagers kurs på ettermiddagstid.
Offentlig utsmykning
Hordaland fylkeskommune åpnet Nordahl Grieg videregående
skole på Sørås i 2010 med kunstnerisk utsmykking av Maria
Udd/Stine Karlsen til en kostnad på kr. 2 mill.
Bybanen ble utsmykket av elektroniske verk i to tunneler av
henholdsvis Hans Christian Gilje og Marius Watz og av glass­
fiberskulpturen ”The White Rabbit” rett før Nesttun av Rachel
Dagnal og Anita Hillestadt. Kaninen ble utsatt for hærverk om
høsten. Vinner av konkurransen om verk ved Florida/Strømmen
er Thorsten Goldberg fra Tyskland med et verk bestående av
skinnende, blanke stålflak og LED lys som følger landskapet i
strandsonen ved Gamle Nygårdsbro. Den ferdigstilles våren
2012. Konkurransebidragene ble stilt ut i Rådhusets i slutten av
august. Bybanen er utsmykket for totalt kr. 6,4 mill.
Haukeland sykehus igangsatte registering av kunst spredt på
250 000 m2 bygg. Haukeland har også en låneordning der
pasienter kan bytte ut bildene på sine rom hver 14 dag. I 2010 var
det 2 254 utlån på basis av 107 bilder til enhver tid. Ordningen har
egen stilling.
I en ny bok ble Bergen utropt til street-art byen i Norge. Samtidig
forsvant to tidlige Dolkverk med rivingen av en kiosk på Engen og
Statens veivesen fjernet verkene i undergangen på Danmarksplass.
I media betegnet mange dette som hærverk.
Et temporært kunstprosjekt ”Bande Dessinee” kom på gjerdet
rundt det nye Gulating-bygget høsten 2010. På grunn av vanske­
lige værforhold ble prosjektet mer kortvarig enn planlagt.
Nye Åsane bussterminal ble utsmykket av ungdom i samarbeid
med kulturkontoret.
Andel som ønsket mer kompetanse fordelt på fag:
50 %
Ny teknologi/programvare/nye medier
50 %
Markedsføring og promotering
36 %
Verkstedskurs/nye teknikker
32 %
Internasjonalisering
30 %
Økonomistyring
28 %
Prosjektstyring/ledelse/produksjon
Fagteori/kunstteori
27 %
Kunstfaglig kompetanse
26 %
Administrasjon og ledelse
PPU
Bård Breiviks kube hadde et populært sommeropphold på Fest­
plassen før den ble utsmykning på UiO. Breiviks skadede søyle­
rekke på Torgallmenningen skal erstattes med nye.
Utsmykking til nytt svømmeanlegg og ny videregående skole er et
samarbeid mellom Bergen kommune og Hordaland fylkes­kom­
mune. Samlet er det avsatt ca. kr. 6 mill. til kunst, og fem kunstnere/
grupper deltok i en lukket konkurranse om inngangs­partiet.
18 %
15 %
Det kommunale Fondet til kunstnerisk utsmykking bevilget kr.
500.000 til Ny-Krohnborg skole, kultur og idrettsanlegg.
Utvelgelse av kunstnere er i gang. Nye Sædalen skole ble fullført.
v i s u e l l k u n s t 2 . 1 0 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 97
Litteratur og bibliotek
Kunstner Hanne Heuch har laget en stor utsmykning på skolens
glassfasade, samt små glassobjekter innendørs. I samarbeid med
Grønn etat, ble ”isblåsing”, som vedlikehold av utendørs skulptur,
prøvd med godt resultat, ”Sjømannsmonumentet” og J. C. Dahl
på Permanentens fasade ble renset. Totempælen på Nordnes ble
flyttet innendørs for opptørking før reparasjon. Det ble reparert
utsmykkinger ved flere skoler og Fysak allaktivitetshus. Tre
kunstverk innkjøpt i 2009 og ett i 2010 er plassert ut på barne- og
ungdomsskoler i Åsane.
Registrering av kommunens utsmykning hadde i 2010 fokus på
Fana. På et sykehjem ble det foretatt en omfattende omplassering
av kunstverk da opprinnelig plassering var lite funksjonell.
Dokumentasjon av skulpturvedlikeholdet 2002-2009 er lagt inn
i kommunens kunstregistreringssystem.
Kommunale tilskudd
De gledelige kunstneretableringer i Bergen skaper også utford­
ringer for kommunal tilskuddspolitikk. Antall søknader doblet
seg i 2010. I 2010 ble det prioritert etableringer, drift av produk­
sjons­lokaler og kunstnerinitierte visningsrom. Rent kunstneriske
prosjekter ble prioritert lavere. Bergen kommune fått tilbake­
meldinger om at dette er en riktig prioritering.
N ø kk e ltall
Visuelt
Hordaland Kunstsenter
Kunsthåndverksmarkedet
Bergen Kunsthall/Landmark
Format Kunsthåndverk
By The Way/ Galleri Volt
Utgifter 2008
Inntekter 2008
Utgifter 2009
Inntekter 2009
Utgifter 2010
Inntekter 2010
2 618 000
2 593 000
3 380 726
3 597 000
3 100 000
3 230 000
201 440
201 100
191 519
179 407
Litteratur
16 017 675 og bibliotek
16 083 837
14 379 840
15 233 892
114 900
150 000
11 695 000
12 013 000
1 990 000
1 980 000
1 339 835
1 415 681
1 485 863
1 526 762
200 000
200 000
220 000
220 000
210 000
365 000
S12 Galleri og Verksted
982 000
879 000
862 548
886 452
1 120 689
1 100 859
Rakett
130 000
130 000
146 089
807 286
875 592
1 845 000
1 845 000
Museer
1 339 835
170 000
1 415 681
1 485 863
1 526 762
640 000
644 000
329 000
214 000
Nedlagt
788 188
552 875
790 766
348 620
423 000
451 000
246 996
299 115
487 429
517 723
60 000
30 000
120 000
70 000
Ny
900 000
944 946
141 000
242 000
532 000
654 000
Galleri Format Bergen
Galleri Gathe (nedlagt fra 2010)
Visningsrommet
B - Open
Entrée
Ny
Knipsu
Visp-produsentenhet for visuell kunst
Bergen Kunsthall hadde 75 174 besøk, opp 12.5 %
fra 2009. Kunsthallen presenterte 11 utstillinger, bl.a.
med Christopher Williams, Ida Ekblad, Luke Fowler,
Torill Johannessen og festspillutstilling med Knut
Åsdam. Samtlige var egne eller samarbeidsproduk­
sjoner. På Landmark ble det avholdt 249 arrange­
menter. Hovedutfordringen er de økonomiske og
strukturelle kravene som følger av et høyt aktivitets­
nivå og internasjonal kontaktflate.
Galleri FORMAT Bergen økte utstillingsaktiviteten
betydelig, med en høy andel av yngre kunstnere og
god synlighet. Omsettingen av kunsthåndverk gikk
ned ytterligere, men tendensen snudde forsiktig i
slutten av året. Nedgang i besøkstall skyldes bedre
tellemetoder.
B-Open 2010 var det største til nå. Nytt var Barnas
B-open. Lesesirklene har fortsatt gjennom året som
møteplass for faglig utveksling. Fremover er viktige
problemstillinger hvordan være både åpen og
formidlende for det generelle publikum, men samtidig
være faglig tunge med den spesialiseringen det krever.
Entrée viser ung samtidskunst, omtrent 10 utstillinger
i året med både lokale, nasjonale og internasjonale
kunstnere. 2010 var første hele driftsår. Besøk på
1500 anses som høyt når begrensede åpningstider tas
med. Entrée co-kuratert utstillingen BGO på Bergen
Kunstmuseum og fikk 3-årig driftstøtte fra Norsk
Kulturråd. Planer for de to neste årene er økt
internasjonalisering med utveksling.
KNIPSU er et kunstnerdrevet rom for samtidskunst
som åpnet i 2010. Den viderefører ”Flaggfabrikken
Presenterer”. Det var bl.a. 3 utstillinger, kortere
events, workshop på Grønland og utveksling med det
kunstnerstyrte kollektivet Huuto i Helsinki med utstil­
linger i Bergen, Helsinki og Oslo. Nordiske samarbeid
prioriteres. Profesjonalisering av drift, mobil virksom­
het i utlandet, varige nettverk og arena er
utfordringene.
Volt gjennomførte 3 store prosjekter: Utstilling med
den svenske kunstneren Johannes Heldén ved House
of Foundation i Moss, utstilling med den britiske
kunstneren Phil Coy på Visningsrommet USF og et
prosjekt med den britiske performance duoen plan b.
Alle hadde godt publikumsbesøk. Volt fikk støtte fra
Norsk Kulturråd i 2010. Satsningsområder videre er
økt internasjonal aktivitet og utveksling.
Ny
Prosjekt Alvøen/ Kunstfabrikken
I n stitus j o n er
Stiftelsen 3,14*
Prosjekt Alvøen hadde 4 utstillinger med ni bergens­
baserte kunstnere og en fra Oslo, to fulltegnede
kunstkurs for mer en 30 barn og en egen barnekunst­
utstilling. Alvøen Kunstfabrikk har overtatt lokaler og
aktivitet, med ny drift av galleriet med tilknyttete
atelierer. En stor del av publikum er fra nærmiljøet
med barnefamilier.
Stiftelsen 3,14 er Vestlandets sentrale arena for kunst
utenfra Vesten, bl.a. fra Kina. 3,14 samarbeider med
høyt profilerte internasjonale kunstnere og kuratorer
og er også arena for yngre kunstnere. Tilskuddet er
lavt og utfordringen er å videreføre dagens
aktivitetsnivå.
Hordaland Kunstsenter startet en ambisiøs satsing på
kunstprosjekter i offentlig rom med den todelte
utstillingen You only tell me you love me when you’re
drunk av kunstnerne Lutz-Rainer Müller og Stian
Ådlandsvik, der Hordaland kunstsenter omformet et
bolighus på Askøy til en skulptur. Satsing på prosjekter
utenfor eget rom ga 75,7 % økt publikum. Bergen
kommune er eneste vertskommune som ikke gir støtte
til sitt kunstnersenter, mens Hordaland fylkeskommune
ikke har økt tilskuddet i tråd med lønnsutviklingen.
Visp - Produsentenhet for visuell kunst rekrutterte
195 medlemmer på et halvt år i 2010, og fikk god
respons fra kunstmiljøet. Totalt ni kurs/forelesninger/
workshops ble arrangert, bl.a. kurs i selvangivelse,
kunstfrakt, lyssetting av utstillinger og kunst som
merkevarebygger for næringslivet. Det ble inngått
seks rabattavtaler for Visps medlemmer hos
leverandører.
Kunsthåndverksmarkedet hadde 47 deltakere fra
Bergen, Hordaland og landet for øvrig, og solgte kunst­
håndverk for ca. 460 000 kr. Det er en markant ned­
gang i forhold til tidligere år. De to siste årene har
markedet gått med underskudd, 340 kr i 2009 og
12 112 kr i 2010. Store nye utgifter til leie av telt de
siste årene og en nedgang i salget ligger bak.
S12 Galleri og Verksted presenterte 4 utstillinger og
hadde økt fokus på kursaktivitet, bl.a. i samarbeid
med KHIB og Neonworkshops fra UK. Internasjonalt
samarbeid ble påbegynt med Glassroom i Sverige med
tanke på et nettverk av residensordninger for glass i
Norden. S12 får også stadig flere faglige henvendelser
fra fagorganisasjoner, kunstnere og studenter nasjo­
nalt. Hovedutfordringen er økonomi, ikke minst pga.
vesentlig økte energikostnader.
Visningsrommet produserte 8 utstillinger med til
sammen 26 kunstnere og kuratorer fra seks land og
tre kontinenter, hvorav fem separatutstillinger
inkludert to debututstillinger. Det ble også vist et
sommerprosjekt med gruppen Ytter med workshops,
plantehotell, bakeskole, filmprogram og andre
aktiviteter. Driftsfinansiering og modell er
utfordringene fremover.
Tag Team Studio fikk etableringsstøtte fra BKK og
Bergen Kommune og etablerte seg som produksjons­
lokale og visningssted for samtidskunst høsten 2010.
Tag Team Studio vil bidra til økt kunstproduksjon i
regionen gjennom å arrangere utstillinger, events og
små og store kunstneriske prosjekter utenfor galleri­
rommet.
SUM Visuelt
Galleri Langegården viste 10 separatutstillinger – 5 av dem med Bergensbaserte kunstnere - i 2010.
De unge kunstnerne Lars Korff Lofthus og Lisa HimJensens utstillinger representerer to høydepunkter, i og med at de var nye navn for de fleste besøkende og vakte oppsikt med to meget sterke utstillinger. Det ble investert i nye lys i galleriet.
Galleri S.E viste 10 utstillinger, hvorav 8 separat­utstil­
linger, med totalt 36 internasjonale kunstnere. I tillegg
har galleriet installert et nytt lagersystem. De høye
utgiftene gjelder spesielt frakt av kunst inter­nasjonalt,
reise og opphold til internasjonale kunstnere, reiser
for nettverksbygging samt drift og utgifter i
forbindelse med store lokaler.
Bergen internasjonale trefestival foregikk for 3. gang på Bergenhus som studentprosjekt i regi av Kunsthøyskolen i Bergen. Mange opplevde
skulpturene som var reist i løpet av 3 dager.
126 242
152 804
136 802
94 351
1 853 000
2 284 325
2 329 809
1 820 840
1 793 708
22 187 560
22 738 000
27 483 899
27 810 354
27 568 897
28 461 622
Amatør
Besøk/bruk 08
Besøk/bruk 09
Besøk/bruk 10
Endring 09 til 10
3 183
3 882
4 111
6%
0
Kunsthåndverksmarkedet
10 000
10 000
0%
0
Bergen Kunsthall/Landmark
55 561
66 805
75 174
13 %
0
Format Kunsthåndverk
25 000
10 000
7 073
-29 %
0
Hordaland Kunstsenter
By The Way/ Galleri Volt
Rakett sin hovedprosjekt i 2010 var Common Lands –
Allmannaretten i Bjørvika i Oslo. Dette var pilot­
prosjekt for kunst i området initiert av Bjørvika
Utvikling AS. Rakett har lagt vekt på å formidle og
diskutere prosjektet internasjonalt, bl.a. med kunst­
institusjoner og universiteter i Visby/Gotland, Køben­
havn, Berlin, Gdansk, Reykjavik, Gøteborg, gjennom
seminarer, forelesninger med mer. Rakett får flere
invitasjoner til å bidra internasjonalt, men mangler nok
lønnsmidler til driften.
Ny
1 549 660
Omsetningstallene viser ikke omsetningen hos kunstnerne som
er selvstendig næringsdrivende.
Visuelt
Museer
Barn 10
& 000
unge
Barn & unge 2010
% B&U
300
585
1 382
136 %
15
1
S12 Galleri og Verksted
2 735
2 668
3 625
36 %
265
7
Galleri Format Bergen
-29 %
25 000
10 000
7 073
Galleri Gathe (nedlagt fra 2010)
4 979
6 023
Nedlagt
Visningsrommet
8 574
5 754
B - Open
1 600
127
5 523
-4 %
500
9
4 528
3465 %
22
0
400 %
Mangfold
Entrée
300
1 500
Knipsu
Ny
988
2 165
2 325
7%
Prosjekt Alvøen/ Kunstfabrikken
Stiftelsen 3,14*
Sum Visuelt
0
0
43
4
1 000
43
11 480
13 280
12 092
-9 %
756
6
148 412
131 589
136 144
3%
2 601
2
Tverrestetisk
tilsku dd v isu e ll kun st
Direkte tilskudd totalt kr. 26,9 mill. (kr. 18,5 mill.) av en omsetning på kr. 28,5 mill.
Visuell kunst
Staten ved kulturdepartementet kr. 5,5 mill. (kr. 5,5 mill)
Nasjonale fond kr. 0,7 mill (kr. 0,5 mill.)
Statlige stipend kr. 3 mill.
Kulturrådet kr. 3,1 mill (kr. 2 mill.)
Hordaland fylkeskommune kr. 6,2 mill (4,6 mill)
Bergen kommune kr. 8,4 mill (kr. 6,1 mill.)
