2013 Kyrkjeblad for Fjell

download report

Transcript 2013 Kyrkjeblad for Fjell

FJELL
Nr 2. 2013
kyrkjeblad
Årets konfirmanter
s. 8
Glimt fra T-dager
s. 10
Fjell
kyrkje
Foldnes
kyrkje
Landro
kyrkje
Leiar
Kyrkjeblad
dueflukten
med tekst for
dueflukten med tekst
FJELL
EN VÅRLIG LEIAR:
Vi har fått glimt allereie. Vi vet den kjem. Men den kan ikkje komme fort
nok. Og når den først er her, er det vanskelig å forstå at man klarte seg
utan alt den har med seg; varme i lufta og kjensla av lette sko på føtene.
Dei fyrste grøne bjørkegreinene og like grøne plenar.
Lukta og kjensla av vår!
dueflukten uten tekst
Lyset og varmen kommer, og det er tid for å luke i bedet.
Rake opp rusk og gammalt, og fylle på med næringsrik jord slik at nye frø
kan få spire frem.
Sol ute, sol inne – sol i hjartet, sol i sinnet.
Kanskje er det en tid for at ikkje bare bedet skal få en ny vår. Hjartet og
sinnet blir lettare i vårsola. Det kan gje gode vekstmuligheiter for nye
spirer også i eige hjarte. For også her kan det vokse mye ugress, og det
kan være fint å få luka det bort – og å fylle på med ny næring. På en
måte kan vi nesten si at prinsippa er de same: Luke og så, vatne, vente og
la Skaparen gjere sitt verk. Løftet er der, like sikkert som våren kjem:
utsnittnytt.
av dueflukten
i transparent
Sjå, eg gjer noko
No spirer
det fram.50%
(Jes 43,19)
Vårtid er også tid for konfirmasjon. I denne utgåva av kyrkjebladet
presenterer vi konfirmantane, og på side sju har konfirmantlærarene en
helsing til disse flotte tenåringane fleire av oss har fått gleda av å være
saman med i løpet av året. Her finner man også invitasjon til et par artige
arrangement ungdommen kan være med på i sommar. Sjølv om
konfirmanttida er over, er dykk alle hjertelig velkommen til å fortsette å
være med i det som skjer i kyrkjelyden.
dueflukten
trykk
på profilfarge
Og apropos utsnitt
ny våravog
ny start.i negativ
Dette er
mitt
første kyrkjeblad som
nytilsett informasjonsmedarbeidar. Eg inviterer dykk hermed til å ta
kontakt dersom dykk har innspel, har noe dykk vil ha med i kyrkjebladet
eller kanskje det er noen som er interessert i å ha inn annonse.
Mail meg på [email protected]
God lesing og riktig gode vårdagar!
Helsing Kristina
Utgjevar
Fjell sokneråd
Kyrkjeblad for Fjell kjem
ut 5 gonger i året og
kostar
kr 150,- pr. år.
For utanbygds:
dueflukten uten tekst
kr 200,-.
Bankgiro, Kyrkjebladet
8580.14.09461
Bankgiro, Fjell sokneråd
8580.14.09453
Ansvarleg redaktør
Annlaug Børve
Redaktør
utsnitt av dueflukten i transparent 50%
Kristina EkerhovdOttersen
Redaksjon dette
nummer
Annlaug Børve
Kristina EkerhovdOttersen
Grafisk design
Apelthun House Ltd.
utsnitt av dueflukten i negativ trykk på p
Trykk
Bodoni AS
Forsidebilde
Flickr.com:
Edward Langley
grafisk designmanual DNK primo 2008
Kyrkjekontoret
Postboks 184
5342 Straume
Telefon
55 09 74 40
VI GRATULERER!
Vi har den glede å kunne GRATULERER kapellan Bjarte Nese og
kona med sin fyrstefødte datter, 10.04.13.
Vi ynskjer heile familien Guds rike velsignelse!
Faks
55 09 74 41
Nettadresse
www.fjell-kyrkjelyd.no
www.kyrkje.com
Kyrkjeblad for Fjell
Besøksadresse
Tytebærbrekko 2,
"Temahuset"
2
9
profilfarge
Andakta
Poto: ep.Sos.de på Flickr.com
3
Kyrkjeblad for Fjell
Når det kjem til bøn, har eg et forbilde i Bibelen som
Han begynner etter kvart å be for sine fiendar. Han
eg har lært mye av. Det er Moses.
ber for Farao og Egypt. Han blir meir frimodig i bøn og
Dersom eg hadde kjent Moses før han leda Israelsfolket begynner å be om mirakel. Vidare viser bønelivet hans
ut i ørkenen, ville eg aldri tippet at han skulle bli en
at han begynner å gi takk og pris til Gud. Moses ber
bønekjempe. Dette er inntrykket eg får av å lese de
bønner utan spørsmål til Gud, utan å nemne behov,
første bønene hans. Dei er preget av unnskyldningar,
han vil bare prise Gud for det han har gjort. Tilbedande
lite tro og fokus på seg sjølv.
bønn. Moses begynner å spørje Gud om råd i
Ved den brennande busken seier Gud at Moses skal
situasjonar. Utan å klage legger han situasjonar frem
føre Israel ut av Egypt. Kva svarer
for Gud og spør om råd. Og frå å si til
Moses? «Kven er eg? Kan eg gå til
Gud at han ikkje er villig til å gå ved
"
Fokuset
skifter
Farao og føre israelittane ut av
den brennande busken, ser vi at han
Egypt?» (2. Mos 3,11). Litt seinare i
sluttar å fokusere på kva han vil gjøre
frå Moses sin
samtalen klager Moses vidare:
til kva han Gud vil gjøre for ham.
svakheit
til
Guds
«Herre, hør! Eg har aldrigrafisk
værtdesignmanual
noen
Fokuset skifter frå Moses sin svakheit
9
DNK primo 2008
ordets mann, verken før eller nå, etter
til Guds styrke. Det er bønas skole.
styrke. Det er
at du begynte å tale til din tenar.
bønens skole."
