Årbok 2014 - Baptist.no

download report

Transcript Årbok 2014 - Baptist.no

Årbok 2014
Ba
Med sakspapirer for landsmøtet
S
BAPTISTENE
Li
In
Næ
Kr
STAV
ERN
FRE
DT
FO
LK
EH
UN
Ø
1.
LE
KO
GS LI
U
.J
O
/B
LIN
K
-6
MMERFEST
Bap tenes Sommerfest
.B A
W
WW
P
T.N
S
I
T
Det Norske Baptistsamfunns 112. landsmøte
Årbok 2014
Med sakspapirer
til landsmøtet i Stavern 1.-2. juli
Et fellesskap av levende menigheter
Grepet av Kristus
Midt i verden med evangeliet
Det Norske Baptistsamfunn – Årbok 2014
Utgitt av Norsk Litteraturselskap 2014
Isbn: 978-82-510-0396-4
Redaksjon: Terje Aadne (ansv), og Roger Dahl
Grafisk design: Moxus Media AS, Haugesund (omslag) og Roger Dahl
Trykk: Land Trykkeri AS
Forord
Kjære venner
”Årboka” er ikke bare en årlig tradisjon, men et nyttig arbeidsredskap. De siste årene har
vi valgt å kombinere årboka med sakspapirer til Baptistsamfunnets landsmøte.
For andre gang kan også årboka kan lastes ned som pdf fra nett.
I årets utgave finnes oppdatert informasjon: menighetsadresser og medarbeideradresser,
adresseopplysninger for økumeniske kontakter i inn og utland og statistisk materiale,
rapporter og referater.
Årboka gir et innblikk i livet og utviklingen i Det Norske Baptistsamfunn og statistikker og
årsrapporter gir også i år et godt bilde på den gode og positive veksten vi ser i vårt
kirkesamfunn og våre menigheter.
Fredtun Folkehøgskole i Stavern vil også i år være rammen rundt Landsmøtet.
”BLINK”, Baptistsamfunnets sommerfest er nå inne i sitt tredje år av fire planlagte år på
Stavern. De to første år med Blink har gitt stor mersmak og vi arbeider fortsatt for at
BLINK skal bli det møtestedet som kan være en inspirasjonskilde og en møteplass for livet
med Jesus, et godt åndelig fellesskap og en gedigen ferieopplevelse med god tid til å
være blant familie og venner.
Saksliste for landsmøtet finnes i årboka. Den finnes også på Baptistsamfunnets
hjemmeside: www.baptist.no. Sakslisten inneholder en rekke saker av rent
”forretningsmessig” karakter: Årsrapporter, regnskap, valg til styrer og komiteer og
arbeidsplaner. Vi skal være med på å gjøre prioriteringer som har konsekvenser for
fellesskapets framtid.
Vi er en menighetsbevegelse og det er de lokale menighetene som er bærebjelken i vårt
kirkesamfunn. Samtidig kan vi uttrykke vårt fellesskap og felles identitet som baptister
når vi sammen bestemmer retningen og innholdet av vårt felles arbeid. Landsmøtets
funksjon er å fokusere på felles oppgaver, felles mål og prioriteringer. Landsmøtet er ikke
en møteplass for noen få, men for alle. Det er viktig at menighetene er representert så
Guds retning og vilje i Det Norske Baptistsamfunn kan bli uttrykt gjennom stemmene fra
bredden av våre lokale menigheter over hele vårt vidstrakte land.
Når vi samles til landsmøte og sommerfest på Fredtun ønsker vi å løfte opp vårt nasjonale
og Internasjonale misjonsengasjement. Sammen kan vi nå ut med evangeliet til det
norske folk lokalt gjennom våre menigheter, nasjonalt og internasjonalt ved vårt felles
arbeid. Samtidig er det en viktig arena for å binde oss sammen som baptister, slik at når
vi går hver til vårt og virker i våre menigheter så har vi venner over hele landet.
Da kan vi føle oss knyttet sammen som ”Det Folk Som Kalles Baptister” og vår visjon kan
være en vedvarende rød tråd i alt vi gjør og er: Et fellesskap av levende menigheter,
grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet.
Vel møtt i Stavern på Fredtun!!
Terje Aadne
Generalsekretær
Innholdsfortegnelse
Kapittel 1:
ADRESSER
Det Norske Baptistsamfunn
Norske Baptister Barne og
Ungdomsforbund
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Holtekilen Folkehøgskole
Baptistenes Teologiske Seminar
De Norske Baptisters Kvinneforbund
Øvrige arbeidsgrener, styrer og utvalg
Godkjente predikanter
Menighetene
Annen virksomhet
Leirsteder / hytter
Kapittel 2:
DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN
Vedtekter
Protokoll fra Landsmøtet
i Stavern 2013
Misjonsfelt
Kapittel 3:
NORSKE BAPTISTERS BARNEOG UNGDOMSFORBUND
Vedtekter for Ung baptist
Landsstyrets rapport for 2013
Målbare resultater og mål 2013 og 14
Regnskap 2013 og budsjett 2014
Arbeidsplaner 2014
Kapittel 4:
DET NORSKE BAPTISTSAMFUNNS
LANDSMØTE 2014
Orientering om fullmakter
Saksliste
Sak 2H Forslag forretningsorden
Sak 4 Det Norske Baptistsamfunn
rapport og regnskap
A. Rapport 2013
Rapport målsettinger 2013
C. Regnskap 2013
Sak 5 Holtekilen folkehøgskole
rapport og regnskap
A Rapport 2013
B Resultat 2013
Sak 6 Baptistenes Teologiske Seminar
A. Virksomhetrapport 2013/14
B. Regnskap 2013
Sak 7 Baptistenes Høyskoleråd
Rapport
Sak 9 Faste fonds rapport og
regnskap
A Rapport 2013
B Regnskap 2013
Sak 10 Evaluering av Holtekilen
Folkehøgskoles plass i DNB
Sak 11 Det Norske Baptistsamfunn
planer og budsjetter
A. Målsettinger 2015 (-17)
B Rev budsj. 2014 og budsjett 2015
Sak 12 Holtekilen folkehøgskole
planer og budsjett
A Planer for 2014-15
150
Sak 14 Baptistenes Høyskoleråd
Planer 2014-15
153
Sak 16 Det Norske Baptistsamfunn
vedtektsendringer
154
Sak 18 Det Norske Baptistsamfunn
valg
157
Sak 19 Holtekilen folkehøgskole
valg
160
Sak 20 Baptistenes Teologiske Seminar
valg
161
9
10
13
14
15
16
17
18
19
21
33
34
Kapittel 5:
DE NORSKE BAPTISTERS
KVINNEFORBUNDS ÅRSMØTE 2014 163
Saksliste
164
Årsrapport 2013
165
Regnskap 2013
168
35
36
41
53
Kapittel 6:
STATISTIKK
Statistikk 2013
Tidligere landsmøter
55
56
58
60
61
63
67
68
69
73
74
85
87
103
106
115
118
127
129
130
135
143
145
7
173
174
184
8
Kapittel 1
Adresser
9
Det Norske Baptistsamfunn
Navn og adresse
BAPTISTSAMFUNNETS ADMINISTRASJON
Michelets vei 62 C, 1368 Stabekk - telefon 67 10 35 60 - telefaks 67 10 35 69
E-post: [email protected] Web: http://www.baptist.no
Giro: 3000 15 13105
Generalsekretær: Terje Aadne
tlf. 67 10 35 70 / 472 54 001, e-post: [email protected]
Misjonsleder Arild Harvik
tlf. 67 10 35 65 / 488 67 897, e-post: [email protected]
Økonomileder: Håkon Sigland
tlf. 67 10 35 66 / 402 26 880, e-post: [email protected]
Integrasjonsleder: Mette Marie Hebnes (i permisjon 10/4—31/7-2015)
Integrasjonskons.: Siri Løsnesløkken
tlf. 67 10 35 72 / 401 69 434, e-post: [email protected]
Integrasjonspastor: Peter Ngaidam
tlf. 67 10 35 61 / 400 37 857, e-post: [email protected]
Informasjonsleder: Roger Dahl
tlf. 67 10 35 67 / 959 75 478, e-post: [email protected]
MAGASINET BAPTIST.NO
Hovedorgan for Det Norske Baptistsamfunn
Ansv. redaktør: Terje Aadne
Redaktør: Roger Dahl
Grafisk form: Moxus Media AS
Trykk: Land Trykkeri AS
REVISJON
Hovedrevisor: K. Reitan i revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA Fladstad, Mjelve og Østby.
HOVEDSTYRET
Per Øvergaard, Oslo 1 (leder)
Øystein Lode, Sortland (nestleder)
Inga Marie Tolås, Haugesund (medlem au)
Thang Hlun, Norway Chin Mission Church
Svanhild Gaasvær, Vikna
Jon Vestøl, Kragerø
Kuwah Paw Htoeleh, Lillehammer
Halvor Krunenes, Stavanger/mgh.plantingen Home
Anton Sinnathamby, Oslo 5 – Faith Baptist Church
Generalsekretæren deltar fast på Hovedstyremøtene. Øvrige ansatte deltar i saker relatert til
ansvarsområde.
Varamedlemmer hovedstyret:
May Britt Lund, Kvæfjord Nord-Norge)
Synnøve G. Angen, Trondheim (Midt-Norge)
Lillian K. Thorsen, Haugesund (Vestlandet)
Tor L. Rønneberg, Porsgrunn (Sørlandet)
Jesmine Christopher, Oslo 6 – Tamil Grace Evangelical Church (Østlandet)
ANSETTELSESRÅDET
Generalsekretær Terje Aadne
Studentpastor Bente Sandtorp
Hovedstyrets leder Per Øvergaard
Adelfias leder Magnus Lund
BEREDSKAPSTEAMET TRYGG
Daglig leder i ung baptist: Roald Zeiffert (leder) Generalsekretær Terje Aadne
Torbjørn Andersen, Raufoss
Hilde Mikalsen, Oslo 1.
Kjersti Westre Fremmegård, Oslo 1.
DET NORSKE BAPTISTSAMFUNNS FASTE FONDS
Giro 3000.15.13121
Forretningsfører:
Økonomileder Håkon Sigland
Styret
Bernt Hansen, Sommarøy (leder)
Trygve Nedland, Gyland
Ole Johan Skjæveland, Stavanger
10
Varamedlem:
Koll Kyllingstad, Ålgård
Revisor
Revisor: K. Reitan i revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA Fladstad, Mjelve og Østby.
BAPTISTENES HØYSKOLERÅD
Svein Arild Pihlstrøm, Bærum (leder)
Mathias H. Eidberg, Bærum
Generalsekretær Terje Aadne
Varamedlemmer:
Knut Andreas Eikeland, Trondheim
KONTROLLUTVALGET
Arne Petter Andreassen, Haugesund (leder)
Knut Bendikssen, Porsgrunn
Roald Zeiffert, Kristiansand
Hovedstyreleder Per Øvergaard
Inger Lise Salvesen, Ålgård
Jan Sæthre, Skien
LØNNS- OG PERSONALUTVALGET
Saksforbereder og sekretær: Generalsekretær Terje Aadne
Hovedstyrerepresentant: Per Øvergaard (leder)
Adelfias representant:
Holtekilen Folkehøgskole:
Baptistenes Teologiske Seminar:
Ung baptists representant: Morten Øhrn
Repr. for ansatte skolesenteret: Roger Dahl
MEDIERÅDET
Fred Habberstad, Oslo 1. (leder)
Caroline TarAngen, Oslo
Inga Marie Tolås (HS repr.)
Åsmund Kilde, Gardermoen
Generalsekretær Terje Aadne
Informasjonsleder Roger Dahl (sekretær)
NORSK LITTERATURSELSKAP
Kontakt: informasjonsleder Roger Dahl
VALGKOMITÉ
Magne Hultgren, Porsgrunn (sammenkaller)
Hermod Bakkevoll, Andenes
Bente Sandtorp, Oslo 1/mgh.plantingen Home Anne Marie Söderqvist, Vikna
Britt Elin Veen Mecea, Stavanger
Varamedlemmer:
Unni Hansen, Sommarøy
Tor L. Rønneberg, Porsgrunn
Knut Kringen, Stavanger
VEILEDNINGSTEAMET
Hermod Bakkevoll, Andenes
Kristin Krunenes, Stavanger
Ivar Johan Pedersen, Vikna
Arild Brun Svendsen, Fredrikstad
Mai Britt Lund, Kvæfjord
Ingrid Hartveit Svendsen, Raufoss
NORSK REPRESENTASJON I:
European Baptist Federation
Executive: Jan Sæthre, Skien, leder for finanskomiteen
Board of trust IBTS: Håkon Sigland
Council: Håkon Sigland, Per Øvergaard og Terje Aadne
European Baptist Mission
Executive: Arild Harvik, leder
Council: Inga Tolås og Roger Dahl
11
Baptist World Alliance
Executive: Jan Sæthre
Council: Jan Sæthre
Nordisk Baptistsamvirke
Terje Aadne
DISTRIKTSSTYRENE
Nord Norge distrikt
Styret:
Odd Nilssen, Harstad (leder)
Heidi Myhre, Tromsø (nestleder)
Elsa J. Paulsen, Balsfjord
Marith Bakkevoll, Nordkapp (kasserer)
Jahn Aage Olsen, Ballangen
Vara:
Almar Martinsen, Bø
Frank Einar Hansen, Aune
Distriktsarbeider:
Hermod Bakkevoll, Andenes
Distrikts Nytt
Utgis i samarbeid med magasinet Baptist.no
Midt Norge distrikt
Kontaktperson: Grethe Norøm Spolén, Steinkjer
12
Ung baptist (Norske Baptisters Barne- og
Ungdomsforbund)
Navn og adresse
Postboks 10, 4661 Kristiansand
tlf.: 926 19 667
e-post: [email protected]
Vår hjemmeside www.ungbaptist.no inneholder aktuelle informasjon, ulike skjemaer og
retningslinjer, arrangementspåmelding og mulighet for bestilling av materiell.
Ung baptists bankgironummer er 3000.15.13342
ANSATTE:
Daglig leder:
Roald Zeiffert, 926 19 667. e-post: [email protected]
Konsulenter:
Espen Thilesen, tlf. 995 09 582, e-post: [email protected]
Inger Lise Salvesen, tlf 400 35 306, e-post: [email protected]
Sveinung Vaagen, tlf. 452 34 508, e-post: [email protected]
Kontorassistent:
Siang Sui Bawi Hrin, tlf. 48008639, e-post: [email protected]
Revisor:
Knut Østbye
LANDSSTYRET
Morten Øhrn, Oslo (landsleder)
Reine Chiluka, Tistedal
Lah May Chit, Åmli
Anniken Myhre, Tromsø
Maria Bækkelie, Trondheim (viselandsleder)
Ole Thorvald Helland, Ålgård
David Chenrang, Norway Chin Mission Curch
Daglig leder møter i Landsstyret. Øvrige ansatte møter ved behov.
Varamedlemmer:
Sirill Taraldsen, Ålgård og Hege Kristin Eikland, Skien
DISTRIKTSSTYRER:
ØBU
Julia Oseland, Oslo 1 (leder)
SBU
Bård Aasland, Skien (leder)
VBU
Espen Thilesen, Stavanger (leder)
MBU
Knut Andreas Eikland, Trondheim (leder)
NNBU
Magnus Haraune, Sommarøy (leder)
13
Høyskolen for ledelse og teologi
Navn og adresse
Michelets vei 62 A, 1368 Stabekk, Telefon 67 10 35 40, Faks 67 10 35 69
E-post: [email protected]
Web: www.hoyskolen.org
Bankgiro 3000.22.36296
Ansatte
Karl Inge Tangen (konstituert rektor), dir. tlf. 67 10 35 50, e-post: [email protected]
Tommy Davidsson (faglig leder), dir. tlf. 67 10 35 50, e-post:[email protected]
Bente Sandtorp (studieveileder / studentpastor), dir. 67 10 35 44,
e-post:[email protected]
Georgeta Sigland (administrativ leder) dir. 67 10 35 53, e-post:[email protected]
Tor E. Mikalsen (Høyskolelektor), dir. tlf. 67 10 35 42, e-post: [email protected]
Kai Tore Bakke (Førsteamanuensis), e-post: [email protected]
Truls Åkerlund (Høyskolelektor), e-post: [email protected]
Øyvind Gaarder Andersen (Høyskolelektor), e-post: [email protected]
Lars Tore Jørgersen (Høyskolelærer), e-post: [email protected]
Esther Petrenko (Førsteamanuensis), e-post: [email protected]
Vitali Petrenko (Førsteamanuensis), e-post: [email protected]
Dan Elofsson (Høyskolelektor), e-post: [email protected]
Ulrik Josefsson (Førstemanuensis), e-post: [email protected]
Temesgen Kahsay (Høyskolelærer), dir. tlf. 67 10 35 56, e-post: [email protected]
Tonje Hande (studiekonsulent), dir. tlf. 67 10 35 43, e-post: [email protected]
David Aanje (administrasjonskonsulent) dir. 67 10 35 56, e-post: [email protected]
David Andersen-Eikeri (administrasjonskonsulent) dir. tlf. 67 10 35 46,
e-post: [email protected]
Kara Tangen (skolesekretær), dir. tlf. 67 10 35 40, e-post: [email protected]
Åse-Miriam Smidsrød (Koordinator, Engelsk Bachelor), dir. tlf. 67 10 35 56,
e-post: [email protected]
Høyskolen for Ledelse og Teologi eies med 50 prosent av Det Norske Baptistsamfunn og 50 prosent
av menigheten Filadelfia Oslo. Baptistenes høyskoleråd utgjør baptistenes medlemmer av
generalforsamlingen for Høyskolen for Ledelse og Teologi.
Baptistenes styremedlemmer er Roald Zeiffert, Kristiansand, Mathias Eidberg, Bærum og
generalsekretær Terje Aadne.
Revisor:
Revisor: K. Reitan i revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA Fladstad, Mjelve og Østby.
Bilagsrevisor: Ruth Hedvig Dagestad Løvdahl, Trondheim
14
Holtekilen Folkehøgskole
Navn og adresse
Michelets vei 55, 1368 Stabekk
Telefon 67 51 80 40 - Telefaks 67 51 80 61
E-post: [email protected], Web: www.holtekilen.no
Bankgiro 3000.14.74673
Ansatte:
Rektor: Elin Evenrud, dir. tlf. 67 51 80 42
Inspektører: Marianne Stormoen Jepsen og Niels Fredrik Skarre
Lærere: Karin Suizu, Kari Cecilie Wedum Barman, Ruben Eiksund, Ronnie M.A.G. Larsen, Niklas
Arnesen, Birgitte K. Velund, Odd Arne Jacobsen, Agnete Kjølsrud.
Øvrige ansatte: Tor Egil Brandsrød (økonomileder), Mone K. Welde (skolesekretær), Dilani
Alakakoon (renholder), Omar Belrami (kjøkkenassistent), Ivar Åkerman (internatleder), Steinar Berg
(vaktmester), Asitha Kahavidanalage (kokk)
Folkehøgskolens styre
Leif Vollan, Tromsø (leder)
Ole Johan Skjæveland, Stavanger
Karin Suizu (personalrepresentant)
Silje Nordby Skøien, Oslo (nestleder)
Elin Flatebø, Bærum
Siri Monsø (Elevrepresentant)
Varamedlemmer:
Ellen Oseland, Drammen
Gunhild T. Lien, Trondheim
Ola Liland, Halden
Sondre Taranger, Skien
Ruben Eiksund (vara for personalets representant)
Revisor:
Lars Einar Fjellsaa i revisjonsfirmaet Bakke, Hjelmaas og Larsen
Bilagsrevisor: Koll Kyllingstad, Ålgård
15
Baptistenes Teologiske Seminar (Holtekilen drift)
Navn og adresse
Michelets vei 62c, 1368 Stabekk, Telefon 67 10 35 63 / 993 86 820
E-post: [email protected]
Web: www.baptist.no/eiendomsdrift
Bankgiro
Ansatte:
Helge Finnestrand, daglig leder, tlf. 67 10 35 63 / 993 86 820, e-post: [email protected]
Kazimiers Ograbek, vaktmester
Bjørn Martens, Drammen (leder)
Bendik Førrisdahl, Drammen
Svein Arild Pihlstrøm, Bærum (BHR)
Koll Kyllingstad, Ålgård
Varamedlemmer:
Axel Kolflaath, Haugesund
Vidar Bergsland, Ålgård
Armann Aardal, Bærum
Kazimiers Ograbek, (pers. repr)
Silje Nordby-Skøien (HFH-styret)
Olaug Bollestad, Ålgård
16
Baptistkvinnene - De Norske Baptister Kvinneforbund
Navn og adresse
Gylandsvegen 204, 4436 Gyland
Tlf. 997 25 091
E-post: [email protected]
Web: www.kvinneforbundet.baptist.no
Bankgiro 3000.15.03010
Kvinneforbundets styre
Turid Nedland, Gyland (leder)
Jorunn Haraune, Sommarøy (sekretær)
May Helen Dahlø, Eidsvoll
Signhild Storlien Lund, Trondheim
Ruth Bråtveit, Sandnes (nestleder)
Ruth Hedvig Dagestad Løvdahl, Trondheim (kasserer)
May K. Angelsen, Aune
Varamedlemmer:
Kuwah Paw Htoeleh, Lillehammer
Ellen Eidem, Halden
Lilly Aardal Kringen, Stavanger
Prosjektleder for Sierra Leone satsningen:
Synnøve G. Angen
Kvinneforbundet i Nord Norge
Ingrid Kollbotn, Aune (leder)
17
Øvrige arbeidsgrener, styrer og utvalg
Navn
NORSK BAPTISTHISTORISK SELSKAP
Styret
Jan Arnth Larssen, Drammen (leder)
Ellen Oseland, Drammen
Finn Rønning, Langesund (arkivleder)
Geir Rise, Drammen
Frank Tidemandsen, Porsgrunn
Varamedlemmer:
Eva Baggerød, Bærum
Regnskapsfører:
Mariann Eidberg, Bærum
Tidsskriftet Baptist:
PREDIKANTFORENINGEN “ADELFIA”
Styret:
Magnus Lund, Kvæfjord (leder)
Arild Brun Svendsen, Fredrikstad
Sissel Østlien, Raufoss
Åge Frantzen, Bergen (kasserer)
Linda Aadne, Gardermoen
PREDIKANTEKTEFELLEFORENINGEN
Solveig Bergsland, Ålgård (leder)
MISJONÆRFORENINGEN
Elna M. Bakken, Ålgård (leder)
Simonette Håland, Ålgård (kasserer)
Marianne Kristoffersen, Drammen (sekretær)
Arne J. Holte, Skien
Arnhild S. Edvardsen, Skien (vara)
18
Godkjente predikanter
Navn og adresser
Amundsen, Roald Werner, Høgholtet 32, 9414 Harstad
Anin, Joseph, Nedre Frydendal 104, 1384 ASKER, [email protected], 90279326
Anin-Kyeremateng, Jemima, Nedre Frydendal 104, 1384 ASKER, [email protected]
Armann, Tom Magne, Borgentoppen 64, 1388 Borgen, [email protected], 41432929
Aune, Aase Johanne, Krokrabben 2, 9415 Harstad, [email protected], 77072442, 41508980
BAKKE, Kai Tore, Skjønhaugvegen 12, 2312 Ottestad, [email protected], 99152964
Bakkevold, Svein Oddvar, Pettersvollen 29 B, 3032 DRAMMEN, [email protected], 90581519
Bakkevoll, Hermod, Daniel Olaisens V 70, 8480 Andenes, [email protected], 41614585
Berge, Knut William, Bergli 22, 4886 GRIMSTAD, [email protected], 37045050, 48053630
Bergsland, Sten Vidar, Per Spelemannsvei 8, 4330 ÅLGÅRD, [email protected], 41559303
Birkeland, Thomas, Per Spelemannsvei 8, 4330 ÅLGÅRD, thoma[email protected], 47414277
Botten, Steinar, Lom, 2686 Lom, [email protected], 61212743, 90763719
Brattestad, Herleik, 938 88 852
Brovold, Bjørn, Møllerstuveien 4, 1415 Oppegård, [email protected], 66994893, 91166536
Busch, Peter Andre, Langedal, 4790 LILLESAND
Celeti, Gerson, Gå Ut senteret, Hurdal, Hurdal, [email protected], 46923863
Chin, Pum Za , Skipsbyggergata 17, 4085 Hundvåg, [email protected], 92882868
Chit, David Tha Gay, Kyrkjebygda, 4865 ÅMLI, [email protected], 37082164, 47679160
Croos, Nicholas J Stephen, Granstangen 12 A, 1051 Oslo, [email protected], 45020520
Dahl, Roger, Fjellstien 10, 3400 LIER, [email protected], 67103567, 95975478
Doan, Phuc Hau, Nedre Rælingsveg 483, 2008 FJERDINGBY, [email protected]
Duesund, Knut, Olav Bjaalandsgt. 31, 3675 NOTODDEN, [email protected]
Eidem, Atle Henning, Stenerødveien 16, 1784 HALDEN, [email protected], 41364670
Eines, Gunnar Jan, Knut Hamsuns Veg 23, 2830 Raufoss, [email protected], 93039804
Ekelund, Rolf, Ørving 30 A, 4790 Lillesand
Feler, Gay Paw, Tegebærvn. 17. B, 9403 Harstad
Frantzen, Åge, Aurdalslia 22, 5253 SANDSLI, [email protected], 55912660, 97530339
Frøyland, Kjell Birger , Hattefjeld, 1792 Tistedal, [email protected]
Gauslaa, Tor Marius, Lofthus, 4790 Lillesand, [email protected], 37270094, 90656427
Habberstad, Fred, Larsbråtveien 62, 0674 OSLO, [email protected]
Hadland, Øyvind, Solåsveien 12, 4330 ÅLGÅRD, [email protected], 46911304
HANSEN, Bjørn Olav, Frusethenga 65, 2817 Gjøvik, [email protected], 90525875
Hebnes, Mette Marie Bommen, Hatlevegen 2b, 4120 TAU, [email protected], 67103573, 40038868
Heimtun, Anders Olai, c/o Udland Omsorgsenter, 3.etg.Stallveien 30, 5517 HAUGESUND, ,
Heranger, Henry, Riisalleen 40, 2007 Kjeller, [email protected],
HlawNceu, Ceumang, Tuftene 2, 4340 BRYNE, [email protected], 95961473
Hoff, Ragnar, Parkveien 12, 8400 Sortland, [email protected], 97525705
Holien, Kai Bjarne, Lyngv 121 D, 3930 Porsgrunn
Holmes, Alan Richar , Røssholmvegen 25, 2840 Reinsvoll
Holte, Arne Johannes, P.A. Munchsgt. N 78, 3717 Skien, [email protected], 97066807
Hunstad, David, Tetenveien 16, 3030 Drammen, [email protected], 95025760
Husby, Gunnar, 7113 Husbysjøen, [email protected], 73853346
Häger, Asbjørn Konrad, Major Forbusgt. 27, 1776 Halden, [email protected]
Idland, Rolf , Brumunddvegen 218, 2386 Brumunddal, [email protected], 41203158
Joø, Odd Arne Wasmuth, Bjørnstadv 30, 3440 Røyken, [email protected], 95748015
Juliussen, Roald, Turistvegen 1691, 2372 Brøttum, [email protected],
KAVLI, Alf Olav, Rognvegen 13, 2380 Brumunddal, [email protected], 62364443, 91610071
Kiangebeni, Pedro Neves, Elveveien 8, 1408 KRÅKSTAD, [email protected], 45221156
Knutsen, Morten, Kringsjåvn. 6, 4700 Vennesla
Kolflaath, Axel Gustav, Lahammarv 53, 5542 Karmsund
Liland, Ola , Hugins Vei 12, 1782 HALDEN, [email protected], 69187842, 4741414555
Liland, Peder Martin Idsøe, Storg 16 E, 4790 Lillesand, [email protected], 90656427, 41277674
Lode, Øystein, Strand herregård, 8406 Sortland, [email protected], 41258384
Lund, Magnus , Brattliveien 5, 9475 BORKENES, [email protected], 90160283
LØRUM, Rolf, Fremstadveien 39, 2380 Brumunddal, [email protected], 62343209
Løsnesløkken, Siri, Roseveien 10, 2312 Ottestad, [email protected], 40169434
Løvdahl, Ulf Magne , Kongsvegen 162, 2636 ØYER, [email protected]
Låås, Ronny, Furutoppen 5 , 3790 HELLE, 35984410
Manum, Tore, Saturnveien 48, 3055 KROKSTADELVA, [email protected], 48896065
Midteide, Per Johan, Eikeleinstien 52, 3472 Bødalen, [email protected], 91186496
Mikalsen, Ellen Gyland, Blåbergveien 6, 1389 Heggedal, [email protected], 31286172, 92202946
Mikalsen, Hilde, Larsbråtveien 62, 0674 OSLO, [email protected], 41216017
Mikalsen, Jens Edvin, Båtstangveien 30, 3230 SANDEFJORD
19
Mikalsen, Tor Egil , Blåbergveien 6, 1389 Heggedal, [email protected], 31286172
Mikkelsen, Alf Archtander , Stovnerskogen sykehjem Rutsvei 4, 0980 OSLO
Myreng, Ivald , Styrivegen 100, 2080 Eidsvoll
Mæland, Magnar , Vølstad, 4330 ÅLGÅRD, [email protected], 90797945
Ngaidam, Peter , Fossveien 11B, 3400 LIER, [email protected]
Nguyen, Evita Talberga, Kisveien 1, 8540 Ballangen, [email protected], 47233678
Nguyen, Phung Minh, Kisveien 1, 8540 Ballangen, [email protected], 75913274, 47309411
Nielsen, Kjell Arvid, Baldersvei 1 , 4330 ÅLGÅRD, [email protected], 51617406
Noreid, Dag Eivind, Kløverveien 4 B , 4326 SANDNES, [email protected], 51623731, 40622406
Normannseth, Arild Knut, Sivstråveien 5, 3261 Larvik, [email protected]
Norøm, Tor Erling James, Maurv 75 A, 3218 Sandefjord, [email protected], 99226112
Norøm, Ivar, Njårds V 4, 7724 Steinkjer, [email protected], 74169769, 93402084
Oke, Van Lian, Hestespranget 16b, 4460 MOI, 40969503
Oma, Lisbeth H Fredheim, Hardangerfjordsveien 403, 5610 ØYSTESE, [email protected],
Oseland, Håvard, Hestheia 22, 4790 Lillesand, [email protected]
Paulsen, Elsa Johanne, Kirkeveien 2, 9050 Storsteinnnes, [email protected], 91118047
Rokstad, Arnt , Nordsmøla, 6570 Smøla, [email protected], 71540174, 93015042
Rød, Rolf, Riarveien 5 , 4326 SANDNES, [email protected], 51661167, 92453400
Rønneberg, Tor Ludvig , Falkevegen 38, 3940 Porsgrunn, [email protected], 35556210, 41694401
Sagen, Egil, 7387 SINGSÅS, [email protected], 90087244
Salvesen, Inger Lise, PB 49, 4339 Ålgård, [email protected], 45203630
Sandnes, Rolf Julius, Busterudgt 12, 1776 Halden
Sandtorp, Bente, Dynekilgata 15, 0569 OSLO, [email protected]
Sebastian, Antonystallin, Bånkallstubben 24 A, 0964 OSLO, [email protected], 41350866
Sekkelsten, Jan Roar, Presteholten 18 D, 6800 Førde, [email protected], 91148702
Seln, Eh Ka Mwee, Tvetevoll 9Bykum, 4754 BYKLE, [email protected], 46859168
Sigland, Håkon , Fossveien 9L, 3403 LIER, [email protected], 67103566, 40226880
Sinnathamby, Anton Balakumar, Skolev 6, 1914 Ytre Enebakk, [email protected], 95881223
Solsbak, Jonn, Riggen 1 B, 4950 Risør, [email protected]
Spolén, Grethe Norøm, Idunsvei 39, 7724 Steinkjer, [email protected]
Staalesen, Pauli Georg , Ileveien 9 B, 1591 SPERREBOTN, [email protected], 91713566
Stensland, Einar M., Frøyas gate 52, 1608 FREDRIKSTAD, [email protected], 412 58 844
Storheim, Per Andreas, Hjalmar Brantings V 43, 5143 Fyllingsdalen, , 92434715
Svendsen, Arild Brun, Trosvikhavna 20, 1614 FREDRIKSTAD, [email protected], 92864772
Sæli, Agnar, Høystadveien 11, 1792 Tistedal, [email protected],
Søderqvist, Anne-Marie, Boks 217, 7901 RØRVIK, [email protected], 74395509, 46852930
Sørensen, Sten, Møskelandsv. 98, 4580 LYNGDAL, stensentrumskirken.no
Taranger, Billy, Sehestedsgt. 13 F, 3045 DRAMMEN, [email protected], 90083050
Thilesen, Espen, Norvald Frafjordsgate 1a, 4041 HAFRSFJORD, [email protected], 99509582
Torhus, Finn Atle , Johan Sverdrups Gate 6, 2819 Gjøvik, [email protected]
Tuft, Svein Unneland, Erlevn. 54, 5097 BERGEN, [email protected], 55283429, 41235101
Turpeinen, Edvard Kullervo, Sommarøyvn. 17, 9110 Sommarøy, [email protected], 46697292
Vaagen, Sveinung , Strømdal Terrasse 23, 3718 SKIEN, sveinung @ungbaptist.no, 45234508
Vaagsnes, Dag Frode, Mørfjær, 4851 SALTRØD, [email protected], 37036682, 48287610
Vikdal, Carl Peter Strand, Lauvøya, 7900 RØRVIK, [email protected]
Vikestad, Steinar Arthur , Mogopsvingen 9, 7340 OPPDAL, [email protected], 92065320
Westergren, Kent Remi, L. Hervigsvei 164 D, 3035 DRAMMEN, [email protected], 91743989
Windstad, Jon-Ivar, meieribk 16, 3410 Sylling, [email protected], 906 93 411
Østlien, Sissel Rigmor, Skartsetherveien 114, 2830 RAUFOSS, [email protected], 99646884
Aadne, Linda, Beverveien 52, 2030 Nannestad, [email protected], 47253060
Aadne, Terje, Beverveien 52, 2030 Nannestad, [email protected], 47254001
Aandal, Arnfinn, Turistveien 44 a, 7075 TILLER, [email protected], 72888028
Aasland, Håvard, Hannevik Terrasse 43, 4613 KRISTIANSAND S, [email protected], 92458401
Medforbehold om feil i opplysningene
20
Menighetene
Adresser
Finnmark:
ARCTICKIRKEN - HAMMERFEST BAPTISTMENIGHET
Adresse:
v/ Siv M. Jacobsen, Solveien 32a, 9600 Hammerfest
Besøksadresse:
Salsgaten 42, Hammerfest
E-post:
[email protected]
Web:
www.arctickirken.no
Forstander:
Siv M.Jacobsen
Tlf. 976 73 689
Viseforstander
Tonje Renate Høyer
Tlf. 451 95 697
NORDKAPP BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Boks 270, 9751 Honningsvåg.
Besøksadresse:
Storgt. 28, Honningsvåg
E-post:
[email protected]
Forstander:
Tone Sæverås
Tlf. 990 23 467
Viseforstander
Britt I Hansen
Tlf. 482 89 994
Troms:
BALSFJORD BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Kirkeveien 2, 9050 Storsteinnes, Tlf. 77 72 00 24
E-post:
[email protected]
Forstander:
Elsa J. Paulsen
Tlf. 77 72 00 24/ 911 18 047
Viseforstander:
Margareth Åseng
Tlf: 77 72 45 12/ 951 55 505
AUNE BAPTISTMENIGHET, HARSTAD
Adresse:
c/o Kollbotn, Asurveien 6c, 9409 Harstad.
Besøksadresse:
Aune
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptist.no/aune
Forstander:
Bård-Jørgen Kollbotn
Tlf. 959 16 676
Viseforstander:
Frank Einar Hansen
Tlf. 906 75 011
BJARKØY BAPTISTMENIGHET, HARSTAD
Adresse
Brumundvegen 218, 2386 Brumunddal
Besøksadresse:
Bjarkøy
E-post:
[email protected]
Web:
baptist.no/bjarkoy
Forstander:
Rolf Idland
Tlf. 412 03 158
GRØTAVÆR BAPTISTMENIGHET, HARSTAD
Adresse
9423 Grøtavær
Besøksadresse:
Grøtavær
e-post:
[email protected]
Web:
baptist.no/grotavaer
Forstander:
Tor Heimtun
Tlf. 952 58 697
HARSTAD BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Steinbakken 47, 9414 Harstad.
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptistkirka.no
Forstander:
Odd W. Nilssen
Tlf. 77 07 00 18/ 913 04 710
Barne- og ungdomsl: La May Htoo Chit
Tlf. 948 94 775
KASFJORD BAPTISTMENIGHET, HARSTAD
Adresse:
Kasfjord, 9402 Harstad
E-post:
[email protected]
Forstander:
John Erling Madsen
Viseforstander:
Gunn Wold
Tlf. 952 36 286
Tlf. 952 49 752
21
KVÆFJORD BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 1, 9476 Borkenes
Besøksadresse:
Bygdeveien 47, Borkenes
E-post:
[email protected]
Hjemmeside:
www.baptist.no/kvafjord
Forstander:
Magnus Lund
Viseforstander:
Idar Brun Hunstad
Tlf. 975 53 426
Tlf. 77 09 29 44
SOMMARØY BAPTISTMENIGHET, TROMSØ
Adresse:
Postboks 218, 9110 Sommarøy
E-post:
[email protected]
Web:
www.sommaroykirke.no
Forstander:
Edvard Turpeinen
Tlf. 466 97 292
Viseforstander:
Astrid Turpeinen
Tlf. 411 90 608
TROMSØ BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Boks 410, 9254 Tromsø
Besøksadresse:
Strandskillet 2, Tromsø.
E-post
[email protected]
Web:
www.baptistkirka.org
Forstander:
Leif Vollan
Tlf. 950 64 714
REHOBOT BAPTISTMENIGHET, TROMSØ
Adresse:
Tomasjordnes 51-205, 9024 Tromsø
Møtelokale:
Tromsø Baptistkirke, Strandskillet 2, Tromsø
E-post
[email protected]
Forstander:
Haile Seifu Johannes
Tlf 948 56 149
Nordland:
ANDENES BAPTISTMENIGHET, ANDØY
Adresse:
Postboks 266, 8483 Andenes.
Besøksadresse:
Roald Amundsens gate 12, Andenes.
E-post:
[email protected]
Forstander:
Hermod A. Bakkevoll
Tlf. 416 14 585
ÅSE BAPTISTMENIGHET, ANDØY
Adresse
Åse, 8484 Risøyhamn
E-post:
[email protected]
Forstander:
Bergliot Holm Skoglund
Tlf. 957 58 740
Viseforstander:
Raymond Voll
Tlf. 974 00 516
BALLANGEN - NARVIK BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 98, 8540 Ballangen
Besøksadresse:
Vassli kirke
E-post
[email protected]
Forstander:
Evita Talberga Nguyen
Viseforstander:
Jahn Aage Olsen
Tlf. 472 33 678 (slutter sommeren 2014)
Tlf. 901 62 137
BØ BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Ramberg, 8470 Bø i Vesterålen.
Besøksadresse:
Lokkøy, Bø i Vesterålen
Tlf.:
76 13 73 85
Forstander:
Almar Martinsen
Tlf. 909 36 446
Viseforstander:
Hildur Skaug
Tlf. 76 13 56 65
MO I RANA BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Boks 1105, 8602 Mo i Rana.
Besøksadresse:
Damveien 7, Grubhei.
E-post:
[email protected]
Forstander:
Otto Danielsen
Tlf. 971 91 977
RØDØY BAPTISTMENIGHET
Adresse:
v/ Fjellvang, Hammerveien 125, 8626 Mo i Rana
Besøksadresse:
Tjongsfjord og Storselsøy
Forstander:
Per-Kristian Fjellvang
Tlf. 75 13 07 72
22
LIGHTHOUSE BAPTIST CHURCH, SANDENESSJØEN
Forstander:
Noatien Appolinaire Ouattara
LYS I NORD – BAPTISTKIRKEN SORTLAND
Adresse:
Postboks 244, 8401 Sortland
Besøksadresse:
Kjopmannsgt 10, 2 etg.
E-post:
[email protected] [email protected]
Forstander:
Ragnar Hoff
Tlf. 975 25 705
Forstander:
Øystein Lode
Tlf. 412 58 384
Viseforstander:
Siv Hege Hoff
Tlf. 951 63 425
LOFOTEN BAPTISTMENIGHET, VESTVÅGØY
Adresse:
c/o Ayumba Bongwa, Lillevollvn 45, 8370 Leknes
Møtelokale:
Pinsekirken, Myrstein 13, 8370 Leknes
E-post
[email protected]
Forstander:
Ayumba Bongwa
Tlf. 947 27 742
Nord Trøndelag:
STEINKJER BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Boks 126, 7702 Steinkjer
Besøksadresse:
Skolegt. 11, Steinkjer
E-post:
[email protected] og [email protected]
Forstander:
Ivar Grethe Norøm Spolén
Tlf. 928 44 220
Forstander:
Bjørn Harald Nordlie
Tlf- 991 10 663
VERDAL BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Boks 81, 7651 Verdal
Besøksadresse:
Nordgata 7, Verdal
E-post:
[email protected]
Web:
betelverdal.no
Forstander:
Johnny Hatlehol
Tlf. 470 30 876
VIKNA BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 217, 7901 Rørvik.
Besøksadresse:
Storgt. 26, Rørvik
E-post.
[email protected]
Web:
www.viknabaptist.no
Tlf.
74 39 01 22
Forstander:
Anne-Marie Søderqvist
Viseforstander:
Solgunn Normann
Tlf. 468 52 930
Tlf. 926 45 187
Sør Trøndelag:
OPPDAL BAPTISTMENIGHET
Adresse
c/o Erling Uv, Rute 7, 7340 Oppdal.
Besøksadresse:
Høgmoveien 15, Oppdal
E-post:
[email protected]
Forstander:
Ulf Magne Løvdahl
Tlf: 402 11 717
Viseforstander:
Odd Erling Uv
Tlf. 72 42 43 98/ 915 66 855
TRONDHEIM BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 185, 7465 Trondheim
Besøksadresse:
Prinsensgt. 2d, Trondheim
Råkvåg og Husbysjøen
E-post:
[email protected]
Web:
www.trondheimbaptist.no
Forstander:
Ulf Magne Løvdahl
Tlf: 402 11 717 (tom uke 31)
Viseforstander:
Harald S. Mæhlum
Tlf. 930 14 986
Pastor:
Egil Sagen
Tlf. 900 87 244
23
SMURNA KAREN BAPTIST CHURCH, TRONDHEIM
E-post:
[email protected]
Forstander:
Eh Kah Ler
Tlf. 468 28 512
STOKKØY BAPTISTMENIGHET, ÅFJORD
Adresse
7178 Stokkøy
Forstander:
Knut J. Nilssen
Viseforstander:
Ola Dalsaune
Kasserer:
Ruth Olaisen
Tlf. 72 53 43 76
Tlf. 72 53 41 20
Tlf. 72 53 41 36
Møre og Romsdal
KRISTIANSUND BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 138, 6501 Kristiansund N
Besøksadresse:
Fr. Nansens gate 6, Kristiansund N
E-post:
[email protected]
Forstander:
Steinar Vikestad
Tlf. 920 65 320
Viseforstander.
Jan Brobak
Tlf. 905 04 201
SMØLA BAPTISTMENIGHET
Adresse:
c/o Arnt Rokstad, Hopen, 6570 Smøla
Besøksadresse:
Veidholmen, Smøla
E-post:
[email protected]
Forstander:
Arnt Rokstad
Tlf. 930 15 042
ÅLESUND BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 7547, 6022 Ålesund
Møtelokale:
IOGT, Keiser Wilhelms gt. 7, Ålesund
E-post:
[email protected]
Web:
alesund-baptist.no
Forstander
Ivar Eidsvik
Tlf. 416 41 680
Viseforstander:
Harald Wold
Tlf. 404 93 393
BEERSHEBA KAREN
Adresse:
Besøksadresse:
E-post:
Forstander:
Viseforstander:
BAPTIST CHURCH, ÅLESUND
Ole Thoresens gt 30, 6006 Ålesund
Volddalen barneskole
[email protected]
Maung Win Gaw
Tlf. 477 02 109
Eh Mui Pan
Tlf. 970 26 110
ÅLESUND CHIN CHRISTIAN CHURCH
Adresse:
Giskegata 39, 6005 Ålesund
Besøksadresse:
IOGT, Keiser Wilhelms gt. 7, 6003 Ålesund
E-post:
[email protected]
Forstander:
Ram Thang Sung
Tlf. 482 78 108
Viseforstander:
Van Peng Thang Luai
Tlf. 480 59 515
Sogn og Fjordane:
BAPTISTANE I FØRDE
Adresse:
c/o Jan Roar Sekkelsten, Prestholten 18d, 6800 Førde
E-post:
[email protected]
Forstander:
Jan Roar Sekkelsten
Tlf. 911 48 702
Hordaland:
BERGEN BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 2549 Slettebakken, 5828 Bergen. Tlf. 55 27 96 00
Besøksadresse:
Vilhelm Bjerknesvei 16, Bergen
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptistkirken.org
Forstander:
Åge Franzen
Tlf. 975 30 339
Viseforstander:
Svein Tuft
Tlf. 412 35 101
STRANDEBARM BAPTISTMENIGHET
Adresse:
c/o Flatebø, Nordrepollen 318b, 5476 Mauranger
24
E-post:
Besøksadresse:
Forstander:
Kontaktperson:
[email protected]
Strandebarm
Åge Frantzen
Johan Flatebø
Tlf. 53 48 41 24
Tlf. 55 91 26 60
Tlf. 53 48 41 24
Rogaland:
ZION BAPTIST CHURCH, EGERSUND
Adresse:
Teigen 20, 4370 Egersund
Besøksadresse:
Johan Feyersgt 13 Egersund
E-post:
[email protected]
Forstander:
Bawi Lian Mang
Viseforstander:
Thawng Uk Johnny
ÅLGÅRD BAPTISTMENIGHET, GJESTDAL
Adresse:
Boks 49, 4339 Ålgård
Besøksadresse:
Emmausveien 1, Ålgård.
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptisten.no
Forstander:
Vidar Bergsland
ungdomspastor:
Thomas Birkeland
ungdomspastor:
Inger Lise Salvesen
Menighetsarbeider
Ella Helland
Menighetsarbeider:
Camilla Oseland
Menighetsrådsleder:
Jan Frode Bollestad
Tlf. 936 56 253
Tlf. 51 49 54 25
Tlf 51 61 82 71
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
415
474
452
917
959
959
59
14
03
61
06
06
303 (slutter sommeren 2014)
277 (slutter sommeren 2014)
630
355
810
810
SENTRUMSKIRKEN - HAUGESUND BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Kirkegt. 220 5525 Haugesund.
Besøksadresse:
Skåregata 225, Haugesund
E-post:
[email protected]
Web:
www.sentrumskirken.no
Forstander:
Sten Sørensen jr.
Tlf. 481 54 844/38 34 51 50
BETHLEHEM CHIN CHURCH, LUND
Adresse:
Myrbekken 9a, 4460 Moi
Besøksadresse:
Lund menighetssenter
E-post:
[email protected]
Web:
www.bethlehemchinchurch.no
Forstander:
Hmung Salai Za Tlf. 957 63 146
SANDNES BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 24 Hana, 4396 Sandnes.
Besøksadresse:
Sletteveien 4, Sandnes
E-post:
[email protected]
Web:
www.sandnesbaptist.no
Forstander:
Dag Eivind Noreid
Tlf. 406 22 406
Ungdomspastor:
jon Torger Hetland Salte
Tlf. 984 16 231
Viseforstander:
Bjørn Egeland
Tlf. 982 91 287
IMMANUEL BAPTIST
Adresse:
Møtelokale:
E-post:
Forstander:
Pastor:
Viseforstander:
CHURCH, SANDNES
c/o Tin Ceu Tlu Mang, Sandvikbakken 36, 4329 Sandnes
Sandnes menighetsenter
[email protected]
Tin Ceu Tlu Mang
Tlf: 51 66 78 01
Ceu Mang Hlawnceu
Tlf. 959 61 473
Charles Lal Ram Muan
Tlf. 51 61 85 99
SOLA KRISTNE FELLESSKAP
Adresse:
Postboks 215, 4397 Sola
Besøksadresse:
Soltunveien 1
E-post:
[email protected]
Web:
solakristnefellesskap.no
Forstander:
Kjell W. Stadheim
25
Tlf. 913 37 360
STAVANGER BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 348 Sentrum, 4002 Stavanger
Besøksadresse:
Bergelandsgt. 24, Stavanger
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptistkirken.net
Forstander:
Magnar Mæland
Tlf: 907 97 945
Ungdomspastor:
Espen Thilesen
Tlf: 995 09 582
Menighetsrådsleder.
Trond Erling Larsen
Tlf. 996 38 674
NORTH SEA BAPTIST CHURCH, STAVANGER
Adresse:
Marknesringen 27 b, 4054 Røyneberg.
Møtelokale:
Adventkirken, Timoteiveien 13, Stavanger
E-post:
[email protected]
Web:
www.nscb.no
Forstander:
David Fresch
Tlf. 928 26 383
Viseforstander:
Brandon Johnson
Tlf. 928 59 971
STAVANGER CHIN CHURH
Adresse:
Bergelandsgt. 46 4012 Stavanger
E-post:
[email protected]
Web:
sccwebside.com
Forstander:
Zo Hram Hlawnceu
Tlf. 415 74 616
Viseforstander:
Biak Cung Nung Hlawnceu
Tlf. 969 59 425
Vest-Agder:
GYLAND BAPTISTMENIGHET, FLEKKEFJORD
Adresse
Gylandsveien 228, 4436 Gyland.
Besøksadresse:
Gylandsveien 301, Gyland
E-post:
[email protected]
Forstander:
Kristian L. Nedland
Tlf. 38 37 67 81
Viseforstander:
Tollak Nedland
Tlf. 992 57 799
KRISTIANSAND BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Boks 10, 4661 Kristiansand S
Besøksadresse:
Rådhusgt. 22, Kristiansand S
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptistkirken.cc
Forstander:
Håvard Aasland
Andre ansatte:
Alexis Akmedov
Viseforstander.
Roald Zeiffert
Tlf. 924 58 401
Tlf. 479 95 877
Tlf. 926 19 667
VEST-AGDER CHIN CHURCH, KVINESDAL
Adresse:
velvikveien 3D, 4520 Vigeland
Besøksadresse:
Fjotlandsgt. 11, kvinesdal
E-post:
[email protected]
Forstander:
Lai Peng Hu Cinzah
Tlf. 454 65 302
Aust Agder:
ARENDAL BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 1225 Nyli, 4861 Arendal. Tlf. 37 02 71 77
Besøksadresse:
Engekjærveien 31, Arendal
E-post:
[email protected]
Web:
www.arendalbaptist.no
Forstander:
Dag Frode Vaagsnes
Tlf: 482 87 610
Viseforstander:
Alf Dønnestad
Tlf: 928 96 728
CARSON BAPTISTCHURCH, ARENDAL
Adresse:
matkroken 10, 4532 Øyslebø
Besøksadresse:
Engekjærveien 31, Arendal
E-post:
[email protected]
Forstander
Ngon Kyon
Tlf: 980 67 688
Viseforstander:
Bawi Sang
Tlf: 967 06 157
26
SETESDAL BAPTISTMENIGHET, BYKLE
Adresse:
c/o Eh Ka Mwee Sein, Tveitvoll 14/9, 4754 Bykle
Møtelokale:
Samles i hjemmene
E-post:
[email protected]
Forstander:
Eh Ka Mwee Sein
Tlf. 468 59 168
Viseforstander:
Than Tin Naing
Tlf. 908 61 104
JERUSALEM BAPTIST CHUCH, EVJE
Adresse:
leite, 4747 Valle
Besøk:
Samles i hjemmene
E-post:
[email protected]
Tlf.
401 65 703
Forstander:
Julay Htoo
Tlf. 995 63 155
GRIMSTAD CHIN BAPTIST CHURCH
Adresse:
Opplandsveien 90, 4877 Grimstad
Møtelokale:
:
Bygdheim, Frivold
E-post:
[email protected]
Forstander:
Sui Cung
Tlf. 482 10 105
Viseforstander:
Ram Bik Boi
Tlf. 947 81 877
LILLESAND BAPTISTMENIGHET
Adresse
Boks 179, 4792 Lillesand
Besøksadresse:
Øvregate 10, Lillesand
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptist.no/lillesand
Forstander:
Tor Marius Gauslaa
Viseforstander:
Peder Martin Idøse Liland
Tlf. 906 56 427
Tlf. 412 77 674
RISØR BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Vestlandsstykket 31 b, 4950 Risør
Besøksadresse:
Prestegt. 1, Risør
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptist.no/risor
Forstander:
Øystein Birkeland
Tlf: 909 19 578
KARANI KAREN BAPTISTMENIGHET, TVEDESTRAND
Adresse:
Bersmyr Terrasse 25, 4900 Tvedestrand
Besøksadresse:
Baptistkirken, Jacob Thorsens gate 21, Tvedestrand
E-post:
[email protected]
Forstander:
Jack Eh Do Deeku
Tlf. 976 04 622
Viseforstander
Kaw Moo Htoo
Tlf. 974 24 832
ÅMLI KAREN BAPTISTMENIGHET
Adresse
Kyrkjebygda, 4865 Åmli
E-post:
[email protected]
Forstander:
David Tha Gay Chit
Viseforstander:
Christina Wah
Tlf. 476 79 160
Tlf. 975 13 298
Telemark:
LANGESUND BAPTISTMENIGHET, BAMBLE
Adresse:
Banevn. 10, 3970 Langesund.
E-post:
[email protected]
Forstander:
Maung Maung
Tlf. 466 67 927
Viseforstander:
Lars Rise
Tlf. 930 63 612
EBENEZER CHIN BAPTIST CHURCH LANGESUND, BAMBLE
Adresse:
Skoglia 12d, 3970 Langesund
Besøksadresse:
Weigst gt 1, Langesund
E-post:
[email protected]
Forstander:
Rang Oak Hnin
Tlf. 478 40 124
Viseforstander:
Thangve Tumhre
Tlf. 938 54 709
27
KRAGERØ BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 8, 3791 Kragerø
Besøksadresse:
Jørandsberg 2, Kragerø
E-post:
[email protected]
Web:
www.betania.cc
Forstander:
Jon Vestøl
Leder menighetsråd: Hilde Vestøl
Viseforstander:
Law Law Kee Har
Tlf. 404 07 901
Tlf. 988 83 064
Tlf. 35 12 16 12
PORSGRUNN BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Boks 1111, 2905 Porsgrunn
Besøksadresse:
Winthers gt. 4, Porsgrunn
Tlf.
35 55 55 00
E-post:
[email protected]
Web:
www.porsgrunn-baptistkirke.com
Forstander
Magne Hultgren
Tlf. 971 80 338
Viseforstander:
Sigbjørn Nuland
Tlf. 980 65 062
SKIEN BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Herman Baggersgt. 1, 3717 Skien. Tlf. 35 52 90 00. Faks 35 52 90 05
E-post:
[email protected]
Web:
skienbaptist.no
Forstander:
Vidar Bergsland
Tlf. 475 04 042
Menighetsleder:
Harald Dønnestad
Tlf. 920 13 186
Andre ansatte:
Birgit Andersen
Tlf. 959 46 342
Gabriel Tiren Stephen
Tlf. 452 92 664
RJUKAN BAPTISTMENIGHET, TINN
Adresse:
c/o Hansen, Høymyrvn. 8, 3656 Atrå
Besøksadresse:
Sam Eydes gate 116, Rjukan
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptist.no/rjukan
Forstander:
Roger Dahl
Tlf. 959 75 478
Viseforstander:
Bjørn Hansen
Tlf. 35 09 73 94/ 932 35 284
Vestfold:
BAPTISTKIRKEN LARVIK
Adresse:
Sivstråveien 5, 3261 Larvik
Besøksadresse:
Ryes gate 22, Larvik.
E-post:
[email protected]
Forstander:
Arild K. Normannseth
Tlf. 33 13 07 20
SANDEFJORD BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 409, 3201 Sandefjord.
Besøksadresse:
Dronningensgt. 9, Sandefjord
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptist.no/sandefjord
Østfold:
FREDRIKSTAD BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Daniel Leegaards gate 7, 1607 Fredrikstad. Tlf. 69 31 34 58
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptist.no/fredrikstad
Forstander:
Arild Brun Svendsen
Tlf. 69 39 19 40/ 928 64 772
Leder menighetsrådet: Bente Olafsen
Tlf. 69 30 87 82/ 419 03 413
HALDEN BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Ole Dahlsgt. 1, 1776 Halden
E-post:
[email protected]
Web:
tabernaklet.org
Forstander:
Atle H. Eidem
Andre ansatte:
Øygunn Lie Gustavsen
Viseforstander:
Ole Åkermann
28
Tlf. 413 64 670
Tlf. 402 23 343
Tlf. 930 24 675
TISTEDAL BAPTISTMENIGHET, HALDEN
Adresse
Boks 80, 1790 Tistedal
Besøksadresse:
Øbergveien/Løkkebergveien, Tistedal Tlf. 69 19 21 16
E-post:
[email protected]
Web:
elimtistedal.com
Forstander:
Agnar Sæli
Tlf. 413 76 413
Viseforstander:
Kai Kasbo
Tlf. 901 01 911
Buskerud:
DRAMMEN BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Torgeir Vraas Plass 7, 3044 Drammen.
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptist.no/drammen
Forstander:
Kent Remi Westergren
Tlf. 917 43 989
Viseforstander:
Roger Dahl
Tlf. 959 75 478
KONNERUD BAPTISTMENIGHET, DRAMMEN
Adresse:
Thorrudgt. 8, 3031 Drammen
E-post:
[email protected]
Web:
www.konnerud.org
Forstander:
Helge Finnestrand
Tlf. 993 86 820
Viseforstander:
Elin Finnestrand
Tlf. 930 66 178
SANDSVÆR BAPTISTMENIGHET, KONGSBERG
Adresse:
Boks 73, 3647 Hvittingfoss.
Besøksadresse:
Sentrumsvn. 45, Hvittingfoss
E-post:
[email protected]
Kontaktperson:
Solveig Blix
Tlf: 32 76 43 13
Oslo og Akershus:
NORWAY CHIN BAPTIST CHURCH, AURSKOG
Adresse:
Riserveien 30, 1930 Aurskog
E-post:
[email protected]
Forstander:
Thawng Bik
Viseforstander:
Khua Ling Boilu
Tlf. 968 30 134
Tlf. 967 59 418
BÆRUM BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Holtet 37 1368 Stabekk
E-post:
[email protected]
Web:
www.baerumbaptist.no
Forstander:
Kent Remi Westergren
Leder mgh rådet:
Marcella Aardal
Tlf. 917 43 989
Tlf. 982 26 654
NORWAY CHIN MISSION CHURCH, BÆRUM
Adresse:
c/o Aung Lin Zaathang, Huldreveien 5, 1388 Borgen
E-post:
[email protected]
Web.
ncmc.co
Møtelokale:
Baptistenes Teologiske Seminar, Michelets vei 62, Stabekk
Forstander:
Aung Lin Zaathang
Tlf. 971 74 576
OSLO KAREN BAPTIST CHURCH, BÆRUM
Adresse:
c/o Kaw Khu Lynn, kirkeveien 16a, 1363 Høvik
Møtelokale:
Holtekilen folkehøgskole, Michelets vei 55, Stabekk
E-post:
[email protected]
Forstander:
Kaw Khu Lynn
Tlf. 965 08 891
Viseforstander:
Kay Doh Say Pe
Tlf. 952 53 973
EIDSVOLL BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 163, 2081 Eidsvoll.
besøksadresse:
Sundhøi, Prost Krags veg 1 Eidsvoll
E-post:
[email protected]
Forstander:
Hogne Schie
Tlf. 932 02 626
Viseforstander :
May Helen Dahlø
Tlf. 906 82 882
29
OSLO 1. BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Hausmannsgt. 22, 0182 Oslo
E-post:
[email protected]
Web:
www.oslo1baptist.no
Tlf.
22 20 76 49
Pastor:
Fred Habberstad
Pastor:
Antonystallin Sebastian
Ungdomsarbeider:
Kjell Einar Granholt
Leder menighetsråd
Hilde Mikalsen
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
993
958
464
412
64
57
86
16
727
524
328
017
OSLO 2. BAPTISTMENIGHET
Adresse
Vålerenggt. 2, 0657 Oslo
E-post:
[email protected]
Tlf.
22 68 08 63
Forstander:
Phung Minh Nyugen (fra høsten)
Viseforstander:
Knut M. Guttormsen
Tlf. 22 22 44 06/ 952 29 722
OSLO 4. DEN VIETNAMESISKE BAPTISTMENIGHETEN I OSLO
Adresse:
Trondheimsvn 5D - L 104, 0560 Oslo
Møtelokale:
Trondheimsvn 5, - Akersalen - Oslo
E-post:
[email protected]
Forstander:
Vo Tri Minh
Tlf. 22 62 58 36/ 482 60 648
Viseforstander:
Doan Phuc Hau
Tlf. 971 45 443
OSLO 5 FAITH BAPTIST CHURCH
Adresse:
Stålfjæra 20, 0975 Oslo
E-post:
[email protected]
Web:
www.faithbaptist.no
Forstander:
Antony Sinnathamby
Viseforstander:
Murugananthan
Tlf. 958 81 223
Tlf. 913 38 016
OSLO 6 TAMIL GRACE EVANGELICAL CHURCH
Adresse:
c/o Croos, Granstangen 12a, 1051 Oslo
Møtelokale:
Furuset kirke, Ulsholtsvei 37, Oslo
E-post:
[email protected]
Forstander:
N.J.Stephen Croos
Tlf. 450 20 520
OSLO 7 SILOAM BAPTIST CHURCH
Adresse:
Fredrik Glads gt. 18, 0482 Oslo
Møtelokale:
Oslo 1. Baptistkirke, Hausmannsgt. 22, Oslo
E-post:
[email protected]
Leder menighetsrådet: Solomon Retta
Tlf. 941 32 633
THE GOSPEL FOR ALL NATIONS, OSLO
Adresse:
Ebbelsgt 1, 0182 Oslo
Møtelokale:
Ebbelsgt 1, Oslo
E-post:
[email protected]
Forstander:
Pedro Neves Kiangeeni
Tlf. 452 21 156
TRINITY INTERNATIONAL BAPTIST CHURCH, OSLO
Adresse:
c/o Bejamin Mbeah-Mensah, Olav Troviksvei 56, 0864 Oslo
Besøksadresse:
Akersalen, Trondheimsvn 5, 0560 Oslo
E-post:
[email protected]
Forstander:
Bejamin Mbeah-Mensah
Tlf. 466 97 137
OSLO INTERNATIONAL CHARISMATIC CHURCH
Adresse:
Møllergt. 28, 0179 OSLO
Besøk:
Maran-Ata Oslo, Møllergt. 28, Oslo
E-post:
[email protected]
Forstander:
Joseph Anin
Tlf. 409 79 354
Viseforstander:
Jemima Anin
Tlf. 409 41 238
MYANMAR CHRISTIAN CHURCH, OSLO
Adresse:
c/o Lal Thianghlimi Nyo, Lofsrudhøgda 229, 1281 Oslo
Besøk:
St. Edmund’s Church, Møllergata 30, Oslo
E-post:
[email protected]
Forstander:
Lal Thianghlimi Nyo
Tlf. 463 66 639
Viseforstander:
Hau Dal
30
GARDERMOEN KRISTNE FELLESSKAP, ULLENSAKER
Adresse:
c/o Aadne, Beverveien 52, 2030 Nannestad
Møtelokale:
Nordby Ungdomsskole, Trondheimsveien 122, Jessheim
E-post:
[email protected]
Web:
www.gardermoen-kristne-fellesskap.com
Forstander:
Linda Aadne
Tlf. 472 53 060
Forstander:
Terje Aadne
Tlf. 472 54 001
Hedmark:
PENIL MATU CHURCH, ELVERUM
Adresse:
Grøndalsbakken 140c, 2407 Elverum
E-post:
[email protected]
Forstander:
Patho Tahaih
Tlf. 976 95 469
HAMAR BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Brumundvegen 218, 2386 Brumunddal
Besøksadresse:
Grønnegata 121, Hamar
E-post:
[email protected]
Web:
baptist.no/hamar
Forstander:
Rolf Idland
Tlf. 412 03 158
Viseforstander:
Jacob N James
Tlf. 951 32 902
CALVARY CHIN CHURCH, HAMAR
Adresse:
Kornsiloveien 91a, 2316 Hamara
Besøksadresse:
Elvesletta 34, Ingeberg
E-post:
[email protected]
Forstander:
Lian Rum Zamza
Tlf. 62 11 06 12/ 476 66 913
Viseforstander:
Biak Cung Bawi Hrin
Tlf. 948 08 486 / 62 11 28 58
BRUMUNDDAL BAPTISTMENIGHET, RINGSAKER
Adresse:
Skolevegen 5, 2380 Brumunddal
E-post:
[email protected]
Web:
www.brumunddalbaptistkirke.no
Forstander:
Alf O. Kavli
Tlf. 916 10 071
Oppland:
GJØVIK BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Alf Engelstads v. 13, 2827 Hunndalen
E-post:
[email protected]
Forstander:
Torbjørn Herlof Andersen
Tlf: 61 19 36 98
Viseforstander:
Steven Thawng
Tlf: 400 70 542
LILLEHAMMER BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 5003, Smestad, 2624 Lillehammer
Besøksadresse:
Hovslagervn. 40, Lillehammer.
Tlf.
61 25 19 86
E-post:
[email protected]
Web:
www.lillehammerbaptist.net
Forstander:
Ulf Magne Løvdahl
Tlf. 402 11 717
Viseforstander
Menno Hoekstra
Tlf. 414 34 026
BYKIRKA, LILLEHAMMER
Adresse:
Tunveien 1c, 2618 Lillehammer
Besøksadresse:
Storgt. 78, Lillehammer
E-post:
[email protected]
Web:
www.bykirka-lillehammer.no (kommer)
Forstander:
Jan Sverre Bekkelund
Tlf. 952 78 877
SEL BAPTISTMENIGHET
Adresse:
c/o Steinar Botten, Liavegen 1324, 2686 Lom
Besøksadresse:
Storgata 10, Otta
E-post:
[email protected]
Forstander:
Steinar Botten
Tlf. 61 21 27 43/ 907 63 719
31
RAUFOSS BAPTISTMENIGHET, VESTRE TOTEN
Adresse:
Knut Hamsunsv. 17, 2830 Raufoss.
E-post:
[email protected]
Hjemmeside:
https://www.facebook.com/pages/RaufossBaptistmenighet/312137576026?fref=ts
Forstander:
Sissel Rigmor Østlien
Tlf. 991 01 561
Kirketjener:
Ruth Wenche Ese
Tlf. 478 01 848
Viseforstander:
Ingrid Hartveit Svendsen
Tlf. 992 94 035
32
Annen virksomhet
Adresser
GRUBELI REHABILITERINGSSENTER
Adresse:
Boks 46, 4440 Tonstad Tlf: 38 37 06 30
