VSEPR ja Lewis-i struktuurid

Download Report

Transcript VSEPR ja Lewis-i struktuurid

Treeninglaager
26.05.2011
Jevgenia Rogozina
Teemad:
• Lewis-i struktuurid
• Molekulide ruumiline kuju
Lewis-i struktuurid:
Kuidas kirjutatakse Lewis-i struktuurid?
1.
2.
3.
4.
5.
Arvutada kõikide elementide, mis on molekulis,
valentselektroonide arvu;
Valida aatomi, mis peab olema molekuli tsentrissee on tavaliselt aatom väiksema
elektronegatiivsusega (H aatom ei saa kunagi
tsentris olla);
Kirjuatada molekuli struktuuri ja ühendada
aatomeid üksiksidemete kaudu;
Lisada ülejaanud elektrone oktetreegli järgi ning
viimasena tegevusena kirjutada elektrone
tsentraalse aatomi jaoks mii, et tema joaks
okteetreegel ei rikku ka (H aatomi jaoks on 2
elektroni võimalik kirjutada);
Kui tsentraalse aatomi jaoks rikkub okteet (!!!)
reegel, siis peab ta seotama mingi teise aatomiga
kaksik-, või kolmik side kaudu;
NO2
Iooni jaoks on veel mingi laeng!
Formaalne laeng
Formaalne laeng = vaba aatomi valentselektronide
arv – seotud aatomi sidumata e- arv – ½ seotud
aatomi seotud e- arv
Valentselektronide arv on arv, mis näitab, kui palju
vaba aatomi elektrone võib osaleda mingis
keemilises reaktsioonis (vaga tihti see on rühma
number, kus see aatom leidub)
FL(F) = 7 (val.elek.) – 6 (si-ta e-) – ½ * 2 (seotud e-)=
=0
Lewis-i struktuur: resonants
Mõnedel juhtudel aga ei saa molekuli struktuuri
esitada ühe Lewis-i struktuurina.
CO32- resonantsstruktuurid:
Lewise struktuurid väga hästi näitavad sidemete
ja elektroonpaari paiknemist molekulides, kuigi
need struktuurid ei kirjelda molekulide
kolmedimensionaalset kuju
VSEPR teooria:
Lineaarne struktuur
• AX1En lineaarne
H2, F2, O2, N2, HF, HI
VSEPR teooria:
Lineaarne struktuur
• AX2E0 lineaarne
HCN, CO2, BeCl2, HgCl2
VSEPR teooria:
• AX3
Kolmnurkne struktuur
kolmnurk
BF3, CO32−, NO3−, SO3
• AX2E1 painutatud kolmnurk
NO2−, SO2, O3, SnCl2
VSEPR teooria:
Tetraeedriline struktuur
• AX4E0 tetraeeder
SiF4, CH4, PO43−,
SO42−, ClO4−
• AX3E1 painutatud tetraeeder
NH3, PCl3
• AX2E2 nurgaline struktuur
H2O, H2S, OF2
VSEPR teooria:
Trigonaalne bipüramiidaalne struktuur
• AX5E0 trigonaalne bipüramiid
PF5, PCl5
• AX4E1 painutatud trigonaalne bipüramiid
SF4
VSEPR teooria:
Trigonaalne bipüramiidaalne struktuur
• AX3E2 T-kujuline
ClF3, BrF3
• AX2E3 lineaarne
XeF2, I3−
VSEPR teooria:
• AX6
Oktaeedriline struktuur
oktaeeder
SF6
• AX5E1 tetragonaalne püramiid
ClF5, BrF5
• AX4E2 ruut
XeF4
d-metallide kompleksühendid
Zn (II)
Zn , 3d104s2
Zn2+ , 3d10
näide:
[Zn (NH3)4]Cl2
d-metallide kompleksühendid
Pt (IV)
Pt, 5d96s1
Pt4+, 5d6
näide:
K2[PtCl6]
Komplekside struktuuride tabel:
Koordinatsiooni arv
Konfiguratsioon
Kompleksimoodustaja
2
Lineaarne
Ag(I), Hg(II)
4
Tetraeeder
Be(II), Fe(II), Co(II), Zn(II)
Ruut
Pt(II), Au(III)
Oktaeeder
Cr(III), Mn(II), Fe(II), Fe(III),
Co(II), Co(III), Ni(II), Al(III),
Cd(II), Pt(IV)
6
Küsimus: Mis on [Cr(H2O)6]3+ ruumiline kuju?
Cr, 3d54s1
I− < Br− < S2− < SCN− < Cl− < NO3− < N3− < F− < OH− < C2O42− ≈ H2O < NCS− < CH3CN < py
(pyridine) < NH3 < en (ethylenediamine) < bipy (2,2'-bipyridine) < phen (1,10phenanthroline) < NO2− < PPh3 < CN− ≈ CO
d-metallide kompleksühendid
Pt (II)
Pt, 5d96s1
Pt2+, 5d8
Cisplatin,
kasutatakse meditsiinis vähi ravimiseks
Tänan!