Scenekunst
98 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 1 0 v i s u e l l k u n s t
v i s u e l l k u n s t 2 . 1 0 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 99
Staten ved Kulturdepartementet
Bergen Kunsthall
Galleri 3,14
5 538 000
5 198 000
340 000
Diversestipend
Driftstilskudd og tilskudd til produksjons- og formidlingslokaler
410 000
Bøhme Brit
561 000
60 000
Hordaland fylkeskommune prosjekt
AktB v/Rita Marhaug
130 000
20 000
Dokkeskjærskaien Bergen Ateliergruppe
100 000
Haukedal Camilla Lingås
59 000
B-open
10 000
Entrée DA
70 000
Hermansen Hanne Grieg
60 000
Foreningen av 2007 til fremme for kunstfaglig refleksjon og debatt
10 000
Flaggfabrikken
80 000
Andre statlige midler
700 000
Hjertholm Kari
30 000
Norske Kunsthåndverkere Vest Norge
15 000
Flaggfabrikken Presenterer
60 000
KORO utsmykning bybane
700 000
Ingvaldsen Arne Heglum
30 000
Real Projects
15 000
Prosjekt Alvøen 70 000
Lofthus Lars Korff
42 000
Trykkeriet 60 000
The Museum of Longing and Failure, Vindusgalleri
30 000
Løland Cato
60 000
785 000
Norsk kulturråd
3 135 000
Aleksander Stav Bergen Kunsthall
25 000
Magnus Bodil Næsheim
60 000
Hordaland fylkeskommune stipender
75 000
Bergen kommunes billedkunstnerstipender
Ann Kristine Aanonsen Nordnorsk Kunstsenter 2010
50 000
Marhaug Rita
55 000
Malin Lennström-Örtwall
25 000
Anja Ulset, etableringsstipend,
30 000
Artlab Bergen Kjøtt 2010-2012
300 000
Modahl Finn Eirik
45 000
Siri Brekke
25 000
Anna Christine Lorenzen, etableringsstipend,
30 000
B-open B-open 2010
125 000
Svelle Semund
60 000
Stefan Tørner
25 000
Anne Marthe Dyvi, etableringsstipend,
20 000
Ctrl+Z Publishing Bok,,utstilling og webarkiv
100 000
Anngjerd Russtand, etableringsstipend,
20 000
Eva Kun Galleri Soft i Oslo
25 000
Arbeidsstipend for yngre, uetablerte kunsthåndverkere
742 000
Flaggfabrikken Oppgradering og internasjonale prosjekter
100 000
Bernhardsen Anne Kristin
186 000 (3 år)
Flaggfabrikken presenterer
200 000
Midbøe Liv
186 000 (1 år)
Nord Ingrid Tvedt
186 000 (1 år)
Presttun Karina Nøkleby
186 000 (3 år)
Frøydis Lindén Rogaland Kunstsenter
Hordaland Kunstsenter Arrangementer 2010
Jorunn Veiteberg Manus Sølv og søppel
50 000
100 000
42 000
Diversestipend
613 000
Katrine Meisfjord Galleri SOFT
40 000
Berg Marianne
50 000
Knud Young Lunde Utstilling Entrèe
15 000
Hanssen Anja Veronica
40 000
Kurt Johannessen Performanceserie
50 000
Helland-Hansen Ida Carolyn
55 000
Lewis & Taggart Fem gruppeutstillinger i Bergen
30 000
Hovden Trine
20 000
Lillian Presthus Kunstbok
40 000
Johanson Beda Maria
30 000
Linda Soh Trengereid Galleri L18
10 000
Krogh Nora Olafsdatter
60 000
Lisa Him-Jensen Prosjekt Alvøen
15 000
Lunde Kjersti
50 000
Malin Lennström-Örtwall Galleri Entrée
20 000
Moe Marianne
60 000
Ole Fretheim Utstillingsprosjektet UNDREDAL 1973
70 000
Mydland Anne-Helen
60 000
Peter Anatol Mitterer Artist book serie
40 000
Rasmussen Eva Britt
58 000
Produsentenheten for visuell kunst Oppstart og prøvedrift
350 000
Thorsteinsdottir Æsa Bjørk
60 000
REAL Projects NON festivalen
150 000
Åldstedt Ingrid Charlotte
60 000
REAL Projects, NON festivalen 2011 i Bergen - performancekunst
150 000
Rita Marhaug Performancefestival 2010
100 000
Statens garantiinntekt for kunstnere
S12 Galleri og Verksted prosjekter 2010
180 000
Raymond Theodor Johan Slåttli
Sissel Blystad Galleri Parken
20 000
Stefan Mitterer Kunstnerduoen Sex Tags, Tegnebiennalen 2010
13 000
Stiftelsen 3,14 - utstillingen Hong Hyun-Sook
70 000
Billedkunstnernes vederlagsfond
Stiftelsen 3,14 No more bad girls?
75 000
Aleksander Stav
Stiftelsen 3,14 Utstillingen Hong Hyun-Sook
70 000
Siri Haaskjold
377 000
Bergen kommune
Driftstilskudd
Bergen Kunsthall / Landmark
8 355 916
6 560 916
2 000 000
B-Open
150 000
Festspillutstillingen
350 000
Galleri 3,14
100 000
Galleri Format Bergen Kommune
550 000
Kunsthåndverksmarkedet
Kunstnerisk ustmykning Bergen kommune
50 000
1 260 916
Rakett
100 000
S12
150 000
Triennale, oppbygging
1 500 000
Visningsrommet
150 000
Visp - produsentenhet Visuell kunst
200 000
Prosjekttilskudd
350 000
Aggi Folgerø Johannessen, separatutstilling Farsund
10 000
Aleksander Stav Utstilling Bergen Kunsthall
13 000
Anja Ulset, ”Bergen Art Guide”
10 000
Ann Kristin Aanonsen Utstilling Nordnorsk Kunstnersenter.
10 000
Arne Bendiksen skulptur
25 000
Arne Skaug Olsen Utstilling Entreé
10 000
Asbjørn Hollerud Elektronisk / grafisk kunstprosjekt
10 000
30 000
Eunice K. Hammond-Mørklid, kunst- og miljøprosjekt
Cato Løland
15 000
Galleri Format, tankesmien Think Tank
150 000
Chloe Lewis
25 000
Gro Petersen ”Drivstoff”
Suvi Nieminen Kunsthuset Kabuso
40 000
Karen Skog
10 000
Heidi Bjørgan, utstilling Karlsruhe
Sveinung Rudjord Unneland Galleri LNM
20 000
Kurt Johannessen
35 000
Jacqueline Forselius Utstilling Prosjekt Alvøen
Tom S. Kosmo Gruppeutstilling prosjekt Alvøen
25 000
Kwestan Jamal Bawan
27 000
Kirsti van Hoegee Hygiene Hypothesis.
10 000
Toril Johannessen Utstilling SMART Project Space i Amsterdam
20 000
Lars Korff Lofthus
10 000
Kjersti Sundland Monstrous little women
10 000
Vilde Jensen Hjetland Kvamsøy veka 31
40 000
Lars Korff Lofthus
10 000
Kunstmuseene i Bergen Ukens Kunstopplevelse 2010
10 000
Visningsrommet Entrée Utstillingsprogram
25 000
Marieke Verbiesen
45 000
Kurt Johannessen ”Performancer i andre hus og andre rom”
10 000
Nedregård Nedregård
70 000
Kwestan Jamal Bawan Utstillingsserie
10 000
Rita Marhaug
60 000
Lars Korff Lofthus Separatutstilling Entrée
10 000
Sveinung R Unneland
40 000
Lillian Presthus Kunstbok / katalog
15 000
Linda Rogn ”the comfortable battleground” 10 000
Line Hvoslef, Turid Uldal, Maia Urstad Christiansands Kunstforening
20 000
Ragnhild Ohma & Inga S. Søreide Utstilling Visningsrommet USF
10 000
Stian Ådlandsvik Utstilling HKS 13 000
Stiftelsen Kulturhuset USF Vsningsrommet USF
Volt drift 2010
Ytter Ytter - Prosjekter 2010
Statlige stipend
150 000
40 000
3 098 000
Hordaland fylkeskommune totalt
Statens utstillingsstipend
Astrid McGarrighan
247 000
30 000
Chloe Lewis / Gruppe
50 000
Heidi Nicolaisen
50 000
Kari Hjertholm
30 000
Reinhard Haverkamp
12 000
Stefan Törner
17 000
Susanna Kajermo Törner
18 000
Suvi Nieminen
40 000
Arbeidsstipend for yngre, uetablerte billedkunstnere
558 000
Bakke Arne
186 000 (2 år)
Johannessen Toril
186 000 (3 år)
Unneland Sveinung Rudjord
186 000 (1 år)
100 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 1 0 v i s u e l l k u n s t
Hordaland fylkeskommune visuelt drift
6 181 000
5 376 000
8 000
15 000
7 000
10 000
9 000
Bergen Kunsthall
371 000
Susanna Kajermo Törner Gruppeutstilling Prosjekt Alvøen
Hordaland fylkeskommune utsmykning bybane
700 000.
Sveinung Rudgjord Unneland Separatutstilling Galleri LNM, Oslo
10 000
Hordaland Kunstsenter drift
2 015 000
Tom S. Kosmo Obskur og levende
12 000
758 000
Torill Johannessen, utstilling Bergen Kunsthall
10 000
Kunstbiennale Bergen
200 000
Turid Uldal To kataloger
10 000
Produsentenhet for visuell kunst
100 000
Ytter Visningsrommet USF
10 000
Kunstner- og kuratorprosjekter innen kunsthåndverk
50 000
Vestlandsutstillingen
Tag team studio 600 000 (3 årig)
30 000
Gunvor Rasmussen, etableringsstipend,
30 000
Heidi Nikolaisen, kulturstipend,
30 000
Inga K. Søreide, etableringsstipend,
25 000
Jacqueline Forselius, etableringsstipend,
30 000
Jan Erik Willgohs, kulturstipend,
30 000
Julie Lillelien Porter, etableringsstipend,
20 000
Karen Skog, etableringsstipend,
30 000
Katrine Meisfjord, etableringsstipend,
30 000
Klara Sofie Ludvigsen, etableringsstipend,
30 000
Knud Young Lunde, etableringsstipend,
20 000
Lillian Presthus, kulturstipend,
30 000
Line Hvoslef, kulturstipend,
30 000
Lisbeth Sjøvoll, kulturstipend,
30 000
Magnar Moen, kulturstipend,
20 000
Mia Øquist, etableringsstipend,
30 000
Ragnhild Ohma, etableringsstipend,
40 000
Susanne Kajermo Törner, etableringsstipend,
30 000
Suvi Nieminen, kulturstipend,
30 000
Tagteam, etableringsstipend,
40 000
Tom S. Kosmo, kulturstipend,
30 000
Ytter, etableringsstipend,
40 000
Bergen kommune kunsthåndverkerstipend
200 000
Astrid Sleire, kulturstipend,
30 000
Atelier 19, etableringsstipend,
40 000
Atelierfellesskapet FILT, etableringsstipend,
40 000
Hilde Angel Danielsen, kulturstipend,
50 000
Moeuddtollefsen, etableringsstipend,
40 000
1 064 000
139 000
Hilde Angel Danielsen Dokumentasjon, nettside, katalog
KUP Kulturelt utviklingsprogram
30 000
Cato Løland, etableringsstipend,
8 000
Hordaland Kunstsenter virksomhet
Stiftelsen 3,14
Astrid McGarrighan, kulturstipend,
600 000
Katrine Meisfjord Separatutstilling på Galleri SOFT
8 000
10 000
S 12 Kurs og workshop
10 000
Sissel Blystad Galleri Parken
10 000
Æsa Björk Thorsteinsdottir Utstilling ”Impressions”
12 000
v i s u e l l k u n s t 2 . 1 0 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 101
lytt
til
hjertet
2
11
Scenekunst
Godt salg, ny scene i gamle Forum kino, gjestekunstnerordning
for bergensk scenekunst i Vilnius, Corner teater igangsatt, men
fortsatt krevende rammebetingelser for mange aktører.
Heder
Carte Blanche-forestillingen ”Klokka 3 om ettermiddagen” på
Dansens Hus i Stockholm ble omtalt av Svenska Dagbladet som
den nordiske plattformen ”Ice Hot” sitt høydepunkt og Dagens
Nyheter kalte Carte Blanche Nordens beste dansekompani.
Kunstnerisk leder ved BIT Teatergarasjen Sven Åge Birkeland
fikk æresprisen fra norsk dansemiljø: ”Ved sin åpenhet og evne til å
være nyskapende, få ting til å skje, og gi rom også for det sære – har
han hatt enorm betydning for utviklingen av norsk dans, for dans som
kunstart, og for å fremme dansens betingelser og posisjon i Norge” sa
juryen. Alan Øyen mottok Oktoberdansprisen 2010 for sin fore­
stilling America – Visions of Love.
Hendelser
Den private kommersielle teaterbølgen rundet 25 år i 2010,
samtidig som Stand Up Bergen feiret 5 år og Ole Bull Scene feiret
femårs jubileum. I BT sa teatersjef Sølvi Rolland at det årlig
selges det rundt 250.000 billetter til ulike show i Bergen utenom
DNS. Bergen byspill var også jubilant med 15 år på baken.
DNS hadde godt salg: 145 700 besøkende var 15 167 flere enn året
før, og ga DNS tredjeplass nasjonalt i antall publikummere. Fore­
stil­linger med særdeles godt besøk omfatter Min Familie med
91 % belegg og blackmetal forestillingen Svartediket med 79 %.
Siste forestilling ble anmeldt i New York Post med anbefaling til
leserne om å reise til Bergen for å se den.
Forum Scene hadde success med Annie, High School Musical og
Mysteriet i Pepperkakebyen, men mindre publikum til Alladin og
Cirkus Variete.
Under dansebiennalen Oktoberdans ble byens publikum utfordret
med et stort uteprogram på i alt 14 forskjellige steder rundt om i
102 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 1 1 s c e n e k u n s t
byen. Også i 2008 hadde festivalen et uteprogram, men dette var
betydelig mer omfattende i 2010. Uteprogrammet medførte nok
mange kunstneriske forstyrrelser og forundringer for de forbi­
passerende.
Nye produksjonslokaler for fri scenekunst
Bergen kommune inngikk i 2010 et samarbeid med teaterhuset
Arts Printing House i Vilnius om leie av produksjonsfasiliteter i to
perioder i året i form av et gjestekunstneropphold. I august 2010
var første kompani over, og tilbakemeldingene har vært svært
gode.
Planene for et nytt teaterhus på Møhlenpris ble konkretisert til
både et produksjonslokale for fri scenekunst, base for Vestlandske
Teatersenter og Proscen. Den verneverdige bygningen er den
eneste produksjonsbygningen som gjenstår fra verftstiden på
Marineholmen. Bygningen ligger vis á vis fotballbanen på Møhlen­
pris som i mange år manglet et hjørne, nettopp pga. denne
verneverdige bygningen. Teateret får navn fra denne historien;
Corner Teater.
Skuespillerinntekter
Blant medlemmene i Norsk skuespillerforbund har det vært en
dramatisk økning i andelen frilansere, fra 50 % i 1996 til 74 % i
2009 (818 av 1113 medlemmer). Forbundet viser til at fast ansatte
tjener dobbelt så mye som frilansere på skuespillerarbeid, kvinne­
lige skuespillere tjener mindre enn menn i alle kategorier, til
tross for at kvinner jevnt over har mer utdannelse. Verst er det for
frilanserne, der menn får 43 % mer betalt enn kvinner.
Ny strategi Hordaland teater
Hordaland teater opplever plassering og lokaler som de største
utfordringene: Administrasjon og scene/verksted er delt, det er
plassproblemer for produksjon og det mangler et effektivt verk­
2004 fra Danseteatret til Studio Bergen med prøvesal og
produksjonsscene, men sistnevnte er dimensjonert for film- og
TV-produksjon og selv etter ombygginger, egner lokalet seg lite
som publikumsscene. Carte Blanche anser dagens situasjon som
begrensende for kompaniets kunstneriske og programmessige
valg og utvikling.
sted. Alt er utenfor bykjernen med avstand fra annen fagmiljø.
Det er et mål å flytte til Bergen sentrum, med turnevirksomhet i
fylket og økt samarbeid med Sogn og Fjordane teater og det frie
scenekunstlivet i Hordaland. Hordaland teater har ikke hatt
samme økonomiske utvikling som andre mindre regionsteatre.
Visjonen fremover er ”Hordaland Teater skal vere eit profesjonelt,
uredd og sjenerøst teater som skal gi gode teateropplevingar i
Hordaland og på Vestlandet. Hordaland Teater skal fremje
nynorsk og dialekt og ny norsk dramatikk, særleg for barn og
unge, men også vere opne for å spele for eit vakse publikum.”