Sen er min munn, og sen er min
Moses var et barn i forhold til bønn,
tunge.» «Send heller en annen!»
men i erfaringar og i tillitt til Gud
voksa han til å bli en bønnekjempe.
Sånt fokus på seg sjølv i bøna! Så mange
Om det kostet? Ja, det kostet masser av tid for Moses.
unnskyldningar! Kanskje vi kjenner oss igjen? Vi ber om Men han voksa inn i Gudsrelasjonen og fikk større
vekking, vi ber om framgang for kyrkjelyden, men så
frimod og tro på Guds allmakt.
ber vi Gud sende noen andre… Det er bøn med fokus
på seg sjøl og på sine egne svakheiter, og ikkje på Guds Moses har lært meg at Gud kan forme meg i bøn.
allmakt og utrustning.
Gud kan, gjennom å vise meg erfaringar og skape tillit
til ham i dag, gjøre meg til en bønekjempe. Relasjonen
Kven skulle tru at Moses, med den sjølvsentrerte bøna vil vokse i et regelmessig bøneliv, men det kostar tid.
og alle unnskyldningane skulle bli til en bønekjempe?
Men kanskje er det en slik tid du skal prioritere i våren
Men frå denne sjølvsentrerte bøna, begynte Moses å
som ligg framfør oss?
bli meir og meir kjent med Gud i bøn. Etter å ha brukt
mye tid med Gud i bønn, begynte Moses å vokse i
Av Christian Lilleheim
bønnelivet.
Kyrkjeliv
PÅSKEKLUZZ
Påskekluzz i Foldnes Kyrkje.
Tysdagen før påske var det PåskeKLUZZ i Foldnes kyrkje. Som vanleg
var det fullt av familiar i kyrkjelydssalen då middagen byrjar.
På PåskeKLUZZ fekk vi servert deileg påskeskinke, potetar, grønsaker
og saus, samt is til dessert. Middagen gjekk ned på høgkant!
Etterpå vart alle delt i to og fekk delta på påskevandring med stasjonar og påskeverkstad.
PåskeKLUZZ vart avslutta med at vi song eit par påskesongar. Ein kjempekjekk ettermiddag for
små og store!Velkomen til vårens siste KLUZZ tysdag 30.april!
Sommarens
avslutningskonsert!
Fjell barne- og Tweens-kor,
koret for de store
og Nordre Fjell barnekor
skal ha felles avslutning med
"Sanger om Håp."
Konsert i Foldnes 2. juni kl 19:00.
konsert i Fjell kyrkje
tysdag 4. juni k. 17.30.
Det blir gratis inngang,
men vi samlar inn kollekt til nytt flygel i Fjell.
Kyrkjeblad for Fjell
VELKOMMEN!
4
Heidi Lambach (sang og tverrfløyte) og
Endre Dåvøy (piano og orgel) presenterer et
utvalg sanger som bringer bud om håp og
glede.
Hjertelig velkommen
til en musikalsk stund med varme toner
i Foldnes kirke!
Kyrkjeliv
FJELL DIAKONAT - Takker for seg!
I 1962 ble Fjell Diakonat starta og gjennom mange år har Fjell Diakonat drevet et godt arbeid til gode for
befolkninga i Fjell kommune. Tanken med Fjell Diakonat var å ha kontaktpersonar på alle ”garder” som skulle ha
et øye for de i nabolaget som hadde behov for hjelp og støtte. Dette fungerte godt i mange år. Det var også tilsat
heimesjukepleiar i Fjell Diakonat, men denne gikk etter kvart inn i den kommunale heimesjukepleia.
Utviklinga i samfunnet har gjort at behova har endra seg og tilboda har blitt mange fleire. Tanken med å ha
kontaktpersonar på alle ”garder” er god og det kunne vi hatt god bruk for i dag også, men det har vist seg å være
vanskelig å rekruttere nye frivillige til arbeidet.
De siste årene har vi merket en sterk nedgang på alle våre tilstellingar.
Kvifor? Kanskje fordi tilboda er blitt så mange fleire og folk er blitt meir mobile.
I 2012 feira vi 50års jubileum for Fjell Diakonat. Det var en fin feiring og vi kan være stolt over alt det som Fjell
Diakonat har fått til gjennom alle disse årene.
Tanken om at tida for Fjell Diakonat var over har modnes gjennom fleire år. Mange har gjort en stor innsats i Fjell
Diakonat opp gjennom årene, og for en del kjennes det derfor sårt at Fjell Diakonat er nedlagt. Etter to årsmøtet
ble det vedtatt at Fjell Diakonat skal leggast ned ved årsskiftet 2012/2013. De færraste av dykk vil merke noe til
dette i praksis, for arbeidet vil bli drevet vidare i regi av diakoniutvalet i Fjell kyrkjelyd. De pengane Fjell Diakonat
hadde er satt på et fond i Fjell kyrkjelyd og skal brukast til diakonale tiltak i kommunen.
Treffene i Landro kyrkje og Foldnes kyrkje går sin gang.
Vi vil rette en stor takk for all den innsatsen kver enkelt av dykk har gjort gjennom alle disse årene.
Helsing Ellen Ebbesvik og Torbjørn Fjøren
TREFF I LANDRO KYRKJE
Festkonsert i Fjell Kirke!
26.mai: Konsert i Fjell kyrkje kl.18.00
i anledning 60-årsfeiring kantor Olav Sørheim.
med Barne- og tweenskoret Fjell kyrkje.
Sotra Reviderte.
Fjell kyrkjebrass.
Kantor Natalia Medvedeva
Våren 2013:
9.juni: Sommerkonsert i Fjell Kyrkje
Høsten 2913
Oktober: Jazzkonsert av Luke Ellington
sammen med Sotra Storband.
Vil du syngje i kor?
Vi øver i kyrkjelydsalen i
Fjell Kyrkje kvar tyrsdag frå 19.00 til 21.30.
Du er hjarteleg velkomen som songar på korøvingane våre!