Kontaktperson:
Ingvar Sæli
33
Leirsteder
Adresser
Rivermont ungdomssenter
Generell informasjon: Ligger ved Kasfjord, ca. halvannen mil fra Harstad. Nærhet til hav
og fjell. Stedet er moderne og godt utstyrt.
Antall senger: 80 /100 + 20 i campinghytter
Web: www.rivermont.no
Eier: NNBU
Liland
Generell informasjon: Liland ligger vakkert til i Sirdal, omlag to timers kjøring fra Sandnes.
Oppusset de senere årene
Antall senger: 90
Web: http://baptisten.no/nb-no/liland.aspx
Eier: Ålgård Baptistmenighet
Kornsjøbukta
Generell informasjon: Kornsjøbukta Leirsted ligger omlag 30 km fra Halden, rett over
grensen til Sverige ved Kornsjø. Gode muligheter for friluftsliv med blant annet
kanopadling.
Antall senger: 42 stk. + sovesaler + teltplass til mange utendørs.
Web: http://kornsjobukta.net
Eier: Baptistmenighetene i Østfold
Luksefjellstua
Generell informasjon: Stor hytte med sengeplass til 12-16 personer. Hytta ligger ved
Fjellvannet nord for Skien, og egner seg til ungdomgrupper, flere familier på tur sammen,
med mer.
Web: hytte.skienbaptist.no
Eier: Skien Baptistmenighet
34
Kapittel 2
Det Norske
Baptistsamfunn
35
Vedtekter
Det Norske Baptistsamfunn
Vedtatt ved Landsmøtet i Trondheim 13. juli 1979
Ajourført med endringer 1986, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007,
2008, 2012 og 2013
§ 1. Navn
Det Norske Baptistsamfunn.
§ 2. Formål
Det Norske Baptistsamfunn er et kristent trossamfunn som med Bibelen som rettesnor for tro, liv og
lære bekjenner seg til baptistisk tro og ordning. Det er en fri sammenslutning av selvstendige
menigheter med samme bekjennelse som samarbeider om felles misjonsoppgaver i Norge og i
andre land, og som opprettholder formelt medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Det har til
oppgave å fremme disse menigheters arbeid og lede deres fellestiltak for Guds rikes utbredelse.
§ 3. Organisasjonsforhold
a. Det Norske Baptistsamfunn er et registrert trossamfunn i samsvar med de regler som er fastlagt i
norsk lov.
b. Det Norske Baptistsamfunn administreres gjennom et sekretariat som ledes av en
generalsekretær.
c. Generalsekretæren velges av Landsmøtet for en periode på seks år. Gjenvalg kan finne sted,
men da for perioder på fire år.
d. Det Norske Baptistsamfunn er medlem av Baptistenes Verdensallianse (BWA) og Den Europeiske
Baptistføderasjon (EBF).
§ 4. Rettslig status
a. Det Norske Baptistsamfunn er en egen juridisk person. Det samme gjelder de enkelte
menigheter, og arbeidsgrener innenfor samfunnet som ved egne vedtekter er gitt slik status.
b. Det Norske Baptistsamfunn rår over sin egen formue og faste eiendom og over de midler som
kontinuerlig tilflyter det. Derimot rår det ikke over den formue, faste eiendom og inntekter som
tilhører andre juridiske personer innenfor Det Norske Baptistsamfunn.
c. Det Norske Baptistsamfunn hefter for sin egen gjeld, og gitte garantier, ikke for gjeld stiftet av
andre juridiske personer innenfor Det Norske Baptistsamfunn.
§ 5. Medlemskap
a. En menighet av baptistisk tro og ordning kan etter søknad bli medlem i Det Norske
Baptistsamfunn ved vedtak på Landsmøtet. Til grunn for slikt vedtak skal ligge søknad om
medlemskap. Hovedstyret skal innhente synspunkter vedrørende søknaden fra distriktets
menigheter. Vedtak om medlemskap krever 2/3 flertall.
b. De enkelte medlemsmenigheter er forpliktet til lojalt å støtte Det Norske Baptistsamfunns arbeid,
uten å være juridisk eller formelt bundet av de enkelte vedtak som fattes av Baptistsamfunnet.
c. Dersom en menighets lære, liv eller lojalitetsforhold til Det Norske Baptistsamfunn er slik at
spørsmålet om dens fortsatte tilhørighet til Baptistsamfunnet blir aktuelt, kan den skilles ut fra
samfunnet ved vedtak på Landsmøtet. Slikt vedtak krever 2/3 flertall. Vedkommende menighets
egne representanter har ikke stemmerett ved slik votering.
d. Menigheter som går ut eller skilles fra Det Norske Baptistsamfunn, har ingen lodd eller del i
samfunnets eiendeler, og kan ikke gjøre krav gjeldende av noen art.
§ 6. Landsmøtet
a. Landsmøtet er Det Norske Baptistsamfunns øverste myndighet. Det fatter vedtak i alle saker
som angår Det Norske Baptistsamfunn.
b. Landsmøtet består av menighetenes valgte representanter. Representantene må ha vært
medlemmer av menigheten i minst 2 måneder forut for Landsmøtet. Hver menighet har rett til å
sende to representanter for inntil 25 medlemmer, en representant for de neste 25 medlemmene,
og videre en representant for hvert påbegynt 50- tall. Antall medlemmer er det medlemstall den
enkelte menighet har per 1/1.
Hovedstyrets medlemmer, generalsekretæren i Det Norske Baptistsamfunn og de daglige ledere av
Det Norske Baptistsamfunns arbeidsgrener har tale- og forslagsrett. Andre kan ved vedtak i
Landsmøtet gis talerett.
c. Landsmøtet er åpent dersom det ikke selv fatter vedtak om lukket møte.
36
d. Landsmøtet holdes normalt hvert år. Når særlige hensyn taler for det, kan hovedstyret med 2/3
flertall fatte vedtak om at Landsmøtet kan utsettes et år. Funksjonstiden for alle tillitsvalgte og
utvalg valgt av Landsmøtet forlenges da tilsvarende.
e. Landsmøtet skal kunngjøres minst seks måneder før det holdes. Kunngjøring skal skje gjennom
Baptistsamfunnets hovedorgan.
Forslag til Landsmøtet må sendes Hovedstyret senest tre måneder før møtet holdes. Hovedstyret
skal sette opp saksliste, og denne skal sammen med saksdokumentene sendes menighetene
senest to måneder før Landsmøtet holdes.
f. Landsmøtet konstituerer seg selv under ledelse av hovedstyrets leder. Det velges ordstyrer,
viseordstyrer, og to protokollsekretærer. Disse, sammen med generalsekretæren og hovedstyrets
leder, utgjør Landsmøtets presidium. Andre tillitsvalgte velges i den utstrekning Landsmøtet finner
det nødvendig.
g. 1. Landsmøtet tar stilling til hovedstyrets årsrapport, regnskaper, budsjett og de andre
arbeidsgreners årsrapporter, regnskap, budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål som ikke kommer inn
under andre årsmøter, og foretar valg i samsvar med gjeldende vedtekter.
2. Landsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke er ført opp på sakslisten, slik den er blitt
sendt ut i henhold til pkt. e. Denne regel kan dog fravikes med 4/5 flertall i Landsmøtet.
h. Landsmøtet velger:
1. Hovedstyrets leder.
2. Medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret.
3. Medlemmer og varamedlemmer til styret for Baptistenes Teologiske Seminar
ifølge Seminarets vedtekter.
4. Medlemmer og varamedlemmer til styret for Holtekilen Folkehøgskole ifølge
Folkehøgskolens vedtekter.
5. Medlemmer og varamedlemmer til styret for Holtekilen drift ifølge dets vedtekter.
6. Komité for Faste Fonds.
7. Baptistenes høyskoleråd iflg. § 11
8. Kontrollutvalget iflg. § 9 b.
9. Ansvarlig revisor (valg skjer bare ved bytte)
i. Landsmøtet velger en valgkomite for neste års Landsmøte på fem medlemmer med personlige
varamenn. Landsmøtet velger leder for valgkomiteen. I valgkomiteen skal alle distrikt være
representert. Komiteen legger fram begrunnet skriftlig innstilling til landsmøtet.
j. Alle Landsmøtets beslutninger gjøres med alminnelig flertall av de stemmeberettigede som er til
stede, dersom ikke annet er særskilt fastlagt i vedtekter. Ved likt stemmeflertall foretas ny
avstemning. Oppnås ikke flertall, er forslaget forkastet. Gjelder avstemningen personvalg skal det
etter ny avstemning med stemmelikhet foretas loddtrekning.
k. Landsmøtet fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal godkjennes av landsmøtet
og underskrives av Landsmøtets presidium. Protokollen danner juridiske bevis for de vedtak som er
gjort.
§ 7. Hovedstyret
a. Hovedstyret har den sentrale myndighet i Det Norske Baptistsamfunn mellom Landsmøtene, og
fatter vedtak i samsvar med fullmakter fra Landsmøtet.
b. Hovedstyret har ansvaret for å presisere målsetninger og å trekke opp retningslinjer og rammer
for Baptistsamfunnets virksomhet, og i den forbindelse fremme de nødvendige forslag for
Landsmøtet. Det legger fram for Landsmøtet rapporter, regnskaper budsjett og
arbeidsplaner/arbeidsmål som ikke hører inn under andre arbeidsgrener i Det Norske
Baptistsamfunn.
c. Ansettelsesrådet forvalter Det Norske Baptistsamfunns godkjenningsordning for
baptistpredikanter i henhold til retningslinjer gitt av Hovedstyret.
d. Hovedstyret forplikter Det Norske Baptistsamfunn ved sine underskrifter. Hovedstyret kan gi
prokura. Hovedstyret kan bemyndige hovedstyrets leder sammen med generalsekretær til å handle
og undertegne på dets vegne angående kjøp, salg og pantsettelse av fast eiendom.
e. 1. Hovedstyret består av ni medlemmer valgt av Landsmøtet for tre år. Tre medlemmer trer ut
hvert år, men disse kan gjenvelges. Alle distrikter skal være representert i hovedstyret.
2. Lederen velges årlig av Landsmøtet blant hovedstyrets medlemmer ved skriftlig valg. Det
kreves absolutt flertall for å bli valgt.
3. Det velges årlig ett varamedlem fra hvert distrikt.
f. Hovedstyret kan fatte vedtak når minst fem av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er
lederens stemme avgjørende.
g. Hovedstyret kan gjennom hele året avgi uttalelser i aktuelle saker som faller inn under
mandatene i disse vedtekter.
§ 8. Arbeidsgrener
a. Det Norske Baptistsamfunn har følgende arbeidsgrener som hver har ansvar for spesielt
definerte oppgaver innenfor fellesskapet:
37
1. Holtekilen Folkehøgskole.
2. Baptistenes Teologiske Seminar.
3. De Norske Baptisters Kvinneforbund.
4. Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund (NBUF).
5. Holtekilen drift
b. Disse arbeidsgrener er egne juridiske personer med egne vedtekter som fastsetter
organisasjonsmessig status og funksjoner for den enkelte arbeidsgren.
c. Styret for hver arbeidsgren velges i samsvar med den enkelte arbeidsgrens vedtekter.
d. Arbeidsgrenene legger fram rapporter om virksomheten, regnskap budsjett og
arbeidsplaner/arbeidsmål for hovedstyret og Landsmøtet. Unntatt fra denne bestemmelse er
rapporter, regnskap og budsjetter som godkjennes i De Norske Baptisters Kvinneforbunds årsmøte
og Norske Baptisters Barne og Ungdomsforbunds årsmøte. Disse sendes hovedstyret etter
godkjenning i de respektive årsmøter.
§ 9. Kontrollutvalget
a. Kontrollutvalget er et selvstendig utvalg opprettet av DNBs landsmøte. Kontrollutvalget er
Landsmøtets eget kontrollorgan, ikke underlagt andre styrer og råd i Det Norske Baptistsamfunn.
b. Kontrollutvalget består av tre medlemmer valgt av Landsmøtet. Valgbare er personer som ikke
er ansatt i DNB sentralt og arbeidsgrenene og/eller er styremedlemmer i råd og utvalg nasjonalt.
Valgperioden er 3 år, slik at et styremedlem er på valg hvert år.
c. Kontrollutvalgets arbeidsområder er nedfelt i egen instruks som vedtas av Landsmøtet.
d. Administrasjonen, styrer og råd plikter å fremlegge all informasjon som kontrollutvalget trenger i
sitt arbeid. Protokollutskrifter sendes kontrollutvalget fortløpende etter avholdte møter.
§ 10. Faste Fonds
a. Urørlige fondsmidler som tilhører Det Norske Baptistsamfunn og dets arbeidsgrener skal samlet
oppbevares i en større banks avdeling for formuesforvaltning. Avkastningen disponeres av
fondenes respektive eiere i samsvar med fondets vedtekter.
b. Fondskomitéen kan også ta til forvaltning midler fra Baptistsamfunnet, dets arbeidsgrener og
menigheter, som ønskes plassert for kortere eller lengre tid.
c. En fondskomité på tre medlemmer med 1 varamedlem velges av Landsmøtet for tre år. Den har
forvaltningsretten over fondene og forplikter med sine underskrifter. Medlemmene i fondskomitéen
og varamedlem bør inneha juridisk eller økonomisk kompetanse.
d. Fondenes midler skal plasseres mot betryggende sikkerhet. Som vanlig regel i 1. prioritets
pantobligasjoner eller lignende verdipapirer, herunder også i 2. prioritets pantobligasjoner når
prioriteringen ligger innenfor 60 % av offentlig takst. Midlene kan ikke plasseres i kirkeeiendommer.
§11 Baptistenes Høyskoleråd
a. Formål:
Baptistenes Høyskoleråd (BHR) har ansvaret for å utøve et aktivt eierskap av Høyskolen for Ledelse
og Teologi (HLT) på vegne av Det Norske Baptistsamfunn (DNB).BHR skal arbeide for at DNB’s
behov og interesser ivaretas i de studietilbud og den aktivitet høyskolen til en hver tid tilbyr
gjennom høyskolens undervisning, forskning og formidling.
BHR har et selvstendig faglig ansvar for høyskoleforvaltningen og rapporterer årlig til DNB's
landsmøte.
B. Medlemmer:
1. BHR består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Tre av medlemmene velges av DNB's
landsmøte for 3 år, slik at ett medlem er på valg hvert år. DNB’s generalsekretær og leder i DNB’s
hovedstyre er medlemmer ex offisio.
Varamedlemmene velges for ett år av gangen.
2. Landsmøtet velger leder for Baptistenes Høyskoleråd for ett år av gangen.
3. De valgte medlemmene og varamedlemmene skal ha relevant kompetanse innen de områdene
BHR er satt til å forvalte.
4. Høyskolerådet samles ved behov, men skal ha minimum ett møte i året. Det skal innkalles til
ekstraordinært styremøte hvis tre av fem medlemmer krever det.
C. Mandat:
1. Baptistenes Høyskoleråd utgjør Det Norske Baptistsamfunns delegater på generalforsamlingen
for Høyskolen for Ledelse og Teologi A/S.
2. Det Norske Baptistsamfunns kandidater til styret (styremedlemmer og varamedlemmer) for
høyskolen for Ledelse og Teologi A/S velges av DNB’s landsmøte blant medlemmene i
høyskolerådet. HLT’s generalforsamling velger formelt styre for HLT etter innstilling fra eierne.
3. Baptistenes Høyskoleråd er ansvarlig for forvaltning av de fond som tidligere var underlagt
Baptistenes Teologiske Seminar. Forvaltingen skal skje i henhold til de forskjellige fonds statutter.
38
4. Baptistenes høyskoleråd (BHR) utpeker BHRs representant til styret i BTS blant BHRs
medlemmer
§12 Lønns- og Personalutvalget
a. Lønns - og Personalutvalget (LPU) skal være et rådgivende organ som ivaretar en helhetlig og
solidarisk lønns - og personalpolitikk i DNB. Arbeidsområdene er alle ansatte i DNBs administrasjon
og misjon, arbeidsgrenene, distriktene og menighetene.
b. Lønns- og personalsaker behandles ikke av Landsmøtet, men er overført til behandling i LPU. Alle
lønns- og personalsaker av prinsipiell karakter skal sendes utvalget til drøfting og uttalelse, før det
respektive styre/menighet fatter vedtak i saken.
c. Hvert av følgende styrer skal være representert med en av sine styremedlemmer: DNBs
hovedstyre, Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund, Holtekilen Folkehøgskole, Baptistenes
Teologiske Seminar, Holtekilen drift, og to representanter for arbeidstakerne - en fra pastorene og
en fra de andre ansatte. LPU rapporterer direkte til de respektive styrer. DNBs administrasjon er
sekretariat for utvalget.
d. Hvert av følgende styrer skal være representert med en av sine styremedlemmer: DNBs
hovedstyre, Norske Baptisters Ungdomsforbund, Holtekilen Folkehøgskole, Baptistenes Teologiske
Seminar, og to representanter for arbeidstakerne - en fra pastorene og en fra de andre ansatte.
DNBs administrasjon er sekretariat for utvalget.
§ 13 Informasjonsarbeid
a. Hovedstyret velger et Medieråd for Det Norske Baptistsamfunn. Medlemmene i rådet bør ha
informasjonsfaglig kompetanse. Medierådet medlemmer velges for 3 år av gangen og består av
leder, 2 valgte medlemmer, 1 varamedlem, en representant for Hovedstyret, generalsekretæren og
informasjonsleder. Øvrige informasjonsmedarbeidere kan møte og har tale- og forslagsrett.
b. Medierådets ansvarsområde er å gi bistand, rådgivning og veiledning i forhold til
informasjonsarbeid i Det Norske Baptistsamfunn og det arbeidsgrener. Medierådet er også
redaksjonsutvalg for Banneret. Medierådet avlegger rapport om rådets arbeid til Hovedstyret
c. Hovedstyret har ansvar for informasjonsarbeidets drift og økonomi og ansetter nødvendig
personell.
d. Det Norske Baptistsamfunns generalsekretær er ansvarlig redaktør for Det Norske
Baptistsamfunns publikasjoner, inkludert Banneret og nettstedet ”baptist.no”.
e. Banneret er Det Norske Baptistsamfunns hovedorgan, og skal sammen med nettstedet
”baptist.no” og øvrige publikasjoner og medieaktiviteter informere om DNBs arbeid lokalt, nasjonalt
og internasjonalt. Banneret skal speile bredden av det som skjer i DNBs arbeidsgrener og
menigheter og ikke tjene særinteresser. Banneret skal stå for de baptistiske verdier og være en
møteplass for ulike meninger.
§ 14 Samarbeidsrådet
a. Samarbeidsrådet består av:
1. Hovedstyret.
2. Generalsekretær.
3. Distriktene - leder og en representant fra hvert distrikt.
4. To representanter fra hver av arbeidsgrenene i DNB (se paragraf 8a)
5. En representant fra hver av de øvrige nasjonale styrer, råd og utvalg i DNB
6. Inntil 2 representanter fra hver av menighetene i DNB
b. Arbeidsoppgavene skal bl.a. være arbeidsplaner og økonomi i DNB, ulike fellestiltak, øvrige
deltageres arbeidsplaner, økonomi og langtidsplanlegging. Samarbeidsrådet skal årlig koordinere
medlemmenes aktivitetsplaner. Samarbeidsrådet skal ivareta nødvendig kommunikasjon, samt
sørge for tilstrekkelig informasjon.
c. Hovedstyret bør innkalle til møte i Samarbeidsrådet minst en gang i året.
§ 15 Utvalg og komiteer
Utvalg og komiteer som ikke er valgt av Landsmøtet, utpekes av hovedstyret og er ansvarlig
overfor dette.
§ 16 Distriktsarbeid
Det Norske Baptistsamfunn kan på distrikts- og regionplan arbeide gjennom egne organisasjoner.
Egne vedtekter kan bestemme distrikts- og regionorganisasjonenes arbeid.
§ 17 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter har bare gyldighet når de med 2/3 flertall er vedtatt i to på hverandre
følgende Landsmøter, eller vedtektene kan endres i ett Landsmøte ved 9/10 flertall.
§ 18 Oppløsning
39
Det Norske Baptistsamfunn kan oppløses ved vedtak med 2/3 flertall i to på hverandre følgende
ordinære landsmøter. Ved første gangs behandling skal landsmøtet også gjøre vedtak om den
videre disponering av Det Norske Baptistsamfunns midler i tråd med Det Norske Baptistsamfunns
formål, jfr. § 2.
Disse vedtekter trer i kraft 1. august 1979. Samtidig oppheves ”Lover for Det Norske
Baptistsamfunn”, revidert i Trondheim i 1945, Halden 1946 og Oslo 1948.
40
Protokoll
Det Norske Baptistsamfunns landsmøte,
Stavern, 2.-3. juli 2013
Protokoll for
Det Norske Baptistsamfunn
Baptistenes Teologiske Seminar
Holtekilen Folkehøgskole
Holtekilen Drift
Sak 1/2013 Lm Fullmaktskomitéens rapport
Rapport om menighetenes deputerte til landsmøtet v/ informasjonsleder Roger Dahl.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Fullmaktskomiteens rapport. Totalt 50 menigheter med 142 deputerte er til
stede ved landsmøtets start.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Oppdatering av fullmaktskomiteens rapport:
Vedtak: Landsmøtet besto, etter opptaket av fire nye menigheter (sakene 4-7) av totalt 149
deputerte fra 54 menigheter. Enstemmig vedtatt.
Sak 2/2013 Lm Konstituering:
Valg av:
A. Tellekorps
Forslag fremmet av HS: Vidar Bergsland, Sissel R. Østlien, Lilly Kringen, Anne-Lise Embretsen og
Kristin Krunenes.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
B. Ordstyrer & viseordstyrer
Forslag fremmet av HS: Magnar Mæland og Mette C. Westergren
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
C Protokollsekretærer
Forslag fremmet av HS: May Helen Dahlø og Knut Andreas Eikland.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
D Justeringspersoner
Valg av tre personer som kan lese igjennom protokollen og eventuelt justere innholdet, jfr.
forretningsorden punkt 5.
Forslag fremmet av HS: Marianne Kristoffersen, Sigbjørn Nuland og Svein U. Tuft.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
E) Godkjenning av innkallingen
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
F) Godkjenning av sakslisten
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner sakslisten i henhold til utsendte papirer.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
G) Forretningsorden
Forslag til forretningsorden er publisert i årboken og på intranettet.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner utsendte forretningsorden
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Følgende hadde ordet: Kent Remi Westergren.
Vedtak: Kent Remi Westergren og Bjørn Martens ble innvilget talerett. Enstemmig vedtatt.
Sak 3/2013 Lm Leders tale
Hovedstyrets leder, Per Øvergaard holdt sin tale.
Hermod Bakkevoll ledet i bønn med takk til de som har gått foran.
Det ble også markert at baptistene i Myanmar feirer 200 år i år.
41
Det ble gitt anledning til kommentarer og spørsmål.
HILSNINGER
Hilsninger fra Metodistkirken ved Svein Jacobsen Veland og pinsebevegelsen ved Jan Eilert Aakre.
SØKNADER OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN
Presentasjon av søknader om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn fra nye baptistmenigheter
v/ generalsekretær Terje Aadne og integrasjonsleder Mette Marie Bommen. Menighetene er stiftet i
dialog med DNB.
Sak 4/2013 Lm Vest Agder Chin Church
Forslag til vedtak:
Det Norske Baptistsamfunns landsmøte har behandlet søknaden fra Vest Agder Chin Church om
medlemskap i DNB og ønsker med glede menigheten hjertelig velkommen til fellesskapet av
baptister i Norge.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig vedtatt.
Sak 5/2013 Lm Lighthouse International Church of God
Forslag til vedtak:
Det Norske Baptistsamfunns landsmøte har behandlet søknaden fra Lighthouse International
Church of God om medlemskap i DNB og ønsker med glede menigheten hjertelig velkommen til
fellesskapet av baptister i Norge.
Følgende hadde ordet: May Helen Dahlø.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig vedtatt.
Sak 6/2013 Lm Ebenezer Chin Baptist Church
Forslag til vedtak:
Det Norske Baptistsamfunns landsmøte har behandlet søknaden fra Ebenezer Chin Baptist Church
om medlemskap i DNB og ønsker med glede menigheten hjertelig velkommen til fellesskapet av
baptister i Norge.
Vedtak: Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt
Sak 7/2013 Lm Bykirka Lillehammer
Forslag til vedtak:
Det Norske Baptistsamfunns landsmøte har behandlet søknaden fra Bykirka Lillehammer om
medlemskap i DNB og ønsker med glede menigheten hjertelig velkommen til fellesskapet av
baptister i Norge.
Følgende hadde ordet: Hermod Bakkevoll, Per J. Midteide, Ola Liland, Jytte Juliussen, Olaug
Bollestad, Arild Harvik, Gunnar Jan Eines, Roald Zeiffert, May Helen Dahlø, Magne Hultgren, Magnar
Mæland, Øystein Lode og Dag Frode Vaagsnes.
Terje Aadne svarte på spørsmål fra Olaug Bollestad.
Alternativt forslag til vedtak fremmet av Olaug Bollestad:
Bykirka Lillehammer tas opp i DNB, landsmøtet ber om at hovedstyret fortsetter dialogen med
menigheten angående vedtektene.
Landsmøtet vedtok først om menigheten skulle tas opp (a), og deretter om LM ønsket å inkludere
Olaug Bollestads foreslåtte tilleggstekst til opptaket (b).
Vedtak:
a. Hovedstyrets forslag om å ta opp menigheten ble vedtatt med 109 for, 4 mot og 6 blanke
stemmer.
b. Tillegget ble vedtatt mot 9 stemmer. 3 blanke stemmer.
Landsmøtets endelige vedtak er dermed:
Det Norske Baptistsamfunns landsmøte har behandlet søknaden fra Bykirka Lillehammer om
medlemskap i DNB og ønsker med glede menigheten velkommen til fellesskapet av baptister i
Norge. Landsmøtet ber om at hovedstyret fortsetter dialogen med menigheten angående
vedtektene.
RAPPORTER OG REGNSKAPER
Sak 8/2013 Lm Det Norske Baptistsamfunn
A Årsrapport 2012
v/Hovedstyrets (HS) leder Per Øvergaard.
Landsmøtet ble invitert til å komme med innspill.
42
Forsalg til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Hovedstyrets årsrapport og mener at den gir et dekkende bilde av DNBs
virksomhet i 2012.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig vedtatt
B. Årsregnskap 2012
v/økonomileder Håkon Sigland og HS medlem Gunnar Krunenes
Revisjonsrapport og kontrollutvalgets rapport ble lagt fram i møtet.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner det framlagte årsregnskapet for DNB for 2012.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig vedtatt
HILSEN
Hilsen fra pastor Sauporu, Karen-pastor bosatt i Pukhet i Thailand på reise i Norge.
Sak 9/2013 Lm Holtekilen Folkehøgskole
v/styreleder Ernst Georg Hovland og rektor Elin Evenrud.
A) Årsrapport 2012
Rapporten forutsettes lest av de deputerte.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Holtekilen Folkehøgskoles årsrapport og mener at den gir et dekkende
bilde av Folkehøgskolens virksomhet i 2012.
Følgende hadde ordet: Kristin Krunenes.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
B) Årsregnskap 2012
Revisjonsrapport og kontrollutvalgets rapport ble lagt fram i møtet.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Holtekilen Folkehøgskoles framlagte årsregnskap for 2012.
Følgende hadde ordet: Trygve Nedland, Peder Fintland, Roald Zeiffert og Gunnar Krunenes.
Elin Evenrud og Ernst Georg Hovland svarte på spørsmål.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak fremmet av Peder Fintland:
Kontrollkomiteen bes om å kontrollere folkehøyskolens regnskap også per 30/06 2013.
Vedtak: Vedtatt mot 5 stemmer med 7 blanke stemmer.
Sak 10/2013 Lm Baptistenes Teologiske Seminar
v/ styreleder Mathias H. Eidberg
A) Årsrapport 2012
Rapporten forutsettes lest av de deputerte.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Baptistenes Teologiske Seminars årsrapport og mener at den gir et
dekkende bilde av Seminarets virksomhet i 2012.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
B) Regnskap 2012
Revisjonsrapporten lå ikke klar til landsmøtet. Kontrollutvalgets rapport ble fremlagt i møtet og
anbefaler til godkjenning under forutsetning av ren revisjonsrapport.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Baptistenes Teologiske Seminars framlagte årsregnskap for 2012.
Følgende hadde ordet: Håkon Sigland.
Mathias H. Eidberg svarte på spørsmål.
Vedtak: Som forslaget, under forutsetning av ren revisjonsrapport. Enstemmig.
Sak 11/2013 Lm Holtekilen Drift
v/ styreleder Bjørn Martens
Årsrapport 2012
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Holtekilen Drifts årsrapport og mener at den gir et dekkende bilde av
virksomheten i 2012.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Sak 12/2013 Lm Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)
43
Konstituert rektor Karl Inge Tangen og veileder og studentprest Bente Sandtorp orienterte om
status for skolen og videre planer.
Sak 13/2013 Lm Faste Fonds
v/ økonomileder Håkon Sigland.
A) Årsrapport 2012
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Fondskomiteens årsrapport og mener den gir et dekkende bilde av
virksomheten til Faste Fonds i 2012.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
B) Regnskap
Regnskap for 2012
Revisjonsrapport og kontrollutvalgets rapport ble lagt fram i møtet.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Fondskomiteens årsregnskap for 2012.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
PLANER OG BUDSJETTER
Sak 14/2013 Lm Det Norske Baptistsamfunns planer og budsjetter
A) Prioriterte målsettinger for 2014 – 2017 og strategier for Det Norske Baptistsamfunns
virksomhet
Prioriterte målsettinger for 2014 - 2017 ble presentert av Terje Aadne.
Strategiene ble presentert på fem stasjoner og delegatene fikk anledning til å besøke disse for en
presentasjon ved hovedstyret og DNBs ansatte.
Følgende hadde ordet: Hermod Bakkevoll, Per J. Midteide, Atle H. Eidem, Inga Marie Tolås, Anne
Lise Embretsen, Magnus Lund, Knut Andreas Eikland, Arild Harvik, Mona Holtet Atayo, Roald Zeiffert
og Linda Aadne.
Terje Aadne og hovedstyrets leder Per Øvergaard svarte på kommentarene fra landsmøtet.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner de foreslåtte prioriterte strategier og målsettinger for DNB for 2014- 2017
og tar handlingsplanene til orientering med følgende kommentar: Innspillene på landsmøtet
oversendes hovedstyret for videre behandling.
Vedtak: Som forslaget med kommentar som overfor. Enstemmig.
B) Budsjett for 2014
v/økonomileder Håkon Sigland og HS-medlem Gunnar Krunenes.
Følgende hadde ordet: Hermod Bakkevoll, Øystein Lode, Per Øvergaard, Trygve Nedland og Gunnar
Krunenes.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner det foreslåtte budsjett for DNB for 2014.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Sak 15/2013 Lm Holtekilen folkehøgskoles planer og budsjetter
v/ rektor Elin Evenrud
Følgende hadde ordet: Unni Thorbjørnsen, Fredrik Krunenes, Per J. Midteide, Dag Frode Vaagsnes,
Inger Grethe Wium, Magnar Mæland, Elsebeth Hansen og Olaug Bollestad.
Elin Evenrud svarte på spørsmål.
A) Arbeidsplaner for skoleåret 2013/2014
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Holtekilen Folkehøgskole for skoleåret
2013/2014.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
B) Budsjetter
Budsjett for 2014
Revidert budsjett for 2013
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte budsjetter for Holtekilen Folkehøgskole.
Vedtak: Som forslaget. Vedtatt mot en stemme.
44
Sak 16/2013 Baptistenes Teologiske Seminars planer og budsjetter
Sak 16 ble behandlet etter omstrukturering vedtatt i sak 18
v/ styreleder Bjørn Martens
A) Arbeidsplaner for 2014
Presentasjon av arbeidsplanene
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Baptistenes Teologiske Seminar for 2014
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
B) Budsjett for 2014
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte budsjetter for Baptistenes Teologiske Seminar.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
C) Seminarets revisor
Forslag til vedtak:
Landsmøtet gjenvelger Karsten Reitan fra revisorgruppen FMØ DA som revisor for Baptistenes
Teologiske Seminar.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Sak 17/2013 Holtekilens Drifts planer og budsjetter
Saken utgikk grunnet Holtekilen Drifts oppløsning (se sak 18)
ØVRIGE SAKER
Sak 18/2013 Lm Organisering av Baptistenes Teologiske Seminar (BTS),
Holtekilen Drift (HD) og forvaltning av eierskapet i Høyskolen for Ledelse og
Teologi (HLT)
Saken ble innledet av Mathias H. Eidberg, Gunnar Krunenes og Bjørn Martens.
Disse hadde ordet: Håkon Sigland, Svein Arild Pihlstrøm, Per J. Midteide, Kent Remi Westergren og
Ola Liland.
Prinsipiell avklaring og konklusjon om framtiden for BTS, HD og eierskapet i HLT
I) Eventuelle vedtektsendringer i BTS og andre endringer vedrørende organiseringen av BTS.
II) Eventuell etablering av Baptistenes Høgskoleråd som del av Det Norske Baptistsamfunn.
Forslag på vedtekter for Baptistenes Høgskoleråd og andre vedtak vedrørende organiseringen av
Baptistenes Høyskoleråd.
Forslag til endring av punkt 3 i forslaget om omstruktureringen presentert i tillegget fremmet av
Håkon Sigland.
«Aksjene i HLT og stipendmidler overføres til Det Norske Baptistsamfunn (DNB). Studiemidlene
forvaltes av baptistenes høyskoleråd (BHR)»
Forslag til vedtak presentert i sakstillegget til årboka. Håkon Siglands endring er tatt med i punkt 3.
1. Holtekilen Drift i sin nåværende form oppløses.
2. BTS endrer sine vedtekter slik at eiendomsdrift, vedlikehold og eiendomsutvikling gjøres
til hovedfokus. Tilrettelegging for skolevirksomheten skal fremdeles være hovedformålet.
Rasjonalet bak HD overføres altså til BTS. Det sittende styret i BTS stiller sine plasser til
disposisjon, slik at LM kan velge et styre for BTS med en kompetanse i tråd med denne
endringen. En slik endring vil også fjerne behovet for registrering i Enhetsregisteret, i
tillegg til at hjemmelen på eiendommen knyttes sammen med driftsenheten.
3. Baptistenes Høgskoleråd (BHR) blir etablert som en avdeling i Det Norske Baptistsamfunn
(DNB) med eget styre og vedtekter (innenfor DNB). BHR blir da den instansen hvor
ansvaret for et aktivt eierskap i HLT overføres fra det eksisterende BTS og videreføres.
Blant BHR sine styrerepresentaner vil da også styrerepresentantene til HLT bli valgt. Se
for øvrig det vedlagte forslaget til vedtekter for BHR. Aksjene i HLT og stipendiemidlene
overføres til Det Norske Baptistsamfunn (DNB). Studiemidlene forvaltes av Baptistenes
Høyskoleråd (BHR)
Vedtak: Som forslaget til vedtak. Enstemmig.
Vedtektsendring for Baptistenes Teologiske Seminar (BTS)
Forslag til nye vedtekter er presentert i sakstillegget til årboka.
45
Følgende hadde ordet: Magnus Lund, Elsebeth Hansen, Olaug Bollestad, Bjørn Martens, Svein Arild
Pihlstrøm og Oddvar Rønsen.
Gunnar Krunenes og Bjørn Martens svarte på spørsmål.
Forslag til vedtekter, forslag til endring fra landsmøtet til årsmøtet i ny § 6 er innarbeidet:
Navn
§ 1. Institusjonens navn er De Norske Baptisters Teologiske Seminar (Baptistenes Teologiske
Seminar).
§ 2. Seminaret er sin egen juridiske enhet innenfor Det Norske Baptistsamfunn, ansvarlig
innfor Baptistsamfunnets landsmøte. Det rår så vel over de midler som kontinuerlig tilflyter
institusjonen som sin egen formue og faste eiendom. Skoleeiendommen kan ikke selges eller
avhendes, helt eller delvis uten samtykke av Det Norske Baptistsamfunns landsmøte. Det
hefter for sin egen gjeld, derimot hefter det ikke for Det Norske Baptistsamfunns eller de
enkelte menigheters gjeld.
Opphører institusjonen å eksistere tilfaller alle aktiva og passiva Det Norske Baptistsamfunn
Seminaret fremlegger regnskaper og avlegger rapport om sin virksomhet for
Baptistsamfunnets landsmøte.
Formål
§ 3. Seminaret skal stå for og samordne drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling av
baptistenes felles eiendommer på Holtet slik at baptistenes skoler til enhver tid har godt
egnede lokaler og uteområder til sin drift, til subsidierte priser.
Overskudd som opparbeides i Seminaret skal brukes til videreutvikling av eiendommene til
beste for ovennevnte formål, eller – etter vedtak i Seminarets årsmøte – til andre formål i Det
Norske Baptistsamfunns virkegrener.
Seminaret har ikke eget erverv til formål, og ved eventuelt opphør skal gjenværende midler
tilfalle skolenes og baptistenes ideelle formål.
Styret og dets funksjon
§ 4. Seminaret skal ledes av et styre på 7 medlemmer. 4 av disse velges av Seminarets
årsmøte, ett styremedlem oppnevnes fra hver av styrene i Holtekilen Folkehøgskole og
Baptistenes Høyskoleråd, og ett styremedlem velges av og blant de ansatte i Seminaret.
Styremedlemmene valgt avårsmøtet velges for 3 år slik at 2 medlemmer er på valg første år
og ett medlem er på valg hvert av de påfølgende to år. Det velges 3 varamedlemmer for ett
år om gangen. Styreleder velges av årsmøtet for ett år om gangen blant de valgte
medlemmene av styret.
Styret kan ansette daglig leder.
Styret forplikter Seminaret ved sine underskrifter. Styret kan gi prokura. Styret kan
bemyndige styrets leder sammen med et annet medlem av styret eller daglig leder til å
handle og undertegne på dets vegne.
§ 5. Styret påser at det utarbeides planer og gjennomføres nødvendige tiltak innenfor en
forsvarlig økonomisk ramme for de eiendommer det er ansvarlig for. Slike planer og tiltak
skal skje i samråd med brukerne av eiendommene. Styret påser at det utarbeides budsjett
for disse planer og tiltak og at det føres regnskap for disse. Seminaret legger fram
årsregnskap, budsjett og avlegger rapport for sin virksomhet til godkjennelse i Seminarets
årsmøte.
Vedtektsendring
§ 6. Vedtektsendringer skjer på Seminarets årsmøte og må være bekjentgjort for
menighetene minst to måneder før årsmøtet holdes.
Lovendringene vedtas med 2/3 flertall.
Vedtak: Forslaget til vedtak ble vedtatt med en endring i paragraf 14 (ny paragraf 6).
«Landsmøte» strykes og erstattes med «årsmøte». Enstemmig vedtatt.
Baptistenes høyskoleråd (BHR)
Forslag til nye vedtekter er presentert i sakstillegget til årboka.
Tilleggsforslag for BHR fremmet av Svein Arild Pihlstrøm:
Forslag til nytt punkt 4 i underpunkt C) Mandat
«Baptistenes høyskoleråd (BHR) utpeker BHRs representant til styret i BTS blant BHRs
medlemmer.»
Forslag til vedtekter for BHR. Pihlstrøms forslag er innarbeidet:
46
Vedtektene for BHR innarbeides i DNB's vedtekter som ny § 11, med underpunkter a, b, c
Dessuten må det henvises til Baptistenes Høyskoleråd i DNB’s vedtekter:
§6 – Landsmøtet
H. Landsmøtet velger
Nytt pkt 7: Baptistenes Høyskoleråd iflg. § 11.
Nytt pkt 8: Kontrollutvalget iflg. § 9.
Nytt pkt 9. Ansvarlig revisor (valg skjer bare ved bytte)
§11 Baptistenes Høyskoleråd
A. Formål:
Baptistenes Høyskoleråd (BHR) har ansvaret for å utøve et aktivt eierskap av Høyskolen for
Ledelse og Teologi (HLT) på vegne av Det Norske Baptistsamfunn (DNB). BHR skal arbeide for
at DNB’s behov og interesser ivaretas i de studietilbud og den aktivitet høyskolen til en hver
tid tilbyr gjennom høyskolens undervisning, forskning og formidling.
BHR har et selvstendig faglig ansvar for høyskoleforvaltningen og rapporterer årlig til DNB's
landsmøte.
B. Medlemmer:
1. BHR består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Tre av medlemmene velges av
DNB's landsmøte for 3 år, slik at ett medlem er på valg hvert år. DNB’s generalsekretær og
leder i DNB’s hovedstyre er medlemmer ex officio.
Varamedlemmene velges for ett år av gangen.
2. Landsmøtet velger leder for Baptistenes Høyskoleråd for ett år av gangen.
3. De valgte medlemmene og varamedlemmene skal ha relevant kompetanse innen de
områdene BHR er satt til å forvalte.
4. Høyskolerådet samles ved behov, men skal ha minimum ett møte i året. Det skal innkalles
til ekstraordinært styremøte hvis tre av fem medlemmer krever det.
C. Mandat:
1. Baptistenes Høyskoleråd utgjør Det Norske Baptistsamfunns delegater på
generalforsamlingen for Høyskolen for Ledelse og Teologi A/S.
2. Det Norske Baptistsamfunns kandidater til styret (styremedlemmer og varamedlemmer)
for høyskolen for Ledelse og Teologi A/S velges av DNB’s landsmøte blant medlemmene i
høyskolerådet. HLT’s generalforsamling velger formelt styre for HLT etter innstilling fra
eierne.
3. Baptistenes Høyskoleråd er ansvarlig for forvaltning av de fond som tidligere var
underlagt Baptistenes Teologiske Seminar. Forvaltingen skal skje i henhold til de forskjellige
fonds statutter.
4. Baptistenes høyskoleråd (BHR) utpeker BHRs representant til styret i BTS blant BHRs
medlemmer
For øvrig endres nummereringen på følgende paragrafer:
§12 Lønns- og Personalutvalget endres fra § 11
§13 Informasjonsarbeid endres fra § 12
§14 Samarbeidsrådet endres fra § 13
§15 Utvalg og komiteer endres fra § 14
§16 Distriktsarbeid endres fra § 15
§17 Vedtektsendringer endres fra § 16
Vedtak: Vedtektene for BHR ble vedtatt med tilleggsforslaget til Svein Arild Pihlstrøm. Enstemmig
vedtatt.
HILSNINGER
Hilsen fra Ung baptist ved daglig leder Roald Zeiffert og Baptistkvinnene ved styreleder Turid
Nedland.
Sak 19/2013 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn
v/ Terje Aadne og Gunnar Krunenes
Forslag til endringer av vedtekter:
§ 6 i)
i henhold til gjeldende vedtekter for DNB: Landsmøtet velger en valgkomité for neste års
Landsmøte på fem medlemmer med personlige varamenn. I valgkomiteen skal alle distrikt være
representert. Komiteen legger frem begrunnet skriftlig innstilling til landsmøtet.
47
Nytt forslag til § 6 i). Landsmøtet velger en valgkomité for neste års Landsmøte på fem medlemmer
med personlige varamenn. Landsmøte velger leder for valgkomiteen. I valgkomiteen skal alle
distrikt være representert. Komiteen legger frem begrunnet skriftlig innstilling til landsmøtet.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig vedtatt
§ 10 b)
Fondskomiteen kan også ta til forvaltning midler fra Baptistsamfunnet, dets arbeidsgrener og
menigheter som ønskes plassert for kortere eller lengre tid.
Nytt forslag: § 10 b) Fondskomiteen kan også ta til forvaltning midler fra Baptistsamfunnet, dets
arbeidsgrener, menigheter og internasjonale samarbeidspartnere, som ønskes plassert for kortere
eller lengre tid.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektene.
Følgende hadde ordet: Trygve Nedland, Svein Arild Pihlstrøm, Olaug Bollestad, Per Øvergaard og
Ola Liland.
Terje Aadne og Håkon Sigland svarte på spørsmål.
Utsettelsesforslag ble fremmet av Ola Liland grunnet manglede avklaring av juridiske forhold ved
internasjonale plasseringer. HS støttet opp om dette forslaget.
Vedtak:
Saken utsettes til LM2014. Enstemmig.
VALG
Valgkomiteens innstillinger ble presentert av Ola Liland, komitémedlem Marith Bakkevoll hadde
også ordet innledningsvis.
Sak 20/2013 LM Valg Det Norske Baptistsamfunn
HOVEDSTYRET
Styremedlemmer:
3 står på valg, valgperiode 3 år, alle distrikt skal være representert.
Valgkomiteens forslag:
Sissel-Merethe Berg, Lillehammer
Thing Hun, Norway Chin Mission Church
Hege Norm, Sandefjord
Jon Vestøl, Kragerø, suppleringsvalg for 1 år da Harald Hem trakk seg.
Tidligere valgte styremedlemmer:
Per Øvergaard, Oslo 1. (valgt 2011)
Inga Marie Tolås, Haugesund (valgt 2011)
Anton Sinnathamby, Oslo 5. (valgt 2012)
Svanhild Gaasvær, Vikna (valgt 2012)
Øystein Lode, Sortland (valgt 2012)
Følgende hadde ordet: Roald Zeiffert, Marianne Kristoffersen, Anne Lise Embretsen, Unni
Thorbjørnsen, Gunnar Krunenes, Inga Marie Tolås, May Helen Dahlø, Hermod Bakkevoll og Magnar
Mæland.
Jytte Juliussen og Aung Ling Zathang introduserte kandidater for landsmøtet.
Til dagsorden: Gunnar Krunenes, Per J. Midteide, Magne Hultgren, Per Øvergaard, Hermod Bakkevoll
og Fredrik Krunenes.
Benkeforslag til faste medlemmer av hovedstyret:
Roald Zeiffert foreslo Halvor Krunenes, Stavanger
Anne Lise Embretsen forslo Kuhah Paw Htoeleh, Lillehammer
Vedtak:
a. Suppleringsvalg: Jon Vestøl enstemmig valgt for 1 år.
b. Kuhah Paw Htoeleh (106 stemmer), Halvor Krunenes (103 stemmer) og Thang Hlun (78
stemmer) ble valgt inn som faste medlemmer til hovedstyret. Kandidatene Hege Norøm og SisselMerethe Berg fikk henholdsvis 58 og 49 stemmer og ble ikke valgt inn.
Vararepresentanter:
48
5 skal velges, en representant fra hvert distrikt, valgperiode 1 år.
Valgkomiteens forslag:
May Britt Lund, Kvæfjord
Synnøve Gåsvær Angen, Trondheim
Jesmine Christopher, Oslo 6. Tamil Grace Evangelical Church
Tor L. Rønneberg, Porsgrunn
Lillian K. Thorsen, Haugesund
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig
Hovedstyrets leder:
valgperiode 1 år.
Valgkomiteens forslag:
Per Øvergaard, Oslo 1. Baptistmenighet
Vedtak: Som forslaget. Vedtatt med 129 stemmer for, ingen i mot. 3 stemmer ble forkastet.
FASTE FONDS
Styremedlemmer:
1 står på valg, valgperiode 3 år
Valgkomiteens forslag:
Trygve Nedland, Gyland
Tidligere valgte styremedlemmer:
Bernt Hansen, Sommarøy (valgt 2011)
Ole Johan Skjæveland, Stavanger (valgt 2012)
Vararepresentant:
Valgperiode 1 år:
Valgkomiteens forslag:
Koll Kyllingstad, Ålgård
Vedtak: Trygve Nedland og Koll Kyllingstad ble valgt som henholdsvis styremedlem og
vararepresentant. Begge enstemmig vedtatt.
KONTROLLUTVALGET
Utvalgsmedlemmer:
1 står på valg, valgperiode 3 år.
Følgende hadde ordet:
Arne Petter Andreassen og Gunnar Jan Eines.
Valgkomiteens forslag:
Jan Sæthre, Skien
Tidligere valgte utvalgsmedlemmer:
Arne Petter Andreassen, Haugesund (valgt 2011)
Knut Bendikssen, Porsgrunn (valgt 2012)
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig valgt.
BAPTISTENES HØYSKOLERÅD
Forslagene ble presentert av Gunnar Krunenes.
Følgende hadde ordet: Mathias H. Eidberg.
Styremedlemmer:
Forslag:
Mathias H. Eidberg, Bærum (1 år)
Roald Zeiffert, Kristiansand (2 år)
Svein Arild Pihlstrøm, Bærum (3 år)
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Varamedlemmer:
Forslag:
Knut Andreas Eikland, Trondheim (1 år)
49
Inger Lise Salvesen, Ålgård (1 år)
Oddvar Rønsen, Oslo 1. (foreslått av Svein Arild Pihlstrøm)
Følgende hadde ordet: Svein Arild Pihlstrøm, Dag Frode Vaagsnes.
Vedtak: Inger Lise Salvesen (92 stemmer) og Knut Andreas Eikland (91 stemmer) ble valgt inn som
vara. Oddvar Rønsen fikk 50 stemmer.
Leder av Baptistenes høyskoleråd:
Forslag:
Svein Arild Pihlstrøm, Bærum
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Valg av representanter til Høyskolen for ledelse og teologis styre blant BHRs
medlemmer:
Forslag:
Mathias H. Eidberg, Bærum
Roald Zeiffert, Kristiansand
Terje Aadne, Gardermoen (generalsekretær)
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
VALGKOMITÉ
Komitémedlemmer:
Alle 5 står på valg (en fra hvert distrikt), valgperiode 1 år.
Leder velges av landsmøtet.
Valgkomiteens forslag:
Bente Sandtorp, Oslo 1
Hermod Bakkevoll, Andenes
Anne Marie Söderqvist, Vikna
Magne Hultgren, Porsgrunn
Britt Elin Veen Mecea, Stavanger
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig vedtatt.
Vedtak: Magne Hultgren velges som leder av valgkomiteen.
Vararepresentanter:
Alle 5 står på valg (en fra hvert distrikt), valgperiode 1 år.
Valgkomiteens forslag:
Unni Hansen, Sommarøy
Tor Rønneberg, Porsgrunn
Knut Kringen, Stavanger
Ivar Johan Pedersen, Vikna
Arild Brun Svendsen, Fredrikstad
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig vedtatt.
21/2013 LM Valg Holtekilen Folkehøgskole
Styremedlemmer:
Valgperiode 3 år
Valgkomiteens forslag:
Elin Flatebø, Bærum
Tidligere valgte styremedlemmer:
Silje Nordby Skøien, Bærum (valgt 2011)
Ole Johan Skjæveland, Stavanger (valgt 2011)
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig vedtatt.
Styreleder:
Valgkomiteens forslag:
Leif Vollan, Tromsø
Suppleringsvalg for2 år av styreleders valgperiode på 3 år da Ernst Georg Hovland trakk seg.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig vedtatt.
50
Vararepresentanter:
2 står på valg, valgperiode 3 år.
Valgkomiteens forslag:
Sondre Taranger, Skien
Ellen Oseland, Drammen
Ola Liland, Halden
Suppleringsvalg for 1 år da Elin Flatebø ble valgt som styremedlem.
Tidligere valgte varamedlem:
Gunhild T. Lien, Trondheim (valgt 2012)
Følgende hadde ordet: Ellen Oseland og Elin Evenrud.
Oseland ba om å bli valgt for 1 år da hun hadde vært vara for styret i mange år.
Vedtak: Sondre Taranger og Ola Liland ble valgt for 3 år. Ellen Oseland ble valgt for 1 år.
Bilagsrevisor:
Velges hvert år.
Valgkomiteens forslag:
Koll Kyllingstad, Ålgård
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig
Sak 22/2013 LM Valg Baptistenes Teologiske Seminar
Etter vedtak i sak 18 om omstrukturering av Baptistenes Teologiske Seminar (BTS) frasa styrets
medlemmer seg sine plasser og valgkomiteens forslag til valg ble satt tilside. Nytt styre, i stor grad
basert på valgkomiteens forslag til styre for Holtekilen Drift (Sak 23) ble valgt.
Styremedlemmer:
Forslag til navn og lengde på periode fremmet av landsmøtet:
Bjørn Martens, Drammen (3 år)
Armann Aardal, Bærum (3 år)
Bendik Førrisdahl, Drammen (2 år)
Koll Kyllingstad, Ålgård (1 år)
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig
Styreleder:
Forslag fremmet av landsmøtet:
Bjørn Martens, Drammen
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Varamedlemmer:
Forslag fremmet av landsmøtet:
Axel Kolflaath, Haugesund
Olaug Bollestad, Ålgård
Vidar Bergsland, Ålgård
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Sak 23/2013 LM Valg Holtekilen drift
Sak utgår grunnet Holtekilen drifts oppløsning (se sak 18)
51
Sak 24/2013 Lm Protokollgodkjennelse
I tråd med forslag til forretningsorden overlates protokollgodkjennelsen til justeringspersonene og
presidiet.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet gir justeringspersonene og presidiet fullmakt til å godkjenne protokollen for Det Norske
Baptistsamfunn, Baptistenes Teologiske Seminar, Holtekilen Folkehøgskole og for DNBs landsmøte
2013 på Stavern.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig vedtatt.
Magnar Mæland
Ordstyrer
Mette C. Westergren
Viseordstyret
May Helen Dahlø
Protokollsekretær
Knut Andreas Eikland
Protokollsekretær
Per Øvergaard
Hovedstyrets leder
Terje Aadne
Generalsekretær
Marianne Kristoffersen
Justeringsperson
Sigbjørn Nuland
Justeringsperson
Svein U. Tuft
Justeringsperson
52
Misjonsfelt
Det Norske Baptistsamfunn
Kongo
Støtte til pastorskolen, evangelisering og kristen fostring, samt CBCNs administrasjon og
helsearbeid. Norad-støtte formidles til flere prosjekt.
Thailand
Samarbeid med Thailand Lahu Baptist Convention (TLBC), med fokus på
menighetsplanting og evangelist trening. Mer enn 15 evangelister får opplæring og
oppfølging i forhold til menighetsplanting i landsbyer i Nord-Thailand.
Sierra Leone
Baptistsamfunnet støtter to menighetsplantere i det muslimdominerte området nord i
landet.
India
Baptistsamfunnet driver et Norad-prosjekt med spare- og lånegrupper for chin-kvinner
som lever som flyktninger i Mizoramprovinsen.
Midt-Østen
Støtte til en nasjonal evangelist gjennom European Baptist Federations prosjekt
”Indigenous Missionaries”.
Estland
Støtte til en nasjonal evangelist gjennom European Baptist Federations prosjekt
”Indigenous Missionaries”.
Tyrkia
Støtte til en nasjonal menighetsplanter gjennom European baptist Mission.
53
54
Kapittel 3
Norske Baptisters
Barne- og
Ungdomsforbund
55
Vedtekter for Ung baptist
Vedtatt årsmøtet 2011
Navn, medlemsskap og formål
§ 1.
Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund (Ung baptist) er en selvstendig barne- og
ungdomsorganisasjon innen Det Norske Baptistsamfunn.
§ 2.
a.
Ung baptist motto er: «For Kristus og menigheten».
b.
Ansatte og sentralt tillitsvalgte er forpliktet på Ung baptists verdigrunnlag som vedtas av Ung baptists
årsmøte
§ 3.
Ung baptist er et samarbeidsorgan for all virksomhet blant barn og unge som er knyttet til lokale
baptistmenigheter/-grupper.
§ 4.
Ung baptists oppgave er å styrke og utvikle arbeidet blant barn og ungdom, stimulere til evangelisk arbeid
