Saznaj više - OPG Ledinski

Download Report

Transcript Saznaj više - OPG Ledinski

MJERE RURALNOG RAZVOJA
ZA VOĆARSTVO 2014-2020. I
ULOGA MREŽE ZA RURALNI
RAZVOJ
ŽELJKO LEDINSKI dipl.ing.
ČLAN UPRAVLJAČKOG ODBORA
MREŽE ZA RURALNI RAZVOJ
www.opg-ledinski.hr
[email protected]
MJERE ZA VOĆARSKI SEKTOR (1)
I. Investicije
II. Udruživanje i kvaliteta
1. Osnivanje proizvođačkih grupa
2. Sudjelovanje u proizvodnji poljoprivrednih i
prehrambenih proizvoda s oznakom kvalitete
3. Jačanje suradnje u poljoprivredi, prehrambenom
lancu i šumarstvu
III. Osiguranje od šteta u proizvodnji
1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
2. Obnova poljoprivrednog potencijala uslijed
elementarnih prirodnih nepogoda
3. Zajednički fondovi za posljedice nepovoljnih
klimatskih uvjeta, životinjskih i biljnih bolesti,
zagađenja pesticidima i okolišnih incidenata
MJERE ZA VOĆARSKI SEKTOR (2)
IV. Mjere vezane uz površinu
1. Agro-okoliš i klima
2. Ekološka poljoprivredna proizvodnja
3.Očuvanje poljoprivrede na područjima s prirodnim i
specifičnim ograničenjima u poljoprivredi
V. Edukacija
1.Prijenos znanja i informacija
2.Pružanje savjetodavnih usluga i obavljanje poslova na
gospodarstvu
I. INVESTICIJE
MJERA: ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU
Mjera se sastoji od 3 podmjere:
 Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
 Prerada, razvoj i trženje poljoprivrednih proizvoda
 Razvoj i unaprjeđenje infrastrukture za navodnjavanje
u funkciji razvoja i prilagodbe poljoprivrede
I. INVESTICIJE
PODMJERA 1. ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA
GOSPODARSTVA
Korisnici:
 Poljoprivredna gospodarstva u skladu s Zakonom o poljoprivredi
Prihvatljiva ulaganja:
 Ulaganja u objekte, mehanizaciju, tehnološku i informatičku
opremu
 Kupnja zemljišta radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti
ukupnih prihvatljivih ulaganja
 Opći troškovi
 Visina potpore:
 min vrijednost javne potpore (apsolutni iznos) po investiciji
(projektu) iznosi 3.500 €
 max vrijednost javne potpore po investiciji iznosi 1.5 mil €
 max vrijednost javne potpore tijekom programskog razdoblja po
korisniku i ovoj podmjeri iznosi 3mil €
I. INVESTICIJE
PODMJERA 2. PRERADA, RAZVOJ I TRŽENJE
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Korisnici:
OPG, obrti, zadruge, trgovačka društva koja se bave preradom
proizvoda iz Dodatka 1 Ugovora o EU i pamuka osim proizvoda
ribarstva
Prihvatljiva ulaganja:
 Materijalna ulaganja: objekti i pripadajuća infrastruktura,
mehanizacija, gospodarska vozila, strojevi, oprema uključujući
tehnološku i informatičku opremu, ulaganja u OIE koja služi za
preradu i marketing proizvoda, kupnja zemljišta radi realizacije
projekta
 Nematerijalna ulaganja: računalni programi i ostala nematerijalna
ulaganja
 Opći troškovi: usluge arhitekata, inženjera (uključujući geodete),
konzultanata, studije izvedivosti, patenti i licence
I. INVESTICIJE
PODMJERA 2. PRERADA, RAZVOJ I TRŽENJE
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
VISINA POTPORE:
 min vrijednost javne potpore (apsolutni iznos) po investiciji
(projektu) iznosi 3.500 €
 max vrijednost javne potpore po investiciji iznosi 1,8 mil €
 max vrijednost javne potpore tijekom programskog razdoblja po
korisniku i ovoj podmjeri iznosi 4 mil €
I. INVESTICIJE
PODMJERA 3. RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE
INFRASTRUKTURE ZA NAVODNJAVANJE U FUNKCIJI
RAZVOJA I PRILAGODBE POLJOPRIVREDE
Korisnici:
 Jedinice lokalne i regionalne samouprave
Prihvatljiva ulaganja:
 Objekti, crpne stanice, vodozahvatne građevine, bunari sa
pripadajućom opremom, tlačna distributivna mreža, otvorena
kanalska mreža, mikroakumulacije, akumulacije, rezervoari
 Računalni programi i ostala nematerijalna ulaganja povezana sa
materijalnim ulaganjima.