Status dans
Bergen kommune ga innspill til kulturdepartementets arbeid
med strategi for dansekunst. Her ble situasjonen for Bergen
oppsummert med bl.a. følgende:
Etter kulturbyåret 2000 stod scenekunsten i Bergen sterkt. Carte
Blanche hadde egen scene i Danseteatret, BIT Teatergarasjen var
ferdigstilt og dansebiennalen Oktoberdans fra 1997 alternerte
samtidsteaterfestivalen Meteor fra 2001. Bergen hadde også et
sterkt miljø for profesjonelle scenekunstprodusenter, med flere av
Norges mest anerkjent kompanier og det ble produsert fore­
stillinger av internasjonal klasse. Teatergarasjen og Danse­teateret
fungerte også som produksjonslokaler for det frie scene­kunstfeltet.
På arenasiden har det skjedd radikale endringer: BIT Teater­
garasjen står siden 2007 uten eget hus. Carte Blanche flyttet i
Produksjonslokalet i Studio Bergen benyttes ved ledig kapasitet
som scene for BIT Teatergarasjen, med svært få åpninger for
andre aktører. Carte Blanche søker aktivt etter alternative
premiere­steder og økt turnevirksomhet, antall forestillinger i
Bergen nedprioriteres inntil ny hjemmescene er løst. Carte
Blanche er avhengig av en realisering av ny teatergarasje så raskt
som mulig. Den lave kapasiteten på egnede produksjons- og
visningsarenaer i Bergen har resultert i færre produksjoner av
større format, særlig innen dans, færre danseproduksjoner med
premiere i Bergen, færre danseforestillinger i Bergen og færre
frie scenekunstgrupper (både dans og teater) på høyt kunstnerisk
nivå med Bergen som base.
Overfor Kulturdepartementet poengterte byrådet at Bergen
trenger å bygge arenaer for produksjon og visning av scenekunst
generelt, og som er tilrettelagt for produksjon og visning av dans.
Satsning på produsentleddet er her essensielt og videre styrking
av støttefunksjoner knyttet til internasjonal utveksling. Det er
også viktig med rekruttering og undervisning som i Bergen
finner sted i regi av bl.a. Kulturskolen og Bergen Dansesenter.
Statlig finansiering er påkrevd for ny BIT Teatergarasjen, med økt
driftstilskudd, støtte til Cornerteateret og fast støtte til Proscen
som nettverksorganisasjon for et samlet scenekunstfelt i regionen
fra Rogaland til Sogn og Fjordane. Videre ønskes etablert et
Nasjonalt kompetansesenter for internasjonal formidling av
norsk scenekunst.
s c e n e k u n s t 2 . 1 1 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 103
I n stitus j o n er
BIT Teatergarasjen er fornøyd med de kunstneriske
resultatene i 2010 og med økt publikum. Et høyde­
punkt var Dans til Folket, der etablerte koreografer
laget forestillinger i det offentlige rom. BIT kom et
skritt nærmere en løsning for en ny Teatergarasje. Det
vil fortsatt være en stor utfordring å opprettholde drift
og kunstnerisk aktivitet på et høyt nivå i en periode
uten eget teaterhus og å trekke nytt publikum til et
teater uten teaterhus.
Carte Blanche. Gjennomsnittsbesøk i Studio Bergen
har økt fra 90 per forestilling i 2008 via 130 i 2009 til
202 i 2010. Besøksprosenten er 89 % når skolefore­
stillinger holdes utenfor. CB viste 20 skoleforestillinger
for 5 275 publikummere, mot 10/2 257 i 2009.
Tilbake­meldingene var svært gode for et pedagogisk
program for skoleklasser. I 2010 var det 12 forestil­
linger i utlandet, mot 8 i 2009 og 3 i 2008. CB trenger
ny hjemmescene. Publikums­arbeid for den norske
turnevirksomheten er krevende fordi mange nye
kulturhus og scener mangler markedsressurser.
Hordaland teater gjestet figurteaterfestivalen i Oslo
med suksessen ”Konserten” som nå har vært på turne
siden 2008. Konseptet med ikke verbal teater er ført
videre med ”Papir” for de minste i 2010. Produksjons­
mengden var noe lavere enn før grunnet oppdatering
av teknisk utstyr, utvikling og forsking i ny tekst og
form. Teaterets hovedarena er gymsaler og et mobilt
amfi ble kjøpt inn. En av de fire produksjonene var del
av Ole Bull jubileet.
Festspillene i Bergen kan se tilbake på flere vel­
lykkede konserter og sceneproduksjoner som også
lever videre etter festivalen. Det var i 2010 en kraftig
økning i publikumsoppslutningen, åpningsseremonien
var en stor utekonsert gratis og tilgjengelig for alle og gjennomsnittsalderen på publikum gikk ned fra 51 – 46 år. Den Nationale Scene åpnet med festforestilling i
anledning Ole Bull-jubileet. Det var stor publikums­
interesse på alle tre scenene og totalt 146 000
N ø kk e ltall
besøkende. Spesielt barn og unge har hatt et bredt
tilbud; fra babyteater via barne- og familieforestil­
linger til verdens første black metal musikal. Teaterets
dramatisering av ”Jungelboken” var også en stor
suksess på Chat Noir i Oslo. Utfordringene er knyttet
til infrastruktur: Dreiescene, verksted, prøvelokaler og
utskifting av publikumsstoler.
Bergen Prosjektteater sin forestilling Døden ble spilt
på DNS til stor suksess og en ekstra uke med fore­
stillinger. Bergen prosjektteaters virksomhet legges i
2010 ned etter 5 års virksomhet, de involverte må nå
videre til et sikrere økonomisk grunnlag.
Dukkenikkerne sin virksomhet svinger fra år til år,
avhengig prosjektene. Forestillingene går stort sett
direkte til arrangør, barnehager, skoler osv.
Proscen - produsentenhet for scenekunst har
etablert seg som en viktig aktør for det frie scene­
kunstfeltet i Bergen med månedlige kurs og samlinger,
stor aktivitet på det interaktive nettsamfunnet;
politisk aktivitet, ett ettårige praktikantprogram og en
årlig katalog ”Scenekunst i Vest” med oversikt over all
scenekunstaktivitet på Vestlandet. Det samarbeides
med Vestlandske Teatersenter om det nye teaterhuset
på Møhlenpris.
Transiteatret satset på produksjon og egenutvikling.
Ressentiment - Pavane til en død prinsesse turnerte i
4 norske fylker, ungdomssatsingen Polyfonia­
Variasjoner gjestespilte i Oslo, Trondheim, Hamar i
tillegg Landmark i Bergen. Den største utfordring er
stabile og egnede produksjonsfasiliteter i Bergen.
Winter guests/Alan Øyen fikk i 2010 større inter­
nasjonalt nettverk og etablert en stabil administrasjon.
Kompaniet har en fast base av utøvere og bidrags­ytere
som setter sitt preg på kompaniet. Utfordringen ligger i
å produsere samtidig som man turnerer de nye styk­
kene, og å gå fra ’ung og lovende’ talent til etablert
koreograf med eget kompani og helaftens verk.
Bergen byspill/Appropo teater fikk faste egnede
lokaler å være i, med plass til lager og prøvesal for
produksjon, trening og kurs. Kunstnerisk var høyde­
punktet Ole iDolet Bull bestilt av Den kulturelle
bæremeisen til Ole Bull Jubileet 2010 og som er spilt
for mange etter det.
Stand Up Bergen arrangerer kurs og forestillinger
som skal utvikle Bergen som komikerby, forestillingene
foregår på Ricks teater.
Ole Bull Scene hadde nok et godt år med høy
aktivitet, med bl.a. Marit Vollsæter som gikk hele våren
og spilte november og desember, og 2 måneder om
høsten med Rune Andersen. I sesongen er kapa­siteten
utnyttet, men sommeren er det fortsatt ledig kapsitet.
Karen Foss Quiet Works hadde to urpremierer i
Bergen/Logen Teater v/BIT samt gjestespill på
Dansens Hus. Produksjonen avslutter dansefestivalen
Lublin Dance Festival november 2011. Ambisjonen om
flerårige internasjonale samarbeid realiseres med
Lubin i Polen og andre steder. Lønn/kostnader til
produsent, prosjektleder og administrasjon øker mer
enn offentlig støtte og arrangørinntektene minster.
NONcompany gjennomførte i 2010 sin største
produksjon med til sammen 12 medvirkende.
Forestillingen ble godt mottatt av publikum og fikk
overveldende gode kritikker. Stykket spilles videre i
2011. Kompaniets hovedutfordring er å kunne jobbe
med en kontinuitet i arbeidet. NONcompany gikk i
2010 fra å være et enkeltmannsforetak til å bli en
stiftelse. Det innebærer et delt ansvar og rom for å
jobbe med flere prosjekter parallelt.
Scenekunst
Utgifter 2008
Inntekter 2008
Utgifter 2009
Inntekter 2009
Utgifter 2010
Inntekter 2010
117 114 104
117 411 000
111 141 876
114 881 745
128 185 993
128 224 230
15 228 000
14 824 000
14 688 929
14 259 430
13 877 785
14 357 879
8 527 000
8 609 000
8 044 264
9 311 062
9 976 584
10 249 616
Ole Bull Scene
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
Transiteateret
2 113 307
2 165 965
2 175 468
1 811 195
3 203 310
3 180 163
730 000
570 000
575 000
570 000
786 000
851 000
1 119 484
1 176 000
972 668
1 013 138
1 469 408
1 493 091
Den Nationale Scene
Hordaland teater
Bergen Internasjonale Teater
Bergen byspill/ Apropos teater
Dukkenikkerne
Bergen prosjektteater
Carte Blanche dansekompani
Jo Strømgren kompani
977 000
940 048
895 856
219 000
270 000
27 258 480
30 005 823
29 640 561
29 064 090
30 634 735
7 081 362
5 804 430
6 484 305
6 772 408
Flyttet
NONcompany
250 000
250 000
808 000
808 000
1 158 000
1 158 000
Karen Foss quiet works
444 071
381 460
702 461
877 000
1 169 219
985900
Lucien stiftelsen/ Winter guests
119 179
125 565
1 294 699
1 288 500
1 500 000
1 800 000
Proscen
250 000
250 000
710 000
710 000
798 000
820 000
Kompani Krapp
Sum Scenekunst
Scenekunst
Den Nationale Scene
Hordaland teater
Kompani Krapp hadde 3 forestillinger i Bergen på
Verftet USF, 2 i Stavanger på Tou Scene og 4 fore­
stillinger i Praha. Gode kritikker og god mottakelse på
Praha fringe festival. Vanskelig å betale folk tariff,
medlemmene jobber mye ulønnet.
977 000
28 100 617
55 150
58 650
250 722
264 488
224 803
264 821
212 109 274
209 861 550
209 734 263
214 143 383
221 632 192
223 303 535
Besøk/bruk 2008
Besøk/bruk 2009
Besøk/bruk 2010
Barn & unge 2010
% B&U
142 035
130 533
146 050
64 953
44
53 397
25 933
16 839
15 000
89
1 486
Bergen Internasjonale Teater
14 709
6 686
16 034
Ole Bull Scene
80 000
100 000
100 000
17 898
11 676
Mamma Mia Vestlandshallen
20 500
Transiteateret
Bergen byspill/ Apropos teater
7 953
9
0
0
7 200
91
5 916
2 747
4 308
1 732
40
10 997
8 595
10 341
10 341
100
Carte Blanche dansekompani
14 697
17 452
20 903
5 275
25
Jo Strømgren kompani
17 896
25 312
Flyttet
Dukkenikkerne
Bergen prosjektteater
1 865
NONcompany
35
60
474
436
258
545
0
0
1 957
3 732
950
150
16
222
344
210
8
4
360 195
340 828
346 972
106 145
31
Karen Foss quiet works
Lucien stiftelsen/ Winter guests
Kompani Krapp
Sum Scenekunst
0
0
Medlemmer i organisasjoner
Scenekunst
2008
2009
2010
Proscen
83
285
370
Sum Scenekunst
83
285
370
Dukkenikkernes festspillforestilling Godnatthistorier. Foto Magnus Skrede
104 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 1 1 s c e n e k u n s t
s c e n e k u n s t 2 . 1 1 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 105
lleusiV
tilsku dd s c en ekunst
Direkte tilskudd totalt kr. 153 mill. (kr. 149 mill.) av en omsetning på kr. 232,3 mill.
DNS plakat med teatersjefen i hovedrollen.
Non Company Florence.
kenecS
Bergen kommune kr. 10,8 mill. (kr.11 mill.)
Hordaland fylkeskommune kr. 8,5 (kr. 7,9 mill.)
Kulturrådet kr. 7,8 (kr. 6,2 mill.)
Staten ved kulturdepartementet kr. 125,9 mill. (kr. 122,5 mill.)
Nasjonale fond kr. (kr. 0,4 mill.)
kisuM
Staten ved kulturdepartementet drift
Bergen kommune prosjekttilskudd
1 333 000
20 030 000
Adele Lærum Duus Herr Spiss
Den Nationale Scene
96 623 000
Anita Bjørkli Kroppskontroll, mestring og lykke
15 000
Arild Brakstad Ole Bull og djevelens fiolin
20 000
Hordaland teater
utluK
125 892 000
Carte Blanche
9 229 000
Bergen Prosjektteater Drift
Norsk kulturråd post 78
BIT Teatergarasjen/Bergen Internasjonale Teater
Norsk kulturråd prosjekttilskudd
Flerårig prosjektstøtte - Transiteatret-Bergen 2010-2012
4 435 000
4 350 000
3 410 100
830 000
20 000
100 000
Comedia dukketeater skyggeteaterprosjekt
12 000
Commedia Dukketeater Drift
25 000
Gabrielle Barth Den Hemmelige Pinsen
15 000
Henriette Slorer og Bodil Lunde Rørtveit Forprosjekt Dansapella
40 000
Ina T Grevstad Lerner Workshop
15 000
Guro Rimeslåtten, Claudia
25 000
Kompani Krapp Eksposisjon
40 000
Henriette Slorer, 311 Degrees (tidligere Dansapella)
25 000
Kompani Krapp, prosjektet Lykkejegere
40 000.
Ingvill Skjold Thorkildsen, Rammene
50 000
Krabaten og Kulturopperatørene forestillingen Pepperkakebyen
80 000
Marie Nerland, Artistic Strategies of the Dancer - seminar
50 000
Kristine Nilsen Oma Nothing hurts now that didnt hurt before
40 000
Piksel Produksjoner, Gjestespill Piksel 2010
40 500
Kristine Nilsen Oma prosjekt
40 000
Proscen - produsentenhet for scenekunst - 2010
178 000
Mia Øquist Performance
Proscen - produsentenhet for scenekunst - 2011
189 100
NONcompany Drift
Språkfolk DA Forprosjekt fagbok norsk barneteaterhistorie
100 000
NONcompany KAZAK, prosjekt i tre deler
60 000
Susanne Irene Fjørtoft The Saint Plays (arbeidstittel)
550 000
Ole Bull scene
60 000
10 000
100 000
Susanne Irene Fjørtoft, Oljeeventyret
50 000
Proscen konsulentbistand prosjektering Cornerteateret
25.000
Transiteatret-Bergen, Polyfonia Variasjoner
72 500
Proscen kontor- og produksjonslokaler
60 000
Vibeke Flesland Havre, The End - a gentle reminder
500 000
Proscen kontor- og produksjonslokaler
80 000
Winter Guests, 3-årig prosjekt
750 000
Proscen utredning sceneteknisk rekruttering og kompetanseheving
15 000
Susanne Irene Fjørtoft / Livestock Det Norske Oljeeventyret
25 000
Susanne Irene Fjørtoft The Saint Plays
40 000
Hordaland fylkeskommune scenekunst drift
Bergen Internasjonale Teater
8 483 000
460 000
Carte Blanche
4 120 000
Hordaland Teater
3 760 000
Oktoberdans/Meteor
Proscen
43 000
100 000
Hordaland fylkeskommune scenekunst
75 000
Lene Sollesnes Holum
10 000
Lise Risom Olsen stipend
25 000
Proscen/Produsentenhet for scenekunst
10 000
PrøveRommet
20 000
Teater Bak og utenfor Murene v. Marianne Nødtvedt Nilsen
10 000
Bergen kommune totalt
10 760 700
Bergen kommune drift
9 017 700
Teater Uro
Teatergruppen Krabatene Drift
6 000
100 000
Thud Driftstøtte og turné
50 000
Thud Tredelt prosjekt - F.V.V., Ett lukket øye, I dag: rev stille ned en vegg
40 000
Vibeke Flesland Havre The End – a gentle reminder
50 000
Wrap Andel drift rettet mot scenekunstfeltet
50 000
Wrap ved Stiftelsen History Disposal Unit Scenekunstpakken
60 000
Bergen kommune stipend
410 000
Adele L. Duus, etableringsstipend,
30 000
Henriette Slorer, kulturstipend,
30 000
Ina Therese Lerner Grevstad, kulturstipend,
30 000
Lilian Maria Bjertnes, kulturstipend,
Lise Risom Olsen, arbeidsstipend,
20 000
200 000
M.A.P. ved Gunn Hernes og Inga Moen Danielsen, etableringsstipend
40 000
Alan Øyen/Lucien stiftelsen
100 000
Marte Synnevåg, kulturstipend,
30 000
Bergen byspill
300 000
Ole Martin Meland, etableringsstipend,
30 000
Bergen Internasjonale Teater - Teatergarasjen
3 000 000
Carte Blanche dansekompani
4 292 700
Karen Foss quiet works
75 000
Oktoberdans / Meteor
600 000
Produsentenhet scenekunst
200 000
Transiteateret
450 000
106 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 1 1 s c e n e k u n s t
Allan Øye Winter Guest: Avenida Corrientes. Foto Erik Berg
s c e n e k u n s t 2 . 1 1 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 107
lytt
til
hjertet
2
12
Musikk
Et stort konsertår i alle betydninger av ordet, fra gamle helter i
stor­format på Koengen til nye helter i mange ulike lokaler.