og planlegge og koordinere arbeidet. Dette skal skje både gjennom egne initiativ og i samarbeid med de enkelte
grupper. Videre skal Ung baptist samle og gi informasjon, og formidle internasjonale kontakter.
DEN SENTRALE VIRKSOMHET
Årsmøtet
§ 5.
Årsmøtet er Ung baptists høyeste myndighet og avholdes vanligvis hvert år. Ekstraordinært årsmøte kan
innkalles når minst 2/3 av landsstyret, 3 distriktsstyrer eller 1/5 av lokallagene krever det.
§ 6.
For representasjon til årsmøtet gjelder følgende:
a.
Representantene med rett til å stemme på årsmøtet skal være valgt av og blant medlemmene i Ung baptists
lokallag, og være over 12 år.
b.
Lokallag med 1 til og med 50 medlemmer kan sende en representant. Lokallag med 51 til og med 100
medlemmer har rett til to representanter. Lokallag med over 100 medlemmer kan sende 3 representanter til
årsmøtet. Menigheter tilknyttet Det Norske Baptistsamfunn uten lokallag kan sende en representant med tale og
forslagsrett. Representasjon til årsmøtet er basert på siste års medlemsinnberetning
c.
Øverste leder i distriktene, fylkeslagene og særorganisasjonene har stemmerett.
d.
Landsstyret og ansatte har tale- og forslagsrett i årsmøtet.
e.
Medlemmer av Ung baptist har møterett og kan gis talerett i årsmøtet.
f.
Landsstyret utpeker fullmaktskomité.
§ 7. Innkalling til årsmøtet skal skje minst 4 måneder før møtet avholdes. Fristen for innsendelse av forslag
settes til 1 måned etter innkalling. Årsmøtets dagsorden og sakspapirer gjøres tilgjengelig 1 måned før møtet
avholdes. Landsstyret har anledning til å gjøre unntak fra nevnte tidsfrister.
§ 8. Årsmøtet konstituerer seg selv og behandler følgende saker:
1.
Godkjenne forretningsorden for gjennomføring av årsmøtet.
2.
Landsstyrets rapport fra forrige kalenderår.
3.
Revidert regnskap for forrige kalenderår.
4.
Innkomne forslag.
5.Arbeidsplaner.
6.Budsjett.
7.
Valg av landsleder, viselandsleder, landsstyremedlemmer og varamedlemmer, revisorer og en valgkomite
bestående av 5 medlemmer, hvorav 1 velges som leder. Geografisk, kulturell, kjønns- og erfaringsmessig bredde
tilstrebes.
Landsstyret
§ 9.
Landsstyret består av landsleder, viselandsleder og 5 styremedlemmer. Daglig leder møter i landsstyret med
tale- og forslagsrett.
6
56
§ 10. Landsleder, viselandsleder og landsstyret velges av årsmøtet for en periode på 2 år, slik at 3 eller 2
styremedlemmer og landsleder eller viselandsleder står på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv med ulike
ansvarsområder. Geografisk, kulturell, kjønns- og erfaringsmessig bredde tilstrebes. Det velges 2 varamedlemmer
for 1 år om gangen.
§ 11. Etter retningslinjer gitt av årsmøtet leder landsstyret Ung baptists sentrale arbeid og gjennomfører
årsmøtets vedtak, forvalter forbundets midler, ansetter medarbeidere, og utarbeider instruks for de ansatte og
forhandler med dem om lønnsforhold. Ung baptist er egen juridisk person og hefter for egen gjeld. Landsleder og
daglig leder undertegner på forbundets vegne.
§ 12. Landsstyremøte avholdes når landslederen bestemmer, eller når minst 3 styremedlemmer forlanger det.
Styremøte skal avholdes minst 2 ganger i året, og styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er tilstede.
Utvalg
§ 13. Landsstyret nedsetter et arbeidsutvalg som får fullmakt til å ta seg av de løpende saker. Landsstyret
oppretter de arbeidsgrupper det trenger for å virkeliggjøre Ung baptists målsetting.
§ 14. Ung baptists kontaktutvalg er et rådgivende organ for landsstyret og avholdes vanligvis hvert år. Det
består av landsstyret med vara, staben, 1 representanter fra hvert distrikt, fylkeslag og særorganisasjon, samt
generalsekretæren i Det Norske Baptistsamfunn. Landstyret kan også kalle inn flere personer ved behov.
Særorganisasjoner
§ 15. Selvstendige organisasjoner av arbeidsmessig eller kulturell art kan ha en formalisert relasjon til Ung
baptist.
§ 16. Særorganisasjonene avholder sine årsmøter hvor rapporter og regnskap legges fram og leder og styre velges.
Særorganisasjonene former sine egne vedtekter. Rapporter, vedtak og planer sendes Ung baptist til orientering.
Særorganisasjonene hefter for egen gjeld.
DEN REGIONALE VIRKSOMHET
Distrikter
§ 17. Ung baptist er inndelt i 5 distrikter:
Nord-Norsk Baptistungdom (Ung baptist i nord)
Midt-Norge Baptistungdom (Ung baptist midt)
Vestlandet Baptistungdom (Ung baptist vest)
Sørlandet Baptistungdom (Ung baptist sør)
Østlandet Baptistungdom (Ung baptist øst)
§ 18. Distriktene avholder sine årsmøter hvor rapporter og regnskap legges fram og distriktsleder og
distriktsstyre velges. Distriktene former sine egne vedtekter. Rapporter, vedtak og planer sendes Ung baptist til
orientering. Distriktene hefter for egen gjeld.
Fylkeslag
§ 19.
Ung baptist kan inndeles i fylkeslag.
§ 20. Fylkeslag avholder årsmøte hvor rapporter og regnskap legges fram, og fylkesleder og fylkesstyre
velges. Fylkeslagene former sine egne vedtekter. Rapporter, vedtak og planer sendes Ung baptist til orientering.
Fylkeslagene hefter for egen gjeld.
VEDTEKTSENDRINGER
§ 21. Forslag til endringer av disse vedtekter må sendes Landsstyret senest 1 måned etter innkalling til årsmøtet.
Vedtektsendringer drøftes fortrinnsvis av Ung baptists kontaktutvalg og kan sendes lokale grupper til uttalelse.
Forslag som skal behandles må foreligge i de ordinære sakspapirene til årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3
flertall av de avgitte stemmer.
§ 22. Ung baptist kan oppløses etter beslutning av to på hverandre følgende ordinære årsmøter og krever 2/3
flertall av de avgitte stemmer. I tilfelle oppløsning tilfaller alle Ung baptists eiendeler Det Norske Baptistsamfunn.
57
7
Sak 3: Landsstyrets rapport for 2013
Ung baptist er til for at stadig flere barn og unge skal få høre om Jesus. Vi jobber for å utruste de lokale
menighetene og deres ledere slik at vi kan skape trygge, gode omgivelser hvor barn og unge kan lære Jesus
å kjenne. Det arbeidet som gjøres i våre 170 lokallag i menighetene rundt omkring i hele landet utgjør en
forskjell, og i året som har gått har barn og ungdommer vokst i troen, mange har tatt imot Jesus og flere
unge har blitt døpt. Landsstyret gleder seg over alt det gode som skjer og takker for innsatsen som hver
enkelt av dere legger ned for vårt felles arbeid. Som en landsdekkende organisasjon har vi også mulighet
til å gjøre regionalt og nasjonalt arbeid. Det å møte ungdommer og ledere fra andre steder enn sin egen
hjemplass bidrar til å utvide horisonten, skape nye vennskap og gir tilgang til kompetanse utover det man
selv besitter.
Ung baptist har de siste årene vært i vekst, og dette fortsatte i 2013. Det gleder vi oss over, og denne
veksten styrker Ung baptist som en flerkulturell organisasjon, det er både spennende og utfordrende. Vi
har hatt en kraftig vekst i migrantmenighetene, samtidig har det vært en like kraftig tilbakegang i arbeidet
i de norskspråklige menighetene. Nesten alle migrantmenighetene har barne- og ungdomsarbeid, mens
under halvparten av de norske menighetene har det. Dette gir oss to store utfordringer fremover. Et stort
og mangfoldig migrantarbeid, der mange ungdommer opplever en stor kulturkonflikt, og et kirkesamfunn
der hovedregelen i menighetene er at det er lite eller intet barn- og ungdomsarbeid.
Baptistenes Lederkonferanse ble arrangert for første gang i 2013 etter initiativ fra Ung baptist. Det var
en stor suksess, og inngår i et kontinuerlig arbeid for å knytte oss tettere opp mot baptistsamfunnet.
Flere andre viktige konferanser ble også gjennomført i året som gikk. På høsten ble to regionale
barnelederkonferanser gjennomført. T2 har vært en stor suksess siden oppstarten og i år har særlig mange
chinungdommer gått gjennom programmet. Dessverre har vi ikke nådd målene for Horizons, men nå er
en mentor på plass, og vi fortsetter rekrutteringsarbeidet. Vi fikk heller ikke til å starte en praktisk linje, og
landsstyret vil la evalueringen av dette inngå i en styrking av lederutviklingen i året som kommer.
Styret ønsker også spesielt å trekke frem migrantkonferansen der vi samler sentrale unge migrantledere
for å jobbe sammen med dem om lederskap, identitet og misjonal livsstil. For Ung baptist var dette et
viktig steg i å ta utfordringene i migrantarbeidet på alvor, og neste migrantkonferanse avholdes i januar
2014.
På våren gjennomførte vi et spennende og viktig prosjekt der en student ved HLT hadde praksis i Tryggarbeidet. Hun besøkte en rekke av menighetene våre, og satte fokus overgrep og makt. Ung baptist skal
være en organisasjon der alle er trygge, og vi har et kontinuerlig arbeid for å forebygge, og skape gode,
sunne miljøer i menighetene.
8
58
2013 har også vært et år med mye reiser, først deltok seks personer fra Ung baptist på en Levende Tro
konferanse i Atlanta USA i samarbeid med Frikirkelig Barne- og Ungdomsunion. De som deltok har
fortsatt arbeidet etter de kom hjem, og det har styrket Levende Tro arbeidet i Ung baptist. Etter Blink
reiste 33 ungdommer og ledere på teamtur til Thailand, og deretter deltok de på Baptist World Alliance
sin verdenskonferanse for ungdom i Singapore. Ung baptist støttet også en teamtur fra Skien til USA.
Gjennom disse turene har vi satt fokus på sentrale arbeidsområder.
I løpet av 2013 har styret hatt fokus på å organisere oss bedre, og dermed få mer ut av de ressursene vi har.
Derfor har vi knyttet til oss en lang rekke prosjektmedarbeidere, som jobber med prosjekter i 2014. Dette
medfører at langt flere personer er tettete på det nasjonale arbeidet, og gjør oss i bedre stand til å løse de
utfordringene vi har.
Landsstyret i 2013
Morten Øhrn, landsleder Oslo
Maria Kristine Bækkelie, nestleder Trondheim
Reine CihilukaTistedal/Oslo
Dag Frode Vaagsnes Arendal (permisjon fra september 2013)
Lah May Chit Åmli/Harstad
Salai Ram Thang Dam Due Sandnes
Anniken MyhreTromsø
Roar Christensen, vara
Sortland
Ole Thorvald Helland, vara Ålgård
Ansatte i 2013
Roald Zeiffert Espen Thilesen
Mary Hram Sui
Inger Lise Salvesen
Siang Sui Baw Hrin
Daglig leder (100%)
Integrasjonskonsulent og lokallagsoppfølging (50%)
Integrasjonskonsulent (50%)
Ledertreningskonsulent (25%) og kontormedearbeider (25% frem til 1.5)
Kontormedarbeider (25% fra 15.8)
I tillegg har vi deltatt i Peter Ngaidam (baptistsamfundet), David Hunstad (Ung baptist i nord) og Birgit
Andersen (Ung baptist sør) sine stillinger i 2013
Tid for Gud arbeidere
Siang Sui Baw Hrin Marit Eide Vår 2013
Høst 2013
Kragerø og Ung baptist
Skien (50%)
Tid for gud HLT stipend
Lah May Chit
Carmen Bernal
Ung baptist Integrasjon
Ung baptist Trygg
59
9
Sak 3 og 5: Målbare resultater og mål
Resultat
Mål
Resultat
Mål
2012
2013
2013
2014
45
60
52
40
10
-
-
3
15
1
10
1
Lederutvikling
1.2
T2
1.3
Praktisk linje
1.4
Horizons
1.5
Tid for Gud: Norge
2/2
1/2
1/1
1/2
1.6
Tid for Gud: Internasjonalt
0/0
0/2
0/0
0/1
1.7
Tid for Gud: HLT-stipend
4/1
1/5
2/0
2/2
1.8
Sommerteam
9
33 (Thailand &
Singapore)
33
26 (Bulgaria)
1.9
Regionale/nasjonale
lederkurs
4 kurs/
11 Kurs/
7 kurs/
10 kurs/
300 deltagere
350 deltagere
1.10
210 deltagere 400 deltagere
Oppfølging av ledere lokalt/
60 ledere/
60 ledere/
70 ledere/
70 ledere/
Oppfølging eller besøk av
lokallag
39 lokallag
40 lokallag
45 lokallag
45 lokallag
2/2
Alle
4/4
Alle
15 menigheter
1 med plan
6 nye
1.11
Info om NBUF ved oppstart
av nye menigheter
1.12
Levende Tro i menigheter
2
2.1
Aktiv medlemsregistrering
3.819
4.000
4.474
4.500
2.2
Tellende medlemmer
3046
3300
3.256
3.400
162
170
173
180
0
Ny grafisk profil
Ung baptist
(u/26år betalt 50kr)
10
2.3
Lokallag
2.4
Produsere
profileringsmateriell
60
Sak 4 og 6: Regnskap 2013 og budsjett 2014
61
11
Balanserapport
12
62
Sak 5: Arbeidsplaner 2014
Landsstyret mener at den viktigste måten å møte de utfordringene Ung baptist, og ikke minst
menighetene og baptistsamfunnet står ovenfor er å sette lederskap, og lederutvikling enda høyere på
agendaen. Ung baptist fortsetter med ledertreningsstigen vår T2, Horizons og Tid for Gud tjenesten.
Samtidig ser styret at vi trenger å gjøre mer for å skape gode ledere. Derfor lanserer vi i samarbeid
med baptistsamfunnet og Høyskolen for Ledelse og Teologi et enda mer spisset ledertreningsprogram.
Her vil vi bruke mye ressurser på å trene nye ledere, som kan ta både Ung baptist og baptistsamfunnet
videre. Gjennom engasjerende og god undervisning, og ikke minst relasjoner til kristne ledere og god
mentorordning, vil vi sette ledelse enda høyere på dagsorden.
Vi styrker samtidig fokuset vårt på integrasjon og har ansatt fire nye prosjektmedarbeidere, målet med
dette er å besøke alle migrantmenighetene våre hvert år. Samtidig forsetter vi arbeidet med å støtte og
utfordre den nye generasjonen med migrantledere. Det målrettede arbeidet med migrantkonferansen vil
fortsette og vi ønsker å nå enda lengre i å skape en misjonal flerkulturell organisasjon.
Den viktigste suksessfaktoren for om vi klarer å lykkes med vårt store mål om å nå ut med evangeliet til
barn og unge i Norge, er velfungerende menigheter som setter barn og unge på dagsorden. Derfor er Ung
baptist også involvert i menighetsveiledning, og da særlig med fokus på Levende Tro. Vi har mot slutten
av 2013 fått på plass to Levende Tro konsulenter, og vil ha fokus på å veilede lokale menigheter med deres
egen Levende Tro plan.
Også i 2014 planlegger Ung baptist å reise ut med et eget team i etterkant av Blink. Årets teamtur går til
Bulgaria og vil, sammen med det bulgarske baptistsamfunnet, bidra i deres arbeid blant barnehjemsbarn
og utsatte minoriteter, blant annet romfolk. Et viktig aspekt med teamturene, i tillegg til å hjelpe de lokale,
er den indre reisen hvert enkelt deltaker er på, i sitt gudsforhold.
63
13
Lederutvikling
Det viktigste Ung baptist gjør er å trene og utruste nye ledere. Vi har derfor lederprogram tilpasset ulike
aldersgrupper og situasjoner.
T2
Ledertrening for unge ledere. Vi anbefaler at en tar dette etter
konfirmasjon/tentro. Ung baptist arrangerer jevnlig kurs i T2,
og har kursholdere som er klar til å arrangere kurs der det
er stor nok interesse. Kurset går normalt over tre helger med
undervisning, der en av disse er en nasjonal helg sammen med
baptistenes lederkonferanse. Vi kan også tilby ressursene i kurset
lokalt i menigheten, slik at det kan kjøres selv.
Søknadsfrist: se aktuelle kurs, eller ta kontakt med Ung baptist.
Horizons
Ledertrening for mer erfarne ledere, som skal bli, eller har blitt ungdomsledere. Kurset er nettbasert
i 24 moduler. Du bestemmer selv hvor raskt du tar kurset, og kurset er mentorbasert, slik at du får
tilbakemeldinger og oppfølging gjennom hele kurset. Det er også mulig å ta horizons for barneledere,
men dette er foreløpig ikke oversatt til norsk.
Søknadsfrist: løpende
Tid for Gud
En volontørtjeneste i Ung baptist. Fra 18 år og eldre, får du
mulighet til å være et år i tjeneste. De ulike programmene er:
Tid for Gud Nasjonalt:
Du jobber et år i en baptistmenighet i Norge. Dette kan være din
egen menighet, eller et annet sted. Ung baptist hjelper deg gjerne
med å finne en menighet. Det er også mulighet å gjøre dette på
deltid, eller å kombinere lokal og nasjonalt arbeid.
Søknadsfrist: løpende, men det er lurt å være ute i god tid.
Tid for Gud Internasjonalt:
I samarbeid med European Baptist Mission tilbyr vi volontørtjeneste i en rekke land i Afrika og SørAmerika. Tjenesten begynner med et volontørkurs i Berlin i juli, før utreise til det aktuelle landet.
Tjenesteperioden er normalt ett år, men kan også være kortere. Ta kontakt med Ung baptist for mer
informasjon.
Søknadsfrist: løpende, men det er lurt å være ute i god tid.
Tid for Gud HLT stipend:
I samarbeid med høyskolen for Ledelse og Teologi tilbyr vi stipend til studenter som tar praksis i Ung
baptist lokalt, regionalt eller nasjonalt. Praksisperioden på HLT er siste halvannet år. Mer informasjon om
HLT får du ved å kontakte skolen. Muligheter for praksis får du ved å kontakte Ung baptist, eller en lokal
baptistmenighet.
16
64
Lederkurs og konferanser
Ung baptist arrangerer jevnlig lederkurs og konferanser, både regionale og nasjonal. Følg med på
ungbaptist.no, facebook eller nyhetsbrevet til baptistsamfunnet.
Ungt lederskap
Norge er inne i en tid av forandring. Samfunnsendringer skjer mye raskere enn før, og som menigheter er
vi kalt til å nå ut til dette samfunnet med evangeliet om Jesus. Vår erfaring og statistikkene viser at vi i for
liten grad klarer å nå ut. Antall barn og unge i de norskspråklige menighetene er halvert siden år 2000. Et
flertall av menighetene våre har ikke barne- og ungdomsarbeid, de fleste av disse har få aktive under 60 år.
Mange migrantmenigheter opplever at barn og unge forlater menighetene.
Slik kan det ikke være. Vi mener at svaret på dette er å trene ledere. Ledere som ser nye løsninger. Ledere
som våger å drømme større enn det de ser.
Ung baptist og baptistsamfunnet har derfor utviklet et nytt ledertreningsprogram for unge ledere. Vi ser
etter de lederne som kan ta menighetene og kirkesamfunnet inn i fremtiden. Vi ser etter nye pastorer,
menighetsplantere, generalsekretærer og statsministere. Vi tror han har en fremtid for oss, og at han har
lederne som skal ledere videre.
Utfordringen nå er å finne dem, og trene dem. Frem til 1 juni 2014 skal vi finne dem. Har du sett noen av
disse? De er kanskje mellom 18 og 25 år. De har allerede tatt ansvar som ledere, og har et potensiale til å
lede mer og større. Kanskje du har et kall? Kanskje du er den vi leter etter?
Ung baptist er i ferd med å ansette en prosjektleder, som vil være den riktige å kontakte. Men frem til
da, ta gjerne kontakt med Roald Zeiffert, med gode forslag på kandidater, eller for å vise interesse selv.
Opptak gjøres gjennom intervju med aktuelle kandidater, og det er begrenset plass.
Selve programmet starter høsten 2014, og avsluttes våren 2016. Mer informasjon om programmet
kommer i løpet av våren.
65
17
Migrantkonferanse
Ung baptist har det siste året arrangert to migrantkonferanser. Den første i februar 2013, og den neste i
januar 2014. Her har vi samlet ca. 25 migrantungdomsledere fra hele landet. Dette er unge ledere som
jobber med barn og unge i etniske og multikulturelle fellesskap, og som selv kjenner på spenningen i det å
leve mellom to kulturer.
Vi hadde et ønsket å se hva de hadde fått til, og å lære hvordan de håndterte sine utfordringer. I tillegg
ønsket vi å utfordre dem til å være enda mer frimodige i sine lederoppgaver. Vi ønsket å gi dem en visjon
av Guds rikes arbeid som overstiger de kulturelle grensene, nettopp fordi vi tror på en Gud som gjør det.
En av de store utfordringene er at unge som lever i to kulturer verken kan følge sine foreldres praksis, eller
kun adoptere norsk praksis om de ønsker å være ekte om den de er. Spørsmålet blir da, hvordan ser denne
middelveien ut, og hvem kan de lære den av?
Migrantkonferansen skal være en læringsarena for akkurat dette, og vi ønsker at alle de ressurser
som finnes i disse miljøene kan få blomstre å påvirke både lokalt og nasjonalt. Ung baptist ønsker et
multikulturelt kirkesamfunn, og vil utfordre den nye generasjonen av migrantungdommer til å gå foran
og skape dette kirkesamfunnet.
18
66
Kapittel 4
Det Norske
Baptistsamfunns
landsmøte 2014
67
Fullmakter
Praktisk informasjon om innsending av fullmakter
Demokratiet er viktig, og Baptistsamfunnet har en gjennomført demokratisk struktur. Det
er i fellesskap vi bestemmer vår framtid. Landsmøtene er vårt fellesskaps høyeste
bestemmende organ. Det er derfor viktig at så mange som mulig av menighetene er
representert og at vi får flest mulig til å delta. Kom derfor til Stavern tirsdag og onsdag 1.
og 2. juli.
Dessverre er det hvert eneste år noen som leverer inn fullmaktene for sent.
Fristen vi har satt er så sent at det burde være mulig for alle menighetene å kunne velge
deputerte og gi melding om disse.
Velg deputerte senest på siste menighetsmøte i juni og gi eventuelt forstanderen
eller en annen fullmakt til å supplere listen over deputerte. Vi har nemlig opplevd at noen
medlemmer av enkelte menigheter har vært til stede, men ikke vært deputert fordi de
ikke var valgt på menighetsmøtet. Ta høyde for en slik eventualitet, slik at menighetene
blir mest mulig fulltallig.
Fullmaktskomité er Arild Harvik og Roger Dahl. Menighetenes fullmakter skal
sendes inn skriftlig.
Dette er nødvendig for
 oversiktens skyld
 at forhandlingene ikke skal bli forsinket med bearbeidelse av fullmakter i siste liten
 at det lages en liste over de deputerte fra hvilke menigheter
 at vi skal vite hvor mange kopier som er nødvendig av diverse papirer
 at vi skal vite hvor mange stoler/bord som skal sette fram
Følgende fullmaktsregler gjelder til Landsmøtet i henhold til DNBs vedtekter, § 6, punkt b.
Menigheter med:
1 - 24 medlemmer
2 deputerte
25 - 49 medlemmer
3 deputerte
50 - 99 medlemmer
4 deputerte
100 - 149 medlemmer
5 deputerte
150 - 199 medlemmer
6 deputerte
200 - 249 medlemmer
7 deputerte
250 - 299 medlemmer
8 deputerte
Det er medlemstallet ved årsskiftet som teller (det tallet som Årbok 2013 oppgir) ved
beregning av antall deputerte.
Representantene må ha vært medlemmer av menigheten i minst to måneder forut for
Landsmøtet.
Frist for innsendelse av fullmakter er
mandag 23. juni!
Fullmaktene sendes til
Fullmaktskomitéen Landsmøtet 2014
v/Roger Dahl
Micheletsvei 62 C
1368 Stabekk
E-post: [email protected]
68
Saksliste for Baptistenes Landsmøte 2014
Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Teologiske
Seminar og Holtekilen Folkehøgskole
Stavern, 1.-2. juli 2014
Kl. 09.00: Åpning
1. Hovedstyrets leder Per Øvergaard åpner landsmøtet.
2. Bønn og lovsang v/ hovedstyremedlemmer.
3. Minneord over avdøde medarbeidere v/ generalsekretær Terje Aadne.
Sak 1/2014 Lm Fullmaktskomiteens rapport
Rapport om menighetenes deputerte til landsmøtet v/informasjonsleder Roger Dahl.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Fullmaktskomiteens rapport. Totalt __ menigheter med __
deputerte.
Sak 2/2014 Lm Konstituering
Valg av:
A) Tellekorps
HS vil fremme et forslag på 5 personer til tellekorps.
B) Ordstyrer & viseordstyrer
HS vil fremme et forslag på to personer som er forberedt på sakene.
C) Protokollsekretærer
HS vil fremme et forslag på to personer som er villige til å føre protokollen.
D) Justeringspersoner
Det velges tre personer som kan lese igjennom protokollen og eventuelt justere
innholdet, jfr. forretningsorden punkt 5.
Godkjenning av:
E) Innkallingen
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte.
F) Sakslisten
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner sakslisten i henhold til utsendte papirer.
G) Forretningsorden (s73)
Se vedlagte forslag til forretningsorden.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner utsendte forretningsorden.
Sak 3/2014 Lm Leders tale
Hovedstyrets leder Per Øvergaard holder sin tale.
Anledning til kommentarer og spørsmål.
RAPPORTER OG REGNSKAPER
Sak 4/2014 Lm Det Norske Baptistsamfunn
A) Årsrapport 2013 (s74)
v/Hovedstyrets leder Per Øvergaard
Rapporten forutsettes lest av de deputerte. Landsmøtet inviteres til å komme med
innspill.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Hovedstyrets årsrapport og mener at den gir et dekkende bilde
av DNBs virksomhet i 2013.
69
B) Årsregnskap 2013 (s87)
v/økonomileder Håkon Sigland
Revisjonsrapport leses. Kontrollutvalgets rapport framlegges i møtet.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner det framlagte årsregnskapet for DNB for 2013.
Sak 5/2014 Lm Holtekilen Folkehøgskole
V/styreleder Leif Vollan og rektor Elin Evenrud
A) Årsrapport 2013 (s103)
Rapporten forutsettes lest av de deputerte.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Holtekilen Folkehøgskoles årsrapport og mener at den gir et
dekkende bilde av Folkehøgskolens virksomhet i 2013.
B) Årsregnskap 2013 (s106)
Revisjonsrapport leses. Kontrollutvalgets rapport legges fram i møtet.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Holtekilen Folkehøgskoles framlagte årsregnskap for 2013.
Sak 6/2014 Lm Baptistenes Teologiske Seminar
v/ styreleder Bjørn Martens
A) Årsrapport 2013 (s115)
Rapporten forutsettes lest av de deputerte.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Baptistenes Teologiske Seminars årsrapport og mener at den gir
et dekkende bilde av Seminarets virksomhet i 2013.
B) Regnskap 2013 (s118)
Revisjonsrapport leses. Kontrollutvalgets rapport fremlegges i møtet.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Baptistenes Teologiske Seminars framlagte årsregnskap for
2013.
Sak 7/2014 Lm Baptistenes Høyskoleråd
v/styreleder Svein Arild Pihlstrøm
Årsrapport 2013 (s127)
Rapporten forutsettes lest av de deputerte.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner årsrapport for Baptistenes Høyskoleråd og mener at den gir et
dekkende bilde av virksomheten i 2013.
Sak 8/2014 Lm Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)
Rektor Karl Inge Tangen orienterer om status for skolen og videre planer.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet takker for informasjonen fra HLT.
Sak 9/2014 Lm Faste Fonds
A) Årsrapport 2013 (s129)
v/styreleder Bernt Hansen
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Fondskomiteens årsrapport og mener den gir et dekkende bilde
av virksomheten til Faste Fonds i 2013.
70
B) Regnskap (s130)
v/ økonomileder Håkon Sigland
Revisjonsrapport leses. Kontrollutvalgets rapport fremlegges i møtet.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Fondskomiteens årsregnskap for 2013
Sak 10/2014 LM Evaluering av Holtekilen Folkehøgskoles plass i
Det Norske Baptistsamfunn (s135)
Presentasjon av evalueringsrapporten
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til evalueringsutvalgets konklusjoner
PLANER OG BUDSJETTER
Sak 11/2014 LM Det Norske Baptistsamfunns planer og budsjetter
A) Prioriterte målsettinger og planer for 2015 – 2017 (s143)
v/Hovedstyrets leder Per Øvergaard
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner de foreslåtte prioriterte målsettinger og planer for DNB for 2015 –
2017
B) Budsjett 2015 (s145)
v/økonomileder Håkon Sigland
Orientering om revidert budsjett for 2014.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner det foreslåtte budsjett for DNB for 2015.
Sak 12/2014 LM Folkehøgskolens planer og budsjetter
v/styreleder Leif Vollan og rektor Elin Evenrud
A) Arbeidsplaner for skoleåret 2014/2015 (s150)
Presentasjon av arbeidsplanene.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Holtekilen Folkehøgskole for
skoleåret 2014/2015.
B) Budsjetter
Budsjett for 2015.
Revidert budsjett for 2014.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte budsjetter for Holtekilen Folkehøgskole.
Sak 13/2014 Lm Baptistenes Teologiske Seminars planer og budsjetter
v/ styreleder Bjørn Martens
A) Arbeidsplaner for 2015
Presentasjon av arbeidsplanene
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Baptistenes Teologiske Seminar
for 2015
B) Budsjetter
Budsjett for 2015
Revidert budsjett for 2014
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte budsjetter for Baptistenes Teologiske Seminar.
C) Seminarets revisor
Styret fremmer forslag om valg av ny revisor
71
Sak 14/2014 Baptistenes Høyskoleråds planer 2014 og 2015 (s153)
v/ styreleder Svein Arild Pihlstrøm
Presentasjon av arbeidsplanene
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Baptistenes Høyskoleråd for
2014 og 2015
ØVRIGE SAKER
Sak 15/2014 LM Vedtektsendringer Baptistenes Teologiske Seminar
Styret forslår å skifte navn fra Baptistenes Teologiske Seminar til Holtekilen Drift.
Vedtektenes § 1, 2, 3, 4, 5 og 6 endres med hensyn til navn.
Sak 16/2014 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn (s154)
Forslag til endringer av vedtekter
Se saksfremstilling
§ 6 § 8 § 12 redigeres i forhold til vedtak i sak 15.
§ 6b Representanter til landsmøtet
§ 7 Hovedstyret e) 1 og 3
§ 8 Arbeidsgrener a) og c)
§ 14 Samarbeidsrådet
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektene og justering av
nummerering i etterfølgende paragrafer.
Sak 17/2014 Lm Resolusjoner
Forslag til resolusjonstekst blir fremsatt i begynnelsen av landsmøtet
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til forslaget om resolusjon(er)
VALG
Valgkomiteens innstilling v/ leder Magne Hultgren
Sak 18/2014 Lm Valg Det Norske Baptistsamfunn (s157)
Sak 19/2014 Lm Valg Holtekilen Folkehøgskole (s160)
Sak 20/2014 Lm Valg Baptistenes Teologiske Seminar (s161)
Takk til avtroppende tillitspersoner
AVSLUTNING
Sak 21/2014 Lm Protokollgodkjennelse
I tråd med forslag til forretningsorden overlates protokollgodkjennelsen til
justeringspersonene og presidiet.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet gir justeringspersonene og presidiet fullmakt til å godkjenne protokollen for
DNBs Landsmøte 2014 på Stavern
Landsmøteforhandlingene skal være avsluttet senest kl.16.00 onsdag 2. juli.
Detaljert program vil bli utdelt ved ankomst.
72
Sak 2G/2014 LM
Forslag til forretningsorden
1. Landsmøtet kan fatte vedtak med de til enhver tid frammøte og godkjente deputerte.
Ordstyrerne holder rede på antall og tilstedeværende deputerte som kan stemme.
2. Ordstyrerne leder forhandlingene og gis fullmakt til å fremme forslag som gjør at
sakslisten og forretningsorden kan følges.
3. Ordstyrerne har rett til å foreslå begrensning av taletiden og til å sette strek for
muligheten til å tegne seg på talerlisten.
4. Ordstyrerne gis anledning til å forlenge forhandlingstiden om de ser at sakene ikke
kan gjennomføres til den oppsatte tiden.
5. Protokollen fra forhandlingene gjøres tilgjengelig for representantene etter hvert som
den er klar. Representantene leser igjennom og gir skriftlige kommentarer til
protokollsekretærene. Det velges tre personer til å gjennomlese protokollen ved
forhandlingenes slutt.
6. Kontrollutvalget gis anledning til å uttale seg om regnskapene før de godkjennes.
7. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrerne. Det gjelder også forslag til
tilføyelser/endringer av rapporter og budsjetter.
8. Navneforslag til verv behøver ikke leveres skriftlig.
9. Skriftlig avstemming foretas bare når vedtektene krever det eller når flertallet av de
deputerte ønsker det. De deputerte kan stemme for, imot eller avholde seg fra å
stemme. Blanke stemmer teller med i stemmegrunnlaget. Protokollen gjengir de
aktuelle stemmetall.
10. Ordstyrerne gis anledning til å foreta samlet avstemming på saker og forslag der det
ikke finnes motkandidater eller endringsforslag.
11. Hovedstyrets medlemmer, generalsekretæren i Det Norske Baptistsamfunn og de
daglige ledere av Det Norske Baptistsamfunns arbeidsgrener har tale- og forslagsrett.
Andre kan ved vedtak i Landsmøtet gis talerett.
73
Sak 4a/2014 LM
Årsrapport for 2013 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)
Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus,
midt i verden med evangeliet!
Noen høydepunkter
Felles lederkonferanse
For første gang arrangerte DNB i samarbeid med Ung baptist, Norske Baptistkvinner og
Adelfia felles lederkonferanse 8.-10. mars 2013 på Stavern for hele vårt arbeid.
Medarbeiderkonferansen og Ung baptist sin lederkonferanse ble lagt sammen for å legge
til rette for et fokus på inspirasjon, ledertrening og fellesskap for pastorer, ledere fra alle
nivåer i menighetene og ledere i Barne og Ungdomsarbeidet.
Det ble en flott lederkonferanse hvor alle målgruppene var godt representert og
deltagerantallet var stort. Helt unge ledere på 14 -15 år til de eldste på over 80 år deltok.
Det var god oppslutning fra migrantmenighetene med rundt 30 % av deltakerne og rundt
halvparten av ungdommene som deltok var fra migrantmiljøene. Over 200 ledere fra alle
sammenhenger i vårt arbeid deltok.
Strategier for DNBs nasjonale og internasjonale arbeid
Menighetsutvikling
Menighetsplanting
Barn og Unge
Flerkulturelt kirkesamfunn
Internasjonal misjon
På landsmøtet 2013 ble strategier for DNBs arbeid vedtatt med klare mål om
menighetsvekst, nye fellesskap og satsning på trosformidling til barn og unge.
Strategiarbeidet startet høsten 2011 og strategiene har blitt behandlet i
administrasjonen, hovedstyret, strategigrupper utpekt av hovedstyret og på regionale
lederdager både i 2011 og 2012. Spenningen blir nå hvordan vi kan løfte i flokk for å
virkeliggjøre de visjoner og ambisjoner vi har, både sentralt og i våre menigheter.
Martin Luther King dag sammen med Norges Kristne Råd og Holtekilen
Folkehøyskole
Martin Luther King dagen har siden 2006 vært markert på Holtekilen Folkehøyskole. De
siste årene har også DNB deltatt i arrangementet og som noe helt nytt har vi i 2013 fått
løftet MLK dagen opp til å bli et økumenisk samarbeid med Norges Kristne Råd.
Det var stor enighet om at dette samarbeidet skulle fortsette i 2014.
Menighetsplanting og dåp i Sierra Leone
Fra vår side har vi de siste 4 årene støttet to menighetsplantere i Sierra Leone. De
arbeider i tradisjonelt muslimske områder. Skien menighet har gjort en stor
dugnadsinnsats, to ødelagte og forfalne kirker er blitt helt nye. Arbeidet, især i det
sørligste av de to innsatsområdene har gitt store resultater. åtte nye menigheter er
dannet, antall døpte nærmer seg nå 400. Innsatsen er et samarbeid mellom
baptistsamfunnet i Sierra Leone, DNB og Ung baptist.
74
Jubileumstur til Burma
Turen til Burma for å feire 200-årsjubileum for Myanmar Baptist Convention og samtidig
besøke Burma, Chinstaten og baptistmenigheter tilknyttet chinfolket ble en stor
begivenhet. Det var også en viktig mulighet for å knytte sterkere bånd til baptistene i
Myanmar og bli bedre kjent med deres kultur og egenart.
Nye menigheter og nye fellesskap
I 2013 ble det tatt opp fire nye menigheter. Vi ønsker alle fire menigheter velkommen i
DNB og opplever som spesielt gledelig at det nå er baptistmenighet både i Sandnessjøen
og Kvinesdal hvor det ikke tidligere har vært Baptistisk virksomhet.
Vi kan også glede oss over å nå nye folkegrupper og bygge nye fellesskap, blant annet
Farsi fellesskap av iranere og afghanere i Harstad og Rumensk fellesskap i Stavanger
baptistmenighet.
Statistikk
2013 føyer seg inn i rekken av år siden begynnelsen av 2000 tallet med kontinuerlig
vekst.
Ved utgangen av 2013 var 97 menigheter tilsluttet DNB. Foregående år var antallet 94. I
løpet av 2013 ble følgende menigheter ønsket velkommen:
Bykirka Lillehammer
Lighthouse International Baptist Church
Vest Agder Chin Church
Ebenezer Langesund Chin Church
Nedleggelse
En menighet har blitt lagt ned i året som gikk. Stavanger Vietnamesiske Baptistmenighet
ble nedlagt etter seks års virke og medlemmene fra menigheten gikk samtidig inn i
Stavanger Baptistmenighet. Vi takker for den tiden de var menighet i Stavanger by og
gleder oss over at Stavanger Baptistmenighet med deres flerkulturelle liv omfavner de
som har gått inn i menigheten.
Statistikk for 2013 viser følgende tall:
Distrikter
Nord
Midt
Vest
Sør
Øst
Totalt
2012
2011
2010
Menigheter
21
12
15
16
33
97
94
93
89
Dåpshandl.
10
23
31
20
58
142
138
133
99
Døpte
medlemmer
739
602
1445
1187
2555
6560
6380
6158
5945
Juridiske
medlemmer
1986
1076
2420
2111
4429
12022
11810
11609
11217
Prioriterte målsettinger:
Hvert år vedtar landsmøtet et sett med prioriterte målsettinger for videre arbeid.
Hovedstyret, stab og menigheter har sammen arbeidet for å nå de målsettingene som
landsmøtet vedtok. Oversikt over stabens arbeid og status over oppnådde målsettinger
er vedlagt denne rapporten.
Nasjonal misjon
Fortsatt vekst og behov for å ta tak i store felles utfordringer
2013 har også vært et år med vekst når vi ser på helheten i vårt arbeid og vi har hatt en
ubrutt vekst i ti år. Takknemlighet over dette og til alle de som trofast arbeider i våre
menigheter skal løftes høyt når vi ser tilbake på året som gikk.
75
Samtidig er det klare utfordringer som er tydelige i horisonten og som allerede er
realiteten i mange av våre menigheter.
Mange av våre menigheter mangler den unge generasjonen og unge ledere til å ta over
stafettpinnen fra de generasjonene som har stått i spissen for vårt arbeid. Vi har et stort
behov for å utruste nye ledere til menighetsarbeid, menighetsplanting og arbeid med
Barn og Unge.
Vi har i 2013 samlet oss om et mål på fire prosents vekst i årene som kommer og et
uttrykt mål om større gudstjenestedeltagelse og trosopplæring i alle menigheter med
Barn og Unge.
Dette er mål vi kun kan nå ved å løfte sammen som menigheter og sammen med Ung
baptist, Norske Baptistkvinner, Adelfia og vår Høyskole for Ledelse og Teologi.
Vi er derfor spesielt glad for at samarbeidet rundt Lederkonferansen ble så vellykket i
2013.
Menighetsutvikling
Vi tilbyr flere former for veiledning:
Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)
DNB har avtale med Høyskolen for Ledelse og Teologi om veiledning av menigheter og
pastorer. Ni menigheter har hatt veiledning i løpet av året, mens 15 pastorer er med i
gruppeveiledning. Bente Sandtorp og Truls Åkerlund er ansatt i til sammen 50 % stilling
for å veilede DNB sine menigheter.
Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)
DNB har Naturlig menighetsutvikling som et veiledningsverktøy og har hatt NaMu
prosesser i fire menigheter. DNB har to aktive NaMu veiledere, Håkon Sigland og Hermod
Bakkevoll og i tillegg er Terje Aadne NaMu autorisert veileder.
DNB veiledningstjeneste
DNBs egen veiledningstjenesten består av Hermod Bakkevoll, Kristin Krunenes, May-Britt
Lund og Ingrid Hartveit Svendsen og er først og fremst til hjelp for menigheter i forhold til
konfliktløsning. Det har i 2013 ikke vært prosesser som har involvert
veiledningstjenesten.
Integrasjonstjenesten har også hatt veiledning innebygget i sin tjeneste, og har vært
aktivt involvert i en prosess.
Vi samler våre veiledningstjenester i et årlig veilederforum som koordineres av
generalsekretær og dette ble i 2013 avholdt i mai.
Menighetsbesøk
DNBs ansatte har i 2013 gjennomført mer enn 75 menighetsbesøk. Alle fra
administrasjonen samt medlemmer fra Hovedstyret har vært ute og møtt våre
menigheter. Det er viktig å komme ut dit hvor menighetslivet leves og når man gjør det
blir man fylt med takknemlighet over alt det gode arbeid som gjøres i våre menigheter.
Menighetsplanting
Vi deltok i 2013 på Dawn Forum som er et tverrkirkelig menighetsplanternettverk. I
forlengelse av Dawn Forum arrangerte DNB ”Baptistenes menighetsplanternettverk” for
alle de som er engasjert i eller er potensielle menighetsplantere i vår sammenheng. I alt
20 personer deltok på samlingen med deltagere fra Oslo, Dombås, Oppdal m.m.
DNB sendte høsten 2013 de første to team på menighetsplanterkurs gjennom Dawn sine
M4 kurs. Det er team fra Balsfjord og Oslo som deltar og kurset vil fortsette i 2014. Tre
personer har fått utrustning som veiledere for menighetsplantere gjennom DAWN. Videre
har vi arbeidet med å etablere et nettverk for menighetsplanting og plantere i DNB. Vi
har utarbeidet prosedyrer for at plantingsprosjekt offisielt kan tilknyttes kirkesamfunnet
vårt gjennom søknad til hovedstyret. Dette vil bidra til å øke tilknytningen i plantingen,
samt synliggjøre det som skjer på en bedre måte i kirkesamfunnet vårt.
76
Flerkulturelt arbeid
Integreringsarbeidet er en viktig del av nasjonal misjon med støtte og
tilretteleggingstiltak for nye landsmenn. Arbeidet og tilretteleggingen har vist seg å gi
gode resultater gjennom stadig vekst for kirkesamfunnet vårt.
Noen hovedpunkt fra 2013:
Våre integrasjonsmedarbeidere har besøkt rundt 40 av våre flerkulturelle menigheter,
migrantmenigheter og fellesskap i Norge, i tillegg til møter med ledere og menighetsråd i
menigheter.
DNB har bidratt i prosesser rundt etablering av tre nye migrantmenigheter i 2013, to
chinspråklige og en engelsk/franskspråklig med hovedvekt av afrikanere fra en rekke land
i vest Afrika.
Integrasjonsmedarbeiderne hadde i 2013 kontakt med ytterligere tre
fellesskap/menigheter som ønsket å bli kjent med oss med tanke på en eventuell
tilknytning til Det Norske Baptistsamfunn.
Nye grupper
Vi er glade for at nye personer og grupper av innvandrere uten baptistisk bakgrunn fra
hjemlandene sine finner sin plass både i de norskledede menighetene og i
migrantmenighetene. Flere med muslimsk bakgrunn er blitt frelst og lagt til våre
menigheter og fellesskap de siste årene, og vi gleder oss over et sterkere misjonalt
perspektiv på arbeidet. Vi fulgte blant annet opp farsifellesskapet i Harstad hvor samtlige
har bakgrunn som muslimer, men nå er på vei til å bli kristne eller har tatt imot Jesus.
Dåp
Vi er også glade for å se at mange unge lar seg døpe i migranmenighetene. Vi fikk blant
annet være med på dåp av to ungdom i et fjellvann på Hovden denne sommeren hvor
over 90 karenere hadde funnet veien for å overvære begivenheten.
Lederseminarer
Tre lederseminarer er blitt avholdt for chin- og karenledere. Ca 60 chinledere og 30
karenledere deltok på samlingene hvor det ble satt fokus på andre generasjon,
diasporaprosjektene, baptisthistorie og åndelig lederskap i tillegg til å bygge fellesskap og
relasjoner. To av kursene ble avhold i forbindelse med hovedstyremøter med felles
andaktsstund og måltidsfellesskap, det tredje ble holdt på Moi hvor hele fire personer fra
staben bidro i programmet.
Tverrkirkelig samarbeid i Norge
DNB har i 2013 samarbeid med DAWN (Dicipling a Whole Nation), Flerkulturelt kirkelig
nettverk og KIA Øst (Kristent Interkulturelt Arbeid) arbeidet videre med en landsdekkende
migrantmenighetsundersøkelse. Resultatene ble lagt fram på DAWN forum i januar 2013
og vi har arbeidet videre med renvasking av data for hjemmesiden migrantmenigheter.no
Siden er tenkt som et verktøy hvor både migranter som kommer til Norge og andre
interesserte kan søke etter fellesskap og menigheter på ulike språk over hele landet.
DNB er medarrangør i fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne som ble gjennomført i en
rekke byer høsten 2013. Baptistsamfunnet var synlig ved ledelsen av møtet i Stavanger
som samlet rundt 400 personer fra en rekke kirkesamfunn.
Integrasjonsleder har sittet i styret for DAWN og KIA Norge, samt i styringsgruppa til
Flerkulturelt Kirkelig Nettverk i Norges Kristne Råd. Vi har bidratt med
integrajonsperspektiv i styrearbeidet, samt hatt seminar om migrantmenigheter i
Nettverkssamling for menighetsledere i regi av KIA Rogaland. Integrasjonsleder bidro også
med et innlegg under LINK konferansen i regi av NORME, et arrangement som samler
bredden av kristen ledere i Norge.
Europeisk samarbeid og annet
Integrasjonsmedarbeiderne var begge til stede på misjonskonferansen for European
Baptist Federation hvor temaet i år var migrantmenigheter. Integrasjonsleder bidro med et
seminar om DNBs erfaringer på feltet.
77
DNB bidro også i 2013 med tilrettelegging av pastorale tjenester gjennom Kaw Khu Lynn
for karenfolk i Nederland etter avtale med baptistsamfunnet der. Denne ordningen ble
avsluttet sommeren 2013 etter tre års samarbeid.
Integrasjonspastoren er med i styret for Global Chin Christian Fellowship og ble sommeren
2013 valgt som leder i Norway Chin Christian Federation.
Vi hadde i 2013 møter med Utlendingsdirektoratet om diasporaprosjekter, samt med KrFs
stortingsrepresentant Geir Toskedal om asylpolitikk.
BLINK
For andre gang ble sommerstevnet, BLINK, lagt til Stavern folkehøgskole Fredtun. Etter
den gode mottagelsen dette konseptet fikk etter første år hadde en kalkulert med en
høyere oppslutning andre året. Det slo dessverre ikke til, og oppslutningen ble omtrent
som året før.
Det var drøyt 500 påmeldte. I forhold til første året var det flere tenåringer, men færre
barnefamilier som deltok i 2013. Flere hundre var i tillegg innom stevnet en eller flere
dager i løpet av uka. Stevnedagene startet også dette året med landsmøte, der det var
149 delegater fra 54 menigheter.
Rundt 50 innvandrere deltok. Medlemmer fra Oslo Karen Baptistmenighet solgte karensk
mat to av kveldene og en chin fra Lillehammer bidro med flott sang i teltet en av kveldene.
Ellers var fokuset på sommerfesten mer rettet mot barnefamilier og det er også vanskelig
å konkurrere med migrantmenighetene/organisasjonenes egne stevner i løpet av
sommeren.
Både evalueringen og mange hyggelige tilbakemeldinger i løpet av stevnedagene og
etterpå viser at også i 2013 var høydepunktene ”Alle sammen” samlingen hver
formiddag, der alle generasjoner møttes, den gode tilretteleggingen for barn og ungdom,
og fokuset på at familiene skulle ha det bra sammen. Det var tid til å senke skuldrene i
ferietiden, mulighet til å møte igjen gamle venner og stifte nye bekjentskap, og til å være
med på inspirerende møter.
Ordningen med sommerstevne på fast stevnested fortsetter til 2015, med evaluering
høsten 2014.
Regionale lederdager
Regionale lederdager er nå etablert som en av våre viktige fellesarenaer som
kirkesamfunn, som et møtepunkt mellom menighetene regionalt og DNB, Ung baptist og
Norske Baptistkvinner. Det ble i 2013 gjennomført åtte samlinger med til sammen ca 140
deltagere pluss representanter fra administrasjonen, hovedstyre, Ung baptist og Norske
Baptistkvinner. Temaet for årets samlinger var i tillegg til felles erfaringsutveksling særlig
rettet mot menighetsplanting og ”Levende tro”.
De regionale ledermøtene ble også gode møteplasser for vår migrantledere fra ulike
menigheter. På Vestlandet var i overkant av halvparten av deltagerne fra
migrantmenighetene og i stor-Oslo var representanter fra migrantmenighetene i klart
flertall og vi hadde et mangfoldig møte med deltakere fra nær sagt hele verden.
Internasjonal misjon
Kongo
Samarbeidet med CBCN (Baptistsamfunnet i Det Nordlige Kongo) har i løpet av 2013 vært
preget av en god del omstillinger og omprioriteringer. CBCNs planer for 2013 – 2015
legger større vekt på evangelisering og menighetsbyggende arbeid. I 2012 ble vår støtte
til dette arbeidet økt, og vi vil fortsatt vurdere økt støtte til dette. I samtaler med CBCNs
ledelse har vi innledningsvis drøftet det økonomiske avhengighetsforhold som er etablert,
og som vi fra vår side har bidratt til.
Spørsmålet om videre samarbeid mellom CBCN, DNB og Digni om støtte til
bistandsprosjekter har vært videreført i 2013. Representanter for Digni besøkte CBCN i
april. Et slikt besøk innebærer full gjennomgang av prosjekter, rutiner og regnskap.
Konklusjonene etter besøket er positive. Det gav Digni et førstehånds inntrykk av
78
samfunnsforhold og kirkens arbeid. Besøket har bl. a resultert i en anbefaling om å søke
om et kompetansehevingsprosjekt for CBCN. Det arbeides med å søke om et slikt tiltak.
I 2013 mottok vi støtte til kun ett prosjekt, et ”kombinert” prosjekt som inkluderer
sparegrupper for kvinner, sivile rettigheter og alfabetisering. I 2013 ble to nye prosjekter
godkjent: støtte til å bygge opp et bibliotek på lærerskolen i Buta (prosjekt periode 2014 –
2016). Det er videre innvilget støtte til CBCN skoleprogram, støtte er innvilget for fem år.
Helsearbeid står sentralt i CBCNs arbeid. Det er omfattende, og er en viktig faktor i
helsearbeidet i hele regionen. Gaver til helsearbeid i 2013 har vært god. Det har gjort oss
i stand til å overføre penger til medisiner, og til å fullføre arbeidet med en ny fødestue i
Likati. Hospitalet i Monga har nå en dyktig og dynamisk leder. Antallet konsultasjoner har
økt betraktelig. Simonette og Alf Håland har, på dugnadsbasis, gjort en stor innsats i
løpet av 2013. Det samme gjelder Harald Edvardsen. Innsatsen har bland annet resultert i
sikker og god vannforsyning til sykehuset.
Vår støtte til samarbeidskirken i Kongo har i løpet av 2013 vært preget av en viss
omfordeling av midler. Det har vært et større fokus på det rent evangeliske arbeidet.
Støtte til innkjøp av Bibler, utstyr til å drive utadrettet evangelisering, litteratur til elever
ved pastorskolen i Buta.
Det bistandsmessige arbeidet har i løpet av året budt på til dels store utfordringer. Vi har
arbeidet for å få tilsagn på tre prosjekter fram til og med 2017. Kun ett av disse er så
langt godkjent. Tilgang på offentlige midler krever en større grad av oppfølging og
kompetanse enn tidligere.
CBCN driver et omfattende helsearbeid, og støtten fra NORAD er falt bort. Desto
gledeligere er det at gaver til dette formålet har vært god. Det har satt oss i stand til å
overføre ca USD 27 000 til medisiner. Fra Kirkens Nødhjelp og fra Ålgård menighet har vi
mottatt betydelige beløp øremerket helsearbeid. I Likati er det satt opp en ny fødestue,
med støtte fra Sykepleiernes misjonsring. Det har i løpet av året vært tre tjenestereiser til
Bas- Uele. I løpet av våren 2013 vil representanter for Digni reise til Buta. Dette besøket
vil få stor betydning for videre muligheter for NORAD støtte til bistandsarbeid i Bas-Uele.
Det er en viss framgang å spore i Bas-Uele. Det største forskjellen er arbeidet med å
reparere veien fra Kisangani og nordover. Det gir lavere priser på en rekke varer. Kongo
opplever, på nytt, en økonomisk nedgangstid. Det offentlige er, nok en gang, ikke i stand
til å betale lønninger til de ansatte, (og de er det mange av). Inntrykket, etter samtaler og
besøk i løpet av 2013, er at man ikke merker større grad av optimisme enn tidligere,
dessverre.
Thailand
Familien Hadland kom hjem til Norge i 2011, etter å ha nedlagt et grunnleggende arbeid i
samarbeid med Lahu Baptist Convention (LBC). Øyvind Hadland har vært ansatt i
deltidsstilling for å ivareta kontakt med Thailand og menigheter/enkelpersoner som
støtter arbeidet i Thailand og avsluttet sitt arbeid 1. august. Øyvind Hadlands