 Usluge izrade projektne dokumentacije, stručni nadzor i ostale
konzultantske usluge, studije izvodljivosti, patenti i licence
 Kupnja zemljišta radi realizacije projekta
I. INVESTICIJE
PODMJERA 3. RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE
INFRASTRUKTURE ZA NAVODNJAVANJE U FUNKCIJI
RAZVOJA I PRILAGODBE POLJOPRIVREDE
Uvjeti prihvatljivosti
 Ulaganje mora biti predviđeno u planu navodnjavanja područne
(regionalne) samouprave. Ulaganje mora biti u skladu sa
standardima vezanim uz zaštitu okoliša te sa odredbama Zakona o
vodama.
 Ulaganje mora biti u obuhvaćeno Planom upravljanja vodnim
područjem. Mjerila potrošnje vode moraju biti ugrađena.
Visina potpore:
 min vrijednost javne potpore (apsolutni iznos) po investiciji (projektu)
iznosi 100.000 €
 max vrijednost javne potpore po investiciji iznosi 5 mil €
 ograničiti po korisniku za cijelo programsko razdoblje 15 mil EUR
II. UDRUŽIVANJE I KVALITETA
MJERA: SUDJELOVANJE U PROIZVODNJI
POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA S
OZNAKOM KVALITETE
Korisnici:
 PG koja koriste oznaku kvalitete (oznaka izvornosti, zemljopisnog
podrijetla, tradicionalnog ugleda)
 Ekološki poljoprivredni proizvođači
 Proizvođači u sektoru vinarstva uključeni u proizvođačku grupu
 Korisnici registrirane zemljopisne oznake jakih alkoholnih pića
Prihvatljiva ulaganja:
 Postupak registracije oznake izvornosti, oznake zemljopisnog
podrijetla, oznake tradicionalnog ugleda
 Izrada plana kontrole
 Stručne kontrole
 Provođenje analiza
 Troškovi izrade znaka
 Postupak kontrole i certifikacije
II. UDRUŽIVANJE I KVALITETA
MJERA: SUDJELOVANJE U PROIZVODNJI
POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA S
OZNAKOM KVALITETE
Visina i intenzitet potpore
 Odobrava se kao godišnje plaćanje čija se razina određuje u
skladu s troškovima, u maksimalnom trajanju od pet godina.
 Maksimalni iznos javne potpore ne prelazi 3.000 EUR/ godišnje po
poljoprivrednom gospodarstvu
 do 70% prihvatljivih troškova za informiranje i promoviranje koji se
tiču proizvoda koji su u shemama kvalitete, ali ne prelazi iznos od
1.000 EUR/ korisniku
II. UDRUŽIVANJE I KVALITETA
MJERA: OSNIVANJE PROIZVOĐAČKIH GRUPA
Korisnici:
 Proizvođačke grupe priznate od ministarstva
nadležnog za poljoprivredu i šumarski sektor
Prihvatljiva ulaganja:
 Administrativni troškovi osnivanja proizvođačke grupe
 Ulaganje u zajednički marketing poljoprivrednih te
šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda (priprema za
prodaju, stavljanje na tržište proizvoda svojih članova,
centralizaciju prodaje prerađivačkim i trgovačkim
tvrtkama, zajednička politika)
 Troškovi zajedničkih projekata za informiranje i
promociju.