Festivalene ekspanderte sine uteprogram og tidligmusikk­
miljøene kom ut av skapet.
Local heros
Bergensbølgen fosset videre og John Olav Nilsen, Lars Vaular og
Fjorden Baby hadde nasjonale gjennombrudd. Disse bidro også
til løft for Loddefjord bydel: ”Halve byen” var på festival bak
Esso´n på Vadmyra, og mange ønsket de hadde vokst opp i blokk
og hadde postnummer 5071. Adreseavisen i Trondhjem sendte
journalister til Bergen for å finne ut årsakene til Bergens suksess.
Musikkbyen Bergen var sterkt representert på bransjefestivalen
ByLarm med Lars Vaular, Susanne Sundfør, Casiokids, The
Megaphonic Thrift, Kakkmaddafakka, Blood Command, Bjørn
Hellfuck, Ungdomsskulen, Razika, Forza, Mattias Tellez og Social
Suicide. ”Vi driver ikke med distriktspolitikk. De utvalgte bandene
fra Bergen holder høy kvalitet,” svarte ByLarms programsjef,
Joakim Haugland når BA konfronterte ham med det store antallet.
I 2010 var det andre året på rad at et bergensbasert popband tar
NRK Urørt-seieren hjem til Bergen. De siste ti år har syv Urørtvinnere hatt bergenstilknytning.
Konsertbyen Bergen
Bergen Live sikret bergensere og mange tilreisende konserter
med Iron Maiden, Prince, Rammstein, Simple Minds, Muse og
Stevie Wonder. Storkonsertene er blitt en merkbar bidragsyter til
reiseliv og restauranger. A-HA spilte på Brann Stadion, her ble
Casiokids en av de fire mottakere av deres avskjedsturnestipend á
1 million kroner til unge artister.
Gustav Lorentzen, halve Knudsen & Ludvigsen døde i 2010. Det
var minnearrangement i Grieghallen, og Lorentzen var et fokus
under Ole Bull ballet på Festplassen under Festspillene.
De Musikalske Dvergene var 30 år i 2010, Mikal Telle har etter 15
år i bransjen fortsatt en plass i musikkscenen og Datarock feier
10 år som band.
Garage feiret 20 år med gratiskonserter, med både nye og gamle
musikkhelter. Daglig leder Henning Christensen fortalte BT at
live-markedet er blitt tøffere, mange festivaler og flere konsert­
arrangører øker kampen om artistene.
Det er tradisjon at bergensartister som vinner Spellmannspriser
donerer statuetten til Garage. Disse begynner å hope seg opp. BA
meldte at den som er dørhåndtak for herretoalettet ble forsøkt gitt
til tidligere byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen som takk for
108 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 1 2 m u s i k k
gode vilkår for utelivsnæringen i hennes tid. Dette var en del av
en aksjon knyttet til at utelivsbransjen mener at mer begrensede
åpningstider har gitt vesentlig mindre ressurser til å booke band.
Dagens Næringsliv hadde sak om at Oslo ble slaktet som konsert­
by av de store pop og rock arrangørene. Tema ble ført videre og
feiret i Bergenspressen, mens roligere stemmer viste til det heller
ikke i Oslo mangler tilbud. Lokalt var det debatt der andre aktører
med ambisjoner viste til at de ikke slapp til på Koengen pga.
avtaler mellom Bergen Live og forsvaret.
En oversikt i BT over klubbkulturen i Bergen viste 12 faste lokaler
i spennviden fra små kafeer til Smakverket på Stensersenbygget
og Terminus Wiskeybar. BT dokumenterte 30 ulike klubb­
konsepter med profiler fra 1960 tallets soul og jazz, via alt av
80-talls genrer til samtidens elektronika. Klubbkulturen fikk også
en fanzine i regi av Nabovarsel.
Flere melder om tøffere marked i Bergen. Noen store konserter
hadde tregt salg, bl.a. Stevie Wonder, og enkelte steder la ned eller
reduserte livetilbudet, Ricks og Inside er eksempler her. Fest­
spillene og Bergenfest fikk lengre skjenketid i en debatt som bl.a.
handlet om økonomiske rammebetingelser.
Notiser
Hordaland fylkeskommune slo fast at Den Nye Opera er region­
opera for Hordaland, men at andre enkelttiltak på operafeltet
også kan søke tilskudd til prosjekter. Fylkeskommunen vurderer
utviklingen knyttet til Den Nye Opera positivt og ser at Den Nye
Opera har en klar regional forankring og stor deltagelse fra
regionale aktører, leverandører og publikum. Av andre aktører
nevnes også Opera Bergen som et viktig miljø.
Crossoverprosjekter er ikke uvanlig i Bergen: Rapperen Gest
laget rap for både Ole Bull og på Siljustøl på grunnlag av Sæveruds
musikk og Casiokids laget bestillingsverk, program for barn i
samarbeid med Barnas hus.
Festspillene inngikk avtale med Music Export Norway om eksport
av norske klassiske talenter. Det ble gjennomført en pilot med 10
arrangører og agenter fra Norden og Tyskland som var i Bergen to
dager for å oppleve kunstnerne.
Festspillene svarte på kritikken om en elitistisk festivalåpning
med åpning på Bergenshus festning for 4 000 bergensere og
kongeparet. Det nye uteprogramet inneholdt også citherkonsert
på Ulrikens topp og konsert på Festplassen. Også Borealis tok i
bruk nye arenaer til sin festivalåpning: Lyden av utrykningskjøretøy
og helikoptre fylte Vågen med lyd under åpningskonserten.
Senere inviterte festivalen til konserter i ”odde” lokaler slik som
Bergen pianoforretning og i Kalmarhusets leiligheter.
Nasjonalt var det debatt om politiets krav til betalt vakthold for
festivaler, blant annet fordi det ble dokumentert store pris- og
praksisforskjeller mellom politidistriktene, som Norsk rockfor­
bund mente var konkurransevridende mellom festivalene. Dette
er utgifter som har økt til betydelige byrder for arrangørene.
Tidligmusikk under utvikling
Bergen har lenge hatt et lite, men aktivt, miljø for tidligmusikk.
Bergen barokk er kanskje det mest kjente av ensemblene, mens
Festspillene i Bergen sammen med aktører knyttet til kirkene i
sentrum har vært de største produsentene.
Miljøet er blitt mer ambisiøst. Foreningen Antikk Musikk (FAM)
ble stiftet i 2007 av Bergens aktive ensembler for tidligmusikk
som interesseforening. Fra 2010 er den en forening for arranger­
ing av profesjonelle konserter med fokus på historisk informert
framføring, med ca. 30 konserter i året. Samlet har 30 musikere
og ett kor opptrådt i arrangementer hvor FAM var involvert. De
fleste av disse var fra Bergens-området, men det ble også hentet
inn musikere fra Oslo, Stavanger, Finland, Spania, Nederland og
Tyskland. I tillegg til tradisjonelle samarbeids­partnere som
kirkene, Griegakademiet og Holbergdagene, har Bymuseet i
Bergen blitt fast konsertlokale på Damsgård hovedgård og Skole­
museet/Latinskolen. Kafé Knøderen på Nedre Nygård var partner
for kafé-konserter med flere kortere – ofte improvisasjonsbaserte
– sett. Disse har en avslappet kafé-atmosfære med dialog mellom
musikere og publikum.
Av andre aktører på feltet kan nevnes Currentes – et ensemble
med fokus på musikk fra sen-middelalder og renessanse og
Bergen Middelaldermusikkdager som formidler kunstnerisk og
akademisk forskning på middelaldermusikk. BMMD arrangeres
som et samarbeid mellom Currentes, Bymuseet i Bergen,
Griegakademiet og UiBs Senter for middelalderstudier. Dagene
ble for første gang arrangert i september 2010.
Domkirken
Kirkemusikk i Bergen domkirke menighet vil bli mer synlig i
kulturlivet i Bergen. Det vil jobbes frem små og store konserter i
egen regi, styrke samarbeidet med andre institusjoner og legge til
rette for at eksterne utøvere føler seg velkommen i våre hus. De
relativt nystartede korene i menigheten har høye ambisjoner og
klare mål om kunstneriske fremskritt. Man ønsker med tiden
også å øke ressursene, både administrativt (en produsentstilling)
og musikalsk (når Mariakirken igjen åpner).
Kulturkirken
Den Norske Kirkes menigheter er betydelige produsenter av
kulturarrangementer, i tillegg fungerer kirkebygg som arena for
andre aktører. Egne arrangementer har ca. 40 000 besøk, andres
ca. 32 000. Det er et profesjonelt element i de fleste arrangement,
flertallet av andres arrangementer vil i hovedsak være profesjo­
nelle.
25 organister/kantorer utgjør en av de største profesjonelle
musikker­­gruppene i Bergen. Menighetene har totalt 94 kor som
er vesentlige konsertprodusenter. Gudstjenestene er betydelige
formidlere av musikk men er ikke tatt med i oversikten har.
m u s i k k 2 . 1 2 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 109
Konserter og arrangement
Bergen domkirke
Egne konserter
Egne andre arr.
Antall
Besøk
Antall
Andres konserter
I n stitusjo n e r
Andres andre arr.
Besøk
Antall
Besøk
Antall
Besøk
141
10 899
2
180
43
12 411
0
0
Landås
4
230
4
252
0
0
2
200
Årstad
10
820
1
100
2
140
0
0
Fridalen
17
988
1
498
0
0
0
0
Løvstakksiden
11
390
3
311
2
140
1
35
5
563
4
200
8
1 280
0
0
Sandviken
Fana
10
1 219
1
250
4
760
0
0
Birkeland
6
918
0
0
4
785
0
0
Søreide
6
964
1
80
2
143
8
240
Slettebakken
9
900
2
73
0
0
0
0
Storetveit
45
3 919
2
135
11
2 610
0
0
Bønes
13
1 500
7
608
2
210
1
60
Skjold
6
838
2
152
10
2 450
0
0
Laksevåg
8
1 290
1
250
0
0
0
0
Nygård
1
400
0
0
2
220
0
0
Fyllingsdalen
2
100
0
0
3
700
0
0
Sælen
1
34
1
52
8
798
0
0
Loddefjord
2
54
1
55
2
413
0
0
Olsvik
8
881
6
1 260
3
450
0
0
Åsane
21
2 848
9
2 640
10
2 691
10
1 650
Arna
6
973
2
90
5
1 056
1
40
Ytre Arna
2
180
1
97
1
250
0
0
Biskopshavn
6
680
4
830
1
309
1
125
Eidsvåg
0
0
0
0
12
1 810
0
0
Salhus
2
307
0
0
2
337
0
0
Totalt
342
31 895
55
8 113
137
29 963
24
2 350
Kommunal tilskuddspolitikk
Som i 2009, økte antallet søknader til prosjektstøtte også i 2010.
Til hovedsøknadsfristen var det innkommet 117 søknader på totalt
kr 6 331 480. Avsetningen på kr 1 750 000 ble fordelt på 65 søk­
nader, med et gjennomsnittlig beløp på kr 23 523.
Kirkemusikk i Bergen domkirke menighet: Korene
har stigende kvalitet og aktivitet. Orgelkonsertene var
ved både egne, nasjonale og internasjonale krefter, og
det var et stort antall samarbeid med byens øvrige
kultur­liv. Kirkemusikk i Bergen domkirke menighet vil
bli mer synlig i kulturlivet i Bergen. Det er ønske om en
produsentstilling og en musikalsk stilling for Maria­
kirken.
Bjørgvin kirkemusikk AS omfatter Bergen dom­
kantori, Bergen Oriatoriekor og Bjørgvin kirkemusikks­
orkester. Det var totalt 7 konserter i 2010, hvorav ett i
Tromsø.
Antikk musikk hadde 25 konserter som hoved- eller
medarrangør, bl.a. Bergen Middelaldermusikkdager,
improvisasjonskonserter i Kafé Knøderen, og Fest­
konsert i Logen sammen med Bergens Kammer­musikk­
forening. Antikk musikk ønsker å opprettholde dagens
aktivitetsnivå, øke publikum og gi bedre betingelser til
engasjerte musikere. Antikk Musikk endret seg i 2010
fra å være en interesseforening til å bli en konsert­
arrangør.
Bergen Barokk spilte inn én CD i samarbeid med
mezzosopran Marianne Beate Kielland, utviklet sam­
arbeidet med Bergen Domkirke og Barokksolistene med
målet om et etablert orkestermiljø på frilansbasis innen
tidlig musikk i Bergen. Det var jevn aktivitet overfor
barn/unge. Innspillingsprosjektet ”Harmonischer
Gottesdienst” er på www.telemann.uib.no.
Bergen Blåsekvintett sin Kina-turné var en strålende
suksess med fulle hus i Shanghai, Nanping, Tianjin,
Macau og Beijing. AVGARDE utvikler ideer og refleksjonen rundt nye
konsertsammenhenger, i 2010 bl.a. på Bergen kunst­
museum og Bergen jernbanestasjon. Blant høyde­
punktene var «Miniatyrmaraton» der flere lokale
komponister og musikere fremførte kortere verk og
hvor Griegakademiet Sinfonietta spilte komposisjoner
av studenter.
Ny Musikk Bergen hadde 23 arrangementer, hvorav
18 konserter og 5 faglige forum. Det ble iverksatt ett
bestillingsprosjekt. Det ble samarbeidet med Utmark,
Avgarde og Borealis. Blant støttespillerne var Fond for
lyd og bilde, Norsk kulturråd, FFUK, Fritt Ord og
Norsk Jazzforum.
Bergen kammermusikkforening hadde 17 konserter
og laget 75 års jubileumsboken ”Stor Musikk i lite
format” skrevet av Reidar Storaas. Jubileumsårets
ambisiøse program ga et underskudd. Avtale med BT
med rabatt ved bruk av BT-kort har gitt økt besøk.
Det ble tildelt 20 stipender til musikere, disse var jevnt fordelt på
etablerings- og kulturstipend. I tillegg ble det bevilget over én
million kroner til musikkprosjekter fra Internasjonal kunst- og
kulturutveksling.
Bergen Filharmoniske spilte våren 2010 med stor
suksess i Sverige og Storbritannia, og hadde 6 nye
innspillinger i 2010, der bl.a. Prokofievs klaver­
konserter nr. 2 og 3 med Freddy Kempf ble nominert
til Gramophone Awards 2010.
BergenFest 2010 var publikumsmessig blant de aller
beste. Høydepunktene omfattet den norske avant­
gardegruppen Ulver, Lou Reed’s støyprosjekt Metal
Machine Trio og kultbandet The Residents. Ordningen
med dagspass til 30 konserter solgte godt etter to
introduksjonsår. Økonomien er en hovedutfordring.
Bergen Live hadde bl.a. konserter på Koengen med
Muse, Iron Maiden og Rammstein i tillegg til Stevie
Wonder på Plenen på Bergenhus. Andre storheter i
2010 var Depeche Mode, Mark Knopfler, Santana,
Esperanza Spalding og på Garage John Grant.
