15. mars 2014 (PDF) - Evangelisk Luthersk Misjonslag

download report

Transcript 15. mars 2014 (PDF) - Evangelisk Luthersk Misjonslag

Evangelisk Luthersk Misjonslag
Referat fra:
38. møte i landsstyret
Møtedato:
Referent:
Jon Espeland
Møtested:
Tilstede:
15. mars 2013 Tid:
Neste
Flekkerøy
møte:
10:00
Lørdag 3. mai
2014 i Breidal
Svein Mangelrød, Karl Løvås, Jon Espeland, Olav Malerød, Mathias Mangelrød,
Ragnvald Lende og Olaf André Klavenæs (ELM’s sekretær)
Ingen
Møtedeltakere og protokoll
Forfall:
Kopi til:
Styremøtet ble innledet med sb 47, andakt av Karl Løvås (Sal 23). Felles bønn og sb 464.
Sak
01 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
/14 Referat fra styremøte 14/12-13 på Flekkerøy ble godkjent med bl.a. følgende merknader:


02
/14


04
/14
05
/14
06
/14
07
/14
08
/14
Olaf André
Sommerbibelskoler og bibelcamping 2014

03
/14
Underskrift fra nyvalgte styremedlemmer sendes Brønnøysundregistrene.
Forsikring for leirdeltagere i ELM tegnet hos KNIF.
Ansvar/frist
IMI Stølen 3.- 6. juli. Ledere: Karl Løvås og Ragnvald Lende. Praktisk ansvar og
påmelding: Mariann og Olav Malerød (inkl. bønnemøter og sangkrefter). Talere:
Mads Gislason, Sverige, tel +46763942486 (3 t), Øyvind Klavenæs (2 t), Malvin
Torsvik (3 t), Malvin Torsvik (2 t), Petter Skipnes (1 t). Ragnvald Lende (1 t).
Bygland 7.- 10. august. Ledere: Asbjørn Mangelrød, Jon Espeland og Mathias
Mangelrød. Økonomi og påmelding: Olaf André Klavenæs. Praktisk ansvar: Inger
Lise og Svein Mangelrød (inkl. bønnemøter og sangkrefter). Talere: Jan Tore
Olsen (4 t), Arthur Salte (2 t), Jon Espeland (1 t), Lars Fredrik Ellingsen (2 t), Tore
Mangelrød (1 t).
Bibelcamping på Bygland 1.- 7. august. Møteledere og praktiske ledere: Jane og
Tore Mangelrød og Solveig og Lars Fredrik Ellingsen. Tom Eftevand taler første
helga. Det blir møter kl 10:00 og kl 20:00. Flere talere forespørres etter oppsatt
liste. Emne for bibelcamping settes av Olaf André og Olav.
Olaf André
Olav
(gjelder
hele saken)
Tore Mangelrøds forkynnertjeneste og annen møtevirksomhet vinteren 2014
Tore Mangelrød har hatt virksomhet på Jæren, i Røros, i Namsvatn, på Luster, i Nardo
Trondheim, i Bygland og på Eidsvoll. Tore kom glad og oppmuntret tilbake, spesielt fra
Jæren, Luster og Trondheim.
Sigmund Fjære har hatt noen møter i Østerdalen.
For øvrig går virksomheten i ELM som normalt med faste møter flere steder.
Bibelhelg på Kvinatun 10.-12. oktober 2014
LS går inn for å arrangere bibelhelg på Kvinatun 10.-12. oktober 2014. Olaf André
undersøker om det er ledig, og sjekker evt. andre aktuelle leirsteder. Olaf André og
Ragnvald er ansvarlige for bibelhelga, og forespør ledere og talere etter oppsatt liste.
Arbeidet i Peru
LS samtalte om arbeidet i Peru. Jon reiser ut til Peru 27. på vegne av Landsstyret.
Korrepondanse
Olav
Olaf André
Olaf André
Jon
Landstyret fikk seg forelagt og behandlet aktuell korrespondanse siden forrige styremøte.
Økonomisk situasjon pr. dato
Hovedkonto
Kontingentkonto
Barnehjemskonto
Perukonto
Sum
1638 21 01514
1503 07 50710
1503 11 21849
3000 13 23454
kr 56 788,kr 66 483,kr 17 716,kr 182 023,kr 323 010,-
Olav / Bjørg
Det skal sendes en del penger til Peru, men beløpet blir ikke fastsatt før Jon er tilbake fra
sin besøksreise i Peru.
På Hjemveg og hjemmesiden til ELM
Redaksjonskomiéen for PHJ betår av Vegard Skipnes, Øyvind Klavenæs, Anne Margrethe
Marca og Inger Lise Mangelrød. Jon Espeland er ansvarlig redaktør. Det satses på å få ut
en nytt nr. før påske.
Jon
09
/14
10
/14
Kontakt med NLL angående Peru
Det forelå et brev fra NLL v/Reidar Heian av 8/3-14. Brevet ble opplest og drøftet. Svein
Svein
Mangelrød holder kontakten med NLL. Landsstyret ser særlig positivt på at NLL ønsker å
spre god luthersk-roseniansk litteratur i Peru, og er takknemlige for Ingar Gangås sitt besøk
i Peru i november/deember 2013.
Neste styremøte
Svein
Neste styremøte blir i Breidal hos Malerød lørdag 4. mai 2014 kl 10:00.
Adresser :
Svein Mangelrød, Kveldsvik, 3282 Kvelde, 33 11 20 47,
Olav Malerød, Breidal, 3282 Kvelde, 33 11 38 33,
Karl Løvås, Vragesløyfen 85, 4625 Flekkerøy, 38 10 00 26
Jon Espeland, Svartefjell 24, 4625 Flekkerøy, 38 10 00 61
Mathias Mangelrød, 3282 Kvelde, 924 24 829
Ragnvald Lende, Torland, 4365 Nærbø, 51 43 34 88
Olav André Klavenæs, Ravn. 254C, 3220 Snfjd, 33473175,
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
–––
[email protected]
Flekkerøy 17.03.2014
Jon Espeland
Referatet godkjennes …………………...(sted) …………………. (dato)
………………………
Svein Mangelrød
.......…………….....
Olav Malerød
……………………….......
Mathias Mangelrød
………………………
Jon Espeland
.....………………………
Karl Løvås
...................................
Ragnvald Lende