 Administrativni rad proizvođačke grupe
II. UDRUŽIVANJE I KVALITETA
MJERA: OSNIVANJE PROIZVOĐAČKIH GRUPA
Prihvatljiva ulaganja (2):
 Najam i uređenje prostora i kupnja opreme vezane za
obavljanje djelatnosti
 Troškovi registracije proizvođača
 Trošak kupnje i instalacije informatičke i ostale opreme
 Trošak uredskog materijala,
 Kupnja i ugradnja opreme za potrebe zajedničkog
marketinga poljoprivrednih prehrambenih i šumskih
drvnih i nedrvnih proizvoda proizvođačke grupe
II. UDRUŽIVANJE I KVALITETA
MJERA: OSNIVANJE PROIZVOĐAČKIH GRUPA
Dodjela potpore tijekom prijelaznog razdoblja:
a)
(b)
osnivanje i vođenje administrativnih poslova
pokriće dijela investicija potrebnih za dobivanje
priznavanja, koje su proizvođačke grupe predložile u
planu priznavanja
II. UDRUŽIVANJE I KVALITETA
MJERA: JAČANJE SURADNJE U POLJOPRIVREDI,
PREHRAMBENOM LANCU I ŠUMARSTVU
Korisnici:
 zadruge, udruge, novoosnovani klasteri i mreže
 postojeći klasteri i mreže koji započinju s novom
aktivnosti
 udruženja Europskog inovacijskog partnerstva
 ostala
udruženja
sukladno
nacionalnom
zakonodavstvu.
II. UDRUŽIVANJE I KVALITETA
MJERA: JAČANJE SURADNJE U POLJOPRIVREDI,
PREHRAMBENOM LANCU I ŠUMARSTVU
Prihvatljiva ulaganja:
 studije područja suradnje, studije izvedivosti, troškovi izrade
poslovnog plana ili plana upravljanja šumom, ili lokalne razvojne
strategije
 poticanje suradnje na zajedničkom teritoriju da bi projekt bio
održiv. U slučaju klastera, poticanje suradnje može se provoditi
kroz organiziranje edukacija, umrežavanje postojećih članova i
uključivanje novih članova;
 tekući troškovi suradnje;
 izravni troškovi specifičnih projekata povezani s provedbom
poslovnog plana, plana zaštite okoliša, plana upravljanja šumom,
lokalne razvojne strategije,
 troškovi promotivnih aktivnosti.
II. UDRUŽIVANJE I KVALITETA
MJERA: JAČANJE SURADNJE U POLJOPRIVREDI,
PREHRAMBENOM LANCU I ŠUMARSTVU
Visina i intenzitet potpore
 Intenzitet potpore je do 100% od iznosa prihvatljivih troškova
 Potpora se dodjeljuje tijekom cijelog programskog razdoblja
 Najveći iznos potpore je 200.000 EUR sveukupno za trogodišnje
razdoblje (sukladno Odluci o objavljivanju pravila o potporama
male vrijednosti – „de minimis”)
MJERA: OBNOVA POLJOPRIVREDNOG
III. OSIGURANJE OD ŠTETA
POTENCIJALA USLIJED ELEMENTARNIH
PRIRODNIH NEPOGODA
Korisnici:
 OPG-i, pravne i fizičke osobe, poljoprivrednici ili skupine (zadruge,
udruge).
 Potpora se može dodijeliti i javnim tijelima kada je utvrđena
poveznica između ulaganja tih tijela i potencijala poljoprivredne
proizvodnje.