Bergen Internasjonale Musikkfestival hadde et bredt
program av høy kunsterisk standard, bl.a. Ojos de
Brujo, Debashish Bhattacharya med Real Ones, Terje
Isungset med Carte Blanche, Ernö Kallai Kiss Jr. med
Gjertruds Sigøynerorkester, Orquesta Tipica Ciudad
Baigon. Utfordringen er å øke festivalens tilstede­
værelse utover konsertene og skape festivalstemning
for flere. Tap av NORAD midler har gitt redusert
handlingsrom.
BIT20 Ensemblets konsert i Westdeutscher Rund­
funks konsertserie i Köln ble også radiooverført, Knut
Vaages opera Veslefrikk i Szeged i Ungarn ble TVover­
ført på ARTE og vant publikumspris for beste fore­
stilling. I Bergen opptrådte BIT20 med Absense Crew
foran Dronning Sonja og en fullsatt sal på Fest­
forestilling for Ole Bull på DNS. Den anerkjente
sveitsiske dirigenten Baldur Brönnimann ble ny
kunstnerisk leder.
BRAK gikk med et overskudd og hadde en solid
økning i medlemsmassen. Det var økning i antall kurs
og samlinger med et godt oppmøte. Hovedutfordrin­
gen til Brak er alltid å sørge for at samtlige tiltak som
settes i gang er tilpasset behovene i miljøet.
Borealis åpnet med Gerhard Stäbler’s Helios
Nordwärts med 2 helikoptre, 5 veteranbrannbiler,
Forsvarets musikkorps Vestlandet og Åsane Unge
Strykere i Vågen, det var også konserter i hjem i
Kalmarhuset og en event i Salhus Trikotagefabrikk
med bruk av maskinene. Konsertserien for kontor­
arbeidere ble startet og forgikk også gjennom året.
Forsvarets musikkorps Vestlandet hadde 178
produksjoner (123 i 2009). Dyrenes karneval nådde
nær 6 000 barnehagebarn på 120 konserter. Det var 3 produksjoner for Festspillene, bl.a. Operaen Anne
Pedersdotter på Bergenhus i samarbeid med Den nye
Opera, Olsenbanden jr- for full musikk! turné
Vestlandet. Grunnet øknomi var det lite aktivitet fra
oktober til desember. Divisjonsmusikkens Venner har
ca. 400 medlemmer.
Den Nye Opera satte opp Figaros bryllup, La traviata
og La bohéme, Anne Pedersdotter på Bergenhus
festning og Knut Vaages nye opera Veslefrikk på DNS.
Veslefrikk ble også spilt og i Szeged i Ungarn og
fjernsyns­overført der den vant publikumspris for beste
produksjon. Mary Miller ble engasjert som ny operasjef.
Foreningen Ekko utvikles som helårsarrangør i tillegg
til Ekkofestivalen og The Fix. I 2010 var det bl.a.
bestillingsverk fra Casiokids på Ekkofestivalen som
gikk videre til Tromsø og Stavanger. Foreningen bistår
andre mindre lokale arrangørerog er sammen med
Lydgalleriet, også sentral i etableringen av Arena for
elektronisk kunst i Østre Skostredet som en viktig
formidlingsarena for lydbaserte kunstuttrykk.
Festspillene i Bergen hadde i 2010 en kraftig økning
i publikum, åpnings­seremonien ute var gratis til­
gjenge­lig for alle, og publikums gjennomsnittsalder
gikk ned fra 51 – 46 år. Det var 153 arrangement, 78 av disse var gratis, inkludert 34 stikk-innom
konserter med Griegakademiet og 30 utearrangement.
Hole in the sky hadde litt færre besøkende, men
veldig gode tilbakemeldinger fra artister og publikum.
Mer marked enn etterspørsel av artister som spiller.
Fokus er å være nytenkende, opprettholde idé om å jobbe nytenkende og se ”undergrunnsbevegelser”
samt videreføre visjon om å være et knutepunkt for
hardrock/metalmiljøet i bergensregionen.
Nattjazz presenterte i hovedsak norsk og inter­
nasjonal nyprodusert improvisert musikk for et stort
pulikum og fikk god presentasjon i internasjonal
presse. Nattjazz må flytte ut fra USF Verftet på grunn
av ombygging, noe som medfører vanskelig plan­
legging av festivalen i 2012, samt store utfordringer
med ekstra kostnader med flytting.
Ricks Underholdning AS har redusert tilbudet.
Skjenkeregler og økt konkur­ranse har gitt 50 % færre
publikummere til 60 000.
Gitarekspressen holdt et forventet høyt nivå. Hoved­
utfordringen er å få mer publikum til konsertene og
midler til annonsering.
Swing’n’Sweet Jazzclub sine jazzkafeer hver lørdag
er vel etablert på Neptun Hotel. Musikkprogrammet
ble godt mottatt hos publikum, som viser en oppad­
gående trend. Det var bortfall av inntekter fra Norsk
Jazzforum og Vestnorske Jazzsenter og lavere støtte
fra Norsk kulturråd.
Columbi Egg hadde 21 konserter 32 ulike band/
solister og svært godt oppmøte. En rekke av landets
beste folkemusikkutøvere og store navn fra utlandet.
Det var samarbeid med Bergen Ungdomslag Ervingen
om folkemusikkfest og Bergen internasjonale
musikkfestival om dobbeltkonsert.
SHUFFLE et samarbeid mellom Casiokids og koreograf Henriette Slorer
på Ekkofestivalen. Foto Eirik Lande
110 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 1 2 m u s i k k
m u s i k k 2 . 1 2 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 111
N ø kkelta ll
Musikk
Musikk
Besøk/bruk 08
Besøk/bruk 09
Besøk/bruk 10
Endring 09 til 10
Barn & unge 2010
% B&U
Festspillene i Bergen
37 319
38 404
56 829
48 %
10 000
18 %
Borealis
11 222
10 169
11 908
17 %
3 410
3 356
3 300
-2 %
100
3%
3 772
3 942
5%
170
4%
36 396
37 404
3%
6 800
18 %
2 852
12 %
Utgifter 2008
Inntekter 2008
Utgifter 2009
Inntekter 2009
Utgifter 2010
Inntekter 2010
45 291 000
45 290 000
54 836 725
54 038 773
49 426 000
49 919 000
Borealis
2 950 000
2 687 000
2 975 209
3 295 802
2 602 972
2 723 824
Hole in the sky
Hole in the sky
1 756 000
1 669 000
1 857 824
1 894 164
1 646 992
1 683 098
Foreningen Ekko
1 933
905 000
876 000
1 301 109
1 272 683
1 273 982
1 341 722
BergenFest
29 314
10 363 566
9 845 677
11 031 000
10 851 000
11 601 413
11 283 112
Nattjazz
7 916 109
8 028 860
7 029 186
6 568 873
6 238 091
6 636 358
Bergen Int. musikkfestival
772 000
754 000
1 352 000
1 396 000
763 000
Bergens kammermusikkforening
636 800
525 340
256 000
351 000
AVGARDE
558 385
567 601
409 500
Ny musikk
366 000
390 000
Musica Nord
761 510
Festspillene i Bergen
Foreningen Ekko
BergenFest
0
28 120
22 350
23 129
3%
Phonofestivalen
1 000
1 000
1 200
20 %
701 000
Bergen Internasjonale musikkfestival
2 000
4 400
3 800
-14 %
800
21 %
584 847
478 270
Bergens kammermusikkforening
750
415
596
44 %
20
3%
409 521
442 000
454 773
AVGARDE
840
1 540
1 440
-6 %
30
2%
450 000
445 000
559 588
548 041
Ny musikk
673 425
621 013
796 787
915 000
1 160 000
86 000
73 500
144 000
136 000
140 000
124 000
Gitarekspressen
150
150
Columbi Egg
383 120
423 492
379 561
407 386
350 000
350 000
Columbi Egg
1 500
1 831
Swing n Sweet
566 963
542 738
503 540
569 209
710 520
727 757
Swing n Sweet
3 262
3 582
3 725
4%
480
13 %
Bergen Jazzforum
777 688
788 909
735 407
921 769
1 679 428
2 020 520
Bergen Jazzforum
6 904
8 971
7 556
-16 %
1 941
26 %
6 029 000
8 329 000
5 070 000
6 252 000
6 000 000
6 000 000
Ricks kulturproduksjon
120 000
90 000
65 000
-28 %
0
6 500 000
6 500 000
Anslag mindre konsertarrangører
40 000
40 000
40 000
0%
0
1 500
1 500
1 600
7%
50
3%
700
500
-29 %
50
10 %
133 183
122 644
-8 %
4 000
3%
400
27 %
Nattjazz
Gitarekspressen
Ricks kulturproduksjon
Ikke tidl. Rapp.
Kunstnerandel billetter Ricks
Bergen Barokk
358 000
486 000
Foreningen Antikk Musikk
Bergen Live
Musica Nord
592 039
663 906
597 321
756 248
Bergen Barokk
97 700
98 300
218 200
218 000
Foreningen Antikk Musikk
0
726
986
492
-50 %
1 814
2 615
3 020
15 %
800
26 %
0
170
13 %
50
29 %
1 575
-14 %
0
100 000 000
100 000 000
93 300 000
93 300 000
90 784 984
90 784 984
76 748
70 711
74 635
75 000
50 663
50 000
900
500
1 500
200 %
Bergen Big Band
570 000
570 000
793 316
793 316
922 485
1 003 094
Bergen Big Band
2 100
2 400
3 500
46 %
BIT20 ensemblet
5 918 000
5 442 000
6 204 351
6 369 441
5 338 562
5 465 562
BIT20 ensemblet
11 013
17 326
9 278
-46 %
4 753
51 %
18 494 000
18 494 000
20 585 000
20 585 000
20 000 000
20 000 000
Forsvarets musikkorps Vestlandet
40 000
160 000
60 368
-62 %
8 130
13 %
101 448 000
100 028 000
108 601 000
107 386 000
107 232 000
116 350 000
Bergen Filharmoniske Orkester
80 153
87 236
78 018
-11 %
19 404
25 %
23 401 000
22 963 000
23 584 237
23 619 669
35 014 175
31 166 461
Den Nye Opera
29 721
24 372
31 675
30 %
9 431
30 %
825 449
721 500
883 178
876 810
Bergen blåsekvintett
Forsvarets musikkorps Vestlandet
Bergen Filharmoniske Orkester
Den Nye Opera
Kor Vest
Bergen Live
Bergen blåsekvintett
Bjørgvin Kirkemusikk
Vestnorsk Jazzsenter
7 134 401
6 840 770
5 798 848
6 374 200
6 308 624
7 290 666
Kirkemusikk Domkirken
Bjørgvin Kirkemusikk
2 439 332
3 084 713
2 114 774
1 598 190
2 205 428
1 998 825
Sum musikk
Nytt tiltak
600 660
413 204
1 503 374
1 923 400
16 719 785
17 328 079
17 057 769
22 941 311
23 850 769
Kirkemusikk Domkirken
BKF Kirkemusikk menighetene
Brak
Sum musikk
16 514 933
2 124 195
1 761 000
2 150 033
2 327 109
2 549 342
2 636 000
358 775 067
358 094 521
371 776 734
371 158 571
387 983 479
397 022 294
Steder som leier ut lokaler til andre produsenter oppgir i
varierende grad kunstneromsetning.
146 497
5 000
4 000
2 500
-38 %
0
Nytt tiltak
17 592
21 133
20 %
0
622 850
719 546
597 802
-17 %
70 261
12 %
Anslag mindre konsertarrangører omfatter bl.a. 7 000 på trance­
arrangement i Vestlandshallen.
Musikk
Medlemmer i medlemsorganisasjoner
2008
2009
2010
Ny musikk
45
45
45
Foreningen Antikk Musikk
10
10
11
Bergen Big Band
2010 B&U
Deltagelse
per år 2010
86
100
Brak
521
296
495
Sum musikk
576
437
669
Deltagelse
Antall
0
0
5
18
Kirkemusikk Domkirken
112 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 1 2 m u s i k k
0
55
0
28
140
14 000
0
28
145
14 055
m u s i k k 2 . 1 2 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 113
kenecS
tilskudd musikk
Swing’n’Sweet Jazzklubb 2010
50 000
Borealis
Direkte tilskudd totalt kr. 182,7 mill. (kr. 169,5 mill.) av en omsetning på kr. 397 mill.
Talent Farm Siri Nilsen - Norgesturné
25 000
BRAK
The Royalties: The New Royalities
71 123
Den Nye Opera
Torstein Aagaard-Nilsen, Marianne Eriksen og Knut Vaage, kkisuM
800 000
Ekkofestivalen
Kammerkoret GNEIS, kormusikk
48 000
Ung Symfoni, Torstein Aagaard-Nilsen
174 000
900 000
Evans jazz klubb
Festspillene i Bergen
3 110 000
300 000
70 000
7 811 300
Velvet Waltz Management The Megaphonic Thrift - miniturne, England
20 000
Folkemusikkklubben Columbi egg
Bergen kommune kr. 22,4 mill (kr. 22,2 mill.)
Velvet Waltz Management The Megaphonic Thrift - supportturné England
25 000
Gitar ekspressen
50 000
Hordaland fylkeskommune kr. 11,1 mill. (kr. 8,1 mill)
Velvet Waltz Management The Megaphonic Thrift - Turné England og USA
30 000
Hole in the sky
200 000
Kulturrådet kr. 16,5 (kr. 12,9 mill.)
Øyvind Skarbø Honeyleap - turneer i Norge og Sverige
50 000
Musica Nord
Staten ved kulturdepartementet kr. 132,3 mill (kr. 127,6 mill.)