informasjonsarbeid overfor menigheter og givere har vært viktig for å kunne videreføre
våre forpliktelser til arbeidet i Thailand. Vi er midt i en samarbeidsavtale med fram til og
med 2015 og vårt bidrag vil fortsatt være økonomisk støtte til menighetsplanting og
evangelister.
Sierra Leone
DNB har en samarbeidsavtale med baptistsamfunnet i Sierra Leone. Avtalen løper fram til
og med 2015 og gjelder støtte til to menighetsplantere. Det dreier seg om arbeid langt
utenfor allfarvei, i områder som er sterkt muslimsk dominert. Det gis støtte til to
menighetsplantere, støtten kanaliseres gjennom EBM. Fra Ung baptist fikk vi også i 2013
en stor gave, innsamlet på Vegårdshei. Pengene ble brukt til innkjøp av sykler til
menighetslederne og bibler. Arbeidet i den nordligste delen av landet møter større
utfordringer enn innsatsen lenger sør. I dette området – Tonko Limba- er det nå åtte
menigheter. Hver søndag samles ca 800 personer til gudstjenester i disse menighetene,
hovedsakelig ungdom, alle med muslimsk bakgrunn. Antall døpte nærmer seg 400.
Menigheten i Skien gjorde i løpet av høsten 2013 en imponerende dugnadsinnsats. To
gamle kirker ble, i godt samarbeid med lokale krefter, fullstendig restaurert.
79
Diasporabistand Asia
Integrasjonsmedarbeiderne har også i 2013 jobbet for diasporaengasjement i vårt
internasjonale arbeid.
Karen diasporakomite har fungert og førte til at vi i 2013 utarbeidet en søknad om nytt
prosjekt i Kyar inne i Karenstaten i Burma i samarbeid med Kirkens Nødhjelp. Dessverre
fikk vi avslag på søknaden fra Digni.
Vi har også fulgt opp et chinprosjekt i Malaysia på vegne av de norske baptistkvinnene.
Fokuset er å støtte frivillige lærere som underviser flyktningbarn på uoffisielle skoler mens
de venter på bosetting i et tredje land. 2013 var siste året i dette treårige prosjektet.
India
I Mizoramprovinsen har NORAD bevilget støtte til et mikrokredittprogram for kvinner –
hovedsakelig Chin flyktninger. Vi har hatt stor, og nødvendig hjelp av Asian Pacific Baptist
Aid (APBAid) når det gjelder oppfølging av dette prosjektet da Mette Marie Hebnes og
Arild Harvik begge er nektet visum til India. De møtte imidlertid stab, partner og APBAid’s
representanter i kathmandu, Nepal i forlengelse av en regional samling i Digni regi i mars
2013. Vi har søkt tre års forlengelse fra 2014-16 for å bidra til bærekraft i prosjektet.
2014 blir regnet som et interimår der hovedfokus er å styrke prosjektet internt etter en
rask vekst de første tre årene. Søknaden ble innvldet, men videre støtte er stillet i bero.
En ekstern evaluering vil bli vurdert av NORAD, og gjennomføring av opprinnelige planer
avhenger av NORADs beslutning.
Burma
Gjennom store deler av 2013 har det vært ført samtaler med Karen Baptists in Norway og
Kirkens Nødhjelp om muligheten for et bistandsprosjekt der Karenmiljøet i Norge kan
være en aktiv deltaker. Et forprosjekt har vært gjennomført, med NORAD støtte. Det
arbeides med et prosjektopplegg i samarbeid med Kirkens Nødhjelp og det Karenske
Baptistsamfunnet i Yangon om et prosjektopplegg. Planen er å fremme søknad for
perioden 2014 – 2016. En viktig forutsetning for prosjektet er medvirkning fra
Karenmiljøet i Norge, muligheten for reglemessige besøk, være med som
beslutningstakere, være en forbindelseslinje til hjemlandet.
Administrasjonen
I 2013 har administrasjonen Stabekk utført 5,95 årsverk i første halvår og deretter 5,50
årsverk. De administrative oppgavene har i hovedtrekk vært fordelt mellom staben etter
disse hovedlinjene:
Terje Aadne har vært ansatt som generalsekretær, med hovedansvar for nasjonal
misjon og tilrettelegging av saker til hovedstyret, samt at han har utført administrative
oppgaver og vært daglig leder for staben.
Roger Dahl er informasjonsleder og har i 2013 i tillegg hatt hovedansvar for
tilrettelegging og gjennomføring av de større fellesarrangementer. For Blink 2013 var
Roger stevnekoordinator og har fortsatt den rollen i planleggingen og gjennomføringen av
Blink 2014.
Håkon Sigland har i 2013 som økonomileder hatt ansvar for DNBs hovedregnskap og
har i tillegg hatt ansvar for saker knyttet til Faste Fonds og ansvar for kontakt med
menigheter vedrørende rapporterings- og registreringsrutiner. Han har også hatt
økonomisk ansvar for Blink 2013. Han har i tillegg representert DNB i Board of Trust for
International Baptist Theogical Seminary i European Baptist Federation.
Arild Harvik har i hele 2013 hatt en 80 % stilling som misjonsleder med ansvar for
kontakt og rutiner knyttet til internasjonal misjon, tilrettelegging av saker for hovedstyret,
delansvar for DNBs hovedregnskap samt utført løpende administrative oppgaver. Han har
i tillegg representert DNB som president for European Baptist Mission.
Mette Marie Hebnes har som integrasjonsleder vært ansvarlig for ”flerkulturelt” arbeid
og også vært ansvarlig for bistandsprosjekter i India, Malaysia og forprosjekt i
Karenstaten i Burma. Hun har i hele perioden hatt en 80 % stilling.
80
Peter Ngaidam er integrasjonspastor og har arbeidet med flerkulturelt arbeid med
særlig fokus på Burma, også i forhold til planlegging av prosjekter i Burma og turen til
Burma høsten 2013.
Øyvind Hadland har etter hjemkomst fra Thailand hatt ansvar for å følge opp
misjonsarbeidet i Thailand og informasjonsarbeidet om Thailand i Norge. Han har hatt en
35 % stilling første halvår 2013 og avsluttet sin stilling 1. august.
Vi er stor takk skyldig til Øyvind og Phethsamai for det store arbeid de gjorde i Thailand
og etter at de kom hjem til Norge. Avslutningen på deres tjeneste ble markert på Blink i
Stavern.
Administrative tjenester til menighetene
En viktig del av administrasjonens oppgave er å tjene menighetene med administrative
støttefunksjoner; Rapportering av menighetslister til fylkesmannen, søknader om
merverdikompensasjon, betjening av OTP ordning og medlemsregister er blant de mange
tjenestene administrasjonen utfører for menighetene.
Voksenopplæringsmidler
Det Norske Baptistsamfunn er medlem av Kristelig Studieforbund (K-stud). Ved det får en
tilgang til statlige tilskudd til voksenopplæring.
Det er i 2013 registrert 2478 studietimer fordelt på 87 kurs, som har hatt 827 deltakere.
Aktiviteten har generert overføringer via voksenopplæringsbudsjettet på 171 190 kroner
til menighetene. Det er 27 menigheter og arbeidsgrener som har benyttet ordningen.
Ulike typer aktiviteter det er gitt støtte til er sang- og musikkopplæring, ulike typer
kristendomsopplæring, lederopplæring og helse- og omsorgsfag. Kravet for å få støtte har
vært at det helst er fem deltakere. Tiltaket må ha hatt minst åtte studietimer.
All kontakt mellom menighetene og studieforbundet går nå direkte, etter at en tidligere
hadde ordning med egen studieinstruktør.
Internasjonale kontakter
BWA, EBF og EBM
DNB er medlem av, og støtter økonomisk våre to ”nærmeste” internasjonale kontakter:
Baptist World Alliance (BWA) og European Baptist Federation (EBF). DNB har i 2013 vært
representert i begge ved at Jan Sæthre sitter i BWAs eksekutivkomité samt er kasserer
for EBF, og Håkon Sigland sitter i styret for International Baptist Theological Seminary
(IBTS) i Praha.
Samarbeidet med European Baptist Mission (EBM) er fortsatt omfattende. Arild Harvik har
vært president hele 2013 og EBM arrangerte sitt årsmøte i Skien Baptistmenighet første
helg i mai.
Nasjonale Baptistsamfunn
Vi forsøker å styrke samarbeidet særlig med nordeuropeiske baptister ved gjensidige
besøk av administrasjonsansatte, delta på møtepunkter som Nordisk
Generalsekretærmøte, konferanser og årsmøter. I 2013 har også generalsekretærene for
de nordiske og baltiske landene startet planleggingen av en lederkonferanse for unge
ledere i Latvia og Terje Aadne leder dette arbeidet. I mai 2013 hadde vi besøk av
administrasjonen for de danske baptister, noe som resulterte i en interessant og lærerik
erfaringsutveksling på ulike områder.
Internasjonale Baptistgjester
Det er uttalt målsetning at vi ønsker å invitere representanter fra internasjonal baptisme
til våre fellessamlinger. I 2013 var derfor John van Dinther fra New Life Church, en
menighet fra Evangeliska Frykyrkan i Sverige taler på Blink.
Ekumeniske kontakter
Nasjonalt er våre viktigste felleskirkelige kontakter Norges Kristne Råd, Digni, Kirkens
Nødhjelp, Bibelselskapet, Familie & Medier, Norme, Kristelig Studieforbund, Dawn og KIA.
81
Terje Aadne har hele året vært nestleder i Norges Kristne Råd, Håkon Sigland har vært
styreleder for Global Info og Mette Marie Bommen har vært leder/medlem av
styringsgruppa for flerkulturelt nettverk. Mette Marie Bommen har vært styremedlem i
KIA og Dawn, og Peter Ngaidam har vært medlem av fakkeltogkomiteen. Roger Dahl gikk
ut av styrene til Familie & Medier, Barnevakten, Kristelig Studieforbund og Kirkens
Nødhjelps styringsgruppe for fasteaksjonen i 2013.
Informasjon
Formidling av informasjon er et prioritert satsningsområde. Både for å bidra til å gjøre
baptismen bedre kjent i samfunnet og for å knytte baptister landet over tettere sammen.
I 2013 har vi informert gjennom følgende kanaler:
Magasinet Baptist.no
som distribueres kostnadsfritt til ca 2700 mottakere og i pakker til en del menigheter.
Mottakerne oppfordres til å betale inn et frivillig abonnement som har stor betydning for
finansieringen av bladet. Utsendingen for 2013 ga en respons på kr 163 000 fra 490
givere. Magasinet er vår viktigste informasjonskanal da det når så mange av landets
baptister, en prioriterer derfor å fortelle de gode historiene i magasinet. De lengre sakene
er som regel eksklusive for magasinet, mens mange av notisene og nyhetsakene også
går på nett og i nyhetsbrev. Det er en målsetting når magasinet redigeres at det skal
knytte baptister fra hele landet sammen. Magasinet er også en viktig innsamlingskanal. I
2013 ble det samlet inn kr 225.000 ved giroene som følger med magasinet.
Nettstedet baptist.no
gir god informasjon om Det Norske Baptistsamfunns arbeid, det er linker til menighetene,
til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og til intranettet. Nettstedet er også
nyhetsformidler, i 2013 ble det lagt ut 119 nyhetssaker. Inkludert i nettstedet er også
eget intranett og sider for sommerstevnet Blink.
Nyhetsbrevet
ble sendt elektronisk ut 17 ganger med 116 saker. Nyhetsbrevet har snaut 900
mottagere.
Rundskriv
Det ble sendt ut to rundskriv til menigheter og arbeidsgrener. Dette har med all
informasjon som er viktig for menighetsarbeidet, og er linket tett opp mot intranettet, der
det i tillegg er publisert en del informasjon overfor menighetene.
Baptistsamfunnets årbok
ble også i 2013 sendt ut sammen med sakspapirene for Landsmøtet.
Medierådet har i 2013 fullført arbeidet med revisjon av informasjons- og mediestrategien,
inkludert å legge planer for krisehåndtering, fullført utredningen om demokratiets plass
innen Det Norske Baptistsamfunn og begynt implementering av disse i kirkesamfunnet.
Medierådet er rådgivende for hovedstyret og staben.
Omorganisering
Baptistenes Høyskoleråd (BHR)
På landsmøtet 2013 ble BHR etablert for å ivareta Baptistsamfunnets aktive eierskap og
representasjon i Høyskolen for Ledelse og teologi, som vi eier i fellesskap med
pinsebevegelsen. Utrustning og rekruttering av nye ledere og tilbud til de som ønsker
videre kompetanse i menighetsledelse og teologi blir viktig i årene som kommer og vi har
en høyskole som er til for å utdanne og utruste våre ledere.
Baptistenes Teologiske Seminar (BTS)
Etter en langvarig prosess over mange år ble landsmøtet i 2013 tidspunktet hvor BTS ble
omgjort fra å være styre for vårt teologiske seminar til å bli omdannet til
eiendomsselskap for Det Norske Baptistsamfunns eiendommer på Holtekilen.
82
DNBs ledelse
Hovedstyret (HS) har i første halvår av 2013 bestått av følgende medlemmer:
Per Øvergaard (Oslo 1. /leder), Gunnar Krunenes (Stavanger / nestleder), Svanhild
Gaasvær (Vikna), Anton Sinnathamby (Oslo 5.), Jon Vestøl (Kragerø), Inga Marie Tolås
(Haugesund), Hege Norøm (Sandefjord), Thang Hlun (Norway Chin Mission Church) og
Øystein Lode (Sortland).
Hovedstyret (HS) har etter valget på landsmøtet 2013 bestått av følgende medlemmer:
Per Øvergaard (Oslo 1. /leder), Øystein Lode (Sortland / nestleder), Svanhild Gaasvær
(Vikna), Anton Sinnathamby (Oslo 5.), Jon Vestøl (Kragerø), Inga Marie Tolås (Haugesund),
Kuwah Paw Htoeleh (Lillehammer), Thang Hlun (Norway Chin Mission Church) og Halvor
Krunenes (Stavanger).
HS har hatt seks møter i løpet av 2013 og behandlet 72 saker.
Arbeidsutvalgets (AU) medlemmer har før landsmøte bestått av: Per Øvergaard, Gunnar
Krunenes og Hege Norøm. Etter landsmøtet har AU konstituert seg med Per Øvergaard,
nestleder Øystein Lode og Inga Tolås.
Økonomi
DNB har hatt stort fokus på kostnadsreduksjoner i løpet av året. Dette arbeidet vil
fortsette også i 2014.
Nytt av året er at regnskapet presenteres som et såkalt ”aktivitetsregnskap”. Dette gjør
at menighetene i større grad kan se hvordan våre fellesmidler er brukt.
Rapporteringsformen er pålagt oss som medlemmer av Innsamlingskontrollen, men vi
anser dette for å være en god og oversiktlig rapporteringsform.
Regnskapet viser et aktivitetsresultat på kr. 1.719.078. Dette kommer i hovedsak av salg
av predikanthytta på Mysusæter, samt en øremerket arv. Disse midlene er avsatt til fond.
Det er avsatt 400.000 til et mulig tilbakebetalingskrav fra NORAD pga uregelmessigheter
avdekket i et prosjekt. I tillegg er det avsatt 100.000 til mulige tap på kundefordringer.
Etter avsetninger til fond og andre årsoppgjørsdisposisjoner er regnskapet oppgjort med
et underskudd på kr 581.895.
Framtidige prioriteringer og utfordringer
Med vedtaket på landsmøtet 2013 har Baptistsamfunnet satt seg høye mål for perioden
2014 – 2017.
Både nasjonalt og internasjonalt samler vi oss om å være et misjonalt folk og en misjonal
bevegelse.
Våre prioriteringer i årene fremover blir derfor å gjøre målrettede tiltak som utruster oss
til å være levende menigheter.
Vi har utfordret hverandre på et mål om fire prosent vekst i våre menigheter, økt
gudstjenestebesøk og om tre nye menighetsplantinger hvert år. Vi har også et mål om
trosopplæringsplan i alle menigheter med barn og unge i denne perioden.
Menighetsutvikling
DNB gir i 2014 et nytt tilbud innen menighetsutvikling for å kunne gi bedre veiledning til
flere menigheter med større muligheter for erfaringsdeling menighetene seg i mellom.
Menighetsplanting
Menighetsplanting er fortsatt et viktig vekstpotensiale og vi ønsker sammen med resten
av kirkenorge å være en bevegelse for å nå alle lokalsamfunn med evangeliet og med
hans nærvær. Det kan kun skje ved at nye fellesskap startes.
Barn og unge
I alle kirkesamfunn er det en realitet at vi har mistet flere generasjoner med barn og
unge fra de fleste av våre menigheter. Vi satser nå målrettet sammen med Ung baptist
gjennom ”Levende tro” veiledere” for å fostre tro i hjem og kirke mellom alle
generasjoner, men med særlig fokus på barn og unge.
83
Flerkulturelt arbeid
Integrasjonsarbeidet har vært kilden til vekst i DNB de siste årene og vi ser fremdeles at
det er viktig å satse målrettet i forhold til våre nye landsmenn. Særlig vil et fokus på 2.
generasjons innvandrere være viktig i årene fremover. Samarbeidet med ung baptist er
viktig for å kunne fortsette dette arbeidet.
Bønn
Bønn er en åndelig grunnvoll i alt evangelisk arbeid og vi vil arbeide for at vårt
bønnenettverk skal bli en viktig faktor i vårt nasjonale og internasjonale arbeid.
Internasjonal misjon
Også internasjonalt vil strategiarbeidet være med til å løfte opp vår satsning på
internasjonal misjon, både for å skape fortsatt engasjement og for å målbære den
fordring som misjonsbefalingen gir oss som kirkesamfunn og menigheter.
Lederutvikling
Alle vår menigheter, alle våre strategiske planer og visjoner har dette til felles; vi trenger
nye, flere og unge ledere til å føre videre det gode arbeidet som har vært gjort og for å
starte det nybrottsarbeidet som vi ønsker å stå i.
Lederutvikling gjennom HLT, samt vårt nye samarbeidsprosjekt med Ung baptist ”Ungt
lederskap” vil være viktige satsningsområder i årene som kommer. Rekruttering av nye
leder vil være essensielt for å nå våre mål om vekst.
Takknemlighet
Vi ser tilbake på 2013 med stor takknemlighet til Gud og med stor takk til alle som
gjennom våre menigheter, arbeidsgrener, administrasjon og hovedstyre har bidratt til å
bringe evangeliet om Jesus Kristus videre gjennom vårt felles arbeid.
For hovedstyret og administrasjonen i Det Norske Baptistsamfunn
Per Øvergaard
styreleder
Anton Sinnathamby
Svanhild Gaasvær
Halvor Krunenes
Inga Marie Tolås
kuwah Paw Htoeleh
Terje Aadne
generalsekretær
84
Thang Hlun
Jon Vestøl
Øystein Lode
Sak 4a/2014 LM
Rapport prioriterte målsettinger 2013
Menighetsplanting
Flerkulturelt Baptistsamfunn
Utrustning
Bønn
Informasjon
Intern. Økumenisk
Internasjonalt og nasjonalt arbeid
Fellesskap
Barn og Unge
Nasjonal misjon
Menighetsutvikling
Strategi
Overordnede mål 2014‐17
Nye menigheter opptas i DNB
Vi er en
Menighetsbesøk fra DNB
menighetsbevegelse og vil
legge til rette for livskraftige
og levende menigheter
4 % vekst i antall
medlemmer pr. år
Indikator
Handlingsplan
2013
Utført Utført Utført utført Utført feb.13 jun.13 sep.13 nov.13 2013
Mål
2 013
Antall menigheter
4
4
4
4
4
Antall bes. led. og gudst
8
25
37
50
75
10
11
11
11
11
Menigheter i veiledningspros
Antall menigheter
Ledertrening menighetsledere
Antall menigheter/leder
Menighetsplantinger i pros.
Felles plattform ress.person
Antall plantinger i pros
7
Samarb.
partnere
2
70 Stab og HS
15
15 og 30
Økt gudstjenestebesøk i 3/4
av DNB sine menigheter
Vi vil plante nye menigheter
Menighetsplanternettverk
for å nå flere mennesker
Ta i bruk kurs og ressurser
med evangeliet
3 nye menighetsplantinger Ledertrening men.plant.team
hvert år og 6 i prosess
Status som menighetsplante
kontinuerlig
Økumenisk samarbeid
Veiledning flerkult menigh
Vi er et multikulturelt
kirkesamfunn, og dette skal
gjenspeiles på alle nivåer Ledertrening
Etablere kontakt med 2 nye
etniske grupperinger hvert
år
Kontakt med nye grupper
Antall deltagere
Team som utruster
6
6
6
6
6
6
20
20
20
20
20
25
3
3
3
3
3
6
Antall
3
Antall
Ja
Antall menigheter
1
Antall kurs/deltagere
0
1
Antall grupper
Menigheter med Levende tro
Antall menigheter
Blink - sommerfest Stavern1)
Antall deltagere B&U
1
1
3
2 og 40
3 og 60
3 og 60
3 og 30
1
1
2
2
151
151
151
NBUF/BK
62
62
62
NBUF/BK
NBUF
Vi vil at barn og unge skal
møte Jesus og vokse i troen Baptistenes lederkonferanse 1) Antall ledere B&U
på ham
Konfirmasjon
Antall konfirmanter
Alle menigheter med barn
og unge skal ha en
trosopplæringsplan
1
NBUF
Regionale leire
Antall leire og deltagere
NBUF
Integrasjonstiltak for B&U
Antall tiltak og deltagere
NBUF
Lederutvikling B&U på HLT
Antall studenter
Regionale lederdager
Antall møter
NBUF
0
0
0
8
8
9 NBUF/BK
75
420
497/700
497/700
497/700
800/1000 NBUF/BK
225
225
225
225
225
120 NBUF/BK
Blink - sommerfest Stavern
Antall påmeldte/besøk
Baptistenes lederkonferanse
Antall deltagere
Samarbeid med NBUF/BK
Antall møter
Intro kurs nye pastorer
Antall deltakere
Samarbeid med HF og HLT
Løpende
Møter styrene HF/HLT/DNB
Antall
2 HS
2 HLT
2 NBUF/BK
0
0
0
0
0
10 HLT
HF/HLT
Møter stab/studenter
Antall
Rekrut. og utdan. nye ledere
Antall nye studenter
Veiledning for pastorer
Antall grupper/deltagere
Nasjonalt bønnenettverk
Antall deltagere
Magasin baptist.no til al bapt
Utgivelser/opplag
Nyheter på nettside
Antall nyhetssaker
Nyhetsbrev sendt ut
Antall mottakere
HLT
1 og 7
2 og 12
2 og 12
0
MR kampanjer
Antall kampanjer
Martin Luther King-dag
Arrangement/deltagere
Anti trafficking abeid i funk.
I funksjon etter plan
Delta aktivt i Fasteaksjonen
Antall menigheter
85
2 og 12
2 og 15 DNB/HLT
0
50
2 og 2950 3 og 2930 4 og 2920 4 og 2920 5 og 2850
5 og 3500
18
43
78
96
119
150
685
682
1006
930
890
800
1
1
1
3
3
4 Økumenisk
1 og 100 1 og 100
1 og 100
1 og 100
1 og 100
1 og 100 HF og NKR
Utført
3?
3?
3?
3
10
Strategi
Overordnede mål Internasjonal misjon
2014‐17
Handlingsplan
2013
Indikator
Kongo: Helse og evangelisering
Behold støtte
Prosjektstøtte 2013 -2017
Sikre ant. Prosj. 2014/2018
Søknad i samråd Digni
Ferdig 2014
Mål
2 013
3
3
under arbeid
under arbeid
3,5 mill
Digni: Økt ramme
Størr på ramme/2014
2,3 mill
Bruk av midler økt ramme
Bestemme bruk/2014
ikke aktuelt
Sierra Leone: Videre samarbeid
Avkl forutsetn./2014
avklare høst -14
Internasjonal misjon
Ung baptist
13
Migrantnen. som støtter diasp
Innsaml. Gaver gen. misjon
Innsamlet beløp
953.000
1 100 000
Innsaml. Gaver Konog
Innsamlet beløp
1.095.000
650 000
Innsaml. Gaver Thailand
Innsamlet beløp
380.000
300 000
Innsaml. Gaver EBM/EBF
Innsamlet beløp
258.000
195 000
Volunteer program
Annonsere program
Relasjonstur til Burma
Antall deltagere
IMP perosjekter
Antall
Revidere misjonsstrategi
Utført
Samarb.
partnere
Sum 764.000
Ung baptist
2
15
15
15
25
2
2
2
2
2
Utført
Utført
Utført
Utført
Evaluering/viderefør Mizoram
Godkjent klart 2014/2016
Diaspora: Karen prosj.
Godkjent/klart 2014/2016
Ikke avklart
Forprosjekt Chin 2013
Godkjent og startet
Ikke avklart
Prosjekt Chin 2014
Godkjent/klart 2014
Ikke avklart
Samarbeid KN
Avkl prinsipper samarb 2013
Ikke avklart
Besøk menigheter
Antall besøk
Misjonsinfo/Bilder og video
Frekvens
Julegaveakjson
Årlig
Facebook
Frekvens
Ikke avklart
3
3
3
21
33
39
12
30
3
1 mnd
Gjennomført
8
Total målopp
nåelse
1)
Utført Utført Utført utført Utført feb.13 jun.13 sep.13 nov.13 2013
Antall påmeldte født i 1988 eller senere 86
39
4 i mnd
Sak 4b/2014 LM
DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN
AKTIVITETSREGNSKAP
Note
2013
2012
ANSKAFFEDE MIDLER
TILSKUDD
Offentlige tilskudd
Tilskudd fra andre
Sum
2
6 115 657
133 000
6 248 657
6 344 437
148 000
6 492 437
Innsamlede midler, gaver mv.
2 968 902
3 076 705
Testamentariske gaver
1 102 249
0
OPPTJENTE INNTEKTER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Prosjektinntekter
* som oppfyller organisasjonens formål
* som skaper inntekter
3
Sum
29 596
126 837
1 602 107
1 728 944
0
140 916
1 474 533
1 615 449
Finansinntekter
Andre inntekter
523 759
1 530 085
354 682
97 222
14 132 192
11 636 494
303 290
0
303 290
356 255
0
356 255
1 518 443
9 176 420
10 694 863
949 207
9 062 400
10 011 607
1 170 107
244 854
1 414 961
1 310 903
204 125
1 515 028
-12 413 114
-11 882 890
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT
1 719 078
-246 396
OVERFØRINGER
Overført øremerket egenkapital
Overført annen egenkapital
Sum overføringer
2 300 973
-581 895
1 719 078
0
-246 396
-246 396
7
4
Sum anskaffede midler
FORBRUKTE MIDLER
Kostnader ved innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Sum kostnader til anskaffelse av midler
KOSTNADER TIL FORMÅL:
Gaver, tilskudd, bevillinger til oppfyllelse av formål
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet
Sum kostnader til formål
KOSTNADER TIL ADMINISTRASJON
Andre driftskostnader
Finansposter
Sum administrasjonskostnader
5, 6
6
SUM FORBRUK AV MIDLER
87
DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN
Balanse pr 31.12
Note
2013
2012
9
9
4 797 533
242 314
5 039 847
4 989 592
307 521
5 297 113
10
14 580 111
585 000
1 065 451
16 230 562
9 802 210
0
485 403
10 287 613
21 270 410
15 584 726
ANLEGGSMIDLER
VARIGE DRIFTSMIDLER
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler
FINANSIELLE DRIFTSMIDLER
Langsiktig plassering i Faste Fonds
Lån til tilknyttet selskap
Andre langsiktige plasseringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
Kortsiktige fordringer
11
441 631
957 201
Bankinnskudd, kontanter o.l.
14
352 839
437 686
794 469
1 394 887
22 064 879
16 979 613
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
88
DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN
Balanse pr 31.12
Note
2013
2012
2 592 073
15 923 756
-635 471
17 880 358
1 576 524
12 161 403
70 203
13 808 131
GJELD
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Pantelån
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
556 785
1 100 000
1 656 785
701 712
15 000
716 712
KORTSIKTIG GJELD
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Mellomregning andre avdelinger DNB
Skattetrekk og andre trekk
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
432 862
259 102
1 215 944
211 959
407 870
2 527 736
694 551
588 408
515 345
213 669
442 797
2 454 770
4 184 521
3 171 482
22 064 879
16 979 613
FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
FORMÅLSKAPITAL
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Annen formålskapital
Sum formålskapital
15
15
15
13
Sum gjeld
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Stabekk, 30.06.2014
Styret i Det Norske Baptistsamfunn
Per Øvergaard
Styreleder
Terje Aadne
Generalsekretær
Øystein Lode
Nestleder
Halvor Krunenes
Styremedlem
Kuwah Paw Htoeleh
Styremedlem
Svanhild Gaasvær
Styremedlem
Anton B. Sinnathamby
Styremedlem
Thang Hlun
Styremedlem
Inga Marie Tolås
Styremedlem
Jon Vestøl
Styremedlem
Håkon Sigland
Økonomileder
89
DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN
-
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter
opplyses likevel i note.
DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER
Arv og gaver inntektsføres når disse mottas. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på
leveringstidspunktet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i
samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.
FORDELING AV FELLESKOSTNADER
Alle felleskostnader er fordelt med fordelingsnøkkel basert på prosent lønnsbelastning på de ulike
prosjektene + administrasjon
HOVEDREGEL FOR VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles
nedenfor.
VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt
lineært over antatt økonomisk levetid.
AKSJER OG ANDELER I TILKNYTTET SELSKAP
Investeringer i tilknyttet selskap er vurdert etter kostmetoden.
FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres
det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
PENSJONER
Pensjonsforpliktelser er finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse
tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
SKATT
Det norske Baptistsamfunn driver ikke skattepliktig virksomhet. Lovhjemmel er skatteloven § 2-32
90
DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN
-
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013
Formålskapital
I 2013 mottok DNB en større arv på kr. 1 065 775 som ble vedtatt ført som kapital for Baptistenes
Høyskoleråd (BHR) jfr testators intensjon i testamente, dvs formålskapital med internt pålagte
restriksjoner. Midlene benyttes til det behov BHR har for tilførsel av driftskapital til HLT. Vedtak om slik
bruk fattes av Baptistenes Høyskoleråds styre, som er underlagt DNB.
I 2013 ble ”Predikanthytta” Mysusæter i Rondane solgt. Avkastningen av kapitalen (pr. 31.12.2013 kr. 1 314
162,40) er av Hovedstyret vedtatt benyttet til reisestipender for predikanter i forbindelse med større
konferanser. Vedtak om bruk fattes av Hovedstyret.
I løpet av året har DNB overtatt disposisjonsretten til en rekke fond øremerket stipendmidler fra BTS. I
tillegg er noen midler som har stått i Faste Fond uten at de er medtatt i regnskapet blitt ført inn. Disse
fondene er ført direkte inn i balansen, og fordeler seg slik: Formålskapital med eksterne restriksjoner kr.
985 928,14. Formålskapital med interne Kr. 1 506 922,22.
Prinsipper for klassifisering av kapital
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner består av øremerkede gaver gitt ved angivelse i
testamente om opprettelse av stipendfond/formålsfond der det påligger spesielle krav til anvendelse i
testamentets tekst.
Formålskapital med internt pålagte restriksjoner består av midler som Hovedstyret og/eller annet fagstyre
har besluttet skal benyttes til spesielle formål.
Nærstående parter
DNB eier etter landsmøtevedtak i Baptistenes Teologiske Seminar 50 % av aksjene i Høyskolen for Ledelse
og Teologi AS (overført fra BTS). Det er i 2013 overført kr. 375.000 fra DNB til HLT som bidrag til
underskuddsdekning.
Endring nøkkeltall
År
Innsamlingsprosent
Formålsprosent
Administrasjonsprosent
2013
93
87
10
2012
88
86
11
2011
95
84
14
91
DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN
-
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013
Note 2 Offentlig tilskudd
Tilskudd kirkeskatt
Tilskudd Norad/UD støttede prosjekter
Momsrefusjon
Sum finanskostnad
2013
4 309 886
1 389 190
416 581
6 115 657
2012
4 039 596
1 863 385
264 109
6 167 090
2013
1 174 717
372 890
54 500
1 602 107
2012
1 003 008
421 525
50 000
1 474 533
2013
1 382 941
74 325
72 819
1 530 085
2012
0
86 988
10 234
97 222
2013
1 049 956
1 913 903
2 587 973
722 575
886 819
559 149
841 773
169 823
444 448
9 176 420
2012
745 479
2 165 029
2 528 070
691 093
897 562
773 734
917 453
170 015
173 966
9 062 400
Note 3 Inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Egenandel arrangementer
Leieinntekter
Salg annonser
Sum finanskostnad
Note 4 Andre inntekter
Gevinst ved salg av anleggsmidler
Annen driftsrelatert inntekt
Kostnadsrefusjoner
Sum finanskostnad
Note 5 Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet.
Arrangementer
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivning/drift eiendommer og utstyr
Honorarer regnskap/revisjon/annen fremmed tjeneste
Administrasjon, rekvisita, møter
Reisekostnader
Gaver, kontingenter, reklame
Andre driftskostnader, avregninger
Sum
92
DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN
-
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013
Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
Personalkostnader:
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjoner
Refunderte lønnskostnader
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum
2013
3 244 672
489 685
5 700
-625 774
107 564
177 830
3 399 677
2012
3 534944
526 549
5 700
-628 989
117 961
-76 935
3 479 230
Herav:
Personalkostnader administrasjon
Personalkostnader som oppfyller formålet
811 704
2 587 973
951 160
2 528 070
(se note 5)
5,95
Antall årsverk:
Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse
Daglig leder
555 778
11 796
10 892
Styret
0
0
0
Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder eller styret.
PENSJONSFORPLIKTELSER
Det norske Baptistsamfunn har innført tjenestepensjonsordning for alle sine ansatte og administrerer
tjenestepensjon for menighetene.
Det er en innskuddsordning som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon og årets
samlede premie var kr. 107 564
REVISOR
Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr 56 250 og i tillegg kr 33 125 for revisjon av prosjekt
regnskapene. Beløpene er inklusive merverdiavgift.
I tillegg er det belastet honorarer for revisjon utført av lokal revisor i prosjekt regnskapene.
Note 7 Finansinntekter og finanskostnader
Renter vedrørende Faste Fonds er ført i resultatregnskapet. Rentekostnader ved bruk av egne midler i
Faste Fonds er kostnadsført og ført på mellomregning med Faste Fonds.
93
DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN
-
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013
Note 9 Anleggsmidler
Anskaffelseskost pr. 01.01.13
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler
- Avgang i året
= Anskaffelseskost 31.12.13
Akkumulerte avskrivninger 31.12.13
= Bokført verdi 31.12.13
Årets ordinære avskrivninger
Driftsløsøre,
inventar ol.
Bygning
og tomt
Sum
653 287
46 681
4 989 592
5 642 879
46 681
192 059
5 497 501
457 654
5 039 847
111 888
699 968
457 654
242 314
111 888
Økonomisk levetid
192 059
4 797 533
4 797 533
5-10 år
Note 10 Langsiktig plassering i Faste Fonds
DNB's fond forvaltes av egen fondskomité. Deler av den årlige avkastningen er i 2012 i sin helhet overført
til DNB's driftsregnskap.
Note 11: Kortsiktige fordringer
Posten inneholder tilgodehavende overfor menigheter, enkeltpersoner og prosjekter i Norge, Kongo og
Tyskland. Inkludert i posten er også overføringer og tidsavgrensninger. Det er avsatt kr 500.000 for tap på
fordringer pr 31.12.2013.
Fordringer i utenlandsk valuta er oppført til gjeldende valutakurser pr 31.12.2013.
94
DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN
-
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013
Fordringer som forfaller senere enn ett år etter
regnskapsårets slutt
Obligasjoner o.l.
Lån til ansatte, ledende personer, aksjeeiere m.v.
Andre fordringer
Sum
2013
2012
0
0
1 065 451
1 065 451
0
0
485 403
542 394
2013
0
2012
0
Gjeld til kredittinstitusjoner
Annen gjeld
Sum
0
0
0
0
0
0
Gjeld sikret ved pant
Gjeld til kredittinstitusjoner
Annen gjeld
Sum
2013
556 785
0
701 712
2012
701 712
0
701 712
2013
1 204 037
1 382 000
2 586 037
2012
1 204 037
1 382 000
2 586 037
2013
407 761
109
407 870
2012
440538
2 258
442 797
Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskaps.årets slutt
Konvertible lån
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler
Betania Honningsvåg
Holtet 17
Sum
Note 13 Annen kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld består av:
Påløpne feriepenger, inkl. arb.g.avgift
Diverse transitoriske poster
Sum
Note 14 Bankinnskudd
I posten inngår bundet innskudd på skattetrekkskonto med kr 124 899
95
DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN
-
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013
Note 15 Formålskapital
Formålskapital med eksterne restriksjoner
Fondsmidler Arv P. M. Liland
Fondsmidler H&HA Kristiansens legat i FF
Helmine og Rudolf Jensen Fond
J. Carlsson & Hustru Legat
Maren Bråthens minnefond
Nelly & K.A. Øhrns minnefond
O.J. Øies minnefond
P. Andersen F. Klems minnefond
R.& G. Flatebøs minnefond
Stipendmidler Andersen/Klem
Stipendmidler Maren Bråthen
Stipendmidler Øhm/Prøymer
Øhrn Prøymers takke/minnefond
Nelly og JA Øhrns MF Stipendmilder
Sum formålskapital med eksterne restriksjoner
2012
116 055
1 460 469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 576 524
Inngang
4 062
25 558
35 000
10 000
62 000
101 000
50 000
60 000
99 264
36 392
33 739
88 570
300 000
109 964
1 015 548
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013
120 117
1 486 028
35 000
10 000
62 000
101 000
50 000
60 000
99 264
36 392
33 739
88 570
300 000
109 964
2 592 073
0
985 928
0
985 928
1 576 524
29 620
0
1 606 145
4 964 518
1 031 000
1 070 729
3 227 922
1 867 234
0
0
0
0
0
0
0
12 161 403
161 139
36 085
0
0
53 200
1 314 162
690 775
330 311
168 795
164 822
802 074
40 991
3 762 353
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 125 657
1 067 085
1 070 729
3 227 922
1 920 433
1 314 162
690 775
330 311
168 795
164 822
802 074
40 991
15 923 756
Sum kapital innført direkte mot balanse
0
1 506 992
0
1 506 992
Sum kapital med interne restr. medtatt i
aktivitetsregnskap
12 161 403
2 255 361
0
14 416 764
41 275 Korreksjon
Res. 13
70 203
-123 780
-581 894
41 639
-635 471
Sum fond ført direkte mot balansen
Sum kapital med ekst. restriksjoner medtatt i
regnskapet
Formålskapital med interne restriksjoner
Fondsmidler Langesund Bad
Fondsmidler Nasjonal Misjon
Fondsmidler Ranafondet
Øremerket egenkapital
Fondsmidler Internasjonal Misjon
Fondsmidler Mysuseter
Fondsmidler Høyskolerådet
Fondsmidler Sarpsborg
Fondsmidler studierådet
Renter stipendiefond
Stipendiefond
Seminaret kortsiktig plassering faste fonds
Sum formålskapital med interne restriksjoner
Annen formålskapital
Annen formålskapital
Sum Formålskapital
13 808 131
4 654 121
Forvaltet av Faste Fonds (konto 1880)
9 802 210
4 777 901
Øremerket egenkapital består av:
Baltic Sea
Annen egenkapital
Sum
926 574
2 301 348
3 227 922
96
Avgang
-581 894
17 880 358
14 580 111
Det Norske Baptistsamfunn
Avdelingsrapport Foreløpig utgave
Periode 1-12 og år 2013.
11
12
Generell Internasjonal
regnskap
14
avvik
863 055
89 894
952 949
1 200 000
94 000
1 294 000
-336 945
-4 106
-341 051
995 518
100 000
1 095 518
650 000
100 000
200 000
950 000
345 518
-200 000
145 518
380 260
380 260
350 000
350 000
30 260
30 260
-200 000
-456 101
-18 521
-83 079
-810
-75 609
-13 174
-3 575
-13 594
-160
-865 787
87 163
-200 000
-472 797
-14 610
-73 700
-2 000
-88 000
-19 000
-3 000
-873 107
420 893
16 696
-3 911
-9 379
1 190
12 391
5 826
-3 575
-10 594
-160
7 320
-333 730
-383 354
-585 097
-58 272
-1 677
-550
-90 955
-54 151
-2 172
-2 244
-1 180 460
-84 942
-810 000
-29 000
-40 000
-25 000
-2 000
-906 000
44 000
426 646
-585 097
-58 272
-1 677
-550
-61 955
-14 151
25 000
-172
-2 244
-274 460
-128 942
-108 432
-102 097
-21 580
-280
-19 074
-42 383
-1 084
-199
-296 010
84 250
-102 000
-87 040
-3 387
-13 905
-265
-13 230
-30 000
-249 827
100 173
-6 432
-15 057
3 387
-7 675
-15
-5 844
-12 383
-1 084
-199
-46 183
-15 923
Finansposter
Finansinntekter
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.
Sum finansinntekter og oppgj. poster
53 828
53 828
80 000
80 000
-26 172
-26 172
6 349
6 349
-
6 349
6 349
-
-
-
Finanskostnader
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap
Sum finanskostander oppgj. Poster
-
-
-7 187
-7 187
-
-7 187
-7 187
-
-
-
-85 781
44 000
Kostnader
Innkjøp av varer og tjenester
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivninger inventar - anlegg
Kontor og adm. Kostnader
Kostnader drift av anlegg og eiendommer
Honorarer - ekstern bistand
Reise og transportkostnader
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.
Kostn. kontingenter - gaver - reklame
Bankkostnader - diverse kostnader
Kostnader drift
Resultat for finans og oppgj. poster
Netto driftsresultat
140 991
500 893
-359 902
97
budsjett
avvik
Thailand
budsjett
Inntekter
Salgsinntekter
Gaveinntekter
Offentlige refusjoner og tilskudd
Inntekter arrangementer
Leieinntekter
Diverse inntekter
Inntekter prosjekter i utlandet
Sum inntekter
regnskap
Kongo
-129 781
regnskap
84 250
budsjett
100 173
avvik
-15 923
Det Norske Baptistsamfun
Avdelingsrapport Foreløpig utgave
Periode 1-12 og år 2013.
17
EBF
regnskap
Inntekter
Salgsinntekter
Gaveinntekter
Offentlige refusjoner og tilskudd
Inntekter arrangementer
Leieinntekter
Diverse inntekter
Inntekter prosjekter i utlandet
Sum inntekter
Kostnader
Innkjøp av varer og tjenester
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivninger inventar - anlegg
Kontor og adm. Kostnader
Kostnader drift av anlegg og eiendommer
Honorarer - ekstern bistand
Reise og transportkostnader
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.
Kostn. kontingenter - gaver - reklame
Bankkostnader - diverse kostnader
Kostnader drift
Resultat for finans og oppgj. poster
18
budsjett
avvik
BWA
regnskap
20
budsjett
avvik
NORAD/UD prosjekter
regnskap
budsjett
avvik
55 000
55 000
70 000
70 000
-15 000
-15 000
49 121
49 121
10 000
10 000
39 121
39 121
1 431 996
29 596
1 461 592
1 326 996
70 800
1 397 796
105 000
-41 204
63 796
-136 441
-13 578
-23 323
-145
-37
-173 524
-118 524
-131 174
-15 000
-18 000
-164 174
-94 174
-5 267
1 422
-5 323
-145
-37
-9 350
-24 350
-70 073
-6 820
-16 083
-5 813
-25
-98 813
-49 692
-39 528
-35 000
-74 528
-64 528
-30 545
-6 820
18 917
-5 813
-25
-24 285
14 836
-1 321 343
-96 886
-3 502
-31 740
-182 864
-135
-1 638 091
-176 499
-1 171 894
-92 000
-51 000
-80 000
-2 902
-1 397 796
-
-149 449
-4 886
-3 502
19 260
-102 864
2 767
-240 295
-176 499
Finansposter
Finansinntekter
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.
Sum finansinntekter og oppgj. poster
108
108
-
108
108
-
-
-
885
885
-
885
885
Finanskostnader
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap
Sum finanskostander oppgj. Poster
-
-
-
-
-
-
-6 083
-6 083
-
-6 083
-6 083
-181 697
-
-181 697
Netto driftsresultat
-118 416
-94 174
-24 242
-49 692
98
-64 528
14 836
Det Norske Baptistsamfun
Avdelingsrapport Foreløpig utgave
Periode 1-12 og år 2013.
22
EBM
regnskap
Inntekter
Salgsinntekter
Gaveinntekter
Offentlige refusjoner og tilskudd
Inntekter arrangementer
Leieinntekter
Diverse inntekter
Inntekter prosjekter i utlandet
Sum inntekter
Kostnader
Innkjøp av varer og tjenester
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivninger inventar - anlegg
Kontor og adm. Kostnader
Kostnader drift av anlegg og eiendommer
Honorarer - ekstern bistand
Reise og transportkostnader
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.
Kostn. kontingenter - gaver - reklame
Bankkostnader - diverse kostnader
Kostnader drift
Resultat for finans og oppgj. poster
budsjett
avvik
24
Sierra Leone
regnskap
budsjett
25
avvik
Burma
regnskap
budsjett
avvik
40 788
40 788
15 000
15 000
25 788
25 788
154 374
154 374
50 000
50 000
104 374
104 374
113 488
113 488
200 000
35 000
235 000
-86 512
-35 000
-121 512
-17 288
-8 988
-4 000
-28 225
-467
-10
-58 977
-18 190
-40 000
-8 000
-40 000
-88 000
-73 000
22 712
-988
-4 000
11 775
-467
-10
29 023
54 810
-112 921
-1 982
-419
-20 503
-135 825
18 548
-300 000
200 000
-100 000
-50 000
187 079
-1 982
-419
-220 503
-35 825
68 548
-138 114
-6 875
-34 317
-467
-179 774
-66 286
-200 000
-35 000
-235 000
-
61 886
-6 875
683
-467
55 226
-66 286
Finansposter
Finansinntekter
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.
Sum finansinntekter og oppgj. poster
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Finanskostnader
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap
Sum finanskostander oppgj. Poster
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54 810
18 548
Netto driftsresultat
-18 190
-73 000
99
-50 000
68 548
-66 286
-
-66 286
Det Norske Baptistsamfun
Avdelingsrapport Foreløpig utgave
Periode 1-12 og år 2013.
17,18,22,24,25
regnskap
Inntekter
Salgsinntekter
Gaveinntekter
Offentlige refusjoner og tilskudd
Inntekter arrangementer
Leieinntekter
Diverse inntekter
Inntekter prosjekter i utlandet
Sum inntekter
Kostnader
Innkjøp av varer og tjenester
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivninger inventar - anlegg
Kontor og adm. Kostnader
Kostnader drift av anlegg og eiendommer
Honorarer - ekstern bistand
Reise og transportkostnader
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.
Kostn. kontingenter - gaver - reklame
Bankkostnader - diverse kostnader
Kostnader drift
Resultat for finans og oppgj. poster
budsjett
avvik
11-25
Sum Int. Misjon
regnskap
budsjett
avvik
Nasjonal Misjon
regnskap
budsjett
avvik
412 770
412 770
345 000
35 000
380 000
67 770
-35 000
32 770
2 651 603
1 621 890
29 596
4 303 089
2 545 000
1 555 996
200 000
70 800
4 371 796
106 603
65 894
-200 000
-41 204
-68 707
28 950
1 246 497
3 365 160
360 795
364 890
1 384 216
6 750 509
5 000
142 000
3 291 442
409 300
397 400
40 000
4 285 142
23 950
1 104 497
73 718
-48 505
-32 510
1 344 216
2 465 367
-474 838
-1 982
-29 385
-11 294
-122 451
-6 424
-539
-646 913
-234 143
-710 702
-23 000
72 000
-661 702
-281 702
235 864
-1 982
-6 385
-11 294
-194 451
-6 424
-539
14 789
47 559
-1 166 624
-1 908 422
-713 356
-18 521
-139 224
-1 640
-228 672
-415 021
-4 659
-22 389
-3 077
-4 621 604
-318 515
-1 822 702
-1 171 894
-651 837
-17 997
-110 605
-2 265
-181 230
-97 000
-25 000
-5 000
-2 902
-4 088 432
283 364
656 078
-736 528
-61 519
-524
-28 619
625
-47 442
-318 021
20 341
-17 389
-175
-533 172
-601 879
-28 794
-490 000
-1 657 111
-56 975
-652 343
-13 343
-574 956
-391 325
-316 905
-129 414
-3 860
-4 341 619
2 408 890
-160 000
-1 746 344
-68 807
-640 299
-160 376
-524 776
-334 000
-328 300
-124 200
-4 087 102
198 040
-28 794
-330 000
89 233
11 832
-12 044
147 033
-50 180
-57 325
11 395
-5 214
-3 860
-254 517
2 210 850
61 170
60 285
80 000
80 000
-18 830
-19 715
272 350
17 992
290 342
-
272 350
17 992
290 342
-
-13 270
-13 270
-637
-637
-
-637
-637
-457 938
2 698 595
Finansposter
Finansinntekter
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.
Sum finansinntekter og oppgj. poster
108
108
-
108
108
Finanskostnader
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap
Sum finanskostander oppgj. Poster
-
-
-
-13 270
-13 270
47 668
-271 500
Netto driftsresultat
30
-234 034
-281 702
100
363 364
198 040
2 500 555
Det Norske Baptistsamfun
Avdelingsrapport Foreløpig utgave
Periode 1-12 og år 2013.
31
Blink
regnskap
Inntekter
Salgsinntekter
Gaveinntekter
Offentlige refusjoner og tilskudd
Inntekter arrangementer
Leieinntekter
Diverse inntekter
Inntekter prosjekter i utlandet
Sum inntekter
Kostnader
Innkjøp av varer og tjenester
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivninger inventar - anlegg
Kontor og adm. Kostnader
Kostnader drift av anlegg og eiendommer
Honorarer - ekstern bistand
Reise og transportkostnader
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.
Kostn. kontingenter - gaver - reklame
Bankkostnader - diverse kostnader
Kostnader drift
Resultat for finans og oppgj. poster
39
budsjett
avvik
Baptist.no
regnskap
budsjett
30,31,39
avvik
regnskap
Sum Nasjonal Misjon
budsjett
avvik
97 048
1 500
813 922
8 000
920 470
120 000
900 000
1 020 000
-22 953
1 500
-86 078
8 000
-99 531
54 500
162 351
425 382
24 000
666 233
75 000
190 000
420 184
685 184
-20 500
-27 649
5 198
24 000
-18 951
180 498
1 410 349
3 790 542
1 174 717
372 890
1 408 216
8 337 211
200 000
332 000
3 711 626
1 309 300
397 400
40 000
5 990 326
-19 503
1 078 349
78 916
-134 583
-24 510
1 368 216
2 346 885
-54 995
-4 564
-192 653
-29 251
-6 905
-780 218
-5 000
-8 201
-1 082 684
-162 214
-40 000
-8 500
-7 100
-1 089 950
-5 000
-1 150 550
-130 550
-14 995
-4 564
-192 653
-20 751
195
309 732
-5 000
-3 201
67 866
-31 664
-219 502
-212 943
-6 823
-205 426
-277
-48 441
-4 622
-1 600
-12 900
96
-713 699
-47 466
-220 000
-222 563
-8 661
-130 447
-677
-33 830
-15 000
-14 000
-645 178
40 006
499
9 620
1 838
-74 979
400
-14 611
10 378
-1 600
1 100
96
-68 521
-87 472
-303 290
-490 000
-1 874 618
-63 798
-1 050 421
-13 620
-652 648
-402 852
-1 098 723
-147 314
-11 965
-6 138 002
2 199 210
-260 000
-160 000
-1 968 907
-77 468
-770 746
-161 053
-567 106
-356 100
-1 418 250
-138 200
-5 000
-5 882 830
107 496
-43 290
-330 000
94 289
13 670
-279 675
147 433
-85 542
-46 752
319 527
-9 114
-6 965
-255 172
2 091 714
Finansposter
Finansinntekter
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.
Sum finansinntekter og oppgj. poster
-
-
-
-
-
-
272 350
17 992
290 342
-
272 350
17 992
290 342
Finanskostnader
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap
Sum finanskostander oppgj. Poster
-
-
-
-
-
-
-637
-637
-
-637
-637
Netto driftsresultat
-162 214
-130 550
-31 664
-47 466
101
40 006
-87 472
2 488 914
107 496
2 381 418
Det Norske Baptistsamfun
Avdelingsrapport Foreløpig utgave
Periode 1-12 og år 2013.
Inntekter
Salgsinntekter
Gaveinntekter
Offentlige refusjoner og tilskudd
Inntekter arrangementer
Leieinntekter
Diverse inntekter
Inntekter prosjekter i utlandet
Sum inntekter
Kostnader
Innkjøp av varer og tjenester
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivninger inventar - anlegg
Kontor og adm. Kostnader
Kostnader drift av anlegg og eiendommer
Honorarer - ekstern bistand
Reise og transportkostnader
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.
Kostn. kontingenter - gaver - reklame
Bankkostnader - diverse kostnader
Kostnader drift
Resultat for finans og oppgj. poster
90
Administrasjon
regnskap
budsjett
30-90
avvik
regnskap
Sum Nasjonale aktiviteter
budsjett
avvik
11-19,21-90
regnskap
Sum Alle Avdelinger
budsjett
avvik
839
9 200
968 925
121 869
1 100 833
5 000
5 000
957 086
967 086
-4 161
4 200
11 839
121 869
133 747
181 337
1 419 549
4 759 467
1 174 717
372 890
1 530 085
9 438 044
205 000
337 000
4 668 712
1 309 300
397 400
40 000
6 957 412
-23 664
1 082 549
90 755
-134 583
-24 510
1 490 085
2 480 632
181 337
4 071 152
6 381 357
1 174 717
372 890
1 530 085
29 596
13 741 133
205 000
2 882 000
6 224 708
1 309 300
397 400
240 000
70 800
11 329 208
-23 664
1 189 152
156 649
-134 583
-24 510
1 290 085
-41 204
2 411 925
-811 704
-29 569
-12 122
-11 383
-161 840
-7 031
22 875
-13 459
-145 874
-1 170 159
-69 326
-752 796
-24 767
-137 072
-1 935
-96 746
-15 000
-8 000
-45 000
-1 081 316
-114 230
-58 908
-4 802
124 950
-9 448
-65 094
7 969
22 875
-5 459
-100 874
-88 843
44 904
-303 290
-490 000
-2 686 322
-93 368
-1 062 544
-25 003
-814 487
-409 883
-1 075 848
-160 772
-157 839
-7 308 160
2 129 884
-260 000
-160 000
-2 721 703
-102 235
-907 818
-162 988
-663 852
-371 100
-1 418 250
-146 200
-50 000
-6 964 146
-6 734
-43 290
-330 000
35 381
8 867
-154 726
137 985
-150 635
-38 783
342 402
-14 572
-107 839
-344 014
2 136 618
-303 290
-1 656 624
-1 908 422
-3 399 678
-111 888
-1 201 768
-26 643
-1 043 159
-824 904
-1 080 506
-183 161
-160 917
-11 900 960
1 840 174
-260 000
-1 982 702
-1 171 894
-3 373 540
-120 232
-1 018 423
-165 253
-845 082
-468 100
-1 443 250
-151 200
-52 902
-11 052 578
276 630
-43 290
326 078
-736 528
-26 138
8 344
-183 345
138 610
-198 077
-356 804
362 744
-31 961
-108 015
-848 382
1 563 544
Finansposter
Finansinntekter
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.
Sum finansinntekter og oppgj. poster
135 748
62 057
197 805
-
135 748
62 057
197 805
408 099
80 048
488 147
-
408 099
80 048
488 147
469 269
80 048
549 317
80 000
80 000
389 269
80 048
469 317
Finanskostnader
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap
Sum finanskostander oppgj. Poster
-120 578
-120 578
-
-120 578
-120 578
-121 215
-121 215
-
-121 215
-121 215
-134 486
-134 486
-
-134 486
-134 486
122 131
2 496 815
-6 734
2 503 549
2 255 005
Netto driftsresultat
7 901
-114 230
102
356 630
1 898 375
Sak 05a/2014 LM
103
104
105
Sak 05b/2014 LM
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Sak 6a/2014 LM
Virksomhetsrapport for Baptistenes Teologiske Seminar
juli 2013 til mai 2014
DNB´s landsmøte (som generalforsamling) fattet også i 2013 en del vesentlige vedtak
angående Holtekilen Drift (HD) og BTS:



Vedtektene for BTS ble endret slik at de tilsvarte vedtektene for HD
HD som organisasjon ble nedlagt
Styret i BTS nedla sine verv, og landsmøtet valgte inn nytt styre, som var identisk
med det tidligere styret i HD
Realiteten i vedtakene var at det gamle BTS ble nedlagt, og at HD overtok BTS inklusiv
eiendommen. Navnet BTS ble beholdt fordi en da allerede var registrert i
Brønnøysundregistret.
Alle tidligere landsmøtevedtak angående HD ble overført til BTS.
Formaliteter
BTS har etter dette registrert nye vedtekter, nytt styre og daglig leder i
Brønnøysundregisteret, slik at alle formaliteter der er på plass. Inntektene er
hovedsakelig leieinntekter, og selskapet, med nåværende drift, er derfor ikke mva-pliktig.
Det er også opprettet en formell leieavtale med Chin-menigheten.
Daglig leder
Helge Finnestrand er ansatt som daglig leder med 60% stillingsbrøk fra 1.1.2014. Han
kombinerer dette med en deltidsstilling som pastor i Konnerud Baptistmenighet.
Forholdet til Holtekilen Folkehøgskole
Styret i folkehøgskolen har til tider vært grunnleggende uenig i landsmøtets vedtak om
overføring av ansvaret for både bygninger, internatdrift, kjøkken og kantine samt
sommerdriften til BTS. Det har derfor vært vanskelige og tidkrevende forhandlinger for å
få til en avtale. Først så sent som 30. april i 2014 var avtalen på plass, etter et felles
styremøte for både HFHS og BTS. Vi ser ingen grunn til å gjennomgå prosessen i detalj,
eller ulike begrunnelser underveis. Avtalen inneholder følgende:









BTS delegerer inntil videre drift av internat, kjøkken og kantine, samt
sommerdriften til HFHS.
BTS overtar ansvaret for alt bygningsmessig, dvs drift, vedlikehold og utvikling
inklusiv lån og kapitalkostnader.
Større vedlikehold og utvikling av bygningsmassen forankres i en omforent
handlings- og utviklingsplan basert på strategiplan for HFHS.
Låneopptak baseres på denne og iverksettes av BTS.
BTS får en generalfullmakt av HFHS. Da kan BTS betjene forbindelsen til banken,
mens hjemmelen til eiendom og bygninger fortsatt ligger hos HFHS.
Generalfullmakten begrenses internt av at låneopptak skjer i henhold til omforent
handlings- og utviklingsplan, som er godkjent av styret i HFHS.
HFHS leier alle lokaler unntatt rektor- og lærer-boliger.
En del kostnadsposter som hører inn under BTS´s ansvarsområde ligger fortsatt i
budsjett og regnskap for HFHS, på grunn av spesielle mva-regler for
folkehøgskolen.
Det vil ikke bli overført ansatte fra HFHS til BTS, men vaktmester stilles til rådighet
for BTS.
115


Disse spesielle forholdene påvirker husleienivået for HFHS, sammenlignet med
husleienivået på HLT.
Avtalen iverksettes fra 1.1.2015.
Det er flere grunner til at avtalen iverksettes på dette tidspunktet. Vi er allerede langt ut i
2014, og vi unngår en del omposteringer i regnskap og budsjett. Den viktigste grunnen er
imidlertid at det er behov for å bruke noe tid på å utarbeide en felles handlingsplan, samt
en gjennomtenkt omfordeling av budsjettposter og tilhørende husleienivå. Både
landsmøtevedtakene og avtalen peker på at husleien skal være subsidiert og balansert.
Det innebærer at budsjettene må splittes og bearbeides ut fra en slik målsetting. BTS kan
heller ikke forvente at HFHS er i stand til å bidra med husleie på normalt nivå de første
årene, mens HFHS forbedrer sin økonomiske bærekraft.
Virksomheten
Tiltak på eiendommene hittil har hovedsakelig vært begrenset til BTS, i påvente av
endelig avtale med HFHS. BTS har fullført sin bistand til gjenoppbygging av en lærerbolig
med brannskader, men ellers hatt lite med HFHS å gjøre.
På BTS er kloakken lagt om, ellers i 2013 er det stort sett mindre vedlikeholds- og
rehabiliteringsoppgaver som er gjennomført, både på hybler og kjøkkenet.
I 2014 er det satt i gang større rehabiliterings- og reparasjonsoppgaver på BTS. Det
gjelder reparasjon av heis (som har vært ute av drift noen år), full oppussing av to av
leilighetene, videre arbeid med rehabilitering av hybler og tekjøkken, ny membran på
terrassen, skifte av vinduer og noen dører, etc.
Vi vil nevne spesielt den dugnadsinnsatsen som gjøres 2 uker i sommerhalvåret. Den er
meget verdifull, og kommer begge eiendommene til gode.
Ledelse
Bjørn Martens har vært formann i styret og har også ivaretatt funksjonen som daglig
leder i 2013, gjennom en prosjektavtale. Det er mindre effektivt enn å ha en ansatt daglig
leder. Heldigvis ble denne situasjonen vesentlig bedre fra 1.1.2014, da Helge Finnestrand
ble ansatt.
På grunn av situasjonen har styret hatt hyppige møter og fungert som et arbeidsutvalg.
Forhandlingene med HFHS har gjort at også i 2014 har det vært månedlige styremøter.
Fordi ingen ansatte overføres fra HFHS til BTS er det gjennomført et nytt valg blant de
ansatte, og vaktmester på BTS, Kazimiers Ograbek, er valgt som de ansattes
representant i styret.
Forholdet til DNB og Høyskolerådet
Landsmøtet i 2013 opprettet DNB´s Høyskoleråd. Dette har overtatt eierskapet i HLT, og
tilhørende økonomi. Høyskolerådet overtok også stipendutdelingen, som tidligere lå i BTS.
Det har også ført til en omfordeling av fondene i faste fond, slik at de bygningsrelaterte
fondene ble beholdt i BTS, mens de som hadde bestemmelser om stipend ble tilbakeført
til DNB og Høyskolerådet. Lån til HLT fra BTS ble også overført, samt aksjeposten i HLT.
Disse endringene er innarbeidet i årsregnskapet for 2013.
Økonomi
Det vises til regnskapet for 2013, som ga et overskudd for BTS på kr 439440,-. Ved årets
slutt var det en kontantbeholdning på ca 1,8 mill, og egenkapitalen var på ca 3,5 mill.
Deler av en arv bidro til det gode resultatet, men det ville vært overskudd også uten
denne. Lånet i Sparebanken pluss er økt til 4 mill, for å kunne utføre en del større
vedlikehold og rehabilitering i 2014. Låneavtalen er gunstigere enn tidligere, slik at
rentebelastningen ikke har økt.
116
For 2014 brukes opparbeidede overskudd fra 2012 og 2013. I tillegg benyttes lånekapital.
Det må derfor forventes et underskudd i 2014. BTS er dessuten bemannet for å ivareta
det bygningsmessige både på BTS og HFHS fra 1.1.2014. Siden HFHS ikke blir inkludert i
ordningen før i 2015, gir det også en negativ innvirkning på regnskapsåret 2014.
Styret har holdt igjen det endelige budsjettarbeidet for 2014 i påvente av en avtale med
HFHS. I mai blir det nå utarbeidet et budsjett for bare BTS som et styringsverktøy for
dette året. Det vil foreligge før landsmøtet, men ikke i tide for å komme med i
sakspapirene.
Budsjettet for 2015 skal samordnes med HFHS. Her er det en del forarbeid som må
gjøres, blant annet en omforent handlingsplan. Budsjettet for BTS for 2015, som også er
tilpasset iverksettelsen av avtalen med HFHS, vil derfor ikke kunne utarbeides før utpå
høsten 2014. Vi ber landsmøtet om å godkjenne at dette budsjettet blir forelagt
hovedstyret og kontrollutvalget for godkjennelse.
Generelt er det en utfordring at begge skoler for tiden har en anstrengt økonomi. HLT har
signalisert at det er behov for kapitaltilskudd fra eierne. HFHS arbeider med på bygge opp
igjen egenkapitalen. Det gjør at hovedinntekten for tiden må komme fra utleie av hybler
og leiligheter. Samtidig har begge skoler behov for omfattende vedlikehold og
utviklingstiltak. Som varslet tidligere må BTS basere seg på ekstra låneopptak for å snu
en negativ bygningsmessig utvikling. Det vil på kort sikt resultere i underskudd enkelte
år. BTS er imidlertid avhengig av at begge skoler kan bidra mer i løpet av få år.
Videre planer
Strategien er fortsatt å satse på rehabilitering av hybler og leiligheter, og øke leien
tilsvarende. Isolert gir det god inntjening. Det har imidlertid vist seg at det også er behov
for akutt vedlikehold, som ikke har en tilsvarende inntektsside.
Vi vil også gjenoppta kontakten med Bærum kommune, eventuelt andre etater, om en
sommerdriftsavtale.
Arbeidsplanene er derfor lagt opp med prioritet på det vedlikeholdet som er mest akutt.
Samtidig startes det opp med inntektsgivende tiltak. Det arbeides med en 5-årsplan for
HD. Den er tilpasset HLT´s strategiplan, og vil bli justert når HFS legger frem sin
strategiplan (ventet høsten 2014). Det vil bli prioritert tiltak for hvert enkelt år. Det vil bli
nøye vurdert både finansiering og inntjening. På landsmøtet i 2013 varslet vi at det skulle
legges frem en 5-årsplan i landsmøtet i 2015. Vi har fortsatt ambisjon om å kunne gjøre
det.
117
Sak 06b/2014 LM
Årsregnskap for 2013
BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR
1368 STABEKK
Innhold
Resultatregnskap
Balanse
Noter
Årsberetning
Revisjonsberetning
Utarbeidet av:
Fremmegård Regnskap DA
Sætreskogveien 4
1415 OPPEGÅRD
Org.nr. 993508764
118
Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør
Resultatregnskap for 2013
BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR
Note
2013
2012
Husleie
Annen driftsinntekt
2 304 794
480 654
2 085 750
17 496
Sum driftsinntekter
2 785 448
2 103 246
Lønnskostnad
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Driftskostnader eiendom
Sum driftskostnader
Driftsresultat
1, 2, 3
5
4
(843 023)
(193 066)
(264 439)
(997 403)
(571 099)
(179 313)
(247 019)
(1 313 480)
(2 297 931)
(2 310 911)
487 517
(207 665)
18 264
85 150
38 565
52 668
103 415
91 234
Renter banklån
Renter lån Baptistsamfunnet
(150 868)
(624)
(143 581)
(48 720)
Sum finanskostnader
(151 492)
(192 301)
Netto finans
(48 078)
(101 067)
Ordinært resultat før skattekostnad
439 440
(308 732)
Ordinært resultat
439 440
(308 732)
Årsresultat
439 440
(308 732)
Overføringer
Overføringer til/fra fond
Overført til annen egenkapital
439 440
0
52 668
(361 400)
Sum
439 440
(308 732)
Annen renteinntekt
Renteinntekt Faste Fonds
Sum finansinntekter
119
Balanse pr. 31. desember 2013
BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR
Note
2013
2012
5
5
6 091 862
109 662
6 272 572
5 829
6 201 524
6 278 401
Finansielle anleggsmidler
Lån til Høyskolen for Ledelse og Teologi AS
Aksjer i Høyskolen for Ledelse og Teologi
Plasseringer i Faste Fonds
0
1
475 000
325 000
500 001
2 432 871
Sum finansielle anleggsmidler
475 001
3 257 872
6 676 525
9 536 273
32 392
212 425
41 629
66 729
167 606
0
286 446
234 335
1 815 283
659 466
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende
1 815 283
659 466
Sum omløpsmidler
2 101 730
893 801
Sum eiendeler
8 778 255
10 430 074
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Eiendommen Micheletsvei 62
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.
Sum varige driftsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Konsernfordringer
6
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
7
120
Balanse pr. 31. desember 2013
BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR
Note
2013
2012
13
3 482 463
3 445 966
Sum innskutt egenkapital
3 482 463
3 445 966
Opptjent egenkapital
Fondsmidler i Faste Fonds
475 000
2 432 872
Sum opptjent egenkapital
475 000
2 432 872
3 957 463
5 878 838
4 000 000
500 000
3 007 000
1 218 000
Sum annen langsiktig gjeld
4 500 000
4 225 000
Sum langsiktig gjeld
4 500 000
4 225 000
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Kortsiktig konserngjeld
Annen kortsiktig gjeld
67 979
70 125
0
182 688
29 892
42 302
19 802
234 240
Sum kortsiktig gjeld
320 792
326 236
Sum gjeld
4 820 792
4 551 236
Sum egenkapital og gjeld
8 778 255
10 430 074
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld
9
Stabekk
Den 12.05.2014
Bjørn Martens
Styreleder
Arman Aardal
Styremedlem
Svein Arild Pihlstrøm
Styremedlem
Kazimierz Ograbek
Styremedlem
Frank Bendik Førrisdahl
Styremedlem
Koll Hermund Kyllingstad
Styremedlem
Leif Vollan
Styremedlem
121
Noter 2013
BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter
transaksjonsdagen.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld
med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet.
Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:
FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for
markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik
premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført,
langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er
verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet
selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.
Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at
beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den
overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.
122
Note 1 - Lønnskostnader etc
Spesifikasjon av lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre relaterte ytelser
Sum
Foretaket har sysselsatt 2 årsverk i regnskapsåret.
2013
808 261
115 140
8 332
-88 711
843 023
2012
592 155
85 125
11 570
-117 752
571 099
Note 2 - Ytelse til ledende personer
Ytelse til ledende personer
Type ytelse
Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse
Daglig leder
147.563
4.500
Styret
0
Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon
Obligatorisk tjenestepensjon
Virksomheten kommer inn under reglene for OTP, obligatorisk tjenestepensjon og eksisterende pensjonsordning
tilfredsstiller lovens krav til tjenestepensjon.
Note 4 - Revisjonshonorar
Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr 12.500. Av dette utgjør annen bistand kr 0.
Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler
Bygningen er basert på bokført verdi pr 31.12.2000.
Spesifikasjon varige driftsmidler
Anskaffelseskost 1.1.2013
Tilgang i året
Avgang i året
Anskaffelseskost 31.12.2013
Akkumulerte avskr. 31.12.2013
Balanseført verdi pr. 31.12.2013
Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan: Lineær
Bygning og annen
fast eiendom
8 111 187
0
0
8 111 187
Driftsløsøre
inventar o.l
635 819
116 189
0
752 008
Sum
8 747 006
116 189
0
8 863 195
(2 019 325)
6 091 862
(642 346)
109 662
(2 661 671)
6 201 524
(180 710)
20 - 50 år
2-5%
(12 356)
5 - 10 år
10 - 20 %
(193 066)
Note 6 - Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.
Spesifikasjon kundefordringer
Kundefordringer til pålydende
Avsatt til dekning av usikre fordringer
Netto oppførte kundefordringer
2013
34 892
(2 500)
32 392
123
2012
99 330
(32 601)
66 729
Note 7 - Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr. 36 517.
Note 8 - Skattekostnad
Den delen av virksomheten som vedrører utleie til eksterne leietakere er skattepliktig. Denne delen vurderes å gi et
skattemessig underskudd.
Note 9 - Pantstillelser og garantier m.v.
Pantstillelser og garantier m.v.
Spesifikasjon
2013
2012
Gjeld til kredittinstitusjon med pant i eiendom 1)
Gjeld til Faste Fonds i Det Norske Baptistsamfunn
4 000 000
500 000
3 007 000
1 218 000
Sum
4 500 000
4 225 000
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld
5 545 700
5 695 600
1) Lån med pant i fast eiendom er et serielån, har avdragsfrihet fram til 2017 og 25 års nedbetalingstid.
Note 10 - Aksjer og andeler
Aksjer og andeler
ANLEGGSMIDLER
Spesifikasjon
Norsk Litteraturselskap
Anskaffelseskost Balanseført verdi
?
1
Note 11 - Gjeld
Gjeld
Spesifikasjon
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
Langsiktig avdragsfri gjeld til Faste Fonds
2013
4 000 000
500 000
2012
2.368.000
1 218 000
Note 12 - Utdelinger
Stipend til utdeling
2013
14 200
2012
Note 13 - Egenkapital
Egenkapital, avstemming
Spesifikasjon
Fri egenkapital
Egenkapital 01.01
Fondsmidler 01.01
3 445 966
Egenkapital 01.01
3 445 966
124
Fondsmidler i
Faste Fonds
SUM EGENKAPITAL
2 432 871
3 445 966
2 432 871
2 432 871
5 878 837
ÅRETS ENDRING I EGENKAPITALEN
Årsresultat
Overføring fri egenkapital
Øvrige overføringer til/fra Faste Fonds
Egenkapital 31.12.
439 440
-402 943
3 482 463
125
439 440
- 1 957 871
475 000
- 1 949 422
3 957 463
Årsberetning 2013
BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR
Virksomhetens art og hvor den drives
Baptistenes Teologiske Seminar har lokaler i Bærum kommune. Selskapet driver utleie av boligeiendom og
kontorlokaler. Virksomheten søker å støtte oppunder Baptistsamfunnet og Høyskolen for Ledelse og Teologi sin
virksomhet i Micheletsvei 62.
Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling
Selskapet fikk inntekter på 2 785 448 og et overskudd på kr 439 440. Selskapets egenkapital pr 31. desember
2013 var kr 3 957 463.
Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Selskapet har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2013.
Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Det
henvises til detaljert driftsrapport utarbeidet av styret.
Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i bedriften er etter vår oppfatning godt.
Selskapet har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2013.
Ytre miljø
Vår virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.
Likestilling
Selskapets ansatte består av en kvinne og to menn. Selskapets styre består av 7 menn.
Stabekk
Den 12.05.2014
Bjørn Martens
Styreleder
Arman Aardal
Styremedlem
Svein Arild Pihlstrøm
Styremedlem
Kazimierz Ograbek
Styremedlem
Frank Bendik Førrisdahl
Styremedlem
Koll Hermund Kyllingstad
Styremedlem
Leif Vollan
Styremedlem
126
Sak 7/2014 LM
Årsrapport 2013 Baptistenes Høyskoleråd (BHR)
Opprettelsen av Baptistenes Høyskoleråd
Baptistenes Høyskoleråd (BHR) ble opprettet etter vedtak på Det Norske Baptistsamfunns
landsmøte 2013 i Stavern med denne saksbegrunnelse:
Etter etableringen av Høyskolen for Ledelse og Teologi har man kunnet konstantere at
avstanden mellom skolen og DNB ved landsmøtet og menigheter nok har økt. Med
opprettelsen av Høyskolen er vi nå leietager til skolen sammen med Pinsebevegelsen ved
Filadelfiakirken, og formelt sett vedtas HLTs årsplaner, årsrapporter og arbeidsplaner ikke
i DNBs landsmøte, men er orienteringssak. Baptistenes Teologiske seminar (BTS) har
vært styre for eiendommen Michelets vei 62 og for Baptistenes Teologiske seminar og
reorganiseringen av BTS har synliggjort behovet for en endret forvaltning av vår skole.
Opprettelsen av BHR er uttrykk for et ønske om å styrke et aktivt eierskap fra DNB som
eier overfor Høyskolen for Ledelse og Teologi. Samtidig ønsket man å knytte HLT tettere
til DNB ved et mer direkte valg av representanter til HLT styret i landsmøtet i håp om at
dette vil kunne bidra til å styrke kontakten og engasjementet til menighetene.
Vedtaket på landsmøtet ble som følgende:
Baptistenes Høgskoleråd (BHR) blir etablert som en avdeling i Det Norske Baptistsamfunn
(DNB)
med eget styre og vedtekter (innenfor DNB). BHR blir da den instansen hvor ansvaret for et
aktivt
eierskap i HLT overføres fra det eksisterende BTS og videreføres. Blant BHR sine
styrerepresentaner
vil da også styrerepresentantene til HLT bli valgt. Se for øvrig det vedlagte forslaget til
vedtekter for
BHR. Aksjene i HLT og stipendiemidlene overføres til Det Norske Baptistsamfunn (DNB).
Studiemidlene forvaltes av Baptistenes Høyskoleråd (BHR)
Vedtektene fpr Baptistenes Høyskoleråd ble vedtatt som følgende:
§11 Baptistenes Høyskoleråd
A. Formål:
Baptistenes Høyskoleråd (BHR) har ansvaret for å utøve et aktivt eierskap av Høyskolen for
Ledelse og
Teologi (HLT) på vegne av Det Norske Baptistsamfunn (DNB). BHR skal arbeide for at DNB’s
behov og
interesser ivaretas i de studietilbud og den aktivitet høyskolen til en hver tid tilbyr gjennom
høyskolens
undervisning, forskning og formidling.
BHR har et selvstendig faglig ansvar for høyskoleforvaltningen og rapporterer årlig til DNB's
landsmøte.
B. Medlemmer:
1. BHR består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Tre av medlemmene velges av
DNB's
landsmøte for 3 år, slik at ett medlem er på valg hvert år. DNB’s generalsekretær og leder i
DNB’s
hovedstyre er medlemmer ex officio.
Varamedlemmene velges for ett år av gangen.
2. Landsmøtet velger leder for Baptistenes Høyskoleråd for ett år av gangen.
3. De valgte medlemmene og varamedlemmene skal ha relevant kompetanse innen de
områdene BHR er satt til å forvalte.
4. Høyskolerådet samles ved behov, men skal ha minimum ett møte i året. Det skal
innkalles til
ekstraordinært styremøte hvis tre av fem medlemmer krever det.
C. Mandat:
1. Baptistenes Høyskoleråd utgjør Det Norske Baptistsamfunns delegater på
generalforsamlingen for
Høyskolen for Ledelse og Teologi A/S.
2. Det Norske Baptistsamfunns kandidater til styret (styremedlemmer og varamedlemmer)
for høyskolen for Ledelse og Teologi A/S velges av DNB’s landsmøte blant medlemmene i
høyskolerådet. HLT’s generalforsamling velger formelt styre for HLT etter innstilling fra
eierne.
127
3. Baptistenes Høyskoleråd er ansvarlig for forvaltning av de fond som tidligere var
underlagt
Baptistenes Teologiske Seminar. Forvaltingen skal skje i henhold til de forskjellige fonds
statutter.
4. Baptistenes høyskoleråd (BHR) utpeker BHRs representant til styret i BTS blant BHRs
medlemmer
Valgt styre:
Svein Arild Pihlstrøm (leder) 3 år, Roald Zeiffert 2 år, Mathias Eidberg 1 år.
Terje Aadne, generalsekretær og Per Øvergaard, hovedstyreleder
Varamedlemmer:
Inger Lise Salvesen og Knut Andreas Eikland
Valgte styremedlemmer i HLT:
Roald Zeiffert, Mathias Eidberg og Terje Aadne
Styremøter i BHR:
BHR har avholdt 2 styremøter i 2013.
BHR valgte på sitt første møte Svein Arild Pihlstrøm som representant til styret i BTS.
BHR har påbegynt arbeidet med følgende i høstens styremøter:
Teologi og fag
Baptistsamfunnets behov i forhold til teologi og fag samt rekruttering av lærere og elever
til HLT.
Utvikling
Tanker om fremtidig løft for utdanning med eventuell utvikling av skolens tilbud
Givertjeneste
En strategi og struktur for givertjeneste fra DNBs menigheter og virkegrener til støtte for
HLT
Stipender
Bruk av fondsmidler til stipender og kriterier for utdeling av stipendmidler
BHR representasjon i HLT:
Mathias Eidberg, Roald Zeiffert og Terje Aadne har deltatt i 2 styremøter i HLT høsten
2013.
BHR representasjon i BTS:
Svein Arild Pihlstrøm har deltatt som styremedlem i BTS utpekt av BHR og har særlig hatt
fokus på vegne av BTS til å se på utnyttelse av tomt og utviklingspotensial for skolens
bygninger og anlegg samt dialog med Filadelfia om mulige fremtidsscenarier.
For Baptistenes Høyskoleråd
Leder
Svein Arild Pihlstrøm
Styremedlemmer
Mathias Eidberg
Per Øvergaard
Roald Zeiffert
128
Terje Aadne
Sak 9a/2014 LM
Faste Fonds rapport for 2013
Faste Fonds virksomhet består av forvaltning av plasserte midler i Det Norske Baptistsamfunn, dets
arbeidsgrener og menigheter.
Kontoradressen er i Bærum kommune.
Det er ingen ansatte i virksomheten. Alle administrative tjenester kjøpes fra Det Norske Baptistsamfunn.
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.
Årets regnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.
Fondstyret har avholdt 2 møter i 2013.
Ved utgangen av året var forvaltningskapitalen på kr. 35 989 764, kun en liten økning fra året før.
Imidlertid var det til dels stor kapitalflytning i løpet av året, med store uttak tidlig i året og store
innskudd sent i året. Dermed ble gjennomsnittlig avkastning på plasseringene kun på 3,19 %.
BTS
DNB
g Diverse innskytere EK og gjeld
265 647
20 669 006
475 000
14 580 111
Norges Banks styringsrente ble holdt uendret på 1,5 % hele året.
Selv om markedsrentene hadde en fallende tendens i løpet av året besluttet fondsstyret å holde
rentesatsen for innlån uendret gjennom hele året. Dette ga utslag i det negative årsresultatet på kr.
21 492 som tas av egenkapitalen.
Styret har i arbeidsåret bestått av Bernt Hansen, Ole Johan Skjæveland og Trygve Nedland. Håkon
Sigland (DNB) har vært forretningsfører og sekretær for styret.
Kapitalens plassering
Type plassering
Bankinnskudd
Utlån
SUM
Kapital pr. 31.12.2013
Prosent
Kroner
90,6
32 612 455
9,4
3 377 309
100,0
35 989 764
Innlånsrenter i 2013 var som følger:
Beløp
Periode
Hele året
under
100 000
2,00 %
under
500 000
2,50 %
under
1 000 000
3,00 %
over
1 000 000
3,50 %
Utlån
4,00 %
Sommarøy/Stabekk 11. juni 2014
Bernt Hansen
Styreleder
Ole Johan Skjæveland
Trygve Nedland
129
Håkon Sigland
Forretningsfører
Sak 9b/2014 LM
Årsregnskap
2013
Faste Fonds
Det norske Baptistsamfunn
130
Faste Fonds - Det norske Baptistsamfunn
Resultatregnskap
Note
2013
2012
Driftsinntekter
Renteinntekter
Sum driftsinntekter
1 148 605
1 148 605
1 153 235
1 153 235
Driftskostnader
Renteutbetalinger
Driftskostnad
Sum driftskostnader
1 152 059
18 038
1 170 097
1 092 026
50 611
1 142 637
-21 492
10 598
-21 492
10 598
0
-21 492
-21 492
10 598
0
10 598
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
1
DRIFTSRESULTAT
Årets resultat
3
Overføringer
Avsatt til egenkapital
Overført fra egenkapital
Sum overføringer
131
Faste Fonds - Det norske Baptistsamfunn
Balanse pr 31.12
Note
2013
2012
3 377 309
3 377 309
2 791 576
2 791 576
147 875
32 464 580
32 612 455
41 019
33 106 970
33 147 989
35 989 764
35 939 565
3
186 392
186 392
207 884
207 884
2
2
2
14 580 111
475 000
20 669 006
35 724 118
9 839 685
2 432 871
23 372 279
35 644 836
79 254
79 254
86 845
86 845
Sum gjeld
35 803 372
35 731 681
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
35 989 764
35 939 565
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Finansielle anleggsmidler
Obligasjoner og andre fordringer
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Andre kortsiktige fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
4
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital
Sum egenkapital
GJELD
Langsiktig gjeld
Det Norske Baptistsamfunn
Bapistenes teologiske seminar
Diverse innskytere
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Sum kortsiktig gjeld
30.05.2014
Styret i Faste Fonds - Det norske Baptistsamfunn
Bernt Hansen
Styreleder
Ole Johan Skjæveland
Styremedlem
Håkon Sigland
Forretningsfører
132
Trygve Nedland
Styremedlem
Faste Fonds - Det norske Baptistsamfunn
Noter til årsregnskapet 2013
Regnskapsprinsipper
I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens
bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk.
Klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter
balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført
som langsiktig gjeld.
Fordringer
Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og
forventede tap.
Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for
varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas
i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.
Note 1: Lønn, ansatte, ytelser til ledende personer
Det er ikke utbetalt lønn fra Faste Fonds.
DnB har belastet regnskapet for fellestjenester i 2013 med kr 0
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar i 2013 utgjør kr 15 625 inkl. mva.
Note 2: Fordringer, gjeld, garantier
Fordringer som forfaller mer enn ett år etter
balansdagens slutt
Gjeld som forfaller mer enn 5 år
etter balansedagens slutt
Garantier stillet for fremmed gjeld
133
2013
2012
0
0
13 946 000
11 118 000
0
0
Faste Fonds - Det norske Baptistsamfunn
Noter til årsregnskapet 2013
Note 3: Egenkapital
2013
207 884
-21 492
186 392
Egenkapital 1.1.
+ Årets resultat
= Kapital 31.12.
Note 4: Bankinnskudd, kontanter og lignende
Posten inneholder sperret beløp på kr. 2.056.584
134
2012
197 286
10 598
207 884
Sak 10/2014 LM
Holtekilens plass i Det Norske Baptistsamfunn
Rapport og innstilling fra evalueringsutvalget til Landsmøtet 2014
Alle vedlegg det henvises til i rapporten finnes på
http://www.baptist.no/intranett/?page_id=531
Mandat:
Evaluering av Holtekilen Folkehøgskoles plass i Det Norske Baptistsamfunns virksomhet
fremlegges til behandling på Landsmøtet 2014.
Det nedsettes et evalueringsutvalg med representanter utpekt av hvert av styrene i Det
Norske Baptistsamfunn, Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund, Holtekilen drift, og
Holtekilen Folkehøgskole, samt to eksterne representanter utpekt av landsmøtet.
Hovedstyret i Det Norske Baptistsamfunn får ansvar for å gjennomføre
evalueringsprosessen. (Sak 15/2012).
Bakgrunn:
Etter en lengre periode (fra 2003) der det ble vedtatt å utrede skolens framtid med
hensyn til økonomi og kirkesamfunnets primære målsettinger (se vedlegg 05). Den
resulterte i et vedtak i landsmøtet om å utarbeide en strategisk plan omstrukturering av
skolen innen 2008 (se vedlegg 06). På bakgrunn av en rapport om dette arbeidet i 2007
(se vedlegg 07) ba landsmøtet om en vurdering av Holtekilen Folkehøgskole i forhold til
Det Norske Baptistsamfunns primære målsettinger og prioriterte satsningsområder til
landsmøtet 2009 (se vedlegg 08).
Til landsmøtet 2009 ble denne evalueringen gjennomført av Det Norske Baptistsamfunns
hovedstyre, og munnet ut i to forslag (se vedlegg 09):
1. Et flertallsforslag som gikk inn for å drive skolen videre, men som påpekte at det
fremdeles kunne gjøres mer i forhold til å knytte skolen tettere til kirkesamfunnets
målsettinger og strategier.
2. Et mindretallsforslag om nedleggelse der det heter at skolen ikke lenger er ansett
å være strategisk viktig for å oppnå Det Norske Baptistsamfunns primære
målsettinger og langsiktige satsningsområder.
Landsmøtet i 2009 avviste med overveldende flertall forslaget om å legge ned Holtekilen
Folkehøgskole
Landsmøtet understreket derimot at skolen har potensial til å bli et viktig
strategisk arbeidsredskap innad i kirkesamfunnet og ber skolen inngå et forpliktende
samarbeid med Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund, Høyskolen for Ledelse og
Teologi og Det Norske Baptistsamfunn om utvikling av en tydeligere kristen profil og
linjetilbud. Landsmøtet ba om at det til Landsmøtet 2012 ble gjennomført en ny
evaluering av Holtekilen Folkehøgskoles plass i Det Norske Baptistsamfunns virksomhet.
I 2012 ga Holtekilen folkehøgskole rapport om skoleutviklingsarbeidet og om
samarbeidet med de andre arbeidsgrenene (se vedlegg 11, 12 og 13). En evaluering av
skolens plass i kirkesamfunnet ble det ikke tatt noen initiativ til å gjennomføre, men
foreslått gjennomført til 2014.
Utvalget:
Evalueringsutvalget, som ble oppnevnt av Landsmøtet 2012 har bestått av Magne
Hultgren, Olaug V. Bollestad, Jon Vestøl (fra Det Norske Baptistsamfunns hovedstyre),
Bjørn Martens (fra Holtekilen Drift/Baptistenes Teologiske Seminar), Dag Frode Vaagsnes
(fra Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund) til september 2013, da han trakk seg
av personlige grunner, Ernst Georg Hovland (Fra Holtekilen Folkehøgskole) til juli 2013 og
Leif Vollan (fra Holtekilen Folkehøgskole) fra juli 2013. Jon Vestøl har ledet arbeidet.
135
To ansatte har deltatt i møtene, rektor Elin Evenrud ved Holtekilen Folkehøgskole har
vært informasjonsledd til skolen og informasjonsleder Roger Dahl i Det Norske
Baptistsamfunn har vært utvalgets sekretær. De har ikke avgitt stemmer.
Innhenting av data:
Evalueringsutvalget har:
 Gjort seg kjent med de tidligere evalueringene av skolen.
 Vurdert Holtekilen Folkehøgskole opp mot Det Norske Baptistsamfunns primære
målsettinger
 Intervjuet representanter for lærerstaben, Niklas Arnesen, og elevgruppen i
skoleåret 2012/13 (elevenes navn offentliggjøres ikke)
 Utvalget har vurdert en rekke kjente argumenter for å legge ned skolen og veid
disse opp mot argumentene for videre skoledrift
 En har samtalt om alternativ bruk av skolens eiendomsmasse og kapitalen som er
bundet i denne, men har ikke funnet det naturlig å gå inn ytterligere drøftelser ut
fra mandatet.
 Utvalget har innhentet informasjon om rammebetingelser for skoleslaget fra Tor
Grønvik, daglig leder i Norges kristelege folkehøgskolelag.
 Innhentet informasjon om arbeidet med skoleeierstrategi fra Normisjon.
 Fått hjelp til å vurdere eventuelle økonomiske konsekvenser ved ny politisk
ledelse i Norge fra Tor Grønvik
 Bedt om vurdering om mulighetene for å sikre en god økonomistyring, slik at nye
økonomiske tap unngås fra skolens ledelse ved rektor Elin Evenrud og
økonomileder Tor Egil Brandsrød.
 Innhentet synspunkter og informasjon fra representanter for dem som har stilt
kritiske spørsmål rundt fortsatt skoledrift innad i Det Norske Baptistsamfunn.
 Utvalget har i sitt arbeid savnet en overordnet strategiplan for Det Norske
Baptistsamfunn og dets arbeidsgrener, deriblant en skoleeierstrategi. (Se vedlegg
13)
Konklusjon
Med mandat å evaluere Holtekilen folkehøgskoles plass i Det Norske
Baptistsamfunns virksomhet har utvalget konkludert med å anbefale å drive
skolen videre. Med Det Norske Baptistsamfunn forstår utvalget
sammenslutningen av alle menighetene.





Utvalget mener skolen fyller sin oppgave som folkehøgskole på en god måte, at
skolen formidler den kristne tro til sine elever, og at det er en rekke
berøringspunkter mellom skolens daglige arbeid og Det Norske Baptistsamfunns
målsettinger.
Utvalget understreker at skolen har en sammensetning av elever og et
nedslagsfelt for rekruttering av elever som gjør at skolen er en forlenget arm for
Det Norske Baptistsamfunn i møte med unge mennesker. De møter ungdommer
som vi ikke så lett møter ellers. På den måten blir skolen både et misjonstiltak og
et av Det Norske Baptistsamfunns ansikt utad.
Utvalget har sett at skolens personale og ledelse i sitt arbeid har et tydelig fokus
på å arbeide i tråd med Det Norske Baptistsamfunns verdigrunnlag og primære
målsettinger.
Utvalget har sett at skolen trenger å styrke sin kontakt med menighetene og vil
oppfordre skolen til å utvikle en strategi for menighetskontakt.
Utvalget har under evalueringsprosessen sett at Det Norske Baptistsamfunn
mangler en skoleeierstrategi og vil be hovedstyret om å følge opp dette (vedlegg).
Utvalget forutsetter for konklusjonen ovenfor:

At det nå er tid for å la skolens personale gjøre det de er best på, å drive skole.
Det er derfor riktig å gi arbeidsro i årene framover, slik at en kan utvikle skolen
videre langs det positive sporet utvalget har sett i evalueringsperioden
136



Helt siden det daværende Strategiutvalget i Det Norske Baptistsamfunn la fram
sin rapport i 1994 har det vært ulike former for evalueringer og ønsker om
endringer ved Holtekilen Folkehøgskole (se vedlegg 01-12). Hovedsaken har hele
tiden vært et ønske om å styrke skolens kristne profil. Så langt utvalget kan se
det, har skolen tatt inn over seg de forholdene som tidligere evalueringsrapporter
har etterlyst og ønsket. Dette har styrket skolens kristne profil og båndene til Det
Norske Baptistsamfunn.
At opplysningene utvalget har fått om at rammebetingelsene for offentlig tilskudd
ikke forventes å bli vesentlig annerledes stemmer.
At skolen kan gjenopprette positiv egenkapital, at det fra skolens side legges til
rette for en økonomistyring som sikrer skolen en god egenkapitalsituasjon og tar
høyde for naturlige svinginger i elevtallet som påvirker tilskudd og salgsinntekter.
At det etableres gode og hensiktsmessige strukturer for samarbeidet med
eiendomsselskapet Baptistenes Teologiske Seminar.
Alle medlemmene i utvalget slutter seg til innstillingen.
Verdigrunnlag:
Utvalget har med støtte i evalueringskomiteens rapport til Landsmøtet 2004 (se vedlegg
05, avsnittene 5 og 6) og konstaterer at skolens verdigrunnlag og Det Norske
Baptistsamfunns verdigrunnlag i det vesentlige er sammenfallende.
Holtekilen folkehøgskole valgte for skoleåret 2012-13 skolens virksomhet i forhold til Det
Norske Baptistsamfunns primære målsettinger.
Konklusjonene på dette arbeidet er hentet fra ”Evalueringsrapport til
utdanningsdirektoratet 2013” (se vedlegg 15):
Kvalitetssikring
Med kvalitetssikring forstår vi justeringer og tilpasninger for å styrke kvaliteten på
eksisterende virksomhet.
 Fortsette å jobbe med å formidle den enkeltes ansvar for seg selv og andre
gjennom korridormøter, trivselstimen, refleksjonstimen og i formelle og uformelle
elevsamtaler, samt i andre aktuelle sammenhenger.
 Styrke vårt arbeid for å stimulere elevene til ærlig og dyptpløyende refleksjon over
egne verdier, valg og handlinger. Det handler om alt fra å forsyne seg grovt ved
matfatet så ikke alle får, via å utebli fra timer eller ikke bidra til fellesskapet på
andre måter til omtale av andre, valg av videre retning i livet og spørsmål om
livssyn.
 Styrke oppfølgingen av de elevene som trekker seg tilbake fra fellesskapet, som
pådrar seg fravær, ber om å få slippe ansvar for presentasjoner og annet arbeid.
Vi har et visst fokus på såkalte ”Dropout-elever” allerede, men dette kan bli
sterkere. Konkret forslag her er å ha gjennomgang av enkeltelevene som sak i
møter med alt personale oftere for slik å få flere blikk på og opplevelser av gitte
elever med i helhetsinntrykket.
 Utvikle de deler av vår undervisning som handler om å styrke elevenes refleksjon
over hvem de er og vil være og hvordan andre ser og opplever dem, samt styrke
undervisningen generelt slik at også den faglige kunnskapen elevene tar med seg
fra Holtekilen gjør dem godt rustet til å takle ulike utfordringer i møte med andre
mennesker.
 Å dyktiggjøre til tjeneste handler om en form for bærekraftighet. Vi er opptatt av
hele mennesket med alle dets sider – ikke av å spisse ferdigheter eller
kompetanse innen ett eller noen få områder. Dette er i seg selv med på å
dyktiggjøre i tråd med folkehøgskolenes formål – å fremme allmenndanning –
Elevene får se og prøve mye og får utvikle sine ferdigheter, evner og forestillinger
på flere områder. Slik blir de også bedre på å tjene både seg selv og andre og slik
sett følge opp forvalteransvaret som er tydelig i det kristne verdensbilde og
menneskesyn.
137










Opprettholde Thomasmesser og Rom for tro – passe på at det ikke blir
salderingsposter pga ressurstilgang.
Kan bli bedre på å ta vare på de kristne elevene – gjennom å tydeliggjøre særlig
Rom for tro som en arena for kristenliv i form av for eksempel bibelstudier,
samtaler og bønn og gjerne vise mer av hva som finnes av kirke-/kristenliv i
lokalmiljøet rundt skolen eller i Oslo.
Fortsette å bruke kristne sanger i sangtimene og på åpning og avslutning.
Støtte opp under vår praksis med å åpne for spørsmål og motforestillinger. Dette
kan gjøres enkelt ved oppmuntringer til hverandre, men også gjennom samtaler i
personalet og tilbakemelding til hverandre om hvordan dialogen med elevene
fungerer.
Dele personlige historier og slik invitere elevene til samtaler om tro og tvil og til å
dele sine egne historier.
Jobbe med kombinasjonen respekt – utfordre. Vi er gode på respektfull tilnærming,
men kan nok bli bedre på å utfordre elevene til å tenke om igjen. Samtaler i
personalet om enkeltelever kan bidra til å styrke den enkelte ansattes selvtillit på
området.
Vi kan bli bedre til å definere og snakke om frelse, i timene men også i ”Den gode
samtale” og ”Rom for tro” kan det være aktuelt å snakke om den enkelte elevs
personlige relasjon til Gud/tro og derigjennom spørsmålet om frelse.
Det ser ut til å være grunnlag for å fortsette å ha de ”kristne” valgfagene.
Hvorvidt de skal organiseres på samme måte som i år, dvs. at alle må innom
minst ett definert kristent fag, er usikkert og må få være en del av en
totalvurdering som gjøres når timeplanen og ressurskabalen skal på plass før
oppstart til høsten.
Videre arbeid i kollegiet med Det Norske Baptistsamfunns primære målsettinger
og verdier inn i vår hverdag.
Ta opp skolens og eierorganisasjonens verdier og målsettinger i fellestimer som
Vindu mot verden eller Morgensamlinger i større grad.
Kvalitetsutvikling
 Med kvalitetsutvikling forstår vi endring, forbedring og omlegging av eksisterende
virksomhet.
 Deltakelse i ”Ungdom, kultur og tro” – prosjekt fra Norges kristelege
folkehøgskolelag i samarbeid med Menighetsfakultetet, om skolens kristne profil.
Dette er kanskje det mest omfattende tiltaket som er foreslått, med tanke på bruk
av ressurser (økonomi, tid) da det ikke bare er et prosjekt for og på skolen, men et
studieopplegg som innebærer å ta 30 studiepoeng over to år.
 Deltakelse på kurs og arrangement i Det Norske Baptistsamfunns regi.
 Arrangere kortkurs for Det Norske Baptistsamfunn, Norske baptisters barne- og
Ungdomsforbund og andre interesserte, for eksempel om kommunikasjon med
ungdom om tro, sang- og musikkurs og liknende kurs.
 Jobbe for at elevene i enda større grad skal få ta del i omsorgsarbeid/sosialt arbeid
i løpet av skoleåret. En idé vi har er et samarbeid mellom Sør-Afrikaklassen og
Sosiologi på gateplan om et tilbud til barn og unge i asylmottak. Da er det snakk
om idrett/trening eller kunst- og håndverksprosjekter.
 Deltakelse i kurset ”Myndig medborgerskap” i folkehøgskolen, om filosofi som
verktøy for å fremme refleksjon over egen rolle og fremtoning, eksistensielle
spørsmål og over større samfunnsspørsmål.
 ”Grill en kristen” (fra Ungdom, kultur og tro/Norges Kristelige Student og
Skoleungdomslag) – åpne for at elevene får stille alle spørsmål de ønsker om
kristen tro og praksis til en gjest.
 Bruke vårt eget og Det Norske Baptistsamfunns verdigrunnlag og målsettinger
som utgangspunkt for praktiske, kreative oppgaver i undervisningen (til film, kunst
etc.).
138

Stipendiat fra høsten med deltakelse i kristent tilbud som en av
arbeidsoppgavene.
Utvalget har også sett på Det Norske Baptistsamfunns strategier for nasjonal- og
internasjonal virksomhet, og finner at det spesielt i forhold til strategien for barn og unge
der det overordnet heter: ”Vi vil at barn og unge skal møte Jesus og vokse i troen på
ham”.
Her finnes det flere tilknytningspunkter, der skolen er med å oppfylle målene.
 Legge til rette for trosopplæring, som er en kontinuerlig prosess ved skolen.
 Utruste unge til tjeneste, der utrustning er en kontinuerlig målsetting for skolen.
 Barn og unge ivaretas uansett kulturell bakgrunn og behov, som skolen gjennom
hele sitt arbeid er opptatt av.
Utvalget finner at skolen arbeider godt innenfor de målsettinger, prioriteringer og
strategier Det Norske Baptistsamfunn har for sin virksomhet.
Utvalget mener skolen bør drives videre fordi:






Skolen er en viktig tros- og kulturformidler
Skolen er med å hjelpe elevene til å ta egne selvstendige valg
Møter andre grupper enn baptistsamfunnet ellers gjør
Tradisjon og respekt er grunnleggende verdier i skolen
Møter, og gir hjelp til, elever som når har droppet ut av ordinær
skole
Skolen er et ansikt og ustillingsvindu for Det Norske
Baptistsamfunn
Trosformidling
En naturlig del av hverdagen ved Holtekilen Folkehøgskole handler om trosformidling. Det
sosialpedagogiske arbeidet gir mange muligheter for samtaler om tro og tvil. Det er
tilrettelagt for noen konkrete tiltak som ”Rom for tro”, ”den gode samtalen”, som er faste
møtepunkter mellom lærere og elevene i form av samtalegrupper, dette er møtepunkter
hvor en kan stille og skape nærhet. Hver måned er det og Thomas-messer, som er
gudstjeneste med rom for å søke etter svar, og hvor alle elevene har frihet til å være seg
selv.
Skolens personale er også sammensatt av mennesker med ulik tilnærming til det
trosmessige. I en skole med en elevgruppe som utgjør tverrsnittet av norsk ungdom er
det berikende og nyttig at personalet også har litt ulike ståsted med hensyn til tilnærming
til den kristne tro.
Momenter utvalget har notert seg fra møte med en av skolens lærere:
 Vil at elevene skal møte Gud. Så enkelt er det.
 Mener vi representerer et så positivt og viktig menneskesyn at vi gjerne vil
formidle det.
 Å vite at en er elsket fordi Gud har skapt en er viktig.
 Skal formidler evangeliet på et språk unge mennesker forstår. Da kan vi ikke
bruke begrep som sonoffer, synd, etc. Utfordringen er å gjøre evangeliet
forstålig/tilgjenglig. Synes vi er i ferd med å finne en måte å gjøre det tilgjengelig,
både for dem med menighetsbakgrunn og dem uten.
 Som lærer på skolen har jeg full mulighet til å formidle tro, handler om å være
åpen, men samtidig verdibevist. Som baptister anser vi ikke andre
religioner/livssyn som trussel, men møter med en åpen dialog. Vi skal ikke hugge
noen som mener noe annet, men kan likevel stå for noe selv.
Utvalget har møtt noen av skolens elever som blant annet har formidlet dette:
 Å bli stilt de kritiske spørsmål om hvorfor har ført til at jeg har måtte tenke
gjennom livet.
 Vi får helt klart daglige input med hensyn til tro, både som elever i samtale og
med lærerne, og i undervisningen sier en elev.
139




Møtet, spesielt med de kristne lærerne, som ikke er fanatiske, har betydd mye.
Ser at lærerne ikke er som alle andre fordi dem gir så mye mer av seg selv enn en
lærer i videregående har mulighet for.
Lærer å akseptere hverandre, god ballanse mellom kristne og ikke kristne elever
Vil gjerne komme til noen kristne ungdomsmøter
Utvalget er glad for det arbeid skolen gjør i forhold til trosformidling, og ser at mye av det
som er etterlyst i tidligere evalueringer, og som enkeltpersoner etterlyser, nå er på plass.
Utvalget er glad for at skolen er et sted der elevene blir sett og tatt godt vare på.
Utvalget vil likevel utfordre skolen i forhold til trosformidling, og mener det vil være
naturlig at skolen har kontakt med menighetsmiljøer som arbeider med ungdom. Utvalget
mener og det er naturlig at skolen har relasjon til et utvalg av pastorene som
ressurspersoner for skolen og miljøet.
Utvalget har også spurt om det er mulig å legge til rette for bedre rekruttering av
kristne elever, og om det er ønskelig? Til dette er det svart at det er både ønskelig og
mulig.
Utvalget mener skolen bør drives videre fordi:



Når 50-90 ungdommer hvert år
Skolen har stor påvirkningsmulighet
Ungdom opplever en positiv forandring og utvikling i sitt liv
Skolens særpreg
Det har eksistert kristne folkehøgskoler lenge før Holtekilen ble etablert, av 78 skoler er
30 av dem er kristelige skoler, de representerer nesten 50 % av elevgrunnlaget.
Undersøkelser viser at de fleste som søker folkehøgskole gjør det som sitt
førstevalg, ikke som en nødløsning fordi en ikke har kommet inn på andre studier.
Religionssosiologiske fakta viser at det er stor åpenhet for religion/livssyn, etter en
nedgang i 70-80 årene. Det er i en periode med framgang for religiøs åpenhet vi driver
Holtekilen Folkehøgskole. Skolen bygger på de gamle idealene, men det er viktig å finne
dagens metoder for å drive virksomheten.
Det hadde vært ønskelig at skolen hadde flere elever med bakgrunn fra våre menigheter,
men vi ser at skolen møter ungdommer som baptistmenighetene sjelden kommer i
kontakt med. Utvalget ser at skolen gjennom det bygger opp en verdifull kompetanse i
evangelieformidling som menighetene kan dra nytte av.
For å styrke kompetansen har de kristne folkehøgskolene, i samarbeid med
menighetsfakultetet, etablert Ungdom, kultur og tro -prosjektet, for å lære mer om
dagens ungdom. Det ligger en lang tradisjon bak oss, en skal møte dagens ungdom og
deres troserfaring, og skolene har fokus på verdibevissthet og åpenhet.
Holtekilen deltar, og utvalget ser et potensial til å styrke skolens kompetanse,
blant annet i forhold til å bidra innad i Det Norske Baptistsamfunn, fordi kristen
folkehøgskole er et selvfølgelig ressursmiljø med hensyn til erfaring og forståelse av
kommunikasjon og trosformidling til ungdom.
Folkehøgskole er i særstilling i forhold til alle andre skoleslag. I løpet av skoleåret er det
en unik mulighet for fellesskap og samvær elevene imellom og mellom personale og
elever. Fordi elevene i all hovedsak bor i skolens internat, spiser måltidene sammen og
har sosialt fellesskap sammen. Skolens muligheter til å drive sosialpedagogisk arbeid
fører også til at skolen rekrutterer lærere som først og fremst ønsker å jobbe med hele
mennesket, framfor bare den faglige utviklingen.
Folkehøgskolens fokus er at alle skal møtes med likeverd og respekt, at alle skal
være likeverdige parter i samtaler, enten en er lærer eller elev, enten en har ansvar for
rengjøring elle er i skolens ledelse. Med utgangspunkt i at folkehøgskolen skal gi læring
for livet, ristes hele folkehøgskolefamilien nært sammen i løpet av et skoleår.
140
For å rekruttere elever må skolen framstå som attraktiv. Beliggenhet er derfor en av
nøklene til suksess. En annen suksessfaktor er en fagkrets som er attraktiv. Et tredje er
det renommeet skolen over år opparbeider seg, blant annet på sosiale medier, der også
bygningenes standard spiller inn.
Selv om det er gjort mye for å bedre standarden på skolebygningene i senere år er
tilgangen på fellesrom som for eksempel en stue med rom for mange, nødvendig
tilrettelegging for bevegelseshemmede, forhold som er en godt synlig mangel på
Holtekilen Folkehøgskole.
Utvalget mener at å legge ned Holtekilen Folkehøgskole vil være en frontforkortning. En
vil ikke lenger nå den elevgruppen som i dag nås. Velger en å legge ned skolen vil det
også være veldig vanskelig å få eventuell ny avtale om skoledrift på plass. Skolen har et
annet utgangspunkt enn annet arbeid baptistene i Norge driver. Det er ikke alltid vi ser
de ønskede resultatene med en gang, må vi se det, eller er det verdt innsatsen likevel?
Folkehøgskolen har også et diakonalt perspektiv. På landsbasis er omkring 30 prosent av
elevene såkalte drop-out elever fra videregående skole. Erfaringen er at mange av disse
gjennom et år med folkehøgskole får hjelp til å mestre årsaken til at de falt ut av det
tradisjonelle utdanningsløp. Mange elever fullfører i ettertid utdanningen sin, kommer i
lønnet arbeid og blir bidragsytere.
Utvalget mener skolen bør drives videre fordi:





Å være sammen med elevene 24/7 i ni måneder gir en unik
mulighet til å bygge relasjoner
Skolen har stor påvirkningsmulighet
Folkehøgskolene er skolepolitisk og pedagogisk unike
Skolen har et kompetent personale
Folkehøgskolen står i et større fellesskap med andre skoler
Samarbeid innen Det Norske Baptistsamfunn
Organisatorisk er det et tett og nært forhold mellom Holtekilen Folkehøgskole og eierne
gjennom Landsmøtet som er skolens generalforsamling. Likevel har en over en lengre
periode erfart at nærheten mellom eier og skole reelt sett har blitt svekket.
Utvalget er gjort kjent med at etableringen av et tettere samarbeid mellom skolen og
andre arbeidsgrener, som var ønsket fra landsmøtet 2009, ikke ble som ønsket. Skolen
har også gjennom mange år blitt «fremmedgjort» i mange av menighetene. Det er sikkert
mange grunner til at utviklingen har vært som den har vært. Utvalget er av den
oppfatning at det er en utvikling som kan endres, og at Holtekilen Folkehøgskole kan bli
en naturlig samarbeidspartner for Det Norske Baptistsamfunn, arbeidsgrenene så vel som
menighetene.
Utvalget har i sin konklusjon tatt opp den belastningen langvarig evaluering har
vært. Det gjorde inntrykk da lærer Niklas Arnesen i utvalget sa det slik:
”Da jeg begynte på Holtekilen ble ikke baptistene utvetydig positivt oppfattet,
”hva skal vi gjøre for å blidgjøre dem som truer med å legge oss ned”, motivasjonen var å
bevise noe. Vi måtte legge dette til side for å få en egen indre motivasjon for å gjøre
dette arbeidet.”
Utvalget er blitt forsikret om at skolen ønsker å legge til rette for samarbeid der det er
mulig i forhold til egenart, lover og regler. Kortkursordningen er en mulighet for
samarbeid. Ved å registrere aktiviteter skolen deltar i som kortkurs vil skolen få dekket
inn kostnadene ved å delta med lærerressurser i ulike kurs og seminarer.
Utvalget ser at folkehøgskolen har interesse av og vilje til at det i en rekke
sammenhenger bør kunne etableres et samarbeid mellom Holtekilen Folkehøgskole,
menighetene, Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund (Ung baptist) og Høyskolen
for Ledelse og Teologi, i forhold til samarbeid om kurs, i forhold til å tilby kompetanse
som skolen har, blant annet om formidling til ungdom.
141
Utvalget ønsker å presisere at skolens primære eiere er menighetene i Det Norske
Baptistsamfunn. Utvalget ser at skolens kontakt direkte med menighetene bør styrkes.
Både for at de reelle eierne skal få en styrket eieropplevelse. Og for at det å være synlig
tilstede i menighetene over år vil styrke rekruttering til skolen, givertjeneste og
bevisstheten om de ressurser skolen rår over i forhold til å være en støtte spiller for
menighetene.



Utvalget mener det bør være møtepunkter der skolen og barne- og
ungdomsforbundet har felles interesse og kan hente inspirasjon hos hverandre.
Utvalget mener det bør kunne være møtepunkter der de to skolene kan dra nytte
av hverandres faglige ressurser, selv om skoleslagene i utgangspunktet er veldig
ulike.
Utvalget vil også oppmuntre Holtekilen Folkehøgskole til å finne mulighet for gode
møtepunkter med menighetene. Selv om det er ressurskrevende er det også med
å gi eierrepresentantene en opplevelse av delaktighet i skolens hverdag og liv.
Utvalget har stilt spørsmål om hvor gode baptistene er til å drive skole. I forhold til
prioriteringer, samarbeid og i forhold til personal- og skoleutvikling. Utvalget mener at
det ikke har vært bra med 20 år der en mer eller mindre har levd med å være gjenstand
for evaluering.
Utvalget har gjort et innledende arbeid i forhold til skoleeierstrategi. Å arbeide
videre med denne vil sikre bedre tilknytning mellom skole og eier (vedlegg).
Utvalget mener skolen bør drives videre fordi:





Samarbeid med menighetene, arbeidsgrenene er ønskelig og kan
utvikles bedre
Skolen representerer en unik og verdifull kompetanse i
trosformidling til unge mennesker
Skolen har kortkursordning og kan tilby flere kurs både internt og
eksternt
Markedsfører baptistene, bl.a. gjennom King-dagen
Bidrar aktivt i programmet på fellesarrangementene Blink og
lederkonferansen
Avsluttende kommentarer:
Evalueringsutvalget har vært sammen i sju møter der en har drøftet argumenter både for
og mot at Det Norske Baptistsamfunn skal ha Holtekilen Folkehøgskole som en sentral
arbeidsgren. Utvalgets konklusjon er at skolens arbeid og ringvirkningene av dette er en
utstrakt arm mot storsamfunnet som det er grunn til å være stolt av og verne om.
Utvalget ser også at skolen gjennom den kompetanse og erfaring som er der har store
muligheter for å bidra innad i baptistsamfunnets arbeidsgrener og lokale menigheter på
konstruktivt vis, og anbefaler Det Norske Baptistsamfunn å drive skolen videre.
5. mars 2014
Magne Hultgren
Bjørn Martens
Olaug V. Bollestad
Leif Vollan
142
Jon Vestøl
Sak 11a/2014 LM
Det Norske Baptistsamfunns målsettinger 2015 ‐ 2017
Menighetsplanting
Overordnede mål Handlingsplan
2015‐17
2015
Indikator
Vi er en menighetsbevegelse og vil Menighetsbesøk fra DNB
legge til rette for livskraftige og levende menigheter Menigheter i veiledningspros
4 % vekst i antall medlemmer pr. år Ledertrening menighetsledere
Økt gudstjenestebesøk i Vekst konferanser
3/4 av DNB sine menigheter
Menigheter i menighetsutviklingsprogram
Menighetsplantinger i pros.
Vi vil plante nye Felles plattform ress.person menigheter for å nå flere mennesker med Menighetsplanternettverk
evangeliet Ta i bruk kurs og ressurser
3 nye menighetsplantinger Ledertrening menighetsplanterteam
hvert år og 6 i prosess Status som menighetsplanting
kontinuerlig
Økumenisk samarbeid
Nye menigheter opptas i DNB
Flerkulturelt Baptistsamfunn
Nasjonal misjon
Menighetsutvikling
Strategi
Veiledning flerkult menigh
Vi er et flerkulturelt kirkesamfunn, og dette Veiledning migrantmenigheter
skal gjenspeiles på alle nivåer
Ledertrening
Barn og Unge
Fellesskap
Utrustning
Intern. Økumenisk Informasjon Bønn
Mål
Samarb.
2015‐17
partnere
Antall besøk ledelse og gudstj.
70
70 pr. år
Stab og HS
Antall menigheter
25
25 pr. år
HLT og NaMu
Antall menigheter/leder
15/30
15/30
HLT
Antall
1
3
HLT
HLT
Igangsetting høst 2014
4 til 6
4 til 6 pr. år
Antall plantinger i pros
6
6 pr. år
30
60
Utrede prosjekt
Antall deltagere
I prosess
Dawn
Ledere og Team som utruster andre 6
Antall Vi vil at barn og unge skal Blink ‐ sommerfest Stavern
møte Jesus og vokse i Baptistenes lederkonferanse
troen på ham
Konfirmasjon
Dawn
Fortløpende prosess
Antall 2
6
Antall menigheter
3
pr. år
Antall kurs/deltagere
Etablere kontakt med 2 nye etniske grupperinger hvert år
Kontakt med nye grupper
pr. år
3
Antall menigheter
Menigheter med Levende tro Internasjonalt og nasjonalt arbeid
Mål
2015
pr. år
3/30
pr. år
Antall grupper 2
6
Antall menigheter
21
63
Antall deltagere B&U
150
DNB/UB
UB/NBK
Antall ledere B&U
110
pr. år
UB/NBK
Antall konfirmanter
100
pr. år
UB
Antall leire og deltagere
4 og 40
pr. år
DNB
Antall tiltak og deltagere
2 og 30
pr. år
DNB
Antall unge ledere
15
15
UB/DNB/HLT
Regionale lederdager
Antall møter
9
pr. år
UB/NBK
Alle menigheter med barn 2. generasjonskurs for unge ledere
2. generajonskurs for foreldre
og unge skal ha en trosopplæringsplan
Ungt Lederskap
Blink ‐ sommerfest Stavern
Antall påmeldte/besøk
800/1000
Baptistenes lederkonferanse
Antall deltagere
225
225
UB/NBK
Samarbeid m/ Ung baptist/Norske Baptistk.
Antall møter
2
pr. år
UB/NBK
Intro kurs nye pastorer
Antall deltakere
10
pr. år
Samarbeid med HF og HLT
Løpende
Møter styrene HF/HLT/DNB
Antall
2
pr. år
Møter stab/studenter
Antall
2
pr. år
Rekrut. og utdan. nye ledere Antall nye studenter
Veiledning for pastorer
Antall grupper/deltagere
2/15
pr. år
Nasjonalt bønnenettverk
Antall deltagere
50
150
Magasin baptist.no til alle baptister
Utgivelser/opplag
5/3500
Nyheter på nettside
Antall nyhetssaker
150
Nyhetsbrev sendt ut
Antall mottakere
800
MR kampanjer Antall kampanjer
4
Økumenisk
Martin Luther King‐dag
Arrangement/deltagere
1 og 100
HF og NKR
Anti trafficking abeid i funk.
I funksjon etter plan
Utført
Delta aktivt i Fasteaksjonen
Antall menigheter 10
143
UB/NBK
HLT
HF/HLT
HS
HLT
HLT
DNB/HLT
Internasjonal misjon
Internasjonal misjon
Strategi
Overordnede mål Handlingsplan
2015‐17
2015
Indikator
Jesu liv er vårt forblide. Kongo: Helse og evangelisering
Han kaller og sender oss Prosjektstøtte 2014 ‐2018
Regelmessig kontakt med Digni: Økt ramme internasjonale Sierra Leone: Videreføre / avvikle samarbeid
samarbeidspartnere. Thailand ‐ videre støtte til Lahu Baptist Conv.
Forbedre løpende kontakt Volunteer program og samarbeid
Avklare videre støtte til prosjekt i Mizoram, India
Regelmessig og effektiv kontakt med menigheter Diasporaprosjekt ‐ sasmarbeid med Karen Baptist og enkeltpersoner. Arbeid Norway og Kirkens Nødhjelp
for økt interesse og opplysninger om felles Utvikle samarbeid Kirkens Nødhjelp ‐ KBN og NCCF
oppgaver
Besøk menigheter
Videreføre og øke kontakt Misjonsinfo/Bilder og video
med eksterne Julegaveakjson
samarbeidspartnere og finansieringskilder
Facebook
Forkortelser: HLT
NaMu
Dawn
DNB
UB
NBK
HF
NKR
Mål
2015
Sikre ant. prosjekter 3
Størrelse på ramme 2015
3 mill
Beslutning høsten 2014
UB
Oppfylt budsjettmål 2014
Annonsere program
Beslutning sommer/ høst 2014
Avklare forutsetninger for prosjekt og muligheter for støtte
Samarbeidsformer og ansvar defineres: 2014
Antall besøk
20
Frekvens
1 mnd
Frekvens
naturlig Menighetsutvikling
Discipling A Whole Nation
Det Norske Baptistsamfunn
Ung baptist
Norske Baptistkvinner
Holtekilen Folkehøgskole
Norges Kristne Råd
144
Samarb.
partnere
Behold støtte
Årlig responstall
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Mål
2015‐17
4 i mnd
Budsjett 2015
Alle tall i hele 1000
Generell
Internasjonal Misjon
11
12
Kongo
14
Thailand
17
EBF
Regnskap Rev. Budsj Budsjett Regnskap Rev. Budsj Budsjett Regnskap Rev. Budsj Budsjett Regnskap Rev. Budsj Budsjett
2013
2014
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2015
Inntekter
Salgsinntekter
Gaveinntekter
Offentlige refusjoner og tilskudd
Inntekter arrangementer
Leieinntekter
Diverse inntekter
Inntekter prosjekter i utlandet
Sum inntekter
Kostnader
Innkjøp av varer og tjenester
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivninger inventar - anlegg
Kontor og adm. Kostnader
Kostnader drift av anlegg og eiendommer
Honorarer - ekstern bistand
Reise og transportkostnader
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.
Kostn. kontingenter - gaver - reklame
Bankkostnader - diverse kostnader
Kostnader drift
Resultat for finans og oppgj. poster
Finansposter
Finansinntekter
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.
Sum finansinntekter og oppgj. poster
863
90
953
900
145
1 045
1 000
92
1 092
996
100
1 096
850
100
950
850
100
950
380
380
160
160
160
160
-200
-456
-19
-83
-1
-76
-13
-4
-14
-0
-866
87
-215
-499
-91
-3
-120
-10
-4
-941
104
-215
-610
-96
-3
-134
-19
-6
-2
-1 084
8
-383
-585
-58
-2
-1
-91
-54
-2
-2
-1 180
-85
-353
-500
-30
-40
-25
-2
-950
-
-750
-29
-50
-25
-2
-2
-858
93
-108
-102
-22
-0
-19
-42
-1
-0
-296
84
-120
-120
40
54
50
-
-
-
-7
-
-
-
-86
-
-
80
-
54
50
Finanskostnader
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap
Sum finanskostander oppgj. Poster
-
-
Netto driftsresultat
141
154
6
-
80
-
6
-7
-
88
145
93
84
-
55
-
79
-
80
-
55
79
80
-130
-30
-160
-
-136
-14
-23
-0
-0
-174
-119
-148
-15
-23
-186
-107
-158
-15
-28
-1
-202
-122
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-118
-107
-122
40
0
0
Sak 11b/2014 LM
Det Norske Baptistsamfunn
Det Norske Baptistsamfunn
Budsjett 2015
Alle tall i hele 1000
18
BWA
22
EBM
24
Sierra Leone
25
Burma
Regnskap Rev. Budsj Budsjett Regnskap Rev. Budsj Budsjett Regnskap Rev. Budsj Budsjett Regnskap Rev. Budsj Budsjett
2013
2014
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2015
Inntekter
Salgsinntekter
Gaveinntekter
Offentlige refusjoner og tilskudd
Inntekter arrangementer
Leieinntekter
Diverse inntekter
Inntekter prosjekter i utlandet
Sum inntekter
49
49
-
-
-
10
41
15
15
154
154
-113
-2
-0
-21
-136
19
10
-
41
-
15
-
15
-
-
-
90
90
113
113
-30
-20
-50
40
-50
-20
-1
-71
19
-138
-7
-34
-0
-180
-66
-100
-50
-150
-50
-100
-25
-1
-126
-26
90
-
90
-
100
100
100
100
Kostnader
Innkjøp av varer og tjenester
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivninger inventar - anlegg
Kontor og adm. Kostnader
Kostnader drift av anlegg og eiendommer
Honorarer - ekstern bistand
Reise og transportkostnader
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.
Kostn. kontingenter - gaver - reklame
Bankkostnader - diverse kostnader
Kostnader drift
Resultat for finans og oppgj. poster
-70
-7
-16
-6
-0
-99
-50
-32
-5
-25
-62
-62
-25
-25
-0
-50
-40
-17
-9
-4
-28
-0
-0
-59
-18
-15
-10
-40
-65
-50
-40
-8
-40
-1
-89
-74
Finansposter
Finansinntekter
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.
Sum finansinntekter og oppgj. poster
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Finanskostnader
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap
Sum finanskostander oppgj. Poster
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Netto driftsresultat
-50
-62
-40
-18
-50
-74
-66
-50
-26
146
19
40
19
Det Norske Baptistsamfunn
Budsjett 2015
Alle tall i hele 1000
17,18,22,24,25
Regnskap
2013
Inntekter
Salgsinntekter
Gaveinntekter
Offentlige refusjoner og tilskudd
Inntekter arrangementer
Leieinntekter
Diverse inntekter
Inntekter prosjekter i utlandet
Sum inntekter
Kostnader
Innkjøp av varer og tjenester
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivninger inventar - anlegg
Kontor og adm. Kostnader
Kostnader drift av anlegg og eiendommer
Honorarer - ekstern bistand
Reise og transportkostnader
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.
Kostn. kontingenter - gaver - reklame
Bankkostnader - diverse kostnader
Kostnader drift
Resultat for finans og oppgj. poster
Finansposter
Finansinntekter
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.
Sum finansinntekter og oppgj. poster
Finanskostnader
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap
Sum finanskostander oppgj. Poster
Netto driftsresultat
11-19,21-25 Sum Int. Misjon
Rev. Budsj Budsjett Regnskap
2014
2013
2015
30
Nasjonal Misjon
31
Rev. Budsj Budsjett Regnskap Rev. Budsj Budsjett Regnskap Rev. Budsj Budsjett
2014
2014
2015
2013
2015
2013
2014
2015
413
413
284
284
295
295
2 652
1 622
30
4 303
2 194
245
2 439
2 305
192
2 497
29
1 246
3 365
361
365
1 384
6 751
5
147
3 646
472
366
40
4 676
5
147
3 736
442
367
40
4 737
-475
-2
-29
-11
-122
-6
-1
-647
-234
-325
-30
-158
-513
-229
-373
-23
-138
-4
-538
-243
-1 167
-1 908
-713
-19
-139
-2
-229
-415
-5
-22
-3
-4 622
-319
-1 013
-500
-499
-121
-3
-150
-208
-25
-6
-2 524
-85
-1 468
-610
-119
-3
-163
-237
-25
-8
-7
-2 640
-143
-29
-490
-1 657
-57
-652
-13
-575
-391
-317
-129
-4
-4 342
2 409
-360
-1 813
-763
-149
-611
-333
-412
-162
-4 603
73
-360
-1 808
-669
-149
-599
-333
-412
-164
-4 494
243
-
-
80
272
18
290
220
220
190
-
-
-
-
-13
-13
-234
-229
-243
-272
0
0
61
50
-
60
147
Blink
50
80
-
-
-35
-63
-1
-1
2 699
97
2
814
8
920
100
975
1 075
100
1 000
1 100
-55
-5
-193
-29
-7
-780
-5
-8
-1 083
-162
-70
-224
-39
-27
-887
-9
-1 255
-180
-60
-213
-31
-12
-947
-9
-1 272
-172
190
-
-
-
-
-
-
-
-
293
433
-162
-180
-172
Det Norske Baptistsamfunn
Budsjett 2015
Alle tall i hele 1000
39
Baptist.no
30,31,39 Sum Nasjonal Misjon
90
Administrasjon
30-90
Sum Nasjonale
aktiviteter
Regnskap Rev. Budsj Budsjett Regnskap Rev. Budsj Budsjett Regnskap Rev. Budsj Budsjett Regnskap Rev. Budsj Budsjett
2013
2014
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2015
Inntekter
Salgsinntekter
Gaveinntekter
Offentlige refusjoner og tilskudd
Inntekter arrangementer
Leieinntekter
Diverse inntekter
Inntekter prosjekter i utlandet
Sum inntekter
55
162
425
24
666
50
170
479
699
50
160
450
660
180
1 410
3 791
1 175
373
1 408
8 337
155
317
4 125
1 447
366
40
6 450
155
307
4 186
1 442
367
40
6 497
1
9
969
122
1 101
5
5
1 077
1 087
5
5
1 143
1 153
181
1 420
4 759
1 175
373
1 530
9 438
160
322
5 202
1 447
366
40
7 537
160
312
5 329
1 442
367
40
7 650
Kostnader
Innkjøp av varer og tjenester
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivninger inventar - anlegg
Kontor og adm. Kostnader
Kostnader drift av anlegg og eiendommer
Honorarer - ekstern bistand
Reise og transportkostnader
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.
Kostn. kontingenter - gaver - reklame
Bankkostnader - diverse kostnader
Kostnader drift
Resultat for finans og oppgj. poster
-220
-213
-7
-205
-0
-48
-5
-2
-13
0
-714
-47
-220
-223
-185
-1
-41
-15
-14
-698
1
-170
-230
-187
-1
-41
-15
-15
-659
1
-303
-490
-1 875
-64
-1 050
-14
-653
-403
-1 099
-147
-12
-6 138
2 199
-290
-360
-2 036
-1 171
-151
-691
-375
-1 299
-176
-9
-6 557
-107
-230
-360
-2 038
-1 069
-150
-671
-360
-1 359
-179
-9
-6 424
73
-812
-30
-12
-11
-162
-7
23
-13
-146
-1 170
-69
-647
-58
-170
-3
-118
-15
-31
-45
-1 087
0
-667
-108
-163
-3
-117
-15
-35
-45
-1 153
-0
-303
-490
-2 686
-93
-1 063
-25
-814
-410
-1 076
-161
-158
-7 308
2 130
-290
-360
-2 682
-58
-1 341
-154
-809
-390
-1 299
-207
-54
-7 643
-106
-230
-360
-2 705
-108
-1 232
-153
-788
-375
-1 359
-214
-54
-7 577
73
Finansposter
Finansinntekter
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.
Sum finansinntekter og oppgj. poster
-
-
-
272
18
290
220
220
190
190
136
62
198
-
-
408
80
488
220
220
190
190
Finanskostnader
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap
Sum finanskostander oppgj. Poster
-
-
-
-
-
-
-121
-121
-
-
-121
-121
-
-
Netto driftsresultat
-47
113
263
114
263
1
-1
-1
1
2 489
148
8
0
-0
2 497
Det Norske Baptistsamfunn
Budsjett 2015
Alle tall i hele 1000
11-19,21-90 Sum Alle Avdelinger
Regnskap
2013
Inntekter
Salgsinntekter
Gaveinntekter
Offentlige refusjoner og tilskudd
Inntekter arrangementer
Leieinntekter
Diverse inntekter
Inntekter prosjekter i utlandet
Sum inntekter
Rev. Budsj Budsjett
2014
2015
181
4 071
6 381
1 175
373
1 530
30
13 741
160
2 516
5 447
1 447
366
40
9 976
160
2 617
5 521
1 442
367
40
10 147
-303
-1 657
-1 908
-3 400
-112
-1 202
-27
-1 043
-825
-1 081
-183
-161
-11 901
1 840
-290
-1 373
-500
-3 182
-58
-1 461
-156
-959
-598
-1 324
-213
-54
-10 168
-192
-230
-1 828
-3 315
-108
-1 351
-156
-951
-612
-1 384
-222
-61
-10 217
-70
Finansposter
Finansinntekter
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.
Sum finansinntekter og oppgj. poster
469
80
549
270
270
270
270
Finanskostnader
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap
Sum finanskostander oppgj. Poster
-134
-134
-
-
Kostnader
Innkjøp av varer og tjenester
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivninger inventar - anlegg
Kontor og adm. Kostnader
Kostnader drift av anlegg og eiendommer
Honorarer - ekstern bistand
Reise og transportkostnader
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.
Kostn. kontingenter - gaver - reklame
Bankkostnader - diverse kostnader
Kostnader drift
Resultat for finans og oppgj. poster
Netto driftsresultat
2 255
78
200
149
Sak 12a/2014 LM
HOLTEKILBN FOLT<EH:AG SKOLE
ARBEID SPLANBR 2014.2015
Holtekilen folkehogskole legger opp sin virksomhet i trid med Lov om folkehogskoler av
2002. Folkehogskolens mandat er 6 drive allmenndanning og folkeopplysning. Holtekilen
folkehogskole mi giennom sin virksomhet innfri kravene i loven for i vrre berettiget til
tilskudd fra staten.
Struktur og innhold
Holtekilen Folkehogskole tar sikte p& i starte skoleiret 2014-2015 med seks linjer.
Elevopptaket viren 2014 viser langt bedre tall enn pi tilsvarende tid hretfar, men elevene er
skjevt fordelt pi linjene. Det vil derfor vrere nsdvendig med noe intern rokkering pi
lrererressursene. Det vil ogsi kommende skolear bli lagl opp til relativt mye
fellesundervisning for 6 forsske i ta inn noe av det skonomiske etterslepet skolen sliter med.
Fokusomrflder
Skolens personale vil jobbe milbevisst med forbedring og utvikling av tilbudet til elevene pi
alle omr6der. Det pibegynte arbeidet med nye rutiner for god arbeidsflyt i organisasjonen vil
fortsette.
Skolen vil i2014 arbeide videre med sitt fokus pi trossporsmil, menneskerettigheter, sosialt
engasjement, inkludering og deltakelse. I tillegg vil skolen haet akt fokus pi brerekraftig
utvikling, bide i forhold til skonomiske, sosiale og okologiske forhold. Skolen ssker fl bli
Grsnt Flagg skole og vil innlemme holdningsskapende arbeid pi disse omridene i storre grad
i sin undervisning og annen drift. Fsrste konkrete satsning er 6 bli godkjent som Fairtrade
skole og f& i gang tilfredsstillende ordning for sortering av avfall.
Skolen vil fra hosten 2014ha fire stipendiater/andre&rselever tilknyttet skolen for 6 styrke det
sosialpedagogiske tilbudet som blant annet Thomasmessene, Den Gode samtalen og Rom for
tro. Stipendiatene vil ogsi bisti i rekrutteringsarbeidet og forhipentligvis muliggjore noe mer
menighetsbesok.
Skolen deltar skoleirene 2012-2013 og20l3-2014 i folkehsgskolens felles evalueringsarbeid
overfor direktoratet. Det betyr at selvevalueringsrapportene for disse to irene vil dreie seg om
Fag og dannelse og Sosialpedagogikk og dannelse.
Holtekilen Folkehogskole kristen folkehogskole og arbeidsgrein i DNB
DNBs landsmote i2012 vedtok at det skal gjores en evaluering av Holtekilen Folkehogskoles
plass i DNB fram til landsmste i2014. Som svar pi denne evalueringen jobber skolen
kontinuerlig med 5 utvikle samarbeidet med eierorganisasjonen pi ulike arenaer, samt i
utvikle sitt tilbud til ulike grupper av elever i trid med skolens og DNBs verdigrunnlag. Ved
flere anledninger har personalet vrert utfordret spesielt til & analysere og sette ord pi hvordan
skolen ivaretar DNBs primare milsettinger. Denne type arbeid vil ogsi v&re en naturlig del
av skolens utviklingsarbeid etter landsmstet i2014.
Skolen vili2014 delta i folgende arrangementer i regi av Det Norske Baptistsamfunn:
Samarbeidsridsmote
Lederkonferansen
-
150
-
Landsmote
Blink
Skolen planlegger i2014 6 invitere til blant annet:
Kingdag (i samarbeid med DNB og Norges Kristne Rid)
Medietrening for unge (Kurshelg)
Kurs og reise i forbindelse med Baptistenes verdenskongress i Durban
Sosiologi pi gateplan (Kurs i Norge og San Fransisco)
Hiindels Messias (korhelg)
Besok av elever og ansatte til menigheter
-
Skolen vil fortsette arbeidet med i opprette friplasser for ungdom med burmesisk bakgrunn og
snsker samarbeid med menighetene om dette. Dette for 6 ta del i DNBs avige arbeid, men
ogsfl for i kunne berike leringsmilj aetpit skolen.
Skolen h&per i kunne ta del i DNBs strategiarbeid overfor barn og unge og vil arbeide for 6
finne samarbeidsomrider med NBUF og HLT.
Skolen hiper pi arbeidsro fra eierorganisasjonen etter landsmote 2014 for 6 kunne
konsentrere seg om i utvikle skolen og samarbeidet med skoleeier, og for & sikre forsvarlige
arbeidsforhold for de ansatte.
Kortkurs
Arbeidet med kortkurs fortsetter med tanke pi gjennomforing av ulike kurs hssten 2014 ogi
lengre perspektiv. Dette er nodvendig for i kunne beholde verdifull arbeidskraft pi skolen og
sikre skonomien. Skolen vil sske samarbeid med DNRom relevantekurs for eier og hiper
se kursdeltakere med tilknytning til menighetene i DNB.
i
Personalutvikling og kompetanseheving
Holtekilen Folkehogskole deltar i Noregs Kristelege Folkehogskolelags kurssatsing Ungdom,
kultur og Tro (UKT). Kurset arrangeres i samarbeid med Menighetsfakultetet og tar sikte pi 6
skolere hele folkehogskolens personale i arbeidet med kristen formidling.
Skolen deltar ogsi i folkehogskolens kurssatsing Filosofisk praksis, som tar sikte pi skolering
i sokratisk praksis og interkulturell dialog. En lerer vil ogsi delta i etterutdanningstilbud med
tanke pi 6 kunne utvikle skolens linjetilbud Ssr-Afrika- solidaritet i praksis. Skolens
personale deltar ellers i fagrelevante kurs i regi av folkehogskoleorganisasjonene.
Skolen vil ogsi i 2014 vrre praksisplass for mennesker pi arbeidsavklaring fra NAV og
studenter fra ulike studietilbud ihayerc utdanning. Skolen soker 6 utvide sitt tilbud til
volontsrer fra land i Europa med stor arbeidsledighet og med snske om kulturutveksling.
Okonomiske utfordringer
Til tross for godt skonomisk resultat i2013 er skolens okonomiske utfordringer ikke over. En
god skole med gode fasiliteter er viktig for 6 ffi fornoyde elever, som igjen er skolens sikreste
kort for jevn elevtilgang videre. Dette er ikke lett forenelig med at skolen i flere ir har kjortpir
sparebluss hva gjelder personale pi en del omrider, samt har et massivt behov for
utstyrsoppgradering, vedlikehold og bedre romkapasitet.
151
Investeringer og inntektsmuligheter
Det er satt i gang oppgradering i forhold til manglende utstyr og moblement, finansiert ved
ldneopptak. Skolens personale har ogsi pibegynt arbeidet med 6 giore lokalene triveligere for
elever og sommergjester ved at det er gjort mye opprydding ute og innredet ny tv-stue i
kjelleren. Det er tanker om liknende prosjekter videre i2014.
Det er nodvendig for skolen i se pi muligheter for oppgradering og skte inntekter, og et godt
og forsvarlig samarbeid med Baptistenes Teologiske Seminar vil vere av avgiorende
betydning.
Elevrekruttering
Skolen er tilknyttet Informasjonskontoret for Kristen folkehogskole og lerere som arbeider
med markedsforing deltar pi faste informasjonsseminarer der. Skolen sender
annonsemateriell til menigheter tilknyttet DNB og soker 6 vrre tilstede pi sentrale
arrangementer i regi av DNB. Skolen markedsforer seg ogsi inn mot kristen ungdom gjennom
deltakelse pi Skjrergirds Music & Mission Festival og vil i2014 trolig ha noe markedsforing
pi KRlK-samlinger og under Norges KFUK-KFUM-speideres landsleir. Skolen har ogsi i
2014 stand ved utdanningsmessene pi Lillestrom, i Bergen og Trondheim.
Ansatte og elever distribuerer informasjonsmateriell i fritiden og tidligere elever er invitert til
6 delta i vervekampanje. Digitale medier fir stadig stsrre betydning for rekruttering og det
arbeides kontinuerlig for 6 opprettholde en levende og oppdatert hjemmeside. Annonsering
via digitale kanaler er satt i verk, gjennom Google og Facebook og ved bevisst bruk av
lnstagram. Til elevopptak viren 20l4har skolen fitt ny grafisk plattform.
Tall for Informasjonskontorene i folkehogskolen viser en skt interesse for folkehsgskole og
Holtekilen Folkehogskoles egne tall er betydelig bedre enn foregiende 6r. Dette gir grunn til
optimisme og begrunnet tro pt elevtall opp mot budsjett ved skolestart hssten 2014.
Skolen snsker samarbeid med menighetene, administrasjonen i DNB og NBUF om
rekruttering til kortkurs og oppfordrer baptister til i delta i skolens aktiviteter.
Stabekk, 8. mai 2013
For styret,
{,f
Elin Evenrud
rektor
Leif Vol
152
Sak 14/2014 LM
Baptistenes Høyskoleråd arbeidsplaner 2014-2015
I perioden 2014 – 2015 vil Baptistenes Høyskoleråd ha følgende prioriterte fokusområder:
Teologi og Ledelse
Arbeide for å fremme baptistsamfunnets behov i forhold til teologi og Ledelse
Rekruttering
Arbeide for rekruttering av lærere og elever til Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT).
Utvikling
Arbeide for en fortsatt utvikling av skolen og dens faglige tilbud.
Givertjeneste
Arbeide for en strategi og struktur for givertjeneste fra DNBs menigheter og virkegrener
for å sikre en forutsigbar økonomi for HLT.
Stipender
Bruk av fondsmidler til stipender og kriterier for utdeling av stipendmidler.
Utvikling av rammen for skoledrift
Arbeide i samarbeid med Baptistenes Teologiske Seminar for å se på utnyttelse av tomt
og utviklingspotensial for skolens bygninger. Følge opp og ta del i evaluering av
økonomiske og andre sider ved eierroller i HLT som styret har besluttet skal
gjennomføres høsten 2014.
For Baptistenes Høyskoleråd
Styreleder
Svein Arild Pihlstrøm
153
Sak 16/2014 LM
Forslag til endring DNBs vedtekter
Forslag fremmet av Bærum Baptistmenighet v/menighetsrådet:
§ 6.b: Representanter til landsmøtet
Begrunnelse:
Flere av menighetene i DNB deler nå pastor med nabomenigheter, men det er selvsagt
ikke mulig å være medlem i mer enn en menighet. Vi mener det er naturlig at en som er
pastor for flere menigheter må kunne representere alle menigheter hvor vedkommende
har et arbeidsforhold og en lederoppgave. Vedkommende kan dog ikke representere mer
enn en menighet pr. år.
Bærum Baptistmenighet foreslår at følgende setning settes inn som tredje setning i
paragrafen:
Den som er pastor i en menighet kan være representant fra menigheten, selv om
vedkommende formelt ikke er medlem i menigheten.
Forslag fremmet av hovedstyret i DNB:
Fjerning av Baptistenes Teologiske Seminar eller Holtekilen drift i DNBs
vedtekter:
Begrunnelse:
Som konsekvens av vedtak i landsmøtet 2013 og sak 15/2014 skal Holtekilen drift eller
Baptistenes Teologiske Seminar fjernes fra DNBs vedtekter som arbeidgren.
§ 6.h.3 eller § 6.h.5 og § 8.a.2 eller § 8.a.5 strykes, og § 12.c redigeres
Forslag til sammensetning av hovedstyret § 7.e.1 og § 7.e.3
Begrunnelse:
Det er viktig at DNBs hovedstyre (HS) er sammensatt slik at styret kan utføre de
oppgaver de er pålagt i hht. Vedtektenes § 7. Det innebærer at HS både har ansvar for at
vedtak fattet av landsmøtet gjennomføres og at virksomheten for øvrig gjennomføres i
tråd med de økonomiske rammer som er vedtatt. HS skal også være et styre som legger
premisser for at landsmøtet kan vedta mål, strategier og planer som bidrar til at DNB
fremstår som et framtidsrettet og visjonært kirkesamfunn.
I DNBs vedtekter for hovedstyret (§ 7.e.1) er det ikke gitt noen beskrivelse av hvilke
kvalifikasjoner som medlemmene i hovedstyret bør inneha. Den eneste rettesnor for
valgkomiteen er at alle distrikter skal være representert.
Dette punktet i vedtektene relaterer til en tid hvor DNB hadde distriktsarbeid med egne
styrer og hvor geografiske avstander og kommunikasjon ikke ga mulighet
informasjonsflyt og åpenhet slik det er i dag. I dag er det kun Nord-Norge som har et
fungerende distriktsarbeid. Nye mulighet for informasjonsflyt gir en situasjon hvor DNBs
stab og HS har svært gode muligheter for å ivareta de ulike landsdeles synspunkter og
behov uten at disse distriktene pr definisjon er representert i hovedstyret.
Denne nye situasjonen gir nå mulighet for å fokusere på de behov for kvalifikasjoner som
hovedstyret til enhver tid har. Med det mangfold av oppgaver som hovedstyret har
ansvar for å ivareta blir det svært viktig at styret er sammensatt av personer med gode
kvalifikasjoner.
Kvalifikasjoner må være overordnet geografisk bosted. Dette betyr ikke at distriktene
ikke skal være representert i hovedstyret, men at distriktsrepresentantene er valgt ut fra
kvalifikasjoner og ikke ut fra bosted regionalt.
Vedtektenes § 7.e.3 sier at det årlig velges et varamedlem fra hvert distrikt.
Det er viktig at varamedlemmene i HS får et best mulig utgangspunkt for å ivareta denne
oppgaven.
Ved dagens ordning med personlige varamenn til HS, kan et varamedlem innkalles til et
møte mens et annet varamedlem innkalles til et annet møte, alt etter hvilken person i HS
som har forfall. Dette gir en utilfredsstillende situasjon for varamedlemmet ved at
154
deltakelse i styret ofte blir tilfeldig, og at muligheten til å sette seg inn i sakene blir
begrenset.
For å bedre på denne situasjonen foreslås det derfor å endre dagens ordning, både ved at
det velges 3 varamedlemmer og ved at varamedlemmer innkalles til styret i prioritert
rekkefølge 1 – 3. Dette medfører at varamann nr. 1 og 2 alltid er de som innkalles først
ved forfall til styret.
Forslag til ny tekst på § 6.e.1.
Hovedstyret består av ni medlemmer valgt av landsmøtet for tre år. Tre medlemmer trer ut hvert år, men disse kan gjenvelges. Ved valg av representanter skal relevant kompetanse, erfaring og mangfold ivaretas. Forslag til ny tekst på § 6.e.3.
Det velges årlig 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge 1‐3, hvor nr 1 alltid er den som innkalles først ved forfall til styret. Ved valg av representanter skal relevant kompetanse, erfaring og mangfold ivaretas Høyskolen for Ledelse og Teologi settes inn i liste over arbeidsgrener § 8.a.5 og
8.c
Begrunnelse:
Høyskolen for Ledelse og Teologi er en arbeidsgren i DNB selv om den eies sammen med
pinsebevegelsen ved Filadelfiakirken.
De bør derfor inn i vedtektene som arbeidsgren.
Det må gis samme unntak fra bestemmelsen om rapportering til landsmøtet som for Ung
baptist og Norske Baptistkvinner, da de har sin egen generalforsamling.
Forslag til endring:
§ 8. Arbeidsgrener
a. Det Norske Baptistsamfunn har følgende arbeidsgrener som hver har ansvar for
spesielt definerte oppgaver innenfor fellesskapet:
1. Holtekilen Folkehøgskole.
2. Baptistenes Teologiske Seminar.
3. De Norske Baptisters Kvinneforbund (Norske Baptistkvinner).
4. Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund (Ung Baptist).
5. Høyskolen for Ledelse og Teologi.
b. Disse arbeidsgrener er egne juridiske personer med egne vedtekter som
fastsetter organisasjonsmessig status og funksjoner for den enkelte arbeidsgren.
c. Styret for hver arbeidsgren velges i samsvar med den enkelte arbeidsgrens
vedtekter.
d. Arbeidsgrenene legger fram rapporter om virksomheten, regnskap budsjett og
arbeidsplaner/arbeidsmål for hovedstyret og Landsmøtet. Unntatt fra denne
bestemmelse er rapporter, regnskap og budsjetter som godkjennes i De Norske
Baptisters Kvinneforbunds årsmøte, Norske Baptisters Barne- og
Ungdomsforbunds årsmøte samt generalforsamlingen til Høyskolen for Ledelse og
Teologi. Disse sendes hovedstyret etter godkjenning i de respektive årsmøter.
Opphør av Samarbeidsrådet § 14
Begrunnelse:
Samarbeidsrådet nedlegges som institusjon i Det Norske Baptistsamfunn:
Samarbeidsrådet i har vært et samtaleorgan for hovedstyret med distriktene,
menighetene og virkegrenene i Det Norske Baptistsamfunn.
Det har hatt en viktig funksjon særlig i forhold til samtaler om viktige temaer og
problemstillinger, både når det gjelder vår baptistiske identitet, teologiske spørsmål og
samarbeid.