Prihvatljiva ulaganja
 ulaganja u sanaciju poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog
potencijala oštećenog elementarnom prirodnom nepogodom ili
iznenadne pojave bolesti biljaka i životinja
MJERA: OBNOVA POLJOPRIVREDNOG
III. OSIGURANJE OD ŠTETA
POTENCIJALA USLIJED ELEMENTARNIH
PRIRODNIH NEPOGODA
Visina i intenzitet potpore
 100% za ulaganja u sanaciju poljoprivrednog zemljišta i
proizvodnog potencijala oštećenog elementarnom prirodnom
nepogodom ili iznenadnom pojavom bolesti biljaka i životinja
III. OSIGURANJE OD ŠTETA
MJERA: OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I
BILJAKA
Korisnici:
 Poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe,
koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju
osigurane policom osiguranja od šteta
Prihvatljiva ulaganja:
 Trošak plaćanja police osiguranja.
Visina potpore
 do 65% od vrijednosti godišnje police osiguranja
MJERA: ZAJEDNIČKI FONDOVI ZA POSLJEDICE
III. OSIGURANJE OD ŠTETA
NEPOVOLJNIH KLIMATSKIH UVJETA,
ŽIVOTINJSKIH I BILJNIH BOLESTI, ZAGAĐENJA
PESTICIDIMA I OKOLIŠNIH INCIDENATA
Korisnici:
 poljoprivredna
gospodarstva,
vlasnici
šuma,
šumoposjednici, lovovovlaštenici i njihove udruge, te
pravne i fizičke osobe koji su prema unaprijed
utvrđenom postupku prijavili štetu u poljoprivrednoj
proizvodnji i šumama na svom gospodarstvu državnom
nadležnom tijelu koje obavlja očevid na temelju iste.
Potpora se isplaćuje:
 ukoliko je godišnji pad prihoda veći od 30% u odnosu
na prosjek prihoda prethodne 3 godine.
IV. MJERE VEZANE UZ POVRŠINU
MJERA: AGRO-OKOLIŠ I KLIMA
4 paketa mjera:
I. Paket: Poboljšanje plodnosti tla i zaštita od erozije
II. Paket: Zaštita genetskih resursa
III. Paket: Očuvanje bioraznolikosti
IV. Paket: Zaštita podzemnih i nadzemnih voda od
štetnog utjecaja poljoprivrede
IV. MJERE VEZANE UZ POVRŠINU
MJERA: AGRO-OKOLIŠ I KLIMA
PAKET I.: POBOLJŠANJE PLODNOSTI TLA I
ZAŠTITA OD EROZIJE
Podmjera 1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične
jednogodišnje kulture
Podmjera 2. Zatravnjivanje trajnih nasada
 Prihvatljiva je svaka ARKOD parcela koja ima prosječni nagib 715% pod trajnim nasadom voćnjaka ili vinograda.
Podmjera 3. Uspostava i održavanje terasa
 Prihvatljiva je svaka ARKOD parcela koja ima prosječni nagib
jednak ili veći od 9%
Podmjera 4. Uspostava vjetrozaštitnih pojaseva
 Prihvatljiva je svaka ARKOD parcela
IV. MJERE VEZANE UZ POVRŠINU
MJERA: AGRO-OKOLIŠ I KLIMA
PAKET II.: ZAŠTITA GENETSKIH RESURSA
 Podmjera 1.: Izvorne i zaštićene pasmine domaćih
životinja
 Podmjera 2.: Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i
kultivara poljoprivrednog bilja
Prihvatljive površine
 Prihvatljiva je ARKOD parcela na kojoj se uzgajaju
poljoprivredne vrste i kultivari definirani
popisnom listom zaštićenih vrsta i kultivara
nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe
biljnih genetskih izvora
IV. MJERE VEZANE UZ POVRŠINU
MJERA: AGRO-OKOLIŠ I KLIMA
Paket III.: Očuvanje bioraznolikosti
Podmjera 1.: očuvanje travnjaka velike prirodne
vrijednosti
Podmjera 2.: pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
Podmjera 3.: pilot mjera za zaštitu leptira