Nattjazz
Hordaland fylkeskommune totalt
Hordaland fylkeskommune musikk drift
rutluK
Bergen Music Fest
Staten ved kulturdepartementet drift
Bergen filharmoniske orkester
132 320 000
103 338 000
Gorgoroth - Brasilturné
40 000
Gorgoroth - Europaturné våren 2010
70 000
30 000
Den Nye Opera
14 513 000
HiHat Management William Hut - Norgesturne
Festspillene i Bergen
11 698 000
Hole In The Sky 2010
Vestnorsk jazzsenter 2 771 000
Kulturrådet post 74 og 78
3 579 000
BIT20 Ensemble
2 547 000
BRAK
1 032 000
Norsk kulturråd prosjektstøtte
12 886 769
+3db Records Lene Grenager: Affinis suite (3DB009)
71 123
+3db Records, Ruben S. Gjertsen: Grains
71 123
1982 ensemblet 2010
Annlaug Børsheim - turné i Norge og Storbritannia
100 000
30 000
Avgarde - konsertserie høst 2010
100 000
Avgarde - konsertserie
100 000
BEK, Jeff Carey - elektroakustisk verk for 16 kanals høyttalersystem
89 000
Bergen Barokk 2010
350 000
Bergen Big Band 2010
600 000
Bergen Global Beat 2010
60 000
Bergen internasjonale musikkfestival 2010
200 000
Bergen Jazzforum 2010-2012
350 000
Bergen Kammermusikkforening 2010
50 000
Bergen Kunsthall Utmark høst 2010
50 000
Bergenfest 2010
BFO, Glenn Erik Haugland - Brytning - klassisk orkesterverk
BIT20 Ensemble - musikk av Ruben Sverre Gjertsen
BIT20 Ensemble, Iris ter Schiphorst - Modern Stabat Mater,
950 000
44 000
100 000
19 400
Borealis 2008-2010
950 000
Borealis, Ruben Sverre Gjertsen, piano med elektronikk,
116 000
Borealis, Trond Reinholdtsen
116 000
Casiokids - Europaturné vår 2010
Casiokids - turné i Norge, Europa og USA
50 000
200 000
Casiokids - Turné i USA
40 000
Columbi Egg 2010
90 000
Datarock - 2-årig turnéstøtte
300 000
Den Nye Opera, Gisle Kverndokk Påskeopera
299 000
Eggstockfestivalen 2010
75 000
Eggstockfestivalen 2011
100 000
Einar Røttingen - innspilling Valen Trio
100 000
EKKO Nyproduksjon med Casiokids, Marit Loe Bjørnstad og Stine Lie Pettersen150 000
EKKO, Casiokids - Shuffle
60 000
Ensemblet Currentes 2010
150 000
Ensemblet Currentes, Eivind Buene
Enslaved - 2-årig tilskudd
Festspillene i Bergen, Gabriel Fliflet - sangsyklus (viser)
FMV, Ole Hamre - konsert for oljeplattform og korps,
39 000
300 000
65 000
100 000
Foreningen Antikk Musikk konserter
70 000
Gabriel Fliflet Åresong - konserter 2010
80 000
114 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 1 2 m u s i k k
Hypertext - turné i Norge og Europa 2010
350 000
20 000
Ira Ira - konsertserie 2010
100 000
Jon Balke - verk for Bergen Big Band
120 000
Ketil Mosnes, Innspilling av Tellé bokssett
Kjell Kalleklev Management og Kulturby Tallinn, Arild Andersen Trio
50 000
150 000
Kjell Kalleklev Management og Kulturby Tallinn, Jan Bang og Arve Henriksen, korverk
90 000
Kjell Kalleklev Management og Kulturby Tallinn, Kristin Asbjørnsen - turné Frankrike og Tyskland
100 000
Kjell Kalleklev Management og Kulturby Tallinn, Nils Petter Molvær
200 000
Kjell Kalleklev, Arve Henriksen 2010 -2011
200 000
Knut Kristiansen - verk for Bergen Big Band
120 000
KorVest 2010
KorVest 2010
Kulturkollektivet Nabovarsel 2010
Lydgalleriet, Non Frontal - konsertserie
MADE Captain Credible - turné i Norge og England
150 000
550 000
50 000
250 000
30 000
MADE, John Olav Nilsen & Gjengen - Norgesturné
90 000
Major Parkinson - releaseturné
55 000
Bjørgvin Kirkemusikk
Borealis-festivalen
BRAK
11 142 000
8 965 000
80 000
150 000
81 000
320 000
Den nye opera
2 640 000
Ekko-festivalen
100 000
Festspillene i Bergen
Musica Nord
3 770 000
30 000
Ny Musikk - Bergen
Påskefestuken
Senter for Griegforskning
Swing`n`sweet jazzklubb
TONO/GRAMO avgift
100 000
350 000
1 125 000
170 000
150 000
1 000 000
70 000
273 000
Vestnorsk jazzsenter
850 000
VNJ: Jazznorway in a nutshell
150 000
Øvingscamp
817 076
Bergen kommune prosjekt
AKKS Bergen Drift av 6 øvingslokaler
2 245 500
150 000
Nattjazzen i Bergen
106 000
AKKS Ekstraordinært driftstilskudd
50 000
Samtidsmusikkensemblet BIT 20
574 000
AKKS reparasjon og oppgradering av øvingslokaler
30 000
Vestnorsk Jazzsenter
Hordaland fylkeskommune Musikk
1 114 000
312 000
AVGARDE
10 000
AVGARDE
10.000
Bergen Reggae Festival 2011 - one love city
7000
Bergens kammermusikkforening 40 000
Det 16. nordiske Hanevold/Miller fagottsymposium 25 000
Eikanger-Bjørsvik musikklag
20 000
Folkemusikklubben Columbi Egg
10 000
Hole In The Sky-festivalen
15.000
Hordaland musikkråd
10.000
Kammerkoret GNEIS
10.000
Kloster Øystein
15 000
Mads Eriksen Gitarskole
10 000
Maria Vocalis v/Kari Gina Hodneland
10 000
Ole Hamre - lydverkeri 40 000
Opera Bergen 50 000
Opera Bergen i India
20 000
Stalheim/Jostein
10 000
Annette Cecilie Bjørenak Konsertserie
8 000
Annie v. Mikal Telle Innspilling
15 000
Annlaug Børsheim Norgesturné
15 000
ApeCat v. Øyvind Hegg-Lunde Innspilling
15 000
Automat.piss.tool v. Marius Irgens Innspilling
15 000
Bajazzfestivalen 2011
23 500
Benedicte Maurseth Innspilling
15 000
Benedicthe Maurseth
15 000
Bergen beach band
10 000
Bergen Beach Band v. Kristin Vollset Innspilling
10 000
Bergen Internasjonal Musikkfestival 3 prosjekter
40 000
Bergen Jazzforum /AKKS JazzAKKS 2010
Bergen operakor
40 000
125 000
Bergen Reggae Festival
40 000
Black Room v. Pål Myran-Håland 2 Norgesturnéer
15 000
Blood Command v. Mikal Telle Innspilling
20 000
Blood Command v. Mikal Telle Norgesturné
10 000
BMX v. Øyvind Skarbø Innspilling
20 000
Borealis IKEA-prosjekt 2010
15 000
40 000
Borealis Verksted frivillige festivalarbeidere
25 000
Ny Musikk Bergen - høst 2010
50 000
Byfrost v. Kenneth Harms Innspilling
15 000
Ny Musikk Bergen - konserter våren 2010
40 000
Casiokids v. Ketil Kinden Andresen Innspilling
20 000
Ny Musikk Bergen - vårprogram 2010
40 000
Casiokids v. Ketil Kinden Endresen Norgesturné
15 000
25 000
Currentes v. Jostein Gundersen Driftstøtte Currentes 2010
25 000
Datarock v. Fredrik Saroea Innspilling
15 000
Datarock v. Fredrik Saroea Innspilling
20 000
Det 16. Nordiske Hannevold / Miller Fagottsymposium
15 000
Musica Nord konserter 2010
Nattjazz 2009-2011
100 000
1 150 000
Nattjazz, Eivind Aarset
40 000
Nattjazz, Helge Lien
40 000
Nattjazz, Mathias Eick
40 000
Nattjazz, Per Zanussi,
Ny Musikk Bergen, Konsert Borealis med FMV
Ny Musikk, Lemur - Critical band
Orgelklubben Ferdinand, Vogelfest 2010 i Bergen Domkirke
Periferifestivalen 2010
Periferifestivalen Skurkeklubb i naustet
Piksel Produksjoner, Regnskogworkshop
Polygon 2010
Propulsion Taake - Europaturné
100 000
20 000
100 000
50 000
100 000
40 000
50 000
Propulsion Vulture Industries - turné i Norge og Europa
50 000
Sahg - Europaturné med Dimmu Borgir og Enslaved
Sentral Festival konserter
Silje Nes - turné i Europa og USA 2010
Sounds Gold, Kakkmaddafakka - Europaturné
Stageway Talent Katzenjammer - turné 2009-2011
Stephan Meidell Playdate - konserter høst 2010
Stiftelsen Hulen, Zoom Urørt 2010
25 000
Gisle Martens Meyer
25 000
Hordaland fylkeskommune KUP
Festspillene i Bergen satelitter 1 840 000
200 000 (1 årig)
Opera Bergen 740 000 (1 årig)
Vestnorsk jazzsenter 900 000 (3 årig)
Einar Selvik Konsert med Wardruna
80 000
Propulsion Taake - Europaturné
Puma 2010
Hordaland fylkeskommune kunstnerstipend musikk
100 000
50 000
50 000
100 000
30 000
300 000
40 000
30 000
Bergen kommune totalt
22 431 676
Bergen kommune drift
21 927 676
Avgarde
100 000
Bergen Barock
140 000
Bergen big band
100 000
Bergen blåsekvintett
50 000
Bergen domkirke musikk
300 000
Bergen Jazzforum
180 000
BergenFest
Bergens kammermusikkforening
BIT20 ensemblet
Bjørgvin Kirkemusikk
1 000 000
100 000
1 061 300
600 000
5 000
Einar Stokka & The Happy Campers v. Einar Stokka Innspilling
15 000
Electrofied Konsertserie
25 000
Enslaved v. Ivar Skontorp Peersen Innspilling
20 000
Espen Selvik Prosjektstøtte Oratoriet Abraham.
10 000
Even Brenna Innspilling div. artister
8 000
Fjorden Baby! v. Sturle Kvilekval Innspilling
20 000
Fred Ove Reksten Prosjektstøtte
20 000
Frode Kvinge Flatland Innspilling
20 000
Gabriel Fliflet - søknad om tilskudd til produksjon av CD med sanghefte
35 000
Helheim v. Ørjan Nordvik Innspilling
20 000
Ingolv Haaland Konserter
20 000
Jan L Jacobsen
10 000
John Olav Nilsen & Gjengen v. Mikal Telle Innspilling
20 000
m u s i k k 2 . 1 2 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 115
Jostein Gundersen Bergen Medieval Music Days 2010
25 000
Gisle Martens Meyer Landmark
Kakkamaddafakka v. Axel Vindenes Innspilling
15 000
Gitarekspressen konserter 2010 og 2011
17 000
Gitarekspressen, Konsertserie
30 000
Kammerkoret Gneis
5 000
5 000
Kammerkoret Gneis Nye Madrigaler i Vest
27 000
Harald Kvasnes
Kathinka Innspilling
15 000
Henrik Angermund, All In One, Landmark,
Kirkemusikk i Bergen domkirke menighet
75 000
History Disposal Unit/Kunsthuset Wrap, Impro Danses Dag
3 000
Kiss Kiss King Kong v. Andreas Larssen Innspilling
10 000
Ivar Orvedal, Ambrosia, Korskirken
8 000
Konsertserie Antikk Musikk 2010
40 000
Jiri Hlinka Klaverakademi, Masterklassekonsert
5 000
Krakow v. Kjartan Grønhaug Innspilling
15 000
Jiri Hlinke Klaverakademi Master Class Troldsalen
Lars Vaular v. Per Mygland Innspilling
20 000
Kammerkoret Gneis Nye Madrigaler I Vest, Bergen Kjøtt
Line Ira Johannessen Konserterserie Ira Ira 2010
45 000
Karen Eide Bøen, Dans Prøverommet
2 000
Lyd v/Andreas Larssen Innspilling
10 000
Karoline Vik Hegge kirkekonsert
4 000
Knut Christian Jansson, Klavertrio Johanneskirken
5 000
Lydverkeriet
100 000
4 000
40 000
7 000
15 000
Manger Musikklag BrassWind 2010
45 000
Korskolen Åsane Kirke
8 000
Manheads v. Marius Irgens Innspilling
15 000
Kristin Heien Børnes, Terminus
5 000
Marineholmen Øvingspark drift
20 000
Krüger & Taus, Logen,
Marius Irgens Samlealbum
8 000
8 000
Kulturlogen Feitaboogie 2010
10 000
40 000
Mathias Tellez innspillingsutstyr
30 000
Kulturoperatørene As Pepperkakebyen
Maylen Rusti
10 000
Lene Sollesnes Holum Konsert Gamle Bergen
6 000
Nathalie Nordnes Innspilling
15 000
Lene Sollesnes Holum, Og Engelen Sa,
8 000
Ny Musikk Bergen Prosjektstøtte Spørsmålet om teknikken
30 000
Leo Preston Studio Usf
8 000
Ole Hamre Lydverkeri
70 000
Lovsang Bergen, Grieghallen
8 000
Opera Bergen Bernsteins Store Messe, 4 forestillinger
40 000
Manger musikklag Logen
8 000
Opera Bergen
75 000
Marit Loe Bjørnstad, Søvngjenger, Impulssenteret
Peak Studiofelleskap v. Endre Andersen Driftstøtte av øvingslokaler
50 000
Musica Celines, Konserter 2010,
12 000
Phonofestivalen 2010
25 000
Nabovarsel, Konsertserie
45 000
Playdate 2010
35 000
Nattjazz, Bergenske Jazz in a nutshell
40 000
Pluss 3DB records v. Jørgen Knudsen Innspilling x 3
40 000
Nobu Vest Hordaland Astrid Lindgren Prosjekt
10 000
Roar Ruus Finnås v. Stender Ans Innspilling
10 000
Norsk Forfattersentrum Vestlandet, Musikk Vs Lyrikk,
15 000
Robert Smith-Hald Innspilling
10 000
Norsk Kvedarforum, 3 Konserter
Rune Solberg Vestlandsturné
10 000
Norsk Trikotasjemuseum, Forza,
5 000
6 000
Ny Musikk - Bergen, Modelo62,
10 000
10 000
Sex Tags Mania
6 000
8 000
Social Suicide v. Ruben Nesse Innspilling
15 000
Piksel USF
Sola Fide
80 000
Scotoma, Logen Bar,
Stein Urheim og Mari Kvien Brunvoll Innspilling
20 000
Sigrid Moldestad, Logen Release,
4 000
Telle Records v. Ketil Mosnes Boksset
30 000
Stephan Meidel, Playdate
5 000
The Alexandria Quartet v. Per Mygland Norgesturné
15 000
Stiftelsen Hulen, Rockout 2010,
The Brimstone Solar Radiation Band v. Gøril Nordtvedt Innspilling
15 000
Veronica L R Thorseth, 4 Forest Pavvas Vann,
The Megaphonic Thrift v. Lars Øgreid Norgesturné
15 000
The New Wine v. Per Mygland Innspilling
15 000
Bergen kommune stipend
The Royalties v. Tommy Haltbakk Innspilling
15 000
Annlaug Børsheim, etableringsstipend,
30 000
Taake v. Martin Kvam Innspilling
15 000
Bergen Rytmiske Sangsenter, etableringsstipend,
40 000
Vokalensemblet skrik
20 000
Blackroom, etableringsstipend,
20 000
Volve vokal
20 000
Bodil Lunde Rørtveit, etableringsstipend,
30 000
Cecilie Haukedal-Johansen, kulturstipend,
30 000
Edvard Mjanger, etableringsstipend,
30 000
Bergen kommune arrangementsstøtte
708 500
8 000
20 000
6 000
550 000
Hanne Vatnøy, etableringsstipend,
20 000
6 000
Helene A. Aasen, etableringsstipend,
20 000
Anette C. Bjørnenak, Gunnar Sævigs Sal
7 000
Jørgen Knutsen, kulturstipend,
30 000
Ary Morais Arrangementstøtte Ricks
5 000
Kjetil Traavik Møster, etableringsstipend,
30 000
Basetail Records, Release Elektronika
5 000
Lars Kolstad, kulturstipend,
20 000
Bergen Domkirke Menighet div. konserter
45 000
Lars Vaular, kulturstipend,
30 000
Bergen Global Music Network, Konsertserie
40 000
Laszlo ”Leslie” Egerer, kulturstipend,
20 000
Bergen Jazzforum
23 500
Myrna Braza, kulturstipend,
20 000
Bergen Kammermusikkforening, Konsertserie
30 000
Nathalie Nordnes, kulturstipend,
30 000
3 000
Ola Høyer, kulturstipend,
20 000
Bergen Reggae Festival, Ikonika,
4 000
Rubert Blom, kulturstipend,
40 000
Bergen Reggae Festival, Kvarteret
10 000
Stephan Meidell, etableringsstipend,
30 000
Akks Bergen 2008, 15-Års Jubileum, Garage,
Ali Seddighi, Avish, Biks,
Bergen Reggae Festival, Eldfot, Finn Thegiant,
20 000
Bergen Ungdomslag Ervingen Pols Og Polska
6 000
Øyvind Hegg-Lunde, etableringsstipend,
30 000
Bergenskirken, Leeland,
4 000
Åsta Jørgensen, kulturstipend,
30 000
BUL Ervingen, Folkemusikkfest
5 000
Danitza Olea, Flamencokveld
Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Griegh. og Håkonshallen
6 000
20 000
Eline Sundal, Digit,
5 000
Geir Hermansen, Bergen Megadance,
6 000
116 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 1 2 m u s i k k
Bergen Internasjonale Musikkfestival på BIKS: Organic Expression med Terje Isungset. Foto Øystein Fykse
Forsvarets Musikkorps Vestlandet viser musikalske og militære takter. Foto fmvh
m u s i k k 2 . 1 2 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 117
lytt
til
hjertet
Nytt i 2010 var ”Barnas Bergen” en felles kommunikasjonsplatt­
form for Akvariet, VilVite, Fløibanen og Vannkanten. Det var
både nettsted, landsdekkende markedsføring i Donald Duck og i
andre medier. Nettsiden åpner for at andre kan annonsere barne­
tilbud.
Cruisemarkedet er blitt et viktig marked for attraksjonene, med
en vis økt spredning i forhold til tidligere. Sett fra et kultur­
turismeståsted er imidlertid det norske cruisemarkedet i hoved­
sak naturorientert, i motsetning til den baltiske der Oslo har ca.
60 % av sitt marked.
Bergen Reiselivslag var vertskap for 921 journalister fra 727 ulike
medier, en ny rekord med 260 flere enn året før. Anslått PR verdi
var på rundt kr. 250 mill. Det skrives også mye om Bergen av
journalister som ikke har tid til å komme på besøk, de får innspill
eller fullstendige artikler fra reiselivslaget. Av kuriosa nevnes at
de japanske Miss Universekandidatene for 2009 og 2010 besøkte
Bergen sammen med japanske medier. I et næringsperspektiv
var det viktig fordi appellen ligger hos yngre kvinner som er blant
de japanere som reiser mest.