24. april. Taler: Terje Aannerød
29. mai. Taler: Merethe Kjelby
fra Åpne dører
19. juni. Taler: Kjell Grønner, tema:
“Møte med mennesker utenfor allarvei.”
ELDRETREFF I FOLDNES KYRKJE
15. mai. Taler: Rune Stray
fra Institutt for sjelesorg.
”Tap og sorg i et trosperkspektiv.”
Sang av Solveig Algrøy
05. juni med Per Fimreite med temaet:
“Helbreder Gud i dag?”
Alle møtene begynner kl.11.30- 14.00.
5
Kyrkjeblad for Fjell
Styreleiar Jarle Hauge. Mob: 48 28 42 87
DIrigient Olav Sørheim. Mob: 92 61 59 88
Kyrkjeblad for Fjell
Kyrkjeliv
6
Ungdom
EIT ÅR MED MULEGHEITER
Det sit ganske djupt i norsk kultur og tradisjon. Det året vi fyller 15 år får alle som vil mulegheit til å bruke eit heilt år på å
undersøkja og finne ut meir av kven Gud er, kva det vil seie å høyre Jesus til, kven ein sjølv er og kva ein trur på?
Det er sjølvsagt konfirmasjonstida vi tenkjer på. Undervisning er ein del av opplegget. Då er vi innom ulike tema som er
viktig i den enkelte sitt liv, i kyrkja og kyrkjelyden, i samfunnet og verda vi lever i. Samstundes er vi opptekne av at alle
skal sjå at kyrkja er meir enn gudstenesta søndag føremiddag. Difor er alle konfirmantar med i ei miljø – og
tenestegruppe til dømes, Lukas Ten Sing, KRIK, Action, lysmesse, Landroklubben eller Basement. Og første helga i april
var 46 konfirmantar på påskeleir på Skjergardsheimen i Øygarden. Mykje latter, nye vener, bra undervisning om den
kjærleiken som er annleis, teambuilding, rangling, underhaldning og grensesprenging er stikkord.
For mange har dette året, gjennom undervisning og i miljø- og tenestegruppene, gitt ei
mulegheit til forandring. Fleire har funne ein plass å vere, der dei vågar å vere seg sjølve.
Fleire har oppdaga nye sider ved seg sjølv og har fått satt ord på kven ”eg” er. Mange har
vorte utfordra. Både på trua si, på livet og på sine eigne grenser. Mange har fått vekse i
dette året med mulegheiter.
No er det ikkje mange dagane igjen før kyrkjene våre vert fylte av årets første
konfirmantar i kvite kapper; nyfriserte, nervøse og fine. Vi håper mange har brukt
mulegheiten som er gitt. Nokre har funne meir å undre seg over, nokre har funne svar og
endå fleire har oppdaga nye spørsmål, nokre har fått bekrefta det dei trudde. Vi håper at
alle har fått høyre at dei er skapte av Gud og er høgt elska, og at kyrkja tilhøyrer alle dei
som ønskjer og vil. Vårt ønske er at dette alltid er noko de vil bere med dykk.
Tillukke med dagen! Helsing konfirmantlærarene
Ungdommens Sommerfest!
7.-9. juni blir det Sommerfest for ungdommene i Fjell kyrkjelyd og da skal vi markere at det er Ungdomsåret; U2013!
Fredag 7: Sommerfest i Foldnes kyrkje
Lørdag 8: Ungdommens soknemøte
Lørdag 8: KONSERT med bl a Kløverknekt og Skarre’r og Endre Nordvik (inngang 50,- kr) i Fjell kyrkje kl 2000
Søndag 9: Ung Messe i Foldnes kyrkje kl 1100!
I ÅR DRAR VI PÅ SKJÆRGÅRDS!
Gå ikkje glipp av ein legendarisk sommartur saman med ungdomane i Fjell kyrkjelyd!
Vi vil samla flest mogeleg og reisa på tur til ”Skjærgårds music&mission”- festival på
Risøya 2.-7. juli.
Vi i frå Fjell lagar vårt eige telttun og har eigne samlingar til frukost og middag.
Dette vil du ikkje gå glipp av!
Her blir det : konsertar, møtar, seminarar, aktivitetar, bading, grilling, teltliv
og vi håpar sjølvsagt på masse SOL!!!
7
Kyrkjeblad for Fjell
For påmelding eller spørsmål, ta kontakt med Ungdomsprest Maria Tveten på tlf 55097460
Konfirmantane 2013
Fjell kyrkje,
5. mai - kl. 10.30
Fjell
kyrkje
Fjell kyrkje,
4. mai - kl. 10.30
Amalie Skatvedt Algerøy
Malin Anfindsen
Trym Berntsen
Martin Cindahl
Ingvild Gundegjerde Dagsland
Ole Marius Fauskanger
Asbjørn Sætenes Fjeld
Maja Fjæreide
Vegar Anglevik Gjeitanger
Anders Helle
Veronica Holsen
Solveig Knudsen
Marius Svanøe Kolltveit
Andreas Kolltveit Larsen
Tobias Kolltveit Larsen
Madeleine Toft Ledang
Phillip Hansen Lervik
Halvard Lønøy
Erica Carolina Pane
Astrid Rabben
Jorunn Rabben
Fredrik Landro Ragnvaldsen
Gunhild Rebnord
Stine Rå
Eirik Andreas Sivertsen
Håvard Thomassen
Henrik Forstrønen Torsvik
Jenny Sophie Tufft Torsvik
Kyrkjeblad for Fjell
Fjell kyrkje,
4. mai - kl. 12.30
Jon-Sander Amland
Aud Marie Anglevik
Sarah Bogen Haukaas
Lasse Bruheim
Viktoria Åsheim Byrkje
Cathrine Eide
Daniel Wergeland Ekerhovd
Leonard Ekerhovd
Vilde Elise Ellefsen
Sophie Boye Forstrønen