Podmjera 4.: uspostava poljskih traka
Podmjera 5.: održavanje travnjačkih voćnjaka
Podmjera 6.: održavanje tradicionalnih maslinika
Podmjera 7.: očuvanje obilježja krajobraza – suhozida
i živica
Podmjera 8.: šaranski ribnjaci
IV. MJERE VEZANE UZ POVRŠINU
MJERA: AGRO-OKOLIŠ I KLIMA
Paket IV.: Zaštita podzemnih i
nadzemnih voda od štetnog utjecaja
poljoprivrede
Podmjera 1.: reducirana gnojidba
Podmjera 2.: sjetva zimskog pokrovnog usjeva
(catch crop)
IV. MJERE VEZANE UZ POVRŠINU
MJERA: INTEGRIRANA PROIZVODNJA BILJA
Korisnici
 poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, zadruge, trgovačka
društva) registrirani u Upisniku proizvođača u integriranoj
proizvodnji
Prihvatljive površine
 ARKOD parcele registrirane u ARKOD sustavu, a koje su pod
stručnim nadzorom od strane nadzornog tijela, minimalno 0,5 ha
za oranice i 0,25 ha za proizvodnju povrća i višegodišnje nasade
Potpora
 godišnja isplate po ha korištene poljoprivredne površine u
integriranoj proizvodnji bilja
IV. MJERE VEZANE UZ POVRŠINU
MJERA: EKOLOŠKA PROIZVODNJA
Korisnici:
 Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik subjekata u
ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede
Prihvatljiva ulaganja:
Korištena poljoprivredna površina prihvatljiva za potporu obuhvaća
registrirane ARKOD parcele pod službenom kontrolom ovlaštenog
kontrolnog tijela za ekološku proizvodnju u RH, a od minimalno 0,25
ha i to za:
 Višegodišnji nasadi
 Povrće
 Oranice
 Livade i pašnjaci
IV. MJERE VEZANE UZ POVRŠINU
MJERA: OČUVANJE POLJOPRIVREDE NA
PODRUČJIMA S PRIRODNIM I SPECIFIČNIM
OGRANIČENJIMA U POLJOPRIVREDI
Mjera se sastoji od 3 podmjere:
 Očuvanje poljoprivrede na gorsko planinskim
područjima
 Očuvanje poljoprivrede na područjima sa prirodnim
ograničenjima u poljoprivredi
 Očuvanje poljoprivrede na područjima sa specifičnim
ograničenjima u poljoprivredi
IV. MJERE VEZANE UZ POVRŠINU
MJERA: OČUVANJE POLJOPRIVREDE NA
PODRUČJIMA S PRIRODNIM I SPECIFIČNIM
OGRANIČENJIMA U POLJOPRIVREDI
Zajednički kriteriji prihvatljivosti
 minimalna veličina farme prihvatljive za potporu je 0,5
ha
 prihvatljive su registrirane ARKOD parcele od
minimalno 0,05 ha
 korisnik sklapa ugovor s APPRRR koji ga obavezuje na
slijedeće:
 svake godine podnosi Zahtjev za isplatu
 obrađuje najmanje isti broj hektara (registriranih
ARKOD parcela) tijekom najmanje 5 godina kako je
početno navedeno u Ugovoru
 koristi navedene ARKOD parcele u sukladnosti sa
standardima višestruke sukladnosti
MJERA: PRIJENOS ZNANJA I INFORMACIJA
V. EDUKACIJA
Podmjera 1. Pružanje usluga stručnog
osposobljavanja
Korisnici:
 Pravne osobe (privatne i javne) registrirane za pružanje usluga
stručnog osposobljavanja i stjecanja vještina
Prihvatljivi troškovi:
a) troškovi korisnika potpore:
 Troškovi za pripremu i provedbu tečajeva, radionica i treninga
(plaće, naknade, putni troškovi i dnevnice za predavače)
 Troškovi za izradu nastavnih planova i programa,
 Troškovi za pripremu i izradu materijala za obuku (nastavna
sredstva i oprema potrebna za provedbu obuke)
 Operativni troškovi
MJERA: PRIJENOS ZNANJA I INFORMACIJA
V. EDUKACIJA
