Lapin AMK koulutusesittely 2015 - julkiset

Download Report

Transcript Lapin AMK koulutusesittely 2015 - julkiset

www.lapinamk.fi
Esittelyvideo
www.lapinamk.fi
Lapin AMK
• Opiskelijoita 5 000
• Henkilökuntaa 500
www.lapinamk.fi
Toimipaikat Kemissä ja Torniossa
Meripuistokatu 26, Kemi
Tietokatu 1, Kemi
Kauppakatu 58, Tornio
www.lapinamk.fi
Toimipaikat Rovaniemellä
Jokiväylä 11, Rovaniemi
Hiihtomajantie 2, Rovaniemi
Viirinkankaantie 1, Rovaniemi
www.lapinamk.fi
Koulutusalat
• Kulttuuriala • Tornio
• Luonnonvara- ja ympäristöala • Rovaniemi
• Matkailu-, ravitsemis- ja talousala • Rovaniemi
• Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala • Kemi ja Rovaniemi
• Tekniikan ja liikenteen ala • Kemi ja Rovaniemi
• Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
• Rovaniemi ja Tornio
www.lapinamk.fi
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
• AMK-tutkinnot 3,5 – 4 vuotta
• Opiskella voi
– Päiväopintoina = opiskelu päivisin
– Monimuoto-opintoina = opiskelu verkossa, iltaisin ja
viikonloppuisin
– Kansainvälisinä Bachelor-tutkintoina = opiskelu englanninkielellä
• AMK-tutkinnon jälkeen voi jatkaa ylempään AMKtutkintoon tai yliopistotutkintoon
www.lapinamk.fi
Kulttuuriala
• Kuvataiteilija (AMK) • Tornio
240 op • 4 vuotta • Päiväkoulutus
www.lapinamk.fi
Luonnonvara- ja
ympäristöala
• Metsätalousinsinööri (AMK) • Rovaniemi
• Agrologi (AMK) • Rovaniemi
240 op • 4 vuotta • Päiväkoulutus
www.lapinamk.fi
Yhteiskuntatieteet, liiketalous
ja hallinto
• Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely • Tornio
– Kansainväliseen myynti ja markkinointi (kansainvälisen kaupan
tradenomi)
– Yritystoiminta (yritystradenomi)
210 op • 3,5 vuotta • Monimuotokoulutus
• Tradenomi (AMK), liiketalous • Rovaniemi ja Tornio
‒ Myynti ja markkinointi (markkinointitradenomi)
‒ Taloushallinto (laskentatradenomi)
210 op • 3,5 vuotta • Päiväkoulutus ja monimuotokoulutus
www.lapinamk.fi
Yhteiskuntatieteet, liiketalous
ja hallinto
• Bachelor of Business Administration • Rovaniemi
– Tradenomi (AMK), International Business
• Bachelor of Business Administration • Tornio
– Tradenomi (AMK), Business Information Technology
210 op • 3,5 vuotta
www.lapinamk.fi
Matkailu-, ravitsemisja talousala
• Restonomi (AMK) • Rovaniemi
210 op • 3,5 vuotta • Päiväkoulutus ja monimuotokoulutus
• Bachelor of Hospitality Management • Rovaniemi
– Restonomi (AMK), Tourism
210 op • 3,5 vuotta
www.lapinamk.fi
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
• Geronomi (AMK) • Kemi
210 op • 3,5 vuotta • Monimuotokoulutus
• Terveydenhoitaja (AMK) • Kemi ja Rovaniemi
240 op • 4 vuotta • Päiväkoulutus
• Sairaanhoitaja (AMK) • Kemi ja Rovaniemi
210 op • 3,5 vuotta • Päiväkoulutus
• Bachelor of Health Care, Sairaanhoitaja (AMK) • Kemi
210 op • 3,5 vuotta
www.lapinamk.fi
Sosiaali-, terveysja liikunta-ala
• Sosionomi (AMK)
Kemi • 210 op • 3,5 vuotta • Päiväkoulutus ja monimuotokoulutus
Rovaniemi • 210 op • 3,5 vuotta • Monimuotokoulutus
www.lapinamk.fi
Sosiaali-, terveysja liikunta-ala
• Fysioterapeutti (AMK) • Rovaniemi
210 op • 3,5 vuotta • Päiväkoulutus
• Liikunnanohjaaja (AMK) • Rovaniemi
210 op • 3,5 vuotta • Päiväkoulutus
www.lapinamk.fi
Tekniikan ja liikenteen ala
• Insinööri (AMK), Konetekniikka • Kemi
• Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka • Kemi
240 op • 4 vuotta • Päiväkoulutus ja monimuotokoulutus
www.lapinamk.fi
Tekniikan ja liikenteen ala
• Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka
• Rovaniemi
240 op • 4 vuotta • Päiväkoulutus
• Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka •
Rovaniemi