Emilie Mikkelsen Halvorsen
Kristin Amalie Hannisdal
Kristine Mjåtvedt Hatlestad
Sigurd Johan Hansen Hufthammer
Magnus Eide Knutsen
Amanda Kronstad
Sondre Bum Soo Lervik
Anna Secilie Lie
Henrik Steimler Lundekvam
Markus Matre
Christopher Henrik Hevrøy Sivertsen
Rebecca Stene
Kristian Sunnevåg
Ole Moen Sætre
Henrik Lie Torsand
Joachim Ulvatn Torsvik
8
Jonas Andersen Alvheim
Ingrid Heie Anundskås
Ramona Silden Bartz
Erlend Møllerhaug Fauske
Ylva Fjell
Raymond Hustig Gunnarsen
Erik Ekerhovd Hansen
Ingunn Hauge
Mateo Henriksen
Daniel Hjørnevik
Silje Kristine Hornnes
Mads Gjøsæter Ingebrigtsen
Peter Ingebrigtsen
Stian John Møvik
Siv-Hanne Nesse
Ragnhild Nilsen
Amalie Nordvik
Katrine Eltvik Nordvik
Steffen Hellesund Nordvik
Daniel Allen Page
Rebekka Benedikte Bjørkmann Rostrup Gundersen
Susanne Bakkelid Seim
Roald Silden Næss
Jannike Sæle
Lucas Møgster Sætre
Lars Åsmund Tangen
David Hammersland Vabø
Kjetil Åse
Lisa Åse
Fjell kyrkje,
5. mai - kl. 12.30
Elise Dyrnes
Camilla Karense Høgøy
Marie Therese Garlid Johannessen
Jørn Kallestad
Sandra Thorsdatter Hagebø Kumhle
Kristoffer Wågan Skarholm
Amalie Sortland
Marianne Sulen
Julie Syltøy
Brage Taranger
Caspara Terkelsen
Robin Tollefsen
Kristian Utvær
Livia Vinnes
William Zachariassen
Foldnes
kyrkje
Foldnes kyrkje,
9. mai - kl. 10.30
Bård Oskar Angelskår
Frida Bowitz Arefjord
Svein Åge Bjerkeli
Helene Kolltveit Brekke
Karina Brunstøl
Håkon Hammersland Deisz
Malin Ekren
Henrik Gjerstad
Evelyn Kjøsnes Handegård
Johannes Hauge
Kristoffer Hauge
Håvard Helleland
Lene Ødegård Hopsdal
Eskil Hamre Isaksen
Amalie Bergh Iversen
Julie Ekerhovd Kivijärvi
Mathilde Lidtun
Martine Kogstad Nilsen
Tim Robin Lyder Nilsen
Nina Elisabeth Sandøy Pedersen
Katarina Rise
Susanne Husebø Seter
Elise Hammersland Straume
Erik Strøm
Malin Olsen Wedaa
Foldnes kyrkje,
9. mai - kl. 12.30
Helene Andreassen
Richard Bertelsen
Malin Victoria Bjorøy
Mats Skauge Fotland
Synne Tuv Fredriksen
Erlend Hollund
Tonje Midttun Hopsdal
Amanda Collins Hovland
Kjersti Fretheim Johannessen
Hanne Klippenberg
Martine Bjorøy Larsen
Ole Marius Mjømen Losnedal
Martine Hauge Ludvigsen
Mathilde Moldestad
Snorre Johan Nordvoll-Nilsen
Oskar Rennedal
Håkon S. Wedahl
Malin Sletten Børnes
Magnus Snekkevik
Nathalie Fosse Straume
Line Telle
Andreas Lemvig Thuen
Ole Iben Pettersen Vårdal
Konfirmantane 2013
Landro kyrkje,
11. mai - kl. 12.30
Foldnes kyrkje,
12. mai - kl. 10.30
Steffen Rygg Aasen
Mathias Kjærgård Bergfjord
Robin Dahl Sundsbø
Torstein Flaskerud
Marius Hauge Hammersmark
Frida Helene Haufe
Margrethe Hufthammer
René Hjortland Moen
Olav Arne Myskja
Even Oksnes
Oliver S. Bland Patrickson
Charlotte Gad Rasmussen
Ida Olsen Strandheim
Karoline Sortevik Telle
Alexandra Guang-Ling Thorsen
Benedikte Yddal
Steffen Bognø Berge
Markus Hellesund Eide
Ørjan Hekland
Sander Hovland Iden
Andrè Turøy Joensen
Kristine Pettersen Kvalheim
Rikke Lauvik Larsen
Lotte Malene Lønøy
Sindre Lindgren Magnussen
Julie Martinussen Midthus
Gurine Hernar Misje
Krister Nilsen
Benjamin Solsvik
Erik Alvøen Thomsen
Landro kyrkje,
12. mai - kl. 10.30
Foldnes kyrkje,
12. mai - kl. 12.30
Foto: Ian A. Kirk på Flickr.com
Foldnes kyrkje,
11. mai - kl. 10.30
Mette Kleive Andersen
Lise Arefjord
Alexander Fanekrog Ellingsen
Helen Flaten
Andreas Gjuvsland
Ole Sander Grønnerud
Adele Viola Tvedt Halsøy
Mathilde Haugland
Ruben Martin Høgøy Lie
Malene Elise Johnsen
Trine Lervik
Helene Løtveit
Helene Alice Sævareid Nordeide
Beate Nordvik
Hilde Olsen
Ruben Olsen
Martin Lervik Sagstad
Charlotte Ellingsen Straume
Sander Åse Torsvik
Sebastian Vangsnes
Ingeborg Yddal
Landro kyrkje,
12. mai - kl. 12.30
Foldnes kyrkje,
11. mai - kl. 12.30
Landro
kyrkje
Landro kyrkje,
11. mai - kl. 10.30
Phillip Tobias Eide
Sander Nipen Lauvik
Henrik Litlekalsøy
Tonje Ailin Lokøy
Kristian Løseth
Robin Marthinsen Kålås
Julie Fjæreide Nordbø
Sara Hovland Presthagen
Nina Kristine Vaksdal
Oscar Blomberg
Hans-Erik Skarholm Engesæth
Katinka Vindenes Hughes
Henrik Isdahl
Erik Cornell Jacobsen
Annabel Landro
Natalie Haugs Nilsen
Sunniva Nordheim
Susanne Lothe Nordvik
Eirik Garmannslund Olsen
Vilde Askeland Skarholm
Marit Fjereide Solsvik
Martin Dreyer Turøy
Elisabeth Turøy Espelid
Og jeg er trygg på at
han som begynte sin
gode gjerning i dere,
skal fullføre den –
helt til Jesu Kristi dag.