b) troškovi koji se nadoknađuju polaznicima
edukacije:
putni troškovi
troškovi smještaja
troškovi dnevnica
troškovi odlaska na demonstracije
troškovi zamjene za rad na gospodarstvu za vrijeme
trajanja osposobljavanja
 troškovi zamjene za rad na gospodarstvu za vrijeme
trajanja posjete drugom gospodarstvu





V. EDUKACIJA
MJERA: PRIJENOS ZNANJA I INFORMACIJA
Visina i intenzitet potpore
 do 100% prihvatljivih troškova
 korisnik mjere tijekom tri godine može primiti max
200.000 € potpore
MJERA: PRUŽANJE SAVJETODAVNIH USLUGA I
OBAVLJANJE POSLOVA NA GOSPODARSTVU
 PODMJERA 1.: Davanje savjetodavnih usluga
V. EDUKACIJA
KORISNICI

pravne osobe (privatne i javne) registrirane za pružanje
savjetodavnih usluga koje raspolažu s odgovarajuće kvalificiranim
i kontinuirano usavršavanim osobljem koje ima iskustvo iz
područja savjetovanja.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
plaće, naknade,
putni troškovi i dnevnice za predavače
troškovi za izradu nastavnih planova i programa,
troškovi za pripremu i izradu materijala za obuku (nastavna
sredstva i oprema potrebna za provedbu obuke)
 operativni troškovi (električna energija, grijanje, najam prostorija,
telefon, telefaks, računala, administrativni troškovi)




MJERA: PRUŽANJE SAVJETODAVNIH USLUGA I
OBAVLJANJE POSLOVA NA GOSPODARSTVU
VISINA I INTENZITET POTPORE
V. EDUKACIJA

max vrijednost savjetodavne usluge po savjetu iznosi 1.500,00 €,
a broj savjeta nije ograničen
 PODMJERA 2.: Usavršavanje savjetnika
KORISNICI
 pravne osobe (privatne i javne) registrirane za usavršavanje
savjetnika koje raspolažu s odgovarajuće kvalificiranim i
kontinuirano usavršavanim osobljem koje ima iskustvo iz područja
usavršavanja
VISINA I INTENZITET POTPORE
 max vrijednost potpore po korisniku za izobrazbu savjetnika iznosi
200.000,00 € kroz 3 godine,
MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ
Svaka država članica je obvezna uspostaviti
nacionalnu ruralnu mrežu.
Mreža promiče suradnju i uzajamnu pomoć između
pojedinaca i organizacija uključenih u ruralni razvoj.
Misija Mreže je integrirati i ujediniti sve one koji na
različitim razinama sudjeluju u ruralnom razvoju.
MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ
PRIHVATLJIVA ULAGANJA (aktivnosti) koje
će se sufinancirati su:
 uspostava, rad i upravljanje Mrežom (25%
sredstava)
 priprema i provedba Akcijskog plana (75%
sredstava)
VISINA I INTENZITET POTPORE
 100% dozvoljenih troškova
MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ
Značaj mreže za ruralni razvoj:




povećanje uključenosti poljoprivrednika i
stanovnika sela u provedbu ruralnog razvoja;
poboljšanje kvalitete provedbe programa ruralnog
razvoja;
informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o
politici ruralnog razvoja;
poticanje inovacije u poljoprivredi, proizvodnji
hrane, šumarstvu i ruralnim područjima.
MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ
www.mps.hr
Tajništvo mreže – Uprava ruralnog razvoja,
EU i međunarodne suradnje tel 016106908
Član Upravljačkog odbora Mreže za ruralni
razvoj – Ledinski Željko dipl.ing.
www.opg-ledinski.hr [email protected]
HVALA NA PAŽNJI