2
13
Kulturnæring
Filmbransjen er i utvikling, og det kom økte kommunale
ambisjoner i 2010. Det rører seg med nye ideer innen arkitektur
og design, musikk­bransjen hadde et godt internasjonalt år og
kulturbasert reisliv har økende betydning.
Reiseliv og kultur
Bergen reiselivslag opplyser at omsetningen for opplevelses-, kul­
tur- og reiselivsnæringen i Bergen var i 2009 på kr. 11 milliarder,
med en verdiskaping på kr. 4 milliarder og 12 800 ansatte i 2616
bedrifter. I 2010 økte antall overnattinger i Bergen 5 % til
1,42 mill. Norske gjestedøgn gikk opp 5,2 %, utenlandske 4,6 %.
Bergen vinner norske markedsandeler (norske gjestedøgn nasjo­
nalt opp med 2,8 %) men taper utenlandske markedsandeler
(nasjonalt opp 8,4 %). I Bergen er fordelingen mellom innen- og
utenlandske gjestedøgn 69 % mot 31 %.
Største gruppe er ferie- og fritidsreisende, med kunst- og kulturtilbud
som sentrale utløsende årsaker. Bergenskortet er viktig som
kulturutløsende tilbud, salget økte 16 % til 13 400 med vekt på den
prissensitive delen av markedet. Økende kulturtilbud har bidratt til
forlengelse av sesongen for hotellene, men reiselivet etterspør bedre
og lengre åpningstider fra museer og andre attraksjoner.
118 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 1 3 k u l t u r n æ r i n g
Ny strategisk næringsplan for Bergen har kultur- og opplevelses­
næringer som en av tre satsingsområder. Innovasjon Norges
reiselivssatsing har ”Powered by Nature” som merkevaren, det
kan oppleves en utakt mellom denne og byenes kulturfokus.
Heder
Haltenbanken fikk bronse i European Design Awards for sin
utforming av Bergen kommunes Kulturårbok for 2010. Designog reklamebyrådet Orangeriet fikk ”Merket for god design” for
den nye visuelle profilen for Carte Blanche. Orangeriet roste
dansekompaniet og uttalte til BT at de hadde mye å spille på
under arbeidet.
Arkitektur- og Designallmenningen
Design Region Bergen og Bergen Arkitekturforening lanserte
idéen om Arkitektur- og designallmenningen (ADA) i 2009, og
arbeidet med idéen i 2010. Målet er å øke alles bevissthet om hva
arkitektur og design er, og å synliggjøre nødvendigheten og
lønnsomheten ved bruk av fagkompetanse. ADA er tenkt som
felles ressurssted for alle faggrupper innen arkitektur og design.
Bl.a. skal nyutdannede arkitekter og designere få en arena hvor
ideer kan prøves, nettverk skapes og etablering støttes. ”Mannen
i gaten” skal også kunne søke informasjon om arkitektur og
design og om hvordan kompetansen kan benyttes.
I 2010 ble det etablert et designfellesskap på Bryggen med 7 nye
designere under navnet Designbryggeriet.
Nasjonal filmutvikling
Bransjeorganisasjonen Film & Kino rapporterte 11 millioner
kinobesøk i Norge i 2010, ned 13,4 % (i Bergen 10,6 % ned), av
dette var 2,5 millioner på norske filmer, ned 1,6 %, men det var
3 år på rad med over 2,5 millioner besøk og var en norskandel på
rekordhøye 23,2 prosent. Det ble solgt 16,3 millioner DVD-er,
inkl. Blu-ray, til kr. 1,8 milliarder. Nordmenn brukte over kr.
3 milliarder på kino, filmsalg, filmleie og lovlig nedlastet film.
Norge er i verdenstoppen i konsum av film per innbygger.
I 2011 blir Norge det første landet i verden hvor alle kinoer er
digitalisert. Bergenske Unique Cinema Systems har avtalen verdt
300 mill om digitalisering av 350 norske kinosaler. Bergen Kino
ble ferdig digitalisert sommeren 2010.
Film i Bergen
Bystyret vedtok å utrede salg av inntil 49 % av aksjene i Bergen
Kino AS og vedtok å fjerne utbyttebegrensningene i selskapet. Det
ble også vedtatt at det skulle inngås en aksjonæravtale for å sikre
videreføringen av Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF).
Vedtaket utløste en bred debatt med kritikk fra kultur­sektoren og
andre.
Veletablerte kommunale FUZZ AS hadde nok et godt år som
filminvesteringsredskap og fikk utvidet sitt mandat til dataspill.
Den kjente filmprodusenten Peter Aalbæk Jensen uttalte til BA at
Bergen har alle forutsetninger for å lykkes som internasjonal
filmby, og mente at et filmstudio ville være helt essensielt for å få
til dette. Western Norway Film Commission startet en utredning
om mulige lokaliseringer og driftsmodeller for filmstudio i
bergensregionen.
Bergen Media By, FUZZ og Vestnorsk filmsenter foreslo eta­
blering av et Filmens hus i Bergen. Her vil bransjens ulike orga­
nisa­sjoner kunne jobbe tett sammen. Spørreportal på nettet ble
etablert og prosjektet utredes videre i 2011.
Bergen kommune utredet og vedtok en ny filmmelding for
Bergen, med vesentlige økte ambisjoner knyttet til økt produksjon
og sysselsetting for bransjen i Bergen.
Film for publikum
Bergen kino hadde 24 651 forestillinger fordelt på 450 titler
(inklu­dert BIFF) over 363 dager. Besøket sank 10,6 % og billett­
inntektene med 11,8 % i 2010. Årets resultat var kr. 8,6 mill før,
og kr. 10,6 mill etter finanstransaksjoner, mot kr. 6 mill og kr.
19,9 mill året før. Den årlige publikumsundersøkelsen ga samle­
karakteren 5,02, der 1 er dårligst og 6 best. Undersøkelsen
omfatter både repertoar, besøkssopplevelse og teknisk kvalitet.
Kinoen ble ferdigdigitalisert i 2010.
Bergen kino oppfyller kommunens kinopolitiske mål om bredt
tilbud av høy kvalitet. Målet om at minst 40 % av filmene som
vises skal være ikke-amerikanske ble nådd med 45,3 %. Det var
videre egne senior- baby- og utviklingshemmedeforstillinger,
k u l t u r n æ r i n g 2 . 1 3 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 119
skoleferietilbud, Bollywoodvisninger og samarbeid med skoler
om pedagogiske tilbud. Samtidig står de 20 best besøkte filmene
for 60,7 % av inntektene og 52,3 % av besøket.
Cinemateket i Bergen hadde 9 950 besøkende, 200 filmtitler og
400 visninger, pluss 170 eksterne arrangement. En markeds­ana­lyse
viste at bergenserne gjerne vil se film på Cinemateket, men blir
sjelden eller aldri informert om filmene før de har gått av plakaten.
Privatdrevne Forum har også konsesjon til å vise film uten at det
er rapporter om aktivitet knyttet til dette.
Møtesteder film
Nordisk Panorama ble arrangert med Vestnorsk filmsenter som
lokal arrangør. Det ble vist 112 filmer i 63 filmprogram. Filmene ble
sett av knappe 4 000, mens 1000 var på seminarene. Til sammen
730 akkrediterte bransjegjester fra 20 ulike land besøkte festivalen,
noe som er en økning på 16 % fra siste gang Bergen arrangerte den
nordiske vandrefestivalen i 2005. Blant festivalens sideprogrammer
var Øyvind Sandberg retrospektiv av de mest populære.
180 av de sentrale aktørene innen norsk dokumentarfilm samlet
seg for første gang til bransjetreff etter modell av det årlige TV- og
dramakonventet. Samlingen bød på en gjennomgang av utford­
ringer for dokumentarbransjen, og nye prosjekter ble presentert
og ga en pekepinn på hva de nærmeste årene vil by på.
Utvikling langfilm og TV-serier
13 langfilmer og TV-serier fikk utviklingsmidler fra Vestnorsk
filmsenter på totalt kr 1,5 mill. Produksjonsselskapene som fikk
tilskudd var Kong Film (3), Mediacircus (3) Nordisk Film & TV,
Informatica, Flimmer Film, Frost Media og Yesbox Productions,
Agitator, Helgeland Film og Sogn Filmsenter.
Filmproduksjon
Filmen om Nokas-ranet solgte over 250 000 billetter på kino.
Investor Espen Galtung Døsvig og andre private investorer i
Bergen bidro med kr. 2,5 mill i siste liten og får god avkastning.
Samtidig hadde produksjonsselskapet Alligator økonomiske
utfordringer med prosjektet.
Produsentene av Varg Veum-filmene lovet å flytte produksjons­
apparatet tilbake til Bergen etter at Fuzz AS stilte dette som
betingelse for å investere kr 4 mill i de tre siste filmene.
Liv Ullmann er tiltenkt hovedrollen som ”tyskertøs” og mor til to
krigsbarn fra Bergen i den tyske filmen ”To liv”. Filmen skal
regisseres av tyske Georg Maas, basert på et manus av Stein Ståle
Berg. Historien er fiksjon, men er bygget på historiske fakta.
Filmen foregår i 1990, like etter Berlinmurens fall.
Den bergensbaserte langfilmen Vegas fikk en rekke internasjonale
priser, åtte Amanda-nominasjoner og Amanda-pris for beste
manus. I Norge stod bergenserne for hele 20 000 av filmens
51 000 besøkende. Manusforfatter og regissør Gunnar Vikene ble
sitert i BT på at ”Enten kan man være sta og bo her, eller så kan
man flytte til Oslo. Eller man kan finne på noe annet å gjøre”.
Videre uttalte han ifølge BT at ”de fleste snakker ikke østnorsk.
Film, som det mediet der er, bør også ta vare på diversiteten som
fins i språket vårt.”
120 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 1 3 k u l t u r n æ r i n g
TV2 blir i Bergen
TV2 signerte i desember 2010 en avtale med kulturministeren
om fortsatt virksomhet som kommersiell allmennkringkaster
med hovedsete i Bergen de neste fem årene. Avtalen ble signert
nesten et år på overtid, og TV2 var eneste søker. Ifølge TV2s Rune
Indrøy var det mye komplisert jus i prosessen, og uttalte at det
hadde stor språklig, kulturell og politisk betydning å sikre et
alternativt redaksjonelt miljø utenfor Oslo.
Radiodebat t
Radio Metro klaget til Medietilsynet fordi P4 sender lokale
nyheter fra Bergen. Bergensnyhetene er et prøveprosjekt for P4,
og mens resten av landet får høre annet innhold. Radio Metro
mente at dette innebar brudd på konsesjonsbestemmelsene.
Gode tall for BA og TV2
BA hadde et driftsoverskudd de første ni månedene på kr. 4,7
mill, som følge av kraftige kostnadskutt. Opplaget falt og løssalget
falt mellom 20 og 25 prosent. TV2 hadde en positiv resultat­
utvikling, etter kutt av 170 årsverk og 20 planlagte ansettelser ble
skrinlagt.
gjort alene. Ifølge BT innebærer avtalen integrering av begge
selskapers systemer, noe som gjør at Microsoft-applikasjoner
som Outlook, Word og Excel vil bli tilgjengelig via læringsplatt­
formen It´s learning.
Bergen kommune etablerte BUZZ AS som investeringsredskap
for musikkbransjen.
Bach Technology presenterte MusicDNA på musikkbransjemessen
Midem i Cannes i februar, og interessen fra bransje og inter­
nasjonal presse har vært stor. MusicDNA er et verktøy som åpner
for svært eksakte musikksøk. Ifølge daglig leder Dagfinn Bach,
gjør programmet musikk søkbart på samme måte som Google
gjør tekst søkbar.
Komiske suksesser
Marit Voldsæter solgte 45 000 billetter våren 2010 med serien
”Drit i å danse”, og slettet dermed alle tidligere salgsrekorder.
Kristian Valen spilte for fulle hus på Logen Teater, og gjennomførte
i løpet av 2010 sin fjerde spilleperiode siden sin første oppsetning
på Ole Bull Scene i 2009. Reiselivsdirektør Ole Warberg uttalte til
BT at mye veksten norsk reiseliv har hatt de siste årene, kommer
fra kulturopplevelser.
Designermøbelbutikkene i Bergen hadde et vanskelig år, med
underskudd i Black & White, TIT og Cook design, sistnevnte gikk
inn i 2011. Berle og Innside gikk med overskudd. Butikkene er
viktige som salgs- og visningssted for lokal og internasjonal design.
I n stitusjo n e r
Krigens pris og Glemte helter
TV2 bestemte seg for å satse på dokumentarserien ”Krigens Pris”
fra bergenske Flimmer Film. Av et budsjett på kr. 6 mill., er kr.
2,4 mill. fra TV2, Ifølge Flimmer Film er det symptomatisk for
norsk dokumentarfilm at TV2 betaler 40 % av det filmen koster å
lage. Flimmer film skal også produsere en TV-serie til kr. 7 mill.
om gamle norske helter, bl.a vossingen Knut Rokne som lykkes
stort i amerikansk fotball.
Kommersielle milepæler
Vizrt er verdens dominerende aktør innen TV-grafikk og håper å
hevde seg på Ipad og Iphone. I desember presenterte selskapet
sitt første verktøy for publisering på Ipad, Iphone og Googles
smartmobilsystem Android. Aviser og andre medieselskaper kan
bruke verktøyet til å lage egne applikasjoner der de kan tilby sitt
innhold.
Produksjon av den bergensbaserte barne-TV-suksessen ”Venne­
byen” ble flyttet til Frankrike, hvor nye 26 episoder spilles inn.
Filmskaperen bak serien, Carl Christian Hamre, uttalte til BA at
det var mye dyrere å produsere serien i Bergen, og at det var med
tungt hjerte produksjonen ble flyttet. Hamre uttalte også at
uansett hvilket land han besøker, står myndighetene parate med
økonomisk hjelp, bare ikke i Norge. Produksjonsselskapet BUG
hadde planlagt at 30 arbeidsplasser skulle brukes på de 26 neste
episodene, men satser nå på andre TV-serier. ”Vennebyen” er
solgt til over 100 land.
Kool Production står bak animasjonsserien ”Elleville Elfrid” for
barn. Budsjett for 27 episoder er kr. 10,3 mill. Finland og Danmark
har kjøpt inn serien, mens det per desember 2010 forelå
intensjonsavtaler med Island og Sverige. Det planlegges lansering
i resten av verden.
Design Region Bergen åpnet DRB Designbryggeriet
på Bryggen. Kompetansehevende program for
designere hadde også deltagelse fra bl.a. energi-,
marin-, maritim- og helsesektorene. DRB tok initiativ
til å utrede Arkitektur- og Designallmenningen. Nett­
samfunnet drb.no hadde 550 medlemmer og 40 000
unike besøkende.
Bergen designinkubator huser ved årsskiftet Senter
for Byøkologi (stedsutvikling og integrering av miljø­
vennlige og sosiale perspektiver), Madeleine
Stephansen (utdannet sko- og accessoiresdesigner fra
Istituto Europeo di Design i Italia) og Merete Knag
(master i møbeldesign som også arbeider med
scenografi, kostyme- og utstillingsdesign).
Raff Design AS arrangerte første designutstilling i
samarbeid med Design Region Bergen. Målet er å
løfte frem vestlandske designere og være en arena
hvor designere lærer av hverandre. På lengre sikt er
målet at enda flere velger å satse på design-, tekstilog motebransjen.
Buzz AS er kommunens investeringsselskap for
bedrifter i musikkbransjen. 2010 var et stiftelsesår,
det blir først ordinær drift i 2011. MADE hadde sitt første hele driftsår, med 2 gull­
plater, 5 spellemanns­nominasjoner og pris som Årets
Kulturgrunder. Viktigst var likevel at året endte med
positivt resultat i regnskapet. 50 % av inntektene er
fra live-markedet.
M-A-P er et nyetablert selskap som tilbyr produsent­
tjenester for kompanier og prosjekter med hovedvekt
på scenekunst. Bl.a. i 2010 til Winter Guests/Alan
Lucien Øyen, Zero Visibility Corp./Ina Christel
Johannessen, Shuffle/Casiokids og Henriette Slorer,
NONcompany, Needcompany, N Ensemble, Telart/
Bjørnar Habbestad, Ugress, U1880, Brak og Proscen.
Vestnorsk filmsenter AS forvaltet kr 7,3 mill fra
Kulturdepartementet til kort- og dokumentarfilm og
bransjeutvikling og kr 1,3 mill fra Bergen kommune,
Hordaland fylkeskommune og Sparebanken Vest til
langfilm, TV-serier, kortfilmer og dokumentar. 143 søknader var en ny økning, det ble gitt støtte til
40 utviklingsprosjekter og 24 fikk produksjonsstøtte.