Paulus brev til Filipperne,
Kapittel 1, vers 6g
9
Kyrkjeblad for Fjell
Ørjan Angeltveit
Amalie Foldnes
Julie Benedicte Foldnes
Steven Heidar Follnes
Erik Rugaard Furevik
Mia Helene Glesnes
Mathias Stensholt Granum
Jonas Halvorsen
Rebecca Marina Halvorsen
Maren Sæterlid Hella
Ole Høyland
Morten Molland Justad
Daniel Valestrand Klepsvik
Daniel Tveiterås Knutsen
Katrine Larsen Foldnes
Jørgen Mo
Tina Foldnes Rohde
Malin Renate Ponce Nunez Sjo
Vegard Smith
Petter André Steiner
Harvey Keith Telle
Jan Olav Foldnes Westrum
Marius Lervik Algrøy
Solveig Marie Angeltveit
Maren Elise Blom
Jonas Blomberg
Line Aadland Dyrøy
Paul Kristian Kålås
Lars Bøe Landro
Stian Landro
Louise Magdalene Langeland
Ole-Andre Neset
Andreas Nilsen Rykkje
Marius Storesund
Mathias Dale Straume
Rebekka Hakestad Sæle
Bettina Bruvold Tangen
Andreas Tornøe
Jonas Moe Eik
Emma Lokøy Fjæreide
Hans Markus Haug
Julie Hovland
Caroline Fanakrå Johnsen
Daniela Kirkeli
Sebastian Landro
Mari Sørlie Lilletvedt
Linn Yndesdal Lokøy
Iben Lyngbø Njøten
Sofie Brommeland Nyland
Eivind Lie Olsen
Henrik Schei
Maiken Johannessen Solheim
Cathrine Straume Steiner
Kamilla Blidensol Valen
Glimt frå T-dagar
T1 +
Påskevandring
Stad: Foldnes kyrkje og Fjell kyrkje
Når: 11. og 20. mars
Tema: Innhaldet i påskehøgtida
Med: 20 born som er fødde i 2012,
foreldre, nokre besteforeldre, fadrar og sysken.
Program: Vandring og sansing i kyrkjerommet,
frå palmesøndag til påskedag.
Etterpå: Kaffi, saft og gjærbakst.
T11
Lys vaken
Laurdag 16.mars møtte 82 femteklassingar lys vakne til T11 i
Fjell kyrkje. Temaet for helga var å dele og å setje gode spor
etter seg. På programmet var det sporløp rundt i kyrkja og
gudstenesteverkstad. Vi hadde tacofest, leik og spel, og
Alvhild Vassel Eide kom og fortalde frå då ho var misjonær i Kamerun. Så
var det leggetid, og nesten alle borna overnatta i kyrkja!
Søndag morgon var alle lys vakne til gudsteneste og ei fullsett kyrkje, der
vi delte det vi hadde laga og øvd på. Bakegruppa var klar med kaffe og
kaker til kyrkjekaffi, og auksjonsgruppa heldt amerikansk auksjon, som
fekk inn 4500 kroner til misjonsprosjekt i Mali og Thailand.
Takk til alle vaksne og barn som delte tid, pengar og omsorg med kvarandre denne helga!
T13
Kyrkjeblad for Fjell
Stad: Foldnes kyrkje
Når: Fredag 12. april
Tema: Forsoning - hæ?
Med: 20 flotte 13-åringar
Program: Rollespel, film,
god mat, undervisning og kveldssamling
10
Invitasjon til T-dagen
T9
Tårnagenthelg
For tredjeklassingane i Fjell er vekene etter påske ei spanande tid. Fyrst er dei på vitjing i si lokale kyrkje saman med lærarane sine. Dei blir godt
kjende med både kyrkjehuset, kyrkjekunsten,
inventaret og dei mange ulike tinga som skjer i
kyrkja. Etterpå, i klasserommet, jobbar dei vidare
med det dei har sett og høyrt, og dei fleste
klassane lagar flott kyrkjekunst med temaet
”Det finaste i kyrkja mi”.
På T9 Tårnagenthelga 25.-26. mai blir det
høgtideleg opning av kunstutstillinga med
kyrkjekunsten i kvar av kyrkjene.
T9 Tårnagenthelg byr på meir gøy:
Laurdagen er alle
tredjeklassingane
samla til mange
spanande tårnagent
oppdrag i Fjell kyrkje.
Søndagen er det
”tårnagent-gudsteneste” i
de ulike kyrkjene,
med skikkeleg
”tårnagentkyrkjekaffi”.
Følg med i postkassa, for invitasjonen kjem snart!
Meir info og påmelding på www.t-dagen.no
eller hjå Elisabeth på kyrkjekontoret,
tlf 55 09 74 62.
Hjarteleg velkommen
på T - dagane!
Kyrkjeblad for Fjell
11
Velkomen til gudsteneste
Dato
Kyrkjeårsdag
04.05 5.lør e Påske 04.05 La e 5sip Kyrkje
Kl.