240 op • 4 vuotta • Päiväkoulutus ja monimuotokoulutus
www.lapinamk.fi
Tekniikan ja liikenteen ala
• Insinööri (AMK), Maanmittaustekniikka • Rovaniemi
240 op • 4 vuotta • Päiväkoulutus ja monimuotokoulutus
www.lapinamk.fi
Harjoittelu
• Kuuluu kaikkiin AMK-tutkintoihin
• Suoritetaan yhdessä tai useammassa jaksossa
• Mahdollisuus soveltaa opittua käytäntöön ja tutustua erilaisiin
työmenetelmiin
• Antaa realistisen kuvan alan työtehtävistä
• Mahdollisuus saada oman alan työkokemusta ja luoda
suhteita tulevaisuuden työnantajiin
www.lapinamk.fi
Yhteistyöprojektit työelämän kanssa
• Osana opintoja tehtäviä projektiluontoisia toimeksiantoja
• Työelämäyhteistyö tarjoaa
– oppimiskokemuksia käytännön tekemisen kautta ja
mahdollisuuden soveltaa opittua teoriaa käytäntöön
– mahdollisuuden kehittää tutkimustyö- ja projektityöskentelytaitoja
– työkokemuksen myötä paremmat työllistymismahdollisuudet
– mahdollisuuden verkostoitua potentiaalisten työnantajien kanssa
www.lapinamk.fi
Opinnäytetyö
• Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu 15 opintopisteen laajuinen
opinnäytetyö (noin 3 kk)
• Opinnäytetyöt ovat erilaisia käytännön työelämän selvitys-,
suunnittelu-, valmistus- ja kehittämistehtäviä
• Opinnäytetyö tehdään aiheesta, joka liittyy opiskelijan
koulutusohjelmaan/suuntautumisvaihtoehtoon sekä lähtee
työelämän tarpeista
• Opinnäytetyön aiheen hyväksyy koulutuksen vastaava opettaja
• Työlle nimetään aina ohjaaja, joka opastaa opinnäytetyön
tekemisessä ja ohjaa sitä
www.lapinamk.fi
Ylempi AMK -tutkinto
•
•
•
•
Matkailuala • Rovaniemi
Sosiaaliala • Kemi
Teknologiaosaamisen johtaminen • Kemi ja Rovaniemi
Työelämän kehittäminen ja esimiestyö • Kemi ja
Rovaniemi
• Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen • Rovaniemi
• International Business Management • Tornio
www.lapinamk.fi
Avoin AMK
www.lapinamk.fi
Avoin ammattikorkeakoulu
• AMK -tutkintoon ja ylempään AMK -tutkintoon kuuluvia
opintoja
• Järjestetään Kemissä, Rovaniemellä, Torniossa
• Opintoja voi suorittaa kaikki iästä ja
koulutustaustasta huolimatta
• Tarjolla yksittäisiä opintojaksoja ja laajempia
opintokokonaisuuksia, erillisiä avoimen opintojaksoja ja
opintoja perusopetukseen integroiduissa ryhmissä
• Polkuna ammattikorkeakoulututkintoon!
• www.lapinamk.fi/avoinamk
www.lapinamk.fi
Kansainvälisyys
osana opintoja
www.lapinamk.fi
Kansainvälisyys osana
ammattikorkeakouluopintoja
• Kansainvälinen toiminta näkyy Lapin AMKissa
–
–
–
–
–
–
–
opiskelija- ja harjoittelijavaihtoina
opettaja- ja asiantuntijavaihtoina
vieraskielisenä opetuksena
kansainvälisinä projekteina
konferensseina
teemapäivinä
vierailijoina
• Kaikilla Lapin AMKin opiskelijoilla on mahdollisuudet lähteä
opiskelu- ja harjoitteluvaihtoon opintojen aikana
• Vaihtoja tuetaan erilaisin apurahoin
www.lapinamk.fi
Hakeminen
www.lapinamk.fi
Yhteishaku syksyllä 2015
käynnistyviin koulutuksiin
• Englanninkieliset AMK-tutkinnot
7.1.–27.1.2015
• Suomenkieliset AMK-tutkinnot
17.3.–9.4.2015
• Hakeminen: www.opintopolku.fi
www.lapinamk.fi
Kevään aikataulu
www.lapinamk.fi
Syksyn aikataulu
www.lapinamk.fi
Syksyllä 2015 käynnistyvät
tutkintokoulutukset
AMK-tutkinto
AMK-tutkinto
AMK-tutkinto
Ylempi AMKverkko-/monimuoto- päiväopintoina
päiväopintoina
tutkinto
opintoina
englannin kielellä
Agrologi
Fysioterapeutti
Gernonomi
Insinööri
Kuvataiteilija
Liikunnanohjaaja
Metsätalousinsinööri
Restonomi
Sairaanhoitaja
Sosionomi
Terveydenhoitaja
Tradenomi
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
www.lapinamk.fi
Lapin ammattikorkeakoulu
lapinamk
LapinAMK
Lapin AMK
www.lapinamk.fi
www.lapinamk.fi
www.lapinamk.fi
www.lapinamk.fi