Det er mange år siden alle distriktene hadde eksisterende arbeid og det er i dag
kun Nord Norge distrikt som har et aktivt distriktsarbeid.
155



Siden 2006 har DNB i samarbeid med menighetene arrangert regionale
lederdager, som har blitt en innarbeidet felles møteplass for vårt arbeid.
Siden 2013 har DNB i samarbeid med Ung Baptist, Norske Baptistkvinner og
Adelfia arrangert Baptistenes Lederkonferanse hvor ledere fra alle nivåer i
menighetsledelse, alle generasjoner og virkegrener har gått sammen om å bygge
felles møteplass for å inspirere og skape felles identitet og retning for vårt arbeid i
DNB.
Baptistenes Landsmøte og sommerfest, nå kalt Blink er vår tredje store felles
møteplass, hvor i alle år har møttes for å gjøre felles vedtak for vårt arbeid og
glede oss over inspirasjon og fellesskap. Vi skal etter tre år med fast sted på
Stavern evaluere ordningen etter årets landsmøte.
Med etableringen av disse tre regionale og nasjonale møteplassene er tiden
inne til å evaluere om det er behov for samarbeidsrådet som organ for DNB inn
i en ny tid.
Vi har sammen vedtatt strategier for menighetsutvikling, menighetsplanting, barn og
unge, flerkulturelt kirkesamfunn og internasjonal misjon.
Det vil bli mange store satsninger og møtepunkter for å få satt ut i handling alle våre
visjoner og drømmer og det blir behov for å samles om de mest vesentlige møteplassene
for oss som baptister.
Forslag til endring:
§ 14 Samarbeidsrådet – utgår
§ 15, 16,17 og 18 – endres til § 14,15,16 og 17
156
Sak 18/2014 LM
Valgkomiteens innstilling Det Norske Baptistsamfunn
HOVEDSTYRET
Styremedlemmer
3 står på valg, valgperiode 3 år, alle distrikt skal være representert
På valg 2014:
Per Øvergaard, Oslo 1. (valgt 03, 04, 08, 11)
Jon Vestøl, Kragerø (valgt 13)
Forslag:
Hege Norøm, Sandefjord
Gjenvalg
Gjenvalg
Suppleringsvalg for ett år:
Svanhild Gaasvær, Rørvik (valgt 06, 09, 12)
Egil Sagen, Trondheim
Inga Marie Tolås, Haugesund (valgt 08, 11)
På valg i 2015: Anton Sinnathamby, Oslo 5. (valgt 06, 09 og 12), Øystein Lode, Sortland (valgt 2009
og 2012)
På valg i 2016: Halvor Krunenes, Stavanger (valgt 13), Thang Hlun, Norway Chin Mission Church
(valgt 10, 13) og kuwah Paw Htoeleh, Lillehammer (valgt 13)
Hovedstyrets leder:
HS leder valgperiode 1 år.
På valg 2014:
Per Øvergaard, Oslo 1. (valgt første gang i 10)
Forslag:
Hege Norøm, Sandefjord
Øystein Lode, Sortland er også foreslått og villig, men ikke innstilt av valgkomiteen.
Vararepresentanter
5 skal velges, en representant fra hvert distrikt, valgperiode 1 år.
På valg 2014:
May Britt Lund, Kvæfjord
Synnnøve G Angen, Trondheim
Jesmine Christopher, Oslo 6.
Tor L. Rønneberg, Porsgrunn
Lillian K. Thorsen, Haugesund
Forslag:
Gjenvalg
Anne Marie Söderqvist, Vikna
Eivind Strandheim, Oslo 1.
Gjenvalg
Gjenvalg
157
FASTE FONDS
Styremedlemmer
1 står på valg, valgperiode 3 år
På valg 2014:
Forslag:
På valg 2014: Bernt Hansen, Sommarøy (valgt 08, 11)
Gjenvalg
På valg 2015: Ole Johan Skjæveland, Stavanger (valgt 09 og 12)
På valg 2016: Trygve Nedland, Gyland (valgt 13)
Innkomne forslag:
Fra Stavanger: Trygve Nedland, Gyland
Vararepresentant
valgperiode 1 år:
På valg 2014:
Koll Kyllingstad, Ålgård (valgt 13)
Forslag:
Gjenvalg
KONTROLLUTVALGET
Utvalgsmedlemmer
1 står på valg, valgperiode 3 år.
På valg 2014:
Forslag:
Gjenvalg
Arne Petter Andreassen, Haugesund (valgt 11)
På valg 2014: Arne Petter Andreassen, Haugesund (valgt 11)
På valg 2015: Knut Bendiksen, Porsgrunn (valgt 06, 09 og 12)
På valg 2016: Jan Sæthre, Siljan (valgt 13)
BAPTISTENES HØYSKOLERÅD
Rådsmedlemmer, valgperiode 3 år
Mathias Eidberg, Bærum (valgt 13)
Forslag:
Gjenvalg
På valg 2015: Roald Zeiffert, Kristiansand
På valg i 2016: Svein Arild Pihlstrøm, Bærum
Styreleder, valgperiode 1 år
Svein Arild Pihlstrøm, Bærum
Gjenvalg
Varamedlemmer, valgperiode 1 år
Knut Andreas Eikland, Trondheim
Inger Lise Salvesen, Ålgård
Gjenvalg
Gjenvalg
158
VALGKOMITÉ
Komitémedlemmer
Alle 5 står på valg (en fra hvert distrikt), valgperiode 1 år.
På valg 2013:
Bente Sandtorp, Oslo 1 (valgt 13)
Hermod Bakkevoll, Andenes (valgt 13)
Anne Marie Söderqvist, Vikna, (valgt 13)
Magne Hultgren, Porsgrunn (valgt 13)
Britt Elin Veen Mecea, Stavanger (valgt 12, 13)
Forslag:
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Knut Kringen, Stavanger
Leder:
Magne Hultgren, Porsgrunn (valgt 13)
Gjenvalg
Vararepresentanter
Alle 5 står på valg (en fra hvert distrikt), valgperiode 1 år.
På valg 2013:
Unni Hansen, Sommarøy (valgt 13)
Tor L. Rønneberg Porsgrunn (valgt 13)
Knut Kringen, Stavanger (valgt 10, 11, 12, 13)
Ivar Johan Pedersen, Vikna (valgt 13)
Arild Brun Svendsen, Fredrikstad (valgt 13)
159
Forslag:
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Sak 19/2014 LM
Valgkomiteens innstilling Holtekilen Folkehøgskole
Styremedlemmer:
Valgperiode 3 år
På valg 2013:
Silje Nordby Skøien, Bærum (valgt 08 og 11)
Ole Johan Skjæveland, Stavanger (valgt11)
Forslag:
Evita Nguyen, Ballangen/Oslo
David Hunstad, Tromsø/Konnerud
På valg 2016:
Elin Flatebø, Bærum (valgt 13)
Styreleder:
Valgperiode 3 år
Leif Vollan, Tromsø
På valg i 2015
Vararepresentanter:
1 står på valg, valgperiode 3 år.
På valg 2013:
Ellen Oseland, Drammen (06, 10, 13)
Forslag:
Roar Myrvang, Stavanger
På valg 2015: Gunhild T. Lien, Trondheim (valgt 04,09 og 12))
På valg 2016: Sondre Taranger, Skien (valgt 07, 10, 13) og Ola Liland, Halden (valgt 13)
Bilagsrevisor:
velges hvert år:
På valg 2013:
Koll Kyllingstad, Ålgård (valgt 10, 11, 12 ,13)
160
Forslag:
Gjenvalg
Sak 20/2014 LM
Valgkomiteens innstilling Baptistenes Teologiske Seminar
Styremedlemmer:
En på valg, valgperiode 3 år
På valg 2013:
Koll Kyllingstad, Ålgård
Forslag:
Gjenvalg
På valg i 2015 Bendik Førrisdahl, Drammen (valgt 13)
På valg i 2016: Armann Aardal, Bærum (valgt 13) og Bjørn Martens, Drammen (valgt 13)
Styreleder:
Velges for ett år om gangen blant styrets medlemmer
På valg 2014:
Bjørn Martens, Drammen
Forslag:
Gjenvalg
Varamedlemmer:
På valg 2013:
Olaug Bollestad, Ålgård
Axel Kolflaath, Haugesund
Vidar Bergsland, Skien
Forslag:
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
161
162
Kapittel 5
Baptistkvinnene
De Norske Baptisters Kvinneforbund
årsmøte 2014
163
Saksliste
Baptistkvinnene - De Norske Baptisters Kvinneforbund
Innkalling til årsmøte 2014
Fredtun, Stavern
torsdag 03. juli kl.14.00 i Auditorium
Saksliste:
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Fullmaktskomiteens rapport
Konstituering.
Årsrapport.
Regnskapsrapport
Disponering av midler.
Misjonsprosjekter
Framtidsplaner
Budsjett
Valg.
Lese/godkjenne protokoll.
Informasjon fra besøk på FREESET fabrikk i India, Motorsykkelsafari i Kongo og besøk i
Libanon.
Fullmakter sendes innen 23.juni til:
Signhild Storlien Lund
Austheim
7142 UTHAUG
Mailadresse: [email protected]
164
Årsrapport 2013
Baptistkvinnene – De Norske Baptisters Kvinneforbund
Baptistkvinnene har også i 2013 arbeidet for misjonens sak i Norge og andre land, og det
er i løpet av året samlet inn betydelige midler til prosjekt, hjelpe- og
evangeliseringsarbeid. Mange foreninger og enkeltpersoner har arbeidet aktivt og
arrangert og deltatt på kvinnestevner og basarer. Vi retter en hjertelig takk til alle som
har stått på og arbeidet for den gode sak, og vi ønsker å være med og gjøre en innsats
for misjon både hjemme og ute. Mottoet er som før ”La oss gjøre det gode og ikke bli
trette.” Dette året har vi også vært medarrangør på BLINK i Stavern, og hatt ansvar for
kafédriften der.
Styret
Styret har avholdt tre styremøter i løpet av året.
Styremøtet 9.mars 2013 i Stavern under lederkonferansen, 1.juli i Stavern før BLINK, og
på Uthaug hos Signhild Storlien Lund 25.-27.oktober 2013.
Styrets sammensetning etter årsmøtet i Stavern:
Turid Nedland, leder, Gyland, Vest Norge, gjenvalgt for 1 år
Ruth Bråtveit, nestleder,Sandnes, Vest Norge, ut 2014, kan gjenvelges
Jorunn Haraune, sekretær, Sommarøy, Nord Norge, ut 2014
Styremedlemmer:
Signhild Storlien Lund, Uthaug, Midt Norge, ut 2015
May Angelsen, Aune, Nord Norge, ut 2014
May Helen Dahlø, Eidsvoll, Øst Norge, ut 2015, kan gjenvelges
Ruth Hedvig Dagestad Løvdahl, kasserer, Trondheim, Midt Norge, valgt for 1 år, ny
Varamedlemmer;
Ku Wah, ny, Øst-Norge
Ellen Eidem, ny, Øst-Norge
Lilly Aardal Kringen, ny, Vest-Norge
Prosjektleder
Synnøve Gåsvær Angen, Trondheim, Midt Norge. Deltar på styremøter for prosjektet i
Sierra Leone.
Valgkomité 2013
Alma Voll, Nord Norge gjenvalgt
Unni Torbjørnsen, Sør Norge, ny
Grethe Norøm Spolen, Midt Norge, gjenvalgt
Kristin Åsheim Krunenes, Vest Norge, gjenvalgt
Jytte Juliussen, Øst Norge, gjenvalgt
Revisorer for 2012
Mariann Eidberg, Oslo, gjenvalgt
Silje Nordby Skøien, Oslo, gjenvalgt
Leder Turid Nedland er med i hovedkomiteen for planlegging av landsmøtet i Stavern,
BLINK. Hun har deltatt på planleggingsmøter. Kvinneforbundet er medarrangør av
sommerfesten og hadde ansvaret for kafédriften. Dette innebærer også salg av grillmat
om kveldene. Mange frivillige stilte opp slik at driften gikk greit. Ruth Bråtveit hadde
hovedansvar for kafedriften.
Vi fortsatte med jentetreff dette året også, med stor suksess.
Innledningsforedraget hadde tema ”Hva er ditt speil?” ved May-Britt Lund. ”Speaker’s
corner” var populært, og mange kvinner tok mikrofonen og fortalte om hva som lå dem
på hjertet. 80-90 kvinner var tilstede. Sang og musikk ved Linn-Ellise Hovland og Mirjam
Kringen, og Anne-Grethe Aagesen. Ruth Bråtveit ledet denne samlingen.
Årsmøtet 2013
Kvinneforbundets årsmøte i Auditoriet på Fredtun folkehøyskole 4.juli 2013 samlet 39
deputerte fra19 menigheter. Turid Nedland ønsket velkommen og innledet med Guds ord
165
og bønn. Det ble vist bilder fra fødestua i Kongo. Anne Britt Eines fortalte om
fødestueprosjektet som starter opp høsten 2013, samt syskolen i Likati.
Det ble vedtatt at prosjektet i Sierra Leone fortsetter i tre år til (2014-2016) med
75.000 kr pr.år. Deler av midlene skal gå til skolegang for jenter på betingelse av at de
ikke omskjæres.
T
o nye prosjekt planlegges med 50.000kr hver pr år i tre år for Karen og Chin, men
disse prosjektene står på vent til konkrete forslag fra Karen- og Chin-kvinnene foreligger.
Turid takket Margunn Warem for hennes innsats i styret i EBWU i ti år og ønsket Synnøve
Gåsvær Angen lykke til som nytt styremedlem i EBWU.
Oppmuntringsgaver
EBWU’s hjelpearbeid,
Kvinneforbundet i Sierra Leone
Enka etter sjåføren som omkom i bilulykke i SL
Unni og Jakobs Torbjørnsens arbeid i Kambodsja
Solveig Bergslands arbeid i Tallinn
Syskolen i Likati
Støtte til kirkebenker i kirke i Sierra Leone
Støtte til musikktrio – Barneforestilling og konsert
Støtte til nytt barne- og familiearbeid i Porsgrunn
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
Kr
15.000
5.000
5.000
10.000
10.000
5.000
5.000
10.000
5.000
70.000
Økonomi
Regnskapstallene for 2013 viser at aktiviteten fortsatt er høy.
Driftsinntektene er i 2013 på kr 476.061 mot kr 685.540 i 2012. Når man korrigerer for
inntektene fra Nordisk Kvinnekonferanse i 2012, er driftsinntektene omtrent på nivå med
året før. Men vi må konstatere at inntektene samlet er vel kr 50.000 lavere enn
budsjettert, men det må da nevnes at Landsmøteoffer til fødestuer i Kongo på ca kr
36.000 er ført direkte i DNB's regnskap, og derfor ikke vises som inntekt i vårt regnskap.
Det er først og fremst gaver til egne prosjekter som viser kr 78.000 lavere
inntekter enn budsjettert, men samtidig er gaver som er videresendt til DNB's
internasjonale misjon betydelig høyere enn året før, og også høyere enn budsjettert. I
positiv retning må også nevnes innsamlingsaksjon til flyktninghjelp i Syria gjennom
EBWU, hvor det kom inn vel
kr 21.000.
Det er også gledelig å konstatere at salget av freeset-vesker viser positiv utvikling.
Renteinntekter er stabile og er på nivå med året før og budsjett.
Driftskostnadene viser lavere tall enn i 2012, men korrigert for utgiftene med Nordisk
kvinnekonferanse i 2012, viser driftskostnadene en betydelig økning fra året før, og
samlet sett er driftskostnadene som budsjettert.
Utbetalinger til egne prosjekter er den desidert største enkeltpost, og har skjedd
iht avtaler og budsjett. Overføringer til internasjonal misjon viser en gledelig økning.
Kostnader til drift og administrasjon er gjennomgående lavere enn budsjettert.
Netto driftsresultat viser minus kr 135.654 mot budsjettert minus på kr 80.000.
Årsresultatet viser underskudd på kr 74.737. Renteinntektene, inkludert renter fra
Langesundfondet, bidrar til å redusere underskuddet.
Egenkapital pr 31.12.2013 er kr 1.500.956. Herav utgjør «fri» egenkapital kr 393.544,
mens de ulike fondene utgjør resten, kr 1.107.412. Kvinneforbundets egenkapital er
fortsatt god, selv om den har blitt noe redusert, og er et godt utgangspunkt for videre
offensivt misjonsengasjement.,
166
Sierra Leone
”Å bryte stillheten omkring kvinnelig omskjæring og vold i nære relasjoner”
Synnøve Gåsvær Angen informerte om hvordan det går med prosjektet. Det har skjedd
gledelige holdningsendringer mot omskjæring i samfunnet, også lovendringer. Det nytter
å hjelpe.
Freeset vesker
Også dette året har kvinneforbundet solgt vesker som er importert fra India for å hjelpe
prostituerte kvinner til et liv i frihet fra undertrykkelse, tvang og fattigdom. Overskuddet
av veskesalget går til arbeid blant vanskeligstilte kvinner.
Synnøve Gåsvær Angen importerer og distribuerer veskene for videresalg.
Fokus
Kvinneforbundet er medlem i Fokus, forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Synnøve
Gåsvær Angen er kontaktperson.
Nøkk
Kvinneforbundet er medlem av Nøkk, Norsk økumenisk kontaktforum for kvinner.
Kvinnestevner/ seminarer
Baptistkvinnene i Nord Norge hadde kvinnestevne på Rivermont i september. Mary Felde
var hovedtaler og tema var ”Jesus – vår paktspartner og solide klippe”. Leder Turid
Nedland deltok også på stevnet.
Det var også kvinnestevne på Liland i september med Unni Fredstad og Randi Filtvedt
Johansen som hovedtalere, Tema for helgen var «Hvile og uro i troens landskap»
Konferanser
4 damer fra Norge deltok på EBWU`s kvinnekonferanse i Hannover i Tyskland.
Konferansen holdes hvert 5.år og det er valg av nytt styre i EBWU:
Det nye styret består av: President
Aniko Ujvari, visepresident Wies Dijkstra,
sekretær Margaret Brown, kasserer
Fabienne Seguin, Dimitrina Oprenova og
Synnøve Gåsvær Angen.
Det var samlet 130 damer fra 38 land.
Motto for konferansen “Stand up and live”
Spesiell gjest var Raquel Contreras,
president for BWA Women`s Department.
Bønnedagen
Baptistkvinnenes bønnedag var mandag 4.november 2012.
Programmet var utarbeidet av Det europeiske baptistkvinneforbundet, og temaet var: ”I
takt med Ånden – Gjennom Åndens frukt –kjærlighet” Programmet var oversatt av Jorunn
Haraune og redigert av Synnøve Gåsvær Angen.
Bønnedagsofferet var på kr 27.895 Pengene fra bønnedagen fordeles på disse
prosjektene:
• Forskningssenter for kvinner i Azerbaijan
• Regionalt seminar for unge kvinnelige ledere i Moldova
• Åndelig og mental støtte til kvinner i overgrepsforhold i Polen
• Lær dem, mat dem og vinn dem for Kristus i Ungarn
• Spesielt prosjektsfond for alle sju kontinentale kvinneforbund
Styret takker alle foreninger og aktive kvinner for deres engasjement og bidrag slik at
Baptistkvinnene også i 2013 har fått være til hjelp og støtte og har kunnet gjøre en
forskjell for mange kvinner og barn rundt om i verden.
For styret
Jorunn Haraune, sekretær
167
168
169
NOTER TIL REGNSKAP 2013
Regnskap
Budsjett
Note 1: Offer/gaver til Norske Baptistkvinner
Offer/Gaver fra foreninger og enkeltpersoner
Gaver egne prosjekter
Innsamlingsaksjoner
Sum
40 600,00 60 000,00
146 930,00 225 000,00
21 397,00
208 927,00 285 000,00
Note2: Konto 3030 Egne prosjekter
Sierra Leone
Chin/Malaysia
Karen/Burma
Sum
48 465,00
48 532,00
49 933,00
146 930,00 225 000,00
Note 3: Konto 3140/6040 Innsamlingsaksjoner
EBWU Hjelpefond ‐ Syria
Beløpet er i sin helhet overført til EBWU i 2014
21 397,00
Note 4: Konto 3180 Landsmøte offer
Kollekt på Kvinneforbundets årsmøte
6 266,00 40 000,00
Kollekt på kr. 36 458,00 innsamlet på BLINK til Fødestuer i Kongo er ført i sin helhet i DNBs regnskaper
UTDELTE GAVER
Note 5: Konto 6020 Oppmuntringsgaver
Sierra Leone, Kvinneforbundet
Sierra Leone, Enke etter sjåfør
Barnehjem i Kambodsja
Gatebarn i Estland
Kirkebenker i Miliki
Musikktrio
Porsgrunn Baptistmenighet
Syskolen i Likati
EBWU
Sum
5 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
15 000,00
70 000,00 100 000,00
Note 6: Konto 6030 Egne prosjekter
Prosjekt Sierra Leone
Prosjekt Chin/Maylaisia
Prosjekt Karen/Burma
Sum
76 233,00
75 000,00
75 000,00
226 233,00 250 000,00
Note 7: Andre gaver
Historieselskapet
Baptist.no
Andre gaver, Freeset Trust
Sum
3 500,00 3 500,00
3 500,00 3 500,00
10 310,00
17 310,00 7 000,00
TOTALT UTDELTE GAVER
87 310,00
170
FONDS OG EGENKAPITAL
31.12.2013
Note 8: Konto 2091 Langesundfondet
Saldo pr. 01.01.
Saldo pr. 31.12.
31.12.2012
1 000 000,00
1 000 000,00
Renter av fondet er i sin helhet budsjettert til bruk av kvinneforbundets drift i 2013
Note 9: Konto 2090 Veskefond
Saldo 01.01.
Bruk av fondet til oppmuntringsgaver
Overskudd veskesalg 2013
Saldo pr. 31.12.
78 803,21
25 000,00
15 609,48
69 412,69
Note 10: Misjonsfond Sæter
Saldo pr. 01.01.
Saldo pr. 31.12.
38 000,00
Sum fondsmiddler pr. 31.12.
1 107 412,69 1 116 803,21
Fri egenkapital Saldo pr. 01.01.
Årets resultat (underskudd)
Saldo pr. 31.12.
74 736,72
393 544,13
SUM FONDSMIDDLER OG FRI EGENKAPITAL
1 500 956,82 1 585 084,06
38 000,00
468 280,85
171
172
Kapittel 6
STATISTIKK
173
Samlet statistikk/medlemsoversikt 31.12.13
Medlemmer
Distrikt
Nord Norge
Midt Norge
Vestlandet
Sørlandet
Østlandet
Sum
Antall
menigheter
21
12
15
16
33
97
Kristiansund
Oppdal
Smøla *)
Steinkjer
Stokkøy
Trondheim
Smurna Trondheim karen *)
Verdal
Vikna
Ålesund Chin
Beresheba, Ålesund
Ålesund
Sum
Stiftet
1876
1984
2001
1898
1942
1872
2012
1880
1889
2011
2011
2007
Ut
Døpte
Juridisk
739
602
1445
1187
2555
6528
Døpte
Døde
Flyttet DNB
Flyttet DNB
På gudstj
Innmeldt
Utmeldt
1986
10
2
14 18
2
10
1076
23
2
3
3
1
5
2420
31 35
14 12 36
21
2111
20
8
37
8 20
21
4429
58 35
48 18
8
31
12022
142 82
116 59 67
88
Midt Norge Statistikk/medlemsoversikt 31.12.13
Medlemmer
Menighet
Inn
Sangkor /
Ung baptist
Kvinne/
Alpha/ bibel/
Formiddags
Grupper
grupper
misjonsfor.
samtalegr.
treff
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Medl.
Ledere
Ledere
Ledere
Ledere
Medl.
Medl.
Medl.
Medl.
18 330
9 10
96
16
20
176 3
4 42
9 11 79
23 344
7 15
69
17
26
143 2
2 35
6
9 80
47 1081
13 45 209
38
66
429 3
4 60
7
9 109
48 817
12 20 172
29
36
225 3
3 106 16 25 197
57 1207
20 51 326
76 100
694 7 17 147 28 39 355
193 3779
61 141 872 176 248 1667 18 30 390 66 93 820
Alpha/ bibel/
Sangkor /
Ung baptist
Kvinne/
Formiddags
grupper
treff
Grupper
misjonsfor.
samtalegr.
Døpte
Døpte
Døde
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Juridisk
Flyttet DNB
Flyttet DNB
Medl.
Ledere
Ledere
Ledere
Ledere
På gudstj
Innmeldt
Utmeldt
Medl.
Medl.
Medl.
Medl.
32
32 15
2
2
1
1
6
49
83 39
4
26
1
1
6
2
2
12 1
1 20
19
37
43
55 36
2
1
1
10 1
1 15
15
39 13
2
1
1
10
1
2
12
1
1
8
180
345 72
9
2
1
5
28
1
3
8
5
7
40
1
3
7
39
71
1
41
43
92 30
2
1
2
1
25
90
179 40
5
2
18
1
1
8
6
12
53
2
2 26
38
61 55
8 162
2
7
20
1
1
10
1
1 15
33
50 38
4
2
44
1
2
17
1
2 24
21
32 20
1
1
1
602 1076
23
2
3
3
1
5
23 344
7 15
69
17
26
143 2
2 35
6
9 80
Inn
Ut
174
Vestlandet Statistikk/medlemsoversikt 31.12.13
Medlemmer
Menighet
Bergen
Førde
Zion Chin Egersund
Gyland
Haugesund
Vest Agder Chin, Kvinesdal
Betlehem Chin, Moi
North Sea
Sandnes
Immanuel Chin Sandnes
Sola
Stavanger
Stavanger Chin
Strandebarm
Ålgård
Sum
Stiftet
1870
1998
2007
1903
1934
2013
2011
1972
1928
2008
1997
1913
2008
1900
1901
Inn
Ut
Ung baptist
Kvinne/
Alpha/ bibel/
Formiddags
Sangkor /
grupper
misjonsfor.
samtalegr.
treff
Grupper
Døpte
Døpte
Døde
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Juridisk
Flyttet DNB
Flyttet DNB
Medl.
Ledere
Ledere
Ledere
Ledere
På gudstj
Innmeldt
Utmeldt
Medl.
Medl.
Medl.
Medl.
197
325
5
3
2
4
54
2
2
15
2
2
10 1
2 25
5
6
80
122
3
98
1
9
30
1
2 25
24
56
1 13
1
1
1
15
1
4
134
215 60
1
5
2
25
5
5
45 1
1 20
34
60 50
1
2
43
1
1
13
28
50
1
3
39
1
3
1
2
28
1
1
9
69
84 90
4
4
2
21
4
5 134
2
3
20
2
4
30
145
260 93
4
2
1
1
3
49
5
8
40
97
156
4
3
4 135
1 12
35
4
12
95
1
3 20
70
98 40
13
2
2
1
3
30
2
4
50
2
2
6
185
319 79 12 14
5
2
2
3
76
1
1
6
4
8
30
98
145
2
1
3
5 130
1
7
30
1
1 45
8
42
271
482
3
1
1
3
13 298
1
3
15
13
21
101 1
1 15
1445 2420
31 35
14 12 36
21
47 1081
13 45 209
38
66
429 3
4 60
7
9 109
175
Sørlandet Statistikk/medlemsoversikt 31.12.13
Medlemmer
Menighet
Arendal
Carson, Arendal
Jerusalem, Evje
Grimstad Chin
Kragerø
Kristiansand
Langesund
Ebeneser chin, Langesund
Lillesand
Porsgrunn
Risør
Karani, Risør
Rjukan
Setesdal
Skien
Åmli Karen
Sum
Inn
Ut
Stiftet Døpte
Juridisk
1867
2009
2010
2008
1862
1931
1872
2013
1923
1944
1867
2010
1917
2009
1860
2008
138
72
38
54
46
157
110
20
76
69
43
15
8
13
297
31
1187
Døpte
Døde
Flyttet DNB
Flyttet DNB
På gudstj
Innmeldt
Utmeldt
307 40
5
1
6
2
8
108
75 52
3
1
2
81 48
4
87 26
2
14
1
1
248 45
1
3
1
5
214 70
1 18
3
31 25
126 40
1
2
1
2
1
1
121 35
83 30
3
3
1
24 24
1
13
20 15
2
520 127
2
1
9
1
1
53 30
2111
20
8
37
8 20
21
176
Ung baptist
Kvinne/
Alpha/ bibel/
Formiddags
Sangkor /
grupper
misjonsfor.
samtalegr.
treff
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Medl.
Ledere
Ledere
Ledere
Ledere
Medl.
Medl.
Medl.
Medl.
2
41
1
1
7
5
5
40 1
1 34
2
2 10
4 133
1
1
30
1
3 20
5
69
1
1
10
2
2
16
1
2 40
2
35
1
4 15
3
33
1
9
2
2
1
26
1
1
12
1
2
8 1
1 12
1
1 13
2
22
1
3
8
2
3
18
1
3 14
1
12
1
1
7
2
2
8 1
1 60
1
1 15
1
8
1
2
22
4
5
30
3
3 23
2
21
1
1
7
2
2
12
2
1 15
2
21
1
1
8
3
4
23
1
1
15
1
18
1
2
15
2
2
9
17 284
1
4
28
4
4
35
4
85
1
3
18
1
3
20
1
3 23
48 817
12 20 172
29
36
225 3
3 106 16 25 197
Nord Norge Statistikk/medlemsoversikt 31.12.13
Medlemmer
Menighet
Inn
Stiftet Døpte
Juridisk
På gudstj
Andenes
Aune
Ballangen - Narvik
Balsfjord
Bjarkøy
Bø
Grøtavær
Hammerfest
Harstad
Kasfjord
Kvæfjord
Lofoten
Mo i Rana *)
Nordkapp
Rødøy *)
Lighthouse, Sandnessjøen **)
Sommarøy
Sortland
Tromsø
Rehobot Tromsø
Åse
Sum
1884
1887
1924
1901
1884
1917
1944
2004
1908
1946
1887
2007
1971
1997
1915
2013
1892
1988
1870
2007
1908
30
19
36
21
3
14
17
25
136
25
90
15
22
17
14
15
53
57
77
20
33
739
207
84
66
148
36
25
50
35
374
85
255
22
48
20
25
20
95
72
159
32
128
1986
20
8
30
Ut
Ung baptist
Kvinne/
Alpha/ bibel/
Formiddags
Sangkor /
grupper
misjonsfor.
samtalegr.
treff
Grupper
Døpte
Døde
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Flyttet DNB
Flyttet DNB
Medl.
Ledere
Ledere
Ledere
Ledere
Innmeldt
Utmeldt
Medl.
Medl.
Medl.
Medl.
3
4
1
1
1
16
2
2
16
3
1
1
8
5
1
1
4
50
1
1
2
20
1
2 25
12
2
1
1
7
15
73
30
50
1
1
1
1
1
1
1
1
12
15
10
1
2
6
1
1
2
2
48
6
134
4
78
1
2
1
1
8
3
1
3
1
34
6
2
3
2
1
1
16
4
5
2
1
1
20
10
72
16
7
7
176
1
1
14
1
1
3
3
4
42
2
1
2
1
40
8
1
1
3
1
2
1
4
1
15
5
8
3
9
11
79
2
11
35
31
25
17
1
3
1
10
4
4
1
2
14
1
1
1
18
1
4
1
2
177
10
18
330
1
1
9
1
1
10
8
14
96
Østlandet Statistikk/medlemsoversikt 31.12.13
Medlemmer
Menighet
Aurskog Chin
Brumunddal
Bærum
Drammen
Eidsvoll
Penil Matu Elverum
Fredrikstad
Gardermoen
Gjøvik
Halden
Hamar
Calvary, Hamar
Konnerud
Larvik
Lillehammer
Bykirka, Lillehammer
Myanmar
Norway Chin
Oslo 1.
Oslo 2.
Oslo 4 Vietnamesisk
Oslo 5 Tamilsk
Oslo 6 Tamil Grace
Oslo 7 Siloam *)
Oslo Trinity
Oslo Karen
Oslo International *)
The Gospel for All Nations
Raufoss
Sandefjord
Sandsvær
Sel
Tistedal
Sum
Stiftet Døpte
Juridisk
2011
1935
1974
1905
1942
2012
1925
2006
1967
1884
1924
2011
1984
1931
1911
2013
2009
2007
1884
1915
2001
2001
2004
2005
2009
2010
2010
2010
1931
1972
1885
1890
1884
12
49
125
142
50
19
155
44
57
265
64
54
49
11
99
17
19
103
221
52
56
121
92
20
20
72
130
40
162
50
16
32
137
2555
Inn
Døpte
Flyttet DNB
På gudstj
Innmeldt
21 23
2
73 33
193 44
2
1
2
323 51
1
2
75 30
1
9
29 24
379 60
3
1
72 37
3
80 61
3
1
646 75
0 11
1
108
1
2
93 80
2
71 25
1
3
22 15
149 55
1
3
20 18
1
34 30
161 100
4
316 50
2
7
166 17
88 70
4
143 95
5
5
120
4
4
1
30
23 12
94 60
5
150
49
5
235 60 10
12
76 20
1
73 12
59 35
2
1
3
258 50
6
3
4429
58 35
48
Ut
Ung baptist
Kvinne/
Alpha/ bibel/
Formiddags
Sangkor /
grupper
misjonsfor.
samtalegr.
treff
Grupper
Døde
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Flyttet DNB
Medl.
Ledere
Ledere
Ledere
Ledere
Utmeldt
Medl.
Medl.
Medl.
Medl.
1
12
1
2
5
1
1
1
6
4
3
15
1
1
9
3
3
32
1
1
8
4
4
35 1
2 15
1
1 16
3
1
4
49
2
2
27
4
4
25
1
1 20
2
2
5
20
1
2 10
4
1
9
1
1
2
3
71
1
6
25
1
1
15 1
6 20
2
4
79
4
4
30
1
1
2 45
4
2
1
4
15
9
9
82 1
2 50
4
1
1
18
2
3
15
2
2
17
2
2 16
4
67
1
1
70
6
6
73
1
9 27
3
1
1
18
3
4
31
1
1
5
1
2
12
3
6
3
37
1
1
5
6
6 50
1
10
2
2
5
2
51
1
2
13
1
3
13
5 205
1 12
36
4
7
92
3
4
20 1
1 15
1
1
3 1
1 10
2
61
1
2
8
5
5
30
2
2 10
6 195
1
1
16
2
2
26
2
2 14
1
37
1
2
10
4
8
48
1
1 15
2
1
2
1
3
18
3
1
2
31
2
8
178
51
1
1
2
4
18
20
1
1
6
1
20
4
51
10
326
1
2
1
3
6
23
4
8
5
17
40
81
1
1
2
2
2
4
76 100
24
20
694
7
1
2
56
7
30
1
2
2
3
10
33
17 147
2
28
1
4
17
5 114
57 1207
10
39 355
Samlet økonomi 31.12.13
Menighet
Nord-Norge
Midt-Norge
Vestlandet
Sørlandet
Østlandet
Sum
Kollekter/
gaver
3 510 625
2 681 000
10 018 766
5 532 000
11 045 042
32 787 433
Andre inntekter
Kollekter/
gaver
70 000
389 000
Andre inntekter
7 499 000
698 000
5 556 000
2 149 000
4 021 000
19 923 000
Gitt
Intern.misj.
193 000
57 100
813 000
450 000
412 500
1 925 600
Gitt til
nasj. misjon.
94 000
8 000
48 000
17 000
47 300
214 300
Gitt til andre
arbeidsgrener
95 000
32 000
87 600
53 000
139 400
407 000
Gitt til arbeid
utenfor DNB
150 700
248 000
892 000
550 000
426 750
2 267 450
Gitt
Intern.misj.
Gitt til
nasj. misjon.
Gitt til andre
arbeidsgrener
5 000
Gitt til arbeid
utenfor DNB
5 000
12 000
20 000
26 000
20 000
Antall
18
9
11
10
21
69
Kirkebygg
Verdi
Gjeld
82 482 000
692 000
130 975 000
3 020 000
108 102 000
3 634 000
94 338 000
224 172 000
24 096 000
640 069 000
31 442 000
Midt Norge Distrikt økonomi 31.12.13
Menighet
Kristiansund
Oppdal
Smøla
Steinkjer
Stokkøy
Trondheim
Smurna, Trondheim
Verdal
Vikna
Ålesund Chin
Beresheba, Ålesund
Ålesund
Sum
128 000
64 000
630 000
676 000
450 000
50 000
224 000
2 681 000
62 000
81 000
6 000
6 100
71 000
232 000
230 000
4 000
4 000
22 000
40 000
4 000
1 000
5 000
2 000
698 000
57 100
8 000
32 000
179
29 000
45 000
9 000
102 000
248 000
Kirkebygg
Verdi
Gjeld
9 561 000
2 500 000
Antall
1
1
1
1
1
2
2 680 000
4 800 000
100 000 000
220 000
1
1
3 634 000
7 800 000
2 800 000
9
130 975 000
3 020 000
Vestlandet Distrikt økonomi 31.12.13
Menighet
Bergen
Zion Chin Egersund
Førde
Gyland
Haugesund
Vest Agder Chin, Kvinesdal
Betlehem Chin, Moi
North Sea
Sandnes
Immanuel Chin Sandnes
Sola
Stavanger
Stavanger Chin
Strandebarm
Ålgård
Sum
Kollekter/
gaver
688 000
924 000
181 000
738 000
111 000
243 000
1 604 000
917 000
941 000
481 000
1 032 000
712 766
22 000
1 424 000
10 018 766
Andre inntekter
495 000
2 000
62 000
157 000
Gitt
Intern.misj.
74 000
2 000
Gitt til
nasj. misjon.
3 000
1 000
55 000
37 000
Gitt til andre
arbeidsgrener
11 000
5 000
1 000
34 000
4 000
2 000
271 000
85 000
226 000
50 000
363 000
7 000
3 838 000
5 556 000
2 600
11 000
62 000
5 000
Gitt til arbeid
utenfor DNB
62 000
67 000
1 000
86 000
108 000
13 000
46 000
201 000
213 000
65 000
5 000
10 000
10 000
15 000
24 000
14 000
28 000
506 000
813 000
9 000
48 000
19 000
87 600
29 000
892 000
180
Antall
1
1
Kirkebygg
Verdi
Gjeld
36 372 000
1 875 000
1
1
5 100 000
6 000 000
1
1
7 000 000
8 500 000
1
1
1
2
11
16 700 000
1 555 000
25 000 000
108 102 000
134 000
3 500 000
3 634 000
Nord Norge Distrikt økonomi 31.12.13
Menighet
Andenes
Aune
Ballangen - Narvik
Balsfjord
Bjarkøy
Bø
Grøtavær
Hammerfest
Harstad
Kasfjord
Kvæfjord
Lofoten
Mo i Rana
Nordkapp
Rødøy
Sommarøy
Sortland
Tromsø
Rehobot Tromsø
Åse
Sum
Kollekter/
gaver
74 000
71 000
110 000
67 000
Andre inntekter
240 000
33 000
156 000
20 000
17 000
Gitt
Intern.misj.
13 000
8 000
10 000
7 000
Gitt til
nasj. misjon.
4 000
8 000
Gitt til andre
arbeidsgrener
21 000
13 000
Gitt til arbeid
utenfor DNB
1 700
6 000
6 000
3 000
13 000
Antall
1
1
1
1
1
1
1
Kirkebygg
Verdi
Gjeld
6 000 000
2 210 000
3 800 000
11 742 000
1 600 000
5 115 000
3 800 000
53 000
35 000
178 000
751 000
170 000
345 000
5 000
280 000
55 000
273 000
10 000
22 000
14 000
19 000
14 000
11 000
25 000
3 000
18 000
11 000
160 000
53 000
8 000
3 000
2 000
26 000
627 000
265 000
325 000
162 625
112 000
3 510 625
460 000
56 000
5 687 000
44 000
4 000
28 000
50 000
4 000
11 000
10 000
40 000
8 000
24 000
2
1
2
1
7 875 000
1 300 000
16 040 000
692 000
159 000
7 499 000
193 000
94 000
4 000
95 000
150 700
1
18
2 100 000
82 482 000
692 000
16 000
1
1
1
13 500 000
2 300 000
5 100 000
1
181
Sørlandet Distrikt økonomi 31.12.13
Menighet
Arendal
Carson, Arendal
Jerusalem, Evje
Grimstad Chin
Kragerø
Kristiansand
Langesund
Ebenezer Chin Church, Langesund
Lillesand
Porsgrunn
Risør
Karani, Risør
Rjukan
Setesdal
Skien
Åmli Karen
Sum
Kollekter/
gaver
518 000
630 000
98 000
85 000
141 000
330 000
477 000
370 000
281 000
417 000
268 000
49 000
47 000
1 793 000
28 000
5 532 000
Andre inntekter
585 000
61 000
36 000
205 000
268 000
103 000
118 000
101 000
4 000
648 000
20 000
2 149 000
Gitt
Intern.misj.
38 000
16 000
Gitt til
nasj. misjon.
1 000
10 000
28 000
2 000
11 000
33 000
18 000
Gitt til arbeid
utenfor DNB
47 000
287 000
5 000
5 000
12 000
3 000
5 000
5 000
293 000
450 000
Gitt til andre
arbeidsgrener
10 000
17 000
182
2 000
76 000
43 000
15 000
12 000
44 000
Antall
2
Kirkebygg
Verdi
Gjeld
14 918 000
1
1
1
2 125 000
14 990 000
6 176 000
1
1
1
6 929 000
10 000 000
6 200 000
1
6 000 000
30 000
19 000
1
27 000 000
53 000
550 000
10
94 338 000
-
Østlandet Distrikt økonomi 31.12.13
Menighet
Aurskog Chin
Brumunddal
Bærum
Drammen
Eidsvoll
Penil Matu, Elverum
Fredrikstad
Gardermoen
Gjøvik
Halden
Hamar
Calvary, Hamar
Konnerud
Larvik
Lillehammer
Bykirka, Lillehammer
Myanmar
Norway Chin
Oslo 1
Oslo 2
Oslo 4 Vietnamesisk
Oslo 5 Tamilsk
Oslo 6 Tamil Grace
Oslo 7 Etiopisk
Oslo Trinity
Oslo International Charismatic Church
Oslo Karen Baptistmenighet
The Gospel for All Nations, Oslo
Raufoss
Sandefjord
Sandsvær
Sel
Tistedal
Sum
Kollekter/
gaver
170 000
250 000
540 000
884 000
103 000
750 000
212 000
165 000
797 000
178 000
605 000
408 000
104 000
347 000
227 000
160 000
750 000
832 000
250 000
900 042
100 000
Andre inntekter
Gitt
Intern.misj.
8 000
149 000
262 000
476 000
13 000
16 000
27 000
323 000
165 000
124 000
548 000
173 000
2 000
7 500
22 000
8 000
110 000
17 000
141 000
15 000
267 000
43 000
34 000
2 000
27 000
65 000
566 000
5 000
30 000
Gitt til
nasj. misjon.
2 000
4 000
Gitt til andre
arbeidsgrener
4 000
12 000
20 000
39 000
300
5 400
10 000
Gitt til arbeid
utenfor DNB
5 000
4 000
3 000
10 000
104 000
1 000
6 000
2 000
8 000
1 000
1 000
5 000
14 000
22 000
68 000
5 000
9 000
3 750
55 000
5 000
Antall
Kirkebygg
Verdi
Gjeld
1
1
1
9 575 000
6 400 000
18 100 000
365 000
3 300 000
1
11 000 000
593 000
1
1
1
1
1
1
1
8 264 000
6 300 000
5 079 000
6 000 000
7 467 000
4 631 000
32 000 000
1
1
1
1
32 351 000
12 000 000
3 000 000
2
1
1
1
1
21
17 616 000
13 000 000
14 203 000
2 336 000
14 850 000
224 172 000
5 000 000
668 000
1 100 000
5 400 000
50 000
25 000
95 000
35 000
827 000
45 000
269 000
73 000
61 000
253 000
1 017 000
11 045 042
61 000
111 000
188 000
4 021 000
4 000
5 000
10 000
412 500
24 000
3 000
22 000
47 300
183
27 000
139 400
4 000
22 000
55 000
426 750
1 170 000
4 100 000
2 400 000
24 096 000
Tidligere landsmøter
Statistikk
1. Bergen
2. Trondheim
3. Trondheim
4. Trondheim
5. Kristiansund N
6. Halden
7. Skien
8. Tromsø
9. Bergen
10. Arendal
11. Trondheim
12. Trondheim
13. Oslo
14. Trondheim
15. Verdal
16. Trondheim
17. Oslo
18. Bergen
19. Trondheim
20. Kristiansund N
21. Skien
22. Ørlandet
23. Bergen
24. Tromsø
25. Trondheim
26. Sandsvær
27. Trondheim
28. Oslo
29. Bergen
30. Harstad
31. Halden
32. Trondheim
33. Sandsvær
34. Bergen
35. Tromsø
36. Trondheim
37. Oslo
38. Stavanger
39. Drammen
40. Skien
41. Trondheim
42. Hamar
43. Oppdal
44. Bergen
45. Oslo
46. Stavanger
47. Trondheim
48. Skien
49. Trondheim
50. Halden
51. Oslo
52. Narvik
53. Bergen
54. Skien
55. Oppdal
56. Fredrikstad
57. Harstad
58. Kristiansund N
59. Haugesund
60. Arendal
61. Oslo
62. Tromsø
63. Trondheim
64. Sandnes
65. Halden
66. Skien
67. Andenes
68. Trondheim
69. Oslo
70. Bergen
71. Kristiansand S
72. Tromsø
73. Oppdal
74. Drammen
75. Stavanger
76. Skien
77. Harstad
78. Trondheim
79. Raufoss
80. Ålgård
81. Arendal
82. Andenes
83. Halden
84. Sandnes
85. Porsgrunn
86. Verdal
87. Tromsø
88. Skien
89. Ålgård
90. Bærum
91. Trondheim
92. Harstad
93. Lillehammer
94. Halden/Tistedal
95. Langesund
96. Sandnes
97. Oppdal
98. Kvæfjord
99. Drammen
100. Ålgård
101. Porsgrunn
102. Oppdal
103. Honningsvåg
104. Raufoss
105. Bergen
106. Harstad
107. Lillehammer
108. Skien
109. Vikna
110. Stavern
111. Stavern
1877
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1888
1889
1891
1892
1893
1895
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1906
1907
1908
1909
1910
1912
1914
1915
1916
1918
1919
1920
1922
1924
1925
1926
1927
1929
1931
1932
1933
1935
1937
1938
1941
1945
1946
1948
1949
1950
1951
1953
1954
1956
1957
1958
1959
1960
1962
184
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
185
186
187
188
Norsk Litteraturselskap 2014
Isbn: 978-82-510-0396-4