Gudsteneste
Prest
Takkoffer
Fjell kyrkje Fjell kyrkje 10:30 Konfirmasjonsgudsteneste 12:30 Konfirmasjonsgudsteneste Aannerød Aannerød Kyrkjelydsarbeid
Kyrkjelydsarbeid
05.05 6sip Fjell kyrkje 10:30 Konfirmasjonsgudsteneste Aannerød 05.05 6sip Fjell kyrkje 12:30 Konfirmasjonsgudsteneste Aannerød 05.05 6sip Foldnes kyrkje 11:00 Samtalegudstjeneste Tveten
/Ekerhovd-Ottersen
05.05 6sip Foldnes kyrkje 19:00 Samtalegudstjeneste Tveten
/Ekerhovd-Ottersen
05.05 6sip Landro kyrkje 11:00 Høgmesse Unneland Kyrkjelydsarbeid
Kyrkjelydsarbeid
Kyrkjelydsarbeid
09.05
09.05
KrHi KrHi Foldnes kyrkje Foldnes kyrkje Kyrkjelydsarbeid
Misjon
uten grenser
10:30 Konfirmasjonsgudsteneste 12:30 Konfirmasjonsgudsteneste Ekerhovd-Ottersen Ekerhovd-Ottersen
Kyrkjelydsarbeid
Kyrkjelydsarbeid
11.05 La e 6sip Foldnes kyrkje 10:30 Konfirmasjonsgudsteneste 11.05 La e 6sip Foldnes kyrkje 12:30 Konfirmasjonsgudsteneste 11.05 La e 6sip Landro kyrkje 10:30 Konfirmasjonsgudsteneste 11.05 La e 6sip Landro kyrkje 12:30 Konfirmasjonsgudsteneste Aannerød / Ekerhovd-Ottersen
Tveten / Ekerhovd-Ottersen
Nese
Nese
Kyrkjelydsarbeid
Kyrkjelydsarbeid
12.05 Sfpi Fjell kyrkje 11:00 Høgmesse Unneland 12.05 Sfpi Foldnes kyrkje 10:30 Konfirmasjonsgudsteneste Tveten 12.05 Sfpi Foldnes kyrkje 12:30 Konfirmasjonsgudsteneste Tveten
12.05 Sfpi Landro kyrkje 10:30 Konfirmasjonsgudsteneste Nese 12.05 Sfpi Landro kyrkje 12:30 Konfirmasjonsgudsteneste Nese Kristen
muslimmisjon
Kyrkjelydsarbeid
Kyrkjelydsarbeid
Kyrkjelydsarbeid
Kyrkjelydsarbeid
17.05
17.05
17.05
17.mai 17.mai 17.mai Fjell kyrkje Foldnes kyrkje Landro kyrkje 11:00 Familiegudsteneste Aannerød 11:00 Familiegudsteneste 11:00 Familiegudsteneste Nese Strømmestiftelsen
Strømmestiftelsen
Strømmestiftelsen
19.05
19.05
19.05
Pidag Pidag Pidag Fjell kyrkje Foldnes kyrkje Landro kyrkje 11:00 Høgmesse 11:00 Høgtidsgudsteneste 11:00 Høgtidsgudsteneste Aannerød Ekerhovd-Ottersen Kopperud NMS
NMS
NMS
20.05
2pi Langøy 12:00 Friluftsgudstjeneste Ekerhovd-Ottersen Krik Sotra
26.05
26.05
26.05
Treen Treen Treen Fjell kyrkje Foldnes kyrkje Landro kyrkje 11:00 Familiegudsteneste 11:00 Familiegudsteneste 11:00 Familiegudsteneste Aannerød
Ekerhovd-Ottersen Nese Kyrkjelydsarbeid
Kyrkjelydsarbeid
Kyrkjelydsarbeid
02.06
02.06
2 sit 2 sit Fjell kyrkje Foldnes kyrkje 11:00 Høgmesse 11:00 Høgmesse Unneland Aannerød Norske Gideon
Norske Gideon
09.06 3 sit Fjell kyrkje 11:00 Høgmesse Kopperud 09.06 3 sit Foldnes kyrkje 11:00 Ung messe
Tveten
09.06 3 sit Landro kyrkje 11:00 Høgmesse
Olsen IKO
Fjell KFUK/M
Sjelesorgsenteret Haraldsplass
16.06
16.06
16.06
Kyrkjelydsarbeid
Kyrkjelydsarbeid
Blå kors
4 sit 4 sit 4 sit Fjell kyrkje 11:00 Høgmesse Foldnes kyrkje 11:00 Sommerfest
Landro kyrkje 11:00 Høgmesse
Fjøren/Aannerød Ekerhovd-Ottersen Nese
Kyrkjeblad for Fjell
Med forbehold om endringar i forrettande prest.
12
Livets gang
– Døde –
– Døypte –
03.02.13
Jacob Sørvik frå Kolltveit
Tom Andreas Solsvik Torgersen frå Misje
Annabelle Andersen Eek frå Møvik
Isabell Skår Adolfsen frå Bergen
Tuva Elise Lie frå Ågotnes
Eira Louise Stendal frå Ågotnes
10.02.13
Leandro Dyrkolbotn Flataker frå Ågotnes
Lotta Espeland frå Godvik
Hermine Strømme Frosthammer frå
Knappskog
Amalie Simonsen Stenbro frå Straume
17.02.13
Ulrik Helland Garmann frå Brattholmen
Håvard Skrede Hatlelid frå Morland
Magnus Juuhl frå Knarrevik
Isak Haugen frå Rong
Synne Angeltveit Fjøren frå
Maggevarden
Lilly Sofie Amundsen Solberg frå
Knappskog
Sarah Eikehaug Ådland frå Straume
24.02.13
Lars Sigurd Liljedal Ekren frå Skogsvåg
Jonathan Emil Nesse Tellnes frå Nesse
Emiliam Risholm frå Fjell gard
Sverre Borge-Utvik frå Straume
Louise Marie Blom Dubruille frå Søre
Bildøy
Frida Golf frå Hagenes
Amalie Mathilde Løseth Telle frå Kårtveit
10.03.13
Marcus Teodor Strandmark-Eiknes frå
Straume
Nora Algrøy frå Algrøy
Natalie Tingvoll Bakkedal frå Kallestad
Julie Stensli van den Hoven frå Algrøy
17.03.13
Mathias Narcico Landro frå Landro
Lea Røisum Bjelland frå Anglevik
Tiril Borgen Klementsen frå Kolltveit
Mathilde Bu frå Tobrotet
24.03.13
Colin Lie frå Anglevik
Isak Mikkelsen frå Misje
Even Langeland Børve frå Solsvik
Sivert Habbestad Nesse frå Fjell gard
Olivia Spidsberg Hjelland frå Algrøy
Ella Irene Fjell Larsen frå Fjell gard
Emely de Almeida Garlid frå Misje
Thea Spjeld frå Spjeld
Sofia Alvhild Stordal frå Stockholm
31.03.13
Matteo Nikolai Gaustad frå Tona
Isabell Aase Karlsen frå Straume
Alicia Karoline Ølnes frå Bjorøy
Bjarne Trengereid
Gunnar Bjarne Foldnes Leiv Ormevik
Trygve Spjeld
Alf Norvald Skoge
Ole M. Ågotnes
Kåre Møvik
Kai Albert Foss
Trygve Hilmar Haug
Stig Atle Ekerhovd
Johannes Arnfinn Lundøy
Victor Bradley
Gunda Solveig Stusdal
Signe Marie Torsvik
Else Camilla Olsen
Torill Anita Hellemann
Evy Britt Rathe
Martha Turøy
Karla Misje
Agnes Turid Kårtveit
Hilma Malena Knapskog
Solveig Skauge Johannessen
Ada Karin Benjaminsen
f. 1934
f. 1943
f. 1937
f. 1937
f. 1942
f. 1920
f. 1929
f. 1981
f. 1934
f. 1989
f. 1938
f. 1963
f. 1948
f. 1946
f. 1931
f. 1969
f. 1952
f. 1928
f. 1927
f. 1937
f. 1917
f. 1924
f. 1940
– Vigde –
Maren Sofie Brakstad og Martin Pilskog
Vår Herre Jesus Kristus seier:
"Eg er oppstoda og livet.