50 prosjekter fikk manusveiledning, hvorav 21 er
gått videre til produksjon. Det var 17 premierer på
filmer støttet av VFS.
Fuzz AS bidro til at ”Varg Veum” kom tilbake til
Bergen. Andre store produksjoner som ble støttet,
var ”Hjelp, vi er russ!”, innspilt på Bremanger med
stor andel bergensk stab, og ”Garbage Prince” som
er Filmmer Films første langfilm. ”Spillmotor Fuzz”
for dataspill begynte med en investering på kr 1,6
mill. i ”Naval War Arctic Circle” av Turbo Tape Games.
Bergen kino AS hadde 10,6 % lavere besøk og
11,8 % lavere billettinntekter i 2010 i forhold til
2009. Årets resultat for Bergen kino AS var kr. 8,6 mill før, og 10, 6 etter finans- og skatte­transak­
sjoner, mot henholdsvis kr. 6 mill og kr. 19,9 mill året
før. Årsresultatet for konsernet var henholdsvis kr.
13,6 mill før og kr. 18,5 mill. etter finans. Bergen
kino AS eier 100 % av BIFF, 52,2 % av Kinovasjon
AS, 50 % av Location Norway AS, 9,6 % av Filmweb
AS og 2,04 % av Filmparken AS.
Bergen internasjonale filmfestival AS (BIFF) satte
ny publikumsrekord med 44 600 besøkende. Av 151 filmer var halvparten dokumentarfilmer. Side­
programmet ”Checkpoints” om menneskerettigheter
hadde 8 900 besøk og ble åpnet av utenriksminister
Jonas Gahr Støre og Rafto og Nobelprisvinner Shirin
Ebadi som også var juryleder.
Cinemateket i Bergen hadde 9 950 besøk, 200 film­
titler og 400 visninger og 170 eksterne arrangement.
Ungdomssatsingen HUFF viste 50 filmer for 150
med­lemmer og 600 besøk.
Bergen Media By etablerte MediArena AS som et
tre­årig regionalt utviklingsprosjekt med finansiering
fra Innovasjon Norge og Hordaland fylkes­kommune. I 2010 var fokus tilgjengeliggjøring av åpne offent­
lige data og linked open data. BMB deltok i Interregprosjektet North Sea Screen Partners som arbeider
med forretnings- og kompetanseutvikling innen film,
TV og interaktive medier. BMB arrangerte også seks
bransjetreff.
Nordiske Mediedager hadde 1 506 deltakere, 114 foredragsholdere, 44 sesjoner, 4 visninger av
dokumentarfilm, 9 kveldsarrangement, 9 000
publikummere på Grand Prix-show på Festplassen, 12 livesendinger på web-tv og 435 deltakere på
ungdomskonferansen. Norsk Redaktørforening, Lands­
laget for Medieundervisning og Rådet for anvendt
Medieforskning hadde egne konferanser i Bergen i
tilknytning til mediedagene. Gullruten ble sett av
885 000.
Norsk publikumsutvikling startet rekruttering i sep­
tember, per februar 2011 hadde NPU 65 medlemmer
fra hele landet. Publikasjonsserien ble påbegynt med
en bok med norske og utenlandske artikler om publi­
kumsutvikling. Staten bevilget kr 850 000 i stats­til­
skudd for 2011, og kulturministeren bevilget ytter­
ligere kr 1 mill da hun besøkte Bergen i november.
Microsoft har undertegnet en samarbeidsavtale med It´s learning.
Daglig leder i It´s learning, Arne Bergby, uttalte til BT at partene
sammen vil lage en bedre løsning for brukerne enn det de kunne
k u l t u r n æ r i n g 2 . 1 3 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 121
Musikk
N ø kkelta ll
Kulturnæring
Vestnorsk Filmsenter AS
Fuzz AS
tilsku dd kultur n æ r i n g
Utgifter 2008
Inntekter 2008
Utgifter 2009
Inntekter 2009
Utgifter 2010
Inntekter 2010
10 049 875
10 044 496
12 665 536
12 867 600
17 521 432
17 373 603
1 500 000
1 250 000
1 405 000
1 561 000
1 614 442
1 693 051
Ny
130 000
500 000
Buzz AS
BIFF
Direkte tilskudd totalt kr. 20,5 mill (kr. 15,3 mill.) av en omsetning på kr. 158 mill.
Kulturnæring
7 500 000
7 200 000
7 800 000
7 700 000
7 400 000
7 500 000
Bergen kino AS
78 742 657
76 844 212
111 153 570
117 172 684
97 332 416
106 015 819
Bergen mediaby
1 226 778
1 234 737
1 509 763
1 544 687
1 456 792
1 620 822
Hordaland fylkeskommune kr. 1,55 mill (kr. 2,5 mill)
Nordiske Mediedager
7 064 743
7 234 062
7 431 331
7 567 994
7 037 850
7 167 866
Bergen kommune kr. 9,2 mill (kr. 7,6 mill.)
Cinemateket i Bergen
2 627 000
2 697 000
1 705 000
1 685 000
2 145 000
2 215 000
Nytt tiltak
500 000
750 000
1 975 000
1 975 000
5 200 000
Norsk publikumsutvikling
5 000 000
9 600 000
10 000 000
MAP
MADE
Ny
410 000
430 000
Raff design uke
Ny
391 978
397 950
Design Region Bergen
Sum Kulturnæring
1 394 022
1 430 000
1 400 000
1 590 000
1 718 970
1 710 880
110 105 075
107 934 507
150 770 200
157 438 965
148 733 880
158 599 991
Staten kr. 9,4 mill (kr. 7,3 mill)
Norsk kulturåd kr 0,4 mill.
Staten ved kulturdepartementet drift
8 979 000
Musikkfondet Buzz AS
600 000
FUZZ
2 500 000
Nordisk Panorama festival
440 000
Vestnorsk filmsenter
6 479 000
Nordisk Panorama visningstilskudd
Nordiske Mediedager
Norsk kulturråd prosjekter
420 000
Ibis film: Norske kystlandskap tre filmer
150 000
Norsk publikumsutvikling Artikkelsamling
Kulturnæring
150 000
Norsk publikumsutvikling Pilot innhenting av eksisterende date
50 000
Vestnorsk Filmsenter AS manusutvikling
Bergen kommune prosjekt
600 000
1 300 000
600 000
1 962 000
Besøk/bruk 09
Besøk/bruk 10
Endring 09 til 10
291 141
495 724
544 331
10 %
44 000
44 200
44 600
1%
13 000
29
Bergen kino AS
1 176 286
1 280 746
1 153 118
-10 %
400 000
35
Cinemateket
40 000
Bergen mediaby
300
300
300
0%
0
0
Raff Design
150 000
1 432
1 290
1 506
17 %
749
50
Vestnorsk filmsenter – Nordisk panorama
100 000
Nordiske Mediedager UMD Ung, publikumsarrangement og konferanselokaler 100 000
BIFF
Nordiske Mediedager
Nordisk Panorama
Cinemateket i Bergen
Norsk publikumsutvikling
Design Region Bergen
Sum Kulturnæring
% B&U
Vestnorsk Filmsenter AS
Besøk/bruk 08
Fuzz AS
Barn & unge 2010
70 000
Norsk publikumsutvikling Kunstens rolle og rom i offentligheten
Norsk publikumsutvikling
30 000
500 000
0
5 000
0
8 700
8 350
9 950
19 %
0
0
Nytt tiltak
200
425
113 %
0
0
1 077
2 954
3 333
13 %
1 300
39
1 522 936
1 833 764
1 762 563
-4 %
415 049
24
I tillegg hadde bergensk film og TV 6,85 mill. seere ved første­
gangsvisning i 2010. Repriser, nedlasting og DVD salg kommer i
tillegg. Raff designukes hovedvisning er i butikkvinduer.
Kulturnæring
Medlemmer og deltagelse
Bergen mediaby
Cinemateket i Bergen
Medlemmer i medlemsorganisasjoner
2008
2009
2010
38
36
38
1 392
1 189
1 803
Ny
54
Norsk publikumsutvikling
Design Region Bergen
Sum Kulturnæring
2010 B&U
Deltagelse
per år 2010
Deltagelse
Antall
Bergen animasjonsfestival
Hordaland fylkeskommune
Bergen Animasjonsfestival
Bergen internasjonale filmfestival BIFF
Vestnorsk filmsenter
Vestnorsk filsenter nasjonalt dokumentarkonvent
1 550 000
10 000
200 000
1 000 000
50 000
Bergen Mediaby likviditetsbehov
Bergenfest og MADE Internasjonalt delegatprogram under Bergenfest 2010
7 197 000
Bergen Internasjonale Filmfestival BIFF
230 000
Bergen Media By
947 000
Cinemateket i Bergen
300 000
Design region Bergen
600 000
Designinkubator
150 000
Filmfondet Fuzz AS
900 000
60 000
BIFF Internasjonale tiltak
200 000
DRB forprosjekt Arkitektur- og Designallmenningen (ADA)
100 000
Fuzz AS nye audiovisuelle prosjekter
500 000
Norsk publikumsutvikling publikumsundersøkelser
Ole Bull Scene AS prosjektering
Prosjekter BIFF 2010
Bergen kommune driftstilskudd
20 000
347 000
Tour de Force AS utredning alternativt innhold på kino
200 000
60 000
75 000
150 000
Vestnorsk filmsenter AS Dokumentarfilmkonvent
50 000
Vestnorsk filmsenter utredning filmstudio Vestlandet
90 000
150
277
412
550
2
12
6 600
1 707
1 637
2 445
152
12
6 600
To viktige portaler til kulturbasert næring i regionen – www.vestnorskfilm.no. og www.designregionbergen.no
122 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 2 . 1 3 k u l t u r n æ r i n g
k u l t u r n æ r i n g 2 . 1 3 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 123
3
trekk pusten
Kulturen gir oss pusterom
i hverdagen. Samtidig kan kultur
ta pusten fra noen og enhver. For den
som blåser horn, synger eller deklamerer
fra en scene, skal det ofte gode lunger til.
Selv den som bare skal applaudere og rope på
mer, mer, mer, skal ha luft nok i lungene
for å bli hørt. Det er bare til
å trekke pusten.
124 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | x . x x x x x x
x x x x x x . x | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 125
trekk
pusten
3
Bergen kommunes kulturforvaltning
1
Den kommunale forvaltningen tilpasses de tilgjengelige
ressursene og de politiske målene. De siste 5 til 8 årene har det
foregått en effektivisering ved at oppgavene har økt uten flere folk.
Ny kommunal teknologi
Bookingsystemet AktivBy med kobling til en aktivitetsoversikt,
kom på nett i annet kvartal 2010. Det er videre lagt økt vekt på
kommunikasjon og påmelding via facebook og YouTube. 75 % av
booking og kommunikasjon er nå over nett. Målet er nært 100 %.
Organisasjon
Ansvar mellom nivå 1 og 2 ble rendyrket i 2010: Den kulturelle
spaserstokken er overført fra Seksjon kunst og kultur til Fyllings­
dalen og Laksevåg kulturkontor, musikkbingene til Fyllingsdalen og
Laksevåg kulturkontor og Barnas kulturhus til Bergen kultur­skole.
Det var test i et nytt elektronisk søknads- og saksbehandlingsystem
som vil gjøre det enklere å søke tilskudd, enklere å praktisere
offentlighetsloven og vil redusere saksbehandlingstiden.
Bergen kommune hadde utlysnings- og ansettelsesstopp i 2010:
9 kultur- og arkivstillinger fikk dispensasjon, 4 fikk søknaden
avslått. 114 ansatte var i streik, inkludert kulturkontorlederne.
Økt administrativ byrde
Lov om offentlig anskaffelser, offentlighetslovenleglova og økte
rappor­teringskrav generelt, innebærer at ressurser må omdispo­
neres til å oppfylle administrative krav. Lov om vaktordning vil
ventelig fordyre kommunal, frivillig og profesjonell aktivitet med
krav om profesjonelt vakthold. Det er videre etablert nye lokaler,
musikkbinger, prosjekter som spaserstokken og overtagelse av
byarkivet og kommende overtagelse av seniorsentrene og frivillig­
hetssentralene i 2011. Alt uten styrking av de administrative støtte­
­funksjoner.
I andre kvartal gikk Arna og Åsane kulturkontor fra 7,1 % til
1,6 % fravær, Bergenhus og Årstad kulturkontor fra 3,9 % til
1,7 % fravær og Barnas kulturhus hadde 0 % fravær.
Fravær 2 0 0 9 -2 0 1 0
Fravær
2009 %
2010 %
Endring
Byrådsavdeling BKKI
4,4
3,3
-1,1
Arna og Åsane
4,6
4,5
-0,1
Bergenhus og Årstad
8,7
5,1
-3,6
5
4,1
-0,9
Fana og Ytrebygda
Bergen Byarkiv ble overført til byrådsavdeling for kultur, kirke og
idrett høsten 2009. Ved overføringen var det 28 midlertidige
ansatte. I 2010 er noen NAV-kontrakter avsluttet, 15 midlertidige
prosjektansatte og vikarer ble tilbudt fast ansettelse, 9 stillinger i
digitaliseringsprosjektet ble forlenget ut 2012, 5 nye faste stil­linger
ble opprettet, utlyst og tilsatt blant gruppen på 15 personer, 2 nye
faste stillinger ble opprettet ved sentralarkivet, 2 prosjekt­stillinger i
NYBY-prosjektet ble forlenget ut 2011, 6 over­tallig­hetserklæringer
ble utskrevet, 2 personer er overført til faste stil­linger ved
Sentralarkivet. Resten av de overtallige har enten gått inn i reelle
vikariater ved byarkivet, i digitaliserings­prosjektet eller sluttet.
Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor har 2 miljøfyrtårn,
Bergen­hus og Årstad kulturkontor ble i 2010 miljøsertifisert.
Øko n o mi
Et indisium på økt administrativ byrde kan leses ut av antall
doku­menter etablert i BKSak. Dokumenter omfatter både inn­
gående henvendelser, som søknader, og saker.
Fyllingsdalen og Laksevåg
5,9
9,4
3,5
Kulturenhet 2010
Barnas kulturhus
1,8
2,6
0,8
Bergen offentlige bibliotek
5,7
6,7
1
D o kum en t er 2 0 0 5 o g 2010
Byarkivet
6,5
7,7
1,2
Arna og Åsane kulturkontor
14 092 816
-2 824 841
5
5,3
0,3
Fyllingsdalen og Laksevåg k.k.
16 571 542
-3 790 156
9,9
9,3
-0,6
Fana og Ytrebygda kulturkontor
20 834 784
-3 779 871
9 575 124
-4 942 995
Bergen kulturskole
57 448 044
62 467 780
Antall dokumenter
Sentralt
2005
2 522
2010
3 853
% endring
52,8
Fana og Ytrebygda
436
684
56,9
Fyllingdalen og Laksevåg
248
618
149,2
Kulturskolen
Totalt Bergen kommune
Brutto regnskap
Inntekter
Avskrivning & moms
Netto regnskap
Bergen Offentlige Bibliotek
68 967 513
-9 620 558
2 475 464
59 346 955
-3 611
Bergenhus og Årstad kulturkontor
26 142 616
-5 769 875
1 220 901
20 372 741
273 756
545 977
11 267 975
-39 127
501 624
12 781 386
31 453
1 626 164
17 054 912
130 190
119 213
4 632 129
28 390
-15 329 019
462 241
42 119 026
170 362
-27 551 978
4 193 383
34 915 802
8 191
Barnas kulturhus
Resultat
Bergenhus og Årstad
630
705
11,9
Bergen byarkiv
Arna og Åsane
491
849
72,9
Fargespill
2 834 424
-1 845 865
68 931
988 559
2 567
Kunst Kultur og Psykisk Helse
2 439 531
-1 832 392
70 580
607 139
0
Den kulturelle skolesekken
3 657 670
-3 557 670
0
100 000
0
Barnas kulturhus
Totalt kultur
271
4 327
6 980
61,3
126 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 3 . 1 b e r g e n k o m m u n e s k u l t u r f o r v a l t n i n g
Den kulturelle bæremeisen
985 142
-511 943
165
473 200
26 800
Den kulturelle spaserstokk
2 439 871
-1 402 857
0
1 037 014
0
b e r g e n k o m m u n e s k u l t u r f o r v a l t n i n g 3 . 1 2 | k u l t u r å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 | 127
Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett
Bergen.kommune.no/kultur | Postboks 770 | 5020 Bergen