Den som trur på meg,
skal leva om han så døyr.
Og kvar den som lever og trur på meg,
skal i all æve ikkje døy."
Joh. 11,25-26
Kyrkjeblad for Fjell
13
Annonsar
Annonseplass?
Kyrkjeblad for Fjell kjem i postkassa til alle i
Fjell kommune 5. gonger i året.
56 31 04 40
Dersom du vil nå breitt ut,
kan vi hjelpa deg med annonseplass.
Ta kontakt for et tilbod.
Telefon 55097456 eller på mail:
[email protected]
m/hjemmebakt brød pr. kuvert
165,17,300,-
T. 56 33 18 90 – m. 93 07 07 41
Kyrkjeblad for Fjell
– Gravferdsannonser –
14
Kontaktinformasjon
Beredskapstelefon i prostiet
I tidsrommet kl 17.00-08.00 på kvardagar og i helgane/høgtidene frå
kl 08.00 er det alltid ein prest i beredskap i prostiet.
Ved behov for teneste frå prest, som ikkje kan vente (dødsbod, soknebod for døyande, sjelesorg/ støtte i kritiske situasjonar), skal ein ta
kontakt med:
Vakthavande prest på telefon: 954 83 655
Sjelesorg og samtale
Vi har alle teieplikt, så det som vert fortald oss kjem ikkje vidare. Du må difor
med frimod ta kontakt med nokon av oss på eit av desse telefonnummera:
Vakthavande prest i Fjell
Sokneprest Terje Aannerød Kapellan Bjarte Nese
Kapellan Petter A. Ekerhovd-Ottersen parent 50%
Ungdomsprest Maria Tveten
Soknediakon Torbjørn Fjøren Ungdomsdiakon Marianne Gilje Løining
Fjell sokneråd
tlf. dagtid: 934 14 622
tlf. 55 09 74 51 (a)
tlf. 55 09 74 52 (a)
tlf. 55 09 74 46 (a)
tlf: 55 09 74 56 (a)
tlf. 55 09 74 47, m. 92 29 53 77
tlf. 55 09 74 58, m. 99 46 88 70
SOMMARJOBB 2013
Vi søkjer etter sommarhjelper på gravplassane/kyrkjene i Fjell.
Arbeidet består i hovudsak av å klippe plen, luke ugras og gjere anna
iv trykk på profilfarge
førefallande arbeid etter avtale med driftsleiar.
Sommarhjelper får timeløn etter tariff.
Opplys i søknaden kva for veker du kan arbeide.
9
Søknader skal sendast til:
grafisk designmanual DNK primo 2008
Fjell sokneråd v/driftsleiar Norvald Snekkevik, pb 184, 5342 Straume
eller epost [email protected]
Spørsmål om stillingane kan rettast til driftsleiar på tlf 93 07 07 41
Søknadsfrist : 20. mai 2013
Besøksadresse: Tytebærbrekko 2, Straume
Sentralbord: 55 09 74 40
Faks: 55 09 74 41
VESTHORDLAND PROSTIKONTOR
Prost: Erling Kopperud,
55 09 74 42 - m. 90 85 89 39
epost: [email protected]
Prostiprest: Egil S. Hjortland m. 95 76 44 26
Prostesekretær: Ingjerd H. Johansen 55 09 74 43
FJELL KYRKJEKONTOR
Vakthavande prest i Fjell:
kvardagar frå kl 08.00-17.00 m. 93 41 46 22
elles ring beredskapstelefon i prostiet: 95 48 36 55
(sjå annonse til venstre)
Administrasjon
Kyrkjeverje: Annlaug Børve 55 09 74 48
epost: [email protected]
Adm.konsulent: Borghild Hustad Berge
55 09 74 45 - m. 99 70 69 42
epost: [email protected]
Sekretær: Gerd Fjeld Andersen 55 09 74 40
Sekretær: Astrid Knappskog 55 09 74 40
Informasjonsarbeider: Kristina Ekerhovd-Ottersen
[email protected]
Prestar
Sokneprest: Terje Aannerød 55 09 74 51
epost: [email protected]
Kapellan: Bjarte Nese 55 09 74 52
Kapellan: Petter A. Ekerhovd-Ottersen 55 09 74 46
Ungdomsprest: Maria Tveten 55 09 74 60
Diakoni
Soknediakon: Torbjørn Fjøren
55 09 74 47 - m. 92 29 53 77
epost: [email protected]
Ungdomsdiakon: Marianne GIlje Løining
55 09 74 58 - m. 99 46 88 70
Undervisning
Kateket/ t-teamsleiar:
Marianne Bergsjø Gammelsæter 55 09 74 61
epost: [email protected]
Kyrkjelydspedagog: Mildred Fjøren Heggernes 55 09 74 49
Medarbeidarkoordinator: Espen Tveten 55 09
Kyrkjelydspedagog: Beate Sørhus 55 09 74 63
Kyrkjelydsped. / t-team: Elisabeth M. Jung 55 09 74 62
Kyrkjelydsped. / t-team: Astrid A. Myskja 55 09 74 53
Ungdomsarbeidar: Andreas Danbolt 55 09 74 56
Ungdomsarbeidar: Hanne Alfsen 55 09 74 56
Kyrkjemusikk
Kantor: Olav Sørheim 56 33 25 01
epost: [email protected]
Organist i Foldnes: Endre Dåvøy 56 32 41 90
Organist i Landro: Eline Olsen m. 90 60 53 32
Drift
Driftsleiar: Norvald Snekkevik
55 09 74 55 – m. 93 07 07 41
epost: [email protected]
Kyrkjegardsarbeidar: Torstein Vassnes m. 40 84 50 17
Kyrkjegardsarbeidar: Lorentz Andras Skumsnes
Lærling kyrkjegard: Vegard Lynglund
Kyrkjetenarar i Fjell: Ingalis A. Malmo 56 33 25 01
Kyrkjetenar i Foldnes: Ellen Ebbesvik 56 32 41 90
Kyrkjetenar i Landro: Ingjerd H. Johansen
55 09 74 43
FJELL SOKNERÅD
www.fjell-kyrkjelyd.no
www.kyrkje.com
www.t-dagen.no
15
Kyrkjeblad for Fjell
Soknerådsleiar: Dag Olav Bjorøy
Kyrkjelydsutvalet i Fjell:
Kontaktperson: Kari H. Mortensen m. 411 22 323
Foldnes kyrkjelydsutval:
Kjell Fyllingen m. 480 54 920
Kyrkjelydsutvalet i Nordre Fjell:
Tove Karin Lyngsmo Angeltveit m. 995 90 448
B-BLAD
Returadresse: Fjell Kyrkjelyd
Postboks 184, 5342 Straume
Mathea: VERTSFAMILIER ØNSKES!
Laurdag 20. juli kommer 16 kenyanske jenter i alderen 12-14 år
saman med fire ledere til Sotra. Her skal de bo hos vertsfamilier to
og to frem til lørdag 27. juli. Da reiser de med buss eller tog samann
med Sotra Sportsklubb sine lag, til Norway Cup. Jentene kommer
frå et av Afrikas største slumområde, Mathare i Nairobi, Kenya. I
falleferdige blikkskur og trerønner bor nå ca 800 000 menneskjer
under umenneskelege forhold.
Matharekomitéen lager velkomstpakker med toalettartiklar og
anna nødvendig utstyr til kvar enkelt spiller og bidrar med pengar til
kjøp av sko, samt arrangerer utflukter der også vertsfamiliene kan
delta. Det skal ikkje vere en økonomisk belastning for de som takker
ja til å ta i mot Matharejenter.
I 2011 skjedde det mye spennende i løpet av uken som Matharejentene besøkte oss: Vennskapscup (tradisjonell fotballturnering hvor vi inviterer lokale småjentelag), bytur med vertsfamilier
(Akvariet, Fløien), kanopadling, gudstjeneste, grilling, bading og
mye annet gøy.
Gullkorn frå
barnemunn:
Det var like før påske,
og læraren på søndagsskolen fortalte om då
Jesus innstifta nattverden. For å illustrere
hendinga hadde han
tatt med seg eit bilde
av Jesus med sine tolv
disiplar ved
nattverdsbordet.
- Husker dykk kva Jesus
sa denne kvelden?
spurte læraren.
Det ble stille en stund,
så var det ei lita pike
som prøvde seg på eit
svar.
- Alle som vil være med
på bilde, må sitte på
denne sida av bordet!
BARNEKRYSSORD
Vannrett:
Som vertsfamilie vil du få oppleve en uke utenom det vanlige.
Bli kjent med de afrikanske jentene, spise den kenyanske matretten
"Ugali", lære litt om kulturen, landet, språket m.m.
Om du er interessert i å være en vertsfamilie eller har noen
spørsmål, ta kontakt!
2. To knyttet sammen.
5. Deretter
8. Dråpeteller
13. Ungdomskor
15. Verdensdel
17. Husdyr
18. Syltet citrus-skall
Hilsen Matharekomiteen 2013:
Loddrett:
Anders Mongstad
Arve Aksnes
Kristine Lundekvam
Beverley Sandal
Eli Bergsvik
Anne Marifjæren
Lilian Mwangi
Roger Daltveit
Anne Elin Kobbeltvedt
([email protected] / 970 42 181)
([email protected] / 480 26 564)
([email protected] / 922 62 441)
([email protected] / 971 57 153)
([email protected] / 975 16 482)
([email protected] / 930 41 998)
([email protected] / 918 64 056)
([email protected] / 916 08 795)
([email protected] / 416 49
Du blir med i trekninga om en stor
valgfri PEPPES PIZZA, om du
sender inn kryssordet
til Fjell kyrkjekontor, Boks 184, 5342
Straume. Merk konvolutten: "Kryssord"
Vinnar av Barnekryssord i nr. 1 – 2013:
Mia & Sjur
Ebbesvikveien 12
5350 Brattholmen
Vi gratulerar!
Navn:.............................................................................................
Adresse..........................................................................................
.......................................................................................................
1. Spiste
2. Frø
3. Tore Pedersen
4. Legemsdel
5. Frukt
6. Guttenavn
7. Kjøttrett
9. Storebror Askeladd
10.Guttenavn.
11. Tall
12. Frue u/mann.
14. Velvære
16. Arvid Thorsen